ILMANVAIHTOLAITOSTEN PUHTAUDEN VARMISTAMINEN. Mika Jumpponen Sirpa Kolari Pertti Pasanen. Sisäilmaopas 8 Sisäilmayhdistys ry.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMANVAIHTOLAITOSTEN PUHTAUDEN VARMISTAMINEN. Mika Jumpponen Sirpa Kolari Pertti Pasanen. Sisäilmaopas 8 Sisäilmayhdistys ry."

Transkriptio

1 Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden varmistaminen 1 ILMANVAIHTOLAITOSTEN PUHTAUDEN VARMISTAMINEN Mika Jumpponen Sirpa Kolari Pertti Pasanen Sisäilmaopas 8 Sisäilmayhdistys ry.

2 2 Sisäilmaopas 8 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO ILMANVAIHTOLAITOKSEN LIKAANTUMINEN Järjestelmän likaantuminen elinkaaren aikana Suodatuksen vaikutus järjestelmän puhtauteen Pölyt Asbesti- ja mineraalikuidut Mikrobit PUHTAUTEEN LIITTYVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Käytössä olevien ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaminen Uuden ilmanvaihtojärjestelmän suunnittelu ja rakentaminen ILMANVAIHTOLAITOKSEN EPÄPUHTAUSLÄHTEET Ilmanvaihtokone Ulkosäleikkö Sulkupelti Lämmitys- ja jäähdytyspatterit Suodattimet Äänenvaimentimet Ilmanvaihtokanavisto Päätelaitteet ILMANVAIHTOLAITOKSEN PUHTAUDEN YLLÄPITO Säännölliset tarkastus- ja huoltotoimenpiteet Ilmanvaihdon parannustoimenpiteet ILMANVAIHTOLAITOKSEN PUHTAUDEN ARVIOINTI Puhdistustarpeen arvioiminen Puhdistuksen onnistumisen arviointi ILMANVAIHTOLAITOKSEN PUHDISTUKSEN TILAAMINEN Tarjouspyyntö Tarjousten jättämien, vertailu ja hyväksymisperusteet Työn tilaus PUHDISTUSTYÖ Aloituspalaveri Tiedote ilmanvaihtojärjestelmään kohdistuvista puhdistus- ja säätötöistä Puhdistustyön toteutumisen seuranta Puhdistustyön laadun tarkastaminen Puhdistustyön hyväksyminen Ilmavirtojen tasapainotustyön laadun tarkastamisen järjestäminen Tasapainotustyön hyväksyminen Loppusiivous Uudiskohteet YHTEENVETO KIRJALLISUUSVIITTEET LIITE Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden varmistaminen 3 1 JOHDANTO Tuloilman laatu on keskeinen sisäilman laatuun vaikuttava tekijä. Sisäilman laatu ei voi olla parempaa kuin poistoilmaa korvaavan tuloilman laatu. Lähtökohtaisesti oletetaan, että puhtaassa ympäristössä suodatetun ilman laatu olisi korkeampi kuin ulkoilman laatu, mutta valitettavasti olettamus on osoittautunut tunkkaisuutta lisäävän likaisen ilmanvaihtojärjestelmän vuoksi virheelliseksi. Eräissä ulkomaalaisissa oirekyselytutkimuksissa on esitetty johtopäätökseksi, että ihmiset oireilevat ja kokevat viihtyisyyshaittoja koneellisilla järjestelmillä varustetuissa rakennuksissa jopa enemmän kuin painovoimaisella ilmanvaihdolla varustetuissa rakennuksissa. Vaikka tutkimuksissa ei ole kyetty yksiselitteisesti osoittamaan ilmanvaihtojärjestelmien likaisuudella olevan selkeää yhteyttä oireiden esiintymiseen, on luonnollista, että tuloilmajärjestelmä, jonka sisäpinnat ovat osa sisäympäristön pintoja, tulisi olla mahdollisimman puhdas. Ilmanvaihtolaitoksen puhtauden merkitys on vielä helpompi ymmärtää, kuin huomioimme, että jo yksin tuloilmakanavien pinta-ala on n. 10 % lattiapinta-alasta tavanomaisessa toimistokiinteistössä. Työn taustana on Työsuojelurahaston hanke Ilmanvaihtolaitosten epäpuhtaudet ja niille altistuminen puhdistustyössä. Tämä tiedotushanke täydentää edellä mainittua tutkimus- ja kehityshanketta ja siinä laadittavaa opasta tuomalla aihepiiriin liittyvää tietoa myös rakennusten kunnossapidosta vastaaville ja puhdistustyön tilaajille. Tämän hankkeen tavoitteena on tuottaa Ilmanvaihtolaitoksen puhtauden varmistamisen opas, jonka avulla osataan ylläpitää toimitilarakennuksen ilmanvaihtolaitoksen puhtautta, arvioida puhtauden tasoa ja puhdistustarvetta sekä tilata puhdistustyö ja valvoa sen laatua. Ohje on suunnattu ensisijaisesti rakennusten omistajille, isännöitsijöille, kiinteistönhoitajille sekä työsuojeluorganisaation edustajille, mutta se toimii myös ilmanvaihdon puhdistajien opastuksena. Tämän oppaan laatimista on tukenut Työsuojelurahasto.

3 4 Sisäilmaopas 8 2 ILMANVAIHTOLAITOKSEN LIKAANTUMINEN 2.1 Järjestelmän likaantuminen elinkaaren aikana Ilmanvaihtojärjestelmän elinkaaren aikana on useita vaiheita, jolloin järjestelmä voi likaantua. Ilmanvaihtotuotteet voivat olla likaisia jo työmaalle tullessaan, jolloin likaantuminen on voinut tapahtua jo tehtaalla valmistusvaiheessa tai työmaalle kuljetuksen aikana. Ilmanvaihtotuotteiden varastointi työmaalla ja asennuspaikka voivat osaltaan liata tuotteita, varsinkin jos niiden suojaus on puutteellista. Merkittävimmin uudet ilmanvaihtotuotteet ovat kuitenkin likaantuneet asentamisen aikana työmaan rakennuspölystä ja asentamisessa käytettävän kulmahiomakoneen tuottamasta metallipölystä. Käytön aikana ilmanvaihtojärjestelmä voi likaantua esimerkiksi puutteellisesta tuloilman suodatuksesta johtuen tai ulkoilman virratessa suodattimien ohi asennuskehyksen epätiiviyden vuoksi. Suodattimen reunavuotojen on todettu olevan yleisiä myös suomalaisissa toimistokiinteistöissä. Näiden lisäksi ilmanvaihtojärjestelmien likaantumiseen vaikuttaa ulkoilman laatu, ilmanottoaukon sijainti, ilmanvaihtojärjestelmän huoltokäytäntö ja ilman painovoimaiset virtaukset kanavissa järjestelmän seisokin aikana. Kuvassa 1 on esitetty ilmanvaihtojärjestelmän likaantuminen elinkaaren eri vaiheissa. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden varmistaminen 5 Suodatintyyppi, suodatusaste ja pölynvarauskyky valitaan ulkoilman epäpuhtauspitoisuuksien sekä epäpuhtauksien tyypin sekä sisäilmavaatimuksien mukaan. Jotta suodatuslaitteisto toimisi esimerkiksi kaupunkiolosuhteissa mahdollisimman hyvin, voidaan koneissa käyttää myös kaksiasteista suodatusta. Esisuodattimena voidaan käyttää esim. EU5-luokan erotuskyvyn omaavaa suodatinta ja hienosuodattimena vähintään EU7-EU8-luokan suodatinta. Esisuodattimen tehtävänä on kerätä isommat hiukkaset sekä ilman mukana tulevat lumihiutaleet ja mahdolliset vesipisarat. Kuvassa 2 on esitetty laskennalliset pölykertymät ilmanvaihtokanavaan erilaisia suodatusluokkia käytettäessä. Kuva 1. Ilmanvaihtojärjestelmän likaantuminen valmistuksen, varastoinnin, asennuksen ja käytön aikana. Kuvassa fontin koko on suhteessa ilmanvaihtolaitteiden likaantumisen määrään. 2.2 Suodatuksen vaikutus järjestelmän puhtauteen Suodattimien tehtävänä on estää ulkoilmassa olevan orgaanisen ja epäorgaanisen pölyn pääseminen suodatusyksikön jälkeisiin kanaviin ja laitteisiin ja estää pölyn kulkeutuminen tuloilman mukana huonetiloihin. Suodatusyksikön jälkeen tulevien laitteiden ja ilmanvaihtokanavien puhdistaminen ja mahdollinen korjaustarpeen lisääntyminen on kalliimpi vaihtoehto, kuin epäpuhtauksien erottaminen ilmasta suodattamalla. Kuva 2. Laskennallinen pölykertymä kanavaan eri suodatusluokilla (Pasanen). [G3=EU3, F5=EU5 jne.] Kuvassa 3 on esitetty ulkoilman suodattamisen merkitys hiukkaspitoisuuteen. Yhtenäinen viiva kuvaa keskimääräistä ulkoilman hiukkaskokojakaumaa (dm/dlogdp, μm/m 3 ) Vallilassa vuonna Yhtenäisen viivan alapuolella oleva katkonainen viiva kuvaa tilannetta, jossa ulkoilmaa suodatetaan ainoastaan karkeasuodattimen avulla. Karkeasuodatin poistaa suodatettavasta ilmasta yli 4μm hiukkaset pois tehokkaasti, mutta ei alle 1μm hiukkaskokoluokkaa. Seuraava viiva kuvaa pelkän hienosuodattimen merkitystä ilman suodattamisessa. Hienosuodatin alentaa hiukkaspitoisuutta selvästi koko kuvan hiukkaskokoalueella. Alin viiva kuvaa kaksiasteista suodatusta, jossa on yhdistetty karkea- ja hienosuodatin. Kuvasta nähdään, että kaksiasteisella ulkoilman suodattamisella voidaan parhaiten vähentää hiukkaspitoisuutta, verrattuna vain yhteen suodattimeen. Koska ilman pölypitoisuus on hyvin erilainen eri seuduilla, on suodattimien vaihtovälikin tapauskohtainen. Suodattimien vaihto perustuu usein suodattimien aiheuttaman painehäviön mittauksiin. Joissain tapauksissa suodattimessa voi esiintyä reunavuotoja, joten painehäviömittaukset voivat olla epäluotettavia, eivätkä näin ollen anna luotettavaa kuvaa vaihtotarpeesta. Suodattimen takapinnan tummuuden arviointi on osoittautunut luotettavaksi suodattimien kuormittuneisuuden arvioinnissa. Suodattimet on vaihdettava kun sen takapinnasta yli puolet on tummunut suodattimelle erottuneen pölyn vaikutuksesta.

4 6 Sisäilmaopas 8 Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden varmistaminen 7 keuhkorakkuloihin asti (kuva 4). Kuva 3. Ulkoilman suodattamisen merkitys hiukkaspitoisuuteen. Tuloilman suodattamiseen kannattaa panostaa, koska suodatus estää ilmanvaihtokanavien ja laitteiden likaantumista ja luo edellytykset hyvälle sisäilman laadulle. 2.3 Pölyt Kanavistoon pääsee tuloilman suodatuksesta huolimatta hiukkasmaisia epäpuhtauksia. Suodattimen hiukkaserotusaste ja suodattimen ohivirtaus määräävät sen, minkä kokoiset ja minkä verran hiukkasia pääsee kanavaan. Hiukkaset voivat olla peräisin maaperästä, energiantuotannosta, liikenteestä tai ne voivat olla elinkykyisiä biologisia hiukkasia, kuten bakteereja, sieni-itiöitä tai siitepölyä. Lisäksi ilmanvaihtojärjestelmän hiukkaset voivat olla peräisin myös järjestelmässä käytetyistä materiaaleista (esim. eristeet) tai kierrätysilmasta. Kanavapölystä valtaosa on epäorgaanista ainetta. Suomalaisen tutkimuksen mukaan epäorgaanisen aineksen osuus on noin 80 %. Epäorgaanisen aineksen osuus vastasi hyvin ulkoilman hiukkasaineksen koostumusta tutkimuspaikkakunnalla. Kanaviin ja sen osiin voi jäädä asennuksen yhteydessä epäpuhtauksien lisäksi myös metallipurua ja katkaisureunoihin jäysteitä, ruuveja sekä kanavistojen tiivistyksessä käytettäviä tiivistysmassoja ja -kittejä. Pölyt ovat kiinteitä hiukkasia, joiden koko, muoto ja kemiallinen koostumus vaihtelevat suuresti. Suuret hiukkaset aiheuttavat likaantumista ja voivat olla merkittävä viihtyisyyshaitta. Kuitenkin pienemmät hiukkaset ovat terveydelle haitallisempia kuin suuret, koska ne pääsevät kulkeutumaan hengitysteissä Hengitettävät hiukkaset voivat suurina pitoisuuksina aiheuttaa mm erilaisia ärsytysoireita nenässä ja silmissä sekä ärsytysyskää, yliherkkyysnuhaa, astmaa ja astmakohtausten lisääntymistä. Pitkää jatkunut altistus voi aiheuttaa keuhkojen Kuva 4. Hiukkasten keuhkodepositio. Suuret hiukkaset ovat kooltaan yli 10μm jäävät pääsääntöisesti ylähengitysteihin. Alle 10μm:n hiukkaset kulkeutuvat alempiin hengitysteihin ja alle 2,5μm:n pienhiukkaset tunkeutuvat keuhkorakkuloihin asti. toimintakyvyn heikkenemistä, lisääntyneitä hengitystietulehduksia, keuhkojenlaajentumaa, kroonista bronkiittia, keuhkoahtautumatautia ja lisääntynyttä kuolleisuutta. Hiukkasten terveyshaitoille erityisen herkkiä ovat lapset, vanhukset ja hengityselinsairaat. Hiukkasten aiheuttamat terveysvaikutukset riippuvat hiukkasten koon lisäksi hiukkasten lukumäärästä sekä niiden koostumuksesta. 2.4 Asbesti- ja mineraalikuidut Asbesti on luonnon mineraalikuitu, jota esiintyy eri kiderakenteena (mm. krysotiili, krokidoliitti, antofylliitti, amosiitti). Asbestia on käytetty mm. pääasiassa lämmön- ja paloneristeenä, asbestisementtilevyissä ja tiivisteissä rakennusalalla. Pienessä osassa rakennuksia asbestia on käytetty lisäksi mm. ilmastointijärjestelmän tiivisteissä. Asbestin käyttö on vähentynyt vuoden 1988 jälkeen, jolloin asbestityö säädettiin luvanvaraiseksi. Vuodesta 1994 lähtien asbestin käyttö, maahantuonti ja kauppa ovat olleet kiellettyä. Asbestin on havaittu aiheuttavan hyvän- ja pahanlaatuisia keuhkosairauksia, kuten sisäelin- ja keuhkopussin fibroosia, keuhkosyöpää ja mesotelioomaa. Asbestin terveysvaikutusten takia on siirrytty käyttämään asbestia korvaavia materiaaleja. Esimerkiksi eristemateriaaleissa käytetään nykyään asbestin sijaan mineraalikuiduista valmistettuja eristemateriaaleja, joiden ei ole tieteellisesti havait-

5 8 Sisäilmaopas 8 Asbestikuidut ovat hyvin ohuita (halkaisija 0,05-3 μm) kuituja ja ne pääsevät keuhkoissa keuhkorakkuloihin asti. Kaikki asbestilajit ovat terveydelle vaarallisia. Asbestin aiheuttamilla sairauksilla on pitkä, vuoden viive altistumisen alkamisesta sairauden ilmenemiseen. Tupakointi ja asbestille altistuminen lisää huomattavasti sairastumisriskiä keuhkosyöpään Asbestin purkutyöt ovat aina luvanvaraisia ja niissä tulee käyttää asbestityöhön hyväksyttyjä suojaustekniikoita. Jos rakennuksessa epäillään olevan asbestimateriaalia, on rakennuksessa teetettävä asbestikartoitus ennen rakennus- tai korjaustöiden aloittamista. tu olevan ihmisille syöpää aiheuttavia. Mineraalikuitutuotteita käytetään rakennuksissa mm. lämmön- ja äänen eristemateriaaleina seinissä, katoissa ja ilmanvaihtokanavissa. Mineraalikuituja irtoaa ilmaan pääasiassa huonokuntoisista, haurastuneista ja osittain tai kokonaan pinnoittamattomista eristemateriaaleista. Pääasiallisia materiaalista irtoavien mineraalikuitujen aiheuttamia terveyshaittoja ovat erilaiset ärsytysoireet iholla ja silmissä. Mineraalikuitujen epäillään aiheuttavan myös ylähengitysteiden ärsytysoireita. Mineraalikuitujen ärsyttämät limakalvot ovat herkkiä tulehduksille. Ärsytysoireiden kannalta merkityksellisimpiä ovat yli 3 mm läpimitaltaan olevat kuidut. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden varmistaminen Mikrobit Mikrobit ovat mikroskooppisen pieniä eliöitä, kuten leviä, bakteereja, homeita, hiivoja ja viruksia. Mikrobien kasvumahdollisuuksiin vaikuttavat niiden ympäristöolosuhteet: kasvualusta, kosteus, lämpötila, hapen saatavuus ja happamuus. Jokaisella mikrobilajilla on omanlaisensa vaatimukset kasvuolosuhteille. Tuloilmasuodattimelle kertyy ulkoilman mikrobeja. Osa mikrobeista kulkeutuu ilmanvaihtojärjestelmän muihin osiin esimerkiksi suodattimille (kostuminen), kostuttimelle (kostutinvesi), jäähdyttimelle (kondensoitunut vesi) ja ilmanvaihtokanaviin (kosteuden tiivistyminen). Kosteus ilmanvaihtojärjestelmän laitteiden pinnalla voi aiheuttaa mikrobiriskin. Ilmanvaihtojärjestelmässä yleisesti esiintyviä sienisukuja ovat esim. Penicillium, Chaetomium, Aureobasidium ja Aspergillus. Mikrobi-itiöt leviävät ilman välityksellä. Jatkuva altistuminen kohonneille mikrobipitoisuuksille lisää ärsytysoireita ja hengitystiesairauksia ja voi aiheuttaa allergiaa ja astmaa. Jotkin biologiset epäpuhtaudet kuten bakteerit, virukset ja sienet voivat lisäksi aiheuttaa infektioita ihmisissä. Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät mikrobiongelmat ovat yleensä harvinaisia. Mineraalikuitujen ei ole todettu leviävän ilmaan oikein asennetuista hyväkuntoisista eristemateriaaleista!

6 10 Sisäilmaopas 8 3 PUHTAUTEEN LIITTYVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 3.1 Käytössä olevien ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaminen Sisäasiainministeriö on antanut asetuksen (N:o 802/2001) koskien ilmanvaihtokanavien ja -laitteistojen puhdistamista. Asetus perustuu paloturvallisuusnäkökohtiin ja koskee painovoimaisesti tai koneellisesti ilmaa vaihtavien ilmanvaihtolaitteistojen sekä kammioiden, puhaltimien, paloeristeiden, palorajoittimien ja muiden ilmanvaihtolaitteistoon kuuluvien paloturvallisuuteen vaikuttavien laitteiden ja ilmanvaihtokanavien puhdistamista. Asetus sisältää määräykset erilaisten kohteiden ilmanvaihtolaitteistojen puhdistusväleistä (taulukko 1). Taulukko 1. Vuosittain ja viiden vuoden välein puhdistetaan asetuksessa mainitut ilmanvaihtokanavat ja laitteet alla mainituissa kohteissa (Sisäministeriön asetus N:o 802/2001). Vuosittain puhdistettavat ilmanvaihtokanavat ja Viiden vuoden välein puhdistettavat laitteistot ilmanvaihtokanavat ja laitteistot ammattimaiset ruuanvalmistuspaikat sairaala ruiskumaalaamo vanhainkoti puusepän tehdas ja -liike suljettu rangaistuslaitos tekstiilitehdas päivähoitolaitos pesula koulu leipomo hotelli savustamo lomakoti sellaisessa teollisuus- tai muussa tilassa olevat asuntola kanavistot ja laitteet, joissa ilmanvaihtolaitteisiin kertyy runsaasti paloa levittäviä aineita huoneistot, joissa teollisesti valmistetaan tai ravintola teknisesti käytetään palavaa nestettä Sisäasiainministeriön asetuksen mukaan puhdistuksen yhteydessä tarkastetaan kanavien tiiviys ja palorajoittimien toiminta. Kanavien tiiviys tarkastetaan painekokeilla, jos kohteen toiminnot edellyttävät erityistä tiiveyttä ja muutoin siltä osin kuin on syytä epäillä tiiviyden tasoa. Puhdistuksen suorittamisesta laaditaan pöytäkirja, josta on annettava kappale rakennuksen omistajalle ja haltijalle tai huoneiston haltijalle. Puhdistuspöytäkirjaan on merkittävä mm. kohteen tiedot, työn suorittaja, työsuorituksen ajankohta, tehdyt puhdistustoimenpiteet ja niiden laajuus, käytetyt työmenetelmät, havaitut puutteet ja tehdyt korjaukset. Ilman- Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden varmistaminen 11 vaihtokanavien ja -laitteistojen puhdistaminen voidaan merkitä kiinteistön käyttö- ja huolto-ohjeeseen. Sosiaali- ja terveyministeriön terveydensuojelulain nojalla antaman Asumisterveysohjeen mukaan terveydensuojeluviranomainen voi määrätä tulo- ja poistoilmakanavat puhdistettaviksi, jos niissä on silmin havaittavaa rakennusaikaista pölyä tai muuta likaa. Asuinrakennuksen tulo- ja poistoilmakanavienasianmukainen toiminta edellyttää niiden puhdistamista vähintään kerran kymmenessä vuodessa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä tuloilmasuodattimien kuntoon ja puhtauteen sekä suodattimien ja koneen rungon väliseen tiiviyteen. Sadevettä tai lunta ei saa päästä suodattimiin eikä ilmanvaihtokoneeseensaa jäädä mahdollisesti sinne kertynyttä vettä. Ilmanvaihtokone on säännöllisesti puhdistettava. Tarvittaessa voidaan ottaa pölynäyte kanavasta imuroimalla mineraalikuitumääritystä varten. Sisäilmastoluokitus 2000:n mukaan tuloilmakanavisto on tarkastettava vähintään viiden vuoden välein. Kanavien likaisuus voidaan todeta määrittämällä kanavan sisäpinnan pölykertymä esim. suodatinmenetelmällä. Tarkastus suoritetaan vähintään viidestä eri pisteestä. 3.2 Uuden ilmanvaihtojärjestelmän suunnittelu ja rakentaminen Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D2 mukaan ilmanvaihtojärjestelmä on suunniteltava ja rakennettava rakennuksen suunnitellun käyttötarkoituksen ja käytön perusteella siten, että se luo omalta osaltaan edellytykset tavanomaisessa sääoloissa ja käyttötilanteissa terveelle, turvalliselle ja viihtyisälle sisäilmastolle. Veden käyttö ja tiivistyminen järjestelmään eivät saa aiheuttaa terveyttä vaarantavaa mikrobien kasvua. Ilmanvaihtojärjestelmä on suunniteltava ja rakennettava siten, että se on ennen rakennuksen käyttöä puhdas ja sen puhtautta on helppo ylläpitää. Ilmakanavien jäykistyksiä tai kannatuksia ei saa sijoittaa ilmakanavien sisälle siten, että ne haittaavat merkittävästi ilmanvaihtojärjestelmän puhdistamista. Ilmakanavat ja kammiot on varustettava riittävällä määrällä tarpeeksi suuria puhdistusluukkuja siten, että puhdistustyö on mahdollista. Puhdistusluukkujen paikka ja tyyppi valitaan siten, että puhdistustyö voidaan tehdä helposti ja turvallisesti. Ilmanvaihtojärjestelmän osista ei saa irrota ilmavirtaan haitallisia aineita tai hajuja. Sisäilmaluokitus 2000 mukaan ilmanvaihtotuotteet on suojattava sisäpuoliselta lialta ja kastumiselta työmaalla. Tuotteiden suojausta (esim. kanavapäiden tulppaus) ei saa poistaa tai rikkoa varastoinnin aikana ja rikkoutuneet suojukset on korjattava välittömästi. Lisäksi ilmanvaihtokanavat on säilytettävä työmaalla välivarastossa tulpattuina siten, että ne eivät joudu alttiiksi sateelle, lialle tai kolhuille. Pienet kanavanosat ja pääte-elimet säilytetään työmaalla suljetuissa pakkauksissa. Ilmanvaihtojärjestelmä suojataan likaantumiselta asennustyön aikana. Suojaukset poistetaan lopullisesti vasta loppusiivouksen jälkeen, kun tilassa ei tehdä enää pölyäviä työvaiheita.

7 12 Sisäilmaopas 8 Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden varmistaminen 13 4 ILMANVAIHTOLAITOKSEN EPÄPUHTAUSLÄHTEET 4.1 Ilmanvaihtokone Ilmanvaihtokoneessa saa olla vain sellaisia laitteita ja komponentteja, jotka ovat terveydelle vaarattomia, jotka ovat helppoja puhdistaa eivätkä toimi kasvualustana mikro-organismeille. Laitteet ja komponentit eivät myöskään saa aiheuttaa liiallista ääntä ja niiden teknisten ominaisuuksien tulee olla testattuja hyväksytyllä menetelmällä. 4.2 Ulkosäleikkö Ulkosäleikön tehtävänä on estää veden, lumen ja kiinteiden aineosien pääsy ulkoilmakammioon ja sitä kautta ilmanvaihtolaitokseen. Ulkoilmasäleikkö varustetaan vedenerotuskouruilla, jotka toimivat pisaranerottimen tavoin. Tarvittaessa säleiköt voidaan varustaa sähkölämmityksellä jäätymisen estämiseksi ja/tai lumenerotuskyvyn parantamiseksi. Kuva 5. Ulkosäleikkö lumipyryn jälkeen. Säleikkö on lähes täysin tukkeutunut ja on puhdistettava pikaisesti. 4.3 Sulkupelti Sulkupellin riskitekijät ilman laadun kannalta ovat veden kondensoitumisriski ja jopa jäätymisriski. Puutteellinen lämmöneristys aiheuttaa ilmanvaihdon seisontajakson aikana kondensoitumisriskin eli lämmin ja kosteutta sisältävä ilma jäähtyy kanavassa ja kosteus tiivistyy sälepellin kylmille pinnoille. Säleet voivat lisäksi vaurioitua, mikäli jäätynyttä säleikköä yritetään avata. Kuva 6. Sulkupellit lumipyryn jälkeen. Ulkosäleiköt ja sulkupeltien toiminta on hyvä tarkistaa talvella jokaisen lumi myrskyn aikana tai viimeistään sen jälkeen, koska ulkosäleiköt voivat tukkeutua ja sulkupellit jäätyä. 4.4 Lämmitys- ja jäähdytyspatterit Lämmitys- ja jäähdytyspattereiden riskitekijät ilman laadun kannalta liittyvät pattereiden likaantumiseen ja mikrobikasvustoon. Pattereiden lamellivälien likaantuminen lisää suodatetun ilman epäpuhtauksien määrää ja epäpuhtaudet voivat toimia kasvualustana mikrobeille. Likaisista pattereiden lamelliväleistä epäpuhtaudet siirtyvät tuloilman mukana huoneilmaan. Lisäksi likaantuneen patterin painehäviö kasvaa ja tuloilmamäärä vähenee aiheuttaen samalla sisätilojen alipaineisuuden kasvua ja siitä johtuen hallitsemattomien ilmavuotojen lisääntymisen. 4.5 Suodattimet Suodattimen riskitekijät ilman laadun kannalta liittyvät suodatinkotelon puutteelliseen tiiveyteen. Puutteellinen tiiveys suodattimen kotelon ja suodatinuran välillä sekä suodatinuran ja suodattimen välillä aiheuttaa vuotoilmavirtoja, jolloin suodattamatonta ilmaa virtaa ilmanvaihtokoneiston komponenteille, kanavistoon ja huonetilaan. Puutteellinen tiiveys voi aiheuttaa epähygieenisyysriskejä tuloilmaan sekä luoda edellytyksen mikrobien kasvulle. Suodattimen aiheuttamasta painehäviöstä aiheutuu puhaltimien etupuolelle alipaine, joka lisää vuotoilman määrää. Tämän vuoksi hienosuodattimet tulisi aina asentaa puhaltimen painepuolelle, jolloin suodatinkotelossa tapahtuva vuoto suuntautuu ulospäin eikä epäpuhdas ilma pääse likaamaan suodatettua ilmaa. Tuloilmakanavan kuitusuodattimet tulee suojata sateen, lumen, sumun ja kondensaation kostuttavilta vaikutuksilta. Kuitusuodattimet on pidettävä kuivina,

8 14 Sisäilmaopas 8 jotta mikrobikasvulle suotuisia olosuhteita ei pääsisi muodostumaan. Kuitusuodattimien mikrobikasvustoa voidaan välttää pitämällä suodatusyksikön suhteellinen kosteus alhaisena tai pitämällä kuitusuodatin kuivana, sillä korkea suhteellinen kosteus (96%) lisää nopeasti homesienen kasvua suodattimessa. Kuitusuodattimelle johdettavan ilman kosteutta voidaan alentaa esimerkiksi suodattimen eteen tulevalla esisuodattimella tai asentamalla suodattimen eteen kosteudenpoistaja. Kosteudenpoistaja on huollettava säännöllisesti, jotta se toimii hyvin ja ettei sen pinnalla kasva mikrobeja. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden varmistaminen 15 Käytetyt suodattimet eivät enää aiheuttaneet mitattavissa olevia kuitu- ja hiukkaspäästöjä kun ilmanvaihtokoje käynnistettiin ja pysäytettiin useita kertoja peräkkäin. Tuloilman suodatukseen voidaan käyttää myös sähkösuodattimia, jotka erottavat hiukkasia ilmavirrasta sähköisten voimien avulla. Suuret sähköjännitteet aiheuttavat usein myös koronapurkauksia, joiden yhteydessä syntyy otsonia. Muodostunut otsoni saattaa aiheuttaa hajuhaittoja. Käyttötarkoitukseen nähden oikea, oikein asennettu ja huollettu ilmanvaihtosuodatin luo omalta osaltaan edellytykset hyvälle sisäilman laadulle. Kuivan suodattimen pinnalla ei esiinny mikrobikasvustoa. Suodattimet on valittava rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan ja vain oikein asennettu suodatin suodattaa ilman epäpuhtauksia. Suodattimien kunto on tarkastettava jokaisen lumipyryn yhteydessä. Kuva 7. Ilmansuodatin lumipyryn jälkeen. Kun lumi sulaa, likaisessa suodattimessa on mikrobikasvulle hyvät edellytykset. Suodattimilla kasvavat mikro-organismit saattavat vahingoittaa kuitusuodattimia ja suodatusyksikköä siten, että kasvusto aiheuttaa tukoksia, suodattimen erotusaste heikkenee ja suodattimien käyttöikää lyhenee. Lisäksi mikro-organismit voivat aiheuttaa suodatinkoteloiden korroosiota. Suodattimen pinnalla kasvavat mikro-organismit voivat emittoida ilmaan kasvuston osasten lisäksi haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC). Nämä kemialliset emissiot ovat riippuvaisia mikrobeista, aineenvaihdunnan aktiivisuudesta ja mahdollisesta kasvualustasta. Suodattimissa oleva pöly voi toimia myös suoraan VOClähteenä ja aiheuttaa tuloilmaan epämiellyttäviä hajuja. Kuitusuodattimista on todettu irtoavan käytön aikana kuituja ilmaan. Kuitusuodattimista ilmaan irtoavien kuitujen kuitupitoisuudet ovat olleet suurimmillaan ensimmäisen kolmen käyttöminuutin aikana 0,1...1 miljoona kuitua/m 3. Kuitenkin, kun suodatinta on käytetty 8 tuntia, kuitupitoisuudet laskevat yli 1000 kertaa pienemmäksi. Hiukkastesteissä on havaittu sama ilmiö (pitoisuuden alentuminen) myös pölyllä. Ensimmäisen 20 käyttösekunnin aikana tuloilman hiukkaspitoisuus oli lähes 20 miljoonaa hiukkasta kuutiometrissä ilmaa. Pitoisuus aleni minuutin sisällä käynnistyksestä arvoon kpl /m 3 ja tunnin kuluessa arvoon 3000 kpl /m Äänenvaimentimet Ilmanvaihtolaitteistoon on usein tarvetta asentaa puhallinmelun tai laitteiston muun melun vaimennukseen sisäpinnaltaan pehmeästä, ääntävaimentavasta, materiaalista valmistettuja äänenvaimentimia. Pehmeän materiaalin käyttöön kanaviston sisäpinnalla liittyy kuitenkin epäpuhtauksien leviämiseen ja hajuihin liittyviä ongelmia. Äänenvaimennusmateriaalina yleisimmin käytettyyn mineraalivillaan liittyy myös kuitujen irtoamisongelma. Ilmanvaihtokanavien mineraalikuitukontaminaatio aiheutuu yleensä ilmanvaihtokanavien sisäpuolisten eristemateriaalien haurastumisesta, rikkoutumisesta tai rikkoutuneista ääniloukun eristeistä. Asteittainen huononevat ilmanvaihtokanavien sisäpuoliset mineraalikuitumateriaalit on havaittu ongelmallisimmiksi mineraalikuitujen päästölähteiksi. Ilmavirta saattaa rasittaa ilmanvvaihtokomponentteja käytön aikana. Lisäksi huonosti tai huolimattomasti asennetut äänenvaimentimet voivat emittoida mineraalikuituja ilmaan (kuva 8). Äänenvaimentimien täytyy olla puhdistettavissa ja niistä ei saa irrota kuituja tuloilmaan. Päällystämättömien ja pinnoittamattomien äänenvaimentimien mineraalivillamateriaalit eivät saa olla suorassa kosketuksissa virtaavan ilman kanssa. Äänenvaimennusmateriaalit suojataan esimerkiksi polyesterikuitukankaalla, joka estää kuitujen irtoamisen vaimennusmateriaalista. Pelkän reikäpellin käyttöä

9 16 Sisäilmaopas 8 Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden varmistaminen 17. Kuva 8. Tuloilmakammion mineraalivillaeristeet ovat kosketuksissa ilmavirran kanssa ja mineraalikuituja voi irrota eristeistä tuloilmaan. äänenvaimennusmateriaalin suojaukseen tulee välttää, sillä verkon käyttö voi lisätä äänenvaimennusmateriaalin kuituemissioita (rikkoo äänieristeen pinnan). Mineraalikuidut irtoavat vain huonokuntoisista tai rikkoutuneista äänenvaimentimen äänieristeistä Kuva 9. Rikkoutunut palopellin asbestinauha. Asbestikuidut voivat irrota eristeestä ja kulkeutua ilmanvaihtokanasissa eteenpäin. Kuva 10. Voiteluainejäämiä kanavan alalaidassa. 4.7 Ilmanvaihtokanavisto Ilmanvaihtokanavien epäpuhtaudet voidaan jakaa epäpuhtauden kertymävaiheen tai tavan perusteella sisäisiin lähteisiin, kontaminaatiosta peräisin oleviin lähteisiin sekä suunnitteluun, käyttöön ja huoltoon liittyviin lähteisiin. Kanavistoon voi kertyä rikkoutuneesta ääneneristys- ja äänenvaimennusmateriaaleista lähtöisin olevia mineraalikuituja sekä asbestikuituja vanhoista eristeistä tai purkutöiden jäljiltä. Jotkin pienen halkaisijan omaavat asbestikuidut (< 0,5 mm) voivat jäädä leijumaan ilmaan ja kulkeutua pitkiä matkoja ilmanvaihtojärjestelmissä. Sen sijaan mineraalikuitujen halkaisijat ovat huomattavasti suurempia ja siksi ne laskeutuvat lähemmäksi niiden lähteestä. Kuvassa 9 on esitetty rikkonainen palopellin asbestikuitueriste. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) määrän on todettu kasvavan ilman kulkiessa ilmanvaihtojärjestelmän läpi. Kanavien pinnalla oleva pöly toimii haihtuvien orgaanisten yhdisteiden varastona, joista sitoutuneet yhdisteet vapautuvat olosuhteiden muuttuessa tuloilmaan. Kanavien valmistuksessa on aikaisemmin käytetty öljypohjaisia voiteluaineita kitkan alentamiseksi. Voiteluaineista on voinut jäädä valmiiseen tuotteeseen öljyjäämiä. Voiteluainejäämät ovat aiheuttaneet hajuemissioita sekä lisänneet, pitkän kanaviston asennuksen jälkeenkin, sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuutta. Voiteluainejäämät (kuva 10) toimivat hyvänä homesienten kasvualustana, kun kosteus ja lämpötila eivät ole rajoittavina tekijöinä. On todettu, että tuloilmakanavistoon kertyy pölyä erityisesti kanaviston alkupäähän sekä ulkoilmakammioon ja suodattimen pinnoille. Pölyn ei ole todettu lähtevän liikkeelle normaalin ilmanvaihtojärjestelmän käytön aikana eikä siirtyvän tuloilman mukana huoneilmaan. Ilmanvaihtolaitoksen käynnistäminen irrottaa kuitenkin hiukkasia ilmastointijärjestelmän komponenteista. Tuloilman sisältämän hiukkasmäärän on todettu kasvavan laitoksen käynnistettyä impulssimaisesti noin 5 minuutin ajaksi, jonka jälkeen tuloilman pitoisuuden on todettu laskevan normaalitasolle. Useimmissa toimisto- ja virastorakennuksissa, kouluissa sekä liikehuoneistoissa tilojen täysimääräinen kuormitusaika on tuntia viikossa. Näin ollen ilmanvaihdon sulkeminen öisin ja viikonloppuisin säästää huomattavasti energiaa ja kustannuksia. Ilmanvaihtolaitteiden sulkeminen öiksi ja viikonlopuiksi johtaa normaalia runsaampaan likaantumiseen ja ilman takaisinvirtaus kuljettaa epäpuhtauksia ja kosteutta huonetilasta kanavistoon luonnollisen ilmanvaihdon seurauksena. Koneellisen ilmanvaihdon ollessa päällä, tasainen ilmavirta ja lämpöeristeet pitävät kanavat kuivina. Kosteuden tiivistyminen ilmanvaihtokanaviston saattaa aiheuttaa paitsi ilmanvaihtokanavan korroosiota myös mikrobien, lähinnä homesienten lisääntymisen.

10 18 Sisäilmaopas 8 Kanavistosta peräisin olevat epäpuhtaudet Mineraalikuidut voivat olla peräisin esimerkiksi äänieristetyistä kanavista ja äänenvaimentimista. Asbestikuidut voivat olla peräisin esimerkiksi joidenkin palonsulkupeltien asbestieristenauhoista. Haihtuvat hiilivety-yhdisteet (VOC-yhdisteet) voivat olla peräisin kanaviston voiteluainejäämistä tai kanavapölyn mikrobien aineenvaihduntatuotteista. Pölyn pitoisuus huoneilmassa voi lisääntyä hetkellisesti ilmanvaihtolaitoksen käynnistämisen ja puhdistuksen yhteydessä. Mikrobien määrä lisääntyy kanavistossa ilmanvaihtolaitteiden ollessa pois käytöstä esim. viikonloppuina, jos mikrobikasvulle on riittävästi kosteutta ja ravinteita. 4.8 Päätelaitteet Rakennusaikainen pöly voi kerääntyä pääte-elimeen. Lisäksi se voi likaantua huoneilman sekundaarivirtausten takia. Epäpuhtauksien ja hajujen lähteitä voivat olla myös pääte-elimiin liittyvät pehmeät materiaalit esimerkiksi äänenvaimennusmateriaalit ja tiivisteet. Tiivisteiden ja tiivistemassojen laboratoriomittausten mukaan ilmanvaihtojärjetelmissä käytettävät tiivisteet yms. voivat sisältää mm. akrylaattilateksia, styreeniä, erilaisia kumilaatuja, silikonia ja uretaania. Näissä tuotteista vapautuu yhdisteistä tuotteiden ikääntyessä. Mikäli tuotteet ovat kosketuksissa ilmavirran kanssa, yhdisteitä voi kulkeutua sisäilmaan. Tiivistemateriaalien emissio vähenee tiivistemateriaalin vanhetessa. Hyvin toimivassa ilmanvaihtojärjestelmässä ilmanvaihtokanavat ja venttiilit ovat puhtaat, ilmavirrat on eri tiloissa säädetty oikeiksi ja käyttäjät kokevat sisäilman laadun hyväksi. Päätelaitteet eivät saa heikentää tuloilman laatua eli niistä ei saa irrota kuituja tms. tuloilmaan. Päätelaitteiden täytyy olla myös helposti puhdistettavia. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden varmistaminen 19 5 ILMANVAIHTOLAITOKSEN PUHTAUDEN YLLÄPITO 5.1 Säännölliset tarkastus- ja huoltotoimenpiteet Ilmanvaihtojärjestelmän oikea toiminta edellyttää säännöllistä tarkkailua ja huoltoa. Taulukossa 2 on esitetty sisäilmastoluokkien mukaiset ilmanvaihtokomponenttien huolto-ohjeet puhtausluokissa P1 ja P2. Näitä ohjeita voidaan soveltaen käyttää myös vanhojen järjestelmien toiminnan varmistamiseen. Suodattimien vaihto on sisäilman laadun ja järjestelmän toiminnan kannalta keskeisin toimenpide. Vaihto on kiinteistölle säännöllinen kuluerä, joten siitä on valitettavasti tingitty jopa sisäilmaston kustannuksella. Suodattimen vaihtotarpeen tulee siis määräytyä järjestelmällisesti, jottei vaihtoa voida tarkoituksellisesti tai tahattomasti laiminlyödä. Suodattimien kunto tarkastetaan vähintään kerran viikossa. Suodattimet uusitaan vähintään 2 kertaa vuodessa (keväällä ja syksyllä) ja niiden tiiviys varmistetaan. Suodattimet tulee käydä tarkistamassa jokaisen lumipyryn jälkeen, koska on erittäin suuri riski, että lunta pääsee ulkosäleiköstä suodattimelle, Taulukko 2. Sisäilmastoluokkien mukaiset ilmanvaihtokomponenttien huolto-ohjeet puhtausluokissa P1 ja P2 (Ripatti ym. 2002). Toimenpide Huoltotaajuus P1-luokka Huoltotaajuus P2-luokka Suodattimien vaihto Esisuodatin 6kk, hienosuodatin 6 kk tai kun 50% suodattimen 12kk (2-portainen suodatus), takapinnasta on tummunut, märkä märkä suodatin 2 viikon välein suodatin 2 viikon välein Lämpöpattereiden puhdistus Suodattimien vaihdon yhteydessä Suodattimien vaihdon yhteydessä Jäähdytyspattereiden puhdistus Suodattimien vaihdon yhteydessä Suodattimien vaihdon yhteydessä Lämmön talteenotto (LTO) - Suodattimien vaihdon yhteydessä Suodattimien vaihdon yhteydessä laitteiston puhdistus Kanavien puhdistus (pöly, 5 vuotta* 5 vuotta* kosteus, mikrobit) Puhaltimien (ja moottorin + 6 kk 6 kk kotelon) puhdistus Päätelaitteiden puhdistus 6 kk 12 kk Ulkoilmasäleikön 6 kk (tarkastus 3 kk) 6 kk (tarkastus 3 kk) tarkastus/puhdistus Tuloilmakammion tyhjennys Ulkosäleikön puhdistuksen Ulkosäleikön puhdistuksen yhteydessä yhteydessä Äänenvaimentimien puhdistus 12 kk 12 kk Pisaraerottimen pesu 3 kk 3 kk Kostuttimen puhdistus Höyrykostutin 6 kk Kennokostutin 1 kk Höyrykostutin 6 kk Kennokostutin 1 kk Palo-, säätö-, ja sulkupeltien 12 kk 12 kk tarkastus/puhdistus Alakaton yläpuolen puhdistus (jos 12 kk 12 kk käytetään ilmanvaihdon osana) Kondenssivesiviemäreiden Huoltokäyntien yhteydessä Huoltokäyntien yhteydessä tarkastus IV-koneen siivous** 3 kk tai tarvittaessa useammin 3 kk tai tarvittaessa useammin * Koskee sisäasianministeriön asetuksessa viiden vuoden välein puhdistettavia kohteita. ** Ilmanvaihtokoneen luukkuja ei saa avata koneen käydessä.

11 20 Sisäilmaopas 8 johon se jäätyy ja suodatin repeytyy, jos lunta ei poisteta ajoissa. Suodattimien tarkastuksen yhteydessä tarkastetaan suodattimen pölyisyys, tummuus, haju ja kosteus. Suodatinkammio imuroidaan ja tiivisteet tarkastetaan. Vanhat suodattimet pussitetaan ja viedään pois. Vanhat suodattimet viedään yleensä kaatopaikalle, mutta suodattimista tulevan jätteen määrä voidaan myös vähentää. Esimerkiksi suodattimien metallikehikot voidaan käyttää uudelleen. Pidettäessä suodatinosa kunnossa ja huollettuna epäpuhtauksien määrää vähenee lämmitys- ja jäähdytyspattereilla. Lämpö- ja jäähdytyspatterit puhdistetaan imuroimalla tai paineilmalla puhaltamalla. Paineilmapuhallusta käytettäessä kanavaan päin puhallusta on vältettävä. Patterin pesemiseen voidaan käyttää tarvittaessa lämmintä vettä tai se voidaan pestä höyryllä. Painepesuria ei saa käyttää pattereiden puhdistamiseen. Lamellit on oikaistava, jos huoltotoimenpiteiden yhteydessä on aiheutunut lamellien vääntymistä. Jäähdytyspatterin vesilukon on oltava kunnossa ja siinä on oltava vettä vähintään 100 mm (vastaa 1000 Pa:n alipainetta patterin sisällä). Lisäksi kondenssivesiallas pidetään puhtaana ja kuivana. Altaan putkiyhteen paikkaa on tarvittaessa muutettava niin, että altaaseen ei jää seisomaan vettä vaan kaikki vesi menee viemäriin. Lämmön talteenottolaite (LTO) voidaan puhdistaa myös samoilla menetelmillä kuin patterit. Ilmanvaihtokanavat tarkastetaan silmämääräisesti. Tarvittaessa ilmanvaihtokanavien pölykertymä voidaan mitata suodatinmenetelmällä. Kanavien puhdistustyö tehdään yleensä siten, että kanavissa oleva irrotetaan pyörivällä tai värähtelevällä harjalla tai paineilmalla. Puhdistukseen käytettävä harja tulee valita epäpuhtauksien mukaan. Kuivan ja hienojakoisen pölyn irrotukseen voidaan käyttää pehmeäharjaksista harjaa. Rasvainen pölykerros vaatii kovempiharjaksisen rasvanpoistoharjan tai teräsharjan käyttöä. Harjatessa irtoava pöly täytyy ohjata pois kanavistosta hallitusti. Pölyn hallittuun ohjaamiseen käytetään alipaineistajaa, jolla puhdistettavien kanaviston osia voidaan alipaineistaa. Alipaineistamisen ansiosta estetään pölyn leviäminen venttiilien kautta ilmastoitaviin tiloihin. Ilmanvaihtojärjestelmän puhaltimen siipipyörät ja jäähdytysrivat puhdistetaan harjaamalla, paineilmalla tai imuroimalla. Puhaltimen moottorin päälle kerääntynyt pöly poistetaan harjaamalla. Puhallinkammio puhdistetaan imuroimalla. Puhdistuksessa voidaan käyttää tarvittaessa vettä ja emäksistä (alkalista) pesuainetta, lujasti olevan lian irrottamiseen. Nestemäisiä pesuaineita käytettäessä on huolehdittava siitä, ettei nestettä pääse moottorin sähköjärjestelmään tai eristeisiin. Pääte-elimet puhdistetaan imuroimalla tai pestään ja pyyhitään sen jälkeen kostealla rätillä. Pääte-elimiä puhdistettaessa on varottava, ettei säädettävien elimien asento muutu pesun yhteydessä. Ulkoilmakammio puhdistetaan mahdollisista lehdistä ja hyönteisistä, pestään ja ulkoilmasäleikkö harjataan. Sulkupellin säleet ja niiden tiiveys tarkastetaan Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden varmistaminen 21 vähintään kaksi kertaa vuodessa. Tarkastuksen yhteydessä tarkastetaan peltimoottorin toiminta, että se sulkee ja avaa pellin ilmanvaihtokoneen toiminnan mukaisesti. Isoissa koneissa on oltava viive, että sulkupelti ehtii avautua täysin ennen kuin kone käynnistyy. Muuten syntyy yli- tai alipainetta, joka vioittaa koneikon koko vaipan tiiveyttä. Talvella huolehdittava, ettei lumi tuki ulkoilmasäleikköä. Äänenvaimennin puhdistetaan imuroimalla tai paineilmalla puhaltamalla. Paineilmapuhallusta käytettäessä kanavaan päin puhallusta on vältettävä. Äänenvaimennin voidaan varovasti harjata tarvittaessa. Äänenvaimentimen puhdistuksessa kosteita puhdistusmenetelmiä on vältettävä. Pisaraerotin pestään vedellä ja tarvittaessa pesuaineella. Kostuttimesta tarkastetaan höyrysuuttimet sekä tehdään kostuttimen yleistarkastus ja pesu. Kennokostutin puhdistetaan ja tarvittaessa pestään. Lisäksi Taulukko 3. Huoltomiehen ilmanvaihtolaitoksen huoltotehtävät ja puhdistusurakkaan kuuluvat tehtävät. Huoltomiehen huoltotehtävät Puhdistusurakkaan kuuluvat tehtävät Ulkoilmakammion tarkastus/lehtien ja lumen poisto, Ulkoilmakammion puhdistus epäkohdista tiedottaminen Ulkosäleikön peltien toiminnan tarkastus, lumen ja Ulkosäleikön peltien puhdistus /oikominen, säädön jään poisto, epäkohdista tiedottaminen tarkastus puhdistuksen jälkeen, peltimoottorin toiminnan tarkastus. Korjaustoimenpiteet Suodattimien puhtauden tarkastus, reunavuotojen Suodattimien vaihto/hävitys, Suodatinkammion havaitseminen /vaihto /hävitys, epäkohdista puhdistus, Suodattimien tiiviyden varmistaminen ja tiedottaminen reunavuotojen minimointi Kondenssivesialtaan viemärin toiminnan tarkastus ja Lämmitys- ja jäähdytyspattereiden puhdistus, roskien poisto, epäkohdista tiedottaminen kondenssivesialtaan puhdistus Kostuttimen tarkastus ja vuodoista tiedottaminen Kostuttimen puhdistus / toimintatarkastus Konehuoneen siisteyden ylläpito (konehuonetta ei Ilmanvaihtokoneen ja konekotelon puhdistus käytetä varastona!) Pölykertymän arvioiminen sormipyyhkäisytestin Ilmanvaihtokanavien puhdistus/ korjaus/ avulla. Jos pölyä ei jää kasaan kanavan pohjalle, puhdistusluukkujen teko kanavan pölymäärä on alle 0,7 g/m 2, epäkohdista tiedottaminen Tuloelimien likaisuuden tarkastaminen, epäkohdista Ilmantuloelimien puhdistus ja säätö tiedottaminen Poistoilmavirtojen tarkastus siten, että pysyykö A4- Poistoilmaelimien puhdistus, poistoilmavirtojen säätö kokoinen paperi kiinni poistoilmaelimessä?

12 22 Sisäilmaopas 8 kostutinallas pestään ja desinfioidaan. Palo-, säätö-, ja sulkupeltien osalta tiiveys ja likaisuus tarkastetaan ja puhdistetaan tarvittaessa. Puhdistuksen jälkeen tarkastetaan laitteiden toimivuus ja se, että peltien alkuperäiset säädöt ovat säilyneet puhdistuksen aikana. Kondenssivesiviemäreiden tarkastuksessa tarkastetaan, ettei lattiakaivo ole tukossa ja että vesilukossa on vettä. Kuivuneeseen lattiakaivoon lisätään suojaainetta. Ilmanvaihtokonehuone siivotaan säännöllisesti. Pöly ja lika siivotaan pois ja vanhat suodattimet ja muu ylimääräinen tavara poistetaan asianmukaisesti. Ilmanvaihtokone ja sinne johtavat kulkutiet on pidettävä vapaina, jotta tavaroiden kuljettaminen ja huoltotoimien suorittaminen ovat mahdollisia. Taulukossa 3 on esitetty yhteenveto huoltomiehen ilmanvaihtolaitoksen huoltotehtävistä ja niistä tehtävistä, jotka kuuluvat yleensä ilmanvaihtolaitoksen puhdistusurakkaan. 5.2 Ilmanvaihdon parannustoimenpiteet Ilmanvaihtojärjestelmän huonokuntoisista tai rikkoutuneista äänenvaimentimista voi irrota mineraalikuituja. Olemassa olevien äänenvaimentimien korjausvaihtoehtoina ovat koko äänenvaimentimen uusiminen tai vaimentimen pinnoitus ilmaa läpäisevällä, mutta kuitujen irtoamista ehkäisevällä ja ilmavirran rasitusta kestävällä materiaalilla tai reikäpellillä päällystettyjen vaimentimen käsittely sideaineella, joka liimaa kuidut toisiinsa ja estää niiden irtoamisen. Äänenvaimentimen lamellien tulee olla ulosvedettäviä. Äänenvaimentimet ovat lähes huoltovapaita laitteita. Niiden puhdistus voi tulla kysymykseen ilmanvaihtokanaviston puhdistuksen yhteydessä. Ilmanvaihtojärjestelmän ilmavirrat tulisi aina säätää ilmanvaihtojärjestelmän puhdistuksen jälkeen. Tasapainotus toteutetaan mittaamalla ja säätämällä ilmanvaihtoverkoston ilmavirrat vastaamaan suunnitteluarvojen mukaisia ilmavirtoja, jolloin huoneiden välinen ilmanjako tasoittuu. Poistoilmamäärät tulee säätää siten, että ilmaa poistetaan enemmän likaisista ja kosteista tiloista esimerkiksi pesu- ja kylpyhuoneesta, saunasta, wc:stä ja keittiöistä, kuin puhtaimmista tiloista. Tällöin kosteus ja epäpuhtaudet poistuvat läheltä niiden syntymispaikkoja ja eivät leviä puhtaimpiin tiloihin. Kun poistoilmamääriä säädetään, on samalla huomioitava tuloilman riittävä määrä. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden varmistaminen ILMANVAIHTOLAITOKSEN PUHTAUDEN AR- VIOINTI 6.1 Puhdistustarpeen arvioiminen Ilmanvaihtolaitoksen puhtaudelle ei ole olemassa tarkkoja viranomaisvaatimuksia tai muita yleisesti yleisesti käytettyjä kriteerejä. Puhtausvaatimukset ovat siis rakennuksen omistajan asetettavissa. Apuna hän voi käyttää Sisäilmastoluokitus 2000:ta, jossa on vaatimuksia uusien järjestelmien puhtaudelle ja ohjeita vanhojen kanavien puhdistusrajalle. Sisäilmastoluokituksessa ilmanvaihtojärjestemän puhtaus on jaettu kahteen luokkaan, P1 ja P2. Rakennuksen omistaja voi vapaasti valita minkä puhtausluokan hän asettaa tavoitteeksi. Sisäilmastoluokitus 2000:n tärkein käytännön puhtauskriteeri on keskimääräinen pölykertymä, jonka enimmäisarvo uudessa P1-puhtausluokan ilmanvaihtojärjestelmässä on 1,0 g/m 2. P1-luokan järjestelmä tulisi puhdistaa, kun pölykertymä on yli 2 g/m 2. P2-puhtausluokan ilmanvaihtojärjestelmässä saa uutena olla enintään 2,5 g/m 2 pölyä, ja se tulisi puhdistaa kun pölykertymä ylittää 5 g/m 2. Puhtausluokassa P1 tuloilmakanaviston pölykertymä ei saa ylittää arvoa 2 g/m 2, luokassa P2 tuloilmakanaviston pölykertymä ei saa ylittää arvoa 5 g/m 2 Taulukkoon 4 on koottu uuden ilmanvaihtojärjestelmän puhtaustarkastuksessa sovellettavat kriteerit. Niiden avulla voidaan käytännössä todeta, täyttääkö ilmanvaihtojärjestelmä tai sen osa puhtausluokituksen vaatimukset. Näitä vaatimuksia voidaan soveltaen käyttää myös asetettaessa tavoitteita olemassa olevan järjestelmän puhtaudelle. Ilmanvaihtolaitoksen puhtauden tasoa voidaan arvioida jokaisen huoltokerran yhteydessä silmämääräisesti (visuaalisesti). Ilmanvaihtolaitteiden visuaalisessa tarkastelussa tulee ensin kiinnittää huomiota laitteiden yleisvaikutelmaan. Ovatko laitteet ylipäätään kunnossa (ehjät), näkyykö laitteiden sisällä esimerkiksi metalli- tai öljyjäämiä ja onko äänieristeitä näkyvissä ja kosketuksissa ilmavirran kanssa. Tarkasteltaessa ilmanvaihtokanavaa kiinnitetään huomiota kanavan pohjaan ja kanavan saumoihin ja niiden kiillon perusteella arvioidaan kanavan puhtautta. Kanavan pohjasta tutkitaan pinnan kuvioinnin erottuvuutta. Mikäli kanavan pohjalla on pölyä, tulee huomio kiinnittää kierresaumojen erottuvuuteen. Jos saumat erottuvat kanavan pohjalla heikosti tai eivät lainkaan, tulee huomio kiinnittää pölyrajan erottuvuuteen. Pölyraja esiityy yleensä kanavassa, joiden pölykertymä on yli 1 g/m 2 katso kuva 11, ruutu 1 g/m 2 ).

13 24 Sisäilmaopas 8 Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden varmistaminen 25 Taulukko 4. Käytännössä sovellettavat puhtauskriteerit (Narvanne ym. 2002). Tarkastettava tekijä Puhtausluokka P1 Puhtausluokka P2 Tarkastusmenetelmä Tuloilmakanaviston? 1,0 g/m 2? 2,5 g/m 2 Visuaalinen puhtausasteikko, keskimääräinen pölykertymä rajatapauksissa enintään suodatinmenetelmä Yksittäisen tarkastuspisteen? 2,0 g/m 2? 5,0 g/m 2 Visuaalinen puhtausasteikko, pölykertymä enintään rajatapauksissa suodatinmenetelmä Metallijauhe Saa esiintyä pieniä Saa esiintyä pieniä Visuaalinen puhtausasteikko, määriä siellä täällä yksittäisiä kasoja, metallijauhejäämät paikallisesti ei yhtenäistä vanaa Öljy- tai muut voiteluainejäämät Ilmanvaihtokoneen oleva pölykertymä pinnoilla Päätelaitteiden pinnoilla oleva pölykertymä Kanavien saumakohdissa tai ivjärjestelmän muilla pinnoilla ei saa olla havaittavia voiteluainejäämiä Ei selvästi havaittavaa pölykerrosta tai muuta likaa Ei selvästi havaittavaa pölykerrosta tai muuta likaa Pöly ei saa kasaantua sormella pyyhkäistäessä Pöly ei saa kasaantua sormella pyyhkäistäessä Visuaalinen puhtausasteikko, voiteluainejäämät. Voiteluainejäämät edellyttävät aina lisäselvityksiä Silmämääräinen arvio, jonka tukena sormipyyhkäisy Silmämääräinen arvio, jonka tukena sormipyyhkäisy Kanava, jossa on metallijauhetta vain vähäisissä määrin siellä täällä, voidaan vielä hyväksyä P1-luokkaan. Jos kanavassa on metallijauhetta pieninä kasoina, mutta metallijauhevanaa ei kuitenkaan esiinny, niin kanava voidaan hyväksyä P2-luokkaan. Jos metallijauhetta on runsaasti ja se muodostaa kasoja tai yhtenäisen metallijauhevanan, niin kanava tulee puhdistaa. Rakennusjäte tai muu irtolika tulee poistaa kanavasta. Irtolian sijainti tulee merkitä tarkastuslomakkeeseen. Kanavassa ei saa olla öljy- tai muita voiteluainejäämiä. Mahdollisten voiteluainejäämien sijainti tulee kirjata tarkastuslomakkeeseen ja päättää jatkotoimenpiteistä. Uusille ilmanvaihtojärjestelmille on kehitetty visuaalinen arviointimenetelmä nopeaksi tarkastusmenetelmäksi kanavien puhtauden toteamiseen. Visuaalinen puhtausasteikko muodostuu 12 kuvasta, joiden avulla arvioidaan kanavien pölyisyyttä. Menetelmällä voidaan määrittää pölykertymä (yksikössä g/m 2 ) vertaamalla silmämääräistä arvioita kuviin. Asteikon yhteydessä on myös kuvasarjat, joita voidaan käyttää hyväksi metallijauheen puhdistustarvetta tai voiteluainejäämien esiintymistä arvioitaessa. Visuaalinen asteikko kattaa sekä P1- että P2- puhtausluokat. Uusien ilmanvaihtojärjestelmien puhtauden visuaalista arviointi menettelyä ei voida soveltaa vanhojen ilmanvaihtojärjestelmien puhtauden arvioimisessa. Vanhojen ilmanvaihtojärjestelmien puhtauden visuaaliseen arvioimiseen ollaan kehittämässä menettelyä. Kuva 11. Visuaalisen asteikon kuvia (Narvanne ym. 2002). Jos ilmanvaihtolaitoksen likaisuudesta/puhtaudesta ei saada riittävää tietoa visuaalisen arvioinnin avulla tai halutaan tarkempi kuva ilmanvaihtolaitteiden puhtaudesta, voidaan ilmanvaihtolaitteiden puhtaus määrittää suodatinmenetelmällä. Sen avulla voidaan lisäksi arvioida puhdistustarvetta, puhdistustyön onnistumista esimerkiksi ennen rakennuksen luovutusta ja rakennuksen ilmanvaihtolaitteiden puhtausluokkia (P1 ja P2). Ilmanvaihtokanavien sisäpinnan puhtaus on mitattava viidestä mittauskohdasta sekä yhdestä kohdasta jokaista alkavaa 200 metriä kohti. Jokaiseen erillisen ilmanvaihtolaitteiston kanavisto on mitattava kuitenkin ainakin kahdesta kohdasta ja jokaisesta kerroksesta on mitattava ainakin yksi näyte. Mittapisteet on valittava siten, että ne tasapuolisesti edustavat hyväksyttävää laitosta ja sen kanavia. Näytteet tulee valita sattumanvaraisesti erilaisista vaakakanavista pyrkimättä erityisesti ottamaan mukaan erityisen likaisia tai puhtaiksi etukäteen arvioituja kanavanosia. Suodatinkeräysmenetelmällä on mahdollista määrittää ilmanvaihtojärjestelmän pintojen pölykertymä (g/m 2 ). Menetelmässä ilmanvaihtolaitteen pinnalla oleva pöly kerätään suodattimelle vähintään 100 cm 2 kokoiselta alueelta. Pölykertymä määritetään punnitsemalla suodatin koteloineen ja imusuulakkeineen ennen ja jälkeen pölynäytteen ottoa. Näin minimoidaan suodatinkoteloon ja suulakkeeseen jäävästä pölykertymästä aiheutuva virhe. Pienin menetelmän avulla määritettävä pölykertymä on noin 0,15g/m 2. Menetelmä soveltuu sekä uusien asentamattomien tuotteiden että asennettujen kanaviston pölykertymän määritykseen. Jos on syytä epäillä, että ilmanvaihtojärjestelmässä esiintyy voiteluaine-, kuitu-, mikrobi- tai muita haitallisia epäpuhtauslähteitä, on niihin liittyvät mittaukset teetettävä erikoislaboratoriolla tai muulla luotettavalla asiantuntijalla.

14 26 Sisäilmaopas Puhdistuksen onnistumisen arviointi Kiinteistön omistajien tulisi tarkastaa puhdistuksen jälkeen, onko työ suoritettu sopimuksen mukaisesti. Puhdistuksen onnistumisen arvioinnissa voidaan hyödyntää samoja menetelmiä kuin puhdistuksen tarpeen arvioinnissa. Puhdistuksen jälkeiseen tarkastukseen Yhdysvaltain ympäristöviraston (EPA) suosittaa mm. Taulukossa 5 esitettyjä asioita. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden varmistaminen ILMANVAIHTOLAITOKSEN PUHDISTUKSEN TILAAMINEN 7.1 Tarjouspyyntö Tarjouspyynnön laatiminen on vaativa tehtävä, koska siinä pitää osata luetella etukäteen kaikki lopulliseen ratkaisuun vaikuttavat perustelut ja ominaisuudet, joita tarjokkailta vaaditaan. Jälkeenpäin ei voi enää muuttaa perusteluja. Taulukko 5. Kiinteistön omistajan tarkastuslista puhdistuksen jälkeen (EPA). Tarkastuslista Kyllä Ei Yleistä Puhdistettiinko koko ilmanvaihtojärjestelmä käsittäen lämmityksen ja jäähdytyksen, kanavat, sekä kaikki komponentit? Lämmitys Onko lämmityspatterin pinta puhtaannäköinen? Jäähdytys Ovatko jäähdytyspatterin molemmat puolet puhtaannäköiset? Ovatko patterin levyt ehjiä ja suorissa riveissä? Onko tippuvesiallas puhdas? Puhallin Ovatko puhaltimen siivet puhtaat? Onko puhallinkammio puhdas? Suodatin Onko suodatin kiinnitetty hyvin? Onko suodatinkammio puhtaannäköinen? Onko suodatinkammiossa kosteutta tai hometta? Kanavat Ovatko kanavien sisäpinnat puhtaannäköisiä? (Valitse tarkastukseen useita pisteitä kanavistosta.) Puhdistusluukut Onko uudet puhdistusluukut suljettu asianmukaisilla paneeleilla? Esiintyykö laitoksen käydessä ilmavuotoja puhdistusluukkujen kautta? Venttiilit Onko kaikki venttiilit asennettu hyvin paikoilleen puhdistuksen jälkeen? Ovatko kaikki venttiilit puhtaannäköisiä? Järjestelmän toiminta Toimiiko järjestelmä asianmukaisesti sekä lämmitys- että jäähdytystilanteissa? Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksen onnistuminen on tärkeää, koska puhdistus on yksi kalleimmista kiinteistön hoitotoimista. Hyvä laatu maksaa yleensä enemmän kuin huono. Tarjouspyynnössä on kerrottava millaisilla tunnusluvuilla, mittayksiköillä tai standardeilla palvelun laatu mitataan ja ilmoitetaan. Halutun laatutason määrittäminen etukäteen ohjaa keskustelun juuri oikeansisältöiseen palvelupakettiin ja hankinta asettuu alusta asti suunnilleen todelliseen kustannusraamiin. Tarjouspyynnössä on esitettävä tiedot ilmanvaihtolaitteiden puhdistuksen laajuudesta. Kiinteistöjen omistajien ei tulisi tilata puhdistusta vain kanaviston tarpeellisilta osilta, vaan koko kanaviston tulisi puhdistaa. Paikoitellen tehty puhdistus saattaa kuljettaa likaa kanaviston osista toiseen ja eri ihmisten käsitykset puhdistuksen tarpeellisuudesta voivat vaihdella huomattavasti. Ovatko puhdistettavat ilmanvaihtolaitteet yhdessä rakennuksessa vai jakautuuko puhdistettava alue useaan erilliseen rakennukseen? Onko rakennuksessa monta puhdistettavaa kerrosta? Rakennuksen ollessa monikerroksinen on tarjouspyynnössä ilmoitettava, tehdäänkö puhdistusta katolta käsin (esim. konehuoneen puhdistus) ja onko kattotasanteelle käynti rakennuksen sisäpuolelta vai ulkopuolelta. Jos kattotasanteelle käynti tapahtuu rakennuksen ulkopuolelta esim. tikkaita käyttäen, on tikkaiden kunto tarkastettava ja mahdolliset epäkohdat korjattava ennen puhdistuksen alkua kiinteistön omistajan taholta. Tarjouspyynnössä on myös ilmoitettava kiinteistön voimavirran tarjonta. Voimavirtaa tarvitaan alipaineistajan toimintaan. Sisältyykö ilmavirtojen Järjestelmän toiminnan tarkastuksen, puhdistuksen, havaittujen puutteiden korjaamisen, ilmavirtojen säädön ja suodattimien vaihdon tulisi kuulua yhteen, mieluiten järjestelmän huollon yhteyteen.

15 28 Sisäilmaopas 8 tasapainotus toimeksiantoon ja tarvitseeko ilmanvaihtolaitteita desinfioida? Tarjouspyyntöön tulee liittää rakennuksen ilmanvaihtokuvat ja tulee huolehtia siitä, että kuvat vastaavat sen hetkistä ilmanvaihtojärjestelmän toteutusta. Siihen tulee liittää myös kuvaus rakennuksissa tehtävistä töistä, jos ne poikkeavat tavanomaisesta toimistotyöstä. Puhdistusliikkeen on tärkeä tietää, minkälaisessa käytössä rakennus on ollut aikaisemmin. Tarjouspyynnössä on ilmoitettava työturvallisuusnäkökohdat, kuten kanavien sijaintikorkeus lattiapinnasta ja vaarallisten aineiden (liuottimet) käyttö. Tarjouspyynnössä on ilmoitettava puhdistuksen ajankohta ja kesto. Puhdistuksen ajankohdassa on ilmoitettava milloin puhdistus voidaan aloittaa kiinteistössä. Puhdistuksen kestolla tarkoitetaan ajanjaksoa jolloin puhdistus voidaan rakennuksessa tehdä. Puhdistuksen ajankohdassa ilmoitetaan puhdistustyölle asetettavat työaikarajoitukset. Työaikarajoituksiin sisältyy esimerkiksi se, että puhdistustyötä voidaan tehdä vain ilta- tai yötyönä. Lisäksi tarjouspyynnössä on ilmoitettava, että milloin kiinteistöön voi tutustua ja kuka on kiinteistön puolelta kiinteistöä näyttämässä (esim. huoltomies). Lisäksi tarjouspyynnössä on ilmoitettava puhtausluokan toteajan tiedot. Puhdistustyön tavoiteluokan toteaminen voidaan tehdä visuaalisesti ja tarkastuksessa voi olla mukana esimerkiksi yksi edustaja tilaajan puolelta ja yksi puhdistusliikkeen puolelta. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden varmistaminen 29 Seuraavat ohjeet kannattaa ottaa huomioon puhdistusta tilattaessa: 1) Älä valitse puhdistusliikettä, jonka edustaja väittää kanaviston puhdistuksen parantavan rakennuksessa oleskelevien terveyttä, koska puhdistuksen ei ole osoitettu vaikuttavan terveyttä parantavalla tavalla. 2) Kysy, missä puhdistajat käyttävät kemiallisia yhdisteitä puhdistuksessa ja mitkä ovat niiden käytön edut ja haitat. 3) Tarkista, olivatko puhdistusyrityksen aikaisemmat asiakkaat tyytyväisiä ilmanvaihtolaitteiden puhdistukseen. 4) Jos osa ilmanvaihtolaitteiden puhdistuksesta tehdään tuntityönä, pyydä arviota myös tuntityönä tehtävän puhdistuksen kestosta. 5) Kysy myös että, voiko puhdistustyön aikana tulla puhdistustyön keskeytyksiä ja mistä keskeytykset voivat johtua. 6) Kysy miten puhdistustyö häiritsee rakennuksessa tapahtuvaa työtä ja voidaanko puhdistustyö tehdä tarvittaessa viikonloppuna tai iltatyönä. Kiinteistön omistajan tulisi itse tarkistaa kanavien sisäpuolinen puhtaus avaamalla muutamia puhdistusluukkuja ennen puhdistusta. Kiinteistön omistaja voi seurata puhdistuksen etenemistä pyytämällä puhdistajia merkitsemään päivittäin ilmanvaihtokuviin, mitkä osat kanavistosta on puhdistettu esimerkiksi värittämällä puhdistetut alueet (kuva 12). Puhdistuksesta ei saisi aiheutua kohtuutonta haittaa toimistossa työskenteleville. Toimistoissa tulisi herkät laitteet, kuten tietokoneet ja myös työtasot, suojata puhdistuksen aikana. Puhdistajien tulisi huolehtia siitä, että jokainen työhuone on siisti sen jälkeen, kun puhdistaja poistuu sieltä. Tarjouspyynnössä on ilmoitettava tiedot puhdistuksen tavoitetasosta. Liitteessä 1 on esitetty tarjouspyyntölomake kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmän tarkastuksesta, puhdistuksesta ja säädöstä. Tarjouspyyntölomakkeen suunnittelussa on otettu huomioon Kiinteistöalan Kustannus Oy:n tarjouspyyntölomake. EPA (United States Environmental Protection Agency) suosittelee huomioimaan ilmanvaihtolaitosten puhdistusta tekevien yritysten valinnassa seuraavia asioita. Kaikilla ilmanvaihtolaitosten puhdistustyötä tarjoavilla yrityksillä ei ole samanlaista tietotaitoa ja vastuuta työstään. Tämän takia kannattaa ottaa yhteyttä ainakin kolmeen puhdistusalan yritykseen. Yrityksiltä voi pyytää kirjallisia tarjouksia kiinteistön puhdistusurakasta. Tarjousten pohjalta voidaan päättää, kuka kiinteistön ilmanvaihtolaitosten puhdistustyöt tekee. Kuva 12. Puhdistuksen etenemistä on helpompi seurata ajan tasalla olevista väritetyistä ilmanvaihtopiirrostuksista.

16 30 Sisäilmaopas 8 Kaikki oleelliset asiat pitää ilmoittaa tarjouspyynnössä jo aivan kilpailuttamisen alussa. Tarjouspyyntö on hyvä tehdä jo valmiiksi suunnitellulla lomakkeella esim. liitteellä Tarjousten jättämien, vertailu ja hyväksymisperusteet Tarjoukset on yleensä annettava hankinnan laadun, arvon ja kiireellisyyden mukaan kirjallisesti, telekopiona, sähköpostina tai vastaavalla menetelmällä. Vastaanotettaessa sähköisesti välitettyjä tarjouksia hankintayksikön on voitava varmistaa, että tarjouksen käsittelyn luottamuksellisuus ja tasapuolisuus säilyy koko hankintamenettelyn ajan. Tarjoukset saa avata vasta niiden jättämiseen varatun ajan päätyttyä. Tarjous on jätettävä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä mainittuun määräaikaan mennessä. Myöhästynyttä tarjousta ei saa hyväksyä, mutta myöhästynyt, ennen tarjousten avaamista saapunut tarjous on kuitenkin otettava huomioon, jos myöhästymistä ei ilmeisesti voida lukea toimittajan syyksi. Suomessa tarjousten avaamisen suorittaa hankintayksikön tehtävään määräämä henkilö tai henkilöt. Tarjousten avaustilaisuudessa voivat olla mukana myös tarjoajina olevien yritysten edustajat. Tarjousten avaamisen jälkeen suoritetaan kilpailevien tarjousten vertailu. Tämän helpottamiseksi tarjoukset pyritään pyytämään ja saamaan mahdollisimman pitkälti samaa kaavaa noudattavina tarjouksen hyväksymisen perusteeksi on kaksi vaihtoehtoa. Tilaajan on hyväksyttävä tarjouksista joko se tarjous, joka on kokonaistaloudellisesti edullisin hankintahinnan arviointiperusteiden mukaan, tai se, joka on hinnaltaan halvin. Kokonaistaloudellisuuden arviointiperusteita ovat esimerkiksi: toimitusaika, valmistumispäivämäärä, käyttökustannukset, laatu, elinkaarikustannukset, toiminnalliset ominaisuudet, huoltopalvelut ja toimintavarmuus. Tarjouspyynnössä on ilmoitettava, kumpaa perustetta tarjouksen hyväksymiseen käytetään. 7.3 Työn tilaus Sopimus työn myyjän ja ostajan välillä syntyy Suomen oikeustoimilain mukaan silloin, kun myyjä saa tiedon, että ostaja on hyväksynyt hänen tekemän tarjouksen sellaisenaan. Tämä voi tapahtua hankintapäätöstä välittömästi seuraavalla ilmoituksella tai tiedonannolla, mutta useimmissa tapauksissa sen muotona on ostajan antama kirjallinen tilaus. Mikäli ostaja ei hyväksy myyjän tarjousta sellaisenaan, vaan haluaa siihen muutoksia eli tekee vastatarjouksen, sopimus syntyy kun myyjä on hyväksynyt vastatarjouksen. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden varmistaminen PUHDISTUSTYÖ 8.1 Aloituspalaveri Aloituspalaverissa sovitaan ilmanvaihtolaitosten puhdistustyön toteutus ja laaditaan työsuunnitelma puhdistustyölle. Aloituspalaverissa käydään läpi seuraavat asiat: Puhdistustyön tavoitetaso Käytössä olleen rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän puhdistustyön tavoitetason pitäisi olla saman kuin Sisäilmaluokitus 2000:ssa määritelty uuden ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokan P1-puhtaustaso (enintään 1,0 g/m 2 ). Puhdistustyön aikataulu Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistusjärjestys Puhdistustyön ajankohdan tarkentaminen: päivä-, ilta- vai yöaika Rakennuksen sisätilojen ja toimistolaitteiden suojaaminen tarvittaessa Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistuksen yhteydessä havaittujen vikojen ja puutteiden korjaamisesta sopiminen Tuloilmajärjestelmän äänenvaimentimien mahdollinen pinnoittaminen Puhdistustyön laadunvarmennusmenettely Työturvallisuusnäkökohdat Avaimet, kulkuluvat ja kiinteistön vartiointi 8.2 Tiedote ilmanvaihtojärjestelmään kohdistuvista puhdistus- ja säätötöistä Kiinteistön omistajan tulee tiedottaa rakennuksen käyttäjille riittävän ajoissa (vähintään viikkoa aikaisemmin), että kohteessa tullaan tekemään ilmanvaihtojärjestelmään kohdistuvia puhdistus- ja säätötöistä. Myös kiinteistön käyttäjä voi halutessaan tehdä tiedotuksen. Tiedotuksesta tulisi selvitä mm. seuraavat asiat: Puhdistusta tekevän yrityksen nimi ja yhteystiedot Puhdistus- ja tasapainotustöiden aikataulut (päivämäärät) rakennuksittain. Jos kyseessä on esimerkiksi taloyhtiö, on puhdistusyrityksen ainakin arvioitava milloin puhdistus tapahtuu eri rakennuksissa. Puhdistuksen ajoittumien päivään, esimerkiksi työaika , iltatyö tai yötyö Ilmanvaihtojärjestelmän toiminta puhdistustyön aikana (rakennuksittain) Sisätilojen suojaaminen puhdistustyön aikana ja se, että voiko rakennuksissa/ tiloissa työskennellä puhdistuksen aikana normaalisti. Muut esille tulevat asiat: Esimerkiksi toivotaan, että kiinteistön omistaja/asukkaat/työntekijät takaavat mahdollisimman esteettömän kulun ilmanvaihtolaitteiden luo. Toivotaan asukkaiden ilmoittavan lemmikkieläimistä (kissat, koirat)

17 32 Sisäilmaopas 8 kyseiseen puhelin numeroon Huoneistossa liikkuminen, esimerkiksi: puhdistajilla on käytössä yleisavain Loppusiivouksen ajankohta Yhdyshenkilö ongelmatilanteissa 8.3 Puhdistustyön toteutumisen seuranta Kiinteistöpäällikön tehtävänä on valvoa ilmanvaihtojärjestelmän puhdistustyötä. Hänen tehtävänään on huolehtia, että työ sujuu aikataulun mukaisesti. Hänen tulee pyytää puhdistusyritystä raportoimaan säännöllisesti työn eteneminen ja ilmoittamaan heti ilmanvaihtojärjestelmän vikojen ja puutteiden havaitsemisesta. Puhdistusyrityksen on viipymättä ilmoitettava kiinteistöpäällikölle, jos aikatauluista on venyttävä tai korjaustyöt lisäävät urakan kustannuksia. Kiinteistöpäällikkö päättää, mitkä korjaukset ilmanvaihtojärjestelmään tehdään ja mikä yritys valitaan korjaukset tekemään. 8.4 Puhdistustyön laadun tarkastaminen Kiinteistöpäällikön tulee valvoa, että puhdistustyö täyttää sovitun puhtauden tavoitetason. Ilmanvaihtolaitoksen puhtaus voidaan todeta visuaalisesti tai mittaamalla ilmanvaihtojärjestelmän pölykertymä. Pölykertymän mittauksen tai visuaalisen arvioin voi tehdä esimerkiksi ilmanvaihtojärjestelmien mittaus- ja säätötyöhön erikoistunut yritys. 8.5 Puhdistustyön hyväksyminen Mikäli puhdistustyön jälkeiset pölykertymämittaukset osoittavat, että puhdistustyö ei täytä tarjouspyynnössä esitettyjä vaatimuksia, puhdistustyö on tehtävä tarkoituksenmukaisilta osilta uudestaan. Kun kanavien puhtaustaso täyttää puhtausluokan P1 vaatimukset, puhdistustyö voidaan hyväksyä. 8.6 Ilmavirtojen tasapainotustyön laadun tarkastamisen järjestäminen Kiinteistöpäällikkö tilaa kohteeseen tasapainotustyön jälkeen ilmavirtojen mittaamiseen erikoistuneen yrityksen tekemään pistemittauksia, joilla varmistetaan, että ilmavirrat ovat kanaviston eri osissa kohdallaan tai ilmavirrat tarkastetaan ilmavirtojen tasapainotustyön tehneen puhdistusyrityksen ja kiinteistöpäällikön yhteisen tarkastuksen avulla. 8.7 Tasapainotustyön hyväksyminen Mikäli ilmavirtojen suunnitteluarvoja ei ole saavutettu riittävän tarkasti, tasapainotustyö on tehtävä tarkoituksenmukaisin osin uudestaan. Huonekohtaisen ilmavirran hyväksyttävä poikkeama suunnitteluarvosta on ± 20 %. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden varmistaminen Loppusiivous Kiinteistöpäällikkö sopii rakennuksen siivouspalveluja tarjoavan yrityksen kanssa sisätilojen loppusiivouksesta. Lisäksi puhdistusyrityksen on huolehdittava, että kiinteistön sisätilat ovat samassa kunnossa kuin ennen puhdistustyön alkua. 8.9 Uudiskohteet Rakentamismääräyskokoelman osan D2 mukaan ilmanvaihtojärjestelmä ja sen huoltokäytävät on suunniteltava ja rakennettava siten, että ilmanvaihtojärjestelmä on helposti ja turvallisesti huollettavissa ja korjattavissa. Puhdistustyön etenemisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että portaikkoja ja IV-konehuonetilaa ei käytetä varastona kiinteistön tavaroille. Ennen puhdistusta on kiinteistön omistajan tai huoltoyhtiön on varmistettava, että puhdistajilla on esteetön pääsy ilmanvaihtolaitteisiin. Ilmanvaihtojärjestelmä tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että järjestelmä on puhdas vastaanottohetkellä. Jos ilmanvaihtojärjestelmää käytetään rakennusaikana, on varmistettava, että ilmanvaihtokone on varustettu suodattimilla. On huomattava, että puhtausluokan P1 järjestelmää ei saa käyttää rakennusaikana ennen toimintakokeita. Jos järjestelmää on käytetty rakennusaikana, on se puhdistettava ennen luovuttamista tilaajalle ja suodattimet vaihdettava. Kanavien puhtaus ja puhdistusluukkujen toiminta tarkastetaan pistokokein asennustyön edetessä sekä vastaanoton yhteydessä toimintakokeissa ja lopputarkastuksissa. Jos tarkastusten yhteydessä kanavissa esiintyy likaisuutta, on ne puhdistettava hyväksyttävästi. Vastaavasti toimimattomat puhdistusluukut on korjattava. Tarkastusmenetelmänä käytetään visuaalista tarkastusmenetelmää ks. kappale 6.1. Mikäli visuaalisen menetelmän perusteella ei päästä yksimielisyyteen kanaviston puhtaudesta, suoritetaan mittaus. Kanavisto todetaan puhtaaksi, mikäli otetuista näytteistä vähintään 80 % alittaa rajan 1,0 g/m 2 (2,5 g/m 2 puhtausluokka P2). Rajan ylittäneistä näytteistä vain 5 %:lle sallitaan 50 %:n ylitys raja-arvosta. Jos yksikin näyte ylittää rajan kolminkertaisesti, on puhdistus suoritettava. Jos kaikki ylitykset liittyvät tiettyyn kerrokseen tai alueeseen, voidaan puhdistus kohdistaa vai tälle alueelle. Uudisrakennuksen loppusiivoukseen kuuluvat tehtävät ja siivouksen jälkeinen puhtaustaso määritellään aina rakennushankekohtaisesti. Uudisrakennusten ilmanvaihtojärjestelmän loppusiivouksessa tarkastetaan mm. seuraavat asiat: ettei ilmanvaihtokanavien, ilmanvaihtoventtiilien ja muiden ylätasojen ulkopinnoilla ole näkyvää likaa tai tahroja. Ilmanvaihtolaitteiden pinnoilta on poistettu suojakalvot jamuovit. Lisäksi tarkastetaan, että alas laskettujen kattojen yläpinnat ovat pölyttömät.

18 34 Sisäilmaopas 8 9. YHTEENVETO Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden varmistaminen 35 Ilmanvaihtolaitoksen puhtaus on tärkeä seikka huoneistossa asuvien tai työskentelevien ihmisten hyvinvoinnin kannalta. Huonosti toimivan ilmanvaihtolaitoksen on todettu lisäävän huoneistossa olevien henkilöiden yleisoireita. On tärkeä, että ilmanvaihtolaitos on puhdas, toimii oikein ja sen toiminnasta ollaan kiinnostuneita. Ilmanvaihtolaitoksen puhtautta voidaan ylläpitää ilmanvaihtolaitoksen säännöllisellä huollolla. Ulkoilman suodattaminen on tärkeä seikka kanavien likaantumisen estämisessä. Mitä paremmat ilmanvaihtosuodattimet ilmanvaihtolaitoksessa on, sitä vähemmän ilmanvaihtokanavistoon kertyy ulkoilmasta peräisin olevia epäpuhtauksia. On myös huomioitava, että vaikka suodattimet olisivat suodatusteholtaan kuinka erinomaisia, niin kanavat voivat likaantua merkittävästi suodattimien reuna- ja ohivuotojen seurauksena. Huolto ei ainoastaan koske pelkkiä suodattimia, vaan koko ilmanvaihtolaitosta. Esimerkiksi kosteuden kertyminen ilmanvaihtojärjestelmään on otettava huomioon. Talven lumipyryjen aikaan ilmanvaihtolaitoksen tuloilmakammio, säätöpellit ja suodattimet ovat tarkastettava tavallista huoltoväliä tiheämmin eli jokaisen lumipyryn yhteydessä. Ilmanvaihtolaitoksen puhtauden tasoa voidaan arvioida jokaisen huoltokerran yhteydessä silmämääräisesti (visuaalisesti). Ilmanvaihtolaitteiden visuaalisessa tarkastelussa tarkastelussa tulee ensin kiinnittää huomiota laitteiden yleisvaikutelmaan. Ovatko laitteet ylipäätään kunnossa (ehjät), näkyykö laitteiden sisällä esimerkiksi metalli- tai öljyjäämiä ja onko äänieristeitä näkyvissä ja kosketuksissa ilmavirran kanssa. Jos ilmanvaihtolaitoksen likaisuudesta/puhtaudesta ei saada riittävää tietoa visuaalisen arvioinnin avulla tai halutaan tarkempi kuva ilmanvaihtolaitteiden puhtaudesta, voidaan ilmanvaihtolaitteiden puhtauden määrittämiseen suodatinmenetelmää. Suodatinmenetelmän avulla voidaan lisäksi valvoa luotettavasti puhdistustarvetta, puhdistustyön onnistumista esimerkiksi ennen rakennuksen luovutusta ja rakennuksen ilmanvaihtolaitteiden puhtausluokkia (P1 ja P2). Ilmanvaihtolaitosten puhdistustarpeen ilmettyä pyydetään puhdistustyöstä tarjouksia puhdistusalan yrityksiltä. Tarjouspyynnön laatiminen on vaativa tehtävä, koska siinä pitää osata luetella etukäteen kaikki lopulliseen ratkaisuun vaikuttavat perustelut ja ominaisuudet, joita tarjokkailta vaaditaan. Kun tarjouspyynnöt on vertailtu, puhdistustyön tilaajan on hyväksyttävä jokin tarjous. Tilaajan on hyväksyttävä tarjouksista joko se tarjous, joka on kokonaistaloudellisesti edullisin hankintahinnan arviointiperusteiden mukaan, tai se tarjous, joka on hinnaltaan halvin. Tarjouspyyntömenettelyssä valitun puhdistusalan yrityksen kanssa pidetään ennen ilmanvaihtolaitteiden puhdistuksen aloittamista aloituspalaveri. Aloituspalaverissa sovitaan ilmanvaihtolaitosten puhdistustyön toteutus ja laaditaan työsuunnitelma puhdistustyölle. Ilmanvaihtolaitoksen puhdistuksen jälkeen tarkastetaan puhdistustyön laatu. Kiinteistöpäällikön tulee valvoa, että puhdistustyö täyttää sovitun puhtauden tavoitetason. Puhtauden tarkastaminen voidaan tehdä visuaalisesti tai mittaamalla ilmanvaihtojärjestelmän pölykertymä. Kun ilmanvaihtolaitteiden puhdistus on todettu täyttävän puhdistukselle asetetut tavoitteet, voidaan puhdistustyö hyväksyä. Puhdistetun ilmanvaihtojärjestelmän kunnosta on huolehdittava myös puhdistuksen jälkeen, jotta hyvin toimivalla ilmanvaihdolla voitaisiin omalta osaltaan taata jatkossakin rakennuksen hyvä sisäilmasto ja ihmisten viihtyvyys rakennuksessa. KIRJALLISUUSVIITTEET Narvanne, J., Majanen, A., Eskola, L., Kukkonen, E., Holopainen, R. ja Tuomainen, M. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden tarkastusohje. Puhdas toimiva ilmanvaihto. Sisäilmayhdistys, julkaisu 18. Kolari Sirpa, Jumpponen Mika, Hyvärinen Markku, Luoma Marianna, Merikoski Raisa ja Pasanen Pertti. Ilmanvaihtolaitosten epäpuhtaudet ja niille altistuminen puhdistustyössä. Kuopion yliopiston ympäristötieteiden laitosten monistesarja 4/ ISSN s. + 7 liitettä 28 s. Pasanen, P. Toimistorakennusten ilmanvaihtokanavien epäpuhtaudet. Kuopion yliopisto, ympäristötieteiden laitos 2/1994. Ripatti, H., Pentikäinen, J., Saaristo, P., Vasara,J., Liljeström, K. Puhtaan ilmanvaihtojärjestelmän suunnitteluohje. Sisäilmayhdistys julkaisu

19 36 Sisäilmaopas 8 LIITE 1. Pyydämme tarjoustanne alla olevan kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmän osalta Kiinteistön nimi: Osoite: Tarjouksen toimitusosoite: Tarjouspyyntö koskee seuraavia kokonaisuuksia. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden ja kunnon: Tarkastus Puhdistus Ilmavirtojen säätö kyllä kyllä kyllä ei ei ei Tarjouksen hyväksyminen perustuu: Kokonaistaloudellisesti edullisimpaan tarjoukseen Hinnaltaan edullisimpaan tarjoukseen KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT Valmistumisvuosi Rakennusten lukumäärä kpl. Kerrosten lukumäärä kpl. Ilmanvaihtojärjestelmätyyppi: Painovoimainen Koneellinen poisto Koneellinen tulo- ja poisto KIINTEISTÖÖN TUTUSTUMISAJANKOHTA JA TARJOUSPYYNNÖN TIEDOT Kiinteistöön voi tutustua: pvm. kk. vuosi. klo, jolloin paikalla on kiinteistöä näyttämässä seuraava henkilö: Nimi Puhelin nro: Tarjous on annettava: pvm. kk. vuosi. mennessä. Tarjouksen on oltava voimassa pvm. kk. vuosi. saakka.

20 Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden varmistaminen 37 KIINTEISTÖN PUHDISTETTAVUUS Rakennuksen nykyinen käyttötarkoitus ja kuvaus työtehtävistä: Rakennuksen aikaisempi käyttötarkoitus: Käsitelläänkö rakennuksessa terveydelle vaarallisia kemikaaleja: kyllä ei Liitteenä aineiden käyttöturvallisuustiedotteet: kpl. Tapahtuuko osa puhdistustyöstä kiinteistön katolla: kyllä ei Katolle käynti on järjestetty kiinteistön: sisältä ulkoa Kattokorkeus n. m. Kiinteistössä voidaan käyttää voimavirtaa vaativia puhdistuslaitteita: kyllä ei Voimavirran saatavuus: hyvä huono Tarvitaanko ilmanvaihtolaitteita desinfioida: kyllä ei Desinfioitava ilmanvaihtolaitteiden osa: Desinfioinnin syy: Asbestin esiintyminen: ei tiedossa kartoitus tehty ei esiinny esiintyy Ajan tasalla olevat ilmanvaihtokuvat: Ilmanvaihtokuvat kpl liitteenä Edellisen puhdistuksen / säädön ajankohta: pvm. kk. vuosi. Millä korkeudella kanavat sijaitsevat: m lattiatasosta Onko kanaviin esteetön pääsy: kyllä ei Puhdistustyön laadun arviointi on: visuaalinen pölykertymämittaus videokuvaus digitaalikamerakuvaus. Puhdistustyön laadun arvioinnin tekee: Kiinteistön puhdistettavuuden kannalta muita huomioitavia asioita: HINTA Tarjottavasta työstä on mainittava erikseen hinnat tarkastuksesta, puhdistuksesta, säädöstä ja tarvittavista lisätöistä eritellysti mahdollisuuksien mukaan sekä lisätöiden tuntiveloitus. LISÄTIETOJA YHTEYSHENKILÖ JA ALLEKIRJOITUS Paikka ja aika Tarjouksen pyytäjän allekirjoitus ja yhteystiedot Yhteyshenkilö

ILMANVAIHDON MERKITYS JA YLLÄPITO. Janne Louho RTA-1

ILMANVAIHDON MERKITYS JA YLLÄPITO. Janne Louho RTA-1 ILMANVAIHDON MERKITYS JA YLLÄPITO Janne Louho RTA-1 ILMANVAIHDON MERKITYS Hyvä sisäilman laatu Ilmanvaihdon tarkoituksena on ylläpitää sisätiloissa hyvä ilmanlaatu eli pitää ilma happipitoisena, epäpuhtauspitoisuuksiltaan

Lisätiedot

Sairaalarakennusten ilmanvaihtojärjestelmien puhdistamisen haasteet

Sairaalarakennusten ilmanvaihtojärjestelmien puhdistamisen haasteet Sairaalarakennusten ilmanvaihtojärjestelmien puhdistamisen haasteet Rauno Holopainen Työterveyslaitos, Laadukas sisäympäristö teema Terve ja turvallinen sairaalarakennus työympäristönä 23.4.2009 Helsinki

Lisätiedot

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun Kai Ryynänen Esityksen sisältöä Mikä ohjaa hyvää sisäilman laatua Mitä käyttäjä voi tehdä sisäilman laadun parantamiseksi yhteenveto 3 D2 Rakennusten sisäilmasto

Lisätiedot

Ilmanvaihdon tarkastus

Ilmanvaihdon tarkastus PJS IV- ja SISÄILMATUTKIMUS OY Päivämaantie 5 24280 SALO Petri Sorola MUISTIO 1 (8) Korson terveysasema Naalipolku 6 b 01450 VANTAA 10.8.2011 Ilmanvaihdon tarkastus Aika 12.7-10.8.2010 Lähtökohta Ennakkotiedot

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö,

Lisätiedot

IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN

IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN VEHNÄTIEN PÄIVÄKOTI IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN Tutkimuksen ajankohta: vko 14, 32, 41, 44 / 2005 Raportin päiväys: 13.12.2005 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Mikko

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 11.4.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN

Lisätiedot

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE 28.1.2015 WÄRTSILÄTALO Susanna Hellberg TERVEYDENSUOJELULAKI 763/94 7 LUKU Asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydelliset vaatimukset 26 Asunnon

Lisätiedot

Hyvä, paha sisäilma. Merja Järvelä Thermopolis Oy

Hyvä, paha sisäilma. Merja Järvelä Thermopolis Oy Hyvä, paha sisäilma Merja Järvelä Thermopolis Oy Käsitteitä Sisäilma Rakenteiden rajaamalla alueella oleva ilma Sisäilmasto Sisäilman epäpuhtaudet Ilmastointijärjestelmä ja lämpöolosuhteet Sisäympäristö

Lisätiedot

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen. Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

2. Valitse oikea mesotelioomaan liittyvä vastaus: a) Työperäinen asbestialtistuminen ei aiheuta mesoteiloomaa

2. Valitse oikea mesotelioomaan liittyvä vastaus: a) Työperäinen asbestialtistuminen ei aiheuta mesoteiloomaa Arvioidaksemme ABClean-kurssin antamaa tietoa pyydämme teitä vastaamaan joihinkin kysymyksiin sekä ennen että jälkeen kurssinmateriaaliin tutustumisen. Jos et tiedä vastausta, valitse vaihtoehto e) en

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE:

IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE: 09.03.2012 IV-kuntotutkimus Kulomäen koulu Maauuninpolku 3 01450 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 31 11 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb b.fi keskus: 0207 311 160,

Lisätiedot

Ilmanvaihto kerros- ja rivitalossa. Ilari Rautanen

Ilmanvaihto kerros- ja rivitalossa. Ilari Rautanen Ilmanvaihto kerros- ja rivitalossa Ilari Rautanen Millaista on hyvä sisäilma? Rakennus on suunniteltava ja rakennettava kokonaisuutena siten, että oleskeluvyöhykkeellä saavutetaan kaikissa tavanomaisissa

Lisätiedot

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo 10.12.2014 Hanna Tuovinen, Vahanen Oy Miksi korjataan? Käyttäjät ovat ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta

Lisätiedot

Työmaan puhtaudenhallinta

Työmaan puhtaudenhallinta Työmaan puhtaudenhallinta Saija Korpi WWW.AINS.FI Esimerkkejä epäonnistumisista Vuonna 2013 asennettujen uusien tuloilmakoneiden ja -kanavien sisällä esiintyi runsaasti hienojakoista rakennusmateriaalipölyä

Lisätiedot

RAKENNUSFYSIIKKA Kylmäsillat

RAKENNUSFYSIIKKA Kylmäsillat Kylmäsillat Kylmäsillan määritelmä Kylmäsillat ovat rakennuksen vaipan paikallisia rakenneosia, joissa syntyy korkea lämpöhäviö. Kohonnut lämpöhäviö johtuu joko siitä, että kyseinen rakenneosa poikkeaa

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Rekolanmäen päiväkoti. Hansinkatu VANTAA

IV-kuntotutkimus. Rekolanmäen päiväkoti. Hansinkatu VANTAA IV-Special Oy 19.12.2011 IV-kuntotutkimus Rekolanmäen päiväkoti Hansinkatu 4 01480 VANTAA HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi keskus:

Lisätiedot

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Anne Hyvärinen, Yksikön päällikkö, Dos. Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 26.3.2015 Sisäilmastoseminaari 2015 1 Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa

Lisätiedot

Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen

Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen olemassa olevat rakenteet, niiden kunto sekä muita sisäilman

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 30.3.2012 IV-kuntotutkimus Metsikköpolun päiväkoti Kukinkuja 14 01620 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa Hanna Keinänen, Vahanen Oy Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Kaisa Jalkanen, tutkija THL, Asuinympäristö ja terveys -yksikkö Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa monet tekijät Hallittava kokonaisuus! Lähtötilanne

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Puhtauden varmistaminen

Puhtauden varmistaminen Puhtauden varmistaminen EU 2000 hygieniamalli: Puhdistettavuus ja puhtaana pysyvyys hygieniamallin vaipan sisäpuolinen rakenne on sileä, esimerkiksi koneen pohjassa ei ole uria ja syvennyksiä, joihin lika

Lisätiedot

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ Pelimannin ala-aste ja päiväkoti ILMANVAIHDONSELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Mikä sisäilmasto-ongelma? Jari Latvala Ylilääkäri, Työterveyslaitos 11.4.2016 Jari Latvala Milloin sisäilmasto on kunnossa? HAVAITTU/MITATTU SISÄYMPÄRISTÖ Sisäilman laadussa

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140

EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140 EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140 LÄMMÖNTALTEENOTTOKONEET EXIMUS Mx 180 EXIMUS Jr 140 Elektroninen säädin (E) Parmair - puhtaan ilman puolesta 25 vuoden kokemuksella AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

Moduuli 6. Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely

Moduuli 6. Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely Moduuli 6 Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely Puhdistus- ja siivoustoimenpiteet Asbestin purkamisen jälkeen työnantaja on velvollinen siiivoamaan ja puhdistamaan työtila. Kaikki toiminnot pitäisi

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö 17.11.2014 Hallintolaki 10 Viranomaisten yhteistyö

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SITOMELT EVO 30 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SITOMELT EVO 30 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T2360 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 5.7.2012

TUTKIMUSSELOSTUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 5.7.2012 TUTKIMUSSELOSTUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Tutkimusselostus 2 (17) Sisällys 1 Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimuskohde... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tehtävä... 3 1.4 Tutkimusajankohta...

Lisätiedot

LAY A-siipi, korjaukset YTHS

LAY A-siipi, korjaukset YTHS LAY A-siipi, korjaukset YTHS Katariina Laine, Vahanen Oy 1 Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa 29.10-1.11.2012

Lisätiedot

kosteusvaurioituneen koululuokan korjauksessa k esimerkkitapaus

kosteusvaurioituneen koululuokan korjauksessa k esimerkkitapaus Anna Kokkonen Sisäilmastoseminaari 2013, Helsingin Messukeskus Epäpuhtauksien leviämisen hallinta kosteusvaurioituneen koululuokan korjauksessa k esimerkkitapaus Epäpuhtauksien hallinta saneeraushankkeissa

Lisätiedot

MUISTA MYÖS KOKOOMAPUTKISTON JA KOKOOMAKAIVON KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE!

MUISTA MYÖS KOKOOMAPUTKISTON JA KOKOOMAKAIVON KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE! MAASUODATTAMO tarkoitetaan sellaista maahan kaivettua tai pengerrettyä talousjäteveden käsittelylaitteistoa, jossa vähintään saostussäiliössä esikäsitelty jätevesi puhdistuu kulkeutuessaan rakennetun hiekkaa

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Päivittäinen jalkineiden hoito

Päivittäinen jalkineiden hoito JALKINEIDEN HOITO 1. Perehdy jalkineiden hoidon ohjeisiin. 2. Tunnista jalkineiden materiaali ja puhdista jalkineet ohjeen mukaan. 3. Suojaspray suihkutetaan kengille ulkona. Suihkutusetäisyys kengistä

Lisätiedot

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI Vastaanottaja: Seppo Rantanen Padasjoen kunta Työnumero: 051321701374 LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE 8 17500 PADASJOKI Kai Kylliäinen 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3

Lisätiedot

Huomioita puhdistimien hankinnassa. Varkaus seminaari

Huomioita puhdistimien hankinnassa. Varkaus seminaari Huomioita puhdistimien hankinnassa Varkaus seminaari 28.10.2016 Mitä on sisäilmasto SISÄILMASTO Ihmisen terveyteen ja viihtyvyyteen vaikuttavia rakennuksen ympäristötekijöitä Laatuun vaikuttavat: Ilmankosteus

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

LAY D- ja E-siivet, korjaukset

LAY D- ja E-siivet, korjaukset D-siipi E-siipi LAY D- ja E-siivet, korjaukset Katariina Laine, Vahanen Oy Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa

Lisätiedot

HYVÄ JA ENERGIATEHOKAS SISÄYMPÄRISTÖ. Jorma Railio (LVI-talotekniikkateollisuus)

HYVÄ JA ENERGIATEHOKAS SISÄYMPÄRISTÖ. Jorma Railio (LVI-talotekniikkateollisuus) HYVÄ JA ENERGIATEHOKAS SISÄYMPÄRISTÖ Jorma Railio (LVI-talotekniikkateollisuus) jorma.railio@teknologiateollisuus.fi www.lvi-ttt.fi 6.11.2009 LYHYT HISTORIAKATSAUS -1960-luku: paikalla kootut kanavat tiiviys,

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Jorma Säteri. Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry

... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Jorma Säteri. Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry ... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä Jorma Säteri Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry Dipl.ins. (TKK/LVI-tekniikka) 1989 Sisäilmayhdistyksen toiminnanjohtaja vuodesta 1998 Lehtori ja Talotekniikan

Lisätiedot

Asuntoilmanvaihdon kuntotutkimus

Asuntoilmanvaihdon kuntotutkimus Asuntoilmanvaihdon kuntotutkimus IV-kuntotutkimus, pilotointihankkeet Suorittajien perehdytystilaisuus Kanneltalo, luokka 1, Helsinki 28.01.2015 DI Petri Pylsy Asuntoilmanvaihdon kuntotutkimus Ohjeen sisältö

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmien ja jäähdytyspalkkien puhdistaminen sairaalan vuodeosastolla

Ilmanvaihtojärjestelmien ja jäähdytyspalkkien puhdistaminen sairaalan vuodeosastolla 1 Ilmanvaihtojärjestelmien ja jäähdytyspalkkien puhdistaminen sairaalan vuodeosastolla Holopainen Rauno 1), Salmi Kari 1), Hintikka Eeva-Liisa 1), Kähkönen Erkki 1), Pasanen Pertti 2), Kakko Leila 3) ja

Lisätiedot

Suodatin EUP(A,B,C) Vaihtosuodatin. Koko (bb) 11, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 53

Suodatin EUP(A,B,C) Vaihtosuodatin. Koko (bb) 11, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 53 Kun ilmassa oleva pöly erottuu suodattimeen, kasvaa virtausvastus, josta on seurauksena pienentynyt ilmavirta. Sen vuoksi on tarpeellista vaihtaa suodattimet säännöllisesti ilman epäpuhtauspitoisuuden

Lisätiedot

Hyvän sisäilmaston suunnittelu päivittyvä Sisäilmastoluokitus

Hyvän sisäilmaston suunnittelu päivittyvä Sisäilmastoluokitus Hyvän sisäilmaston suunnittelu päivittyvä Sisäilmastoluokitus Sisäilma-asiantuntija Mervi Ahola, Korjausrakentaminen Wanhasatama 7.2.2017 Tavoitteeksi hyvä sisäilmasto TAVOITTEET Aseta tavoitteet lämpötiloille

Lisätiedot

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET 2.2 116 / KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU, SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET Mittaus toteutettiin 2.2 116 välisenä aikana. Mittaukset toteutettiin Are Oy:n langattomalla

Lisätiedot

... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Vesa Pekkola. Ylitarkastaja, Sosiaali- ja terveysministeriö

... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Vesa Pekkola. Ylitarkastaja, Sosiaali- ja terveysministeriö ... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä Vesa Pekkola Ylitarkastaja, Sosiaali- ja terveysministeriö Ympäristötekniikan DI, RTA Merkittävimmän osan työurastani olen ollut terveydensuojeluun liittyvissä viranomaistehtävissä

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

Asumisterveysasetus Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö

Asumisterveysasetus Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Asumisterveysasetus 2015 26.3.2015 Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Asumisterveysohje muutetaan perustuslain mukaisesti asetukseksi 32 1 momentti; Asuntoja, yleisiä alueita ja

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

Uusilla suodatusratkaisuilla ilmastointijärjestelmien kyky hallita sisäilman hiukkaspitoisuutta moninkertaiseksi

Uusilla suodatusratkaisuilla ilmastointijärjestelmien kyky hallita sisäilman hiukkaspitoisuutta moninkertaiseksi Uusilla suodatusratkaisuilla ilmastointijärjestelmien kyky hallita sisäilman hiukkaspitoisuutta moninkertaiseksi Sisäilmastoseminaari 2014 Seppo Enbom, Kimmo Heinonen, Tapio Kalliohaka, Matti Lehtimäki,

Lisätiedot

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5)

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa Jatkuva 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa As Oy Mallitalo Oy 1.6.2008 Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) YLEISET HOITOTEHTÄVÄT Työnjohto Työ- ja vikailmoitusten

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 1 Sisäilma on hyvää, jos käyttäjät ovat siihen tyytyväisiä tai siinä ei ole epäpuhtauksia, jotka voivat

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

HS- JÄTEVEDENPUHDISTAMON HOITO

HS- JÄTEVEDENPUHDISTAMON HOITO Tämän hoito-ohjeen tiedot on tarkoitettu puhdistamon hoidon lisäksi puhdistamoiden suunnittelu, asennus, tarjous ja lupakäsittelyihin (mm. rakennusluvan liitteeksi). Kaikki mallimme ovat suojatut mallisuojin

Lisätiedot

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta 1 Sari Hildén, kiinteistöpäällikkö Tilakeskus Helsingin kaupungin rakennuskannan ikäjakauma Arvokiinteistöjä, palvelukiinteistöjä ja torppia, joissa

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1. 2012 Rovaniemi

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN As Oy Säästökenno SISÄLTÖ 1.... 3 2. ASENNUSPAIKKA... 3 3. KONDENSSI... 3 4. ÄÄNIARVOT... 4 5. LÄMPÖKUORMA... 4 6. LÄPIVIENNIT... 4 7. SÄHKÖTYÖT... 5 8. LAITTEISTON HUOLTO JA

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM

ASENNUSOHJE VPM ASENNUSOHJE 24.9.2007 Sivu 1 / 7 ASENNUSOHJE VPM 600-3200 1. Tilantarve. Koneiden sijoittelussa on huomioitava vapaa huoltotila koneen ympäristössä. Seuraava huoltotila tarvitaan vähintään koneen edessä:

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS ILMARILA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA

TUTKIMUSRAPORTTI ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS ILMARILA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA TUTKIMUSRAPORTTI 6.11.2015 ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS ILMARILA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA 70295.07 Yhteenveto ja toimenpide-ehdotukset Koulurakennus Ilmarila on rakennettu vuonna 1971-72. Rakennus

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus Liite 3

Siivouspalvelukuvaus Liite 3 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 3 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Kuntoutumiskeskus Miekku Haapaniementie 27 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 440,40 m 2 Työaika on 2,0 h/kerta;

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys Puhdasta sisäilmaa tilojen käyttäjille 28.1.2015

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys Puhdasta sisäilmaa tilojen käyttäjille 28.1.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys Puhdasta sisäilmaa tilojen käyttäjille 28.1.2015 Poistoa Oy on erikoistunut homesiivouksiin Poistoa Oy on Suomen ensimmäinen homesiivouksiin erikoistunut siivousalan yritys

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE

Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE Kimmo Lähdesmäki, DI, RTA Dimen Group Taustaa; CASE-kohteet Esitykseen on valittu omasta tutkimusaineistosta 1970-80 luvulla rakennetuista

Lisätiedot

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1 PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 1 Paloturvalliset tulisijan ja savuhormin yhdistelmät Tässä ohjeistuksessa annetaan hyödyllistä

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus VARIA, Tennistie Tennistie 1, VANTAA

IV-kuntotutkimus VARIA, Tennistie Tennistie 1, VANTAA www.asb.fi 10.7.2008 IV-kuntotutkimus VARIA, Tennistie Tennistie 1, 01370 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, 00390 Helsinki TAMPERE:

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. Joni Sorjonen Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija VTT-C-9437-33-13 SRTP Oy

2.12.2015 KOKO TOTUUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. Joni Sorjonen Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija VTT-C-9437-33-13 SRTP Oy KOKO TOTUUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija VTT-C-9437-33-13 1 Asbesti -Kuitumaisten silikaattimineraalien yhteisnimi (0,03-3 μm) -Krysotiili, antofylliitti, amosiitti,

Lisätiedot

ILMANVAIHTO- JA ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN YLEISARVI- OINTI, RAPORTTIMALLI

ILMANVAIHTO- JA ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN YLEISARVI- OINTI, RAPORTTIMALLI IVKT 2016 / SuLVI 1(9) Liite 2.1 IV-kuntotutkimus ILMANVAIHTO- JA ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN YLEISARVI- OINTI, RAPORTTIMALLI Kiinteistön nimi Kiinteistön osoite Kiinteistötunnus Tutkimuksen tekijät Päivämäärä

Lisätiedot

Ene LVI-tekniikan mittaukset ILMASTOINTIKONEEN MITTAUKSET TYÖOHJE

Ene LVI-tekniikan mittaukset ILMASTOINTIKONEEN MITTAUKSET TYÖOHJE Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMASTOINTIKONEEN MITTAUKSET TYÖOHJE Aalto yliopisto LVI-tekniikka 2013 SISÄLLYSLUETTELO ILMASTOINTIKONEEN MITTAUKSET...2 1 HARJOITUSTYÖN TAVOITTEET...2 2 TUTUSTUMINEN

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO TUTKINTOSUORITUKSEN ARVIOINTI

VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO TUTKINTOSUORITUKSEN ARVIOINTI PAKOLLISET OSAT: 2 PUHDISTAMINEN JA DESINFEKTIO NÄYTTÖYMPÄRISTÖ/ YMPÄRISTÖT Aseptisesti työskenteleminen noudattaa hyviä sairaalahygieniatapoja sekä aseptista työjärjestystä edeten puhtaasta likaiseen

Lisätiedot

3. Sisätilojen ilmanvaihtojärjestelmät

3. Sisätilojen ilmanvaihtojärjestelmät 3. Sisätilojen ilmanvaihtojärjestelmät IFA 0605012 Schweißrauchabscheideklasse W3 60 3. Sisätilojen ilmanvaihtojärjestelmät Suitable for Likaantuneen ilman puhdistamiseksi työtiloissa. Kuvaus INCLUDING

Lisätiedot

MEKAANINEN PUUNJALOSTUSTEOLLISUUS Purun- ja pölynpoistojärjestelmän kunnossapito

MEKAANINEN PUUNJALOSTUSTEOLLISUUS Purun- ja pölynpoistojärjestelmän kunnossapito Omaisuusvakuutukset / Esa Laaksonen 22.8.2005 1 (5) MEKAANINEN PUUNLOSTUSTEOLLISUUS Purun- ja pölynpoistojärjestelmän kunnossapito Mekaanista puunjalostusteollisuutta koskeva omaisuussuojeluohje 421 edellyttää,

Lisätiedot