Asianajaja Heidi Savia Asianajotoimisto JB Eversheds Oy Fabianinkatu 29 B, Helsinki Puh

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asianajaja Heidi Savia Asianajotoimisto JB Eversheds Oy Fabianinkatu 29 B, 00100 Helsinki Puh. 010 684 1379 heidi.savia@jbeversheds."

Transkriptio

1 JB EVERSHEDS VAASAN HALLINTO- OIKEUDELLE Asia Valitus Etelä- Suomen aluehallintoviraston päätöksestä koskien vesijohdon ja paine- viemärin rakentamista mereen, päätösnumero 191/2014/2, ESAVI/161/04.09/2013 (LIITE 1). Valittaja / Hakija Sibbe vesihuolto- osuuskunta, Sipoo Asiamies ja prosessiosoite Asianajaja Heidi Savia Asianajotoimisto JB Eversheds Oy Fabianinkatu 29 B, Helsinki Puh VAATIMUKSET Hakija vaatii, että Etelä- Suomen aluehallintoviraston hylkäävä päätös kumotaan ja haettu lupa vesijohdon ja paineviemärin rakentamiseksi mereen myönnetään. Helsinki Fabianinkatu 29 B FI Helsinki Finland Tel: Fax: Hämeenlinna Raatihuoneenkatu 7 B FI Hämeenlinna Finland Tel: Fax: Jyväskylä Puistokatu 21 FI Jyväskylä Finland Tel: Fax: Tampere Pyhäjärvenkatu 5 B FI Tampere Finland Tel: Fax: Turku World Trade Center Turku Veistämönaukio 1 3 (P.O. Box 313) FI Turku Finland Tel: Fax: Asianajotoimisto JB Eversheds Oy Attorneys JB Eversheds Ltd Business ID: VAT number FI Place of domicile: Helsinki

2 2 (8) 1 PERUSTELUT 1.1 Tausta Sibbe vesihuolto- osuuskunta on pyytänyt vireille tulleella hakemuksella lupaa vesijohdon ja paineviemärin rakentamiseen mereen ja täydentänyt hakemusta myöhemmin sekä tehnyt samalla suunnitelmakarttaan (LIITE 2) vaaditut muutokset. Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen on suunniteltu Sipooseen Söderkullalan- detin saareen ja sen lähialueen saariin meren kautta. Etelä- Suomen aluehallintovirasto on yllämainitulla ratkaisullaan hylännyt lupahake- muksen myöhemmin esitetyin perustein. 1.2 Oikeudellinen arviointi Yleinen ja yksityinen hyöty tai haitta Vesilain 3 luvun 4 :ssä säädetään luvan myöntämisen edellytyksistä. Luvan myön- tämisen yleisten edellytysten mukaan lupa on myönnettävä, jos 1) hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua; tai 2) hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin. Lupaa ei kuitenkaan saa myöntää, jos vesitaloushanke vaarantaa yleistä terveydentilaa tai turvallisuutta, aiheuttaa huomattavia vahingollisia muu- toksia ympäristön luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa ja sen toiminnassa taikka suuresti huonontaa paikkakunnan asutus- tai elinkeino- oloja. Aluehallintoviraston päätöksen perusteluista ei ilmene, miten hanke loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Lain mukaan hankkeen olisi lisäksi loukattava etua sanottavasti, pelkkä loukkaaminen ei riitä. Toisaalta edellytyksissä lähdetään siitä, että jos yleisille tai yksityisille eduille saatava hyöty on huomattava verrattuna menetyksiin, on lupa myönnettävä.

3 3 (8) Jätevesien tehokas ohjaaminen ja käsittely ovat saaristoluonnon hyvinvoinnin kan- nalta tärkeimpiä rakentamisen vaatimuksia. Alueen nykyinen käytäntö, jonka mu- kaan talousvesi hankitaan kaivoista ja jätevesihuolto on järjestetty kuivakäymälöillä ja komposteilla, ei ole asianmukainen, sillä kallioisessa saaristossa vedet valuvat lo- pulta luonnollisia valumareittejä pitkin mereen eivätkä imeydy maaperään. Etelä- Suomen aluehallintoviraston hylkäävässä päätöksessä on todettu, että asukkail- le ei olisi riittävää hyötyä vesijohdon ja viemäriverkon rakentamisesta. Tätä näkemys- tä ei ole perusteltu millään tavalla. Sipoon kunta on omassa vesihuollon kehittämis- suunnitelmassaan (Vesihuollon kehittämissuunnitelma , luonnos ) tullut päinvastaiseen tulokseen ja useat alueen kiinteistönomistajat ovat mukana hankkeessa. Jo nyt suunnitteluvaiheessa mukaan on ilmoittautunut runsas 100 kotitaloutta. Useilla kiinteistöillä ei ole lainkaan mahdollisuutta saada makeaa ta- lousvettä kiinteistöltään, vaan kaikki juomavesi on tuotava mantereelta. Myöskään niillä kiinteistöillä, joilla on toimivat kaivot, kaivovesi ei tahdo riittää. Alueella on li- säksi noin 50 ympärivuotisessa asumiskäytössä olevaa kiinteistöä ja muun muassa Simsälön koulu, Helsingin seurakuntayhtymän vilkkaassa käytössä oleva leirikeskus, Sipoon seurakunnan leirintäsaari ja Söderkullalandetin leirintäalue, jolla on vuokrat- tavia mökkejä. Keskitetty vesihuolto ja jäteveden käsittely on tarkoituksenmukaista ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita. Talousveden ottaminen kaivosta ei ole kestävä ratkaisu varsinakaan ympärivuotisen asutuksen ja leirikeskusten kannalta ja suurelle osalle aluetta vesikäymälöiden rakentaminen on kaavassa sallittua, mutta jä- tevedet ja talousvedet eivät tule nykyisellä tavalla asianmukaisesti käsitellyiksi. Vie- märiverkkoon voidaan johtaa muitakin jätevesiä, kuin vesikäymälän jätevesiä. Ottaen huomioon, että alueella on runsaasti asutusta, on selvää, että pelkän talousveden- käytöstäkin syntyy käsittelyä vaativaa jätevettä (ns. harmaa jätevesi). Lupaa ei ole haettu vesikäymälöiden rakentamiseen eikä kiinteistöjen käyttötarkoituksen muut- tamiseen, vaan vesi- ja viemäriverkon rakentamiseen Suunnitellut vesijohto- ja viemäröintityöt ovat välttämättömiä alueen kiinteistöjen vesihuollon ja jätevesihuollon asianmukaiseksi järjestämiseksi, sillä saarissa on asu- tusta sekä ympärivuotisesti että osavuotisesti. Lisäksi alueella on seurakuntien leiri- keskus ja leirintäalue. On ilmeistä, että hankkeesta yleisille ja yksityisille eduille saa- tava hyöty on merkittävä verrattuna siitä aiheutuviin menetyksiin.

4 4 (8) Kaavanmukaisuus Vesilain 3 luvun 5 :ssä säädetään, että lupa- asiaa ratkaistaessa on otettava huomi- oon asemakaava. Lisäksi on otettava huomioon, mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään maakuntakaavan ja yleiskaavan oikeusvaikutuksista. Lupa- asiaa ratkaista- essa on siis katsottava, ettei lupa merkittävästi vaikeuta kaavan laatimista. Etelä- Suomen aluehallintoviraston hylkäävän päätöksen mukaan hakemus olisi Si- poon saariston ja rannikon voimaan tulleen osayleiskaavan vastainen sikäli, kun kaavassa kielletään vesikäymälöiden rakentaminen siinä tapauksessa, että kiin- teistö ei ole liitettävissä yleiseen vesijohto- ja viemäriverkostoon eikä kiinteistölle ole raskasta kalustoa kestävää tieyhteyttä. Sipoon saariston ja rannikon osayleiskaavan määräyksissä todetaan seuraavaa: Mikäli kiinteistö ei ole liitettävissä yleiseen vesijohto- ja viemäriverkkoon eikä kiinteistölle ole raskasta kalustoa kestävää tieyhteyttä, vesikäymälän asenta- minen on kielletty. Ennen rakentamista tulee esittää ratkaisu asianmukaisesta vesihuollon järjes- tämisestä. Rakennuspaikoilla rakennus on liitettävä yleiseen vesijohto- ja viemäriverk- koon, mikäli se on kohtuullisesti järjestettävissä. Hakemuksessa esitetyn selvityksen mukaisesti Söderkullalandetin saaren ja sen lä- hisaarten alue on mahdollista liittää vesijohto- ja viemäriverkkoon. Raskasta kalustoa kestävää tieverkkoa alueelle ei tietenkään voi rakentaa eikä määräys yleisestikään sovellu saariympäristöön, vaan on tältä osin tarkoitettu kaavan rannikkoalueille. Saa- ret ovat vaikeakulkuisia kalliosaaria ja huoltotoimenpiteet ja kaluston kuljettaminen on järjestetty vesireittejä pitkin, mikä on saaristossa yleistä. Tämänkin alueen lika- kaivojen tyhjennys tapahtuu lautalla kuljetettavalla loka- autolla. Vaatimus tien kestä- vyydestä tarkoittaa tilannetta, jossa jätevedet ohjataan maateitse kulkevalla loka- autolla tyhjennettävään säiliöön, mille ei ole tarvetta lupahakemuksen mukaisessa hankkeessa. Kaavamääräyksessä erityisesti kehotetaan liittämään rakennukset vesijohto- ja vie- märiverkkoon, kun se on kohtuullisesti järjestettävissä. Hakemuksen tarkoituksena onkin saada olemassa olevat rakennukset eli juuri tämän kaavamääräyksen tarkoit-

5 5 (8) tamat rakennuspaikoilla olevat rakennukset keskitetyn vesihuollon piiriin. Tällä kaa- vamääräyksellä pyritään suojelemaan luontoa kivikkoisissa saarissa, joissa toimivien imeytyskenttien rakentaminen on usein mahdotonta ja nimenomaisesti ohjataan keskitetyn vesi- ja viemäriverkoston rakentamiseen. Tämän vuoksi on vaikea ymmär- tää aluehallintoviraston päätöksessä esitettyä kehäpäätelmää: vesikäymälää ei saa rakentaa ilman vesi- ja viemäriverkkoa eikä vesi- ja viemäriverkkoa saa rakentaa, kun ei saa rakentaa vesikäymälää. Tämä tulkinta ei ole kaavan tarkoitus eikä hakemus ve- si- ja viemäriverkon rakentamisesta ole kaavan vastainen. Aluehallintovirasto on päätöksessään viitannut myös osalla hakemusaluetta voimassa olevaan, yleiskaavaa vanhempaan Norrkullalandet- Söderkullalandetin rantakaavaan vuodelta 1994, jossa on kielletty vesikäymälöiden rakentaminen muille paitsi AO - alueille. Vesihuolto- osuuskunnan hakemus koskee kuitenkin vesijohdon ja paine- viemärin rakentamista mereen ei vesikäymälöiden rakentamista. Vesikäymälöiden rakentaminen Norrkullalandet- Söderkullalandetin kaavan alueella on jopa nimen- omaisesti sallittu kaavan AO - alueilla, joten kaavaa laadittaessa on täytynyt olla tar- koituksena, että koko alue voidaan liittää vesi- ja viemäriverkostoon, sillä muuten käymälöiden rakentaminen olisi tietysti mahdotonta näille AO - alueille. On myös huomattava, että Norrkullalandet- Söderkullalandetin kaava koskee vain osaa vesi- huolto- osuuskunnan alueesta eikä siksi ole kohtuullista, että tarpeellisen ja kohtuulli- sesti toteutettavissa olevan hankkeen lupa evätään yhden alueella voimassaolevan kaavan vuoksi. Merkittävää on, että Sipoon kunta ei näe estettä saarten liittämiseksi vesi- ja viemä- riverkkoon, vaan on erikseen painottanut sen tarpeellisuutta toteamalla, että hank- keen toteuttaminen ja luvan myöntäminen ovat keskeisiä kunnan vesihuollon kehit- tämisen kannalta. Hakemusalue on koko ajan ollut mukana Sipoon kunnan Vesihuol- lon kehittämissuunnitelmassa , joka tullaan käsittelemään kunnanval- tuustossa vielä tänä vuonna. Tältä osin viitataan myös Sipoon kunnan hallinto- oikeudelle erikseen lähettämään, päivättyyn lausuntoon. Vesiosuuskunnan hakemuksessa on nimenomaisesti esitetty suunnitelma verkoston rakentamisesta mereen ja myös lupaa on haettu rakentamiselle mereen. Verkoston rakentamiselle maalle haetaan erikseen luvat, joten sitä ei ole hakemuksessa käsitel- ty eikä olisi tullut käsitellä myöskään aluehallintoviraston päätöksessä.

6 6 (8) 1.3 Yhdenvertainen kohtelu Etelä- Suomen aluehallintovirasto on annetulla päätöksellään 80/2014/2 myöntänyt luvan vesi- ja viemärijohdon rakentamiselle mereen Kitön vesiosuuskun- nalle. Tapauksessa oli kyse viemärin ja vesijohdon rakentamisesta saarialueelle, jolla oli voimassa voimaan tullut Sipoon saariston ja rannikon osayleiskaava, jossa oli täsmälleen samat vesihuoltoa koskevat määräykset. Näiden määräysten ei katsottu estävän luvan myöntämistä. Ottaen huomioon, että mainittu päätös on teh- ty saman kaavan alueella lyhyen ajan sisällä, on se syytä ottaa huomioon luparatkai- sua tehdessä ja kohdella hakijoita yhdenvertaisesti 1.4 Hakemusvaiheessa esitetyt huomautukset Etelä- Suomen aluehallintovirasto on hylkäävässä päätöksessään todennut, että han- ketta ei olisi suunniteltu riittävässä yhteistyössä kiinteistöjen omistajien kanssa. Kui- tenkin ylivoimainen enemmistö alueen asukkaista ja kiinteistönomistajista on hank- keen kannalla. Hankealueella sijaitsee noin 600 kiinteistöä, joista noin 300 on asut- tua. Huomautuksia on tullut neljä, yhteensä viideltä kotitaloudelta. Saarissa olevista kiinteistöistä hankkeesta on jättänyt muistutuksen kaksi kiinteistöä, jotka ovat huo- mauttaneet putkien rantautumispaikasta. Huomautusten perusteella putket on siir- retty heidän toivomallaan tavalla toisille kiinteistöille. Mantereella olevat kiinteistönomistajat ovat vastustaneet putkien liitoskohtaa man- tereella. Putkien liitoskohta mantereella on kuitenkin Sipoon kunnan vesihuolto- osuuskunnalle osoittama paikka eikä osuuskunta ole voinut siihen vaikuttaa. Liitos- kohta sijaitsee kunnan omistamalla alueella ja sinne on liitetty myös Katriholmen - saaren kunnallistekniikka. Liittymäpaikka on osoitettu kyseiseen kohtaan, koska siellä oleva kapasiteetti on järjestelmälle riittävä, toisin kuin huomauttajien esittämä vaih- toehto, Gumbostrandin alue. Osuuskunnalle Gumbostrand olisi lähempänä, mistä on pääteltävissä, että ratkaisu ei ole ollut osuuskunnan käsissä, vaan se on kunnallistek- niikasta johtuvat välttämättömyys. Muilta osin huomauttajien vaatimukset on huo- mioitu muutetussa suunnitelmassa. ELY- keskuksen, liikenneviraston sekä Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokun- nan lausunnoissa esittämät hakijallekin hyödylliset huomiot on ratkaistu muuttamalla suunnitelmaa lausunnoissa esitetyin tavoin. Suunnitelma on nyt merkittäviltä osil- taan identtinen Kitön vesiosuuskunnan suunnitelman kanssa, jolle lupa on myönnet-

7 7 (8) ty. Tältä osin viitataan myös Sipoon kunnan hallinto- oikeudelle erikseen lähettä- mään, päivättyyn lausuntoon. 1.5 Lopuksi Aluehallintoviraston päätöksen perusteluissa ei ole esitetty sellaisia syitä, joiden vuoksi lupa voitaisiin jättää myöntämättä. 1.6 Aloituslupa Hakija pyytää Vaasan hallinto- oikeutta myöntämään hankkeelle aloitusluvan ennen päätöksen lainvoimaisuutta. 1.7 Lisäselvitys ja vastaselitys Pyydämme saada antaa vastaselityksen asiassa annettavista selityksistä ja mahdolli- sista lausunnoista ja varaamme mahdollisuuden toimittaa lisälausuntoja. Toimitamme liitteet erikseen, koska kartta on kooltaan suuri eikä sen toimittaminen sähköisesti ole järkevää. Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 SIBBE VESIHUOLTO- OSUUSKUNTA Laati Heidi Savia asianajaja, Helsinki [liiteluettelo seuraavalla sivulla]

8 8 (8) Liitteet - AVI:n päätös liitteineen - kartta hankealueesta ja johtoreitistä merellä - vesihuolto- osuuskunnan hakemus - vesihuolto- osuuskunnan hakemuksen täydennys

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista,

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2011/4 Dnro ESAVI/355/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 ASIA HAKIJA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 Kaupunkisuunnittelulautakunta 148 16.09.2014 Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 351/10.03.00/2014 KASULK 148 Kaavoituspäällikkö myönsi 23.6.2014

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa hanketta varten, Nastola

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa hanketta varten, Nastola Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 152/2012/2 Dnro ESAVI/37/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 26.6.2012 ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa

Lisätiedot

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY YLI-II Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma Nykyiset ja uudet kiinteistöt Työnro:21452YV Oulu AIR-IX YMPÄRISTÖ OY Muut toimistot: Sepänkatu 9 A 7 KAARINA 90100 OULU TAMPERE Puh. (08) 883

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 Haapajärven kaupunki Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 OSAYLEISKAAVALUONOS Mielipiteet, lausunnot ja vastine ehdotukset Oulussa 1.10.2012 Haapajärven kaupunki A R K K I T E H T I T O I M I S T O

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta LAUSUNTOYHTEENVETO 7..6.2013 1 (68) MMM039:00/2008 Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta SISÄLLYS Lausunnonantajat...3 Yleiskommentit...5 Yleisiä arvioita...5

Lisätiedot

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen 1(10) KTY-toiminta-alueen määritys, liite Kaupunkisuunnittelu Asianumero 1506/11.04.00/2014 Vesihuoltotyöryhmän vastine Salon kaupunki Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013.

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 30.9.2014 9101 Kiimingin Sora Oy c/o Asianajotoimisto Krogerus Oy Kirkkokatu 13 90100 OULU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Kultaselkä a ja b Hakija Kiimingin

Lisätiedot

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Kaava N 95, Nummelan keskustan asemakaavamuutos, vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Asemakaavaehdotus

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJAT

LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJAT LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJAT Veden ottaminen tilalla Kuusisto RN:o 19:7 olevasta lähteestä sekä vesijohdon, kaivon ja vedenpumppauslaitteiston

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

VIHTIJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN JÄTEVESI-, PUHDAS KÄYTTÖVESI- JA LAAJAKAISTAHANKE

VIHTIJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN JÄTEVESI-, PUHDAS KÄYTTÖVESI- JA LAAJAKAISTAHANKE VIHTIJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN JÄTEVESI-, PUHDAS KÄYTTÖVESI- JA LAAJAKAISTAHANKE 28.1.29 Muistio päättäjille Vihtijärven vesiosuuskunnan tulevaisuus ja mahdollisuudet Johdanto Valtioneuvosto antoi asetuksen.6

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013.

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.12.2014 9316 Endomines Oy Pampalontie 11 82967 HATTU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Ilokulta 4 ja 6-7 Hakija Endomines Oy Kuusankoski Yhteystiedot:

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 6.4.2005 UUS-2003-V-41-321 Helsingin hallinto-oikeus Viite / Hänvisning Asia / Ärende VALITUS PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN Kirkkonummen kunnanhallituksen päätös 13.12.2004 632,

Lisätiedot

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPAS nro 3 Jätevesien käsittely haja-asutusalueella VESI LUONTO KULTTUURIYMPÄRISTÖ L OUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS OPASSARJA SISÄLTÖ 3 Jäteveden käsittelyvaatimukset Asetus talousjätevesien käsittelystä

Lisätiedot

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0047/1. Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 4.3.2013 01260/12/5139

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0047/1. Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 4.3.2013 01260/12/5139 VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0047/1 Korsholmanpuistikko 43 PL 204, 65101 VAASA Antopäivä Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 4.3.2013 01260/12/5139 ASIA Valitus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3

Sisällysluettelo. 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Tekninen lautakunta 20.08.2014 Sisällysluettelo Sivu 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3 66 Teknisen lautakunnan talouden ja toteutuman

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 24.05.2010 kello 12:00-14:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 163 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Lausunto 1 (9) Lausunnon antaminen ehdotuksesta hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäännön muuttamisesta

Lausunto 1 (9) Lausunnon antaminen ehdotuksesta hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäännön muuttamisesta Lausunto 1 (9) Päiväys 22.3.2013 Dnro 96/10.107.1072/2013 Maa- ja metsätalousministeriö kirjaamo@mmm.fi Viite: lausuntopyyntönne MMM039:00/2008/11.2.2013 Lausunnon antaminen ehdotuksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.03.2010 ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 84 39 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.11.2010 ASIAT Otsikko Sivu 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 405 161 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 999 UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS - MONISTEITA 160 VESIOSUUSKUNNAN ABC Matti Heino, Pentti Vanhala, Kirsi Vilonen ja Hanna Yli-Tolppa Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 2 Tekijät ovat vastuussa julkaisun

Lisätiedot

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 07.10.2014 Dnro OKV/1/21/2012 1/13 ASIA Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON PÄÄTÖS Valtiontalouden tarkastusvirasto on, saatuaan

Lisätiedot