EUROOPAN PARLAMENTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN PARLAMENTTI"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI Talous- ja raha-asioiden valiokunta 20. kesäkuuta 2002 TYÖASIAKIRJA Toiminnan vakauden valvontaa koskevat säännöt Euroopan unionissa Talous- ja raha-asioiden valiokunta Esittelijä: Ieke van den Burg DT\ doc PE

2 Talous- ja raha-asioiden valiokunta on päättänyt laatia valiokunta-aloitteisen mietinnön taloushallinnon valvonnan tulevaisuudesta Euroopassa. Rahoitusmarkkinat ja tuotteet muuttuvat nopeasti sekä ylittävät maantieteelliset ja toimialakohtaiset rajat. Liiketoimia ei enää suoriteta vain pankkien välityksellä sanan suppeassa merkityksessä, koska muut kuin rahoituslaitokset ja jopa jotkut viranomaiset siirtyvät nopeasti kehittyville rahoitusmarkkinoille. Miten tämä vaikuttaa taloushallinnon vakauteen ja julkiseen vastuuseen säilyttää hyvin toimiva rahoitusala sekä kansallisesti että kansainvälisesti? Euroopan parlamentti on käsitellyt äskettäin monia lainsäädäntöasiakirjoja rahoitusmarkkinoiden tiettyjen erityispiirteiden sääntelemiseksi. Pitää paikkansa, että tällaiset asiakirjat edellyttävät täytäntöönpanovaiheessa useita lisätoimenpiteitä. Euroopan parlamentti on lopulta hyväksynyt täytäntöönpanomenettelyjen osittaisen delegoinnin erityiskomiteoille Lamfalussyn ehdotusten mukaisesti. Toimia on kuitenkin seurattava asianmukaisesti ja demokraattisesti, ja niihin on sisällytettävä tulevaisuudessa täydellinen takaisinottomekanismi. Sääntely ei ole kuitenkaan riittävää. Tehokkaat säännöt ja hyvin tiukka taloushallinnon valvonta ovat sidoksissa toisiinsa enemmän kuin koskaan. Euroopan parlamentin valiokunta-aloitteisessa mietinnössä keskitytään erityisesti taloushallinnon ja toiminnan vakauden valvonnan eurooppalaiseen ulottuvuuteen. Valvonnasta vastaa EU:ssa nykyisin noin 40 erilaista laitosta ja viranomaista. Rajat ylittävien ja monialaisten rahoitustoimien lisääntymisen vuoksi ne ovat hyvin riippuvaisia toisistaan luotettavan valvonnan ja vakauden takaamiseksi. Jäsenvaltioiden valvontajärjestelmät poikkeavat toisistaan, mutta kuten muuallakin maailmassa niitä on myös uudistettu näihin muutoksiin vastaamiseksi. Äskettäin julkaistussa Brouwerin ryhmän Ecofin-neuvoston puolesta laatimassa ensimmäisessä ja toisessa kertomuksessa käsiteltiin erityisesti taloushallinnon vakautta ja rahoituskriisien ehkäisyä koskevaa kysymystä. Euroopan parlamentin mietinnön tarkoituksena on keskittyä valvonnan nykyisiin ja tuleviin järjestelyihin rahoitusmarkkinoiden kehitys huomioon ottaen sekä tarkastella taloushallinnon vakauden, kriisinhallinnan ja poliittisen vastuullisuuden kaltaisia kysymyksiä Euroopan tasoisten toimien valtavirtaistamisen lisääntyneen tarpeen valossa. Valiokunnan ensimmäisenä tehtävänä on eri alojen asiantuntijoiden kuuleminen 10. heinäkuuta. Tämän työasiakirjan tarkoituksena on toimia tätä kuulemista koskevana alustavana asiakirjana ja kehotuksena valiokunnan jäsenten väliseen ensimmäiseen keskusteluun. Enron-skandaali osoitti asianmukaisen valvonnan tarpeen Esittelijän mielestä tämän mietinnön ajankohta on erityisen otollinen. Amerikkalaiset ovat joutuneet Enron-skandaalin vuoksi harkitsemaan uudelleen rahoitusjärjestelmänsä toimintaa. Vain kourallinen ihmisiä epäili sääntelyn synnynnäistä heikkoutta niin kauan, kun markkinat kukoistivat. Tämä voittoa tavoitteleva peli, joka hyödytti sekä suuria sijoituspankkiireita että pieniä osakkeenomistajia, päättyi korkean teknologian kuplan puhkeamiseen vuonna Asiasta perillä olevat tarkkailijat alkoivat silloin esittää kysymyksiä, mutta totuus paljastui täysin vasta Enron-skandaalin myötä. Kävi ilmi, että kirjanpitäjät olivat antaneet yrityksestä harhaanjohtavan kuvan, tilintarkastajat olivat sulkeneet silmänsä ongelmilta, rahoitusanalyytikot olivat johtaneet suurta yleisöä harhaan ja toimittajia oli houkuteltu sepittämään satuja. Enronin työntekijät eivät menettäneet vain työpaikkojaan vaan myös eläkejärjestelmiin sijoittamansa säästöt, kun taas yrityksen sisäpiirin jäsenet olivat myyneet suuren osan omista osakkeistaan ennen huonojen uutisten julkistamista. Kyse oli lyhyesti sanottuna eturistiriidoista kaikilla tasoilla, eikä kirjanpitäjien, tilintarkastajien, analyytikkojen ja toimittajien itsesääntelyn avulla onnistuttu luomaan tarvittavia kannustimia eettisen käyttäytymisen edistämiseksi. Itsesääntelyn epäonnistuminen on varmasti pääasiallinen PE /7 DT\ doc

3 Enronista opittava läksy. Maaperää on vallannut vastaavasti tarve kaikkien markkinoiden osallistujien tehokkaasta ja riippumattomasta valvonnasta. Euroopan taloushallinnon vakaus voi olla myös vaarassa, ja siksi onkin aika arvioida sääntelyn ja valvonnan tehokkuutta monenlaisiin ja vaikeasti määriteltäviin rahoitusriskeihin vastaamiseksi. Meillä on hyvä syy olla luottavaisia, kun otetaan huomioon Euroopan valvontaviranomaisten tausta. Itsetyytyväisyyteen ei ole kuitenkaan mitään aihetta. Euroopan rahoitusmarkkinat muuttuvat tällä hetkellä nopeasti. Euro toimii selvästikin Euroopan rahoitusmarkkinoiden liikkeellepanevana voimana. Yksityiset ja julkiset aloitteet muuttavat voimakkaasti rahoituspalvelujen alaa. Alalle syntyy rajat ylittäviä ja monialaisia yhteyksiä, vaikka niiden todellisesta laajuudesta ja kehityksen nopeudesta ei ole vielä selvyyttä. Tällaisena siirtymäkautena mikä tahansa järjestelmä voi heikentyä, jos valvonta ei ole riittävää. Siksi meidän on tuettava rahoitusjärjestelmämme moitteetonta toimintaa asianmukaisten sääntelyja valvontalaitosten avulla. Käsitteelliset kysymykset Esittelijä katsoo, että tässä mietinnössä voidaan käsitellä useita aiheita. Siinä voidaan ensiksikin pyrkiä arvioimaan taloushallinnon vakauden käsitettä. Monet akateemikot ja valvontaviranomaiset ovat viime vuosina korostaneet toistuvasti taloushallinnon vakauden merkitystä, mutta sen sisältö on edelleen jotensakin epäselvä. Mitä se oikein tarkoittaa, ja miten pankki- ja vakuutusyhtiöiden valvontaa on mukautettava markkinoiden ja tuotteiden nopeiden muutosten valossa? Mietinnössä voidaan käsitellä myös kilpailusääntöjen ja taloushallinnon vakauden välistä vuorovaikutusta. Missä määrin armoton kilpailu lisää yksittäisten pankkien ja vakuutusyhtiöiden mahdollisuutta joutua vaikeuksiin? Kuluttajat ja osakkeenomistajat vaativat toimien suurempaa julkisuutta ja avoimuutta, mikä voi lisätä julkisen tiedon kysyntää, mutta se ei vähennä automaattisesti riskejä. Toinen ongelma on, miten valvontaviranomaisten perinteisesti laaja harkintavalta voidaan yhdistää yhä yksityiskohtaisempaan sääntelyyn yhtäläisten mahdollisuuksien takaamiseksi. Ovatko valvontaviranomaiset valmiita luottamaan toisiinsa ja delegoimaan harkintavaltaansa muille viranomaisille etenkin Euroopan tasolla? Meidän on selvitettävä, voimmeko luoda aidosti eurooppalaisen keinon valvoa rahoituslaitoksia. Jotkut saattavat väittää, että valvontaa on harjoitettava edelleen mahdollisimman lähellä kenttää, kun taas toiset huomauttavat, että strategisia sääntöjä määritetään nykyisin Baselin pankkivalvontakomitean kaltaisissa maailmanlaajuisissa laitoksissa. Onko kansallisten valvojien ja maailmanlaajuisten päätöksentekoelinten välillä tilaa Euroopan toimielimille kehittää eurooppalaista mallia? Valvonnan toimielinrakenne Toiseksi esittelijän mielestä kysymystä taloushallinnon ja toiminnan vakauden valvonnan toimielinjärjestelystä Euroopassa on käsiteltävä perusteellisesti. Tätä kysymystä on tarkasteltava sekä kansallisesta että eurooppalaisesta näkökulmasta. Kansallisella tasolla on olemassa kolme tietyllä tavalla "kilpailevaa" lähestymistapaa. Ensimmäisessä lähestymistavassa kootaan yhteen kaikki sääntelyä, valvontaa ja seurantaa koskevat toimet yhdeksi kokonaisuudeksi (integroitu lähestymistapa). Toinen lähestymistapa perustuu toimialakohtaiseen valvontaan (pankki-, vakuutus- ja arvopaperivalvonta) erillisissä laitoksissa; siinä luodaan kuitenkin mekanismeja, jotka takaavat kyseisten viranomaisten välisen asianmukaisen koordinaation (toimialakohtainen lähestymistapa). Kolmannessa lähestymistavassa tehtävät järjestetään (uudelleen) toimikohtaisesti: toisaalta toiminnan DT\ doc 3/7 PE

4 vakauden valvontaan ja toisaalta liiketoiminnan sääntöjä koskevaan "käytöksen" valvontaan, jotka liittyvät pitkälti kuluttajansuojaan (toiminnallinen lähestymistapa). Onkin pohdittava, onko perinteinen jako pankki-, vakuutus- ja arvopaperivalvontaan markkinoiden ja tuotteiden kehityksen valossa vanhentunut sekä osallistuvatko keskuspankit edelleen ja millä tavoin valvontaan kansallisella tasolla? Nämä kaksi kysymystä liittyvät toisiinsa, mikä mutkistaa asiaa, koska kaikki valtiot ovat kehittäneet vuosikymmenten aikana oman huolellisesti suunnitellun valvojien välisen valtatasapainon. Haasteena on Euroopan tasolla edistää yhteistyötä, koordinointia ja jopa yhdenmukaistamista tämän erilaisista perinteistä koostuvan tilkkutäkin perusteella. Kukaan ei kiistä, että kansainvälisen yhteistyön lujittaminen näyttää monista väistämättömältä. Yhteistyön muoto voi kuitenkin vaihdella huomattavasti mallista toiseen. Se voi olla pelkästään keskustelufoorumi tai kehittyneessä muodossaan tiedonvaihdosta vastaava elin. Se voi kuitenkin olla myös EU:n lainsäädäntöprosessiin läheisesti yhdentynyt todellinen päätöksentekoelin. Tässä yhteydessä on otettava ehdottomasti huomioon myös Euroopan keskuspankin asema. Onko Euroopan keskuspankin kehitettävä pankkivalvontaa koskevaa omaa asiantuntemustaan osallistumalla laajemmin rajat ylittävien ryhmittymien suoraan valvontaan? Millaiset suhteet Euroopan komissiolla ja EKP:llä on tällä alalla oltava? Samanaikainen työskentely muissa EU:n toimielimissä Tämän mietinnön ajankohta ei olisi voinut olla parempi, koska muut Euroopan unionin toimielimet hahmottelevat nyt omia strategioitaan. Oviedossa 13. huhtikuuta 2002 järjestetyssä epävirallisessa Ecofin-neuvoston kokouksessa sovittiin, että on jatkettava työskentelyä sen varmistamiseksi, että Euroopan unionilla on asianmukaiset rakenteet rahoitusalan sääntelyä ja valvontaa varten nopeasti muuttuvassa rahoitusympäristössä. (...) Aiheellisia järjestelyjä olisi harkittava etenkin uuden lainsäädännön suunnittelemiseksi ja täytäntöönpanemiseksi, tiedonvaihdon valvomiseksi, parhaiden käytäntöjen valvomiseksi ja lähentämiseksi, poliittisten neuvojen antamiseksi Ecofin-neuvostolle ja komissiolle sekä taloushallinnon vakautta uhkaavien tekijöiden arvioimiseksi(...) 1. Myös Euroopan komissio osallistuu keskusteluun. Tulosvastuun tarve Euroopan tasolla Neuvoston mahdollisesti ehdottamista vaihtoehdoista riippumatta esittelijän mielestä kaikissa pankki- ja vakuutusvalvontaa koskevissa päätöksentekomenettelyjen parannuksissa on annettava parlamentille mahdollisuus ilmaista mielipiteensä. Tältä osin Lamfalussyn menettely rahoitusmarkkinoiden ja arvopapereiden valvonnan alalla raivasi tietä paremmalle päätöksentekomenettelylle suojaamalla samalla Euroopan parlamentin asemaa. Tämän menettelyn mukaisesti periaatteet määritetään lainsäädäntötasolla (taso 1), kun taas komission johtama Euroopan arvopaperikomitea (ESC, European Securities Committee) vastaa teknisistä täytäntöönpanomenettelyistä (taso 2). ESC vastaanottaa tältä osin teknisiä neuvoja erityiseltä Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitealta (CESR, Committee of European Securities Regulators). CESR:n kahtena tehtävänä on myös valmistella yhteisiä tulkintasuosituksia, johdonmukaisia suuntaviivoja ja yhteisiä standardeja sekä verrata sääntelykäytäntöjä johdonmukaisen täytäntöönpanon ja soveltamisen varmistamiseksi (taso 3). Vaikka edistystä onkin tapahduttava pääasiassa parlamentille myönnetyn täydellisen 1 Neuvoston 7. toukokuuta 2002 järjestetyn 24. kokouksen johtopäätökset. PE /7 DT\ doc

