Luovutustappioiden käyttöaikaan pidennys. Avoimia rajapintoja kehittämässä. Taloushallinnon ulkoistaminen. Havaintoja 40-vuoden varrelta. s. 8. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luovutustappioiden käyttöaikaan pidennys. Avoimia rajapintoja kehittämässä. Taloushallinnon ulkoistaminen. Havaintoja 40-vuoden varrelta. s. 8. s."

Transkriptio

1 Luovutustappioiden käyttöaikaan pidennys s. 8 Avoimia rajapintoja kehittämässä Taloushallinnon ulkoistaminen Havaintoja 40-vuoden varrelta s. 6 s. 4 s. 9

2 AJANKOHTAISKATSAUS Jälleen kohti finanssikriisiä? Vuoden 2008 finanssikriisistä on kulunut vain runsaat kolme vuotta ja jälleen ollaan ajautumassa samaan tilanteeseen ja samoista syistä. Syillä on yksi yhteinen nimittäjä holtittomuus. Vuoden 2008 kriisi alkoi amerikkalaisten ahneesta ja holtittomasta elämänmenosta. Tällä kertaa holtittomuus ilmenee ylivelkaantumisena, joka ei ole yritysten, vaan valtioiden ongelma ja ennen muuta myös ylivelkaantumista rahoittaneiden rahalaitosten ongelma. Jo nyt on havaittavissa muutosta pankkien käyttäytymisessä. Pankit eivät luota toisiinsa, mistä seurauksena saattaa olla luottokriisi. Tämä tilanne johtaisi myös yritykset ongelmiin. Investointien rahoitus vaikeutuisi, mikä johtaisi investointien vähenemiseen ja työttömyyden lisääntymiseen. Ylivelkaantumistilanteesta ulospääsy edellyttää menojen saneerausta leikkauksia ja verotuksen kiristymistä. Tämä koskee nyt myös Suomea, joka velkaantuu miljardin euron vuosivauhtia. Kun valtion budjetti on noin 50 miljardia euroa, merkitsee edellä todettu sitä, että valtio maksaa menoistaan 20 % lainalla. Vaikka rahalla ei ole korvamerkkiä, tarkoittaa mainitun suuruinen velkaantuminen esimerkiksi sitä, että koko Kelan toiminta kaikkine, jokaista kansalaista koskevine erilaisine etuuksineen, rahoitetaan velalla. Saneeraustoimilla niin välttämättömiä kuin ne ovatkin on hyvin moniulotteiset yhteiskunnalliset seuraukset. Eräs seurauksista on moraalin lasku. Tämä puolestaan johtaa helposti erilaisten väärinkäytösten lisääntymiseen ja esimerkiksi harmaan talouden kasvuun. Leikkaukset ja muut saneeraustoimet johtavat myös taloudellisen eriarvoisuuden lisääntymiseen. Saneerauksista kärsivät aina eniten ne, joiden taloudellinen tilanne on heikko. Kriisit ovat seurausta vääristä päätöksistä tai päättämättömyydestä. Tulisi aina muistaa eräässä laulussa esitetty totuus: Tarttes aina ajatella ensteks. Yrjö Tuokko kanslianeuvos 2 TUOKKOnen 3/11

3 AJANKOHTAISTA Yrjö Tuokolle ansiomitali ja jatkoa listauskomitean jäsenyteen Sotaveteraaniliiton ansiomitali Suomen Sotaveteraaniliiton hallitus on kokouksessaan myöntänyt kanslianeuvos Yrjö Tuokolle Sotaveteraaniliiton ansiomitalin sotaveteraanityön päämäärien hyväksi ansiokkaasti ja merkittävästi tehdystä työstä. Listauskomitean jäsenyys NASDAQ OMX Helsinki Ltd on valinnut uudelleen kanslianeuvos Yrjö Tuokon listauskomitean jäseneksi neljännelle kaudelle, joka päättyy Listauskomitea käsittelee pörssiin hyväksyttävät yhtiöt ja listojen väliset siirrot kuten myös listoilta poistamiset. Yrjö Tuokko on ollut listauskomitean jäsen vuodesta Tuokko Tilintarkastus Oy:n nimityksiä JHTT, HTM Mikko Helkiö on nimitetty julkishallinnon palveluista ja tarkastuksista vastaavaksi johtajaksi KHT Ismo Kuutti on nimitetty liiketoimintayrityksille tarjottavien sisäisten tarkastusten palveluiden johtajaksi KTM Ilkka Eräranta on nimitetty tilintarkastusassistentiksi Ekonomi Kirsi Sova on nimitetty sisäiseksi tarkastajaksi KTM Tiina Taimisalo on nimitetty tilintarkastusassistentiksi Tradenomi Susanne Kilpi on nimitetty tilintarkastusassistentiksi TUOKKOnen 3/11 3

4 TALOUSHALLINTO Taloushallinnon ulkoistaminen Ismo Kuutti KHT, KTM, MBA, KLT Tuokko Tilintarkastus Oy Yrityksen tai organisaation koko, toimiala, organisaatiorakenne, yrityskulttuuri, johtamistapa, historia, suhtautuminen tietotekniikkaan ja taloudellinen tilanne vaikuttavat siihen, miten taloushallinto on järjestetty ja minkälainen rooli taloushallinnolla on yrityksen toiminnassa. Taloushallinnon ulkoistaminen voi olla harkinnanarvoinen vaihtoehto taloushallintoa organisoitaessa. Tässä kirjoituksessa käsitellään taloushallinnon ulkoistukseen liittyviä näkökohtia yleisellä tasolla. Taloushallinnon käsite Pienessä organisaatiossa ja suppeimmillaan oma taloushallinto koostuu maksuliikenteen ja kirjanpidon hoitamisesta. Laajimmillaan taloushallinto integroituu esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmän kautta organisaation kaikkiin toimintoihin osana toimintoprosesseja. Taloushallinnon tehtäväksi yleisesti luetaan osallistuminen organisaation talouden hoitamiseen, taloutta kuvaavien raporttien tuottaminen johdolle ja muille sidosryhmille sekä johdon muu avustaminen ja taloushallinnon näkökulman mukaan tuominen organisaation johtamiseen. Toimintaympäristön muutokset ovat aiheuttaneet sen, että talousjohdon ja taloushallinnon tehtäviin ovat suurissa organisaatioissa tulleet mukaan strategian toteutumisen valvonta, strategisen analyysit sekä liiketoimintariskien hallintaan liittyvät tehtävät. Taloushallinnon ulkoistaminen vaihtoehtona Taloushallinnon ulkoistamista tarjoavat palveluntuottajat tuovat esille sen, että toimintoja ulkoistavalle organisaatiolle vapautuu aikaa ydintoimintojen hoitamiseen. Nykyisin ulkoistusta tehdään taloushallinnon lisäksi muun muassa myynti- ja asiakaspalvelu- sekä tuotantotoimintojen osalta. Taloushallinnon ulkoistamista harkitaan tyypillisesti seuraavanlaisissa tilanteissa: Toimintaa aloitettaessa ei ole aikaa ja osaamista taloushallinnon hoitamiseksi omin resurssein. Palkanlaskennan todetaan edellyttävän varahenkilöjärjestelyä ja osaamisen ylläpitoa, eikä näitä ole kustannustehokasta järjestää omassa organisaatiossa. Toiminnan kasvaessa ja kehittyessä tulee tarpeelliseksi kasvattaa taloushallinto-organisaatiota ja hankkia uusia ohjelmia taloushallinnon hoitamiseksi; ulkoistaminen nähdään joustavana ja edullisena vaihtoehtona investoinneille henkilöresursseihin sekä aineellisiin ja aineettomiin tase-eriin. Henkilövaihtuvuus, henkilökemiaongelmat tai investointitarpeet uusiin taloushallintojärjestelmiin ja -ohjelmiin aiheuttavat ongelmia omin resurssein hoidettavan taloushallinnon jatkamiselle, johdon aikaa menee liikaa taloushallinnon pyörittämiseen. Strategisena valintana halutaan keskittyä ydinliiketoimintaan. Taloushallinnon osa-alueen tai koko taloushallinnon ulkoistamisen ainoa lähtökohta, motiivi ja tavoite ei saa olla ongelmien ulkoistaminen. Ulkoistamalla voi päästä eroon joistakin ongelmista, mutta on syytä etukäteen suunnitella ulkoistuksen aiheuttamat siirtymävaiheen järjestelyt, omiin prosesseihin (muun muassa ostolaskujen kierto) ja organisaatioon tarvittavat muutokset sekä ulkoistuskumppanin toiminnan valvontatarpeet. Ulkoistuspäätöksen on oltava luonteva osa yrityksen tai organisaation strategisia valintoja. Ulkoistuskumppanin valinta Suurimmat taloushallinnon ulkoistuspalveluja tarjoavat yritykset haluavat kartoittaa mahdollisen asiakkaan toimintaa jo ennen tarjouksen antamista. Tämä mahdollistaa tarjousta laadittaessa realistisen kuvan muodostamisen ulkoistuksen käynnistykseen liittyvistä haasteista ja työmäärästä, asiakasyrityksen resurssien määrästä ja laadusta sekä tietojärjestelmäympäristöstä ja auttaa arvioimaan ulkoistuspalvelun tuottamiseen tarvittavia resursseja ja kustannuksia. Tarjouksia 4 TUOKKOnen 3/11

5 TALOUSHALLINTO Taloushallinnon kehittyminen strategiaa tukevaksi tukitoiminnoksi asettaa sisäiselle laskennalle uusia vaatimuksia. Taloushallinnon ulkoistuspalvelun tuottajat visioivat mielellään tilanteen sellaiseksi, että asiakasyrityksen palkkalistoilla on vain yksi henkilö, taloushallinnon vastuuhenkilö. Kaikki raportointi tulisi palveluntuottajalta. Sisäisen laskennan ulkoistaminen edellyttää avointa ja runsasta kommunikointia asiakasyrityksen ja palveluntuottajan välillä. Suunnittelu-, ennusteja analysointiraporttien tuottaminen edellyttää ymmärrystä liiketoiminnasta, jota raporteilla kuvataan. Ulkoisessa laskennassa noudatettava IFRS raportointi johtaa samankaltaiseen tilanteeseen: palveluntuottajan on tunnettava asiakasyrityksen liiketoiminta erittäin hyvin ja vastuunjako tiedonkeruussa esimerkiksi rahoitusriskejä kuvaavien tilinpäätöksen liitetietojen tuottamiseen liittyen on sovittava selkeästi ennen tilinpäätöksen laatimishetkeä. Kuvassa Ismo Kuutti vertailtaessa on tärkeää saattaa ne samalle viivalle, yhteismitallisiksi. Palvelun hintoja ei kannata verrata varmistamatta tarkasti sitä, mitä hintaan kuuluu ja mitkä palvelut ovat erikseen veloitettavia. Ellei tarjouksista riittävän tarkasti käy esille, on lisätietoja pyytämällä selvitettävä muun muassa se, minkälainen varahenkilöjärjestely, henkilövaihtuvuus ja erikoisalueiden osaamisresurssitilanne tarjouksen jättäneillä palveluntuottajilla on. Erikoisalueita voivat olla esimerkiksi toimialaan liittyvä viranomaisraportointi tai IFRS-raportointi. Eräs suurimpia palvelun laatua heikentäviä tekijöitä taloushallinnon ulkoistuspalveluissa ovat henkilövaihdokset palveluntuottajalla. Jos palveluntuottajan henkilöstöpolitiikka aiheuttaa huonoa ilmapiiriä ja suurta vaihtuvuutta, ei palvelun laatu kovin helposti säily korkealla tasolla. Vaikka taloushallinnon ulkoistuspalvelun tuottajat panostavat yhdenmukaisiin toimintaprosesseihin, toimintokuvauksiin, sisäiseen koulutukseen ja sisäiseen laadunvalvontaan, palvelun laatu on useimmiten hyvin henkilösidonnaista. Jos itse hoidettu taloushallinto on ajautunut vaikeuksiin, täytyy varmistaa, ettei palveluntuottajalla ole omassa organisaatiossaan samankaltaisia ongelmia. Tarjouksia vertailtaessa olisi syytä selvittää sellainenkin asia, joutuuko ensimmäinen kehitystyön tuloksia käyttävä asiakas maksamaan koko kehitystyön (esim. ohjelman räätälöinti), vaikka siitä hyötyisivät myöhemmin lukuisat muutkin palveluntuottajan asiakasyritykset. Sisäinen laskenta ulkoistettuna palveluna Ulkoistuskumppanin toiminnan valvonta Säännölliset tapaamiset ulkoistuskumppanin kanssa ongelmien selvittämiseksi ja yhteistyön kehittämiseksi ovat ehdoton välttämättömyys. Omassa organisaatiossa on nimettävä henkilö, jonka vastuulla on yhteistyön toimivuus ulkoistuskumppanin kanssa. Ismo Kuutti (KHT, KTM, MBA, KLT) t yöskentelee Tuokko T ilintarkastus Oy:ssä tilintarkastuk seen, sisäiseen v a l v o n t a a n, t a l o u s t o i m i n t o j e n organisointiin sekä konsernilaskentaan j a I F R S r a p o r t o i n t i i n l i i t t y v i s s ä tehtävissä. Hän on osallistunut useisiin taloushallinnon ulkoistusprojekteihin sekä asiakasyrityksen neuvonantajana et tä ulkoistuspalveluja tuot tavissa yrityksissä. TUOKKOnen 3/11 5

6 TUOKKO VIERAILEE Avoimia rajapintoja kehittämässä Haastattelimme syksyn lehteemme PlanMill Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja Thomas Hoodia. PlanMill Oy on vuonna 2001 perustettu yhtiö. Thomas Hood on tätä ennen toiminut pitkään IT-, kemian- ja muovialalla. PlanMill toimittaa kaiken kokoisille yrityksille internetpohjaisia ohjelmistoratkaisuja yrityksen toiminnan ohjaamiseen ja asiakkuuksien hallintaan. Yritys toimii myös kansainvälisillä markkinoilla. Mistä liikeidea sai alkunsa? Liikeidea kypsyi pikkuhiljaa luvulla mm. omien kokemusten ja asiakastarpeiden myötä. Siihen aikaan ei ollut tarjolla ketteriä ja kustannustehokkaita asiakkuuksien hallinnan ja toiminnanohjauksen ohjelmistoratkaisuja asiantuntija-, palvelu- ja projektiliiketoimintaa harjoittaville yrityksille. Näimme merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia kyseisellä alueella aina ulkomaita myöden ja niin sopivan tilaisuuden tullen PlanMill Oy perustettiin lokakuussa Siitä lähtien olemme keskittyneet kehittämään asiakkaidemme liiketoiminnan tueksi edistyneitä ohjelmistoratkaisuja. Yhtiö on perustettu kymmenen vuotta sitten. Onko teknologian kehittyminen vaikuttanut Yhtiön ohjelmistoratkaisuihin ja mitä muutostarpeita teknologian kehittyminen tuo tulevaisuudessa näihin ohjelmistoihin? Teknologion kehitys on vaikuttanut merkittävästi PlanMillin ohjelmistoratkaisuihin viimeisen 10-vuoden aikana. Aikaisemmat integroimattomat client/ server ja MS Excel pohjaiset ratkaisut on korvatattu integroiduilla selainpohjaisilla ratkaisuilla, joita voidaan käyttää Internetin kautta ajasta ja paikasta riippumatta. Lisäksi teknologioihin liittyvä murros on muuttanut koko ohjelmistoteollisuuden luonnetta pysyvästi. Esimerkiksi perinteinen ohjelmistokauppa häviää ja korvautuu uudella palvelukeskeisemmällä mallilla. Uuden mallin myötä ohjelmistojen käyttöoikeuksia ei enää osteta, vaan ne vuokrataan sen mukaan, mikä on asiakkaan kulloinenkin tarve. Uskomme, että tulevaisuudessa uusien teknologioiden kehitys tulee jatkumaan entistä voimakkaampana. Kehityksen myötä loppukäyttäjälle tulee tarjolle lukuisia uusia päätelaitteita, kuten kosketusnäyttöpuhelin ja tablettitietokone (esim. ipad). Avoimien rajapintojen myötä ohjelmistoratkaisuja voidaan liittää toisiinsa entistäkin ketterämmin ja siten luoda mm. kokonaan uusia palvelukokonaisuuksia. Keskeisimmät muutostarpeet liittyvät verkostoituneen liiketoiminnan ja prosessien hallintaan, elämykselliseen käyttökokemukseen, sosiaalisten medioiden (esim. Facebook, LinkedIn, Twitter) alustojen integrointiin, itsepalvelupohjaisten toimintojen lisäämiseen sekä PlanMill alustan avoimen rajapinnan edelleen kehittämiseen. Mitkä ovat Yhtiön tulevaisuuden näkymät ja haasteet? PlanMillin tulevaisuuden näkymät ovat tällä hetkellä erittäin hyvät niin kotimaassa kun ulkomailla. Meillä on runsaasti uusia mahdollisuuksia tuoda markkinoille uusia, entistä innovatiivisempia ohjelmistoratkaisuja. Keskeisimmät haasteet liittyvät siihen, että suutari pysyköön lestissään eikä lähde liiaksi rönsyilemään ydinosaamisensa ulkopuolelle. Miten rentoudutte vapaaaikananne? Rentoudun matkustelemalla perheen kanssa, lukemalla hyvää kirjallisuutta sekä liikkumalla rullaluistellen että hiihtäen. Lisäksi grilliruokien tekeminen hyvässä seurassa on myös hyvin rentouttavaa. 6 TUOKKOnen 3/11

7 Tulevia veromuutoksia VEROTUS Tom Hoffström vero-osaston johtaja Tuokko Tilintarkastus Oy Valtiovarainministeriö on julkaissut ehdotuksen vuoden 2012 veromuutoksiksi. Muutokset ovat pääasiassa melko maltillisia, mutta oikealla verosuunnitellulla veronkiristyksiin voidaan ja kannattaa varautua. Seuraavassa käsitellään eräitä keskeisiä muutosehdotuksia, joiden on kaavailtu tulevan voimaan vuoden 2012 alusta lukien. Muutokset edellyttävät eduskunnan hyväksyntää. Yhteisöverokanta 25 prosenttiin Yhteisöverokantaa ehdotetaan alennettavaksi vuoden 2012 alusta 25 prosenttiin nykyisestä 26 prosentista. Pääomatulojen verokantaan progressio Pääomatulojen verokanta nostetaan 30 %:iin nykyisestä 28 %:sta. Pääomatuloveron verokanta muutetaan myös progressiiviseksi siten, että veron taso on 32 % pääomatulojen euroa ylittäviltä osin. Listaamattomista yhtiöistä saadun osingon verovapaa määrä pienenee Listautumattomien yritysten osalta verovapaan osingon raja alenee euroon nykyisestä eurosta. Verovapaan osingon laskentapohjana on jatkossakin 9 %:n tuotto nettovarallisuudelle. Osakasta kohti verovapaan osingon enimmäismäärä saavutetaan siten jatkossa noin euron nettovarallisuudella. Osakaskohtaisen nettovarallisuuden ollessa alle euroa, osinkoverotus ei kiristy. Muutosta sovelletaan osinkoihin, jotka on nostettu tai sen jälkeen. Perintö- ja lahjaverotukseen uusi veroluokka Perintö- ja lahjaverotukseen lisätään uusi 16 %:n porras yli euron perinnöille ja lahjoille. Muutosta sovelletaan lahjoihin ja perintöihin, jotka on saatu tai sen jälkeen. Asuntolainan korkovähennysoikeuteen kiristys Asuntolainan korkovähennysoikeutta rajataan siten, että vuonna 2012 vähennyskelpoista on 85 %, vuonna %, ja vuonna % asuntolainan koroista. Nykyisin asuntolainan korot ovat kokonaan vähennyskelpoisia pääomatuloista. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä alenee Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä lasketaan 2000 euroon (nykyisin 3000 euroa), korvattava prosenttiosuus on jatkossa 45 % (nykyisin 60 %). Miten varautua muutoksiin? Vaikka muutokset ovat useissa tapauksissa melko pieniä, voidaan huolellisella, riittävän ajoissa tehdyllä verosuunnittelulla saavuttaa huomattavia verosäästöjä, varsinkin pitkällä aikavälillä. Pääomatuloverokantaan tulossa oleva veroprogressioon (32 %:n vero yli euron pääomatulolle) voidaan varautua esimerkiksi hajauttamalla omistusta. Samoin lahjoittamalla omaisuutta tai toteutettaessa yhtiön sukupolvenvaihdos jo vuonna 2011, voidaan säästää sekä lahjaverossa että tulevissa osinkoveroissa. Kotitalousvähennyksen vähennysvuoden ja siten myös vähennyksen suuruuden ratkaisee laskun maksuajankohta. Jokaisen yrittäjän olisi syytä kartoittaa oma tilanteessa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa oman veroasiantuntijansa kanssa. TUOKKOnen 3/11 7

8 VEROTUS Luovutustappioiden käyttöaikaan pidennys Tom Hoffström vero-osaston johtaja Tuokko Tilintarkastus Oy Vuoden 2010 alusta tuloverolain mukaan verotettavan verovelvollisen omaisuuden luovutustappion käyttöaikaa on pidennetty. Jatkossa luovutustappio vähennetään omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuotena sitä mukaan kun luovutusvoittoja syntyy. Aikaisemmin luovutustappion käyttöaika oli lyhyempi eli verovuosi ja kolme seuraavaa vuotta. Tuloverolain mukaan verotetaan yksityishenkilöt, jotka eivät harjoita elinkeinotoimintaa sekä muuta kuin elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavat yhtiöt. Yhtiöillä voi olla sekä tuloverolain että elinkeinoverolain mukaan verotettavaa tuloa, joihin molempiin sovelletaan omia verosäännöksiä. Muutoksen soveltaminen Muutosta sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2010 syntyneisiin luovutustappioihin. Vuonna 2010 vahvistettu luovutustappio voidaan siten vähentää viimeistään vuonna 2015 syntyvistä luovutusvoitoista. Vanhempien vuosien vahvistettujen luovutustappioiden osalta sovelletaan edelleen vanhaa sääntöä (verovuosi ja 3 seuraavaa vuotta). Siten esimerkiksi vuonna 2008 vahvistettu luovutustappio on vähennettävä viimeistään vuoden 2011 luovutusvoitoista. Mikäli vahvistettuja luovutustappioita ei voida vähentää niiden käyttöaikana, jää tappio hyödyntämättä verotuksessa. Muita muutoksia luovutustappion käyttöoikeuteen ei tehty. Siten jatkossakaan vahvistettuja luovutustappioita ei voida vähentää muista tuloista, kuten yksityishenkilön muista pääomatuloista tai tuloverolain mukaan verotettavan yhtiön muusta tulosta. Yhtiö ei voi vähentää tuloverolain mukaan vahvistettuja luovutustappioita myöskään mahdollisesta elinkeinotoiminnan tuloksesta. Muutos pidentää siten merkittävästi aikaa, jona luovutustappiot voidaan vähentää luovutusvoitoista. Vanhojen vuosien osalta on syytä varmistua, että luovutustappio tulee vähennetyksi vanhan säännön mukaisesti. 8 TUOKKOnen 3/11

9 TILINTARKASTUS ratkaisuissa ja esityksissä saattaa tällöin tarkoitushakuisesti olla kyse pääasiassa oman henkilökohtaisen arvostuksen ja taloudellisen menestyksen kasvattamispyrkimyksistä. Hallituksen tärkein rooli on kyseenalaistaminen! Havaintoja 40-vuoden varrelta Kanslianeuvos Yrjö Tuokko Nelikymmenvuotinen toimintani KHTtilintarkastajana päättyi pari vuotta sitten. Noiden vuosien aikana tulin eläneeksi mukana monissa talouselämäämme koetelluissa muutoksissa kuten myös monissa yritystoimintaa ja yrityksen toimintaympäristöä koskevissa muutoksissa. Taaksepäin katsottuna hämmästyttääkin se, miten vähän on jäljellä asioita ja toimintatapoja, jotka eivät ole muuttuneet. Muutosten johdosta jää pakostakin miettimään, ovatko ne kaikki olleet todella tarpeellisia. Nyt on jo havaittavissa varsin kriittistä keskustelua ja kriittisiä mielipiteitä monia toteutettuja muutoksia kohtaan. Yleistä päätöksentekoa koskeva totuushan on se, että sakki päättää ja sakki peruu. Tuo edellä esitetty on kömpelöhkö aasinsilta niihin yritysmaailman asioihin, joita dynamiikka ei ole paljoakaan muuttanut. Näitä tekijöitä voitaisiin leikillisesti kutsua eräänlaisiksi yrityselämän lainalaisuuksiksi. Ne eivät suinkaan koske kaikkia yrityksiä. Yllättävän usein niihin kuitenkin törmää. Olen seuraavaan kerännyt muutaman esimerkin tämän kaltaisista lainalaisuuksista. Jos yrityksellä numeroiden valossa menee huonosti, todellisuudessa sillä menee paljon huonommin! Tähän on ainakin kaksi syytä, aikaero ja johdon optimismi. Numerot ovat vanhoja jo ilmestyessään ja johdon optimismin ja elämän realismin välinen kuilu on liian suuri. Näiden lisäksi syynä saattaa olla myös tilinpäätöksen joustokohtien ja periaatteiden tavoitehakuinen soveltaminen. Isännätön raha polttaa! Se pitää mahdollisimman pian sijoittaa erilaisiin investointeihin, yritysostoihin tms. toiminnan kannalta ei välttämättömiin kohteisiin, mutta kylläkin kohteisiin, jotka palvelevat ensisijaisesti johdon kasvuhalukkuutta ja -innokkuutta. Yritys on vaarallisimmillaan silloin, kun sillä menee hyvin! Tällöin jalat voivat helposti irrota maasta ja yritykseen ladataan sen kantokykyyn verrattuna ylisuuria riskejä. Päätöksenteko saattaa myös olla holtitonta. Johto myöntää toteutuneet tappiot vasta, kun kaikki selitykset on käytetty. Yritysjohdon vaarallisin tauti on suuruudenhulluus! Tauti on pahimmillaan silloin, kun se esiintyy yhdessä ahneuden kanssa. Johdon Tämä pätee kaikissa tilanteissa. Totta on usein myös se, että mitä suuremmista luvuista puhutaan, sitä herkemmin päätös hallituksessa saattaa perustua mutu-tuntumaan ja hyvään uskoon. Muutaman kymmenen, jopa sadantuhannen investoinnin sisältö ja merkitys on helposti miellettävissä, mutta muutaman sadan miljoonan investoinnissa saattaa sormi mennä suuhun. Hallituksella on keskeinen rooli yrityksessä noudatettavien toimintatap ojen ja -periaatteiden määrittelyssä ja niiden noudattamisen valvonnassa, myös eettisestä ja moraalinäkökulmasta tarkasteltuna. On hämmästyttävää, miten vähäpätöisillä asioilla yritysjohto saattaa asettaa arvostuksensa kyseenalaiseksi henkilöstön silmissä! Tämä pätee yhtälailla suuryrityksiin kuin pienyrityksiin. Johtajan tulisi aina tiedostaa, että henkilökunnalla on terve käsitys oikeudenmukaisuudesta, kohtuudesta ja hyväksyttävyydestä. Loppukevennys Kevennyksenomaiseksi lopuksi eräs konkurssipesien omaisuusrealisointeihin liittyvä lainalaisuushavainto: Mikähän mahtaa olla syynä siihen, että konkurssip esien omaisuuden realisoinneissa viimeiseksi realisoitavaksi omaisuuseräksi näyttää lähes poikkeuksetta jäävän Lapin kelopirtti! Eräänkin kelopirtin ostamisesta kiinnostunut ostaja sai kaupan aikaan konkurssipesän kanssa vasta, kun suurin velkoja puuttui asiaan. TUOKKOnen 3/11 9

10 Rami Hietaniemelle painin MM-pronssia O n n i t t e l u m m e p a i n i n MM-pronssimitalin saavuttaneelle Rami Hietaniemelle. Saavutettu mitali merkitsee myös sitä, että kisapaikka ensi syksyn Lontoon olympialaisiin varmistui. Kuvassa painiliiton kunniapuheenjohtaja Yrjö Tuokko onnittelemassa tuoretta MMpronssimitalistia. Muutoksia osakeyhtiölakiin alusta Osakeyhtiölakiin on tullut syyskuun alussa muutoksia Euroopan unionin pääoma- ja yritysjärjestelydirektiivin muuttamisesta annetun direktiivin voimaansaattamiseksi. Muutokset liittyvät sulautumis- ja jakautumismenettelyyn sekä yhtiökokousasiakirjojen nähtävillä pitoon ja lähettämistä koskevaan säätelyyn. Lain muutoksissa on osittain kyse osakeyhtiölain vakiintuneiden tulkintojen kirjaamisesta lakiin. OYL 5 luvun 21 :n mukaisesti asiakirjoja ei enää tarvitse lähettää osakkeenomistajille, jos asiakirjat voidaan ladata ja tulostaa yhtiön Internet-sivuilta. Päätösehdotukset sekä tilinpäätösasiakirjat on vähintään viikon ajan ennen kokousta pidettävä osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa tai internetsivuilla sekä asetettava nähtäväksi yhtiökokouksessa. Sulautumiseen liittyen on muutettu osakeyhtiölain 16 luvun 9 pykälää ja 11 pykälää liittyen tytäryhtiösulautumisesta päättämiseen sekä sulautumisasiakirjojen nähtävillä pitoon ja lähettämiseen liittyvään säätelyyn. Jakautumiseen liittyen on muutettu 17 luvun 4, 9 ja 11, jotka liittyvät kokonaisjakautumiseen ja joissa käsitellään päätöksentekoa ja jakautumisasiakirjojen nähtävillä pitoa ja lähettämistä. 10 TUOKKOnen 3/11

11 Lämpimästi tervetuloa viettämään 40-vuotisen toimintamme kunniaksi avoimien ovien iltapäivää Helsingin toimistollamme torstaina klo Luvassa on vapaamuotoista seurustelua, oheisohjelmaa sekä cocktail-buffet. Ilmoittautumiset mennessä: tai puh. (09) Ei kukkia ei lahjoja, kiitos. Tervetuloa! TUOKKOnen 3/11 11

12 MUISTILISTA Maksuprosentit % % Eläkevakuutusmaksut TyEL -ansion raja 52,49 /kk 51,75 /kk Tilapäinen työnantaja, vain tilapäisiä työntekijöitä ja palkkasumma v.2011 alle 7518 /6kk 23 v.2010 alle 7386 /6kk 22,40 Sopimustyönantaja, pysyviä työntekijöitä tai palkkasumma v.2011 vähintään 7518 /6kk v.2010 vähintään 7386 /6kk TyEL- maksu, perusmaksu, ilman asiakashyvitystä ja hoitokustannusalennusta palkkasumma alle , palkkasumma alle ,80 - Palkkasumma , nousee liukuvasti 22, Palkkasumma ,80 nousee liukuvasti 21,80-22, palkkasumma yli palkkasumma yli ,40 Työntekijän osuus TyEL- maksusta - alle 53 v. työntekijä 4,7 4,5 - vähintään 53 v. työntekijä 6,0 5,7 YEL 21,6 21,2 53 vuotta täyttäneiltä 22,9 24,4 Työttömyysvakuutusmaksu % % työnantajan osuus 0,80 0,75 työntekijän osuus 0,60 0,40 Palkkasumman euroa ylittävältä osalta työnantajan osuus 2,95 Palkkasumman euroa ylittävältä osalta työnantajan osuus 3,20 Korot % Viivästyskorko korkolain mukaan 8,5 Peruskorko ,5 Peruskorko ,0 Määräaikoja verotuksessa - Veroilmoitus 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. - Verotus päättyy 10 kuukauden kuluttua tilikauden päättymisen jälkeen. - Jäännösverot maksetaan viimeistään verotuksen päättymistä seuraavan kuukauden 25. päivänä. - Vuoden 2010 alussa käyttöönotettu verotilimenettely muuttaa oma-aloitteisten verojen ilmoittamista, maksamista ja palauttamista. Verotilimenettelyyn kuuluvat kaikki oma-aloitteiset verot lukuun ottamatta varainsiirtoveroa ja ennakontäydennysmaksua. Verotiliverot ilmoitetaan verohallinnolle kausiveroilmoituksella. - Työnantajasuoritukset (sotu ja ennakkopidätykset) maksetaan maksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivänä. Arvonlisäverot maksetaan kohdekuukautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivänä, huom. työnantajasuoritukset myöhenevät ja arvonlisäverot aikaistuvat kahdella päivällä. - Sähköisen ilmoituksen on oltava perillä verohallinnossa kuukauden 12. päivä ja paperisen ilmoituksen kuukauden 7. päivä. - Huomioithan, että kannattaa maksaa ennakontäydennystä, jos verolaskelma osoittaa, että ennakot ovat liian pienet. Näin vältytään jäännösveron koroilta, jotka ovat verotuksessa vähennyskelvottomia. Liikaa maksettua ennakkoa voi vielä hakea takaisin neljän kuukauden kuluessa ja ennakkon kokonaan poistamista kahdeksan kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Näin saat liikaa maksetut ennakot nopeammin takaisin. Seuraava numero ilmestyy joulukuussa! Sotumaksu ,12 2,23 Koska työnantajan kansaneläkevakuutusmaksu poistui vuoden 2010 alusta, kaikkien työnantajien sosiaaliturvamaksu on sama ja maksuluokat poistuvat. Helsinki Munkkiniemen puistotie Helsinki Puh. (09) Fax (09) Tampere Hämeenkatu Tampere Puh. (03) Fax (03) Turku Puh. (0440) Oulu Hallituskatu 11 B Oulu Puh. (08) Fax (08) Lappeenranta Raatimiehenkatu 22 A Lappeenranta Puh. (0400) Fax (05) Tallinna Pärnu mnt Tallinn Estonia Puh Fax Tässä julkaisussa olevat tiedot on esitetty yleisluonteisesti, ja se on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan yleisluonteisena tiedon lähteenä. Tämän julkaisun ei ole tarkoitus korvata asioiden yksityiskohtaista selvitystä tai oikeudellista tulkintatarvetta. Tuokko Yhtiöt Oy ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet, kun joku on toiminut tai jättänyt toimimatta tämän julkaisun sisällön perusteella. Suosittelemme ottamaan yhteyttä yksittäistapauksissa asiantuntijaan, joka voi avustaessaan ottaa huomioon tapauksen erityispiirteet.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Apulaisprofessori Tomi Viitala Osakeyhtiön verotus Osakeyhtiö on yhteisö eli osakkeenomistajistaan erillinen verovelvollinen Osakeyhtiölle lasketaan

Lisätiedot

Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu

Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu Omistajanvaihdostilaisuus Tuusula 20.9.2017 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Vantaan yrityskonttori Aviapolis. Toimimme osoitteessa Äyritie 20, Vantaa

Vantaan yrityskonttori Aviapolis. Toimimme osoitteessa Äyritie 20, Vantaa Vantaan yrityskonttori Aviapolis Toimimme osoitteessa Äyritie 20, 01510 Vantaa 1 Asiakasvastuullisilla on käytössä laaja verkosto: Nordea Rahoitus Sijoitusasiantuntijat Nordea Markets Vakuutusasiantuntijat

Lisätiedot

Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla. 25.3.2014 Sari Lounasmeri

Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla. 25.3.2014 Sari Lounasmeri Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla 25.3.2014 Sari Lounasmeri Pörssisäätiö edistää arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoita Sijoittajan verotus Osingot ja luovutusvoitot / Sari

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus. VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen

Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus. VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen 1 PK yrittäjän näkökulma Suomen osinkoverotuksesta Vuosina 1969 1989 voimassa osinkovähennysjärjestelmä eri muodoissaan

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

Ajankohtaista kirjanpitäjälle

Ajankohtaista kirjanpitäjälle Ajankohtaista kirjanpitäjälle Marjo Salin kirjanpidon asiantuntija, KTM Veronmaksajat Tilinpäätöksen antama oikea ja riittävä kuva Kirjanpitolain oikean ja riittävän kuvan vaatimusta koskevasta säännöksestä

Lisätiedot

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN Eri yritysmuotojen verotus ja oman pääoman merkitys Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Yritysmuodot Ammatinharjoittaja Yksityisyritys eli toiminimi (T:mi) Elinkeinoyhtymä

Lisätiedot

Ajankohtaista verotuksesta. Terhi Järvikare 12.9.2014

Ajankohtaista verotuksesta. Terhi Järvikare 12.9.2014 Ajankohtaista verotuksesta Terhi Järvikare KHO:2014:119 A Oy sai luxemburgilaiselta pääomistajayhtiöltä 15 milj. euron lainan 2009 ja vaati korkoja vähennettäväksi v. 2009 1,337 milj. euroa Hybridilaina:

Lisätiedot

www.taxadvisers.fi TaxAdvisers Oy

www.taxadvisers.fi TaxAdvisers Oy TaxAdvisers Oy Verokonsultointi- ja lakipalvelut Yritysten laskenta- ja analyysipalvelut 2014 2 TaxAdvisers Oy TaxAdvisers Oy tarjoaa monipuolista ja asiantuntevaa palvelua kaikissa yritystoiminnan vaiheissa.

Lisätiedot

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % TIEDOTE 2016 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2016 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen. Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä

Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen. Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä 1 Pääomatulon tuloveroprosentti Pääomatulon tuloveroprosenttia korotetaan 28 %:sta 30 %:iin. Yhteenlasketun verotettavan

Lisätiedot

Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi

Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi käsitteitä kuten osakeanti, lisäosinko sekä perehdytään tunnuslukuihin. Lisäksi käsittelemme verotusta ja tutustumme Nordnetin

Lisätiedot

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto Yksityisen elinkeinonharjoittajan tuloverotus Verohallinto Sisältö Verotettava tulo lasketaan tulolähteittäin Tulolähteen merkitys verotuksessa Verotus perustuu kirjanpitoon Elinkeinotoiminnan tuloksen

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

1984 vp. - HE n:o 132

1984 vp. - HE n:o 132 1984 vp. - HE n:o 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi velkojen korkojen vähennysoikeuden rajoittamisesta verotuksessa annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan,

Lisätiedot

Yrittäjän verotuksen uudistustarpeet. Niku Määttänen, ETLA VATT päivä, 8.10.2014

Yrittäjän verotuksen uudistustarpeet. Niku Määttänen, ETLA VATT päivä, 8.10.2014 Yrittäjän verotuksen uudistustarpeet Niku Määttänen, ETLA VATT päivä, 8.10.2014 Kirjallisuutta Mirrlees review: Tax by design Hetemäen verotyöryhmän raportti Tulolajin valinta: Harju ja Matikka 2012 Investointivaikutukset:

Lisätiedot

Omistajanvaihdos Mitä yrityskaupan jälkeen?

Omistajanvaihdos Mitä yrityskaupan jälkeen? Omistajanvaihdos Mitä yrityskaupan jälkeen? 18.03.2015 Leena Rekola Nieminen Rantalainen & Rekola Nieminen Oy Luennoitsija Leena Rekola Nieminen, ekonomi KLT Rantalainen & Rekola Nieminen Oy:n kirjanpidon

Lisätiedot

www.taxadvisers.fi TaxAdvisers Oy

www.taxadvisers.fi TaxAdvisers Oy TaxAdvisers Oy Verokonsultointi- ja neuvonta Yritysten laskenta- ja analyysipalvelut 2 TaxAdvisers Oy TaxAdvisers Oy tarjoaa monipuolista ja asiantuntevaa palvelua kaikissa yritystoiminnan vaiheissa. TaxAdvisers

Lisätiedot

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Päivi Ylitalo: Poromiehen verotus -maatalouden veroilmoitus- Toukokuu 2010 Lapin ammattiopisto www.poroverkko.wikispaces.com Paliskuntain yhdistys

Lisätiedot

BRONEX SOFTWARE OY , 9:40:01, Sivu 1 Laatija: Esittely. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 )

BRONEX SOFTWARE OY , 9:40:01, Sivu 1 Laatija: Esittely. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 ) EHDOTUSLASKELMA, Verovuosi 2013 Jakopohjana oleva nettovarallisuus: 100000.00 109.5 +3.0 D KUSTANNUKSET YHTIÖLLE (1000 ) 104.5-2.1 99.4-7.1 94.4-12.1 B Lähtö Ehdotus C 89.4-17.2 A 56.9 59.4 61.9 64.4 66.8

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen. Talvi 2012 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen. Talvi 2012 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen Talvi 2012 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 Pääomatulon tuloveroprosentti Pääomatulon tuloveroprosenttia korotetaan 28 %:sta 30 %:iin.

Lisätiedot

Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet

Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet Hanna Silander Lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry 15.3.2017 Oman asunnon ostaminen ja verotus Rahoitus Säästöt Laina Lahja Asunnon ostaminen Varainsiirtovero / ensiasunnon

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Johtamiskorkeakoulu Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Sijoitusmessut Tampere 25.3.2014 Kenen saamat tulot verotetaan Suomessa? Suomessa verotetaan Verovelvolliset Yleisesti verovelvollinen

Lisätiedot

Tilinpäätöksestä veroilmoitukseen käytännönläheinen taloushallinnon valmennuskokonaisuus

Tilinpäätöksestä veroilmoitukseen käytännönläheinen taloushallinnon valmennuskokonaisuus Tilinpäätöksestä veroilmoitukseen käytännönläheinen taloushallinnon valmennuskokonaisuus Jaksot: 17.10.2011 Arvopapereiden käsittely kirjanpidossa ja verotuksessa 17.11.2011 Käyttöomaisuus kirjanpidossa

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen Sisältö 1. Kunnan toiminta ja ohjaus verkostomaailmassa 2. Kunnan johtamisen kokonaisuus ja johtamisen

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Pääomatuloverotuksen perusteet, sijoittamisen verotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Pääomatuloverotuksen perusteet, sijoittamisen verotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Pääomatuloverotuksen perusteet, sijoittamisen verotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi pääomatulojen (lähes) tasavero? Teoreettisia näkökulmia Ylimääräisiä tuloja, ei liity veronmaksukykyyn

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA PIRKANMAAN YRITYSVÄLITYS OY Yli sata toteutettua yrityskauppaa Useita yritysoston konsultointeja Lukuisia sukupolvenvaihdoskonsultointeja Rauno Toikka, yritysvälittäjä, tilitoimistoyrittäjä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

Yrittäjäilta Ajankohtaista asiaa verotuksesta, tietosuojasta ja tulorekisteristä

Yrittäjäilta Ajankohtaista asiaa verotuksesta, tietosuojasta ja tulorekisteristä Yrittäjäilta 14.11.2017 Ajankohtaista asiaa verotuksesta, tietosuojasta ja tulorekisteristä 1 Ennakonkannon uudistus Yhteisöjen ennakonkanto uudistui 1.11.2017 1.11.2017 alkaen yhteisöt eivät enää voi

Lisätiedot

MUUTOSPAINEITA VEROTUKSESSA KEURUU 23.9.2010 DELOITTE ANNE ROININEN, KHT

MUUTOSPAINEITA VEROTUKSESSA KEURUU 23.9.2010 DELOITTE ANNE ROININEN, KHT MUUTOSPAINEITA VEROTUKSESSA KEURUU 23.9.2010 DELOITTE ANNE ROININEN, KHT 1 LÄHTÖKOHTA VERONSAAJAN RAHANTARVE KASVUSSA KANSAINVÄLINEN VEROKILPAILU KIRISTYY LUONNOLLISEN HENKILÖN KOKONAISVERORASITE KASVAA

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

Yritysten Taitava Keski-Suomi Omistajanvaihdokseen liittyvät verotuksessa huomioitavat seikat

Yritysten Taitava Keski-Suomi Omistajanvaihdokseen liittyvät verotuksessa huomioitavat seikat Omistajanvaihdokseen liittyvät verotuksessa huomioitavat seikat Anne Roininen, KHT 24.8.2011 Osapuolet Luopuja tuloverotus Jatkaja tuloverotus varainsiirtoverotus lahjaverotus Luovutuksen kohteena oleva

Lisätiedot

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 33 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 33 % TIEDOTE 2015 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2015 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 33 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla?

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Miten ylivoimaa i rakennetaan strategisesti i kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Toimitusjohtaja it j Sami Ensio, Innofactor Oy Miten ylivoimaa rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ICT- ratkaisuilla

Lisätiedot

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 )

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 ) EHDOTUSLASKELMA, Verovuosi 2014 Nimi: Erkki Esimerkki Jakopohjana oleva nettovarallisuus: 100000.00 113.5 +3.2 D KUSTANNUKSET YHTIÖLLE (1000 ) 108.7-1.6 103.9-6.4 99.1-11.2 B Lähtö Ehdotus C 94.3-16.0

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU NIXU OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Nixu Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 24.3.2015 kello 9.00 Nixu Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun

Lisätiedot

Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön tilinpäätös- ja verokysymyksiä Helmikuu 2011. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT

Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön tilinpäätös- ja verokysymyksiä Helmikuu 2011. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön tilinpäätös- ja verokysymyksiä Helmikuu 2011 SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT 1 Yleishyödyllisyys n Yhteisö on yleishyödyllinen (TVL 22 ), jos se toimii yksinomaan

Lisätiedot

LAATUA ELINTARVIKKEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke POROTALOUDEN VEROTUS. Mika Kavakka

LAATUA ELINTARVIKKEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke POROTALOUDEN VEROTUS. Mika Kavakka LAATUA ELINTARVIKKEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke POROTALOUDEN VEROTUS Mika Kavakka Porotalouden verotus Paliskunta laskentayksikkönä (poikkeus Kiiminki-Kollaja) Porotalouden

Lisätiedot

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että:

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että: SULAUTUMISSUUNNITELMA Yhteisöpalvelut Oy, jäljempänä "Sulautuva Yhtiö", (Y-tunnus 2443672-2) ja Varainhoito Oyj, jäljempänä "Vastaanottava Yhtiö", (Y-tunnus 1918955-2) hallitukset ovat laatineet seuraavan

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat Mäntsälän kunnan rakennejärjestelyn suunniteltu toteutus ja verotus 11.08.2014 / Mäntsälä Risto Walden, Kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Lisätiedot

Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015. Pellervon Päivä 2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen

Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015. Pellervon Päivä 2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015 Pellervon Päivä 2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Mitä on ylijäämän jako? erä, jonka osuuskunta jakaa jäsenilleen vahvistetun tilinpäätöksen perusteella

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Porotalouden verotus. Paliskunta laskentayksikkönä (poikkeus Kiiminki-Kollaja) Porotalouden verovuosi on poronhoitovuosi

Porotalouden verotus. Paliskunta laskentayksikkönä (poikkeus Kiiminki-Kollaja) Porotalouden verovuosi on poronhoitovuosi Poromiehen verotus Porotalouden verotus Paliskunta laskentayksikkönä (poikkeus Kiiminki-Kollaja) Porotalouden verovuosi on poronhoitovuosi poronhoitovuosi 2015-2016 2016 verovuoteen Verotuksen perustietona

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 8.4.2014 Harri Takanen Sievi Capital Oyj:n sijoitusstrategia ja tavoitteet Pääomasijoitukset Sievi Capital Oyj sijoittaa varansa kasvupotentiaalia

Lisätiedot

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Panostaja Oyj Pörssitiedote YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj Pörssitiedote 13.12.2013 klo 10:30 Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona tammikuun 29. päivänä 2014 kello 13:00 Technopolis

Lisätiedot

8. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen

8. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE YHTIÖKOKOUSKUTSU Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 14.4.2015 klo 11.00 yhtiön asiakaspalvelukeskuksen auditoriossa

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

Lausunto Valtiovarainministeriön muistiosta yhteisöjen tulolähdejaon poistamisesta

Lausunto Valtiovarainministeriön muistiosta yhteisöjen tulolähdejaon poistamisesta Lausunto 1 (5) SAK 12806 / 2017 Valtiovarainministeriö valtiovarainministerio@vm.fi Snellmaninkatu 1 A, PL 28 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntönne 30.6.2017 VM123:00/2016 VM/2034/00.01.00.01/2016 Lausunto

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE...

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE... SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ............. 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET..................... 12 Verovuosi.............................................. 12 Ennakkoperintä.........................................

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Esipuhe 11 Lyhenteet 13 1. Johdanto 15 1.1 Kirjan rakenne.................................15 1.2 Sijoitusinstrumentit.............................17 1.2.1 Talletukset..............................17

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen startti-info

Aloittavan yrityksen startti-info Aloittavan yrityksen startti-info 30.3.2017 Sisältö Yritysesittely Rantalainen & Wahlsten Oy Yritysmuodot Verotus ja arvonlisäverotus Taloushallinnon järjestäminen Tilitoimisto- ja tilintarkastuspalvelut

Lisätiedot

Asianajotoimisto Heikkilä & Co Helsinki Oy

Asianajotoimisto Heikkilä & Co Helsinki Oy Helsinki Oy SIIRTOHINNOITTELUA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET, SUUNNITTELU JA DOKUMENTOINTI OTM Silja Takalo-Eskola Helsinki Oy Toisiinsa etuyhteydessä olevien yritysten välisten liiketoimien hinnoittelua Kyse konsernin

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA

AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA Oheisesta tiedotteesta löydät tärkeää tietoa mm. vuodenvaihteen veromuutoksista, eläkeuudistuksesta sekä verovapaista kustannusten korvauksista. Tulevista

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus

Sukupolvenvaihdoksen verotus Sukupolvenvaihdoksen verotus Janne Juusela Sami Tuominen Sukupolvenvaihdoksen verotus Talentum Media Oy Helsinki 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Toimitus: Saara

Lisätiedot

1994 vp -- IIE 256. elinkeinoyhtymässä tulolähteiden tappiot vähennetään

1994 vp -- IIE 256. elinkeinoyhtymässä tulolähteiden tappiot vähennetään 1994 vp -- IIE 256 flallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta 1.6.2016 A8-0189/101 101 Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) (7 a) Immateriaalioikeuksiin, patentteihin ja tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyviä verojärjestelyjä käytetään laajalti koko unionissa. Monet

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015 Eteran palkkahallintopäivä Sisältö: Verolait keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2015 verokorttien voimaantulo ja ulkoasu suorasiirrot Vuosi-ilmoitukset

Lisätiedot

Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015. Varsinais-Suomen alueseminaari 9.2.2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen

Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015. Varsinais-Suomen alueseminaari 9.2.2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015 Varsinais-Suomen alueseminaari 9.2.2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Mitä on ylijäämän jako? erä, jonka osuuskunta jakaa jäsenilleen vahvistetun tilinpäätöksen

Lisätiedot

Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta

Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Pasi Holm ja Leena Kerkelä 5.6.2014 Ruotsin (2004) ja Norjan (2014) poistivat perintö-

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2015 2 LUONTOISEDUT 2015 2. Ravintoetu 2. Puhelinetu 3 PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET 3. Kotimaan päivärahat 2015 3

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2015 2 LUONTOISEDUT 2015 2. Ravintoetu 2. Puhelinetu 3 PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET 3. Kotimaan päivärahat 2015 3 Tärkeitä lukuja vuodelle 2015 Sisällysluettelo: TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2015 2 LUONTOISEDUT 2015 2 Ravintoetu 2 Puhelinetu 3 PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET 3 Kotimaan päivärahat 2015 3 Kilometrikorvaus

Lisätiedot

Metsätilan omistajanvaihdoksen vaihtoehtoja

Metsätilan omistajanvaihdoksen vaihtoehtoja Metsätilan omistajanvaihdoksen vaihtoehtoja 14.11.2017 Konnevesi Juha Leppänen Projektipäällikkö, Biotalouden perusta kuntoon hanke SPV asiantuntija, Mhy Keski-Suomi Käsiteltäviä asioita Mihin sukupolvenvaihdoksella

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 21. päivänä huhtikuuta 2017 kello 13.00 alkaen osoitteessa

Lisätiedot

Lausunto: Lahja- ja perintöveron muuttaminen

Lausunto: Lahja- ja perintöveron muuttaminen 11.8.2014 Lausunto: Lahja- ja perintöveron muuttaminen Pellervon taloustutkimus PTT Pasi Holm, toimitusjohtaja Esitys: Rajaveroprosentteja nostetaan kautta linjan 1- prosenttiyksikköä ja väliaikaiseksi

Lisätiedot

Perintö- ja lahjaverotus keveni. Juha Koponen johtava lakimies

Perintö- ja lahjaverotus keveni. Juha Koponen johtava lakimies Perintö- ja lahjaverotus keveni Juha Koponen johtava lakimies Perintö- ja lahjaverotus Historiasta käyttöön v. 1919 aluksi määräaikainen laki nykyinen laki v. 1940 lukuisia muutoksia Miksi verotulot perinnön/lahjan

Lisätiedot

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymän verotus 7.12.2016 Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymällä voi olla - Maatalouden tulolähde: maatalous, rakennusten vuokrat, maa-alueen vuokra, metsätalouden sivutulot - Muun

Lisätiedot

Talouden johtaminen verkkokauppaliiketoiminnassa

Talouden johtaminen verkkokauppaliiketoiminnassa Talouden johtaminen verkkokauppaliiketoiminnassa Verkkokauppa-Akatemia Antti Liimatainen TietoAkseli Yhtiöt Asiakkuusjohtaja, KTM TietoAkseli Yhtiöt Kannattavan liiketoiminnan kehittäjä Asiakaslähtöiset

Lisätiedot

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 tuloveroasteikkolaiksi ja laeiksi tuloverolain 105 a ja 124 :n sekä verontilityslain 12 :n muuttamisesta Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2005 verotuksessa

Lisätiedot

Tilintarkastajan huomiot ja analyysit ovat elintärkeitä johdolle. Osinkoverotuksen muutosesityksiä. Miten yritystä voi terveyttää?

Tilintarkastajan huomiot ja analyysit ovat elintärkeitä johdolle. Osinkoverotuksen muutosesityksiä. Miten yritystä voi terveyttää? Tilintarkastajan huomiot ja analyysit ovat elintärkeitä johdolle Osinkoverotuksen muutosesityksiä Miten yritystä voi terveyttää? PÄÄKIRJOITUS Toimitusjohtajan katsaus Tuokko Tilintarkastus Oy on ollut

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Sijoittajan tappiot Milloin tappion saa vähentää? Entä Talvivaara? Kati Malinen Lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry

Sijoittajan tappiot Milloin tappion saa vähentää? Entä Talvivaara? Kati Malinen Lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry Sijoittajan tappiot Milloin tappion saa vähentää? Entä Talvivaara? Kati Malinen Lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry Luovutustappion syntyminen Luovutustappio syntyy omaisuutta myytäessä, kun hankintameno

Lisätiedot

https://www.tyvi.fi/a/ec/tyvi-r5/p/veroilmoitus2010/form/06b/1055947/vsy06b?s=mqnfl...

https://www.tyvi.fi/a/ec/tyvi-r5/p/veroilmoitus2010/form/06b/1055947/vsy06b?s=mqnfl... Page 1 of 6 Tätä lomaketta käyttävät m.m. osakeyhtiö ja osuuskunta. Nimi BrroBustle Oy Katuosoite tai postilokero PL 39 Asiainhoitaja raimo ruohola Tilikausi, max 18 kk 01.07.2009-30.06.2010 6B ELINKEINOTOIMINNAN

Lisätiedot

Miten valmistautua rahoitusneuvotteluihin? - Pankinjohtajan näkökulma

Miten valmistautua rahoitusneuvotteluihin? - Pankinjohtajan näkökulma Miten valmistautua rahoitusneuvotteluihin? - Pankinjohtajan näkökulma Visma Services Oy Pormestarinrinne 8, 00160 Helsinki Puh. 010 756 4955 visma.fi/taloushallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

Spv ja tilakauppainfo turkistiloille TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä

Spv ja tilakauppainfo turkistiloille TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä Spv ja tilakauppainfo turkistiloille 30.10.2017 TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä Johanna Lindvall, johtava talousasiantuntija Johanna.Lindvall@finanssila.fi 040 753 0204 Ville Kujanen,

Lisätiedot

Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin

Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin Liitemuistio, 4.9.213 Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin Sami Grönberg, Seppo Kari ja Olli Ropponen, VATT 1 Verotukseen ehdotetut

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Laki. tuloverolain muuttamisesta

Laki. tuloverolain muuttamisesta Laki tuloverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan tuloverolain (1535/1992) 54 d :n 2 momentti, 80 :n 9 kohta, 92 :n 26 kohta, 95 :n 1 momentin 1 kohta, 96 a :n 1 momentti, 100 :n

Lisätiedot