Luovutustappioiden käyttöaikaan pidennys. Avoimia rajapintoja kehittämässä. Taloushallinnon ulkoistaminen. Havaintoja 40-vuoden varrelta. s. 8. s.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luovutustappioiden käyttöaikaan pidennys. Avoimia rajapintoja kehittämässä. Taloushallinnon ulkoistaminen. Havaintoja 40-vuoden varrelta. s. 8. s."

Transkriptio

1 Luovutustappioiden käyttöaikaan pidennys s. 8 Avoimia rajapintoja kehittämässä Taloushallinnon ulkoistaminen Havaintoja 40-vuoden varrelta s. 6 s. 4 s. 9

2 AJANKOHTAISKATSAUS Jälleen kohti finanssikriisiä? Vuoden 2008 finanssikriisistä on kulunut vain runsaat kolme vuotta ja jälleen ollaan ajautumassa samaan tilanteeseen ja samoista syistä. Syillä on yksi yhteinen nimittäjä holtittomuus. Vuoden 2008 kriisi alkoi amerikkalaisten ahneesta ja holtittomasta elämänmenosta. Tällä kertaa holtittomuus ilmenee ylivelkaantumisena, joka ei ole yritysten, vaan valtioiden ongelma ja ennen muuta myös ylivelkaantumista rahoittaneiden rahalaitosten ongelma. Jo nyt on havaittavissa muutosta pankkien käyttäytymisessä. Pankit eivät luota toisiinsa, mistä seurauksena saattaa olla luottokriisi. Tämä tilanne johtaisi myös yritykset ongelmiin. Investointien rahoitus vaikeutuisi, mikä johtaisi investointien vähenemiseen ja työttömyyden lisääntymiseen. Ylivelkaantumistilanteesta ulospääsy edellyttää menojen saneerausta leikkauksia ja verotuksen kiristymistä. Tämä koskee nyt myös Suomea, joka velkaantuu miljardin euron vuosivauhtia. Kun valtion budjetti on noin 50 miljardia euroa, merkitsee edellä todettu sitä, että valtio maksaa menoistaan 20 % lainalla. Vaikka rahalla ei ole korvamerkkiä, tarkoittaa mainitun suuruinen velkaantuminen esimerkiksi sitä, että koko Kelan toiminta kaikkine, jokaista kansalaista koskevine erilaisine etuuksineen, rahoitetaan velalla. Saneeraustoimilla niin välttämättömiä kuin ne ovatkin on hyvin moniulotteiset yhteiskunnalliset seuraukset. Eräs seurauksista on moraalin lasku. Tämä puolestaan johtaa helposti erilaisten väärinkäytösten lisääntymiseen ja esimerkiksi harmaan talouden kasvuun. Leikkaukset ja muut saneeraustoimet johtavat myös taloudellisen eriarvoisuuden lisääntymiseen. Saneerauksista kärsivät aina eniten ne, joiden taloudellinen tilanne on heikko. Kriisit ovat seurausta vääristä päätöksistä tai päättämättömyydestä. Tulisi aina muistaa eräässä laulussa esitetty totuus: Tarttes aina ajatella ensteks. Yrjö Tuokko kanslianeuvos 2 TUOKKOnen 3/11

3 AJANKOHTAISTA Yrjö Tuokolle ansiomitali ja jatkoa listauskomitean jäsenyteen Sotaveteraaniliiton ansiomitali Suomen Sotaveteraaniliiton hallitus on kokouksessaan myöntänyt kanslianeuvos Yrjö Tuokolle Sotaveteraaniliiton ansiomitalin sotaveteraanityön päämäärien hyväksi ansiokkaasti ja merkittävästi tehdystä työstä. Listauskomitean jäsenyys NASDAQ OMX Helsinki Ltd on valinnut uudelleen kanslianeuvos Yrjö Tuokon listauskomitean jäseneksi neljännelle kaudelle, joka päättyy Listauskomitea käsittelee pörssiin hyväksyttävät yhtiöt ja listojen väliset siirrot kuten myös listoilta poistamiset. Yrjö Tuokko on ollut listauskomitean jäsen vuodesta Tuokko Tilintarkastus Oy:n nimityksiä JHTT, HTM Mikko Helkiö on nimitetty julkishallinnon palveluista ja tarkastuksista vastaavaksi johtajaksi KHT Ismo Kuutti on nimitetty liiketoimintayrityksille tarjottavien sisäisten tarkastusten palveluiden johtajaksi KTM Ilkka Eräranta on nimitetty tilintarkastusassistentiksi Ekonomi Kirsi Sova on nimitetty sisäiseksi tarkastajaksi KTM Tiina Taimisalo on nimitetty tilintarkastusassistentiksi Tradenomi Susanne Kilpi on nimitetty tilintarkastusassistentiksi TUOKKOnen 3/11 3

4 TALOUSHALLINTO Taloushallinnon ulkoistaminen Ismo Kuutti KHT, KTM, MBA, KLT Tuokko Tilintarkastus Oy Yrityksen tai organisaation koko, toimiala, organisaatiorakenne, yrityskulttuuri, johtamistapa, historia, suhtautuminen tietotekniikkaan ja taloudellinen tilanne vaikuttavat siihen, miten taloushallinto on järjestetty ja minkälainen rooli taloushallinnolla on yrityksen toiminnassa. Taloushallinnon ulkoistaminen voi olla harkinnanarvoinen vaihtoehto taloushallintoa organisoitaessa. Tässä kirjoituksessa käsitellään taloushallinnon ulkoistukseen liittyviä näkökohtia yleisellä tasolla. Taloushallinnon käsite Pienessä organisaatiossa ja suppeimmillaan oma taloushallinto koostuu maksuliikenteen ja kirjanpidon hoitamisesta. Laajimmillaan taloushallinto integroituu esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmän kautta organisaation kaikkiin toimintoihin osana toimintoprosesseja. Taloushallinnon tehtäväksi yleisesti luetaan osallistuminen organisaation talouden hoitamiseen, taloutta kuvaavien raporttien tuottaminen johdolle ja muille sidosryhmille sekä johdon muu avustaminen ja taloushallinnon näkökulman mukaan tuominen organisaation johtamiseen. Toimintaympäristön muutokset ovat aiheuttaneet sen, että talousjohdon ja taloushallinnon tehtäviin ovat suurissa organisaatioissa tulleet mukaan strategian toteutumisen valvonta, strategisen analyysit sekä liiketoimintariskien hallintaan liittyvät tehtävät. Taloushallinnon ulkoistaminen vaihtoehtona Taloushallinnon ulkoistamista tarjoavat palveluntuottajat tuovat esille sen, että toimintoja ulkoistavalle organisaatiolle vapautuu aikaa ydintoimintojen hoitamiseen. Nykyisin ulkoistusta tehdään taloushallinnon lisäksi muun muassa myynti- ja asiakaspalvelu- sekä tuotantotoimintojen osalta. Taloushallinnon ulkoistamista harkitaan tyypillisesti seuraavanlaisissa tilanteissa: Toimintaa aloitettaessa ei ole aikaa ja osaamista taloushallinnon hoitamiseksi omin resurssein. Palkanlaskennan todetaan edellyttävän varahenkilöjärjestelyä ja osaamisen ylläpitoa, eikä näitä ole kustannustehokasta järjestää omassa organisaatiossa. Toiminnan kasvaessa ja kehittyessä tulee tarpeelliseksi kasvattaa taloushallinto-organisaatiota ja hankkia uusia ohjelmia taloushallinnon hoitamiseksi; ulkoistaminen nähdään joustavana ja edullisena vaihtoehtona investoinneille henkilöresursseihin sekä aineellisiin ja aineettomiin tase-eriin. Henkilövaihtuvuus, henkilökemiaongelmat tai investointitarpeet uusiin taloushallintojärjestelmiin ja -ohjelmiin aiheuttavat ongelmia omin resurssein hoidettavan taloushallinnon jatkamiselle, johdon aikaa menee liikaa taloushallinnon pyörittämiseen. Strategisena valintana halutaan keskittyä ydinliiketoimintaan. Taloushallinnon osa-alueen tai koko taloushallinnon ulkoistamisen ainoa lähtökohta, motiivi ja tavoite ei saa olla ongelmien ulkoistaminen. Ulkoistamalla voi päästä eroon joistakin ongelmista, mutta on syytä etukäteen suunnitella ulkoistuksen aiheuttamat siirtymävaiheen järjestelyt, omiin prosesseihin (muun muassa ostolaskujen kierto) ja organisaatioon tarvittavat muutokset sekä ulkoistuskumppanin toiminnan valvontatarpeet. Ulkoistuspäätöksen on oltava luonteva osa yrityksen tai organisaation strategisia valintoja. Ulkoistuskumppanin valinta Suurimmat taloushallinnon ulkoistuspalveluja tarjoavat yritykset haluavat kartoittaa mahdollisen asiakkaan toimintaa jo ennen tarjouksen antamista. Tämä mahdollistaa tarjousta laadittaessa realistisen kuvan muodostamisen ulkoistuksen käynnistykseen liittyvistä haasteista ja työmäärästä, asiakasyrityksen resurssien määrästä ja laadusta sekä tietojärjestelmäympäristöstä ja auttaa arvioimaan ulkoistuspalvelun tuottamiseen tarvittavia resursseja ja kustannuksia. Tarjouksia 4 TUOKKOnen 3/11

5 TALOUSHALLINTO Taloushallinnon kehittyminen strategiaa tukevaksi tukitoiminnoksi asettaa sisäiselle laskennalle uusia vaatimuksia. Taloushallinnon ulkoistuspalvelun tuottajat visioivat mielellään tilanteen sellaiseksi, että asiakasyrityksen palkkalistoilla on vain yksi henkilö, taloushallinnon vastuuhenkilö. Kaikki raportointi tulisi palveluntuottajalta. Sisäisen laskennan ulkoistaminen edellyttää avointa ja runsasta kommunikointia asiakasyrityksen ja palveluntuottajan välillä. Suunnittelu-, ennusteja analysointiraporttien tuottaminen edellyttää ymmärrystä liiketoiminnasta, jota raporteilla kuvataan. Ulkoisessa laskennassa noudatettava IFRS raportointi johtaa samankaltaiseen tilanteeseen: palveluntuottajan on tunnettava asiakasyrityksen liiketoiminta erittäin hyvin ja vastuunjako tiedonkeruussa esimerkiksi rahoitusriskejä kuvaavien tilinpäätöksen liitetietojen tuottamiseen liittyen on sovittava selkeästi ennen tilinpäätöksen laatimishetkeä. Kuvassa Ismo Kuutti vertailtaessa on tärkeää saattaa ne samalle viivalle, yhteismitallisiksi. Palvelun hintoja ei kannata verrata varmistamatta tarkasti sitä, mitä hintaan kuuluu ja mitkä palvelut ovat erikseen veloitettavia. Ellei tarjouksista riittävän tarkasti käy esille, on lisätietoja pyytämällä selvitettävä muun muassa se, minkälainen varahenkilöjärjestely, henkilövaihtuvuus ja erikoisalueiden osaamisresurssitilanne tarjouksen jättäneillä palveluntuottajilla on. Erikoisalueita voivat olla esimerkiksi toimialaan liittyvä viranomaisraportointi tai IFRS-raportointi. Eräs suurimpia palvelun laatua heikentäviä tekijöitä taloushallinnon ulkoistuspalveluissa ovat henkilövaihdokset palveluntuottajalla. Jos palveluntuottajan henkilöstöpolitiikka aiheuttaa huonoa ilmapiiriä ja suurta vaihtuvuutta, ei palvelun laatu kovin helposti säily korkealla tasolla. Vaikka taloushallinnon ulkoistuspalvelun tuottajat panostavat yhdenmukaisiin toimintaprosesseihin, toimintokuvauksiin, sisäiseen koulutukseen ja sisäiseen laadunvalvontaan, palvelun laatu on useimmiten hyvin henkilösidonnaista. Jos itse hoidettu taloushallinto on ajautunut vaikeuksiin, täytyy varmistaa, ettei palveluntuottajalla ole omassa organisaatiossaan samankaltaisia ongelmia. Tarjouksia vertailtaessa olisi syytä selvittää sellainenkin asia, joutuuko ensimmäinen kehitystyön tuloksia käyttävä asiakas maksamaan koko kehitystyön (esim. ohjelman räätälöinti), vaikka siitä hyötyisivät myöhemmin lukuisat muutkin palveluntuottajan asiakasyritykset. Sisäinen laskenta ulkoistettuna palveluna Ulkoistuskumppanin toiminnan valvonta Säännölliset tapaamiset ulkoistuskumppanin kanssa ongelmien selvittämiseksi ja yhteistyön kehittämiseksi ovat ehdoton välttämättömyys. Omassa organisaatiossa on nimettävä henkilö, jonka vastuulla on yhteistyön toimivuus ulkoistuskumppanin kanssa. Ismo Kuutti (KHT, KTM, MBA, KLT) t yöskentelee Tuokko T ilintarkastus Oy:ssä tilintarkastuk seen, sisäiseen v a l v o n t a a n, t a l o u s t o i m i n t o j e n organisointiin sekä konsernilaskentaan j a I F R S r a p o r t o i n t i i n l i i t t y v i s s ä tehtävissä. Hän on osallistunut useisiin taloushallinnon ulkoistusprojekteihin sekä asiakasyrityksen neuvonantajana et tä ulkoistuspalveluja tuot tavissa yrityksissä. TUOKKOnen 3/11 5

6 TUOKKO VIERAILEE Avoimia rajapintoja kehittämässä Haastattelimme syksyn lehteemme PlanMill Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja Thomas Hoodia. PlanMill Oy on vuonna 2001 perustettu yhtiö. Thomas Hood on tätä ennen toiminut pitkään IT-, kemian- ja muovialalla. PlanMill toimittaa kaiken kokoisille yrityksille internetpohjaisia ohjelmistoratkaisuja yrityksen toiminnan ohjaamiseen ja asiakkuuksien hallintaan. Yritys toimii myös kansainvälisillä markkinoilla. Mistä liikeidea sai alkunsa? Liikeidea kypsyi pikkuhiljaa luvulla mm. omien kokemusten ja asiakastarpeiden myötä. Siihen aikaan ei ollut tarjolla ketteriä ja kustannustehokkaita asiakkuuksien hallinnan ja toiminnanohjauksen ohjelmistoratkaisuja asiantuntija-, palvelu- ja projektiliiketoimintaa harjoittaville yrityksille. Näimme merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia kyseisellä alueella aina ulkomaita myöden ja niin sopivan tilaisuuden tullen PlanMill Oy perustettiin lokakuussa Siitä lähtien olemme keskittyneet kehittämään asiakkaidemme liiketoiminnan tueksi edistyneitä ohjelmistoratkaisuja. Yhtiö on perustettu kymmenen vuotta sitten. Onko teknologian kehittyminen vaikuttanut Yhtiön ohjelmistoratkaisuihin ja mitä muutostarpeita teknologian kehittyminen tuo tulevaisuudessa näihin ohjelmistoihin? Teknologion kehitys on vaikuttanut merkittävästi PlanMillin ohjelmistoratkaisuihin viimeisen 10-vuoden aikana. Aikaisemmat integroimattomat client/ server ja MS Excel pohjaiset ratkaisut on korvatattu integroiduilla selainpohjaisilla ratkaisuilla, joita voidaan käyttää Internetin kautta ajasta ja paikasta riippumatta. Lisäksi teknologioihin liittyvä murros on muuttanut koko ohjelmistoteollisuuden luonnetta pysyvästi. Esimerkiksi perinteinen ohjelmistokauppa häviää ja korvautuu uudella palvelukeskeisemmällä mallilla. Uuden mallin myötä ohjelmistojen käyttöoikeuksia ei enää osteta, vaan ne vuokrataan sen mukaan, mikä on asiakkaan kulloinenkin tarve. Uskomme, että tulevaisuudessa uusien teknologioiden kehitys tulee jatkumaan entistä voimakkaampana. Kehityksen myötä loppukäyttäjälle tulee tarjolle lukuisia uusia päätelaitteita, kuten kosketusnäyttöpuhelin ja tablettitietokone (esim. ipad). Avoimien rajapintojen myötä ohjelmistoratkaisuja voidaan liittää toisiinsa entistäkin ketterämmin ja siten luoda mm. kokonaan uusia palvelukokonaisuuksia. Keskeisimmät muutostarpeet liittyvät verkostoituneen liiketoiminnan ja prosessien hallintaan, elämykselliseen käyttökokemukseen, sosiaalisten medioiden (esim. Facebook, LinkedIn, Twitter) alustojen integrointiin, itsepalvelupohjaisten toimintojen lisäämiseen sekä PlanMill alustan avoimen rajapinnan edelleen kehittämiseen. Mitkä ovat Yhtiön tulevaisuuden näkymät ja haasteet? PlanMillin tulevaisuuden näkymät ovat tällä hetkellä erittäin hyvät niin kotimaassa kun ulkomailla. Meillä on runsaasti uusia mahdollisuuksia tuoda markkinoille uusia, entistä innovatiivisempia ohjelmistoratkaisuja. Keskeisimmät haasteet liittyvät siihen, että suutari pysyköön lestissään eikä lähde liiaksi rönsyilemään ydinosaamisensa ulkopuolelle. Miten rentoudutte vapaaaikananne? Rentoudun matkustelemalla perheen kanssa, lukemalla hyvää kirjallisuutta sekä liikkumalla rullaluistellen että hiihtäen. Lisäksi grilliruokien tekeminen hyvässä seurassa on myös hyvin rentouttavaa. 6 TUOKKOnen 3/11

7 Tulevia veromuutoksia VEROTUS Tom Hoffström vero-osaston johtaja Tuokko Tilintarkastus Oy Valtiovarainministeriö on julkaissut ehdotuksen vuoden 2012 veromuutoksiksi. Muutokset ovat pääasiassa melko maltillisia, mutta oikealla verosuunnitellulla veronkiristyksiin voidaan ja kannattaa varautua. Seuraavassa käsitellään eräitä keskeisiä muutosehdotuksia, joiden on kaavailtu tulevan voimaan vuoden 2012 alusta lukien. Muutokset edellyttävät eduskunnan hyväksyntää. Yhteisöverokanta 25 prosenttiin Yhteisöverokantaa ehdotetaan alennettavaksi vuoden 2012 alusta 25 prosenttiin nykyisestä 26 prosentista. Pääomatulojen verokantaan progressio Pääomatulojen verokanta nostetaan 30 %:iin nykyisestä 28 %:sta. Pääomatuloveron verokanta muutetaan myös progressiiviseksi siten, että veron taso on 32 % pääomatulojen euroa ylittäviltä osin. Listaamattomista yhtiöistä saadun osingon verovapaa määrä pienenee Listautumattomien yritysten osalta verovapaan osingon raja alenee euroon nykyisestä eurosta. Verovapaan osingon laskentapohjana on jatkossakin 9 %:n tuotto nettovarallisuudelle. Osakasta kohti verovapaan osingon enimmäismäärä saavutetaan siten jatkossa noin euron nettovarallisuudella. Osakaskohtaisen nettovarallisuuden ollessa alle euroa, osinkoverotus ei kiristy. Muutosta sovelletaan osinkoihin, jotka on nostettu tai sen jälkeen. Perintö- ja lahjaverotukseen uusi veroluokka Perintö- ja lahjaverotukseen lisätään uusi 16 %:n porras yli euron perinnöille ja lahjoille. Muutosta sovelletaan lahjoihin ja perintöihin, jotka on saatu tai sen jälkeen. Asuntolainan korkovähennysoikeuteen kiristys Asuntolainan korkovähennysoikeutta rajataan siten, että vuonna 2012 vähennyskelpoista on 85 %, vuonna %, ja vuonna % asuntolainan koroista. Nykyisin asuntolainan korot ovat kokonaan vähennyskelpoisia pääomatuloista. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä alenee Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä lasketaan 2000 euroon (nykyisin 3000 euroa), korvattava prosenttiosuus on jatkossa 45 % (nykyisin 60 %). Miten varautua muutoksiin? Vaikka muutokset ovat useissa tapauksissa melko pieniä, voidaan huolellisella, riittävän ajoissa tehdyllä verosuunnittelulla saavuttaa huomattavia verosäästöjä, varsinkin pitkällä aikavälillä. Pääomatuloverokantaan tulossa oleva veroprogressioon (32 %:n vero yli euron pääomatulolle) voidaan varautua esimerkiksi hajauttamalla omistusta. Samoin lahjoittamalla omaisuutta tai toteutettaessa yhtiön sukupolvenvaihdos jo vuonna 2011, voidaan säästää sekä lahjaverossa että tulevissa osinkoveroissa. Kotitalousvähennyksen vähennysvuoden ja siten myös vähennyksen suuruuden ratkaisee laskun maksuajankohta. Jokaisen yrittäjän olisi syytä kartoittaa oma tilanteessa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa oman veroasiantuntijansa kanssa. TUOKKOnen 3/11 7

8 VEROTUS Luovutustappioiden käyttöaikaan pidennys Tom Hoffström vero-osaston johtaja Tuokko Tilintarkastus Oy Vuoden 2010 alusta tuloverolain mukaan verotettavan verovelvollisen omaisuuden luovutustappion käyttöaikaa on pidennetty. Jatkossa luovutustappio vähennetään omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuotena sitä mukaan kun luovutusvoittoja syntyy. Aikaisemmin luovutustappion käyttöaika oli lyhyempi eli verovuosi ja kolme seuraavaa vuotta. Tuloverolain mukaan verotetaan yksityishenkilöt, jotka eivät harjoita elinkeinotoimintaa sekä muuta kuin elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavat yhtiöt. Yhtiöillä voi olla sekä tuloverolain että elinkeinoverolain mukaan verotettavaa tuloa, joihin molempiin sovelletaan omia verosäännöksiä. Muutoksen soveltaminen Muutosta sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2010 syntyneisiin luovutustappioihin. Vuonna 2010 vahvistettu luovutustappio voidaan siten vähentää viimeistään vuonna 2015 syntyvistä luovutusvoitoista. Vanhempien vuosien vahvistettujen luovutustappioiden osalta sovelletaan edelleen vanhaa sääntöä (verovuosi ja 3 seuraavaa vuotta). Siten esimerkiksi vuonna 2008 vahvistettu luovutustappio on vähennettävä viimeistään vuoden 2011 luovutusvoitoista. Mikäli vahvistettuja luovutustappioita ei voida vähentää niiden käyttöaikana, jää tappio hyödyntämättä verotuksessa. Muita muutoksia luovutustappion käyttöoikeuteen ei tehty. Siten jatkossakaan vahvistettuja luovutustappioita ei voida vähentää muista tuloista, kuten yksityishenkilön muista pääomatuloista tai tuloverolain mukaan verotettavan yhtiön muusta tulosta. Yhtiö ei voi vähentää tuloverolain mukaan vahvistettuja luovutustappioita myöskään mahdollisesta elinkeinotoiminnan tuloksesta. Muutos pidentää siten merkittävästi aikaa, jona luovutustappiot voidaan vähentää luovutusvoitoista. Vanhojen vuosien osalta on syytä varmistua, että luovutustappio tulee vähennetyksi vanhan säännön mukaisesti. 8 TUOKKOnen 3/11

9 TILINTARKASTUS ratkaisuissa ja esityksissä saattaa tällöin tarkoitushakuisesti olla kyse pääasiassa oman henkilökohtaisen arvostuksen ja taloudellisen menestyksen kasvattamispyrkimyksistä. Hallituksen tärkein rooli on kyseenalaistaminen! Havaintoja 40-vuoden varrelta Kanslianeuvos Yrjö Tuokko Nelikymmenvuotinen toimintani KHTtilintarkastajana päättyi pari vuotta sitten. Noiden vuosien aikana tulin eläneeksi mukana monissa talouselämäämme koetelluissa muutoksissa kuten myös monissa yritystoimintaa ja yrityksen toimintaympäristöä koskevissa muutoksissa. Taaksepäin katsottuna hämmästyttääkin se, miten vähän on jäljellä asioita ja toimintatapoja, jotka eivät ole muuttuneet. Muutosten johdosta jää pakostakin miettimään, ovatko ne kaikki olleet todella tarpeellisia. Nyt on jo havaittavissa varsin kriittistä keskustelua ja kriittisiä mielipiteitä monia toteutettuja muutoksia kohtaan. Yleistä päätöksentekoa koskeva totuushan on se, että sakki päättää ja sakki peruu. Tuo edellä esitetty on kömpelöhkö aasinsilta niihin yritysmaailman asioihin, joita dynamiikka ei ole paljoakaan muuttanut. Näitä tekijöitä voitaisiin leikillisesti kutsua eräänlaisiksi yrityselämän lainalaisuuksiksi. Ne eivät suinkaan koske kaikkia yrityksiä. Yllättävän usein niihin kuitenkin törmää. Olen seuraavaan kerännyt muutaman esimerkin tämän kaltaisista lainalaisuuksista. Jos yrityksellä numeroiden valossa menee huonosti, todellisuudessa sillä menee paljon huonommin! Tähän on ainakin kaksi syytä, aikaero ja johdon optimismi. Numerot ovat vanhoja jo ilmestyessään ja johdon optimismin ja elämän realismin välinen kuilu on liian suuri. Näiden lisäksi syynä saattaa olla myös tilinpäätöksen joustokohtien ja periaatteiden tavoitehakuinen soveltaminen. Isännätön raha polttaa! Se pitää mahdollisimman pian sijoittaa erilaisiin investointeihin, yritysostoihin tms. toiminnan kannalta ei välttämättömiin kohteisiin, mutta kylläkin kohteisiin, jotka palvelevat ensisijaisesti johdon kasvuhalukkuutta ja -innokkuutta. Yritys on vaarallisimmillaan silloin, kun sillä menee hyvin! Tällöin jalat voivat helposti irrota maasta ja yritykseen ladataan sen kantokykyyn verrattuna ylisuuria riskejä. Päätöksenteko saattaa myös olla holtitonta. Johto myöntää toteutuneet tappiot vasta, kun kaikki selitykset on käytetty. Yritysjohdon vaarallisin tauti on suuruudenhulluus! Tauti on pahimmillaan silloin, kun se esiintyy yhdessä ahneuden kanssa. Johdon Tämä pätee kaikissa tilanteissa. Totta on usein myös se, että mitä suuremmista luvuista puhutaan, sitä herkemmin päätös hallituksessa saattaa perustua mutu-tuntumaan ja hyvään uskoon. Muutaman kymmenen, jopa sadantuhannen investoinnin sisältö ja merkitys on helposti miellettävissä, mutta muutaman sadan miljoonan investoinnissa saattaa sormi mennä suuhun. Hallituksella on keskeinen rooli yrityksessä noudatettavien toimintatap ojen ja -periaatteiden määrittelyssä ja niiden noudattamisen valvonnassa, myös eettisestä ja moraalinäkökulmasta tarkasteltuna. On hämmästyttävää, miten vähäpätöisillä asioilla yritysjohto saattaa asettaa arvostuksensa kyseenalaiseksi henkilöstön silmissä! Tämä pätee yhtälailla suuryrityksiin kuin pienyrityksiin. Johtajan tulisi aina tiedostaa, että henkilökunnalla on terve käsitys oikeudenmukaisuudesta, kohtuudesta ja hyväksyttävyydestä. Loppukevennys Kevennyksenomaiseksi lopuksi eräs konkurssipesien omaisuusrealisointeihin liittyvä lainalaisuushavainto: Mikähän mahtaa olla syynä siihen, että konkurssip esien omaisuuden realisoinneissa viimeiseksi realisoitavaksi omaisuuseräksi näyttää lähes poikkeuksetta jäävän Lapin kelopirtti! Eräänkin kelopirtin ostamisesta kiinnostunut ostaja sai kaupan aikaan konkurssipesän kanssa vasta, kun suurin velkoja puuttui asiaan. TUOKKOnen 3/11 9

10 Rami Hietaniemelle painin MM-pronssia O n n i t t e l u m m e p a i n i n MM-pronssimitalin saavuttaneelle Rami Hietaniemelle. Saavutettu mitali merkitsee myös sitä, että kisapaikka ensi syksyn Lontoon olympialaisiin varmistui. Kuvassa painiliiton kunniapuheenjohtaja Yrjö Tuokko onnittelemassa tuoretta MMpronssimitalistia. Muutoksia osakeyhtiölakiin alusta Osakeyhtiölakiin on tullut syyskuun alussa muutoksia Euroopan unionin pääoma- ja yritysjärjestelydirektiivin muuttamisesta annetun direktiivin voimaansaattamiseksi. Muutokset liittyvät sulautumis- ja jakautumismenettelyyn sekä yhtiökokousasiakirjojen nähtävillä pitoon ja lähettämistä koskevaan säätelyyn. Lain muutoksissa on osittain kyse osakeyhtiölain vakiintuneiden tulkintojen kirjaamisesta lakiin. OYL 5 luvun 21 :n mukaisesti asiakirjoja ei enää tarvitse lähettää osakkeenomistajille, jos asiakirjat voidaan ladata ja tulostaa yhtiön Internet-sivuilta. Päätösehdotukset sekä tilinpäätösasiakirjat on vähintään viikon ajan ennen kokousta pidettävä osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa tai internetsivuilla sekä asetettava nähtäväksi yhtiökokouksessa. Sulautumiseen liittyen on muutettu osakeyhtiölain 16 luvun 9 pykälää ja 11 pykälää liittyen tytäryhtiösulautumisesta päättämiseen sekä sulautumisasiakirjojen nähtävillä pitoon ja lähettämiseen liittyvään säätelyyn. Jakautumiseen liittyen on muutettu 17 luvun 4, 9 ja 11, jotka liittyvät kokonaisjakautumiseen ja joissa käsitellään päätöksentekoa ja jakautumisasiakirjojen nähtävillä pitoa ja lähettämistä. 10 TUOKKOnen 3/11

11 Lämpimästi tervetuloa viettämään 40-vuotisen toimintamme kunniaksi avoimien ovien iltapäivää Helsingin toimistollamme torstaina klo Luvassa on vapaamuotoista seurustelua, oheisohjelmaa sekä cocktail-buffet. Ilmoittautumiset mennessä: tai puh. (09) Ei kukkia ei lahjoja, kiitos. Tervetuloa! TUOKKOnen 3/11 11

12 MUISTILISTA Maksuprosentit % % Eläkevakuutusmaksut TyEL -ansion raja 52,49 /kk 51,75 /kk Tilapäinen työnantaja, vain tilapäisiä työntekijöitä ja palkkasumma v.2011 alle 7518 /6kk 23 v.2010 alle 7386 /6kk 22,40 Sopimustyönantaja, pysyviä työntekijöitä tai palkkasumma v.2011 vähintään 7518 /6kk v.2010 vähintään 7386 /6kk TyEL- maksu, perusmaksu, ilman asiakashyvitystä ja hoitokustannusalennusta palkkasumma alle , palkkasumma alle ,80 - Palkkasumma , nousee liukuvasti 22, Palkkasumma ,80 nousee liukuvasti 21,80-22, palkkasumma yli palkkasumma yli ,40 Työntekijän osuus TyEL- maksusta - alle 53 v. työntekijä 4,7 4,5 - vähintään 53 v. työntekijä 6,0 5,7 YEL 21,6 21,2 53 vuotta täyttäneiltä 22,9 24,4 Työttömyysvakuutusmaksu % % työnantajan osuus 0,80 0,75 työntekijän osuus 0,60 0,40 Palkkasumman euroa ylittävältä osalta työnantajan osuus 2,95 Palkkasumman euroa ylittävältä osalta työnantajan osuus 3,20 Korot % Viivästyskorko korkolain mukaan 8,5 Peruskorko ,5 Peruskorko ,0 Määräaikoja verotuksessa - Veroilmoitus 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. - Verotus päättyy 10 kuukauden kuluttua tilikauden päättymisen jälkeen. - Jäännösverot maksetaan viimeistään verotuksen päättymistä seuraavan kuukauden 25. päivänä. - Vuoden 2010 alussa käyttöönotettu verotilimenettely muuttaa oma-aloitteisten verojen ilmoittamista, maksamista ja palauttamista. Verotilimenettelyyn kuuluvat kaikki oma-aloitteiset verot lukuun ottamatta varainsiirtoveroa ja ennakontäydennysmaksua. Verotiliverot ilmoitetaan verohallinnolle kausiveroilmoituksella. - Työnantajasuoritukset (sotu ja ennakkopidätykset) maksetaan maksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivänä. Arvonlisäverot maksetaan kohdekuukautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivänä, huom. työnantajasuoritukset myöhenevät ja arvonlisäverot aikaistuvat kahdella päivällä. - Sähköisen ilmoituksen on oltava perillä verohallinnossa kuukauden 12. päivä ja paperisen ilmoituksen kuukauden 7. päivä. - Huomioithan, että kannattaa maksaa ennakontäydennystä, jos verolaskelma osoittaa, että ennakot ovat liian pienet. Näin vältytään jäännösveron koroilta, jotka ovat verotuksessa vähennyskelvottomia. Liikaa maksettua ennakkoa voi vielä hakea takaisin neljän kuukauden kuluessa ja ennakkon kokonaan poistamista kahdeksan kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Näin saat liikaa maksetut ennakot nopeammin takaisin. Seuraava numero ilmestyy joulukuussa! Sotumaksu ,12 2,23 Koska työnantajan kansaneläkevakuutusmaksu poistui vuoden 2010 alusta, kaikkien työnantajien sosiaaliturvamaksu on sama ja maksuluokat poistuvat. Helsinki Munkkiniemen puistotie Helsinki Puh. (09) Fax (09) Tampere Hämeenkatu Tampere Puh. (03) Fax (03) Turku Puh. (0440) Oulu Hallituskatu 11 B Oulu Puh. (08) Fax (08) Lappeenranta Raatimiehenkatu 22 A Lappeenranta Puh. (0400) Fax (05) Tallinna Pärnu mnt Tallinn Estonia Puh Fax Tässä julkaisussa olevat tiedot on esitetty yleisluonteisesti, ja se on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan yleisluonteisena tiedon lähteenä. Tämän julkaisun ei ole tarkoitus korvata asioiden yksityiskohtaista selvitystä tai oikeudellista tulkintatarvetta. Tuokko Yhtiöt Oy ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet, kun joku on toiminut tai jättänyt toimimatta tämän julkaisun sisällön perusteella. Suosittelemme ottamaan yhteyttä yksittäistapauksissa asiantuntijaan, joka voi avustaessaan ottaa huomioon tapauksen erityispiirteet.

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % TIEDOTE 2016 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2016 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi

Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi käsitteitä kuten osakeanti, lisäosinko sekä perehdytään tunnuslukuihin. Lisäksi käsittelemme verotusta ja tutustumme Nordnetin

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

BRONEX SOFTWARE OY , 9:40:01, Sivu 1 Laatija: Esittely. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 )

BRONEX SOFTWARE OY , 9:40:01, Sivu 1 Laatija: Esittely. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 ) EHDOTUSLASKELMA, Verovuosi 2013 Jakopohjana oleva nettovarallisuus: 100000.00 109.5 +3.0 D KUSTANNUKSET YHTIÖLLE (1000 ) 104.5-2.1 99.4-7.1 94.4-12.1 B Lähtö Ehdotus C 89.4-17.2 A 56.9 59.4 61.9 64.4 66.8

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 )

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 ) EHDOTUSLASKELMA, Verovuosi 2014 Nimi: Erkki Esimerkki Jakopohjana oleva nettovarallisuus: 100000.00 113.5 +3.2 D KUSTANNUKSET YHTIÖLLE (1000 ) 108.7-1.6 103.9-6.4 99.1-11.2 B Lähtö Ehdotus C 94.3-16.0

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus

Sukupolvenvaihdoksen verotus Sukupolvenvaihdoksen verotus Janne Juusela Sami Tuominen Sukupolvenvaihdoksen verotus Talentum Media Oy Helsinki 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Toimitus: Saara

Lisätiedot

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 tuloveroasteikkolaiksi ja laeiksi tuloverolain 105 a ja 124 :n sekä verontilityslain 12 :n muuttamisesta Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2005 verotuksessa

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta 1.6.2016 A8-0189/101 101 Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) (7 a) Immateriaalioikeuksiin, patentteihin ja tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyviä verojärjestelyjä käytetään laajalti koko unionissa. Monet

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE...

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE... SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ............. 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET..................... 12 Verovuosi.............................................. 12 Ennakkoperintä.........................................

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Esipuhe 11 Lyhenteet 13 1. Johdanto 15 1.1 Kirjan rakenne.................................15 1.2 Sijoitusinstrumentit.............................17 1.2.1 Talletukset..............................17

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA

AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA Oheisesta tiedotteesta löydät tärkeää tietoa mm. vuodenvaihteen veromuutoksista, eläkeuudistuksesta sekä verovapaista kustannusten korvauksista. Tulevista

Lisätiedot

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymän verotus 7.12.2016 Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymällä voi olla - Maatalouden tulolähde: maatalous, rakennusten vuokrat, maa-alueen vuokra, metsätalouden sivutulot - Muun

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Soprano Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8.5.2013 kello 14 alkaen yhtiön toimitiloissa Helsingissä

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

HE 45/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia verojen kertymisjaksoa.

HE 45/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia verojen kertymisjaksoa. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verontilityslain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia siten, että kaikkien verontili- verojen

Lisätiedot

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 Toukokuu 2016 Katsaus Mehiläisen vuoden 2015 tuloksiin Mehiläisen tulos 2015» Yritysrakenne ja verot Kysymyksiä ja vastauksia MEHILÄISEN AVAINLUVUT 2015 Mehiläinen kasvoi

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 46): Kunnan vuoden 2015 talousarvion konsernitavoitteena on Kaartjärven Vesihuolto Oy:n osalta yhtiön toiminnan

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Verolait - keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2014 - muutokset verokorteissa ja työnantajamenettelyssä

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 Veroilmoituksen täyttöopas 6 YHTEISETUUS verovuosi 2013 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YHTEISÖN TIEDOISSA

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun 6. päivänä 2017 kello 15.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ASIAKASKIRJE 17.01.2017 TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2017! Uuden vuoden alkaessa olen taas koonnut tähän ajankohtaisia asioita

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 10/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 105 a :n ja vuoden 2003 veroasteikkolain 2 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia ja vuoden 2003 veroasteikkolakia.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot

Maatilan verotus 2015

Maatilan verotus 2015 Maatilan verotus 2015 04.02.2015 Elina Heliander Otsikko tähän Muistiinpanot Muistiinpanovelvollisuus, joka perustuu tositteisiin ja muihin muistiinpanoihin. Muistiinpanot ja tositteet on säilytettävä

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Osingot. Webinaarin tavoitteena on käydä läpi osinkoihin liittyvät perusteet, jotta jokainen on valmis alkavaan osinkokauteen.

Osingot. Webinaarin tavoitteena on käydä läpi osinkoihin liittyvät perusteet, jotta jokainen on valmis alkavaan osinkokauteen. Osingot Tervetuloa webinaariin! Webinaarin tavoitteena on käydä läpi osinkoihin liittyvät perusteet, jotta jokainen on valmis alkavaan osinkokauteen. Kysymyksiä voit esittää webinaarin aikana chatin kautta.

Lisätiedot

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 107/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi varallisuusverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi omistajayrittäjien varallisuusverohuojennusta

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A TAALERI MONIPUOLINEN FINANSSITALO Taaleri on Helsingin pörssiin listattu kasvava suomalainen varainhoitoa ja rahoitusta tarjoava

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina klo 11.00 alkaen yhtiön auditoriossa, Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Miten jakamistalous vaikuttaa verotukseen?

Miten jakamistalous vaikuttaa verotukseen? Miten jakamistalous vaikuttaa verotukseen? 2.3.2016 Antti Sinkman Tulevaisuusvaliokunnan kuulemistilaisuus Vero-osasto Verojärjestelmän tavoitteista Neutraalisuus Verotus ei ohjaa toimintaa tiettyyn malliin

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotettava tulo ja kirjanpito Kirjanpitolaki (KPL) International

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n ja tuloverolain 33 c :n muuttamisesta Esityksessä

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Mielenkiintoisimmat kasvutarinat löytyvät listaamattomista yrityksistä

Mielenkiintoisimmat kasvutarinat löytyvät listaamattomista yrityksistä Mielenkiintoisimmat kasvutarinat löytyvät listaamattomista yrityksistä Privanet Group Oyj Lyhyesti Suomalainen vuonna 2000 perustettu sijoituspalveluyritys Listaamattomien arvopaperien tunnetuin kaupankäyntipaikka

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset Kunnanhallitus 110 06.06.2016 Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset 406/220/2016 (367/220/2015) Kunnanhallitus 15.06.2015

Lisätiedot

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2013 SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 AIKA: alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite 1) mukaisesti

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/5 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUS JA LIITELOMAKKEET

Lisätiedot

Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio

Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio Riihimäki 28.2.2017 Asianajaja, varatuomari Erkki Pusa Asianajotoimisto Erkki Pusa Ky Taloyhtiön taloudenpito kokonaisuus, jonka tarkoituksena on huolehtia taloyhtiön

Lisätiedot

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN Toiminnan siirtäminen Raahen Seudun Uimahallisäätiölle LOPPURAPORTTI Raahen kaupunki BDO Oy Alpo Ronkainen 13.6.2016 Page 1 TOIMEKSIANTO Tämä raportti perustuu Raahen kaupungin

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Hyvä hallinto ja sisäinen valvonta

Hyvä hallinto ja sisäinen valvonta Hyvä hallinto ja sisäinen valvonta VTV Nyt! Valtiontalouden tarkastusvirasto 16.1.2017 Pasi Leppänen Määräraha ylittyi merkittävästi Palkkaa maksettu työsuhteen päätyttyä Koulunjohtaja kavalsi lahjoitusvaroja

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 1/2014 SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 AIKA: 8.4.2014 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon

Lisätiedot

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät.

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Viabek tuntee liikennepalvelualojen eläkevakuuttamisen Eläkekassa Viabek voi palvella mm. seuraavien toimialojen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot