KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta 5 / Kokousaika Tiistaina 26. toukokuuta 2009 klo Kokouspaikka Rouskis Oy, Korvenmäki Salossa Päättäjät Annalena Sjöblom puheenjohtaja Bo Vilander, poissa jäsen Wilhelm Liljeqvist Ralf Lindroos Liisa Mietola Anders Nordell Teijo Pitkäranta Sonja Salovius-Laurén Britt Marie Sundblom Börje Ström varajäsen Muut läsnä olevat: Ingalill Granlund, poissa kunnanhallituksen edustaja Greger Lindholm sihteeri valvontapäällikkö Ville Wahteristo vt. johtava ympäristösihteeri Dan Renfors rakennustarkastaja Asiat Allekirjoitus Puheenjohtaja Sihteeri Annalena Sjöblom Greger Lindholm Tarkistus, paikka ja aika Kunnantoimisto Taalintehtaalla 2. kesäkuuta 2009 Wilhelm Liljeqvist Ralf Lindroos Pöytäkirja pidetty nähtävänä Kemiönsaari 3. kesäkuuta 2009 Greger Lindholm

2 ESITYSLISTA Toimielin Laatimispäivä Sivu Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta 5 / Kokousaika Tiistaina 26. toukokuuta 2009 klo Kokouspaikka Rouskis Oy, Korvenmäki Salossa Asia nro Asia 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 63 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 64 Muutetun käyttösuunnitelman vahvistaminen 65 Ympäristölupa navettaa varten, Peter Jägerskiöld/ Sjölaxin kartano 66 Lausunto Turun hallinto-oikeus 67 Oikaisuvaatimus, Markku Haapanen 68 Virkamiespäätökset tiedoksi 69 Tiedoksiantoasiat _ Pöytäkirja on nähtävänä, aika ja paikka Kemiönsaari 3. kesäkuuta 2009 Puheenjohtaja Annalena Sjöblom

3 Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta Lautakunta tutustui ennen kokousta SSO:hon ja Rouskis Oy:hyn. Kokous pidettiin Rouskis Oy:n tiloissa klo Ryl 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Ryl 63 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen EHDOTUS (valvontapäällikkö) Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan pöytäkirjan. Wilhelm Linljeqvist ja Ralf Lindroos ovat vuorossa tulla valituksi pöytäkirjantarkastajiksi ja varalla on Liisa Mietola. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Wilhelm Liljeqvist ja Ralf Lindroos.

4 Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta Ryl 64 Muutetun käyttösuunnitelman vahvistaminen Valtuusto päätti vuoden 2009 talousarviokäsittelyn yhteydessä, että kunnanhallituksen on esitettävä viimeistään syyskuussa 2009 valtuustolle säästöjen rakenteellinen muutosehdotus. Tilanne on muuttunut ja jyrkän taloudellisen laskun vuoksi on ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin jo aikaisemmin. Yleisen taloudellisen tilanteen lisäksi väestön määrä vähenee Kemiönsaaren kunnassa, vuonna 2008 vähennys oli runsaat 1 %:ia väestöstä. Tämä vaikuttaa myös negatiivisesti kunnan tuloihin. Kemiönsaaren kunnan tulee kevään 2009 aikana hyväksyä taloudellinen toimenpideohjelma, joka sisältää toimenpiteitä sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Meidän tulee kaikkien yhdessä aloittaa säästötalkoot, joka on toteutettava hallitusti ja jonka on taattava kohtuullinen kunnallinen palvelutaso. Meidän on kaikkien ryhdyttävä päivittäiseen terveelliseen säästäväisyyteen, mutta järkevää toimintaa ja kunnan profilointia ei pidä lopettaa. Talousarviomuutoksessa on kustannuksia vähennettävä v noin eurolla. Vähennykset tapahtuvat osastojen talousarvio-osuuksien mukaan. Prosentuaalisesti tämä merkitsee budjetin supistamista noin 3, 8 %:lla. Osastoittain tämä merkitsee seuraavaa: Konsernipalvelut Sivistys Peruspalvelu Ympäristö ja tekniikka , ilman kiinteistöyksikköä Ympäristö- ja tekniikkaosasto on ilmoittanut että valvontayksikön osuus säästöohjelman saavuttamiseksi tulee olla vähintään Valvontayksikön muutettu käyttösuunnitelma (liite 2) sisältää säästöjä yhteensä Osa yksikön henkilökunnasta on ilmoittanut että he osallistuvat säästöihin pitämällä palkatonta talkoovapaata. Yksikössä yhteensä 21 pv josta 17 pv 2009 aikana. EHDOTUS (valvontapäällikkö) Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta hyväksyy muutetun käyttösuunnitelman (liite2). Hyväksyttiin.

5 Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta Ryl 65 Ympäristölupa navettaa varten, Peter Jägerskiöld/ Sjölaxin kartano VALMISTELU (vt. ympäristösihteeri) Peter Jägerskiöld hakee ympäristölupaa navettaa varten tilalla Sjölax RN:o 1:21 toiminnan muutoksen johdosta maidon tuotannosta lihanautojen, sonnien ja pitoeläinten tuotantoon emolehmien avulla. Olemassa oleva navetta tulee lihanautojen ja nuorkarjan käyttöön ja uusi tuotantohalli rakennetaan emolehmiä varten. Eläinten määrä käsittää 85 emolehmää, 85 vasikkaa (noin 6 kk ajan) ja 60 hiehoa/lihanautaa. EHDOTUS (vt. johtava ympäristösihteeri) Ympäristölupa myönnetään toiminnalle ympäristönsuojelulain 28 1 mom. ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 1 mom. kohdan 11 a mukaisesti, eläinsuojat jotka on tarkoitettu vähintään 30 lypsylehmälle, mikä vastaa 60 emolehmää. Ympäristölupa liitteen 3 mukaan. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Hyväksyttiin.

6 Dragsfjärdin rakennus- ja ympäristöjaosto Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta Ryl: 66 Bms 96 Lausunto Turun hallinto-oikeus Avlägsnande av bod, i Kaxjäla by Den har byggnads- och planenämnden beviljat åtgärdslov för grundreparation av båthus på lägenheten Stenvik 5:26 (numera Stenvik 5:40) i Kaxjäla by, fastighetsinnehavare Hedvig Kokkonen. Sökande för tillståndet var Jarl Gustavsson, ägare till lägenheten Björkkulla 5:13. Enligt köpebrev daterat 19 maj 1934 har ägaren till lägenheten Björkkulla 5:13 erhållit ett servitut för landningsplats för båtar på lägenheten Stenvik 5:40. På det området har ett båthus ca 32 m², uppförts ca år sedan. Trots att området saknade byggrätt och att servitutet tillät endast landningsplats för båtar ansåg byggnads- och planenämnden att tillstånd för grundreparation av båthus kunde beviljas till en befintlig byggnad, fastighetsinnehavaren Kokkonen hördes inte, på grund av åtgärdens ringa betydelse. Den har Jarl Gustavsson ansökt om förlängning av tillståndets giltighetstid samt ändrade planer, gällande åtgärden. Gustavsson ansökte om tillstånd för att uppföra en ca 10 m² bod på det ställe båthuset fanns på. Byggnadsinspektören har den beviljat ansökta förlängning samt ändrade planer. Ändrade planer beviljades i den tron att Gustavsson informerat markägaren samt med de grunder att man ansåg att boden skulle vara en bättre lösning för alla parter, av byggnadsinspektören utgjord utpålning utfördes aldrig på platsen. Fastighetsinnehavaren Kokkonen kontaktar byggnadsinspektören den , i skrivelsen framgår att Kokkonen inte var informerad om projektet. Byggnadsinspektören besökte platsen i augusti 2007, vid syn konstateras att boden ej är uppförd på det ställe båthuset fanns på eller på servitutet för landningsplats för båtar, enligt kartutdraget ur lantmäteriverkets protokoll den , bilaga 6. Byggnadsinspektören har den uppmanat Gustavsson att avlägsna boden inom 60 dagar, bilaga 7. Kokkonen har i en skrivelse den meddelat att boden fortfarande finns kvar. FÖRSLAG: Byggnads- och miljösektionen förpliktar Jarl Gustavsson vid vite att avlägsna boden. Innan ärendet behandlas vidare har Gustavsson möjlighet att ge en skriftlig förklaring angående utsättande av förpliktelse och vite. Om ingen förklaring ges kan ärendet behandlas utan förklaring. Förklaringen ska vara inlämnad senast den och skickas till Byggnadsoch miljösektionen i Dragsfjärds kommun, Malmvägen 2, Dalsbruk. BESLUT: Enligt uppgjort förslag.

7 Dragsfjärdin rakennus- ja ympäristöjaosto Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta Ryl 48 VALMISTELU (Dan Renfors) Jatkokäsittelyssä on vajan poistaminen, Kaxjälan kylässä. Dragsfjärdin kunnan Rakennusja ympäristöjaosto on velvoittanut, uhkasakon uhalla, Jarl Gustavssonia poistamaan kyseisen vajan. Ennen asian jatkokäsittelyä on Gustavssonilla ollut mahdollisuus antaa kirjallinen selvitys, uhkasakon asettamisesta. Gustavssonin edustaja, asianajaja Elmer Sulonen on jättänyt vastineen päätökseen. Gustavssonin mielestä uhkasakon asettaminen on kohtuutonta, huomioonottaen mitkä seikat ovat perusteena vajan virheelliseen sijoitukseen. Gustvasson pitää kunnan menettelyä juridisesti virheellisenä ja toteaa tämän johdosta, että kunnan tulisi hoitaa vajan siirtäminen tai vaihtoehtoisesti kattaa siirtokustannukset. Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta viittaa Dragsfjärdin Rakennus- ja ympäristöjaoston selvitykseen Dragsfjärdin kunnan aikaisemmin tekemät päätökset, tehtiin niillä perusteilla että päätös olisi kaikille osapuolille parempi ratkaisu. Vajan siirto sille paikalle missä tilan Björkulla 5:13 rasiteoikeus sijaitsee, ei ole mahdollista, koska alueella ei ole rakennusoikeutta. EHDOTUS (valvontapäällikkö) Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta asettaa Maankäyttö ja rakennuslain 182 (132/1999) nojalla, uhkasakoksi Asetettu uhkasakko tuomitaan, jos vajaa ei ole poistettu mennessä. : Hyväksyttiin.

8 Dragsfjärdin rakennus- ja ympäristöjaosto Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta Ryl 66 VALMISTELIJA (Dan Renfors) Turun hallinto-oikeus pyytää rakennus- ja ympäristövalvontalautakunnan lausuntoa sekä liittämään asiapapereihin muut asiaan liittyvät asiakirjat. Valituksessaan Turun hallinto-oikeudella on Gustavsson muun muassa liittänyt suostumuksen, jossa tilan Stenvik 5:40 omistaja Hedvig Kokkonen vahvistaa että Gustavsson saa siirtää vajan sille paikalle, missä tilan Björkulla 5:13 rantaoikeus on. Tätä suostumusta ei ole esitetty kunnalle aikaisemmin. Vajaa ei ole pystytetty sille paikalle missä venevaja oli tai missä veneiden maihinnousun rasiteoikeus sijaitsee. EHDOTUS (valvontapäällikkö) Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta päättää antaa Turun hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon; - Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta pysyy aikaisemmassa päätöksessään, Gustavsson ei ole pystyttänyt vajaa sille paikalle missä venevaja oli ja mihin toimenpidelupa myönnettiin. - Lautakunnan mielestä vaja voidaan ainoastaan sijoittaa siihen paikaan mihin toimenpidelupa on myönnetty. - Gustavssonin tulee vastata vajan siirtämisestä. Lautakunta päättää lisäksi liittää Turun hallinto-oikeuden pyytämät asiapaperit. Yhteyshenkilönä asiassa toimii rakennustarkastaja Dan Renfors. Hyväksyttiin.

9 Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta Ryl 67 Ryl Oikaisuvaatimus, Markku Haapanen Rakennuksen siirtäminen, Markku Haapanen Markku Haapanen on ottanut yhteyttä kuntaan koskien noin 8 m2 rakennuksen siirtämistä jolle on myönnetty rakennuslupa Haapanen vaatii että rakennus on siirrettävä kunnan kustannuksella hänen omistamalle vieressä olevalle tilalle Sommarö ( ). Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa ja siirtänyt sen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennuslupa vuodelta 1976 on myönnetty Armas ja Jenny Grönroosille jotka ovat aikaisemmin omistaneet tilan Sommarö. Maanomistustilanne, siinä missä rakennuslupa on myönnetty, on ratkaistu maaoikeudessa ja saanut lain voiman Maaoikeus on päättänyt, että aluetta jossa rakennus sijaitsee, ei omista Haapanen eikä se kuulu tilaan Sommarö. Haapanen on saanut lainhuudon tilaan Sommarö ( ) Perusteet sille että kunnan ei voida katsoa olevan korvausvelvollinen kustannuksista jotka syntyvät kyseisestä Haapasen siirtämisvaatimuksesta voidaan mainita: - Haapanen ei ole hakenut tai hänelle ei ole myönnetty kyseistä rakennuslupaa - Ratkaisu alueen omistusoikeudesta on tehty maaoikeudessa 2007, mikä tarkoittaa sitä että on ollut aihe rakennusluvan myöntämiselle 1976, muutoin ei olisi ollut mitään syytä alueen omistusoikeuden ratkaisemiseen maaoikeudessa. - Kunta ei voi olla korvausvelvollinen jostain tapauksesta vuodelta 1976 mitä on muutettu maaoikeudessa EHDOTUS (valvontapäällikkö) Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta ilmoittaa Markku Haapaselle että kunta ei ryhdy toimenpiteisiin kyseisen rakennuksen siirtämiseksi. Lautakunta viittaa yllä mainittuihin perusteluihin minkä takia siirtämisen ei voida katsoa kuuluvan kunnalle. Hyväksyttiin.

10 Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta Ryl 67 Markku Haapanen hakee oikaisuvaatimusta rakennus- ja ympäristövalvontalautakunnan päätökseen 47, Haapanen vaatii, että oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös kumotaan ja että Haapasen vaatimus rakennuksen siirtämisestä ja ao. lupa-asiakirjojen tekemisestä kunnan kustannuksella hyväksytään. Lisäksi voidaan todeta että rakennus ei ole muodoltaan niiden piirustusten mukainen millä Armas ja Jenny Grönroos vuonna 1976 ovat hakeneet lupaa siirrettävän lomamökin pystyttämiselle. EHDOTUS (valvontapäällikkö) Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta päättää että Markku Haapasen oikaisuvaatimus hylätään aiheettomana sekä pitäytyy aikaisemmin tehdyssä päätöksessään Hyväksyttiin.

11 Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta Ryl 68 Virkamiespäätökset tiedoksi EHDOTUS Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta merkitsee seuraavat virkamiespäätökset tiedoksi: -Julkipanolista , Dan Renforsin myöntämät rakennusluvat ja toimenpideluvat (14 kpl) -Julkipanolista , Greger Lindholmin myöntämät rakennusluvat ja toimenpideluvat (3 kpl) -Julkipanolista , Johnny Karlssonin myöntämät rakennusluvat ja toimenpideluvat (13 kpl) -Julkipanolista , Dan Renforsin myöntämät rakennusluvat ja toimenpideluvat (9 kpl) -Julkipanolista , Dan Renforsin myöntämät rakennusluvat ja toimenpideluvat (9 kpl) Valvontapäällikön virkamiespäätökset N:o 4-13 / Hyväksytyt ilmoitukset (vt. johtava ympäristösihteeri) - Johanna ja Peter Grönholm, ruoppaus, Södersundvik - Peter Ingman, ruoppaus, Kasnäs - Lokalföreningen Folkhälsan i Dalsbruk, ruoppaus, Hertsböle Merkittiin tiedoksi.

12 Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta Ryl 69 Tiedoksiantoasiat EHDOTUS Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta merkitsee seuraavat tiedoksiantoasiat tiedoksi: Asiat (valvontapäällikkö) 1. Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos, Paraisten alue, päätös (223) Dnro koskien nestekaasun vähäistä teknistä käyttöä, käsittelyä ja varastointia K-Market Taalintehdas. Asiat (vt. johtava ympäristösihteeri) 1. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto, päätös Nro 19/2009/3 Dnr LSY-2008-Y- 127 koskien lupaa kahden laiturin pystyttämiseen ja kahden ponttoonilaiturin rakentamiseen kiinteistön Björkhagen RN:o 1:109 edustalla olevalla vesialueella Dragsfjärdin Kullan kylässä Kemiönsaaren kunnassa. 2. Återvinningsprodukt Ab / Henry Kajanderin kirjattu kirjelmä. Merkittiin tiedoksi.

13 Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT ja kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 62-64, 66, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: HKäyttöL 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta Malmitie 2, Taalintehdas Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika on 30 päivää. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Turun hallinto-oikeus päivää Sairashuoneenkatu 2-4, Turku Vaasan hallinto-oikeus päivää PL 204, Vaasa Valitusaika alkaa julkipanopäivästä / päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. VALITUSKIRJA Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN VALITUSVIRANOMAISELLE Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisen päivän kuluessa ennen virastotalon sulkemista. PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO Pöytäkirja on nähtävänä / 2009 ja päätöksestä ( ) on annettu asianosaisille tieto postitse / Toimitettu asianosaisille / vastaanottajan allekirjoitus Liitetään pöytäkirjaan/otteeseen

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä 14.6.2010

Kunnantoimisto Kemiössä 14.6.2010 3/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: klo 18.00-18.57 Kokouspaikka: Vretantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen, poissa

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1 PÖYTÄKIRJA 11/2009 Toimielin Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 14.10.2009 1 Kokousaika Keskiviikko 14. lokakuuta 2009 klo 16.00 18.05 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä 1.4.2010

Kunnantoimisto Kemiössä 1.4.2010 2/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Torstaina klo 17.00-18.40 Kokouspaikka: Kemiön kunnankanslia, Hallituksen huone Päättäjät: Yngve Engblom Bo Lundell, 25 klo 17.35- Siw Abrahamsson Esko Antikainen Carola

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 Tekninen lautakunta 25.08.2014 AIKA 25.08.2014 18:00-20:35 PAIKKA Kunnantoimisto, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 92 51 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila 1 Kokousaika Maanantai 5.3.2012 kello 17.08-17:57. Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Kokouspaikka Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila Käsitellyt

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318 Kokousaika Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Kokouspaikka Marttilan kunnantalo Käsiteltävät asiat: 217 218 219 220 221 222 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite 131 132 133 134 Liite 1 135 Liitteet 2-3 136 Liitteet 3-4 137 Liitteet 1-2 138 139 Liite

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12 Ympäristöjaosto 23.04.2015 Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45 Paikka Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

Räty Antti. Tanttu Unto Helenius Terttu. Kuittaus: Pöytäkirjantarkastajat

Räty Antti. Tanttu Unto Helenius Terttu. Kuittaus: Pöytäkirjantarkastajat 1 PÖYTÄKIRJA nro 7/11 KOKOUSAIKA klo 17.00 - KOKOUSPAIKKA Vesilaitoksen toimisto, Kirkkotie 49, TUUSULA LÄSNÄOLLEET SENET JÄ- Rokosa Pasi, Harjula-Jalonen Leena, Hänninen Harry, Lauramaa Leo, Lehtonen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot