KERTOMUS. Suomen Urheilun Keskusarkislo. 1. L.td t-j A ka. P PA L 1::.' ,'. UO len Urh eilun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KERTOMUS. Suomen Urheilun Keskusarkislo. 1. L.td t-j A ka. P PA L 1::.' ,'. UO len Urh eilun"

Transkriptio

1 /.', 1\ {,'..,' l' Suomen Urheilun Keskusarkislo. 1 L.td t-j A ka. P PA L 1::.' KERTOMUS JOHDANTO. ;, '... :;.., f \~t ' Katsaus. liittomme.toimintaan vuonna 1938 muodostuu, ku~en kertomukseen. liittyvistä tilastoistakin selviää, kauttaal-,' myönteiseksi. Jo edellinen vuosi oli monilla aloilla ennä- '. tyksellinen, mutta v ylitti sen. saavutukset miltei kaikilla "..: \ ; i ': jäsenmäärä lisääntyi, mainittuna vuonna yhteensä 'lä-' hes Uusia seuroja perustettiin ja liittyi liittoon 24. Kansainvälisten, kans ~llisten ja piirikunnallisten ldlpailujen lukumäärä lisääntyi yhteensä lähes 500. Seurojen järjestämien juh ~ }ien ja.näytösten lultumäärä, liiton julkaisujen levikld, kurssi- ' ja neuvontatyö - kaikki nämä osoittivat /liin voimakasta'kas- " vua, että liioittelematta voidaan sanoa liittomme sih tyneen \ kaksikymmenvuotis-juhlavuodelleen joka, ' suhteessa ni~n \. voi-, makkaana, tarmoltkaana ja toiminnanhaluisena kuin, ~ kaksl-. ' kyinmenvuotiaalta "työläisnuorukaiselta" voidaan odottaakln. '.. Osaltaan suotuisaan kehitykseen. luonnollisest~ vaikuttivat. myös ne poliittisesti ja taloudellisesti vakiintuneet olosuhteet, " jot!{a maassamme toimintakertomusvuonna vallitsi~at. Näissä'"" rauhallisemmissa oloissa ovat niin liitto kuin sen perubjärjes-.,,', kyenneet menestyksellisesti taistelemaan niitä taloudel-'. ja muita toimintavall{euksia vastaan, jotka jol{aisen työ- ", väenjärjestön toimintaa. vaikeuttavat. Samalla yhteinen luot:. '" tamus tulevaisuuteen,on,omiaan kannustamaan innostavaan'\, toimintaan järjestöjen ja koko liikkeen hy"i. UO len Urh eilun

2 8... Kansainvälisen työläisurheilun kannalta sensijaan kulunut Yuosi oli jälleen raskaitten tappioitten vuosi. Menettihän internatlonale Tsekkoslovaldan tunnettujen tapausten johdosta Tsekkoslovakian voimakkaan saksalaisen työväen urheiluliiton, ATUS-Unionin. Tsekkiläinen liitto jäi toistaiseksi toimimaan, joskin senkin toimintamahdollisuudet suuresti valjteu-. tulvat. Tä~än vuoden alkupuolella on sitten Tsekkoslovaklan itsenäinen valtakunta tykltänään pyyhkälsty Euroopan kartalta ja sen mukana hävitetty myös tsekkiläinen työväen urheilujärjestö, monien vuosien aikana internatlonalen voimakkain..internationalen jäsenyyteen jääneistä järjestöistä on siten TUL tällä hetkellä ltalltkein voimakkain. \ Kuten edelläsanotusta selviää, 011 ;vuosi 1938 maamme työläisurhellulle menestyksellinen, mutta kansainväliselle työläisurheilulle suurten vastoinkäymisten vuosi. Omista kokemuksistamme voimme vetää sen johtopäätöksen, että meidän maas- ' samme työlälsurheilulla on edelleen ehtymättömät menestymismahdollisuudet. Kansainväliset tapahtumat vuorostaan pakolttavat työläisurheiluväenldn jatkuvasti ja valppaasti seuraamaan yhteiskunnallisen tilanteen kehittymistä meillä ja muualla ja toimimaan siten, että. urheilunkin avulla vahvistettalsiin niitä yhteiskunnallisia voimia, joiden tarkoituksena on yhteiskunnallisen vapauden ylläpitäminen ja kansanvaltaisten pyrldmysten lujittaminen ja kehittäminen. Vain kansanvaltaisissa, vapaissa yhteiskunnallisissa ololssahan työläisurheilullakin on menestymlsmahdollisuuksla. ". LIITTONEUVOSTO. Liittoneuvoston sääntömäärälnen kokous pidettiin Helsingissä huhtikuun 15 pnä. Kokouksessa olivat eri piiri kunnat edustettuina seuraavasti: Etelä-Saimaa: Etelä-Savo: Helsinki: Häme: Karjala: Keski-Suomi: Juho Peltonen. J. Kivimäki. Kalle Altti. Lauri Nieminen. R. Pietarinen. Väinö Kauranen. Kuopio: Kyminlaaltso: Lahti: Länsi-Uusimaa: Oulu ja Perä-Pohjola: Pohjanmaa: Porvoo: Satakunta: Tampere: Varsinais-Suomi : Viipuri: Kalle Kortelainen. Toivo Penttilä. O. Kautto. K. Ranta. Yrjö Greus. L. Konttur!. E. Koivisto. Martti Ekblom. Eino Rantanen. Aarne Heinonen. Viktor Penttinen. Kol~ouksessa käsiteltiin liiton sääntöjen 16 :ssä mainitut asiat sekä 15 liittoneuvoston kokoukselle tehtyä esitystä. Pöytäkirja painatettiin ja lähetettiin kaikille liittoon kuuluville järjestöille ja liittoneuvoston jäsenille. PIIRIKUNTIEN EDUSTAJIEN NEUVOTTELUKOKOUS. V syksyllä pidetty sääntömääräinen liittokokous antoi liittotoimikunnalle valtuuden yksityiskohtaisesti selvitellä ne mahdollisuudet, joita on olemassa s~llaisen kilpailuillisen yhteistoiminnan aloittamiselle TULn ja porvarillisten urheilujärjestöjen välillä, ' joista HTH teki mainitulle kokoukselle esityksen ja jota täydennettiin liittotoimikunnan esityksestä antamassa lausunnossa. Liittotoimikuntå asettikin keväällä 1938 komitean - U. Rinne, T. H. Vilppula ja A. E. Heiskanen - asiaa selvittelemään ja neuvottelemaan siitä, liittokokouksen antamilia valtuultsilia, myös porvarillisten urheilujärjestöjen edustajien kanssa. Komitea sai työnsä valmiiksi loltakuun allwpäiviin mennessä. Neuvottelujen tuloksena syntyi kilpailullista yhteistoimintaa koskeva sopimusehdotus. 'Ehdotus päätettiin saattaa mahdollisimman nopeasti liiton jäsenistön tietoon. Ensimmäiseksi kutsuttiin Helsinkiin koolle piiritoimikuntien edustajien ja liittotoimikunnan yhteinen neuvottelukokous lokakuun 9. päiväksi. Kokoukseen lwtsuttiin kaikkien piirikuntien puheenjohtajat ja sihteerit, jotka kutsua myös noudattiv!ltkin. Edellämainittu 50pimusehdotu~ esiteltiin kokouksessa ja saatettiin 9

3 10 senjälkeen julkisuuteen sanomalehdistön välityksellä. Samassa! kokouksessa käsiteltiin myös alustavasti seuraavien liittojuhlien järjestämistä koskeva kysymys. - Asiain käsittely kokouksessa oll asiallista ja toverlllista. Ylimääl'äinen liittokokous kutsuttiin koolle asiaa ratkaise, maan helmikuun 5. p:ksl LIITTOTOIMIKUNTA. LUttotoimikuntaan ovat v liittokokouksen valitsemina kuuluneet Urho Rinne puheenjohtajana, A. E. Heiskanen varapuheenjohtajana; varsinaisina jäseninä T : H. Vilppula, Väinö Laherma., Matti Leskinen, Taimi Taisto ja K. A. Vuori, sekä varajäseninä O. Suvanto, E. K. Kalervo, J. Erjama,.Aarne Leskinen ja Hugo Kangas. EdelJämainituista erotettiin kuitenkin Matti Leskinen liittotoimikunnan jäsenyydestä 1/4-38. Hänen tilalleen varsinaiseksi jäseneksi siirtyi ensimmäinen. varajäsen O. Suvanto. Liittotoimikunta kokoontui vuoden kuluessa 54 kertaa. Liittotoimikunnan jäsenet kävivät kokouksissa seuraavasti: Rinne 51, Heiskanen 52, Vilppula 41, Laherma 44, M. Leskinen 12, Taisto 49, Vuori 52, Suvanto 51, Kalervo 47, Erjama 33 (vuorotyön vuoksi on Erjama voinut olla läsnä vain noin joka toisessa kokouksessa), A. Leskinen 48 ja Kangas 45 kertaa. \ Kokouksista merkittiin pöytäkirjoihin yhteensä 1000 pykälää. NAISTOIMIKUNTA. V lilttokokouksessa valittulna kuuluivat naistoimilmntaan Taimi Taisto puheenjohtajana, Mirjam Korhonen varapuheenjohtajana, Vieno Linnomaa, Rauha Kettula ja AIli Salomaa varsinaisina ja Margit Hietamäld, Taina Lehtonen ja Aune Kalervo varajäseninä. Naistoimikunta kokoontui vuoden kuluessa 18 kertaa. Toimikunnan jäsenet kävivät kokoul{sissa seuraavasti: Taisto 18, Korhonen 18, Linnomaa 15, Kettula 15, Salomaa 12, Hielamäki 13, Lehtonen 9 ja Kalervo 10 kertaa. Kokouksista merkittiin pöytäldrjoihin yhteensä 122 pykälää. JAOSTOT. htikuun 15 pnä 1938 valittiin Liittoneuvoston ~~~~u~sess~ hu nim. kolmetoista. Senlisäksi liitolle entinen maara JaostoJ~, ustaa entisten lisäksi t 1'1 nalle olkeus per annettiin liitto 0 ml mn..ttautuu tarpeelliseksi.. t mikäli sellamen OSOl..t painonnostojaos 0, "II" ja siihen nimesi lh -. t perustettiinkin ltesa a,.. PainonnostOJaos ~.. Helsingin piirin kanssa. jaht. ymmärryksessa totoimijmnta Y els l uolella aloittamaan 10- sen et, joten jaosto pääsi vuoden oppup pullisesi toimintansa. J'äsenluettelon. Kunkin. lk i emme jaostojen. Seuraavassa JU a s uheenjohtaja toiseltsl 1 Iksimainittu on p, jaoston kohdal a ens. varsinaisia jäseniä, seuj htaj'a kolme seuraavaa varapuheen 0,...k I liluotoimikunnan edus- I.... 1" ja vilmelsimma s raavat varajasen a..'." 'essä malnitaa n jäsenen taja.. Sulkumerl{eissa mmien JälJ kokouksissa käynti. Hiihtojaosto: (10) A Helekl (6) K Niininen " E Katajisto (8), A. Les nen " Hietanen (10) ja niu~ (7), P. Nyman (7), J. Erjama.(4), T.. (9) J Erjama. KokouksIa 12. ~. Grahn. -. Kasvatusjaosto: A E.. k' (1) L Nurmi (1),.. (5) A. Hautama 1 " E. K. Kalervo. '... (2) A Lesltlnen (4), O. (2) Elina Jaaskelamen,. HeIskanen " (2). _ Taimi Taisto. Kokouksia 5. Haini (5) ja Greta Rajala Luistehdaosto: (4) E. Jäntti (0<) H Helenius (5), O. Larsen, Y. Pirhonen 1),.. (3) N Joensuu (3) ja A. (5), O. Aulanko (4), T. Lampmen.'. Torlkka. (3) Suvanto. KokoukSIa 5. N1wrtenjaosto: Rönnholm (7), T. Merisaari (6), O. Oja E. Virtanen (7), R. Sirkka Leander (1), V. Ståhlberg ~2), nen (-), A. Geljer (4), V. Hietaranta (?). Onni Hami. V. Vesterinen (5) ja Kokouksia '1. 11

4 13!. N1/Tkl,eilyjaosto: U. Ronkanen (21), O. Louhimo (14), M. Hokkanen (11) J Suokas (17), T. Peltonen, T. Vihavainen (21), E. Alho 02; j~ P. Saajanto (23). - E. K. Kalervo. Kokouksia 24. Peltonen muutti toiselle paikkakunnalle v" 1938.,,Painijaosto:,' K. A. Vuori (29), A. Tuhkunen (21), S: Salmi (29), V. Pahl-. sten (25),.. A. Leino (25) ' K. Mäkelä (24),m H. L ' d qv I st (28) ja M. Peltomakl (17). - K A Vuori K k uk. " sla 30. " Pa(no'nnostojaosto (asetettiin l iittoneuvoston päätöksen rusteella 7/6): M. Hokkanen (6), A. Holopainen (4), J. Heino (5) ' A Kln nunen (2), A. Brorström (6) 0 Luoma (6) M K t" - I ja 0 H (.,.,. an anen (6). ', urme 6). - Kokouksia 6., I PaZZoiZujaosto: K. Altti (25), A. Pulkkinen (24), A. Metsälä (19) A N st.. (21) P V. (,. y rom,. UOl'IO 19), V. Vankl{oja (20), O. Berg (14) ja V Silren (21). - M. Le:Skinen, myöhemmin J. Erjama KOkoUk', s a PesäpaZloiZujaosto: O. Suvanto (10), T. Lehtonen (4), L. Kadenlus (8) V Soinl :~).. T. Hietanen (6), V. Suominen (7), Liisa Sai~lo.(-) ja uvola (7). - A. E. Heiskanen. Kokouksia 11 Sainio ei ottanut osaa jaoston työhön.. Purjehdusjaosto : G1~ ' F(orsten (2.~: ~ :. Joutsen (2), Erkki Glans (1), Ragnar ns -), V. VaInola (1), K. Sund (-), A. Alen tas (1). -:- O. Helenius. Kokouksia 2. ' (2) ja T. Ras- Pyö"äiZyjaosto: V. Malin (3), V. Lindgren (9), M. Rinne, U. Suomalainen pe- (10), K. Hagström (10), A. Koskenvesi (6),' R. ValastI (8) ja V. Lindblom (8)..- O. Helenius. Kokouksia 13. Rinne muuttanut maaseudulle. U,ntijaosto: H. Nieminen (15), L. Nyström (13), V. Soininen (9), Helena Leskinen (12), A. Leskinen (10), A. Vahlman (9), T. Mustonen (4) ja Kerttu Sihvonen (1). - A. Leskinen. Kokouksia 15. VoimisteZujaosto: Y. Ahtlo (7), K. Mulli (8), V. Parkkinen (9), O. puukilainen (7), L. Kompa (2), E. Valkonen (3), O. Kompa (-) ja V. Laherma (7). - V. Laherma. Kokouksia 10. YZe(su" hei Zttjaosto: V. Koivula (20), H. Kangas (2~), V. Järvinen (16), U. Siivonen.(21), K. Löfberg (21), E. Salminen (16), V. Puisto (16) ja U. Aalto (erosi jaoston jäsenyydestä 13/7-38.). - H. Kangas. Kokouksia 24. OSANOTTO ULKOMAISIIN KONGRESSEIHIN. Liiton edustajana Eesti Töölisspordi Liit'n edustajakokouksessa, joka pidettiin 10/4-38 Tallinnassa, 011 sihteeri Onni Haint Liiton edustajina Sosialistisen UrhelIulnternationalen kongressissa, joka pidettiin Brysselissä 26-29/ 5-38, olivat liittotoimikunnan jäsen T. H. VilppuZa ja sihteeri Onni Haint HENKILöKUNTA. Liiton sihteerinä toimi v Onni Haini, taloudenhoitajana Eero Kaukinen, nalssihteerlnä Greta Rajala - samalla myös Pajulahden voimistelukodin hoitajana ja TNULn toimittajana _, TUL-Iehden päätoimittajana. V. Koivula, aputoimittajana ja Ilmoitushankkijana L. Nurmi, jaostosihteerinä O. Helenius, 1/8-38 lähtien toisena jaostosihteerinä Toivo Määttä, kirjanpltäjänä Siiri Vuorinen, toimistoapulaislna Aili Kaukonen ja

5 15 1. Elma Salmi ja lähettinä Lauri Tuomala. 1/5-15/10 välisenä aikana ' toimi TNUL-Iehden toimittajana - naissihteerl Raja. lan toimiessa Pajulahden volmistelultodin hoitajana - Hilkka Laitila, ja TUL-Iehden apu toimittajana vakinaisten tolmitt!l-jaln kesäloma-aikana Eino Jäntti. JULKAISUTOIMINTA. TUL-Iehteä julkaistiin toimintakertomusvuonna liiton päääänenkannattajana kerran viikossa. Lehden levikki lisääntyi v?-oden kuluessa huomattavasti. ~ Lehden päätoimittajana toimi V, Koivula ja aputoltnlttajana ja Ilmoitushankkijana L, Nurmi. Naisjäsenistön äänenkannattajana julkaistiin entiseen tapaan Työläisnalsten UI'heilulehteä, jonlta levikki myös lisääntyi. Lehden toimittamisesta huolehti naissihteeri Greta Rajala. Syksyllä julkaistiin entiseen tapaan vuosikirja-1gale'nte1'i ja TUL-Iehden ja Työläisnaisten UrheIlulehden yhteisenä joulunumerona TUL:?t Joulu. Vuosikirja-kalenterin toimittaml~esta huolehtivat V. Koivula ja L. Nurml, ja TULn Joulun toimittamisesta edellämainitut ja naissihteeri Greta Rajala,.. - Myöskin näiden julkaisujen leviltkl' kohosi huomattavasti suuremmaksi kuin edellisenä vuotena. Näiden vakinaisten julkaisujen lisäksi julkaistiin liiton toiminnasta entiseen tapaan sääntöjä, jäsenkirjoja, kilpailupöytäkirjoja, nuorten osastojen ohjesiiäntöjä selvittelevä kirjanen y.m. Taioudelllset tulokset julkaisutoiminnasta olivat tyydyttävät. Baapu?teita: KIRJEENVAIHTO. kirjeitä arvolähetyksiä lehtitilauskirjeitä,.,., ,.... tarvlketilauksia 6,900 kpl. 4,206 " 6,800 " 2,300 " 20,206 kpl., Lähetettyjä: kirjeitä...., ,426 kpl. kiertokirjeitä ja risti siteitä...,..,...,... 10,802" postiennakkolähetyksiä ,.._,_._. _.._._._._2_,2_0_4,,-:- 23,432 Itpl. REKISTERIASIAT. Seurojen rekisteröiml5- ja muutos II moi t u k'a 51. tarkastettiin. liiton toimistossa ja lähetettiin yhdi5tysrekisterltolmlstoon 183. KURSSI- JA NEUVONTATOIMINTA. Liiton sen jaostojen ja piiri toimikuntien toimesta järjestettiin v. ~938 liiton alueella seuraavat kurssit ja neuvontatilaisuudet: Yleisurheilu: päiviä Tampereella valmentajaln neuvottelu- ja opastustilai5uu5, opastaja opett. H. Lahtinen,.. "....,.:.:., Jyväskylässä valmenta]am neuvottelutila isuus.,.., Touko--heinäkuulla valme~taja H. Kankaan neuvontamatka Lansluudenmaan. Porvoon piirissä,' 6 paikkakuntaa., 12 T~~o--heinäkuul1a valmentaja Onni Metsistön neuvontamatka H~meen, Lahden 14 ja Porvoon piirissä, 8 paikkakuntaa... Touko--kesäkuulla valmenta~~.rel~o Kaatosen neuvontamatka Vupurm p 1-15 rissä 14 paikkakuntaa..., ~7. 6. valmentaja Rudolf.~~~kO - sen neuvontamatka Oulun pul'lssa, 5 10 paikkakuntaa, , valmentaja Muultkosen matka Kuopion piirissä, 6 paikkakuntaa valmentaja Muukko~.en ne~vontamatka POhjanmaan piirissa, 8 palkka- 15 kuntaa...., valmentaja P. Pohj~n neuv?ntamatka Satakunnan piirissa, 5 palkka- 13 kuntaa tunteja osanott

6 valmentaja Tauno Erosen neuvontamatka Kesldsuomen piirissä,. 7 paikkakuntaa Helmi-,,maalis- ja huhtikuulja, neuvonta-.\ tllaisuultsia Helsingissä, yht. 55 tualc s.uu.~ ta, opastajina H. Kangas ja O. Met- SlstO , Huhti-toukokuulla, neuvontatilaisuuksia Tampereen piirin alueella, opastajina R. Muukkonen, Oiva Kaivola ja.r. Koskinen, 9 pautkakunnalla ja neuvontatilaisuus TampereeJ.: la. naisurheilijoille, opastajina Reino Nieminen ja Martta Nurminen (samal-. la myös pesäpalloiluneuvontaa) T1~Oma1'ikursseja: OrivedelJä Tampereen piirin toimesta, ohjaajina Ahti Salminen E Gestrin, Einari Niitty ja L. Pihlaja '... : 3 Toukokuun ajalla Hämeen piirin toimesmesta 3 tuomarikurssia (Forssan Hämeenlinnan ja Riihimäen aluepiir~issä) 6, Voimistelu: miesten voimisteluohjaajakurssit Pajulahdessa, ohjaajina Y. Ahtlo ja Toivo Määttä miesten voimistelun ohjaajakurssit Kemissä, ohjaajana Toivo Määttä Neuvontaa: Hämeenlinnassa Y. 'Ahtlo Maalis-toukokuulla Varsinaissuomen piirin alueella, Turussa, Kyrössä, AuraSsa, Naantalissa ja Paraisilla, opastajina V. Laakso, V. Suominen, V. AlJola, J. Nordström ja A. Suomi, 10 eri tilaisuutta ja Eteläsavon piirin alueella ohjaajana Arne Randen, 2 tilaisuutta..' Toukokuun ajalla Karjalan piirissä ohjaajana Emil Kirkinen, a tilaisuutta... Tammi- huhtikuun ajalla Kuopion piirisn , , n sä, ohjaajana Yrjö Halonen, 8 eri seuran alueella Kuopion piirissä, ohjaajana Toivo Määttä, 3 tilaisuutta ja Pohjanmaan piirissä, ohjaajina L. Laakso, U. Kulju ja T. Lähdesmäki Satakunnan piirissä, POI'issa, ohjaajii?-a R. Vapaaniemi ja T. Nurmi välisellä ajalla Viipurin piirissä, ohjaajana O. Lehtinen, 5 tilaisuutta , Nyrl,keily; nyrkkeilyn ohjaaja- ja ~uomari - ' kurssi Pajulahdessa, yleisohjaajana O. Helenius, luennoitsijana edell. lisäksi U. Ronkanen, ohjaajina T. Peltonen ja J. SuokJl-s, 'luennoitsijana toht. J. Heikkinen io nyrkkeily- ja nyrkkeily tuomarlkurssit Savonlinnassa, ohjaajana H elmer Virtanen nyrkkeily kurssi Kaskisissa, ohjaajana Veikko Kulmala N euvontaa: Loka- marraskuun ajalla ovat- A. Hjerp ja H. Virtanen toimineet ohjaajina Etelä-SaitnaaTl! piirissä, 3. eri paikkakunnalla.... K i1'jazzinen tuomarikurssi. V alussa järjesti TULn nyrkkeilyjaosto IdrjaJlisen nyrkkeilytuomarikurssin (uusille arvostelutuomareille ja tarkistuskurssiksl aikaisemmin nyrkkeilytuomarioikeudet omanneilie tuomareil- Ie), osanottajia Pahti: paininohjaaja- ja tuomarikurssi Pajulahdessa, yleisohjaajana O. Helenius, paininopastajana Toivo Gerdt ja luennoitsijana toh t. J. Heikkinen _ TUI. :" Esiiy.,lista

7 painituomarikurssl Hyvinkääl-. lä, opastajina A. Hulden ja O. Helenius 2 Tammi- helmikuussa painituomarikurssl 'Tapanilassa, opastajina K, A. Vuori, V. Pahlsten ja S. SaImI, 3 tilaisuutta.... Painituomarikurssi (tuomal'ikel'ho) Helsingissä, opastajina K. A. Vuori ja O. Helenius, 21 tilaisuutta..., NetLVontaa:'. Helmi- Maaliskuussa Riihimäellä, ' ohjaajana Toivo Gerdt, 3 tilaisuutta Loka- joulukuussa Eteläsaimaan piirin alueella Lappeenrannassa, Joutsenossa ja Vuoksenniskassa, opastajina Eino Pitl{änen, A. Ikävalko, A : Varis, n, 20 'tilaisuutta......, Karjalan pijrissä Juukassa ja Ilomantsissa, opastajat V. Soininen ja V. Saarelainen, 2 tilaisuutta ,..... Maaliskuulla Paraisilla Varsinaissuomen plidssä,' opastaja V. LähtInen, 4 tilaisuutta..., , Pesäpalloilll : neuvontamatkå, neuvojina Tauno Vaahtera ja V. Suominen, neuvontapaikkakunnat Helsinki, Forssa, Turku, Riihimäki, Kuusankoski, Lappeenranta ja Hamina, 7 paikkakuntaa 22 Toukokuussa tuomarikurssi Turussa, opastajana U. Mäkinen, JaUmllnJloilu: jalkapalloiiuneuvojakurssi Helsingissä, yleisohjaajana ja luennoitsijana O. Helenius, lueimoitsijoina Y. Tuhkunen, L. Nurmi ja Onni Haini erotuomarikurssi Tampereella, luennoitsijoina Y. Tuhkunen ja Eino Rantanen EdelI. yhteydessä neuvontaelokuvan esitys kurssilaisille ja jalkapa lloiiijoille Toukokuulla el'otuomarikurssi Turussa, ohjaajana E. Hakala Maalis--huhtikuulla et'otuomarikurssi Helsingissä, ohjaajina K. Altti ja O. Helenius, 6 tilaisuutta N euvontaa: Huhti- toukokuulla Eteläsaimaan piirissä, ohjaa jina A. Kekäläinen, T. Koivuranta ja O. Näveri, 5 paikkakuntaa Toukokuulla Kyminlaakson piirissä, ohjaaja na V. Parkkinen, 5 paikkakuntaa Toukokuulla Varsinaissuomen piirissä, Turussa, ohjaajana E. Hakala.... Jääp-nlloilu: Syys-joulukuulla Helsingin piirissä erotuomarikurssi, ohjaajina K. Altti ja O. Helenius, 6 tilaisuutta... :.., Neuvontaa: neuvontatilaisuus Turussa, ohjaajana E. Hakala Mäenlasku: tuomari'kurssit Vahvialassa, ohjaajaz:ta Edv. Nurmi, 9 tilaisuuutta Pyöräily: neuvontamatka, neuvojana V.. Malin, neuvonta paikka kunnat Varkaus, Jyväskylä, Jämsä, Mänttä, Keuruu, Tampere ja Turenki, 7 paikl,akuntaa neuvontamatka, neuvojana O. Kivistö, neuvontapaikkakunnat Lahti, Enso, Vanha kylä, Viipuri, Hovinmaa, Kouvola, Pyhtää, Porvoo, 8 paikkakuntaa neuvontamatka, neuvojana K. Paana nen, neuvontapaikkakunnat J ä r venpaa, Hyvinkää, Karkkila, Lohja, Turku ja Kellokoski, 6 paiklmkuntaa ?

8 20 21 Veslpalloil u: vesipallopeli- ja tuomarikurssi Pajulahdessa, yleisohjaajana Väinö Leskinen, apulaisohjaajina P. Vihervaavaara ja H. Nieminen ti 11 eri paikkakunnalla, 11 neuvotteluja opastustilaisuutta Syys--lokakuussa. neuvontamatkoja Länsiuudenmaan piirissä, A. Hulden ja Kosti Ranta, käynnit 12 eri paikkakunnalla piirin pienimmissä seuroissa Nuorten toiminta: nuortenohjaajakurssi Pajulahdessa, yleisohjaajat Toivo Järvinen ja Onni Haini, luennoitsijat Lauri Nurml ja voim. opett. Mauno Heinonen Ohjaajai.n neuvottelutilaisuuksfa: Tampereella, Tampereen piirin nuortenohjaajille HuhUk. Helsingissä, luennoitsijat O. Haini, Unelma Rissanen ja H. Kangas.... ' Toimltsijalmrssit: toimitsija- ja ohjaajakurssi.pajulahdessa, yleisohjaajana O. Haini, luennoitsijolna maist. P. Railo, A. Hau I tamäld, L. Nurmi, O. Helenius, E. Kaukinen ja toht. J. Heikkinen seuratoimitsijakurssit Tampereella, ohjaajina Eino Rantanen, Toivo Järvinen, Erkki Salomaa, Lauri Pihlaja naisten seuratoimitsijakurssit Helsingissä, ohjaajina G. Rajala, Unelma Rissanen ja Saara Kauppi naisten seuratoimitsijakurssit Viipurissa, ohjaajina Greta Rajala ja Unelma Rissanen naisten seuratoimitsijakurssit Turussa, Ohjaajat ja luennoitsijat Unel ' ma Rissanen,~. Helenius, E. Lehtinen, V. Lehtonen ja A. Heinonen Toimitsiji:t?leu,vontaa: neuvontamatka Kuopion piirissä, opastajana Toivo Määttä, käyn NalsvOlmlstelu: naisten voimistelunjohtajain alkeiskurssi Pajulahdessa, ohjaajina Elna Tamminen, Unelma Rissanen ja Sylvi Lehtoranta naisten voimistelunjohtajain jatkokurssi Pajulahdessa, ohjaajat Elna Tamminen, Liisa Karjalainen ja Sylvi Lehtoranta : 8. tyttöjen ohjaajakurssi Pajulahdessa,. ohjaajina Liisa Karjalainen ja Unelma Rissanen virltistyskurssi naisten volmistelunohjaajiile Pajulahdessa naisten juhlaohjelmistokurssi Pajulahdessa, ohjaajina Unelma Rissanen, Anitra Karto ~Heinonen ja Sylvi Lehtoranta Neuvontaa: neuvontatilaisuus Mikkelissä, ohjaajana Unelma Rissanen.... '.'... Maalis- huhtikuuija neuvontatilaisuuksia Kuopion piirin alueella, ohjaajana Eva Savolainen, 5 paikkakuntaa neuvontatilaisuus Seinäjoella, ohjaajana Greta Lampinen neuvontatilaisuus Porissa, ohjaajina Selma Nieminen ja Elsa Viljanen Maalisk. neuvontatilaisuus Viipurissa, ohjaajina Lempi Kuparinen ja Elma Pyyk~b ja neuvontatilaisuudet Turussa, ohjaajina Slt'kka Kosltinen, Anna :Yiisa Raunio, Sylvi Lindelöf ja Rakel Tammi,, ? ?

9 22 Ollintopäiviii.: '6. 3. opintopä ivät seuratoimitsijoille Kotkasså, luennoitsijana O. Haini opintopäivät seuratoimitsijoijie Kuusankoskella, luennoitsijana O. Helenius opintopäivät seuratoimitsijoille' Lahdessa, luennoitsijoina Y. Haapanen ja O. Haini Vårsinaissuomen piiri Järjesti edeli. 23 tilaisuuksien lisäksi nuortenpäivän (sisäjuhla) ja luistelu päivät nuorille. Viipurin piiri jiirjesti nuorten sisähyppykilpailut 43 osanottajalie. Etelä saimaan piiri järjesti kesällä päivä iset poika in leiri päivät 52 osanottajalie, ohjaajina E. Anttila, A. Jouhki ja Väinö Ripatti. PIIRIJUHLAT. Liiton plir ikunnista jä rjesti 10 piirikuntaa piirijuhlansa v, 1938 ajalla. Juhlia varten hanldttiin liiton toimesta yhteisvoimisteluohjelmat miesten, naisten ja nuorten (= poikain ja tyttöjen) yhteisesityks iä va rten se}{ä näihin k a ikkiin musiikki. PiIrijuhlissa ( Turussa ja Viipurissa, H.elsingissä, Tampereella, Riihimäellä, Porissa ja Savonlinnassa, Kuopiossa, Pietarsaaressa ja Savonlinnassa, Kuopiossa, , 6. Pietarsaal'essa ja Joutsenossa) oli yhteensä 7,257 osanottajaa mu}{ana. Yleisöä 011 kaikissa juhlissa yhteensä 32,358. UINTIKOULUT. Liiton seuroista vain kahdeksalla on ollut mahdollisuus järjestää uintiopetusta koululaisille ja nuorisolle. Seurat ovat Helsingin Työväen Uimarit, Hyvinkään Ponteva, Turun Työväen Uimarit, Vaasan Toverit, Viipurin Työväen Uimarit, Tampereen Työväen Uimarit, Kotkan Kisailijat ja Varkauden Tarmo. Näiden seurojen toimesta järjestettiin uintiopetus seurojen uimakouluissa yhteensä' 2,501 oppilaalle. Näistä vihittiin uintikandidaateiksi syksyllä oppilasta ja uimamaistereiksi 241 oppilasta, j9ten yhteensä 607 cppilasta suoritti uimamaisterl- tai kandidaatti kokeet. POIKAURHEILUPÄIVÄT, Liiton poikaurheilupäivät järjesti Kymin Urheilijat K y missä Poikaurheilupä iviin osallistui yht. 250 poikaa er'i puolilta maata. Liiton poikaurheilupä ivien lisäksi järjesti 13 piit'ikuntaa piirikunnalliset poikaurheilupäivät (yleisurheiluohjelmalla). Osanottajia näissä tilaisuuksissa oli 1,326 poikaa. MUUT NUORTEN TILAISUUDET. Kesällä jäl'jestetty jen poikaul'heilupä ivien lisäl{si jä rjestivä t eräät liiton piirikunnat muita poiltaurheilutilaisuuks ia seu I1aavasti: Karjalan, Pohja nmaan, Tampereen ja ' Varsinaiss~om e n piil'ikunnat yhteensä 6 tilaisuutta hiihdossa (nuorten talvipä iviä), yhteinen osanottaja m äärä 405 poikaa. KILPAILUTILASTO. Etupäässä seurojen ja myös kin piirikuntien sekä näiden jaostojen ja liiton toimesta järjeste~tiin vuoden a jalla seuraavat kilpailutilaisuudet: jalkapallo-otteluja pesäpallo-otteluja..., yleisurheilukilpailuja painikilpailuja hiihtoldlpailuja jää pallo-ottel uja , pyöräilykilpailuja nyrkkeilykilpa iluja..,.., uintikilpailuja voimistelukilpailuja......,... 3 k ansallista. ja I<aosa!nvällslll. pllrllmnn alllsta ,23 12 yhteensä

10 24 mäenlaskukilpailuja.... painonnostoldlpailuja moottoripyöl'äkilpailuja (Vuonna 1937) (488) 1 1,508 (1,079), ,041 (1,568) Edelläolevassa luettelossa on piirikunnallisiksi ldlpailuiksi luettu myöskin piirien mestaruuskilpailut ja kansallisiksi liiton mestaruuskilpailut. LIITTO-OTTELUT. Liitto-otteluja järjestettiin, kuten edellislnäldn vuosina, vain Norjan ja Eestin työväen urheiluliittojen kanssa. Seuraavat liitto-ottelut järjestettiin v. 1938: 17/2 ensimmäinen painlliitto-ottelu Norjan AIF- TUL H :gin työväentalon juhlasalissa. Ottelun voitti TUL 8-2. TULn joukkue: Väinö Liimatainen, Arvo Leinonen, Kalle 'Lahokoski, Veikko Saarela, Eero Mielonen, Kelpo Räikkönen ja Arvo Helin. Johtaja Sulo Salmi. - AIFn joukkue: F. Klausen, E. Pedersen, S. Stenersen, S. Rasmussen, A. Karlsen, G. Eliassen ja T. Andersen. Johtaja A. Pettersen. TULn helsinkiläisjoukkueen täyteottelu samassa tilaisuudessa AIFn edellämainittua joukkuetta vastaan. Helsinki voitti 8-0. Helsinldläisjoukkue: O. Kontio, Y. Karvonen, M. Teerioja, V. Vanhanen, R. Lilja, K. Rönn ja Y. Kosldnen. 27/2 seitsemäs nyrkkeilyliitto-ottelu Norjan AIF- TUL Trondheimissa. AIF voitti 6-2. TULn joukkue: Ville Kuusinen, Kaarlo Kajanto, A. Hänninen, G. Enlund, O. Nikulainen, Mauri Vanne, V. Urhonen, A Koivuniemi, johtaja Arvo Vainio. _ AIFn joukkue: F. Hagen, E. Solberg, G. Eriksen, Alf From, Rolf Solberg, Arne Amundsen, Leif Andresen, K aare Jensen ja 14/ 3 ensimmäinen hiihtoliitto-ottelu Norjan AIF- TUL Sulitjelma ssa Norjan tuntureilla. Norja voitti pisteellä. TULn joukkue: hiihtäjät Lauri Perälä, Erkki Karhu, Nestor Partanen, Gunnar Elovaara ja Armas Neuvonen, m äenlasldjat Sven Halvorsen, Ilmari Kuusimetsä, Olavi Rosendahl ja Arvo Taisi, johtaja Johan Halvorsen. 14/ 5 viiden painiliitto-ottelu Eestin Töölisspordi Liitr--TUL Tallinnassa. TUL voitti 6%-7%. TULn joukklle: ' O. Teräväinen, T. Natunen, O. Hagman, V. Vanhanen, K. Mattsson, U. Tuhkanen ja M. Liiti, johtaja Axel Lemberg. ETLn joukkue: Ojala, Allik, J. Liivamees, Vallimäe, Aug. Liivamees, A. Pohla ja H. Kanastilc Tallinnalaisjoukkueen täyteotelu' edellisen painiliitto-ottelun yhteydessä TULn edellälueteltua joukkuetta vastaan. TUL voitti Tallinnalaisjoukkue: Pedak, Vildeman, Valldur, Laurits, Past, (Iuovutus), ja Kanastik. 4-5/7 neljäs yleisurheiluliitto-ottelu Norjan AIF- TUL Porissa. TUL voitti TULn joukkue: Alpo Savolainen, V, Luoto, Tyko Vanne, M. Kaskivirta, A. Hyöltyranta, Into Rlnne, V. Savola, A. Hyryläinen, V. Lehtinen, A. Nummelin, E. Autonen, N. Lehti n e'ii., R. Salmi, V. Joukainen, Tapio Rautavaara, P. Marttelius, A. Aronen, R. Lindfors, Ossi Thilma n, R. Lehti, P. Van sen, Väinö Lehtonen, A. Karttu, Lauri Korppl, V\1le Saarinen, A. pulkkinen, johtajana Hugo Kangas. - IAFn joukkue: Andreasen, 1. Fredlund, Sverre ödegaard, Iva r Myhre, ' Ragnar Jahren, Ivar Onstad, A. Börresen, Erik Nymark, Rolf Svendsen, Ole Ofstad, Arne Olsen, Erilt Hansen, Alf Kleppe, Leif Leines, Rudolf Aarsnes, Kaastad, L. Ulgenes, johtajina Artur Ruud ja Eugen Kristiansen. 30/7 ensimmäinen jalkapalloliitto-ottelu Eesti Töölisspordi Liit- TUL Tallinnassa. TUL voitti 2-1. TULn joukkue: A. Ahti, E. Palmroos, A. pulkkinen, Markkanen, U. Hellsten, A. Savolainen, R. Valkama, V. Parkkinen, V. Heiskanen, O. Lara, E. Rantanen, K. Lehtonen, E. Helin, A. Partanen ja T, Vuorinen, joukkueen johtaja Toivo Penttilä. Samalla matkallaan petasi suomalaisjoukkue 31/7 ETLn tallinnalaista joukkuetta vastaan. TULn joukkue voitti / 9 otteli TULn jalkapallojoukkue useamman vuoden v äliajan jälkeen uud'elleen liitto-ottelun Norjan AIFn' joukkuetta vastaan H elsingissä stadionilla. AI;F voitti 6-3 (5-1). TULn joukkue: Ahti, (T. pulkkinen), A. Pulkkinen, M a rkkanen, A. Savolainen, R. Valltama, T. Raunio, A. Davidsson, O. L a ra, K. Lehtonen, E. Rantanen ja A. Partanen (varamiehet: P alm-. roos, Erkki, Salmi, E. Akerblom ja O. Salonen), joukkueen johtaja K. Altti, teknillinen johtaja A. Nyström ja erotuomari G. Vikström, _ AIFn joukkue: H. Karlsen, H. EllIngsen, B. JOh,ansen, A. Sörensen, Gustaf Rehn, K. Vassenius, O. Hansen, J. Johansen, K. Rasmussen, O. Larsen ja Ö. Hansen, johtaja Rolf Hofmo, 4/ 11 toinen painiliitto-ottelu Norjan AIF- TUL. TUL voitti 6-1. TULn joukkue: J. Kyllön~n, K, Lahokoski, V. Saarela, V. Lempinen, K. Mattsson, T. Tamminen ja R. L arick, johtaja V. Pahlsten. - AIFn joukkue: Nielsen, Thomassen, Andersen. Olsen, Johan Pettersen, Johnsen ja Lunder.. 25

11 26 Tietoja seurojen sisäisestä Seu rojen jäsrnistä kuu Seurojen jäsenistön yhteislui eri työväcnjä rjest. kunnallinen asem:l " ".~ ~.~ c::.:: "., ;0 ~ ~!~.. :~ 0 : :.a ::1 :ö Piirikunta ~.J ~ V. " iö B :0::: ::::ö ::1 ::1 >'.::: >.- t-.~~. ~ :o g~ B :.::-9 ~, Ö ~ ~ E-<0 :::t- ". ~ >, ::1. ~,: p.. ~~ ~ ~. ~. ",3 l~ ;:j " " ::; '00 '" E-< ::1.,j en::l ~ ~ ii; ::!! en " Etelä-Saimaa II9 Etelä-Savo Helsinki Häme , Karjala Keski-Suomi Kuopio ' Kyminlaakso '" Lahti Länsi-Uusimaa II Oulu Pohjanmaa Porvoo Satakunta II Tampere ,494 1, II Varsinais-Suomi Viipuri Yhteensä 15, ,69317, 79919,08615,38912, ,30812,871 V , ,88915,56317,21 013,77411, ,Q7512,256 Lisäys tai \ + \-\ 864\z.i3 6 \ 1, ~6 \ 1, ;t5 \ ~511t~ 1 2t31 väl~ e nn ys... 1, TULn joukkue kilpaili samalla matkalla 5-6/ 11 o.slossa, 9/ 11 Hamarissa ja 11/ 11 Kongsvingerissa. 6/ 11 kolmas nyrkkeilyliitto-ottelu E esti Töölisspordi. Liit TUL Helsingissä työväentalon juhlasalissa. Tulos tasapeli TULn joukkue: V. Kuusinen, A. Sukanen, o.. Ura, Veikko Iskanlus, P. Koivisto, Matti Kuusela, Eino Vaelma ja Arvo, Lundell, johtaja U. Ronkanen. - ETLn joukkue: J. Everts, Evald Taurafelt, E. PI'ii, B. Truubel'g, A. o.jaste, A. Köluvere, K. Vellemaa ja D. Päästel, johtaja K. Vitsut. + toiminnasta Y 111 pilrikunnittain... ~ 0.!(:; ~.;;; " " " : ~ l~ " c: -'" ' ' : ~ '0 ta ::::~ 'ö, " (Ij' Ö u 9,, ::1..c:. _ ~".- " "'t::t\s.~] ei..., :Cl5 '3' -::1 ::1 C 0,_ t; " v.-.!.( :åz.~~ "-,,, >- El".~..,n,,0 ~:~ ::1 '-.- 0 ~c. "...Y. b:ns.. u.. I ~ " " I.~J c:: :CI:J U.. " O!< :.= ('J.~ ;~I >- -"'::1 ]::3 c - o!<.~ ~,,~.- > (ö:~ <ii"'" g] :!3c: <ii '5!;I "!;I -", :=.!:t c CC El,~ "',, gj ~ ] ~ ] l~ : a..c:-'" ".. Cl C C :.::Q. ~.~ :~a.. ".. " e 0 '-..., ".c 'Z......:1,.J '-...:1 '0' 0... " 0 en en O C1J..c: :s f-< " f-<... " -'" E-< E-<..c: f-< E-< ' ' , ,42013,74312,490 2, ,751 13,37212, \ It91 ~ I ~ \ ts\ ~ \ 41, ~\ ig\ 6t91 3tl \ SUo.MALAISIA ULKo.MAILLA / 2 ldlpailivat luistelijat A. Tummavuori ja o.le Larsen o.slossa. 20/ 2 kilpailivat ITlul'tomaajuoksija t Väinö Saarinen, V. Peltomäki E. Tikkanen T. Mustonen, Valto Salmi, Ville Saa rinen ja N. perkonoja Pal:iisissa I'Humanite-Iehden kansainvälisissä murlomaajuoksuldlpa iluissa. Joukkueen johta ja Hugo Kangas. 28/2 kilpailivat Trondheimissa Norjassa nyrkkeilijät Kuusinen, Kajan"to, Hänninen, Enlund, Nikula inen, Va n ne, Ul'hone n ja Koivuniemi.. 27

12 28 Eri urheilu alojen harrastajaln - -..a El El. El 0.~ t '0 '0 '0..., >- Ul '0; "' ~ > 0 c.:l..cl > > Piirikunta... ~ 8 :9 '" cl 0 0 ~ Ul.", " 1::..., '"..., 0 '0;.!!l '" '" ~o '" p.. :-'l "'. ~ ~ Ul Ul ;;:; UJ ::s ". ~ '0 t, Z p.. ::s z p.. Etelä-Sa imaa ' Etelä-Savo Helsinki Häme ' Karjala Keski-Suomi {S8-22 Kuopio ' Kyminlaakso Lahti '51-22 Länsi-Uusimaa '" 590 loi Oulu Pohjanmaa \ '. 1;'orvoo Satakunta Tampere Varsinais-Suomi Viipuri Yhteensä 16,07211,41211,681 14,005 3,76314,70514,08712, , 161 V ,05711,29413,27413, ,24012, Lisäys tai I : vähennys... 8~ 1 3isl 3~ 1 7ill 8211,oiäl 8tl 241 {ii 192 f-< + pllrikunnlttain v P. P..",..a Ul "" Ul c;::l " '0 0 :.p 0 '" '" :;a ~ 0 CIl ~ P.8-."'..., '"..., VI '".CIl Ul Ul... '" > '" ~ Z , ::: /3 ldlpailivat edellämainitut nyrkkeilijä t samalla m a t kallaan Norjassa Bergenissä. 4/3 ja kilpailivat uimarlt Väinö Leskinen ja Ma rgit Hietamäki Oslossa Viitan kansainvälisissä uintikilpailuissa. 7-8/ 5 kilpailivat Norjassa Vardö AlFn kilpailuissa Rovaniemen Lapin nyl'kkeilijät Mauri Mehtonen ja Kemin Vedon E. Korhonen. 7-8/ 5 kilpailivat Tallinnassa Riinnak-seuran kilpa iluissa nyrkkeilijät Leo Mä ld ja Veikko Iskanius. 7-8/ 5 kilpailivat Unkarin TULn liittojuhlassa BUdapestissä yleisurheilija Alpo Savolainen ja painija V. Lempinen. Kesäkuulla esiintyi Maarian Pyrkivän näytösvoimistelujoukkue (T. Mäkinen, K. Ruokonen, M. Hurme, Å. Suomi, S. Suomi, A. Suomi, V. Lehto, N. Hiltunen, M. Sa lo, M. V~irinen ja johtaja Paul Suomela) Oslossa. 5-6/ 6 kilpailivat Norjassa Var dössä Vardö AlF- Kemin Veto nyrkkeilyseuraottelussa Kemin. v e?on j äsen e t.~. Kauppi, P. Pikkarainen, L. K,ostamo, U. KarJalamen, M. LaltIla, V. Savensaari, E. Korhonen, K. Vuorinen ja J. YlitaIo. 5/ 6 kilpaili Vardössä Rovaniemen Lapin pll;inljoultkue: :.:eino Hytönen, O. polojärvi, K. Haapanen, Uuno Lind, J. Lmd,

13 30 31, Piirikunta Seurojen lukumäärä o..., Vl g <l o. ~ p.., harrastusaloitfain v ci.. ci.....:.2 ".2 ""..., 0 '0 Vl '-l., Vl ""., Vl.!<! " Ql " '-l " ~ >. ::l <II 'iil..<l.8 '0 0 Vl....~ , 'd.c: 0.. p, 0;... <II Vl ::;;j ]... ',C;;..:.c: <l...,.;;... ~ <l ::: ö.9 0;... 0.,.8 <II 0.. <l '0.9< " 0 <II " <II 0...,.,., :Ii 'ei 0; P >. :t:!.;:;., (f).!<!..<l...,...,,<ii.!<! "" '" p.., 0 " ~ '0 (f) Vl Vl., C;;... ""., ~ ;;; p:; 0 p.., :>- ~ ~... :g Z Etelä Saimaa Etelä-Savo Hel~inki inl.me II ,6 Karjala Keski-Suomi Kuopio Kyminlaakso Lahti Länsi-U usimaa Oulu Pohjanmaa Porvoo Satakunta Tampere Varsinais-Suomi Viipuri....: Yhteensä ; ~ J L i ~äi~se~~~s i; iö 1 ii/ 15 1 i41 ~ 1 ~ ' I Kalle Kiimalainen, O. Laukkanen, Keijo Mikkonen, Viljo Sa I mi ja Ilmari T a uriainen. 9-11/ 6 kilpa ilivat Oslossa Rollon ja AIFn Oslon piirin yleisurheilukilpa iluissa Väinö Lehtinen, Väinö L ehtonen, Unto Luoto ja Reino Lehti / 6 kilpailivat Tallinnassa Tiutisen Pyrinnön joukkueet: n Yl'kkeilyjouklme: E. Sandström, N. Sandström; Aulis Sandström, K. Luostarinen, Aarne Sandström,. K. T ani ja E. Sonkkanen; \ painijoultkue: A. Lundholm, A. ' Kääriäinen, T. Lempinen, V. Lempinen, J. Kuusranta ja K. Lehto; I , ~ ~I ~I ~1,,51 igl iil 01 ~I ~ I ~I ~I 01-;1 01 ~I ~ I jalkapallojoultkue: K. T a ni, K. Turunen, G. Raiela, E. Honkanen, A. Immonen, K. Lustig, E. Tobiasson, O. Turunen, V. Ukkola, H. Härmä ja T. Karvonen. Joukkueiden johtajat: J. Mäkelä, U. Muuri, V. Hentun en ja V. Hämäläinen. 5/ 6 kilpaili Tallinnassa Tallinna Töölisspordi Ohingiä vastaan Helsingin Tarmon painijoukkue R. Laakso, M. Teerioja, A. Ahonen, V. Vanh anen, A. Laukkanen, Y. Puukko ja joukkueen johtajaha J. Palander. Joukkueessa kilpailivat myös Y. Vuorila ja O. Engman.. 24/ 6 kilpaili Tampereen Yrityksen nyrkkeily joukkue K. rtä- + 3

14 32 luoto, O. Kruuda, V. Viitanen, O. Saarinen, A. Flinck ja E. Jokinen, johtajana Eino Lindholm, Tallinnassa TTDn joukkuetta vastaan. ' 24/ 6 kilpaili Tamp. Yrityksen jalkapallojou~kue R. Suominen, E. Hletamo, E. Tuominen, E. Lehtinen, J. Stole, H. Roselund, E. Lindroos, E. Flinck, E. Sivula ja M. Helslen (kapteeni Toivo Flinck) Tallinnassa TTDn joukkuetta vastaan. 24/6 esiintyi Tamp. Yrityksen miesvoimistelujoukkue Erkki R uishuhta, Arvo Flinck, V. peltonen, Rauno Viitanen, Reino Viitanen, P. Nordlund, K. Nordlund ja Eino Stenfors, johtajana Arvo Flinck, Tallinnassa TTDn järjestämässä tilaisuudessa. Samassa tilaisuudessa esiintyivät myös seuraavat Yrityksen joukltueet: naisvoimistelujoukkue: Meri Harvala, Sirkka Herckman, Hilkka Toivio, Kerttu Hytönen, Irma Vesa, Hilja SiE)vänen, Maija Liisa Heiskala ja Eila Laine', johtajana Meri Harvala; poikain voimistelujoultltue: Helge Terho, Pekka Suoranta, Sulo pitkänen, Olavi Järvinen, Harry Heikkilä, Pekka Tuominen', Mauri Runsala, Pentti Santanen, Joel Ristonen ja Valentin Smolnikoff, johtajina Väinö Saarinen ja Väinö Säynävälampi; tyttöjen voimistelujoukkue: Hellä Salminen, Toini Vesa, Aili Henrikson, Kaija Tamminen, Lea Heismaa, Kaija-Sisko Heiska,la, Ulla Salminen, Helvi Niemi ja Irene Alenius, johtajana Aune Aho. 21/8 kilpaili Tallinnassa ' Metsolan Kirin jalkapallojoukkue.tallinnan Riinnak seuraa vastaan / 8 kilpaili Tallinnassa Metsolan Kirin nyrkkeilyjoukkue: A-otlelu: O. Veijalainen, E. Fransas, E. Hämäläinen V. Iskanius, 0: Hillberg, M. Hurri ja E. Saarinen. B -ottelu; S. Mattila, K. Laitinen, O. pitkänen, A. Koivulehto, T. Mattila ja A. Hillberg. 14/8 ltilpailivat Kööpenhaminassa järjestetyssä pohjoismaisissa pyöräilymestaruuskilpailuissa TULn edustajina A. Koskenvesi, E. Jalonen, Leo Rae, T. Helminen, johtajana Eino JänttI / 9 kilpaili nyrltkeilijä Oivä. Ura Tallinnassa Hermesseuran 10-vuotisjuhlakilpailuissa.. 30/9 ldlpaili Kymin Veikkojen jäsen T. Hamberg pohjoismaisissa moottoripyöräilykilpailuissa Oslossa..'. 22/10 kilpailivat Tallinnassa Hermes-seuraa vastaan seuraottelussa H elsingin Tarmon painijat A. ;Havukainen, E. Pylkkänen, V. Järvinen, A. Salonen, K. Syrjänen, U. Räsänen, johtajana N. Alanko. 4/11 kilpaili Oslossa TULn painiliittojoukkue J. Kyllönen, K. Lahokoski, V. Saarela, V. Lempinen, K. 'Matlsson, Teivo Tamminen ja R. Larick, johtajana V. Pahlsten / 11 kilpaili Ruotsissa Kiruna AIFn painikilpailuissa Rovaniemen Lapin jäsen K. Haapanen. ULKOMAALAISIA SUOMESSA / 1 kilpailivat KymIntehtaan Kisan painikilpailuissa eestiläiset J. Liivamees ja V. Past / 1 kilpailivat Helsingissä HTLn 10-vuotisjuhlakilpailuissa norjalaiset luistelijat Haakon Pedersen, A. Andersen, Henry Vahl, J. Stene, Olav Olsen ja T. Byberg, johtajana Flervik. 1/ 2 kilpailivat Tampereella Yrityksen kilpailuissa norjalaiset ' luistelijat A. Andersen, Henry Vahl, O. Olsen, T. Byberg ja J. Stene / 2 kilpailivat norjalaiset painijat Trygve Andersen ja A. KarlseQ. Porin Pyrinnön kilpailuissa / 2 kilpaili norjalainen painija Stener Stenersen Popinniemen Ponnistuksen kilpailuissa / 2 kilpailivat!1orjalaiset painijat F. Klausen, Erling Pedersen, G. Eliassen ja S. Rasmussen Helsingin Visan kilpailuissa. 23/2 kilpa'i1ivat norjalaiset painijat F. Klausen, E. Pedersen, S. Stenersen, S. Rasmussen, A. Karlsen, G. Eliass'en ja T. Andersen Turussa Turku-Norja ja Pori- Norja otteluissa / 3 kilpailivat nol:jalaiset nyrkkeilijät Arne Amundsen ja Rolf Soi berg Kymin Veikkojen kilpailuissa. ' 17 / 4 vierailivat Tallinnan Riinnak seuran nyrkkeilijät Kotk~.ssa Metsolan Kirin ja edellämainitun seuran seuraottelussa. Runn~k-seuran joukkue: H. Reinvald, N. Marnot, R. Köluvere, H. Nuholm, A. Ojaste, A. Köluvere ja S. Laidna, johtajana A. Kruuk.. 26/ 5 kilpailivat ruotsalaiset pyöräilijät Arne Lodin Ivar Larsson ja Erik Ekströmmer, johtajana Einal' Larsso~ Helsingin VauhtiveikkOjen kilpailuissa. ' 11-12/ 6 kilpaili eestiläinen painija E. Koppelmaa Pietarsaaren Innon kilpailuissa / 6 kilpailivat ruotsalaiset pyöräilijät Gösta Petterson, Bengt Karlson, Lennart Sundin, ja Ake Sjöberg HTPVn Idlpailuissa / 6 kilpaili eestiläinen nyrltlteilijä B. Truuberg Kemin Vedon kilpailuissa / 6 kilpailivat eestiläi,set painijat H.. Kanastik ja A. Pohla H ' gin Tarmon kilpailuissa. J - TUL:1I Esitys/uta 33

15 35 2-3/7 kilpaili eestiläinen painija R. Vallimäe Kemin Vedon kilpailuissa. 6/7 kilpaili eestiläinen yleisurheilija Reginald Uba.H:gin Kotkien, 10-11/7 Kotkan K1sallijain ja 17-18/7 Tamp. Yrityksen kilpailuissa. 6/7 kilpailivat norjalaiset yleisurheilijat S. ödegaard ja A. Börresen H:gin Kotkien ja 10-11/7 Kotkan Kisailljain kilpailuissa /7 vieraili Tampereella Yrityksen kilpailuissa eestiläinen nyrkkeily joukkue Kari, Taurafelt, Meos, Prii, Räni, Jiir ja KareHn, ja jalkapallojoukkue Evartov, Pilv, Gerrets, Piilman, Luuk, Habek, Proos, H. Rääks, Oniks, E. Rääks ja Peenike, sekä edellisten varamiehinä E. Saarman ja Kuuskman. 18/7.kilpailivat eestiläiset yleisurheilijat R. Uba; J. Hark, E. Mäng ja H. Kajak Tamp: Yrityksen kilpailuissa. 17/7 H:gin Työv. UImarlen kilpailussa ruotsalainen uimari O. Petterson ja 19/7 Kotkan Kisallijain kilpailussa.. 19/7 otteh Tallinna Töölisspordi "Ohingin jalkapallojoukkue Tampereella Palloveikkoja vastaan. 20/7 kilpaili Viipurissa Toverien kilpailuissa Tallinna Töölisspordi "Ohingin jalkapallojoukkue (sama joukkue kuin 17-18/7 Tampereella Yrityksen kilpailuissa) ja nyrkkeilyjoulvtue (myös ) sama joukkue kuin Tampereella).. 21/7 kilpaili Kymissä Veikkoja vastaan TT"On nyrkkeilyjoukkue (sama kuin edellämainituissa kilpailuissa). 21/7 kilpaili Kotkassa Tiutisen Pyrintöä vastaan edellämainittu TTtl'n jalkapallojouk}me. 1/8 osallistui norjalainen uimari Paul Pedersen HTUn uintinäytökseen Mustikkamaalla. 8/9 kilpaili Helsingissä HKTn järjestämässä SSn maratonkilpailussa ranskalainen Lucien Duquesne / 10 kilpailivat norjalaiset nyrkkeilijät A. From ja L. Andresen Metsolan Kirin kilpailuissa. 7-8/11 kilpailivat eestiläisen nyrk}{eilyjoukkueen jäsenet Everts, Taurafelt, Prii, Truuberg, Ojas te, A. Köluvere, Vellemaa ja Päästel Kymintehtaan Kisan kilpailuissa. 20/11 kilpailivat eestiläiset painonnostajat A. _Leisson, E. Joan, R. Jaanson ja L. Kippar H:gin ' Työv. Painonnostajien kilpalluissa / 11 kilpailivat eestiläiset nyrkkeilijät Prii, Ojaste ja P. Manavald Turun Toverien kilpailuissa. 19~20 / 11 kilpailivat eestiläiset nyrkkeilijät Pril ja Truube,g Kymin Veikkojen kilpailuissa. 4-5/12 kilpailivat norjalaiset nyrkkeilijät R. Solberg ja L. Andresen H:gin Kotkien kilpailuissa. 5-7/12 kilpailivat norjalainen painija J. Pettersen' ja eestiläiset painijat Kanastik ja Pohla Turun Toverien kilpailuissa. LIITON MESTARUUSKILPAILUT. Liiton mestaruuskilpailut järjestettiin v seuraavasti: Yle-w1'heilun A-sarja: 19/ 6 Maarian Pyrkivä. B-sarja: 20-21/ 8 Jyväskylän Veikot- Toverit. C-Sl1-rJä: 16-17/7 Kauhavan Alku. b-iuokka:. 31/7, HKT- H:gin Tarmo. Naisten yleisurheilu: 31/7, järjestäjänä Tampereen piiri. Nyrklceily: 18-19/ 2, järjestäjänä Hitto. Paini, A: 16-17/ 4" Kuusankosken Puhti. B: 16-17/ 4, Joensuun Yritys. C: 16-17/4, Seinäjoen Sisu. PyöräUy: 20-21/8, Tampereen Kilpa-Veljet. Uinti, A-sarja: /7,. Turun Työväen Uimarit. B-sarja: 13-14/8, Kotkan Kisailijat. LuisteZt,: 20-21/2, TKT- Tamp. Yritys.. MU1 tomaajuoksu: 15/ 5, Joutsenon Kataja. Sisähypyt: 4/ 12, Kymil! Urheilijat. VoimisteZt~: 19-20/11, Vaasan Toverit. Mäenlaslct': 19-20/ 2, Kotkan Kisailijat. Hiihto: 19-20/2, Kotkan Kisailijat. KUNTOISUUSMERKKISUORITUKSET. Vuoden 1938 ~jalla annettiin liiton urheilu- y.m. mel'kkejä liiton jäsenille, seuraavasti: naisten voimistelumerkkejä, hopeisia kultaisia naisten 1 lk. urheilumerkkejä II " kultaisia urheilumerkkejä , tyttöjen urheilumerkkejä polkien 1 lk. urheilumerkkejä ' II , miesten 1 llt. Ituntoisuusmerkkejä II " II! " u miesten mestarlmerkkejä

16 36 TII astokaavakkeltten palautus.' Tainionkosken Tähti Taipalsaaren Riento..... Vuoksenniskan Vesa , ,274 Piirikunta Etelä-Saimaa Etelä-Savo Helsinki Häme Karjala......, Keski-Suomi Kuopio Kyminlaakso Lahti Länsi-Uusimaa Oulu ja Perä-Pohjola Pohjanmaa Porvoo Satakunta Tamp e r~ : Varsm als-suorru Viipuri Yhteensä I S ' J Työväen Urh~ Uu1i1ton seurat ja jäsenistö puru,wmittaln v lopussa. PiIrikunta ja seurat Etelä-Satmaa. Imatran Voima Joutsenon Kataja Joutsenon Korvenveikot., Lappeenrannan Työv. Urheilijat Lauritsalan Teräs....,.... Ruokolahden Kanto Suomenniemen Työv. Urheilijat :~ :a Q) Sl ~ 'jjj Z ~ ~ '0 p :~ i J,<:l ~ Etelq,-Savo. Anttolan Uusi Yritys Elisenvaal'an Yritys Enonkosken Pyrintö Haapa kosken Pyrintö JOl'oisten J yske Joutsan Tarmo Lievlskän Pyrintö Mikkelin Vauhti ".,.., Mäntyharjun J äntevä ,. Otavan Viesti.... ",..., Pieksämän Pyrintö.,.. ",..,.,. Putikon Ponsi." "", Puumalan Riuska." ,.. Rantasalmen Nousu..... " Savonlinnan.Jyry " Slmpeleen Vesa.., ,. "... Särkisalmen Viesti "..,.., Helsinki. Isku K alervo.... " ", Kisa-Toverit....,.,.,., Koiton Visa... " "......,." " Kotkat, , Kullervo.,..,..., K ä pylä n Kunto......,..., Ponnistus "...,.,.....,. ".,.. Tarmo.,.... ".....,.... Toukolan T eräs,.,.""".....,. Työväen Hiihtäjät,.... " Työväen Luistelijat.,..,...,.. Työväen Mailapojat.....,..., T yöväen MoottoripyöräilIjät,.., Työväen N a isvoimistelijat.". " Työväen Nyrkkeilijä t.... ".... Työväen Painonnostajat Työväen Palloilijat......,...., ,

17 38 39 Työväen Pallonlyöjät Hämekosken Haka..., , Työväen Purslseura Ilmakosken Korpiveikot 0_' Työväen. Pyöräveikot "- 102 Ilomantsin I sku Työväen Uimarit Joensuun Yritys Työväen Voimistelijat Juuan. Huiske Töölön Vesa...., Järventauksen Salonpojat Vauhtlveikot :1 Kaltimon Kaiku Keskijärven Kajastus ,127 1,005 1, ,111 Kinabmon Kilsto., Häme. Lahdenpohjall Yritys Lamminkylän Isku.., Forssan Alku.. " 'Lieksan Into ",Harvlalan Tenho...., Läskelän Riento..,..., Herajoen Yritys , Mutalan Riento... " Humppilan Raivaajanveikot Nunnanlahden Kivenpojat Hyvikkälän Haka , :3 22 Outokummun Vesa , Hämeenlinnan Kisa Pankakosken Tarmonpojat Idänpään ja Hätilän Toive Pitkärannan Tenho Jokioisten Koetus Sortavalan Ponnistus... '" Launosten Nouseva ,,., Suojärven Toverit Lammin Luja Tohmajärven Voima Leppäkosken Voima ~ 49 Utran Koitto Länsivanajan Kajastus , Värtsilän Yritys Läyliäisten Ote ,..,.., Löyttymäen Ora3, ,671 Maalaiskunnan Ryhti Mallinkaisten Nouseva., K es 1d-81wmi Mustialan Toverit , Haapamäen Visa...., , Naplalan Pyrkivä, Inhan Taimi......, Parolan Visa Jämsä nkosken Jyry......,., Riihimäen I<iistaveikot " Jämsän Tarmo ,. 4~ Riihimäen Pyrkivä,., Ryttylän Kiri Someron Voima., Tammelan Nousu Toijalan Valpas Turengin Sarastus Urjalan Taimi....,..., V alkeakos ken Koskenpojat Vaulammin Klusa.., Viralan Vauhti Vähikkälän Kipinä J yväskylän Toverit Jyväskylän TyÖv. Naisv oimis~ Jyväskylän Veikot., K euruun Toverit Killinkosken Myrsky..., Kolhon Vihuri.....,... ', Konneveden Veto.., Korpilahden Pyrintö Koskensaaren Pojat Lahdenkylän Toive , Laukaan Kisaveljet ~1 1, ,520 Lohikosken Lohi, Muuramen Yritys..., Kal jala. Oravasaaren Vauhti Helylän Voima Pihtiputaan Putaanpojat

18 40. Kotka n Työv. Palloilija t.,...,.' puuppolan Kisa.., Kouvolan Ruuhlmäen Töpinä ",...."." pojat, , Kuusanlwsken Suolahden Urho., - " " " " Puhti "., ".,' Kymintehtaa n Kisa.... " Säynätsalon Riento ",., Kymin Urheilijat ,' " ",.',. Tolvakan HaIta, Kymin Veikot..... / , ",.,.,. " ' " ", Vaajakosken Kuohu ,,...,.... Liikkalan Vauhti ,,,., :viitasaaren Toverit...,., Mutala n Viri....,, ",,., Vlrtain Veikot , Munsaaren 0 ' ",. ", Äänekosken Huima Saarenpoja t Oravalan Taimi.., " " ",., 1/ /594 popin niemen Ponnistus ;25,. " 0 "' 28 Puistolan Reipas ",,., pyhtään Voima Kt~opio. Ruotsinpyhtään Riento " Hyrynsalmen Tempaus, Sippolan Toive , ",,., Iisalmen Työväen Urheilijat.., Summan Iisveden KIsatoverit ",.,... " Kisatoverit ,., Svartbäckin Nousu..... " " " " Kajaanin Kuohu. ",.,... ",., Tiutisen Karttulan Kontio.. ',,... -, Pyrintö , Vehkalahden pyrkivät " " ",., Klehlmän Jyry..., Voikaan Viesti ", ", ",., Kotalahden Into.,.... " ", / / /221 Kuopion Klsaveilwt Kuopion Työväen N a isvoimist Kuopion Työväen Urheilijat Lahti. 20 Kurkimäen Kiri...,..., Heinolan Työväen Urheilijat Leppävirran Viesti..., " Kausalan Yritys. ", ". 35 Männlstön Urheilijat.,. ".,., Niinlmäen Vauhti... ". Lahden Haukat , Lahden Kaleva " ", Plelaveden Allcu.,.....,.,..., Lappilan Nousu ", " " ",.,., Plhlaisten Yritys Loviisan Riento " " " Rautalammin Reipas Marttilan Pyry " " ", 112, Selkoskylän Sisu., " 31 Orimattilan SorsaltOsken J äntevä.,...." Toive, , , Sysmä n Alku... "... " Suonenjoen Vauhti Sysmän Tuuri " ",, " Syvänniemen Nousu..,, Uuclenltylän Terä ",, Tervon Tempaus....,., Valkon Visa.....,, " " " ", Tuusniemen Kisa ',. ~ Varkauden Tarmo "...,...!... Vesannon Työväen Urheilijat Länsi-Uusimaa. 1/ / Haagan Haka,.0 ' ",,, 0 ' Haimoon Urheilijat Kyminlaal,so. Haminan ponteva Hangon Toverit Hyvinkäänkylä n Inkeroisten Vihuri Kisaajat..... " Hyvinkään ponteva Juurikorven Kaiku Kotkan Kisailijat Jokelan Kisa., "

19 . '$2 43 Järvenpään Isku Oulun Jyry Kal'jaan Pinjaisten Ura Piippolan Reima.,....., Karkkilan Sisu.., Pudasjärven Rajahaukat Kauklahden Pyrintö.., Puolangap Reima,..., Kellokosken Alku,.., Raahen Ponnistus...., , Keravan 'Toverit Rovaniemen Lappi Korson Veto , Ruukin Into Korven Korvenpojat Tornion Tarmo.,......, Lepsämän Humu Tyrnävän Voima Leppävaaran Sisu Veitsiluodon Kisaveikot Lohjan Louhi,......, Malmin Urheilijat , ,093 Nummelan Kisaajat......,., Pohjanmaa. Nummen Yritys., Otalamn'len Metsänpojat Alavuden Kipinä Oulunkylän Tähti...,., Himangan Roima Paldrtkylän Visa Ilmajoen Ilves Pitäjänmäen Tarmo Isokyrön Voitto Puistolan Urheilijat Jurvan Voima... : Pohjan Sport Kannuksen Kiisto ~ Rajamäen Kehitys Kaskisten Veto Rekolan Raikas Kauhavan Alku Tammisaaren Kiri Kauhavan Taimi Tapanilan Tarmo Kokkolan Jymy Tikkurilan Kajastus Kurikan Visa Vihdin Isku Laihian Kimmo Vlherlaakson Ura Lapuan Työväen Urheilijat Virkkalan Syöksy Pietarsaaren Into , ,422 Pietarsaaren Stjärnan Seinäjoen Kisa Oul1t ja P erä-pohjola. Seinäjoen Sisu Sydänmaan Karhu Haukiputaan Heitto Vaasan Toverit HauJdputaan Tempo Ykspihlajan Riento Kaakamon Voima Kalajoen Työväen Urheilijat ,498 Kellon Työväen.Urheilijat Kemin Veto Porvoo. 257 Kestilän Veikot Forsbyn Stjärnan KoskelankyJän I Eku HaUdan Alku Lapaluodon Myrsky.../ Hamarin Elo Liedakkalan Kataja Isnäsin Start Muhoksen Voitto Kerkkoon Eskot Murron Erä MyrskyIän Tuisku Oulaisten Voima Pornalsten Taimi Oulun Kisko Porvoon Veikot

20 44 45 Särkijärven Yritys Lamminpään Korpi..., ::'85 Tolkisten Hercules Lielahden Kipinä...,... ' Messukylän Toverit... '" Monoskylän Tovel'it Sataklmta.. Mutalan Viri Mäntän Valo.,.....", EUl'an Ralku Naisvoim,- ja ul'h,seura Säkenet Frlltalan Yritys...,.,.,...., Nokian Pyry....,....., Haukijärven Ryhti,.., Oriveden Toverit , Kankaanpään Meno Oriveden Tuisku..,.,..,., I{elkyän Yl'itys..., Pispalan Tarmo Koiviston Isltu...,...,..., Rantaperkiön Isku..., Kyläsaaren Pyry., Ruoveden Ryhti , Köyliön KaiJm... ',......, Siuron Tuisku Lauttakylän Pyry Tahmelan Vesa Nakkilan Visa......,..., Tampereen Kilpa-Veljet Noormarkun Koitto Tampereen Kisa-Toverit Pihlavan Työväen Urheilijat Tampereen Kullervo, Pomarkun Ura Tamp. Työv, Naisvoimistelijat " Porin Pallotoverit ' 130 Tampereen Palloveikot...., Porin Pyrintö Tampereen Toive Punkalaitumen Tuisku Tamp, Työv, Uimarit Rauman Työväen Urheilijat Tampereen Yritys Reposaaren Kunto Teiskon Urheilijat Sun niemen rannan Mahti Vehmaisten Urheilijat Toejoen Toive Vilppulan Tähti Tyrvään Kisa Vii alan Pyry Vanhanltylän Alku Ylöjärven Ryhti Uudenlwiviston Veto Vähärauman Viesti , ,545 Va1'sl.nais-Suomi, 40 2,399 1,437 1,438 1,147 6,421 Tamp61'e, Askaisten Visa Auran Viesti Aitoiahden Voitto Kaarinan Kisa Finlayson & C:on V.- ja u,-seura Kaarinan Ura Hirsilän Pyrkivä Kaarinan Vesa.... " Ikaalisten Alku , Kirjali:kalan Alku Järvensivun Kisa, Korvensuun Sisu Kangasalan Voitto Kyrön Alku Karkun Isku Littoisten Työväen Urheilijat.', Koivistonkylän Kunto Maarian Kisaveikot Korkeakosken Kisaurhot Maarian Pyrkivä Kuhmoisten Riento..., Maarian Reipas Kurun Reipas Naantalin Toverit Kyröskosken Kiskojat,.,..., Paimion Isku.... "

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

työväen Urheilulimo r. y. Arkistokappale Työväen Urheiluliiton Toimintakertomus vuodelta 1959. Helsinki 1940 Työväen Urheiluliitto r.y.

työväen Urheilulimo r. y. Arkistokappale Työväen Urheiluliiton Toimintakertomus vuodelta 1959. Helsinki 1940 Työväen Urheiluliitto r.y. työväen Urheilulimo r. y. Arkistokappale Työväen Urheiluliiton Toimintakertomus vuodelta 1959. I, I Helsinki 1940 Työväen Urheiluliitto r.y. KERTOMU S TYöVÄEN URHEILULIITON TOIMlNN ASTA VUONNA 1939. JOHDANTO.

Lisätiedot

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 23. 24.1.1960 FORSSASSA: 51 kg, 57 kg, 63.5 kg, 71 kg, 81 kg/forssan Alku KEMISSÄ: 54 kg, 60 kg, 67 kg, 75 kg, + 81 kg/kemin Into 1. Pentti Saviaro Kemin Into 1. Mauri Ruonala

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

KEHTOMUS. Suomen Urheilun Keskuaarklsto l-aina~~~ TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUONNA 1937. JOHDANTO.

KEHTOMUS. Suomen Urheilun Keskuaarklsto l-aina~~~ TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUONNA 1937. JOHDANTO. Suomen Urheilun Keskuaarklsto l-aina KEHTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUONNA 197. Helsinki 198. Työväen kirjapaino. JOHDANTO. Sama suotuisa kehityssuunta, joka v. 196 oli vallitsevana, jatkui

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15)

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) 1991 Siilinjärvi/Tarinaharju Hcp, 36 reikää 1. Seppo Jolkkonen Porvoo 2. Mikko Juntunen Kuopio 3. Arto Teronen Helsinki 1992 Nokia River Golf 1. Mikko

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

1. Veikko Huuskonen HV 1. Sulo Gustafsson HNS 2. Kalevi Alanne TVS 2. Aarne Piiparinen Sunilan Sisu 3. Topi Rytkönen ViiN 3.

1. Veikko Huuskonen HV 1. Sulo Gustafsson HNS 2. Kalevi Alanne TVS 2. Aarne Piiparinen Sunilan Sisu 3. Topi Rytkönen ViiN 3. SNL:N MESTARUUSKILPAILUT 2. 3.3.1941 HELSINGISSÄ 1. Olli Lehtinen HV 1. Olavi Kaartinen HV 2. Sven Nyström EIF 2. Åke Granö HNS 3. Väinö Hämäläinen KotkV 3. Kalle Karlsson HNS 1. Veikko Huuskonen HV 1.

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

62 kg + 80 kg 1. Veikko Lehtoranta Kyminteht. Kisa 1. Teemu Kuusela Helsingin Toverit 2. Matti Tammelin Turun Jyry 3. Helge Hilden Kokkolan Veikot

62 kg + 80 kg 1. Veikko Lehtoranta Kyminteht. Kisa 1. Teemu Kuusela Helsingin Toverit 2. Matti Tammelin Turun Jyry 3. Helge Hilden Kokkolan Veikot SM-KILPAILUT 11. 13.3.1950 HELSINGISSÄ 1. Pentti Hämäläinen Kotkan Voimail. 1. Klaus Tiljander Porin Pyrintö 2. Pentti Niinivuori Forssan Alku 2. Mauno Laine Helsingin Jyry 3. Jouko Ohvanainen J:kylän

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUONNA 1940.

KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUONNA 1940. johdanto. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUONNA 1940. Liittomme vuoden 1940 toiminta jakaantuu kahteen jaksoon: Toimintaan sota-aikana ja toimintaan rauhanteon jälkeen. Näin ei suinkaan yksinomaan

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue Sairaalaturnaus 16.4.2011 Turku Impivaaran jäähalli OTTELUT LOHKOITTAIN 16.4.2011 Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 Impivaara 1 Tulos 6 16.4.2011 08:00 Jyväskylä - Etelä-Karjala 4-4

Lisätiedot

SM-Morri 2013 Ruokolahti Nuoret 12

SM-Morri 2013 Ruokolahti Nuoret 12 SM-Morri 2013 Ruokolahti Nuoret 12 1. Salla Hovatov Ruokolahden Urheilukalastajat 40g/2 837g/1 3 2. Roni Kuusela Kuusankosken Kalastusseura 213g/1 381g/2 3 Nuoret 15 1. Asa Palhomaa Vapa Varkaus 1 1040g/2

Lisätiedot

Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 4.-5.11.2011, Kaskinen (TeRi)

Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 4.-5.11.2011, Kaskinen (TeRi) Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 4.-5.11.2011, Kaskinen (TeRi) 1. Jami Torjama Karkkilan Urheilijat 2. Joona Talvitie Vaasan Toverit 3. Joni Toppinen Ylä-Tikkurilan Kipinä 4. Jimi Haapaniemi

Lisätiedot

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja:

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: LUOKKA M-D Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.) 1. Karhu Tuula Mättäjät Joensuu 1302 (150) 2. Heinonen Marja Pmma Tampere 1262 (186) 3. Saukkonen Eeva

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

TyövAEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. VUODELTA 19lt3 SEKA. VUODEN 19ltlt saantömäaraisen LIITTO NEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO ESITYSLIST A

TyövAEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. VUODELTA 19lt3 SEKA. VUODEN 19ltlt saantömäaraisen LIITTO NEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO ESITYSLIST A TyövAEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 19lt3 SEKA VUODEN 19ltlt saantömäaraisen LIITTO NEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO JA ESITYSLIST A HELSINGISSA 1944 TYOvAEN URHEILULIITTO Y. TYÖVÄEN URHEILULIITON

Lisätiedot

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Reijo Luokkanen Tampereen Painiseura 3. Jukka-Pekka Tanner Tampereen Painiseura 1. Taisto Halonen Lapin Veikot 2.

Lisätiedot

Tyttöjen (17v.) vapaapainin SM-kilpailut 2.-3.12.2006 VAASA (VVV)

Tyttöjen (17v.) vapaapainin SM-kilpailut 2.-3.12.2006 VAASA (VVV) Tyttöjen (17v.) vapaapainin SM-kilpailut 2.-3.12.2006 VAASA (VVV) 1. Katarina Varteva Espoon Urheilijat 3. Emilia Haapoja Lapuan Virkiä 4. Solja Ala-Korpi Muuramen Yritys 1. Nathalie Nurminen Espoon Urheilijat

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. VUODELTA 1 9 It 5 SEKA. VUODEN 1946 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO JA

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. VUODELTA 1 9 It 5 SEKA. VUODEN 1946 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO JA TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1 9 It 5 SEKA. VUODEN 1946 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO JA ESITYSLISTA HELSINGISSÄ 19~6 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TYÖVÄEN

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

KULTTUURITYÖN KESKUS. hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56

KULTTUURITYÖN KESKUS. hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56 KULTTUURITYÖN KESKUS hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56 puheenjohtaja Toivo Kujala sihteeri Risto Hölttä varapuheenjohtajayrjö Sivonen varasihteeri Johan W.Slup taloudenhoitaja Aug.Niemistö muut jäsenet

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

Alkon Eläkeläiset ry: hallitukset (1964-1997)

Alkon Eläkeläiset ry: hallitukset (1964-1997) Alkon Eläkeläiset ry: hallitukset (1964-1997) 1988 Puheenjohtaja Aune Nurhonen Varapuheenjohtaja Hugo Jäppinen Rahastonhoitaja Karin Korvenranta Eila Pöri Toivo Sivunen Onni Koivu Espoo Mikko Vako Aulikki

Lisätiedot

Piirin rannaltaonginta 2015

Piirin rannaltaonginta 2015 Piirin rannaltaonginta 2015 30.6.2015 30.6. 2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola,

Lisätiedot

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 Aitovuori, Tampere 10. - 20:05:56 Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 97 97 98 98 98 585 2. Jari Lehtinen P-HA 97 93 98 99 98 97 582 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 98 95 96 96 94 576 4.

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 1 EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola, Kaarina

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

Lupaa anoivat Kenttäyhdistyksen puolesta 31.7.1972 Erkki Kytönen puheenjohtaja. ja Antti Köykkäneva sihteeri.

Lupaa anoivat Kenttäyhdistyksen puolesta 31.7.1972 Erkki Kytönen puheenjohtaja. ja Antti Köykkäneva sihteeri. Huvitoiminta Isonkyrön Piirin Nimismiehelle. Allekirjoittanut rekisteröity yhdistys anoi ja sai luvan toimeenpanna 12 päivänä elokuuta 1972 klo 20.00 01.00 Vähänkyrön Huvikeskuksessa tanssit kestoltaan

Lisätiedot

M 40 100 m 1) Tapio Lippo, os. Oulu 058. 14,0, 2) Tero Tynjälä, os. Espoo 048, 15,5, 3) Jussi Sparre, os. Espoo 048, 17,6.

M 40 100 m 1) Tapio Lippo, os. Oulu 058. 14,0, 2) Tero Tynjälä, os. Espoo 048, 15,5, 3) Jussi Sparre, os. Espoo 048, 17,6. YLEISURHEILU M 100 m 1) Pasi Forsell, os. Kokkola 166, 14,5. M 35 100 m 1) Kaido Tigas, os. Espoo 048, 14,5, 2) Petri Jääskeläinen, os. Espoo 048, 15,4. M 40 100 m 1) Tapio Lippo, os. Oulu 058. 14,0, 2)

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

KERTOMUS. TyövAEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUONNA 1 9 3 6 HELSINKI 1937 TYÖVAEN KIRJAPAINO

KERTOMUS. TyövAEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUONNA 1 9 3 6 HELSINKI 1937 TYÖVAEN KIRJAPAINO KERTOMUS TyövAEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUONNA 1 9 3 6 r HELSINKI 1937 TYÖVAEN KIRJAPAINO KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUONNA 1936. johdanto. Kulunut vuosi oli maallemme kansantaloudellisesti

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

10.5.2016 kisailut yhteistyössä MLL:n kanssa Kajalassa

10.5.2016 kisailut yhteistyössä MLL:n kanssa Kajalassa 10.5.2016 kisailut yhteistyössä MLL:n kanssa Kajalassa 40m T3 1. Linda Nuotio 16,8 2. Monika Tuomala 16,9 3. Ilona Palokankare 17,0 4. Elina Nikander 19,3 5. Saara Ketola 19,6 6. Adelina Karppinen 21,0

Lisätiedot

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg 1. Marko Pollari YKK Miehet yleinen YKK yleinen 2. 10723 2. Esko Naukkarinen IPK Miehet yleinen IPK yleinen 1. 10089 3. Pekka Korhonen YKK Miehet yleinen YKK yleinen

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Kotkan Keilailiitto ry. Aittakorven keilahalli, Kotka RKL:n Mestaruuskilpailut miehet 6 sarjaa eu (27.2. - 11.3.2012)

Kotkan Keilailiitto ry. Aittakorven keilahalli, Kotka RKL:n Mestaruuskilpailut miehet 6 sarjaa eu (27.2. - 11.3.2012) Kotkan Keilailiitto ry. Aittakorven keilahalli, Kotka RKL:n Mestaruuskilpailut miehet 6 sarjaa eu (27.2. - 11.3.2012) 11.3.2012 LUOKAT M-A Nimi Seura L Liitto Yhdistys Tulos 1. Heikki Pimiä RKM-Tre A Tampere

Lisätiedot

D 0"" KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA. v. 1932. Helsinki '933. Työväen kirjapaino.

D 0 KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA. v. 1932. Helsinki '933. Työväen kirjapaino. D 0"" KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA v. 1932 Helsinki '933. Työväen kirjapaino. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA V. 1932. 1. Johdanto. Kertomusvuoden toiminnalle 0;, ollut leimaa-antavina

Lisätiedot

edellisestä kuukaudesta

edellisestä kuukaudesta Päivitetty 31.10.2008 A-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-uudet Muutos edellisestä kuukaudesta Osakkeiden määrä Osuus Osuus äänistä 1 Koskenkorva Matti Olavi

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Naiset Miehet 60 1. Mirja Huotilainen 146 1. Kyösti Härkönen 238 2. Marketta Mustonen 96 2. Ari Myller 207 3. Varpu Korhonen 26 3. Esko Huhtaniemi 189 4. Tuija

Lisätiedot

SVA mestaruuskilpailut, pistoolilajit

SVA mestaruuskilpailut, pistoolilajit Tampere 15. - 17.06.2012 16:43:24 Vapaapistooli, sarja N45 1. Helena Peltoniemi IU 74 91 83 85 333 Vapaapistooli, sarja N60 1. Leila Semi HVA 76 78 77 74 305 Vapaapistooli, sarja N65 1. Sirkka Ylistö MuurY

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Erä 69 To 20.3. klo 13.00 Erä 70 To 20.3. klo 15.30

Erä 69 To 20.3. klo 13.00 Erä 70 To 20.3. klo 15.30 19.3.2014 20:31 Erä 69 To 20.3. klo 13.00 1 Kottonen Kalevi K-29 Turku 2 Meltola Juhani K-29 Turku 3 Viita Osmo K-29 Turku 4 Murtomäki Eskil K-29 Turku 5 Äikäs Pentti K-29 Turku 6 Lampi Jarmo K-29 Turku

Lisätiedot

Melvin Jones Fellow't 107-K

Melvin Jones Fellow't 107-K Melvin Jones Fellow't 107-K NIMI KLUBI AHONEN Juhani AHONEN Seppo ANTTONEN Aimo AROLA Seppo ASIKAINEN Aarne AUTERE Seppo BERGQVIST ESKO BRANDT Ilpo HAAVISTO Seppo HAKULINEN Tuomo HALLIKAINEN Lauri HALLIKAINEN

Lisätiedot

Sija Nimi Koulu Aika TP7

Sija Nimi Koulu Aika TP7 TP7 Sarja T7 800 m 1 Ruth Toivola Pikku-Tapis 3.44,7 2 Alisa Heijasto Tapainlinna 3.49,3 3 Elsa Summanen Puolimatkan koulu 3.55,2 4 Aino Tonteri Martin koulu 4.28,9 5 Hanna Maavuori Pikku Tapis 4.31,7

Lisätiedot

Meldeliste. KLL:n mestaruuskilpailut, vp. Nimi Seura Alue. Pulkkinen Tatu. Lappeenranta. Holm Aapo. Muhos. Yli-Savola Mico. Lahti.

Meldeliste. KLL:n mestaruuskilpailut, vp. Nimi Seura Alue. Pulkkinen Tatu. Lappeenranta. Holm Aapo. Muhos. Yli-Savola Mico. Lahti. 28 kg Pulkkinen Tatu Holm Aapo Yli-Savola Mico Juhola Valtteri Rintamäki Hugo Tuuri Joona Lamminen Felix Mustonen Jesse Harju Lenni Elkin Vadim Mäntylä Elmeri Pentinmäki Tuomas Vettenranta Nestori Tarkkio

Lisätiedot

Naisten ja miesten vapaapainin SM-kilpailut. Sivu: 07.02.15 16:51

Naisten ja miesten vapaapainin SM-kilpailut. Sivu: 07.02.15 16:51 57 kg 57 kg N 1. Runde Samu Rajakangas (Vaasan Voima-Veikot - Fatos Durmishi (Turun Voimamiehet) 0,0 : 4,0 0 : 10 18:00 TÜ 22222; N 1. Runde Mike Mesiäinen (Järvenpään Voimailija - Egbal Rezakli (Helsingin

Lisätiedot

Piirinmestaruus hiihdot Joroinen L Ä H T Ö L I S T A 23.1.2008 Joroisten Urheilijat ------------------- 21:12. Lähtö Sarja Nro Lis.

Piirinmestaruus hiihdot Joroinen L Ä H T Ö L I S T A 23.1.2008 Joroisten Urheilijat ------------------- 21:12. Lähtö Sarja Nro Lis. Miehet 12 vuotta 3 km V 11.01.30 4 29769352 Arttu Pajunen Kangasniemen Kalske 11.01.30 16 xxx Aaro Puttonen Ristiinan Urheilijat 11.01.30 32 24202842 Sami Roos Mikkelin Hiihtäjät 11.01.30 33 30134124 Juho

Lisätiedot

Helsingin Kauppakeskus O.Y. POLKUPYÖRI. Kansalliset Rata- ja. maantiepyöräilykilpailut. Naisten ja miesten VELODROMILLA 15-16. 6.

Helsingin Kauppakeskus O.Y. POLKUPYÖRI. Kansalliset Rata- ja. maantiepyöräilykilpailut. Naisten ja miesten VELODROMILLA 15-16. 6. Siltasaarenkatu i f Kansalliset Rata- ja maantiepyöräilykilpailut VELODROMILLA 15-16. 6. 1944 Rata-ajot torstaina 15. 6. 1944 klo 18.30 Maantieajot perjantaina 16. 6. 1944 klo 18.00 Lähtö- ja tulomaali

Lisätiedot

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 TALVEN 2015 TULOKSIA 1. Kerhon omat kilpailut Sarjakilpailut: Miehet: 1. Tomi Ojanperä 56 pistettä 2. Arto Männistö 50 pistettä 3. Mikko Väänänen 49 pistettä Naiset:

Lisätiedot

TYÖV.ÄEN URHEILULIITON HELSINGISSA TOUKOKUUN 31 p:na 1942 PIDETTAvAN LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ESITYSLISTA SEKA VUODEN 1941 TOIMINTAKERTOMUS

TYÖV.ÄEN URHEILULIITON HELSINGISSA TOUKOKUUN 31 p:na 1942 PIDETTAvAN LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ESITYSLISTA SEKA VUODEN 1941 TOIMINTAKERTOMUS TYÖV.ÄEN URHEILULIITON HELSINGISSA TOUKOKUUN 3 p:na 942 PIDETTAvAN LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN I ESITYSLISTA SEKA VUODEN 94 TOIMINTAKERTOMUS HELSINKI 942 TYÖVÄEN URHEILULIITON HELSINGISSÄ TOUKOKUUN 3 P:NÄ

Lisätiedot

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset Etunimi Sukunimi Yhdistys kilometrit Hannu Lahti Tampere 3360 Sakari Ukonmaanaho Oulu 3120 Martti Pulkkinen Pohjois-Kymi 2755 Arto Virtanen Turku 2400 Ari

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON 33. KOTKA-TURNAUS

ISTUMALENTOPALLON 33. KOTKA-TURNAUS ISTUMALENTOPALLON 33. KOTKA-TURNAUS Karhulan liikuntahallilla lauantaina 7.2.2015 KANSAINVÄLINEN ISTUMALENTOPALLOTURNAUS VUODESTA 1983 Lehtikuva vuoden 1983 Kotka-turnauksen ottelusta ESI Lappeenranta

Lisätiedot

Ensimmäinen tehtävä su 10.5.1992 Vaasan Maila - Riihimäen Pallonlyöjät pt tulos: 6-8 yleisöä: 1702 st: Juhani Hirvelä

Ensimmäinen tehtävä su 10.5.1992 Vaasan Maila - Riihimäen Pallonlyöjät pt tulos: 6-8 yleisöä: 1702 st: Juhani Hirvelä Jouni Ojala kausi kotipaikka kauden tuomaristatus yhteensä runkosarja up/ps/kp ms/js/pve ve pr um/fi arvo-ott. & palkinnot tuomaripari peleissä *1968 1992 Seinäjoki A-tasolle valittu 11 9 1 1 0 0 0 Juhani

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy Hallitus 198 10.04.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy H 198 Suomen Terveystalo Oy on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon ta vi ras tol ta yksityisen

Lisätiedot

Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 24.-25.10.1981, Rauma, 138 osallistujaa

Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 24.-25.10.1981, Rauma, 138 osallistujaa Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 24.-25.10.1981, Rauma, 138 osallistujaa 1. Vesa Mäki-Turja Kauhajoen Karhu 2. Ari Hakanen Muuramen Yritys 3. Kari Ruuth Mukkulan Riento 4. Kari Väyrynen Hyvinkään

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Puutiojärvi 16.1.2014

Puutiojärvi 16.1.2014 Puutiojärvi 16.1.2014 TAULU 1 I Lars Laakkonen, Drg. Torp., s. 1798, k. 17.4.1838 Kuopio Ryönä. Puoliso: 29.7.1827 Riistavesi Hedvig Hämäläinen, s. 1802. Brita Caisa Laakkonen, s. 20.3.1824 Kuopio Ristavesi.

Lisätiedot

Muita lajeja Inkeroisten Terhossa kautta aikain

Muita lajeja Inkeroisten Terhossa kautta aikain 1914 Muita lajeja Inkeroisten Terhossa kautta aikain VOIMAILULAJIT Voimailun ohjaajat 1939 Pälli, Pehkonen, T.Leppänen ja A.Sippu Voimailun ohjaajat 1941 Pälli, Pehkonen ja A.Sippu PAINI 1937 otettiin

Lisätiedot

MAB. MAB mest 2-mj. Lopputulokset

MAB. MAB mest 2-mj. Lopputulokset TUL:n mestaruuskilpailut Kemissä 2007 Henkilökohtainen MAB Seura 1. Björkman Arto Kemi Into M 1332 2. Rantanen Jari Turku Tuwe A 1265 3. Impivaara Kari Turku Tuwe B 1259 4. Kauramaa Tommi Eurajoki EuKi

Lisätiedot

Aikataulu 19.3.2016 9.00-9.30

Aikataulu 19.3.2016 9.00-9.30 Aikataulu 19.3.2016 Aluedebytantit 8.00-8.36 1 Maiju Oksanen Hyvinkään Taitoluistelijat, HyTL 2 Stella Sjöblom Tuusulan Luistelijat, TL 3 Anni Rantanen Vihdin Taitoluistelijat, VTL 4 Anette Rönkkö Tuusulan

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Yleisurheilu ry. KISAT

Pohjois-Pohjanmaan Yleisurheilu ry. KISAT Pohjois-Pohjanmaan Yleisurheilu ry. KISAT Oulu, sisulisä hallikilpailut Oulun Pyrintö 1.2. Oulu, pm-kisat hallikilpailut Oulun Pyrintö Oulu, hallitonnit hallikilpailut Oulun Pyrintö Oulu, pm-maantiejuoksut

Lisätiedot

Meldeliste. Naisten ja miesten vapaapainin SMkilpailut. Nimi Seura Alue. Fatos Durmishi. Turun Voimamiehet. Kasperi Lehtonen. Järvenpään Voimailijat

Meldeliste. Naisten ja miesten vapaapainin SMkilpailut. Nimi Seura Alue. Fatos Durmishi. Turun Voimamiehet. Kasperi Lehtonen. Järvenpään Voimailijat 57 kg Fatos Durmishi Kasperi Lehtonen Mike Mesiäinen Egbal Rezakli Pavel Dovlatjan Samu Rajakangas Turun Voimamiehet Vaasan Voima-Veikot Osallistujien määrä: 6 61 kg Atte Siltala Juho Huttunen Vili Manninen

Lisätiedot

Asikkala, pm-moniottelut 14.-15.7.2007

Asikkala, pm-moniottelut 14.-15.7.2007 Asikkala, pm-moniottelut 14.-15.7.2007 Asikkalan Raikas järjesti avoimet piirinmestaruusottelut Vääksyn urheilukentällä 14.-15.7. sateisessa säässä. Ottelijoita oli kaiken kaikkiaan 119 eri puolilta Suomea.

Lisätiedot

Kouvolan Keilailuliitto ry. 2005-2006 Johtokunta

Kouvolan Keilailuliitto ry. 2005-2006 Johtokunta Kouvolan Keilailuliitto ry. 2005-2006 Varapuheenjohtaja / jäsen Seppo Kämäräinen varajäsen Kari Vanhala Rahastonhoitaja / jäsen varajäsen Marja-Liisa Isakow / jäsen varajäsen Päivi Pilli-Sihvola varajäsen

Lisätiedot

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset Sivu 1 / 6 Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset 100m juoksu M30 +0,5m/s 1) Sami Koivunen Noormarkun Nopsa 12,21 +0,5m/s 1) Juho-Pekka Karjalainen Kunto-Pirkat 11,91 2) Aku Kallio Kosken Kaiku

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset

Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset Yleinen 70 Talja, alkukilpailu m m Yht. 10 X 1. Rantanen Pauli TapErä 274 270 544 2. Leivonen Keijo Ascella 271 272 543 3. Koivunen Osmo Ku-Ry

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO Kymen piirin pilkkimestaruuskilpailut 24.3.2015 klo. 10-14 La hto paikka : Putka Kilpailualueena Haapavesi,Saimaa TULOKSET Naiset yli 80 vuotta 1. Asikainen

Lisätiedot

INFRA ry:n edustajisto 2014

INFRA ry:n edustajisto 2014 1 :n edustajisto 2014 VARSINAINEN JÄSEN VARAJÄSEN INFRA Häme ry Ari Virtanen Jussi Janhunen Maanrakennus Ahti Virtanen Oy Kuljetusliike Matti Janhunen Oy Rääkköläntie 5 Lakalaivankatu 7 36200 Kangasala

Lisätiedot

Kainuun Yleisurheilu 2014 Henkilökohtaiset tilastotulokset seuroittain

Kainuun Yleisurheilu 2014 Henkilökohtaiset tilastotulokset seuroittain Kainuun Yleisurheilu 2014 Henkilökohtaiset tilastotulokset seuroittain MIEHET Kajaanin Kipinä: Henri Väyrynen KajKi 1991 : 10,92 +1,5 Kajaani 27.7. Pituus: 7,74 +1,3 Lappeenranta 4.6. 7,53 +0,8 Lahti 15.6.

Lisätiedot

Nimi Seura Sarja Aika Sijoitus Arttu Peltoranta Ohkolan Oka P5 0:05:58 1 Anssi Peltoranta Ohkolan Oka P5 0:11:04 2

Nimi Seura Sarja Aika Sijoitus Arttu Peltoranta Ohkolan Oka P5 0:05:58 1 Anssi Peltoranta Ohkolan Oka P5 0:11:04 2 HIPPOHÖLKKÄ LOPPUTULOKSET 18.7.2009 Matka 0,6km POJAT 5 Arttu Peltoranta Ohkolan Oka P5 0:05:58 1 Anssi Peltoranta Ohkolan Oka P5 0:11:04 2 POJAT 7 Antti Rahikainen Mikkeli P7 0:03:46 1 Sisu Keränen Haki

Lisätiedot