kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29: Page 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29:41 2004 Page 1"

Transkriptio

1 kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29: Page 1 C M Y CM MY CY CMY K 3/2004 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 11 Korkeimman oikeuden valitusluvat 15 Composite

2 2004_3lmu.fm Page 2 Wednesday, April 7, :44 AM Momentti 3/2004 Tämän liitteen ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen Lakimiesliitto ja Suomen Asianajajaliitto. Liitteen on toimittanut Talentumin Suomen Laki -toimitus. Momenttiin on koottu yhteenveto tärkeimmistä lainsäädäntötoimista ja oikeustapauksista. VAHVISTETUT LAIT Laki luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta (179/2004) ja laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta (180/2004) HE 180/2003 vp. LiVM 7/2004 Lait tulivat voimaan Kansainvälisten kuljetuslupien myöntäminen siirretään liikenne- ja viestintäministeriöstä tulliin ja Ajoneuvohallintokeskukseen. Henkilöliikenteen kansainvälisen satunnaisliikenteen valvonta-asiakirjan ja kuljetusluvan myöntäminen siirretään liikenne- ja viestintäministeriöstä ajoneuvohallintokeskukseen. Kansainvälisen henkilöliikenteen linjaliikennelupien myöntäminen siirretään lääninhallituksiin. Lisäksi säädetään kuljetuslupien myöntämisen edellytyksistä ja niiden palauttamisesta lupaviranomaisille. Samalla tehdään joitakin vähäisiä tarkennuksia eräisiin säännöksiin. Laki Pohjoismaisesta sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (186/2004) HE 140/2003 vp. StVM 1/2004 Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehty uusi pohjoismainen sosiaaliturvasopimus allekirjoitettiin elokuussa Sopimuksessa on otettu huomioon Euroopan unionin neuvoston asetukseen sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta tehdyt muutokset ja Pohjoismaiden sosiaaliturvalainsäädäntöön tehdyt muutokset. Sopimus on tarkoitettu tulemaan voimaan sitä kuukautta seuraavan kolmannen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jolloin kaikki hallitukset ovat ilmoittaneet Tanskan hallitukselle hyväksyvänsä sopimuksen. HALLITUKSEN ESITYKSET Esitys (HE 13/2004 vp) alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistamisesta. Tarkoituksena on jatkaa rikoslain erityisen osan uudistamista kokoamalla rikoslakiin sellaiset alkoholilainsäädännön rangaistussäännökset, joista ehdotetaan säädettäväksi rangaistukseksi vankeutta. Säännökset koskisivat alkoholirikoksia, määritelmiä ja oikeushenkilön vastuuta. Alkoholirikossäännökset on tarkoitus nykyaikaistaa, mikä helpottaisi ja tehostaisi niiden soveltamista käytäntöön. Alkoholirikokset rikoslakiin Alkoholirikoksista säädetään nykyisin vuoden 1968 alkoholilaissa. Kyseisen lain rangaistuksia ja muita seuraamuksia koskeva luku jätettiin voimaan vuonna 1994 uutta alkoholilakia säädettäessä. Rikoslain kokonaisuudistuksessa omaksutun periaatteen mukaisesti rikoslakiin ehdotetaan siirrettäviksi alkoholirikoksia koskevat vankeusuhkaiset rangaistussäännökset. Samalla vuoden 1968 alkoholilain jäljellä olevat säännökset ehdotetaan kumottaviksi. Alkoholirikoksena rangaistaisiin alkoholilain tai sen nojalla annetun säännöksen vastainen alkoholijuoman tai väkiviinan valmistus, maahantuonti, myyminen, välittäminen tai muu luovuttaminen tai näiden tekojen yritys. Rangaistavaa olisi myös alkoholijuoman tai väkiviinan hallussapitäminen tai kuljettaminen alkoholilain vastaisesti. Alkoholirikokset olisivat rangaistavia tahallisina. Porrastus törkeyden perusteella Alkoholirikokset ehdotetaan porrastettaviksi törkeyden perusteella kolmeen portaaseen. Alkoholirikoksesta ehdotetaan säädettäväksi seuraamukseksi sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Törkeän alkoholirikoksen seuraamukseksi ehdotetaan vähintään neljää kuukautta ja enintään neljää vuotta vankeutta. Lievän alkoholirikoksen rangaistusasteikoksi ehdotetaan sakkoa tai enintään kuutta kuukautta vankeutta. Alkoholilaissa säädettäisiin sellaisista alkoholirikkomuksista, joista seuraa sakkorangaistus. Väkevän alkoholijuoman alkoholilain vastainen mainonta ehdotetaan rangaistavaksi alkoholijuoman markkinointirikoksena rikoslain 30 luvussa. Oikeushenkilön rangaistusvastuuta ehdotetaan sovellettavaksi alkoholirikokseen, törkeään alkoholirikokseen ja alkoholijuoman markkinointirikokseen. Alkoholilakiin otettavan säännöksen mukaan olisi rangaistavaa tarjota alle 18-vuotiaalle alkoholijuomaa siten, että hän juopuu siitä, jos tarjoamista voidaan alaikäisen ikä, kypsyysaste ja muut olosuhteet huomioon ottaen pitää moitittavana. Säännös olisi toissijainen rikoslain pahoinpitelyrikoksia koskeviin säännöksiin nähden. Rikesakon soveltamisala ehdotetaan laajennettavaksi koskemaan eräitä vähäisiä alkoholirikkomuksia. Nuorille henkilöntarkastuksia Alle 18-vuotiaalle, jota olisi syytä epäillä alkoholilain vastaisesta alkoholijuoman hallussapitämisestä tai alle 20- vuotiaalle, jota olisi syytä epäillä väkevän alkoholijuoman hallussapitämisestä, voitaisiin tehdä henkilöntarkastus alkoholijuoman tai väkevän alkoholi- 2

3 2004_3lmu.fm Page 3 Wednesday, April 7, :44 AM juoman löytämiseksi. Poliisi voisi tällöin myös ottaa pois laittomasti hallussapidetyt alkoholijuomat tai väkevät alkoholijuomat ja hävittää ne, jos juomien arvo olisi vähäinen. Alkoholirikosten johdosta määrättäviin menettämisseuraamuksiin ehdotetaan sovellettavaksi rikoslain 10 luvun säännöksiä menettämisseuraamuksista. Lisäksi esityksessä ehdotetaan kumottavaksi laki aavalta mereltä tapahtuvan väkijuomien salakuljetuksen ehkäisemisestä. Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian niiden hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen. Vuoden 2004 muutokset Vuoden 2004 alusta lähtien Suomi on luopunut Euroopan yhteisön kanssa sovituista poikkeuksista, jotka koskivat matkustajien muista jäsenvaltioista tuomien alkoholijuomien määrien rajoituksia. Tuontimahdollisuuksien lisääntyminen voi johtaa laittoman alkoholikaupan lisääntymiseen. Uudistettavat säännökset parantavat mahdollisuuksia puuttua laittomaan kauppaan. Esimerkiksi alkoholijuomien hallussapito myyntitarkoituksessa tulee selvästi kielletyksi. Esitys (HE 14/2004 vp) perintökaaren velkavastuusäännöstön muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Perintälainsäädäntöä ehdotetaan muutettavaksi siten, että perilliset vastaisivat vainajan veloista yleensä vain vainajalta jääneellä omaisuudella. Esityksen mukaan kuolinpesän osakas voisi joutua henkilökohtaiseen vastuuseen vainajan veloista vain poikkeustapauksissa. Velkavastuun voisi aiheuttaa perunkirjoituksen laiminlyöminen sekä tahallinen väärien tietojen antaminen tai tietojen salaaminen perunkirjoituksessa. Näissäkään tapauksissa kuolinpesän osakas ei kuitenkaan joutuisi vastuuseen vainajan kaikista veloista, kuten nykyisin. Hänen vastuunsa rajoittuisi velkojalle aiheutuneen vahingon määrään. Osakas voisi kokonaan vapautua velkavastuusta osoittamalla, ettei hänen menettelynsä ole aiheuttanut velkojalle vahinkoa. Henkilökohtaisen velkavastuun rajoitusta tarvitaan, koska nykyisin voimassa olevat säännökset voivat aiheuttaa kohtuuttomia ja yllätyksellisiä tilanteita kuolinpesän osakkaille. Nykyisten säännösten mukaan henkilökohtainen velkavastuu voi syntyä useilla perusteilla. Kun henkilökohtainen velkavastuu on syntynyt, velkojalla on oikeus vaatia kuolinpesän osakkailta täyttä suoritusta yleensä vainajan kaikista veloista riippumatta siitä, paljonko vainajalta jäi omaisuutta. Velkoja voi näin päästä parempaan asemaan kuin missä hän olisi ollut ilman kuolinpesän osakkaiden laiminlyöntiä. Kuolinpesän osakas ei voi nykyisinkään joutua vainajan veloista vastuuseen, jos vainajan omaisuus riittää vain hautajaiskuluihin ja pesänselvitykseen. Henkilökohtaista velkavastuuta ei myöskään synny alaikäiselle. Velkojalle vahvempi asema pesänselvityksessä Velkojan oikeutta saada pesä virallisselvitykseen eli pesänselvittäjän hallintoon ehdotetaan laajennettavaksi. Velkojan ei enää tarvitsisi osoittaa, että pesän varat eivät riitä velkojen maksuun. Pesän osakasta ei yleensä voitaisi määrätä pesänselvittäjäksi, kuten nykyisin. Sen sijaan konkurssin käytettävyyttä ylivelkaisen pesän selvittämiseen esitetään rajoitettavaksi. Pesänselvittäjä voisi päättää ylivelkaisen kuolinpesän varojen jakamisesta silloinkin, kun velkojien kanssa ei päästä sopimukseen varojen jaosta. Kuolinpesän asettaminen konkurssiin olisi mahdollista vain siinä tapauksessa, että sitä pidetään tarkoituksenmukaisena menettelynä pesän varojen jakamiseksi velkojille. Muutos merkitsisi kuolinpesien konkurssihakemusten määrän alenemista. Nykyisin hakemuksia tehdään noin 300 vuodessa. Täytäntöönpanokelvoton velka maksettaisiin viimeisenä Maaliskuun 2004 alussa tulee voimaan ulosoton määräaikaisuutta koskeva uudistus. Sen mukaan velkaa voidaan periä ulosottotoimin 15 vuoden ajan. Ulosoton päättyminen ei kuitenkaan merkitse velan lakkaamista, vaan velka on edelleen olemassa, kun velallinen kuolee. Esityksessä ehdotetaan, että sellainen velka, jonka ulosotto on määräajan päättymisen vuoksi lakannut, olisi maksettava kuolinpesän varoista vasta viimesijaisena sen jälkeen, kun pesänselvitysvelat ja muut vainajan velat on maksettu. Esitys (HE 15/2004 vp) laiksi ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta. Ulkomaalaisrekisteristä annettuun lakiin tehdään ulkomaalaislain kokonaisuudistuksen edellyttämät muutokset sekä eräitä muita tarpeellisia muutoksia. Ulkomaalaisrekisterin käyttöä ja asioiden käsittelyä kehitetään niin, että yhä useampi viranomainen merkitsee tuottamansa tiedot ulkomaalaisrekisteriin itse. Rekisteri on näin paremmin ajan tasalla, ja asioita voidaan sujuvammin käsitellä entistä enemmän ulkomaalaisrekisterin toimintaympäristössä. Keskeisin muutos on se, että ulkomaalaisrekisterin rekisterinpitäjiä lisätään. Uusia rekisterinpitäjiä ovat työministeriö, työvoima- ja elinkeinokeskukset, työvoimatoimistot, vankeinhoitoviranomainen ja vähemmistövaltuutettu. Rekisterinpitäjä on viranomainen, joka itse merkitsee tuottamansa tiedon rekisteriin. Tämä nopeuttaa asiointia, kun tietoja ei tarvitse lähettää paperilla. Lakiin lisätään myös joitain uusia tietolähteitä, joista rekisterinpitäjällä on oikeus saada ulkomaalaisrekisteriä varten tietoja. Tietojen tulee olla rekisterinpitäjälle laissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi välttämättömiä. Erinäisiä tietoja on oikeus saada sosiaaliviranomaiselta, terveydenhuoltoviranomaiselta, kansallisesta Schengen-tietojärjestelmästä ja veroviranomaiselta. Esitys (HE 17/2004 vp) maantielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Yleisiä teitä koskeva lainsäädäntö uudistetaan. Ehdotettu uusi maantielaki olisi yleisiä teitä koskevaa lainsäädäntöä tiiviimpi ja se kattaisi tien koko elinkaaren: suunnittelun, rakentamisen, kunnossapidon ja lakkauttamisen. Laki velvoittaisi ottamaan aiempaa paremmin huomioon myös ympäristönäkö- Momentti 3 Momentti 2/2004

4 2004_3lmu.fm Page 4 Wednesday, April 7, :44 AM kohdat ja kansalaisten vaikuttamismahdollisuudet. Esityksessä yleisistä teistä tulisi maanteitä, joiden tienpitäjänä olisi aina valtio ja joiden käyttö olisi edelleen maksutonta. Ylläpidosta vastaisi valtion viranomaisena Tiehallinto. Maantiet jaettaisiin liikenteellisen merkityksensä perusteella valtateihin, kantateihin, seututeihin ja yhdysteihin. Osa maanteistä määrättäisiin valtakunnallisesti merkittäviksi runkoteiksi. Maantielain lähtökohtana on olemassa olevien teiden kunnostus ja korjaus. Uusi maantie tehdään, jos liikenteen tai maankäytön vaatimuksiin ei pystytä vastaamaan parantamalla olemassa olevaa tietä tai kehittämällä muulla tavalla liikennejärjestelmää. Teiden suunnittelun olisi oltava avointa ja suunnitteluratkaisujen helppotajuisia. Maanomistajilla ja muilla asianosaisilla tulisi olla mahdollisuus vaikuttaa tiesuunnitelmiin jo varhaisessa vaiheessa, mutta suunnitteluun käytetty aika ei saisi venyä kohtuuttoman pitkäksi. Kansalaisjärjestöjen oikeutta valittaa suunnitelmista lisättäisiin. Lailla haluttaisiin estää tärkeiden hankkeiden tarpeeton viivästyminen. Jos tiesuunnitelmaa pidetään yhteiskunnallisesti merkittävänä, siitä tehdyt valitukset tulisi lakiehdotuksen mukaan käsitellä hallinto-oikeuksissa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa kiireellisinä. Tällaisiksi hankkeiksi katsottaisiin ainakin liikenne- ja viestintäministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmassa ehdotetut kehittämisinvestoinnit, jotka nimetään erikseen valtion budjetissa tai jotka mainitaan muuten talousarviossa erikseen. Lakiesityksessä maantieverkko pysyisi nykyisen laajuisena. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei valtion ylläpitämiä teitä siirrettäisi yksityisten ylläpidettäväksi eikä yksityisiltä valtiolle enempää kuin nykyisin vuosittain tapahtuu. Maantien rakentamisessa olisi muistettava erityisesti kevyen liikenteen liikenneturvallisuus. Joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä tulee myös parantaa. Ympäristönäkökohdat otettaisiin tienpidossa ja teiden rakentamisessa entistä enemmän huomioon. Uuden tien vaikutukset on selvitettävä. Uusiutumattomia luonnonvaroja kuten luonnonsoraa käytetään säästeliäästi ja sille etsitään korvaavia materiaaleja. Suolan käyttöä vähennetään silloin, kun se on liikenneturvallisuuden kannalta mahdollista. Tien lakkauttamisesta esitetään lakiin uusia säännöksiä. Lakkauttamisesta tulisi laatia tiesuunnitelma, joka asetettaisiin yleisesti nähtäville ja jota vastaan voisi tehdä muistutuksia. Tienpitäjälle ehdotetaan nykyisen tieoikeuden tilalle omistusoikeutta tiealueisiin asemakaavan ulkopuolisilla alueilla. Tämä selkeyttäisi kiinteistöjärjestelmää. Maanomistajan kannalta tieoikeudella ja tienpitäjän omistusoikeudella ei ole käytännössä eroa. Esitys (HE 20/2004 vp) laeiksi lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain ja lääkelain muuttamisesta. Lääketieteellisestä tutkimuksesta annettua lakia ja lääkelakia muutetaan kliinisiä lääketutkimuksia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/20/EY toimeenpanemiseksi. Lääketieteellisestä tutkimuksesta annettuun lakiin lisätään uusi 2a luku, joka koskee vain kliinisiä lääketutkimuksia. Lisäksi lakiin tehdään eräitä muutoksia, jotka koskevat kliinisten lääketutkimusten lisäksi kaikkea muutakin lääketieteellistä tutkimusta. Nämä muutokset koskevat muun muassa tutkimukseen osallistuvan henkilön suostumusta, alaikäisen ja vajaakykyisen tutkittavan asemaa ja tutkimussuunnitelman muuttamista. Lääkelakiin lisätään lääketutkimusdirektiivin vuoksi säännökset muun muassa kliinisiä lääketutkimuksia varten valmistettavista lääkkeistä, tutkimusten ilmoittamisesta ja lupahakemuksista sekä niiden käsittelyajoista. Lisäksi lääkelain säännöksiä lääkkeiden markkinoinnista täsmennetään siten, että siinä määritellään nykyistä tarkemmin minkälainen vieraanvaraisuus on sallittua lääkemarkkinoinnin yhteydessä. Lääkkeen määräämiseen ja toimittamiseen oikeutettujen henkilöiden osalta täsmennetään kieltoa ottaa vastaan etuuksia tai lahjoja. Myös lääkkeiden markkinoinnin valvontaa ja rangaistussäännöksiä muutetaan. Esitys (HE 21/2004 vp) laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta. Laissa säädetään nykyistä yksityiskohtaisemmin kuluttajavelallisten korvattaviksi tulevista perintäkuluista niiden kohtuullisuuden ja riittävän yhdenmukaisuuden varmistamiseksi. Lakiin lisätään säännökset siitä, minkälaisista perintätoimista saa vaatia korvauksen kuluttajavelalliselta. Oikeusministeriön asetuksella säädetään velallisen kuluvastuun enimmäismäärät sekä aikarajoja sellaisille maksuvaatimuksille, joiden kuluista vaaditaan korvaus velalliselta. Lakiin lisätään myös säännökset velallisen oikeudesta saada pyynnöstä velkojalta ajantasaiset tiedot velkatilanteestaan. Esitys (HE 23/2004 vp) luottolaitosten toiminnan tervehdyttämistä, selvitystilaa ja konkurssia koskevan lainsäädännön muuttamisesta. Suomessa saatetaan voimaan säännökset, joita luottolaitosten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2001/24/EY) edellyttää. Ainoastaan luottolaitoksen kotivaltion viranomaiset ovat toimivaltaisia viranomaisia päättämään luottolaitoksen toiminnan tervehdyttämisestä, selvitystilasta ja konkurssista Euroopan talousalueella. Tervehdyttämiseen, selvitystilaan ja konkurssiin ja niiden oikeusvaikutuksiin sovelletaan yleensä luottolaitoksen kotivaltion lakia. Esitykseen sisältyvät laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta, laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta, laki säästöpankkilain muuttamisesta, laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 12 :n muuttamisesta, laki talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta ja laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta. Esitys (HE 28/2004 vp) laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta. Tekijänoikeuslakiin tehdään tietoyhteiskunnan tekijänoikeuksia koskevan direktiivin (2001/29/EY) edellyttämät muutokset. Lisäksi lakiin tehdään eräitä muita direktiivistä johtumattomia muutoksia sekä teknisiä tarkistuksia. Rikoslakiin lisätään teknisiä suojakei- 4

5 2004_3lmu.fm Page 5 Wednesday, April 7, :44 AM noja ja oikeuksien sähköisiä hallinnointitietoja koskeviin tekijänoikeuslaissa säädettäviin kieltoihin liittyviä rangaistussäännöksiä sekä säännös, jonka mukaan tekijänoikeusrikoksena voidaan rangaista myös sellainen tietoverkossa tai tietojärjestelmän avulla tapahtuva tekijänoikeuden loukkaus, joka on tehty ilman ansiotarkoitusta. Esitys (HE 29/2004 vp) WIPOn tekijänoikeussopimuksen ja WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Tekijänoikeuden kansainvälistä sopimusjärjestelmää täydennettiin vuonna 1996 kahdella sopimuksella, jotka tehtiin Maailman henkisen omaisuuden järjestön WIPOn piirissä. Sopimuksilla mukautetaan tekijänoikeuden alan kansainvälistä sopimusjärjestelmää digitaalitekniikkaan ja tietoverkkoihin liittyviin erityiskysymyksiin. Sopimuksissa on erityisesti otettu huomioon tieto- ja viestintätekniikoiden kehityksen ja yhdentymisen vaikutukset kirjallisten ja taiteellisten teosten luomiseen ja käyttämiseen sekä esitysten ja äänitteiden tuottamiseen ja käyttämiseen. TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (172/2004, SopS 20) VALTIONEUVOSTON ASETUKSET Valtioneuvoston asetus valtion liikelaitosten kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä (160/2004) Asetus tuli voimaan Asetuksella säädetään tarkemmin valtion liikelaitosten ja liikelaitoskonsernien kirjanpidosta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tietojen antamisesta valtion tilinpäätöskertomuksen kokoamista varten. MIETINNÖT YM. Tuomarinkoulutusta pohtineen työryhmän ehdotus Työryhmä ehdottaa, että tuomariksi voisi kouluttautua harjoittelemalla tuomioistuimissa ja muussa oikeudenhoidossa. Harjoittelua varten luotaisiin uusi järjestelmä, jonka rinnalla kehitettäisiin tuomarien perehdyttämis- ja täydennyskoulutusta. Tuomarin virkaan voisi päästä myös hankkimalla tarvittavan pätevyyden muissa tehtävissä. Tuomarikoulutuksesta säädettävä laki koskisi kouluttautumista yleisten tuomioistuinten, hallintotuomioistuinten ja erityistuomioistuinten tuomarin virkoihin. Tuomarikoulutus aloitettaisiin vuonna Koulutuspaikkoja varattaisiin aluksi 20 harjoittelijalle. Tämä toteutettaisiin niin, että tuomioistuimissa avoimeksi tulevista esittelijöiden ja käräjäviskaalien viroista osa muutettaisiin koulutettaville sopiviksi määräaikaisiksi tehtäviksi. Työryhmän ehdotus on osoitteessa Tutkintavankeustyöryhmän mietintö kiellolla on esimerkiksi mahdollista katkaista nuoren alkava rikoskierre, mutta taparikollisiin sillä tuskin voitaisiin merkittävästi vaikuttaa. Työryhmän mukaan matkustuskieltoa voitaisiin kehittää entistä tehokkaammalla valvonnalla. Siihen olisi mahdollista liittää elektroninen valvonta puhelimen tai muun paikannuslaitteen avulla. Työryhmä ehdottaa myös, että ryhdyttäisiin tutkimaan mahdollisuuksia kehittää tutkintavankeudelle uusia vaihtoehtoja, esimerkiksi päihdehoidon mahdollisuuksien parantamista tai takuusumman asettamista. Oikeusministeriön asettaman tutkintavankeustyöryhmän mietintö valmistui tänään. Työryhmän tehtävänä oli selvittää mahdollisuuksia vähentää tutkintavankien määrää lisäämällä tutkintavankeuden vaihtoehtojen käyttöä. Edelleen selvitettiin kokonaan uusien vangitsemista vähentävien toimien kehittämistä. Työryhmä selvitti myös tutkintavankien määrän lisääntymisen syitä sekä tutkintavankien säilytyspaikkoja ja olosuhteita. Matkustuskieltojen lisääminen tulostavoitteeksi Työryhmän mukaan matkustuskiellon käytön lisääminen voitaisiin ottaa yhdeksi poliisin yksiköiden tulostavoitteeksi ja sen käyttöä edistää koulutuksella. Matkustuskielto voidaan määrätä, jos rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vähintään vuosi vankeutta ja jos on todennäköistä, että epäilty lähtee pakoon tai muuten karttaa esitutkintaa, oikeudenkäyntiä tai rangaistuksen täytäntöönpanoa tai jatkaa rikollista toimintaa. Matkustuskieltoon määrätty ei saa poistua päätöksessä mainitulta paikkakunnalta tai alueelta. Kiellettyä voi myös olla oleskeleminen tai liikkuminen tietyllä alueella. Matkustuskieltoon määrätty voidaan myös velvoittaa olemaan tavoitettavana tiettyinä aikoina asunnossaan tai työpaikallaan tai ilmoittautumaan säännöllisesti poliisille. Matkustuskieltoon määrätylle ei myönnetä passia, ja jo luovutetun passin poliisi ottaa haltuunsa. Momentti Yleissopimus on voimassa lähtien. Yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (1371/ 2003) tuli voimaan Asetus tuli voimaan Tutkintavankeutta selvittänyt työryhmä ehdottaa, että matkustuskieltoa pidettäisiin ensisijaisena vaihtoehtona rikoksesta epäillyn vangitsemiselle silloin, kun kiellolla voidaan saavuttaa pakkokeinojen tavoitteet. Matkustus- Esitutkintaa tiivistettävä etenkin alkuvaiheessa Työryhmän tehtävänä oli myös pohtia keinoja, joilla poliisivankiloissa olevien 5 Momentti 2/2004

6 2004_3lmu.fm Page 6 Wednesday, April 7, :44 AM tutkintavankien määrää voitaisiin vähentää. Tutkintavankeusaikoja poliisivankiloissa on jo pystytty lyhentämään kehittämällä esitutkinnan johtamista, työnjakoa ja muita käytäntöjä. Työryhmä ehdottaa, että esitutkintaa pyrittäisiin entisestään tiivistämään etenkin tutkinnan alkuvaiheessa. Esitutkinnan johtamiseen olisi edelleen kiinnitettävä erityistä huomiota. Asiaa tulisi painottaa poliisin tulosohjauksessa ja tutkinnanjohtajien koulutuksessa. Selkeät säännöt poliisivankilassa säilyttämisestä Työryhmän käsityksen mukaan laissa tulisi selkeästi säätää niistä perusteista, joilla tutkintavankia voitaisiin säilyttää tutkintavankilan asemesta poliisivankilassa. Edelleen tulisi säätää neljän viikon enimmäisaika poliisivankilassa säilyttämiselle. Enimmäisaika voitaisiin ylittää vain laissa säädetyillä perusteilla. Työryhmän kannan mukaiset säännökset sisältyvät esitykseen vankeuslainsäädännön uudistamisesta, joka on tarkoitus antaa eduskunnalle kesällä Työryhmä ehdottaa myös, että rikostutkinnan johto erotettaisiin selkeästi muusta tutkintavangin kohtelua ja päiväjärjestystä koskevasta päätöksenteosta. Poliisivankiloissa tutkintavankeja valvoville tulisi antaa vankeinhoidon koulutusta. Lisäksi tutkintavankien mahdollisuuksia osallistua eri toimintoihin poliisivankiloissa olisi mahdollisuuksien mukaan lisättävä. Työryhmän mukaan tämä tulisi ottaa huomioon sekä uusia poliisitaloja suunniteltaessa että vanhoja peruskorjattaessa. Tällä hetkellä poliisin tiloissa säilytettävälle tutkintavangille ei ole kuulustelujen ja muiden esitutkintaan liittyvien toimien lisäksi tarjolla riittävästi mielekästä toimintaa. Jatkoselvityksiä uusista vaihtoehdoista Työryhmän mukaan tutkintavankeudelle vaihtoehdoiksi saattaisivat joissakin tapauksissa sopia eräissä Euroopan maissa käytössä olevat takuusumman asettaminen tai nykyistä useammin päihdehoito. Myös uudentyyppisten yksilöllisten vangitsemisratkaisujen lisäämistä pakkokeinoihin voitaisiin Suomessa harkita. Työryhmä ehdottaa, että erilaisista käytännöistä hankittaisiin mahdollisimman perusteelliset tiedot sen arvioimiseksi, ovatko nämä vaihtoehdot otettavissa käyttöön Suomessa. Jo nykyisin voimassa olevan lain mukaan matkustuskieltoon määrätty henkilö voidaan velvoittaa olemaan laitoksessa tai sairaalassa, mutta ongelmana on ollut sopivien hoitopaikkojen puute. Takuusumman asettaminen saattaisi työryhmän käsityksen mukaan olla käyttökelpoinen vaihtoehto erityisesti ulkomaalaisten vastaajien vangitsemisesta päätettäessä. Takuusumma voitaisiin yhdistää matkustuskieltoon ja passin haltuun ottamiseen. Takuusumman asettamismahdollisuus on Suomessa jo nyt liitetty tullirikoksiin ja eräissä ulkomaisissa malleissa se on laajemmassa käytössä. Takuusumman tarkoituksena voi olla toisaalta varmistaa epäillyn saapuminen oikeudenkäyntiin ja toisaalta taata tuomittavan seuraamuksen suorittaminen. Vangittuna vain viikonloppuisin? Työryhmä ehdottaa myös, että tutkittaisiin mahdollisuuksia ottaa käyttöön nykyistä yksilöllisempiä pakkokeinoja. Nämä voisivat työryhmän käsityksen mukaan olla varsinkin nuorille epäillyille käyttökelpoisia tutkintavankeuden vaihtoehtoja. Epäilty voisi olla rikosten estämiseksi vangittuna vain viikonloppuisin. Tällaisen ratkaisun tekeminen edellyttäisi kuitenkin sujuvaa tietojen vaihtoa viranomaisten kesken jo tutkinnan alkuvaiheessa, koska tuomioistuimella pitäisi olla käytössään kaikki riskien arvioimiseen tarvittavat tiedot. Sosiaaliviranomaisilla ja kriminaalihuoltolaitoksella on usein sellaisia tietoja, jotka voisivat vaikuttaa pakkokeinoista päättämiseen. Nykyään nämä tiedot eivät ole tuomioistuimen tiedossa vangitsemisesta päätettäessä. Esimerkiksi Hollannissa ollaan ottamassa käyttöön arviointimenettelyä, jossa pidätettyjen sosiaalista tilaa arvioidaan. Tutkintavankeus voitaisiin mahdollisesti korvata myös tutkintavalvonnalla, jossa epäilty säilyttäisi vapautensa. Valvonta sisältäisi erilaisia määräyksiä, esimerkiksi velvoitteen opiskella tai käydä työssä. Määräykset voisivat koskea myös päihteiden käyttöä tai oleskelua tietyllä alueella. Nämäkin pakkokeinot soveltuisivat erityisesti nuorille. Tutkintavangit odottavat tuomiota Tutkintavanki on rikoksesta epäilty henkilö, joka on rikoksen vuoksi vangittu. Vapaudenmenetys on tutkintavankeutta siihen asti, kunnes se tuomioistuimen päätöksellä muuttuu varsinaiseksi vankeusrangaistukseksi. Tutkintavankeja on sekä vankiloissa että poliisivankiloissa. Viime vuoden toukokuun alussa heitä oli vankiloissa 477 ja poliisivankiloissa 98 eli yhteensä 575. Tutkintavankien määrä kasvoi huomattavasti vuosina Vuonna 1998 heitä oli vajaat 350. Vuoden 2003 aikana heidän määränsä näyttäisi vakiintuneen noin 600:aan. Suurin osa tutkintavangeista on vangittu epäiltynä henkirikoksista taikka törkeistä pahoinpitely-, huumausainetai omaisuusrikoksista. Tutkintavankeusajat pidentyneet Tärkeä syy tutkintavankien määrän lisääntymiseen on tutkintavankeusaikojen piteneminen. Keskimäärin tutkintavankeuden pituus on kymmenessä vuodessa kasvanut hieman alle kahdesta kuukaudesta kolmeen kuukauteen. Myös tutkintavankeuteen joutuneiden lukumäärä on selvästi lisääntynyt. Tutkintavankeuden käyttöä on osaltaan lisännyt myös vuonna 1998 voimaan tullut laki, jonka mukaan rikosasian pääkäsittelyssä täytyy kaikkien asianosaisten olla yleensä läsnä. Kasvuun on vaikuttanut myös ulkomaalaisten, lähinnä virolaisten ja venäläisten huumausainerikoksista vangittujen tutkintavankien määrän kasvu. Suomalaisten tutkintavankien tekemät rikokset poikkeavat ulkomaalaisten Suomessa tekemistä rikoksista. Suurin osa vankiloissa olevista suomalaisista tutkintavangeista on epäiltynä henkirikoksesta, kun taas ulkomaalaiset tutkintavangit ovat epäiltyinä yleisimmin huumausainerikoksista. Venäläisissä on myös ollut paljon omaisuusrikoksista vangittuja. Tutkintavankeustyöryhmän mietintö on osoitteessa htm. Raportti Helsingin seudun yhteistyön kehittämishankkeesta Selvityshenkilö Jussi-Pekka Alanen ehdottaa, että Helsingin seudullinen päätöksenteko järjestettäisiin maakunnan 6

7 2004_3lmu.fm Page 7 Wednesday, April 7, :44 AM liiton yhteyteen. Helsingin seudun yhteisen päätöksenteon piirissä olisi 14 kuntaa: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi ja Sipoo pääkaupunkiseudulta sekä Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula ja Vihti Keski- Uudeltamaalta. Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnat yhdistettäisiin yhdeksi Uudenmaan maakunnaksi. Alanen esittää, että Helsingin seudun yhteistyölle on luotava lainsäädännöllinen perusta. Raportti on osoitteessa Sähköpörssin valvontaa selvittäneen työryhmän raportti Työryhmä katsoo, että Suomeen ei ole tarpeen luoda erillistä fyysisen sähkökaupan valvontajärjestelmää, vaan valvonnan tulee perustua jatkossakin yleiseen kilpailulainsäädäntöön. Voimassa olevan arvopaperimarkkinalainsäädännön mukaan kaupankäynti sähköjohdannaisilla ei kuulu Rahoitustarkastuksen valvonnan piiriin muuten kuin siltä osin kuin se tapahtuu suomalaisessa optioyhteisössä tai siihen osallistuvat suomalaiset sijoituspalveluyritykset tai luottolaitokset. Työryhmä katsoo, että tässä vaiheessa ei ole perusteltua ulottaa rahoitusmarkkinoiden sääntelyä laajemmin sähköjohdannaisiin pelkästään kansallisista lähtökohdista. Asiaa on harkittava uudelleen mahdollisen uuden sijoituspalveludirektiivin toimeenpanon yhteydessä. Markkinoiden väärinkäytön, esimerkiksi sisäpiirikaupan, suhteen Rahoitustarkastuksen valvontavaltuudet ovat parhaillaan uudelleen arvioitavana valtiovarainministeriön työryhmässä. Oikeushenkilön rangaistusvastuuta ympäristörikoksissa ehdotetaan laajennettavaksi Oikeushenkilön rangaistusvastuuta ehdotetaan laajennettavaksi varsinaisten ympäristörikosten lisäksi myös niihin liittyviin muihin rikoksiin. Niitä ovat ympäristön turmelemiseen liittyvät henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset, yleisvaaralliset rikokset ja terveyttä ja turvallisuutta vaarantavat rikokset. Uudistusta ehdottaa työryhmä, joka on selvittänyt Euroopan neuvoston ympäristörikoksia koskevan yleissopimuksen hyväksymistä ja EU:n ympäristörikospuitepäätöksen täytäntöönpanoa. Työryhmä toteaa, että vaarallisia aineita sisältävä laiton päästö voi täyttää useammankin eri rikoksen tunnusmerkistön, joten myös oikeushenkilön rangaistusvastuun tulisi ulottua niihin kaikkiin. Lisäksi työryhmä ehdottaa ympäristön turmelemista koskevan pykälän täsmentämistä niin, että se entistä paremmin kattaisi kaikki tilanteet, joissa päästö aiheuttaa vahinkoa paitsi ympäristölle ja ihmisille myös erilaiselle omaisuudelle. Nykyisin on epäselvää, mitkä kaikki omaisuuslajit kuuluvat ympäristön käsitteen piiriin. Ympäristökeskusten, metsäkeskusten ja muiden valvontaviranomaisten velvollisuutta ilmoittaa havaitsemistaan ympäristörikoksista esitetään täsmennettäväksi. Valvontaviranomaisten harkintavaltaa kavennettaisiin poistamalla säännöksistä maininta, jonka mukaan ilmoitus voidaan jättää tekemättä, jos yleinen etu ei sitä vaadi. Lisäksi säännöksiä yhtenäistettäisiin niin, että ilmoitus tulisi tehdä aina poliisille, kun se nykyisin tehdään tapauksesta riippuen joko poliisille tai syyttäjälle. Työryhmä korostaa mietinnössään viranomaisten velvollisuutta jo nykyisin ilmoittaa tietoonsa tulleesta ympäristörikoksesta toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle tai suoraan poliisille. EU:n ympäristörikospuitepäätös edellyttää säännösten yhtenäistämistä EU:n jäsenmaissa. Ympäristörikosten vaikutukset ovat kansainvälisiä. Yritysten vapaa liikkuvuus EU:n alueella ei saisi johtaa siihen, että saastuttava toiminta hakeutuisi maihin, joissa rikosoikeudellista sääntelyä ei ole. Sen vuoksi puitepäätöksessä on asetettu ympäristörikosten rangaistavuutta koskeva yhteinen eurooppalainen minimitaso. Työryhmän ehdotus on oikeusministeriön verkkosivuilla osoitteessa Vuosilomakomitean ehdotus Vuosilomalain kokonaisuudistusta pohtinut komitea esittää parannuksia määräaikaisissa ja osa-aikaisissa työsuhteissa työskentelevien vuosilomaetuuksiin. Toteutuessaan uudistus turvaisi kaikille oikeuden palkalliseen vuosilomaan. Lomia voisi aiempaa laajemmin säästää myöhemmin pidettäviksi. Komitean ehdotuksen mukaan lakia sovellettaisiin tietyin rajoituksin sekä työsuhteessa että virkasuhteessa tehtävään työhön. Lomaa ansaittaisiin edelleen työsuhteen kestosta riippuen joko 2 tai 2,5 päivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Lomaa ansaittaisiin joko 14 päivän tai 35 tunnin säännön mukaan. 14 päivän säännön piiriin kuuluvat työntekijät, jotka sopimuksen mukaan tekevät työtä kaikkina kuukausina vähintään 14 päivänä. 35 tunnin säännön piiriin puolestaan kuuluvat työntekijät, jotka tekevät työtä kuukaudessa alle 14 päivää, mutta vähintään 35 tuntia. Nykylaista poiketen työssäolon veroista aikaa koskevia säännöksiä sovellettaisiin sellaisenaan myös 35 tunnin säännön piirissä oleviin. Ehdotuksella parannettaisiin 35 tunnin ansaintasäännön piirissä olevien oikeutta vuosilomaan erityisesti pitkien sairauspoissaolojen ja lomautuksen ajalta. Mietintö on osoitteessa ASETETUT TOIMIELIMET Ulosoton organisointivaihtoehtoja tutkitaan Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää ulosoton vaihtoehtoisia organisaatiomalleja. Organisointivaihtoehtojen etujen ja haittojen selvittämisen lisäksi työryhmän tulee laatia suunnitelma ja aikataulu ulosotto-organisaation toiminnan tehostamiselle yhteistoimintamääräyksin. Työryhmän tulee tehdä myös ehdotus ulosottopiirien yhteistoiminnan valmistelussa ja toteuttamisessa noudatettavista menettelytavoista ja tiedottamisesta erityisesti henkilöstön näkökulmasta. Selvitykset ja suunnitelmat tehdään kihlakuntauudistuksen toimeenpanon edistymistä sekä keskus-, alue- ja paikallishallinnon toimivuutta ja kehittämistarpeita koskevan selonteon valmistelun tueksi. Selonteko annetaan eduskunnalle vuonna Ulosoton asianosaisten, velkojien ja velallisten, tarve asioida henkilökohtaisesti ulosottoviranomaisen luona vähenee todennäköisesti tulevaisuudessa. Tästä huolimatta ulosottolaitoksella tu- Momentti 7 Momentti 2/2004

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2_09LMU.fm Page 1 Friday, February 27, 2009 1:20 PM 2/2009. Sisältö

2_09LMU.fm Page 1 Friday, February 27, 2009 1:20 PM 2/2009. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM.

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. 1/2013 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 6 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 8 Korkein hallinto-oikeus 10 KKO:N VALITUSLUVAT

Lisätiedot

3/2011 LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. ASETETUT TOIMIELIMET OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

3/2011 LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. ASETETUT TOIMIELIMET OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 3/2011 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 6 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 7 Korkein hallinto-oikeus 8 KKO:N VALITUS-

Lisätiedot

2006_7lmu.fm Page 1 Monday, October 23, 2006 3:14 PM 7/2006. Sisältö

2006_7lmu.fm Page 1 Monday, October 23, 2006 3:14 PM 7/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista, laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM.

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulosottolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettaviksi ulosottolaissa olevat tuomioita

Lisätiedot

Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko

Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko Gisela Juutilainen Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko 1. Aluksi Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko ovat turvaamistoimenpiteitä sakon, rahamääräisen menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle maksettavan

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 4/2013 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 5 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 8 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 10 KKO:N VALITUSLUVAT

Lisätiedot

LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi todistajansuojeluohjelmasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki todistajansuojeluohjelmasta.

Lisätiedot

Suomen hallituksen vastaus kidutuksen ja epäinhimillisen

Suomen hallituksen vastaus kidutuksen ja epäinhimillisen Suomen hallituksen vastaus kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi toimivan eurooppalaisen komitean (CPT) 7.-17. syyskuuta 2003 tapahtuneesta käynnistä laadittuun

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

2006_8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, 2006 3:10 PM 8/2006. Sisältö

2006_8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, 2006 3:10 PM 8/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta

Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2/2002 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT EHDOTUS KONKURSSILAIKSI 22.11.2002 LAKIEHDOTUKSET 37 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ulkomaalaislaki. Lailla toteutettaisiin ja edistettäisiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle konkurssilainsäädännön uudistamiseksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi konkurssilaki. Sillä kumottaisiin vuodelta 1868 oleva konkurssisääntö. Uusi

Lisätiedot

Oikeusjärjestelmä - tehtävänjako Hallitus valmistelee lakiehdotuksia eduskunalle ja huolehtii lakien toimeenpanosta Eduskunta

Oikeusjärjestelmä - tehtävänjako Hallitus valmistelee lakiehdotuksia eduskunalle ja huolehtii lakien toimeenpanosta Eduskunta YH3 lakitieto Oikeudellisen järjestelmän perusteet Arvostelu Numeroarvostelu: 4-10 Koe Ryhmätyö Tuntiaktiivisuus ja asennoituminen Selvittämättömät poissaolot voivat johtaa suorituksen hylkäämiseen Kurssin

Lisätiedot

2005_8lmu.fm Page 1 Tuesday, November 29, 2005 4:40 PM 8/2005. Sisältö

2005_8lmu.fm Page 1 Tuesday, November 29, 2005 4:40 PM 8/2005. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

OIK UDEN KÄY TI KU UT. Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011

OIK UDEN KÄY TI KU UT. Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 E OIK UDEN KÄY TI KU UT L N Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 Oikeudenkäyntikulut Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 Työryhmän raportti Oikeudenkäyntikulut 1 Helsingin hovioikeuden julkaisuja

Lisätiedot

momentti 7_09.fm Page 1 Friday, October 9, 2009 12:12 PM 7/2009 Sisältö

momentti 7_09.fm Page 1 Friday, October 9, 2009 12:12 PM 7/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin säilyttämien

Lisätiedot

HE 146/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan, että maakaareen lisätään sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevat säännökset.

HE 146/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan, että maakaareen lisätään sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevat säännökset. Hallituksen esitys Eduskunnalle sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi Esityksessä ehdotetaan, että maakaareen lisätään sähköistä kiinteistön kauppaa,

Lisätiedot

HE 78/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuluttajansuojalain

HE 78/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuluttajansuojalain Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain sekä korkolain 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

OIKEUSVALTIO IN MEMORIAM

OIKEUSVALTIO IN MEMORIAM 1 OIKEUSVALTIO IN MEMORIAM JOHDANTO Laman seurauksena yhä useampi yrittäjä ajautuu konkurssiin ja menettää myös muun kuin osakepääomaan sijoittamansa omaisuuden. Tämä johtuu vallitsevasta, lain vastaisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

HELSINGIN HOVIOIKEUDEN JULKAISUJA

HELSINGIN HOVIOIKEUDEN JULKAISUJA HELSINGIN HOVIOIKEUDEN JULKAISUJA HELSINGIN HOVIOIKEUS HELSINKI Toimittaneet Pekka Koponen Raimo Lahti Timo Ojala Kirjoituksia talousrikosoikeudesta HELSINGIN HOVIOIKEUS HELSINKI copyright: Helsingin

Lisätiedot

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Julkaisijat:

Lisätiedot