TULOSLASKELMA. Liikevaihto. En Oikein Väärin tiedä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TULOSLASKELMA. Liikevaihto. En Oikein Väärin tiedä"

Transkriptio

1 Kirjanpitokysely 1 Vastatkaa laittamalla rasti kohtaan oikein, väärin tai en tiedä. Nimi Pisteytys: Oikea vastaus (1), väärä vastaus (-0,5) ja en tiedä (0). Ammatti Organisaatio Syntymävuosi Päiväys TULOSLASKELMA Liikevaihto 1 Liikevaihto on myyntituottojen määrä yrityksen varsinaisesta toiminnasta. 2 Liikevaihto sisältää arvonlisäveron 3 Myynnin oikaisueränä voidaan käyttää luottotappiota, myyntitappiota, myyntirahteja ja myyntiprovisiota. 4 Toimittamattomista hyödykkeistä saadut ennakkomaksut luetaan liikevaihtoon. 5 Pitkän valmistusajan vaativasta suoritteesta syntyvä tulo (positiivinen erilliskate) saadaan kirjata tuotoksi valmistusasteen perusteella, kun ko. erilliskate on luotettavasti ennakoitavissa. Liiketoiminnan muut tuotot 6 Muita tuottoja ovat esim. vuokratuotot, pysyvien vastaavien myynnistä saadut myyntivoitot ja saadut avustukset. 7 Liiketoiminnan muut tuotot eivät ole yrityksen varsinaista toimintaa. 8 Liiketoiminnan muut tuotot kohdassa esitetään pysyvien vastaavien myynnistä saatu koko myyntihinta. Ostot 9 Ostoiksi katsotaan vaihto-omaisuuden hankinnat, jotka liittyvät yrityksen myymiin tai myymättä oleviin, myytäväksi hankittuihin tavaroihin. tavaroihin ja palveluihin tai tällaisten valmistamiseen. 10 Ostomenot muutetaan "valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos" -erän ja "varastojen muutos" -erän avulla myyntiä vastaaviksi ostokuluiksi. 11 Ulkopuoliset palvelut -erään saa sisällyttää muunlaisten palveluiden hankintamenoja kuin myytäväksi tarkoitettuihin hyödykkeisiin liittyviä. Varastojen muutokset 12 Valmiiden ja keskeneräisten varastojen muutos -erä sisältää yrityksensä itsensä jalostaman varaston muutoksen. 13 Varastojen muutos -erä koskee ainoastaan sellaisenaan hankitun vaihto-omaisuutta koskevan varaston muutosta. 14 Tilikauden ostoista tulee vähentää varastojen vähennys ja lisätä varastojen lisäys. Näin varastojen muutes -erän avulla ostomenot muutetaan ostokuluiksi (siis tilikauden myyntiä vastaaviksi kuluiksi). 15 Varaston muutos -erän avulla voidaan merkittävästi muuttaa tilikauden tulosta. Merkittävät varastojen lisäykset saattavat antaa väärän kuvan todellisesta tilanteesta, jos epäkuranttiuteen ei suhtauduta riittävän kriittisesti.

2 Henkilöstökulut 16 Palkat ja palkkiot -erään sisällytetään luonnollisille henkilöille maksetut kaikki vastikkeet työsuorituksista. 17 Pienissä yrityksissä osinko kuuluu palkat ja palkkiot -erään. 18 Luontoisetujen hankintameno merkitään palkat ja palkkiot -erään. Poistot ja arvonalentumiset 19 Poistot ja arvonalentumiset -ryhmässä vähennetään pitkävaikuttaisten tuotannontekijöiden hankintamenot vaikutusaikanaan. 20 Suunnitelman mukaisten poistojen tarkoituksena on huomioida pysyvien vastaavien taloudellisen kulumisen vaikutus yrityksen tulonhankintaan. 21 Pieni kirjanpitovelvollinen voi soveltaa suunnitelman mukaisessa poistolaskennassaan EVL:n (elinkeinoverolaki) mukaista menojäännöspoistomenettelyä, jos menettely on kirjanpitovelvollisen näkemyksen mukaan perusteltua. 22 Verotuksen poistoissa (Elinkeinoverolaki) huomioidaan hyödykkeen käyttöaikansa lopussa oleva todennäköinen luovutushinta eli jäännösarvo. 23 Aineettomista hyödykkeistä vain yrityksen hankkimien aineettomien oikeuksien hankintameno tulee aktivoida taseeseen ja vähentää suunnitelman mukaisin poistoin vuosittain. Muut aineettomat hyödykkeet voidaan vähentää hankintavuoden vuosikuluna. 24 Perustamis- ja tutkimusmenot aktivoidaan taseeseen ja poistetaan suunnitelmanmukaisin poistoin. 25 Pysyvien vastaavien hyödykkeisiin (koneet ja laitteet sekä rakennukset) tehtyjen perusparannusten hankintameno voidaan lisätä ko. hyödykkeen poistamattomaan hankintamenoon tai käsitellä erillisenä poistokohteena. 26 Tehty poisto vähentää yrityksen käytössä olevan rahan määrää ja siten heikentää likviditeettiä. 27 Pienhankinnat voidaan kirjata ja vähentää vuosikuluna sellaisenaan. 28 PK-yritys voi verotuksessa ja kirjanpidossa vähentää koneet ja kalusto -erään kuuluvan hyödykkeen kerralla, jos sen todennäköinen käyttöaika on enintään kolme vuotta. 29 Poistot tulee aloittaa, kun hyödyke on ostajan käytettävissä. 30 Rakennusten poistoissa saattaa inflaatiolla olla merkittävä vaikutus poiston reaalivaikutukseen. 31 Poisto vähentää oman pääoman kertymistä taseessa ja siten heikentää yrityksen kykyä maksaa osinkoja. 32 Jos konehankinta rahoitetaan yrityksen pankkitilillä jo edellisellä tililikaudella olleella rahalla, laskee taseen loppusumma ko. koneesta tehtävällä poiston määrällä (Muut muuttujat suljetaan pois ja tulos on poiston verran tappiollinen.). 33 Jos konehankinta rahoitetaan kokonaan lainalla, kasvaa taseen loppusumma ko. lainamäärällä vähennettynä koneesta tehtävällä poiston määrällä ja ko. vuonna tehdyllä lainan lyhennyksellä. (Muut muuttujat suljetaan pois, tulos on poiston verran tappiollinen ja lainaa lyhennetään taseen rahatililtä.). 34 Poistojen ja investointien tasapainoinen suhde antaa kuvan turvallista tulorahoituksen kertymistä eli yrityksen kasvattamiseen liittyvä velkaantuminen voitaisiin perustellusti olettaa olevan turvallisella pohjalla silloin, kun tällainen tasapainoinen suhde vallitsee. Liiketoiminnan muut kulut 35 Pysyvien vastaavien myyntitappiot ovat liiketoiminnan muita kuluja silloin, jos yritys ei jatka enää toimintaansa sille tappiota tuottaneella alalla. 36 Liiketoiminnan muiden kulujen sisältö on laaja, koska siihen kuuluvat ne kulut, joille ei ole tuloslaskelmassa varattu omaa erilliserää tai -ryhmää. 37 Myytyjen hyödykkeiden valmistamisen alihankinnan kustannukset kuuluvat liiketoiminnan muihin kuluihin. 38 Tilavuokrat sekä koneiden ja laitteiden leasing-vuokrat eivät kuulu liiketoiminnan muihin kuluihin. 2

3 Rahoitustuotot ja -kulut 39 Usean tilikauden ajan pidettäväksi tarkoitetut pysyvien vastaavien sijoituksista vähennetyt arvonalennukset kuuluvat rahoitustuotot ja -kulut -ryhmään. 40 Vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereiden arvonalentumisia ei esitetä rahoitustuotot ja -kulut -ryhmässä. 41 Rahoitusarvipapereiden myyntivoitot ja -tappiot sekä korko- ja osinkotuotot esitetään rahoitustuotot ja -kulut -ryhmässä. 42 Rahoitustuotot-erän perusteella saa käsityksen taseen sijoitukset-erän merkityksestä ja sijoitusluonteesta (onko yliarvostusta?). Satunnaiset erät 43 Satunnaiset erät perustuvat yrityksen tavanomaisesta toiminnasta poikkeaviin, kertaluontoisiin ja olennaisiin tapahtumiin. 44 Saadut ja annetut konserniavustukset on aina esitettävä satunnaisina erinä. Tilinpäätössiirrot 45 Tilinpäätössiirrot eivät perustu liiketapahtumaan, vaan kyseessä on verotuksen tuloksen järjestelystä. 46 Tilinpäätössiirto on mahdollista merkitä tuloslaskelmaan ja taseeseen, vaikka sitä ei hyväksytä verotuksessa. Verot 47 Tilikauden suoriteperusteiset verot sisällytetään tuloverot-kohtaan. 48 Yrityksen toimintaan liittyvä kiinteistövero esitetään tuloverot-kohdassa. 49 Kirjanpidon ja verotuksen jaksotuiseroista ja arvostuseroista aiheutuvat laskennalliset verovelat ja -saamiset tulee esittää sekä tuloslaskelmassa että taseessa omana erilliseränään, mikäli ne halutaan varovaissyistä huolimatta esittää. 50 Kun yrityksellä on käytettävissä vahvistettuja tappioita tai kirjanpidossa etukäteen vähennettyjä menoja (pakolliset varaukset), saattaa tulos olla liian positiivinen tästä syystä suhteessa siihen, mitä se muutoin olisi. 3 Tuloslaskelmasta yhteensä

4 TASE 4 Vastaavat Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 1 Aineettomat hyödykkeet ovat lyhytvaikutteisia menoja, kuten kehittämismenoja sekä aineettomien oikeuksien liikearvojen hankintamenoja. 2 Yrityksen perustamismenot ja tutkimusmenot tulee vähentää vuosikuluina. 3 Aineettomien hyödykkeiden hankintamenoista tehtyjä poistoja voidaan hyväksyä verotuksessa suurempina kuin ne on tehty kirjanpidossa. 4 Aineettomiin hyödykkeisiin voidaan kohdistaa arvonkorotuksia. Aineelliset hyödykkeet 5 Aineellisiin hyödykkeisiin luetaan mm. koneet ja laitteet, rakennukset ja rakennelmat sekä maa- ja vesialueet, joita käytetään pysyvästi tulonhankinnassa. 6 Taseaktiivalla (taseeseen aktivoitu arvo) seurataan hyödykkeen todennäköistä luovutushintaa ja sen muutoksia. 7 Arvonkorotuksella saatetaan taloudellisten ongelmien yhteydessä parantaa yrityksen omavaraisuutta. 8 Aineellisen hyödykkeen aktivoitava määrä (arvo taseessa) ei ole yleensä sidottu sen todennäköiseen luovutushintaa, vaan yrityksen tulonhantaprosessissa siihen liittyviin tulonodotuksiin. 9 Arvonkototus informoi hallussapitovoitosta. 10 Arvonkorotukset vaikuttavat yrityksen tulokseen. 11 Itselle valmistettujen hyödykkeiden hankintamenon määrityksessä voidaan hankintamenoon sisällyttää hankinnan ja valmistuksen muuttuvien ja kiinteiden menojen lisäksi hyödykkeen valmistuksenaikainen korkokomeno. Sijoitukset 12 Sijoitukset sisältävät eriä, joiden odotetaan tuottavan yhtenä tilikautena. 13 Sijoituksista ei tehdä tavallisesti suunnitelman mukaisia poistoja, mutta niistä voidaan vähentää arvonalennus. 14 Jo edellisellä tilikaudella omistetun osakehuoneiston remontoinnin tai peruskorjauksen menoja ei saa sisällyyttää sijoitusten ryhmään, vaan ne tulee aktivoida taseen aineettomiin hyödykkeisiin tai ne tulee vähentää vuosikuluna.

5 Vaihtuvat vastaavat 5 Vaihto-omaisuus 15 Vaihto-omaisuuteen lasketaan kuuluvaksi sellaisenaan tai jalostettuna myytäväksi tarkoitettujen hyödykkeiden hankintamenot. 16 Varaston arvon pienentyminen lisää yrityksen veronalaista tulosta. 17 Itse valmistetun vaihto-omaisuuden hankintamenoon voidaan sisällyttää aina muuttuvien kustannusten lisäksi hankinnan ja valmistuksen kiinteät menot. 18 Varaston arvona voi olla alkuperäinen hankintameno, tilinpäätöspäivän todennäköinen hankintameno ja tilinpäätöspäivän todennäköinen myyntihinta riippumatta, vaikka jokin näistä olisi toisia korkeampi. 19 Perustana varaston arvon muutokselle saattaa olla esimerkiksi ulkomaanvaluutan kurssin muutos. 20 Jos pysyviin vastaaviin kuuluva hyödyke myydään, esitetään myyntivoitto pääsääntöisesti liiketoiminnan muina tuottoina. 21 Verotuksessa varaston arvo määritetään LIFO-periaatteella, jonka vuoksi on perusteltua käyttää sitä myös kirjanpidossa. 22 Vaihto-omaisuushyödykkeen arvonnousu tuloutuu myytäessä. Vaihtuvien vastaavien saamiset 23 Pitkäaikaiset korolliset saamiset tulee esitettää pysyvien vastaavien ryhmässä sijoitukset 24 Lyhytaikaisten saamisten määrä vaikuttaa yrityksen maksuvalmiuteen. 25 Vaihtuvien vastaavien saamisten paisuminen on yleensä huolestuttava merkki yrityksen taloudellisesta tilanteesta. (Saamisen arvo) 26 Lyhytaikaisiin saamisiin tulee siirtää pysyvien vastaavien seuraavan tilikauden (12 kuukauden) aikana erääntyvät lyhennykset. 27 Saamisten epävarmuus voidaan ottaa huomioon luottotappiovarauksena, pakollisena varauksena tai muuna taseen vastattavaa-puolen eränä. Rahoitusarvopaperit 28 Rahoitusarvopapereihin sisällytetään arvopaperit, jotka on tarkoitettu olemaan pitkän ajan yrityksen hallussa. 29 Rahoitusarvopapereilla ei ole vaikutusta yrityksen maksuvalmiuteen. Rahat ja pankkisaamiset 30 Rahoilla ja pankkisaamisilla tarkoitetaan käteisen luonteista maksuvarareserviä. 31 Sidotut maksuvarat esitetään rahat ja pankkisaamiset -erässä. 32 Rahoilla ja pankkisaamisilla on suora vaikutus yrityksen maksuvalmiuteen. 33 Jos yrityksellä on kirjattu olevan yrityksen kokoon nähden suuri kassa ja samalla paljon lyhytaikaisia velkoja, sopii kuvaan, ettei yrityksen hallussa ole taseen osoittamaa määrää likvedejä varoja, vaan esimerkiksi omistajan nostamia rahalainoja on jätetty kirjaamatta. 34 Notariaattitalletukset ja muut vastaavat talletukset (pankki toimii ainostaan välittäjänä) katsotaan kuuluvaksi rahojen ja pankkisaamisten erään.

6 Vastattavaa 6 Oma pääoma 35 Oma pääoma on perusta yrityksen vakavaraisuudelle. 36 Oma pääoma muodostuu omistajien sijoituksista, kertyneestä tulorahoituksesta (voittovaroja) ja hallussapitovoitoista (esim. arvonkorotusrahasto). 37 Pääomalainan esiintyminen Oy:n taseessa saattaa olla merkki aikaisemmasta pakkoselvitystilan uhkasta. 38 Osakeyhtiössä voi tehdä samanlaisia yksityisottoja kuin henkilöyhtiöissä. 39 Negatiivinen arvonkorotusrahasto pienentää jaettavissa olevan oman pääoman määrää. Tilinpäätössiirtojen kertymä 40 Tilinpäätössiirtojen kertymällä tarkoitetaan verotusta varten kirjanpitoon kirjattuja vapaaehtosia varauksia ja poistoeroja. 41 Poistoeroa saa purkaa kerralla enemmän kuin sunnitelman mukainen poisto on kyseisenä tilikautena. 42 Tilinpäätössiirtojen kertymää muodostettaessa tulee olla johdonmukainen eri tilikausien välillä Pakolliset varaukset 43 Pakollinen varaus voi olla esimerkiksi vahingonkorvausvaatimus, joka tulee johtamaan vahingonkorvauksen suorittamiseen. 44 Pakollisen varauksen määrää tai suorittamisajankohtaa ei tunneta (jompikumpi ehto tulee täyttyä). 45 Jos pakollisen varauksen ehdot täyttyvät, tulee se vähentää kirjanpidossa siitä huolimatta, onko se vähennyskelpoinen verotuksessa. Vieras pääoma 46 Vieraaseen pääomaan rinnastetaan mm. pakolliset varaukset ja verovelka, kun yrityksen vakavaraisuutta arvioidaan. 47 Saaduissa ennakoissa on kysymys vaihto-omaisuushyödykkeiden tai pysyviin vastaaviin kuuluvien hyödykkeiden myyntiin kohdistuvista ennakkomaksuista, jotka yleensä suoritetaan toimittamalla hyödyke ostajalle. 48 Yrityksen saamat palautettavat liittymämaksut (Asiakkaat ovat maksaneet ja saavat myöhemmin palautuksena takaisin.) tulee esittää tilinpäätöksessä tuottoina. 49 Siirtovelkana käsitellään tilinpäätöksessä verolipulla maksuunpantua, mutta tilinpäätöshetkellä suorittamatonta tuloveroa. 50 Jos pakollisen varauksen ehdot täyttävä menon tarkka määrä ja sen toteuttamisaika tiedetään, esitetään se taseessa siirtovelkana. Tase yhteensä

7 SISÄINEN LASKENTATOIMI 7 1 Kiinteiden kokonaiskustannusten määrä on lyhyellä aikavälillä riippuvainen tuotetusta määrästä. 2 Kokonaiskustannukset ovat (kiinteät kustannukset + muuttuvat yksikkökustannukset x suoritemäärä). 3 Yrityksen kuorma-auton poistomenetelmänä käytetään käytön mukaista poistoa, joka perustuu tässä tapauksessa ajokilometrien aiheuttamaan arvon alentumiseen. Auto maksaa tuhatta euroa ostettaessa. Kun autolla on ajettu kilometriä, on sen arvo pudonnut 60 prosenttia. Paljonko poisto on siten kilometriä kohden? 0,3 euroa 0,25 euroa 0,2 euroa 0,15 euroa tiedä 4 Yritys myy 100 kpl tuotteita hintaa 50 /kpl. Muuttuvat yksikkökustannukset ovat 30 /kpl ja kiinteät kustannukset ovat Paljonko on katetuotto? 5 Kriittisessä pisteessä yritys tekee nollatuloksen eli ei tule voittoa eikä tappiota. Millä liikevaihdolla tehtävän neljä yritys saavuttaa kriittisen pisteensä? 6 Tehtävän neljä yritys kaksinkertaistaa myyntinsä kappalemäärän pudottamalla hintaa kymmenen prosenttia. Kiinteät kustannukset ja muuttuvat yksikkökustannukset pysyvät muuttumattomina. Mikä on yrityksen tulos? 600 euroa euroa euroa euroa tiedä euroa euroa euroa euroa tiedä euroa euroa euroa euroa tiedä 7 Tehtävän neljä yritys nostaa hintaa 20 prosenttia. Myyntimäärä putoaa 20 prosenttia. Kiinteät kustannukset ovat euroa ja muuttuvat yksikkökustannukset 30 /kpl. Mikä on yrityksen varmuusmarginaali eli se pelivara, jonka euroa verran ollaan kriittisen pisteen liikevaihdon yläpuolella (saavutettu liikevaihto-kriittisen pisteen liikevaihto)? euroa euroa tiedä

8 8 Yhtä tuotetta valmistavan yrityksen muuttuvat kustannukset ovat euroa ja kiinteät kustannukset euroa. 230 euroa 8 Normaalikalkyylillä pyritään selvittämään yrityksen pidemmän ajan kustannukset yhtä tuotetta kohden. 200 euroa Selvitä yrityksen normaalikalkyyli, kun yritys valmisti 50 kpl tuotteita. Normaali suoritemäärä on 80 kpl. 170 euroa 140 euroa tiedä laskentakauden laskentakauden Normaalikalkyyli = muuttuvat kustannukset kiinteät kustannukset + todellinen suoritemäärä normaali suoritemäärä 9 Pulttiliikkeen liikevaihto on 3 miljoonaa euroa vuodessa. Bruttotuottoprosentti on 40. Bruttotuotto on myyntituotot euroa myytyjen tuotteiden hankintakustannukset. Paljonko pääomaa varasto sitoo, kun se kiertää 2 kertaa vuodessa? euroa euroa euroa myyntituotot (12 kk) - bruttutuotto (12 kk) tiedä Tavaran kiertonopeus = varaston arvo keskimäärin 10 Paljoko tehtävän yhdeksän yrityksen tulos on, jos loput muuttuvat kustannukset ovat 15 prosenttia liikevaihdosta euroa ja kiinteiden kustannusten määrä on euroa? euroa euroa euroa tiedä Johdon laskenta yhteensä Kaikki yhteensä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA Helsinki 2011 ISBN 978-952-213-842-2 (nid.) ISBN 978-952-213-843-9 (pdf)

Lisätiedot

Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen

Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen Tammi- ja helmikuussa pörssiyhtiöt julkaisevat tiedot edellisen vuoden taloudellisesta menestymisestään. Näitä tietoja käsitellään mediassa,

Lisätiedot

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS Kirjatiivistelmä LASKENTATOIMI JA RAHOITUS SUPER VALMENNUS s. 32 s. 33 s. 31 s. 34 s. 35 s. 13 s. 39 s. 41 s. 38 s. 37 s. 28 Ulkoinen laskentatoimi eli rahoituksen laskentatoimi tuottaa informaatiota erityisesti

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM.

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM. Juha Siikavuo J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM 1 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat... 3 Firmani ja minä, tmi, ay, ky ja

Lisätiedot

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Kunnan ja Yrityksen tuloslaskelman rakenne ja sisältö Suomen Museoliitto 6.10.2009 Maija Sumi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Käyttötalousosa

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA Helsinki 2010 ISBN 978-952-213-697-8 (nid.) ISBN 978-952-213-698-5 (pdf) ISBN 978-952-213-697-8

Lisätiedot

Tulostuspäivä: 16.1.2009 Teoksen osoite: Yritysonline > Tilinpäätöksen tulkinta > 7. TUNNUSLUVUT > Rahavirtalaskelmat

Tulostuspäivä: 16.1.2009 Teoksen osoite: Yritysonline > Tilinpäätöksen tulkinta > 7. TUNNUSLUVUT > Rahavirtalaskelmat Tulostuspäivä: 16.1.2009 Teoksen osoite: Yritysonline > Tilinpäätöksen tulkinta > 7. TUNNUSLUVUT > Rahavirtalaskelmat Rahavirtalaskelmat Tuloslaskelma on muuttunut monien lainsäädännön ja kirjanpitokäytäntöjen

Lisätiedot

Yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista xx.xx.2007

Yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista xx.xx.2007 Yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista xx.xx.2007 Liite 1 Esimerkki pysyvien vastaavien hankintamenon määrittämisestä Esimerkki 1 Tietokone 2 100,00 Lisämuisti 420,00 Yhteensä 2 520,00 - alennus

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

The only way is forward

The only way is forward Neste Oilin vuosi 2014 The only way is forward Tilinpäätös 2 TILINPÄÄTÖS 3 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 3 Tunnuslukujen laskentakaavat 4 Konsernitilinpäätös 6 Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 3.9.2006

HTM-TUTKINTO 3.9.2006 KESKUSKAUPPAKAMARI 1(7) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 3.9.2006 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

4 Poistonalaisen omaisuuden myynti, siirto tai käytöstä poisto 4.1 Omaisuuden myynti 4.2 Omaisuuden siirto 4.3 Omaisuuden romutus

4 Poistonalaisen omaisuuden myynti, siirto tai käytöstä poisto 4.1 Omaisuuden myynti 4.2 Omaisuuden siirto 4.3 Omaisuuden romutus ESPOON KAUPUNGIN PYSYVIEN VASTAAVIEN KIRJANPITO-OHJE Sisällysluettelo 1 Yleiset periaatteet ja käsitteet 1.1 Pysyvät vastaavat 1.2 Pienhankinnat ja vuosikulut 1.3 Perusparannus 1.4 Taloudellinen pitoaika

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2007 Sisältö Konsernin tuloslaskelma 3 Konsernitase 4 Konsernin rahavirtalaskelma 5 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 6 Liitetiedot

Lisätiedot

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op Kansainväliset tilinpäätösstandardit ja konsernilaskenta, 6 op OSA 1, konsernilaskenta Timo Alho Kauppatieteellinen tiedekunta Syksy 2014 Luennot Konserni 1. periodi Maanantaisin 9-11 Sali 4301+4302 IFRS

Lisätiedot

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP vuosikertomus 2011 TiliNPäätös WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Tilinpäätös 03 Viisivuotiskatsaus 05 Tunnuslukujen laskentakaavat 07 Konsernin tuloslaskelma 09 Konsernin tase 11 Konsernin

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 30.12.2014 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TALOUSHALLINNON KOODISTO... 3 2 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TILINPÄÄTÖSRAPORTOINTI... 4 3 AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernin perustiedot Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. Yli 75-vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2014 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2024 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2013-30.6.2014 Sisällys Sivu

Lisätiedot

POISTOSUUNNITELMA 1.1.2013. 1. Yleiset periaatteet. 1.1. Pysyvät vastaavat. 1.2. Pienhankinnat. 1.3. Pysyvien vastaavien ryhmät. 1.4.

POISTOSUUNNITELMA 1.1.2013. 1. Yleiset periaatteet. 1.1. Pysyvät vastaavat. 1.2. Pienhankinnat. 1.3. Pysyvien vastaavien ryhmät. 1.4. 1 POISTOSUUNNITELMA 1.1.2013 Karkkilan kaupungin pysyvien vastaavien kirjanpidossa ja poistolaskennassa noudatetaan kirjanpitolakia, kirjanpitolautakunnan ja sen kuntajaoston yleisohjeita (15.11.2011)

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET Yritystutkimusneuvottelukunta ry. 2006 1 ESIPUHE Yritysten kansainvälistyminen ja rahoitustoiminnan laajentuminen yli rajojen on synnyttänyt tarpeen esittää yritysten

Lisätiedot

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

T542103 3 OP 39 h 3.9.2014 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 1

T542103 3 OP 39 h 3.9.2014 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 1 T542103 3 OP 39 h 3.9.2014 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 1 Opiskelija tietää mitä rakennusliikkeen budjettitoimella tarkoitetaan Opiskelija saa arvioida rakennusliikkeen toiminnan kannattavuutta eri tunnuslukujen

Lisätiedot