Oulun yliopisto. Hankintaohje Tilapalvelut päivitetty (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä)"

Transkriptio

1 Oulun yliopisto Hankintaohje 2009 päivitetty (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Lisätietoja: Tilapalveluiden hankintoja käsittelevät www-sivut (linkki) Työ- ja elinkeinoministeriön julkisia hankintoja käsittelevät www-sivut (linkki) Valtiovarainministeriön valtionhallinnon hankintatointa käsittelevät www-sivut (linkki) Hansel Oy (linkki) Oulun yliopiston kirjaamon yhteystiedot : sähköposti faksi SISÄLLYSLUETTELO 1

2 1 JOHDANTO Hankinnoissa noudatettavat periaatteet, säädökset ja ohjeet Hankintaorganisaatio Käsitteet 5 2 HANKINTOJEN TOTEUTTAMINEN Hankintaperiaatteet Oulun yliopistossa Keskitetyt hankinnat Hankintaprosessin vaiheet Kynnysarvot ja hankinnan arvon laskeminen 8 3 HANKINTAMENETTELYT Hankintamenettelyn valinta Avoin menettely Rajoitettu menettely Suorahankinta Neuvottelumenettely Kilpailullinen neuvottelumenettely Puitejärjestely 17 4 TARJOUSPYYNTÖ Yleistä Tarjouspyynnön saajat ja muoto Tarjouspyynnön sisältö Ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuuden vaatimukset Tilaajavastuulain mukainen selvitysvelvollisuus Tarjouksen ja osallistumishakemuksen muotovaatimukset Hankinnan kohteen määrittely Tarjousten valinta- ja vertailuperusteet Ympäristönäkökohtien huomioiminen 23 5 HANKINNASTA ILMOITTAMINEN Hankinnoista tehtävät ilmoitukset Ilmoituksen sisältö ja ilmoituskanavat Määräajat EU-hankinnoissa Määräajat kansallisissa hankinnoissa TARJOUSTEN KÄSITTELY JA HANKINTAPÄÄTÖS Tarjousten vastaanotto ja avaaminen Ehdokkaiden ja tarjoajien sulkeminen pois kilpailusta poissulkuperustein Tarjousten hylkääminen ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuuden, taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteen tai teknisen suorituskyvyn ja ammatillisen pätevyyden perusteella Muita syitä tarjouksen hylkäämiseen Tarjousten vertailu Hankinnan keskeyttäminen Tarjousvaihtoehtoihin perehtyminen Hankinnasta päättäminen Muutoksenhaku hankintapäätökseen Hankinta-asiakirjojen julkisuus 33 7 SOPIMUKSEN LAATIMINEN JA VALVONTA Hankintasopimuksen solmiminen Tilaukset puitesopimusten perusteella (ns. kotiinkutsu) 35 8 PIENHANKINNAT Hankintamenettelyt pienhankinnoissa Tarjouskilpailun toteuttaminen Pienhankinnan hyväksyminen ja ehtojen kirjaaminen 38 9 ERITYISET MÄÄRÄYKSET Hankinnat valtion maksuaikakortilla Esteellisyys Hankinta-asiakirjojen säilytys Omaisuuden rekisteröinti Yksityishankinnat 39 2

3 OULUN YLIOPISTON 1 JOHDANTO Hankintatoimi on tukitoiminto, jonka tehtävänä on tukea organisaation ydintoimintojen tuloksellista toteuttamista. Sen tulee tarjota oikeanlaatuiset materiaali- ja muut palvelut taloudellisesti ja edullisesti siten, että organisaatiolla on tarvittavat edellytykset tulokselliseen toimintaan. Julkisia hankintoja ohjataan säädöksillä, joiden tavoitteena on julkisten varojen käytön tehostaminen ja kilpailun lisääminen. Tässä hankintaohjeessa esitetään tiivistetysti hankintoja koskevat määräykset sekä luodaan menettelytavat, joilla yliopiston hankinnat voidaan toteuttaa tehokkaasti säännösten edellyttämällä tavalla. Tätä hankintaohjetta noudatetaan Oulun yliopiston hankinnoissa. Hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palveluiden ostamista ja vuokraamista sekä urakalla teettämistä näihin liittyvine suunnittelu-, valmistelu-, päätöksenteko- ja seurantatoimintoineen. Hankintoja ovat myös palveluja koskevista käyttöoikeuksista sopiminen ja käyttöoikeusurakoiden teettäminen. 1.1 Hankinnoissa noudatettavat periaatteet, säädökset ja ohjeet Yleiset hankintaperiaatteet Hankintalaki (2 ) edellyttää, että hankintayksiköt pyrkivät järjestämään hankintatoimensa siten, että hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti ja suunnitelmallisesti sekä mahdollisimman tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina ympäristönäkökohdat huomioiden. Hankintayksikön on käytettävä hyväksi voimassa olevat kilpailuolosuhteet ja kohdeltava hankintamenettelyyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimuksen huomioon ottaen. Avoimuuden periaate edellyttää mm. sitä, että hankinnoista ilmoitetaan riittävän laajasti. Tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaate puolestaan tarkoittaa mm. tarjoajien yhdenvertaista kohtelua ja hankintapäätöksen tekemistä ennalta ilmoitettujen valintaperusteiden mukaan. 3

4 1.1.2 Säädökset, määräykset ja ohjeet Oulun yliopiston hankintatoiminnassa noudatetaan julkisia hankintoja koskevia säädöksiä, yliopiston hallintojohtosääntöä, taloussääntöä, yliopiston taloushallintoa koskevia ohjeita sekä tätä hankintaohjetta. Oulun yliopiston hankintoja ohjaavia säädöksiä ja määräyksiä: Laki julkisista hankinnoista (348/2007) (myöhemmin hankintalaki, HankL) Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta (321/2010) Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista (614/2007) (myöhemmin hankinta-asetus, HankA) Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä. (1233/2006) (myöhemmin tilaajavastuulaki) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot( JIT2007) Hallintolaki (434/2003) Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) Hallintolainkäyttölaki (586/1996) Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) Oulun yliopiston hallintojohtosääntö Oulun yliopiston taloussääntö Julkisuus ja tiedonhallinta Oulun yliopistossa Lakien ja asetusten teksti löytyy osoitteesta Oulun yliopistoa koskevat sitovat määräykset ja ohjeet löytyvät www-sivulta Valtiovarainministeriö on julkaissut Valtion hankintakäsikirjan (julkaisu 6/2007 ISBN nid.), jossa selvitetään laajasti julkisen sektorin hankintaa voimaan tulleen uuden lainsäädännön mukaisesti. Jos hankintayksikkö joutuu vastaamaan markkinaoikeudessa, ei Valtion hankintakäsikirjaan voida kuitenkaan vedota, vaan perustelut tehdään hankintalain ja asetuksen mukaan. 1.2 Hankintaorganisaatio Oulun yliopisto on hankintalain 6 :n tarkoittama hankintayksikkö. Yliopiston yksiköt päättävät hankinnoistaan toimivaltansa ja käytettävissään olevien varojen puitteissa. Yksikön johtaja on vastuussa siitä, että hankintatoimi hoidetaan säädösten ja määräysten edellyttämällä tavalla. Oulun yliopisto käsitetään yhtenä hankintayksikkönä, minkä vuoksi hankinnan kokonaisuutta arvioitaessa tulee huomioida yliopiston kaikki samantyyliset hankinnat, ei pelkästään yliopiston yksikön hankinnat (vrt. luku 2.4.2). Menopäätöksen teko-oikeudesta määrätään Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 39 :ssä. Saman säädöksen 64 :n mukaan hankintoja koskevat päätökset tehdään esittelystä, jos hankinnan 4

5 arvo ylittää euroa. Oulun yliopiston taloussäännön viides luku sisältää määräyksiä menojen käsittelystä ja yhdeksäs luku omaisuuden hallintaan liittyviä säädöksiä. Tilapalvelut valmistelee ja solmii koko yliopistoa koskevat puitesopimukset ja päättää Hansel Oy kilpailuttamiin puitesopimuksiin liittymisestä. Koko yliopistoa koskevia puitesopimuksia on tällä hetkellä mm. monitoimilaitteista, toimistotarvikkeista ja kalusteista. Puitesopimuksista tiedotetaan suuren jakelun tiedotteilla ja tilapalvelujen www-sivuilla. Oulun yliopiston yksiköillä on velvollisuus hyödyntää voimassa olevia puitesopimuksia, niitä koskevissa hankinnoissaan. Tilapalveluissa hoidetaan keskitetysti rakennushankkeiden yhteydessä hankittavien kalusteiden (esim. toimistokalusteet, pukukaapit) sekä Oulun yliopiston yhteisten hankintojen (esim. autot) kilpailuttaminen ja hankinta. Yliopiston yksiköissä hankinta-asiat keskitetään yhdelle henkilölle tai jos laitoksella on suurehkoja osastoja, näille kullekin voidaan nimetä oma yhdyshenkilö. Laitoksen johtaja nimeää yksikkönsä hankintayhdyshenkilön, jonka tehtävä on mm. tiedottaa omassa yksikössään hankintoihin liittyvistä asioista. Tilapalvelut ylläpitää hankintayhdyshenkilöluetteloa. Yksiköiden tulee ilmoittaa hankintayhdyshenkilöksi nimetyn henkilön yhteystiedot tilapalveluihin. 1.3 Käsitteet Hankintalaissa käytetyt käsitteet on määritelty hankintalain 5 :ssä. Tämän hankintaohjeen liitteeseen 1 on koottu julkisiin hankintoihin liittyviä keskeisiä käsitteitä. Valtiovarainministeriö on julkaisut aineiston Valtion hankintatoimen käsitteistö, joka löytyy tilapalvelujen www-sivuilta. 5

6 2 HANKINTOJEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Hankintaperiaatteet Oulun yliopistossa Hankintojen pääasialliset toteuttamisvaihtoehdot: Hankitaan valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy:n kilpailuttamia puitesopimuksia hyödyntäen. (vrt. luku 2.2). Hankitaan Oulun yliopiston kilpailuttamia puitesopimuksia hyödyntäen Jos keskitettyä puitesopimusta ei ole, toteutetaan hankinta kilpailutuksen perusteella yliopiston antamien ohjeiden mukaisesti Oulun yliopistossa hankinnat toteutetaan hyödyntäen ensisijaisesti yliopiston tai valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy:n kilpailuttamia hankintasopimuksia. Päätökset liittymistä Hansel Oy:n kilpailuttamiin puitesopimuksiin tehdään keskitetysti tilapalveluissa. Luettelo puitesopimuksista löytyy tilapalvelujen hankintoja käsitteleviltä www-sivuilta. Mikäli valmiiksi kilpailutettua tuotetta tai palvelua ei voida käyttää tai hankintalajia ei ole valmiiksi kilpailutettu, tulee hankintayksikön kilpailuttaa hankinta hankintalaissa ja tässä hankintaohjeessa määriteltyjä menettelytapoja noudattaen. Oulun yliopiston vastuualueet käsitetään hankintaasioissa yhtenä hankintayksikkönä. Tämä merkitsee mm. sitä, että useimmissa hankinnoissa sekä kansalliset (yli ) että EU-hankintojen (yli ) kynnysarvot ylittyvät. 2.2 Keskitetyt hankinnat Valtioneuvoston asetuksessa 765/2006 määritellään tuoteryhmät, jotka valtionhallinnossa voidaan hankkia keskitetysti kilpailutettua sopimusta käyttämällä. Asetus perustuu talousarviolain (447/2006) 22a :n muutokseen. Keskitettyä kilpailutusta toteuttavana yhteishankintayksikkönä toimii Hansel Oy. Lisätietoja Hansel Oy:n sopimuksista löytyy Hansel Oy:n sivuilta. 6

7 2.3. Hankintaprosessin vaiheet Hankintaprosesseissa voidaan erottaa pääsääntöisesti seuraavat vaiheet (suluissa viittaus hankintaohjeenlukuun): HANKINNAN SUUNNITTELU -Kartoitetaan hankintatarve -Suunnitellaan hankinnan rahoitus -Selvitetään markkinatilanne ja kilpailuolosuhteet -Hankinnan ennakoidun arvon määrittely (luku 2.4) -Hankintamenettelyn valinta (luku 3) -Hankintailmoitukset portaalissa eli Hilmassa ( -Omat ilmoitukset kansallisen kynnysarvon ( ) ylittäville hankinnoille sekä EUkynnysarvon ( ) ylittäville hankinnoille -Hankintalain mukainen ilmoitusvelvollisuus kaikissa yli hankinnoissa HANKINNAN KOHTEEN MÄÄRITTELY HANKINTAMENETTELYN VALINTA TARJOUSPYYNNÖN LAADINTA HANKINNASTA ILMOITTAMINEN -Yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuudet (luku 4.7) - Hankintaprosessin tärkein vaihe - Määritellään hankinta ja siihen liittyvät vaatimukset sekä hankinnan valinta- ja vertailuperusteet (luku 4) -Kaksivaiheisessa hankintamenettelyssä (rajoitettu menettely, neuvottelumenettelyt) -osallistumishakemuksien perusteella valitaan tarjoajat, joille tarjouspyyntö lähetetään -yli hankinnoissa heti, yli hankinnoissa 6 pvän kuluessa pyynnöstä -Yliopiston kirjaamon kautta (luku 4.2) TARJOUSPYYNNÖN LÄHETTÄMINEN EHDOKKAIDEN SOVEL- TUVUUDEN ARVIOINTI TARJOUSTEN VASTAA- NOTTAMINEN JA AVAUS -Tarjoukset säilytetään avaamattomana avaustilaisuuteen saakka, kuoreen merkitään saapumispaikka ja vastaanottajan nimi -Avaustilaisuudessa laaditaan avauspöytäkirja -Poissulkuperuste (luvut 6.2 ja 6.3) -Täyttääkö tarjous sen tekemiselle ja muodolle asetetut vaatimukset? -Hyväksyykö tarjoaja asetetut muut vaatimukset? TARJOAJAN POISSULKEMINEN KILPAILUSTA, SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI JA MUUT VAATMUKSET TARJOUSTEN VERTAILU Ei Kyllä Tarjouksen hylkäys - Kirjeeseen mukaan valitusosoitus - Tarjoukset vertaillaan tarjouspyynnössä annettujen valinnanperusteiden mukaisesti (luku 6.5) - Yli hankinnoista tehtävä kirjallinen sopimus - Alle hankinnoista tilaus HANKINTAESITYKSEN TEKEMINEN JA TIEDOKSIANTO SOPIMUKSEN TAI TILAUKSEN TEKEMINEN -Kaikille tarjouksen jättäneille samanaikaisesti - Kirjaamon kautta, EU- ja kansalliset hankinnat (luku 6.8) SOPIMUKSEN JA TOIMITUKSEN VALVONTA LASKUJEN KÄSITTELY JA MAKSAMINEN ASIAKIRJOJEN ARKISTOINTI (LUKU 9.3) KUSTANNUSARVION SEURANTA 2.4 Kynnysarvot ja hankinnan arvon laskeminen Hankintaan soveltuvat säädökset ja hankintamenettelyvaihtoehdot määräytyvät hankinnan ennakoidun arvon mukaan. 7

8 2.4.1 Kynnysarvot Hankinnat jaetaan kolmeen ryhmään; EU-kynnysarvot ylittäviin (EU-hankinnat), kansalliset kynnysarvot ylittäviin (kansalliset hankinnat) sekä kansalliset kynnysarvot alittaviin (pienhankinnat) hankintoihin. Euroopan yhteisöjen komissio tarkistaa kynnysarvot asetuksella kahden vuoden välein. Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee Suomessa sovellettavat kynnysarvot virallisessa lehdessä. Oulun yliopiston hankintojen jaottelu kolmeen ryhmään kynnysarvojen mukaan: EU-HANKINNAT (EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat) (HankL 16 ) Tavarat ja palvelut yli euroa Rakennus- ja käyttöoikeusurakat yli euroa Menettelysäännökset perustuvat EU-direktiiveihin ja kansalliseen lainsäädäntöön EU-laajuinen hankintailmoitusvelvollisuus määräaikoineen Direktiivien mukaiset hankintamenettelyt Vertailuperusteiden painoarvojen pakollisuus Valitusoikeus markkinaoikeuteen, hankintayksikön hankintaoikaisu Pakollinen odotusaika KANSALLISET HANKINNAT ( HankL 15 ) (kansalliset kynnysarvot ylittävät, EU-kynnysarvot alittavat hankinnat) Tavarat ja palvelut euroa Rakennus- ja käyttöoikeusurakat euroa Menettelysäännökset perustuvat kansalliseen lainsäädäntöön Kansallinen hankintailmoitusvelvollisuus Kansalliset hankintamenettelyt Vertailuperusteiden tärkeysjärjestys Valitusoikeus markkinaoikeuteen, hankintayksikön hankintaoikaisu Ei pakollista odotusaikaa PIENHANKINNAT (kansalliset kynnysarvot alittavat hankinnat) Tavarat ja palvelut alle euroa Rakennus- ja käyttöoikeusurakat alle euroa Menettelyohjeet perustuvat EU-perustamissopimuksen yleisiin periaatteisiin (syrjimättömyys, avoimuus ja suhteellisuus) ja Oulun yliopiston hankintaohjeeseen Ei pakollista hankintailmoitusvelvollisuutta Ei valitusoikeutta markkinaoikeuteen, valitusoikeus hallinto-oikeuteen hallintolainkäyttölain mukaan, hankintayksikön hankintaoikaisu Oulun yliopistossa voidaan ilman kilpailutusta suorittaa hankinta, joka on < euroa (vrt. luku 11.1) EU-hankintoja ja kansallisia hankintoja koskevat hankintalain säädökset. Hankintalakia on noudatettava käytettäessä hankintoihin varoja sekä valtion budjetista, että täydentävästä rahoituksesta. Hankintalain 2. luvussa on lueteltu tuotteet ja palvelut, joihin hankintalakia ei sovelleta. Pienhankintoja koskevat EU:n yleiset periaatteet ja tämän hankintaohjeen luvussa 8 esitetyt menettelytavat Hankinnan kokonaisarvon laskeminen Hankintalain kolmas luku (17-20 ) sisältää hankinnan ennakoidun arvon laskemista koskevia säädöksiä. Arvoon lasketaan mukaan optio- ja muut sopimuksen pidennysehdot sekä eri 8

9 vaihtoehtojen ennakoidut arvot. Jos hankinta toteutetaan samanaikaisesti erillisinä osina, osien ennakoitu arvo on laskettava yhteen. Tällöin kunkin osan hankinnassa noudatetaan yhteenlasketun arvon mukaista menettelyä. Hankinnan ennakoitu arvo lasketaan aina ilman arvonlisäveroa. Hankinnan ennakoidun arvon laskemista koskevia ohjeita: Yksittäinen tavara- tai palveluhankinta Suurin maksettava kokonaiskorvaus mukaan lukien mahdolliset vaihtoehdot sekä optio- ja pidennysehdot Rakennusurakka Urakan arvo sekä sellaisten urakan toteuttamisessa tarpeellisten tavaroiden ennakoitu kokonaisarvo, jotka hankintayksikkö antaa urakoitsijan käyttöön. Tavarahankinta, jonka kohteena on leasing, vuokraus tai osamaksulla hankkiminen Määräaikaisen, enintään 12 kk voimassa olevan sopimuksen osalta ennakoitu voimassaolon aikainen kokonaiskorvaus ja yli 12 kk voimassa olevan sopimuksen osalta kokonaisarvo jäännösarvo mukaan lukien Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen osalta ennakoitu kuukausiarvo kerrottuna 48:lla Säännöllisesti toistuvat tai määräajoin uudistettavat tavaratai palveluhankinnat Viimeksi kuluneen 12 kk:n aikana tehtyjen vastaavien hankintojen arvo tulevan kauden muutokset huomioiden. Palveluhankinta ilman kokonaishintaa Määräaikainen, enintään 48 kk voimassa olevan sopimuksen osalta kokonaisarvo. Toistaiseksi voimassa olevien tai yli 48 kk voimassa olevan sopimuksen osalta kuukausiarvo kerrottuna 48:lla. Puitejärjestely Puitejärjestelyn keston ajaksi suunniteltujen hankintojen kokonaisarvo. Lähde: Valtion hankintakäsikirja, 2007, 35 Hankintaa ei saa pilkkoa eli jakaa eriin, osittaa tai laskea hankinnan arvoa poikkeuksellisin menetelmin hankintalain säännösten välttämiseksi. Hankinnan pilkkominen voidaan katsoa olevan kyseessä esimerkiksi silloin, kun luontevan hankintakokonaisuuden hankintoja (esim. samantyyppisten tavaroiden tai palveluiden hankintoja) kilpailutetaan/suorahankintaan useissa erissä ja hankinnat tapahtuvat ajallisesti siten, että suunnitelmallisessa hankintatoimessa hankintaerät olisi voitu kilpailuttaa kokonaisuuksina. Tämä merkitsee sitä, että hankinnan kokonaisuutta arvioitaessa huomioitavaksi tulevat koko yliopiston samantyyppiset hankinnat, eivät pelkästään yhden vastuualueen toteuttamat hankinnat (vrt. luku 2.1). Tilapalvelut seuraa Oulun yliopiston hankintojen euromääräistä toteutumista tuoteryhmittäin ja tarvittaessa järjestää keskitetyn kilpailutuksen isommista kokonaisuuksista (kun hankintojen yhteisarvo yli , koko yliopiston tasolla). 9

10 2.4.3 Ensisijaiset ja toissijaiset palvelut Palveluhankinnan ennakoidun arvon ylittäessä EU-kynnysarvon on selvitettävä, kuuluuko palvelu luonteeltaan hankintalain liitteen A ensisijaisiin tai liitteen B toissijaisiin palveluihin. Toissijaisiin palveluihin sovelletaan hankinnan arvosta riippumatta kansallisia hankintoja koskevia määräyksiä sekä teknisten eritelmien laatimista ja jälki-ilmoitusta koskevia velvoitteita (HankL 21 ). EU-hankinnoissa palvelut jaotellaan ensisijaisiin ja toissijaisiin palveluihin (HankL liite A ja B).: Ensisijaiset palvelut Toissijaiset palvelut Huolto- ja korjauspalvelut Maakuljetuspalvelut, myös panssariautopalvelut ja kuriiripalvelut (paitsi postinkuljetus) Ilmaliikenteen henkilö- ja tavarankuljetuspalvelut (paitsi postinkuljetus) Maaliikenteen ja ilmaliikenteen postinkuljetus Teleliikennepalvelut Rahoituspalvelut (vakuutuspalvelut, pankki- ja sijoituspalvelut) Tietojenkäsittelypalvelut ja niihin liittyvät palvelut Tutkimus- ja kehittämispalvelut Laskentatoimen palvelut, tilintarkastus- ja kirjanpitopalvelut Markkinatutkimus- ja otantatutkimuspalvelut Liikkeenjohdon konsulttipalvelut ja niihin liittyvät palvelut Arkkitehtipalvelut, tekniset suunnittelu- ja kokonaispalvelut; kaupunkisuunnittelu- ja maisemasuunnittelupalvelut, edellisiin liittyvät tieteelliset ja tekniset konsulttipalvelut sekä tekniset testaus- ja analysointipalvelut Mainospalvelut Rakennusten puhtaanapitopalvelut ja isännöinti- ja kiinteistönhoitopalvelut Palkkio- tai sopimusperustaiset julkaisu- ja painamispalvelut Jätevesi- ja jätehuoltopalvelut: puhtaanapito ja vastaavat palvelut Hotelli- ja ravintolapalvelut Rautatiekuljetuspalvelut Vesikuljetuspalvelut Tukipalvelut ja avustavat kuljetuspalvelut Oikeudelliset palvelut Työnvälitys- ja henkilöstönhankintapalvelut Tutkinta- ja turvallisuuspalvelut (paitsi panssariautopalvelut) Koulutuspalvelut ja ammatilliset koulutuspalvelut Terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut Virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalvelut Muut palvelut Lähde: Valtion hankintakäsikirja, 2007, 37 10

11 3 HANKINTAMENETTELYT 3.1 Hankintamenettelyn valinta Hankinnan toteutusta käynnistettäessä valitaan hankintaan soveltuva hankintamenettely. Hankinnassa käytettävä menettely riippuu hankinnan arvosta, kohteesta, luonteesta, monimutkaisuudesta, valintaperusteesta, käytettävissä olevasta ajasta, neuvottelutarpeesta, markkinoilla toimivien toimittajien lukumäärästä ja viime kädessä hankintayksikön käytössä olevasta ammattitaidosta ja asiantuntemuksesta. Hankintatarpeen kartoitus, TTS, budjetointi Hankinnan suunnittelu, valmistelu ja toteutustavan valinta ( mm. hankinnan arvon selvittäminen) EI KILPAILUTUSTA KEVENNETTY KILPAILUTUS KILPAILUTUS Hankinta on kilpailutettu keskitetysti joko yliopistolla tai yliopisto on liittynyt Hansel Oy:n puitejärjestelyyn Suorahankinnan perusteet täyttyvät (vrt. luku 3.4) Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat (pienhankinnat) Hankinnan arvo vähäinen (alle 6 000, vrt. luku 8) Hansel puitesopimuksen perusteella, jos heidän toimintaohjeessaan niin edellytetään EU kynnysarvon ylittävät hankinnat (yli , ) Kansalliset hankinnat ( , ) (alle ) Hankinnoissa käytettävät hankintamenettelyt on määritelty hankintalain 5 :ssä. Hankintamenettelyjä EU- hankinnoissa käsitellään yksityiskohtaisesti hankintalain 5. luvussa. Kansallisissa hankinnoissa käytettävät hankintamenettelyt sisältyvät lain 9. lukuun. 11

12 Hankintamenettelyt : Menettely Avoin menettely Rajoitettu menettely Neuvottelumenettely Suorahankinta Kilpailullinen neuvottelumenettely Suunnittelukilpailu Puitejärjestely Dynaaminen hankintajärjestelmä Sähköinen huutokauppa Huomattavaa Yksivaiheinen, selkeä, käynnistetään hankintailmoituksella, ei neuvottelumahdollisuutta, sopii perushankintoihin Kaksivaiheinen; käynnistetään hankintailmoituksella, ei neuvottelumahdollisuutta; sopii hankintoihin, joissa on tarve rajoittaa osallistujien määrää ja rajaamiseen löytyy selkeitä perusteita; yl. pitkäkestoinen tai tavara-, palveluhankinta Kaksivaiheinen, käynnistetään hankintailmoituksella, neuvottelumahdollisuus, edellyttää aina laissa määriteltyjen neuvottelumenettelyn edellytysten täyttymistä, monimutkainen hankinta Yksivaiheinen, ei hankintailmoitusta, neuvottelumahdollisuus yhden tai useamman toimittajan kanssa, edellyttää aina laissa määriteltyjen suorahankinnan edellytysten täyttymistä Monivaiheinen, käynnistetään hankintailmoituksella, tarkoitettu erityisen monimutkaisiin hankintoihin, joiden valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, joissa hankintayksikkö ei pysty objektiivisesti ennakolta määrittelemään hankinnan oikeudellisia tai taloudellisia ehtoja tai teknisiä keinoja ja joissa lisäksi hankintayksikkö haluaa neuvotella hankinnan toteuttamisvaihtoehdoista Menettely, jonka tarkoituksena on hankkia suunnitelma, jonka tuomaristo valitsee kilpailulla, ja jossa voidaan antaa palkintoja Yhden tai usean toimittajan välinen sopimus, jossa sovitaan joko kaikista hankintaan sovellettavista ehdoista tai osa ehdoista jätetään auki Täysin sähköinen hankintamenettely tavanomaisille ja markkinoilla yleisesti saatavilla oleville tuotteille Sähköisesti alenevin hinnoin toteutettava huutokauppamenettely sen jälkeen, kun hankintayksikön valitseman hankintamenettelyn perusteella tarjoajat on arvioitu ja tarjoukset käsitelty Lähde: Valtion hankintakäsikirja 2007, 46. Hankintamenettelyt voidaan jakaa yksi- tai kaksivaiheisiin. Avoin menettely on yksivaiheinen ja kaksivaiheisia ovat rajoitettu-, neuvottelu- ja kilpailullinen neuvottelumenettely. Avoimessa menettelyssä kaikki halukkaat tarjoajat voivat toimittaa tarjouspyynnön perusteella tarjouksensa. Kaksivaiheisessa menettelyssä tarjouskilpailusta kiinnostuneet jättävät osallistumishakemuksen. Hankintayksikkö valitsee varsinaiseen tarjouskilpailuun tarjoajat osallistumishakemuksen jättäneiden joukosta. Hankinnoissa on pyrittävä hyödyntämään voimassa olevia kilpailuolosuhteita ja käytettävä ensisijaisesti avointa tai rajoitettua menettelyä (HankL 24 ja 65 ). Muita hankintamenettelyjä (mm. neuvottelumenettely ja suorahankinta) voidaan käyttää vain silloin kun se lain mukaan on mahdollista. Suorahankinnan, neuvottelumenettelyn ja kilpailullisen neuvottelumenettelyn käyttö on perusteltava hankinnan käynnistämistä koskevassa asiakirjassa tai viimeistään hankintapäätöksessä. Valtioneuvoston asetuksella tullaan myöhemmin antamaan dynaamista hankintajärjestelmää ja sähköistä huutokauppaa koskevia ohjeita. 12

13 3.2 Avoin menettely Avoin menettely on yksivaiheinen ja se käynnistetään Hilmaan tehtävällä hankintailmoituksella ( Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Ilmoitusvelvollisuus koskee yli hankintoja. Avoimen menettelyn prosessikaavio Hankintailmoitus Eu- tai kansallinen Tarjouspyynnön pyytäminen ja lähetys Tarjoukset, - avaustilaisuus Tarjoajien soveltuvuuden arviointi ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi Mahdolliset tarkennukset ja tarjousten vertailu Esitys hankintapäätöksestä Päätöksen tiedoksianto Mahdollinen tarjousten poissulkeminen kilpailusta tai niiden hylkäys (kirj. ilmoitus, liitteeksi valitusosoitus) Valitusaika Tilaus/hankintasopimus Jälki-ilmoitus (EUkynnysarvon ylittävät hankinnat) Avoin menettely on yksinkertaisin ja nopein hankintamenettely. Tarjoajien määrää ei voi rajoittaa ja kuka tahansa saa osallistua tarjouskilpailuun tilaamalla tarjouspyyntöasiakirjat. Tarjouspyyntö voidaan hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen lähettää myös suoraan sellaisille tavaran- tai palveluntoimittajille tai urakoitsijoille, joilta halutaan tarjous (vrt. luku 4). 3.3 Rajoitettu menettely Rajoitettu menettely on kaksivaiheinen menettely, jossa ainoastaan hankintayksikön valitsemat ehdokkaat voivat jättää tarjouksen. Tarjoajat valitaan osallistumishakemuksen perusteella. Hankintamenettely käynnistetään Hilmaan tehtävällä hankintailmoituksella ( Ilmoitusvelvollisuus koskee yli hankintoja. 13

14 Rajoitetun menettelyn prosessikaavio Hankinta- ilmoitus Eu- tai kansallinen Osallistumishakemukset Tarjoajien soveltuvuuden arviointi ja valinta Päätös tarjouspyynnön saajista ja mahd. tiedoksianto niille tiedoksianto tarjoajille, joita ei hyväksytä tarjouskilpailuun (liitteeksi valitusosoitus) Tarjoukset, - avaustilaisuus Tarjoajien soveltuvuuden Tarjousten arviointi ja tarjouspyynnön tarjousten -mukaisuuden tarjouspyynnön arviointi mukaisuuden arviointi Mahdollinen Päätös tarjousten vertailuun poissulkeminen hyväksytyistä, kilpailusta mahd. tai niiden tiedoksianto hylkäys (kirj. ilmoitus, liitteeksi valitusosoitus) Mahdolliset tarkennukset ja tarjousten vertailu pyyntö pyynnön Tarjous- pyytäminen ja lähetys Esitys Hankintapäätös hankintapäätöksestä Päätöksen tiedoksianto Valitusaika Tilaus/hankintasopimus Jälki-ilmoitus (EUkynnysarvon ylittävät hankinnat) Osallistumishakemuksen jättäneiden ehdokkaiden joukosta valitaan ne, jotka saavat tarjouspyynnön. Tarjoajia on kutsuttava rajoitetussa menettelyssä vähintään viisi, jos soveliaita on riittävästi. Tarjoajien valinnassa käytettäviä vähimmäisvaatimuksia sekä objektiivisia ja syrjimättömiä tarjoajaa koskevia valintaperusteita käsitellään luvussa Suorahankinta Suorahankinta on yksivaiheinen menettely. Suorahankinnassa hankintayksikkö valitsee menettelyyn mukaan yhden tai usean toimittajan, jonka kanssa hankintayksikkö neuvottelee sopimuksen ehdoista. Suora hankinnasta voidaan julkaista hankintailmoitus Hilma-portaalissa. Suora hankintaa voidaan Oulun yliopistossa käyttää alle 6000 euron hankinnoissa sekä jäljempänä mainituissa tilanteissa. Suorahankinnan prosessikaavio Tarjoajien valinta Neuvottelukutsu/ tarjouspyyntö Neuvottelut, tarjoukset Tarjoukset, tarkennukset Tarjousten vertailu Esitys hankintapäätöksestä Päätöksen tiedoksianto Tilaus 14

15 Hankintayksikkö voi käyttää suorahankintaa vain hankintalaissa määritellyissä tilanteissa (27-28, 67 ). Syy suoran hankinnan käyttämiseen on todettava ennalta, ja se on perusteltava hankintapäätöksessä tai siihen liittyvässä muussa asiakirjassa. Suorahankinnan perusteet EU-hankinnoissa ja kansallisissa hankinnoissa: Avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä ei ole lainkaan saatu osallistumishakemuksia tai tarjouksia taikka sopivia tarjouksia ja alkuperäisen tarjouspyynnön ehtoja ei olennaisesti muuteta Teknisestä, taiteellisesta tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan Sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi Hankittava tavara valmistetaan vain tutkimusta, kokeilua, tuotekehitystä tai tieteellistä tarkoitusta varten eikä kyseessä ole massatuotanto tavaran valmistamisen taloudellisen kannattavuuden varmistamiseksi tai tutkimusja kehityskustannusten kattamiseksi Raaka-ainemarkkinoilla noteeratut ja sieltä hankittavat tavarat Tavara hankitaan erityisen edullisesti liiketoimintansa lopettavalta toimittajalta, pesänhoitajalta tai selvittäjältä maksukyvyttömyysmenettelyn, akordin tai vastaavan menettelyn seurauksena Palveluhankinta suunnittelukilpailun voittajalta Laissa määritellyt lisä- ja toistohankinnat: - Tavarahankinnan lisätilaus aikaisemman toimituksen tai laitteiston osittaiseksi korvaamiseksi tai laajentamiseksi, jolloin toimittajan vaihdos aiheuttaisi yhteensopimattomuutta; mahdollinen 3 vuoden aikana alkuperäisestä sopimuksesta - Alkuperäiseen sopimukseen sisältymätön alkuperäiseltä toimittajalta pyydettävä lisäpalvelu tai -urakka, joka on ennalta arvaamattomista syistä välttämätön; enintään 50 % alkuperäisestä arvosta - Palvelun tai urakan toisto, jos siitä on maininta alkuperäisen sopimuksen hankintailmoituksessa; mahdollinen enintään 3 vuoden aikana alkuperäisestä sopimuksesta Yksittäistapauksessa kansallisessa sosiaali-, terveys- tai koulutuspalvelujen hankinnassa, jos kilpailun järjestäminen tai palveluntarjoajan vaihtaminen olisi ilmeisen kohtuutonta tai erityisen epätarkoituksenmukaista asiakkaan kannalta merkittävän hoito- tai asiakassuhteen turvaamiseksi Lähde: Valtion hankintakäsikirja 2007, 52 Kiireellä tarkoitetaan hankintayksikölle ennalta arvaamattomista syistä aiheutunutta äärimmäistä kiirettä eli tilannetta, joka ei johdu hankintayksiköstä itsestään ja jota ei ole voitu kohtuudella ennakoida. Suora tilaus voidaan lisäksi tehdä Oulun yliopiston solmiman puitesopimuksen perusteella. Tämä ns. kotiinkutsuna tehtävä tilaus ei ole itsenäinen hankinta eikä edellytä hankintailmoitusta tai kilpailutusta. 3.5 Neuvottelumenettely Neuvottelumenettelyllä tarkoitetaan hankintamenettelyä, jossa hankintayksikkö julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen, ja johon halukkaat toimittajat voivat pyytää saada osallistua. Hankintayksikkö neuvottelee tarjoajien kanssa mukauttaakseen tarjoukset hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä esitettyihin vaatimuksiin ja hankintasopimuksen ehtoihin. 15

16 Neuvottelumenettelyn käyttö edellyttää aina hankintalaissa olevaa perustetta sen käytölle. Kansalliselle neuvottelumenettelylle, EU-neuvottelumenettelylle ja kilpailulliselle neuvottelumenettelylle on kullekin omat perusteensa. (HankL 25, 29, 66 ) Neuvottelumenettelyyn on kutsuttava vähintään kolme ehdokasta, jos soveliaita on riittävästi. Neuvottelujen tarkoituksena on parhaan tarjouksen valinta. Neuvotteluja voidaan käydä myös vaiheittain siten, että mukana olevien tarjousten määrää vähennetään käyttämällä tarjousten valintaperusteita. Vaiheittaisuudesta on ilmoitettava hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Neuvottelumenettelyn perusteet kansallisissa hankinnoissa: Tavara- ja palveluhankinta, jonka ennakoitu kokonaisarvo on alle euroa sekä rakennusurakka, jonka ennakoitu kokonaisarvo on alle euroa Hankinta, jonka luonteen vuoksi tarjouspyyntöä ei voida tai sitä ei ole tarkoituksenmukaista laatia niin tarkasti, että paras tarjous voitaisiin valita avointa tai rajoitettua menettelyä käyttäen Hankinta, jonka luonne tai johon liittyvät riskit eivät poikkeuksellisesti mahdollista etukäteistä kokonaishinnoittelua Tutkimus-, selvitys-, suunnittelu-, arviointi- tai koulutushankinta, joka edellyttää palveluntarjoamisesta vastaavien henkilöiden asiantuntemuksen ja pätevyyden erityistä arviointia Poikkeuksellisen kiireellinen hankinta, johon hankintayksikkö ei ole voinut kohtuudella varautua Julkisen ja yksityisen sektorin sopimusperusteista tai rakenteellista yhteistyöjärjestelyä koskeva hankinta tai kehitysluonteinen pitkäkestoinen hankinta Valtakunnallisesti, alueellisesti keskitettävä sosiaali- ja terveyshuollon palveluhankinta Moniammatillista erityisosaamista edellyttävä palveluhankinta erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä työvoimapalvelujen alalla Palvelua koskevat käyttöoikeussopimukset ja käyttöoikeusurakan saajan valinta Rakennusurakka, jossa rakennustyö tehdään vain tutkimusta, kokeilua tai kehittämistä varten eikä hankintayksikölle koituvan taloudellisen hyödyn saamiseksi tai tutkimus- tai kehittämiskulujen korvaamiseksi Neuvottelumenettelyn perusteet EU-hankinnoissa: Hankinta, jonka luonne tai johon liittyvät riskit eivät poikkeuksellisesti mahdollista etukäteistä kokonaishinnoittelua Palveluhankinta, kuten rahoituspalvelujen, rakennusten suunnittelupalvelujen sekä muiden asiantuntijaja osaamispalvelujen hankinta, jossa hankinnan luonteen vuoksi tarjouspyyntöä tai tehtävänmäärittelyä ei voida laatia niin tarkasti, että paras tarjous voitaisiin valita avointa tai rajoitettua menettelyä käyttäen Rakennusurakka, jos rakennustyö tehdään vain tutkimusta, kokeilua tai kehittämistä varten eikä kannattavuuden varmistamiseksi taikka tutkimus- tai kehittämiskulujen korvaamiseksi Käyttöoikeusurakan saajan valinta Lähde: Valtion hankintakäsikirja 2007, 50 Hankintayksikkö voi myös siirtyä neuvottelumenettelyyn sekä kansallisissa hankinnoissa että EUhankinnoissa mm. silloin kun avoimessa, rajoitetussa tai kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä on saatu tarjouksia, jotka eivät vastaa sisällöltään tarjouspyyntöä tai joita ei voida hyväksyä hankintalaissa määrätyin perustein. Neuvott elumenettelyyn siirtyminen edellyttää pääsääntöisesti hankintailmoituksen julkaisemista. Uutta hankintailmoitusta neuvottelumenettelyyn siirtymisestä ei tarvitse kuitenkaan tehdä, jos neuvotteluihin otetaan mukaan kaikki ensimmäisen kierroksen (avoin, rajoitettu tai kilpailullinen 16

17 neuvottelumenettely) hyväksyttävät tarjoajat, jotka täyttävät vähimmäisvaatimukset ja jotka ovat tehneet tarjousmenettelyn muotovaatimukset täyttävän tarjouksen. Lisätietoja neuvottelumenettelystä Valtion hankintakäsikirjan luvussa Kilpailullinen neuvottelumenettely Kilpailullisella neuvottelumenettelyllä tarkoitetaan hankintamenettelyä, jossa hankintayksikkö julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen, ja johon kaikki toimittajat voivat pyytää saada osallistua. Hankintayksikkö neuvottelee menettelyyn hyväksyttyjen ehdokkaiden kanssa löytääkseen yhden tai useamman ratkaisuvaihtoehdon, joka vastaa sen tarpeita, ja jonka perusteella valittuja ehdokkaita pyydetään tekemään tarjouksensa. Kilpailullinen neuvottelumenettely on uusi hankintamenettelymalli. Se soveltuu erityisen monimutkaiseen hankintaan, jossa hankintayksikkö ei pysty objektiivisesti ennakolta määrittelemään hankinnan oikeudellisia tai taloudellisia ehtoja tai teknisiä keinoja ilman tarjoajien kanssa käytäviä neuvotteluja. Lisätietoja kilpailullisesta neuvottelumenettelystä löytyy Valtion hankintakäsikirjan luvussa Puitejärjestely Puitejärjestelystä säädetään hankintalain :ssä. Puitejärjestely on toimintamalli, joka johtaa puitesopimukseen yhden tai useamman hankintayksikön ja yhden taikka kolmen tai useamman toimittajan välillä. Toimittajat puitejärjestelyyn valitaan yleensä avoimella tai rajoitetulla menettelyllä tai neuvottelumenettelyllä. Puitejärjestelyä tehtäessä vahvistetaan hankintayksikön ja toimittajan kesken solmittavan puitesopimuksen ja puitesopimuksen voimassaoloaikana tehtävien yksittäisten hankintasopimusten ehdot tai osa ehdoista. Puitejärjestelyt voivat pääsääntöisesti olla voimassa enintään neljä vuotta. Oulun yliopistossa tilapalvelut valmistelee ja solmii koko yliopistoa koskevat puitesopimukset sekä päättää liittymisistä Hansel Oy:n kilpailuttamiin puitejärjestelyihin. Voimassa olevista puitesopimuksista ilmoitetaan suuren jakelun tiedotteilla. Luettelo sopimuksista sekä tarkemmat toimintaohjeet löytyvät toimitilapalvelujen www-sivulta. 17

18 4 TARJOUSPYYNTÖ 4.1 Yleistä Hankintojen kilpailuttamisen onnistumisen perusedellytys on, että hankintayksikkö on selvittänyt itselleen tulevan hankinnan sisällön. Ennen tarjouspyynnön lähettämistä hankintayksikön on lisäksi varmistettava, että kaikki hankinnan keskeiset osatekijät, kuten hankintamenettely, sopimusehdot ja valintaperuste on mietitty valmiiksi. Tarjouspyynnön laatiminen on hankintaprosessin tärkein vaihe. Sen laatimiseen kannattaa käyttää riittävästi aikaa, koska tarjouspyynnössä tehtyjen virheiden korjaaminen on myöhemmin vaikeaa. Tarjouspyynnössä ostaja määrittelee haluamansa tuotteen, palvelun tai urakan sisällön, siihen liittyvät kaikki vaatimukset ja ehdot, joilla on merkitystä tarjouksen tekemisessä ja hinnoittelussa. Tarjouspyynnössä määritellään myös hankinnan valinta- ja vertailuperusteet. Tarjouspyyntö on laadittava niin selkeästi, että sen perusteella tarjoajat voivat antaa yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia. 4.2 Tarjouspyynnön saajat ja muoto Tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti. Kansallisessa neuvottelumenettelyssä ja suorahankinnassa tarjouspyyntö voidaan poikkeuksellisesti tehdä suullisesti, jos kirjallinen menettely ei perustellusti ole tarkoituksenmukaista. Suullinen menettely voi tulla kyseeseen esimerkiksi erityisen kiireellisessä hankinnassa. Jos tarjouspyyntöä tai tarjouksia ei ole laadittu kirjallisesti, käytävistä neuvotteluista on pidettävä pöytäkirjaa, josta käyvät ilmi neuvottelun kulku ja tarjoajien asemaan vaikuttavat tiedot. (HankL 40, 69 ja 70 ). Jos hankintayksikkö on valinnut avoimen menettelyn, kaikilla halukkailla on mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun ja saada tarjouspyyntö. Hankintayksikkö voi hankintailmoituksessa rajata rajoitetussa menettelyssä, neuvottelumenettelyssä ja kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä tarjouskilpailuun otettavien määrää. Rajoitetussa menettelyssä tarjouskilpailuun on kutsuttava osallistumishakemuksen jättäneiden ehdokkaiden joukosta vähintään viisi ehdokasta ja neuvottelumenettelyssä ja kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä vähintään kolme ehdokasta edellyttäen, että soveliaita on riittävästi. Jos soveltuvia ei ole edellä mainittua määrää, otetaan vain soveltuvat ehdokkaat tarjoajiksi. Tarjoajien enimmäismäärä voidaan ilmoittaa hankintailmoituksessa. Kansallisissa ja EU-hankinnoissa tulee tarjouspyynnöt lähettää Oulun yliopiston kirjaamon kautta. Tarjouspyyntö voidaan myös laittaa sähköisesti saataville hankintailmoituksessa mainitussa 18

19 internetosoitteessa. Jos tarjouspyyntö on saatavilla suoraan internetosoitteessa, ei voida selvittää, ketkä ovat noutaneet tarjouspyyntöasiakirjat. Jos tarjouspyynnön saajat halutaan kirjata, on hankintailmoitukseen laitettava tarjouspyyntöasiakirjojen toimittajaksi Oulun yliopiston kirjaamo. 4.3 Tarjouspyynnön sisältö Tarjouspyynnössä on ilmoitettava kaikki hankintaan liittyvät keskeiset tiedot. Näistä osa on pakollisia kaikissa hankinnoissa ja osa ainoastaan EU-hankinnoissa. Tarjouspyynnössä on ilmoitettava myös muut sellaiset seikat, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä. EU- hankinnoissa tehtävän tarjouspyynnön sisältöä käsitellään hankintalain 41 :ssä ja kansallisissa hankinnoissa tehtävän tarjouspyynnön sisältöä hankintalain 69 :ssä. Tarjouspyynnössä ilmoitettavat tiedot: hankintayksikön nimi, yhteystiedot sekä yhteyshenkilön tiedot hankinnan kohteen määrittely ja hankinnan kohteeseen liittyvät toiminnalliset ominaisuudet ja laatuvaatimukset riittävän yksityiskohtaisesti, tarvittaessa erillisellä liitteellä tiedot hankittavista määristä ja yksiköistä ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset sekä luettelo toimitettavista asiakirjoista ja selvityksistä, vrt. luku 5.4 hankinnassa käytettävä tarjousten valintaperuste: halvin hinta tai kokonaistaloudellinen edullisuus jos käytetään valintaperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta, on ilmoitettava käytettävät vertailuperusteet ja kansallisissa hankinnoissa niiden tärkeysjärjestys, katso tarkemmin luku 5.8 määräaika tarjousten tekemiselle (kohtuullinen, ei yleinen lomakausi), ml. kellonaika osoite, johon tarjoukset on toimitettava (Kansallisissa ja EU-hankinnoissa tarjoukset palautetaan Oulun yliopiston kirjaamoon.) tarjousten voimassaoloaika EU-hankintojen tarjouspyynnöissä lisäksi ilmoitettavat tiedot: viittaus julkaistuun hankintailmoitukseen kieli tai kielet, joilla tarjoukset on laadittava jos käytetään valintaperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta, on ilmoitettava käytettävät vertailuperusteet ja niiden suhteellinen painotus eli ns. painoarvot tai niiden vaihteluväli jos vertailuperusteiden painoarvojen ilmoittaminen ei perustellusti ole mahdollista, vertailuperusteet voidaan ilmoittaa tärkeysjärjestyksessä Kansallista hankintaa koskevassa tarjouspyynnössä kannattaa viitata HILMAssa julkaistuun hankintailmoitukseen, vaikka hankintalaki ei sitä edellytäkään. Lisäksi kummassakin hankintamenettelyssä on tarjouspyynnössä ilmoitettava myös muut tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjousten tekemisessä. Muita mahdollisia tietoja, joilla voi olla olennaista merkitystä hankintamenettelyssä: Osatarjousten sallittavuus Vaihtoehtojen sallittavuus ja vaihtoehtojen vähimmäisvaatimukset Poissulkuperusteita koskevat selvitykset Hintojen ilmoittamistapa, esim. pyyntö esittää kokonaishinta ja tarvittaessa eritellyt yksikköhinnat ilman arvonlisäveroa, arvonlisävero ja/tai hinnanmuutosperusteet Toimitusaika, joka on pyrittävä määrittämään mahdollisimman väljäksi, ellei ehdottomasti tarvita tiettynä aikana tapahtuvaa toimitusta taikka sopimuskausi ja mahdollinen optiokausi Toimitusehtotoivomus yleisiä toimituslausekkeita käyttäen Toimitusosoite Maksuehtosuositus (yleensä 21 pv netto, 14 pv netto tai 30 pv netto ) Takuuehdot Ylläpito- ja huoltopalvelut Koulutus ja ohjekirjat 19

20 Muut tarpeelliset selvitykset, esim. myyjältä mahdollisesti vaadittavan raaka-aine tai ennakkomaksun vakuuden määrä, laatu ja voimassaolo Vakuuttaminen toimituksen valvontaan ja vastaanottoon liittyvät seikat Pakkaustoivomukset Vaatimukset immateriaalisista oikeuksista Ilmoitus julkisten hankintojen yleisten sopimusehtojen JYSE 2009 PALVELUT tai JYSE 2009 TAVARAT, julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehtojen JIT 2007 tai muiden sopimusehtojen noudattamisesta Hankintayksikön oma sopimusluonnos, jossa on mahdollisimman kattavasti otettu huomioon tarvittavat sopimusehdot Tarvittavat tiedot hankintaprosessin kulusta, tarjousten käsittelystä, asiakirjojen julkisuudesta, lisätietojen antamisesta, informaatiotilaisuudesta sekä turvallisuusseikoista Tarjouksen tekemisessä tarvittavat lomakkeet Lähde: Valtion hankintakäsikirja, 2007, Ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuuden vaatimukset Toimit tajien soveltuvuuden arviointi merkitsee sen selvittämistä, onko toimittajalla tekniset, taloudelliset tai muut edellytykset hankinnan toteuttamiseksi. Tarjoajien soveltuvuuden arvioinnin yksityiskohtaiset perusteet on määritelty hankintalaissa. (HankL 52-59, 71 ). Toimittajien soveltuvuus voidaan selvittää esittämällä hankintailmoituksessa ehdokkaiden tai tarjoajien rekist eröitymistä, rahoituksellista ja taloudellista tilannetta, teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä sekä laatua koskevia vaatimuksia. Vaatimusten ja selvitysten tulee liittyä ehdokkaan ja tarjoajan edellytyksiin toteuttaa hankinta. Niiden täyttyminen osoitetaan toimittamalla hankintayksikön pyytämät selvitykset, joita ovat mm.: Soveltuvuuden osa-alue Soveltuvuutta koskeva seikka, selvitykset Rekisteröitymien, Rekisteröityminen rahoituksellinen ja Tilinpäätösasiakirjat taloud ellinen tilanne Kokonaisliikevaihdon suuruus Selvitys ammatinharjoittajan vastuuvakuutuksesta Tekninen suorituskyky ja Tiedot tärkeimmistä toimituksista eli referenssit (kokemus palvelun tai tavaran laatu tuottamisesta tai urakasta) arvoineen, ajankohtineen ja vastaanottajatietoineen Laadunvalvonnan tekniset asiantuntijat ja urakoitsijan käytettävissä olevat asiantuntijat ja toimielimet Laadunvarmistukseen käytettävät tekniset välineet sekä tutkimus- ja kokeilujärjestelmät Palveluntarjoajan tai urakoitsijan keskimääräinen työvoima ja johtohenkilöiden lukumäärä viimeisen kolmen vuoden aikana Työvälineet, kalusto, tekniset laitteet Alihankkijoiden käyttäminen Tavaranäytteet, kuvaukset, valokuvat Ympäristönhallintajärjestelmä tai selvitys ympäristönhoitotoimenpiteistä Laadunhallintajärjestelmä tai selvitys laadunvarmistustoimenpiteistä Ammatillinen pätevyys Yrityksen johdon ja palvelutuotannosta tai urakasta vastaavien henkilöiden koulutus ja ammatillinen pätevyys Ammattitaito, tehokkuus, kokemus ja luotettavuus sijoittamis- ja asennuspalveluja edellyttävässä hankinnassa Läh de: Valtion hankintakäsikirja, 2007, 68 20

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINNAT Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

Juha-Pekka Koho 13.11.2009

Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Hankinnat Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Hankintalaki Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

Puitesopimukset. PTCServices Oy

Puitesopimukset. PTCServices Oy Rakennusurakoiden kilpailuttaminen Puitesopimukset 6.4.2011 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto Hankintayksiköille

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 20.9.2017 Voimaantulo 1.1.2017 Ennen tämän lain voimaantuloa aloitettuihin lain voimaan tullessa vireillä

Lisätiedot

Hankintaohje. Hankintaohje

Hankintaohje. Hankintaohje Hankintaohje Hankintaohje 1 Kaupunginhallituksen hyväksymä 1.7.2015 Sisällysluettelo 1. Yleiset periaatteet 3 2. Hankintojen ryhmäjako 3 2.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 3 2.2. Kansallisen

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kh 8.4.2013 111 Päivitetty kh 18.8.2014 185 HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 1. Tavoitteet pienhankinnoissa Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Faksi: +352 29 29 42 670

Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Faksi: +352 29 29 42 670 I kohta: Sopimuspuoleksi valittu tarjoaja I.1) Nimi, osoite ja yhteyspiste(et) Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE Hyväksytty: Yhtymähallitus 26.9.2017 36 Yleiset periaatteet Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hankinnat toteutetaan tämän ohjeen mukaisesti. EU-kynnysarvon

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

LISÄTILAUS. Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011

LISÄTILAUS. Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011 LISÄTILAUS Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011 Periaatteita ja määritelmiä Hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn

Lisätiedot

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 HAUS kehittämiskeskus Oy Varatuomari Liisa Lehtomäki Luennon tavoitteet Käydä lyhyesti läpi kilpailullisen neuvottelumenettelyn kulku hankintalain

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 5 HANKINTAMENETTELYT KANSALLISEN KYNNYSARVON ALITTAVISSA HANKINNOISSA ELI PIENHANKINNOISSA (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Kuntaliiton palveluasumisen opas Kuntatalo 5.11.2012 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Toimintaympäristöstä Hankinnan kohteen määrittely Palveluasumisen

Lisätiedot

Miksi tehdään julkisia hankintoja?

Miksi tehdään julkisia hankintoja? Miksi tehdään julkisia hankintoja? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavara, palvelu ja rakennusurakkahankintoja, joita hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin.

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin. ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 1 HANKINTAOHJEET 1. Hankintalain soveltaminen Laki julkisista hankinnoista astui voimaan 30.3.2007. Lakia (348/2007) ja hankinta asetusta (Vnp 614/2007) sovelletaan kaikkiin

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

TÄYDELLINEN PROSESSI

TÄYDELLINEN PROSESSI 14.11.2017 2 1 14.11.2017 3 TÄYDELLINEN PROSESSI Tarjouspyynnön läpikäynti Aiempiin tarjouksiin tutustuminen Analysointi Resurssien kartoitus Tarjouksen teko Tarjouksen lähettäminen Päätöspalaveri ja analysointi

Lisätiedot

IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA. Neuvottelumenettelyn kulku

IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA. Neuvottelumenettelyn kulku IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA Neuvottelumenettelyn kulku Helsinki 7.5.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Neuvottelukutsut ja alustavat tarjouspyynnöt

Lisätiedot

HANKINTAOHJEET Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin.

HANKINTAOHJEET Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin. ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 1 HANKINTAOHJEET 20.3.2017 1. Hankintalain soveltaminen Laki julkisista hankinnoista astui voimaan 1.1.2017 (1397/2016). Lain taustalla on hankintadirektiivin uudistus joka tuli

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJE

KEURUUN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJE KEURUUN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJE Voimaantulo 1.11.2015 Kaupunginhallitus päättänyt 12.10.2015 / 247 Keuruun kaupunki Keuruun kaupungin pienhankintaohje 1.11.2015 alkaen 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ohjeen soveltamisala...

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johtosäännön tarkoitus...1 2 Hankintakeskuksen tehtävä...1 3 Hankintojen toteutustapa...1 4 Hankintojen toteuttaminen kansallisen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Markus Ukkola Lakimies, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Hankintalainsäädäntö ja -ohjeistus Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Laki

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje

Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje 1 Lähtökohdat Hankinnoissa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä kaupungin hankintaohjetta hankinnan arvosta riippuen. Hankinnat tulee suorittaa

Lisätiedot

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia Uusi hankintalaki Hyvä ostaja Hyvä tarjoaja tietää mitä haluaa ostaa ja tuntee julkisissa hankinnoissa millä ehdoilla noudatettavat menettelytavat tekee hankinnat suunnitelmallisesti; sitoutuu tarjouspyynnön

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje

Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje 1 Lähtökohdat Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007) (myöhemmin erityisalojen hankintalaki)

Lisätiedot

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Johtava lakimies Katariina Huikko Kansalliset hankinnat OSA III, luku 11» Tavara- ja palveluhankinnat, jotka

Lisätiedot

Hankintalaki ja Tekes-rahoitus ja DM

Hankintalaki ja Tekes-rahoitus ja DM Hankintalaki ja Tekes-rahoitus 9.9. ja 16.9.2014 1323929 Hankintalain soveltaminen Tekes-rahoitteisiin hankkeisiin Tekes on päivittänyt ohjettaan hankintalain noudattamisesta Tekesrahoituksen saajille

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE 2015 1 (8) HANKINTAOHJE 2015 2 (8) Sisällys 1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 2 1.1. Kynnysarvot 2 1.2. Jos hankinta alittaa kynnysarvot 2 2.

Lisätiedot

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa 08.06.2010 Antti Sinisalo Sisältö Julkinen hankinta ja kansallinen kilpailutusprosessi Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa Avoin

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S 235-413695. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S 235-413695. Hankintailmoitus. Palvelut 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:413695-2014:text:fi:html Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S 235-413695 Hankintailmoitus

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA. Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA. Pienhankintaohjeet

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA. Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA. Pienhankintaohjeet 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA Pienhankintaohjeet Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.4.2013/155, voimaantulo 1.5.2013 Tätä pienhankintaohjetta sovelletaan

Lisätiedot

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat 1 (5) BENTONIITTIMATTOJEN HANKINTA Hankinnan kohde / Kajaanin kaupungin tekninen toimiala pyytää sitovaa kirjallista tarjoustanne jätteenkäsittelylaitosten sulkemiseen tarvittavasta bentoniittimatosta.

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Tarjoukset tai osallistumishakemukset 14.4.2016 klo 14.00 mennessä osoitteeseen: I kohta: Hankintaviranomainen Hankintalaji Palvelut I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

Julkiset (pien)hankinnat

Julkiset (pien)hankinnat Julkiset (pien)hankinnat Kustannuslaskentakoulutus 10.11.2009 Lakimies, 1 Sisältö Pienhankinnan määrittelyä Pienhankintojen kilpailuttamisen periaatteita ja pienhankinnoissa käytettäviä menettelyjä Hankintalakiin

Lisätiedot

Hankintamenettelyt mikä muuttuu?

Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Avoin menettely Rajoitettu menettely

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintaohje

Espoon kaupungin hankintaohje Espoon kaupunki 2017 1 (4) ESPOON KAUPUNGIN HANKINTAOHJE 1. Johdanto Espoon kaupungin ja sen liikelaitosten hankinnat tehdään tämän en ja tätä tta tarkentavien menettelytapaohjeiden mukaisesti. Hankintaohje

Lisätiedot

Johtoryhmä Tämä ohje annetaan täydentämään kunnan hankintojen menettelytapaohjetta ja kunnan hankintaohjetta.

Johtoryhmä Tämä ohje annetaan täydentämään kunnan hankintojen menettelytapaohjetta ja kunnan hankintaohjetta. 1 (7) x.x.2017 xx JOHDANTO Tässä ohjeessa käsitellään kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja, joista käytetään nimitystä pienhankinta. Ohjeessa otetaan kantaa siihen, milloin kyseessä on pienhankinta

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä:

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä: HELSINGIN YHTEISLYSEON KALUSTEIDEN HANKINTA Maanviljelyslyseon osakeyhtiö/helsingin yhteislyseo (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavaan 10.3.2017 lähetetyn hankintailmoituksen

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

FI-Valkeakoski: Rakennustyöt 2009/S 156-227660 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat

FI-Valkeakoski: Rakennustyöt 2009/S 156-227660 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat 1/5 FI-Valkeakoski: Rakennustyöt 2009/S 156-227660 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, PL 119, FIN-37601

Lisätiedot

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Jonna Törnroos Lakimies, VT Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen

Lisätiedot

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin sovelletaan erillisiä kunnan hyväksymiä pienhankintaohjeita (kohta 5).

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin sovelletaan erillisiä kunnan hyväksymiä pienhankintaohjeita (kohta 5). SOTKAMON KUNNAN HANKINTAOHJEET Kunnanhallitus on hyväksynyt ohjeet 28.10.2008 268 Kuntien, kuntayhtymien ja muiden kunnallisten hankintayksiköiden on hankinnoissaan noudatettava lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

LUONNOS LIITE KHALL Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET

LUONNOS LIITE KHALL Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET LUONNOS LIITE KHALL 23.3.2015 67 Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET 2015 2 Tätä hankintaohjetta sovelletaan Hankasalmen kunnan kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin. 1. Pienhankinta ja sen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja sote-palvelut. Metropolia AMK Tarja Sinivuori-Boldt

Uusi hankintalaki ja sote-palvelut. Metropolia AMK Tarja Sinivuori-Boldt Uusi hankintalaki ja sote-palvelut Metropolia AMK 1.9.2017 Tarja Sinivuori-Boldt Hankintalain tavoitteet Tehostaa julkisten varojen käyttöä Edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen

Lisätiedot

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.11.2017 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Suuntaviivoja tilaajavastuulain ja hankintalain velvoitteiden yhteensovittamiseen Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Helsinki 7.7.2008 1 Tilaajavastuulain keskeinen

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet

Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet Uusi hankintalaki 2007 Hankintalain keskeiset periaatteet Hankintalaki 1 Hankintalain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä edistää

Lisätiedot

Huittisten kaupungin Pienhankintaohje. Kaupunginhallitus

Huittisten kaupungin Pienhankintaohje. Kaupunginhallitus Huittisten kaupungin Pienhankintaohje Kaupunginhallitus 18.9.2017 Pienhankintaohje Pienhankintaohje koskee kansalliset kynnysarvot alittavia pienhankintoja SISÄLTÖ: 1. Pienhankinnan määrittely, sääntely

Lisätiedot

Julkiset hankinnat. RATE,Timo Aho 28.10.15

Julkiset hankinnat. RATE,Timo Aho 28.10.15 1 Julkiset hankinnat RATE,Timo Aho 28.10.15 Julkiset hankinnat Valtio, kunnat ja seurakunnat hankkivat tarvikkeita, tavaroita ja erilaisia palveluja tai teetättävät urakalla rakennushankkeita vuosittain

Lisätiedot

Uusien hankintadirektiivien vaikutukset

Uusien hankintadirektiivien vaikutukset Uusien hankintadirektiivien vaikutukset Terveys ja Talous -päivät 18.9.2014 Suvi Posio Hankinta- ja sopimuslakimies Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Uudet hankintadirektiivit Tulivat voimaan 17.4.2014

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

Innovatiivinen hankintaprosessi

Innovatiivinen hankintaprosessi Innovatiivinen hankintaprosessi Mikä se on ja miten se tehdään? Kuntatalo 4.5.2015 Katariina Huikko johtava lakimies Mikä on innovaatio? Hankintalain valmistelutyöryhmän mietintö TEM 37/2015, 4 : Innovaatio

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat seminaari Lakimies, VT Jonna Törnroos Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset

Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 102/02.08.00/2013 48 Rintamaveteraanien ja diabeetikkojen avokuntoutuspalvelujen hankinta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 102/02.08.00/2013 48 Rintamaveteraanien ja diabeetikkojen avokuntoutuspalvelujen hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 102/02.08.00/2013 48 Rintamaveteraanien ja diabeetikkojen avokuntoutuspalvelujen hankinta Asian valmistelija: talouspäällikkö Markku Liimatainen Julkiset hankinnat

Lisätiedot

Suomi-Outokumpu: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2013/S 215-374188. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Outokumpu: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2013/S 215-374188. Hankintailmoitus. Palvelut 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:374188-2013:text:fi:html Suomi-Outokumpu: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2013/S 215-374188 Hankintailmoitus

Lisätiedot

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165399-2011:text:fi:html FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S 101-165399 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus HANKINTASÄÄNTÖ 1 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Hankintalain uudistaminen Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Aikataulu Uudet hankintadirektiivit tulivat voimaan 17.4.2014» yleinen hankintadirektiivi 2014/24/EU» Erityisalojen hankintadirektiivi

Lisätiedot

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 707/02.08.00/2014 127 Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Talouspäällikkö Markku Liimatainen 15.8.2014: Kotipalveluaterioiden kuljetuspalveluiden hankinnasta

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala

Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Juha Myllymäki Johtava lakimies Valmisteluryhmän ehdotus 1. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 2. Laki vesi- ja energiahuollon,

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA Helsingin seurakuntayhtymä (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 09.04.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Pienhankintojen menettelytapaohje 1.10.2013. (KV xx :xx. xxkuuta 2013)

HAILUODON KUNTA. Pienhankintojen menettelytapaohje 1.10.2013. (KV xx :xx. xxkuuta 2013) HAILUODON KUNTA 1.10.2013 Pienhankintojen menettelytapaohje (KV xx :xx. xxkuuta 2013) 1 Sisällys 1. Hankinnoissa sovellettavat periaatteet... 2 2. Käsitteet ja vastuunjako hankinnoissa... 2 3. Pienhankintojen

Lisätiedot

Harri Kemppi One1. Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina

Harri Kemppi One1. Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina Harri Kemppi One1 Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina Sisältö One1 Oy Hankinnan haasteet Lainsäädääntö Hankintamenettelyt Hankinnan mahdollisuudet Lähienergian kokonaisratkaisuja One 1 Oy perustettu

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp Hallituksen esitys laiksi sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Jyväskylä: Rakennustyöt 2010/S 32-045907 HANKINTAILMOITUS

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Jyväskylä: Rakennustyöt 2010/S 32-045907 HANKINTAILMOITUS 1/5 FI-Jyväskylä: Rakennustyöt 2010/S 32-045907 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Education Facilities Oy, Lyseonkatu 4, FI-40100 Jyväskylä,

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Puolustus- ja turvallisuusalan hankintasopimuksia koskeva ennakkotietoilmoitus

Puolustus- ja turvallisuusalan hankintasopimuksia koskeva ennakkotietoilmoitus I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö I.1) Nimi, osoite ja yhteyspiste(et) Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352 29

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 415/10.03.02/2014 Lieksan Kuhmonkadun tekniikkatalon rakentaminen, RAU-työt, sivu-urakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 132442288 merja.kautto@pkky.fi

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 2.2.2015 (www.hankintailmoitukset.fi)

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Neuvottelumenettely

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Neuvottelumenettely 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:375174-2011:text:fi:html FI-Helsinki: Rakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut 2011/S 231-375174 Hankintailmoitus erityisalat

Lisätiedot

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012 Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Infrarakennuttamisen haasteita Infraomaisuuden arvon

Lisätiedot