Plenaariesitelmät Plenary speeches

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Plenaariesitelmät Plenary speeches"

Transkriptio

1 Plenaariesitelmät Plenary speeches

2 Susanne Göpferich University of Giessen/Germany From multidisciplinarity to transdisciplinarity: The investigation of competence development as in case in point Multidisciplinarity what is it? My contribution to answering this question will consist of three parts: First, I will contrast the concept of multidisciplinarity with two closely related concepts, interdisciplinarity and transdisciplinarity, following a subclassification by Kaindl (1999). Second, I will comment on the benefits of expertise research in cognitive psychology to all fields of research interested in competence and competence development and discuss the chances of specific subfields of the interdiscipline of translation studies to work in a truly transdisciplinary manner. Third, I will present results of a longitudinal study (TransComp) into the development of translation competence whose hypotheses were derived from expertise research. The population of this study consisted of 12 students of translation enrolled in the BA program Transcultural Communication at the University of Graz and 10 professional translators with at least 10 years of professional experience in translation/interpreting. Translation competence was modeled as composed of several subcompetences, among them strategic competence, translation routine activation competence and tools and research competence. These three subcompetences were considered to be translation-specific and to distinguish professional translators from mere bilinguals. They were selected as the dependent variables in the TransComp study. The study found that the professional translators had not yet achieved expertise, the highest level of competence. For the student participants it showed a stagnation of their competence development with regard to several variables over the first four semesters of their program. For these findings, possible explanations and their didactic implications will be presented. References Göpferich, Susanne/Alves, Fabio/Mees, Inger M., eds (2010): New Approaches in Translation Process Research. (Copenhagen Studies in Language 39). Copenhagen: Samfundslitteratur Press. Kaindl, Klaus (1999): Interdisziplinarität in der Translationswissenschaft: Theoretische und methodische Implikationen. Gil, Alberto, et al., eds: Modelle der Translation: Grundlagen für Methodik, Bewertung, Computermodellierung. Frankfurt/M.: Lang,

3 Pekka Kujamäki Itä-Suomen yliopisto Sota, käännöskulttuurit ja toimijuus Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa käynnistyi tammikuussa 2011 tutkimushanke Sodan tuntemattomat käännöskulttuurit, jossa jäljitetään talvi- ja jatkosodan aikaisia kääntämisen ja tulkkauksen käytäntöjä. Lähtöajatuksena on näkemys, että kielitaito, kääntäminen ja tulkkaus ovat merkittävässä roolissa sotilaallisissa kohtaamisissa yhtä hyvin vihollisen kuin aseveljenkin kanssa, että sota on mitä suurimmassa määrin myös kielellistä viestintää: Sota julistetaan ja siitä tiedotetaan muille kansoille, rauhan edellytyksistä sovitaan, sotilaallisista toimista neuvotellaan esikunnissa (esim. käännettyjen tiedustelutietojen perusteella), huollon ja logistiikan ongelmia ratkaistaan paikallisten asukkaiden kanssa, ja sotavankeja kuulustellaan rintamalla, linjojen takana tai vankileireillä. Näihin viestintätilanteisiin kehittyy kääntämisen ja tulkkauksen käytäntöjä, joita kuvataan tässä projektissa "sodan käännöskulttuureina". Eric Prun in vuonna 1997 esittelemä käsite käännöskulttuuri (Translationskultur) on tarkoitettu kuvaamaan niitä sosiaalisesti jäsentyneitä normeja, konventioita, odotuksia ja arvoja, jotka määrittävät käännös- ja tulkkaustoimintaa tietyssä yhteisössä tai instituutiossa. Joensuun tutkimushankkeessa käsitteellä hahmotetaan sekä sotilaallisen käännös- ja tulkkaustoiminnan virallista viitekehystä että rintamalla, Päämajassa tai Kolmannen valtakunnan mukana Pohjois-Suomessa toimineiden kääntäjien ja tulkkien omia tavoitteita ja näkemyksiä. Esitelmässäni pyrin saamaan otetta sekä käännöskulttuurin käsitteestä että konkreettisista sodan käännöskulttuureista. Tutkimushankkeen keskeisten tavoitteiden ja lähtökohtien jälkeen esittelen yleisellä tasolla niitä sodan konteksteja ( kenttiä ), joihin oletamme tai tiedämme jo varmuudella muodostuneen sotilaallisia käännöskulttuureita. Niiden rekonstruoimiseksi määrittelen viitekehyksen, joka koostuu sekä kansainvälisistä sodankäynnin normeista että yksilötoimijoiden etnisiin taustoihin ja henkilökohtaiseen eetokseen liittyvistä kysymyksistä. Lisäksi pohdin lyhyesti käsitteiden käännöskulttuuri ja toimijuus (agency) suhdetta toisiinsa ja kysyn, millaisin edellytyksin sotilaallisten kontekstien kääntämistä ja tulkkausta voidaan ylipäätään hahmottaa toimijuutena. Lähteet Prun, Eric Translationskultur. (Versuch einer konstruktiven Kritik des translatorischen Handelns.) TextconText 11 = NF 1, S

4 Sektioesitelmät Section papers

5 Kristiina Abdallah Itä-Suomen yliopisto Kuinka tutkia kääntäjän toimijuutta käännösalan tuotantoverkostoissa? Tässä esitelmässä luon lyhyen katsauksen niihin teoreettisiin viitekehyksiin, joiden avulla olen lähestynyt kääntäjän toimijuutta ja toimijoiden välisiä suhteita käännösalan tuotantoverkostoissa. Koska aikaisempaa käännöstieteellistä tutkimusta tutkittavasta ilmiöstä on ollut niukasti tarjolla, olen lähestynyt tutkimuskohdettani monitieteisesti ja pyrkinyt kartoittamaan verkoston toimijoiden suhteita ja toiminnan dynamiikkaa eri tieteenaloilta lainattujen teoreettisten viitekehysten avulla. Esitelmässä pohditaan, millaisia näkökulmia tutkittavaan ilmiöön syntyy yleisen verkostoteorian (Barabási 2002), tiedon sosiologiasta peräisin olevan toimijaverkkoteorian (Latour 1987, Callon 1986, Law 1992) ja toisaalta taloustieteellisen agenttiteorian (Eisenhardt 1989) avulla? Lähteet Barabási, A.-L. (2002) Linkit. Verkostojen uusi teoria. (Linked: the New Science of Networks). Translated from English by K. Pietiläinen, Helsinki: Terra Cognita Oy. Callon, M. (1986) Some Elements of a Sociology of Translation: Domestication of the Scallops and the Fishermen of St Brieuc Bay. In J. Law (ed.), Power, Action and Belief: A New Sociology of Knowledge, London: Routledge & Kegan Paul, Law, J. (1992) Notes on the theory of the actor network: ordering, strategy and heterogeneity. Online paper by the Centre for Science Studies, Lancaster University, URL: <http://www.lancs.ac.uk/fass/sociology/papers/law-notes-on-ant.pdf> Latour, B. (1987) Science in Action: How to Follow Engineers and Scientists Through Society. Open University Press: Milton Keynes. Eisenhardt, K. (1989) Agency theory: An assessment and review. Academy of Management Review 14 (1),

6 Anukaisa Alanen Tampereen yliopisto, Helsingin yliopisto Mahdoton mahdolliseksi Kirjoitustulkin rooli vieraan kielen oppimisessa Kirjoitustulkkaus on viestintämenetelmä, jonka käyttäjät ovat yleensä kuuroutuneita tai huonokuuloisia. Kielenopetuksen yhteydessä käyttäjät voivat olla myös äidinkieleltään viittomakielisiä kuuroja. Kirjoitustulkin tehtävä on kirjoittaa oleellinen ääni-informaatio tekstimuotoon siten, että käyttäjä voi lukea tulketta näytöltä tai valkokankaalta. Opiskelutulkkaus on kuuroille ja kuulovammaisille tarkoitettu palvelu, jota lain mukaan pitää tarjota käyttäjälle niin paljon kuin tämä tarvitsee. Opiskelutulkit ovat viittomakielen tulkkeja tai kirjoitustulkkeja. Opiskelutulkkausta vieraan kielen kontekstissa on luonnehdittu mahdottomaksi tai jopa ikuiseksi painajaiseksi niin kauan, kun viittomatulkit ovat joutuneet kehittämään erilaisia työläitä keinoja vieraan kielen välittämiseksi. Kuitenkaan kirjoitustulkin roolissa tilanne ei vaikuta ollenkaan näin pahalta. Datani sisältää neljän eri tulkin avoimet haastattelut sekä observoituja vieraan kielen oppitunteja, joista toinen on myös tallennettu video- ja äänitiedostoiksi. Lisäksi tarkastelen tulkkaukseen liittyviä verkkosivuja ja muita dokumentteja, kuten opiskelutulkkausta sääteleviä lakeja (perusopetuslaki ja laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta) ja asioimistulkin eettisiä sääntöjä. Käytän tulkin roolin erittelyyn etenkin Witter-Merithew n kehittämän nelijaon kolmea ensimmäistä kohtaa: auttajan, tulkkauskoneen ja kommunikaation mahdollistajan rooleja sekä tarkastelen niiden ulkopuolelle jääviä kokemuksia. Historiallista tulkin roolien kehitystä kuvaava Witter-Merithew n malli on käyttökelpoinen myös tilanteessa, jossa mallin eri roolit ovat yhtä aikaa olemassa niin hyvässä kuin pahassa. Tutkimukseni on osa Suomen akatemian rahoittamaa SpeechText Kirjoitustulkkaus prosessina, tulkkeen ymmärrettävyys ja sen parantaminen -hanketta (http://www.cs.uta.fi/speechtext/).

7 Marjut Alho Helsingin yliopisto Erikoisalojen tekstien kääntämisen opetus Suomessa Kaikissa suomalaisissa yliopistoissa, joissa opetetaan kääntämistä, opetetaan myös erikoisalojen tekstien kääntämistä. Erikoisalojen tekstien kääntämisen opetusta ei kuitenkaan opeteta missään, eikä sitä ole juuri tutkittukaan. Tämän vuoksi opettajilla ei ole saatavilla muuta kuin omiin tai kollegoiden kokemuksiin perustuvia käsityksiä siitä, miten erikoisalojen tekstien kääntämistä voitaisiin opettaa niin, että opetus todella valmistelisi opiskelijoita vaativiin eri erikoisalojen tekstien käännöstehtäviin ja että opetus olisi tehokasta ja motivoivaa. Tältä pohjalta teen suomalaisissa yliopistoissa erikoisalojen tekstien kääntämisen kursseja opettaville ja niillä opiskeleville henkilöille kyselyn, jossa pyrin selvittämään eri osapuolten näkemyksiä ja kokemuksia kyseisiltä kursseilta mikä toimii ja mikä ei. Lisäksi laajennan tutkimuksen näkökulmaa lähettämällä kyselyn myös jo valmistuneille kääntäjille, jotta he voisivat reflektoida omia koulutuskokemuksiaan siihen, mitä heiltä työelämässä odotetaan ja vaaditaan. Tutkimukseni tavoitteena on siis selvittää, miten erikoisalojen tekstien kääntämistä opetetaan, miten sitä eri osapuolten mielestä voitaisiin opettaa ja mitkä opetusmenetelmät tuottavat hyviä oppimistuloksia ja motivoivat opiskelijoita opiskelemaan. Lisäksi selvitän sitä, miten nämä opetuksen menetelmät ja tavoitteet suhteutuvat siihen, mitkä työelämän vaatimukset ovat. Esittelen esitelmässäni kääntäjille suunnatun kyselyn alustavia tuloksia ja vertaan niitä opetuksen realiteetteihin.

8 Alexandra Belikova Itä-Suomen yliopisto Tekstin metaforisuuden mittaaminen kieli- ja käännöstieteellisenä ongelmana Esitelmässä pyritään lähestymään poliittisten metaforien kääntämistä kvantitatiivisin menetelmin, joita on kehitetty politiikan ja sen kielen tutkimuksissa lehtitekstien metaforisuustason mittaamiseksi. Käännöstieteellisen tutkimuksen tarkoituksiin muokattua menetelmää sovelletaan alun perin suomen kielellä kirjoitettuihin lehtiteksteihin ja niiden venäjännöksiin. Käännösratkaisuja tarkastellaan kotouttavan ja vieraannuttavan kääntämisen näkökulmasta (Venuti 1995). Metaforailmaukset luokitellaan eri tyyppeihin (kuolleisiin, konventionaalisiin, uniikkeihin jne.) sanakirjoihin ja tekstikorpuksiin perustuvien arviointikriteerien perusteella. Jokainen metaforailmaus saa kreatiivisuus/konventionaalisuustasoaan vastaavan painokertoimen. Painokertoimia käytetään kaavassa, josta lasketaan koko tekstin metaforisuustaso. Käännöksen metaforisuustason ja kääntäjän valitseman käännösstrategian välillä oletetaan olevan tiettyä riippuvuutta. Käännöksen alkutekstiä suurempi metaforisuuskerroin/ metaforisuus kertoo kääntäjän käyttäneen vieraannuttavaa kääntämistapaa hänen pyrkiessään säilyttämään mahdollisimman tarkasti kohdekulttuurille vieraan kuvan. Alkutekstin metaforisuustasoa vastaava tai pienempi luku ilmoittaa kääntäjän valinneen kotouttavan kääntämistavan hänen muokatessaan lähdekielen outoja kuvia ja sanontoja kohdekielisille lukijoille tutummiksi, kotoisammiksi ja helpommin ymmärrettäviksi. Lähteet Venuti, Lawrence The Translator s Invisibility: A History of Translation. London & New York: Routledge.

9 Chapman Chen Itä-Suomen yliopisto The Rise and Fall of a Small Family Business: Hong Kong Postcolonial Theatre Translation Mainstream postcolonial (translation) theories focus on the deconstruction and denunciation of European colonialism but seldom consider the case of one colonized subject between two colonizers, postcolonial theatre translation per se, possible benefits of European colonialism to the Third World, and translation from the colonizer s language to the natives. The objective is to study the applicability of postcolonial theories to Hong Kong (HK) Cantonese translation of Western theatre. Mainstream postcolonial theories are juxtaposed with alternative ones, e.g., Fanon s (1967) vs Ferguson s (2003); Bhabha s (1994) mimicry vs Rey Chow s (1998) hybrid third space between two aggressors; Tymoczko s (1999) anti-english translation in Irish literature vs Gilbert Fong s (2007) strategic alliance with the UK in HK drama. Rupert Chan s translation and Roy Szeto s direction (2004) of Alan Ayckbourn s English play, A Small Family Business, is studied and compared with T. L. Ko s direction (2003) of Cancer Chong s original HK play, Hong Kong Mansion is Falling Down, as a control sample. Both the translated play and the original HK play satirize the Chief Executive of HK as a puppet of Peking. Rereading of the original English play is classified into the translator s, the director s, the critic s and the audience s with reference to the social context of HK then the 5 th anniversary of HK s handover from the UK to China. It is found that postcolonial HK theatre translation reflects nostalgia for British colonial rule and a need to negotiate with China as the second colonizer, whilst trying to carve a third space for HK between the two colonizers. In conclusion, when a postcolonial community is caught between two colonizers, and provided that one complies much more than the other with international standards of colonization, e.g., Corruption Perception Index, the colonized subject, in its drama translation, may manifest preference to the more compliant colonizer and resistance concerning the other one.

10 Ritva Hartama-Heinonen Helsingin yliopisto Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos Käännöstutkimus monitieteisyyden provokatiivista lumoa ja harhaa KäTu2011-symposiumikutsussa käännöstieteen todetaan kehittyneen tutkimusalana ajan mittaan itsenäiseksi ja monitieteiseksi. Jos tieteenalamme nyt käsitteenä jo luonnostaan sisältää monitieteisyyden aspektin, voi miettiä, millainen käännöstutkimus itse asiassa sitten rajautuu pois, kun esitelmänpitäjiksi toivotaan erityisesti käännöstieteen monitieteisten tutkimusten ja tutkimushankkeiden edustajia. Symposiumin teeman voi tulkita myös ilmentävän odotuksenvastaisesti käännöstutkimuksen ja ehkä käännöstutkijoidenkin ristiriitaista identiteettiä. Yhtäältä olemme ponnekkaasti olemassa ja ylpeitä monitieteisestä teoria- ja menetelmävalikoimastamme, toisaalta kokoonnumme kysymään alamme monitieteistä olemusta aivan kuin uskoamme vahvistaaksemme mutta samalla todistaen häilyvää ambivalenttista tieteiden välistä olentaamme. Lähden esityksessäni liikkeelle esittämäni kaltaisten taustaoletusten lähiluvusta ja tulkinnasta ja jatkan tarkastelemalla muutaman esimerkin avulla sitä, olisiko Gideon Touryn vuodelta 1982 oleva käännöksen määritelmä muokattavissa myös käännöstutkimuksen määritelmäksi: mikä tahansa tutkimus, joka esitellään tai jota pidetään tiedeyhteisössä käännöstutkimuksena (is presented or regarded as such). Pidetään käännöstutkimuksena -lähestymistapa vie puolestaan tarkastelemaan laajemmalti käännöstutkimuksen mahdollista prototypologiaa eli ytimen ja marginaalin kysymystä, johon lisänäkökulman antaa Juri Lotmanin semiotiikassaan esille ottama keskustan ja periferian dikotomia ja niiden välinen dynamiikka. Lopuksi otan esille muita vaihtoehtoja, kuten vastakohta-asettelun yleistieteet ja erityisalat sekä yksitieteisyyden mahdollisuuden (mitä yksitieteisyys sitten voisikin olla).

11 Raila Hekkanen Monitieteisen käännöstutkimushankkeen edut ja harmit tapauksena oma väitöstutkimus Esitelmäni on tapauskuvaus, joka perustuu äskettäin valmistuneeseen väitöskirjatutkimukseeni. Tutkimus käsittelee suomalaisen kaunokirjallisuuden kääntämistä englanniksi. Yhdistän siinä useita menetelmiä ja teorioita: käännösarkeologiaa, sosiologiaa ja tekstianalyysiä. Käännöstoiminnan kartoittamisen jälkeen keskeisenä lähestymistapana on käännössosiologia ja näkökulmana tässä lähinnä toimijaverkostoteoria. Toisaalta tarkastelen samaa aineistoa myös tekstianalyysin keinoin. Lisänäkökulmana on vielä käännösten vastaanoton tutkimus. Eri lähestymistapoja yhdistämällä saadaan tässä tapauksessa tietoa sekä käännösten toteutustavasta miten että toteuttamiseen vaikuttaneista syistä miksi. Näin tutkittavasta aiheesta saadaan selvästi laajempi kuva kuin yksittäistä lähestymistapaa käyttämällä. Tämä on erityisen hyödyllistä, kun kyseessä on toistaiseksi vain vähän tutkittu alue. Tutkimuksen eri lähestymistavat toimivat tällöin ikään kuin toistensa kontekstina ja tukevat siten kokonaisuuden ymmärtämistä, vaikka aiempi tutkimuspohja onkin niukka. Eri lähestymistapojen yhdistämisen etuna on myös tutkimuksen relevanssin laajeneminen niin, että sen tulokset ovat useampien vastaanottajaryhmien, esimerkiksi niin kustannusalan kuin käytännön kääntäjienkin sovellettavissa. Toisaalta usean eri lähestymistavan käyttäminen väitöskirjatyön kokoisessa hankkeessa rajaa kunkin alueen käytettävissä olevia resursseja. On vaikeaa eikä lainkaan yksiselitteistä arvioida, tarjoaako tutkimuksen laajentaminen vielä yhdelle alueelle hyödyllistä lisätietoa vai muodostuuko siitä muilta alueilta voimavaroja syövä painolasti. Ongelmaksi voi nousta myös eri alueiden nivominen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Luonteeltaan erilaisten tietojen yhdistäminen voi vaatia pohdintaa, jotta erilaiset tiedot todella tukevat toisiaan eivätkä jää pelkiksi laajennetuiksi tausta-anekdooteiksi. En pyri antamaan esitelmässäni näihin kysymyksiin valmiita vastauksia, sillä eri alueiden tasapaino vaatii aina tilannekohtaista arviointia eikä patenttiratkaisuja ole. Toivon tapauskuvauksen kuitenkin herättävän ajatuksia ja edistävän mahdollisesti muiden vastaavien hankkeiden suunnittelua.

12 Isis Herrero Universidad de Salamanca The (Un)Limitedness of Multidisciplinarity on Researching the Translation of Native American Literature On researching about the translation of Native American literature, it is possible to assume that, overtly or covertly, these works address the difficult task of defining and fighting for what is and means to be a Native American. Such a fact would not seem difficult to cope with in any interlingual rendering, since there exist alternative methods and strategies for achieving a satisfactory and respectful result. However, the unique situation of Native Americans as a heterogeneous culture which participates peripherally of U.S. culture because of external imposition and internal opposition makes the translation of Native American literature a complex multidisciplinary ground of work and research. Apart from the obvious domains of art and linguistics, Native American literature is highly distinguished by its own folklore and the socio-political and historical development of its relation with U.S. government. Additionally, the anthropological and ethnographic visions of Native American culture have set a precedent against which their works have to fight. The theoretical framework for translation issues is also included as well as the context of reception of a translation, in the current case, the Spanish one. Although greatly interesting and productive, this intricate situation causes problems with the incredible amount of information and connections to handle. Then, it is necessary to fix a limit in both the theoretical framework and the practice study. But, how can it be set and justified? Thus, we will explore the advantages and problematic consequences of delimiting research on three of the most important works of the so-called Native American Renaissance: N. Scott Momaday s House Made of Dawn (1968), which won the Pulitzer Prize in 1969, James Welch s Winter in the Blood (1974), and Leslie Marmon Silko s Storyteller (1981). The theoretical framework will be essentially focused on identity issues, but its multiple ramifications into different disciplines will show the intricacies of a simplistic approach.

13 Anna-Elina Hirvonen Mitä kielitarkastettujen lehdistötiedotteiden konventionmukaisuudesta voi päätellä monialaisen tiedon perusteella? Kielentarkastuksen arviointia käännetyissä erikoisalan lehdistötiedotteissa Lehdistötiedotteet ovat monialaisuuden näkökulmasta mielenkiintoisia tekstejä: Tutkijan on hyvä tuntea toisaalta kyseisen tekstilajin ominaisuudet (konventiot), toisaalta kyseistä tekstilajia koskevat ohjeet (kielioppaiden normit). Kun tutkimuskohteena ovat erikoisalan lehdistötiedotteet, erikoisalojen kielten ominaisuuksien ja kyseisen erikoisalan tuntemus auttavat analyysia. Omassa tutkimuksessani olen analysoinut konventionmukaisuuden toteutumista erikoisalan lehdistötiedotteissa vertaamalla omia käännöksiäni niiden kielitarkastettuihin versioihin. Tarkoitan konventionmukaisuudella sitä, että teksti on kirjoitettu tai käännetty siten, että se täyttää kohderyhmänsä kyseiselle tekstilajille asettamat odotukset, jotka voivat olla implisiittisiä tai eksplisiittisiä. Tekstin lukijan kannalta konventionmukaisuus on positiivinen, tavoiteltava tekstiominaisuus. Sen toteutuminen lienee kuitenkin helpompaa äidinkielellä toimittaessa kuin vieraalla kielellä kirjoitettaessa tai vieraalle kielelle käännettäessä. Aineistoni koostuu 34:stä pituusleikkausalan lehdistötiedotteesta, jotka on käännetty englannista ruotsiksi ja saksaksi. Kyse on vieraalta kieleltä vieraalle kielelle käännetyistä teksteistä, mutta kielentarkastuksen ovat tehneet äidinkieliset saksan ja ruotsin puhujat. Kerron esitelmässäni tutkimukseni tuloksista ja arvioin kielentarkastajien tekemiä muutoksia sekä lehdistötiedotteiden konventioiden ja normien että erikoisalan konventioiden näkökulmasta.

14 Hannu Kemppanen Itä-Suomen yliopisto Dikotomiasta toiseen: käännösstrategia-käsitteen vertailua länsimaisessa ja venäläisessä käännöstutkimuksessa Käännöstutkimukselle on ollut tyypillistä erotella käännösstrategioita dikotomisin perustein. Yksi keskeinen lähestymistapa viimeisen viidentoista vuoden aikana on ollut käännösten tai kokonaisten käännöstraditioiden tarkastelu hyödyntäen Lawrence Venutin (1995) esittämää kotouttamisen ja vieraannuttamisen vastakkainasettelua. Venutia ennen kääntämisen ns. globaaleja strategioita (Kearns 2008) ovat olleet etsimässä eri näkökulmista lukuisat käännösteoreetikot aina Schleiermacherista (1813) lähtien. Tässä esitelmässä tarkastellaan dikotomisten käännösstrategioitten käsitettä vähemmän tutusta näkökulmasta: itä länsi-akselilla. Tutkimuksen lähtökohtana ovat havainnot läntisessä käännöstutkimuksessa usein esiintyvien termien kotouttaminen ja vieraannuttaminen vähäisestä käytöstä venäläisessä käännöstieteellisessä kirjallisuudessa. Tutkimuksen tavoitteena on ensinnäkin selvittää tutkimuskirjallisuuden analyysin avulla, onko katetta väitteelle, että kyseisellä dikotomisella lähestymistavalla ei ole erityisen suurta merkitystä venäläisessä käännöstutkimuksessa. Toisena tavoitteena on selvittää, käyttävätkö sikäläiset käännösteoreetikot mahdollisesti joitakin muita samantyyppisiä vastakkainasetteluja tutkimuksissaan. Analyysi toi esille, venäläisessä käännöstieteellisessä kirjallisuudessa käsitepariin kotouttaminen/ vieraannuttaminen viitataan hyvin harvoin. Poikkeuksina voidaan mainita Borisenkon (2007), Lan ikovin (2007) ja Buzadžin (2009) Mosty (Bridges) -lehdessä ilmestyneet artikkelit. Analyysi paljasti, että venäläiset käännösteoreetikot käyttävät tutkimuksissaan ensisijaisesti vapaan ja kirjaimellisen käännöksen dikotomiaa. Vaikka teoreettisissa perusteissa onkin eroja, länsimaalaisessa ja venäläisessä käännöstieteellisessä diskurssissa on myös yhteisiä piirteitä. Molemmat tutkimusperinteet pitävät vieraannuttavaa (tai kirjaimellista) käännöstä lukijan kannalta vaativana ja elitistisenä tekstinä, kun taas sujuva vapaa käännös sopii hyvin suurelle lukijakunnalle. Tutkimus toi selvästi esille, että venäläiset käännöstieteilijät ovat suhtautuneet ja suhtautuvat edelleen kriittisesti kirjaimelliseen kääntämiseen. Kuitenkin myös tämän strategian puolestapuhujia esiintyy. Erona läntiseen tutkimukseen ovat viitattavat tutkijat: Scleiermacherin, Bermanin ja Venutin sijaan viitataankin omiin vieraannuttajiin esimerkiksi Brjusoviin, Gasparoviin tai Golyševiin.

15 Mikko Kervinen Helsingin yliopisto, Nykykielten laitos Interdisciplinarity in song translation a translation-theoretical view Translation studies is renowned to be an interdisciplinary discipline: the evolution of the modern translation research is a story of a sub-branch of linguistics evolving through contact with other sciences. Upon this background it is only logical that research involving translation of texts set to music should be interdisciplinary. The use of the term interdisciplinarity instead of multidisciplinarity is preferred here, as real interaction between the disciplines is needed for this endeavour Even approaches to the general translation theory have regarded translation as a semiotic phenomenon (Bassnett 1980). For Kukkonen (2010) translation is about interpretation of signs and sign systems and communicating a message from one sign system to another with the intention to create meaning in a dynamic sign process. One major reference point for Kukkonen s and Bassnett s semiotic approach to translation is Jakobson (1959) with his intralingual, interlingual and intersemiotic ways of translation. Song translation, involving the transfer of vocal music from the source culture and language to the target culture and language, deals with both interlingual and intersemiotic translation. Whereas some pre-translation theoretical remarks on song translation pointed out the lack of research on the matter (Honolka 1978), a recent bibliography (Matamala & Orero 2008) encompasses some hundred articles on opera translation alone. Gorlée points out that the problem with these is the inconsistency of the theoretical approach. In her work on opera and art song translation, Gorlée (e.g. 1997, 2002, 2008) consistently applies Peircean semiotics to describe the musico-verbal nexus, at least at the theoretical level. In the actual analysis however, she reverts mostly to means used by other, not markedly semiotic scholars, and the connection to the Peircean semiotics becomes vague. Other scholars include e.g. Kaindl (1995), Low (2003), Dürr (2004) and Franzon (2008). They succeed in describing the dilemma of song translation in a practice-oriented manner, which echoes what Albrecht (2004) states about the still close connection of linguistics and translation studies. My forthcoming dissertation in German Studies analyses singable opera and art song translations from Finnish and Swedish into German on one hand and from German into Finnish on the other. It is partly based on unpublished archival material. In this presentation I set out to make a synthesis from the previous relevant approaches to song translation and to construct and taking linguistics, translation studies, semiotics and music into account to present an interdisciplinary theoretical model for my dissertation.

16 Leena Kolehmainen Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Kääntäminen unohdettu kielikontaktien laji? Deskriptiivisiä korpuslingvistisiä käännetyn kielen piirteiden tutkimuksia yhdistää ajatus kääntämisen virittämästä kielellisestä muutoksesta ja variaatiosta. Kääntämistä tarkastellaan omana erityisenä kielentuottamisprosessina, joka aiheuttaa kohdeteksteihin kielellisiä piirteitä, joita ei tyypillisesti esiinny saman kielen ei-käännetyissä teksteissä. Kielellinen muutos ja variaatio on keskeinen tutkimuskohde myös kontaktilingvistiikassa, jonka piirissä kääntämistä ei ole kuitenkaan tietääkseni tähän mennessä tarkasteltu. Käännöstieteessä ajatus kääntämisestä yhtenä kielikontaktien lajina on esitetty, mutta varsinaista tutkimusta, jossa kääntämisen ja kielikontaktien tutkimuksen näkökulmia olisi yhdistelty, ei juuri ole. Yhdistelen esitelmässäni käännöstieteen ja kontaktilingvistiikan näkökulmia. Jäsennän kääntämisen yhdeksi kielikontaktien lajiksi ja pyrin kuvaamaan sen paikkaa muiden kielikontaktien lajien joukossa ja vastaamaan kysymykseen, millaisesta kieli- ja kulttuurikontaktista kääntämisessä on kyse. Lisäksi tarkastelen kielellisiä muutoksia, joita kääntämisen on todettu aiheuttavan kohdekielisiin teksteihin, ja vertailen tutkimustuloksia kielikontaktitutkimuksessa kuvattuihin kieltenvälisen vaikutuksen aiheuttamiin muutoksiin. Vertailu tuo toisaalta esiin yhteisiä ilmiöitä, joita tutkimuskenttien tutkijat ovat tarkastelleet toisistaan erillään ja toisistaan tietämättä. Toisaalta vertailu paljastaa kielikontakti-ilmiöitä, joita on tarkasteltu vain toisen tutkimussuuntauksen parissa. Esitelmäni osoittaa, että kontaktilingvistiikan näkökulmien avulla on mahdollista avata uusia ikkunoita käännetyn kielen tutkimuksen kenttään, ja toisaalta kääntämisen tarkastelu kielikontaktina tuo esiin uusia kielikontakti-ilmiöitä, joihin kielikontaktien tutkimuksessa ei tähän mennessä ole kiinnitetty huomiota.

17 Maarit Koponen Helsingin yliopisto, Nykykielten laitos Leena Salmi Turun yliopisto, Kieli- ja käännöstieteitten laitos Konekääntimien tuottaman tekstin oikeellisuuden arvioinnista: konekäännöksen editointitehtävä Sekä ihmiskäännöksen että konekääntämisenkin laadun arvioinnissa eräs keskeinen näkökohta on käännöksen käyttötarkoitus: kenelle käännös on tarkoitettu ja mihin tarkoitukseen sitä käytetään. Erilaiset käyttötarkoitukset asettavat käännöksille erilaisia vaatimuksia, ja käännöksiä on sen vuoksi tärkeä myös arvioida käyttötarkoituksen mukaisesti. Konekäännöksen käyttötarkoitus poikkeaa ihmiskäännöksestä esimerkiksi siten, että käyttäjänä on henkilö, joka tarvitsee nopeasti käsityksen sellaisesta lähtötekstistä, jonka kieltä hän ei lainkaan osaa. Toisaalta monelle ammattikääntäjälle on myös tullut vastaan tilanne, jossa tehtäväksi tarjotaan konekäännetyn tekstin korjaamista julkaisukuntoon jopa ilman lähtötekstiä. Tällaisissa tilanteissa tärkeimmäksi konekäännöksen arvioinnin näkökohdaksi voidaan nostaa sisällön oikeellisuus, ja kömpelö tai kieliopillisesti virheellinenkin käännös voi olla riittävän hyvä, jos lukija tai kääntäjä kuitenkin pystyy kontekstin ja kielenulkoisen tiedon perusteella tulkitsemaan sen merkityksen ja tarvittaessa korjaamaan tekstin kieliasun tarvittavalla tavalla. Vakavat virheet sen sijaan saattavat muuttaa tekstin merkitystä ratkaisevalla tavalla tai estää kokonaan sen tulkitsemisen. Konekäännösten arvioinnissa tällaiset käyttötarkoitukset on myös nostettu viime aikoina esille, ja niitä on simuloitu esimerkiksi luetunymmärryskokeilla ja konekäännöksen editointitehtävillä, joissa koehenkilöt pyrkivät muokkaamaan konekäännöksen pohjalta hyväksyttävän käännöksen ilman lähtötekstin apua (Callison-Burch ym. 2010; Koehn 2010). Tässä esitelmässä käsittelemme editointitehtävää, jonka tarkoituksena oli selvittää, onko konekäännöksen sisällön oikeellisuus riittävä välittämään lähtötekstin merkityksen sekä miten hyvin tekstin lukija pystyy tulkitsemaan merkityksen ja korjaamaan tekstin virheet. Kokeessa käytettiin kahta englanninkielistä aikakauslehtityylistä tekstikatkelmaa, jotka konekäännettiin kahdella eri kääntimellä englannista suomeksi. Koehenkilöinä toimineet opiskelijat jaettiin neljään ryhmään, ja kullekin osallistujalle annettiin korjattavaksi yksi näistä neljästä konekäännösversiosta. Koehenkilöitä pyydettiin korjaamaan teksti ilman lähtötekstin apua sujuvalle suomen kielelle sen perusteella, miten he tekstin merkityksen ymmärtävät. Lisäksi pyydettiin arvioimaan korjattavaksi annetun konekäännöksen sujuvuutta, ymmärrettävyyttä ja soveltuvuutta erilaisiin käyttötarkoituksiin. Korjattujen tekstien oikeellisuus arvioitiin sitten sekä sujuvuuden että sisällön suhteen. Pohdimme esitelmässä seuraavanlaisia kysymyksiä: Miten hyvin koehenkilöt onnistuivat korjaamaan tekstiä niin kieliasun kuin sisällönkin suhteen? Millaisissa tilanteissa virheet johtivat koehenkilöitä väärään tulkintaan tai estivät kokonaan tekstin tulkitsemisen? Millaiseksi koehenkilöt itse arvioivat konekäännöksen laadun ja käyttökelpoisuuden? Lähteet Callison-Burch, C., P. Koehn, C. Monz, K. Peterson, M. Przybocki ja O. F. Zaidan Findings of the 2010 Joint Workshop on Statistical Machine Translation and Metrics for Machine Translation. ACL 2010: Joint Fifth Workshop on Statistical Machine Translation and MetricsMATR. Proceedings of the workshop Koehn, P Enabling monolingual translators: post-editing vs.options. NAACL HLT 2010: Human Language Technologies: the 2010 annual conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics. Proceedings

18 Kaisa Koskinen Itä-Suomen yliopisto Tampere translationaalisena tilana Monikulttuuristuvassa maailmassa meidän kaikkien arki niin päiväkodeissa, kouluissa, työpaikoilla kuin vapaa-ajan toiminnoissakin on monin tavoin kansainvälistynyt ja samalla myös monikielistynyt. Kulttuurien kohtaaminen niin globaalilla tasolla kuin jokapäiväisissä lokaaleissa tilanteissakin on yksi aikamme suurista haasteista. Michael Cronin (2006: 68) esittää, että yksi hedelmällinen tapa vastata tähän haasteeseen on tarkastella urbaania ja etnisesti ja kielellisesti rikasta tilaa ennen kaikkea kääntämisen paikkana, translationaalisena tilana. Silloin tarkastelun keskiössä ei ole lokeroiva erilaisuus, kulttuuriset ja kielelliset saarekkeet (vrt. Lönnroth 2009: 119) vaan keskiöön nousevat kohtaamiset, vuorovaikutussuhteet ja kanssakäyminen eritaustaisten yksilöiden ja yhteisöjen välillä. Tällaista translationaalista tilaa Cronin (2006: 135) kutsuu myös välittämisen tilaksi (space of mediation). Suomennos on oivallisen kaksimerkityksinen, sillä välittäminen merkitsee tässä yhteydessä sekä viestien välittämistä, tiedon ja ymmärryksen varmistamista, että huolenpitoa, toisesta välittämistä. Esitelmäni perustana on kirjahanke, jossa useat tutkijat hyödyntävät arkistoja, tilastoja, haastatteluja ja kenttätyöaineistoja kartoittaakseen näitä välittämisen tiloja Tampereen kaupungin rajaamassa maantieteellisessä kontekstissa Tavoitteena on havainnoida myös aivan uusia ja vasta syntymässä olevia käytänteitä (negentropic translation, Cronin 2006: 129). Silti on samalla tärkeää muistaa, että monikielisyydellä ja monikulttuurisuudella on pitkät juuret myös Tampereella (ks. Lönnroth 2009). Tarkasteltuja tiloja ovat esimerkiksi oikeussali ja poliisin kuulusteluhuone, monikulttuurinen työyhteisö, maahanmuuttajia palveleva yhdistys ja seurakunta. Esitelmässäni keskityn hankkeen teoreettisten lähtökohtien kuvaamiseen. Avainkäsite on translationaalinen tila. Käännöstieteessä tämän teoksen inspiraationa ja edeltäjänä on Croninin ajatusten ohella ollut kirjallisuuspainotteinen Translating Montreal (Simon 2006), joka on erinomainen osoitus siitä, miten rikkaaksi ja merkitykselliseksi paikalliset translationaaliset ilmiöt voivat osoittautua. Yhtenä teoreettisena lähtökohtana on myös paikallisten käännöskulttuurien käsite (Prun 2009, Kujamäki 2010), ja teoksen eetos on saanut vaikutteita myös kulttuurisesta kääntämisestä ja antropologian käänteestä katsomaan vieraiden ja kaukaisten kulttuurien sijaan ja ohessa myös tutkijan omaa kulttuurista ympäristöä (mm. anthropologie du proché). Lähteet Cronin, Michael (2006) Translation and Identity, Routledge: London and New York. Kujamäki, Pekka (2010) Ökonomische Behandlung von Übersetzern hat mit Übersetzungskultur nichts zu tun Lautes Denken über die Begriffe Übersetzungskultur und Translationskultur. Teoksessa Werner Kallmayer, Ewald Reuter ja Jürgen F. Schopp (toim.) Perspectiven auf Kommunikation. Festschrift für Liisa Tiittula zum 60. Geburtstag. Saxa: Berliini. Lönnroth, Harry (toim.) (2009) Tampere kieliyhteisönä. SKS: Helsinki. Prun, Erich (2009) Translationskultur. Esitelmä Tampereen yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitoksessa Simon, Sherry (2006) Translating Montreal. Episodes in the Life of a Divided City. MQUP: Montreal.

19 Minna Kumpulainen Itä-Suomen yliopisto Mitä käännösprosessi ja -produkti kertovat noviisin kompetenssista? Tämä esitys ja koko väitöskirjatutkimukseni perustuu kysymykseen, jota kääntämisen opettajana pohdin jokaisen käännöskurssin alussa: Mitä nämä opiskelijat jo osaavat? Noviisi asiantuntija-akselille sijoitettuna ensimmäisen vuoden kääntäjäopiskelija sijoittuu luonnollisesti alkupäähän. Noviiseilla voi kuitenkin jo olla joitakin asiantuntijoiden kompetensseja (Tirkkonen-Condit 2005); esimerkiksi Gyde Hansenin (2002a) empiiriset tutkimukset ovat osoittaneet, että ongelmantunnistamiskyky vaihtelee noviisien kesken selkeästi. Tässä esityksessä kuvailen, millaisia ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden käännösprosessit ja -produktit voivat olla ja pohdin niiden pohjalta noviisin kompetensseja, erityisesti ongelmientunnistamis- ja ratkaisukykyä. Tutkimusmateriaali koostuu 25:stä Camtasia-ruuduntallennusohjelman avulla tallennetusta käännösprosessista ja -produktista. Koeryhmän muodostavat syksyllä 2010 Itä-Suomen yliopistossa opintonsa aloittaneet englannin kielen ja kääntämisen opiskelijat. Käännöstekstinä oli lyhyt, elokuvasta The Shawshank Redemption kertova teksti, ja se oli kaikille ensimmäinen opintoihin kuuluva käännös. Esitys on raportti väitöskirjatutkimukseni ensimmäisestä vaiheesta, jossa pyrin kartoittamaan aloittelevien opiskelijoiden lähtötilannetta jakamalla heidät noviisi-sateenvarjokäsitettä käyttäen tarkemmin määriteltyihin oppijaryhmiin. Lähdeviittaukset Hansen, Gyde 2002a. Selbstaufmerksamkeit im Übersetzungsprozess. In Hansen, G. (ed.), Empirical Translation Studies. Process and Product. Copenhagen Studies in Language 27, Copenhagen, Samfundslitteratur Tirkkonen-Condit, Sonja The Monitor Model Revisited: Evidence from Process Research. Meta 50, special issue on Processes and Pathways in Translation and Interpretation ed. by Lee-Jahnke, H.,

20 Päivi Kuusi Tampereen yliopisto Käännöstieteen ja narratologian yhteispeliä: Tutkimuskohteena näkökulman muuttuminen käännöksissä Toisinaan käännös välittää saman sisällön kuin lähdeteksti, mutta eri näkökulmasta. Kerronnan näkökulma on saattanut siirtyä tarinan henkilöltä sen kertojalle; myös näkökulmien kerrostuneisuus ja monitulkintaisuus ovat voineet heiketä tai kadota. Tällaisia siirtymiä kohtaan toistuvasti väitöstutkimukseni aineistossa, ja niistä on raportoitu myös monissa muissa tutkimuksissa. Käännöksissä tapahtuneita näkökulman siirtymiä ei voi kuvata puhtaasti käännöstieteellisen käsitteistön avulla. Lähestynkin niitä yhtä aikaa sekä käännöstieteen että kertomuksen teorian avulla: klassisen narratologian kuvaamat kerronnan muodot ennen kaikkea vapaa epäsuora esitys ja sen lähitekniikat tarjoavat käsitteistön, joiden avulla näkökulman muuttumista käännöksissä voidaan analysoida. Narratologia siis tarjoaa käsitteelliset työkalut käännösvertailuun mutta voi myös hyötyä siitä. Käännösvertailu osoittaa havainnollisesti, mitkä kielen piirteet ovat lähdetekstin näkökulmatekniikassa olennaisia osoittamalla, minkälaisia ovat ne kielelliset muutokset, jotka vaikeuttavat alkuperäisen näkökulman välittymistä käännökseen. Aineistossani näitä sinänsä erilaisia kielellisiä muutoksia yhdistää se, että ne joko eksplisiittistävät tai normaalistavat tekstiä. Ne voidaankin selittää osana eksplisiittistämistä ja normaalistamista, kahta kääntämisen universaaliksi ehdotettua tendenssiä. Kun näkökulman siirtymiin johtavissa kielellisissä muutoksissa nähdään niitä yhdistävä eksplisiittistävä ja normaalistava tendenssi, myös lähdetekstin näkökulmatekniikan keskeiset kielelliset piirteet hahmottuvat uudella tavalla: olennaista siinä ovatkin eksplisiittistävälle ja normaalistavalle tendenssille vastakkaiset piirteet, kielellinen implisiittisyys ja epäyhtenäisyys. Juuri implisiittisyyden ja epäyhtenäisyyden heiketessä tai kadotessa myös kerronnan näkökulma saattaa muuttua. Näin käännösvertailun avulla voidaan täsmentää ja uudistaa niiden narratologisten kategorioiden kuvausta, joilla se operoi. Käännöstieteen ja narratologian yhteispelissä molemmat ovat saavana osapuolena.

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Kutsu käännöstieteen professori Kaisa Koskisen juhlaluennolle 7. päivänä joulukuuta 2016 kello 13

Kutsu käännöstieteen professori Kaisa Koskisen juhlaluennolle 7. päivänä joulukuuta 2016 kello 13 Kutsu käännöstieteen professori Kaisa Koskisen juhlaluennolle 7. päivänä joulukuuta 2016 kello 13 Professori Kaisa Koskinen pitää juhlaluennon keskiviikkona 7. joulukuuta 2016 kello 13 aiheesta Translatorinen

Lisätiedot

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen Fenomenografia Hypermedian jatko-opintoseminaari 12.12.2008 Päivi Mikkonen Mitä on fenomenografia? Historiaa Saksalainen filosofi Ulrich Sonnemann oli ensimmäinen joka käytti sanaa fenomenografia vuonna

Lisätiedot

Juha Lång Venäjä-suomi-venäjä-kääntämisen tutkimuksen seminaari

Juha Lång Venäjä-suomi-venäjä-kääntämisen tutkimuksen seminaari Juha Lång Venäjä-suomi-venäjä-kääntämisen tutkimuksen seminaari 8.10.2010 Silmänliiketutkimuksen historia silmänliikkeitä tutkittu jo 1800-luvun lopusta lähtien (Wade 2007) sakkadi ja fiksaatio alusta

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Lähivõrdlusi Lähivertailuja19

Lähivõrdlusi Lähivertailuja19 Lähivõrdlusi Lähivertailuja19 P E A T O I M E T A J A A N N E K A T R I N K A I V A P A L U T O I M E T A N U D E V E M I K O N E, K I R S T I S I I T O N E N, M A R I A - M A R E N S E P P E R E E S T

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Miten maailman paras koulu selviää tulevaisuuden haasteista?

Miten maailman paras koulu selviää tulevaisuuden haasteista? Miten maailman paras koulu selviää tulevaisuuden haasteista? Kari Sajavaara muistoluento Jyväskylän yliopisto 15.1.2016 @pasi_sahlberg Along with especially Canadian "applied language studies (Kari koined

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä LET.OULU.FI Niina Impiö 14.4.2010 Väitöskirjatutkimuksen tavoite Ymmärtää opettajayhteisöjen yhteisöllistä työskentely- ja toimintakulttuuria. Tutkia

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

Käsiteanalyysi. Käännös? Käännettävyys? Vastaavuus? Universaali käsite? Minkälainen käsite? Huono käännös = käännös?

Käsiteanalyysi. Käännös? Käännettävyys? Vastaavuus? Universaali käsite? Minkälainen käsite? Huono käännös = käännös? Käännöstutkimus Tutkimustyypit Käsiteanalyysi Kielitieteellinen tutkimus Kulttuuritutkimus Kääntämisen sosiologia Kognitiivinen tutkimus (Tulkkauksen tutkimus) Soveltava tutkimus Käsiteanalyysi Käännös?

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Lukemisen taitoja Tulisi kehittää kaikissa oppiaineissa Vastuu usein äidinkielen ja S2-opettajilla Usein ajatellaan, että

Lisätiedot

Virtuaalitiimit ja Luottamuksen merkitys virtuaaliorganisaatioissa. Mari Mykkänen Hallman-Yhtiöt

Virtuaalitiimit ja Luottamuksen merkitys virtuaaliorganisaatioissa. Mari Mykkänen Hallman-Yhtiöt Virtuaalitiimit ja Luottamuksen merkitys virtuaaliorganisaatioissa Mari Mykkänen Hallman-Yhtiöt 30.5.2007 Alustuksen sisältö Virtuaalitiimit, mitä ne ovat? Miksi hyödyntäisin yrityksessäni virtuaalitiimejä?

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

APA-tyyli. Petri Nokelainen

APA-tyyli. Petri Nokelainen APA-tyyli Petri Nokelainen petri.nokelainen@uta.fi American Psychology Association (APA, 2001). Yleisin sosiaalitieteiden käyttämä tyylikirjasto. Artikkelin teksti, jossa on viittaus (referointi) lähdeluettelossa

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects 1 Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects Pekka Ranta Project Manager -research group, Intelligent Information Systems Laboratory 2 Semogen -project Supporting design of a machine system

Lisätiedot

Toiminnan tehokkuuden mittaaminen ja arviointi yhteiskunnallisten yritysten kontekstissa

Toiminnan tehokkuuden mittaaminen ja arviointi yhteiskunnallisten yritysten kontekstissa Toiminnan tehokkuuden mittaaminen ja arviointi yhteiskunnallisten yritysten kontekstissa 17.11.2011 FinSERN1 Hannele Mäkelä Laskentatoimen tohtoriopiskelija Tampereen yliopisto hannele.makela@uta.fi Accounting

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Käännöstieteen ja tulkkauksen opiskelusta Suomessa

Käännöstieteen ja tulkkauksen opiskelusta Suomessa SKTL / Opo-päivä 13.11.2015 Käännöstieteen ja tulkkauksen opiskelusta Suomessa Leena Salmi Turun yliopisto leena.salmi@utu.fi SKTL / Opo-päivä 13.11.2015 Miksi opiskella kääntämistä ja tulkkausta? käännösala

Lisätiedot

Vaikutusten mittaaminen. Hannes Enlund Fimea Lääkehoitojen arviointi

Vaikutusten mittaaminen. Hannes Enlund Fimea Lääkehoitojen arviointi Vaikutusten mittaaminen Hannes Enlund Fimea Lääkehoitojen arviointi Vaikutusten mittaamisen ydin Vaikeinta on oikean kysymyksen esittäminen ei niinkään oikean vastauksen löytäminen! Far better an appropriate

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Perustuu väitöskirjaan Sukupuoli ja syntyvyyden retoriikka Venäjällä ja Suomessa 1995 2010 Faculty of Social Sciences Näin se kirjoitetaan n Johdanto

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 1 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Yksikössä voi suorittaa humanistisen alan tutkintoja: Humanististen tieteiden kandidaatti 180 op (alempi korkeakoulututkinto) Filosofian maisteri 120

Lisätiedot

Koulun kielikasvatus S2- näkökulmasta Kielikasvatusfoorumi Finlandia-talo Jyrki Kalliokoski

Koulun kielikasvatus S2- näkökulmasta Kielikasvatusfoorumi Finlandia-talo Jyrki Kalliokoski Koulun kielikasvatus S2- näkökulmasta Kielikasvatusfoorumi Finlandia-talo 27.10. 2014 Jyrki Kalliokoski Humanistinen tiedekunta / jyrki.kalliokoski@helsinki.fi 29.10.2014 1 Kaksi kommenttia 1) Eurooppalaisen

Lisätiedot

Miksi vaikuttavuuden mittaaminen on tärkeää ja miten sitä voi tehdä?

Miksi vaikuttavuuden mittaaminen on tärkeää ja miten sitä voi tehdä? Miksi vaikuttavuuden mittaaminen on tärkeää ja miten sitä voi tehdä? Esimerkkinä realistinen arviointi Vaikuttavuuden määritelmä Vaikuttavuus on saanut merkillisen paljon sananvaltaa yhteiskunnassa ottaen

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat ja vertaisarviointi opetuksen laadun takeina. Jarkko Toikkanen Tampereen yliopisto

Vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat ja vertaisarviointi opetuksen laadun takeina. Jarkko Toikkanen Tampereen yliopisto Vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat ja vertaisarviointi opetuksen laadun takeina Jarkko Toikkanen Tampereen yliopisto Vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat muu kuin luento- tai pienryhmämuotoiseen,

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa?

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Kerro meille datastasi työpaja 10.4.2013 Antti Auer Tietohallintopäällikkö Jyväskylän yliopisto Strateginen kehittäminen Johtamista, tutkimushallintoa

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET.

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. Pekka Ollikainen Open Source Microsoft CodePlex bio Verkkosivustovastaava Suomen Sarjakuvaseura

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa Kliininen päättely Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa FTES017, Syksy 2015 Kata Isotalo, Hanna Valkeinen, Ilkka Raatikainen Thomsonin ym. (2014) malli 25.10.15 FTES017_KI_HV_IR

Lisätiedot

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 Jukka Kääriäinen 18.11.2015 VTT, Kaitoväylä 1, Oulu Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 - seminaari Teollinen

Lisätiedot

Valuation of Asian Quanto- Basket Options

Valuation of Asian Quanto- Basket Options Valuation of Asian Quanto- Basket Options (Final Presentation) 21.11.2011 Thesis Instructor and Supervisor: Prof. Ahti Salo Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston avoimilla verkkosivuilla. Muilta

Lisätiedot

Valmistautuminen ja strategiat: tulkkaukseen valmistautuminen ja tulkkausstrategioiden suunnittelu. Osallistava tulkkaus.

Valmistautuminen ja strategiat: tulkkaukseen valmistautuminen ja tulkkausstrategioiden suunnittelu. Osallistava tulkkaus. 1 2 3 Valmistautuminen ja strategiat: tulkkaukseen valmistautuminen ja tulkkausstrategioiden suunnittelu. Osallistava tulkkaus. Tulkit osana organisaatiota: tulkit yliopiston henkilökuntaa, motivaatio

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Sähköä ilmassa IX valtakunnalliset lukiopäivät 12.- 12.11.2013 Kielet sähköistävät Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Suomi

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusasiamies Kaisa Männikkö Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Suomen Akatemian projektit Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Mixed Methods tutkimus arvioijan silmin. Vilma Hänninen Metodifestivaali Jyväskylä

Mixed Methods tutkimus arvioijan silmin. Vilma Hänninen Metodifestivaali Jyväskylä Mixed Methods tutkimus arvioijan silmin Vilma Hänninen Metodifestivaali Jyväskylä 29.5.2009 Mixed methods metodikehityksen tarinoissa mixed methods (tutkimuskäytäntö) > Mixed Methods (menetelmäkoulukunta)

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

AJATUKSIA KÄSITYÖTIETEEN ONTOLOGIASTA

AJATUKSIA KÄSITYÖTIETEEN ONTOLOGIASTA 1 AJATUKSIA KÄSITYÖTIETEEN ONTOLOGIASTA Prof. Leena Kaukinen Helsingin yliopisto Käsityönopettajan koulutus INTERACTION FIELDS IN CRAFT PROCESSES culture Social groups, societies & institutions time human

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2209 STUDENT EXCHANGE EXPERIENCES OF UNIVERSITY

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Fakta- ja näytenäkökulmat Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Mikä on faktanäkökulma? sosiaalitutkimuksen historia: väestötilastot, kuolleisuus- ja syntyvyystaulut. Myöhemmin kysyttiin ihmisiltä tietoa

Lisätiedot

Group 2 - Dentego PTH Korvake. Peer Testing Report

Group 2 - Dentego PTH Korvake. Peer Testing Report Group 2 - Dentego PTH Korvake Peer Testing Report Revisions Version Date Author Description 1.0 Henrik Klinkmann First version Table of Contents Contents Revisions... 2 Table of Contents... 2 Testing...

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1 TietoEnator Pilot Ari Hirvonen Senior Consultant, Ph. D. (Economics) TietoEnator Oyj presentation TietoEnator 2003 Page 1 Sallikaa minun kysyä, mitä tietä minun tulee kulkea? kysyi Liisa. Se riippuu suureksi

Lisätiedot

Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet

Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Tekijät: Hanni Muukkonen, Minna Lakkala, Liisa Ilomäki ja Sami Paavola, Helsingin yliopisto 1 Suunnitteluperiaatteet trialogisen oppimisen pedagogiikalle 1.

Lisätiedot

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO DS-tunnusten haku 2013 Outi Jäppinen CIMO 2/2009 DS-tunnukset ECTS- ja DS-tunnusten avulla pyritään edistämään ECTS-järjestelmän sekä tutkintotodistuksen liitteen Diploma Supplementin asianmukaista käyttöä

Lisätiedot

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto Väitöskirjaprojekti alkaa Vuoden 2006 alusta Comenius-projektiin tutkijaksi gradu saatava valmiiksi tammikuussa 2006 Valmistuminen teologian maisteriksi 03/2006 Tutkimustyö

Lisätiedot

Kommentteja Robert Arnkilin puheenvuoroon Tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelu. Keijo Räsänen keijo.rasanen@aalto.fi

Kommentteja Robert Arnkilin puheenvuoroon Tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelu. Keijo Räsänen keijo.rasanen@aalto.fi Kommentteja Robert Arnkilin puheenvuoroon Tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelu Keijo Räsänen keijo.rasanen@aalto.fi 1. Mitä Robert sanoi, ymmärrykseni mukaan 2. Kommenttieni tausta, osin samanlaisessa

Lisätiedot

Johdatus tutkimustyöhön -luento: Kirjallisuuskatsaus. Arto Lanamäki, 2015 arto.lanamaki@oulu.fi

Johdatus tutkimustyöhön -luento: Kirjallisuuskatsaus. Arto Lanamäki, 2015 arto.lanamaki@oulu.fi + Johdatus tutkimustyöhön -luento: Kirjallisuuskatsaus Arto Lanamäki, 2015 arto.lanamaki@oulu.fi + Osa 1: Tarina yhdestä pitkästä kirjallisuuskatsausprojektista + Miten tämä artikkeli syntyi? Artikkeli

Lisätiedot

Mobiilit käyttöliittymät lääkitystietoon

Mobiilit käyttöliittymät lääkitystietoon Mobiilit käyttöliittymät lääkitystietoon Katja Leiviskä, Harri Oinas-Kukkonen, Teppo Räisänen Oulun yliopisto, Tietojenkäsittelytieteiden laitos katja.leiviska@oulu.fi, harri.oinas-kukkonen@oulu.fi, teppo.raisanen@oulu.fi

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

KIELIKESKUKSEN OPETUS FILOSOFISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJOILLE LUKUVUONNA

KIELIKESKUKSEN OPETUS FILOSOFISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJOILLE LUKUVUONNA KIELIKESKUKSEN OPETUS FILOSOFISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJOILLE LUKUVUONNA 2013-14 FILOSOFINEN TIEDEKUNTA JOENSUUN KAMPUS TUTKINTORAKENNE laajuus koodi Ajalla Joensuu PSYKOLOGIA 3 8013051 Skills for Students

Lisätiedot

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin 29.9.2011 Ulla Tissari Taustaa Euroopan laajuinen kysely,

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

OPPIMINEN ja SEN TUKEMINEN Supporting learning for understanding

OPPIMINEN ja SEN TUKEMINEN Supporting learning for understanding OPPIMINEN ja SEN TUKEMINEN Supporting learning for understanding Vetäjät: Jonna Malmberg jonna.malmberg@oulu.fi Tutkimusryhmä: Oppimisen ja Koulutusteknologian Tutkimusyksikkö (LET) LET tutkii (1) Conceptual

Lisätiedot

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Lahden Ammattikorkeakoulu 2015-2016 23.12.2015 Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Tunnus Nimi 1 v 2 v Op yht MIYMUM15-1000 YDINOSAAMINEN 50 MIYMUM15-1001 SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Mistä kaikesta tässä tulisi tietää? Keskeiset työtehtävät Toimit teknisenä kouluttajana sekä asiantuntijana. Keskityt

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Käännösstrategioiden rajoilla. maltillisuus vastaan uudistavuus

Käännösstrategioiden rajoilla. maltillisuus vastaan uudistavuus : maltillisuus vastaan uudistavuus tomminieminen@uef Suomen kieli ja kulttuuritieteet Itä-Suomen yliopisto KäTu XIV Joensuu 15 16 4 2016 Maltillinen ja uudistava kääntäminen Kertauksena viime vuodelta

Lisätiedot

Mitä suomen intonaatiosta tiedetään

Mitä suomen intonaatiosta tiedetään Mitä suomen intonaatiosta tiedetään ja mitä ehkä tulisi tietää? Tommi Nieminen Itä-Suomen yliopisto AFinLAn syyssymposium Helsinki 13. 14. 11. 2015 Johdanto Jäsennys 1 Johdanto 2 Mitä intonaatiosta tiedetään?

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen

Lisätiedot

Lauseen käsitteestä ja käsittämättömyydestä SVK:ssa

Lauseen käsitteestä ja käsittämättömyydestä SVK:ssa SVKA112/212 Morfologia ja syntaksi, 6 op (kl08, IV) Lauseen käsitteestä ja käsittämättömyydestä SVK:ssa Esimerkki I Viittoma vai lause? Tommi Jantunen Jyväskylän yliopisto, kielten laitos, suomalainen

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opettajien neuvottelupäivät Lapin ammattikorkeakoulussa 13.-14.11.2014

Lisätiedot

OLS for refugees webinaari

OLS for refugees webinaari OLS for refugees webinaari SISÄLTÖ: 1. OLS for refugees, tausta 2. OLS-testin ja kurssin esitttely 3. OLS for refugees, erityistä huomioitavaa OLS for refugees Objective: make OLS assessment and courses

Lisätiedot