Lasten päivähoitotilojen suunnitteluohjeita Päiväkodit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lasten päivähoitotilojen suunnitteluohjeita Päiväkodit"

Transkriptio

1 Tampereen kaupunki Tilaajaryhmä Lasten päivähoitotilojen suunnitteluohjeita Päiväkodit Ympäristöä koskevat vaatimukset Päiväkodin sijaintipaikkaa suunniteltaessa tulee selvittää, onko alueen mahdollinen aiempi toiminta (esim. teollisuus, varasto tai varikkoalueet) aiheuttaneet maaperän tai rakenteiden likaantumista siinä määrin, että ne tulee puhdistaa. Niin ikään tulee varmistaa, ettei maaperästä kulkeudu rakenteiden läpi sisäilmaan haitallisia määriä radonia. Liikenteen ja muiden lähiympäristön melulähteiden aiheuttaman jatkuvan samanarvoisen äänitason (LAeq) pihojen leikki ja oleskelualueella ei tulisi ylittää 55 db(a):ä. Korkeat melutasot voivat edellyttää melusuojauksien rakentamista tai tavanomaista parempaa ikkunoiden ja ulkoseinärakenteiden äänieristävyyttä. Mikäli tontin melutasot ovat huomattavan korkeita, voidaan joutua harkitsemaan tontin soveltuvuutta päiväkodin sijoituspaikaksi. Liikenteestä, teollisuuslaitoksista tms. aiheutuvat korkeat ilman epäpuhtauspitoisuudet tontilla saattavat edellyttää erityisiä ilmanvaihtojärjestelyjä tai tuloilman tavanomaista parempaa suodatusta. Tuloilman ottoaukot tulee aina sijoittaa mahdollisimman puhtaaseen paikkaan etäälle liikenneväylistä ja jätteiden keräilypisteistä. Tonttia ei voida pitää sopivana päiväkodille, mikäli ilmanlaadun ohjearvot toistuvasti ylittyvät. Rakennuspaikan tulee olla maaperältään riittävän kuiva rakenteiden kosteusvaurioiden välttämiseksi. Pintavesien poisjohtamisesta tulee huolehtia (Suomen rakentamismääräyskokoelma C2). Rakennuksen huolto ja asiointiliikenne tulee järjestää siten, että se haittaa mahdollisimman vähän lähiympäristön asukkaita ja on turvallinen ja haitaton myös lasten kuljetuksen kannalta. Päiväkodin piha /ulkoilualue on syytä järjestää päiväkodin yhteyteen tai mahdollisimman lähelle, jolloin reitin ulkoilualueelle tulee olla turvallinen. Ulkoilualue tulisi aidata lasten turvallisuuden vuoksi ainakin alle kolmivuotiaiden lasten hoitopaikoissa, ellei paikka muuten ole erityisen turvallinen. Leikkivälineiden ja niiden asennusten tulee olla niitä koskevien standardien (SFS EN , SFS EN 1177) mukaisia. Leikkivälineissä ja kalusteissa ei saa olla myrkyllisiä aineita. Pihalle ei saa istuttaa myrkyllisiä tai piikkisiä kasveja.

2 Huoneistoa koskevat vaatimukset Sisäilmasto Huoneiston ilmanvaihto täyttää terveydensuojelulain vaatimukset, kun se on vähintään rakennuksen rakentamisajankohtana voimassa olleiden rakentamismääräysten mukainen (D2). Jos huoneiston käyttötarkoitus muuttuu (esimerkiksi asunto muutetaan päiväkodiksi), on ilmanvaihto rakennettava muutosajankohdan vaatimusten mukaiseksi. Ulkoilmavirran tulisi yleensä olla vähintään 4 l/s henkilöä kohti. Ilmanvaihdon toiminta ja sen mahdollinen tehostamistarve tulee selvittää jo suunnitteluvaiheessa. Rakentamisessa tulee suosia ympäristöystävällisiä ja vähäpäästöisiä, mieluiten M1 luokan materiaaleja. Sisäilmassa ei saa esiintyä terveyshaittaa aiheuttavina pitoisuuksina mikrobeja, pölyä, kaasumaisia yhdisteitä tai muita epäpuhtauksia. Sisäilman epäpuhtauksien ohjearvot on esitetty sosiaali ja terveysministeriön Asumisterveysohjeessa (STM:n oppaita 2003:1). Allergisoivia ja myrkyllisiä huonekasveja on vältettävä. Päivähoitotiloihin ei saa tuoda eläimiä, koska eläinpöly on erittäin allergisoivaa. Sisäilman lämpötilan tulee lämmityskaudella olla vähintään +20 C. Lattian pintalämpötilan tulee olla vähintään +18 C ja seinien pintalämpötilan vähintään +15 C standardin SFS 5511 mukaisena keskiarvona mitattuna. Uloskäyntien yhteydessä (varauloskäyntejä lukuun ottamatta) tulee olla tuulikaappi tai eteinen vetohaittojen ehkäisemiseksi. Märkäeteinen on tarpeen isommissa yksiköissä. Melu ja akustointi Oleskelutilojen akustoimisesta tulee huolehtia meluhaittojen vähentämiseksi. Ilmanvaihtolaitteista ja muista rakennuksen teknisistä laitteista sekä ympäristömelusta aiheutuva jatkuva samanarvoinen äänitaso saa oleskelu ja työskentelytiloissa (poislukien keittiö) olla enintään 35 db päiväaikana. Kello 22 7 suurin sallittu jatkuva samanarvoinen äänitaso on 30 db (ympärivuorokautiset päiväkodit). Sähkö ja valaistus Sähköasennusten tulee olla turvallisia. Sähköpistokkeet tulee suojata siten, ettei niistä voi saada sähköiskua. Valaistuksen tulee olla riittävä (oleskelu ja työskentelytiloissa vähintään 300 Lx). Kaikissa oleskelu ja työskentelytiloissa tulee olla ikkunapinta alaa vähintään 10 % lattiapinta alasta riittävän luonnonvalon saannin varmistamiseksi.

3 Saniteetti ja siivoustilat Kokopäiväryhmän tiloissa tulee olla yksi wc istuin ja käsienpesuallas jokaista alkavaa kymmentä lasta kohti. Osapäiväryhmien ja kerhojen tiloissa voidaan katsoa yksi wc ja pesuallas riittäväksi lasta kohti. Leikkipuistorakennuksissa vähimmäisvaatimus on yksi wc ja käsienpesuallas. Kullakin ryhmällä tulee olla omat wc ja pesutilat. Ainakin alle kolmivuotiaiden ryhmien pesutiloissa tulee olla käsienpesualtaan lisäksi myös suihkuallas tai vastaava alapesupaikka. Kuravaatteiden pesua ja kuivatusta varten tulee järjestää tilat mieluiten sisäänkäynnin yhteyteen. Kurapesupaikassa on syytä olla hiekanerotuskaivo viemäreiden tukkeutumisen estämiseksi. Siivousvälineille ja aineille tulee varata oma lukollinen tila, jonka varusteena ovat vesipiste, harjateline ja kuivatuspatteri. Keittiö Tilojen riittävyys ja varustetaso arvioidaan aina tapauskohtaisesti ottaen huomioon toiminnan laajuus. Yleisiä elintarvikehuoneistolle annettavia vaatimuksia ovat: 1) Riittävästi työskentely, säilytys ja varastotilaa. Kuljetuslaatikoille on oltava oma säilytystila. Ruoan kuljetuslaatikoiden säilytys ja puhdistus on huomioitava tiloja suunniteltaessa. Elintarvikkeiden käsittelyssä korostuu mikrobi ja allergiasaastutuksen esto. Elintarvikkeiden käsittelytoimintojen ja järjestyksen hyvällä suunnittelulla voidaan vähentää näitä saastumisriskejä. Suunnittelussa on hyvä miettiä työvaiheittain, minkälaisen saastumisriskin se aiheuttaa ja voitaisiinko toisenlaisella järjestelyllä vähentää tätä riskiä. Saastumisriskien vähentämiseksi on tärkeää, että eri toiminnot voidaan eriyttää toisistaan riittävästi joko rakenteellisesti (eri käsittelytilat tai alueet), ajallisesti tai käyttäen eri työvälineitä. Toimintoja, joiden eriyttämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota ovat mm. erityisruokavaliotuotteiden valmistus, multajuuresten käsittely, siipikarjan lihan ja muun lihan käsittely, kalan käsittely, leipominen ja salaattien teko sekä astioiden pesu. Kypsän ja raa'an tuotteen erillään pito on niinikään tärkeää, koska raaka tuote voi toimia mikrobien lähteenä. Elintarvikkeiden varastoinnin suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin seikkoihin: kypsät ja raa'at tuotteet tulee aina erottaa toisistaan etteivät raa'at tuotteet pääse saastuttamaan kypsiä tuotteet tulee suojata säilytyksen ajaksi, jotta estetään hajujen ja makujen siirtyminen tuotteesta toiseen sekä ilman kautta tapahtuva tuotteen saastuminen erityisruokavalioon kuuluvat ruoat tulee erottaa muista tuotteista allergiasaastumisen ehkäisemiseksi tuotteiden lämpötilavaatimukset ovat erilaiset ja tämä tulisi huomioida, kun mietitään mitä tuotteita missäkin kylmälaitteessa säilytetään.

4 tuotteiden jäähdytys ja jäädytys tulisi tapahtua eri kylmälaitteessa kuin niiden säilytys 2) Toiminnan edellyttämä ilmanvaihto, lämpötila ja valaistus. Keittiöön tulee järjestää riittävän tehokas tulo ja poistoilmanvaihto. Valmistuskeittiön lieden ja uunin yläpuolella tulee olla huuva ja rasvasuodatin ja astianpesukoneen yläpuolella höyrykupu. Valmistuskeittiöllä on syytä olla oma tuloilmakoje, jotta tuloilman lämpötilaa voidaan säätää muista tiloista riippumatta. 3) Riittävästi käsienpesupaikkoja sekä paikkoja astioiden ja välineiden pesua varten. Astianpesukone on välttämätön. 4) Erillinen siivouskomero keittiön siivousvälineille ja aineille. 5) Riittävästi talousveden vaatimukset täyttävää vettä. 6) Riittävästi peseytymismahdollisuuksilla varustettuja pukeutumistiloja sekä käsienpesumahdollisuuksilla varustettuja käymälöitä henkilökuntaa varten. 7) Helposti puhdistettavat ja desinfioitavat rakenteet, pinnoitteet, materiaalit, kalusteet, koneet ja välineet sekä astiat. 8) Viemäriin yhdistetty lattiakaivo ja laitteet lattioiden huuhtelua varten, mikäli lattia joutuu olemaan jatkuvasti märkänä. 9) Valmistuskeittiössä on syytä olla tila myös henkilökunnan toimistotarvikkeille tai suuremmissa keittiöissä mieluiten oma toimistotyöpiste. 10) Keittiö ei saa toimia läpikulkutilana. Myös jakelukeittiön on syytä olla erotettavissa oleskelutiloista riittävän hygieniatason varmistamiseksi. 11) Keittiöllä tulee olla omavalvontasuunnitelma. Omavalvonta on lakisääteinen velvoite toiminnanharjoittajalle. Omavalvontasuunnitelma tulee tehdä kirjallisesti ja sen tekemisessä voi käyttää apuna suurtalouksien omavalvontaohjetta soveltaen omaa toimintaa vastaavaksi. Jätehuolto Jätehuoltotilaan tulee varata riittävästi tilaa erilaisille jätejakeille tarkoitetuille astioille. Biojätteet, paperi ja sekajätteet tulee lajitella omiin astioihinsa. Tilan suunnittelussa on syytä varautua lajittelun tehostumiseen tulevaisuudessa. Jätekatoksen/ aitauksen tulee sijaita vähintään kahdeksan metrin etäisyydellä ikkunoista ja muista ilmanottoaukoista. Rakennuksen yhteydessä sijaitsevassa suljetussa jätehuoneessa tulee olla lattiakaivo ja vesipiste tilan puhdistusta varten. Jätehuoltotila tulee sijoittaa siten, että sen käyttö ja huolto on helppoa ja ettei huoltoliikenne vaaranna lasten turvallisuutta. Tilasuunnittelu Päiväkodin eri ryhmien kotialueiden on syytä olla erotettavissa toisistaan ovilla tarttuvien tautien leviämisen ehkäisemiseksi. Tilojen tulee olla riittävän väljät.

5 Vähimmäismitoituksena voi pitää 6 m 2 lattiapinta alaa lasta kohti yli 3 vuotiaiden lasten ryhmissä ja 8 m vuotiaiden ryhmissä. Tilojen hyväksyminen Lasten päivähoitotiloja suunnittelevan kannattaa ottaa yhteyttä valvontaviranomaisiin jo suunnitteluvaiheessa, hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Viranomaiset: p. (03) Rakennusvalvontayksikkö p. (03) Aluepelastuslaitos vaihde (03) Päiväkodin tai vastaavan huoneiston ja elintarvikehuoneiston käyttöönotosta on tehtävä ilmoitus ympäristöpalveluihin hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksen johdosta tehdään päätös. Asian käsittelystä peritään kaupungin maksutaksan mukainen maksu. Ilmoituslomakkeita saa internetistä sivulta niitä voi myös tilata palvelupiste Frenckellistä, Frenckellinaukio 2 B puh. (03) Säädökset Terveydensuojelulaki (763 / 94) muutoksineen Terveydensuojeluasetus (1280 / 94) muutoksineen Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75 / 04) Elintarvikelaki (23/2006) Lisätietoja Tampereen kaupunki Frenckellinaukio 2 B, postiosoite : Pl 487, Tampere Puh. (03) , palvelupiste Frenckell

Ohjeita lasten päivähoitotilojen suunnitteluun

Ohjeita lasten päivähoitotilojen suunnitteluun KOKKOLAN KAUPUNKI OHJE 1(9) Ohjeita lasten päivähoitotilojen suunnitteluun Keski-Pohjanmaan ympäristöterveyslautakunta 11.12.2013 66 Sisällys Johdanto... 1 Päivähoito- ja vastaavien lastenhoitotiloja koskevien

Lisätiedot

Päivähoito- ja kerhotilojen suunnittelu. Espoon seudun ympäristöterveys Ohje 9.1.2013

Päivähoito- ja kerhotilojen suunnittelu. Espoon seudun ympäristöterveys Ohje 9.1.2013 Päivähoito- ja kerhotilojen suunnittelu Espoon seudun ympäristöterveys Ohje 9.1.2013 ESPOON KAUPUNKI OHJE 2 (12) ESPOON SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYS PÄIVÄHOITO- JA KERHOTILOJEN SUUNNITTELU 16.1.2009 / 1.9.2013

Lisätiedot

Tekniikka ja ympäristö 16.3.2012

Tekniikka ja ympäristö 16.3.2012 HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELUOHJE 1. ELINTARVIKEHUONEISTON SUUNNITTELU Esimerkiksi elintarvikemyymälät, ravintolat, kahvilat, kioskit, leipomot, eineskeittiöt ja elintarvikevarastot ovat elintarvikehuoneistoja,

Lisätiedot

Parturin, kampaamon, kauneushoitolan, solarium-, tatuointi- tai lävistysliikkeen perustaminen

Parturin, kampaamon, kauneushoitolan, solarium-, tatuointi- tai lävistysliikkeen perustaminen Parturin, kampaamon, kauneushoitolan, solarium-, tatuointi- tai lävistysliikkeen perustaminen JIK Ympäristöterveyspalvelut 4/2015 Sisältö 1. Yleistä 2 2. Ilmoitusvelvollisuus 2 2.1 Tarkastus 2 3. Rakenteelliset

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012 D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 01 1/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 010 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot

D2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2003

D2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2003 D SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 00 1 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta Annettu Helsingissä 0 päivänä

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje Esittelijä Mia Piipari Sivu/sivut 1 / 24 Viranomaisen toiminnan tulee perustua lainsäädännössä määriteltyyn toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee noudattaa lainsäädännön vaatimuksia. Viranomaisohjeet

Lisätiedot

Oiva-arviointiohjeet ja Oiva-yleisohje

Oiva-arviointiohjeet ja Oiva-yleisohje Oiva-arviointiohjeet ja Oiva-yleisohje Oiva-arviointiohjeisiin sisältyvät Eviran ohjeet nro 10205-10262. Alempaa näet ohjeiden otsikot (KUTI-rivit) numeroineen, ohjeen numeron, ohjeen version ja ohjeen

Lisätiedot

Elintarvikemyymälän tai -kioskin perustaminen Käytännön neuvoja, jotka nopeuttavat perustamista ja toiminnan aloittamista.

Elintarvikemyymälän tai -kioskin perustaminen Käytännön neuvoja, jotka nopeuttavat perustamista ja toiminnan aloittamista. Elintarvikemyymälän tai -kioskin perustaminen Käytännön neuvoja, jotka nopeuttavat perustamista ja toiminnan aloittamista. Hyvä suunnittelu nopeuttaa käynnistämistä Tähän oppaaseen on koottu käytännön

Lisätiedot

ASIATIETOA ASUMISESTA HUOLTOTOIMISTA JA PALJON MUUSTA SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS HUONEISTOSSASI! 1 MESTARIASUKASOPAS

ASIATIETOA ASUMISESTA HUOLTOTOIMISTA JA PALJON MUUSTA SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS HUONEISTOSSASI! 1 MESTARIASUKASOPAS MESTARIASUKASOPAS ASIATIETOA ASUMISESTA HUOLTOTOIMISTA JA PALJON MUUSTA SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS HUONEISTOSSASI! MESTARIASUKASOPAS 1 Tervehdys asukkaamme, Järvenpään Mestariasunnot on kaupunkimme suurin kodintarjoaja.

Lisätiedot

16.7.2014. Jos yrityksellä on pitopalvelutoimintaa, kerro yleiset periaatteet toiminnasta ja sopimusten laadinnasta.

16.7.2014. Jos yrityksellä on pitopalvelutoimintaa, kerro yleiset periaatteet toiminnasta ja sopimusten laadinnasta. OHJE 1 (8) OHJEITA OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI 1. TOIMINNAN KUVAUS Selitetään yrityksen asiakaskunta, tarjoilu- ja valmistustilat, tuotevalikoima, mahdolliset anniskeluluvat sekä yrityksen yhteystiedot

Lisätiedot

D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot Määräykset ja ohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista Annettu Helsingissä 24 päivänä

Lisätiedot

Ravintolan ja muun ravitsemisliikkeen tupakointitila

Ravintolan ja muun ravitsemisliikkeen tupakointitila Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:2 Ravintolan ja muun ravitsemisliikkeen tupakointitila Opas suunnittelijoille, kiinteistönomistajille, ravintoloitsijoille ja viranomaisille Helsinki 2007

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

VUOKRALAISEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET...8

VUOKRALAISEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET...8 HELSINGIN KAUPUNGIN ARAVAVUOKRATALOYHTIÖT...4 Helsingin kaupunki aravavuokrataloyhtiöiden omistajana... 4 Omistajaohjaus... 4 Viranomaisohjaus... 4 Kaupungin omistamien vuokrataloyhtiöiden yhteistoiminta...

Lisätiedot

Ravintolan tai kahvilan perustaminen Käytännön neuvoja, jotka nopeuttavat perustamista ja toiminnan aloittamista.

Ravintolan tai kahvilan perustaminen Käytännön neuvoja, jotka nopeuttavat perustamista ja toiminnan aloittamista. Ravintolan tai kahvilan perustaminen Käytännön neuvoja, jotka nopeuttavat perustamista ja toiminnan aloittamista. 1 Hyvä suunnitelu nopeuttaa käynnistämistä Tähän oppaaseen on koottu käytännön neuvoja,

Lisätiedot

Henkilöstötilat. Opas henkilöstötilasäädösten soveltamisesta työpaikoilla

Henkilöstötilat. Opas henkilöstötilasäädösten soveltamisesta työpaikoilla Henkilöstötilat Opas henkilöstötilasäädösten soveltamisesta työpaikoilla Sisältö Lukijalle... 3 Keskeiset säädökset ja muut ohjeet... 4 Työturvallisuuslaki... 4 Muu lainsäädäntö... 5 Työehtosopimukset...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA

JÄRVENPÄÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA 1 JÄRVENPÄÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA Insinöörityö Tuula Siukkola 2002 Toimeksiantaja: Järvenpään kaupunki, Ympäristöterveydenhuolto 2 SISÄLTÖ 1 Johdanto Ympäristöterveyden määritelmä, Suomen kansallinen

Lisätiedot

ASUKKAAN KÄSIKIRJA. www.korkotuki.fi. Helsingin Korkotukiasunnot

ASUKKAAN KÄSIKIRJA. www.korkotuki.fi. Helsingin Korkotukiasunnot SUN ÄSIIRJ 2015 www.korkotuki.fi Helsingin orkotukiasunnot SISÄLLYS 2 IINTEISTÖT J HUOLTOYHTIÖT... 5 HELSINGIN OROTUISUNTOJEN SUILLE... 9 Helsingin kaupungin vuokrataloyhtiöt... 9 Omistajaohjaus... 9 Viranomaisohjaus...

Lisätiedot

Hyvä Espoon Asuntojen asukas

Hyvä Espoon Asuntojen asukas Asukasopas Hyvä Espoon Asuntojen asukas Tervetuloa asumaan uuteen kotiisi. Toivomme sinun ja läheistesi viihtyvän asunnossasi. Helpottaaksemme arkeasi olemme koonneet tähän oppaaseen ajankohtaista tietoa

Lisätiedot

Sisä-Savon seutuyhtymä. Omavalvontaopas TYÖKIRJA SISÄ-SAVON KARTTULA RAUTALAMPI SUONENJOKI TERVO VESANTO SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT

Sisä-Savon seutuyhtymä. Omavalvontaopas TYÖKIRJA SISÄ-SAVON KARTTULA RAUTALAMPI SUONENJOKI TERVO VESANTO SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Omavalvontaopas TYÖKIRJA SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT KARTTULA RAUTALAMPI SUONENJOKI TERVO VESANTO 1. Alkusanat Sisä-Savon seutuyhtymä Vuokko Tuononen

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 2(41) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 4 1. VALVONTASUUNNITELMAN TOIMIALAT...

Lisätiedot

Rannikko- ja sisävesikalastuksen hyvän käytännön ohjeet

Rannikko- ja sisävesikalastuksen hyvän käytännön ohjeet Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL r.y. Rannikko- ja sisävesikalastuksen hyvän käytännön ohjeet Lähikala laadukasta lähiruokaa SAKL 22.8.2012 Sisällysluettelo Rannikko- ja sisävesikalastuksen hyvän käytännön

Lisätiedot

Ravintola-alan. Ohjeita kahvilan tai ravintolan perustajalle

Ravintola-alan. Ohjeita kahvilan tai ravintolan perustajalle Ravintola-alan Ohjeita kahvilan tai ravintolan perustajalle Ravintola-alan Hyvä suunnittelu nopeuttaa käynnistämistä Tähän oppaaseen on koottu käytännön neuvoja, joilla nopeutat yrityksesi alkutaivalta.

Lisätiedot

Asukasopas. Espoonkruunun

Asukasopas. Espoonkruunun Asukasopas Espoonkruunun Hyvä Espoonkruunun asukas! Tämä asukasopas antaa ajantasaista tietoa asumisesta, muuttamisesta sekä vuokratalojen hallinnosta. Opas annetaan vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä

Lisätiedot

Julkaisu 1.2012. Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuusopas

Julkaisu 1.2012. Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuusopas Julkaisu 1.2012 Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuusopas SISÄLTÖ ESIPUHE 4 OHJEITA OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE 5 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 6 PALOLUOKITUS 7 Rakennukset 7 Rakennusosat ja rakennustarvikkeet

Lisätiedot

Suunnitteluopas Keskeisiä tavoitteita valtion tukemien asuntojen suunnittelulle 19.8.2013

Suunnitteluopas Keskeisiä tavoitteita valtion tukemien asuntojen suunnittelulle 19.8.2013 Suunnitteluopas Keskeisiä tavoitteita valtion tukemien asuntojen suunnittelulle 19.8.2013 ALUKSI ARAn tehtävänä on huolehtia asuntojen tuotantoon, hankintaan ja perusparantamiseen myönnettävän valtion

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011

AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011 AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Tavoite... 3 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 3 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin...

Lisätiedot