Seinäjoen kaupungin kaupunginkanslian toimintasääntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seinäjoen kaupungin kaupunginkanslian toimintasääntö"

Transkriptio

1 Seinäjoen kaupungin kaupunginkanslian toimintasääntö Kaupunginhallitus hyväksynyt Toimintasäännön perusteet Valtuusto on hyväksynyt kaupunginkanslian johtosäännön, jonka mukaan tulosalueiden välisestä työnjaosta, sisäisestä vastuualuejaosta sekä organisaatiosta ja johtamisesta päättää muilta osin kaupunginhallitus. Tarkempia määräyksiä tulosalueiden toiminnasta annetaan toimintasäännöllä, jonka vahvistaa kaupunginhallitus. 2 Kaupunginjohtajan alaisuudessa toimivat viranhaltijat Suoraan kaupunginjohtajan alaisuudessa toimivat seuraavat viranhaltijat: kansliapäällikkö, kehittämisjohtaja, rahoitusjohtaja ja kaupunginlakimies. 3 Tulosalueet, tulosaluejohtajat ja tulosalueiden tulosyksiköt Kaupunginkanslia muodostuu seuraavista tulosalueista: - hallintopalvelut - kehittämispalvelut - talouspalvelut Hallintopalvelujen tulosaluejohtajana toimii kansliapäällikkö, kehittämispalvelujen tulosaluejohtajana kehittämisjohtaja ja talouspalvelujen tulosaluejohtajana rahoitusjohtaja. Tulosaluejohtajan tehtävänä on toiminta-ajatuksen mukaisesti johtaa tulosalueen toimintaa vahvistettujen tulosaluetta koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi. Tulosaluejohtaja ratkaisee kaupunginkanslian johtosäännön 5 :ssä määrätyt asiat. Hallintopalvelut tulosalue jakaantuu seuraaviin tulosyksiköihin: päätösvalmistelu, henkilöstöhallinto, palvelutoimistot, ruokapalvelut, siivouspalvelut, kansainvälisyyskeskus ja maaseututoimi. Kehittämispalvelut tulosalue jakaantuu seuraaviin tulosyksiköihin: kaupunkikehittäminen, aluekehitysrahoitus ja kaupunkisuunnittelu, markkinointiviestintä ja asukaslautakuntatoiminta. Talouspalvelut tulosalue jakaantuu seuraaviin tulosyksiköihin: taloushallinto, tietohallinto ja materiaalihallinto. 1

2 4 Tulosalueiden ja tulosyksiköiden tehtävät Hallintopalvelujen tulosalueen tulosyksiköiden tehtävät Päätösvalmistelu - valtuuston ja kaupunginhallituksen yleiset kokoustoiminnan valmistelutehtävät ja pöytäkirjanpitäjän tehtävät - asianhallinta - yleishallinnon ja päätösvalmistelun talousarvioehdotuksen valmistelu ja talousarvion toteutumisen - kaupungin ja kaupunkikonsernin päätösvalmisteluun liittyvät toimistopalvelut - kaupungin ja kaupunkikonsernin painatus-, postitus- ja puhelinvaihdepalvelut - muihin hallintopalvelujen tulosyksiköihin kuulumattomien asioiden valmistelu ja toimeenpano - kaupungin ja kaupunkikonsernin lakiasioiden hoitaminen - tulosalueiden avustaminen juridisissa tehtävissä - päätösten laillisuusvalvonta - muut asiantuntijatehtävät - vaalien ja kansanäänestysten hoitaminen Tulosyksikön päällikkönä toimii kansliapäällikkö, varahenkilönä kaupunginlakimies. Henkilöstöhallinto - henkilöstöjaoston asioiden valmistelu, esittely ja pöytäkirjanpitäjän tehtävät - kaupungin ja kaupunkikonsernin henkilöstöpolitiikan koordinointi - henkilöstöhallinnon talousarvioehdotuksen valmistelu ja talousarvion toteutumisen - henkilöstösuunnittelu - virka- ja työehtosopimusten edellyttämä paikallinen neuvottelutoiminta ja sopiminen - tulosalueiden avustaminen ja neuvonta henkilöstöhallinnon toimialaan kuluvissa asioissa - henkilöstön kehittämisen koordinointi ja ohjaus - tulosalueiden sisäisten kehittämishankkeiden tukeminen - yhteistoimintajärjestelmät - keskitetyt palkkalaskentapalvelut ja eläkeasioiden hoito sekä niihin liittyvät tilitykset, ilmoitukset ja tilastot - henkilöstöhallintoon liittyvän tiedon ylläpito - henkilöstöpalvelut - työllistämisasiat Tulosyksikön päällikkönä toimii kansliapäällikkö, varahenkilönä henkilöstöpäällikkö. Palvelutoimistot Vastaavat palvelutoimistojen toiminnasta ja toimintaedellytyksistä: - palvelutoimistojen päätösvalmisteluun liittyvät toimistopalvelut - palvelutoimistojen talousarvioehdotuksen valmistelu ja talousarvion toteutumisen - alueellinen asiakaspalvelu ja neuvonta - palveluihin liittyvien lomakkeiden toimittaminen ja täyttöapu - alueellinen erityistiedottaminen - yhdistymissopimuksen toteutumisen ja raportointi - aluesivujen ylläpito kaupungin internetsivuilla - kaupungin omistamien, palvelutoimistojen hallinnassa olevien edustus- ja kokoustilojen tilapäinen vuokraaminen / luovuttaminen ulkopuolisille käyttäjille 2

3 Tulosyksikön päällikkönä toimii kansliapäällikkö, varahenkilönä palvelutoimistojen nimetyt toimistosihteerit. Ruokapalvelut - ruokapalvelujen tuottaminen Seinäjoen kaupungin päiväkotien, koulujen ja palvelukeskusten sekä terveyskeskuksen eri asiakasryhmille - kaupungin ruokapalvelujen kokonaisvaltainen suunnittelu ja - ruokapalvelujen talousarvioehdotuksen valmistelu ja talousarvion toteutumisen - henkilöstön rekrytointi ja sijoittuminen, sijaisjärjestelyjen, perehdyttämisen ja kouluttamisen organisointi - omavalvonnan ohjeistaminen ja - keittiöiden toimintamallien, tilaratkaisujen ja varustuksen suunnittelu - osallistuminen keittiösuunnitteluun kaupungin rakennuttamistahojen kanssa - ruokapalvelujen ohjeistuksen seuraaminen ja ohjeistaminen sekä tiedonsiirto ruokapalveluyksiköihin - asiakasyhteistyö - poikkeusolojen muonituspäällikön tehtävät ja valmiussuunnitelman ylläpito Tulosyksikön päällikkönä toimii ruokapalvelujohtaja, varahenkilönä nimetty palvelupäällikkö. Siivouspalvelut - kaupungin kiinteistöjen ja toimitilojen sekä erikseen sovittavien ulkoisten asiakkaiden kiinteistöjen ja toimitilojen siivouspalvelujen toimintaympäristön kokonaisvaltainen suunnittelu, ohjaus, kehittäminen, arviointi ja - siivouspalvelujen talousarvioehdotuksen valmistelu ja talousarvion toteutumisen - osallistuminen kiinteistöjen uudisrakentamisen ja peruskorjauksen suunnitteluun - henkilöstön rekrytointi, työkohde- ja sijaisjärjestelyt sekä perehdyttämisen ja koulutuksen organisointi - siivouspalvelutehtävien sekä hygieniaohjeiden ja säädösten kehityksen seuraaminen, ohjeistus ja opastus Tulosyksikön päällikkönä toimii siivouspalvelujohtaja, varahenkilönä nimetty palvelupäällikkö. Kansainvälisyyskeskus - kaupunginhallitukselle tehtävien kansainvälisyyttä koskevien esitysten valmistelu ja toimeenpano - kansainvälisyyskeskuksen talousarvioehdotuksen valmistelu ja talousarvion toteutumisen - kaupungin kansainvälisen toiminnan ja -yhteyksien suunnittelu, edistäminen, kehittäminen - kansainvälisyystoimikunnan päätösten esittely ja toimeenpano - kaupungin kansainvälisen toiminnan ystävyyskuntien välisen yhteistyön ylläpito ja kehittäminen - kaupungista ystävyyskaupunkeihin lähetettävien delegaatioiden ja kaupunkiin saapuvien ystävyyskaupunkien delegaatioiden matkojen järjesteleminen, ohjelman suunnitteleminen ja vieraiden vastaanottaminen - kansainvälisyyskeskuksen toiminnasta tiedottaminen - kansainvälisyysstrategian ja kotouttamisohjelman päivittäminen - maahanmuuttajien neuvonta ja ohjaus - maahanmuuttajien suomenkielen ja suomalaisen kulttuurin omaksumisen edistäminen - maahanmuuttajien omien juurien, kielen ja kulttuurin säilyttäminen edistäminen - maahanmuuttajia koskeviin hankkeisiin osallistuminen ja verkostotapaamisten järjestäminen - maahanmuuttajia koskevien koulutusten, seminaarien ja luentojen järjestäminen ja organisointi 3

4 Tulosyksikön vastuuhenkilönä toimii yhteyspäällikkö-kansainväliset asiat, varahenkilönä nimetty kansliapäällikkö. Maaseututoimi - palveleminen maatalouden EU- ja kansallisten tukien haussa, hakemusten käsittely ja maksatus - neuvonta maatilatalouden rahoitus- ja luopumistukiasioissa - tilakohtaiset sato-, hirvi- ja tulvavahinkoasiat Tulosyksikön päällikkönä toimii maaseutupäällikkö (Seinäjoki) ja varahenkilönä maaseutupäällikkö (Lapua). Kehittämispalvelujen tulosalueen tulosyksiköiden tehtävät Kaupunkikehittäminen - kaupungin strategiatyö ja arviointi - kaupunkisuunnittelujaoston valmistelu- ja sihteeritehtävät - rakennepolitiikkaan ja palvelutuotantoon liittyvät kehittämishankkeet yhteistyössä palvelukeskusten kanssa - kilpailukykyyn ja edunvalvontaan liittyvät suunnittelutehtävät - verkostoyhteistyö ja kaupunkipolitiikka - tilastotuotanto - kestävään yhdyskuntarakenteeseen liittyvä toimintojen sijoittelu Tulosyksikön päällikkönä toimii kehittämisjohtaja ja varahenkilönä kehittämispäällikkö. Aluekehitysrahoitus ja kaupunkisuunnittelu - innovaatiopolitiikka ja osaamisrakenteen vahvistaminen - yleiskaavoituksen ja kaupunkirakenteen suunnittelun tukeminen - kaupungin aluekehitysrahoitus ja hanketoiminta - tutkimustoiminta ja selvitykset, EU-asiat - aluekehittäminen Tulosyksikön päällikkönä toimii kehittämisjohtaja ja varahenkilöinä kehittämispäällikkö ja kaavoitusjohtaja (kaupunkisuunnittelu) Markkinointiviestintä - markkinointiviestinnän talousarvioehdotuksen valmistelu ja talousarvion toteutumisen Tiedotus ja asukasviestintä - tiedotuslehden toteutus - henkilöstölehti Alvarin toteutus - henkilökunnan koulutus ja neuvonta viestintäasioissa - mediayhteydet - tiedotusesitetuotannon koordinointi - internetsivustojen koordinointi ja kehittäminen Markkinointi - markkinointitoimenpiteiden koordinointi yhdessä Seinäjoen Seudun Elinkeinokeskuksen kanssa - suhdetoiminnan ja yhteistyökumppanuuksien koordinointi - markkinointiesitetuotannon koordinointi - lahjavarasto ja kaupunkituotteet 4

5 - kuvapankin kehittäminen ja ylläpito - kaupungin viestintästrategian ja kriisiviestintäsuunnitelman laatiminen ja päivittäminen Tulosyksikön päällikkönä toimii viestintäpäällikkö, varahenkilönä kehittämisjohtaja. Asukaslautakuntatoiminta - kaupunkilaisten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen - asukaslautakuntatoiminnan asioiden valmistelu ja toimeenpano - - alueellinen erityistiedottaminen - alueiden asukkaiden esitysten vastaanotto ja välittäminen edelleen asianomaisille toimielimille - alueellisten stipendirahastojen hakemuskäsittely - alueellisten erityispiirteiden ja perinteiden vaaliminen - kyläyhdistysten ja eri yhteisöjen kanssa tehtävä yhteistyö Tulosyksikön päällikkönä toimii kehittämisjohtaja, varahenkilönä kehittämispäällikkö Talouspalvelujen tulosalueen tulosyksiköiden tehtävät Taloushallinto - yleisen talouskehityksen - kaupungin ja kaupunkikonsernin talousohjaus ja taloussuunnittelu - kaupungin taloushallinnon ja laskentatoimen kehittäminen ja soveltaminen - talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu - kaupungin kirjanpito, rahastojen kirjanpito, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen valmistelu - kaupungin riskienhallintaan ja vakuuttamiseen liittyvät tehtävät - kaupungin rahoitus, maksuvalmiussuunnittelu ja maksuliikenne sekä kassavarojen sijoittaminen - kaupungin lainoitusperiaatteet - kaupungin omistajapolitiikka Tulosyksikön päällikkönä toimii rahoitusjohtaja, varahenkilönä pääkirjanpitäjä. Tietohallinto - kaupungin tietohallinnon, tietotekniikan, tieto- ja teleliikenteen, tietoturvan kehittäminen, koordinointi ja sekä niiden palvelu- ja laatutasoon liittyvien tekijöiden määrittäminen ja toimialan strategisten linjausten mukaisesti. - kaupungin ja kaupunkikonsernin sekä kuntia ja kuntayhteisöjä koskeva alueellinen yhteistyö tietohallinnon osalta. - kaupungin strategiseen suunnitteluun osallistuminen tietohallinnon toimialaan liittyen. - tulosalueiden opastaminen ja ohjaus tietojenkäsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja tuettujen järjestelmien käyttökoulutuksen organisoiminen - kaupungin tietokonekeskuksen toiminta - tietohallinnon toimialaan liittyvien keskitettyjen taloussuunnitelmaa, talousarviota ja muuta suunnittelua sekä tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevien esityksien asianmukainen valmistelu 5

6 Tietohallinnon ohjausryhmä Kaupunginjohtaja nimittää kaupunkikonsernin tietohallinnon ohjausryhmän, jonka tehtävänä on valvoa tietohallintostrategioiden valmistelua ja noudattamista sekä määritellä kaupunkikonsernin tietohallinnon keskeisimmät tavoitteet budjettia varten. Tulosyksikön päällikkönä toimii tietohallintojohtaja, varahenkilönä tietohallintojohtajan nimeämä henkilö. Materiaalihallinto - materiaalihallinnon ja materiaalitoimintojen kehittäminen, koordinointi ja - materiaalihallinnon talousarvioehdotuksen valmistelu ja talousarvion toteutumisen - kaupunkikonsernin ja seudullisen hankintatoimen kehittäminen. - kaupungin ja seudulliseen kuntien väliseen hankintayhteistyösopimukseen perustuvien tavara- ja palveluhankintojen suorittaminen. - varastoinnin järjestäminen. - tulosalueiden opastaminen ja avustaminen tavara- ja palveluhankintojen suunnitteluun ja valmisteluun liittyvissä kysymyksissä Tulosyksikön päällikkönä toimii hankintajohtaja, varahenkilönä hankinta- ja varastopäällikkö. 5 Tulosyksikön päällikön tehtävät ja ratkaisuvalta Tulosyksikön päällikön tehtävänä on 1. Johtaa ja kehittää tulosyksikön toimintaa ja taloutta sekä valmistella ja panna täytäntöön tulosyksikköä koskevat asiat. 2. Vastata tulosyksikölle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Tulosyksikön päällikkö ratkaisee seuraavat asiat: 1. Hyväksyy tulosyksikköä koskevat laskut. 2. Tekee tulosyksikköä koskevat sopimukset ja sitoumukset. 3. Hyväksyy tulosyksikön henkilökunnan tehtäväkuvaukset ja vuosittaiset tulostavoitteet. 4. Myöntää tulosyksikön henkilökunnan vuosilomat, virka- ja työvapaat ellei niiden palkallisuus ole harkinnassa ja määrää tarvittaessa sijaiset sekä antaa kotimaan matkustusmääräykset. 5. Päättää toimitilojen, alueiden, välineiden ja laitteiden luovuttamisesta tilapäiseen käyttöön vahvistettujen vuokrausperiaatteiden mukaisesti. Tulosyksikön päälliköllä on oikeus siirtää hänelle tämän toimintasäännön mukaan kuuluvia asioita alaisensa viranhaltijan ratkaistavaksi. 6 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Se, mitä muutoin on määrätty tulosaluejohtajan ja tulosyksikön päällikön ratkaisuvallasta, yksittäisten viranhaltijoiden ratkaisuvallasta todetaan seuraavaa: 6

7 Hallintopalvelut Kansliapäällikkö 1. Päättää yhdistysten projektiluonteisista avustuksista. 2. Päättää sellaisten huonetilojen ja alueiden luovuttamisesta tilapäiskäyttöön, jotka ovat valtuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginkanslian käytössä ja joiden luovuttamisesta kaupunginhallitus on erikseen vahvistanut yleiset periaatteet. 3. Päättää luvan myöntämisestä kaupungin ja Seinäjoen maalaiskunnan vaakunan käyttöön kaupunginhallituksen hyväksymien perusteiden mukaisesti. 4. Päättää kaupungin käyttöomaisuuden osalta asunto-osakeyhtiöiden osakkeiden myynnistä sekä muun käyttöomaisuuden, arvoltaan enintään , myynnistä ja käytettäväksi luovuttamisesta ellei ratkaisuvaltaa ole annettu johtosäännöllä muulle viranomaiselle. 5. Päättää henkilökohtaisesta palkkauksesta, joka ei ole harkinnanvaraista. 6. Päättää vanhan eläkesäännön mukaisten eläkkeiden ja leskieläkkeiden myöntämisestä, mikäli se ei ole harkinnanvaraista. 7. Päättää sairausajan harkinnanvaraisen palkan maksamisesta virka- ja työehtosopimusten perusteella henkilöstöjaoston hyväksymien periaatteiden mukaisesti. 8. Päättää viranhaltijoille ja työntekijöille pääsopijajärjestöjen ylimpien päättävien elinten kokouksiin osallistumista varten myönnettävistä virka- ja työvapaista. 9. Päättää virka- ja työvapaan kuntoutukseen osallistumista varten. 10. Päättää työllisyysvaroin palkatun henkilökunnan ottamisesta. 11. Päättää yhdistyksille myönnettävästä palkkatuen tuesta kaupunginhallituksen hyväksymän työllisyyssuunnitelman mukaisesti. 12. Päättää henkilöstöpankin kautta tapahtuvista siirroista. 13. Päättää työhyvinvointia ylläpitävästä toiminnasta. Kaupunginlakimies 1. Päättää vapautuksen myöntämisestä kunnallisverosta ja sairausvakuutusmaksusta (sis. sairaanhoitomaksun ja päivähoitomaksun). 2. Päättää kaupungin vahingonkorvausvaatimuksista ja rangaistusvaatimuksista sekä muista asianomistajalle kuuluvista oikeuksista rikosasioissa ja päättää kaupungin kannasta sovittelumenettelyssä ja hyväksyy tai valtuuttaa jonkun henkilön hyväksymään kaupungin puolesta sovittelusopimukset, ellei ratkaisuvaltaa ole annettu muulle viranomaiselle. 3. Päättää helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä yksittäistapauksessa kaupungille tulevan yksityisoikeudellisen tai julkisoikeudellisen maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta ellei päätösvaltaa ole annettu muulle viranomaiselle. 4. Päättää kaupungin lausuntojen sisällöstä koskien verotusta ja henkikirjoitusta. 5. Päättää sellaisen (muun kuin vastuuvakuutuksen omavastuuosuutena maksettavan) korvauksen suorittamisesta vahingon kärsineelle vahingonkorvausrahastosta, jonka kaupungin viranhaltija/työntekijä on tahallaan tai tuottamuksellaan aiheuttanut, mikäli vahingon määrästä tai muusta syystä johtuen korvausta ei vastuuvakuutuksen perusteella korvata, ellei päätösvaltaa ole annettu muulle viranomaiselle. 6. Päättää kaupungin henkilökuntaan kuuluvan oikeudesta saada korvaus työnteon yhteydessä vahingoittuneesta henkilökohtaisesta omaisuudesta, mikäli vahingon kärsineellä ei ole oikeutta saada korvausta muualta ja mikäli asiasta päättäminen ei kuulu muulle viranomaiselle. 7. Hyväksyy kiinteistön kauppoihin ja vaihtoihin liittyvät kauppahinnan/välirahan maksamisen. 8. Päättää kaupunkikonserniin kuuluvilta yhteisöiltä ja säätiöiltä lakiasioiden hoidosta perittävistä maksuista. 7

8 Ruokapalvelujohtaja 1. Päättää kaupungin ruokapalvelujen organisoimisesta. 2. Päättää ruokapalveluhenkilöstön sijoittumisesta, ohjeistamisesta ja kouluttamisesta. 3. Päättää ruokapalvelujen omavalvonnan toteutuksesta ja seurannasta. 4. Päättää keittiöiden toimintamalleista, tilaratkaisuista ja varustuksesta ja osallistuu keittiösuunnitteluun. Siivouspalvelujohtaja 1. Päättää kaupungin kiinteistöjen ja toimitilojen siivouspalvelujen organisoimisesta 2. Päättää yksikön henkilöstön sijoittumisesta, ohjeistamisesta, opastamisesta ja kouluttamisesta 3. Seuraa ammattialalla tapahtuvaa kehitystä 4. Vastaa siivouspalvelujen johtamisesta, kehittämisestä ja taloushallinnosta 5. Vastaa yhteistoiminnasta ja tiedottamisesta henkilöstön ja asiakkaiden välillä 6. Vastaa siivouspalvelutarjousten ja sopimusten laadinnasta ja toiminnan suunnittelusta ja yhteistyötä asiakkaan kanssa 7. Vastaa siivouspalvelujen suunnittelusta sekä kehittämis- ja mitoitustehtävistä Yhteyspäällikkö 1. Päättää kansainvälisyyskeskuksen organisoinnista ja työnjaosta. 2. Päättää kansainvälisyyskeskuksen töiden järjestelyistä sekä sen sisäisestä työnjaosta ja tiedotustoiminnasta. 3. Päättää kansainvälisyyskeskuksen toimintaa koskevan tutkimusluvan myöntämisestä. 4. Päättää kansainvälisyyskeskusta koskevien lausuntojen antamisesta. 5. Päättää poikkeuksista kansainvälisyyskeskuksen hallinnassa olevien tilojen aukioloajoista sekä käyttösäännöistä. 6. Päättää ostopalvelujen ja materiaalin hankinnasta määrärahojen puitteissa 7. Päättää kansainvälisyyskeskuksen hallinnassa olevien tilojen ja välineiden käytöstä ja luovuttamisesta ulkopuoliseen käyttöön. Maaseutupäällikkö 1. Toimii maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain (210/2010) mukaisena maaseutuelinkeinoviranomaisena. Maaseutusihteeri 1. Toimii maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain (210/2010) mukaisena maaseutuelinkeinoviranomaisena. 8

9 Kehittämispalvelut Kehittämisjohtaja 1. Päättää aluekehitysrahoituksesta euroon saakka. Viestintäpäällikkö 1. Päättää kaupungin erillismainonnasta. 2. Päättää kaupungin erillisten lahjaesineiden hankinnasta 3. Päättää suhdetoimintaan liittyvistä vuokravapauksista Talouspalvelut Rahoitusjohtaja 1. Päättää kaupungin kassavarojen sijoittamisesta. 2. Päättää talousarviolainojen nostoajankohdan. 3. Päättää tilapäisluoton ottamisesta kaupungille maksuvalmiuden turvaamiseksi valtuuston määräämään enimmäisrajaan saakka. 4. Päättää kaupungin myöntämien lainojen ja antamien takausten ylivakuutena olevien vakuuksien palauttamisesta. 5. Päättää kaupungin rahoitushuoltoon liittyvien tilien avaamisesta ja lopettamisesta. 6. Päättää saatavien poistoista ja luottotappioiden kirjaamisesta 7. Päättää koiraverosta annetussa laissa kaupunginhallituksen päätettäväksi säädetyt asiat. Tietohallintojohtaja 1. Päättää kaupungin tietohallinnon organisoimisesta, toimintamallista ja järjestelmäympäristön teknisestä toteutuksesta. 2. Päättää tietohallinnon henkilöstön sijoittamisesta, ohjeistamisesta ja kouluttamisesta 3. Päättää tietohallintoa koskevien lausuntojenantamisesta. 4. Tekee äkillisissä ennalta arvaamattomissa tilanteissa tietojärjestelmän toimivuuden varmistamiseksi tarvittavat päätökset koskien esim. henkilöstö-, ohjelmisto-, laite- tai tietoliikenneresursseja. 5. Päättää tietohallinnon hallinnassa olevien tilojen ja välineiden käytöstä ja luovuttamisesta ulkopuoliseen käyttöön. Hankintajohtaja 1. Tekee tavara- ja palveluhankintoja koskevat hankintapäätökset hankinta- säännön antamien hankintavaltuuksien mukaisesti. 2. Allekirjoittaa tavara- ja palveluhankintoja koskevat hankintasopimukset hankintasäännön antamien valtuuksien mukaisesti. 7 Palvelujen tuottaminen kaupunkikonsernille Tulosaluepäälliköt ja tulosyksiköiden päälliköt huolehtivat osaltaan konserniohjeiden mukaan konsernihallintoon liittyvistä asioista ja palvelujen tuottamisesta. 9

Seinäjoen kaupungin kaupunginkanslian toimintasääntö

Seinäjoen kaupungin kaupunginkanslian toimintasääntö Seinäjoen kaupungin kaupunginkanslian toimintasääntö Kaupunginhallitus hyväksynyt 19.10.2015 voimaan 1.11.2015 1 Toimintasäännön perusteet Valtuusto on hyväksynyt kaupunginkanslian johtosäännön, jonka

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Valtuusto hyväksynyt 18.2.2013 22, muutokset 26.10.2015 107 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö I LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1. KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.2009 Toiminta-ajatus 1 Keskusvirasto huolehtii kaupunginvaltuuston,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.12.2012 288 Noudatetaan 1.1.2013 Kaupunginhallitus on hyväksynyt muutoksen 13.1.2014 4 Noudatetaan 1.1.2014 Kaupunginhallitus on

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 4.11.2013 96 1 Soveltamisala Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa toimivan keskushallinnon toimintaan sovelletaan

Lisätiedot

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Mäntsälän kunta Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Toimintasääntö tulee voimaan 1.2.2013 Sisällysluettelo Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö... 2 1. Toimintasäännön perusta ja tarkoitus...

Lisätiedot

Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen päällikkönä toimii hallintojohtaja. Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen toiminta-alueet ovat:

Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen päällikkönä toimii hallintojohtaja. Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen toiminta-alueet ovat: Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT KONSERNI- JA HALLINTOPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 9.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 1. LUKU YLEISTÄ 1 Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen toimiala

Lisätiedot

Keskusviraston johtosääntö 1(7) KEMIN KAUPUNGIN KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 100 ja tulee voimaan 1.1.2013.

Keskusviraston johtosääntö 1(7) KEMIN KAUPUNGIN KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 100 ja tulee voimaan 1.1.2013. Keskusviraston johtosääntö 1(7) KEMIN KAUPUNGIN KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 100 ja tulee voimaan 1.1.2013. 1 TOIMIALA Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimivan keskusviraston

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö

Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö 1 Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö I LUKU SIVISTYSKESKUKSEN LAUTAKUNNAT 1 Lautakunnat Valtuusto nimeää sivistyskeskuksen toiminta-alueelle seuraavat lautakunnat: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintasääntö Stlk 10.4.2013, 62

Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintasääntö Stlk 10.4.2013, 62 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintasääntö Stlk 10.4.2013, 62 1 Toimintasäännön perusteet Valtuusto on hyväksynyt sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosäännön, jonka mukaan tarkempia

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 02.05.2005 83 Voimaantulo: 1.1.2006 Muutos: Kaupunginvaltuusto 15.1.2007 8 Voimaantulo: 15.1.2007

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

ULVILAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 8.11.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTA-AJATUS... 2 2 TEKNINEN LAUTAKUNTA, SEN TEHTÄVÄALUE SEKÄ JÄSENMÄÄRÄ JA ESITTELY...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) 15 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimintasääntöjen muuttaminen 1.6.2015 alkaen HEL 2015-001191 T 00 01 00 Päätös Päätöksen perustelut Taloushallintopalvelu

Lisätiedot

Kaupunginviraston johtosääntö

Kaupunginviraston johtosääntö 1 (8) Kaupunginviraston johtosääntö Kaupunginvaltuuston 21.1.2013 hyväksymä 1 Luku Soveltamisala 1 Soveltamisala Kaupungin toimintaan sovelletaan tämän säännön määräyksiä. 2 Luku Toiminta-ajatus ja johtaminen

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 11.11.2013 Voimaan 1.1.2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

Konsernipalvelun toimintasääntö

Konsernipalvelun toimintasääntö Kuopion kaupunki Sääntö 1 (9) Konsernipalvelun toimintasääntö 1 Toiminta-ajatus Konsernipalvelu tukee ja ohjaa palvelualueita ja muita toimintayksiköitä kaupungin tavoitteiden saavuttamisessa. Konsernipalvelun

Lisätiedot

Kv 16/15.12.2012 139 Kunnanvaltuuston 15.12.2012 hyväksymä 622/00.01.01/2012. Kunnanhallituksen johtosääntö

Kv 16/15.12.2012 139 Kunnanvaltuuston 15.12.2012 hyväksymä 622/00.01.01/2012. Kunnanhallituksen johtosääntö Kunnanhallituksen johtosääntö voimaan 2013 1 Sisällys LUKU KUNNANHALLITUS... 3 Tehtävät... 3 Toimikausi ja kokoonpano... 3 Esittely... 3 Päätös- ja toimintavalta... 3 LUKU KONSERNIJAOSTO... 5 5. Kunnanhallituksessa

Lisätiedot

Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus

Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus Nykyinen johtosääntö Ehdotus Perustelut 1 Toimiala 1 Toimiala 1 Toimiala Helsingin kaupungin eläintarhan johtokunta ja sen alainen Korkeasaaren eläintarha

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1. TOIMINTASÄÄNNÖN PERUSTA JA TARKOITUS Tämä toimintaohje perustuu Mäntsälän kunnan hallintosäännön 1 :ään. Tällä toimintasäännöllä määritellään teknisen lautakunnan alaisen

Lisätiedot

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 4.12.2013 ja se on voimassa 1.1.2014 alkaen. Lisäykset (kursivoituna) johtokunta 5.2.2014 YLEISET

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 18.6.2007 1997/nro 3 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala 1 Kaupunginhallituksen alaisen hallintokeskuksen toimintaan sovelletaan

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 21.4.2015 Voimaan 1.7.2015 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala 1 Kaupunginhallituksen alaisen hallintokeskuksen toimintaan sovelletaan

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 12.5.2014 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Perusturvalautakunta ja jaostot Perusturvan toimialalla on perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnalla

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 / 6 TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1. TOIMINTASÄÄNNÖN PERUSTA JA TARKOITUS 2. TOIMIALAN PERUSTEHTÄVÄ 3. TOIMIALAN JOHTORYHMÄ Tämä toimintaohje perustuu Mäntsälän kunnan hallintosäännön 1 :ään. Tällä

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kv 25.9.2009 105 KIRKKONUMMEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2009 A KIRKKONUMMEN KUNNAN KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1. Toiminta-ajatus...1 2. LUKU KUNNANHALLITUS...

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN 15.9.2014 ALKAEN 2. ORGANISAATIO -- 2. ORGANISAATIO. Voimassa oleva: 5 Henkilöstöorganisaatio

MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN 15.9.2014 ALKAEN 2. ORGANISAATIO -- 2. ORGANISAATIO. Voimassa oleva: 5 Henkilöstöorganisaatio MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN 15.9.2014 ALKAEN Voimassa oleva: 2. ORGANISAATIO -- 5 Henkilöstöorganisaatio Kunnanjohtaja johtaa koko henkilöstöorganisaatiota. Ympäristöpäällikkö, hallintopäällikkö ja kehittämispäällikkö

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö. (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö. (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Kaupungin taloudenhoidossa ja taloushallinnon järjestämisessä on sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.12.2000 106 1.1.2001 Kaupunginvaltuusto on tarkistanut 30.08.2005

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

RAY:N TYÖJÄRJESTYS 1

RAY:N TYÖJÄRJESTYS 1 RAY:N TYÖJÄRJESTYS 1 RAY:N TYÖJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1 RAY:N TOIMINTA JA SEN PERUSTA 4 1.1 RAY:n asema 4 1.2 RAY:n tehtävä 5 1.3 RAY:n päämäärät 5 1.4 RAY:n ydintoiminnat 5 1.4.1 Rahapelitoiminta

Lisätiedot

Hallinto- ja hyvinvointipalveluryhmän toimintaohje

Hallinto- ja hyvinvointipalveluryhmän toimintaohje Sivu 1 / 8 Dno TRE:5065/00.01.01/2013 Hallinto- ja hyvinvointipalveluryhmän toimintaohje Hyväksytty 2.1.2014, konsernijohtaja Kirsi Koski 1 Hallinto- ja hyvinvointipalveluryhmän tehtävät ja toimiala Hallinto-

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Kaupunginhallituksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Kaupunginhallituksen johtosääntö Oulun kaupunki Kaupunginhallituksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 113 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 7 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Johtokunta 29.5.2009 91 Yhtymäkokous 24.6.2009 91 Johtokunta 18.2.2011 23 Sisältö 1 Tavoitteet 2 2 Monijäseninen toimielin 2 3 Toimielimen tehtävät 2 4 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Hyväksytty: 10.1.2005 Muutettu: 11.9.2006, 29.10.2007, 14.4.2008, 26.10.2009, 22.11.2010, 6.2.2012

Hyväksytty: 10.1.2005 Muutettu: 11.9.2006, 29.10.2007, 14.4.2008, 26.10.2009, 22.11.2010, 6.2.2012 KERAVAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUS KESKUSHALLINNON TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 10.1.2005 Muutettu: 11.9.2006, 29.10.2007, 14.4.2008, 26.10.2009, 22.11.2010, 6.2.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintasäännön

Lisätiedot

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKI Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKITEKNIIKAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 19.1.2010 Voimaantulo: 1.1.2010 Muutettu: 21.12.2010 Voimaantulo: 1.1.2011 Muutettu:

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 26 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN VASTUUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2011) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Teknisen lautakunnan alaisten

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle.

6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle. 1 Nurmeksen kaupunki Luettelo Kaupunginkanslia 13.3.2014 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN Hallintosääntö: 6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

henkilöstöyksikkö lakimiesyksikkö päätösvalmisteluyksikkö tietohallintoyksikkö viestintäyksikkö

henkilöstöyksikkö lakimiesyksikkö päätösvalmisteluyksikkö tietohallintoyksikkö viestintäyksikkö 32 HALLINTO JA HENKILÖSTÖRYHMÄN TOIMINTAOHJE 24.02.2011 Dno TRE: 1968 /00.01.01/2011 päätti, n 22.12.2009 171 annettu toimintaohje päivitetään ryhmässä tapahtuneiden organisaatiomuutosten vuoksi. että

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

KAJAANIN VESI -LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KAJAANIN VESI -LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ KAJAANIN VESI -LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 7.40 Hyväksytty Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnassa 12.12.2013 1 Toimintasäännön sisältö Kajaanin Vesi -liikelaitoksen toimintasääntö perustuu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.01.2013 33 Voimaantulo: 01.02.2013 I KAUPUNGINHALLITUS 1 Kaupunginhallituksen toiminta-ajatus Kaupunginhallituksen tehtävänä

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 Muutettu viimeksi KV 17.6.2013 ( 4, 8, 9,10 ) Muutosten voimaantulo 1.8.2013 Muutettu viimeksi

Lisätiedot

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1. LUKU Varkauden sivistyslautakunta päättää toimintasäännöllä alaistensa palvelualueiden tehtävistä

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Lautakunnan 5.5.2009 hyväksymä versio SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Yleiset määräykset Pietarsaaren sosiaali- ja terveyslautakunta on se toimielin, jolla sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädännön

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. KAUPUNGINHALLITUKSEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU KAUPUNGINHALLITUKSEN

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki 1 (7) KONSERNIOHJE

Kaarinan kaupunki 1 (7) KONSERNIOHJE Kaarinan kaupunki 1 (7) KONSERNIOHJE Kaarinan kaupunki 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO KONSERNIIN KUULUVAT YHTEISÖT...3 1 Ohjeiden tarkoitus...3 2 Konsernin määritelmä...3 3 Emoyhteisö...3 4 Tytäryhteisö...3 KONSERNIN

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN Tampereen kaupungin valtuusto on 26.11.2008 hyväksynyt Tampereen kaupungin liikelaitosten johtosäännön. Johtosääntö tuli voimaan

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNI- JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN J O H T O S Ä Ä N T Ö

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNI- JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN J O H T O S Ä Ä N T Ö VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNI- JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN J O H T O S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 15. päivänä kesäkuuta 2015 hyväksymä. Voimassa 1.8.2015 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Konserni-

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Yhteistoimintamenettely 7.12.2010 Perusturvalautakunta 7.12.2010 ( 101) Kaupunginhallitus 13.1.2011( 16) Perusturvalautakunta 25.10.2011 ( 73) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

HALLINTOKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HALLINTOKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 2.12.1993 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 9.9.2004 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 25.1.2007 HALLINTOKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ I luku Yleistä 1 Hallintokeskus

Lisätiedot

KV hyväksynyt 10.12.2007, voimaantulo 1.1.2008 (Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

KV hyväksynyt 10.12.2007, voimaantulo 1.1.2008 (Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN HALLINTOKESKUKSEN J O H T O S Ä Ä N T Ö KV hyväksynyt 10.12.2007, voimaantulo 1.1.2008 (Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I HALLINTOKESKUS 1 Hallintokeskuksen

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Seinäjoen kaupunginhallituksen johtosääntö

Seinäjoen kaupunginhallituksen johtosääntö Seinäjoen kaupunginhallituksen johtosääntö Valtuuston 8..0 hyväksymä. Tarkennukset Valtuusto.6.0 9 ja 6..05 7 I LUKU Yleistä Toimiala Kaupunginhallituksen osalta noudatetaan, sen lisäksi, mitä on säädetty

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Ohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Ohje on käsiteltävä tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa tai vastaavissa hallintoelimissä.

Ohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Ohje on käsiteltävä tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa tai vastaavissa hallintoelimissä. SODANKYLÄN KUNTA Kunnanhallitus (Kh 10.12.1997) KONSERNIOHJEET KONSERNIOHJEEN TAVOITE Näillä ohjeilla kunnanhallitus antaa konsernitason toimintaohjeet ja -periaatteet sekä täsmentää kunnan ja kunnanhallituksen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TOIMINTA-AJATUS

ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TOIMINTA-AJATUS 1 ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 18.9.2001 - tulee voimaan 25.9.2001 Muutettu kunnanvaltuustossa 9.12.2005, 146 - Tulee voimaan 17.1.2006 Muutettu kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1043/00.01.01/12 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 38 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 102, muutoksia :iin 5 ja 8 Voimassa 13.6.2013 alkaen TOIMIALA

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Taloussääntö 1. Konsernitilinpäätöksen laatii rahatoimi.

Naantalin kaupunki Taloussääntö 1. Konsernitilinpäätöksen laatii rahatoimi. Naantalin kaupunki Taloussääntö 1 1 Yleiset määräykset 2 Tehtävien järjestäminen Sen lisäksi, mitä laissa on säädetty, taloushallinnossa noudatetaan tämän säännön määräyksiä. Tämän lisäksi on noudatettava

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa ja huolehtia kaupungin hallintotehtävistä kaupungin strategiasta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Konsernihallinto

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 1. Luku... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 2 Perusturvatoimen tehtävät... 1 2. Luku... 1 PERUSTURVATOIMEN

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala

LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala Tällä konserniohjeella luodaan puitteet kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ 1. Sen lisäksi, mitä laissa on säädetty, taloushallinnossa noudatetaan tämän säännön määräyksiä.

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ 1. Sen lisäksi, mitä laissa on säädetty, taloushallinnossa noudatetaan tämän säännön määräyksiä. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ 1 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 TEHTÄVIEN JÄRJESTÄMINEN 3 KONSERNIOHJAUS 4 TALOUSSUUNNITTELU Sen lisäksi, mitä laissa on säädetty, taloushallinnossa noudatetaan tämän säännön määräyksiä.

Lisätiedot

Kaupunginhallituksessa on yhdeksän jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginhallituksessa on yhdeksän jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 Voimaantulo 15.10.2014 1 LUKU YLEISTÄ 1 Toimiala Kaupunginhallitus huolehtii kaupungin johtamisesta

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta- ajatus 2 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen vastuualueen toiminta- ajatuksena on järjestää kunnan asukkaille palveluja tarpeen mukaan sekä ylläpitää

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Valt. 28.1.2013 7 Voimaantulo: 1.2.2013 1 Toiminta-ajatus Kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa ja kunnan kehittämistyötä sekä koko kuntakonsernia. 2 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Hyväksytty 2014 Voimaantulo:

Hyväksytty 2014 Voimaantulo: KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 2014 Voimaantulo: 2 Tähän sääntöön ei ole pääsääntöisesti sisällytetty niitä asioita, joista päättäminen on lailla annettu kunnanhallituksen tehtäväksi. 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009. I YLEISET PERUSTEET 1 Tehtävä Pelastuslaitoksen tehtävänä on tarjota Kainuun pelastuslaitoksen alueen kunnille pelastuslaissa

Lisätiedot

Tässä johtosäännössä säädetään hallintokeskuksen organisaatiosta ja tehtävistä.

Tässä johtosäännössä säädetään hallintokeskuksen organisaatiosta ja tehtävistä. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 2.12.1993 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 9.9.2004 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 25.1.2007 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 10.12.2012 HALLINTOKESKUKSEN

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen johtosääntö. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.1.2013 dno 1/2013. 1 Kaupunginhallituksen toimiala

Kaupunginhallituksen johtosääntö. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.1.2013 dno 1/2013. 1 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginhallituksen johtosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.1.2013 dno 1/2013 1 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginhallituksen ja sen henkilöstöjaoston toiminnasta annetaan lakien ja asetusten

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt 1. LUKU TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT 2. LUKU ORGANISAATIO 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

Konsernihallinto ja kilpailukyky Hallinnon vastuualue. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013

Konsernihallinto ja kilpailukyky Hallinnon vastuualue. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013 Konsernihallinto ja kilpailukyky Hallinnon vastuualue Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013 Heli Leinonkoski kansliapäällikkö 22.2.2013 Jyväskylän kaupunki Konsernihallinto ja

Lisätiedot

132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI 1. Tekninen lautakunta 4.2.2015. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA. Dnro 03118/14/2299

KEURUUN KAUPUNKI 1. Tekninen lautakunta 4.2.2015. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA. Dnro 03118/14/2299 KEURUUN KAUPUNKI 1 Tekninen lautakunta 4.2.2015 Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA Dnro 03118/14/2299 LAUSUNTO VALITUKSEN JOHDOSTA Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää Keuruun

Lisätiedot