maininki Kakskerran maassa ja ilmassa Heikki Muurisen jalat Katso Saarten Triennaalin tapahtumia sivulta 9 elämää saarissa LAPSILLE HOUKUTUKSIA ULOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "maininki Kakskerran maassa ja ilmassa Heikki Muurisen jalat Katso Saarten Triennaalin tapahtumia sivulta 9 elämää saarissa LAPSILLE HOUKUTUKSIA ULOS"

Transkriptio

1 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI TOUKOKUU 2011 Katso Saarten Triennaalin tapahtumia sivulta 9 LAPSILLE HOUKUTUKSIA ULOS AALTOSET KANTAVAT LAJITTELU- VASTUUTA RITA LAPPALAISEN TOUKOKUU Heikki Muurisen jalat Kakskerran maassa ja ilmassa maininki 1

2 toukokuu 2011 Laatuasumisen luonnollinen valinta Ei äitejä ilman lapsia! "#$%&'()#*!#+'+%*,#+)#*!-.**+/-&+!'#0#!1/+*+*-+!2*!-.233.'%''.!4/,&+44/5!6#&+&&#&+!24%)/&7 &/!4%$8%&&#!4/,&%'!4++--.)/'9!-#()#'!-2.4.+&&/!:/!,#+)#-28%+&&/9!'%-%)#'!'/+8%''/9!4/:+''%4%)/'! :#''%+'#!:/!'%-%)#'!-/+--%/!&%44/+&'/!0+'#!0%!&//3%4/+&%'!*('!'%%00%5!;/!-/+--%/!&%44/+&'/!0+&7 '#!#+8+'!+4/$'.)/'5 <+8+'!2)/'-+*!+4/$'.0+&%*!'/+82&&/!%'%)+#!=!+42!:/!$()#!'..4+!4>('((!&++'#9!-.*!4/,&+!*2&'//!,##'##*9!2,,++!-##*'(0##*9!*.--..9!-/--//9!:2-%4'//9!-2*''//9!:.2-&%%9!,(>3#+4%%9!,++3'##!:/! 4/.4//!:/!2*!20/!&.42+*%*!+'&%*&#5!;/!*#('#,#!-%*%44%!'/$/*&/!#+8+44%!-.)/!$#*%*!20/&'/!4/,7 &%&'//*9!*++*!'/-..)/30/&'+!4>('((!$(0(9!:2-/!.42''..!&+40++*!/&'+5!;/!*('!-.*!0//+40/00%! 2*!02*%44/!'/)/44/!0.-/)/&'+!028%3*+&2+'.*.'9!*++*!&/0/*!&23''+*%*!+42&'.0+*%*!2*!+$/*! :.4-+&%&'+!&/44+''./!0(>&!+&+44%5!1%+8#*!4/,&%44+&'%*!2*!'2&+*!$()#!0.+&'//!0+'%*!4/,&%44/!2*! -2)/&'+!4/,&+/+$%+&+/!:.''.:/!:/!'#&&#B-+*C!4%$8%&&#!4/,7 &+/!*#-((!0+4'%+!:2-/!/.-%/0/44/5!;/!-.*!2*!,/4:2*! &//3%4/+&+/!4/,&+/9!*++*!%+->,#$#*!'#&'#!&.-%.8.!-/&/7,#+*!&//3%4/+&'%*!#+'+%*!$(0(:#D!E42+&'/!#+'+%*,#+)##D YIT Asuntomyynti Lemminkäisenkatu 59, Turku p *, Rakentaminen jatkuu Arolan alueella. Tule nauttimaan upeasta yhdistelmästä merellistä saaristoluontoa ja metsäpolkujen vapautta, arkkitehtuurin tyylikkyyttä ja asumisen viihtyisyyttä. Nämä uudet YIT Kodit kutsuvat sinut ja perheesi Turun uusimman saaristokaupunginosan asukkaaksi. Turun Metsänhaltija Rivitaloja Arolankaari 8 Arvioitu valmistumisaika 6/2011. Vain tämä jäljellä mh. alk. vh. alk. 4-5 h+k+s 128,5 m Kokonaishinta tontin kanssa Turun Menninkäinen Rivitaloja Arolankaari 12 Ennakkomarkkinoinnissa. Huoneistokoot alustava mh. alk. vh. alk. *) tontin osuus 3 h+k+s 91 m n h+k+s 109 m n h+k+s 129 m n *) Valinnainen, osakkeenomistajalla on mahdollisuus valita, onko taloyhtiö hänen huoneistonsa osalta vuokratontilla vai onko yhtiö lunastanut hänen huoneistonsa osalta osuuden tontista omakseen. * Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17,04 snt/min, lankapuhelimesta 8,28 snt/ puhelu + 5,95 senttiä/min. maininki HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI myynti Jaana Tamminen, Tuomas Salo, juttuvinkit ja palaute Maininki, Palokulmantie 8, Turku kustantaja ja julkaisija Maininki-lehti Oy päätoimittaja Pirjo Huttunen taitto Mainoskioski, Mia Honka kansikuva Sini Silván paino Newprint Oy paperi G-Print 100 g painosmäärä 3900 kpl jakelu Kotitaloudet ja yritykset Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan alueella LUETTAVAA tässä numerossa 2 maininki maininki 3 19 Saaresta, Pirjo Huttunen!""#$%&%##'(' 4 Lapsia pitäisi kannustaa ulos 6 Marian blogi 9 Toukokuinen Triennaali 10 Mitä kuuluu Marelle? Minä kakskertalainen, Heikki Muurinen 19 Aaltosen perheessä lajitellaan luontevasti 22 Rita Lappalaisen toukokuu

3 HurraaHaarla! Meteorikadun päiväkodin vanhempaintoimikunta järjesti huhtikuussa Hurraa- Haarla-päivän. Esiintyjinä olivat televisiosta tutut Mimi ja Kuku sekä Hirvensalon oma tähti Robin Packalen. Ulkoistetaan lapset Teksti: Esa Töykkälä Kuvat: Esa Töykkälä ja Satu Karppinen Lasten ja nuorten terveyden kannalta ulkoympäristöjen kiinnostavuuteen tulee panostaa. Tutkimusten mukaan videopelaamisella ja tietokoneen ääressä istumisella on selkeitä yhteyksiä lasten terveyshaittoihin. Lapset pitää saada ulkoilemaan ja liikkumaan, mutta innostuksen tulee lähteä heistä itsestään. )/'!:/!)+%''#)#'!/+-//!.4-2*/!&+'#!%*%00#*9!0+'#! -K+'%('%''(*#!)2+&+!&/*2/9!%''#!4/,&%'!:/!*.23%'! $2.-.''%4%)/00/-&+!$%!&%*!-2-%)/'5!F+$#*!$%+'#! )2+!,/-2''//!.42&9!:2'%*!4.2''/+&+*-+*!'#&&#!/&+/&&/!%**%00+*!,23--/*//*!-.+*!-%,,++*9!-%3'22!G/4'27(4+2,+&'2*!%3+-2+&'.'-+:/!!"#$%&&"'()&&*5 6(''#!2*!'#44#!$%'-%44#!0.-/*/!G/4'27(4+2,+&'2*!6(44+7*+0+&%&7 &#!'.'-+0.-&%&&/9!:2-/!'/3-/&'%4%%!4/&'%*!4++-.*'//!:/!/ &'/!%3+4/+&+&&/!-/.,.*-+(0,#3+&'>+&&#5!6(44+!-%&-+''((!*('!!H%47 &+*-++*9!0.''/!6(''#!2*!'.'-+*.'!/+-/+&%00+*!$+3)%*&/424/+&'%*! 0.-/*//*!IJK74/+'%''/!:/!,+'+)#'! &%&'//*!,#+)#-+3://5 7!K%*!'.'-+0.-&%*!0.-//*!$+3)%*&/424/+&%'!4/,&%'!4++--.)/'! L9M!'.*'+/!,#+)#&&#9!0+-#!2*!)/3&+*!,/4:2*5!?/4'/2&/!$%+8#*!)+%'7 '#0#&'##*!/:/&'/!-.4.+!3/-%**%'.&&/!(0,#3+&'>&&#5!F+!&++&!,+8#! )#$%-&(#!-/.,.*-+(0,#3+&'>:%*!0%3-+'(&'#!:/!*++8%*!4/,&+(&'#7 )#44+&((''#9!6(''#!&/*225 ARKILIIKUNNAN PARATIISISAARET? 6(44+7'.'-+0.-&%&&/!4/&'%*!'/3--/+4..*!-#('%'##*!,%$02IEK7 '%-*++--//5!K++*#!4/,&%'!&//)/'!+'&%!0%3-+'#!*%'+&&#!&+:/+'&%)+44%! -/3'2+44%!-2$8/'9!:2+&&/!$%!2)/'!4++--.*%%'9!&%-#!4+&#'#!-2$'++*! -200%*''%:/5 /4.%%44/!4/,&+!/&..9!&+'#!'28%**#->+&%00+*!$#*! !-2.4..*! &%'!0(>&!&//).''+)/'!'(--##0+##*!,/+--2:/!+'&%*#+&%&'+!'/+!-/)%7 3+*!-/*&&/9!&++&!+40/*!/+-.+&'/9!6(''#!-%3'225 6(44+7'.'-+0.-&%%*!2&/44+&'.*%%'!4/,&%'!2)/'!0%3-+**%%'!$%+44%! 0%3-+'(-&%44+&+#!,/+--2:/5!N++&'#!(4+)2+0/+&%&'+!&..3+*!2&/!&//7 ).'%'//*!-/)%3%+8%*!-/*&&/!:/!-#)%44%*!'/+!,(>3#44#5!?/+*!-/$7 8%-&/&&/!,32&%*'+&&/!-#('%''++*!/.'2/! &)#4+*%%*#5!6.*! *#0#!'.42-&%'!%&+'%44##*!($8(&)/4'/4/+&+44%!-244%A2+44%9!$%!&//'7 '/)/'!$()+*-+*!-(&%44#9!%''#!0+&'#!'.244/+*%*!,/3/'++&+!2+-%+*!4>(7 '((9!6(''#!*/.3/$'//5 Luuliikunnalla selkärankaa Luut vahvistuvat koko elämän kestäviksi monipuolisella liikunnalla. Tässä erityisiä luuliikuntavinkkejä ne muuten sopivat myös aikuisille... - Hypi ja pompi. Sen jälkeen pompi ja hypi. - Kiihdytä ja jarruta ja tee siinä välillä nopeita suunnanmuutoksia. - Luottaisin tässä asiassa enemmän porkkanaan kuin keppiin. - Harrasta vauhtia: tee nopeita pyrähdyksiä vaikkapa pallon perässä tai hyppynarun kanssa. Tee vauhdikkuudesta niin kivaa, että jaksat tehdä sitä puoli tuntia kerrallaan. - Hengästy ja hikoile - Varmista, että saat tarpeeksi kalsiumia. 4 maininki maininki 5 - Lisää television, tietokoneiden ja pelien oheen tai sijaan verenkiertoa elvyttävää liikkumista Marketta Kyttä filosofian tohtori, erikoistutkija Aalto Yliopistossa myös kansainvälisesti arvostettu tutkija sai tänä vuonna työstään kansainvälisen webgisinnovaatiopalkinnon

4 !"#$"%&''($&)*+$ Maria Kurki on kolmen lapsen äiti ja ammatikseenkin lastenhoidon ammattilainen. Marian arjessa riittää elämisen makua kun uusi talo rakentuu Hirvensaloon. Mainingin lukijat pääsevät Marian mukana uuden kodin rakentamisen vaiheisiin. Mutakylpyjä omalla takapihalla Ensimmäiset viikot uudessa kodissa sujuivat vauhdikkaasti ja ilman ongelmia. Tavarat asettuivat paikoilleen yllättävänkin nopeasti eikä mitään ylimääräisiä pahvilaatikoita lojunut enää nurkissa muutaman päivän asumisen jälkeen. Samaten me talon asukkaatkin asetuimme aloillemme oikein sutjakkaasti. Erityisesti kahden nuorimman lapsen leikkimistä upouusissa huoneissaan oli ihastuttavaa katsoa etenkin kun aiemmissa kodeissa ympäri asuntoa vaellelleet lelut ja muut lasten tavarat pysyivät hämmentävän siististi omien huoneiden sisäpuo- lella. Esikoisemme kohdalla omasta huoneesta vei voiton vain lasten yhteinen peli- ja tv-huone, jonka sohvalla vierähti tunti jos toinenkin. Talomme rakennustöissä oli pieni tauko ennen ulko- ja pihatöiden alkamista, mutta naapuritonteilla sen sijaan kuhina kiihtyi lumien sulamisen myötä. Koko kotikatu alkoi olla täynnä kaivureita, rekkoja ja pakettiautoja kun kuudella saman kadun tontilla aloiteltiin rakennusprojekteja lähes samanaikaisesti. Naapureita on kiva saada, mutta on myös aika huojentavaa katsella toisten ahertamista, kun projekti oli omalta osaltamme edennyt jo perin kotoisaan vaiheeseen. Kaiken kaikkiaan elämä on aika mallillaan: siivousinto on korkea ja useamman kerran viikossa tulee tartuttua imurin varteen. Suurimman nautinnon ja viihdykkeen uudessa kodissamme on tuonut olohuoneen noin 250-tuumainen Luonto on vielä meidän -ikkunamme. Iltaisin olemme saaneet ihailla sen läpi niin jänisten keväisiä rientoja kuin peurojenkin vaellusretkiä! Kevätauringon paistaessa lämpöisästi ikkunoista alkoi pihamme karu totuus taas nostaa päätään: mutaa, mutaa ja mutaa, jonka joukossa oli sekalaista pikkurakennusjätettä Eipä siis auttanut kuin asettaa luovuus taas koetukslle ja alkaa suunnittelemaan pihaa ja terassia. Näin amatöörille tämäkin puuha tuotti mukavaa päänvaivaa, eivätkä edes alan lehdet tai nettisaitit tuoneet helpotusta asiaan. Sisäpuolen sisustusmietinnöistä tuttu valintojen loputtomuus ja toteutustapojen moninaisuus huimasi poloisten omakotiasujien päätä. Päätimmekin yhteistuumin ottaa pihasta useamman vuoden projektin: terassi ja nurmikko kesäksi valmiiksi, muut puutarhaunelmat saavat odottaa ideoiden syntymistä. HIRVENSALON ')!++$$'LM%&!+LN+OPQRK Kevät on lääkekaapin siivouksen aikaa! Tarkista kodin, mökin ja veneen lääkekaappi ja hae täydennystä meiltä. Muistathan että palvelemme arkisin 9-19 ja lauantaisin Apteekin aukioloaikojen ulkopuolella voit jättää reseptisi, puhelinnumerosi ja toivomuksesi toimitettavista lääkkeistä Valintatalossa apteekin ulkopuolella olevaan postilaatikkoon. Lääkkeet ovat noudettavissa apteekista erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Lisätietoja löydät apteekin kotisivuilta Aurinkoista kevättä! Anne Kanerva APTEEKKI!"#$"$##%&$'()'%*'!#"!+ Diasporal 400 extra Vahvin magnesiumsitraattivalmiste haastavampien lihasvaivojen hoitoon. Luonnollinen sitraattimagnesium imeytyy parhaiten, auttaa välittömästi ja vaikuttaa pitkään. Appelsiinin makuinen pikajuomajauhe.!"#$%&,-./0& Pitkäpellonkatu 2, Turku Moikoisten liikekeskus Puh. (02) Avoinna ma-pe 9-19 la 9-15 HALOO! Ole hereillä! Puutarhakulttuuri Iskee Hirvensaloon, Kakskertaan ja Satavaan! VIHERLASSILA Alakyläntie 2-4, TURKU puh fax Avoinna ark. 9-20, la 9-17, su Pyhäpäivinä su aukioloajat. Meille pääset busseilla nr. 20 ja maininki maininki 7

5 Jossittelua Marjatta Palmgren, Kaistarniemi Jossittelu on jälkiviisauden lajityyppinä kehno. Sen sijaan kotisohvafilosofoinnin käynnistäjänä jossittelu on kelpo työkalu. Tämän vuoden Mainingeissa kymmenen saarelaista vastaa kymmeneen kysymykseen. Jos sinä olisit vastaamassa niin mitä vastaisit? JOS LEHMÄT LENTÄIS, KYMMENEN OUTOA KYSYMYSTÄ: 1. Jos olisit yhden päätöksen ajan saarten diktaattori, niin millaisen päätöksen tekisit? Sillan rakentaminen aloitettaisiin. Toinen silta tarvittaisiin heti. Mehän oltaisiin täällä motissa, jos nykyiselle sillalle tapahtuisi jotain. 2. Jos Hirvensalo, Kakskerta ja Satava itsenäistyisivät, niin kenet maailman päämiehistä haluaisit saarten presidentiksi? Alexander Stubb. Vakuuttavan oloinen. Miellyttävä. 3. Jos olisit nyt kymmenenvuotias ja kuin taikaiskusta näkisit tähän hetkeen, niin millaisia terveisiä lähettäisit itsellesi? Opiskelu on kaikkein tärkeintä, kehitä itseäsi. Matkustele ja tutustu erilaisiin ihmisiin ja kulttuureihin. 10. Jos saisit vaihtaa jonkun elämäsi päivistä, niin vaihtaisitko? En vaihtaisi. Elämä on kuin räsymatto, tummia ja kirkkaita raitoja vuorotellen. 4. Jos saisit matkustaa loppuikäsi aikana vain kerran ja vain yhteen kohteeseen, missä kävisit? Venetsia,erikoinen kaupunki. En ole käynyt, mutta haluaisin päästä näkemään kaupungin vedenpäällä. 5. Jos olisit eläin, niin mikä eläin olisit? Varpunen. Linnut on vaatimattomia ja kauniita. Ne ei kylvä eikä niitä. 6. Jos esiintyisit tänä iltana televisiossa, niin millaisessa roolissa haluaisit olla? Osallistuisin ajankohtaiseen keskusteluohjelmaan. Yleisössä voisin olla ja kysyä jotakin asiantuntijoilta. 7. Jos saisit olla yhden päivän ajan mies, niin kuka maailman kaikista miehistä olisit? Elvis Presley nuorena. Pidän hänen musiikistaan. 8. Jos joutuisit autiolle saarelle kymmeneksi vuodeksi, niin ottaisitko mukaasi Brad Pittin vai Sokrateen? Sokrates. Antaisi henkisesti voimavaroja. 9. Jos saisit hyvältä haltijalta itsellesi yhden hyvän ominaisuuden tai taidon, minkä ottaisit? Taito luoda taidetta, taidemaalari. Maalaisin öljyväreillä kauniita maisemia. Pidän kaikesta kauniista. Toukokuinen Triennaali Triennaali on voimissaan nyt toukokuussa. Tässä on päätapahtumia, lisää löydät osoitteesta SILLANKAIDETAIDE-AVAJAISET ovat Hirvensalon sillalla 5.5. klo Kaikki saarten koulut ja päiväkodit ovat osallistuneet sillankaideprojektiin. Vihkimaraton Ikhtys-kappelissa klo alkaen. Keväisenä perjantai-iltana klo 19 alkaen vietetään vihkimaraton-yötä, jossa vihitään pariskuntia avioliittoon ja toimitetaan myös avioliiton siunaaminen tunnelmallisessa Ekumeenisessa Taidekappelissa Hirvensalossa. Jokaiselle hääparille varataan hetki vihkikeskusteluun, jonka jälkeen pappi vihkii heidät taidekappelissa. Vihkijänä toimivat tuomiorovasti Rauno Heikola, taiteilija rovasti Hannu Konola sekä teologian tohtori Heikki Suominen. Musiikista vastaavat Anja Nurminen ja Leena Suominen. Vihkijät suorittavat vihkimisen saapumisjärjestyksessä. Myös aikavarauksia otetaan vastaan ennakkoon numerossa (02) tai Lisää tietoa SCHOOLS OUT! klo 9.00 alkaen. Mukana ovat Haarlan, Kakskerran ja Wäinö Aaltosen koulut. Rakkaudella sisaresi näytelmän ensi-ilta on Brinkhallin kartanossa klo Pirjo-Riitta Tähden kirjoittama näytelmä Rakkaudella sisaresi (1991) pohjautuu tositarinaan ja kertoo venäläisen emigranttiperheen vaiheista Pietarin loistosta Turun seudulle Littoisiin. Näytelmä kertoo vallankumousta vuonna 1917 paenneista Thiessin sisaruksista ja heidän perheensä traagisista kohtaloista. Tarinassa vuorottelevat sisarusten Noran ja Rinan nykyisyydestä, vuodesta 1987, ja menneisyydestä kertovat jaksot. Sisarukset elävät rapistuneessa huvilassaan keskenään toraillen ja menneitä muistellen. Pietarista he muistavat vaurauden ja huolettoman seuraelämän ja kaipaavat niitä peräänantamattomasti. Nykyisyyteen sisarukset eivät pysty sopeutumaan.rakkaudella sisaresi elävöittää historiaa hienolla tavalla ja antaa uutta tarttumapintaa emigranteista. Monille Turun seudulla Thiessin sisarukset elävät muistoissa pelkkänä nimenä ja monia kiinnostaa heidän mystisen koskettava tarinansa ja kohtalonsa. Vaikka he sulkivat itsensä ja elämänsä muulta maailmalta, heidän tarinansa elää yhä. Lippuvaraukset: Adalmiinan helmi, Kakskerran seuraintalolla. Ensi-ilta klo Kakskerran Nuorisoseuran teatteri esittää koko perheen satunäytelmän. Lisätietoja: H I R V E N S A LO Adalmiina ja muori metsällä, harjoituksissa sienikoriksi käy ruuvilaatikko. Brinkhallin näyttelyn avajaiset ovat klo maininki maininki 9

6 !$+,&)''-''!"#.--./ Mare on vaihto-oppilaana Skånessa ja kertoo kuulumisiaan Mainingin välityksellä. Hostäiti Bev aurinkoisena päivänä ja Öresundsbrun taustalla. LC Marina Huhtikuinen tiistai sujui Wäiskin Paavo-hallissa Nuorten Terveysmessujen merkeissä. 1-3-luokkalaisille Turun ensi- ja turvakoti ry:n lapsityöntekijä Pekka Härkönen puhui aiheesta Arjen pelisäännöt. Lapset viittasivat ahkerasti Pekan kysyessä heidän perheittensä tapoja. Lapsia palkitaan kodeissa hyvästä käytöksestä ja rangaistaan eri tavoin. Suomessa tukistaminen ja muu väkivaltainen kohtelu on lailla kielletty. Jäähypenkkiä käytettäesä on tärkeä muistaa sääntö, jota käytetään kotioloissa; 8-vuotiaalle max 8 minuuttia, 9 vuotiaalle 9 minuuttia jne. 4-6-luokkalaislle oli järjestetty Nuorten messut Paavo-halliin. Siellä mm. Hirvensalon apteekin apteekkari kertoi lapsille mitä tehdä, kun ampiainen tai punkki pistää ja mitä tehdään, jos käärme puree. Viherlassilan edustaja neuvoi kädestä pitäen lapsia kasvattamaan itse terveellistä ravintoa. Kukin kylvi viisi herneensiementä ruukkuun, jonka sai sitten kotiinviemisiksi. Hirvensalon SPR jakoi piirroskuvilla varustettujen monisteiden kera tietoa, miten toimia jos putoaa veteen, polttaa kätensä tai kaatuu pyörällä. Arkea on elämässä eniten. Pekka Härkönen kertaa toimivia arjen pelisääntöjä. Suomalainen rinnakkaisluokkalainen Ida juhlista, missä piti olla jotain P-kirjaimella alkavaa. Varmaan kaikkein paras juttu Etelä-Ruotsissa asumisessa on sää täällä. Muistan miten syyskuussa otin vielä aurinkoa Skanörin rannalla, lunta oli ainoastaan joulukuussa ja nyt huhtikuun alussa mittari näyttää jo hellelukemia kun samaan aikaa Turussa on vielä lunta ja jäätä. Ihanaa pyöräillä kouluunkin jo pelkissä shortseissa! Mulla on rinnakkaisluokalla kaveri, joka on myös suomalainen ja outoa kyllä, mutta ruotsin puhuminen hänen kanssa sujuu sata kertaa paremmin kuin suomen, vaikka hänenkin äidinkieli on suomi. Jotenkin menee sanat ja taivutukset aina ihan väärin suomea puhuessa joten puhutaan suosiolla ruotsia. Toivottavasti en kuitenkaan ihan kieli solmussa kotiin parin kuukauden päästä tule! Kram, Mare Teksti ja kuvat: Maarit Myllymäki!""##"$%&'#(()*($+,-".($ TALLETUS & RAHASTO Kevättarjous Talletuskorko 3,5 % Vuotuinen 3,5 % korko 6 kk:n talletukselle, kun sijoitat puolet summasta talletukseen ja puolet Handelsbankenin osake- tai yhdistelmärahastoon. Vähimmäissijoitus euroa. Tarjous on voimassa saakka. 45,6"6"3$"&5'78'95#$5 :::;1%#%<23;=2 /('(0$0*0&0-&01**+"$2344 vahdontie 600, rusko. puh ma-pe 10-18, la Rahaston tuotto määräytyy markkinatilanteen mukaan. Rahastomerkinnästä veloitetaan hinnaston mukaiset palkkiot. Rahastoja hallinnoi Handelsbanken Rahastoyhtiö. Esitteet ja lisätietoja konttorista sekä osoitteesta handelsbanken.fi/ tarjous. Turku-Hämeenkatu, Hämeenkatu 2 Puh Puhelun hinta 8,28 snt/puh +12,0 snt/min. 10 maininki maininki 11

7 Heikki valitsi seuraavan lehden keskiaukeamalle sympaattisen laulajan. Ja saarelaisen totta kai... Virheisiinkin tyytyväinen mies minä kakskertalainen Maansiirtourakoitsija Heikki Muurisen voisi sanoa olevan kaikkea muuta kuin maanläheinen mies. Siis sikäli, että hän on kuin valmis nousemaan lentoon, jalat hiukan irti maasta, olipa se ajatuksen lentoa, lavatanssia, zumbaa tai teatteria. Kädet lähtevät liikkeelle ja nousevat korkealle ilmaan, kun hän alkaa selittää, millaista on tanssi. -.&9!-.*!&.20/4/+&+/!-/'&229!)/+-.''//! -T/*&&+!2*!-%)%(''#9!$#*!&/*225!?/+--/!:2&7 &+4'#!-.+*!,2$:/4/+&%'!24+&+)/'!,/+*+0/&&/5! 1.''/!:2&!2''//!%&+0%3-+-&+!)/+--/!)/*$/*!-/,,/7 4%%*!<#*+&%*!//442'9!*++*!%**%*!%+!'/*&&+!&.:.!%**%*! -.+*!$.20//'!24%)/&+!&+%44#!//4'2:%*!,##44#5 1.''/!'2-+!0+%&!2*!($'#!4/+44/!4.2'%''/)/!:/!:/4/'! 0//&&/5!".2''/0.&!2*!'.2*.'!,/4:2*!'>+'#!=!:2&-.&! 4++-//-+*!:/!0(>&!).28%*!-/-&-%3'/4/+*%*!7'+''%4+*5 Heikkin Muurinen sanoo elämässään halailleensa paljon puita. Niistä ja niiden kanssa rimpuilemisesta saa voimaa. Muurinen käy risujen ja rankojen kimppuun lähimetsässä ja saa energiaa niiden kanssa painimalla. TEATTERI VERISSÄ 7;2&!%*!24+&+!'#44#!/4/44/9!24+&+*!'%/''%3+*!,.24%44/9!&%! 2*!*++*!4.2*'%)//9!1..3+*%*!&/*225 -%33/*!*.23+&2&%.3/*!*#(''#0>44# *%*!2*!%$'+*('!244/!3224+&&/!:2&!'2+&%&&/-+*5! 1(>&!H2)+0#%*!'%4%)+&+2&/3:/&&/!*.23+&2&%.3/*!)#7 -%#!'/3)+''++*!/).&'/:+-&+5!;..3+!*('!%*&+7+4'//*&/!282'7 '//!)/*$/!-4/&&+--2&/'.!\G8/40++*/*!$%40+\9!:2*-/! %*&+7+4'/!2*!YR5!' '/5 71+*.44/!2*!&++*#!-/0/3+,/4)%4+:/!G*'2*+*! H#*!,2$'++9!%''#!2*!4/,&%&'/!/&'+!\,+'#*('!20//!'%/'7 '%3+/\5!H%+--+!%&+''+!=!0..'!&/+)/'!-/'&2/5 12*%&&/!/&+/&&/!1..3+&%44/!*#(''##!24%)/*!-/-&+!,.24'/9!'2+&//4'/!&%!-2*-3%%''+*%*9!-2)/*!'(>*!'%-%7 &%!,.24+9!:2-/!&/0/44/!*2&'//!:/4/'!//)+&'.-&%*!+3'+! 0//&'/5!N#(''#0>!:/!)/-/)/00/'!/&+/'!-+%'2.'.)/'! '2+&++*&/!32)/&'+*!3224+&&/5 7O4+*!-+*-%3%+44#!,32)/&'+*/9!4+,%3+'!-/.4/&&/!:/!327 )/&'+*!'/--+!,##44#9!$#*!*/.3//5 76(&%4+*!4.-.'/+'2/9!:2'/!+40/*!%+!&//!*/+0/4.,//! %+-#!,##&%!0/'-.&'/0//*5 6/-&-%33/&&/!2*!%4)('%''(!)/*$//!-+*-%3+,%3+*7 *%''#9!:2-/!*('!2*!$.)+/9!0.''/!24+!).2&+&/8/*!/4.&&/! '2'+&+*'/!'2''/5!6+*-%3%+44#!($8+&'(+!%**%*!)/*$//*! %3##*4/+*%*!)#%&'>-+3:/*,+'2!:/! *%*!%4#0#5! N('!2*!'#0#*!-%)##*!-+*-%3%+&&#!/**%''.!4#-&(*#! )+33%*!PMQ!2,%''%4.!&%.3//)//*!-%3'//*9!:2-/!2*!1/7 3+/*!,#+)#*#!%*&+!-%)##*#!K+*/,+*!4%+3+-%&-.-&%&&/5! 7F*!$/4.**.'!,32)/&'+*!3224+&'/!-+%4'#('(#9!-.*! -..4.*!-+3--2)/4'..&'22*5!O4+&+!244.'!&.--%4//9!:2&! %*!24+&+!&.2&'.*.'5 HUIMAA ON MYÖS URHEILUVAUHTI 1..3+*%*!2*!:..3+!,/4/**.'!-%)#+&%4'#!"/,+*!$++$'27 3%+&&.4'/5 7LPQ!-+420%'3+#!'.4+!$++$8%''(#!)++-2&&/5!RQ7SQ! T3$%+4%0//*!%+!-.+'%*-//*!'/3)+'&%!4#$'%#!/+*/! 0%3'/!%8%00#&5!?/*$/!.3$%+4.&%.3/!6/-&-%33/*! 62%'.&!2*!'3+00/''.!..'%%*!)+3%%&%%*5!H%**/4/*! &%.3/-.*'/-%&-.-&%&&/!2*!0+%&'%*!4+$/&-.*'2:.0,7,//9!:2&&/!1..3+*%*!2*!244.'!0.-/*/!3%+4.'!,/3+-(07 0%*'#!).2''/5!K+%44#!,23.-/*!(8+*!2*!&#+4(*('9!0.''/!..8%'!0+%$%'!2)/'!'%3)%'.44%+'/!0.-//*5!;2-/+*%*!&//! &+%44#!0%**#!20/*!-.*'2*&/!:/!'.*'2*&/!0.-//*5 7K(-&(44#!24+!0(>&!U/+4/'+*2/9!-%)##44#!V.0U//5! K+%44#!24+)/'!0+*#!:/!0..'!*/+&%'9!$#*!)+3*.+4%%5 76%)##*!V.0U/&&/!24+!!0(>&!0.+'/!0+%$+#9!$#*! -.+'%*-+*!'#&0%*'##5 Erja Nikkilän puheesta kuuluu mukavasti vanhan kotipaikan, Tampereen murre. Koti on nyt kuitenkin ollut jo vuosia vankasti Kakskerrassa. 24+!4/'.!H/3:/''.4/&&/5 T3$%+4.!2*!,%3.&'/9!:2*-/!,##44%!3/7 -%*'..!-/+--+!0..W 76.*!2*!4++-//!'>+'#9!%+!,##&%!.3$%+7 4%0//*9!'.4%%!$%*A+'(&2+3%+'/!:/!/4-//!..,./5!K++$%*!-+%3'%%&%%*!%+!&//!+'&%##*!,##&'##5 KARJALAISET SUKUJUURET ISOÄIDIN PUOLELTA 1..3+*%*!2*!&//3+44/9!%+!/+)/*!-.+*9!)//*!'#(&+*!-27 '2*//*5!K(**(+*-2'+!2*!4#$%44#9!*(-(+*%*!-2'+!2*!247 4.'!+&2)/*$%0,+%*!-2'+,/+--/5!6/3:/4/+&%'!&.-.:..3%'! &%4+''#)#'-+*!#--+#!/+-/!,/4:2*!)+4-/&'/!:/!)#4+'>*'#! 4.2**%''/5 71//*3/-%**.&/4/*!$200+/!24%*!'%$*('!*#+44#! &//3+44/!XQ!QQQ!'.*'+/9!1..3+*%*!4/&-%%5!T3/-/'!$#*! 2*!/42+''/*.'!).2**/!YZMM5 76.*!4/&-%%!&%+'&%0#*!,#+)##!)++-2&&/!YP!'.**+*!,#+)+#9!$#*!(**##5! 7K++$%*!(3+'%'##*!&.2&'.'%44/9!0.''/!*('!%*!&.2&'.5 ;/!)/+--/!1..3+*%*!4/&-%%!'.*'%://*!,+4-%!&+40#7 $#*%*!&/*2:%*&/!0.-//*!/&.**2*!&##&'#0+&'#5!62'+! Kyselin lukutaitoa, jota ilman ei saa naimalupaa eikä pääse matkustamaan. 12 maininki KUUKAUDEN SAARELAINEN MAIJA HAUNINEN-KALLIO TERTTU DIETRICH TOMI KORKKA MAURI KOSONEN JETHRO ROSTEDT ARJA TUOMI KITTY ENBOM LIISA SEPPÄNEN TEIJO MÄKELÄ maininki 13

8 %+!-.4.9!-.*!&+**%!%+!%$8+5!O0/'!$200/'!2)/'!:##*%%'! '2'%.''/0/''/!20+&&/!*.3-+&&/5 7K%!2*!244.'!%4#0#*'/,/5 H#*!0(>*'##9!%''#!)#4+44#!2*!'28%44/!2''/*.'!*++*! '+.-+44%9!%''#!42,,..*!,/4/0+*%*!2*!244.'!4#$%44#5! 7K/0/!2*!02*%&&/!0..&&/-+*!/&+/&&/5!;2'/+*!%4#7 0#*!)/33%44/!,+'##!-2-%/5!F44%+!24+&+!244.'!3/*--2:/-+*! Kuka: Muurisen Heikki, maanviljelijä, maansiirtoalan urakoitsija Harrastukset: Niin näytteleminen ja urheilu kuin kinkerit ja lavatanssit Parasta saarilla: Kaikki sanovat, että luonto, mutta kyllä se vaan se luonto on. Luonto ja ihmiset. Oma saarihistoria: Heidekenillä syntynyt mies tuntee saaret perin pohjin metsiä myöten. Jos tontit ovat tuttuja maanrakennustyön myötä, ovat metsät tuttuja metsästysharrastuksesta. -2-%0.-&+/9!%*!24+&+!'#&&#!*('5!K%-+*!2*!244.'!2,,+/! :2$2*-+*9!-.*!*++&'#!&%4)+&+5 N('!1..3+*%*!2*!-.+'%*-+*!,+&'#*('!(3+'(-&%&7 &##*!&.-.,24)%'!)/+$'.0//*5!?/&'..'/!-/*'//!*('! *++*!20/!,2+-/!J/&+!-.+*!\0/+'2,.442*!-2-2+&%&'/\! $200+&&/!0.-/*/!244.'!*//,.3+*!,2+-/5 7H/4./*!+'&%!$/33/&'//!'#'#!$200//5 HYVÄ HUUMORINTAJU SITOO TIUKASTI YHTEEN H//&'/''%4.!2*!%$'+*('!,/3%00/44%!,.24%44%9!-.*!).27 32'(>'#!'%-%)#!/)2,.24+&29!&/+3//*$2+'/:/!F3:/!N+-7 &+''%*!'.3-.4/+&'.*.'!N+--+4#!2*!1..3+&%44%!'/&/)%37 '/+*%*!-/)%3+9!$#*!%+!:##!&/*/''20/-&+!:/!$..023+*'/7 '.'.-&+!*++8%*!YY!).28%*!/+-/*/9!:2'-/!$#*!2*!H%+--+! 1..3+&%*!'.*'%*.'5!6/.,.*-+!)+%$#''##5 A+44/!-.*!-.4:%*!*++*!*+&-/'!0%*%)#'!*.3+*9!-.*!-/'7 -/.%0,//9!%''#!*#-+&+!4#$%44% *%*!2*!'(('()#+*%*!%4#0#*)/4+*'2+$+*&/5! H#*!,2$'++9!%''#!2*!'%$*('!*%!)+3$%%'9!:2'-/!2*!'%$7 *('!:/!*++8%*!:#4-%%*!2*!'#&&#!:/!*('5!H#*%44#!2*!-/-&+! 4/&'/9!,2+-/!:/!'('#39!:2+44/!024%00+44/!2*!-/-&+!4/&'/5! "/&'%*4/&'%*!-/*&&/!2*!*('!0/$8244+&'/!%4##!:/!/*'//! &+'#!/+-//9!:2-/!20+%*!4/&'%*!-/*&&/!2*!%$-#!0%**('! 2$+5 71+*#!)/+$8/*!)/+,/'!:/!*.7 -.'/*9!$#*!-%3'225! 7N%! 2)/'!.&-20/''20+/! '((,,%:#9!$#*!+$0%''%4%%!4/,&%*4/,&+//*9!:2+&'/!*.27 3+*!2*!)/&'/!,.24%*'2+&'/!)++-2*!+-#+*%*5!F&+0%3-+-&+! $%3--#-23)/+*%*!F4&/!%+!-2'2*/!'(--##!%8%&!,>4(* *!##*%&'#9!0.''/!-/+)+*-2*%%*!-((8+&&#9!,/,/*! &(4+&&#!$#*!2*!-.+*!-2'2*//*5 SEURAAVA KUUKAUDEN SAARELAINEN K%.3//)/!-..-/.8%*!&//3%4/+*%*!2*!H%+--+! &%44%!'.''.!&%-#!'(>*!%''#!($8+&'(&'2+0+**/*!-/.''/5! 1..3+*%*!4.2**%$'++!'#'#!+$0+&'#!&(0,//''+&%-&+5! 12*+!'.*'%%!$%*-+4>*!0(>&!$#*%*!$()+&'#!4/.4.*!4/$7 :2+&'//*5!K%.3//)/!$//&'/''%4.!)+%!-..-/.8%*!&//3%7 4/+&%*!6/&-%33/&'/!'//&!,++3.*!)%33/*!-2$'+!H+3)%*&/7 42/5!;/!-.'%*!/+*/9!&%.3//)/!&//3%4/+*%*!-%3'229!0+$+*! &..*'//*!,/442!$%+'%'##*5 Teksti ja kuvat: Sini Silvàn Ellei olisi ollut rankkojakin kokemuksia, en olisi tässä nyt. Sekin on ollut oppia johonkin, kun niistä selvisi. JARMO LAIVORANTA ERKKI ÄÄRITALO JUHA LAMMI JYRKI LATVA TAINA JA JARI SALONEN KAROLIINA JA MIKKO LEHTO ANJA HYYSALO HEIKKI MUURINEN Aktia Suomalainen pankki Aktia on Suomen vanhin suomalaisomisteinen pankki. Aktian perustukset valettiin jo yli 180 vuotta sitten, kun vanhin Suomessa nykyisin toimivista talletuspankeista perustettiin. Kotimainen Aktia korostaa paikallisen läsnäolon ja asiakaslähtöisen päätöksenteon tärkeyttä. Asiakkaamme saavat laadukkaita pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalveluja. Sovitaan treffit! Minna Lehto puh Maritta Virtanen puh Aktia Pankki Oyj Turku Kauppatori, Yliopistonkatu 15, Turku Jaana Kakko puh maininki maininki 15

9 8.5. ÄITIENPÄIVÄ! Korut, kortit, kukat ja kakkutarvikkeet kaikki Skanssista! Toukokuu on juhlaa! Karuselli Skanssissa! Lasten laulukilpailu, kasvomaalausta, askartelua, Paula Lehmä, maistiaisia ja paljon muuta! Suomen viihtyisin kauppakeskus! Design Outlet Skanssissa Ihanat ja uniikit lahjat löytyvät täältä! N. 10 min. ja olet perillä! Ps. Flowpark on myös jo auki! OLYMPUS PEN E-PL KIT OLYMPUS PEN E-PL KIT SUURKUVATULOSTEET ja CANVAS-TAULUT A1-kokoon saakka jopa samana päivänä Skanssin myymälästä! Norm. 559 Säästä Norm. 899 Säästä 250 Viralliset PASSIKUVAT 8 GB MUISTIKORTTI (Arvo 69,-) + kupongilla VELOITUKSETTA 8 GB MUISTIKORTTI (Arvo 69,-) odottaessa! OLYMPUS TG-810 OLYMPUS TG-310 Vain tällä kupongilla! + kupongilla VELOITUKSETTA Muistikortti (4 tai 8 GB) VELOITUKSETTA Norm. 339 Säästä 40 + kupongilla VELOITUKSETTA 4 GB MUISTIKORTTI (Arvo 29,-) 00 Norm. 219 Säästä 20 + kupongilla VELOITUKSETTA 4 GB MUISTIKORTTI (Arvo 29,-) ilmoituksen kameroihin. Tarjous voimassa asti tällä kupongilla. Arvo 29 / 69. Turku, Kauppakeskus Skanssi Puh Puheluhinnat: 8,28 snt/puhelu + lankapuhelimesta 7 snt / min tai matkapuhelimesta 17 snt / min. Satoja tarjouksia PROwebSTOREssa 16 maininki maininki 17

10 Jätteiden lajittelu on vastuullinen ympäristöteko - Lajittelu on hyvin vaivatonta. Meidän perheessämme se meneekin lähinnä niin, että minä lajittelen, ja siirrän roskien viemisen eteenpäin muille, naurahtaa hirvensalolainen Saija Aaltonen. S /+:/*!4+&#-&+!G/4'2&'%*!,%3$%%&%%*!-..4.)/'!/)+20+%&!>"3. '%*!0.-//*!/44%!LQ!/&.**2*!'/42($'+>+8%*!%+!'/3)+'&%!2''//!-#('7 '>>*!:#'%/&'+//!-%3#(&-/3'2*A+44%5!"#$+*!-%3#(&-/3'2*-+,+&'%!4>(7 '((!-.+'%*-+*!4/&-%''%4.3+*'%%*!-.,%%&&/!24%)/*!-/.,/*!)+%3%&'#9! :2'%*!-+%33#'%''#)#'!,/$)+'!2*!'/,/*/!2''//!0.-//*!-/.,,/3%+&7 &.+44%5 7!6%3#(&-/3'2*-+,+&'%%*!-#(''>>*2'2&'/!2*!-(44#!244.'!,.$%'7 '/! '/42($'+>*! $/44+'.-&%*! &+&&/5!?2+&+$/*!&%47! 4/+&%*!$/*--+/9!)/+--/!0##7! 3#(-&%'!%+)#'!&%44/+&%%*!)%47 )2+'/-//*9!K/+:/!&/*225 Valtterilla ja Rebekalla on oikea ote lajitteluun. - Joku aktiivinen asukas on laittanut keräyspisteen seinälle lajitteluohjeet, jotka helpottavat muiden roskien vientiä, Saija kertoo. JATKOSSA LAPSETKIN MUKAAN LAJITTELUUN - Se on vain niin helppoa heittää roskapussi menemään. 7!J##&##*'>+&%&'+!0%+44#!4/,&%'!4/+''/7 )/'!32&-/'!&%-/:#''%%&%%*!:/!'2+&+*//*! 4%$'+%*-%3#(&-23++*-+*5! ;2&-.&! 2*! -#(*('!0+%4%&&#9!%''#!4/:+''%4./!)2+&+!2,%''//!$%+44%!)/+--/,/!4%+7 -+*!-/.''/9!K/+:/!-%3'225 K/+:/!,+'##!:#''%+8%*!4/:+''%4./!$()+*!'#3-%#*#!/&+/*/!(0,#3+&7 '>*!-/**/4'/5!H#*%*!0.-//*&/!&%!2*!/&+/9!:2*-/!%'%%*!-/**/''//! A+4'/!:/'-2&&/-+*!-%$+''#)+#!,##'>-&+#5 7!O4%*!0+%''+*('!0(>&9!%''#!4/,&%'!)2+&+!:2-.!-%3'/!)+%8#!'.'.&7 '.0+&-#(**+44%!-//'2,/+-/44%5!H%!*#-+&+)#'!&+442+*9!0+'%*!$207 0/!'2+0++!-#('#**>&&#5!K%!-.*!2*!)/+*!*++*!$%4,,2/!$%+''##!32&7 -/,.&&+!0%*%0##*5!K%*!:#4-%%*!&%!2*!,2+&&/!&+40+&'#!:/!0+%4%&'#9! K/+:/!,2$'++5 Teksti: Esa Töykkälä Kuvat: Esa Töykkälä ja Aaltosten albumi Raivaa kesälle tilaa Kierrätys on nykypäivän ihmiselle jo arkea. Tai ainakin pitäisi olla. Elintila lisääntyy mukavasti, kun turhat tavarat laittaa kiertoon. Sitä paitsi kaupanpäälle syntyy hyvä mieli, kun voi antaa tarvitsevalle. KÄYTTÖKELPOISET TAVARAT Turun Ekotori, Kirkkotie 10 tai Rieskalähteentie 754. Ekotorilla on myös kuljetuspalvelu. SUURET JÄTTEET Käytä kuljetuspalvelua: Turun Seudun Jätehuollosta voit tilata esim. kylmälaitteille, huonekaluille ja jätesäkeille noutopalvelun numerosta maininki ONGELMAJÄTTEET Ympäristöauto Yrjö Topinojan jätekeskus SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKAROMU Topinojan jätekeskus Turun Ekopaja, Rieskalähteentie 74 Turun Ekotori, Kirkkotie Vanhan Kakskerrantien kierrätyspiste maininki 19

11 Kuva: Mikko Laaksonen Ajankohtaista asiaa sinulle, yrittäjä! Tervetuloa Turun Seudun Osuuspankin toukokuisiin teemapäiviin Forum Marinumiin (Linnankatu 72, Turku) kuulemaan ajankohtaista asiaa yrityksen tarvitsemista palveluista ja maksuliikkeestä. Maksuttomissa tilaisuuksissa tapaat yrityspalveluiden asiantuntijoita, ja ohjelmaan on varattu aikaa myös kysymyksille ja keskustelulle. Kahvitarjoilu puoli tuntia ennen tilaisuuden alkua. Aloittavan tai juuri aloittaneen yrityksen pankki- ja vakuutuspalvelut ti klo Yrityksen sijoituspalvelut ja kassanhallinta ma klo SEPAn edellyttämät muutokset yrityksen maksuliikeohjelmistoihin ti klo Yrityksen ulkomaankaupan palvelut ma klo Ilmoittaudu mukaan verkossa op.fi/turunseutu tai p Paikkoja on rajoitetusti. Yhdessä hyvä tulee. Puhelu maksaa 0, ,0595 /min tai matkapuhelimesta + 0,1704 /min. Etsitään HirvHe etsii VALMENTAJAA JA PELAAJIA Haluaisitko mukaan kivaan porukkaan valmentamaan nuoria ja innokkaita salibandyn pelaajia? Meillä on tarjota paikka vastuuvalmentajalle -99 syntyneiden poikien salibandyjoukkueessa. Joukkueeseen mahtuu myös muutama innokas salibandyharrastaja. Mikäli olet vuonna -99 syntynyt poika ja salibandymaila pysyy kädessäsi, niin pyydä vanhempiasi ottamaan yhteyttä. Essi Kinnunen, HirvHe AFC -99:n joukkueenjohtaja, , KESÄTYÖTÄ Hei, Olen Laura, reipas 14-vuotias koululainen ja haluaisin saada kesätöitä. Voin hoitaa lapsia, tehdä siivous- ja pihatöitä, ulkoiluttaa koiria yms. Soittele, puh tai (Lauran äiti). Prinssi Sigismund (Patu Heiskanen) valittaa elämän tylsyyttä. Adalmiinan helmi, koko perheen satunäytelmä Esitykset Kakskerran Seuraintalolla, Samppaantie 90 pe klo 19 to klo 19 ti klo 19 pe klo 19 su klo 17 ti klo 19 ti klo 19 Kakskerran Nuorisoseuran teatteri Kakskerran Nuorisoseuran teatteri esittää keväällä 2011 oman dramatisointinsa Topeliuksen satunäytelmästä Adalmiinan helmi. Kakskertalaisten versiossa liikutaan klassikolle uskollisesti sadun maailmassa, mutta samalla tölväistään moderneja ilmiöitä henkilöstöleikkauksista tiedonsiirtoon. Koko perheelle suunnatun näytelmän on ohjannut Markku Tuulenkari. Esityksessä on kokeneen näyttelijäkaartin ohella vahvistuksena myös Kakskerran koulun oppilaita. Toukokuussa tapahtuu Hirvensalon kirjasto Kirjastossa esitellään toukokuun aikana Jan-Erik Anderssonin Hirvensalossa sijaitsevaa Life on a Leaf taloa. Esillä on lehdenmuotoisen talon pienoismalli, sekä talon rakentamisesta kertova dvd-dokumentti. Jan-Erik Anderssonin rakennusprojekti ei ollut tavanomainen, sillä perheen koti on myös osa taiteilijan tohtoriopintoja. Opinnäytetalonsa taiteilija toteutti yhteistyössä arkkitehti Erkki Pitkärannan kanssa. Talossa näkyy myös monen muun Anderssonin taiteilijaystävän kädenjälki. Kirjasto avoinna: ma, to 13-19, ti, ke, pe Vili, Samu ja Eino ovat kesätempauksen konkareita. Ilmekavalkadista kuvastuu yhteensä 12 vuoden elämänkokemus. Lautturin lippu liehunnallaan toivottaa kaikki tervetulleiksi Lautturin kesätapahtumaan Lautturi Perinteinen Lautturin KESÄ- TEMPAUS ti klo Itähaarlan pelto klo 11 Kylvönsiunaus Sakari Itähaarlan pellolla, Haarlan koulun läheisyydessä. Mukana Kakskerran ja Haarlan koulun oppilaita. Kahvi- ja mehutarjoilu Hirvensalon kirkko ja klo 18 Rukouspysäkki Hirvensalon kirkon kerhotiloissa Su klo 17 Keväinen Missiomessu. Kakskerran kirkko klo 12 Kaatuneiden muistopäivän messu klo 10 (huom. aika) Kesäkauden avausmessu. Kirkkokahvit tarjoilee Kakskertaseura. TAIDEKAPPELI Keskiviikkoisin klo 12 Musiikkivartti Torstaisin klo 18 Hartaus, Martinseurakunta Sunnuntaisin klo Kappeli soi musiikkia Pyhän kosketus - a Touch of the Sacred, opastettu tutustuminen taidekappeliin. Ke klo la 7.5. klo 20 Valoa kohti - konsertti su klo 18 Ekumeenisen Taidekappelin 6-vuotisjuhlatilaisuus. ti klo 18 Kevään säveliä - konsertti Pe klo 19 alkaen Vihkimaratonyö - avioliiton satamaan Ikhthys-kappelissa, pariskuntia vihitään avioliittoon saapumisjärjestyksessä. Lisätietoja www. taidekappeli.fi su klo 12 Kappeli soi Toivevirsiä laulamaan Näyttely: Usko, toivo ja rakkaus - Espanjalaiset taidekappelissa Avoinna: ma - pe klo 11-16, to klo , la - su maininki maininki 21

12 Toukokuussa tapahtuu 6M.NO - 5/PO::O -!44:/6M.NO - Kakskertapäivät tulee Kakskertapäivät vietetään lauantaina kello Brinkhallin kartanossa. Su klo 12 Perinnejumalanpalvelus Kakskerran kirkossa, jonka jälkeen kirkkosoutu Hennalaan, jossa Kakskertaseuran järjestämät kirkkokahvit. Tarkempi Kakskertapäivien ohjelma kesäkuun lehdessä. Hirvensalon Martat Hirvensalon Marttojen perinteinen ulkokirpputori klo K-Supermarketin viheralueella (säävaraus). Tule myymään ja ostamaan. Paikkamaksu 5 ". Tiedustelut Maininki Aiemmin ilmestyneet Maininki-lehdet voit lukea osoitteessa maininkilehti.fi Netin välityksellä voit myös lähettää! tapahtumatiedot! mielipidekirjoitukset! Ostetaan / Myydään / Vaihdetaan osastoon kuuluvat asiat. KESÄKUUN LEHTEEN EHTII LÄHETTÄMÄLLÄ TIEDOT MENNESSÄ. HOROSKOOPPI Toukokuussa juhlivat Härät ( ) Härät ovat kauneudentajuisia konservatiiveja, jotka eivät hötkyile eivätkä poukkoile vaan suuntaavat kohti päämääräänsä rauhallisen varmasti. Härät ovat taitavia luomaan mutkatonta kodikkuutta. Anna Härkä-ystävällesi lahjaksi lempeä niskahieronta. LIITY FACEBOOKISSA MAININGIN FANIKSI. (MAININKILEHTI) KAVERISI OVAT JO SIELLÄ... Ritan toukokuu Kuukausi täynnä toimintaa Ritalla on monta rautaa tulessa niin Saarten triennaalissa kuin töissäkin. Saarten triennaali huipentuu toukokuun lukuisiin tapahtumiin, joista todella monessa on mukana Rita Lappalainen. Hän osallistuu Haarlan koululaisten kanssa sillankaidetaidehankkeeseen luokkien opettajana sekä Kakskerran nuorisoseuran Adalmiinan helmi -näytelmään kamarineito Birgitan roolissa. Lavalle on päässyt myös Haarlan koulun oppilaita Ritan vetämästä näytelmäkerhosta. Yhteistyö koulun kanssa on uusi juttu. Yhteensä neljä lasta kerhosta on mukana näytelmässä ja lisäksi muutkin kerholaiset ovat harjoitelleet näytelmän traileria, joka esitetään koulussa, viitisentoista vuotta nuorisoseuran riveissä näytellyt Rita kertoo. Koululla tapahtuu triennaaliin liittyen myös paljon muuta. Kulttuuripajapäivillä koulussa vierailee taiteilijoita ja edessä on myös koulun oma Talent show sekä Kakskerran kirkossa järjestettävä Myrskymessu. Lisäksi toukokuuhun kuuluvat muun muassa luokkaretket, joiden ideana on kohentaa oppilaiden kotiseututietämystä. Mitä katsot TV:stä? Katson mielelläni matkailu- ja luonto-ohjelmia. Kanavaselailen paljon, en seuraa mitään tiettyä kanavaa. Koulussa riittää toimintaa triennaalin lisäksi muutenkin. Ekaja tokaluokkalaisten suosikkikäsinukkehahmo on lepakko. Brinkhallin kartanossa on oppilaille opastus ja Harjattulassa golfia. Lisäksi tarkoitus on päästä saunomaan ja paistamaan makkaraa. KOULUVUODEN PÄÄTÖS Kuun lopulla saarten koulut järjestävät vielä yhteisen School s out -tapahtuman, joka on avoin myös yleisölle. Tapahtumakuukautta ideoineelle Ritalle ei jää toukokuussa liiemmin vapaa-aikaa, mutta tilanne ei haittaa. Almanakka on kyllä täynnä, mutta tämä on elämäntapa. Aina pitää olla tekemässä jotain, hän hymyilee. Teksti ja kuva: Minna Uusivirta Mitä luet? Perjantaisin ilmestyy Suomen Kuvalehti, jota luen. Kirjoista pidän historiaan pohjautuvista ja ihmisyyttä sekä nykyaikaa pohtivista teoksista. Viimeksi luin afganistanilaisista naisista kertoneen Tuhat loistavaa aurinkoa. Mitä musiikkia soittimessa? Pidän pop-musiikista, mutta minulla ei ole enää mitään yksittäistä suosikkibändiä. Rauhoittumiseen sopii klassinen viulumusiikki, se on kaunista.!"#$%&'( %)*(&'+%,'%-(,(.(' /012 3+''( 4565"#'("$4' 3( #"+,+ %)*( 4%.6' -%4776 '()+&% &%&6%)*(&&(8 1%4&%'-92 4''6 #4,:%'6' ;< === )%'7(( %)*((."+7+-("$4&&(>?4,."+-&% 4% *%,-6 )(('"%&'( %)*(( #4,:%'6'8 A*(-+'%'()+' ()-(4, BC= 4"7+(2 7%.%D 3( -477+&'()+' &+5%*"-&4, *"-((,8 DF= G H)*(&'+%,'%-(,(.(5"#$%&'"-&4'!"#$%&'%&()*)&+#*,,-./012&&/34514!67894!:7! ABC%(%$B&<;D&<;?;;&:BC(B EEEF#+G%*$"#H$#+IG"HFJ# EEEF*##K"B*L%+KI+B+IG"HFJ# 22 maininki maininki 23

13 24 maininki

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

Miten minä voisin ansaita rahaa

Miten minä voisin ansaita rahaa Miten minä voisin ansaita rahaa Aloitetaan vaikka sillä että kerron mitä osaan ja harrastan. Harrastan uintia, pianonsoittoa, kuorolaulua, tanssia ja tykkään myös piirtää paljon. Osaan myös askarrella

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Teidän talonne on upouusi. MINKÄ? KENEN? MILLAISEN? = talon, teidän, sinisen huoneen= GENETIIVI Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Genetiivi ilmaisee omistusta Laurin koira, minun

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12.1. Liian pieni asunto Fereshten perheessä on äiti ja neljä lasta. Heidän koti on Hervannassa. Koti on liian pieni. Asunnossa on vain kaksi huonetta,

Lisätiedot

TALVI- PÄIVÄT TALVI ON OIKEA AIKA TEHDÄ LÖYTÖJÄ ESPOONTORILLA 27.2. 3.3.

TALVI- PÄIVÄT TALVI ON OIKEA AIKA TEHDÄ LÖYTÖJÄ ESPOONTORILLA 27.2. 3.3. TALVI- PÄIVÄT ESPOONTORILLA 27.2. 3.3. TALVI ON OIKEA AIKA TEHDÄ LÖYTÖJÄ Tervetuloa talviostoksille Espoontorille! Kyllä nykytalvistakin selviää, kun pistää nenän ulos auringonpaisteella, mutta viihtyy

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristötoimiala

Tekninen ja ympäristötoimiala Lahden seudun ympäristöpalvelut Tekninen ja ympäristötoimiala 6.11.2006 24.11. alkaa kaamos. Aurinko painuu alas Suomen pohjoisimmassa kolkassa, Nuorgamissa noustakseen seuraavan kerran taivaanrantaan

Lisätiedot

Tuttuja hommia ja mukavaa puuhaa

Tuttuja hommia ja mukavaa puuhaa Maanantai 22.6. Hei olen Joni ja aloitin kesätyöt tänään. Päivä alkoi aamupäivästä kahdentoista pintaan perehdytyksellä työtoimista, sekä ohjeista blogin pitämisen suhteen. Loppu päivä menikin hyllyttäessä

Lisätiedot

Jääkö savolaisesta hissipuheestakin vastuu kuulijalle? LAPSET FARMILLA ohjelma lapsille ja ILTA FARMILLA ohjelma perheille.

Jääkö savolaisesta hissipuheestakin vastuu kuulijalle? LAPSET FARMILLA ohjelma lapsille ja ILTA FARMILLA ohjelma perheille. Perjantai 21.04.2017 klo 09:00-21:00 Tahko Ski Lift Pitch Jääkö savolaisesta hissipuheestakin vastuu kuulijalle? Musiikkinäytelmä: Sinun vuorosi loistaa Nilsiän Manttu, Vesitornintie 1 Nilsiän lukion musiikkinäytelmä

Lisätiedot

TAATALAKESKUKSEN KUUKAUSIOHJELMA LOKAKUU 1.-31.10.2015

TAATALAKESKUKSEN KUUKAUSIOHJELMA LOKAKUU 1.-31.10.2015 TAATALAKESKUKSEN KUUKAUSIOHJELMA LOKAKUU 1.-31.10.2015 TERVETULOA MUKAAN! Taatalakeskus Sulkavuorenkatu 6 Tiedustelut p.050 438 4319 tai katharina.hau@tvpy.fi ESITTELYSSÄ LOKAKUUN RYHMIÄ: YMPÄRISTÖTAIDE-

Lisätiedot

Asukastoiminta kannattaa

Asukastoiminta kannattaa Asukastoiminta kannattaa Asukastoiminnan edelläkävijä Asukastoiminta on asukkaiden omaehtoista yhteistoimintaa. Se tukee hyvää naapuruutta ja on omiaan luomaan yhteisöllisyyttä. On tutkittua tietoa, että

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU

TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU Toiminnallinen esiopetus on: Toiminnallinen esiopetus on tekemällä oppimista. Vahvistaa vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, sekä

Lisätiedot

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi:

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi: PEVA TOIMINTA nimi: PASSI Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti: 1. Opiskelutaidot

Lisätiedot

Sinettiseminaari 2013 ryhmätyöt

Sinettiseminaari 2013 ryhmätyöt Sinettiseminaari 2013 ryhmätyöt Suomen Taitoluisteluliitto Radiokatu 20, 00093 VALO, Finland puhelin 02 919 333 20 fax 09 3481 2095 office@stll.fi www.stll.fi www.facebook.com/taitoluistelu Tehtävä: Lämmittely

Lisätiedot

Korson asukaspuisto syksyn 2017 ohjelma

Korson asukaspuisto syksyn 2017 ohjelma syksyn 2017 ohjelma Puisto on avoinna: ma-to klo 8-16 sekä pe klo 8-15 WC:t ja Pöllönpesä (=eväshuone) käytössä puiston aukioloaikoina. Tilat suljetaan siistimisen vuoksi 15 min. ennen sulkemisaikaa. Pihalelut

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - egroupjr - Villihiiret - Karttaketut (aloittelijat) - Karttaketut - Karttaketut aloittelevat - Karttaketut

Lisätiedot

Harjoitusten ideat on sovellettu Bret Nicholauksen ja Paul Lowrien Ajatusleikki-kirjasta

Harjoitusten ideat on sovellettu Bret Nicholauksen ja Paul Lowrien Ajatusleikki-kirjasta Harjoitusten ideat on sovellettu Bret Nicholauksen ja Paul Lowrien Ajatusleikki-kirjasta 1. Mikä olisi jännittävin paikka, jota haluaisit tutkia? 2. Jos voisit kutsua kenet tahansa maailmassa puhumaan

Lisätiedot

- Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on vaaleammat hiukset.

- Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on vaaleammat hiukset. MAI FRICK KOMPARAATIO ELI VERTAILU 1. Komparatiivi -mpi -mpa, -mma monikko: -mpi, -mmi - Kumpi on vanhempi, Joni vai Ville? - Joni on vanhempi kuin Ville. - Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on

Lisätiedot

Jalkapallojaoston tiedote 2/2014

Jalkapallojaoston tiedote 2/2014 Jalkapallojaoston tiedote 2/2014 1 SISÄLTÖ 1) Uudet seura-asut 3 2) Yhteistyösopimus Aito Säästöpankin kanssa 3 3) Perjantaipalaverit 4 4) Varainhankintaa 5 5) Ajankohtaiset pelaaja- ja joukkueasiat 5

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN!

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja.

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja. Täytyy-lause Minun täytyy lukea kirja. Kenen? (-N) TÄYTYY / EI TARVITSE perusmuoto missä? mistä? mihin? milloin? miten? millä? Minun täytyy olla luokassa. Pojan täytyy tulla kotiin aikaisin. Heidän täytyy

Lisätiedot

Lahden Urheilu- ja messukeskuksessa

Lahden Urheilu- ja messukeskuksessa 30.-31.8.2018 Lahden Urheilu- ja messukeskuksessa Lasten ja nuorten harrastemessut järjestetään 3. kertaa Lahdessa Tavoite järjestää joka 2. vuosi. Järjestetty 2014 ja 2016. Tuottajana Lahden kaupunki,

Lisätiedot

Lasten museokesä 2013

Lasten museokesä 2013 Lasten museokesä 2013 Museoiden kesä on täynnä tapahtumia, ja moni niistä on tarkoitettu erityisesti lapsille. Haluaisitko kehrätä, oppia vanhan ajan valokuvauksesta ja otattaa itsestäsi visiittikorttikuvan

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella Sanomalehtiviikko KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. -luokkalaisille Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella MA Tänään katsomme ja kuuntelemme sanomalehteä. 1. Paljonko sanomalehti

Lisätiedot

PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI

PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI UUDENVUODEN YMPÄRISTÖLUPAUS-KILPAILU KEVÄT 2010 PYYKÖSJÄRVEN PÄIVÄKOTI YMPÄRISTÖKERHO NEULASET PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI Pyykösjärven päiväkoti on mukana kansainvälisessä

Lisätiedot

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ EI taipuu tekijän mukaan + VERBI NUKU/N EI NUKU (minä) EN NUKU (sinä) ET NUKU hän EI NUKU (me) EMME NUKU (te) ETTE NUKU he EIVÄT NUKU (tekijänä joku, jota

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

maininki Satavassa kotona ja tien päällä Virve Myllymäki viihtyy Koululaiset aktiivisina sivuilla 11 ja 19 elämää saarissa

maininki Satavassa kotona ja tien päällä Virve Myllymäki viihtyy Koululaiset aktiivisina sivuilla 11 ja 19 elämää saarissa maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI LOKAKUU 2011 Koululaiset aktiivisina sivuilla 11 ja 19 MATTI RAG PAANANEN LUOVII SYKSYN LÄPI METSÄSTÄJÄT LIIKKEELLÄ Virve Myllymäki

Lisätiedot

Timo Parvela - Minna-Stiina Saaristo ELLA JA JÄTTIPOTTI

Timo Parvela - Minna-Stiina Saaristo ELLA JA JÄTTIPOTTI Timo Parvela - Minna-Stiina Saaristo ELLA JA JÄTTIPOTTI Kaarinan nuorisoteatterin Ella & kumppanit: Ella ja Jättipotti esitykset Skanssissa la 27.3. klo 11, 13 ja 15 Tule Skanssiin vaikka joka päivä! Kauppakeskus

Lisätiedot

18 JAN SEDERHOLMIN SIJOITTAMAA REIKÄÄ, JA SE ON VASTA ALKUA. KÄÄNNÄ SIVUA JA NÄE LISÄÄ.

18 JAN SEDERHOLMIN SIJOITTAMAA REIKÄÄ, JA SE ON VASTA ALKUA. KÄÄNNÄ SIVUA JA NÄE LISÄÄ. 18 JAN SEDERHOLMIN SIJOITTAMAA REIKÄÄ, JA SE ON VASTA ALKUA. KÄÄNNÄ SIVUA JA NÄE LISÄÄ. PARAS PALVELU 2007 GOLF DIGEST -LEHTI PAY & PLAY PREMIUM Minämäki Aura Masku Naantali Kultaranta Golf Turku Sauvo

Lisätiedot

Riistaveden alueseurakunta

Riistaveden alueseurakunta Riistaveden alueseurakunta Kesä 2016 Toukokuu Su 1.5, klo 10, Rukouskirkko, Kirkko. Marjaana Mäkinen ja Riikka Tuura. To 5.5, klo 10, Helatorstain Messu, Kirkko. Viitakko 2-rippikoulun kirkkokäynti, Pystykahvit.

Lisätiedot

Herttoniemen seurakunnan. toimintaa ja tapahtumia kouluikäisille! tyttöjen ja poikien. läpyskä

Herttoniemen seurakunnan. toimintaa ja tapahtumia kouluikäisille! tyttöjen ja poikien. läpyskä Herttoniemen seurakunnan toimintaa ja tapahtumia kouluikäisille! tyttöjen ja poikien läpyskä talvi ja kevät 2016 KOULUIKÄISTEN KERHOT Kerhot alkavat loppiaisen jälkeen ja jatkuvat huhtikuun loppuun. Keskiviikkoisin

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Turku 11.9.2014 NUORET LUUPIN ALLA Tuottaa tutkimustietoa lasten

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA

LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA Susanna K. Lehto. Lasten ja nuorten taidekeskuksen arkisto Tervetuloa Villa Artun näyttelyihin, työpajoihin ja tapahtumiin! Pelattava näyttely

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Hotel Fjalarissa Salossa Osoite: Rinteentie 5, 24240 Salo http://www.fjalar.fi

Hotel Fjalarissa Salossa Osoite: Rinteentie 5, 24240 Salo http://www.fjalar.fi Hyvinvoiva Sinä - Kehon ja Mielen vireyttä ja lepoa pe 1.3.- su 3.3.2013 Tervetuloa nauttimaan hyvinvoinnista! Hotel Fjalarissa Salossa Osoite: Rinteentie 5, 24240 Salo http://www.fjalar.fi Mitä voit saada?

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 Satuhetki Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Kuvallinen viikkotiedote. Mitä se tarkoittaa?

Kuvallinen viikkotiedote. Mitä se tarkoittaa? Kuvallinen viikkotiedote Mitä se tarkoittaa? Taustaa Työskentelen Ammattiopisto Luovin Liperin yksikössä. Olen tehnyt työtä erityisopettajana ja kotitalousopettajana kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA Päivitetty 24.01.2014 Tapahtumia tulee koko ajan lisää ja toimintakalenteria päivitetään säännöllisesti, nouda aina uusin päivitetty Olohuoneesta! Vertaisryhmissä keskustellaan

Lisätiedot

Tanssitunnit syksy 2011

Tanssitunnit syksy 2011 Tanssitunnit syksy 2011 Tanssitalo juulia antaa uusia tuulia Itämaista ja discoriental-tanssia kaikenikäisille, -kokoisille ja -kuntoisille lapsille, nuorille ja aikuisille naisille. Pojille omat tunnit.

Lisätiedot

Hakunilan seurakunnan vapaaehtoistoiminta

Hakunilan seurakunnan vapaaehtoistoiminta Hakunilan seurakunnan vapaaehtoistoiminta HYVÄN TEKIJÖITÄ KAIVATAAN - pienikin teko on tärkeä! Mitä sinä voisit tehdä? Iltapäiväkerho toimia mummona tai vaarina Pyhän Annan lastenkirkolla Pyhän Annan lastenkirkon

Lisätiedot

Elena haluaa uuden auton

Elena haluaa uuden auton Auton kanssa Elena haluaa uuden auton Hei! Hei! Minä haluan ostaa uuden auton. Joo, minulla on vanha Volkswagen Golf. Paljonko se maksaa? Se maksaa 5500. Kuinka monta kilometriä sillä on ajettu? 95000

Lisätiedot

Uudistuva kylä kaupungissa

Uudistuva kylä kaupungissa Uudistuva kylä kaupungissa Uudistuva kylä kaupungissa hankkeessa etsitään uusia tapoja lasten ja nuorten palveluiden kehittämiseen käyttäjälähtöisesti ja perinteisiä sektorirajoja rohkeasti ylittäen. Pilottialueina

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Aleksanterin koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Aleksanterin koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Aleksanterin koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat suunnattuja

Lisätiedot

Lucia-päivä 13.12.2013

Lucia-päivä 13.12.2013 Lucia-päivä 13.12.2013 Perjantai 13.12.2013 oli tapahtumarikas päivä: oli Lucia-päivä! Päivä alkoi klo 8.15 juhlasalissa, kun Luciat esiintyivät EKOn väen ja joulupuuroon kutsuttujen vieraiden edessä.

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

2015 Loviisalainen sterstjernan Pa P kettijahti Österstjerna www.osterstjernan.fi Ö2STERSTJERNAN V00 UOTTA 18 ÅR 14 2014

2015 Loviisalainen sterstjernan Pa P kettijahti Österstjerna www.osterstjernan.fi Ö2STERSTJERNAN V00 UOTTA 18 ÅR 14 2014 Loviisalainen 2015 Österstjernan Pakettijahti www.osterstjernan.fi 200 ÖSTERSTJERNAN VUOTTA ÅR 1814 2014 Purjehdukset 2015 TILAUSPURJEHDUKSET Tilauspurjehduksilla alus miehistöineen on tilaajan käytössä

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2015. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi.

Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi. 2007 Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi. Nyt on hyvä muistella mennyttä kesää ja sen tapahtumia.

Lisätiedot

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info Toimisto: Avoinna ke - to klo 10 12, puh. 6822 233 Työntekijät: Jukka Nieminen, pastori, puh. 0400 920 363 s-posti: jukka.nieminen@saalem.net Jukka talvilomalla 16. 24.2. Reijo Vierula, pastori, puh. 045

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset 007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset Siltamäki Suutarila-Töyrynummi-alueella toteutettiin loka-marraskuussa 2007 kysely pohjaksi alueen lapsille ja nuorille laadittaville yhteisille pelisäännöille.

Lisätiedot

Keski suomen Parkinson yhdistys järjestää yhteisen KESÄTAPAHTUMAN 27.8. 29.8.2010 Kannonkosken Piispalassa

Keski suomen Parkinson yhdistys järjestää yhteisen KESÄTAPAHTUMAN 27.8. 29.8.2010 Kannonkosken Piispalassa Keski suomen Parkinson yhdistys järjestää yhteisen KESÄTAPAHTUMAN 27.8. 29.8.2010 Kannonkosken Piispalassa Kauniin Kivijärven rannalla sijaitseva kurssikeskus antaa monipuoliset mahdollisuudet liikkua

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

HYKKI HERÄÄ! Koko koulun yhteinen aamuviritys

HYKKI HERÄÄ! Koko koulun yhteinen aamuviritys HYKKI HERÄÄ! Koko koulun yhteinen aamuviritys Kaikki liikkeelle yhdessä Miksi HYKKI HERÄÄ? Liikunta ja fyysinen aktiivisuus parantaa / kehittää / lisää muisti, tarkkaavaisuus, tiedonkäsittely- ja ongelmanratkaisutaidot

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2014. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille!

Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille! Jäsenkirje 3/2014 Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille! Vaikka saamme vielä nauttia kesästä, yhdistyksen syyskausi lähtee täysin purjein käyntiin jo elokuussa. Kuukausittaiset jäsenillat kutsuvat omine

Lisätiedot

Vanhustenviikko Kotkassa

Vanhustenviikko Kotkassa Vanhustenviikko 2.-9.10.2016 Kotkassa Sunnuntai 2.10.2016 Vanhusten viikon pääjuhla Seuratalo Sampo, Sampokuja 6. Tilaisuus alkaa kahvituksella kello 13. Juhla klo 14-15.30. Juhlassa monipuolinen ohjelma.

Lisätiedot

Kulutus ja ostopyynnöt lasten, nuorten ja perheiden arjessa. Terhi-Anna Wilska KoKoTuki-vanhempainilta 14.3.2012

Kulutus ja ostopyynnöt lasten, nuorten ja perheiden arjessa. Terhi-Anna Wilska KoKoTuki-vanhempainilta 14.3.2012 Kulutus ja ostopyynnöt lasten, nuorten ja perheiden arjessa Terhi-Anna Wilska KoKoTuki-vanhempainilta 14.3.2012 Lasten ehdoilla perheen taloudessa? Lapset yhä useammin perheen projekteja, ajankäyttö lasten

Lisätiedot

maininki kotiseutunsa puolesta Satavalainen Jaana Majatie liputtaa Kakskertapäivät lauantaina 2.7. elämää saarissa Katso ohjelma sivulta 9!

maininki kotiseutunsa puolesta Satavalainen Jaana Majatie liputtaa Kakskertapäivät lauantaina 2.7. elämää saarissa Katso ohjelma sivulta 9! maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI KESÄKUU 2011 Kakskertapäivät lauantaina 2.7. Katso ohjelma sivulta 9! JAANA JA MIKA ELO NAUTTIVAT PURJEHDUKSESTA ILMAISTA KASVIN- TUNNISTUSAPUA

Lisätiedot

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti!

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Ensimmäinen kohteemme tällä viikolla oli Anttolan palvelukeskus. Aloitimme aamun reippaasti pihapeleillä. Yksi asukkaista ymmärsi petanquen idean

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA Päivitetty 2.4.2013 Tapahtumia tulee koko ajan lisää ja toimintakalenteria päivitetään säännöllisesti, nouda aina uusin päivitetty Olohuoneesta! Vertaisryhmissä keskustellaan

Lisätiedot

lapset - nuoret - perheet

lapset - nuoret - perheet lapset - nuoret - perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2013 1 PERHEMESSUT 01.9. Koululaisten kirkkopyhä Hyvinkään kirkko klo 10 15.9. Perhemessu Martin srk-talo klo 15 29.9. Mikkelinpäivän perhemessu

Lisätiedot

Esi-kakkosen uutiset Helmikuu 2013

Esi-kakkosen uutiset Helmikuu 2013 Esi-kakkosen uutiset Helmikuu 2013 Me haastateltiin1a luokkaa, mikä on heidän lempitalviurheilulajinsa. Suosituin laji oli hiihto. Tekijät Kerttu,Iida,Veikka ja Bedran Haastattelimme apulaisrehtoria Katri

Lisätiedot

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi TEE OIKEIN Kumpi on (suuri) suurempi, Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) valoisampi kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) halvempi kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) helpompi

Lisätiedot

How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin?

How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin? How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin? When? Milloin? Tärkeitä päivämääriä: - 12.1. 2017 Infotilaisuus Helsingin Uudessa Yhteiskoulussa - 19.1.

Lisätiedot

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa 2 3 4 5 Puhuminen auttaa Äidin kanssa Isän kanssa Äitipuolen kanssa Isäpuolen kanssa Isovanhempien

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA KERROMME KULUNEEN VUODEN KUULUMISISTA JA VIIME VUODEN MIELEENPAINUVISTA TAPAHTUMISTA Talvella oli paljon pakkasta ja lunta. Paljon vaatteita päälle ja

Lisätiedot

Pääsiäisaika. Kirkkonummen suomalainen seurakunta

Pääsiäisaika. Kirkkonummen suomalainen seurakunta Pääsiäisaika 2013 Kirkkonummen suomalainen seurakunta Hartaudet ja jumalanpalvelukset Kirkkonummen Pyhän Mikaelin kirkko, Tallinmäki 1 Su 24.3. klo 10 Palmusunnuntain messu Tiellä ken vaeltaa? Suomen Lähetysseuran

Lisätiedot

LIPUNNOSTO TÄYTTI PAVILJONGIN

LIPUNNOSTO TÄYTTI PAVILJONGIN LIPUNNOSTO TÄYTTI PAVILJONGIN Uusiutunut lipunnostotilaisuus täytti Pietarinkarin paviljongin ääriään myöten äitienpäivää edeltäneenä lauantaina. - Väkimäärä yllätti järjestäjät! totesi kommodori Timo

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Turun museokeskuksen museot ovat: Apteekkimuseo ja Qwenselin talo Biologinen museo Kuralan kylämäki Luostarinmäen käsityöläismuseo Turun linna Wäinö

Turun museokeskuksen museot ovat: Apteekkimuseo ja Qwenselin talo Biologinen museo Kuralan kylämäki Luostarinmäen käsityöläismuseo Turun linna Wäinö Elämyspolku 2017 18 Turun museokeskuksen museot ovat: Apteekkimuseo ja Qwenselin talo Biologinen museo Kuralan kylämäki Luostarinmäen käsityöläismuseo Turun linna Wäinö Aaltosen museo 1. lk velvoittava

Lisätiedot

TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi

TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi v TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi Lapset ja nuoret näkyviksi Kangasalan seurakunnassa info työntekijöille ja luottamushenkilöille v Mikä ihmeen LAVA? Lapsivaikutusten arviointi eli LAVA on

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Partiolippukunta Kalevan Karhut nro 1 / 2008

Partiolippukunta Kalevan Karhut nro 1 / 2008 Partiolippukunta Kalevan Karhut nro 1 / 2008 TÄSSÄ NUMEROSSA - LIPPUKUNTALEHTI - 36. vuosikerta JULKAISIJA Ä-tervehdys... 3 www.kalevankarhut.net... 4 Ötökän elämää... 5 Silppusäkki... 6 Virkailijat...

Lisätiedot

Suomi toisena kielenä tehtäviä 2.-4. -luokkalaisille: Iso vai pieni alkukirjain? Essi Järvelä/Nummen koulu/turku. 1. Kirjoita sanat oikein: turku

Suomi toisena kielenä tehtäviä 2.-4. -luokkalaisille: Iso vai pieni alkukirjain? Essi Järvelä/Nummen koulu/turku. 1. Kirjoita sanat oikein: turku Iso vai pieni alkukirjain? Essi Järvelä/Nummen koulu/turku Iso alkukirjain seuraaviin: nimet, maat, kaupungit Pieni alkukirjain seuraaviin: viikonpäivät, kielet, kuukaudet 1. Kirjoita sanat oikein: turku

Lisätiedot

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Peltolan uutiset Peltola Golfin jäsenlehti Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Kädessäsi on Peltola Golfin ensimmäinen jäsenlehti. Sähköpostiin ja Peltolan nettisivuille

Lisätiedot

LEIKIN VOIMA 16.1.2015. Milla Salonen, lastentarhanopettaja Jokiuoman päiväkoti, Vantaa Vesiheinät esiopetusryhmä

LEIKIN VOIMA 16.1.2015. Milla Salonen, lastentarhanopettaja Jokiuoman päiväkoti, Vantaa Vesiheinät esiopetusryhmä LEIKIN VOIMA 16.1.2015 Milla Salonen, lastentarhanopettaja Jokiuoman päiväkoti, Vantaa Vesiheinät esiopetusryhmä Leikkiagenttien matkat - Ryhmä on mukana Vantaan leikkipilotti- hankkeessa mukana Leikkiagentteina

Lisätiedot

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III Kysely kotona asuville kehitysvammaisille Seutu III Tietoja Vastausmäärä seuduittain 80 60 40 20 0 Seutu I Seutu II Seutu III Kaikki vastaukset 70 44 41 Seutu I Seutu II Seutu III Yhteensä Kotona asuvat

Lisätiedot

Kenguru Benjamin (6. ja 7. luokka) ratkaisut sivu 1 / 6

Kenguru Benjamin (6. ja 7. luokka) ratkaisut sivu 1 / 6 Kenguru Benjamin (6. ja 7. luokka) ratkaisut sivu 1 / 6 3 pisteen tehtävät 1) Mikä on pienin? A) 2 + 0 + 0 + 8 B) 200 : 8 C) 2 0 0 8 D) 200 8 E) 8 + 0 + 0 2 2) Millä voidaan korvata, jotta seuraava yhtälö

Lisätiedot

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä!

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Nyt on jo kevät. Halusimme kertoa, kuinka kulunut talvi meillä sujui. Sää on ollut vaihteleva koko talven. Tällä hetkellä meidän pihalla on aika paljon lunta. Sää oli

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2016 PERHEMESSUT 7.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 4.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot

Isonkyrön kunnan perusopetus

Isonkyrön kunnan perusopetus Isonkyrön kunnan perusopetus Isonkyrön perusopetus, kerhotoiminta 2015-2016 Isonkyrön kunnan peruskoulut järjestävät kerhotoimintaa opetushallituksen myöntämän valtionavustuksen turvin. Tähän lehtiseen

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 8.2.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot