Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2012"

Transkriptio

1 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös Johtokunta hyväksynyt

2 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS JOHDON KATSAUS MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Toiminnan vaikuttavuus TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Toiminnan tuottavuus Toiminnan taloudellisuus Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Suoritteiden määrät ja julkishyödykkeet Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkisoikeudellisten suoritteiden laatu HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA ARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA TUOTTO- JA KULULASKELMA TASE LIITETIEDOT ALLEKIRJOITUS TOIMINTAKERTOMUKSEN EN LIITTEET... 44

3 1 Tilinpäätös 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. JOHDON KATSAUS Vuosi oli Mittatekniikan keskuksen kahdeskymmenestoinen toimintavuosi. Keskus toteutti uudistettua toimintastrategiaansa. Toimintavuosi oli ensimmäinen vuosiksi 2015 tehtyä monivuotista tulossopimusta. Sopimus osoittautui hyvin toimivaksi ja sen mukaisesti tulostavoitteisiin tehtiin vain päivityksiä ja käytiin kevennetty tulosneuvottelu. Mittatekniikan keskuksen metrologiset ja pätevyydenarviointipalvelut ovat osa teknisen turvallisuuden ja laadun infrastruktuuria. Palveluita tarvitaan ja niitä käytetään talouden vaihteluista riippumatta. Keskuksen maksullinen palvelutoiminta ja yhteisrahoitteiset hankkeet lisääntyivät edellisestä vuodesta. Toimintavuosi oli taloudellisesti hyvä. MIKES on tavoitteensa mukaisesti pyrkinyt parantamaan vaikuttavuuttaan omalla toimialallaan verkottumalla suunnitelmallisesti kansainvälisesti, valtakunnallisesti ja alueellisesti. MIKESmetrologia ja FINAS-akkreditointi ovat hyvin haluttuja yhteistyökumppaneita sekä kotimaassa että kansainvälisesti. MIKES-metrologian keskeiset yhteistyökumppanit Otaniemessä ovat VTT ja Aalto-yliopisto. Alueellisen toiminnan painopisteenä oli yhteistyö Oulun ja Kajaanin alueiden toimijoiden kanssa, CEMIS-yhteistoimintahankkeessa. Kajaaniin perustetun voiman ja vääntömomentin sekä virtausten mittanormaalilaboratoriolla oli ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Kalibrointitoiminta oli suunnitelman mukaista, mutta investointeja jouduttiin vielä jatkamaan, joten toimintaa tuettiin suunniteltua enemmän budjettirahoituksella. Ulkopuolisten hankkeiden määrä ja volyymi olivat suunnitelman mukaisia. EU-rahoitteiset tutkimushankkeet vahvistivat MIKESin ja kotimaisten yhteistyökumppaneiden asemaa eurooppalaisessa tutkimusverkostossa. Vuoden lopussa oli käynnissä 27 EMRP-ohjelman hanketta. EMRP-hankkeet tukivat kotimaisia tutkimushankkeita ja paransivat viraston palvelukykyä ja verkostoitumista. Korkeatasoinen tutkimus tuki kansallisen mittajärjestelmän ylläpitoa ja kehittämistä. Akkreditoinnit ja muut pätevyyden arvioinnit toteutettiin suunnitelmien ja kysynnän mukaisesti. Yksikkö saavutti suunnitellun volyymin kustannusvastaavasti ja akkreditointi laajeni uusille alueille. Keskustelut akkreditoinnin hyväksikäytöstä laajenivat, ja hallinnonalarajat ylittäen on käynnistetty keskustelut useiden ministeriöiden kanssa. FINASin vertaisarviointi toteutettiin toukokuussa ja sen tuloksena Suomi jatkaa kaikissa kansainvälisissä sopimuksissa. Keskuksen talous toteutui suunniteltua paremmin. Omatoimisen tulojenhankinnan osuus nousi 48 %:iin ja tasapainotti keskuksen taloutta. Toiminnan kokonaistuotot lisääntyivät noin euroa (+ 18 %). Toiminnan kulujen lisäys, noin euroa, on pääosin seurausta toimintamenojen kasvusta ja uusista metrologiayksikön rekrytoinneista. Markkinasuoritteiden kustannusvastaavuus parani ja oli tulostavoitteiden mukainen. Työhyvinvointikyselyn (VMBaro) mukaan henkilöstön tyytyväisyys on parantunut kolmena viimeisenä vuonna. Erityisesti tiedonkulkua ja työnantajakuvaa kuvaavat työtyytyväisyysindeksit ovat parantuneet. Sairauspoissaolot olivat selvästi alle valtion keskiarvojen. Vuoden toiminta ja talous toteutuivat keskeisiltä osiltaan tulossopimuksessa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Timo Hirvi ylijohtaja

4 2 Tilinpäätös 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Kuva 1. 1 MIKESin toiminnan vaikuttavuusprosessi ja alue Todistusten / jäljitettävien mittausten lukumäärä Akkreditointi toimielinten pätevyys laboratoriot,sertifiointielimet, tarkastuslaitokset, EMAS, jne. vaikuttavuus laatu, luotettavuus terveys, turvallisuus kilpailukyky elinkeinoelämä viranomaiset kuluttajat Metrologia mittaustulosten oikeellisuus mittauslaitteet, mittaajat, mittausmenetelmät asiantuntijat, tutkijat Kansalliset mittanormaalilaboratoriot Akkreditoidut kalibrointilaboratoriot ~ 30 kpl Teollisuuden kalibroinnit ja mittaukset Akkreditoidut testauslaboratoriot Tutkimuslaitosten mittaukset ~ 200 kpl Julkisen sektorin mittaukset Lakisääteisen metrologian mittaukset -kauppa Mittatekniikan keskuksen vuotuinen kalibrointisuoritteiden määrä on noin Mittalaitteen kalibroinnista alkava vaikutusketju laajenee nopeasti. Mittausten osuus on n. 2 % BKT:sta eli runsaat 3 mrd euroa. TOIMINTA-AJATUS, AJATUS, VISIO, ARVOT JA STRATEGISET TAVOITTEET Mittatekniikan keskuksen säädösperusteiset tehtävät: Mittatekniikan keskuksen tehtävänä on kansallisen mittausjärjestelmän (metrologiajärjestelmä) ja pätevyyden toteamisjärjestelmän (akkreditointijärjestelmä) kehittäminen ja ylläpito. Sen tehtävänä on vastata myös säännöksissä ja määräyksissä edellytetyistä mittauspalvelutoimintaan ja testauslaboratorioiden pätevyyden toteamiseen liittyvistä tehtävistä. Mittatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ajatus MIKES tekee kansainvälisen tason metrologista tutkimusta, siirtää SI-mittayksiköt elinkeinoelämän ja viranomaisten käyttöön, kehittää mittaussovelluksia teollisuudelle ja vastaa akkreditointi- ja pätevyydenarviointitoiminnasta Suomessa. Visio Metrologia ja akkreditointi ovat laajalti käytettyjä ja parantavat Suomen kilpailukykyä ja yhteis-kunnan toimivuutta Arvot Mittatekniikan keskuksessa arvostetaan asiantuntevuutta, myönteistä vuorovaikutusta, kansainvälisyyttä ja rohkeaa uudistuvuutta. MIKES sitoutuu lisäksi koko valtionhallinnon yhteisiin toimintatapoihin ja arvopohjaan, joihin kuuluvat mm. avoimuus, tasa-arvo, toiminnan tuloksellisuus, laatu, jatkuva kehittyminen, palveluperiaate sekä puolueettomuus ja riippumattomuus. Toimintatapa Keskuksen toiminta on asiakaslähtöistä, joustavaa ja kilpailukykyistä. Asiantuntemuksen korkeaa tasoa varmistetaan verkottumalla kansallisesti ja kansainvälisesti. Henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisen kehittymisestä huolehditaan. Keskus on toiminnassaan riippumaton ja puolueeton. TEM:n strategiset s tavoitteet ja kytkentä työ-

5 ja elinkeinoministeriön innovaatiostrategian linjauksiin 3 Tilinpäätös MIKESin toimintaa suunnataan ja kehitetään TEM:n konsernistrategian ja Innovaatio-osaston tavoitteet vuosille asiakirjan mukaisesti. TEM on asettanut toimialalleen hallituskauden mittaiset konsernistrategian mukaiset yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet. MIKESin toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus ilmenee tavoitelinjaus 1:n (Edistämme korkean arvonlisän uutta, kasvavaa ja vientiin suuntautuvaa yritystoimintaa) ja tavoitelinjaus 4:n (Poistamme rakenteellisia kilpailun esteitä) alaan kuuluvassa toiminnassa. Muissa tavoitelinjauksissa mainittuja asiakokonaisuuksia MIKESin toiminta edistää välillisesti eikä MIKESin toiminnan vaikuttavuutta ole mahdollista tältä osin mittareiden avulla yksiselitteisesti osoittaa. Konsernin tavoitelinjausten toteuttamiseksi TEM on asettanut innovaatiopolitiikan ja yritysten kansainvälistymisen tulosalueelle talousarvioesityksen valmisteluun liittyen konsernistrategian tavoitelinjauksista ja muista tulosalueen strategioista johdetut yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle. MIKESin toiminta kytkeytyy suoraan tai välillisesti seuraaviin tavoitteisiin: Yhä useampi yritys harjoittaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa, uudistaa toimintaansa innovaatioiden avulla ja ottaa käyttöön uusia liiketoimintamalleja. Tekninen turvallisuus- ja luotettavuus yhteiskunnassa ja yrityksissä pysyy korkealla tasolla. Yritykset ja tutkimuslaitokset hyödyntävät nykyistä enemmän kansainvälisiä tutkimusverkostoja ja -kumppanuuksia. Kansalliset ja alueelliset osaamis- ja innovaatiokeskittymät vahvistuvat ja osaamiskeskusten välinen yhteistyö kasvaa. Julkisten palvelujen tuottavuus kasvaa; syntyy uusia palvelutuotannon liiketoimintakonsepteja MIKES osallistuu aktiivisesti ja vaikutushakuisesti metrologiaan ja pätevyyden toteamiseen liittyvään eurooppalaiseen ja globaaliin yhteistyöhön. Erityisinä painopisteinä ovat EURAMETin kautta toteutettavat tutkimushankkeet ja -ohjelmat, joissa MIKESin erikoisosaaminen ja toimitalon luomat mahdollisuudet voidaan hyödyntää. MIKES-metrologia osallistuu yhteiseurooppalaiseen artikla 185:een perustuvaan EU-rahoitteiseen EMRP (European Metrology Research Programme) tutkimusohjelmaan. Uudistunut EU-lainsäädäntö määrittelee puitteet akkreditointitoiminnan järjestämiselle ja käytölle jäsenmaissa, mikä lisää sidosryhmäyhteistyötä erityisesti kansallisella tasolla. Akkreditoinnin hyödyntäminen enemmän EU:n harmonisoidussa yhteisölainsäädännössä edellyttää akkreditoinnin uudenlaista soveltamista eri hallinnonaloilla ja resurssien kohdentamista palvelemaan myös yksittäisiä asiakkaita tai asiakasryhmiä. MIKES toimii yhdessä Metrologian neuvottelukunnan kanssa aktiivisesti kemian metrologian kehittämisessä ja yhteen kokoamisessa.

6 4 Tilinpäätös Toiminnan vaikuttavuus VAIKUTTAVUUS Taulukko 1. 1 Vuoden tulossopimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tulostavoitteet (Tulossopi- muksen luku 2, 2, Yhteiskunnallinen vaikuttavuus) MIKESin toiminta ja palve- lut varmistavat yhteiskun- nan ja elinkeinoelämän kilpailukykyä ja teknistä turvallisuutta. MIKESin toiminnan vaikutusmekanismi yhteiskuntaan (panos-tuotos-suhde) selvitetään yliopistotutkimuksena. MIKES edistää toiminnallaan metrologian ja akkreditoinnin käytön horisontaalista laajentamista eri hallinnonaloilla (MMM, STM, LVM, YM ja SM). MIKES sijoittuu hyvin eurooppalaisten metrologialaitosten joukossa strategisesti keskeisillä alueilla, sija. Metrologian ja akkreditoin- nin palveluja käyttävät k asiakkaat ovat kansainvälii- sillä markkinoilla kilpailu- kykyisiä. Suomi on mukana kaikissa MIKESin toimialan kansainvälisissä sopimuksissa, kyllä /ei. Toteuma 2010 Toteuma 2011 Tavoite Toteuma Selvityshanketta valmistelevia hankkeita Oulun yliopiston ja Measurepolisin kanssa (3 kpl diplomityö ja 1 väitöskirjan osajulkaisu) Varsinaisen selvityshankkeen käynnistys Valmistelevat keskustelut hallinnonalojen kanssa Selvityshanke käynnistetty Hallinnonalakohtaiset keskustelut toteutettu TEM:n kanssa kyllä kyllä kyllä kyllä Tieteellistä metrologiaa koskeva yhteistyö Otaniemen tiede- ja teknologiayhteisössä on jatkunut ja kehittynyt edelleen myönteisesti. MIKES-metrologian EMRP-ohjelmassa meneillään olevat projektit ovat vahvistaneet tätä yhteistyötä ja luoneet kuvaa MIKESistä korkeatasoisena tutkimuslaitoksena. EMRP-tutkimusohjelman vuoden haun tuloksena 9 uutta hanketta alkoi vuonna. Otsikoina haussa olivat: Health, SI Broader Scope & New Technologies. Vuoden haku kohdistui aihealueille: Industry, SI Broader Scope & Open Excellence. MIKESin hakemuksista hyväksyttiin toteutettaviksi 15. Suomen Akatemian hankerahoitus samoin kuin päätökset akatemiatutkijan ja tutkijatohtorin viroista vahvistavat selkeästi tavoitetta olla viiden parhaan eurooppalaisen metrologian laitoksen joukossa. Suomalaisen teollisuuden ja tutkimuslaitosten mielenkiinto välitetään EMRP-komitealle. Haussa ollaan aktiivisesti mukana ja pyritään edelleen suurempiin hankekokonaisuuksiin. Teollisuuden ja tutkimuslaitosten osuus pyritään integroimaan suoraan projekteihin tai välillisesti kotimaisten projektien kautta. Soveltavan metrologian alalla MIKES oli mukana useissa projekteissa. Kajaanissa MIKES osallistui kahteen TEKES-projektiin ja toimii paikallisessa dosenttitiimissä. MIKES on osakkaana energia- ja ympäristöalueen SHOKiin perustetussa CLEEN Oy:ssä. CLEENissä aktiviteettimme suuntautui kolmeen aihealueeseen: MMEA, SGEM ja FCEP. Näistä MIKESillä oli ohjelmapäällikkyys MMEA-ohjelmassa. Uusia mittausmenetelmiä demonstroitiin MATINEn rahoittamana. Tehtiin myös suoria yritysprojekteja.

7 5 Tilinpäätös MIKES-metrologia on mukana Kajaanissa CEMIS-konsortiossa ja perustetussa soveltavan mittaustieteen ryhmässä. Voima- ja vääntömomenttilaboratorion siirto Lahdesta Kajaaniin on toteutettu, vertailumittauksia on vielä meneillään. Vesivirtausmittauslaitteiston osalta käyttöönotto on vielä osittain kesken. Vertailumittausten tulosten perusteella MIKES on pysynyt erinomaisella tasolla ja siten säilyttänyt erinomaisen maineensa. CIPM MRA -sopimukseen liittyvä kansallisten metrologialaitosten laatujärjestelmä on raportoitu EURAMETin TC-Q:ssa (Technical Committee-Quality). Suomalaisten instituuttien laatujärjestelmä sai täyden luottamuksen. Vertaisarvioinnit (peer evaluation) Tšekin, Slovakian ja Puolan kanssa jatkuivat suunnitelman mukaisesti. EU:n akkreditointi- ja markkinavalvonta-asetuksen (EU 765/2008) myötä uusiin arviointialueisiin liittyvä kansallinen viranomaisyhteistyö on lisääntynyt. TEMin kanssa valmisteltiin RES (Renewable Energy Sources) direktiivin ja energiatehokkuusdirektiivin direktiivin täytäntöönpanoa. Energiamarkkinaviraston kanssa on käsitelty uutta päästökauppalainsäädäntöä. YM:n kanssa on käsitelty ympäristöteknologian verifiointiohjelmaa (ETV) ja rakennustuoteasetusta sekä rakennustuotteisiin liittyvää kansallista lainsäädäntöä. LVM/Ficoran kanssa on käsitelty tietoturvallisuusjärjestelmien arviointilaitoksia, STM:n kanssa konedirektiiviin liittyviä kysymyksiä ja Valviran kanssa lääkinnälliset laitteet direktiiviä ja asetusta. Vakiintunut yhteistyö jatkui TRAFIn kanssa ajoneuvoihin ja liikenteeseen liittyvistä arvioinneista, EVI- RA/MMM/STM:n kanssa elintarvike- ja vesitestaukseen liittyvistä kysymyksistä sekä STUKin kanssa ydinvoimaturvallisuuteen liittyvistä arvioinneista. Samoin yhteistyö on jatkunut TUKESin kanssa koskien mm. painelaitteita, YM/ SYKEn kanssa liittyen Global EMAS -akkreditointiin sekä arkistolaitoksen kanssa liittyen sähköisen arkistoinnin sertifiointiohjelmaan. Myös osallistuminen THL:n koordinoimaan kliinisen auditoinnin kehittämisen ja seurannan työryhmään on jatkunut. FINAS-akkreditointipalvelu täyttää kansainväliset laatuvaatimukset, kun akkreditointitoiminnan vastavuoroinen vertailukelpoisuus on kansainvälisesti tunnustettu. Akkreditointitoiminnassa tämä osoitetaan olemalla mukana EA:n, ILACin ja IAF:n monenkeskisissä akkreditointien tunnustamissopimuksissa (ns. MLA- ja MRA-sopimukset). FINASin vertaisarviointi toteutettiin toukokuussa. Sen tuloksena FINAS jatkaa nykyisissä MLA- ja MRA-sopimuksissa sekä laajentaa standardin ISO (päästökauppatodentajat) kattavaan MLA-sopimukseen, kun se EA:n tasolla solmitaan. Uutena sopimuksena FINAS allekirjoitti tarkastuslaitosakkreditoinnin kansainvälisen ILAC MRA sopimuksen, joka solmittiin syksyllä. EMAS- arviointi toteutettiin joulukuussa ja sen loppuunsaattaminen oli vielä kesken. Vuonna FINAS osallistui EA:n, ILACin ja IAF:n yleiskokous-, komitea- ja ryhmätyöskentelyyn sekä äänestys- ja lausuntokierroksiin kansainvälisten sopimusten edellyttämällä tavalla. FINASin edustaja jatkoi EU:n rintasyöpäseulontaohjelman johtoryhmässä. Lisäksi FINASin edustajat toimivat jäseninä kolmessa EA:n vertaisarviointiryhmässä. Eurooppalaisen ja kansainvälisen rajat ylittävän akkreditoinnin periaatteiden mukaisesti FINAS toteutti arviointeja yhteistyössä Egyptin (EGAC), Latvian (LATAK) ja Iso-Britannian (UKAS) akkreditointielimien kanssa. Yhteistyösopimukset ja projektit, verkottuminen Mittatekniikan keskuksen tavoitteena on olla toimialallaan elinkeinoelämän ja julkishallinnon yhteistyökumppani, joka tukee näiden menestystä ja kansallisen innovaatioympäristön kehittymistä. Yhteistyö Aalto-yliopiston Mikro- ja Nanotieteiden laitoksen kanssa, Olli V. Lounasmaa laboratorion ja Helsingin yliopiston Fysikaalisen kemian laboratorion kanssa on ollut aktiivista. EMRP-hankkeiden kautta MIKES-metrologia on verkottunut hankkeisiin osallistuvien eurooppalaisten tutkimus- ja metrologialaitosten kanssa. MIKES-metrologia on toiminut ja toimii aktiivisesti löytääkseen EMRP-hankkeissa tehdyille innovaatioille ja tutkimustuloksille kotimaisia teollisia hyödyntäjiä. Kansainvälistä yhteistutkimusta tehtiin myös Kanadan NRC:n kanssa. Akkreditointi- ja markkinavalvonta-asetus (765/2008/EY) on ollut voimassa kaksi vuotta. Akkreditoinnin merkitys ja painoarvo on kasvanut ja vahvistunut. Tämä näkyy lisääntyneenä yhteistyönä eri hallinnonalan viranomaisten kanssa. Vuoden aikana keskus on tehnyt kotimaista yhteistyötä mm. seuraavien yhteistyökumppaneiden kanssa: MIKES metrologian kansallista yhteistoimintaa Jäsenenä EURAMETissa, EMRPssä, metrijärjestön konsultatiivisissa komiteoissa CCL, CCEM ja CCPR ja CCT:ssä. Yhteinen tutkimusprofessuuri Aalto-yliopiston TKK:n kanssa

8 Alan opetusta TKK:lla, OY:ssa ja JY:ssa Tutkimusyhteistyötä mm. Aalto-yliopiston, VTT:n, JY:n ja OY:n kanssa Tutkimusyhteistyötä yritysten kanssa CEMIS-yhteistyö Kajaanissa Metrologian neuvottelukunta SHOK (Cleen Oy)- ja OSKE-osallistuminen FINAS akkreditointipalvelun kansallista yhteistoimintaa 6 Tilinpäätös TEM: RES direktiivi (uusiutuva energia), energiatehokkuusdirektiivi TEM/EMV: uusi päästökauppalainsäädäntö YM: ETV (Environmental technology verification) YM: Rakennustuoteasetus, rakennustuotteisiin liittyvä kansallinen lainsäädäntö YM + SYKE: Global EMAS, EU:n jätelainsäädäntö (End of Waste), päästömittaus LVM/Trafi: ajoneuvoihin ja liikenteeseen liittyvät arvioinnit LVM/Ficora: tietoturvallisuus sertifiointiohjelma STM: konedirektiivi TUKES: painelaitekokoukset STUK: ydinvoimaturvallisuus Evira/Valvira/MMM: elintarvike- ja vesitestaus Arkistolaitos: sähköisen arkistoinnin sertifiointiohjelma Fimea: GLP Valvira: lääkinnälliset laitteet -direktiivi ja asetus THL: kliinisen auditoinnin kehittäminen Hallinto- ja tukipalvelut Ylijohtaja on tukenut verkottumista ja yhteistyötä erityisesti Oulun yliopiston kanssa sekä enegia- ja ympäristö-alan SHOK:ssa (CLEEN Oy) ja Kajaanin CEMIS hankkeissa samoin kuin akkreditointitoiminnan hyväksikäytön laajentamista yli hallinnonalarajojen. Hallintojohtaja, IT-päällikkö, taloussuunnittelija ja erikoissuunnittelija ovat osallistuneet hallinnonalan yhteistoimintaan toimialaansa liittyvissä työryhmissä ja verkostotapaamisissa. Mikesissä on toteutettu vuonna 2011 laaditun tietoturvallisuuden kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet. Mikes laati energiansäästösuunnitelman valtioneuvoston energiatehokkuustoimenpiteitä koskevan periaatepäätöksen ( ) mukaisesti. Kansainvälinen toiminta Mittatekniikan keskuksen kansainvälisen toiminnan tavoitteena on MIKESin toimialan kansainvälisten sopimusten tavoitteiden toteutuminen Suomessa. Tätä tavoitetta MIKESin molemmat yksiköt ovat toteuttaneet omissa viiteryhmissään. MIKES-metrologian kansainvälistä toimintaa: Mukana EURAMET e.v.:n toiminnassa. Mukana EMRP-tutkimusohjelmassa, Osallistui EURAMET:n kokouksiin: TC-T, TC-M, TC-F, TC-Q, TC-TF, TC-AUV, TC-EM, TC-L, TC- IM ja CC:n työryhmäkokouksiin MIKES mukana kansainvälisissä vertailuissa Toteutti jäljitettävyyden MIKESin primaarinormaaleista useiden maiden KML: n ja akkreditoitujen laboratorioiden referenssinormaaleihin FINAS akkreditointipalvelun kansainvälistä toimintaa: Osallistuttu EA:n (European co-operation for Accreditation), ILACin (International Laboratory Accreditation Cooperation) ja IAF:n (International Accreditation Forum Inc.) yleiskokous-, komitea- ja ryhmätyöskentelyyn sekä äänestys- ja lausuntokierroksiin kansainvälisten sopimusten edellyttämällä tavalla FINASin edustaja ollut arvioijana kolmessa EA:n vertaisarviointiryhmässä. FINASin edustaja jatkoi EU:n rintasyöpäseulontaohjelman johtoryhmässä Osallistuttiin EA:n direktiiviverkoston toimintaan

9 7 Tilinpäätös Taulukko 2. Mittatekniikan keskuksen julkaisutoiminta vuosina 2010 (kpl) MIKESin julkaisusarja Tieteelliset artikkelit kv. julkaisuissa Muut julkaisut Opinnäytteet *) 5 Esitykset kv. konferensseissa *) Opinnäytetöihin sisältyy yksi väitöskirja ja kaksi muuta opinnäytetyötä Tiedotus- ja julkaisutoiminta Tiedotuslehti Tiimalasi ilmestyi kahdesti. Asiakas- ja sidosryhmille postitettavan julkaisun painosmäärä oli kpl. Metrologian yksikön asiakasviestintää on toteutettu julkaisu-, seminaari- ja koulutustoimintana. Tilaisuuksia oli yhteensä 10. Osallistujamäärä oli parhaimmillaan henkilöä. Osa tilaisuuksista toteutettiin yhteistyökumppanien kanssa. Metrologian keskeisille asiakkaille suunnatun TOPFive-julkaisun painosmäärä oli 400 kpl. Osallistuminen FINASin järjestämiin arvioijakursseihin ja koulutustilaisuuksiin on ollut edelleen runsasta. Koulutustilaisuuksia järjestettiin 8 kpl. FINASin edustajat ovat pitäneet yhteensä 14 esitelmää eri järjestäjien tilaisuuksissa. FINASBulletiini tiedotuslehteä julkaistiin sähköisenä kaksi numeroa. Tiedot akkreditointivaatimuksista (Päätös P1, Tiedote 10) ja niihin liittyvistä oppaista on pidetty ajan tasalla. Myös akkreditointiin viittaamisen säännöt (Vaatimus V1) on päivitetty. Tunnettuuden ja näkyvyyden kehitys Mittatekniikan keskus on saanut näkyvyyttä seitsemässä sanoma-, ammatti- ja paikallislehdessä julkaistussa uutisessa tai artikkelissa. Mikesin verkkosivuille tehtiin vuoden aikana noin käyntiä (noin käyntiä vuonna 2011 ja käyntiä vuonna 2010). MIKES on mukana myös sosiaalisessa mediassa: Facebookin viikoittaisten päivitysten lukijamäärä on selvässä kasvussa.

10 8 Tilinpäätös 1.3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Toiminnallisen tuloksellisuuden mittarit kytkeytyvät konsernistrategian tavoitelinjauksiin 1 ja 4. Taulukko 3. Vuoden tulossopimuksen toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet Taloudellisuus ja tuottavuus (Tulossopimuksen luku 3.1., Toiminnallinen tehokkuus) Toteuma 2010 Toteuma 2011 Tavoite Toteuma Metrologian omatoimisen rahoituksen osuus kasvaa. Kotimaisten hankkeiden volyymi, Kajaanin yksikön kalibrointitoiminnan volyymi, Suomen osuus eurooppalaisista metrologian alan tutkimushankkeista (EMRP, vuodesta 2013 eteenpäin EMPIR), %- n/a 4,0 4,0 6,7 osuus volyymista MIKESin osuus eurooppalaisista metrologian alan tutkimushankkeista (EMRP, vuodesta 2013 eteenpäin EMPIR), %- 3,06 4,0 3,0 5,9 osuus volyymista Kajaanin yksikön volyymi metrologian kokonaisvolyymistä, %* CEMIS-hankkeiden volyymi (1 000 euroa) (Talousarviotavoite) Kajaanin yksikön volyymi (1 000 euroa) (Talousarviotavoite)* Resurssien käyttöä tehostetaan strate- gisten ja operatiivisten liittoutumien, verkottumien sekä muun yhteistyön avulla. la. Alihankinnan lisääminen akkreditointitoiminnassa, % *Ulkopuoliset tulot ilman ELY-keskuksen rahoja Tavoitteita laadittaessa ei tiedetty kaikkien vuoden kotimaisten hankkeiden rahoituspäätöksistä. Taulukko 4. Maksullisen palvelutoiminnan tulojen ja muun ulkopuolisen rahoituksen kehitys vuosina 2010 TP 2010 TP 2011 TP %-osuus Maksullisen palvelutoiminnan tulot Vuokrat ja käyttökorvaukset Yhteisrahoitteisen toiminnan tulot *) Talousarviotalouden sisäinen yht.rahoitt.rahoitus (SA) Omatoiminen rahoitus yhteensä % Budjettirahoitus % *) Sisältää myös Kajaanin yksikön ELY-keskukselta saaman rahoituksen Omatoimisen rahoituksen osuus oli 48 %. Metrologian yksikön omatoimisen rahoituksen määrä nousi edellisen vuoden määrästä noin euroa. Kalibrointitoiminnan tuotot sekä Espoossa että Kajaanissa ovat kasvaneet. Kasvua on yhteensä 32 %. Toimeksiantoja on sekä kotimaasta että ulkomailta. Viron MoU-pohjainen jäljitettävyyspalvelu on jatkunut. Erillisprojektina Viroon tehtiin tärinäkartoitus heidän uusiin laitetiloihinsa. Viron ja Latvian mittausten jäljitettävyys MIKESin mittanormaaleihin toteutettiin erillissopimusten puitteissa. Kajaanin toimipisteen kalibrointitoiminta jäi toisena vuotenaan tavoitteesta. Metrologian yksikön markkinasuoritteiden kustannusvastaavuus oli 111 %. Akkreditointiyksikön julkisoikeudellisten suoritteet tuotettiin kustannusvastaavasti (105 %).

11 9 Tilinpäätös Investoinnit it Merkittävin investointihanke on ollut voiman ja vääntömomentin sekä nestevirtausten mittanormaalilaboratorion perustaminen Kajaaniin. Hanke käynnistyi jo vuoden 2010 puolella ja valmistui pääosin vuoden 2011 lopulla. Eräin osin investointi jatkui vielä vuoden alkupuolelle. Hanke toteutunee noin 1,6 milj. euron suunnitelman rajoissa. Espoon toimipisteessä on investoitu ionikelloprojektin laitteisiin ja välttämättömiin mittalaiteinvestointeihin Toiminnan T tuottavuus Mittatekniikan keskuksen henkilötyövuosimäärä on sopeutettu budjetissa myönnettyihin ja toiminnasta saataviin tuloihin. Henkilötyövuosimäärää seurataan osana vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaa. Kalibrointitoiminnan osalta tuottavuuden tarkastelu perustuu annettuihin kalibrointitodistuksiin ja maksullisen palvelutoiminnan henkilötyövuosiin. Tämä tuottavuuden tarkastelu mittaa toiminnan tehollisesta kokonaistyöajasta ainoastaan 11 %:n osuutta. Taulukko 5. MIKES metrologian kalibrointitoimeksiannot ja maksullisen toiminnan htv m uutos, % Annetut kalibrointitodistukset htv 5,6 6,2 8,3 33 An netut todistukset, kpl/h tv 202, ,6 200,8-23 Taulukko 6. FINASin arvioimat toimielimet ja pääarvioija/arvioija /arvioijaresurssi resurssit m uutos, % Arvioidut toimielimet, kpl Pääarvioija/arvioijaresurssit, htv 12,7 12,1 12,3 2 Arvioidut toim ielim et, kpl/htv 16,5 17,2 17, Toiminnan T taloudellisuus Vuoden henkilöresurssien käyttö ja vastuualueille kohdistettujen kustannusten jakautuminen on esitetty taulukossa 7. Taulukko 7. Henkilöstö (htv) ) ja kustannukset (milj. euroa) ) vastuualueittain vuonna TP 2010 TP 2011 HENKILÖSTÖ KUSTANNUKSET htv m ilj. htv m ilj. htv tavoite-% toteu- tuma -% m ilj. tavoite-% toteu- tuma -% MIKES Metrologia, Espoo 42,1 6,558 43,1 6,717 48,9 56,6 57,9 7,063 62,6 61,5 MIKES Metrologia, Kajaani 1,6 0,112 5,8 0,434 6,8 7,4 8,1 0,777 4,1 6,8 FINAS Akkreditointi 17,8 2,223 18,4 2,302 18,3 23,7 21,7 2,579 22,4 22,4 Hallinto- ja tukipalvelut 10,2 1,117 10,5 1,086 10,4 12,3 12,3 1,073 10,9 9,3 71,7 10,010 77,9 10,538 84,5 100,0 100,0 11, ,0 100,0 Kokonaiskustannukset toteutuivat vajaa euroa suunniteltua korkeampina. Vastuualueista Metrologia Espoon ja Kajaanin sekä akkreditoinnin kustannukset olivat suunniteltua korkeammat Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Mittatekniikan keskuksen suoritetuotannon tuloutusperusteet vuodelle vahvisti työvoima- ja elinkeinoministeriö asetuksella (1394/2011) mittatekniikan keskuksen maksullisista suoritteista.

12 10 Tilinpäätös Maksuperustelain mukaisten muiden suoritteiden osa-alueen suoritteiden tuottamiseen ei ollut käytettävissä hintatukea, minkä vuoksi kustannusvastaavuutta hintatuen jälkeen ei ole sisällytetty tarkasteluun. Maksullisen toiminnan vuositulos kokonaisuutena oli euroa, jolloin kustannusvastaavuus toteutui 109 %:sti. Kokonaisvuositulos parani edellisvuodesta 7 %-yksikköä. Kertomusvuonna maksuperustelain mukaisia tuottoja kertyi kaikkiaan 3,7 milj. euroa. Näistä 62 % syntyi julkisoikeudellisten suoritteiden myynnistä ja 38 % liiketaloudellisesti hinnoitelluista markkinasuoritteista. Julkisoikeudellisten suoritteiden/markkinasuoritteiden suhde oli aiemmin 70/30, mutta suhde muuttui odotetusti Kajaanissa tapahtuvien kalibrointien määrän kasvattaessa markkinasuoritteiden myynnin osuutta kokonaismyynnistä. Julkisoikeudellisten suoritteiden myynti koostuu kokonaisuudessaan akkreditointipalveluista, minkä vuositulos oli euroa. Julkisoikeudellisten suoritteiden osalta suhde tuotot/kustannukset oli 105 % (106 % vuonna 2011). Taulukko 8. 8 Kannattavuus ja kustannusvastaavuus (Tulossopimuksen luku 3.1., Toiminnallinen tehokkuus) Maksullinen toiminta Maksuperustelain mukaisten julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % Maksuperustelain mukaisten markkinasuoritteiden kustannusvastaavuus, % Toteuma 2010 Toteuma 2011 Tavoite Toteuma Taulukko 9. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma Maksuperustelain mukaiset julk ulkisoikeudelliset suoritteet Tav oite 1000 euroa TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot Maksullisen toiminnan myyntituotot Maksullisen toiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä KOKON AISKU STANN UKSET Erilliskustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä Osuus yhteiskustannuksista Tukitoimintojen kustannukset Poistot Korot Muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä KU STANN USVASTAAVUU S (tuotot-kustannukset)

13 Taulukko 10. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma Maksuperustelain mukaiset muut suoritteet Tav oite 1000 euroa TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot Maksullisen toiminnan myyntituotot Maksullisen toiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä Tilinpäätös KOKON AISKU STANN UKSET Maksullisen toiminnan erilliskustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä Osuus yhteiskustannuksista Tukitoimintojen kustannukset Poistot Korot Muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä KU STANN USVASTAAVUU S (tuotot-kustannukset) Markkinasuoritteiden myynnin tulos oli ylijäämäinen euroa. Markkinasuoritteiden osalta suhde tuotot/kustannukset oli 115 % (94 % vuonna 2011). Markkinasuoritteiden tuottoja kertyi metrologian yksikön kalibrointi- ja asiantuntijapalvelujen myynnistä euroa ja akkreditointiyksikön asiantuntija- ja koulutuspalveluista euroa. FINASin osalta kustannus-vastaavuus oli 206 % ja metrologian osalta 112 %. Metrologian yksikön toiminnassa toimitila- ja muiden yleiskustannusten kohdistaminen t&k-toimintaan sekä toisaalta maksulliseen ja yhteisrahoitteiseen toimintaan määriteltiin suhteessa 70/30, jossa 70 %:n osuus kohdistui maksulliseen toimintaan ja yhteisrahoitteiseen toimintaan. Jakoperusteena käytetään toimintoihin kohdistuvaa työaikaa Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus Yhteisrahoitteista toimintaa on sellainen toiminta, johon saadaan rahoitusta joko valtion ulkopuolelta tai toiselta virastolta tai laitokselta ilman velvoitetta luovuttaa rahoittajalle välitöntä vastiketta (TM 0805/2008). MIKESin yhteisrahoitteisen toiminnan volyymi kasvoi edelleen projektien määrän lisääntyessä. EUyhteisrahoitteisia hankkeita oli sekä 7. puiteohjelman piirissä, Interreg IV- ohjelmassa että EAKRosarahoitteisina. Kotimaisia yhteisrahoittajia olivat Tekes, Suomen Akatemia, Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta (MATINE) sekä Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö.

14 Taulukko 11. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma Laskelma omarahoitusosuudesta 12 Tilinpäätös Tav oite 1000 euroa YHT EISRAHOIT T EISEN T OIMINNAN T UOT OT Muilta valtion virastoilta saatu rahoitus EU:lta saatu rahoitus Muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus Yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot 0 Tuotot yhteensä Yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä Yhteisrahoitteisen toiminnan yhteiskustannusosuus Tukitoimintojen kustannukset Poistot Korot Muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä OM AR AHOITUSOSUU S (Tuotot - Kustannukset) Omarahoitusosuus, % 53 % 60 % 50 % 72 % Kertomusvuoden yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot olivat yhteensä 1,8 milj. euroa. Kotimaisten hankkeiden rahoitusosuudet kokonaiskuluihin vaihteli välillä 35,9 80 %. EU-hankkeisiin saatava rahoitusosuus kokonaiskuluista on ollut laskeva. Viimeisimmän päätetyn haun (Call ) rahoitusosuudeksi on vahvistettu 42,8 % (vrt. vuoden 2009 rahoitusosuus 46,1 %). TEKES ja Suomen Akatemia rahoittivat hankkeista 44 %, EU 38 % sekä elinkeinoelämä ja säätiöt 18 %. Yhteisrahoitteisiin hankkeisiin käytetty työaika oli 24,8 htv (16,1 htv vuonna 2011). MIKES on hakeutunut mukaan sellaisiin yhteisrahoitteisiin hankkeisiin, jotka tukevat sen perustehtävän hoitamista ja palvelukykyä. Yhteisrahoitteinen toiminta liittää MIKESin osaksi kotimaista ja eurooppalaista alan yhteistyöverkostoa, lisää keskuksen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa menestyminen on vahvistanut MIKESin asemaa alan laitosten eurooppalaisessa kärjessä.

15 13 Tilinpäätös 1.4 TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Suoritteiden määrät ja julkishyödykkeet Taulukko 12. Suoritteet ja julkishyödykkeet (Tulossopimuksen luku 3.2. Tuotokset ja laadunhallinta) MIKES toimii yli hallinnonalaraa- jojen ja kasvaa k verkostojen kautta. Kajaanin yksikkö keskittyy CE- MIS-yhteistyössä ympäristön mittausten luotettavuuden kehittämiseen, hankkeiden vuosittainen määrä. MIKES toimii valituissa SHO- Keissa. Tutkimustoiminnan tavoitteena on synnyttää kaupallistettavia ideoita ja tuotteita. Toteuma 2010 Osakkuus CLEEN Oy:ssä Toteuma 2011 Hankepäällikkyys CLEEN Oy:ssä Tavoite Toteuma MIKES on mukana SHOKeissa, joissa tuotetaan mittaustuloksia. Tavoitteena on, että vuoden 2015 loppuun mennessä hanketoiminnan avulla on syntynyt 2 kaupallistetta-vaa ideaa tai tuotetta yrityksille. MIKES on mukana SHOKeissa, joissa tuotetaan mittaustuloksia Metrologiatoiminnan sopimuslaboratoriot, kpl Akkreditoinnin tekniset tukiverkostot kattavat keskeiset toimialat, sidosryhmäyhteistyön laajuus Suomalainen mittaus- ja laatu- toiminta on eurooppalaista huipputasoa. SI-mittanormaalijärjestelmää ja pätevyydenarviointia toteutetaan kansallisten tarpeiden mukaan sekä kansainväliset sopimukset ja normit täyttäen. Metrologian vertailumittauksissa menestyminen asteikolla 1 5. MIKES-metrologian antamat kalibrointitodistukset FINASin arvioimat toimielimet, lukumäärä Tukiverkostoperiaatteiden luominen Tukiverkostoperiaatteet luotu 3 3,5 3,5 3, Akkreditoinnit ja muut pätevyyden arvioinnit toteutettiin suunnitelmien ja kysynnän mukaisesti. Vuonna uusia akkreditointipäätöksiä tehtiin 18 kpl, uudelleenakkreditointipäätöksiä 47 kpl ja muutospäätöksiä 177 kpl. Uusia hakijoita oli käsittelyssä vuoden lopussa 17 kpl. Akkreditoinnin lopettaneita toimielimiä oli 7 kpl, joista yhden toiminta loppui ja kuuden toiminta yhdistettiin toiseen akkreditoituun organisaatioon. Uusina arviointialueina toteutettiin yksi Global EMAS -akkreditointi ja sähköisen arkistoinnin kansallisen Sähke2-sertifiointiohjelman akkreditointi. Kolme päästökauppatodentajaa on akkreditoitu standardin ISO 14065:n mukaisesti. Ilmoitettuina laitoksina toimivien toimielimien akkreditointipäätöksiä oli vuoden loppuun mennessä yhteensä 11 kpl, aloina rakennustuote- laivavaruste-, rautatie-, huvivene-, ATEX-, radio- ja telepääte-, mittauslaite-, kone-, hissi-, kaasulaite-, kuumavesikattila-, pienjännite- ja EMC-direktiivit sekä rakennustuoteasetus. Jatkuvasti kerättävän asiakaspalautteen taso on pysynyt korkeana. Vuonna numeeristen arvosanojen keskiarvo oli 4,2/5 samoin kuin edellisenä vuonna.

16 14 Tilinpäätös Metrologian yksikössä noudatetaan sekä SFS-EN ISO 9001: että SFS-EN ISO/IEC 17025: standardeja. Laatuasioita käsitellään yksikön johtajan johdolla ryhmäpäälliköiden kokouksissa. Vuosittain järjestetään sisäisiä auditointeja ja johdon katselmus. Auditointeihin on sisällytetty myös MIKES-Aalto Mittaustekniikka, Säteilyturvakeskus, Geodeettinen laitos, Ilmatieteen laitos ja Suomen ympäristökeskus. Vuosittain raportoidaan myös EURAMET TC-Q:lle laatutoiminnasta ja laatujärjestelmän kehityksestä. Lisäksi MIKES koordinoi EURAMET TC-Q projektia laatujärjestelmien vertaisarvioinnista. MIKESin lisäksi projektissa mukana ovat CMI (Tšekki), SMU (Slovakia) ja GUM (Puola). Metrologian yhtenä volyymia kuvaavana tekijänä suoritteiden määrävertailussa käytetään vuosittain annettujen kalibrointitodistusten määrää. Kalibrointimääriä tarkastellaan Espoo toimipaikan osalta suureryhmittäin. Kajaanin toimipaikan kalibrointimäärät ovat omana ryhmänään. Kajaanin kalibrointitoiminta käynnistyi asteittain maaliskuun 2011 alusta ja on päässyt hyvään vauhtiin vuonna. Taulukko 13. Annetut netut kalibrointitodistukset Mittalaitteiden kalibroinnit ryhmittäin, k pl Tot Tot Tot Muutos % Lämpö ja massa, paine ja kosteus Pituus Sähkö, aika ja taajuus, akustiikka Yhteensä, Espoo Yhteensä, Kajaani Yhteensä Taulukko 14.. Metrologiayksikön kalibrointitulot 2010 (1 000 euroa) Tot 2010 Tot 2011 Suunn Tot tot.aste Metrologia Espoo % Metrologia Kajaani % Yhteensä % Taulukko 15. Akkreditointiyksikön tulot vuosina (1 000 euroa) Tot Tot Suunn Tot tot.aste Pätevyydenarvioinnit % Muut tulot % Yhteensä %

17 15 Tilinpäätös Taulukko 16. Akkreditoitujen toimielinten kumulatiivinen kokonaismäärä ja vuosittaiset erityisvaatimuksiin perustuvat arvioinnit 2010 sekä aktiiviset Tot 2010 Tot 2011 Suunn Tot Aktiiviset Akkreditoidut toimielimet Kalibrointilaboratoriot Testauslaboratoriot Sertifiointielimet Tarkastuslaitokset EMAS-todentajat Vertailumittausjärjestäjät Todentajat 3 3 Yhteensä Muut arvioinnit Ilmoitetut laitokset Erityisvaatimuksiin perustuvat arvioinnit Yhteensä Akkreditointiyksikön toimintavolyymin kehitystä on seurattu akkreditoitujen toimielinten vuoden lopun kumulatiivisella sekä aktiivisesti toimivien toimielinten lukumäärällä. Pitempään akkreditoituna olleet toimielimet laajentavat ja kohdentavat pätevyysalueitaan paremmin tarpeitaan vastaaviksi ja isommat organisaatiot yhdistävät akkreditointejaan yhden tunnuksen alle. Sekä metrologian yksikön kalibrointipalvelut että FINASin akkreditointipalvelut ovat volyymiltaan hyvin vaihtelevan suuruisia, joten tuottotiedot täydentävät kuvaa toiminnan laajuudesta ja kohdentumisesta eri sektoreille. Kuva 2. 2 Metrologian yksikön maksuperustelain mukaiset tuotot asiakassektoreittain sekä yhteisrahoitt- teisten tutkimus- ja kehityshankkeiden tuotot (3,4 milj. euroa) Metrologian yksikön omatoimisesta tulonhankinnasta runsas kolmannes tulee elinkeinoelämältä ja koostuu kalibrointi- ja asiantuntijapalveluista. Muut tuotot koostuvat pääosin yhteisrahoitteisten hankkeiden rahoituksesta EU:lta, Suomen Akatemialta ja kotimaisilta säätiöiltä. Kunta- ja valtiosektorin osuus on vähäinen.

18 16 Tilinpäätös Kuva 3. Akkreditointiyksikön maksuperustelain m mukaiset tuotot asiakassektoreittain sekä muut tuotot (2,4 milj. euroa) Akkreditointiyksikön palvelutoiminnan tuloista yli kaksi kolmasosaa tulee elinkeinoelämästä, vajaa viidennes kuntasektorilta ja noin 11 % valtionhallinnosta Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkisoikeudellisten suoritteiden laatu Taulukko 17.. Palvelukyky ja laatu (Tulossopimuksen luku 3.2. Tuotokse uotokset t ja laadunhallinta) Toteuma 2010 Toteuma 2011 Tavoite Toteuma Pätevyydenarviointipalvelujen laajeneva kysyntä tyydyte- kyllä kyllä kyllä kyllä tään, kyllä/ei Asiakastyytyväisyys (1-5) Metrologia 4,7 Metrologia 4,7 Metrologia 4,6 >4 Finas 4,4 Finas 4,2 Finas 4,2 Sidosryhmäkysely (joka toi- nen vuosi, 2013) (kyllä/ei) (tavoitetasojen määrittely v. 2013) Käsittelyajat merkittävimmistä suoritteista MIKES-metrologian antamat kalibrointitodistukset Toimitusaikaselvitys Toimitusaikaselvitys on tehty. FINASin arvioimat toimielimet Toimitusaikaselvitys Toimitusaikaselvitys on tehty. CAF (joka toinen vuosi, 2013) (kyllä/ei) kyllä Kansallinen mittanormaalijärjestelmä, kalibrointipalvelu ja akkreditointipalvelu (FINAS) täyttävät kansainväliset laatuvaatimukset, jos mittaus- ja kalibrointitulosten ja akkreditointien vertailukelpoisuus on kansainvälisesti tunnustettu. Akkreditointitoiminnassa tämä osoitetaan olemalla mukana EA:n, ILACin ja IAF:n monenkeskisissä akkreditointien tunnustamissopimuksissa ja metrologiatoiminnoissa osallistumalla metrisopimuksen jäsenmaiden metrologian laitosten vastavuoroisen tunnustamissopimuksen (CIPM/MRA) mukaisesti menestyksellisesti kansainvälisiin vertailumittauksiin sekä täyttämällä sopimuksen mukaiset laatujärjestelmävaatimukset ns. self declaration -periaatteen pohjalta. Toimintajärjestelmän kehittämisessä sovelletaan Euroopan laatupalkintokriteeristön (EFQM) ja standardin SFS-EN ISO 9001: 2000:n periaatteita. Yksiköiden toimintajärjestelmien kehittämisessä otetaan lisäksi huomioon myös niiden toimintaan liittyvät kansainväliset laatustandardivaatimukset, jotka on yksilöity yksiköiden laatukäsikirjoissa. Ylijohtaja hyväksyy koko Mittatekniikan keskusta koskevan toimintajärjestelmäkuvauksen. Yksiköiden laadunvarmistuksesta vastaavat johtajat apunaan yksikön laatuvastaava.

19 17 Tilinpäätös 1.5 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN Taulukko 18. Vuoden talousarvion ja tulossopimuksen henkisten voimavarojen hallinnan ja kehittämii- sen tavoitteet Toteutunut Toteutunut Tavoite Toteutunut Henkilötyövuosien kehitys 71,7 77,9 80,0 84,5 - josta maksullisen toiminnan osuus, htv 12,1 13, ,1 - ulkopuolisen rahoituksen osuus, htv 10,2 16, ,8 1. Henkilöstön fyysinen hyvinvointi paranee - sairauspoissaolopäivät/htv 3,7 3,6 <4 3,0 - lyhytaikaiset (1 3 pv) sairauspoissaolotapaukset/htv 0,8 1,06 <0,6 1,2 - lyhytaikaiset (1 3 pv) sairauspoissaolotapaukset (Talousarviotavoite) < Organisaation osaaminen kasvaa liikkuvuutta lisäämällä - Organisaation/valtiokonsernin sisäiset henkilökierrot lkm/v ja kansainväliset vaihdot lkm/v Työnantajan kilpailukyky paranee -Sisäinen työnantajakuva (1 5) 3,4 3,5 3,5 - Muun työnantajan kuin valtion palvelukseen siirtyneet pl. eläköitymiset 2 2,5 1 - Työhakemukset/avoin työpaikka > Kokonaistyötyytyväisyys 3,2 3,4 4,0 3,6 - Johtaminen 3,4 3,5 3,6 - Työtyytyväisyysindeksi (1 5, naiset/miehet) 3,1/3,4 3,2/3,5 4,0/4,0 3,1/3,8 4. Työurien pidentyminen - Henkilökohtaisen eläkeiän ylittäneiden/yli 65-vuotiaiden %- osuus ,2 1,2 2,2 5. Tarkoituksenmukainen tapa tehdä työtä - Etätyössä olevat, % (lasketaan vuoden aikana etätyössä olleiden lkm:stä) Muut toteutumat - koulutuspäivät/htv 2,9 3 2,8 - pätevyysinvestoinnit, euroa/htv vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden %- osuus henkilöstöstä tutkijakoulutuksen saaneiden osuus, %-henkilöstöstä lähtövaihtuvuus, % 3,8 4,8 1,1 Henkilötyövuosimäärä on kasvanut edellisvuodesta, koska määräaikaisiin tutkimushankkeisiin on rekrytoitu uusia henkilöitä. Henkilötyövuosimäärä ylittää tulossopimuksessa mainitun, kehyspäätöksen mukaisen 8,5:llä. Henkilötyövuosien lisäys on toteutettu ulkopuolisella tutkimusrahoituksella. Kajaanin yksikön henkilötyövuosimäärä kasvoi 6,8:aan. Lyhytaikaiset sairauspoissaolot lisääntyivät, mutta sairauspoissaolopäivien määrä henkilötyövuotta kohden laski edellisestä vuodesta. Sairauspoissaolopäivät henkilötyövuotta kohden (3,0) on selvästi parempi kuin valtiolla keskimäärin (9,3). Työtyytyväisyysindeksi parani edellisvuodesta ja ylitti valtion keskiarvon, mutta jäi vielä tavoitteesta. Lähtövaihtuvuus on pysynyt pienenä. Avoimiin työpaikkoihin on ollut riittävästi hyviä hakijoita.

20 18 Tilinpäätös Metrologian yksikköön on palkattu kolme tohtoritason tutkijaa EMRP-hankkeisiin, kolme perustutkinnon suorittanutta tutkijaa, kolme jatko-opiskelijaa ja useita lyhytaikaisia tutkijavierailuja ja kesäharjoittelijoita. Metrologiassa on valmistunut yksi väitöskirja ja neljä diplomityötä/gradua. Tutkimushankkeisiin osallistuu tutkimushenkilöstöä Helsingin yliopistosta, Aalto-yliopistosta ja Oulun yliopistosta. Tutkijanvaihtovierailuja on tehty Saksaan, Ruotsiin ja Englantiin. Tutkijavaihto Turkista MIKESiin toteutui EMRP:n puitteissa. Metrologian yksikköön ja yhteishankkeisiin on rekrytoitu tohtoritason ja kansainvälisen taustan omaavia tutkijoita, mikä kertoo keskuksen kiinnostavuudesta työnantajana. Arvioijaosaamisen varmistamiseksi kahdeksan pääarvioijan osaamista on laajennettu uuteen akkreditointistandardiin ja kolmen pääarvioijan perehdytys järjestelmäsertifioinnin akkreditointiin on työn alla. FINASin henkilökunta on osallistunut ulkopuoliseen ja sisäiseen koulutukseen koulutussuunnitelmien mukaisesti. Arvioijaehdokkaille on järjestetty kaksi arvioijakurssia ja teknisille arvioijille arvioijaseminaari. Lisäksi viranomaistahoja edustavia asiantuntijoita on koulutettu teknisiksi arvioijiksi. Koulutustilaisuuksia on järjestetty liittyen standardeihin ISO/IEC 17025, ISO 15289, ISO/IEC 17020: ja ISO/IEC 17024:. FIINASin strategian 2015 mukaisesti on kehitetty tiedonkulkua, kokouskäytäntöjä ja johtamista. Siihen liittyen toteutettiin ulkopuolisen tahon järjestämä työyhteisökoulutus. Akkreditoinnin työhyvinvointikyselyn vastausprosentti on säilynyt korkealla tasolla, ja tulokset ovat parantuneet joiltakin osin. Mittatekniikan keskuksessa on käytössä koko henkilöstön kattavat tulos- ja kehityskeskustelut. Näissä annetaan palaute päättyneen vuoden toiminnasta ja laaditaan toiminta- ja kehityssuunnitelma alkavalle vuodelle. Keskustelu on osa keskuksen tulosohjauksen toimeenpanoa ja seurantaa. Mikes laati tasa-arvosuunnitelman vuonna. Kuva 4. Henkilöstön lukumäärän kehitys yksiköittäin (31.12.) ja henkilötyövuodet vuosina 2008 Henkilöstömäärä ja htv:t henkilöä , ,3 71, , , Hallinto- ja tukipalvelut MIKES-metrologia, Kajaani MIKES-metrologia, Espoo FINAS-akkreditointi Htv, yhteensä Henkilömäärän kasvuun vaikuttivat ulkopuolisella rahoituksella toteutettaviin tutkimushankkeisiin palkatut tutkijat sekä Kajaanin yksikön uusrekrytoinnit.

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n hallitus hyväksynyt 31.3.2015 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2006

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2006 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2006 Johtokunta hyväksynyt 13.3.2007 1 Toimintakertomus 2006 1. TOIMINTAKERTOMUS...2 1.1. JOHDON KATSAUS VUODEN 2006 TOIMINTAAN... 2 1.2. VAIKUTTAVUUS... 3 1.2.1

Lisätiedot

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2014. MIKESin toiminta 2013 Uusi VTT Oy aloittaa 1.1.2015 CLEEN ja MIKES vaikuttavat Kiinassa

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2014. MIKESin toiminta 2013 Uusi VTT Oy aloittaa 1.1.2015 CLEEN ja MIKES vaikuttavat Kiinassa Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2014 MIKESin toiminta 2013 Uusi VTT Oy aloittaa 1.1.2015 CLEEN ja MIKES vaikuttavat Kiinassa 1 MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 l 2014 SISÄLTÖ 1/2014

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 Dnro 97/035/2007 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 13.3.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.3. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 E/3/211/2012 15.3.2012 Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Johdon katsaus 1 1.2 Vaikuttavuus 3 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Jakelussa mainituille TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Työ- ja elinkeinoministeriö antaa tilinpäätöskannanottonsa hallinnonalan virastojen,

Lisätiedot

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Helsinki 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA

GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 3 1.3 Toiminnallinen tehokkuus... 4 1.3.1 Toiminnan taloudellisuus...

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (Finnish

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus Toimintakertomus SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 3 2 TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 4 3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS... 6 3.1 TOIMINNAN TUOTTAVUUS... 6 3.2 TOIMINNAN TALOUDELLISUUS...

Lisätiedot

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008 Helsinki 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS...3 1.1. JOHDON KATSAUS...3 1.2. VAIKUTTAVUUS...4 1.3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS...7 1.3.1 Toiminnallinen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 31.12.2004 Dnro 87/20/2005 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKATSAUS...2 2. TULOKSELLISUUDEN

Lisätiedot

Uusi mittauslaitelaki kohentaa arkipäivän metrologiaa

Uusi mittauslaitelaki kohentaa arkipäivän metrologiaa Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2011 Uusi mittauslaitelaki kohentaa arkipäivän metrologiaa Loistavia tuloksia EMRP-hankkeissa Akkreditoinnin merkitys kasvaa 1 Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö 30/2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisun nimi:

Lisätiedot

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 15.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO - 2-1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus 3 1.1.1 Toimintaympäristön keskeisimmät muutokset 3 1.1.2 Toiminnan keskeisimmät tulokset

Lisätiedot

MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2005. MIKES siirtyy uuteen aikaan

MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2005. MIKES siirtyy uuteen aikaan MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2005 MIKES siirtyy uuteen aikaan 1 2005 Sisältö 3 4 8 Pääkirjoitus......................................... 3 4 MIKES oleellinen osa Otaniemen tiedeyhteisöä............

Lisätiedot

Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004

Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 31.3.2005 Sisällysluettelo 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN...2 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...3 2.1. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...3

Lisätiedot

Liikenneviraston tilinpäätös 2012

Liikenneviraston tilinpäätös 2012 Liikenneviraston tilinpäätös 2012 2013 Liikenneviraston tilinpäätös 2012 15.3.2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Liikenneviraston kuva-arkisto Verkkojulkaisu pdf ISBN 978-952-255-262-4 Liikennevirasto

Lisätiedot

Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012

Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012 Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012 Helsinki 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 JOHDON KATSAUS 1 1.2 VAIKUTTAVUUS 2 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP)

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) 2012 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) Henkilöstöhallinto Patentti- ja rekisterihallitus 31.12.2012 RAPORTTI 2(59) Sisällysluettelo KUVALUETTELO... 3 TERMIT JA LYHENTEET...

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014. Suomenlinnan hoitokunta

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014. Suomenlinnan hoitokunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Suomenlinnan hoitokunta Dnro 6/02/06/01/2015 2 (27) Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 5 1.3 Toiminnallinen tehokkuus...

Lisätiedot

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1. 31.12.2005 SISÄLLYS 1. Johdon katsaus toimintaan... 5 2. Tuloksellisuuden kuvaus... 7 2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1.1 Alueellinen vaikuttavuus... 7

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2003 31.12.2003 179. toimintavuosi SISÄLTÖ PÄÄJOHTAJAN

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2004 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT SISÄLTÖ 2 Pääjohtajan katsaus 4 Toimintakatsaus 12 Tuloksellisuuden kuvaus 20 Tilinpäätöslaskelmat ja niiden liitteenä annettavat tiedot sekä tilinpäätöksen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2012 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12013 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Dokumentin päivämmrä: 14.3.2013 Tekijät:

Lisätiedot

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 ESPOO 2015 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1. VTT:n kansainvälinen ja kansallinen vaikuttavuus... 4 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012. MIKES mukana kaikilla elämänaloilla Akkreditointi EU-lainsäädäntöön CLEEN ajaa kestävää kehitystä

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012. MIKES mukana kaikilla elämänaloilla Akkreditointi EU-lainsäädäntöön CLEEN ajaa kestävää kehitystä Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012 MIKES mukana kaikilla elämänaloilla Akkreditointi EU-lainsäädäntöön CLEEN ajaa kestävää kehitystä 1 Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012 SISÄLTÖ

Lisätiedot