Seinäjoen kaupungin kaupunginkanslian toimintasääntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seinäjoen kaupungin kaupunginkanslian toimintasääntö"

Transkriptio

1 Seinäjoen kaupungin kaupunginkanslian toimintasääntö Kaupunginhallitus hyväksynyt Toimintasäännön perusteet Valtuusto on hyväksynyt kaupunginkanslian johtosäännön, jonka mukaan tulosalueiden välisestä työnjaosta, sisäisestä vastuualuejaosta sekä organisaatiosta ja johtamisesta päättää muilta osin kaupunginhallitus. Tarkempia määräyksiä tulosalueiden toiminnasta annetaan toimintasäännöllä, jonka vahvistaa kaupunginhallitus. 2 Kaupunginjohtajan alaisuudessa toimivat viranhaltijat Suoraan kaupunginjohtajan alaisuudessa toimivat seuraavat viranhaltijat: kansliapäällikkö, kehittämisjohtaja, rahoitusjohtaja ja kaupunginlakimies. 3 Tulosalueet, tulosaluejohtajat ja tulosalueiden tulosyksiköt Kaupunginkanslia muodostuu seuraavista tulosalueista: - hallintopalvelut - kehittämispalvelut - talouspalvelut Hallintopalvelujen tulosaluejohtajana toimii kansliapäällikkö, kehittämispalvelujen tulosaluejohtajana kehittämisjohtaja ja talouspalvelujen tulosaluejohtajana rahoitusjohtaja. Tulosaluejohtajan tehtävänä on toiminta-ajatuksen mukaisesti johtaa tulosalueen toimintaa vahvistettujen tulosaluetta koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi. Tulosaluejohtaja ratkaisee kaupunginkanslian johtosäännön 5 :ssä määrätyt asiat. Hallintopalvelut tulosalue jakaantuu seuraaviin tulosyksiköihin: päätösvalmistelu, henkilöstöhallinto, palvelutoimistot, ruokapalvelut, siivouspalvelut, kansainvälisyyskeskus ja maaseututoimi. Kehittämispalvelut tulosalue jakaantuu seuraaviin tulosyksiköihin: kaupunkikehittäminen, aluekehitysrahoitus ja kaupunkisuunnittelu, markkinointiviestintä ja asukaslautakuntatoiminta. Talouspalvelut tulosalue jakaantuu seuraaviin tulosyksiköihin: taloushallinto, tietohallinto ja materiaalihallinto. 1

2 4 Tulosalueiden ja tulosyksiköiden tehtävät Hallintopalvelujen tulosalueen tulosyksiköiden tehtävät Päätösvalmistelu - valtuuston ja kaupunginhallituksen yleiset kokoustoiminnan valmistelutehtävät ja pöytäkirjanpitäjän tehtävät - asianhallinta - yleishallinnon ja päätösvalmistelun talousarvioehdotuksen valmistelu ja talousarvion toteutumisen - kaupungin ja kaupunkikonsernin päätösvalmisteluun liittyvät toimistopalvelut - kaupungin ja kaupunkikonsernin painatus-, postitus- ja puhelinvaihdepalvelut - muihin hallintopalvelujen tulosyksiköihin kuulumattomien asioiden valmistelu ja toimeenpano - kaupungin ja kaupunkikonsernin lakiasioiden hoitaminen - tulosalueiden avustaminen juridisissa tehtävissä - päätösten laillisuusvalvonta - muut asiantuntijatehtävät - vaalien ja kansanäänestysten hoitaminen Tulosyksikön päällikkönä toimii kansliapäällikkö, varahenkilönä kaupunginlakimies. Henkilöstöhallinto - henkilöstöjaoston asioiden valmistelu, esittely ja pöytäkirjanpitäjän tehtävät - kaupungin ja kaupunkikonsernin henkilöstöpolitiikan koordinointi - henkilöstöhallinnon talousarvioehdotuksen valmistelu ja talousarvion toteutumisen - henkilöstösuunnittelu - virka- ja työehtosopimusten edellyttämä paikallinen neuvottelutoiminta ja sopiminen - tulosalueiden avustaminen ja neuvonta henkilöstöhallinnon toimialaan kuluvissa asioissa - henkilöstön kehittämisen koordinointi ja ohjaus - tulosalueiden sisäisten kehittämishankkeiden tukeminen - yhteistoimintajärjestelmät - keskitetyt palkkalaskentapalvelut ja eläkeasioiden hoito sekä niihin liittyvät tilitykset, ilmoitukset ja tilastot - henkilöstöhallintoon liittyvän tiedon ylläpito - henkilöstöpalvelut - työllistämisasiat Tulosyksikön päällikkönä toimii kansliapäällikkö, varahenkilönä henkilöstöpäällikkö. Palvelutoimistot Vastaavat palvelutoimistojen toiminnasta ja toimintaedellytyksistä: - palvelutoimistojen päätösvalmisteluun liittyvät toimistopalvelut - palvelutoimistojen talousarvioehdotuksen valmistelu ja talousarvion toteutumisen - alueellinen asiakaspalvelu ja neuvonta - palveluihin liittyvien lomakkeiden toimittaminen ja täyttöapu - alueellinen erityistiedottaminen - yhdistymissopimuksen toteutumisen ja raportointi - aluesivujen ylläpito kaupungin internetsivuilla - kaupungin omistamien, palvelutoimistojen hallinnassa olevien edustus- ja kokoustilojen tilapäinen vuokraaminen / luovuttaminen ulkopuolisille käyttäjille 2

3 Tulosyksikön päällikkönä toimii kansliapäällikkö, varahenkilönä palvelutoimistojen nimetyt toimistosihteerit. Ruokapalvelut - ruokapalvelujen tuottaminen Seinäjoen kaupungin päiväkotien, koulujen ja palvelukeskusten sekä terveyskeskuksen eri asiakasryhmille - kaupungin ruokapalvelujen kokonaisvaltainen suunnittelu ja - ruokapalvelujen talousarvioehdotuksen valmistelu ja talousarvion toteutumisen - henkilöstön rekrytointi ja sijoittuminen, sijaisjärjestelyjen, perehdyttämisen ja kouluttamisen organisointi - omavalvonnan ohjeistaminen ja - keittiöiden toimintamallien, tilaratkaisujen ja varustuksen suunnittelu - osallistuminen keittiösuunnitteluun kaupungin rakennuttamistahojen kanssa - ruokapalvelujen ohjeistuksen seuraaminen ja ohjeistaminen sekä tiedonsiirto ruokapalveluyksiköihin - asiakasyhteistyö - poikkeusolojen muonituspäällikön tehtävät ja valmiussuunnitelman ylläpito Tulosyksikön päällikkönä toimii ruokapalvelujohtaja, varahenkilönä nimetty palvelupäällikkö. Siivouspalvelut - kaupungin kiinteistöjen ja toimitilojen sekä erikseen sovittavien ulkoisten asiakkaiden kiinteistöjen ja toimitilojen siivouspalvelujen toimintaympäristön kokonaisvaltainen suunnittelu, ohjaus, kehittäminen, arviointi ja - siivouspalvelujen talousarvioehdotuksen valmistelu ja talousarvion toteutumisen - osallistuminen kiinteistöjen uudisrakentamisen ja peruskorjauksen suunnitteluun - henkilöstön rekrytointi, työkohde- ja sijaisjärjestelyt sekä perehdyttämisen ja koulutuksen organisointi - siivouspalvelutehtävien sekä hygieniaohjeiden ja säädösten kehityksen seuraaminen, ohjeistus ja opastus Tulosyksikön päällikkönä toimii siivouspalvelujohtaja, varahenkilönä nimetty palvelupäällikkö. Kansainvälisyyskeskus - kaupunginhallitukselle tehtävien kansainvälisyyttä koskevien esitysten valmistelu ja toimeenpano - kansainvälisyyskeskuksen talousarvioehdotuksen valmistelu ja talousarvion toteutumisen - kaupungin kansainvälisen toiminnan ja -yhteyksien suunnittelu, edistäminen, kehittäminen - kansainvälisyystoimikunnan päätösten esittely ja toimeenpano - kaupungin kansainvälisen toiminnan ystävyyskuntien välisen yhteistyön ylläpito ja kehittäminen - kaupungista ystävyyskaupunkeihin lähetettävien delegaatioiden ja kaupunkiin saapuvien ystävyyskaupunkien delegaatioiden matkojen järjesteleminen, ohjelman suunnitteleminen ja vieraiden vastaanottaminen - kansainvälisyyskeskuksen toiminnasta tiedottaminen - kansainvälisyysstrategian ja kotouttamisohjelman päivittäminen - maahanmuuttajien neuvonta ja ohjaus - maahanmuuttajien suomenkielen ja suomalaisen kulttuurin omaksumisen edistäminen - maahanmuuttajien omien juurien, kielen ja kulttuurin säilyttäminen edistäminen - maahanmuuttajia koskeviin hankkeisiin osallistuminen ja verkostotapaamisten järjestäminen - maahanmuuttajia koskevien koulutusten, seminaarien ja luentojen järjestäminen ja organisointi 3

4 Tulosyksikön vastuuhenkilönä toimii yhteyspäällikkö-kansainväliset asiat, varahenkilönä nimetty kansliapäällikkö. Maaseututoimi - palveleminen maatalouden EU- ja kansallisten tukien haussa, hakemusten käsittely ja maksatus - neuvonta maatilatalouden rahoitus- ja luopumistukiasioissa - tilakohtaiset sato-, hirvi- ja tulvavahinkoasiat Tulosyksikön päällikkönä toimii maaseutupäällikkö (Seinäjoki) ja varahenkilönä maaseutupäällikkö (Lapua). Kehittämispalvelujen tulosalueen tulosyksiköiden tehtävät Kaupunkikehittäminen - kaupungin strategiatyö ja arviointi - kaupunkisuunnittelujaoston valmistelu- ja sihteeritehtävät - rakennepolitiikkaan ja palvelutuotantoon liittyvät kehittämishankkeet yhteistyössä palvelukeskusten kanssa - kilpailukykyyn ja edunvalvontaan liittyvät suunnittelutehtävät - verkostoyhteistyö ja kaupunkipolitiikka - tilastotuotanto - kestävään yhdyskuntarakenteeseen liittyvä toimintojen sijoittelu Tulosyksikön päällikkönä toimii kehittämisjohtaja ja varahenkilönä kehittämispäällikkö. Aluekehitysrahoitus ja kaupunkisuunnittelu - innovaatiopolitiikka ja osaamisrakenteen vahvistaminen - yleiskaavoituksen ja kaupunkirakenteen suunnittelun tukeminen - kaupungin aluekehitysrahoitus ja hanketoiminta - tutkimustoiminta ja selvitykset, EU-asiat - aluekehittäminen Tulosyksikön päällikkönä toimii kehittämisjohtaja ja varahenkilöinä kehittämispäällikkö ja kaavoitusjohtaja (kaupunkisuunnittelu) Markkinointiviestintä - markkinointiviestinnän talousarvioehdotuksen valmistelu ja talousarvion toteutumisen Tiedotus ja asukasviestintä - tiedotuslehden toteutus - henkilöstölehti Alvarin toteutus - henkilökunnan koulutus ja neuvonta viestintäasioissa - mediayhteydet - tiedotusesitetuotannon koordinointi - internetsivustojen koordinointi ja kehittäminen Markkinointi - markkinointitoimenpiteiden koordinointi yhdessä Seinäjoen Seudun Elinkeinokeskuksen kanssa - suhdetoiminnan ja yhteistyökumppanuuksien koordinointi - markkinointiesitetuotannon koordinointi - lahjavarasto ja kaupunkituotteet 4

5 - kuvapankin kehittäminen ja ylläpito - kaupungin viestintästrategian ja kriisiviestintäsuunnitelman laatiminen ja päivittäminen Tulosyksikön päällikkönä toimii viestintäpäällikkö, varahenkilönä kehittämisjohtaja. Asukaslautakuntatoiminta - kaupunkilaisten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen - asukaslautakuntatoiminnan asioiden valmistelu ja toimeenpano - - alueellinen erityistiedottaminen - alueiden asukkaiden esitysten vastaanotto ja välittäminen edelleen asianomaisille toimielimille - alueellisten stipendirahastojen hakemuskäsittely - alueellisten erityispiirteiden ja perinteiden vaaliminen - kyläyhdistysten ja eri yhteisöjen kanssa tehtävä yhteistyö Tulosyksikön päällikkönä toimii kehittämisjohtaja, varahenkilönä kehittämispäällikkö Talouspalvelujen tulosalueen tulosyksiköiden tehtävät Taloushallinto - yleisen talouskehityksen - kaupungin ja kaupunkikonsernin talousohjaus ja taloussuunnittelu - kaupungin taloushallinnon ja laskentatoimen kehittäminen ja soveltaminen - talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu - kaupungin kirjanpito, rahastojen kirjanpito, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen valmistelu - kaupungin riskienhallintaan ja vakuuttamiseen liittyvät tehtävät - kaupungin rahoitus, maksuvalmiussuunnittelu ja maksuliikenne sekä kassavarojen sijoittaminen - kaupungin lainoitusperiaatteet - kaupungin omistajapolitiikka Tulosyksikön päällikkönä toimii rahoitusjohtaja, varahenkilönä pääkirjanpitäjä. Tietohallinto - kaupungin tietohallinnon, tietotekniikan, tieto- ja teleliikenteen, tietoturvan kehittäminen, koordinointi ja sekä niiden palvelu- ja laatutasoon liittyvien tekijöiden määrittäminen ja toimialan strategisten linjausten mukaisesti. - kaupungin ja kaupunkikonsernin sekä kuntia ja kuntayhteisöjä koskeva alueellinen yhteistyö tietohallinnon osalta. - kaupungin strategiseen suunnitteluun osallistuminen tietohallinnon toimialaan liittyen. - tulosalueiden opastaminen ja ohjaus tietojenkäsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja tuettujen järjestelmien käyttökoulutuksen organisoiminen - kaupungin tietokonekeskuksen toiminta - tietohallinnon toimialaan liittyvien keskitettyjen taloussuunnitelmaa, talousarviota ja muuta suunnittelua sekä tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevien esityksien asianmukainen valmistelu 5

6 Tietohallinnon ohjausryhmä Kaupunginjohtaja nimittää kaupunkikonsernin tietohallinnon ohjausryhmän, jonka tehtävänä on valvoa tietohallintostrategioiden valmistelua ja noudattamista sekä määritellä kaupunkikonsernin tietohallinnon keskeisimmät tavoitteet budjettia varten. Tulosyksikön päällikkönä toimii tietohallintojohtaja, varahenkilönä tietohallintojohtajan nimeämä henkilö. Materiaalihallinto - materiaalihallinnon ja materiaalitoimintojen kehittäminen, koordinointi ja - materiaalihallinnon talousarvioehdotuksen valmistelu ja talousarvion toteutumisen - kaupunkikonsernin ja seudullisen hankintatoimen kehittäminen. - kaupungin ja seudulliseen kuntien väliseen hankintayhteistyösopimukseen perustuvien tavara- ja palveluhankintojen suorittaminen. - varastoinnin järjestäminen. - tulosalueiden opastaminen ja avustaminen tavara- ja palveluhankintojen suunnitteluun ja valmisteluun liittyvissä kysymyksissä Tulosyksikön päällikkönä toimii hankintajohtaja, varahenkilönä hankinta- ja varastopäällikkö. 5 Tulosyksikön päällikön tehtävät ja ratkaisuvalta Tulosyksikön päällikön tehtävänä on 1. Johtaa ja kehittää tulosyksikön toimintaa ja taloutta sekä valmistella ja panna täytäntöön tulosyksikköä koskevat asiat. 2. Vastata tulosyksikölle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Tulosyksikön päällikkö ratkaisee seuraavat asiat: 1. Hyväksyy tulosyksikköä koskevat laskut. 2. Tekee tulosyksikköä koskevat sopimukset ja sitoumukset. 3. Hyväksyy tulosyksikön henkilökunnan tehtäväkuvaukset ja vuosittaiset tulostavoitteet. 4. Myöntää tulosyksikön henkilökunnan vuosilomat, virka- ja työvapaat ellei niiden palkallisuus ole harkinnassa ja määrää tarvittaessa sijaiset sekä antaa kotimaan matkustusmääräykset. 5. Päättää toimitilojen, alueiden, välineiden ja laitteiden luovuttamisesta tilapäiseen käyttöön vahvistettujen vuokrausperiaatteiden mukaisesti. Tulosyksikön päälliköllä on oikeus siirtää hänelle tämän toimintasäännön mukaan kuuluvia asioita alaisensa viranhaltijan ratkaistavaksi. 6 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Se, mitä muutoin on määrätty tulosaluejohtajan ja tulosyksikön päällikön ratkaisuvallasta, yksittäisten viranhaltijoiden ratkaisuvallasta todetaan seuraavaa: 6

7 Hallintopalvelut Kansliapäällikkö 1. Päättää yhdistysten projektiluonteisista avustuksista. 2. Päättää sellaisten huonetilojen ja alueiden luovuttamisesta tilapäiskäyttöön, jotka ovat valtuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginkanslian käytössä ja joiden luovuttamisesta kaupunginhallitus on erikseen vahvistanut yleiset periaatteet. 3. Päättää luvan myöntämisestä kaupungin ja Seinäjoen maalaiskunnan vaakunan käyttöön kaupunginhallituksen hyväksymien perusteiden mukaisesti. 4. Päättää kaupungin käyttöomaisuuden osalta asunto-osakeyhtiöiden osakkeiden myynnistä sekä muun käyttöomaisuuden, arvoltaan enintään , myynnistä ja käytettäväksi luovuttamisesta ellei ratkaisuvaltaa ole annettu johtosäännöllä muulle viranomaiselle. 5. Päättää henkilökohtaisesta palkkauksesta, joka ei ole harkinnanvaraista. 6. Päättää vanhan eläkesäännön mukaisten eläkkeiden ja leskieläkkeiden myöntämisestä, mikäli se ei ole harkinnanvaraista. 7. Päättää sairausajan harkinnanvaraisen palkan maksamisesta virka- ja työehtosopimusten perusteella henkilöstöjaoston hyväksymien periaatteiden mukaisesti. 8. Päättää viranhaltijoille ja työntekijöille pääsopijajärjestöjen ylimpien päättävien elinten kokouksiin osallistumista varten myönnettävistä virka- ja työvapaista. 9. Päättää virka- ja työvapaan kuntoutukseen osallistumista varten. 10. Päättää työllisyysvaroin palkatun henkilökunnan ottamisesta. 11. Päättää yhdistyksille myönnettävästä palkkatuen tuesta kaupunginhallituksen hyväksymän työllisyyssuunnitelman mukaisesti. 12. Päättää henkilöstöpankin kautta tapahtuvista siirroista. 13. Päättää työhyvinvointia ylläpitävästä toiminnasta. Kaupunginlakimies 1. Päättää vapautuksen myöntämisestä kunnallisverosta ja sairausvakuutusmaksusta (sis. sairaanhoitomaksun ja päivähoitomaksun). 2. Päättää kaupungin vahingonkorvausvaatimuksista ja rangaistusvaatimuksista sekä muista asianomistajalle kuuluvista oikeuksista rikosasioissa ja päättää kaupungin kannasta sovittelumenettelyssä ja hyväksyy tai valtuuttaa jonkun henkilön hyväksymään kaupungin puolesta sovittelusopimukset, ellei ratkaisuvaltaa ole annettu muulle viranomaiselle. 3. Päättää helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä yksittäistapauksessa kaupungille tulevan yksityisoikeudellisen tai julkisoikeudellisen maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta ellei päätösvaltaa ole annettu muulle viranomaiselle. 4. Päättää kaupungin lausuntojen sisällöstä koskien verotusta ja henkikirjoitusta. 5. Päättää sellaisen (muun kuin vastuuvakuutuksen omavastuuosuutena maksettavan) korvauksen suorittamisesta vahingon kärsineelle vahingonkorvausrahastosta, jonka kaupungin viranhaltija/työntekijä on tahallaan tai tuottamuksellaan aiheuttanut, mikäli vahingon määrästä tai muusta syystä johtuen korvausta ei vastuuvakuutuksen perusteella korvata, ellei päätösvaltaa ole annettu muulle viranomaiselle. 6. Päättää kaupungin henkilökuntaan kuuluvan oikeudesta saada korvaus työnteon yhteydessä vahingoittuneesta henkilökohtaisesta omaisuudesta, mikäli vahingon kärsineellä ei ole oikeutta saada korvausta muualta ja mikäli asiasta päättäminen ei kuulu muulle viranomaiselle. 7. Hyväksyy kiinteistön kauppoihin ja vaihtoihin liittyvät kauppahinnan/välirahan maksamisen. 8. Päättää kaupunkikonserniin kuuluvilta yhteisöiltä ja säätiöiltä lakiasioiden hoidosta perittävistä maksuista. 7

8 Ruokapalvelujohtaja 1. Päättää kaupungin ruokapalvelujen organisoimisesta. 2. Päättää ruokapalveluhenkilöstön sijoittumisesta, ohjeistamisesta ja kouluttamisesta. 3. Päättää ruokapalvelujen omavalvonnan toteutuksesta ja seurannasta. 4. Päättää keittiöiden toimintamalleista, tilaratkaisuista ja varustuksesta ja osallistuu keittiösuunnitteluun. Siivouspalvelujohtaja 1. Päättää kaupungin kiinteistöjen ja toimitilojen siivouspalvelujen organisoimisesta 2. Päättää yksikön henkilöstön sijoittumisesta, ohjeistamisesta, opastamisesta ja kouluttamisesta 3. Seuraa ammattialalla tapahtuvaa kehitystä 4. Vastaa siivouspalvelujen johtamisesta, kehittämisestä ja taloushallinnosta 5. Vastaa yhteistoiminnasta ja tiedottamisesta henkilöstön ja asiakkaiden välillä 6. Vastaa siivouspalvelutarjousten ja sopimusten laadinnasta ja toiminnan suunnittelusta ja yhteistyötä asiakkaan kanssa 7. Vastaa siivouspalvelujen suunnittelusta sekä kehittämis- ja mitoitustehtävistä Yhteyspäällikkö 1. Päättää kansainvälisyyskeskuksen organisoinnista ja työnjaosta. 2. Päättää kansainvälisyyskeskuksen töiden järjestelyistä sekä sen sisäisestä työnjaosta ja tiedotustoiminnasta. 3. Päättää kansainvälisyyskeskuksen toimintaa koskevan tutkimusluvan myöntämisestä. 4. Päättää kansainvälisyyskeskusta koskevien lausuntojen antamisesta. 5. Päättää poikkeuksista kansainvälisyyskeskuksen hallinnassa olevien tilojen aukioloajoista sekä käyttösäännöistä. 6. Päättää ostopalvelujen ja materiaalin hankinnasta määrärahojen puitteissa 7. Päättää kansainvälisyyskeskuksen hallinnassa olevien tilojen ja välineiden käytöstä ja luovuttamisesta ulkopuoliseen käyttöön. Maaseutupäällikkö 1. Toimii maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain (210/2010) mukaisena maaseutuelinkeinoviranomaisena. Maaseutusihteeri 1. Toimii maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain (210/2010) mukaisena maaseutuelinkeinoviranomaisena. 8

9 Kehittämispalvelut Kehittämisjohtaja 1. Päättää aluekehitysrahoituksesta euroon saakka. Viestintäpäällikkö 1. Päättää kaupungin erillismainonnasta. 2. Päättää kaupungin erillisten lahjaesineiden hankinnasta 3. Päättää suhdetoimintaan liittyvistä vuokravapauksista Talouspalvelut Rahoitusjohtaja 1. Päättää kaupungin kassavarojen sijoittamisesta. 2. Päättää talousarviolainojen nostoajankohdan. 3. Päättää tilapäisluoton ottamisesta kaupungille maksuvalmiuden turvaamiseksi valtuuston määräämään enimmäisrajaan saakka. 4. Päättää kaupungin myöntämien lainojen ja antamien takausten ylivakuutena olevien vakuuksien palauttamisesta. 5. Päättää kaupungin rahoitushuoltoon liittyvien tilien avaamisesta ja lopettamisesta. 6. Päättää saatavien poistoista ja luottotappioiden kirjaamisesta 7. Päättää koiraverosta annetussa laissa kaupunginhallituksen päätettäväksi säädetyt asiat. Tietohallintojohtaja 1. Päättää kaupungin tietohallinnon organisoimisesta, toimintamallista ja järjestelmäympäristön teknisestä toteutuksesta. 2. Päättää tietohallinnon henkilöstön sijoittamisesta, ohjeistamisesta ja kouluttamisesta 3. Päättää tietohallintoa koskevien lausuntojenantamisesta. 4. Tekee äkillisissä ennalta arvaamattomissa tilanteissa tietojärjestelmän toimivuuden varmistamiseksi tarvittavat päätökset koskien esim. henkilöstö-, ohjelmisto-, laite- tai tietoliikenneresursseja. 5. Päättää tietohallinnon hallinnassa olevien tilojen ja välineiden käytöstä ja luovuttamisesta ulkopuoliseen käyttöön. Hankintajohtaja 1. Tekee tavara- ja palveluhankintoja koskevat hankintapäätökset hankinta- säännön antamien hankintavaltuuksien mukaisesti. 2. Allekirjoittaa tavara- ja palveluhankintoja koskevat hankintasopimukset hankintasäännön antamien valtuuksien mukaisesti. 7 Palvelujen tuottaminen kaupunkikonsernille Tulosaluepäälliköt ja tulosyksiköiden päälliköt huolehtivat osaltaan konserniohjeiden mukaan konsernihallintoon liittyvistä asioista ja palvelujen tuottamisesta. 9

Seinäjoen kaupungin kaupunginkanslian toimintasääntö

Seinäjoen kaupungin kaupunginkanslian toimintasääntö Seinäjoen kaupungin kaupunginkanslian toimintasääntö Kaupunginhallitus hyväksynyt 19.10.2015 voimaan 1.11.2015 1 Toimintasäännön perusteet Valtuusto on hyväksynyt kaupunginkanslian johtosäännön, jonka

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

LOHJA 91/01/003/02 KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ

LOHJA 91/01/003/02 KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ 1 LOHJA 91/01/003/02 KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 24.9.2003 83 Voimassa 1.1.2004 alkaen Muutettu kaupunginvaltuusto 12.11.2008 116: muutoksia 6, 7, 9 Voimassa 1.1.2009 alkaen Muutettu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

KONSERNIESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

KONSERNIESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Konserniesikunnan toimintaohje 1.5.1 1 (6) KONSERNIESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Kaupunginjohtaja 19.12.2011 Kaupunginjohtaja 19.2.2015 Voimaan 19.2.2015 Kaupunginjohtaja 17.6.2015 Voimaan 17.6.2015 Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1.

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1. KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo:1.1.2013 Muutettu 10.12.2012,voimaantulo 1.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. LUKU VAPAA-AIKALAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintasääntö Stlk 10.4.2013, 62

Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintasääntö Stlk 10.4.2013, 62 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintasääntö Stlk 10.4.2013, 62 1 Toimintasäännön perusteet Valtuusto on hyväksynyt sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosäännön, jonka mukaan tarkempia

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja 1 Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat Päättää hankintarajoista Kh konsernipalvelut, kukin toimielin omalta toimialaltaan Päättää oman toimialansa/ tulosalueensa hankinnoista

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Kv 16/15.12.2012 139 Kunnanvaltuuston 15.12.2012 hyväksymä 622/00.01.01/2012. Kunnanhallituksen johtosääntö

Kv 16/15.12.2012 139 Kunnanvaltuuston 15.12.2012 hyväksymä 622/00.01.01/2012. Kunnanhallituksen johtosääntö Kunnanhallituksen johtosääntö voimaan 2013 1 Sisällys LUKU KUNNANHALLITUS... 3 Tehtävät... 3 Toimikausi ja kokoonpano... 3 Esittely... 3 Päätös- ja toimintavalta... 3 LUKU KONSERNIJAOSTO... 5 5. Kunnanhallituksessa

Lisätiedot

Konsernipalvelun toimintasääntö

Konsernipalvelun toimintasääntö Kuopion kaupunki Sääntö 1 (9) Konsernipalvelun toimintasääntö 1 Toiminta-ajatus Konsernipalvelu tukee ja ohjaa palvelualueita ja muita toimintayksiköitä kaupungin tavoitteiden saavuttamisessa. Konsernipalvelun

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintasääntö (Hyväksytty Stlk , 182)

Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintasääntö (Hyväksytty Stlk , 182) Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintasääntö (Hyväksytty Stlk 14.12.2016, 182) 1 Toimintasäännön perusteet Valtuusto on hyväksynyt sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosäännön, jonka

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

Muutos KV

Muutos KV Kaupunginhallituksen johtosääntö 1(7) KEMIN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 99 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutos KV 10.12.2012 134 2 1 luku YLEISTÄ 1 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1. TOIMINTASÄÄNNÖN PERUSTA JA TARKOITUS Tämä toimintaohje perustuu Mäntsälän kunnan hallintosäännön 1 :ään. Tällä toimintasäännöllä määritellään teknisen lautakunnan alaisen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Suomenkielisen varhaiskasvatuksen 3.2.6 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sivistystoimen johtaja 17.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Viimeksi muutettu 13.4.2015

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt ja toimintaohjeet

1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt ja toimintaohjeet Ympäristöterveyslautakunnan johtosääntö 1 (5) Siilinjärven ympäristöterveyslautakunnan johtosääntö 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 JOENSUUN KAUPUNKI Kaupunginkanslia KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 055 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 4 :n 2 momentti poistettu (KV 25.11.2002) Muutos 11 :n 3 momenttiin

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 10.12.2012 Viimeksi muutettu Valtuusto 9.12.2013 Voimaan 1.1.2014 3 Kaupunginhallituksen tehtävät ja Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 16 1.1.2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

19) Alle 3000 euron suuruisen vahingonkorvauksen maksaminen

19) Alle 3000 euron suuruisen vahingonkorvauksen maksaminen Hyvinvoinnin palvelualue / Avo- ja asumispalvelut Liite 1 Johtajan tai konsernihallinnon toimivaltaan kuuluvan asia siirtäminen viranhaltijan ratkaistavaksi HANKINNAT, KORVAUKSET JA VAPAUTUKSET 12) Muutoksen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Kaupunginhallituksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Kaupunginhallituksen johtosääntö Oulun kaupunki Kaupunginhallituksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 113 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 7 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ... 3 Kunnanhallituksen asema... 3 Johtosäännön rakenne... 3 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Kunnanhallituksen tulosalueet...

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

Hyväksytty: 10.1.2005 Muutettu: 11.9.2006, 29.10.2007, 14.4.2008, 26.10.2009, 22.11.2010, 6.2.2012

Hyväksytty: 10.1.2005 Muutettu: 11.9.2006, 29.10.2007, 14.4.2008, 26.10.2009, 22.11.2010, 6.2.2012 KERAVAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUS KESKUSHALLINNON TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 10.1.2005 Muutettu: 11.9.2006, 29.10.2007, 14.4.2008, 26.10.2009, 22.11.2010, 6.2.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintasäännön

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 26 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN VASTUUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2011) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Teknisen lautakunnan alaisten

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 2 05 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 18 p:nä 2008 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunta ja sen alainen

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Kaupunginhallitus 4.12.2012 47 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 30 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto 7.9.2015 72 7.9.2015

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. KAUPUNGINHALLITUKSEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU KAUPUNGINHALLITUKSEN

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 Muutettu viimeksi KV 17.6.2013 ( 4, 8, 9,10 ) Muutosten voimaantulo 1.8.2013 Muutettu viimeksi

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi Johtosääntö 1 Voimaantulo 1.1.2017 Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus 2 2 Toimivallan siirtäminen 2 3 Suhde muihin säädöksiin

Lisätiedot

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä 12.5.2003, vsto muuttanut 25.10.2010 77.

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Päävastuualueen toimielimet, tulosalueet ja jäsenmäärä... 3 3 ' Toimielimen ratkaisuvalta...

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusviraston toimintasääntö

Kasvatus- ja opetusviraston toimintasääntö Versio 1.12.2010 Kasvatus- ja opetusviraston toimintasääntö 1. Luku Kasvatus- ja opetusvirasto 1 Kasvatus- ja opetustoimen johto 2 Kasvatus- ja opetusviraston organisaatio Kasvatus- ja opetustointa virastopäällikkönä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ TAIVALKOSKEN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012 93 2/8 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Tehtäväalue... 3 2 Sosiaali- ja terveyslautakunta...

Lisätiedot

PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa

PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 1 PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 20.5.2010 I Luku 1 Sovellettavat säännöt Pelastuslautakunnan ja pelastuslaitoksen toimintaan sovelletaan tämän johtosäännön lisäksi

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Tetola 12.2.2013 Säännön nimi Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 1. Luku... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 2 Perusturvatoimen tehtävät... 1 2. Luku... 1 PERUSTURVATOIMEN

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Toimikunta 3.3.2009 ( 24) Yhteistoimintaryhmä 30.3.2009 ( 9) Perusturvalautakunta 31.3.2009 ( 21) Kaupunginhallitus 4.5.2009 ( 196) PERUSTURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt 1. LUKU TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT 2. LUKU ORGANISAATIO 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 4

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 4 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 4 KULTTUURILAUTAKUNNAN ALAISTEN PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty kulttuurilautakunnassa 2.12.2014, tulee voimaan 1.1.2015) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2

Lisätiedot

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimintasääntö

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimintasääntö Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimintasääntö Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 2.2.2017 ja se on voimassa 1.3.2017 alkaen. YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaminen ja organisointi

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaminen ja organisointi Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaminen ja organisointi 1 ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUEEN TEHTÄVÄT... 2 2 ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUEEN ORGANISOINTI... 2 3 JOHTAMINEN...

Lisätiedot

5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala

5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta ja sen jaosto Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa on kaupunginvaltuuston toimikaudekseen valitsemat yksitoista (11) jäsentä

Lisätiedot

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen johtosäännöksi

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen johtosäännöksi Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen johtosäännöksi 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Lautakuntien seminaari 20.3.2012 Muutostiimi Toimiala 1 Helsingin kaupungin sosiaali-

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 10.11.2008 2005 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Teknisen ja ympäristötoimen 4.1 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 12.12.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 Viimeksi muutettu

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 2 07 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä syyskuun 25 p:nä 2013 1 Toimiala Helsingin kaupungin ympäristölautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

Tässä johtosäännössä säädetään hallintokeskuksen organisaatiosta ja tehtävistä.

Tässä johtosäännössä säädetään hallintokeskuksen organisaatiosta ja tehtävistä. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 2.12.1993 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 9.9.2004 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 25.1.2007 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 10.12.2012 HALLINTOKESKUKSEN

Lisätiedot

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1043/00.01.01/12 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 38 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 102, muutoksia :iin 5 ja 8 Voimassa 13.6.2013 alkaen TOIMIALA

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Kulttuurilautakunta 21.8.2014, pöytäkirjan liite nro 4 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Kulttuuritoimi huolehtii kulttuurilautakunnan alaisena toimialaansa kuuluvista

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa ja huolehtia kaupungin hallintotehtävistä kaupungin strategiasta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Konsernihallinto

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 - Esitys 9.5.2014 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä X.X.2014 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 1 Kv 3.3.2008 Sääntö tulee voimaan heti Kumottu 20.12.2000 hyväksymä konserniohje HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Tarkoitus ja tavoite Soveltamisala Sitovuus Hyvinkään kaupungin konserniohjeella tuetaan

Lisätiedot

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKI Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKITEKNIIKAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 19.1.2010 Voimaantulo: 1.1.2010 Muutettu: 21.12.2010 Voimaantulo: 1.1.2011 Muutettu:

Lisätiedot

Aluelautakuntien tehtävät

Aluelautakuntien tehtävät Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt

Lisätiedot

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen Kaupunginhallitus 506 07.12.2016 Kaupunginvaltuusto 116 12.12.2016 Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset 1.1.2017 alkaen 40/01/010/2015 KH 506 Selostus: Savonlinnan kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Kaupunginlakimies päättää enintään euron määräisestä vahingonkorvauksen myöntämisestä.

Kaupunginlakimies päättää enintään euron määräisestä vahingonkorvauksen myöntämisestä. 1 (6) Kh 29.3.2016 98, kaupunginjohtaja 1.4.2016 51, voimaan 1.4.2016 KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNNÖN JATKODELEGOINTI JA KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIVALLAN JATKODELEGOINTI (KJ) 1.4.2016 1. Yleiset kaupunginhallituksen

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

Kunnanhallituksen tehtäväalueita ovat

Kunnanhallituksen tehtäväalueita ovat VESILAHDEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 8.11.2010 / 59 Voimaantulo: 15.12.2010 I LUKU YLEISTÄ 1 TOIMINTA-AJATUS Kunnanhallitus luo kunnan kehittämisstrategiat sekä yhdessä yhteistyötahojen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietokeskus vastaa kaupunginhallituksen alaisena virastona kaupungin ja sen toimintaympäristön kehitystä koskevien tilastojen ja

Helsingin kaupungin tietokeskus vastaa kaupunginhallituksen alaisena virastona kaupungin ja sen toimintaympäristön kehitystä koskevien tilastojen ja HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTASÄÄNTÖ Luonnos 2 1 TIETOKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Johtaja XX) Toimintasäännön eri kohtiin liittyvät tietokeskuksen johtosäännön määräykset on merkitty kehyksien sisään. Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009. I YLEISET PERUSTEET 1 Tehtävä Pelastuslaitoksen tehtävänä on tarjota Kainuun pelastuslaitoksen alueen kunnille pelastuslaissa

Lisätiedot

132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Hallintosääntö Esitys Nykyinen 6 3 mom Kaupunginhallitus kohta 22: päättää maankäyttö- ja rakennuslain 91b :n tarkoittamista maankäyttösopimuksista,

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi

Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi 1 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN TEHTÄVÄT... 2 2 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN ORGANISOINTI... 2 3 JOHTAMINEN... 4 4 VASTUUHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT...

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut kaupungin yleisen strategian ja henkilöstöstrategian.

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut kaupungin yleisen strategian ja henkilöstöstrategian. 1 Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA N:otta/1998 ======================================================================== = 1 (6) KONSERNIOHJEET Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 31.8.1998 Voimaantulo

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot