Seinäjoen kaupungin kaupunginkanslian toimintasääntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seinäjoen kaupungin kaupunginkanslian toimintasääntö"

Transkriptio

1 Seinäjoen kaupungin kaupunginkanslian toimintasääntö Kaupunginhallitus hyväksynyt Toimintasäännön perusteet Valtuusto on hyväksynyt kaupunginkanslian johtosäännön, jonka mukaan tulosalueiden välisestä työnjaosta, sisäisestä vastuualuejaosta sekä organisaatiosta ja johtamisesta päättää muilta osin kaupunginhallitus. Tarkempia määräyksiä tulosalueiden toiminnasta annetaan toimintasäännöllä, jonka vahvistaa kaupunginhallitus. 2 Kaupunginjohtajan alaisuudessa toimivat viranhaltijat Suoraan kaupunginjohtajan alaisuudessa toimivat seuraavat viranhaltijat: kansliapäällikkö, kehittämisjohtaja, rahoitusjohtaja ja kaupunginlakimies. 3 Tulosalueet, tulosaluejohtajat ja tulosalueiden tulosyksiköt Kaupunginkanslia muodostuu seuraavista tulosalueista: - hallintopalvelut - kehittämispalvelut - talouspalvelut Hallintopalvelujen tulosaluejohtajana toimii kansliapäällikkö, kehittämispalvelujen tulosaluejohtajana kehittämisjohtaja ja talouspalvelujen tulosaluejohtajana rahoitusjohtaja. Tulosaluejohtajan tehtävänä on toiminta-ajatuksen mukaisesti johtaa tulosalueen toimintaa vahvistettujen tulosaluetta koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi. Tulosaluejohtaja ratkaisee kaupunginkanslian johtosäännön 5 :ssä määrätyt asiat. Hallintopalvelut tulosalue jakaantuu seuraaviin tulosyksiköihin: päätösvalmistelu, henkilöstöhallinto, palvelutoimistot, ruokapalvelut, siivouspalvelut, kansainvälisyyskeskus ja maaseututoimi. Kehittämispalvelut tulosalue jakaantuu seuraaviin tulosyksiköihin: kaupunkikehittäminen, aluekehitysrahoitus ja kaupunkisuunnittelu, markkinointiviestintä ja asukaslautakuntatoiminta. Talouspalvelut tulosalue jakaantuu seuraaviin tulosyksiköihin: taloushallinto, tietohallinto ja materiaalihallinto. 1

2 4 Tulosalueiden ja tulosyksiköiden tehtävät Hallintopalvelujen tulosalueen tulosyksiköiden tehtävät Päätösvalmistelu - valtuuston ja kaupunginhallituksen yleiset kokoustoiminnan valmistelutehtävät ja pöytäkirjanpitäjän tehtävät - asianhallinta - yleishallinnon ja päätösvalmistelun talousarvioehdotuksen valmistelu ja talousarvion toteutumisen - kaupungin ja kaupunkikonsernin päätösvalmisteluun liittyvät toimistopalvelut - kaupungin ja kaupunkikonsernin painatus-, postitus- ja puhelinvaihdepalvelut - muihin hallintopalvelujen tulosyksiköihin kuulumattomien asioiden valmistelu ja toimeenpano - kaupungin ja kaupunkikonsernin lakiasioiden hoitaminen - tulosalueiden avustaminen juridisissa tehtävissä - päätösten laillisuusvalvonta - muut asiantuntijatehtävät - vaalien ja kansanäänestysten hoitaminen Tulosyksikön päällikkönä toimii kansliapäällikkö, varahenkilönä kaupunginlakimies. Henkilöstöhallinto - henkilöstöjaoston asioiden valmistelu, esittely ja pöytäkirjanpitäjän tehtävät - kaupungin ja kaupunkikonsernin henkilöstöpolitiikan koordinointi - henkilöstöhallinnon talousarvioehdotuksen valmistelu ja talousarvion toteutumisen - henkilöstösuunnittelu - virka- ja työehtosopimusten edellyttämä paikallinen neuvottelutoiminta ja sopiminen - tulosalueiden avustaminen ja neuvonta henkilöstöhallinnon toimialaan kuluvissa asioissa - henkilöstön kehittämisen koordinointi ja ohjaus - tulosalueiden sisäisten kehittämishankkeiden tukeminen - yhteistoimintajärjestelmät - keskitetyt palkkalaskentapalvelut ja eläkeasioiden hoito sekä niihin liittyvät tilitykset, ilmoitukset ja tilastot - henkilöstöhallintoon liittyvän tiedon ylläpito - henkilöstöpalvelut - työllistämisasiat Tulosyksikön päällikkönä toimii kansliapäällikkö, varahenkilönä henkilöstöpäällikkö. Palvelutoimistot Vastaavat palvelutoimistojen toiminnasta ja toimintaedellytyksistä: - palvelutoimistojen päätösvalmisteluun liittyvät toimistopalvelut - palvelutoimistojen talousarvioehdotuksen valmistelu ja talousarvion toteutumisen - alueellinen asiakaspalvelu ja neuvonta - palveluihin liittyvien lomakkeiden toimittaminen ja täyttöapu - alueellinen erityistiedottaminen - yhdistymissopimuksen toteutumisen ja raportointi - aluesivujen ylläpito kaupungin internetsivuilla - kaupungin omistamien, palvelutoimistojen hallinnassa olevien edustus- ja kokoustilojen tilapäinen vuokraaminen / luovuttaminen ulkopuolisille käyttäjille 2

3 Tulosyksikön päällikkönä toimii kansliapäällikkö, varahenkilönä palvelutoimistojen nimetyt toimistosihteerit. Ruokapalvelut - ruokapalvelujen tuottaminen Seinäjoen kaupungin päiväkotien, koulujen ja palvelukeskusten sekä terveyskeskuksen eri asiakasryhmille - kaupungin ruokapalvelujen kokonaisvaltainen suunnittelu ja - ruokapalvelujen talousarvioehdotuksen valmistelu ja talousarvion toteutumisen - henkilöstön rekrytointi ja sijoittuminen, sijaisjärjestelyjen, perehdyttämisen ja kouluttamisen organisointi - omavalvonnan ohjeistaminen ja - keittiöiden toimintamallien, tilaratkaisujen ja varustuksen suunnittelu - osallistuminen keittiösuunnitteluun kaupungin rakennuttamistahojen kanssa - ruokapalvelujen ohjeistuksen seuraaminen ja ohjeistaminen sekä tiedonsiirto ruokapalveluyksiköihin - asiakasyhteistyö - poikkeusolojen muonituspäällikön tehtävät ja valmiussuunnitelman ylläpito Tulosyksikön päällikkönä toimii ruokapalvelujohtaja, varahenkilönä nimetty palvelupäällikkö. Siivouspalvelut - kaupungin kiinteistöjen ja toimitilojen sekä erikseen sovittavien ulkoisten asiakkaiden kiinteistöjen ja toimitilojen siivouspalvelujen toimintaympäristön kokonaisvaltainen suunnittelu, ohjaus, kehittäminen, arviointi ja - siivouspalvelujen talousarvioehdotuksen valmistelu ja talousarvion toteutumisen - osallistuminen kiinteistöjen uudisrakentamisen ja peruskorjauksen suunnitteluun - henkilöstön rekrytointi, työkohde- ja sijaisjärjestelyt sekä perehdyttämisen ja koulutuksen organisointi - siivouspalvelutehtävien sekä hygieniaohjeiden ja säädösten kehityksen seuraaminen, ohjeistus ja opastus Tulosyksikön päällikkönä toimii siivouspalvelujohtaja, varahenkilönä nimetty palvelupäällikkö. Kansainvälisyyskeskus - kaupunginhallitukselle tehtävien kansainvälisyyttä koskevien esitysten valmistelu ja toimeenpano - kansainvälisyyskeskuksen talousarvioehdotuksen valmistelu ja talousarvion toteutumisen - kaupungin kansainvälisen toiminnan ja -yhteyksien suunnittelu, edistäminen, kehittäminen - kansainvälisyystoimikunnan päätösten esittely ja toimeenpano - kaupungin kansainvälisen toiminnan ystävyyskuntien välisen yhteistyön ylläpito ja kehittäminen - kaupungista ystävyyskaupunkeihin lähetettävien delegaatioiden ja kaupunkiin saapuvien ystävyyskaupunkien delegaatioiden matkojen järjesteleminen, ohjelman suunnitteleminen ja vieraiden vastaanottaminen - kansainvälisyyskeskuksen toiminnasta tiedottaminen - kansainvälisyysstrategian ja kotouttamisohjelman päivittäminen - maahanmuuttajien neuvonta ja ohjaus - maahanmuuttajien suomenkielen ja suomalaisen kulttuurin omaksumisen edistäminen - maahanmuuttajien omien juurien, kielen ja kulttuurin säilyttäminen edistäminen - maahanmuuttajia koskeviin hankkeisiin osallistuminen ja verkostotapaamisten järjestäminen - maahanmuuttajia koskevien koulutusten, seminaarien ja luentojen järjestäminen ja organisointi 3

4 Tulosyksikön vastuuhenkilönä toimii yhteyspäällikkö-kansainväliset asiat, varahenkilönä nimetty kansliapäällikkö. Maaseututoimi - palveleminen maatalouden EU- ja kansallisten tukien haussa, hakemusten käsittely ja maksatus - neuvonta maatilatalouden rahoitus- ja luopumistukiasioissa - tilakohtaiset sato-, hirvi- ja tulvavahinkoasiat Tulosyksikön päällikkönä toimii maaseutupäällikkö (Seinäjoki) ja varahenkilönä maaseutupäällikkö (Lapua). Kehittämispalvelujen tulosalueen tulosyksiköiden tehtävät Kaupunkikehittäminen - kaupungin strategiatyö ja arviointi - kaupunkisuunnittelujaoston valmistelu- ja sihteeritehtävät - rakennepolitiikkaan ja palvelutuotantoon liittyvät kehittämishankkeet yhteistyössä palvelukeskusten kanssa - kilpailukykyyn ja edunvalvontaan liittyvät suunnittelutehtävät - verkostoyhteistyö ja kaupunkipolitiikka - tilastotuotanto - kestävään yhdyskuntarakenteeseen liittyvä toimintojen sijoittelu Tulosyksikön päällikkönä toimii kehittämisjohtaja ja varahenkilönä kehittämispäällikkö. Aluekehitysrahoitus ja kaupunkisuunnittelu - innovaatiopolitiikka ja osaamisrakenteen vahvistaminen - yleiskaavoituksen ja kaupunkirakenteen suunnittelun tukeminen - kaupungin aluekehitysrahoitus ja hanketoiminta - tutkimustoiminta ja selvitykset, EU-asiat - aluekehittäminen Tulosyksikön päällikkönä toimii kehittämisjohtaja ja varahenkilöinä kehittämispäällikkö ja kaavoitusjohtaja (kaupunkisuunnittelu) Markkinointiviestintä - markkinointiviestinnän talousarvioehdotuksen valmistelu ja talousarvion toteutumisen Tiedotus ja asukasviestintä - tiedotuslehden toteutus - henkilöstölehti Alvarin toteutus - henkilökunnan koulutus ja neuvonta viestintäasioissa - mediayhteydet - tiedotusesitetuotannon koordinointi - internetsivustojen koordinointi ja kehittäminen Markkinointi - markkinointitoimenpiteiden koordinointi yhdessä Seinäjoen Seudun Elinkeinokeskuksen kanssa - suhdetoiminnan ja yhteistyökumppanuuksien koordinointi - markkinointiesitetuotannon koordinointi - lahjavarasto ja kaupunkituotteet 4

5 - kuvapankin kehittäminen ja ylläpito - kaupungin viestintästrategian ja kriisiviestintäsuunnitelman laatiminen ja päivittäminen Tulosyksikön päällikkönä toimii viestintäpäällikkö, varahenkilönä kehittämisjohtaja. Asukaslautakuntatoiminta - kaupunkilaisten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen - asukaslautakuntatoiminnan asioiden valmistelu ja toimeenpano - - alueellinen erityistiedottaminen - alueiden asukkaiden esitysten vastaanotto ja välittäminen edelleen asianomaisille toimielimille - alueellisten stipendirahastojen hakemuskäsittely - alueellisten erityispiirteiden ja perinteiden vaaliminen - kyläyhdistysten ja eri yhteisöjen kanssa tehtävä yhteistyö Tulosyksikön päällikkönä toimii kehittämisjohtaja, varahenkilönä kehittämispäällikkö Talouspalvelujen tulosalueen tulosyksiköiden tehtävät Taloushallinto - yleisen talouskehityksen - kaupungin ja kaupunkikonsernin talousohjaus ja taloussuunnittelu - kaupungin taloushallinnon ja laskentatoimen kehittäminen ja soveltaminen - talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu - kaupungin kirjanpito, rahastojen kirjanpito, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen valmistelu - kaupungin riskienhallintaan ja vakuuttamiseen liittyvät tehtävät - kaupungin rahoitus, maksuvalmiussuunnittelu ja maksuliikenne sekä kassavarojen sijoittaminen - kaupungin lainoitusperiaatteet - kaupungin omistajapolitiikka Tulosyksikön päällikkönä toimii rahoitusjohtaja, varahenkilönä pääkirjanpitäjä. Tietohallinto - kaupungin tietohallinnon, tietotekniikan, tieto- ja teleliikenteen, tietoturvan kehittäminen, koordinointi ja sekä niiden palvelu- ja laatutasoon liittyvien tekijöiden määrittäminen ja toimialan strategisten linjausten mukaisesti. - kaupungin ja kaupunkikonsernin sekä kuntia ja kuntayhteisöjä koskeva alueellinen yhteistyö tietohallinnon osalta. - kaupungin strategiseen suunnitteluun osallistuminen tietohallinnon toimialaan liittyen. - tulosalueiden opastaminen ja ohjaus tietojenkäsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja tuettujen järjestelmien käyttökoulutuksen organisoiminen - kaupungin tietokonekeskuksen toiminta - tietohallinnon toimialaan liittyvien keskitettyjen taloussuunnitelmaa, talousarviota ja muuta suunnittelua sekä tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevien esityksien asianmukainen valmistelu 5

6 Tietohallinnon ohjausryhmä Kaupunginjohtaja nimittää kaupunkikonsernin tietohallinnon ohjausryhmän, jonka tehtävänä on valvoa tietohallintostrategioiden valmistelua ja noudattamista sekä määritellä kaupunkikonsernin tietohallinnon keskeisimmät tavoitteet budjettia varten. Tulosyksikön päällikkönä toimii tietohallintojohtaja, varahenkilönä tietohallintojohtajan nimeämä henkilö. Materiaalihallinto - materiaalihallinnon ja materiaalitoimintojen kehittäminen, koordinointi ja - materiaalihallinnon talousarvioehdotuksen valmistelu ja talousarvion toteutumisen - kaupunkikonsernin ja seudullisen hankintatoimen kehittäminen. - kaupungin ja seudulliseen kuntien väliseen hankintayhteistyösopimukseen perustuvien tavara- ja palveluhankintojen suorittaminen. - varastoinnin järjestäminen. - tulosalueiden opastaminen ja avustaminen tavara- ja palveluhankintojen suunnitteluun ja valmisteluun liittyvissä kysymyksissä Tulosyksikön päällikkönä toimii hankintajohtaja, varahenkilönä hankinta- ja varastopäällikkö. 5 Tulosyksikön päällikön tehtävät ja ratkaisuvalta Tulosyksikön päällikön tehtävänä on 1. Johtaa ja kehittää tulosyksikön toimintaa ja taloutta sekä valmistella ja panna täytäntöön tulosyksikköä koskevat asiat. 2. Vastata tulosyksikölle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Tulosyksikön päällikkö ratkaisee seuraavat asiat: 1. Hyväksyy tulosyksikköä koskevat laskut. 2. Tekee tulosyksikköä koskevat sopimukset ja sitoumukset. 3. Hyväksyy tulosyksikön henkilökunnan tehtäväkuvaukset ja vuosittaiset tulostavoitteet. 4. Myöntää tulosyksikön henkilökunnan vuosilomat, virka- ja työvapaat ellei niiden palkallisuus ole harkinnassa ja määrää tarvittaessa sijaiset sekä antaa kotimaan matkustusmääräykset. 5. Päättää toimitilojen, alueiden, välineiden ja laitteiden luovuttamisesta tilapäiseen käyttöön vahvistettujen vuokrausperiaatteiden mukaisesti. Tulosyksikön päälliköllä on oikeus siirtää hänelle tämän toimintasäännön mukaan kuuluvia asioita alaisensa viranhaltijan ratkaistavaksi. 6 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Se, mitä muutoin on määrätty tulosaluejohtajan ja tulosyksikön päällikön ratkaisuvallasta, yksittäisten viranhaltijoiden ratkaisuvallasta todetaan seuraavaa: 6

7 Hallintopalvelut Kansliapäällikkö 1. Päättää yhdistysten projektiluonteisista avustuksista. 2. Päättää sellaisten huonetilojen ja alueiden luovuttamisesta tilapäiskäyttöön, jotka ovat valtuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginkanslian käytössä ja joiden luovuttamisesta kaupunginhallitus on erikseen vahvistanut yleiset periaatteet. 3. Päättää luvan myöntämisestä kaupungin ja Seinäjoen maalaiskunnan vaakunan käyttöön kaupunginhallituksen hyväksymien perusteiden mukaisesti. 4. Päättää kaupungin käyttöomaisuuden osalta asunto-osakeyhtiöiden osakkeiden myynnistä sekä muun käyttöomaisuuden, arvoltaan enintään , myynnistä ja käytettäväksi luovuttamisesta ellei ratkaisuvaltaa ole annettu johtosäännöllä muulle viranomaiselle. 5. Päättää henkilökohtaisesta palkkauksesta, joka ei ole harkinnanvaraista. 6. Päättää vanhan eläkesäännön mukaisten eläkkeiden ja leskieläkkeiden myöntämisestä, mikäli se ei ole harkinnanvaraista. 7. Päättää sairausajan harkinnanvaraisen palkan maksamisesta virka- ja työehtosopimusten perusteella henkilöstöjaoston hyväksymien periaatteiden mukaisesti. 8. Päättää viranhaltijoille ja työntekijöille pääsopijajärjestöjen ylimpien päättävien elinten kokouksiin osallistumista varten myönnettävistä virka- ja työvapaista. 9. Päättää virka- ja työvapaan kuntoutukseen osallistumista varten. 10. Päättää työllisyysvaroin palkatun henkilökunnan ottamisesta. 11. Päättää yhdistyksille myönnettävästä palkkatuen tuesta kaupunginhallituksen hyväksymän työllisyyssuunnitelman mukaisesti. 12. Päättää henkilöstöpankin kautta tapahtuvista siirroista. 13. Päättää työhyvinvointia ylläpitävästä toiminnasta. Kaupunginlakimies 1. Päättää vapautuksen myöntämisestä kunnallisverosta ja sairausvakuutusmaksusta (sis. sairaanhoitomaksun ja päivähoitomaksun). 2. Päättää kaupungin vahingonkorvausvaatimuksista ja rangaistusvaatimuksista sekä muista asianomistajalle kuuluvista oikeuksista rikosasioissa ja päättää kaupungin kannasta sovittelumenettelyssä ja hyväksyy tai valtuuttaa jonkun henkilön hyväksymään kaupungin puolesta sovittelusopimukset, ellei ratkaisuvaltaa ole annettu muulle viranomaiselle. 3. Päättää helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä yksittäistapauksessa kaupungille tulevan yksityisoikeudellisen tai julkisoikeudellisen maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta ellei päätösvaltaa ole annettu muulle viranomaiselle. 4. Päättää kaupungin lausuntojen sisällöstä koskien verotusta ja henkikirjoitusta. 5. Päättää sellaisen (muun kuin vastuuvakuutuksen omavastuuosuutena maksettavan) korvauksen suorittamisesta vahingon kärsineelle vahingonkorvausrahastosta, jonka kaupungin viranhaltija/työntekijä on tahallaan tai tuottamuksellaan aiheuttanut, mikäli vahingon määrästä tai muusta syystä johtuen korvausta ei vastuuvakuutuksen perusteella korvata, ellei päätösvaltaa ole annettu muulle viranomaiselle. 6. Päättää kaupungin henkilökuntaan kuuluvan oikeudesta saada korvaus työnteon yhteydessä vahingoittuneesta henkilökohtaisesta omaisuudesta, mikäli vahingon kärsineellä ei ole oikeutta saada korvausta muualta ja mikäli asiasta päättäminen ei kuulu muulle viranomaiselle. 7. Hyväksyy kiinteistön kauppoihin ja vaihtoihin liittyvät kauppahinnan/välirahan maksamisen. 8. Päättää kaupunkikonserniin kuuluvilta yhteisöiltä ja säätiöiltä lakiasioiden hoidosta perittävistä maksuista. 7

8 Ruokapalvelujohtaja 1. Päättää kaupungin ruokapalvelujen organisoimisesta. 2. Päättää ruokapalveluhenkilöstön sijoittumisesta, ohjeistamisesta ja kouluttamisesta. 3. Päättää ruokapalvelujen omavalvonnan toteutuksesta ja seurannasta. 4. Päättää keittiöiden toimintamalleista, tilaratkaisuista ja varustuksesta ja osallistuu keittiösuunnitteluun. Siivouspalvelujohtaja 1. Päättää kaupungin kiinteistöjen ja toimitilojen siivouspalvelujen organisoimisesta 2. Päättää yksikön henkilöstön sijoittumisesta, ohjeistamisesta, opastamisesta ja kouluttamisesta 3. Seuraa ammattialalla tapahtuvaa kehitystä 4. Vastaa siivouspalvelujen johtamisesta, kehittämisestä ja taloushallinnosta 5. Vastaa yhteistoiminnasta ja tiedottamisesta henkilöstön ja asiakkaiden välillä 6. Vastaa siivouspalvelutarjousten ja sopimusten laadinnasta ja toiminnan suunnittelusta ja yhteistyötä asiakkaan kanssa 7. Vastaa siivouspalvelujen suunnittelusta sekä kehittämis- ja mitoitustehtävistä Yhteyspäällikkö 1. Päättää kansainvälisyyskeskuksen organisoinnista ja työnjaosta. 2. Päättää kansainvälisyyskeskuksen töiden järjestelyistä sekä sen sisäisestä työnjaosta ja tiedotustoiminnasta. 3. Päättää kansainvälisyyskeskuksen toimintaa koskevan tutkimusluvan myöntämisestä. 4. Päättää kansainvälisyyskeskusta koskevien lausuntojen antamisesta. 5. Päättää poikkeuksista kansainvälisyyskeskuksen hallinnassa olevien tilojen aukioloajoista sekä käyttösäännöistä. 6. Päättää ostopalvelujen ja materiaalin hankinnasta määrärahojen puitteissa 7. Päättää kansainvälisyyskeskuksen hallinnassa olevien tilojen ja välineiden käytöstä ja luovuttamisesta ulkopuoliseen käyttöön. Maaseutupäällikkö 1. Toimii maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain (210/2010) mukaisena maaseutuelinkeinoviranomaisena. Maaseutusihteeri 1. Toimii maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain (210/2010) mukaisena maaseutuelinkeinoviranomaisena. 8

9 Kehittämispalvelut Kehittämisjohtaja 1. Päättää aluekehitysrahoituksesta euroon saakka. Viestintäpäällikkö 1. Päättää kaupungin erillismainonnasta. 2. Päättää kaupungin erillisten lahjaesineiden hankinnasta 3. Päättää suhdetoimintaan liittyvistä vuokravapauksista Talouspalvelut Rahoitusjohtaja 1. Päättää kaupungin kassavarojen sijoittamisesta. 2. Päättää talousarviolainojen nostoajankohdan. 3. Päättää tilapäisluoton ottamisesta kaupungille maksuvalmiuden turvaamiseksi valtuuston määräämään enimmäisrajaan saakka. 4. Päättää kaupungin myöntämien lainojen ja antamien takausten ylivakuutena olevien vakuuksien palauttamisesta. 5. Päättää kaupungin rahoitushuoltoon liittyvien tilien avaamisesta ja lopettamisesta. 6. Päättää saatavien poistoista ja luottotappioiden kirjaamisesta 7. Päättää koiraverosta annetussa laissa kaupunginhallituksen päätettäväksi säädetyt asiat. Tietohallintojohtaja 1. Päättää kaupungin tietohallinnon organisoimisesta, toimintamallista ja järjestelmäympäristön teknisestä toteutuksesta. 2. Päättää tietohallinnon henkilöstön sijoittamisesta, ohjeistamisesta ja kouluttamisesta 3. Päättää tietohallintoa koskevien lausuntojenantamisesta. 4. Tekee äkillisissä ennalta arvaamattomissa tilanteissa tietojärjestelmän toimivuuden varmistamiseksi tarvittavat päätökset koskien esim. henkilöstö-, ohjelmisto-, laite- tai tietoliikenneresursseja. 5. Päättää tietohallinnon hallinnassa olevien tilojen ja välineiden käytöstä ja luovuttamisesta ulkopuoliseen käyttöön. Hankintajohtaja 1. Tekee tavara- ja palveluhankintoja koskevat hankintapäätökset hankinta- säännön antamien hankintavaltuuksien mukaisesti. 2. Allekirjoittaa tavara- ja palveluhankintoja koskevat hankintasopimukset hankintasäännön antamien valtuuksien mukaisesti. 7 Palvelujen tuottaminen kaupunkikonsernille Tulosaluepäälliköt ja tulosyksiköiden päälliköt huolehtivat osaltaan konserniohjeiden mukaan konsernihallintoon liittyvistä asioista ja palvelujen tuottamisesta. 9

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 16 KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISTEN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 21.10.2013, tulee voimaan heti) 1 Toimintatapa 2 Organisaatio

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO I LUKU 1 YLEISTÄ 1 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 II LUKU 1 HALLINTO-ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA 1 2 YLEISTÄ 1 3 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.6.2009 43 hyväksymä viimeisin muutos kv 23.4.2013 123 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2 Kaupungin toiminta-ajatus II

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 16.1.2006, 22.1.2007, 1.10.2007 Muutoksen voimaantulo: 1.11.2007 Muutettu: 8.12.2008 Voimaantulo:

Lisätiedot

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen.

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen. LOIMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / NOVIDA - LIITOSNEUVOTTELUT VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika kello 11.30-15.00 Paikka Läsnä Novida, Uusikaupunki Asula Tarja Kaurila Markku Koski Merja

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Valtuuston 10.12.2012 59 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2013 Muutettu, valtuusto 28.1.2013 20 2 ja 17 osalta, muutos voimaan heti TOIMINTASÄÄNTÖ TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Mikkelin kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi MIKKELIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TUOTANTOLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta15.5.2012

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Kaupungin valvontajärjestelmä... 4 1.1.1 Ulkoinen valvonta... 4 1.1.2 Sisäinen valvonta...

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KH 2.2.2015 Esitys, jossa huomioitu talous- ja hallintojohtajan sekä hallintopäällikön virkojen perustamisesta johtuvat muutokset SISÄLLYSLUETTELO YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

Kaupungin taloushallintoa johtaa ja valvoo kaupunginhallitus.

Kaupungin taloushallintoa johtaa ja valvoo kaupunginhallitus. 1 VANTAAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston tammikuun 27. päivänä 2014 hyväksymä. Voimassa 1.2.2014 alkaen. I luku Yleisiä määräyksiä 1 Taloushallinnossa noudatettavat määräykset Kaupungin taloushallinnossa

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Tarkistettu 23.6.2009 Sovelletaan 1.7.2009 lukien Tarkistettu 2.2.2010 Sovelletaan 1.3.2010 lukien Tarkistettu 21.6.2010 Sovelletaan 30.7.2010 lukien Tarkistettu 8.2.2011 Sovelletaan 28.2.2011 lukien Tarkistettu

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 5 Viestintä 5.1 Viestinnän periaatteet 9. 6 Ohjeiden voimaantulo 9

Sisällysluettelo. 5 Viestintä 5.1 Viestinnän periaatteet 9. 6 Ohjeiden voimaantulo 9 Seinäjoen kaup pungin KONSERNIOHJE 1 Sisällysluettelo Sivu 1 Yleisosa 1.1 Kuntakonsernin määritelmä ja muut konserniin liittyvät keskeiset käsitteet 2 1.2 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 3 1.3 Konserniohjeen

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Paraisten kaupungin hallintosääntö 1 Sisällysluettelo I YLEISTÄ Sivu 1. luku Yleiset määräykset 2 II KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖT 2. luku Kaupungin organisaatio 2 3. luku Kaupungin monijäsenisten toimielinten

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 4 (1/12) Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 2 (1/12) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Voimaan 1.12.2014 KH 3.11.2014 KV 8.12.2014 Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, OHEISMATERIAALI 3 1 (32) HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 2 (32) 3 (32) Sisällys Johdanto... 5 1 Konsernirakenne... 6 2 Konsernin johtamisperiaatteet...

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan konserniohjeet

Nurmijärven kunnan konserniohjeet Nurmijärven kunnan konserniohjeet Valtuusto 13.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnan omistajapolitiikka. 2 2. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite.. 3 3. Soveltamisala.. 3 4. Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen...

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012.

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 1 TALOUSOHJE Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 2 3 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Sisällysluettelo I. TALOUDENHOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti

Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti Keskushallinto ja tukipalvelut (ateria-, puhtaus-, toimisto-, laskenta- ja palkkapalvelut) 15.9.2014 Sisa llys 1. Hallintotyöryhmän toimeksianto ja

Lisätiedot

TALOUSOHJE KH 17.10.2005

TALOUSOHJE KH 17.10.2005 1 TALOUSOHJE KH 17.10.2005 2 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt 17.10.2005 Voimaantulo 1.1.2006 SISÄLLYS I TALOUDEN HOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET VI VALTIONOSUUKSIEN, -AVUSTUSTEN

Lisätiedot