Sauvo-Karunan seurakunta Pöytäkirja 5/2012 Kokouspäivä Kirkkovaltuusto / 14

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sauvo-Karunan seurakunta Pöytäkirja 5/2012 Kokouspäivä Kirkkovaltuusto 11.12.2012 1 / 14"

Transkriptio

1 Sauvo-arunan seurakunta Pöytäkirja 5/2012 okouspäivä irkkovaltuusto / 14 okousaika klo okouspaikka Sauvon seurakuntatalo Läsnä E Teijo Högman, puheenjohtaja Asiat Arto Alander Jouko Fränti Teija Itälä Leevi Jätinvuori poistui 52 aikana klo Tuula ankaanranta Susanna atajainen Mari esälä Silvia oski Pihla Luomala Pertti Niemelä poistuii 51 jälkeen Sari Salmi Tuija Särvä Erik Söderholm Tiina Toivonen varalla: Hilkka Mäkilä Muut alle Elonheimo, kirkkoherra Päivi Ahlroos, talouspäällikkö, sihteeri E E 44 okouksen avaus 45 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo 47 okouksen työjärjestys 48 Tiedoksi 49 Hautapaikkojen hinnat vuodelle okouspalkkiot Osa-aikaisen seurakuntapastorin viran perustaminen 52 Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio Valitusosoitus Allekirjoitus Sauvossa Teijo Högman Puheenjohtaja Päivi Ahlroos Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkistettu Sauvossa Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Sauvo-arunan seurakunnan kirkkoherranvirastossa Todistaa kirkkoherra alle Elonheimo

2 Sauvo-arunan seurakunta Pöytäkirja 5/2012 okouspäivä irkkovaltuusto / OOUSEN AVAUS irkkovaltuusto Päätösesitys: irkkoherran pitämän alkuhartauden jälkeen kirkkovaltuuston puheenjohtaja avaa kokouksen. 45 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS irkkovaltuusto utsu ja asialista on postitettu kirkkovaltuuston jäsenille ja laitettu julkisesti nähtäväksi seurakunnan viralliselle ilmoitustaululle J 8:5 mom. 2 mukaan kutsu asialistoineen on lähetettävä viikko ennen kokousta ja asialistan on oltava nähtävillä viikon ajan. irkkovaltuusto on päätösvaltainen kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä (L 7:4). Päätösesitys: Todetaan kokouksen lailliseksi. Pidetään nimenhuuto, jossa todetaan saapuvilla olevat kirkkovaltuuston jäsenet sekä poissa olevien sijalla saapuvilla olevat varajäsenet. Todetaan kokous päätösvaltaiseksi. 46 PÖYTÄIRJANTARASTAJIEN VALINTA, PÖYTÄIRJAN TARASTUS JA NÄHTÄVILLÄ OLO irkkovaltuusto Talolouspäällikkö toimii virkansa puolesta kokouksen sihteerinä. irkkovaltuuston jäsenet toimivat vuorotellen pöytäkirjantarkastajina. Pöytäkirjantarkastajat voivat tarvittaessa toimia myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkistuksen ajankohta ja paikka on päätettävä. Pöytäkirjan tulee olla nähtävillä ainakin sen ajan, jona siihen voi hakea muutosta. Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Tuija Särvä ja Hilkka Mäkilä. Määrätään pöytäkirjan tarkastuspaikaksi seurakuntatalo ja tarkastusajaksi kokousilta. Pöytäkirjan on nähtävillä kirkkoherranvirastossa kirkkoherranviraston palveluaikoina. Päätös: Esitysen mukaan.. 47 OOUSEN TYÖJÄRJESTYS irkkovaltuusto Päätösesitys: irkkovaltuusto hyväksyy esityslistan ( 44 53) kokouksensa työjärjestykseksi.

3 Sauvo-arunan seurakunta Pöytäkirja 5/2012 okouspäivä irkkovaltuusto / TIEDOSI irkkovaltuusto irkkovaltuustolle annetaan tiedoksi: 1) Sauvon kirkon äänentoiston vastaanottotarkastus on keskiviikkona ) irkkovaltuuston kolmannen toimintavuoden ensimmäinen kokous pidetään torstaina klo 18 Sauvon seurakuntatalossa. Päätösesitys: Merkitään asiat 1)- 2) tiedoksi.

4 Sauvo-arunan seurakunta Pöytäkirja 5/2012 okouspäivä irkkovaltuusto / HAUTAPAIOJEN HINNAT VUODELLE 2013 irkkoneuvosto Sauvo-arunan seurakunta kuuluu niihin runsaaseen 40 seurakuntatalouteen, joissa on vielä maksuton hautapaikka paikkakuntalaisille. irkkohallitus on - toistaiseksi epävirallisesti - kehottanut luopumaan täysin maksuttomista haudoista. Sauvo-aruna seurakunnan hautausmaat ovat niin vanhoja, että niistä ei ole osoitettavissa merkittäviä pääomakuluja. äyttökuluina hautausmaihin kohdistuu etenkin työvoimakuluja. L 17:5 mukaan yksittäisen haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Seurakunnassa on tapana leikata ruohot kaikilta haudoilta. Se voidaan katsoa perushoidoksi, jonka kirkkovaltuusto voi L 17:5 mukaan päättää hautausmaalle tai sen osalle, mutta se antaa myös perustan hautapaikan hinnalle. Yhden haudan nurmikon leikkuuseen kuluu aikaa noin 15 minuuttia vuodessa. Osan vuotta työn tekevät kesätyöntekijät ja osan vuotta kausityöntekijät tai vakituinen henkilökunta, joten laskennan perusteena voidaan käyttää hautojen hoidon ja hautausmaan muista töistä laskutettavaa 25 euroa tunnilta. Siten yhden haudan nurmikon leikkuu maksaa nykyhinnoilla 6,25 euroa kesässä. Hautainhoitorahaston hinnoittelussa 25 vuoden sopimuksen kerroin on 69,83. Sitä käyttäen haudan nurmikon leikkuun käyväksi hinnaksi 25 vuoden hallinta-ajalle saadaan (69,83 X 6,25 ) eli 436,44 euroa Tällä hetkellä 25 vuoden hauta on paikkakuntalaisille maksuton, ja 50 vuoden haudasta peritään 350 euron maksu. Ulkopaikkakuntalaisilta peritään 25 vuoden haudasta 350 euron maksu eikä heille myydä 50 vuoden hautoja. Hinnan korotus maksuttomasta yli 400 euroon olisi kohtuutonta. Paikkakuntalaisen 25 vuoden haudan hintana voisi olla 200 euroa, ja 50 vuoden haudasta perittäisiin ( ) eli 550 euroa. Ulkopaikkakuntalaisen hinta 25 vuoden haudasta tulisi olla vähintään edellä esitetyn laskelman mukainen 436,44 euroa, ja koska hautausmaasta on muitakin kustanuksia, jopa 500 euron hinta olisi perusteltu. Toistaiseksi - ja vuonna seurakunnalla ei ole erillisiä uurnahautoja, joten maksut koskisivat kaikkia hautoja, joille voi laittaa muistomerkin. Paikkamaksuttomaksi jäisi edelleen tuhkan sirottelu, josta toki peritään kirkkoneuvoston kullekin vuodelle vahvistama hautaustoimen maksu. Paikkakuntalaisella tarkoitetaan niitä, joille seurakunta on Hautaustoimilain mukaan velvollinen osoittamaan hautasijan, muut ovat ulkopaikkakuntalaisia, ja maksuluokan perusteena on vainaja, jonka kuoleman vuoksi hauta lunastetaan. Päätösesitys: irkkovaltuustolle esitetään vahvistettaviksi seuraavat hautapaikkojen hinnat vuodelle 2013: 1) paikkakuntalainen: 25 vuotta 200 euroa, 50 vuotta 550 euroa. 2) ulkopaikkakuntalainen: 25 vuotta 500 euroa. irkkovaltuusto Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä hallituksen esityksen (HE 127/2012 vp) laiksi kirkkolain 17 luvun muuttamisesta siten, että hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset ja että kirkkovaltuusto päättää haudoista perittävistä maksuista. HE:n valmistelutekstin mukaan Esityksellä edistettäisiin yhdenvertaisuuden sekä uskonnon ja omantunnon vapauden toteutumista hautaustoimessa. Esityksen arvioidaan tasoittavan hautaustoimen maksujen eroja seurakuntien välillä sekä toisaalta pienentävän

5 Sauvo-arunan seurakunta Pöytäkirja 5/2012 okouspäivä irkkovaltuusto / 14 paikkakunnalla asuneen ja ulkopaikkakuntalaisen hautaamisesta perittävien maksujen eroja. Esityslistaa laadittaessa ei ollut vielä tietoa, ehtiikö laki tulla voimaan siten, että se koskisi jo varainhoitovuotta irkkoherra selvittää kokoukseen, miten laki tulee voimaan. Eduskunta hyväksyi lain kirkkolain 17. luvun muuttamiseksi toisessa käsittelyssä tiistaina Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan joulukuussa Uutta velvoitetta ottaa maksuista päätettäessä huomioon hautaustoimesta aiheutuneet todelliset kustannukset sovellettaisiin ensimmäisen kerran lain voimaantulon jälkeen seuraavan varainhoitovuoden maksuihin. Lain voimaantulokohta on jätetty siten avoimeksi, että se voi tulla voimaa heti Tasavallan presidentin allekirjoitettua sen. Seuraava Tasavallan presidentin esittely on perjantaina , joten laki saattaa tulla voimaan jo kuluvassa kuussa ja siten velvoittavaksi varainhoitovuoden 2013 alusta. Päätösesitys: Hautapaikkojen hinnoiksi vuodelle 2013 vahvistetaan: 1) paikkakuntalainen: 25 vuotta 200 euroa, 50 vuotta 550 euroa. 2) ulkopaikkakuntalainen: 25 vuotta 500 euroa. Päätös: Valtuutettu Susanna atajainen esitti, että maksua ei peritä sotaveteraaneilta eikä heidän puolisoiltaan Valtuutettu Silvia oski kannatti esitystä. Tuija Särvä esitti, että hautapaikka pidettäisiin edelleen maksuttomana kaikille seurakunnan jäsenille. Tätä esitystä ei kannatettu. Vahvistetaan hautapaikkojen hinnat päätösesitysen mukaan sillä lisäyksellä, että maksua ei peritä sotaveteraaneilta eikä heidän puolisoiltaan.

6 Sauvo-arunan seurakunta Pöytäkirja 5/2012 okouspäivä irkkovaltuusto / OOUSPALIOT 2013 irkkoneuvosto Edellinen kirkkovaltuusto nosti ennen seurakuntavaaleja pitämässään kokouksessa kokouspalkkiota nostettiin ensimmäisen kerran euroaikana. yseiset palkkiot ovat edelleenkin voimassa. irkkovaltuuston, -neuvoston ja sen jaoston jäsenet 20 /kokous Vuosipalkkio/ kirkkovaltuuston pj. 150 /vuosi Vuosipalkkio / kirkkoneuvoston varapj. 600 /vuosi Luottamushenkilöem. toimielimen kokouksen sihteerinä 30 /kokous. okouspalkkioiden muutamiseen ei ole tarvetta, mutta tekstimuutoksena voidaan 2013 alusta kirkkoneuvoston jaostot jättää pois, sillä voimaan tulevan kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan ei enää ole jaostoja. Päätösesitys: irkkovaltuustolle esitetään vuoden 2013 kokouspalkkiot vahvistettaviksi seuraavasti: irkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jaoston jäsenet 20 /kokous Vuosipalkkio/ kirkkovaltuuston pj. 150 /vuosi Vuosipalkkio / kirkkoneuvoston varapj. 600 /vuosi Luottamushenkilöem. toimielimen kokouksen sihteerinä 30 /kokous.. irkkovaltuusto Päätösesitys: okouspalkkioiksi vuodelle 2013 vahvistetaan: irkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jaoston jäsenet 20 /kokous Vuosipalkkio/ kirkkovaltuuston pj. 150 /vuosi Vuosipalkkio / kirkkoneuvoston varapj. 600 /vuosi Luottamushenkilöem. toimielimen kokouksen sihteerinä 30 /kokous.

7 Sauvo-arunan seurakunta Pöytäkirja 5/2012 okouspäivä irkkovaltuusto / OSA-AIAISEN SEURAUNTAPASTORIN VIRAN PERUSTAMINEN irkkoneuvosto Viime kokouksessa kirkkoneuvosto suhtautui myönteisesti osa-aikaisen seurakuntapastorin viran selvittelyyn. irkkoherra ja mahdollinen osa-aikainen seurakuntapastori neuvottelivat asiasta He totesivat, että virkasuhteen tulisi olla palkallinen, jotta varmistuisi, että vakuutukset yms. virkasuhdeasiat ovat kunnossa. Virka olisi osa-aikainen siten, että osaaikaisuusprosentin tulee toteutua vuositasolla. Säännöllinen kuukausipalkka olisi noin neljäsosaviran suhteen, ja kirkkoherran sijaisuuksista maksettaisiin saman peruspalkan mukaisesti todellisen työaikajakauman mukaan. Osa-aikainen seurakuntapastori siis käytännössä hoitaisi kirkkoherran sijaisuudet. Mitään erityistä työalavastuuta hänelle ei tulisi. Tavanomaisena kuukautena hän olisi töissä viikon siten, että arkityöpäivät edeltäisivät työviikonvaihdetta, jossa voisi olla myös toimituksia. Muutamana pyhänä vuodessa kumpikin pappi olisi töissä toimittamassa jumalanpalveluksen yhdessä. Lisäarvoa seurakunnalle syntyisi usealla tavalla seurakuntapastorin henkilökohtaisten ominaisuuksien lisäksi: irkolliset toimitukset olisivat mahdollisia lähes kaikkina viikonvaihteina - mistä tosin tulisi lisäkustannuksia kanttorin sijaisten osalta ja mikä vaikuttaisi kiinteistönhoitaja-suntion työaikaan hänen toimiessaan seurakuntamestarin sijaisena. irkkoherran ei tarvitsisi käyttää työpanostaan sijaistensa etsimiseen ja sopimiseen. Seurakunnan palvelutaso nousisi. ustannusvertailussa nykytilanteeseen on helpointa ottaa huomioon nykyisestä kirkkoherran lomasijaisuuksien palkkakustannukset sekä viikonvaihdevapaiden toimituspalkkiot ja matkakorvaukset, sillä seurakuntapastorille matkakorvauksia maksettaisiin vain samoin kuin muulle henkilökunnalle. Tänä vuonna toimituspalkkiot ja sijaispalkat ovat olleet noin euroa. Loppuvuoteen tulee vielä runsaat 400 euroa toimituspalkkioita ja mahdollisesti saman verran sijaispalkkaa, joten kirkkoherran sijaisten palkat ja palkkiot ovat yhteensä noin euroa vuodessa. Viikonvaihdesijaisuuksien matkakorvaukset ovat noin 400 euroa vuodessa. Seurakuntapastorin vaativuusryhmä olisi 601. Sen peruspalkka on tällä hetkellä 2 560,01 /kk. Osa-aikaiselle seurakuntapastorille tulisi laskea viikosta kuukaudessa säännölliseksi palkaksi 25 % vaativuusryhmän mukaisesta kymmeneltä kuukaudelta vuodessa ja täysi palkka kahdelta kuukaudelta vuodessa. Näin peruspalkalla vuosikustannuksiksi tulisi euroa. Vuosittain lisäksi tulisi lomaraha. Näin viran kokonaisprosentti olisi 45 ja seurakuntapastori olisi töissä hieman vajaat sata päivää vuodessa. Muita lisäkustannuksia seurakunnalle tulisi työterveyshuollosta, puhelimesta, henkilöstön kehittämisestä ja jossakin määrin lisääntyneen toiminnan tuomista matkakustannusten lisäyksistä. Päätösesitys:... eskustellaan osa-aikaisen seurakuntapastorin viran valmistelun jatkamisesta.... irkkoneuvosto irkkoherra keskusteli piispa aarlo allialan kanssa edellä kuvatusta osa-aikaisen seurakuntapastorin virasta ja sen riittävyydestä pappisvihkimykseen. Piispa muistutti, että piispojen 1990-luvulla tekemän sopimuksen mukaan pappisvihkimyksen edellytyksenä on, että vihittävällä on kutsu täyteen virkaan kuudeksi kuukaudeksi tai puolikkaaseen virkaan yhdeksi vuodeksi. Hän totesi, että sen vuoksi olisi

8 Sauvo-arunan seurakunta Pöytäkirja 5/2012 okouspäivä irkkovaltuusto / 14 mielekästä perustaa virka määräajaksi, jona sopimuksen ajatuksellinen sisältö puolesta henkilötyövuodesta täyttyisi. Hän on valmis viemään asiaa eteenpäin tuomiokapitulissa. PAPINVIRAAN UTSUMINEN Seurakunnassa tulisi siis olla virka, johon seurakunta voi antaa kutsun (vocatio externa) hyväksi katsomalleen papille tai pappisvirkaan vihittävälle. Seurakunnan virat perustaa kirkkovaltuusto määräenemmistöpäätöksellä. Vakinaisen papinviran (kappalainen) perustaminen on alistettava tuomiokapitulille, mutta nyt olisi kyseessä seurakuntapastorin virka, ja sekin vielä määräaikaisena. Viran perustamisen jälkeen kirkkoherra ja kirkkoneuvosto voivat esittää kutsun kyseiseen virkaan. Seurakunnan esittämä vocatio externa ei kuitenkaan sido tuomiokapitulia, vaan se voi antaa virkamääräyksen kenelle tahansa hiippakunnan käytettävissä olevalla papille. Piispa allialan arvion mukaan suunnitellulla tavalla osa-aikaiseen virkaan tuskin olisi muita ehdokkaita kuin seurakunnan esittämä. SUUNNITELLUN VIRAN SISÄLTÖ JA LAAJUUS Nyt suunniteltu seurakuntapastorin virka käsittäisi kaiken seurakuntatyön. Viranhaltija olisi työssä viikon kuukaudessa ja hoitaisi kirkkoherran vuosiloma- yms. sijaisuudet. Lisäksi hän työskentelisi juhla-aikoina yhdessä kirkkoherran kanssa muutaman päivän vuodessa. uukausittaiset työviikot ajoittuisivat siten, että ne päättyvät kirkkoherran vapaaviikonvaihteeseen. Seurakuntapastori työskentelisi arkipäivät valmistellen, käyden toimituskeskusteluja yms. ja hoitaisi sitten viikonvaihteen kirkolliset toimitukset ja jumalanpalvelukset. Seurakuntapastorille maksettaisiin joka kuukaudelta peruspalkkana 25 % täyden viran palkasta. Niinä kuukausina, jolloin hän toimii myös kirkkoherran sijaisena, hän saisi lisäksi sijaisuusajan mukaisen palkan, samoin edellä mainituilta juhla-aikojen työpäiviltä ennalta laaditun työskentelysuunnitelman mukaan. Virkapalkat maksetaan etukäteen. uukauden aikana tulleet sijaisuusmuutokset maksettaisiin seuraavan tai viimeistään sitä seuraavan kuun palkan yhteydessä. Vuositasolla mahdollisesti tulleet lisäpäivät hyvitettäisiin pääsääntöisesti aikana, mutta tarvittaessa viimeistään seuraavan vuoden helmikuussa tai palvelussuhteen päätöspalkassa. Vähimmillään suunniteltu virka olisi vuositasolla 37,5 %:nen. [Edelliseen kokoukseen tullut laskuvirhe, joka tekee siitä 45 %:sen. ke]. Juhla-aikojen, rippikoululeirin ja joidenkin muiden töiden sekä seurakuntapastorin vuosilomien sujuvan järjestelyn helpottamiseksi virka kannattaisi perustaa 40 %:na. Tällöin vuosittainen palkkakustannus tämänhetkisen vaativuusryhmän 601 peruspalkan mukaan olisi euroa. AIATAULU Seuraava mahdollinen pappisvihkimys Turun arkkihiippakunnassa on suunniteltu sunnuntaiksi Siten virka olisi mielekästä perustaa lukien. Virkaan suunnitellun nykyisen työn ja viran pappisvihkimykseen riittävyyden kannalta mielekäs määräaikaisuuden päättymisajankohta olisi oska viran olemassa olo vaikuttaa erinäisiin toiminta- ja taloussuunnitelman teksteihin, perustamispäätös olisi hyvä tehdä jo kirkkovaltuuston seuraavassa kokouksessa. Siten virka voitaisiin ottaa huomioon TTS 2013 valmistelussa ja virkaan suunnitellulla olisi rittävästi aikaa järjestellä asioita nykyisen työnantajansa kanssa. Päätösesitys: Esitetään kirkkovaltuustolla, että se seuraavassa kokouksessaan perustaa Sauvo-arunan seurakuntaan osa-aikaisen (40 %) seurakuntapastorin viran määräajaksi, joka alkaa ja päättyy Todetaan, että viran perustaminen edellyttää kirkkovaltuustossa määräenemmistöä. Päätös: Asia pantiin pöydälle

9 Sauvo-arunan seurakunta Pöytäkirja 5/2012 okouspäivä irkkovaltuusto / 14 irkkoneuvosto Minimissään osa-aikaisen seurakuntapastorin vuotuinen työaika olisi 37,5 %. Silläkin seurakunnalla olisi vuositasolla n. 40 henkilötyöpäivää enemmän käytettävissään kuin nykyjärjestelyillä, ja mahdollisten kirkollisten toimitusten päivien määrä lisääntyisi 20:llä. irkkohallituksen esitys kaikkien seurakuntien kuulumisesta seurakuntayhtymiin vuoden 2015 alusta lähtien merkitsee sitä, että etenkin vuoden 2013 aikana on valmistauduttava rakennemuutoksiin ja varmistettava mahdollimman hyvät asemat uudessa rakenteessa. Valmistelu jää suurelta osin kirkkoherralle, jonka seurkaunnnallisesta työpanoksesta se on poissa. Jo senkin vuoksi olisi hyvä olla lisätyövoimaa käytettävissä. Virka pitäisi perustaa jo ennen TTS 2013 lopullista valmistelua, jotta se voidaan ottaa siinä huomioon, siis kirkkovaltuuston seuraavassa kokouksessa. Viran aikainen perustaminen myös helpottaisi sen täyttämistä aiotulla henkilöllä. Mikäli kesällä 2013 seurakunnassa on vt. kirkkoherra, viran kulut alenisivat, koska lomitettavia aikoja ei olisi. Mahdollinen kirkkoherran vaihdos laskisi kuluja myös vuonna 2014, koska uudella kirkkoherralla ei olisi täyttä vuosilomaa. Päätösesitys: Esitetään kirkkovaltuustolla, että se seuraavassa kokouksessaan perustaa Sauvo-arunan seurakuntaan osa-aikaisen (37,5 %) seurakuntapastorin viran määräajaksi, joka alkaa ja päättyy Todetaan, että viran perustaminen edellyttää kirkkovaltuustossa määräenemmistöä. Päätös: Asia laitetaan pöydälle. irkkoneuvosto Marraskuun alussa 2012 voimaan tullut suositussopimus toimituspalkkiosta lisää nykyisen sijaisjärjestelyn palkkiokuluja euroa vuodessa, ja jos kirkkoherran vuosilomasijaiseksi määrätään pappi, jolla on pätevyys kirkkoherran virkaan, sijaispalkkakulut nousevat tämänvuotisesta noin 900 eurolla. Siten nykyinen sijaisjärjestely on maksaa vastaisuudessa euroa palkkoja, palkkioita ja matkakorvauksia vuodessa. Esityksen mukaisen osa-aikaisen seurakuntapastorin palkkakulut olisivat n euroa vuodessa enimmillään. Päätösesitys: Esitetään kirkkovaltuustolla, että se seuraavassa kokouksessaan perustaa Sauvo-arunan seurakuntaan osa-aikaisen (37,5 %) seurakuntapastorin viran määräajaksi, joka alkaa ja päättyy Todetaan, että viran perustaminen edellyttää kirkkovaltuustossa määräenemmistöä L 9:3. Määräenemmistö Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston jäsenistä sitä kannattaa asioissa, jotka koskevat... tai 3) uuden viran perustamista. irkkovaltuusto L 9:3 säädös merkitsee, että jos virkaa ei perusteta yksimielisesti, sen perustamisen puolesta tulee olla vähintään 8 kirkkovaltuuston jäsentä ja 2/3 osaa saapuvilla olevista jäsenistä. Jälkimmäisen ehdon täyttyminen lasketaan tarvittaessa. Päätösesitys: Sauvo-arunan seurakuntaan perustetaan osa-aikainen (37,5 %) seurakuntapastorin virka määräajaksi, joka alkaa ja päättyy Päätös: Erik Söderholm teki vastaehdotuksen, että asiasta äänestetään. Leevi Jätinvuori kannatti tehtyä esitystä. Ei äänenstivät: Arto Alander, Teija Itälä, Leevi Jätinvuori, Pertti Niemelä, Sari Salmi, Tuija Särvä, Erik Söderholm, Hilkka Mäkilä ja Teijo Högman.

10 Sauvo-arunan seurakunta Pöytäkirja 5/2012 okouspäivä irkkovaltuusto / 14 Jaa äänestivät: Jouko Fränti, Tuula ankaanranta, Susanna atajainen, Mari esälä ja Silvia oski. Päätettiin, ettei osaaikaista seurakuntapastoria valita äänin 9 5.

11 Sauvo-arunan seurakunta Pöytäkirja 5/2012 okouspäivä irkkovaltuusto / TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 irkkoneuvosto Taloudellisen jaoston puheenjohtaja tapasi henkilökunnan ja hahmotteli taloudenpidon raameja. Toiminnan suunnittelun osalta sekä henkilökuntaa että kirkkoneuvoston yhteyshenkilöitä on kehtotettu yhteispalavereihin syyskuun aikana. irkkoherra toimittaa tarvittavat tekstipohjat perjantaina iinteistöjen, rakennusten ja kaluston osalta seuraavan kohdan (103 Rakennusasioita) käsittely antaa aineksia myös toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluun.... Päätösesitys: Tarkistetaan yhteyshenkilöiden ja henkilökunnan palaverien tilanteet. eskustellaan osa-aikaisen seurakuntapastorin viran valmistelun jatkamisesta. Palautetaan TTS 2013 valmisteluun. irkkoneuvosto Vastuualueiden toimintasuunnitelmaluonnokset lähetettiin Niiden pohjalta käydään keskustelua ensi vuoden toiminnasta.... Vuoden 2013 talousarvion rohjennee laskea siten euron kirkollisverotuoton varaan. Päätösesitys: Hyväksytään vastuualueiden toimintasuunnitelmat sekä henkilöstön kehittämissuunnitelma TTS 2013 perustaksi ja palautetaan TTS 2013 jatkovalmisteluun. oulutusmäärärahoista äänestettiin. irkkoherran esitys oli 3 % palkoista, n Juhani Marsala teki vastaehdotuksen 2,5 %, n. 8000, mitäalander ja Sundberg kannattivat. Asiasta äänestettiin. irkkoherra Jaa. Fränti ja atajainen pidättäytyivät äänestämästä. Ei äänestivät Toivonen, Alander, Peltola, Salmi, Niemelä, Sundberg ja Marsala. Siten henkilöstön kehittämismäärärahaksi vuodelle 2013 päätettiin irkkoneuvosto käsittelee talousarvion numeropuolta kokouksessaan 28. marraskuuta ja kirkkovaltuusto kokouksessaan 11. joulukuuta. irkkoneuvosto irkkohallituksen esitys seurakuntien kuulumisesta seurakuntayhtymiin lukien merkitsisi toteutuessaan sitä, että vuoden 2013 talousarvio olisi toiseksi viimeinen seurakunnan koko taloutta koskeva Sauvo-arunassa. irkkoherra esittelee kokouksessa kirkkohallituksen esitystä, ja keskustelussa selvitetään, miten se tulee ottaa huomioon toiminnan ja talouden suunnittelussa. Toimintasuunnitelmaan tulleet tarkennukset esitellään kokouksessa, samoin taloustilanne. Päätösesitys: Palautetaan TTS 2013 jatkovalmisteluun, jossa otetaan huomioon muuttunut tilanne ja käyty keskustelu.. irkkoneuvosto TTS luonnos lähetettiin kirkkoneuvoston jäsenille sähköpostitse ja tuorein talousarvioluonnos Sähköpostitse toimitetun version laatimisen jälkeen kirkkoherra on lisännyt toimintasuunnitelman kohtaan Hautausmaakiinteistöt (s. 22) hautausmaa- ja kiinteistökatselmuksen yhteydessä merkityn: "Hoitamattomien hautojen tarkkailu ja palauttaminen seurakunnalle, jos hoitoa ei saada selvitetyksi hoitokaudella 2013." okoukseen mennessä TTS kirjaan ei ole ehditty tekstiin päivittää kaikkia vuodelle

12 Sauvo-arunan seurakunta Pöytäkirja 5/2012 okouspäivä irkkovaltuusto / tarkoitettuja lukuja. Ulkoiset toimintakulut ovat yhteensä Niistä kohdentuu hautainhoitorahastoihin, joten seurakunnalliset kulut ovat , siis n. 262 seurakuntalaista kohden. Seurakunnan henkilöstökulujen osuus käyttömenoista on eli 62,3 %. (Tämä ilman Hautainhoitorahaston henkilöstökuluja ) Muita suurimpia menoeriä ovat palvelujen ostot (19,6 %) ja tarvikkeiden ostot (11,4 %). Erilaisiin avustuksiin on varattu eli 2,6 % seurakunnan toimintakuluista. Henkilöstökulut ja palvelujen ostot ovat yhteensä 81,9 % käyttömenoista (TA 2012: 82,8 %; TA 2011: 80,6 %). Henkilöstömenot vastaavat n. 70,4 % (2012: 72,6; 2011: 72,7 %) arvioiduista kirkollisverotuloista ja palvelujen ostot n. 22,2 % (21,4 %; 21,5 %), joten yhteensä niihin kuluu 92,6 % kirkollisverotuloista. Menojen osalta kirkkovaltuusto vahvistaa enimmäismäärät. Henkilöstökulut toteutuvat yleensä kutakuinkin tarkkaan, mutta palvelujen ja muiden ostojen osalta toteutuma saattaa jäädä jopa alle 80 %:n. Päätösesitys: Toiminta- ja taloussuunnitelma lähetetään kirkkovaltuuston vahvistettavaksi liitteen mukaisessa muodossa siten, että tehtäväalueiden taloustaulukot täydennetään, johdantolukuun kirjoitetaan talousarvioon perustuvat tiedot ja laskentaliitteet tarkistetaan ennen TTS2013 -kirjan monistusta. irkkovaltuuston vahvistettavaksi esitetään vuodelle 2013 talousarvio, joka on euroa alijäämäinen.. irkkovaltuusto Toimintasuunnitelma ja talousarvio kirja (TTS 2013) postitettiin kirkkovaltuuston jäsenille viikolla 49. Viimeistelyvaiheessa huomatiin, että tehtäväalueelle 290 oli määräaikaisten työntekijöiden palkat syötetty kahdesti. un toinen poistettiin, alijäämäksi jäi euroa. Investointien kokonaiskuluiksi arvioidaan euroa. Investointeihin haetaan irkkohallitukselta avustuksia. Päätösesitys: irkkovaltuusto vahvistaa vuosien toimintasuunnitelman ja vuoden 2013 talousarvion liitteen mukaan. Talousarvio on euroa alijäämäinen. Alijäämä katetaan edellisten vuosien ylijäämistä.

13 Sauvo-arunan seurakunta Pöytäkirja 5/2012 okouspäivä irkkovaltuusto / VALITUSOSOITUS irkkovaltuusto Päätösesitys: Annetaan liitteen mukainen valitusosoitus.. VALITUSOSOITUS irkkovaltuusto okouspäivämäärä Pöytäkirjan pykälä MUUTOSENHAUIELLOT ieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 44, 46, 47, 48, 53. Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1.Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom :n mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 2.Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 3.Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a 2 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: - VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Muutoksenhak u-ajan laskeminen irkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Turun hallinto-oikeus äyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 4, Turku Postiosoite: PL 32, TURU Telekopio: Sähköposti : irkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 45, 49, 50, 51, 52. Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: - Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli äyntiosoite: Hämeenkatu 13, 4 krs., Turku Postiosoite: PL 60, Turku Fax: Tuomiokapitulin sähköposti: irkollisvalitus, pöytäkirjan pykälä: - Valitusaika 30 päivää 30 päivää 30 päivää Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 1 ansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja (rakennus ja käyttöoikeusurakat)

14 Sauvo-arunan seurakunta Pöytäkirja 5/2012 okouspäivä irkkovaltuusto / 14 Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Valitusasiakirjojen toimittaminen Oikeudenkäyntimaksu Päätöksen voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa 226 euroa, jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden. MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 Aika Tiistaina 26. pnä elokuuta 2014 klo 18.00-20.18 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Antila Ismo Alasaarela Katri Heikkinen Marja Härkönen

Lisätiedot

18 varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä eli yhteensä 22 valtuutettua. olleet jäsenet Luettelo sivulla 2.

18 varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä eli yhteensä 22 valtuutettua. olleet jäsenet Luettelo sivulla 2. Kirkkovaltuusto tark: HH S S-S PÖYTÄKIRJA 2 /26.5.2015/ 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika tiistai 26.5.2015 klo 18.00 19.32 Paikka Mikaelintalon kahvio Alkuhartaus Kirkkoherra Vesa Tuominen piti

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: JK AK PÖYTÄKIRJA 3/ / 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3 / 2015 Aika Tiistai klo 18.00 19.52 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Toini Aro x var.

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1(8) Aika Sunnuntai 4.1.2015 klo 12.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Miia Haapalainen Terttu Herukka Leena Jokinen Johanna Juntunen Pirjo-Riitta Kinnunen Arto Korkatti Martti Köngäs Marjatta

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Aika 17.6.2014 klo 18.00 20.05 Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) ASIALISTA 2 / 2013 Sivu 33 Kokouksen avaus 3 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 36 Kokouksen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 2.12.2014 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 3.12.2014-2.1.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Kirkkovaltuuston 2.12.2014 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 3.12.2014-2.1.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkovaltuuston 2.12.2014 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 3.12.2014-2.1.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 24 Kokouksen avaaminen 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 11.05.2015 17.00 18.15 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Torstai 11.10.2007 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) Aika: Keskiviikko 9.10.2013 kello 16.30-17.34 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15.

Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15. PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15.. 69 Kokouksen avaaminen 70 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 )

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) Aika Torstai 25.10.2012 klo 17-18.45 Paikka Kotkan seurakuntakeskus kokoushuone 1 Läsnä von Hertzen Ulla-Maija, poistui klo 18.40 Holmberg Kai, poistui klo

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(16) Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtokunta Kokous 2.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(16) Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtokunta Kokous 2.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(16) Aika Torstai 2.10.2014 klo 16.00-17.25 Paikka Kokoushuone Ateena, Seurakuntien talo Osallistujat Jäsenet Aumala, Olli puheenjohtaja Karttunen,

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot