Proseminaariraportin yhteenveto Nuoren asialla Tutkimus sairaalakoulun konsultoivan erityisluokanopettajan työn vaikuttavuudesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Proseminaariraportin yhteenveto 2013. Nuoren asialla Tutkimus sairaalakoulun konsultoivan erityisluokanopettajan työn vaikuttavuudesta"

Transkriptio

1 Turun avoin yliopisto Erityispedagogiikan aineopinnot Proseminaariraportin yhteenveto 2013 Kati Metsätalo Nuoren asialla Tutkimus sairaalakoulun konsultoivan erityisluokanopettajan työn vaikuttavuudesta

2 Nuorisopsykiatrisen avohoidon piirissä olevien nuorten määrä lisääntyy psykiatristen osastopaikkojen vähentyessä jatkuvasti. Nuorten koulu kärsii usein psyykkisten ongelmien vuoksi. Sairaalakoulun konsultoivat erityisluokanopettajat ovat taho, jotka pyrkivät eheyttämään näiden nuorten koulupolkuja monin keinoin ja sitä kautta parantamaan nuorten henkistä vointia. Sairaalakoulun konsultoivat erityisluokanopettajat työskentelevät yhteistyössä nuorisopsykiatrisen avohoidon, alueen koulujen oppilashuoltohenkilöstön sekä nuorten ja heidän huoltajiensa kanssa. Tutkimuksen tavoitteena oli luoda kuva nuorisopsykiatrisen sairaalakoulun konsultoivien erityisluokanopettajien työn vaikuttavuudesta heidän toimintakentällään. Tutkimuksessa pyrittiin löytämään konsultoivan toiminnan hyötyjä, puutteita sekä kehittämistarpeita ja niitä kartoitettiin kvalitatiivisella tutkimusotteella keräten aineistoa konsultoivien erityisluokanopettajien yhteistyökumppaneilta. Tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli palvella sairaalaopetuksen kehittämisprojektia, jonka osana konsultoivaa toimintaa pyritään kehittämään. Tutkimusaineisto kerättiin avoimin kyselylomakkein, joissa vastaajat saivat eritellä omia mielipiteitään ja kokemuksiaan konsultoivien erityisluokanopettajien toiminnasta. Tutkimus toteutettiin erityispedagogiikan aineopintojen proseminaarityönä. Ennen varsinaisen tutkimuksen toteuttamista haastateltiin kahta sairaalakoulun konsultoivaa erityisluokanopettajaa ja haastattelujen pohjalta laadittiin kysymyslomakkeet tutkimuksen varsinaisen aineiston keräämiseksi. Aineisto kerättiin kevään ja kesän 2012 aikana. Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat pohjautuivat sairaalakoulun konsultoivien erityisluokanopettajien työtä ohjaaviin teorioihin. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä käsiteltiin mm. moniammatillisuutta, asiantuntijuutta, oppilashuoltotyötä sekä konsultaatiotyötä. Lisäksi tutkimuksessa avattiin nuorisopsykiatrisen sairaalakoulun toimintaa ja sairaalakoulun konsultoivien erityisluokanopettajien työnkuvaa, jonka luonnehdinta perustui pitkälti konsultoivien haastatteluihin. TUTKIMUSKYSYMYKSET Sairaalakoulun konsultoivat erityisluokanopettajat työskentelevät verkostossa, jossa on aina osallisena nuori huoltajineen, nuoren koulun edustaja sekä nuoren omatyöntekijä tai lääkäri nuorisopsykiatrisesta avohoidosta. Tutkimuksessa kartoitettiin konsultoivien

3 erityisluokanopettajien työn vaikuttavuutta keräten aineistoa kyseisiltä toimintaryhmiltä. Vaikuttavuutta kartoitettiin selvittämällä, kuinka konsultoivan työn on koettu hyödyttäneen sekä nuoren tilannetta, että muiden moniammatillisen ryhmän jäsenten työtä. Tutkimuksessa selvitettiin myös, minkälaisia kehittämistarpeita konsultoivien työlle nousee esiin eri toimijoiden näkökulmista. Tutkimuksen pääongelma muotoiltiin seuraavasti: Millaisia kokemuksia nuoren tukiverkoston eri toimijoilla on sairaalakoulun konsultoivan erityisluokanopettajan osallistumisesta nuoren tukemiseen? Tutkimuksen pääongelma tiivistyi seuraaviin alakysymyksiin: 1. Mitä hyötyä konsultoivien työstä on ollut verkoston eri toimijoille? 2. Mitä puutteita konsultoivien erityisluokanopettajien työssä ilmenee? 3. Mitä toimijat toivovat jatkossa yhteistyöltä konsultoivien kanssa? TUTKIMUKSEN TULOKSET Tutkimuksen aineisto koostui vastauksista neljältä eri toimijaryhmältä, joista jokainen vastasi kysymyksiin omasta näkökulmastaan. Vastauksien pituuden ja analyysin selkeyden vuoksi vastauksista on pelkistetty lyhyitä merkitysyksiköitä (Taulukot 1-4) kuvaamaan esiin tulleita seikkoja. Tutkimuksen analyysimenetelmä on siten teoriaohjaava sisällönanalyysi. Kuviossa 1 esitetään keskiarvot vastaajaryhmittäin kuvaamaan konsultoivien työn vastaavuutta kunkin ryhmän tarpeisiin. Omatyöntekijät Koulut Huoltajat Nuoret 5 1 3,4 4,4 4,

4 Kuvio 1. Konsultoivan työn tarpeisiin vastaamisen arviointien keskiarvot. Konsultoivien yhteistyökumppanit kokivat konsultoivan erityisluokanopettajan hyödyttäneen omaa tilannettaan vaihtelevasti. Nuorten arvio konsultoivan työn hyödyttävyydestä (ka 3,4) poikkesi merkittävästi omatyöntekijöiden arviosta (ka 5). Huoltajat ja koulun henkilöstö arvioivat konsultoivan työn hyödyttävyyttä melko yhteneväisesti (ka 4,3 ja ka 4,4). Arvioiden vaihtelevuuteen voi osaltaan vaikuttaa vastaajien asema, koska esimerkiksi nuoret ovat konsultoivan toiminnan pääasiallisia kohteita ja muut toimijat ovat nuoren tukiverkoston jäseniä. Nuorilla saattaa myös olla epärealistisia toiveita koulunkäynnin parantumisen suhteen tai toisaalta nuorten vointi voi olla niin heikko, etteivät kouluun liittyvät asiat kiinnosta heitä. Omatyöntekijöiden erinomainen arvio voi selittyä runsaammalla ja sitä kautta toimivaksi muodostuneella yhteistyöllä, koska konsultoiva ja sama poliklinikkatyöntekijä saattavat olla yhteistyössä usean nuoren asioissa lyhyen ajan sisällä. Kaiken kaikkiaan tulosten perusteella voidaan todeta, että konsultoivan työn vaikuttavuus korostuu yhteistyössä nuoren tukiverkoston toimijoiden kanssa, nuorten omien kokemusten jäädessä harvoissa tapauksissa neutraaleiksi tai jopa negatiivisiksi. Viisi seitsemästä vastanneesta nuoresta (71%) koki, että sairaalakoulun konsultoivan erityisluokanopettajan mukanaolo nuoren koulutilanteen selvityksessä on hyödyttänyt nuoren tilannetta. Kaksi seitsemästä (29%) koki, ettei konsultoivan mukanaolosta ollut hyötyä. Nuoret erittelivät konsultoivan työn hyödyt, puutteet ja toiveet yhteistyölle seuraavasti: Taulukko 1. Nuorten vastaukset. Nuoren puolustaminen Nuoren oikeuksien toteutuminen Koulutilanteen selkeytyminen Selkeämmät ohjeet Tiedonkulun pulmat yhteydenottoon Keskusteluja konsultoivan Tuen loppuminen muuton yhteydessä kanssa Ei tukenut nuorta Kouluun menemisen helpottuminen Nuori ei tuntenut konsultoivaa Uusi koulupaikka Jatko-opintopaikan löytäminen Tiedonanto kouluasioissa Nuoren tukeminen ja auttaminen

5 Kuuden vanhemman ja yhden sijaiskodin työntekijän vastauksista oli löydettävissä konsultoivan työn hyötyjä, puutteita ja vastaajien toiveita seuraavasti: Taulukko 2. Huoltajien vastaukset. Nuoren tukeminen Yhteydenpidon epäselkeys Säännölliset tapaamiset Konsultoiva ei tutustunut Nuoren tilanteeseen Nuoren oikeuksista huolehtiminen nuoreen tutustuminen Tilanteen selkeyttäminen koululle Nuoren arvostaminen Palavereihin osallistuminen Diplomaattisuus verkostotyössä Tehokas tiedonsiirto Sovittelu kodin ja koulun välillä Koulukielen ymmärrys/tulkkaus Käytännön neuvot huoltajille Uskon luominen Vanhempien tukeminen Kotikäynnit Neuvot nuorelle tulevaisuuteen Tavoitteiden väliaikaistarkastelu Opetuksen takaaminen Varhainen puuttuminen Luovat kouluratkaisut Tukiopetustoiminta Keskustelut vanhempien kanssa Kahdeksan konsultoivien työskentelyalueen koulujen henkilöstöön kuuluvaa vastaajaa arvioivat konsultoivan työn hyötyjä, puutteita ja omia toiveitaan seuraavasti: Taulukko 3. Koulujen henkilöstön vastaukset. Kokonaiskuvan selkeyttäminen Palaverikutsu liian myöhään Säännölliset tapaamiset kouluilla Aineenopettajilla ei tietoa Oppimisvaikeuksien kartoittaminen konsultoivasta Kons. pitämiä luentoja/koulutuksia Psyykkisen oireilun arviointi Nuoren kuuleminen Apu puhelimitse Käytännön neuvot Paremman opisk. paik. hankkiminen Linkki toimijoiden välillä Tiedon siirtäminen Organisointi Oppilaan jälkiseuranta Palaverimahdollisuuden antaminen Erityisopetuksen asiantuntijuus Nuoren tapaaminen Apu opiskelutavoitteiden asettamisessa Esittäytyminen alueen kouluille Esite ilmoitustauluille Enemmän aikaa Enemmän resursseja Palaveri kaikille hoidossa oleville Tiedottaminen kons. palveluista

6 Selkeät näkemykset Tieto erityisoppil. jatko-opinnoista Yksitoista nuorisopsykiatrian avohoitopoliklinikan työntekijää erittelivät vastauksissaan konsultoivan työn hyötyjä, puutteita sekä toiveitaan seuraavasti: Taulukko 4. Poliklinikoiden työntekijöiden vastaukset. Omatyöntekijän tukeminen Omatyöntekijän neuvominen kouluasioissa Erityispedagogiikan ammattitaito Lakitietämys Hoidon termien avaaminen kouluille Ideointiin osallistuminen Kouluasioiden koordinointi Linkki toimijoiden välillä Tiedon siirtäminen Ajan säästäminen hoidolta Nuoren motivointi ja kannustaminen Liikkuvuus Tiivis osallistuminen Koulujen ymmärryksen parantaminen Paremman opisk. paikan hankkiminen Nuoren jälkiseuranta Konkreettiset opiskelukeinot nuorelle Nuoren ja perheen rauhoittelu Kaaoksen hallinta Vastuualueiden jakaminen Nuoren kuuleminen Konsultoivan toiminnan esittely perheille ei selkeä Säännölliset osallistumiset polin tiimeihin Liian vähän aikaa Tarkka ohje, milloin voi pyytää työparitoimintaan konsultoivaa mukaan Suunnitelmat ei aina toteudu kouluilla Konsultoivan toiminnan jatkuminen Lisää konsultoivia Poleille koulutusta koulujen mahdollisuuksista Poleille koulutusta koulujen velvollisuuksista Merkittäväksi konsultoivan työn hyödyksi nousi eri toimijoiden tukeminen asianmukaisin keinoin. Konsultoivan avun mahdollisuus eri muodoissaan, konsultoivan läsnäolo nuoren hoidossa ja vahva asiantuntijuus nähtiin kaikkia toimijoita hyödyttävinä. Moni vastaaja eritteli lukuisia konsultoivan toiminnan hyötyjä nuorelle, jotka kaikki kiteytyvät nuoren yksilöllisen tukemisen käsitteen alle. Konsultoiva nähtiin toisaalta nuoren asianajajana, toisaalta nuoren koulutilanteen koordinoijana tai tiedon välittäjänä eri toimijoiden välillä. Konsultoivan toimijoita hyödyttävä rooli avun antajana korostui lukuisissa vastauksissa. Vastausten perusteella omatyöntekijät hyötyvät siitä, että konsultoiva ottaa hoitaakseen nuoren kouluasiat ja tuo hoidolle esiin asiantuntevan näkemyksen nuoren kouluasioista.

7 Monessa vastauksessa tuotiin esiin myös sairaalakoulun konsultoivien antama tuki kouluille. Hyödyllisiksi toimiksi konsultoivan työssä nousi koulun näkökulmasta esimerkiksi nuoren pulmien ja koulutilanteen selvittäminen, tiedon siirtäminen verkoston sisällä, opettajien neuvominen ja käytännön ratkaisuehdotusten antaminen. Asioiden organisointi sekä konsultoivan jakamat vastuualueet verkoston jäsenten kesken nähtiin myös hyödyllisiksi toiminnoiksi koulujen kannalta. Vastaajat toivat esiin myös konsultoivan työn puutteita omista näkökulmistaan. Esiin nousi vahvasti konsultointipalvelun tuntemattomuus sekä liian vähäinen aika yhteistyölle. Vastauksista nousi esiin myös joitakin puutteita koskien nuoren tilanteeseen tutustumista ja epäselkeää yhteydenpitoa. Konsultoivan työn puutteiksi koulun näkökulmasta nousi joidenkin vastaajien mukaan vähäinen tieto kouluilla konsultoivasta palvelusta ja toiveet tulevaan yhteistyöhön koskivat pitkälti konsultoivan toiminnan esittelyä ja siitä tiedottamista. Kysyttäessä vastaajien toiveita ja ehdotuksia konsultoivan toiminnan kehittämiseksi, päällimmäisiksi toiveiksi nousi koulujen ja omatyöntekijöiden toiveet konsultoivien asiantuntijaluennoista omissa yksiköissään, konsultoivan toiminnan tunnetuksi tekemisestä eri toimijoille ja resurssien sekä ajan lisäämisestä yhteistyön parantamiseksi toimijoiden kesken. Monissa vastauksissa esitettiin toiveita mahdollisuudesta henkilökohtaisiin ja säännöllisiin tapaamisiin konsultoivan kanssa. Yhdessä vastauksessa toivottiin nuoren tilanteen väliaikaistarkastelua ja tavoitteiden toteutumisen seurantaa. Sairaalakoulun konsultoivat erityisluokanopettajat ovat poikkeuksellisessa asemassa siten, että voivat osallistua vain niiden nuorten tukemiseen, joilla on hoitosuhde nuorisopsykiatriseen avohoitoon. Kouluilta esitettiin vastauksissa toive siitä, että konsultoivat voisivat osallistua kaikkien hoidossa olevien nuorten tukemiseen. Toive kuvastaa koulujen avuntarvetta erityistä tukea tarvitsevien nuorten koulunkäynnin tukemisessa.

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUKSEN JA ARJEN SUJUVUUS

LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUKSEN JA ARJEN SUJUVUUS Vajaaliikkeisten Kunto Bot för Rörelsehindrade Ry Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus -projekti LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUKSEN JA ARJEN SUJUVUUS Osaprojekti Tutkimusraportti Jorvin piirin asiantuntijatoimikunta

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö TIIVISTELMÄ Etsivän nuorisotyö on laajentunut Suomessa viimeisten kolmen vuoden aikana Opetus- ja

Lisätiedot

Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä

Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä Markus Salonen, Sointu Kallio, Leena Normia-Ahlsten OPETUSVIRASTON JULKAISUJA B2:2012 Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä Helsingin kaupungin opetusviraston

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

NUORTA EI JÄTETÄ YKSIN

NUORTA EI JÄTETÄ YKSIN TUKEVA 2 hanke /Lappi/ Rovaseudun osahanke NUORTA EI JÄTETÄ YKSIN perhekeskeinen, moniammatillinen työ yläkouluun Raportti Tekijä: Mari Salomaa Ohjaaja: Marja Leena Nurmela Kevät 2011 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere

Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere Tampereen kaupunki Outi Teittinen ja Henna Blåfield SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 TAUSTAA 3 ARVIOINNIN VIITEKEHYS JA KESKEISET KÄSITTEET

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 15.4.2011 Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 Nina Suominen, uraohjaaja Kehityksentie 6 21800 KYRÖ Puh. +358 40 702 7975 ura.senu@loimaa.fi SISÄLLYS

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TOIMINTAMALLIKUVAUS YHDISTYSTEN YHTEISTYÖSTÄ JA VERKOSTOITUMISESTA OSUMA-PROJEKTIN AIKANA HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TEKIJÄN TERVEHDYS Hämeenlinnan setlementti ry:n Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen

Lisätiedot

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Loppuraportti Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014 Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisällysluettelo Johdanto 3 Äiti ei pysy kärryillä -projektin taustatietoa 5 Projektin tavoiteltavat

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012

Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012 Toteuttajana SOS-hanke Tuominen Tuula, Heikkilä Katariina, Kukkasniemi Marianne, Laakso Tuija, Mäki-Fränti Mia,

Lisätiedot

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA Katri Piippo-Näätänen Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

OULUN OSAPROJEKTI: KUNTOUTUSSUUNNITELMA KOHTAAVATKO TEORIA JA TODELLISUUS?

OULUN OSAPROJEKTI: KUNTOUTUSSUUNNITELMA KOHTAAVATKO TEORIA JA TODELLISUUS? 1 Lasten ja nuorten hyvän kuntoutuksen toteutuminen palveluverkostossa projekti 2007-2011 Vajaaliikkeisten Kunto ry OULUN OSAPROJEKTI: KUNTOUTUSSUUNNITELMA KOHTAAVATKO TEORIA JA TODELLISUUS? Vaikeavammaisten

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

Perusasioista pieniin ihmeisiin

Perusasioista pieniin ihmeisiin polemia Marja-Liisa Manka, Laura Bordi ja Kirsi Heikkilä-Tammi Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta

Lisätiedot

KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994 2010 WHO-KOULULAISTUTKIMUS (HBSC-STUDY)

KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994 2010 WHO-KOULULAISTUTKIMUS (HBSC-STUDY) Katariina Kämppi, Raili Välimaa, Kristiina Ojala, Jorma Tynjälä, Ilona Haapasalo, Jari Villberg & Lasse Kannas KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot