Työn keskimääräisen efektiivisen veroasteen laskeminen OECD:n menetelmällä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työn keskimääräisen efektiivisen veroasteen laskeminen OECD:n menetelmällä"

Transkriptio

1 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT-Muistioita 54 Työn keskimääräisen efektiivisen veroasteen laskeminen OECD:n menetelmällä Teemu Lyytikäinen Helsinki 2002

2 Saatteeksi Muistio on tehty VATT:ssa EU:n työllisyysstrategian kansalliseen arviointiprojektiin liittyen. Haluan kiittää Pekka Sinkoa työni ohjaamisesta ja David Careyta (OECD) veroasteiden laskemista koskevista neuvoista. Lisäksi esitän kiitokseni Kari Hämäläiselle ja Juha Kilposelle käsikirjoituksen kommentoinnista.

3 Tiivistelmä Työn keskimääräinen efektiivinen veroaste on työhön kohdistuvan verotaakan mittari, joka muodostetaan suhteuttamalla työtuloista maksetut verot ja sosiaalivakuutusmaksut vastaavaan veropohjaan. Tässä muistiossa esitellään ns. OECD:n menetelmä työn keskimääräisen efektiivisen veroasteen laskemiseen. Laskelmien suorittamisessa tarvittava tietoaineisto on saatavilla suurelle joukolle maita useilta vuosilta. Menetelmä mahdollistaa siis veroasteiden kansainvälisen vertailun. Työhön kohdistuva verotaakka saattaa kuitenkin tulla ali- tai yliarvioiduksi, sillä menetelmän oletukset eivät useiden maiden kohdalla päde ja verojärjestelmien erityispiirteet jätetään huomioimatta.

4 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Työn keskimääräisen efektiivisen veroasteen laskeminen Aineisto Menetelmä 3 3 Havaintoja menetelmän rajoituksista 5 Lähteet 6 Liite 7

5 1 Johdanto Sekä taloustieteilijöitä että päätöksentekijöitä kiinnostaa kysymys, onko verotus keventynyt vai kiristynyt. Yksiselitteistä vastausta tähän kysymykseen ei kuitenkaan aina pystytä antamaan, erityisesti jos verojärjestelmässä muutetaan useita parametreja samanaikaisesti. Myös verorasituksen kansainvälinen vertailu on vaikeaa, sillä verojärjestelmät poikkeavat toisistaan mm. verokantojen, vähennysten ja progression suhteen. Verotuksen kokonaiskireyttä mitataan usein suhteuttamalla kaikkien verojen tuotto bruttokansantuotteeseen (ks. OECD 2000). Jos halutaan mitata eri tuotannontekijöihin, työ ja pääoma, kohdistuvaa verotaakkaa, saattaa verotulojen suhteuttaminen BKT:een olla harhaanjohtavaa. BKT on määritelmällisesti tuotannontekijätulojen summa, joten esim. työtuloista maksettujen verojen ja BKT:n suhteen muutos saattaa johtua työtulojen BKT-osuuden muutoksesta. Keskimääräinen efektiivinen veroaste (KEV) 1 on tähän tarkoitukseen paremmin soveltuva mittari. Keskimääräisen efektiivisten veroasteen ajatuksena on suhteuttaa tiettyjen verojen tuotto vastaavaan veropohjaan. KEV voidaan laskea erilaisin menetelmin ja eri taloudellisille veroperustoille. OECD (2001c) esittelee lyhyesti ja kriittisesti arvioi näitä menetelmiä. Tässä muistiossa esitellään Careyn ja Tchilinguirianin (2000) kehittämä ns. OECD:n menetelmä työn KEV:een laskemiseen ja tehdään joitain havaintoja menetelmän rajoituksista, jotka on otettava huomioon tuloksia tulkittaessa. Lisäksi raportoidaan menetelmän tuottamat KEV:eet vuosina EUmaissa lukuun ottamatta Kreikkaa ja Luxemburgia. 2 Työn keskimääräinen efektiivinen veroasteen laskeminen Työn keskimääräisellä efektiivisellä veroasteella pyritään mittaamaan työhön kohdistuvaa verorasitusta aggregaattitason tietolähteitä hyväksi käyttäen. OECD:n menetelmä työn KEV:een laskemiseen perustuu Mendozan et al. (1994) menetelmään, jonka joitakin epäjohdonmukaisuuksia on korjattu. Tärkeä ero Mendozan et al. menetelmään on se, että OECD:n menetelmässä osa yrittäjien tuloista allokoidaan työlle ja osa pääomalle. 1 Keskimääräistä efektiivistä veroastetta kutsutaan myös implisiittiseksi veroasteeksi tai verosuhteeksi (tax ratio).

6 2 2.1 Aineisto Työn KEV:een laskemisessa hyödynnetään kansantalouden tilinpidon eriä sekä aggregaattitason tietoja maksetuista veroista ja sosiaalivakuutusmaksuista (jäljempänä sova-maksut). Verotuloja ja sova-maksutuloja koskevat tiedot on poimittu OECD:n Revenue Statistics tietokannasta. Tuloja ja työvoimaa koskevat tiedot voidaan poimia OECD National Accounts Vol2 2 tai OECD Economic Outlook tietokannasta. 3 Tässä muistiossa esitettävien lukujen laskemisessa on käytetty Economic Outlook 69 tietokantaa. Economic Outlook tietokannan käyttöä puoltaa se, että siinä kotitalouksien yrittäjä- ja omaisuustulot (YOTH) on laskettu valmiiksi yhteen kansantalouden tilinpidosta kotitaloussektorin eristä toimintaylijäämä, sekatulo ja omaisuustulot. Työn KEV:een laskemisessa käytettävien muuttujien selitykset ovat seuraavassa laatikossa. Tässä muistiossa käytettävät koodit eroavat hieman Careyn ja Tchilinguirianin (2000) käyttämistä koodeista, sillä he käyttävät OECD National Accounts tietokannan muuttujakoodeja, vaikka datalähteenä on käytetty OECD Economic Outlook 67 tietokantaa. Nelinumeroiset koodit viittaavat Revenue Statisticsin muuttujiin ja kirjainkoodit Economic Outlookin muuttujiin seuraavasti: OECD Revenue Statistics 1100 Kotitalouksien maksamat verot kaikista tuloista 2100 Työntekijän sosiaalivakuutusmaksut 2200 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 2300 Yrittäjän sosiaalivakuutusmaksut 2400 Allokoimattomat sosiaalivakuutusmaksut 3000 Työvoimaan kohdistuvat muut verot OECD Economic Outlook EE Palkansaajien lukumäärä ES Yrittäjien lukumäärä YOTH 4 Yrittäjä- ja omaisuustulot (toimintaylijäämä + sekatulo +omaisuustulot) WAGE Palkat ja palkkiot (sisältää 2100) WSSS Palkansaajakorvaukset (sisältää 2100, 2200 ja 2400) 2 OECD National Accounts Vol2 uusimmissa paperiversiossa ei ole kotitaloussektorin tilinpitoa. Tarvittavat tiedot löytyvät tietokannasta ja CD-versiosta. 3 Kaikkiin kolmeen tietokantaan pääsee OECD:n Olisnet palvelun kautta osoitteessa 4 Mm. Careyn ja Tchilinguirianin (2000) käyttävät tämän tilalla vanhan kansantalouden tilinpitojärjestelmän (SNA 68/ESA 79) mukaisia koodeja OSPUE ja PEI, joille pätee OSPUE + PEI = YOTH.

7 3 2.2 Menetelmä Kotitalouksien keskimääräinen veroaste Työhön kohdistuva verotaakka muodostuu tuloveroista ja sosiaalivakuutusmaksuista. OECD:n menetelmässä keskeinen vaihe on työtuloista maksettujen tuloverojen arvioiminen. Verotulot on arvioitava, koska kotitalouksien tuotannontekijätuloista maksettuja tuloveroja (1100) ei ole Revenue Statistics tietokannassa useimpien maiden osalta jaettu eri tulolajeista maksettuihin tuloveroihin. OECD:n menetelmän oletuksena on, että kotitaloudet maksavat kaikista saamistaan tuloista keskimäärin saman osuuden tuloveroa. Tämä kotitalouksien keskimääräinen veroaste τ h, jota käytetään jäljempänä työtuloista maksettavien tuloverojen arvioimiseen, lasketaan aineistosta kaavalla (1) 1100 τ h =, WAGE + YOTH jossa 1100 on kotitalouksien maksamat verot kaikista tuloista 5. Nimittäjä on veropohja, joka muodostuu kotitalouksien palkkatuloista (WAGE) sekä yrittäjä- ja omaisuustuloista (YOTH). Sova-maksut (2100, 2300 ja 2400) on vähennetty nimittäjästä, koska ne voidaan useimmissa maissa vähentää verotuksessa 6. Työtulot Kotitalouksien maksamat tuloverot lasketaan kertomalla arvioidut työtulot kotitalouksien keskimääräisellä veroasteella τ h. Kotitalouksien työtulojen arvioinnissa OECD:n menetelmässä huomioidaan se, että palkkoihin ja palkkioihin (WAGE) ei sisälly yrittäjien saamia tuloja. Yrittäjät tekevät kuitenkin huomattavan paljon töitä yrityksissään, joten osa yrittäjien saamista tuloista on katsottava työtuloiksi. Menetelmässä oletetaan, yrittäjien maksavan itselleen tekemästään työstä palkansaajien keskimääräistä vuosipalkkaa vastaavan laskennallisen vuosipalkan. Yrittäjien laskennallinen palkkasumma (WSE) saadaan kaavasta (2) WAGE 2100 WSE = ES *. EE Yhtälössä (2) oikean puolen osamäärä kuvaa palkansaajien keskimääräistä vuosipalkkaa, joka saadaan jakamalla palkansaajien sova-maksujen jälkeinen 5 Erä 1100 sisältää myös sosiaaliturvaetuuksista maksetut verot. 6 Työntekijän sova-maksut eivät ole vähennyskelpoisia Portugalissa ja Iso-Britanniassa. Työn KEV on tästä huolimatta laskettu kaikille maille samoilla kaavoilla.

8 4 palkkasumma (WAGE 2100) palkansaajien lukumäärällä (EE). Yrittäjien laskennallinen palkkasumma saadaan kertomalla palkansaajien keskimääräinen vuosipalkka yrittäjien lukumäärällä (ES). Eräissä maissa kaikkia sova-maksuja ei kyetä kohdentamaan työntekijöille, työnantajille tai yrittäjille. Näistä sova-maksuista (2400) työlle kohdennetaan osuus α, joka on arvio työtulojen osuudesta kotitalouksien tuotannontekijätuloista. Tämä osuus lasketaan kaavalla (3) WAGE + WSE 2100 α =. WAGE + YOTH Hyödyntämällä yhtälöitä (2) ja (3), kotitalouksien verotettavat työtulot voidaan ilmaista seuraavasti: (4) WAGE + WSE α Verotettavat työtulot muodostuvat siis palkoista (WAGE) ja yrittäjien laskennallisesta palkkasummasta (WSE), joista on vähennetty työntekijöiden sova-maksut (2100) ja työn osuus allokoimattomista sova-maksuista (α 2400). Työn keskimääräinen efektiivinen veroaste Kun τ h, WSE ja α on laskettu kaavoilla (1), (2) ja (3), työn KEV saadaan yhtälöstä (5) τ l τ = h * ( WAGE + WSE α2400) α WSSS + WSE Osoittajassa termi h τ * (WAGE + WSE α 2400) on arvio työtuloista maksetuista veroista. Työtuloista maksettuihin veroihin lisätään sova-maksut ja muut työhön kohdistuvat maksut ( α ). Verot ja sova-maksut jaetaan veropohjalla, joka muodostuu palkansaajakorvauksista (WSSS), yrittäjien laskennallisista työtuloista (WSE) ja yrittäjien sova-maksuista (2300).

9 5 Tulokset Yhtälön (5) mukaiset arviot työn KEV:sta EU-maissa vuosina on esitetty liitteen taulukossa. Kreikan ja Luxemburgin osalta kaikkea tarpeellista tietoa ei ollut saatavilla, joten kyseiset maat on jätetty pois tarkastelusta. Liitteen kuviossa on esitetty Suomen KEV sekä EU:n keskimääräinen KEV samalla ajanjaksolla. 3 Havaintoja menetelmän rajoituksista Menetelmän oletukset yhdessä maiden verojärjestelmissä esiintyvien erojen 7 kanssa saattavat johtaa harhaisiin arvioihin työhön kohdistuvasta verotaakasta ja heikentää KEV:een vertailukelpoisuutta maiden välillä. Carey ja Tchilinguirian (2000) toteavatkin, että työn KEV:een lukuja tulkittaessa on oltava varovainen ja niitä on tuettava muualta saatavilla tiedoilla. Maiden verojärjestelmien eroista mainittakoon, että joissakin maissa sosiaaliturvaetuudet ovat veronalaista tuloa ja toisissa taas eivät. 8 Kotitalouksien veroasteen kaavassa (1) osoittajaan (1100) sisältyvät sosiaaliturvaetuuksista maksetut verot. Täten kotitalouksien veroaste ja siitä johtuen myös työn KEV ovat ylöspäin harhaisia maissa, joissa sosiaaliturvaetuuksista maksetaan veroa. Työtuloista maksettujen verojen arvioiminen on keskeinen osa KEV:n laskemista. Tämä perustuu oletukseen, jonka mukaan kotitaloudet maksavat saman osuuden τ h veroa sekä työ- että pääomatuloista. Jos työtuloja todellisuudessa verotetaan ankarammin kuin pääomatuloja, KEV aliarvioi työn verotuksen tason. Sama pätee luonnollisesti myös kääntäen. Oletuksen seurauksena myös verojärjestelmän muutokset saattavat näyttäytyä väärin tai jäädä havaitsematta. Kuvitellaan esimerkiksi, että jokin maa kiristää työtulojen verotusta ja keventää pääomatulojen verotusta siten, että verokertymä (1100) pysyy ennallaan. Tällöin työn KEV pysyy muuttumattomana, vaikka todellisuudessa työn verotus on kiristynyt. Työn KEV:n arvioita kyettäisiin tarkentamaan käyttämällä maakohtaista lisäinformaatiota, kuten esimerkiksi tietoja kotitalouksien maksamien verojen (1100) jakautumisesta eri tulolajeista maksettuihin veroihin (ks. OECD 2001c). Tässä muistiossa esitellyn menetelmän etuna on kuitenkin se, että KEV voidaan laskea verrattain helposti saatavilla olevista tietolähteistä suurelle joukolle maita. 7 Carey ja Tchilinguirian (2000) ottavat omissa laskelmissaan huomioon sen, että 1100 sisältää Saksassa ja Itävallassa yritysveroja. Ero tässä muistiossa esitettyihin tuloksiin on kuitenkin vain noin yhden prosenttiyksikön luokkaa. 8 EU-maista Ruotsissa, Tanskassa ja Hollannissa suurin osa sosiaaliturvaetuuksista on veronalaista tuloa (OECD 2001c, 22).

10 6 Lähteet Carey D. Tchilinguirian (2000): Average Effective Tax Rates on Capital, Labour and Consumption. OECD Economics Department Working Papers No Mendoza E. G. Razin A. Tesar L. (1994): Effective Tax Rates in Macroeconomics: Cross-country Etimates of Tax Rates on Factor Incomes and Consumption. NBER Working Paper No OECD (2000): Tax Burdens:Alternative Measures. OECD Tax Policy Studies No. 2. (2001a): Economic Outlook 69 tietokanta. (2001b): Revenue Statistics tietokanta. (2001c): Tax Ratios: a Critical Survey. OECD Tax Policy Studies No. 5.

11 7 Liite Taulukko Työn keskimääräinen efektiivinen veroaste , prosenttia Belgia Espanja Hollanti Irlanti Iso- Britannia Italia Itävalta Portugali Ranska Ruotsi Saksa Suomi Tanska Keskiarvo ,0 22,4 39,1 18,6 23,8 25, ,9 45,4 34,1 31,6.. 31, ,0 23,1 39,6 18,8 24,6 26, ,7 46,3 33,5 33,4.. 31, ,7 23,7 40,7 21,1 25,5 28, ,6 45,7 33,8 32,2.. 32, ,9 24,6 43,1 22,7 24,8 29, ,0 47,4 34,1 32,1.. 33, ,0 25,7 42,4 24,1 23,7 28, ,2 47,7 34,3 33,6.. 33, ,7 25,2 42,0 24,1 22,9 29, ,4 46,5 35,3 35,2.. 33, ,6 24,9 41,8 24,9 23,8 31, ,7 48,9 35,6 37,2.. 34, ,4 27,4 42,4 25,7 22,9 30, ,5 50,3 35,9 34,4.. 35, ,4 27,5 43,3 27,2 22,7 31, ,3 50,9 36,0 38,1 40,1 35, ,5 29,0 41,6 24,5 21,1 32,2.. 20,1 38,9 51,9 36,5 37,9 40,5 35, ,3 27,6 41,0 24,6 20,8 32,5.. 21,0 39,2 51,1 35,1 39,7 39,8 35, ,0 27,9 43,6 25,2 20,9 32,7.. 21,5 39,9 48,7 35,3 39,8 40,2 35, ,3 28,9 42,9 25,3 20,6 33,6.. 22,8 39,8 47,1 36,1 40,8 41,2 35, ,2 28,5 43,4 25,6 20,3 35,3.. 22,2 40,2 45,1 36,1 43,6 42,2 35, ,3 29,0 41,1 26,3 21,2 33,8 38,0 22,7 40,6 46,7 36,9 48,8 44,5 36, ,4 27,8 40,1 24,8 21,5 34,9 38,7 23,7 40,4 48,1 37,4 46,7 43,5 36, ,4 27,4 37,7 25,1 21,1 37,9 39,8 23,3 41,0 50,1 36,4 47,5 43,8 36, ,1 27,7 38,0 25,3 20,7 39,0 41,1 23,6 40,6 52,4 36,6 45,2 44,0 36, ,7 28,6 33,3 24,6 22,8 35,8 41,1 23,4 39,8 54,0 36,9 45,0 43,1 36, ,6 28,8 34,2 24,9 22,6 36,2 41,4 23,8 40,4 55,4 36,8 45,0 44,0 36, ,8 28,8 33,6 26,0 23,0 34,2.. 24,3 40,4 55,7 36,8 45,3.. 36,5 1 Aritmeettinen keskiarvo niiden maiden KEV:sta, joille KEV on laskettu kaikkina vuosina Nämä maat ovat Belgia, Espanja, Hollanti, Irlanti, Iso-Britannia, Ranska, Ruotsi, Saksa ja Suomi.

12 8 Kuvio Työn keskimääräinen efektiivinen veroaste , prosenttia Suomi Keskiarvo

13 VATT-MUISTIOITA / WORKING NOTES 1. Lehtinen Teemu: Suomen tuloverojärjestelmän efektiivinen rakenne ja sen poikkeaminen suhteellisuudesta. Helsinki Mäki Tuomo & Tossavainen Pekka: Työmarkkinat vuosina Helsinki Salomäki Aino & Viitamäki Heikki & Virtanen Sari: Valtion tuki kotitalouksille: suorat tulonsiirrot ja verotuet Helsinki Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen julkaisutoiminta. Helsinki PM. VATT:n siirtyminen tulosohjaukseen sekä Henkilöstöpoliittisen työryhmän muistio. Helsinki Multanen Vesa: Maksupolitiikan yleispiirteet OECD-maissa ja erityisesti Pohjoismaissa. Helsinki Lehtinen Teemu: Nykyarvolaskelmat asuntorahaston uusiin lainoihin sisältyvän tuen arvioinnissa. Helsinki Hirvonen Kirsi: Terveys- ja sosiaalipalvelujen markkinat: selvitys tietolähteiden nykytilasta. Helsinki Sarho Risto: Vapaakuntakokeilun maksuihin liittyvät poikkeamishakemukset. Helsinki VATT:n koulutuspoliittinen ohjelma. Koulutuspoliittisen työryhmän muistio. Helsinki Säynätjoki Leena: Japanilaisen työelämän peruspiirteitä. Helsinki Törmä Vaittinen Rutherford: Economic Effects of the Finnish Value-Added Tax Reform with Different Treatments of the Basic Production Deduction. Helsinki Lehtinen Niinivaara Salomäki Alajääskö: TUJA-käsikirja Tulonsiirtojen ja verotuksen jakaumavaikutusten laskentamalli. Helsinki Oksanen Virve: Katsaus eräiden eurooppalaisten tutkimuslaitosten toimintaan. Helsinki Oksanen Virve: Euroopan unionin tutkimuksen neljännen puiteohjelman sisältö, rahoitus ja hakumenettely. Helsinki Freund Hannu: Työnteon kannustaminen ja sosiaaliturva - katsaus eräisiin uudistuksiin. Helsinki Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toiminnan kehittäminen. Helsinki Virén Matti: Kotitalouksissa tehtävän työn verohyvitysjärjestelmien vaikutuksesta valtion talouteen. Helsinki Rissanen Matti: Telakkatuesta Suomessa. Helsinki 1997.

14 20. Virén Matti: Finnish Experiences in the European Union - Suomen kokemuksia Euroopan unionissa. Helsinki Östring Timo: Julkisten palvelujen yksikkökustannukset Pohjoismaissa (KRON). Helsinki Hjerppe Reino: Asiantuntijakuuleminen valtioneuvoston talous- ja rahaliittoa käsittelevästä selonteosta eduskunnalle valtiovarainvaliokunnan verojaostolle. Helsinki Holm Pasi Romppanen Antti: Arvio "Toimivampiin työmarkkinoihin" -raportin (Skog-Räisänen) ehdotusten kansantaloudellisista vaikutuksista. Helsinki Verojärjestelmän kautta annettava tuki. Helsinki Lith Pekka: Miljarderna i den grå ekonomin - En rapport om omfattningen och formerna för Finlands dolda ekonomi. Helsinki Tax Expenditures in Finland. Helsinki Niskanen Esko: Arvio kirjasta "The Economics of Regulating Road Transport" (Erik Verhoef). Helsinki Technical Annex of Project Afford PL Helsinki Bowers Claire: Europe Agreements: Trade between the European Union and the Central and East European Countries. Helsinki Tossavainen Pekka: Panosverot ja toimialoittainen työllisyys. Helsinki Hjerppe Reino: Lausuntoja valtioneuvoston EMU-tiedonannosta. Helsinki Viitamäki Heikki: TUJA-mallin kehittäminen. Helsinki Viitamäki Heikki: Työmarkkinoiden verokiila vuosina Helsinki Holm Pasi Mäkinen Mikko: EMU Buffering of the Unemployment Insurance System. Helsinki Lang Markku: Euroopan unionin jäsenyyden vaikutus maatilojen kassavirtoihin vuonna Helsinki Hjerppe Reino Kemppi Heikki: Julkisen infrastruktuurin tuottavuus. Helsinki Verojärjestelmän kautta annettava tuki. Helsinki Tax Expenditures in Finland. Helsinki Romppanen Antti: Suomen työeläkejärjestelmä kestää vertailun. Helsinki Mäki Tuomo Romppanen Antti: Nuoret työhön - varttuneet kouluun. Näkökohtia koulutuksen kehittämisestä. Helsinki Niskanen Esko Voipio Iikko B. (toim.): Seminar on Urban Economic Policy / Kaupunkipolitiikan seminaari Helsinki 1999.

15 42. Mäki Tuomo Virén Matti: Käytännön kokemuksia finanssipolitiikan indikaattorien laskemisesta. Helsinki Verojärjestelmän kautta annettava tuki. Helsinki Tax Expenditures in Finland. Helsinki Kröger Outi Kärri Timo Martikainen Minna Voipio Iikko B.: Perusteollisuuden pääomahuolto Esitutkimus. Helsinki Viitamäki Heikki: Asumistuen budjetointia ja määräytymisperusteiden valmistelua koskeva selvitys. Helsinki Junka Teuvo: Asuntojen hinnat vapailla markkinoilla. Helsinki Kunta- ja aluetalouden seminaari Seminaarin alustukset. Helsinki Viitamäki Heikki: Työmarkkinoiden verokiila vuosina Helsinki Valppu Pirkko: A Brief Overview of Working Conditions in the Care Sector. Helsinki Hjerppe Reino: VATT-10 vuotta - tutkimustuloksia ja uusia visioita. Helsinki Aronen Kauko Järviö Maija-Liisa Luoma Kalevi Räty Tarmo (toim.): Peruspalvelut 2000 seminaari Seminaarimuistio. Helsinki Parkkinen Pekka: Työssä jaksaminen pitkällä aikavälillä. Helsinki 2001.

Elinkaarimallitoteutuksen ja parhaan nykykäytännön vertailu

Elinkaarimallitoteutuksen ja parhaan nykykäytännön vertailu Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT-muistioita 64 Elinkaarimallitoteutuksen ja parhaan nykykäytännön vertailu Riikka Antikainen Erkki Siivonen Vesa Salmela Anu Saltevo Riku Tolvanen Helsinki 2004

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT-Muistioita 63. Mikrosimulointimallien välinen yhteistyö

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT-Muistioita 63. Mikrosimulointimallien välinen yhteistyö Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT-Muistioita 63 Mikrosimulointimallien välinen yhteistyö Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki 2004 Valtion taloudelliselle

Lisätiedot

Kuinka verotus vaikuttaa työllisyyteen? Katsaus taloustieteelliseen tutkimukseen*

Kuinka verotus vaikuttaa työllisyyteen? Katsaus taloustieteelliseen tutkimukseen* Kansantaloudellinen aikakauskirja 100. vsk. 3/2004 ESITELMIÄ Kuinka verotus vaikuttaa työllisyyteen? Katsaus taloustieteelliseen tutkimukseen* Erkki Koskela Professori Helsingin yliopisto Roope Uusitalo

Lisätiedot

162 TYÖMARKKINA- INSTITUUTIOT JA JOUSTAVUUS: SUOMI VERRATTUNA MUIHIN OECD- MAIHIN

162 TYÖMARKKINA- INSTITUUTIOT JA JOUSTAVUUS: SUOMI VERRATTUNA MUIHIN OECD- MAIHIN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 162 TYÖMARKKINA- INSTITUUTIOT JA JOUSTAVUUS: SUOMI VERRATTUNA MUIHIN OECD- MAIHIN Jaakko Kiander Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute

Lisätiedot

212 KOTITALOUKSILLE SUUNNATTUJEN PALVELUJEN ARVONLISÄ- VEROKANNAN ALENTAMINEN

212 KOTITALOUKSILLE SUUNNATTUJEN PALVELUJEN ARVONLISÄ- VEROKANNAN ALENTAMINEN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 212 KOTITALOUKSILLE SUUNNATTUJEN PALVELUJEN ARVONLISÄ- VEROKANNAN ALENTAMINEN Timo Rauhanen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for

Lisätiedot

TASAVERO. Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä. Martti Nyberg

TASAVERO. Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä. Martti Nyberg TASAVERO Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä Martti Nyberg www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 148. Osakkeiden normaalituoton verovapaus: Norjan osakeverotuksen malli

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 148. Osakkeiden normaalituoton verovapaus: Norjan osakeverotuksen malli Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 148 Osakkeiden normaalituoton verovapaus: Norjan osakeverotuksen malli Seppo Kari Outi Kröger VATT Tutkimukset 148 toukokuu 2009 VATT TUTKIMUKSET 148 Osakkeiden

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 18 Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Sami Grönberg Seppo Kari Olli Ropponen Valmisteluraportit 18 elokuu 2013 VATT VALMISTELURAPORTIT

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Valmisteluraportit 5. Verotuet Suomessa 2009

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Valmisteluraportit 5. Verotuet Suomessa 2009 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 5 Verotuet Suomessa 2009 Outi Kröger Timo Rauhanen (toim.) Valmisteluraportit 5 lokakuu 2010 VATT VALMISTELURAPORTIT 5 Verotuet Suomessa 2009 Outi

Lisätiedot

408 VAPAAEHTOINEN ELÄKEVAKUUTUS JA VEROTUS Katsaus kirjallisuuteen ja empiirinen kuva vapaaehtoisen eläkesäästämisen kehityksestä

408 VAPAAEHTOINEN ELÄKEVAKUUTUS JA VEROTUS Katsaus kirjallisuuteen ja empiirinen kuva vapaaehtoisen eläkesäästämisen kehityksestä VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 408 VAPAAEHTOINEN ELÄKEVAKUUTUS JA VEROTUS Katsaus kirjallisuuteen ja empiirinen kuva vapaaehtoisen eläkesäästämisen kehityksestä Seppo Kari Jaakko Kiander

Lisätiedot

361 ASUMISKUSTANNUKSET SUURISSA ALUEKESKUKSISSA

361 ASUMISKUSTANNUKSET SUURISSA ALUEKESKUKSISSA VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 361 ASUMISKUSTANNUKSET SUURISSA ALUEKESKUKSISSA Teemu Lyytikäinen Henrik Lönnqvist Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Muistiot 8. Listaamattomien osakeyhtiöiden osingonjako ja taserakenteet

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Muistiot 8. Listaamattomien osakeyhtiöiden osingonjako ja taserakenteet Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot 8 Listaamattomien osakeyhtiöiden osingonjako ja taserakenteet Jarkko Harju Hanna Karakallio Tuomas Matikka Muistiot 8 kesäkuu 21 VATT MUISTIOT 8 Listaamattomien

Lisätiedot

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS?

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Olli Savela Yliaktuaari, Tilastokeskus MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Suomen julkinen sektori on EU-maiden suurimpia, pohjoismaista tasoa. Perinteisesti pohjoismaisessa mallissa julkinen sektori on

Lisätiedot

Aineeton pääoma talouskasvun ytimessä *

Aineeton pääoma talouskasvun ytimessä * Kansantaloudellinen aikakauskirja 108. vsk. 1/2012 Aineeton pääoma talouskasvun ytimessä * Hannu Piekkola Professori Vaasan yliopisto 1. Johdanto Jos organisaation kehittämiseen, T&K-toimintaan ja ohjelmistojen

Lisätiedot

Tuloverojärjestelmän rakenne: Yhtenäinen vs. eriytetty tuloverotus

Tuloverojärjestelmän rakenne: Yhtenäinen vs. eriytetty tuloverotus Seppo Kari 6.9.2009 Luonnos Tuloverojärjestelmän rakenne: Yhtenäinen vs. eriytetty tuloverotus 1. Johdanto Tuloverotus on arvonlisäveron ohella tärkein verotulojen lähde teollisuusmaissa. Fiskaalisen tehtävän

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot. Yrittäjän verotuksen arviointi mallikehikko ja simulointituloksia

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot. Yrittäjän verotuksen arviointi mallikehikko ja simulointituloksia Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot 20 Yrittäjän verotuksen arviointi mallikehikko ja simulointituloksia Olli Ropponen Muistiot 20 elokuu 2012 VATT MUISTIOT 20 Yrittäjän verotuksen arviointi

Lisätiedot

HYVINVOINTIVALTIO 2010-LUVULLA MITÄ KELLO ON LYÖNYT? Heikki Taimio (toim.)

HYVINVOINTIVALTIO 2010-LUVULLA MITÄ KELLO ON LYÖNYT? Heikki Taimio (toim.) HYVINVOINTIVALTIO 2010-LUVULLA MITÄ KELLO ON LYÖNYT? Heikki Taimio (toim.) Raportteja 30 Helsinki 2015 Raportteja 30 ISBN 978 952 209 138 3 (painettu) ISBN 978 952 209 139 0 (pdf) ISSN 1795 2832 (painettu)

Lisätiedot

VEROTUS KANSAINVÄLISESSÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ

VEROTUS KANSAINVÄLISESSÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Valtioneuvoston kanslia Talousneuvosto VEROTUS KANSAINVÄLISESSÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Työryhmäraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 2002/5 Talousneuvostolle Hyvinvointiyhteiskunta nojaa verotuksen

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Verotus tietoyhteiskunnassa. Seppo Penttilä

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Verotus tietoyhteiskunnassa. Seppo Penttilä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Verotus tietoyhteiskunnassa Seppo Penttilä SITRA 181 Helsinki 1998 1 Tämä teos kuuluu Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran julkaisusarjaan (Sitra 181) ISBN 951-563-581-0

Lisätiedot

ELINTARVIKKEIDEN ARVONLISÄVEROKANNAN ALENTAMISEN VAIKUTUKSET

ELINTARVIKKEIDEN ARVONLISÄVEROKANNAN ALENTAMISEN VAIKUTUKSET PELLERVON TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN RAPORTTEJA 200 PELLERVO ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE REPORTS 200 ELINTARVIKKEIDEN ARVONLISÄVEROKANNAN ALENTAMISEN VAIKUTUKSET Pasi Holm Jaakko Kiander Timo Rauhanen

Lisätiedot

Kaikissa OECD-maissa. Miten yrityksiä pitäisi. - (Lähes) kaikki mitä olet aina halunnut tietää yritysverotuksesta mutta et ole rohjennut kysyä

Kaikissa OECD-maissa. Miten yrityksiä pitäisi. - (Lähes) kaikki mitä olet aina halunnut tietää yritysverotuksesta mutta et ole rohjennut kysyä Miten yrityksiä pitäisi verottaa? Kuvat maarit kytöharju - (Lähes) kaikki mitä olet aina halunnut tietää yritysverotuksesta mutta et ole rohjennut kysyä Koetamme selvittää selvällä suomen kielellä, mitä

Lisätiedot

KIINTEISTÖVEROJÄRJESTELMIEN KANSAINVÄLINEN VERTAILU

KIINTEISTÖVEROJÄRJESTELMIEN KANSAINVÄLINEN VERTAILU Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers N:o 25 (marraskuu 1999) KIINTEISTÖVEROJÄRJESTELMIEN KANSAINVÄLINEN VERTAILU Janne Huovari Max

Lisätiedot

Ulla Hämäläinen. Nuorten tulojen ja toimeentulon palapeli

Ulla Hämäläinen. Nuorten tulojen ja toimeentulon palapeli Ulla Hämäläinen Nuorten tulojen ja toimeentulon palapeli Hakapaino Oy Helsinki 2004 ISBN 951-691-023-8 (ETK) ISSN 1236-3049 (ETK) ISSN 1236-7176 Palkansaajien tutkimuslaitos Tutkimuksia-sarja no. 92 Eläketurvakeskus

Lisätiedot

VOISIKO SUOMI SEURATA RUOTSIN JA NORJAN ESIMERKKIÄ? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta

VOISIKO SUOMI SEURATA RUOTSIN JA NORJAN ESIMERKKIÄ? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta PTT raportteja 246 PTT Reports 246 VOISIKO SUOMI SEURATA RUOTSIN JA NORJAN ESIMERKKIÄ? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Pasi Holm Leena Kerkelä Helsinki 2014 Pellervon taloustutkimus

Lisätiedot

TYÖN TARJONTA JA ANSIOTULOVEROTUS Taustamuistio verotyöryhmälle Elina Pylkkänen / 8.2.2010. 1 Johdanto

TYÖN TARJONTA JA ANSIOTULOVEROTUS Taustamuistio verotyöryhmälle Elina Pylkkänen / 8.2.2010. 1 Johdanto TYÖN TARJONTA JA ANSIOTULOVEROTUS Taustamuistio verotyöryhmälle Elina Pylkkänen / 8.2.2010 1 Johdanto Verojen ja tulonsiirtojen ei-toivottu vaikutus on, että ne vaikuttavat kotitalouksien valintoihin ja

Lisätiedot

Yhteiskunnallisten vaikuttajien

Yhteiskunnallisten vaikuttajien artikkeli heikki viitamäki Projektipäällikkö vatt heikki.viitamaki@vatt.fi Kuvat maarit kytöharju Budjetin tuloveromuutosten vaikutukset - miten ne lasketaan? Hallituksen budjettiesityksissä katsottiin

Lisätiedot

TUJA-KÄSIKIRJA. Verotuksen ja etuuksien mikrosimulointimalli. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT-muistioita 72

TUJA-KÄSIKIRJA. Verotuksen ja etuuksien mikrosimulointimalli. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT-muistioita 72 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT-muistioita 72 TUJA-KÄSIKIRJA Verotuksen ja etuuksien mikrosimulointimalli Toimittaneet: Reino Niinivaara Heikki Viitamäki Helsinki 2005 Valtion taloudellinen

Lisätiedot

Köyhyys, työttömyys, tuottavuus ja kestävyys*

Köyhyys, työttömyys, tuottavuus ja kestävyys* K a n s a n t a l o u d e l l i n e n a i k a k a u s k i r j a 1 0 7. v s k. 1 / 2 0 1 1 Köyhyys, työttömyys, tuottavuus ja kestävyys* Martti Hetemäki Alivaltiosihteeri Valtiovarainministeriö Köyhyys,

Lisätiedot

Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen

Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen ajanoja 10.1.01 Suomen kilpailukyky on rahaliiton aikana heikentynyt, kun kilpailukyvyllä tarkoitetaan talouden ulkoisen tasapainon edellytyksiä. Avoimen sektorin

Lisätiedot

VILJELIJÖIDEN TYÖTULOJEN TASO KIRJANPITOTILOILLA 1956-1965

VILJELIJÖIDEN TYÖTULOJEN TASO KIRJANPITOTILOILLA 1956-1965 MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 10 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE FINLAND, No. 10 VILJELIJÖIDEN TYÖTULOJEN TASO KIRJANPITOTILOILLA 1956-1965 RISTO

Lisätiedot