maininki Kakskerran maassa ja ilmassa Heikki Muurisen jalat Katso Saarten Triennaalin tapahtumia sivulta 9 elämää saarissa LAPSILLE HOUKUTUKSIA ULOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "maininki Kakskerran maassa ja ilmassa Heikki Muurisen jalat Katso Saarten Triennaalin tapahtumia sivulta 9 elämää saarissa LAPSILLE HOUKUTUKSIA ULOS"

Transkriptio

1 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI TOUKOKUU 2011 Katso Saarten Triennaalin tapahtumia sivulta 9 LAPSILLE HOUKUTUKSIA ULOS AALTOSET KANTAVAT LAJITTELU- VASTUUTA RITA LAPPALAISEN TOUKOKUU Heikki Muurisen jalat Kakskerran maassa ja ilmassa maininki 1

2 toukokuu 2011 Laatuasumisen luonnollinen valinta Ei äitejä ilman lapsia! "#$%&'()#*!#+'+%*,#+)#*!-.**+/-&+!'#0#!1/+*+*-+!2*!-.233.'%''.!4/,&+44/5!6#&+&&#&+!24%)/&7 &/!4%$8%&&#!4/,&%'!4++--.)/'9!-#()#'!-2.4.+&&/!:/!,#+)#-28%+&&/9!'%-%)#'!'/+8%''/9!4/:+''%4%)/'! :#''%+'#!:/!'%-%)#'!-/+--%/!&%44/+&'/!0+'#!0%!&//3%4/+&%'!*('!'%%00%5!;/!-/+--%/!&%44/+&'/!0+&7 '#!#+8+'!+4/$'.)/'5 <+8+'!2)/'-+*!+4/$'.0+&%*!'/+82&&/!%'%)+#!=!+42!:/!$()#!'..4+!4>('((!&++'#9!-.*!4/,&+!*2&'//!,##'##*9!2,,++!-##*'(0##*9!*.--..9!-/--//9!:2-%4'//9!-2*''//9!:.2-&%%9!,(>3#+4%%9!,++3'##!:/! 4/.4//!:/!2*!20/!&.42+*%*!+'&%*&#5!;/!*#('#,#!-%*%44%!'/$/*&/!#+8+44%!-.)/!$#*%*!20/&'/!4/,7 &%&'//*9!*++*!'/-..)/30/&'+!4>('((!$(0(9!:2-/!.42''..!&+40++*!/&'+5!;/!*('!-.*!0//+40/00%! 2*!02*%44/!'/)/44/!0.-/)/&'+!028%3*+&2+'.*.'9!*++*!&/0/*!&23''+*%*!+42&'.0+*%*!2*!+$/*! :.4-+&%&'+!&/44+''./!0(>&!+&+44%5!1%+8#*!4/,&%44+&'%*!2*!'2&+*!$()#!0.+&'//!0+'%*!4/,&%44/!2*! -2)/&'+!4/,&+/+$%+&+/!:.''.:/!:/!'#&&#B-+*C!4%$8%&&#!4/,7 &+/!*#-((!0+4'%+!:2-/!/.-%/0/44/5!;/!-.*!2*!,/4:2*! &//3%4/+&+/!4/,&+/9!*++*!%+->,#$#*!'#&'#!&.-%.8.!-/&/7,#+*!&//3%4/+&'%*!#+'+%*!$(0(:#D!E42+&'/!#+'+%*,#+)##D YIT Asuntomyynti Lemminkäisenkatu 59, Turku p *, Rakentaminen jatkuu Arolan alueella. Tule nauttimaan upeasta yhdistelmästä merellistä saaristoluontoa ja metsäpolkujen vapautta, arkkitehtuurin tyylikkyyttä ja asumisen viihtyisyyttä. Nämä uudet YIT Kodit kutsuvat sinut ja perheesi Turun uusimman saaristokaupunginosan asukkaaksi. Turun Metsänhaltija Rivitaloja Arolankaari 8 Arvioitu valmistumisaika 6/2011. Vain tämä jäljellä mh. alk. vh. alk. 4-5 h+k+s 128,5 m Kokonaishinta tontin kanssa Turun Menninkäinen Rivitaloja Arolankaari 12 Ennakkomarkkinoinnissa. Huoneistokoot alustava mh. alk. vh. alk. *) tontin osuus 3 h+k+s 91 m n h+k+s 109 m n h+k+s 129 m n *) Valinnainen, osakkeenomistajalla on mahdollisuus valita, onko taloyhtiö hänen huoneistonsa osalta vuokratontilla vai onko yhtiö lunastanut hänen huoneistonsa osalta osuuden tontista omakseen. * Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17,04 snt/min, lankapuhelimesta 8,28 snt/ puhelu + 5,95 senttiä/min. maininki HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI myynti Jaana Tamminen, Tuomas Salo, juttuvinkit ja palaute Maininki, Palokulmantie 8, Turku kustantaja ja julkaisija Maininki-lehti Oy päätoimittaja Pirjo Huttunen taitto Mainoskioski, Mia Honka kansikuva Sini Silván paino Newprint Oy paperi G-Print 100 g painosmäärä 3900 kpl jakelu Kotitaloudet ja yritykset Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan alueella LUETTAVAA tässä numerossa 2 maininki maininki 3 19 Saaresta, Pirjo Huttunen!""#$%&%##'(' 4 Lapsia pitäisi kannustaa ulos 6 Marian blogi 9 Toukokuinen Triennaali 10 Mitä kuuluu Marelle? Minä kakskertalainen, Heikki Muurinen 19 Aaltosen perheessä lajitellaan luontevasti 22 Rita Lappalaisen toukokuu

3 HurraaHaarla! Meteorikadun päiväkodin vanhempaintoimikunta järjesti huhtikuussa Hurraa- Haarla-päivän. Esiintyjinä olivat televisiosta tutut Mimi ja Kuku sekä Hirvensalon oma tähti Robin Packalen. Ulkoistetaan lapset Teksti: Esa Töykkälä Kuvat: Esa Töykkälä ja Satu Karppinen Lasten ja nuorten terveyden kannalta ulkoympäristöjen kiinnostavuuteen tulee panostaa. Tutkimusten mukaan videopelaamisella ja tietokoneen ääressä istumisella on selkeitä yhteyksiä lasten terveyshaittoihin. Lapset pitää saada ulkoilemaan ja liikkumaan, mutta innostuksen tulee lähteä heistä itsestään. )/'!:/!)+%''#)#'!/+-//!.4-2*/!&+'#!%*%00#*9!0+'#! -K+'%('%''(*#!)2+&+!&/*2/9!%''#!4/,&%'!:/!*.23%'! $2.-.''%4%)/00/-&+!$%!&%*!-2-%)/'5!F+$#*!$%+'#! )2+!,/-2''//!.42&9!:2'%*!4.2''/+&+*-+*!'#&&#!/&+/&&/!%**%00+*!,23--/*//*!-.+*!-%,,++*9!-%3'22!G/4'27(4+2,+&'2*!%3+-2+&'.'-+:/!!"#$%&&"'()&&*5 6(''#!2*!'#44#!$%'-%44#!0.-/*/!G/4'27(4+2,+&'2*!6(44+7*+0+&%&7 &#!'.'-+0.-&%&&/9!:2-/!'/3-/&'%4%%!4/&'%*!4++-.*'//!:/!/ &'/!%3+4/+&+&&/!-/.,.*-+(0,#3+&'>+&&#5!6(44+!-%&-+''((!*('!!H%47 &+*-++*9!0.''/!6(''#!2*!'.'-+*.'!/+-/+&%00+*!$+3)%*&/424/+&'%*! 0.-/*//*!IJK74/+'%''/!:/!,+'+)#'! &%&'//*!,#+)#-+3://5 7!K%*!'.'-+0.-&%*!0.-//*!$+3)%*&/424/+&%'!4/,&%'!4++--.)/'! L9M!'.*'+/!,#+)#&&#9!0+-#!2*!)/3&+*!,/4:2*5!?/4'/2&/!$%+8#*!)+%'7 '#0#&'##*!/:/&'/!-.4.+!3/-%**%'.&&/!(0,#3+&'>&&#5!F+!&++&!,+8#! )#$%-&(#!-/.,.*-+(0,#3+&'>:%*!0%3-+'(&'#!:/!*++8%*!4/,&+(&'#7 )#44+&((''#9!6(''#!&/*225 ARKILIIKUNNAN PARATIISISAARET? 6(44+7'.'-+0.-&%&&/!4/&'%*!'/3--/+4..*!-#('%'##*!,%$02IEK7 '%-*++--//5!K++*#!4/,&%'!&//)/'!+'&%!0%3-+'#!*%'+&&#!&+:/+'&%)+44%! -/3'2+44%!-2$8/'9!:2+&&/!$%!2)/'!4++--.*%%'9!&%-#!4+&#'#!-2$'++*! -200%*''%:/5 /4.%%44/!4/,&+!/&..9!&+'#!'28%**#->+&%00+*!$#*! !-2.4..*! &%'!0(>&!&//).''+)/'!'(--##0+##*!,/+--2:/!+'&%*#+&%&'+!'/+!-/)%7 3+*!-/*&&/9!&++&!+40/*!/+-.+&'/9!6(''#!-%3'225 6(44+7'.'-+0.-&%%*!2&/44+&'.*%%'!4/,&%'!2)/'!0%3-+**%%'!$%+44%! 0%3-+'(-&%44+&+#!,/+--2:/5!N++&'#!(4+)2+0/+&%&'+!&..3+*!2&/!&//7 ).'%'//*!-/)%3%+8%*!-/*&&/!:/!-#)%44%*!'/+!,(>3#44#5!?/+*!-/$7 8%-&/&&/!,32&%*'+&&/!-#('%''++*!/.'2/! &)#4+*%%*#5!6.*! *#0#!'.42-&%'!%&+'%44##*!($8(&)/4'/4/+&+44%!-244%A2+44%9!$%!&//'7 '/)/'!$()+*-+*!-(&%44#9!%''#!0+&'#!'.244/+*%*!,/3/'++&+!2+-%+*!4>(7 '((9!6(''#!*/.3/$'//5 Luuliikunnalla selkärankaa Luut vahvistuvat koko elämän kestäviksi monipuolisella liikunnalla. Tässä erityisiä luuliikuntavinkkejä ne muuten sopivat myös aikuisille... - Hypi ja pompi. Sen jälkeen pompi ja hypi. - Kiihdytä ja jarruta ja tee siinä välillä nopeita suunnanmuutoksia. - Luottaisin tässä asiassa enemmän porkkanaan kuin keppiin. - Harrasta vauhtia: tee nopeita pyrähdyksiä vaikkapa pallon perässä tai hyppynarun kanssa. Tee vauhdikkuudesta niin kivaa, että jaksat tehdä sitä puoli tuntia kerrallaan. - Hengästy ja hikoile - Varmista, että saat tarpeeksi kalsiumia. 4 maininki maininki 5 - Lisää television, tietokoneiden ja pelien oheen tai sijaan verenkiertoa elvyttävää liikkumista Marketta Kyttä filosofian tohtori, erikoistutkija Aalto Yliopistossa myös kansainvälisesti arvostettu tutkija sai tänä vuonna työstään kansainvälisen webgisinnovaatiopalkinnon

4 !"#$"%&''($&)*+$ Maria Kurki on kolmen lapsen äiti ja ammatikseenkin lastenhoidon ammattilainen. Marian arjessa riittää elämisen makua kun uusi talo rakentuu Hirvensaloon. Mainingin lukijat pääsevät Marian mukana uuden kodin rakentamisen vaiheisiin. Mutakylpyjä omalla takapihalla Ensimmäiset viikot uudessa kodissa sujuivat vauhdikkaasti ja ilman ongelmia. Tavarat asettuivat paikoilleen yllättävänkin nopeasti eikä mitään ylimääräisiä pahvilaatikoita lojunut enää nurkissa muutaman päivän asumisen jälkeen. Samaten me talon asukkaatkin asetuimme aloillemme oikein sutjakkaasti. Erityisesti kahden nuorimman lapsen leikkimistä upouusissa huoneissaan oli ihastuttavaa katsoa etenkin kun aiemmissa kodeissa ympäri asuntoa vaellelleet lelut ja muut lasten tavarat pysyivät hämmentävän siististi omien huoneiden sisäpuo- lella. Esikoisemme kohdalla omasta huoneesta vei voiton vain lasten yhteinen peli- ja tv-huone, jonka sohvalla vierähti tunti jos toinenkin. Talomme rakennustöissä oli pieni tauko ennen ulko- ja pihatöiden alkamista, mutta naapuritonteilla sen sijaan kuhina kiihtyi lumien sulamisen myötä. Koko kotikatu alkoi olla täynnä kaivureita, rekkoja ja pakettiautoja kun kuudella saman kadun tontilla aloiteltiin rakennusprojekteja lähes samanaikaisesti. Naapureita on kiva saada, mutta on myös aika huojentavaa katsella toisten ahertamista, kun projekti oli omalta osaltamme edennyt jo perin kotoisaan vaiheeseen. Kaiken kaikkiaan elämä on aika mallillaan: siivousinto on korkea ja useamman kerran viikossa tulee tartuttua imurin varteen. Suurimman nautinnon ja viihdykkeen uudessa kodissamme on tuonut olohuoneen noin 250-tuumainen Luonto on vielä meidän -ikkunamme. Iltaisin olemme saaneet ihailla sen läpi niin jänisten keväisiä rientoja kuin peurojenkin vaellusretkiä! Kevätauringon paistaessa lämpöisästi ikkunoista alkoi pihamme karu totuus taas nostaa päätään: mutaa, mutaa ja mutaa, jonka joukossa oli sekalaista pikkurakennusjätettä Eipä siis auttanut kuin asettaa luovuus taas koetukslle ja alkaa suunnittelemaan pihaa ja terassia. Näin amatöörille tämäkin puuha tuotti mukavaa päänvaivaa, eivätkä edes alan lehdet tai nettisaitit tuoneet helpotusta asiaan. Sisäpuolen sisustusmietinnöistä tuttu valintojen loputtomuus ja toteutustapojen moninaisuus huimasi poloisten omakotiasujien päätä. Päätimmekin yhteistuumin ottaa pihasta useamman vuoden projektin: terassi ja nurmikko kesäksi valmiiksi, muut puutarhaunelmat saavat odottaa ideoiden syntymistä. HIRVENSALON ')!++$$'LM%&!+LN+OPQRK Kevät on lääkekaapin siivouksen aikaa! Tarkista kodin, mökin ja veneen lääkekaappi ja hae täydennystä meiltä. Muistathan että palvelemme arkisin 9-19 ja lauantaisin Apteekin aukioloaikojen ulkopuolella voit jättää reseptisi, puhelinnumerosi ja toivomuksesi toimitettavista lääkkeistä Valintatalossa apteekin ulkopuolella olevaan postilaatikkoon. Lääkkeet ovat noudettavissa apteekista erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Lisätietoja löydät apteekin kotisivuilta Aurinkoista kevättä! Anne Kanerva APTEEKKI!"#$"$##%&$'()'%*'!#"!+ Diasporal 400 extra Vahvin magnesiumsitraattivalmiste haastavampien lihasvaivojen hoitoon. Luonnollinen sitraattimagnesium imeytyy parhaiten, auttaa välittömästi ja vaikuttaa pitkään. Appelsiinin makuinen pikajuomajauhe.!"#$%&,-./0& Pitkäpellonkatu 2, Turku Moikoisten liikekeskus Puh. (02) Avoinna ma-pe 9-19 la 9-15 HALOO! Ole hereillä! Puutarhakulttuuri Iskee Hirvensaloon, Kakskertaan ja Satavaan! VIHERLASSILA Alakyläntie 2-4, TURKU puh fax Avoinna ark. 9-20, la 9-17, su Pyhäpäivinä su aukioloajat. Meille pääset busseilla nr. 20 ja maininki maininki 7

5 Jossittelua Marjatta Palmgren, Kaistarniemi Jossittelu on jälkiviisauden lajityyppinä kehno. Sen sijaan kotisohvafilosofoinnin käynnistäjänä jossittelu on kelpo työkalu. Tämän vuoden Mainingeissa kymmenen saarelaista vastaa kymmeneen kysymykseen. Jos sinä olisit vastaamassa niin mitä vastaisit? JOS LEHMÄT LENTÄIS, KYMMENEN OUTOA KYSYMYSTÄ: 1. Jos olisit yhden päätöksen ajan saarten diktaattori, niin millaisen päätöksen tekisit? Sillan rakentaminen aloitettaisiin. Toinen silta tarvittaisiin heti. Mehän oltaisiin täällä motissa, jos nykyiselle sillalle tapahtuisi jotain. 2. Jos Hirvensalo, Kakskerta ja Satava itsenäistyisivät, niin kenet maailman päämiehistä haluaisit saarten presidentiksi? Alexander Stubb. Vakuuttavan oloinen. Miellyttävä. 3. Jos olisit nyt kymmenenvuotias ja kuin taikaiskusta näkisit tähän hetkeen, niin millaisia terveisiä lähettäisit itsellesi? Opiskelu on kaikkein tärkeintä, kehitä itseäsi. Matkustele ja tutustu erilaisiin ihmisiin ja kulttuureihin. 10. Jos saisit vaihtaa jonkun elämäsi päivistä, niin vaihtaisitko? En vaihtaisi. Elämä on kuin räsymatto, tummia ja kirkkaita raitoja vuorotellen. 4. Jos saisit matkustaa loppuikäsi aikana vain kerran ja vain yhteen kohteeseen, missä kävisit? Venetsia,erikoinen kaupunki. En ole käynyt, mutta haluaisin päästä näkemään kaupungin vedenpäällä. 5. Jos olisit eläin, niin mikä eläin olisit? Varpunen. Linnut on vaatimattomia ja kauniita. Ne ei kylvä eikä niitä. 6. Jos esiintyisit tänä iltana televisiossa, niin millaisessa roolissa haluaisit olla? Osallistuisin ajankohtaiseen keskusteluohjelmaan. Yleisössä voisin olla ja kysyä jotakin asiantuntijoilta. 7. Jos saisit olla yhden päivän ajan mies, niin kuka maailman kaikista miehistä olisit? Elvis Presley nuorena. Pidän hänen musiikistaan. 8. Jos joutuisit autiolle saarelle kymmeneksi vuodeksi, niin ottaisitko mukaasi Brad Pittin vai Sokrateen? Sokrates. Antaisi henkisesti voimavaroja. 9. Jos saisit hyvältä haltijalta itsellesi yhden hyvän ominaisuuden tai taidon, minkä ottaisit? Taito luoda taidetta, taidemaalari. Maalaisin öljyväreillä kauniita maisemia. Pidän kaikesta kauniista. Toukokuinen Triennaali Triennaali on voimissaan nyt toukokuussa. Tässä on päätapahtumia, lisää löydät osoitteesta SILLANKAIDETAIDE-AVAJAISET ovat Hirvensalon sillalla 5.5. klo Kaikki saarten koulut ja päiväkodit ovat osallistuneet sillankaideprojektiin. Vihkimaraton Ikhtys-kappelissa klo alkaen. Keväisenä perjantai-iltana klo 19 alkaen vietetään vihkimaraton-yötä, jossa vihitään pariskuntia avioliittoon ja toimitetaan myös avioliiton siunaaminen tunnelmallisessa Ekumeenisessa Taidekappelissa Hirvensalossa. Jokaiselle hääparille varataan hetki vihkikeskusteluun, jonka jälkeen pappi vihkii heidät taidekappelissa. Vihkijänä toimivat tuomiorovasti Rauno Heikola, taiteilija rovasti Hannu Konola sekä teologian tohtori Heikki Suominen. Musiikista vastaavat Anja Nurminen ja Leena Suominen. Vihkijät suorittavat vihkimisen saapumisjärjestyksessä. Myös aikavarauksia otetaan vastaan ennakkoon numerossa (02) tai Lisää tietoa SCHOOLS OUT! klo 9.00 alkaen. Mukana ovat Haarlan, Kakskerran ja Wäinö Aaltosen koulut. Rakkaudella sisaresi näytelmän ensi-ilta on Brinkhallin kartanossa klo Pirjo-Riitta Tähden kirjoittama näytelmä Rakkaudella sisaresi (1991) pohjautuu tositarinaan ja kertoo venäläisen emigranttiperheen vaiheista Pietarin loistosta Turun seudulle Littoisiin. Näytelmä kertoo vallankumousta vuonna 1917 paenneista Thiessin sisaruksista ja heidän perheensä traagisista kohtaloista. Tarinassa vuorottelevat sisarusten Noran ja Rinan nykyisyydestä, vuodesta 1987, ja menneisyydestä kertovat jaksot. Sisarukset elävät rapistuneessa huvilassaan keskenään toraillen ja menneitä muistellen. Pietarista he muistavat vaurauden ja huolettoman seuraelämän ja kaipaavat niitä peräänantamattomasti. Nykyisyyteen sisarukset eivät pysty sopeutumaan.rakkaudella sisaresi elävöittää historiaa hienolla tavalla ja antaa uutta tarttumapintaa emigranteista. Monille Turun seudulla Thiessin sisarukset elävät muistoissa pelkkänä nimenä ja monia kiinnostaa heidän mystisen koskettava tarinansa ja kohtalonsa. Vaikka he sulkivat itsensä ja elämänsä muulta maailmalta, heidän tarinansa elää yhä. Lippuvaraukset: Adalmiinan helmi, Kakskerran seuraintalolla. Ensi-ilta klo Kakskerran Nuorisoseuran teatteri esittää koko perheen satunäytelmän. Lisätietoja: H I R V E N S A LO Adalmiina ja muori metsällä, harjoituksissa sienikoriksi käy ruuvilaatikko. Brinkhallin näyttelyn avajaiset ovat klo maininki maininki 9

6 !$+,&)''-''!"#.--./ Mare on vaihto-oppilaana Skånessa ja kertoo kuulumisiaan Mainingin välityksellä. Hostäiti Bev aurinkoisena päivänä ja Öresundsbrun taustalla. LC Marina Huhtikuinen tiistai sujui Wäiskin Paavo-hallissa Nuorten Terveysmessujen merkeissä. 1-3-luokkalaisille Turun ensi- ja turvakoti ry:n lapsityöntekijä Pekka Härkönen puhui aiheesta Arjen pelisäännöt. Lapset viittasivat ahkerasti Pekan kysyessä heidän perheittensä tapoja. Lapsia palkitaan kodeissa hyvästä käytöksestä ja rangaistaan eri tavoin. Suomessa tukistaminen ja muu väkivaltainen kohtelu on lailla kielletty. Jäähypenkkiä käytettäesä on tärkeä muistaa sääntö, jota käytetään kotioloissa; 8-vuotiaalle max 8 minuuttia, 9 vuotiaalle 9 minuuttia jne. 4-6-luokkalaislle oli järjestetty Nuorten messut Paavo-halliin. Siellä mm. Hirvensalon apteekin apteekkari kertoi lapsille mitä tehdä, kun ampiainen tai punkki pistää ja mitä tehdään, jos käärme puree. Viherlassilan edustaja neuvoi kädestä pitäen lapsia kasvattamaan itse terveellistä ravintoa. Kukin kylvi viisi herneensiementä ruukkuun, jonka sai sitten kotiinviemisiksi. Hirvensalon SPR jakoi piirroskuvilla varustettujen monisteiden kera tietoa, miten toimia jos putoaa veteen, polttaa kätensä tai kaatuu pyörällä. Arkea on elämässä eniten. Pekka Härkönen kertaa toimivia arjen pelisääntöjä. Suomalainen rinnakkaisluokkalainen Ida juhlista, missä piti olla jotain P-kirjaimella alkavaa. Varmaan kaikkein paras juttu Etelä-Ruotsissa asumisessa on sää täällä. Muistan miten syyskuussa otin vielä aurinkoa Skanörin rannalla, lunta oli ainoastaan joulukuussa ja nyt huhtikuun alussa mittari näyttää jo hellelukemia kun samaan aikaa Turussa on vielä lunta ja jäätä. Ihanaa pyöräillä kouluunkin jo pelkissä shortseissa! Mulla on rinnakkaisluokalla kaveri, joka on myös suomalainen ja outoa kyllä, mutta ruotsin puhuminen hänen kanssa sujuu sata kertaa paremmin kuin suomen, vaikka hänenkin äidinkieli on suomi. Jotenkin menee sanat ja taivutukset aina ihan väärin suomea puhuessa joten puhutaan suosiolla ruotsia. Toivottavasti en kuitenkaan ihan kieli solmussa kotiin parin kuukauden päästä tule! Kram, Mare Teksti ja kuvat: Maarit Myllymäki!""##"$%&'#(()*($+,-".($ TALLETUS & RAHASTO Kevättarjous Talletuskorko 3,5 % Vuotuinen 3,5 % korko 6 kk:n talletukselle, kun sijoitat puolet summasta talletukseen ja puolet Handelsbankenin osake- tai yhdistelmärahastoon. Vähimmäissijoitus euroa. Tarjous on voimassa saakka. 45,6"6"3$"&5'78'95#$5 :::;1%#%<23;=2 /('(0$0*0&0-&01**+"$2344 vahdontie 600, rusko. puh ma-pe 10-18, la Rahaston tuotto määräytyy markkinatilanteen mukaan. Rahastomerkinnästä veloitetaan hinnaston mukaiset palkkiot. Rahastoja hallinnoi Handelsbanken Rahastoyhtiö. Esitteet ja lisätietoja konttorista sekä osoitteesta handelsbanken.fi/ tarjous. Turku-Hämeenkatu, Hämeenkatu 2 Puh Puhelun hinta 8,28 snt/puh +12,0 snt/min. 10 maininki maininki 11

7 Heikki valitsi seuraavan lehden keskiaukeamalle sympaattisen laulajan. Ja saarelaisen totta kai... Virheisiinkin tyytyväinen mies minä kakskertalainen Maansiirtourakoitsija Heikki Muurisen voisi sanoa olevan kaikkea muuta kuin maanläheinen mies. Siis sikäli, että hän on kuin valmis nousemaan lentoon, jalat hiukan irti maasta, olipa se ajatuksen lentoa, lavatanssia, zumbaa tai teatteria. Kädet lähtevät liikkeelle ja nousevat korkealle ilmaan, kun hän alkaa selittää, millaista on tanssi. -.&9!-.*!&.20/4/+&+/!-/'&229!)/+-.''//! -T/*&&+!2*!-%)%(''#9!$#*!&/*225!?/+--/!:2&7 &+4'#!-.+*!,2$:/4/+&%'!24+&+)/'!,/+*+0/&&/5! 1.''/!:2&!2''//!%&+0%3-+-&+!)/+--/!)/*$/*!-/,,/7 4%%*!<#*+&%*!//442'9!*++*!%**%*!%+!'/*&&+!&.:.!%**%*! -.+*!$.20//'!24%)/&+!&+%44#!//4'2:%*!,##44#5 1.''/!'2-+!0+%&!2*!($'#!4/+44/!4.2'%''/)/!:/!:/4/'! 0//&&/5!".2''/0.&!2*!'.2*.'!,/4:2*!'>+'#!=!:2&-.&! 4++-//-+*!:/!0(>&!).28%*!-/-&-%3'/4/+*%*!7'+''%4+*5 Heikkin Muurinen sanoo elämässään halailleensa paljon puita. Niistä ja niiden kanssa rimpuilemisesta saa voimaa. Muurinen käy risujen ja rankojen kimppuun lähimetsässä ja saa energiaa niiden kanssa painimalla. TEATTERI VERISSÄ 7;2&!%*!24+&+!'#44#!/4/44/9!24+&+*!'%/''%3+*!,.24%44/9!&%! 2*!*++*!4.2*'%)//9!1..3+*%*!&/*225 -%33/*!*.23+&2&%.3/*!*#(''#0>44# *%*!2*!%$'+*('!244/!3224+&&/!:2&!'2+&%&&/-+*5! 1(>&!H2)+0#%*!'%4%)+&+2&/3:/&&/!*.23+&2&%.3/*!)#7 -%#!'/3)+''++*!/).&'/:+-&+5!;..3+!*('!%*&+7+4'//*&/!282'7 '//!)/*$/!-4/&&+--2&/'.!\G8/40++*/*!$%40+\9!:2*-/! %*&+7+4'/!2*!YR5!' '/5 71+*.44/!2*!&++*#!-/0/3+,/4)%4+:/!G*'2*+*! H#*!,2$'++9!%''#!2*!4/,&%&'/!/&'+!\,+'#*('!20//!'%/'7 '%3+/\5!H%+--+!%&+''+!=!0..'!&/+)/'!-/'&2/5 12*%&&/!/&+/&&/!1..3+&%44/!*#(''##!24%)/*!-/-&+!,.24'/9!'2+&//4'/!&%!-2*-3%%''+*%*9!-2)/*!'(>*!'%-%7 &%!,.24+9!:2-/!&/0/44/!*2&'//!:/4/'!//)+&'.-&%*!+3'+! 0//&'/5!N#(''#0>!:/!)/-/)/00/'!/&+/'!-+%'2.'.)/'! '2+&++*&/!32)/&'+*!3224+&&/5 7O4+*!-+*-%3%+44#!,32)/&'+*/9!4+,%3+'!-/.4/&&/!:/!327 )/&'+*!'/--+!,##44#9!$#*!*/.3//5 76(&%4+*!4.-.'/+'2/9!:2'/!+40/*!%+!&//!*/+0/4.,//! %+-#!,##&%!0/'-.&'/0//*5 6/-&-%33/&&/!2*!%4)('%''(!)/*$//!-+*-%3+,%3+*7 *%''#9!:2-/!*('!2*!$.)+/9!0.''/!24+!).2&+&/8/*!/4.&&/! '2'+&+*'/!'2''/5!6+*-%3%+44#!($8+&'(+!%**%*!)/*$//*! %3##*4/+*%*!)#%&'>-+3:/*,+'2!:/! *%*!%4#0#5! N('!2*!'#0#*!-%)##*!-+*-%3%+&&#!/**%''.!4#-&(*#! )+33%*!PMQ!2,%''%4.!&%.3//)//*!-%3'//*9!:2-/!2*!1/7 3+/*!,#+)#*#!%*&+!-%)##*#!K+*/,+*!4%+3+-%&-.-&%&&/5! 7F*!$/4.**.'!,32)/&'+*!3224+&'/!-+%4'#('(#9!-.*! -..4.*!-+3--2)/4'..&'22*5!O4+&+!244.'!&.--%4//9!:2&! %*!24+&+!&.2&'.*.'5 HUIMAA ON MYÖS URHEILUVAUHTI 1..3+*%*!2*!:..3+!,/4/**.'!-%)#+&%4'#!"/,+*!$++$'27 3%+&&.4'/5 7LPQ!-+420%'3+#!'.4+!$++$8%''(#!)++-2&&/5!RQ7SQ! T3$%+4%0//*!%+!-.+'%*-//*!'/3)+'&%!4#$'%#!/+*/! 0%3'/!%8%00#&5!?/*$/!.3$%+4.&%.3/!6/-&-%33/*! 62%'.&!2*!'3+00/''.!..'%%*!)+3%%&%%*5!H%**/4/*! &%.3/-.*'/-%&-.-&%&&/!2*!0+%&'%*!4+$/&-.*'2:.0,7,//9!:2&&/!1..3+*%*!2*!244.'!0.-/*/!3%+4.'!,/3+-(07 0%*'#!).2''/5!K+%44#!,23.-/*!(8+*!2*!&#+4(*('9!0.''/!..8%'!0+%$%'!2)/'!'%3)%'.44%+'/!0.-//*5!;2-/+*%*!&//! &+%44#!0%**#!20/*!-.*'2*&/!:/!'.*'2*&/!0.-//*5 7K(-&(44#!24+!0(>&!U/+4/'+*2/9!-%)##44#!V.0U//5! K+%44#!24+)/'!0+*#!:/!0..'!*/+&%'9!$#*!)+3*.+4%%5 76%)##*!V.0U/&&/!24+!!0(>&!0.+'/!0+%$+#9!$#*! -.+'%*-+*!'#&0%*'##5 Erja Nikkilän puheesta kuuluu mukavasti vanhan kotipaikan, Tampereen murre. Koti on nyt kuitenkin ollut jo vuosia vankasti Kakskerrassa. 24+!4/'.!H/3:/''.4/&&/5 T3$%+4.!2*!,%3.&'/9!:2*-/!,##44%!3/7 -%*'..!-/+--+!0..W 76.*!2*!4++-//!'>+'#9!%+!,##&%!.3$%+7 4%0//*9!'.4%%!$%*A+'(&2+3%+'/!:/!/4-//!..,./5!K++$%*!-+%3'%%&%%*!%+!&//!+'&%##*!,##&'##5 KARJALAISET SUKUJUURET ISOÄIDIN PUOLELTA 1..3+*%*!2*!&//3+44/9!%+!/+)/*!-.+*9!)//*!'#(&+*!-27 '2*//*5!K(**(+*-2'+!2*!4#$%44#9!*(-(+*%*!-2'+!2*!247 4.'!+&2)/*$%0,+%*!-2'+,/+--/5!6/3:/4/+&%'!&.-.:..3%'! &%4+''#)#'-+*!#--+#!/+-/!,/4:2*!)+4-/&'/!:/!)#4+'>*'#! 4.2**%''/5 71//*3/-%**.&/4/*!$200+/!24%*!'%$*('!*#+44#! &//3+44/!XQ!QQQ!'.*'+/9!1..3+*%*!4/&-%%5!T3/-/'!$#*! 2*!/42+''/*.'!).2**/!YZMM5 76.*!4/&-%%!&%+'&%0#*!,#+)##!)++-2&&/!YP!'.**+*!,#+)+#9!$#*!(**##5! 7K++$%*!(3+'%'##*!&.2&'.'%44/9!0.''/!*('!%*!&.2&'.5 ;/!)/+--/!1..3+*%*!4/&-%%!'.*'%://*!,+4-%!&+40#7 $#*%*!&/*2:%*&/!0.-//*!/&.**2*!&##&'#0+&'#5!62'+! Kyselin lukutaitoa, jota ilman ei saa naimalupaa eikä pääse matkustamaan. 12 maininki KUUKAUDEN SAARELAINEN MAIJA HAUNINEN-KALLIO TERTTU DIETRICH TOMI KORKKA MAURI KOSONEN JETHRO ROSTEDT ARJA TUOMI KITTY ENBOM LIISA SEPPÄNEN TEIJO MÄKELÄ maininki 13

8 %+!-.4.9!-.*!&+**%!%+!%$8+5!O0/'!$200/'!2)/'!:##*%%'! '2'%.''/0/''/!20+&&/!*.3-+&&/5 7K%!2*!244.'!%4#0#*'/,/5 H#*!0(>*'##9!%''#!)#4+44#!2*!'28%44/!2''/*.'!*++*! '+.-+44%9!%''#!42,,..*!,/4/0+*%*!2*!244.'!4#$%44#5! 7K/0/!2*!02*%&&/!0..&&/-+*!/&+/&&/5!;2'/+*!%4#7 0#*!)/33%44/!,+'##!-2-%/5!F44%+!24+&+!244.'!3/*--2:/-+*! Kuka: Muurisen Heikki, maanviljelijä, maansiirtoalan urakoitsija Harrastukset: Niin näytteleminen ja urheilu kuin kinkerit ja lavatanssit Parasta saarilla: Kaikki sanovat, että luonto, mutta kyllä se vaan se luonto on. Luonto ja ihmiset. Oma saarihistoria: Heidekenillä syntynyt mies tuntee saaret perin pohjin metsiä myöten. Jos tontit ovat tuttuja maanrakennustyön myötä, ovat metsät tuttuja metsästysharrastuksesta. -2-%0.-&+/9!%*!24+&+!'#&&#!*('5!K%-+*!2*!244.'!2,,+/! :2$2*-+*9!-.*!*++&'#!&%4)+&+5 N('!1..3+*%*!2*!-.+'%*-+*!,+&'#*('!(3+'(-&%&7 &##*!&.-.,24)%'!)/+$'.0//*5!?/&'..'/!-/*'//!*('! *++*!20/!,2+-/!J/&+!-.+*!\0/+'2,.442*!-2-2+&%&'/\! $200+&&/!0.-/*/!244.'!*//,.3+*!,2+-/5 7H/4./*!+'&%!$/33/&'//!'#'#!$200//5 HYVÄ HUUMORINTAJU SITOO TIUKASTI YHTEEN H//&'/''%4.!2*!%$'+*('!,/3%00/44%!,.24%44%9!-.*!).27 32'(>'#!'%-%)#!/)2,.24+&29!&/+3//*$2+'/:/!F3:/!N+-7 &+''%*!'.3-.4/+&'.*.'!N+--+4#!2*!1..3+&%44%!'/&/)%37 '/+*%*!-/)%3+9!$#*!%+!:##!&/*/''20/-&+!:/!$..023+*'/7 '.'.-&+!*++8%*!YY!).28%*!/+-/*/9!:2'-/!$#*!2*!H%+--+! 1..3+&%*!'.*'%*.'5!6/.,.*-+!)+%$#''##5 A+44/!-.*!-.4:%*!*++*!*+&-/'!0%*%)#'!*.3+*9!-.*!-/'7 -/.%0,//9!%''#!*#-+&+!4#$%44% *%*!2*!'(('()#+*%*!%4#0#*)/4+*'2+$+*&/5! H#*!,2$'++9!%''#!2*!'%$*('!*%!)+3$%%'9!:2'-/!2*!'%$7 *('!:/!*++8%*!:#4-%%*!2*!'#&&#!:/!*('5!H#*%44#!2*!-/-&+! 4/&'/9!,2+-/!:/!'('#39!:2+44/!024%00+44/!2*!-/-&+!4/&'/5! "/&'%*4/&'%*!-/*&&/!2*!*('!0/$8244+&'/!%4##!:/!/*'//! &+'#!/+-//9!:2-/!20+%*!4/&'%*!-/*&&/!2*!%$-#!0%**('! 2$+5 71+*#!)/+$8/*!)/+,/'!:/!*.7 -.'/*9!$#*!-%3'225! 7N%! 2)/'!.&-20/''20+/! '((,,%:#9!$#*!+$0%''%4%%!4/,&%*4/,&+//*9!:2+&'/!*.27 3+*!2*!)/&'/!,.24%*'2+&'/!)++-2*!+-#+*%*5!F&+0%3-+-&+! $%3--#-23)/+*%*!F4&/!%+!-2'2*/!'(--##!%8%&!,>4(* *!##*%&'#9!0.''/!-/+)+*-2*%%*!-((8+&&#9!,/,/*! &(4+&&#!$#*!2*!-.+*!-2'2*//*5 SEURAAVA KUUKAUDEN SAARELAINEN K%.3//)/!-..-/.8%*!&//3%4/+*%*!2*!H%+--+! &%44%!'.''.!&%-#!'(>*!%''#!($8+&'(&'2+0+**/*!-/.''/5! 1..3+*%*!4.2**%$'++!'#'#!+$0+&'#!&(0,//''+&%-&+5! 12*+!'.*'%%!$%*-+4>*!0(>&!$#*%*!$()+&'#!4/.4.*!4/$7 :2+&'//*5!K%.3//)/!$//&'/''%4.!)+%!-..-/.8%*!&//3%7 4/+&%*!6/&-%33/&'/!'//&!,++3.*!)%33/*!-2$'+!H+3)%*&/7 42/5!;/!-.'%*!/+*/9!&%.3//)/!&//3%4/+*%*!-%3'229!0+$+*! &..*'//*!,/442!$%+'%'##*5 Teksti ja kuvat: Sini Silvàn Ellei olisi ollut rankkojakin kokemuksia, en olisi tässä nyt. Sekin on ollut oppia johonkin, kun niistä selvisi. JARMO LAIVORANTA ERKKI ÄÄRITALO JUHA LAMMI JYRKI LATVA TAINA JA JARI SALONEN KAROLIINA JA MIKKO LEHTO ANJA HYYSALO HEIKKI MUURINEN Aktia Suomalainen pankki Aktia on Suomen vanhin suomalaisomisteinen pankki. Aktian perustukset valettiin jo yli 180 vuotta sitten, kun vanhin Suomessa nykyisin toimivista talletuspankeista perustettiin. Kotimainen Aktia korostaa paikallisen läsnäolon ja asiakaslähtöisen päätöksenteon tärkeyttä. Asiakkaamme saavat laadukkaita pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalveluja. Sovitaan treffit! Minna Lehto puh Maritta Virtanen puh Aktia Pankki Oyj Turku Kauppatori, Yliopistonkatu 15, Turku Jaana Kakko puh maininki maininki 15

9 8.5. ÄITIENPÄIVÄ! Korut, kortit, kukat ja kakkutarvikkeet kaikki Skanssista! Toukokuu on juhlaa! Karuselli Skanssissa! Lasten laulukilpailu, kasvomaalausta, askartelua, Paula Lehmä, maistiaisia ja paljon muuta! Suomen viihtyisin kauppakeskus! Design Outlet Skanssissa Ihanat ja uniikit lahjat löytyvät täältä! N. 10 min. ja olet perillä! Ps. Flowpark on myös jo auki! OLYMPUS PEN E-PL KIT OLYMPUS PEN E-PL KIT SUURKUVATULOSTEET ja CANVAS-TAULUT A1-kokoon saakka jopa samana päivänä Skanssin myymälästä! Norm. 559 Säästä Norm. 899 Säästä 250 Viralliset PASSIKUVAT 8 GB MUISTIKORTTI (Arvo 69,-) + kupongilla VELOITUKSETTA 8 GB MUISTIKORTTI (Arvo 69,-) odottaessa! OLYMPUS TG-810 OLYMPUS TG-310 Vain tällä kupongilla! + kupongilla VELOITUKSETTA Muistikortti (4 tai 8 GB) VELOITUKSETTA Norm. 339 Säästä 40 + kupongilla VELOITUKSETTA 4 GB MUISTIKORTTI (Arvo 29,-) 00 Norm. 219 Säästä 20 + kupongilla VELOITUKSETTA 4 GB MUISTIKORTTI (Arvo 29,-) ilmoituksen kameroihin. Tarjous voimassa asti tällä kupongilla. Arvo 29 / 69. Turku, Kauppakeskus Skanssi Puh Puheluhinnat: 8,28 snt/puhelu + lankapuhelimesta 7 snt / min tai matkapuhelimesta 17 snt / min. Satoja tarjouksia PROwebSTOREssa 16 maininki maininki 17

10 Jätteiden lajittelu on vastuullinen ympäristöteko - Lajittelu on hyvin vaivatonta. Meidän perheessämme se meneekin lähinnä niin, että minä lajittelen, ja siirrän roskien viemisen eteenpäin muille, naurahtaa hirvensalolainen Saija Aaltonen. S /+:/*!4+&#-&+!G/4'2&'%*!,%3$%%&%%*!-..4.)/'!/)+20+%&!>"3. '%*!0.-//*!/44%!LQ!/&.**2*!'/42($'+>+8%*!%+!'/3)+'&%!2''//!-#('7 '>>*!:#'%/&'+//!-%3#(&-/3'2*A+44%5!"#$+*!-%3#(&-/3'2*-+,+&'%!4>(7 '((!-.+'%*-+*!4/&-%''%4.3+*'%%*!-.,%%&&/!24%)/*!-/.,/*!)+%3%&'#9! :2'%*!-+%33#'%''#)#'!,/$)+'!2*!'/,/*/!2''//!0.-//*!-/.,,/3%+&7 &.+44%5 7!6%3#(&-/3'2*-+,+&'%%*!-#(''>>*2'2&'/!2*!-(44#!244.'!,.$%'7 '/! '/42($'+>*! $/44+'.-&%*! &+&&/5!?2+&+$/*!&%47! 4/+&%*!$/*--+/9!)/+--/!0##7! 3#(-&%'!%+)#'!&%44/+&%%*!)%47 )2+'/-//*9!K/+:/!&/*225 Valtterilla ja Rebekalla on oikea ote lajitteluun. - Joku aktiivinen asukas on laittanut keräyspisteen seinälle lajitteluohjeet, jotka helpottavat muiden roskien vientiä, Saija kertoo. JATKOSSA LAPSETKIN MUKAAN LAJITTELUUN - Se on vain niin helppoa heittää roskapussi menemään. 7!J##&##*'>+&%&'+!0%+44#!4/,&%'!4/+''/7 )/'!32&-/'!&%-/:#''%%&%%*!:/!'2+&+*//*! 4%$'+%*-%3#(&-23++*-+*5! ;2&-.&! 2*! -#(*('!0+%4%&&#9!%''#!4/:+''%4./!)2+&+!2,%''//!$%+44%!)/+--/,/!4%+7 -+*!-/.''/9!K/+:/!-%3'225 K/+:/!,+'##!:#''%+8%*!4/:+''%4./!$()+*!'#3-%#*#!/&+/*/!(0,#3+&7 '>*!-/**/4'/5!H#*%*!0.-//*&/!&%!2*!/&+/9!:2*-/!%'%%*!-/**/''//! A+4'/!:/'-2&&/-+*!-%$+''#)+#!,##'>-&+#5 7!O4%*!0+%''+*('!0(>&9!%''#!4/,&%'!)2+&+!:2-.!-%3'/!)+%8#!'.'.&7 '.0+&-#(**+44%!-//'2,/+-/44%5!H%!*#-+&+)#'!&+442+*9!0+'%*!$207 0/!'2+0++!-#('#**>&&#5!K%!-.*!2*!)/+*!*++*!$%4,,2/!$%+''##!32&7 -/,.&&+!0%*%0##*5!K%*!:#4-%%*!&%!2*!,2+&&/!&+40+&'#!:/!0+%4%&'#9! K/+:/!,2$'++5 Teksti: Esa Töykkälä Kuvat: Esa Töykkälä ja Aaltosten albumi Raivaa kesälle tilaa Kierrätys on nykypäivän ihmiselle jo arkea. Tai ainakin pitäisi olla. Elintila lisääntyy mukavasti, kun turhat tavarat laittaa kiertoon. Sitä paitsi kaupanpäälle syntyy hyvä mieli, kun voi antaa tarvitsevalle. KÄYTTÖKELPOISET TAVARAT Turun Ekotori, Kirkkotie 10 tai Rieskalähteentie 754. Ekotorilla on myös kuljetuspalvelu. SUURET JÄTTEET Käytä kuljetuspalvelua: Turun Seudun Jätehuollosta voit tilata esim. kylmälaitteille, huonekaluille ja jätesäkeille noutopalvelun numerosta maininki ONGELMAJÄTTEET Ympäristöauto Yrjö Topinojan jätekeskus SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKAROMU Topinojan jätekeskus Turun Ekopaja, Rieskalähteentie 74 Turun Ekotori, Kirkkotie Vanhan Kakskerrantien kierrätyspiste maininki 19

11 Kuva: Mikko Laaksonen Ajankohtaista asiaa sinulle, yrittäjä! Tervetuloa Turun Seudun Osuuspankin toukokuisiin teemapäiviin Forum Marinumiin (Linnankatu 72, Turku) kuulemaan ajankohtaista asiaa yrityksen tarvitsemista palveluista ja maksuliikkeestä. Maksuttomissa tilaisuuksissa tapaat yrityspalveluiden asiantuntijoita, ja ohjelmaan on varattu aikaa myös kysymyksille ja keskustelulle. Kahvitarjoilu puoli tuntia ennen tilaisuuden alkua. Aloittavan tai juuri aloittaneen yrityksen pankki- ja vakuutuspalvelut ti klo Yrityksen sijoituspalvelut ja kassanhallinta ma klo SEPAn edellyttämät muutokset yrityksen maksuliikeohjelmistoihin ti klo Yrityksen ulkomaankaupan palvelut ma klo Ilmoittaudu mukaan verkossa op.fi/turunseutu tai p Paikkoja on rajoitetusti. Yhdessä hyvä tulee. Puhelu maksaa 0, ,0595 /min tai matkapuhelimesta + 0,1704 /min. Etsitään HirvHe etsii VALMENTAJAA JA PELAAJIA Haluaisitko mukaan kivaan porukkaan valmentamaan nuoria ja innokkaita salibandyn pelaajia? Meillä on tarjota paikka vastuuvalmentajalle -99 syntyneiden poikien salibandyjoukkueessa. Joukkueeseen mahtuu myös muutama innokas salibandyharrastaja. Mikäli olet vuonna -99 syntynyt poika ja salibandymaila pysyy kädessäsi, niin pyydä vanhempiasi ottamaan yhteyttä. Essi Kinnunen, HirvHe AFC -99:n joukkueenjohtaja, , KESÄTYÖTÄ Hei, Olen Laura, reipas 14-vuotias koululainen ja haluaisin saada kesätöitä. Voin hoitaa lapsia, tehdä siivous- ja pihatöitä, ulkoiluttaa koiria yms. Soittele, puh tai (Lauran äiti). Prinssi Sigismund (Patu Heiskanen) valittaa elämän tylsyyttä. Adalmiinan helmi, koko perheen satunäytelmä Esitykset Kakskerran Seuraintalolla, Samppaantie 90 pe klo 19 to klo 19 ti klo 19 pe klo 19 su klo 17 ti klo 19 ti klo 19 Kakskerran Nuorisoseuran teatteri Kakskerran Nuorisoseuran teatteri esittää keväällä 2011 oman dramatisointinsa Topeliuksen satunäytelmästä Adalmiinan helmi. Kakskertalaisten versiossa liikutaan klassikolle uskollisesti sadun maailmassa, mutta samalla tölväistään moderneja ilmiöitä henkilöstöleikkauksista tiedonsiirtoon. Koko perheelle suunnatun näytelmän on ohjannut Markku Tuulenkari. Esityksessä on kokeneen näyttelijäkaartin ohella vahvistuksena myös Kakskerran koulun oppilaita. Toukokuussa tapahtuu Hirvensalon kirjasto Kirjastossa esitellään toukokuun aikana Jan-Erik Anderssonin Hirvensalossa sijaitsevaa Life on a Leaf taloa. Esillä on lehdenmuotoisen talon pienoismalli, sekä talon rakentamisesta kertova dvd-dokumentti. Jan-Erik Anderssonin rakennusprojekti ei ollut tavanomainen, sillä perheen koti on myös osa taiteilijan tohtoriopintoja. Opinnäytetalonsa taiteilija toteutti yhteistyössä arkkitehti Erkki Pitkärannan kanssa. Talossa näkyy myös monen muun Anderssonin taiteilijaystävän kädenjälki. Kirjasto avoinna: ma, to 13-19, ti, ke, pe Vili, Samu ja Eino ovat kesätempauksen konkareita. Ilmekavalkadista kuvastuu yhteensä 12 vuoden elämänkokemus. Lautturin lippu liehunnallaan toivottaa kaikki tervetulleiksi Lautturin kesätapahtumaan Lautturi Perinteinen Lautturin KESÄ- TEMPAUS ti klo Itähaarlan pelto klo 11 Kylvönsiunaus Sakari Itähaarlan pellolla, Haarlan koulun läheisyydessä. Mukana Kakskerran ja Haarlan koulun oppilaita. Kahvi- ja mehutarjoilu Hirvensalon kirkko ja klo 18 Rukouspysäkki Hirvensalon kirkon kerhotiloissa Su klo 17 Keväinen Missiomessu. Kakskerran kirkko klo 12 Kaatuneiden muistopäivän messu klo 10 (huom. aika) Kesäkauden avausmessu. Kirkkokahvit tarjoilee Kakskertaseura. TAIDEKAPPELI Keskiviikkoisin klo 12 Musiikkivartti Torstaisin klo 18 Hartaus, Martinseurakunta Sunnuntaisin klo Kappeli soi musiikkia Pyhän kosketus - a Touch of the Sacred, opastettu tutustuminen taidekappeliin. Ke klo la 7.5. klo 20 Valoa kohti - konsertti su klo 18 Ekumeenisen Taidekappelin 6-vuotisjuhlatilaisuus. ti klo 18 Kevään säveliä - konsertti Pe klo 19 alkaen Vihkimaratonyö - avioliiton satamaan Ikhthys-kappelissa, pariskuntia vihitään avioliittoon saapumisjärjestyksessä. Lisätietoja www. taidekappeli.fi su klo 12 Kappeli soi Toivevirsiä laulamaan Näyttely: Usko, toivo ja rakkaus - Espanjalaiset taidekappelissa Avoinna: ma - pe klo 11-16, to klo , la - su maininki maininki 21

12 Toukokuussa tapahtuu 6M.NO - 5/PO::O -!44:/6M.NO - Kakskertapäivät tulee Kakskertapäivät vietetään lauantaina kello Brinkhallin kartanossa. Su klo 12 Perinnejumalanpalvelus Kakskerran kirkossa, jonka jälkeen kirkkosoutu Hennalaan, jossa Kakskertaseuran järjestämät kirkkokahvit. Tarkempi Kakskertapäivien ohjelma kesäkuun lehdessä. Hirvensalon Martat Hirvensalon Marttojen perinteinen ulkokirpputori klo K-Supermarketin viheralueella (säävaraus). Tule myymään ja ostamaan. Paikkamaksu 5 ". Tiedustelut Maininki Aiemmin ilmestyneet Maininki-lehdet voit lukea osoitteessa maininkilehti.fi Netin välityksellä voit myös lähettää! tapahtumatiedot! mielipidekirjoitukset! Ostetaan / Myydään / Vaihdetaan osastoon kuuluvat asiat. KESÄKUUN LEHTEEN EHTII LÄHETTÄMÄLLÄ TIEDOT MENNESSÄ. HOROSKOOPPI Toukokuussa juhlivat Härät ( ) Härät ovat kauneudentajuisia konservatiiveja, jotka eivät hötkyile eivätkä poukkoile vaan suuntaavat kohti päämääräänsä rauhallisen varmasti. Härät ovat taitavia luomaan mutkatonta kodikkuutta. Anna Härkä-ystävällesi lahjaksi lempeä niskahieronta. LIITY FACEBOOKISSA MAININGIN FANIKSI. (MAININKILEHTI) KAVERISI OVAT JO SIELLÄ... Ritan toukokuu Kuukausi täynnä toimintaa Ritalla on monta rautaa tulessa niin Saarten triennaalissa kuin töissäkin. Saarten triennaali huipentuu toukokuun lukuisiin tapahtumiin, joista todella monessa on mukana Rita Lappalainen. Hän osallistuu Haarlan koululaisten kanssa sillankaidetaidehankkeeseen luokkien opettajana sekä Kakskerran nuorisoseuran Adalmiinan helmi -näytelmään kamarineito Birgitan roolissa. Lavalle on päässyt myös Haarlan koulun oppilaita Ritan vetämästä näytelmäkerhosta. Yhteistyö koulun kanssa on uusi juttu. Yhteensä neljä lasta kerhosta on mukana näytelmässä ja lisäksi muutkin kerholaiset ovat harjoitelleet näytelmän traileria, joka esitetään koulussa, viitisentoista vuotta nuorisoseuran riveissä näytellyt Rita kertoo. Koululla tapahtuu triennaaliin liittyen myös paljon muuta. Kulttuuripajapäivillä koulussa vierailee taiteilijoita ja edessä on myös koulun oma Talent show sekä Kakskerran kirkossa järjestettävä Myrskymessu. Lisäksi toukokuuhun kuuluvat muun muassa luokkaretket, joiden ideana on kohentaa oppilaiden kotiseututietämystä. Mitä katsot TV:stä? Katson mielelläni matkailu- ja luonto-ohjelmia. Kanavaselailen paljon, en seuraa mitään tiettyä kanavaa. Koulussa riittää toimintaa triennaalin lisäksi muutenkin. Ekaja tokaluokkalaisten suosikkikäsinukkehahmo on lepakko. Brinkhallin kartanossa on oppilaille opastus ja Harjattulassa golfia. Lisäksi tarkoitus on päästä saunomaan ja paistamaan makkaraa. KOULUVUODEN PÄÄTÖS Kuun lopulla saarten koulut järjestävät vielä yhteisen School s out -tapahtuman, joka on avoin myös yleisölle. Tapahtumakuukautta ideoineelle Ritalle ei jää toukokuussa liiemmin vapaa-aikaa, mutta tilanne ei haittaa. Almanakka on kyllä täynnä, mutta tämä on elämäntapa. Aina pitää olla tekemässä jotain, hän hymyilee. Teksti ja kuva: Minna Uusivirta Mitä luet? Perjantaisin ilmestyy Suomen Kuvalehti, jota luen. Kirjoista pidän historiaan pohjautuvista ja ihmisyyttä sekä nykyaikaa pohtivista teoksista. Viimeksi luin afganistanilaisista naisista kertoneen Tuhat loistavaa aurinkoa. Mitä musiikkia soittimessa? Pidän pop-musiikista, mutta minulla ei ole enää mitään yksittäistä suosikkibändiä. Rauhoittumiseen sopii klassinen viulumusiikki, se on kaunista.!"#$%&'( %)*(&'+%,'%-(,(.(' /012 3+''( 4565"#'("$4' 3( #"+,+ %)*( 4%.6' -%4776 '()+&% &%&6%)*(&&(8 1%4&%'-92 4''6 #4,:%'6' ;< === )%'7(( %)*((."+7+-("$4&&(>?4,."+-&% 4% *%,-6 )(('"%&'( %)*(( #4,:%'6'8 A*(-+'%'()+' ()-(4, BC= 4"7+(2 7%.%D 3( -477+&'()+' &+5%*"-&4, *"-((,8 DF= G H)*(&'+%,'%-(,(.(5"#$%&'"-&4'!"#$%&'%&()*)&+#*,,-./012&&/34514!67894!:7! ABC%(%$B&<;D&<;?;;&:BC(B EEEF#+G%*$"#H$#+IG"HFJ# EEEF*##K"B*L%+KI+B+IG"HFJ# 22 maininki maininki 23

13 24 maininki

maininki Satavassa Helena Lindström pysyy omavaraisena elämää saarissa Äideille ja isille tärkeää luettavaa mielipiteen muodossa sivulla 11

maininki Satavassa Helena Lindström pysyy omavaraisena elämää saarissa Äideille ja isille tärkeää luettavaa mielipiteen muodossa sivulla 11 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI SYYSKUU 2011 Äideille ja isille tärkeää luettavaa mielipiteen muodossa sivulla 11 BACSÓJEN ARJESSA JOKAINEN OSALLISTUU KOTITÖIHIN HEIKKI

Lisätiedot

maininki Kakskerrassa Janette ja Jari Hörkkö pitävät vauhtia yllä elämää saarissa Hirvensalopäivät Kakskertapäivät kuvina

maininki Kakskerrassa Janette ja Jari Hörkkö pitävät vauhtia yllä elämää saarissa Hirvensalopäivät Kakskertapäivät kuvina maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! SYYSKUU 2012 Hirvensalopäivät ja Kakskertapäivät kuvina KAAVOITUSASIAT KOSKEVAT MEITÄ KAIKKIA JAANA KAKON SYYSKUU Janette ja Jari

Lisätiedot

maininki odottavat uutta saarelaista Annika ja Petja Raaska Pääsiäispuuhaa elämää saarissa paikallisväreissä sivulla 17 KEVÄÄN LUONTOÄÄNI: TRAMPOLIINI

maininki odottavat uutta saarelaista Annika ja Petja Raaska Pääsiäispuuhaa elämää saarissa paikallisväreissä sivulla 17 KEVÄÄN LUONTOÄÄNI: TRAMPOLIINI maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! HUHTIKUU 2012 Pääsiäispuuhaa paikallisväreissä sivulla 17 KEVÄÄN LUONTOÄÄNI: TRAMPOLIINI odottavat uutta Annika ja Petja Raaska saarelaista

Lisätiedot

HAARLAAN HEIKE JA KIMMO RAMPP PÄÄTTIVÄT JUURTUA. Jenny Lauronen löysi maailmanympärysmatkan jälkeen kodin joogasta ja Hirvensalosta

HAARLAAN HEIKE JA KIMMO RAMPP PÄÄTTIVÄT JUURTUA. Jenny Lauronen löysi maailmanympärysmatkan jälkeen kodin joogasta ja Hirvensalosta Elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI SYYSKUU 2014 Jenny Lauronen löysi maailmanympärysmatkan jälkeen kodin joogasta ja Hirvensalosta Kakskerran Erä on monipuolinen metsästysseura

Lisätiedot

MOIKOISIIN AULIKKI JA AARNO KOLEHMAISEN TANSSIREISSUN JÄLJET JOHTAVAT. Mikko Laine pitää linnut pöntöissä. Seppo Sutelan maaliskuu

MOIKOISIIN AULIKKI JA AARNO KOLEHMAISEN TANSSIREISSUN JÄLJET JOHTAVAT. Mikko Laine pitää linnut pöntöissä. Seppo Sutelan maaliskuu Elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2014 Mikko Laine pitää linnut pöntöissä Kari Ojala valmistautuu eläkepäiviin Seppo Sutelan maaliskuu AULIKKI JA AARNO KOLEHMAISEN

Lisätiedot

ELÄMÄN ISOT JUTUT SAKARI SAAVALAISEN LÖYTYVÄT KOTISAARESTA. Pirjo ja Mikko Laineen koti rakentuu omin voimin. Saarelainen edustus kuntapolitiikassa

ELÄMÄN ISOT JUTUT SAKARI SAAVALAISEN LÖYTYVÄT KOTISAARESTA. Pirjo ja Mikko Laineen koti rakentuu omin voimin. Saarelainen edustus kuntapolitiikassa ELÄMÄÄ SAARISSA HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2013 Pirjo ja Mikko Laineen koti rakentuu omin voimin Saarelainen edustus kuntapolitiikassa Asiakaslähtöisyyden salat paljastuvat

Lisätiedot

maininki uusi koti syntyy Hirvensalon Illoisiin Michela Fingerroosin Aarne Saarisen käsissä puukin taipuu Lautturin päiväkoti 60 vuotta lapsellisena

maininki uusi koti syntyy Hirvensalon Illoisiin Michela Fingerroosin Aarne Saarisen käsissä puukin taipuu Lautturin päiväkoti 60 vuotta lapsellisena elämää saarissa Hirvensalon, K akskerr an ja Satavan oma lehti TOUKOkuu 2009 lehden sivut avattu! www.lehti.fi Aarne Saarisen käsissä puukin taipuu Lautturin päiväkoti 60 vuotta lapsellisena Kakskerran

Lisätiedot

kasvattaa saarelaisten lapsiamaininki Maija Hauninen-Kallio Mainingin kamera kurkisti työn maailmaan elämää saarissa

kasvattaa saarelaisten lapsiamaininki Maija Hauninen-Kallio Mainingin kamera kurkisti työn maailmaan elämää saarissa maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MARRASKUU 2009 Mainingin kamera kurkisti työn maailmaan KAKSKERRAN TIISTAIKERHO TARJOAA SIELULLE SEURAA JUUSO SUONTAMA HUOLTAA LEPPOISTEN

Lisätiedot

maininki Mauri Kosonen palasi Hirvensaloon elämää saarissa Mainingin kamera kuvasi talviriemua

maininki Mauri Kosonen palasi Hirvensaloon elämää saarissa Mainingin kamera kuvasi talviriemua maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HELMIKUU 2010 Mainingin kamera kuvasi talviriemua SUOMISET MATKOILLA JA KOTONA LUKUVINKKEJÄ HIRVENSALON KIRJASTOSTA TIMO NIKKILÄN HELMIKUU

Lisätiedot

MOIKOISISSA AULI ELOMAAN JA PERHEEN ARKI ON TAVALLISEN ERIKOISTA. Kakskerta on vuoden kaupunginosa ja ihan syystä! Vuoden luotolainen, Jari Hauninen

MOIKOISISSA AULI ELOMAAN JA PERHEEN ARKI ON TAVALLISEN ERIKOISTA. Kakskerta on vuoden kaupunginosa ja ihan syystä! Vuoden luotolainen, Jari Hauninen ELÄMÄÄ SAARISSA HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI LOKAKUU 2013 Kakskerta on vuoden kaupunginosa ja ihan syystä! Vuoden luotolainen, Jari Hauninen Tommi Sauvonsaaren lokakuu Hiiri pieni pyörii

Lisätiedot

maininki maata ja merta Leena ja Olli Nummela kyntävät

maininki maata ja merta Leena ja Olli Nummela kyntävät maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2009 ANTTILAN PUUTALON KEIT- TIÖSTÄ TULVII PIIRAKOIDEN TUOKSUA Leena ja Olli Nummela kyntävät maata ja merta Eila Monnosen

Lisätiedot

maininki serenadeja sienipiiraita & saarelaisten turvana Aaron uintireissu Rami Västinsalo Satavasta Grönlantiin helmikuu soi

maininki serenadeja sienipiiraita & saarelaisten turvana Aaron uintireissu Rami Västinsalo Satavasta Grönlantiin helmikuu soi maininki elämää saarissa Hirvensalon, K akskerr an ja Satavan oma lehti HELMIkuu 2009 Väisästen keittiössä broileria ja taikinapossua Rothbergien Hirvensalossa on sienipiiraita & serenadeja Kakskerran

Lisätiedot

-30% -50% Meiltä ihanat ylioppilaskukat LOPPUUN- MYYNTI. Paljon tuotteita MYÖS JUHLAMEKKOJA! Jälleenmyyjäsi Rovaniemellä:

-30% -50% Meiltä ihanat ylioppilaskukat LOPPUUN- MYYNTI. Paljon tuotteita MYÖS JUHLAMEKKOJA! Jälleenmyyjäsi Rovaniemellä: Onnittele äitiä kukkasin Meiltä ihanat ylioppilaskukat KÄTEISMAKSU SAARAN KUKKAKIOSKI Tervetuloa! Avoinna MA-PE 10-18 LA 9-16 Revontultentie 1, 96500 Rovaniemi (se punainen tupa) PALVELEMME la 30.5. 8-18

Lisätiedot

Palvelubussit: Vuoden 2013 vanha vaikuttaja Tuula Kivistö vieraili Hervannassa. pkt. paprika punainen Hollanti. pikkukartano.

Palvelubussit: Vuoden 2013 vanha vaikuttaja Tuula Kivistö vieraili Hervannassa. pkt. paprika punainen Hollanti. pikkukartano. JAKELU: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores PALVELEMME Ma-pe 8.30-19 La 10-16 Su suljettu Varaosat Tarvikkeet Huollot Korjaukset Insinöörinkatu 38 Puh. 010 617 0100 Palveluksessasi

Lisätiedot

Pormestarin sydämenasia. Toukokuu/2014. Anna-Kaisa Ikonen kertoo kunnia tehtävästään. Sivut 8 10

Pormestarin sydämenasia. Toukokuu/2014. Anna-Kaisa Ikonen kertoo kunnia tehtävästään. Sivut 8 10 Tamperelainen seurakuntalehti Lähde laulamaan Suvivirttä Metsä vaellukselle ja osallistu muuhun Vihreän viikon ohjelmaan. Sivu 4 Toukokuu/2014 at osanom k k r i K n ee Tamper alehti.fi ilt = Silta: s Kari

Lisätiedot

In English, p. 17 19 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI. 3.5.2015 www.lappeenranta.fi. Raatihuone kutsuu kävijöitä

In English, p. 17 19 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI. 3.5.2015 www.lappeenranta.fi. Raatihuone kutsuu kävijöitä LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin 3.5.2015 www.lappeenranta.fi In English, p. 17 19 Raatihuone kutsuu kävijöitä Lappeenrantalaiset ovat teatterikansaa s.

Lisätiedot

Kulttuurivaihto: Saksalainen. Florian Gess pääsi apuopettajaksi Teknilliseen lukioon SHOKKITARJOUS. ATRIA BURGERI 110g (3,64/kg) Yks.

Kulttuurivaihto: Saksalainen. Florian Gess pääsi apuopettajaksi Teknilliseen lukioon SHOKKITARJOUS. ATRIA BURGERI 110g (3,64/kg) Yks. JAKELU: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores PALVELEMME Ma-pe 8.30-9 La 0-6 Su suljettu Varaosat Tarvikkeet Huollot Korjaukset Insinöörinkatu 38 Puh. 00 67 000 Palveluksessasi myös

Lisätiedot

Kanavan Varrelta 2010

Kanavan Varrelta 2010 Kanavan Varrelta 2010 Hinta 6e Kesäillan kaunotar Kynsien lakkaus, kesäinen iltameikki, juhlava pikakampaus, huulipuna, tilat vaatteiden vaihtoon ja suihkuun sekä virkistävä juoma. 1 1,5 h toiveiden mukaan.

Lisätiedot

-20% -20% -20% -30% 199, 269, 229, 299, -50% Kenkätalo. Markkinameininki jatkuu! Miehille 40-46 MATCH SHOW MASCOTTI

-20% -20% -20% -30% 199, 269, 229, 299, -50% Kenkätalo. Markkinameininki jatkuu! Miehille 40-46 MATCH SHOW MASCOTTI VALMISBETONIA JA BETONITUOTTEITA ORIMATTILA - MYRSKYLÄ - PUKKILA 12.8.2015 Jakelupainos n. 11 800 kpl www.olanextraa.fi Orimattilan palvelujen, kaupan, osaamisen ja tapahtumien erikoislehti. SÄHKÖASENNUSTYÖT

Lisätiedot

Ystäviä: SPR:n ystävätoiminta- kurssille toivotaan osallistujia Hervannan suunnalta. INGMAN CREAMY 850g (4,69/kg)

Ystäviä: SPR:n ystävätoiminta- kurssille toivotaan osallistujia Hervannan suunnalta. INGMAN CREAMY 850g (4,69/kg) JAKELU: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila Keskustelu Mikä voi olla syynä rasismin lisääntymiseen Hervannassa? Sivu 10 Hervannan Sanomat Varaosat Tarvikkeet Huollot Korjaukset Hepolamminkatu

Lisätiedot

Musta TAPPARA TÄNÄÄN KLO 18.30 VS. HC TPS Turku Oy:n virallinen uutislehti Turkulaisen kiekkosyksyn kiintotähti s. 17. nro 2 / 2011 ILMOITUSLIITE

Musta TAPPARA TÄNÄÄN KLO 18.30 VS. HC TPS Turku Oy:n virallinen uutislehti Turkulaisen kiekkosyksyn kiintotähti s. 17. nro 2 / 2011 ILMOITUSLIITE Musta nro 2 / 2011 Turkulaisen kiekkosyksyn kiintotähti s. 17 LIITE Veli-Matti Vittasmäki tavoitteena NHL s. 20 VS. TAPPARA TÄNÄÄN KLO 18.30 Otteluisäntä: SATO OVET AVATAAN 1,5 h ENNEN OTTELUN ALKUA LIPUT:

Lisätiedot

Sen jälkeen, kun isyys iski. Rajojen ja rakkauden tasapainossa. Viikin Laskiaisrieha sunnuntaina 10.2.2013 alkaen kello 11.

Sen jälkeen, kun isyys iski. Rajojen ja rakkauden tasapainossa. Viikin Laskiaisrieha sunnuntaina 10.2.2013 alkaen kello 11. Viikki-Seuran tiedotuslehti 1/2013 Viikin Laskiaisrieha sunnuntaina 10.2.2013 alkaen kello 11. Perinteinen viikkiläinen talvitapahtuma Latokartanon torilla kirkon kupeessa toteutuu sunnuntaina 10. helmikuuta

Lisätiedot

Eskarin ihana Peppi ja kaverit. uutinen 33. ilman stressiä. uutinen 2 Helppo muutto takaisin Säkylään. uutinen 63 Liikuntapiha tehtiin talkoilla

Eskarin ihana Peppi ja kaverit. uutinen 33. ilman stressiä. uutinen 2 Helppo muutto takaisin Säkylään. uutinen 63 Liikuntapiha tehtiin talkoilla Säkylän kunnan asukaslehti 1/2014 uutinen 2 Helppo muutto takaisin Säkylään uutinen 46 Tarmokas ja tarkka Satu Tietari uutinen 63 Liikuntapiha tehtiin talkoilla uutinen 48 Talo valmiiksi ilman stressiä

Lisätiedot

250 Tampere. 4/2013 Iloista joulua ja aktiivista uutta vuotta JHL 250 Tampere -lehden lukijoille

250 Tampere. 4/2013 Iloista joulua ja aktiivista uutta vuotta JHL 250 Tampere -lehden lukijoille 250 Tampere 4/2013 Iloista joulua ja aktiivista uutta vuotta JHL 250 Tampere -lehden lukijoille Lehden aikataulu JHL 250 Tampere nro 1/2014 ilmestyy viikolla 8-9 Tee lehteen juttu! Tai anna vinkki aiheesta,

Lisätiedot

Seniorien sirkus: Kaukahar- jun asukkaat ja henkilökunta saivat kulttuuria arkeen. KARTANON RUIS 810g (4,92/kg) ERÄ! CHILIMUSTAMAKKARA.

Seniorien sirkus: Kaukahar- jun asukkaat ja henkilökunta saivat kulttuuria arkeen. KARTANON RUIS 810g (4,92/kg) ERÄ! CHILIMUSTAMAKKARA. JAKELU: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila Keskustelu Metelöivä nuoriso häiritsee Hervannan keskustassa Sivu 10 Hervannan Sanomat Elokuvatapahtuma: Human 40/2013 Professori saapuu Hervantaan!

Lisätiedot

Suomi. tarvitsee yrittäjiä. Yrittäjän päivää vietetään 5.9. USKO HYVÄN TEKEMISEEN SEURAKUNTAVAALIT. Keskiaukeama. Hyvinkään seurakuntalehti 3 4.9.

Suomi. tarvitsee yrittäjiä. Yrittäjän päivää vietetään 5.9. USKO HYVÄN TEKEMISEEN SEURAKUNTAVAALIT. Keskiaukeama. Hyvinkään seurakuntalehti 3 4.9. Hyvinkään seurakuntalehti 3 4.9.2014 Suomi tarvitsee yrittäjiä Yrittäjän päivää vietetään 5.9. Keskiaukeama Irja Ketola USKO HYVÄN TEKEMISEEN SEURAKUNTAVAALIT Ehdokasasettelu päättyy 15.9. Ennakkoäänestys

Lisätiedot

-40% 1-vuotias Vintikki. Vappulounas Buffet Ke 1.5. klo 12-14. Brunssi. muutakin kuin kirppis! Vappuna terassille! Ke 1.5.

-40% 1-vuotias Vintikki. Vappulounas Buffet Ke 1.5. klo 12-14. Brunssi. muutakin kuin kirppis! Vappuna terassille! Ke 1.5. TYÖVÄEN VAPPU klo 10 vakaumuksensa puolesta kuolleiden haudalla käynti, 3. hautausmaa klo 12 LORDIN AUKIO TYÖVÄEN VAPPUTAPAHTUMA avauspuhe, Marketta Tuisku paikallisjärjestön puheenjohtaja puhe Johanna

Lisätiedot

Yksityinen päiväkoti suunnitteilla

Yksityinen päiväkoti suunnitteilla Autovuokraamosta P. 010 420 9090 Hämeenkatu 17 Särkypotilaat, yleishammashoito www.tammerhammas.fi Vapaita aikoja! 2 Neste Oil Pirkkala www.nestepirkkala.fi Killontorintie 2, puh. 03-368 0101, Ark. 6.30-21,

Lisätiedot

vapaa-aikatalolla esiintyi muun muassa isä-vauva-sirkus. POUTTU OHUEN OHUT POSSUN PAISTI JA SAVUKINKKU 150g (6,67/kg)

vapaa-aikatalolla esiintyi muun muassa isä-vauva-sirkus. POUTTU OHUEN OHUT POSSUN PAISTI JA SAVUKINKKU 150g (6,67/kg) JAKELU: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores Treffiaika MEILLÄ PESET matot, täkit, tyynyt ym. heti huomiselle! Myös kuljetuspalvelu. Varaa aika neuvotteluun konttorissa, verkossa

Lisätiedot

Yrittäjät: Isännöitsijöitä näyttämölle Kauppa-Lopon. Kesäteatteri: Lysti tuo. shokkihinta! ErÄ! Ben & Jerry s JÄÄTElÖT

Yrittäjät: Isännöitsijöitä näyttämölle Kauppa-Lopon. Kesäteatteri: Lysti tuo. shokkihinta! ErÄ! Ben & Jerry s JÄÄTElÖT PALVELEMME Ma-pe 8.30-19 La 10-16 Su suljettu Insinöörinkatu 38 Puh. 010 617 0100 Palveluksessasi myös nettiapteekki www.apteekkiverkko.fi Hervannan Sanomat Pyöräreitit: Vuores-Hervanta- yhteys vielä suunnitteilla

Lisätiedot