maininki Kakskerran maassa ja ilmassa Heikki Muurisen jalat Katso Saarten Triennaalin tapahtumia sivulta 9 elämää saarissa LAPSILLE HOUKUTUKSIA ULOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "maininki Kakskerran maassa ja ilmassa Heikki Muurisen jalat Katso Saarten Triennaalin tapahtumia sivulta 9 elämää saarissa LAPSILLE HOUKUTUKSIA ULOS"

Transkriptio

1 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI TOUKOKUU 2011 Katso Saarten Triennaalin tapahtumia sivulta 9 LAPSILLE HOUKUTUKSIA ULOS AALTOSET KANTAVAT LAJITTELU- VASTUUTA RITA LAPPALAISEN TOUKOKUU Heikki Muurisen jalat Kakskerran maassa ja ilmassa maininki 1

2 toukokuu 2011 Laatuasumisen luonnollinen valinta Ei äitejä ilman lapsia! "#$%&'()#*!#+'+%*,#+)#*!-.**+/-&+!'#0#!1/+*+*-+!2*!-.233.'%''.!4/,&+44/5!6#&+&&#&+!24%)/&7 &/!4%$8%&&#!4/,&%'!4++--.)/'9!-#()#'!-2.4.+&&/!:/!,#+)#-28%+&&/9!'%-%)#'!'/+8%''/9!4/:+''%4%)/'! :#''%+'#!:/!'%-%)#'!-/+--%/!&%44/+&'/!0+'#!0%!&//3%4/+&%'!*('!'%%00%5!;/!-/+--%/!&%44/+&'/!0+&7 '#!#+8+'!+4/$'.)/'5 <+8+'!2)/'-+*!+4/$'.0+&%*!'/+82&&/!%'%)+#!=!+42!:/!$()#!'..4+!4>('((!&++'#9!-.*!4/,&+!*2&'//!,##'##*9!2,,++!-##*'(0##*9!*.--..9!-/--//9!:2-%4'//9!-2*''//9!:.2-&%%9!,(>3#+4%%9!,++3'##!:/! 4/.4//!:/!2*!20/!&.42+*%*!+'&%*&#5!;/!*#('#,#!-%*%44%!'/$/*&/!#+8+44%!-.)/!$#*%*!20/&'/!4/,7 &%&'//*9!*++*!'/-..)/30/&'+!4>('((!$(0(9!:2-/!.42''..!&+40++*!/&'+5!;/!*('!-.*!0//+40/00%! 2*!02*%44/!'/)/44/!0.-/)/&'+!028%3*+&2+'.*.'9!*++*!&/0/*!&23''+*%*!+42&'.0+*%*!2*!+$/*! :.4-+&%&'+!&/44+''./!0(>&!+&+44%5!1%+8#*!4/,&%44+&'%*!2*!'2&+*!$()#!0.+&'//!0+'%*!4/,&%44/!2*! -2)/&'+!4/,&+/+$%+&+/!:.''.:/!:/!'#&&#B-+*C!4%$8%&&#!4/,7 &+/!*#-((!0+4'%+!:2-/!/.-%/0/44/5!;/!-.*!2*!,/4:2*! &//3%4/+&+/!4/,&+/9!*++*!%+->,#$#*!'#&'#!&.-%.8.!-/&/7,#+*!&//3%4/+&'%*!#+'+%*!$(0(:#D!E42+&'/!#+'+%*,#+)##D YIT Asuntomyynti Lemminkäisenkatu 59, Turku p *, Rakentaminen jatkuu Arolan alueella. Tule nauttimaan upeasta yhdistelmästä merellistä saaristoluontoa ja metsäpolkujen vapautta, arkkitehtuurin tyylikkyyttä ja asumisen viihtyisyyttä. Nämä uudet YIT Kodit kutsuvat sinut ja perheesi Turun uusimman saaristokaupunginosan asukkaaksi. Turun Metsänhaltija Rivitaloja Arolankaari 8 Arvioitu valmistumisaika 6/2011. Vain tämä jäljellä mh. alk. vh. alk. 4-5 h+k+s 128,5 m Kokonaishinta tontin kanssa Turun Menninkäinen Rivitaloja Arolankaari 12 Ennakkomarkkinoinnissa. Huoneistokoot alustava mh. alk. vh. alk. *) tontin osuus 3 h+k+s 91 m n h+k+s 109 m n h+k+s 129 m n *) Valinnainen, osakkeenomistajalla on mahdollisuus valita, onko taloyhtiö hänen huoneistonsa osalta vuokratontilla vai onko yhtiö lunastanut hänen huoneistonsa osalta osuuden tontista omakseen. * Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17,04 snt/min, lankapuhelimesta 8,28 snt/ puhelu + 5,95 senttiä/min. maininki HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI myynti Jaana Tamminen, Tuomas Salo, juttuvinkit ja palaute Maininki, Palokulmantie 8, Turku kustantaja ja julkaisija Maininki-lehti Oy päätoimittaja Pirjo Huttunen taitto Mainoskioski, Mia Honka kansikuva Sini Silván paino Newprint Oy paperi G-Print 100 g painosmäärä 3900 kpl jakelu Kotitaloudet ja yritykset Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan alueella LUETTAVAA tässä numerossa 2 maininki maininki 3 19 Saaresta, Pirjo Huttunen!""#$%&%##'(' 4 Lapsia pitäisi kannustaa ulos 6 Marian blogi 9 Toukokuinen Triennaali 10 Mitä kuuluu Marelle? Minä kakskertalainen, Heikki Muurinen 19 Aaltosen perheessä lajitellaan luontevasti 22 Rita Lappalaisen toukokuu

3 HurraaHaarla! Meteorikadun päiväkodin vanhempaintoimikunta järjesti huhtikuussa Hurraa- Haarla-päivän. Esiintyjinä olivat televisiosta tutut Mimi ja Kuku sekä Hirvensalon oma tähti Robin Packalen. Ulkoistetaan lapset Teksti: Esa Töykkälä Kuvat: Esa Töykkälä ja Satu Karppinen Lasten ja nuorten terveyden kannalta ulkoympäristöjen kiinnostavuuteen tulee panostaa. Tutkimusten mukaan videopelaamisella ja tietokoneen ääressä istumisella on selkeitä yhteyksiä lasten terveyshaittoihin. Lapset pitää saada ulkoilemaan ja liikkumaan, mutta innostuksen tulee lähteä heistä itsestään. )/'!:/!)+%''#)#'!/+-//!.4-2*/!&+'#!%*%00#*9!0+'#! -K+'%('%''(*#!)2+&+!&/*2/9!%''#!4/,&%'!:/!*.23%'! $2.-.''%4%)/00/-&+!$%!&%*!-2-%)/'5!F+$#*!$%+'#! )2+!,/-2''//!.42&9!:2'%*!4.2''/+&+*-+*!'#&&#!/&+/&&/!%**%00+*!,23--/*//*!-.+*!-%,,++*9!-%3'22!G/4'27(4+2,+&'2*!%3+-2+&'.'-+:/!!"#$%&&"'()&&*5 6(''#!2*!'#44#!$%'-%44#!0.-/*/!G/4'27(4+2,+&'2*!6(44+7*+0+&%&7 &#!'.'-+0.-&%&&/9!:2-/!'/3-/&'%4%%!4/&'%*!4++-.*'//!:/!/ &'/!%3+4/+&+&&/!-/.,.*-+(0,#3+&'>+&&#5!6(44+!-%&-+''((!*('!!H%47 &+*-++*9!0.''/!6(''#!2*!'.'-+*.'!/+-/+&%00+*!$+3)%*&/424/+&'%*! 0.-/*//*!IJK74/+'%''/!:/!,+'+)#'! &%&'//*!,#+)#-+3://5 7!K%*!'.'-+0.-&%*!0.-//*!$+3)%*&/424/+&%'!4/,&%'!4++--.)/'! L9M!'.*'+/!,#+)#&&#9!0+-#!2*!)/3&+*!,/4:2*5!?/4'/2&/!$%+8#*!)+%'7 '#0#&'##*!/:/&'/!-.4.+!3/-%**%'.&&/!(0,#3+&'>&&#5!F+!&++&!,+8#! )#$%-&(#!-/.,.*-+(0,#3+&'>:%*!0%3-+'(&'#!:/!*++8%*!4/,&+(&'#7 )#44+&((''#9!6(''#!&/*225 ARKILIIKUNNAN PARATIISISAARET? 6(44+7'.'-+0.-&%&&/!4/&'%*!'/3--/+4..*!-#('%'##*!,%$02IEK7 '%-*++--//5!K++*#!4/,&%'!&//)/'!+'&%!0%3-+'#!*%'+&&#!&+:/+'&%)+44%! -/3'2+44%!-2$8/'9!:2+&&/!$%!2)/'!4++--.*%%'9!&%-#!4+&#'#!-2$'++*! -200%*''%:/5 /4.%%44/!4/,&+!/&..9!&+'#!'28%**#->+&%00+*!$#*! !-2.4..*! &%'!0(>&!&//).''+)/'!'(--##0+##*!,/+--2:/!+'&%*#+&%&'+!'/+!-/)%7 3+*!-/*&&/9!&++&!+40/*!/+-.+&'/9!6(''#!-%3'225 6(44+7'.'-+0.-&%%*!2&/44+&'.*%%'!4/,&%'!2)/'!0%3-+**%%'!$%+44%! 0%3-+'(-&%44+&+#!,/+--2:/5!N++&'#!(4+)2+0/+&%&'+!&..3+*!2&/!&//7 ).'%'//*!-/)%3%+8%*!-/*&&/!:/!-#)%44%*!'/+!,(>3#44#5!?/+*!-/$7 8%-&/&&/!,32&%*'+&&/!-#('%''++*!/.'2/! &)#4+*%%*#5!6.*! *#0#!'.42-&%'!%&+'%44##*!($8(&)/4'/4/+&+44%!-244%A2+44%9!$%!&//'7 '/)/'!$()+*-+*!-(&%44#9!%''#!0+&'#!'.244/+*%*!,/3/'++&+!2+-%+*!4>(7 '((9!6(''#!*/.3/$'//5 Luuliikunnalla selkärankaa Luut vahvistuvat koko elämän kestäviksi monipuolisella liikunnalla. Tässä erityisiä luuliikuntavinkkejä ne muuten sopivat myös aikuisille... - Hypi ja pompi. Sen jälkeen pompi ja hypi. - Kiihdytä ja jarruta ja tee siinä välillä nopeita suunnanmuutoksia. - Luottaisin tässä asiassa enemmän porkkanaan kuin keppiin. - Harrasta vauhtia: tee nopeita pyrähdyksiä vaikkapa pallon perässä tai hyppynarun kanssa. Tee vauhdikkuudesta niin kivaa, että jaksat tehdä sitä puoli tuntia kerrallaan. - Hengästy ja hikoile - Varmista, että saat tarpeeksi kalsiumia. 4 maininki maininki 5 - Lisää television, tietokoneiden ja pelien oheen tai sijaan verenkiertoa elvyttävää liikkumista Marketta Kyttä filosofian tohtori, erikoistutkija Aalto Yliopistossa myös kansainvälisesti arvostettu tutkija sai tänä vuonna työstään kansainvälisen webgisinnovaatiopalkinnon

4 !"#$"%&''($&)*+$ Maria Kurki on kolmen lapsen äiti ja ammatikseenkin lastenhoidon ammattilainen. Marian arjessa riittää elämisen makua kun uusi talo rakentuu Hirvensaloon. Mainingin lukijat pääsevät Marian mukana uuden kodin rakentamisen vaiheisiin. Mutakylpyjä omalla takapihalla Ensimmäiset viikot uudessa kodissa sujuivat vauhdikkaasti ja ilman ongelmia. Tavarat asettuivat paikoilleen yllättävänkin nopeasti eikä mitään ylimääräisiä pahvilaatikoita lojunut enää nurkissa muutaman päivän asumisen jälkeen. Samaten me talon asukkaatkin asetuimme aloillemme oikein sutjakkaasti. Erityisesti kahden nuorimman lapsen leikkimistä upouusissa huoneissaan oli ihastuttavaa katsoa etenkin kun aiemmissa kodeissa ympäri asuntoa vaellelleet lelut ja muut lasten tavarat pysyivät hämmentävän siististi omien huoneiden sisäpuo- lella. Esikoisemme kohdalla omasta huoneesta vei voiton vain lasten yhteinen peli- ja tv-huone, jonka sohvalla vierähti tunti jos toinenkin. Talomme rakennustöissä oli pieni tauko ennen ulko- ja pihatöiden alkamista, mutta naapuritonteilla sen sijaan kuhina kiihtyi lumien sulamisen myötä. Koko kotikatu alkoi olla täynnä kaivureita, rekkoja ja pakettiautoja kun kuudella saman kadun tontilla aloiteltiin rakennusprojekteja lähes samanaikaisesti. Naapureita on kiva saada, mutta on myös aika huojentavaa katsella toisten ahertamista, kun projekti oli omalta osaltamme edennyt jo perin kotoisaan vaiheeseen. Kaiken kaikkiaan elämä on aika mallillaan: siivousinto on korkea ja useamman kerran viikossa tulee tartuttua imurin varteen. Suurimman nautinnon ja viihdykkeen uudessa kodissamme on tuonut olohuoneen noin 250-tuumainen Luonto on vielä meidän -ikkunamme. Iltaisin olemme saaneet ihailla sen läpi niin jänisten keväisiä rientoja kuin peurojenkin vaellusretkiä! Kevätauringon paistaessa lämpöisästi ikkunoista alkoi pihamme karu totuus taas nostaa päätään: mutaa, mutaa ja mutaa, jonka joukossa oli sekalaista pikkurakennusjätettä Eipä siis auttanut kuin asettaa luovuus taas koetukslle ja alkaa suunnittelemaan pihaa ja terassia. Näin amatöörille tämäkin puuha tuotti mukavaa päänvaivaa, eivätkä edes alan lehdet tai nettisaitit tuoneet helpotusta asiaan. Sisäpuolen sisustusmietinnöistä tuttu valintojen loputtomuus ja toteutustapojen moninaisuus huimasi poloisten omakotiasujien päätä. Päätimmekin yhteistuumin ottaa pihasta useamman vuoden projektin: terassi ja nurmikko kesäksi valmiiksi, muut puutarhaunelmat saavat odottaa ideoiden syntymistä. HIRVENSALON ')!++$$'LM%&!+LN+OPQRK Kevät on lääkekaapin siivouksen aikaa! Tarkista kodin, mökin ja veneen lääkekaappi ja hae täydennystä meiltä. Muistathan että palvelemme arkisin 9-19 ja lauantaisin Apteekin aukioloaikojen ulkopuolella voit jättää reseptisi, puhelinnumerosi ja toivomuksesi toimitettavista lääkkeistä Valintatalossa apteekin ulkopuolella olevaan postilaatikkoon. Lääkkeet ovat noudettavissa apteekista erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Lisätietoja löydät apteekin kotisivuilta Aurinkoista kevättä! Anne Kanerva APTEEKKI!"#$"$##%&$'()'%*'!#"!+ Diasporal 400 extra Vahvin magnesiumsitraattivalmiste haastavampien lihasvaivojen hoitoon. Luonnollinen sitraattimagnesium imeytyy parhaiten, auttaa välittömästi ja vaikuttaa pitkään. Appelsiinin makuinen pikajuomajauhe.!"#$%&,-./0& Pitkäpellonkatu 2, Turku Moikoisten liikekeskus Puh. (02) Avoinna ma-pe 9-19 la 9-15 HALOO! Ole hereillä! Puutarhakulttuuri Iskee Hirvensaloon, Kakskertaan ja Satavaan! VIHERLASSILA Alakyläntie 2-4, TURKU puh fax Avoinna ark. 9-20, la 9-17, su Pyhäpäivinä su aukioloajat. Meille pääset busseilla nr. 20 ja maininki maininki 7

5 Jossittelua Marjatta Palmgren, Kaistarniemi Jossittelu on jälkiviisauden lajityyppinä kehno. Sen sijaan kotisohvafilosofoinnin käynnistäjänä jossittelu on kelpo työkalu. Tämän vuoden Mainingeissa kymmenen saarelaista vastaa kymmeneen kysymykseen. Jos sinä olisit vastaamassa niin mitä vastaisit? JOS LEHMÄT LENTÄIS, KYMMENEN OUTOA KYSYMYSTÄ: 1. Jos olisit yhden päätöksen ajan saarten diktaattori, niin millaisen päätöksen tekisit? Sillan rakentaminen aloitettaisiin. Toinen silta tarvittaisiin heti. Mehän oltaisiin täällä motissa, jos nykyiselle sillalle tapahtuisi jotain. 2. Jos Hirvensalo, Kakskerta ja Satava itsenäistyisivät, niin kenet maailman päämiehistä haluaisit saarten presidentiksi? Alexander Stubb. Vakuuttavan oloinen. Miellyttävä. 3. Jos olisit nyt kymmenenvuotias ja kuin taikaiskusta näkisit tähän hetkeen, niin millaisia terveisiä lähettäisit itsellesi? Opiskelu on kaikkein tärkeintä, kehitä itseäsi. Matkustele ja tutustu erilaisiin ihmisiin ja kulttuureihin. 10. Jos saisit vaihtaa jonkun elämäsi päivistä, niin vaihtaisitko? En vaihtaisi. Elämä on kuin räsymatto, tummia ja kirkkaita raitoja vuorotellen. 4. Jos saisit matkustaa loppuikäsi aikana vain kerran ja vain yhteen kohteeseen, missä kävisit? Venetsia,erikoinen kaupunki. En ole käynyt, mutta haluaisin päästä näkemään kaupungin vedenpäällä. 5. Jos olisit eläin, niin mikä eläin olisit? Varpunen. Linnut on vaatimattomia ja kauniita. Ne ei kylvä eikä niitä. 6. Jos esiintyisit tänä iltana televisiossa, niin millaisessa roolissa haluaisit olla? Osallistuisin ajankohtaiseen keskusteluohjelmaan. Yleisössä voisin olla ja kysyä jotakin asiantuntijoilta. 7. Jos saisit olla yhden päivän ajan mies, niin kuka maailman kaikista miehistä olisit? Elvis Presley nuorena. Pidän hänen musiikistaan. 8. Jos joutuisit autiolle saarelle kymmeneksi vuodeksi, niin ottaisitko mukaasi Brad Pittin vai Sokrateen? Sokrates. Antaisi henkisesti voimavaroja. 9. Jos saisit hyvältä haltijalta itsellesi yhden hyvän ominaisuuden tai taidon, minkä ottaisit? Taito luoda taidetta, taidemaalari. Maalaisin öljyväreillä kauniita maisemia. Pidän kaikesta kauniista. Toukokuinen Triennaali Triennaali on voimissaan nyt toukokuussa. Tässä on päätapahtumia, lisää löydät osoitteesta SILLANKAIDETAIDE-AVAJAISET ovat Hirvensalon sillalla 5.5. klo Kaikki saarten koulut ja päiväkodit ovat osallistuneet sillankaideprojektiin. Vihkimaraton Ikhtys-kappelissa klo alkaen. Keväisenä perjantai-iltana klo 19 alkaen vietetään vihkimaraton-yötä, jossa vihitään pariskuntia avioliittoon ja toimitetaan myös avioliiton siunaaminen tunnelmallisessa Ekumeenisessa Taidekappelissa Hirvensalossa. Jokaiselle hääparille varataan hetki vihkikeskusteluun, jonka jälkeen pappi vihkii heidät taidekappelissa. Vihkijänä toimivat tuomiorovasti Rauno Heikola, taiteilija rovasti Hannu Konola sekä teologian tohtori Heikki Suominen. Musiikista vastaavat Anja Nurminen ja Leena Suominen. Vihkijät suorittavat vihkimisen saapumisjärjestyksessä. Myös aikavarauksia otetaan vastaan ennakkoon numerossa (02) tai Lisää tietoa SCHOOLS OUT! klo 9.00 alkaen. Mukana ovat Haarlan, Kakskerran ja Wäinö Aaltosen koulut. Rakkaudella sisaresi näytelmän ensi-ilta on Brinkhallin kartanossa klo Pirjo-Riitta Tähden kirjoittama näytelmä Rakkaudella sisaresi (1991) pohjautuu tositarinaan ja kertoo venäläisen emigranttiperheen vaiheista Pietarin loistosta Turun seudulle Littoisiin. Näytelmä kertoo vallankumousta vuonna 1917 paenneista Thiessin sisaruksista ja heidän perheensä traagisista kohtaloista. Tarinassa vuorottelevat sisarusten Noran ja Rinan nykyisyydestä, vuodesta 1987, ja menneisyydestä kertovat jaksot. Sisarukset elävät rapistuneessa huvilassaan keskenään toraillen ja menneitä muistellen. Pietarista he muistavat vaurauden ja huolettoman seuraelämän ja kaipaavat niitä peräänantamattomasti. Nykyisyyteen sisarukset eivät pysty sopeutumaan.rakkaudella sisaresi elävöittää historiaa hienolla tavalla ja antaa uutta tarttumapintaa emigranteista. Monille Turun seudulla Thiessin sisarukset elävät muistoissa pelkkänä nimenä ja monia kiinnostaa heidän mystisen koskettava tarinansa ja kohtalonsa. Vaikka he sulkivat itsensä ja elämänsä muulta maailmalta, heidän tarinansa elää yhä. Lippuvaraukset: Adalmiinan helmi, Kakskerran seuraintalolla. Ensi-ilta klo Kakskerran Nuorisoseuran teatteri esittää koko perheen satunäytelmän. Lisätietoja: H I R V E N S A LO Adalmiina ja muori metsällä, harjoituksissa sienikoriksi käy ruuvilaatikko. Brinkhallin näyttelyn avajaiset ovat klo maininki maininki 9

6 !$+,&)''-''!"#.--./ Mare on vaihto-oppilaana Skånessa ja kertoo kuulumisiaan Mainingin välityksellä. Hostäiti Bev aurinkoisena päivänä ja Öresundsbrun taustalla. LC Marina Huhtikuinen tiistai sujui Wäiskin Paavo-hallissa Nuorten Terveysmessujen merkeissä. 1-3-luokkalaisille Turun ensi- ja turvakoti ry:n lapsityöntekijä Pekka Härkönen puhui aiheesta Arjen pelisäännöt. Lapset viittasivat ahkerasti Pekan kysyessä heidän perheittensä tapoja. Lapsia palkitaan kodeissa hyvästä käytöksestä ja rangaistaan eri tavoin. Suomessa tukistaminen ja muu väkivaltainen kohtelu on lailla kielletty. Jäähypenkkiä käytettäesä on tärkeä muistaa sääntö, jota käytetään kotioloissa; 8-vuotiaalle max 8 minuuttia, 9 vuotiaalle 9 minuuttia jne. 4-6-luokkalaislle oli järjestetty Nuorten messut Paavo-halliin. Siellä mm. Hirvensalon apteekin apteekkari kertoi lapsille mitä tehdä, kun ampiainen tai punkki pistää ja mitä tehdään, jos käärme puree. Viherlassilan edustaja neuvoi kädestä pitäen lapsia kasvattamaan itse terveellistä ravintoa. Kukin kylvi viisi herneensiementä ruukkuun, jonka sai sitten kotiinviemisiksi. Hirvensalon SPR jakoi piirroskuvilla varustettujen monisteiden kera tietoa, miten toimia jos putoaa veteen, polttaa kätensä tai kaatuu pyörällä. Arkea on elämässä eniten. Pekka Härkönen kertaa toimivia arjen pelisääntöjä. Suomalainen rinnakkaisluokkalainen Ida juhlista, missä piti olla jotain P-kirjaimella alkavaa. Varmaan kaikkein paras juttu Etelä-Ruotsissa asumisessa on sää täällä. Muistan miten syyskuussa otin vielä aurinkoa Skanörin rannalla, lunta oli ainoastaan joulukuussa ja nyt huhtikuun alussa mittari näyttää jo hellelukemia kun samaan aikaa Turussa on vielä lunta ja jäätä. Ihanaa pyöräillä kouluunkin jo pelkissä shortseissa! Mulla on rinnakkaisluokalla kaveri, joka on myös suomalainen ja outoa kyllä, mutta ruotsin puhuminen hänen kanssa sujuu sata kertaa paremmin kuin suomen, vaikka hänenkin äidinkieli on suomi. Jotenkin menee sanat ja taivutukset aina ihan väärin suomea puhuessa joten puhutaan suosiolla ruotsia. Toivottavasti en kuitenkaan ihan kieli solmussa kotiin parin kuukauden päästä tule! Kram, Mare Teksti ja kuvat: Maarit Myllymäki!""##"$%&'#(()*($+,-".($ TALLETUS & RAHASTO Kevättarjous Talletuskorko 3,5 % Vuotuinen 3,5 % korko 6 kk:n talletukselle, kun sijoitat puolet summasta talletukseen ja puolet Handelsbankenin osake- tai yhdistelmärahastoon. Vähimmäissijoitus euroa. Tarjous on voimassa saakka. 45,6"6"3$"&5'78'95#$5 :::;1%#%<23;=2 /('(0$0*0&0-&01**+"$2344 vahdontie 600, rusko. puh ma-pe 10-18, la Rahaston tuotto määräytyy markkinatilanteen mukaan. Rahastomerkinnästä veloitetaan hinnaston mukaiset palkkiot. Rahastoja hallinnoi Handelsbanken Rahastoyhtiö. Esitteet ja lisätietoja konttorista sekä osoitteesta handelsbanken.fi/ tarjous. Turku-Hämeenkatu, Hämeenkatu 2 Puh Puhelun hinta 8,28 snt/puh +12,0 snt/min. 10 maininki maininki 11

7 Heikki valitsi seuraavan lehden keskiaukeamalle sympaattisen laulajan. Ja saarelaisen totta kai... Virheisiinkin tyytyväinen mies minä kakskertalainen Maansiirtourakoitsija Heikki Muurisen voisi sanoa olevan kaikkea muuta kuin maanläheinen mies. Siis sikäli, että hän on kuin valmis nousemaan lentoon, jalat hiukan irti maasta, olipa se ajatuksen lentoa, lavatanssia, zumbaa tai teatteria. Kädet lähtevät liikkeelle ja nousevat korkealle ilmaan, kun hän alkaa selittää, millaista on tanssi. -.&9!-.*!&.20/4/+&+/!-/'&229!)/+-.''//! -T/*&&+!2*!-%)%(''#9!$#*!&/*225!?/+--/!:2&7 &+4'#!-.+*!,2$:/4/+&%'!24+&+)/'!,/+*+0/&&/5! 1.''/!:2&!2''//!%&+0%3-+-&+!)/+--/!)/*$/*!-/,,/7 4%%*!<#*+&%*!//442'9!*++*!%**%*!%+!'/*&&+!&.:.!%**%*! -.+*!$.20//'!24%)/&+!&+%44#!//4'2:%*!,##44#5 1.''/!'2-+!0+%&!2*!($'#!4/+44/!4.2'%''/)/!:/!:/4/'! 0//&&/5!".2''/0.&!2*!'.2*.'!,/4:2*!'>+'#!=!:2&-.&! 4++-//-+*!:/!0(>&!).28%*!-/-&-%3'/4/+*%*!7'+''%4+*5 Heikkin Muurinen sanoo elämässään halailleensa paljon puita. Niistä ja niiden kanssa rimpuilemisesta saa voimaa. Muurinen käy risujen ja rankojen kimppuun lähimetsässä ja saa energiaa niiden kanssa painimalla. TEATTERI VERISSÄ 7;2&!%*!24+&+!'#44#!/4/44/9!24+&+*!'%/''%3+*!,.24%44/9!&%! 2*!*++*!4.2*'%)//9!1..3+*%*!&/*225 -%33/*!*.23+&2&%.3/*!*#(''#0>44# *%*!2*!%$'+*('!244/!3224+&&/!:2&!'2+&%&&/-+*5! 1(>&!H2)+0#%*!'%4%)+&+2&/3:/&&/!*.23+&2&%.3/*!)#7 -%#!'/3)+''++*!/).&'/:+-&+5!;..3+!*('!%*&+7+4'//*&/!282'7 '//!)/*$/!-4/&&+--2&/'.!\G8/40++*/*!$%40+\9!:2*-/! %*&+7+4'/!2*!YR5!' '/5 71+*.44/!2*!&++*#!-/0/3+,/4)%4+:/!G*'2*+*! H#*!,2$'++9!%''#!2*!4/,&%&'/!/&'+!\,+'#*('!20//!'%/'7 '%3+/\5!H%+--+!%&+''+!=!0..'!&/+)/'!-/'&2/5 12*%&&/!/&+/&&/!1..3+&%44/!*#(''##!24%)/*!-/-&+!,.24'/9!'2+&//4'/!&%!-2*-3%%''+*%*9!-2)/*!'(>*!'%-%7 &%!,.24+9!:2-/!&/0/44/!*2&'//!:/4/'!//)+&'.-&%*!+3'+! 0//&'/5!N#(''#0>!:/!)/-/)/00/'!/&+/'!-+%'2.'.)/'! '2+&++*&/!32)/&'+*!3224+&&/5 7O4+*!-+*-%3%+44#!,32)/&'+*/9!4+,%3+'!-/.4/&&/!:/!327 )/&'+*!'/--+!,##44#9!$#*!*/.3//5 76(&%4+*!4.-.'/+'2/9!:2'/!+40/*!%+!&//!*/+0/4.,//! %+-#!,##&%!0/'-.&'/0//*5 6/-&-%33/&&/!2*!%4)('%''(!)/*$//!-+*-%3+,%3+*7 *%''#9!:2-/!*('!2*!$.)+/9!0.''/!24+!).2&+&/8/*!/4.&&/! '2'+&+*'/!'2''/5!6+*-%3%+44#!($8+&'(+!%**%*!)/*$//*! %3##*4/+*%*!)#%&'>-+3:/*,+'2!:/! *%*!%4#0#5! N('!2*!'#0#*!-%)##*!-+*-%3%+&&#!/**%''.!4#-&(*#! )+33%*!PMQ!2,%''%4.!&%.3//)//*!-%3'//*9!:2-/!2*!1/7 3+/*!,#+)#*#!%*&+!-%)##*#!K+*/,+*!4%+3+-%&-.-&%&&/5! 7F*!$/4.**.'!,32)/&'+*!3224+&'/!-+%4'#('(#9!-.*! -..4.*!-+3--2)/4'..&'22*5!O4+&+!244.'!&.--%4//9!:2&! %*!24+&+!&.2&'.*.'5 HUIMAA ON MYÖS URHEILUVAUHTI 1..3+*%*!2*!:..3+!,/4/**.'!-%)#+&%4'#!"/,+*!$++$'27 3%+&&.4'/5 7LPQ!-+420%'3+#!'.4+!$++$8%''(#!)++-2&&/5!RQ7SQ! T3$%+4%0//*!%+!-.+'%*-//*!'/3)+'&%!4#$'%#!/+*/! 0%3'/!%8%00#&5!?/*$/!.3$%+4.&%.3/!6/-&-%33/*! 62%'.&!2*!'3+00/''.!..'%%*!)+3%%&%%*5!H%**/4/*! &%.3/-.*'/-%&-.-&%&&/!2*!0+%&'%*!4+$/&-.*'2:.0,7,//9!:2&&/!1..3+*%*!2*!244.'!0.-/*/!3%+4.'!,/3+-(07 0%*'#!).2''/5!K+%44#!,23.-/*!(8+*!2*!&#+4(*('9!0.''/!..8%'!0+%$%'!2)/'!'%3)%'.44%+'/!0.-//*5!;2-/+*%*!&//! &+%44#!0%**#!20/*!-.*'2*&/!:/!'.*'2*&/!0.-//*5 7K(-&(44#!24+!0(>&!U/+4/'+*2/9!-%)##44#!V.0U//5! K+%44#!24+)/'!0+*#!:/!0..'!*/+&%'9!$#*!)+3*.+4%%5 76%)##*!V.0U/&&/!24+!!0(>&!0.+'/!0+%$+#9!$#*! -.+'%*-+*!'#&0%*'##5 Erja Nikkilän puheesta kuuluu mukavasti vanhan kotipaikan, Tampereen murre. Koti on nyt kuitenkin ollut jo vuosia vankasti Kakskerrassa. 24+!4/'.!H/3:/''.4/&&/5 T3$%+4.!2*!,%3.&'/9!:2*-/!,##44%!3/7 -%*'..!-/+--+!0..W 76.*!2*!4++-//!'>+'#9!%+!,##&%!.3$%+7 4%0//*9!'.4%%!$%*A+'(&2+3%+'/!:/!/4-//!..,./5!K++$%*!-+%3'%%&%%*!%+!&//!+'&%##*!,##&'##5 KARJALAISET SUKUJUURET ISOÄIDIN PUOLELTA 1..3+*%*!2*!&//3+44/9!%+!/+)/*!-.+*9!)//*!'#(&+*!-27 '2*//*5!K(**(+*-2'+!2*!4#$%44#9!*(-(+*%*!-2'+!2*!247 4.'!+&2)/*$%0,+%*!-2'+,/+--/5!6/3:/4/+&%'!&.-.:..3%'! &%4+''#)#'-+*!#--+#!/+-/!,/4:2*!)+4-/&'/!:/!)#4+'>*'#! 4.2**%''/5 71//*3/-%**.&/4/*!$200+/!24%*!'%$*('!*#+44#! &//3+44/!XQ!QQQ!'.*'+/9!1..3+*%*!4/&-%%5!T3/-/'!$#*! 2*!/42+''/*.'!).2**/!YZMM5 76.*!4/&-%%!&%+'&%0#*!,#+)##!)++-2&&/!YP!'.**+*!,#+)+#9!$#*!(**##5! 7K++$%*!(3+'%'##*!&.2&'.'%44/9!0.''/!*('!%*!&.2&'.5 ;/!)/+--/!1..3+*%*!4/&-%%!'.*'%://*!,+4-%!&+40#7 $#*%*!&/*2:%*&/!0.-//*!/&.**2*!&##&'#0+&'#5!62'+! Kyselin lukutaitoa, jota ilman ei saa naimalupaa eikä pääse matkustamaan. 12 maininki KUUKAUDEN SAARELAINEN MAIJA HAUNINEN-KALLIO TERTTU DIETRICH TOMI KORKKA MAURI KOSONEN JETHRO ROSTEDT ARJA TUOMI KITTY ENBOM LIISA SEPPÄNEN TEIJO MÄKELÄ maininki 13

8 %+!-.4.9!-.*!&+**%!%+!%$8+5!O0/'!$200/'!2)/'!:##*%%'! '2'%.''/0/''/!20+&&/!*.3-+&&/5 7K%!2*!244.'!%4#0#*'/,/5 H#*!0(>*'##9!%''#!)#4+44#!2*!'28%44/!2''/*.'!*++*! '+.-+44%9!%''#!42,,..*!,/4/0+*%*!2*!244.'!4#$%44#5! 7K/0/!2*!02*%&&/!0..&&/-+*!/&+/&&/5!;2'/+*!%4#7 0#*!)/33%44/!,+'##!-2-%/5!F44%+!24+&+!244.'!3/*--2:/-+*! Kuka: Muurisen Heikki, maanviljelijä, maansiirtoalan urakoitsija Harrastukset: Niin näytteleminen ja urheilu kuin kinkerit ja lavatanssit Parasta saarilla: Kaikki sanovat, että luonto, mutta kyllä se vaan se luonto on. Luonto ja ihmiset. Oma saarihistoria: Heidekenillä syntynyt mies tuntee saaret perin pohjin metsiä myöten. Jos tontit ovat tuttuja maanrakennustyön myötä, ovat metsät tuttuja metsästysharrastuksesta. -2-%0.-&+/9!%*!24+&+!'#&&#!*('5!K%-+*!2*!244.'!2,,+/! :2$2*-+*9!-.*!*++&'#!&%4)+&+5 N('!1..3+*%*!2*!-.+'%*-+*!,+&'#*('!(3+'(-&%&7 &##*!&.-.,24)%'!)/+$'.0//*5!?/&'..'/!-/*'//!*('! *++*!20/!,2+-/!J/&+!-.+*!\0/+'2,.442*!-2-2+&%&'/\! $200+&&/!0.-/*/!244.'!*//,.3+*!,2+-/5 7H/4./*!+'&%!$/33/&'//!'#'#!$200//5 HYVÄ HUUMORINTAJU SITOO TIUKASTI YHTEEN H//&'/''%4.!2*!%$'+*('!,/3%00/44%!,.24%44%9!-.*!).27 32'(>'#!'%-%)#!/)2,.24+&29!&/+3//*$2+'/:/!F3:/!N+-7 &+''%*!'.3-.4/+&'.*.'!N+--+4#!2*!1..3+&%44%!'/&/)%37 '/+*%*!-/)%3+9!$#*!%+!:##!&/*/''20/-&+!:/!$..023+*'/7 '.'.-&+!*++8%*!YY!).28%*!/+-/*/9!:2'-/!$#*!2*!H%+--+! 1..3+&%*!'.*'%*.'5!6/.,.*-+!)+%$#''##5 A+44/!-.*!-.4:%*!*++*!*+&-/'!0%*%)#'!*.3+*9!-.*!-/'7 -/.%0,//9!%''#!*#-+&+!4#$%44% *%*!2*!'(('()#+*%*!%4#0#*)/4+*'2+$+*&/5! H#*!,2$'++9!%''#!2*!'%$*('!*%!)+3$%%'9!:2'-/!2*!'%$7 *('!:/!*++8%*!:#4-%%*!2*!'#&&#!:/!*('5!H#*%44#!2*!-/-&+! 4/&'/9!,2+-/!:/!'('#39!:2+44/!024%00+44/!2*!-/-&+!4/&'/5! "/&'%*4/&'%*!-/*&&/!2*!*('!0/$8244+&'/!%4##!:/!/*'//! &+'#!/+-//9!:2-/!20+%*!4/&'%*!-/*&&/!2*!%$-#!0%**('! 2$+5 71+*#!)/+$8/*!)/+,/'!:/!*.7 -.'/*9!$#*!-%3'225! 7N%! 2)/'!.&-20/''20+/! '((,,%:#9!$#*!+$0%''%4%%!4/,&%*4/,&+//*9!:2+&'/!*.27 3+*!2*!)/&'/!,.24%*'2+&'/!)++-2*!+-#+*%*5!F&+0%3-+-&+! $%3--#-23)/+*%*!F4&/!%+!-2'2*/!'(--##!%8%&!,>4(* *!##*%&'#9!0.''/!-/+)+*-2*%%*!-((8+&&#9!,/,/*! &(4+&&#!$#*!2*!-.+*!-2'2*//*5 SEURAAVA KUUKAUDEN SAARELAINEN K%.3//)/!-..-/.8%*!&//3%4/+*%*!2*!H%+--+! &%44%!'.''.!&%-#!'(>*!%''#!($8+&'(&'2+0+**/*!-/.''/5! 1..3+*%*!4.2**%$'++!'#'#!+$0+&'#!&(0,//''+&%-&+5! 12*+!'.*'%%!$%*-+4>*!0(>&!$#*%*!$()+&'#!4/.4.*!4/$7 :2+&'//*5!K%.3//)/!$//&'/''%4.!)+%!-..-/.8%*!&//3%7 4/+&%*!6/&-%33/&'/!'//&!,++3.*!)%33/*!-2$'+!H+3)%*&/7 42/5!;/!-.'%*!/+*/9!&%.3//)/!&//3%4/+*%*!-%3'229!0+$+*! &..*'//*!,/442!$%+'%'##*5 Teksti ja kuvat: Sini Silvàn Ellei olisi ollut rankkojakin kokemuksia, en olisi tässä nyt. Sekin on ollut oppia johonkin, kun niistä selvisi. JARMO LAIVORANTA ERKKI ÄÄRITALO JUHA LAMMI JYRKI LATVA TAINA JA JARI SALONEN KAROLIINA JA MIKKO LEHTO ANJA HYYSALO HEIKKI MUURINEN Aktia Suomalainen pankki Aktia on Suomen vanhin suomalaisomisteinen pankki. Aktian perustukset valettiin jo yli 180 vuotta sitten, kun vanhin Suomessa nykyisin toimivista talletuspankeista perustettiin. Kotimainen Aktia korostaa paikallisen läsnäolon ja asiakaslähtöisen päätöksenteon tärkeyttä. Asiakkaamme saavat laadukkaita pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalveluja. Sovitaan treffit! Minna Lehto puh Maritta Virtanen puh Aktia Pankki Oyj Turku Kauppatori, Yliopistonkatu 15, Turku Jaana Kakko puh maininki maininki 15

9 8.5. ÄITIENPÄIVÄ! Korut, kortit, kukat ja kakkutarvikkeet kaikki Skanssista! Toukokuu on juhlaa! Karuselli Skanssissa! Lasten laulukilpailu, kasvomaalausta, askartelua, Paula Lehmä, maistiaisia ja paljon muuta! Suomen viihtyisin kauppakeskus! Design Outlet Skanssissa Ihanat ja uniikit lahjat löytyvät täältä! N. 10 min. ja olet perillä! Ps. Flowpark on myös jo auki! OLYMPUS PEN E-PL KIT OLYMPUS PEN E-PL KIT SUURKUVATULOSTEET ja CANVAS-TAULUT A1-kokoon saakka jopa samana päivänä Skanssin myymälästä! Norm. 559 Säästä Norm. 899 Säästä 250 Viralliset PASSIKUVAT 8 GB MUISTIKORTTI (Arvo 69,-) + kupongilla VELOITUKSETTA 8 GB MUISTIKORTTI (Arvo 69,-) odottaessa! OLYMPUS TG-810 OLYMPUS TG-310 Vain tällä kupongilla! + kupongilla VELOITUKSETTA Muistikortti (4 tai 8 GB) VELOITUKSETTA Norm. 339 Säästä 40 + kupongilla VELOITUKSETTA 4 GB MUISTIKORTTI (Arvo 29,-) 00 Norm. 219 Säästä 20 + kupongilla VELOITUKSETTA 4 GB MUISTIKORTTI (Arvo 29,-) ilmoituksen kameroihin. Tarjous voimassa asti tällä kupongilla. Arvo 29 / 69. Turku, Kauppakeskus Skanssi Puh Puheluhinnat: 8,28 snt/puhelu + lankapuhelimesta 7 snt / min tai matkapuhelimesta 17 snt / min. Satoja tarjouksia PROwebSTOREssa 16 maininki maininki 17

10 Jätteiden lajittelu on vastuullinen ympäristöteko - Lajittelu on hyvin vaivatonta. Meidän perheessämme se meneekin lähinnä niin, että minä lajittelen, ja siirrän roskien viemisen eteenpäin muille, naurahtaa hirvensalolainen Saija Aaltonen. S /+:/*!4+&#-&+!G/4'2&'%*!,%3$%%&%%*!-..4.)/'!/)+20+%&!>"3. '%*!0.-//*!/44%!LQ!/&.**2*!'/42($'+>+8%*!%+!'/3)+'&%!2''//!-#('7 '>>*!:#'%/&'+//!-%3#(&-/3'2*A+44%5!"#$+*!-%3#(&-/3'2*-+,+&'%!4>(7 '((!-.+'%*-+*!4/&-%''%4.3+*'%%*!-.,%%&&/!24%)/*!-/.,/*!)+%3%&'#9! :2'%*!-+%33#'%''#)#'!,/$)+'!2*!'/,/*/!2''//!0.-//*!-/.,,/3%+&7 &.+44%5 7!6%3#(&-/3'2*-+,+&'%%*!-#(''>>*2'2&'/!2*!-(44#!244.'!,.$%'7 '/! '/42($'+>*! $/44+'.-&%*! &+&&/5!?2+&+$/*!&%47! 4/+&%*!$/*--+/9!)/+--/!0##7! 3#(-&%'!%+)#'!&%44/+&%%*!)%47 )2+'/-//*9!K/+:/!&/*225 Valtterilla ja Rebekalla on oikea ote lajitteluun. - Joku aktiivinen asukas on laittanut keräyspisteen seinälle lajitteluohjeet, jotka helpottavat muiden roskien vientiä, Saija kertoo. JATKOSSA LAPSETKIN MUKAAN LAJITTELUUN - Se on vain niin helppoa heittää roskapussi menemään. 7!J##&##*'>+&%&'+!0%+44#!4/,&%'!4/+''/7 )/'!32&-/'!&%-/:#''%%&%%*!:/!'2+&+*//*! 4%$'+%*-%3#(&-23++*-+*5! ;2&-.&! 2*! -#(*('!0+%4%&&#9!%''#!4/:+''%4./!)2+&+!2,%''//!$%+44%!)/+--/,/!4%+7 -+*!-/.''/9!K/+:/!-%3'225 K/+:/!,+'##!:#''%+8%*!4/:+''%4./!$()+*!'#3-%#*#!/&+/*/!(0,#3+&7 '>*!-/**/4'/5!H#*%*!0.-//*&/!&%!2*!/&+/9!:2*-/!%'%%*!-/**/''//! A+4'/!:/'-2&&/-+*!-%$+''#)+#!,##'>-&+#5 7!O4%*!0+%''+*('!0(>&9!%''#!4/,&%'!)2+&+!:2-.!-%3'/!)+%8#!'.'.&7 '.0+&-#(**+44%!-//'2,/+-/44%5!H%!*#-+&+)#'!&+442+*9!0+'%*!$207 0/!'2+0++!-#('#**>&&#5!K%!-.*!2*!)/+*!*++*!$%4,,2/!$%+''##!32&7 -/,.&&+!0%*%0##*5!K%*!:#4-%%*!&%!2*!,2+&&/!&+40+&'#!:/!0+%4%&'#9! K/+:/!,2$'++5 Teksti: Esa Töykkälä Kuvat: Esa Töykkälä ja Aaltosten albumi Raivaa kesälle tilaa Kierrätys on nykypäivän ihmiselle jo arkea. Tai ainakin pitäisi olla. Elintila lisääntyy mukavasti, kun turhat tavarat laittaa kiertoon. Sitä paitsi kaupanpäälle syntyy hyvä mieli, kun voi antaa tarvitsevalle. KÄYTTÖKELPOISET TAVARAT Turun Ekotori, Kirkkotie 10 tai Rieskalähteentie 754. Ekotorilla on myös kuljetuspalvelu. SUURET JÄTTEET Käytä kuljetuspalvelua: Turun Seudun Jätehuollosta voit tilata esim. kylmälaitteille, huonekaluille ja jätesäkeille noutopalvelun numerosta maininki ONGELMAJÄTTEET Ympäristöauto Yrjö Topinojan jätekeskus SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKAROMU Topinojan jätekeskus Turun Ekopaja, Rieskalähteentie 74 Turun Ekotori, Kirkkotie Vanhan Kakskerrantien kierrätyspiste maininki 19

11 Kuva: Mikko Laaksonen Ajankohtaista asiaa sinulle, yrittäjä! Tervetuloa Turun Seudun Osuuspankin toukokuisiin teemapäiviin Forum Marinumiin (Linnankatu 72, Turku) kuulemaan ajankohtaista asiaa yrityksen tarvitsemista palveluista ja maksuliikkeestä. Maksuttomissa tilaisuuksissa tapaat yrityspalveluiden asiantuntijoita, ja ohjelmaan on varattu aikaa myös kysymyksille ja keskustelulle. Kahvitarjoilu puoli tuntia ennen tilaisuuden alkua. Aloittavan tai juuri aloittaneen yrityksen pankki- ja vakuutuspalvelut ti klo Yrityksen sijoituspalvelut ja kassanhallinta ma klo SEPAn edellyttämät muutokset yrityksen maksuliikeohjelmistoihin ti klo Yrityksen ulkomaankaupan palvelut ma klo Ilmoittaudu mukaan verkossa op.fi/turunseutu tai p Paikkoja on rajoitetusti. Yhdessä hyvä tulee. Puhelu maksaa 0, ,0595 /min tai matkapuhelimesta + 0,1704 /min. Etsitään HirvHe etsii VALMENTAJAA JA PELAAJIA Haluaisitko mukaan kivaan porukkaan valmentamaan nuoria ja innokkaita salibandyn pelaajia? Meillä on tarjota paikka vastuuvalmentajalle -99 syntyneiden poikien salibandyjoukkueessa. Joukkueeseen mahtuu myös muutama innokas salibandyharrastaja. Mikäli olet vuonna -99 syntynyt poika ja salibandymaila pysyy kädessäsi, niin pyydä vanhempiasi ottamaan yhteyttä. Essi Kinnunen, HirvHe AFC -99:n joukkueenjohtaja, , KESÄTYÖTÄ Hei, Olen Laura, reipas 14-vuotias koululainen ja haluaisin saada kesätöitä. Voin hoitaa lapsia, tehdä siivous- ja pihatöitä, ulkoiluttaa koiria yms. Soittele, puh tai (Lauran äiti). Prinssi Sigismund (Patu Heiskanen) valittaa elämän tylsyyttä. Adalmiinan helmi, koko perheen satunäytelmä Esitykset Kakskerran Seuraintalolla, Samppaantie 90 pe klo 19 to klo 19 ti klo 19 pe klo 19 su klo 17 ti klo 19 ti klo 19 Kakskerran Nuorisoseuran teatteri Kakskerran Nuorisoseuran teatteri esittää keväällä 2011 oman dramatisointinsa Topeliuksen satunäytelmästä Adalmiinan helmi. Kakskertalaisten versiossa liikutaan klassikolle uskollisesti sadun maailmassa, mutta samalla tölväistään moderneja ilmiöitä henkilöstöleikkauksista tiedonsiirtoon. Koko perheelle suunnatun näytelmän on ohjannut Markku Tuulenkari. Esityksessä on kokeneen näyttelijäkaartin ohella vahvistuksena myös Kakskerran koulun oppilaita. Toukokuussa tapahtuu Hirvensalon kirjasto Kirjastossa esitellään toukokuun aikana Jan-Erik Anderssonin Hirvensalossa sijaitsevaa Life on a Leaf taloa. Esillä on lehdenmuotoisen talon pienoismalli, sekä talon rakentamisesta kertova dvd-dokumentti. Jan-Erik Anderssonin rakennusprojekti ei ollut tavanomainen, sillä perheen koti on myös osa taiteilijan tohtoriopintoja. Opinnäytetalonsa taiteilija toteutti yhteistyössä arkkitehti Erkki Pitkärannan kanssa. Talossa näkyy myös monen muun Anderssonin taiteilijaystävän kädenjälki. Kirjasto avoinna: ma, to 13-19, ti, ke, pe Vili, Samu ja Eino ovat kesätempauksen konkareita. Ilmekavalkadista kuvastuu yhteensä 12 vuoden elämänkokemus. Lautturin lippu liehunnallaan toivottaa kaikki tervetulleiksi Lautturin kesätapahtumaan Lautturi Perinteinen Lautturin KESÄ- TEMPAUS ti klo Itähaarlan pelto klo 11 Kylvönsiunaus Sakari Itähaarlan pellolla, Haarlan koulun läheisyydessä. Mukana Kakskerran ja Haarlan koulun oppilaita. Kahvi- ja mehutarjoilu Hirvensalon kirkko ja klo 18 Rukouspysäkki Hirvensalon kirkon kerhotiloissa Su klo 17 Keväinen Missiomessu. Kakskerran kirkko klo 12 Kaatuneiden muistopäivän messu klo 10 (huom. aika) Kesäkauden avausmessu. Kirkkokahvit tarjoilee Kakskertaseura. TAIDEKAPPELI Keskiviikkoisin klo 12 Musiikkivartti Torstaisin klo 18 Hartaus, Martinseurakunta Sunnuntaisin klo Kappeli soi musiikkia Pyhän kosketus - a Touch of the Sacred, opastettu tutustuminen taidekappeliin. Ke klo la 7.5. klo 20 Valoa kohti - konsertti su klo 18 Ekumeenisen Taidekappelin 6-vuotisjuhlatilaisuus. ti klo 18 Kevään säveliä - konsertti Pe klo 19 alkaen Vihkimaratonyö - avioliiton satamaan Ikhthys-kappelissa, pariskuntia vihitään avioliittoon saapumisjärjestyksessä. Lisätietoja www. taidekappeli.fi su klo 12 Kappeli soi Toivevirsiä laulamaan Näyttely: Usko, toivo ja rakkaus - Espanjalaiset taidekappelissa Avoinna: ma - pe klo 11-16, to klo , la - su maininki maininki 21

12 Toukokuussa tapahtuu 6M.NO - 5/PO::O -!44:/6M.NO - Kakskertapäivät tulee Kakskertapäivät vietetään lauantaina kello Brinkhallin kartanossa. Su klo 12 Perinnejumalanpalvelus Kakskerran kirkossa, jonka jälkeen kirkkosoutu Hennalaan, jossa Kakskertaseuran järjestämät kirkkokahvit. Tarkempi Kakskertapäivien ohjelma kesäkuun lehdessä. Hirvensalon Martat Hirvensalon Marttojen perinteinen ulkokirpputori klo K-Supermarketin viheralueella (säävaraus). Tule myymään ja ostamaan. Paikkamaksu 5 ". Tiedustelut Maininki Aiemmin ilmestyneet Maininki-lehdet voit lukea osoitteessa maininkilehti.fi Netin välityksellä voit myös lähettää! tapahtumatiedot! mielipidekirjoitukset! Ostetaan / Myydään / Vaihdetaan osastoon kuuluvat asiat. KESÄKUUN LEHTEEN EHTII LÄHETTÄMÄLLÄ TIEDOT MENNESSÄ. HOROSKOOPPI Toukokuussa juhlivat Härät ( ) Härät ovat kauneudentajuisia konservatiiveja, jotka eivät hötkyile eivätkä poukkoile vaan suuntaavat kohti päämääräänsä rauhallisen varmasti. Härät ovat taitavia luomaan mutkatonta kodikkuutta. Anna Härkä-ystävällesi lahjaksi lempeä niskahieronta. LIITY FACEBOOKISSA MAININGIN FANIKSI. (MAININKILEHTI) KAVERISI OVAT JO SIELLÄ... Ritan toukokuu Kuukausi täynnä toimintaa Ritalla on monta rautaa tulessa niin Saarten triennaalissa kuin töissäkin. Saarten triennaali huipentuu toukokuun lukuisiin tapahtumiin, joista todella monessa on mukana Rita Lappalainen. Hän osallistuu Haarlan koululaisten kanssa sillankaidetaidehankkeeseen luokkien opettajana sekä Kakskerran nuorisoseuran Adalmiinan helmi -näytelmään kamarineito Birgitan roolissa. Lavalle on päässyt myös Haarlan koulun oppilaita Ritan vetämästä näytelmäkerhosta. Yhteistyö koulun kanssa on uusi juttu. Yhteensä neljä lasta kerhosta on mukana näytelmässä ja lisäksi muutkin kerholaiset ovat harjoitelleet näytelmän traileria, joka esitetään koulussa, viitisentoista vuotta nuorisoseuran riveissä näytellyt Rita kertoo. Koululla tapahtuu triennaaliin liittyen myös paljon muuta. Kulttuuripajapäivillä koulussa vierailee taiteilijoita ja edessä on myös koulun oma Talent show sekä Kakskerran kirkossa järjestettävä Myrskymessu. Lisäksi toukokuuhun kuuluvat muun muassa luokkaretket, joiden ideana on kohentaa oppilaiden kotiseututietämystä. Mitä katsot TV:stä? Katson mielelläni matkailu- ja luonto-ohjelmia. Kanavaselailen paljon, en seuraa mitään tiettyä kanavaa. Koulussa riittää toimintaa triennaalin lisäksi muutenkin. Ekaja tokaluokkalaisten suosikkikäsinukkehahmo on lepakko. Brinkhallin kartanossa on oppilaille opastus ja Harjattulassa golfia. Lisäksi tarkoitus on päästä saunomaan ja paistamaan makkaraa. KOULUVUODEN PÄÄTÖS Kuun lopulla saarten koulut järjestävät vielä yhteisen School s out -tapahtuman, joka on avoin myös yleisölle. Tapahtumakuukautta ideoineelle Ritalle ei jää toukokuussa liiemmin vapaa-aikaa, mutta tilanne ei haittaa. Almanakka on kyllä täynnä, mutta tämä on elämäntapa. Aina pitää olla tekemässä jotain, hän hymyilee. Teksti ja kuva: Minna Uusivirta Mitä luet? Perjantaisin ilmestyy Suomen Kuvalehti, jota luen. Kirjoista pidän historiaan pohjautuvista ja ihmisyyttä sekä nykyaikaa pohtivista teoksista. Viimeksi luin afganistanilaisista naisista kertoneen Tuhat loistavaa aurinkoa. Mitä musiikkia soittimessa? Pidän pop-musiikista, mutta minulla ei ole enää mitään yksittäistä suosikkibändiä. Rauhoittumiseen sopii klassinen viulumusiikki, se on kaunista.!"#$%&'( %)*(&'+%,'%-(,(.(' /012 3+''( 4565"#'("$4' 3( #"+,+ %)*( 4%.6' -%4776 '()+&% &%&6%)*(&&(8 1%4&%'-92 4''6 #4,:%'6' ;< === )%'7(( %)*((."+7+-("$4&&(>?4,."+-&% 4% *%,-6 )(('"%&'( %)*(( #4,:%'6'8 A*(-+'%'()+' ()-(4, BC= 4"7+(2 7%.%D 3( -477+&'()+' &+5%*"-&4, *"-((,8 DF= G H)*(&'+%,'%-(,(.(5"#$%&'"-&4'!"#$%&'%&()*)&+#*,,-./012&&/34514!67894!:7! ABC%(%$B&<;D&<;?;;&:BC(B EEEF#+G%*$"#H$#+IG"HFJ# EEEF*##K"B*L%+KI+B+IG"HFJ# 22 maininki maininki 23

13 24 maininki

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN!

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

Harjoitusten ideat on sovellettu Bret Nicholauksen ja Paul Lowrien Ajatusleikki-kirjasta

Harjoitusten ideat on sovellettu Bret Nicholauksen ja Paul Lowrien Ajatusleikki-kirjasta Harjoitusten ideat on sovellettu Bret Nicholauksen ja Paul Lowrien Ajatusleikki-kirjasta 1. Mikä olisi jännittävin paikka, jota haluaisit tutkia? 2. Jos voisit kutsua kenet tahansa maailmassa puhumaan

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Lasten museokesä 2013

Lasten museokesä 2013 Lasten museokesä 2013 Museoiden kesä on täynnä tapahtumia, ja moni niistä on tarkoitettu erityisesti lapsille. Haluaisitko kehrätä, oppia vanhan ajan valokuvauksesta ja otattaa itsestäsi visiittikorttikuvan

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 Satuhetki Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info Toimisto: Avoinna ke - to klo 10 12, puh. 6822 233 Työntekijät: Jukka Nieminen, pastori, puh. 0400 920 363 s-posti: jukka.nieminen@saalem.net Jukka talvilomalla 16. 24.2. Reijo Vierula, pastori, puh. 045

Lisätiedot

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Turku 11.9.2014 NUORET LUUPIN ALLA Tuottaa tutkimustietoa lasten

Lisätiedot

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti!

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Ensimmäinen kohteemme tällä viikolla oli Anttolan palvelukeskus. Aloitimme aamun reippaasti pihapeleillä. Yksi asukkaista ymmärsi petanquen idean

Lisätiedot

Riistaveden alueseurakunta

Riistaveden alueseurakunta Riistaveden alueseurakunta Kesä 2016 Toukokuu Su 1.5, klo 10, Rukouskirkko, Kirkko. Marjaana Mäkinen ja Riikka Tuura. To 5.5, klo 10, Helatorstain Messu, Kirkko. Viitakko 2-rippikoulun kirkkokäynti, Pystykahvit.

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

Hakunilan seurakunnan vapaaehtoistoiminta

Hakunilan seurakunnan vapaaehtoistoiminta Hakunilan seurakunnan vapaaehtoistoiminta HYVÄN TEKIJÖITÄ KAIVATAAN - pienikin teko on tärkeä! Mitä sinä voisit tehdä? Iltapäiväkerho toimia mummona tai vaarina Pyhän Annan lastenkirkolla Pyhän Annan lastenkirkon

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

Vanhustenviikko Kotkassa

Vanhustenviikko Kotkassa Vanhustenviikko 2.-9.10.2016 Kotkassa Sunnuntai 2.10.2016 Vanhusten viikon pääjuhla Seuratalo Sampo, Sampokuja 6. Tilaisuus alkaa kahvituksella kello 13. Juhla klo 14-15.30. Juhlassa monipuolinen ohjelma.

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA

LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA Susanna K. Lehto. Lasten ja nuorten taidekeskuksen arkisto Tervetuloa Villa Artun näyttelyihin, työpajoihin ja tapahtumiin! Pelattava näyttely

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III Kysely kotona asuville kehitysvammaisille Seutu III Tietoja Vastausmäärä seuduittain 80 60 40 20 0 Seutu I Seutu II Seutu III Kaikki vastaukset 70 44 41 Seutu I Seutu II Seutu III Yhteensä Kotona asuvat

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

5. Toimittajan Fanny Segerfelt vierailu/haastattelut. 8. Street-tanssi alkaa koulun salissa 18.1.2016

5. Toimittajan Fanny Segerfelt vierailu/haastattelut. 8. Street-tanssi alkaa koulun salissa 18.1.2016 TOIMINTAKAUSI 2016-2017 Leikkipuisto Kesanto Koululaisten talokokous Talokokous 12.1.2016 /1 Asialista: 1. Osallistujalista 2. Edellisen kokouksen muistion kertaus 3. Apuohjaajien ja pihapoliisien tehtävät

Lisätiedot

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Peltolan uutiset Peltola Golfin jäsenlehti Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Kädessäsi on Peltola Golfin ensimmäinen jäsenlehti. Sähköpostiin ja Peltolan nettisivuille

Lisätiedot

HYKKI HERÄÄ! Koko koulun yhteinen aamuviritys

HYKKI HERÄÄ! Koko koulun yhteinen aamuviritys HYKKI HERÄÄ! Koko koulun yhteinen aamuviritys Kaikki liikkeelle yhdessä Miksi HYKKI HERÄÄ? Liikunta ja fyysinen aktiivisuus parantaa / kehittää / lisää muisti, tarkkaavaisuus, tiedonkäsittely- ja ongelmanratkaisutaidot

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 8.2.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen seurakuntatyö NÄKÖVAMMAISTYÖ Kesäohjelma 2016 Helsingin Seurakuntayhtymä Näkövammaistyö Seurakuntien talo, 4 krs. Kolmas linja 22, 00530 Helsinki Toimisto 09-2340 2538

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi TEE OIKEIN Kumpi on (suuri) suurempi, Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) valoisampi kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) halvempi kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) helpompi

Lisätiedot

Tanssitunnit syksy 2011

Tanssitunnit syksy 2011 Tanssitunnit syksy 2011 Tanssitalo juulia antaa uusia tuulia Itämaista ja discoriental-tanssia kaikenikäisille, -kokoisille ja -kuntoisille lapsille, nuorille ja aikuisille naisille. Pojille omat tunnit.

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Kulttuuria ja urheilua -reitti Tehtävien avulla opit suomea. Opettaja voi koulussa valita ryhmälle sopivat tehtävät.

Kulttuuria ja urheilua -reitti Tehtävien avulla opit suomea. Opettaja voi koulussa valita ryhmälle sopivat tehtävät. Ohjeet Kulttuurikuntoilun tehtäviä varten Kulttuuria ja urheilua -reitti Tehtävien avulla opit suomea. Opettaja voi koulussa valita ryhmälle sopivat tehtävät. TEHTÄVÄT ENNEN KÄVELYÄ TEHTÄVÄ 1 Lue kävelyn

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Korson asukaspuisto kevään 2017 ohjelma

Korson asukaspuisto kevään 2017 ohjelma kevään 2017 ohjelma Puisto on avoinna: ma-to klo 8-16 sekä pe klo 8-15 WC:t ja Pöllönpesä (=eväshuone) käytössä puiston aukioloaikoina. Tilat suljetaan siistimisen vuoksi 15 min. ennen sulkemisaikaa. Pihalelut

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunnassa

Tikkurilan seurakunnassa Aika tehdä hyvää! V a paaehtoistoi minta Tikkurilan seurakunnassa Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista seurakuntalaisten työtä, joka antaa

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Satutunti UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Vesivyöjuoksu ja vesijumppa. Vesitreeni tällä viikolla klo (sis. juoksua, jumppaa ja lihaskuntoharjoittelua).

Vesivyöjuoksu ja vesijumppa. Vesitreeni tällä viikolla klo (sis. juoksua, jumppaa ja lihaskuntoharjoittelua). TAPAHTUMAKALENTERI HEINÄKUU 2012 VIIKKO 26 MA 25.6 TI 26.6 KE 27.6 TO 28.6 PE 29.6 LA 30.6 SU 1.7 25.6. zumba/ zumbatoning 2.7.ja 9.7. combatic+core Seniorijumppa klo 9.30-10.00 puisto. Jumppa on maksuton.

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset selkeät

nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset selkeät nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset sanat selkeät sanat CC Kirsi Alastalo 2016 Kuvat: Papunetin kuvapankki, www.papunet.net, Sclera

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Jos suunnittelet muuttoa, on hyödyllistä pohtia etukäteen, millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2016 PERHEMESSUT 7.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 4.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot

Sohvalle vai lenkille?

Sohvalle vai lenkille? Sohvalle vai lenkille? 7.5.15 Aleksi Perkiö 8lk Isojoen Koulukolmio Sisällysluettelo Aleksi Perkiö, Sohvalle vai lenkille? 7.5.15 1. Johdanto...3 2. Tulokset...4 2.1 Mikä satuolento haluaisit olla?...4

Lisätiedot

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Hei kotiväki! Kesä on tulossa ja sen mukana Järvenpään seurakunnan kesäleirit. Tervetuloa mukaan! Leireillä oppii paljon uusia asioita ja tapaa uusia ja vanhoja kavereita

Lisätiedot

Leimaus 2011 Kisakeskuksessa

Leimaus 2011 Kisakeskuksessa Leimaus 2011 Kisakeskuksessa ma 6.6. Lähdimme perinteisesti Lappia talolta kimpsuinemme klo 12 kohti etelää. Martti ja Mauri otettiin kyytiin Keminmaasta. Onneksi autossa oli DVD laite ja ilmastointi,

Lisätiedot

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 Toivalan Urheilijat ry ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 PVM: 10.1.2016 1. Joukkueen toimihenkilöt: Valmentajat: Suvi Kankkunen Puh. 050 381 2105, kankkunens@gmail.com Erika Hyttinen Puh.

Lisätiedot

Kallion musiikkikoulu 2014-2015

Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Opetusta kaiken ikäisille ja tasoisille aloittelijoista edistyneisiin soittajiin. Kallion musiikkikoulu Kallion bändikoulu Musiikkileikkikoulu Pikkukarhu Kallion musiikkikoulu,

Lisätiedot

Kysely. 1. Minkä kunnan kirjastossa asioit pääsääntöisesti? Valitse yksi vaihtoehto. 2. Sukupuoli. 3. Ikä

Kysely. 1. Minkä kunnan kirjastossa asioit pääsääntöisesti? Valitse yksi vaihtoehto. 2. Sukupuoli. 3. Ikä Kysely 1. Keuruu 0 Multia 0 Mänttä 0 Ruovesi 0 57 2. Sukupuoli (N=52) Nainen 41 Mies 11 3. Ikä Alle 18-vuotias 3 18-29-vuotias 3 30-39-vuotias 7 40-49-vuotias 5 50-65-vuotias 21 Yli 65-vuotias 18 4. Kuinka

Lisätiedot

Kimmeltävien hankien ja huurteisen luonnon kauneutta kaikille! Terveisin,

Kimmeltävien hankien ja huurteisen luonnon kauneutta kaikille! Terveisin, Turun Seudun Epilepsiayhdistys ry TOIMISTO AVOINNA: Vartiokuja 1 20700 TURKU tiistai keskiviikko 9:00 15:00 Puh. (02) 231 9632 torstai 9:00 17:00 e-mail: toimisto@tsey.fi Internetsivut: www.tsey.fi torstaikerhoiltaisin

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Kun olin syönyt, menin nukkumaan. Naapuri kertoi, että hän oli ostanut uuden auton.

Kun olin syönyt, menin nukkumaan. Naapuri kertoi, että hän oli ostanut uuden auton. AIKAMUODOT PLUSKVAMPERFEKTI JA AIKAMUOTOJEN KERTAUSTA Kun olin syönyt, menin nukkumaan. Naapuri kertoi, että hän oli ostanut uuden auton. PLUSKVAMPERFEKTIN KÄYTTÖ PLUSKVAMPERFEKTI kertoo, mitä oli tapahtunut,

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat AIKA TEHDÄ HYVÄÄ! VAPAAEHTOISTOIMINTA TIKKURILAN SEURAKUNNASSA Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät.

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: Älkää

Lisätiedot

Orientaatioviikon aikataulu

Orientaatioviikon aikataulu Aalto yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Fuksit 2013 Orientaatioviikon aikataulu 2. 6. syyskuuta 2013 Hyvä uusi opiskelija, kädessäsi on orientaatioviikon ohjelmaesite, josta löydät tiedot orientaatioviikon

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Jo joutui armas aika ja suvi suloinen

Jo joutui armas aika ja suvi suloinen Jo joutui armas aika ja suvi suloinen Kesäajan 2016 jumalanpalvelukset pyhäpäivisin Tuusniemen alueseurakunnassa Kesäajan tapahtumat Tuusniemen alueseurakunnassa kesä-syyskuu 2016 www.kuopionseurakunnat.fi

Lisätiedot

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ 1. TEE POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN IMPERFEKTI Hän lukee kirjaa. Me ajamme autoa. Hän katsoo televisiota. Minä rakastan sinua. Hän itkee usein. Minä annan sinulle rahaa.

Lisätiedot

CCI-sanomat 5 19.8.2014

CCI-sanomat 5 19.8.2014 Kyösti Meriläinen Aihe: VL: CCI-sanomat 4 / 28.7.2013 CCI-sanomat 5 19.8.2014 CCI-sanomat uudistuu Turun tuomiokirkon poika- ja koulutuskuoro Turun konservatorion poikakuoromuskari CCI-sanomissa tiedotetaan

Lisätiedot

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa.

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. ASUNTO JA ASUMINEN ASUMINEN 1. Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. 2. Missä kaupungissa sinä asut? Asun Lahdessa.

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION 18. elokuuta kello 14.30 Hki- Vantaan kentällä alkoi tämän vuotinen Twinning vierailumme kaksoiskamariimme Stadeen. Lento lähti 17.30, mutta puheenjohtajamme Jarno

Lisätiedot

MARSALKANTIE 14, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

MARSALKANTIE 14, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. MARSALKANTIE 14, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, OMAKOTITALO 2 6h+k+s, 301 m, 1 490 000 Vastaava välittäjä Nina Lampinen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 0400 943258 nina@bolkv.fi Voisitko ostaa palan

Lisätiedot

Herttoniemen seurakunta nuorisotyö. läpyskä. kevät 2016. lapyska hertsikansrk

Herttoniemen seurakunta nuorisotyö. läpyskä. kevät 2016. lapyska hertsikansrk Herttoniemen seurakunta nuorisotyö läpyskä kevät 2016 lapyska hertsikansrk Horjuuko uskosi? Moni asia ei olekaan niin kuin olet luullut sen olevan. Kun tapaat uuden tuttavuuden, ensikohtaaminen määrittää

Lisätiedot

AURINKOKIVENKUJA 4, VANTAA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

AURINKOKIVENKUJA 4, VANTAA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. AURINKOKIVENKUJA 4, VANTAA MYYNTIESITE VANTAA, KERROSTALO 2 4h+k+kph+wc+las.parveke, 75 m, 299 000 Vastaava välittäjä Mia Lehtonen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner, kaupanvahvistaja 0400 369666 mia@bolkv.fi

Lisätiedot

Rimmin Räpylä. Rimmilän kyläyhdistyksen tiedotuslehti 2/2015

Rimmin Räpylä. Rimmilän kyläyhdistyksen tiedotuslehti 2/2015 Rimmin Räpylä Rimmilän kyläyhdistyksen tiedotuslehti 2/2015 Puheenjohtajan palsta Vireä kyläyhdistyksemme on toiminut jo yli 13 vuotta ja aina vaan tekemistä riittää. Vappuna on yhteisiä menoja, äitienpäivän

Lisätiedot

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Maija Puolakanaho etunimi.sukunimi@naantali.fi

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Maija Puolakanaho etunimi.sukunimi@naantali.fi Tammikuu 2016 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Maija Puolakanaho etunimi.sukunimi@naantali.fi puh 0400 638 398 SAARISTOMARSSI Jo perinteeksi muodostunut saaristomarssi järjestetään lauantaista sunnuntaihin

Lisätiedot

LINNALA NEWS GALLUP: PARAS LAJI LIIKUNTATUNNEILLA UUTISIA LINNALASTA. Perjantaina 21.lokakuuta 2011. Sivu 2

LINNALA NEWS GALLUP: PARAS LAJI LIIKUNTATUNNEILLA UUTISIA LINNALASTA. Perjantaina 21.lokakuuta 2011. Sivu 2 LINNALA NEWS UUTISIA LINNALASTA GALLUP: PARAS LAJI LIIKUNTATUNNEILLA Sivu 2 Perjantaina 21. lokakuuta 2011 PÄÄKIRJOITUS OTA KANTAA Linnala News nettisivut on nyt avattu Kysely loi nettisivut Otso H., Casimir

Lisätiedot

Asunto- Osakeyhtiö Kanavaranta. Aurinkokatu 45d, 80140 Joensuu

Asunto- Osakeyhtiö Kanavaranta. Aurinkokatu 45d, 80140 Joensuu Asunto- Osakeyhtiö Kanavaranta Aurinkokatu 45d, 80140 Joensuu Tervetuloa kotiin! Uniikki koti jossa on lomatunnelmaa vuoden jokaisena päivänä Haaveiletko huolettomasta elämästä rannalla? Kodista aivan

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Senioripoliisit

Etelä-Pohjanmaan Senioripoliisit Pöytäkirja: Tehty E-P Senioripoliisien kevätkokouksesta Aika: tiistai 15.4.2008 klo 11.00 Paikka: Seinäjoki ABC:n tilat Läsnä: 57 jäsentä, liite osanottajista ohessa. 1 Puheenjohtaja Veli-Jussi Pouttu

Lisätiedot

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN!

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA TAVOITTEET: Toimintamme arvot : 1. Kodinomaisuus 2. Lämpö 3. Turvallisuus 4. Yhteistyö Toiminnan

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Lentävänniemen koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Lentävänniemen koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Lentävänniemen koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

TAKU 1 AKU 2 NUMERO 2. Leirin avajaiset. Sää huomenna 14 [1] Lieskahdus. Kävimme VESIHIIHTO- HARJOITUKSISSA. Pelastusjohtaja Harri Setälä

TAKU 1 AKU 2 NUMERO 2. Leirin avajaiset. Sää huomenna 14 [1] Lieskahdus. Kävimme VESIHIIHTO- HARJOITUKSISSA. Pelastusjohtaja Harri Setälä Leirilehti 11.06.2015 NUMERO 2 Leirin avajaiset Pelastusjohtaja Harri Setälä Kävimme VESIHIIHTO- HARJOITUKSISSA TAKU 1 ILOISIA LEIRIKASVOJA AKU 2 Sää huomenna 14 RUOAKSI HUOMENNA: 7.30 aamupala: kaurapuuro,

Lisätiedot

Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma

Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma Taatalan palvelukeskus on avoin kohtaamispaikka. Palvelukeskuksessa voitte saada ohjausta- ja neuvontaa sosiaaliohjaajalta, käydä aterioimassa ravintolassa ja

Lisätiedot

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika %

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika % 201 vastausta Tiivistelmä Sukupuoli Tyttö 100 50 % Poika 101 50 % Ikä 6lk 23 11 % 7lk 38 19 % 8lk 44 22 % 9lk 52 26 % Lukio/ammattikoulu 36 18 % Olen vanhempi kuin edelliset vastausvaihtoehdot 8 4 % 1)

Lisätiedot

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA JÄSENLEHTI 1/2013 KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry 1 KESKI-SUOMEN TANSSIN YSTÄVÄT KESTÄVÄT RY:N HALLITUS YLÄRIVI: Markku Kärkkäinen, jäsen, äänentoistolaitteet,

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

PALVELUMUOTOILUN METODIT. Mauri Härkönen Ville-Eemeli Junnila Miikka Laakso Mari Pohjanvesi

PALVELUMUOTOILUN METODIT. Mauri Härkönen Ville-Eemeli Junnila Miikka Laakso Mari Pohjanvesi PALVELUMUOTOILUN METODIT Mauri Härkönen Ville-Eemeli Junnila Miikka Laakso Mari Pohjanvesi KULTTUURILAUTAKUNTA KIRJASTON INTERNETSIVUT ASIAKAS ITSEPALVELULAINAUS KIRJASTON HENKILÖKUNTA PALAUTUSAUTOMAATTI

Lisätiedot

2/2006. Koululehti. mikki-dvd:t. Kuva Juha Hyvärinen. Tässä lehdessä mm.:

2/2006. Koululehti. mikki-dvd:t. Kuva Juha Hyvärinen. Tässä lehdessä mm.: Koululehti 2/2006 Kuva Juha Hyvärinen Tässä lehdessä mm.: Käykää netissä antamassa palautetta Lomalle Topelius-projekti alkaa Uusia opettajia u mikki-dvd:t mikki-dvd:t Keskitalven terveisiä Eput ilmoitettiin

Lisätiedot

Suunnittele ja toteuta lukuhetki!

Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Minä luen sinulle -kampanja (2017) Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Tietoa ja vinkkejä oppilaitoksille ja vammais- ja vanhustyön yksiköille Hyvä lukija, Selkokieli - yhteinen kieli tämä pieni opas tarjoaa

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri ja uutisia kotisivuillamme: www.helsinginseurakunnat.fi/kannelmaki

Tapahtumakalenteri ja uutisia kotisivuillamme: www.helsinginseurakunnat.fi/kannelmaki 1 Sisällysluettelo Suvivirsi...3 Seurakunta verkossa.4 Tervetuloa kirkkoon jumalanpalvelukset.5 Retkiä, seuraa, soppaa.6 Konsertteja.8 Lasten kesäkurssit ja retki..12 Apua ja tukea elämään...12 Anna palautetta

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Ainutlaatuista asumista Jyllin Kodit tarjoaa mahdollisuudet elinikäiseen asumiseen ja rentouttavaan terveyslomailuun Ikaalisten

Lisätiedot

PORVOON MUSEON OPETUSPALVELUT 2016

PORVOON MUSEON OPETUSPALVELUT 2016 PORVOON MUSEON OPETUSPALVELUT 2016 TERVETULOA KONKKARONKKAAN! Porvoon museon työpajatoiminta keväällä 2016 Holmin talon alakerrassa avautui maaliskuussa 2014 kokeellinen työpajatila - KONKKARONKKA. Uusissa

Lisätiedot

Toivoa tulevaan -kirjakampanja

Toivoa tulevaan -kirjakampanja Ennakkokartoitus seurakuntien päättäjille. Vastaukset 28.2.2014 mennessä! Syrjäytymisen ehkäisemiseksi Toivoa tulevaan -kirjakampanja NUORILLE AUTTAJILLE PÄÄTTÄJILLE KASVATTAJILLE HAASTE Hyvä Sanoma ry

Lisätiedot

UUTISKIRJE HUHTIKUU 2016

UUTISKIRJE HUHTIKUU 2016 UUTISKIRJE HUHTIKUU 2016 Laura Lindstedtin videoitu haastattelu Kuva: Heini Lehväslaiho Finlandia-voittaja Laura Lindstedtiä haastateltiin Prosak-kirjallisuusklubilla tammikuussa. Hakunilan kirjasto esittää

Lisätiedot

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty 10.11.2016 Tuolijumppa Olohuoneessa torstaisin klo 12.00-12.30 vapaaehtoisemme ohjauksessa ja jumpan jälkeen on kahvittelua, ei osall.maksua! Kuntosalivuorot Loimaalla Tuulensuun

Lisätiedot

Puhtia hyvästä itsetunnosta

Puhtia hyvästä itsetunnosta Puhtia hyvästä itsetunnosta Kaisu Ylikoski, koulutussihteeri Kolmen vartin aiheet JAKSAMISEEN VOIMIA! LISÄÄ ITSETUNTOA! MISTÄ SAA PUHTIA? JAKSAMISEEN VOIMIA Omaishoitajan hyvinvointi Omaishoitajan on tärkeää

Lisätiedot