5 takaisinottomekanismin osalta, Lamfalussyn menettely voisi olla esimerkkinä rahoituslainsäädännön muille aloille. Tässä mietinnössä voitaisiin käsitellä myös tätä asiaa. DT\ doc 5/7 PE

6 Liite Kansalliset valvontajärjestelyt Euroopan unionissa Pankeilla, vakuutusyhtiöillä ja arvopaperipörsseillä on erilliset valvojat: Ranska, Kreikka, Italia, Alankomaat, Portugali ja Espanja Pankeilla ja arvopaperipörsseillä on yksi valvoja ja vakuutusyhtiöillä erillinen valvoja: Belgia, Suomi, Irlanti ja Luxemburg Pankeilla, vakuutusyhtiöillä ja arvopaperipörsseillä on yksi valvoja: Itävalta, Tanska, Saksa, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta Taloushallinnon valvontaa käsittelevät kansainväliset komiteat: yleiskatsaus Maailmanlaajuinen taso: G-10-ryhmän Baselin pankkivalvontakomitea PANKKIKOMITEAT EU:n taso: Pankkialan neuvoa-antava komitea (BAC, Banking Advisory Committee) Pankkivalvontakomitea (BSC, Banking Supervision Committee) Yhteysryhmä VAKUUTUSKOMITEAT Maailmanlaajuinen taso: Kansainvälinen vakuutusvalvontalaitosten liitto (IAIS, International association of insurance supervisors) EU:n taso: Vakuutuskomitea (IC, Insurance Committee) Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioiden vakuutusvalvontaviranomaisten konferenssi ARVOPAPERIKOMITEAT Maailmanlaajuinen taso: Arvopaperipörssiä valvovien viranomaisten kansainvälinen järjestö (IOSCO, International Organization of Securities Commissions) EU:n taso: Arvopaperikauppaa valvova korkean tason komitea (HLSSC, High level Securities Supervisors Committee) Arvopapereihin kohdistuvaa sijoitustoimintaa käsittelevä yhteyskomitea (SCC, Securities Contact Committee) UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) -yhteyskomitea PE /7 DT\ doc

7 Euroopan arvopaperikomitea (ESC, European Securities Committee) Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitea (CESR, Committee of European Securities Regulators) DT\ doc 7/7 PE

KESKUSPANKKIEN ROOLI RAHOITUSVALVONNASSA

KESKUSPANKKIEN ROOLI RAHOITUSVALVONNASSA KESKUSPANKKIEN ROOLI RAHOITUSVALVONNASSA Johdanto Euroalueen kahdestatoista maasta kymmenessä kansalliset keskuspankit vastaavat rahoitusvalvonnasta tai ovat vahvasti mukana valvontatehtävissä. Tässä asiakirjassa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26. tammikuuta 2001 KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN JÄRJESTÄMINEN SUOMESSA 1

FINANSSIVALVONNAN JÄRJESTÄMINEN SUOMESSA 1 FINANSSIVALVONNAN JÄRJESTÄMINEN SUOMESSA 1 1 Muistion on laatinut johtokunnan asettama Suomen Pankin sisäinen työryhmä Esa Ojanen (pj), Arno Lindgren, Juha Tarkka ja Kimmo Virolainen. Sihteereinä ovat

Lisätiedot

[FI]-Opinion 03/2004 - Explanatory Note. Related regulation(s): Regulation (EC) No 216/2008

[FI]-Opinion 03/2004 - Explanatory Note. Related regulation(s): Regulation (EC) No 216/2008 Opinion 03/2004 Description: Language: [FI]-Opinion 03/2004 - Explanatory Note Finnish Opinion number: 03/2004 Related regulation(s): Regulation (EC) No 216/2008 Related NPA(s): NPA 02-2004 European Aviation

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

rahoituspalv luiden toimintaohjelma

rahoituspalv luiden toimintaohjelma rahoituspalv luiden toimintaohjelma komission tiedonanto rahoituspalveluiden toimintaohjelma komission tiedonanto Tiivistelmä Ra h o i t u s p a lve l u t 1 m u o d o stavat EU:n yhteenlasketusta bruttokansantuotteesta

Lisätiedot

Luonnos hallituksen esitykseksi vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevaksi lainsäädännöksi

Luonnos hallituksen esitykseksi vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevaksi lainsäädännöksi Luonnos 25.6.2013 1(335) Luonnos hallituksen esitykseksi vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki vaihtoehtorahastojen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, L 211/94 Euroopan unionin virallinen lehti 14.8.2009 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 133/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle rahoitusvakuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki, joka koskee arvopapereiden ja tilirahan käyttöä

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

ESTOLA: MAKROTALOUSTEORIA 1 1

ESTOLA: MAKROTALOUSTEORIA 1 1 ESTOLA: MAKROTALOUSTEORIA 1 1 Sisältö 1 SUOMEN PANKIN KESKUSPANKKIPOLITIIKAN HIS- TORIA 2 1.1 Rediskonttausehdot rahapolitiikan välineinä.......... 2 1.2 Pankkien antolainauskoron säätely...............

Lisätiedot

Kertomus Euroopan keskuspankin hallinnon tehokkuuden tarkastuksesta tilikaudelta 2008:

Kertomus Euroopan keskuspankin hallinnon tehokkuuden tarkastuksesta tilikaudelta 2008: ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ

EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ Tommi Nieppola, OTL EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 9 / 2002 EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 12.11.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 295/35 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 996/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden

Lisätiedot

VIHREÄ KIRJA. Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

VIHREÄ KIRJA. Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.1.2012 KOM(2011) 941 lopullinen VIHREÄ KIRJA Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville Emme voi jatkaa entiseen tapaan SISÄLLYS VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Julkaisu on

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 LOPULLINEN A6-0145/2005 12.5.2005 * MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta

Lisätiedot

Selittävät huomautukset

Selittävät huomautukset EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2014 C(2014) 9672 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä EU:n laajuisten

Lisätiedot

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean LAUSUNTO. aiheesta. (oma-aloitteinen lausunto)

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean LAUSUNTO. aiheesta. (oma-aloitteinen lausunto) Euroopan talous- ja sosiaalikomitea SOC/371 Työntekijöiden rahoitusosakkuus Euroopassa Bryssel 21. lokakuuta 2010 Euroopan talous- ja sosiaalikomitean LAUSUNTO aiheesta Työntekijöiden rahoitusosakkuus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 3.7.2009 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Talouskriisi ja keskuspankkien muuttuva rooli. Erkki Liikanen

Talouskriisi ja keskuspankkien muuttuva rooli. Erkki Liikanen Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 1/2014 Talouskriisi ja keskuspankkien muuttuva rooli Erkki Liikanen Suurilla talouskriiseillä on usein ollut käänteentekevä vaikutus siihen, miten talouspolitiikan

Lisätiedot

Talouspolitiikan koordinaation kehittäminen EU-alueella*

Talouspolitiikan koordinaation kehittäminen EU-alueella* Kansantaloudellinen aikakauskirja 95. vsk. 2/1999 Ilkka Kajaste Talouspolitiikan koordinaation kehittäminen EU-alueella* ILKKA KAJASTE Finanssineuvos Valtiovarainministeriö Samoihin aikoihin, kun Euroopan

Lisätiedot

14263/99 HKE/sb,aj,sh FI DG C I

14263/99 HKE/sb,aj,sh FI DG C I Council Logo EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 8. helmikuuta 2000 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 98/0325 (COD) 14263/99 LIMITE ECO 419 CONSOM 80 CODEC 826 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista

Lisätiedot