NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1"

Transkriptio

1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto KÄSITELLYT ASIAT Sivu 14 KVTES:n hinnoittelun 05KOU010 tehtävän vaativuuden arviointi 3 15 KVTES:n palkkaliitteen 1 muutosten toimeenpano kunnan palkkausjärjestelmään ja palkankorotukset 16 KVTES:n palkkaliitteen 2 muutosten toimeenpano kunnan palkkausjärjestelmään ja palkankorotukset 17 Liikunta- ja kulttuuriedut vuodesta 2015 alkaen 8 18 Määräaikaisen henkilöstön rekrytointia koskevat hallintopäätökset 9 19 Hallinnon, henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon selvitys Työkyvyttömyyden kustannusvertailuun osallistuminen (Kaari) Viranhaltijapäätökset Kehitys- ja keskusteluasiat Ilmoitusasiat

2 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Aika klo 16:25-17:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Osallistujat Läsnä Tapiolinna Maiju PerusS puheenjohtaja Schildt Markku KOK varapuheenjohtaja Sandelin Marja-Leena jäsen SDP Toivonen Kallepekka KESK jäsen Poissa Meros Päivi VIHR jäsen Muut Kangas Sofia palvelussuhdepäällikk ö Ojala Leena henkilöstöpäällikkö Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja-Leena Sandelin ja Kallepekka Toivonen. Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Maiju Tapiolinna puheenjohtaja Sofia Kangas pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Marja-Leena Sandelin Kallepekka Toivonen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä kunnanvirasto, kirjaamo klo Todistaa Sofia Kangas palvelussuhdepäällikkö

3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto KVTES:n hinnoittelun 05KOU010 tehtävän vaativuuden arviointi KHHJ 14 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto on päättänyt KVTES:n uudesta tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmästä. Tehtä vän vaativuuden arviointijärjestelmä perustuu KVTES:n vaa ti vuuste ki jöi hin ja kokonaisarviointiin. Järjestelmään on siirrytty vaiheittain ja arviointityö 05KOU010 -hinnoittelun osalta on valmistunut. Ko. hin noit te luun kuuluvat koulunkäynninohjaajien ja oppilasohjaajien teh tä vät. Palvelussuhdepäällikön esitys: Arviointityötä varten muodostettiin työryhmä, jossa työnantajan edus ta jia olivat sivistystoimen johtaja Tiina Hirvonen, ope tus pääl likkö Kati Luostarinen ja palvelussuhdepäällikkö Sofia Kangas sekä hen ki lös tön edustajina pääluottamusmiehet Taina Karjalainen JHL ja Karita Valkonen Super. Tehtävän vaativuuden arviointi on tehty sivis tys toi men johtajan hyväksymien tehtävän vaativuuden ar vioin ti lomak kei den (liitteenä) ja käydyn keskustelun pohjalta kunnan tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmää noudattaen. Liitteenä olevassa pöytäkirjassa on selostettu esitys teh tä vän vaativuuden arvioinnista ja palkkausjärjestelmän muu tok sis ta. Palkkausjärjestelmän muutokset ja niitä vastaavat pal kan ko ro tuk set tulisivat voimaan alkaen. Hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen henkilöstöjaosto päät tää työn vaativuuden arviointijärjestelmästä (TVA) ja sen muutta mi ses ta. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: n euroa vuonna 2015 (ilman sivukuluja). Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto hyväksyy - liitteen mukaisen esi tyk sen tehtävän vaativuuden arvioinnista ja palk kaus jär jes tel mästä sekä muutoksesta aiheutuvista palkankorotuksista al kaen - hyväksyy työnantajan ja JHL:n välisen sopimuksen koskien liitteessä tarkemmin yksilöityä paikallisneuvottelupyyntöä. Lisätietoja: palvelussuhdepäällikkö Sofia Kangas, puh Päätös: Esitys hyväksyttiin. Liitteet SALAINEN: Pöytäkirja 05KOU010 palkkahinnoittelun tehtävän vaativuuden arvioinnista ja palkkausjärjestelmän muuttamisesta

4 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto KVTES:n palkkaliitteen 1 muutosten toimeenpano kunnan palkkausjärjestelmään ja palkankorotukset KHHJ 15 Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkaliite 1 muuttuu alkaen. Palkkaliitteeseen 1 kuuluvat eräät hallinnon asian tun ti ja teh tä vät, toimistoalan tehtävät ja ICT-alan tehtävät sekä si säi ses sä palvelutoiminnassa toimiva henkilöstö. Palvelussuhdepäällikön esitys: Voimassa oleva 01HAL033 palkkahinnoittelu poistuu ja tilalle tulee 01ASI040 hinnoittelu. Uuden hinnoittelun soveltamisala on osin erilai nen kuin 01HAL033 hinnoittelun. Paikallisesti muutos tarkoittaa tek nis luon teis ten hinnoittelutietojen muutoksen lisäksi yhden uuden, ai kai sem min ei-hinnoitellun tehtävän sijoittamista 01ASI040 hin noitte lun tehtävän vaativuusryhmittelyyn ja tason 10 tehtäväkohtaisen pal kan korottamista. Muutos on tarkemmin esitetty liitteessä. Voimassa olevat 01TOI010 ja 01TOI020 palkkahinnoittelut yh dis tyvät uudeksi 01TOI060 hinnoitteluksi. Paikallisesti muutos tarkoittaa tek nis luon teis ten hinnoittelutietojen lisäksi sitä, että 01TOI020 hinnoit te lus sa olleet sijoitetaan voimassa olevan 01TOI010 hinnoittelun vaa ti vuus ryh mit te lyyn liitteessä tarkemmin esitetyllä tavalla. Teh tävä koh tai set palkat korotetaan vastaamaan KVTES:n 01TOI060 hinnoit te lun mukaista peruspalkkaa. Muutos on tarkemmin esitetty liittees sä. Voimassa oleva 01ATK021 hinnoittelu muuttuu 01ICT040 hin noit teluk si. Paikallisesti muutos tarkoittaa vain teknisluonteisten tietojen muut ta mis ta. Lisäksi 01ATK022 ja 01ATK030 hinnoittelut yhdistyvät uu dek si 01ICT060 hinnoitteluksi. Paikallisesti muutos tarkoittaa tehtä vän vaativuuden arvioinnin muuttumista liitteessä tarkemmin esi tetyl lä tavalla. Muutoksella ei ole palkkavaikutuksia. Muutokset esitetään toimenpantavaksi kunnan palk kaus jär jes telmään liitteessä tarkemmin esitetyllä tavalla ja muutoksista ai heu tuvat välttämättömät palkantarkistukset esitetään toimeenpantavaksi alkaen. Muutokset on esitelty henkilöstön edustajille (JYTY, JHL ja JUKO) ei kä heillä ollut huomautettavaa muutosten toteuttamisesta. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: n euroa vuonna 2015 (ilman sivukuluja). Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto hyväksyy liitteen mukaiset muutok set kunnan palkkausjärjestelmään, tehtävän vaativuuden arvioinnin muutokset sekä muutoksia vastaavat pal kan tar kis tuk set alkaen.

5 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Lisätietoja: palvelussuhdepäällikkö Sofia Kangas, puh Päätös: Esitys hyväksyttiin. Liitteet KT:n yleiskirje 9/2014 SALAINEN: Pöytäkirja palkkaliite 1 muutosten toimeenpano ja palkkataulukko (tva) SALAINEN: KVTES palkkaliite 1 tva:n muutokset ja palkantarkistukset SALAINEN: TVA-lomakkeet verkkotiedottaja ja asianhallintapäällikkö

6 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto KVTES:n palkkaliitteen 2 muutosten toimeenpano kunnan palkkausjärjestelmään ja palkankorotukset KHHJ 16 Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkaliite 2 muuttuu alkaen. Palkkaliitteeseen 2 kuuluvat kirjasto-, museo-, kulttuuri-, liikunta-, nuoriso ja vapaa-aikapalvelujen tehtävissä toimiva henkilöstö. Voimassa olevat 02KIR022 ja -023 hinnoittelut yhdistyvät 02KIR020 hinnoitteluksi. Muutos tarkoittaa paikallisesti sitä, että kirjastopäälliköiden tehtävät kuuluvat jatkossa samaan hinnoitteluun ja hinnoitteluun esitetään liitteessä tarkemmin kuvattua vaativuusryhmittelyä. Muutoksella ei ole palkkavaikutuksia. Uuteen 02KIR042 palkkahinnoitteluun sijoittuvat kirjastonhoitajat. Muutos ei aiheuta tva:n muuttumista eikä sillä ole palkkavaikutuksia. Voimassa olevaan 02KIR040 hinnoitteluun kuuluneet kirjastovirkailijat sijoittuvat jatkossa joko hinnoitteluun 02KIR050 tai 02KIR060. Paikallisesti muutos tarkoittaa sitä, että voimassa olevan palkkataulukon mukainen kirjastovirkailijan tehtävä, johon kuuluu lisävastuu, sijoittuu hinnoitteluun 02KIR050 ja muut kirjastovirkailijan tehtävät 02KIR060 hinnoitteluun. 02KIR050 sijoittuvien kirjastovirkailijoiden tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan alkaen tarkemmin liitteestä ilmenevällä tavalla. Uuteen 02KIR070 hinnoitteluun sijoittuvat kirjastoapulaiset. Muutos ei aiheuta tva:n muuttumista eikä sillä ole palkkavaikutuksia. 02VAP000 hinnoittelu jakaantuu kolmeksi hinnoitteluksi. Uuteen 02VAP020 hinnoitteluun sijoittuu yksi tehtävä (kts. liite), muutoksella ei ole palkkavaikutuksia. Uusiin 02VAP050 ja 02VAP060 hinnoitteluihin sijoitetaan muut tehtävät tarkemmin liitteessä esitetyllä tavalla. Muutos tarkoittaa liitteessä esitettyjä tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistamisia 02VAP060 hinnoittelun tason 10 tehtävissä. Muutokset esitetään toimenpantavaksi kunnan palk kaus jär jes telmään liitteessä tarkemmin esitetyllä tavalla ja muutoksista ai heu tuvat välttämättömät palkantarkistukset esitetään toimeenpantavaksi alkaen. Muutokset on esitelty henkilöstön edustajille (JYTY, JHL ja JUKO) ei kä heillä ollut huomautettavaa muutosten toteuttamisesta. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: n euroa vuonna 2015 (ilman sivukuluja).

7 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Palvelussuhdepäällikön esitys: Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto hyväksyy liitteen mukaiset muutok set kunnan palkkausjärjestelmään, tehtävän vaativuuden arvioinnin muutokset sekä muutoksia vastaavat pal kan tar kis tuk set alkaen. Lisätietoja: palvelussuhdepäällikkö Sofia Kangas, puh Päätös: Esitys hyväksyttiin. Liitteet SALAINEN: Pöytäkirja KVTES:n palkkaliitten 2 muutosten toimeenpanosta ja palkkataulukko (tva) SALAINEN: KVTES palkkaliitteen 2 tva:n muutokset ja palkantarkistukset

8 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Liikunta- ja kulttuuriedut vuodesta 2015 alkaen KHHJ 17 Henkilöstölle tarjottavia liikunta- ja kulttuurietuja on val mis tel tu vuonna 2014 ja alkuvuodesta Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto päättii lii kun ta- ja kulttuurisetelin periaatteista ( 65) ja han kin ta pää tös on tehty huhtikuussa. Smartumin Liikunta- ja kulttuurisaldo -ni mi nen etu on tulossa henkilöstön käyttöön syksyllä. Tarkemmat oh jeet edun käyttämisestä tiedotetaan henkilöstölle elokuussa. Li säk si Rajamäen Uimahalli Oy:n ja kunnan liikuntapalvelujen kanssa on neuvoteltu ryhmäliikuntatunneista syyskaudesta 2015 alkaen ja Taa bo rin vuo ren kulttuuritapahtumien henkilökunta-alennuksista kult tuu ri pal ve lu jen kanssa. Henkilöstöpäällikön esitys: Hallintosäännön kohdan mukaan henkilöstöjaosto ratkaisee hen ki lös tö etuuk sien hankkimista ja niiden jakoperusteita koskevat asiat. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: Talousarviossa 2015 pal ve lujen ostoon varattu määräraha euroa. Yritysvaikutusten arviointi: esitetty kunnanhallituksen hen ki lös tö jaoston pöytäkirjassa / 65. Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto hyväksyy edellä kerrotun suunni tel man henkilöstön liikunta- ja kulttuurieduista. Lisätietoja: henkilöstöpäällikkö Leena Ojala, puh Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

9 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Määräaikaisen henkilöstön rekrytointia koskevat hallintopäätökset KHHJ 18 Kunnan rekrytointiprosessin mukaan työntekijän ja vi ran hal ti jan valin nas ta tehdään viranhaltijapäätös tai toimielinten toi mi val taan kuulu vis sa tehtävissä/viroissa ko. toimielimen päätös. Li säk si pal ve lussuh teen ehdoista laaditaan virkamääräys tai sol mi taan työsopimus, jo ka on palkan määräytymisen perusteena. Vi ran hal ti joi den valintapäätösten muutoksenhaku perustuu kun ta lakiin ja viranhaltijalakiin eikä määräaikaisten tai vakinaisten vi ran ha l tijoi den rekrytointiprosessiin esitetä muutosta. Työsuhteisten teh tävien valintapäätöksen muutoksehakua ei säännellä yhtä yk si se lit teises ti ja valintapäätöksiin si säl tyy nykyisin erilaisia käytäntöjä. Siksi esi te tään linjausta, jonka mu kaan vakinaiseen työsuhteeseen va littaes sa tehdään vi ran hal ti ja pää tös ja työsopimus, mutta mää rä ai kaiseen työsuhteeseen va lit taes sa vain työsopimus. Tämän lisäksi päätök sen muu tok sen ha ku oh je päivitettäisiin. Esityksen sisältö: "Työsopimussuhteiset tehtävät Kun toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään on haettu henkilöä julki sel la hakumenettelyllä, valinnasta tehdään hallintopäätös eli pääsään töi ses ti viranhaltijapäätös, vastaavalla tavalla kuin viroissa. Valin ta pää tök seen liitetään myös oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus. Va li tus osoi tuk ses sa kuitenkin todetaan, että nykyisen oi keus käy tännön mukaisesti hallinto-oikeus ei ota tutkittavakseen va li tus pe rus tetta, joka koskee työsopimuslain vastaisuutta. Valituksen perusteena voi olla esimerkiksi päätöksenteon menettelyvirhe tai toimivallan ylitys. Työsopimus allekirjoitetaan valintapäätöksen saatua lainvoiman. Määräaikaiseen työsuhteeseen ottaminen ei edellytä hal lin to pää töstä, vaan työsopimus riittää työsopimussuhteesta sopimiseen. Työ sopi mus on sitova työsopimuslaissa säädetyin vaikutuksin mah dol lises ta valitusprosessista riippumatta. Jos valintapäätöksen tekijä kuiten kin kat soo hallintopäätöksen perustelluksi, muutoksenhaku on ku ten va ki nai seen työsuhteeseen valittaessa." Suurin osa kunnan henkilöstöstä on työsopimussuhteisia. Vuonna 2014 oli mää rä ai kai ses sa palvelussuhteessa oli 23% henkilöstöstä. Mää rä ai kai sia työ suh tei ta solmitaan vuosittain tuhansia, kestoltaan tunneista tai päi vis tä kuukausiin. Hallintosäännön kohdan mukaan henkilöstöjaosto vastaa henki lös tö po liit tis ten linjausten tekemisestä. Kunnan johtoryhmä on käsi tel lyt asiaa kokouksessaan

10 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Henkilöstöpäällikön esitys: Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto päättää, että valittaessa hen kilös töä määräaikaiseen työsuhteeseen ei pääsääntöisesti laadita hallin to pää tös tä, vaan työsuhteesta sovitaan työsopimuksella. Lisäksi hen ki lös tö jaos to valtuuttaa henkilöstöpäällikön päivittämään muu toksen ha ku oh jeen Dynastiassa ja rekrytointiprosessin ohjeena toi mialoil le. Muu tos tulee voimaan alkaen. Lisätietoja: henkilöstöpäällikkö Leena Ojala, puh Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

11 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Hallinnon, henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon selvitys KHHJ 19 KPMG on laatinut kunnan toimeksiannosta selvityksen kes kus hal linnon, toimialojen ja liikelaitosten hallinnollisten tehtävien ny ky ti lantees ta ja tavoitetilasta. Selvitys pyrkii edistämään osaltaan kunnan ta voi tet ta tuottaa hallinnolliset palvelut taloudellisesti, tehokkaasti ja laa duk kaas ti. Selvitystyö käynnistyi joulukuussa 2014 ja raportti valmis tui Henkilöstöpäällikön esitys: Syksyllä käydyissä yhteistoimintaneuvotteluissa sovittiin keinoista 1,5 miljoonan euron henkilöstökulujen säästötavoitteen saa vut ta misek si. Neuvotteluissa käsiteltiin erilaisia keinoja vaikuttaa ta lous ti lanteen heikentyessä henkilöstömäärään ja -rakenteeseen ja siksi keskus te lua käytiin myös palvelurakenteiden muutoksilla saatavista sääs töis tä pidemmällä aikavälillä. Neuvotteluissa sovittiin, että vuonna 2015 laaditaan kaikkia toimialoja koskeva selvitys hallinnon, henki lös tö hal lin non ja taloushallinnon tehtävien keskittämisestä ja hajau te tuis ta toiminnoista, koskien kaikkien toimialojen hallinto- ja toimis to hen ki lös töä. Lisäksi sovittiin, että kunnanviraston asia kas pal velun ja Klaukkalan yhteispalvelun organisoinnista laaditaan selvitys. Raportti sisältää toimintokohtaisia havaintoja ny ky ti lan tees ta, toi minto jen tavoitetilan kuvauksia sekä eri tasoisia ja laajuisia toi men pide-eh do tuk sia. Selvitys on kattava hallinnon nykytilan ku vaus ja antaa kokonaiskuvaa hallinnon toiminnoista ja hen ki lös tö re surs sien jakau tu mi ses ta. Sisältö painottuu keskushallintoon, koska toi mi alo jen hal lin to jen tarkempi tarkastelu ei tämän selvityksen puit teis sa ollut mah dol lis ta. Selvitystyössä laadittu kustannusanalyysi on kar keal la ta sol la eikä substanssin tai erilaisia organisointimalleja ole kä si tel ty kol mea yleisluontoista kuntavertailua lukuunottamatta sy väl li semmin. Selvityksen keskeiset suositukset liittyvät prosessien kes ki te tyn joh ta mi sen ja ohjauksen sekä verkostomaisen toi min ta ta van vah vista mi seen. Kunnan johtoryhmä on käsitellyt raporttia ja selvityksen toi men pide-eh do tuk sis ta on koottu tiivistetty toteutussuunnitelma keskeisistä ja perustelluista toimenpiteistä, jotka olisivat omil la resursseilla toteu tet ta vis sa vuosina 2015 ja Raportti ja to teu tus suun ni tel ma on tarkoitus esitellä kun nan hal li tuk sel le ke sä kuus sa, jolloin esi tet täisiin näiden toimenpiteiden val mis te lu jen käyn nis tä mis tä. Valmistelu si säl täi si yhteistoiminnan hen ki lös tön kanssa ja etenemisestä ra portoi tai siin syksyllä kun nan hal li tuk sel le. Liitteenä on raportti ja luonnos to teu tus suun ni tel mas ta. Yh teis työ ryh mä on kä si tel lyt asiaa sekä ja Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto merkitsee KPMG:n raportin tiedoksi ja evästää asian jatkovalmistelua. Lisätietoja: henkilöstöpäällikkö Leena Ojala, puh

12 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. Liitteet Hallinnon, henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon selvitys Toteutussuunnitelma, luonnos

13 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Työkyvyttömyyden kustannusvertailuun osallistuminen (Kaari) KHHJ 20 Keva tarjoaa arviointipalvelua työnantajille henkilöstön työ ky vyt tömyy den aiheuttamien kustannusten vertailemiseksi. Palvelun nimi on Kaari -laskuri. Nurmijärven kunta on tänä vuonna mukana pal velus sa. Tavoitteena on vuoden 2014 tietoihin (poissaolot, palkat, työter veys huol to kus tan nuk set, tapaturmamaksut ja muut työ ky vyt tömyys mak sut) perustuvan kustannusanalyysin lisäksi arvioida kunnan työ ky ky joh ta misen toimintatapoja ja saada vertailutietoja vastaa vis ta organisaatioista. Henkilöstöpäällikö esitys: Tietopyyntöjen ensimmäinen vaihe päättyy ja toinen vaihe Ke va tekee analyysit tietojen perusteella, toimittaa ra portit kuntaan ja mahdollisesti konsultoi johtoryhmää mar ras-jou lu kuussa Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto merkitsee tiedoksi osal lis tu misen Kaari -laskuriin. Lisätietoja: henkilöstöpäällikkö Leena Ojala, puh Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

14 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Viranhaltijapäätökset KHHJ 21 Päätös: Kuntalain 51 :n mukaan kunnanhallituksen henkilöstöjaosto voi ottaa alaisensa viranhaltijan päätöksen käsittelyynsä. Todettiin, että päätöksiä ei ollut.

15 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Kehitys- ja keskusteluasiat KHHJ 22 Merkittiin tiedoksi STM:n tiedote 5/2015: voimaan tulleessa kun ta lais sa (410/2015) on siirtymäsäännös (150 ) työ ter veys huollon sai raan hoi to pal ve lu jen yhtiöittämisestä vuoden 2016 loppuun mennessä.

16 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Ilmoitusasiat KHHJ 23 Esitys: Terveyspalveluiden ns. muodollisessa jaksotyössä olevan henkilöstön yleistyöaikaan siirtyminen. Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. Lisätietoja: palvelussuhdepäällikkö Sofia Kangas, puh Päätös: Esitys hyväksyttiin.

17 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto MUUTOKSENHAKU 1. Oikaisuvaatimus Muutosta 18 :issä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnanhallituksen henkilöstöjaostolta kir jallisella oikaisuvaatimuksella, joka on toimitettava Nurmi jär ven kun nan vi ras ton kirjaamoon viimeistään ennen kunnanviraston aukioloajan päät ty mistä nel jän tenätoista (14) päivänä päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja kunnan jäsen. 2. Valitusosoitus Muutosta :issä tehtyihin päätöksiin voi hakea Helsingin hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella (kunnallisvalitus), joka on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään ennen viraston aukioloajan päättymistä kolmantenakymmenentenä (30) päivänä tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta asianosainen ja kunnan jäsen. 3. Muutoksenhakukielto 14-17, :issä tehtyihin päätöksiin ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa tai asia kuuluu työtuomioistuimen toimivaltaan ja asian vireilleotto vaatii paikallisneuvottelume nettelyä. OHJEITA MUUTOKSENHAUSTA Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava: 1) valittajan nimi, ammatti ja postiosoite (asiamiehen osalta vastaavat tiedot); 2) päätös, johon haetaan muutosta; 3) miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, jota siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä 4) muutosvaatimuksen perusteet. Kirjelmä on vaatimuksen tekijän itsensä tai hänen valtuuttamansa asia miehen allekirjoitettava ja siihen on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta sekä selvitys siitä, mistä päivästä oikaisuvaatimuksen/valituksen tekemisen aika seuraavassa todetun mukaisesti lasketaan.

18 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Oikaisuvaatimus-/valitusaika Oikaisuvaatimus- ja valitusaika lasketaan tiedoksisaannista. Asianosaiselle (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) lähetetään päätöstä koskeva pöytäkirjanote erikseen tiedoksi kirjeellä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Oikaisuvaatimuksen/valituksen toimittaminen muutoksenhakuviranomaiselle Oikaisuvaatimus- tai valituskirjelmä on muutoksenhakijan itsensä tai hänen valtuutta mansa asiamiehen toimitettava taikka postitse tai sähköpostina lähetettävä oi kai su vaati mus- tai valitusviranomaisen kirjaamoon ennen valitusajan päättymis tä. Muutoksenhakuviranomaisten osoitteet: Nurmijärven kunnanhallitus Käyntiosoite: Keskustie 2, Nurmijärvi Postiosoite: PL 37, Nurmijärvi Sähköposti: kunta(at)nurmijarvi.fi Helsingin hallinto-oikeus Katuosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Sähköposti: helsinki.hao(at)oikeus.fi Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa.

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68 Yhtymähallitus 04.03.2014 Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17 Paikka Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Asiat 42-54 Otsikko Sivu 42 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot