Esimies on työnantajan edustaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esimies on työnantajan edustaja"

Transkriptio

1 ESIMIES a j j asiakaspalvelupäällikkö elinkeinojohtaja huoltopäällikkö kansliapäällikkö teatterinjohtaja laatupäällikkö kirjanpitopäällikkö konepäällikkö koulutoimen johtaja koulutuspäällikkö liikuntatoimenjohtaja laskentapäällikkö tekninen päällikkö maakuntajohtaja markkinointipäällikkö matkailupäällikkö museonjohtaja nuorisotoimenjohtaja palveluesimies palvelukeskuksen johtaja palvelupäällikkö päivähoitoalueen johtaja rahoitusjohtaja rakennusmestari ravitsemisesimies sairaanhoitopiirinjohtaja ON AVAIN Kunta on hyvä työnantaja Esimies on työnantajan edustaja Kunta-alan yleisimpiä esimiesnimikkeitä lukumäärä Osastonhoitajat Ylilääkärit Päiväkodin johtaja Rehtorit Rakennusmestarit sastonlääkärit Työnjohtaja 800 Yliopettajat 730 Ylihoitaja 390 Ruokapalveluesimies 360 Kunnanjohtaja 330 Palopäällikkö 370 Paloesimies 330 Talouspäällikkö 320 Siivoustyönjohtaja 310 Ravitsemistyönjohtaja 300 Toimistopäällikkö 300 Osastonjohtaja 290 Kirjaston johtaja 280 Sosiaalijohtaja 240 Johtaja 210 Palomestari 200 Talousjohtaja 170 Tekninen johtaja 130 Hallintopäällikkö 140 Kehittämispäällikkö 130 Koulutuspäällikkö 120 Koulutusjohtaja 110 Kaupunginjohtaja 110 Vanhustyönjohtaja 110 Vanhainkodinjohtaja 100 Kuntia ja kuntayhtymiä työnantajina edustavat työssään esimiehet. Heidän tehtävänä on myös valvoa työnantajan etua. Paikallisten esimiesten rooli on viime vuosina korostunut samalla kun paikallista päätösvaltaa palkkaus- ja palvelussuhdeasioissa on lisätty valtakunnallisissa virka- ja työehtosopimuksissa. Esimiehillä on melkoisesti valtaa ja vastuuta jopa niin paljon, että käytännössä huomattava osa siitä jää käyttämättä. Kunnallisilla esimiehillä on keskeinen rooli mm. meneillään olevan kunta-alan uuden palkkausjärjestelmän täytäntöönpanossa. Uudet palkkausjärjestelmät edellyttävät johdolta ja esimiehiltä merkittävää lisäpanostusta mm. tehtävien vaativuuden että työsuoritusten arvioinnissa. Esimies on työnantajan edustaja työtehtäviä hoitaessaan. Tämä käy ilmi mm. työsopimuslain 1 luvun 9 :stä: "Työnantaja voi asettaa toisen henkilön edustajanaan johtamaan ja valvomaan työtä." Uuden viranhaltijalain mukaan viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen säännöksiä ja määräyksiä sekä työnantajan työnjohto- ja valvontamääräyksiä. Viranhaltijan on toimittava tehtävässään tasapuolisesti ja käyttäydyttävä asemansa ja tehtävänsä edellyttämällä tavalla. Vastaava säännös on nykyisin kuntalaissa. Sama periaate koskee myös työsuhteisia. Kyseisten säännösten merkitys korostuu erityisesti johtavilla ja esimiesasemassa olevilla viranhaltijoilla. Esimiehen on otettava kaikessa toiminnassaan huomioon kunnan tai kuntayhtymän yleinen etu. Esimiehen on oltava myös tasapuolinen ja johdonmukainen. Esimiehen vastuu Esimiehen tehtäviä työnantajan edustajana Esimiehen tärkein tehtävä on suunnitella ja järjestää työyksikön työt mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Tähän liittyy tärkeänä tekijänä henkilöstön työajan tehokas käyttö. Tarkoituksena on siis maksimoida työn tulokset ja minimoida kustannukset. Esimiehillä on sekä toiminnallinen että taloudellinen vastuu työyksikkönsä toiminnasta. Esimiestehtävien hoitaminen vaatiikin paineensietokykyä ja esimiesasennetta. Esimiehelle kuuluu työnantajan edustajana yleensä mm. seuraavia työnantajatehtäviä: töiden ja työvuorojen suunnittelu työmenetelmien kehittäminen työtehtävien jakaminen ja työhön opastus tietojen välittäminen organisaatiossa ylhäältä alaspäin ja päinvastoin työsuojelukysymyksistä huolehtiminen 6 Kuntatyönantaja 5/2003

2 Esimies on avain Johtamiseen ja esimiestyöhön panostetaan kunnissa Henkilöstön motivointi tärkeä tehtävä Henkilöstön motivointi on keskeinen ja tärkeä esimiestehtävä. Kysymys on johtamistavasta; tavasta käsitellä ja hoitaa asioita ja kohdella henkilöstöä. Esimiesten pitäisi toimia kannustavasti ja saada henkilöstö toimimaan mahdollisimman tehokkaasti yksikön tavoitteiden toteuttamisessa. Tähän kuuluu olennaisena osana työyhteisön hyvinvoinnista ja ilmapiiristä huolehtiminen. Esimies avainasemassa palkkausta uudistettaessa Esimiehet ovat avainasemassa uuden palkkausjärjestelmän täytäntöönpanossa. Työnantajien tulee huolehtia siitä, että esimiehillä on riittävät tiedot ja valmiudet palkkausjärjestelmien soveltamiseen. Esimiehet osallistuvat alaisensa henkilöstön tehtävien vaativuuden arviointiin. Esimiehet laativat arvioinnissa mahdollisesti tarvittavat pelkistetyt tehtävänkuvaukset alaisistaan. Lisäksi esimiehet suorittavat alaistensa työsuoritusten arvioinnin paikallisesti annettujen ohjeiden mukaan. Neuvottelupäällikkö Heikki Saipio Kunnissa tehdään paljon työtä työntekijöiden työhyvinvoinnin edistämiseksi. Kaikkein eniten kunnissa on pyritty vaikuttamaan johtamisen ja esimiestyön, tiedonvälityksen, yhteistyön ja tiimityön parantamiseen. Työhyvinvoinnin edistäminen on Kuntatyö tutkimuksen mukaan hyvin yleistä kunnissa. Kuntien eläkevakuutuksen tutkimukseen vastasivat sekä kuntaalan työntekijät että henkilöstöasioista vastaavat. Tutkimukseen vastanneista 85 prosenttia katsoi, että kuntatyöpaikalla panostetaan työhyvinvoinnin edistämiseen erittäin paljon tai paljon. Kuntatyö tutkimus selvitti myös toimenpiteitä, joilla työhyvinvointia on edistetty kunnissa. Kaikkein eniten kunnissa on pyritty vaikuttamaan johtamiseen ja esimiestyöhön, tiedonvälitykseen sekä yhteistyön ja tiimityön parantamiseen. Noin joka kolmannessa kunnassa johtamiseen ja esimiestyöhön, tiedonvälitykseen ja yhteistyöhön on tutkimuksen mukaan panostettu paljon. Kaikilla työhyvinvointia edistävillä toimenpiteillä katsottiin olevan myönteistä vaikutusta: noin 70 prosenttia vastaajista katsoi, että toimenpiteet paransivat työhyvinvointia. Suhtautuminen työhyvinvointia edistävää toimintaa kohtaan on kunta-alalla muuttunut myönteisimmiksi. Suurin muutos on tapahtunut poliittisten päättäjien suhtautumisessa. Lähes puolet henkilöstöasioista vastaavista arvioi kuntansa lisäävän taloudellisia resursseja työhyvinvoinnin edistämiseen. Esimiehillä hyvät tiedot alaistensa työhyvinvoinisa Esimiehet ovat keskeisessä roolissa työntekijöiden työhyvinvoinnin tukemisessa. Esimiehet näkevät työntekijän työssä suoriutumisen ja sen mahdolliset ongelmat lähempää kuin vaikkapa työterveyshuollon henkilöstö. Kuntatyö tutkimuksessa viitataan tutkimuksiin, joissa on havaittu, että esimiehen arvio työntekijän huonosta työkyvystä ennustaa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä. Kuntatyö tutkimuksen työntekijäaineiston vastaajista 15 prosenttia toimi esimiesasemassa. Heiltä tie- Esimiehen henkilöstöhallinnollisia tehtäviä Esimiehen toimivallasta riippuvien esimiehen tehtäviin voi kuulua myös seuraavia tehtäviä: yleinen johtaminen ja henkilöstön motivointi työsopimusten tekeminen ja viranhoitomääräysten antaminen (jos kuuluu toimivaltaan) palkkausasioita koskevat päätökset tai esitykset vuosilomien vahvistaminen tai niitä koskevat esitykset työlomien ja virkavapauksien myöntäminen tai lausunnon antaminen asiasta tarvittaessa neuvottelut luottamusmiehen kanssa tarvittaessa paikallisneuvotteluihin osallistuminen täydennyskoulutuksesta huolehtiminen yleissopimuksesta aiheutuvat tehtävät yhteistoiminta-asioissa huomautusten/varoitusten antaminen työntekijälle/viranhaltijalle töiden laiminlyönneistä tai muusta moitittavasta menettelystä tarvittaessa toimenpiteisiin ryhtyminen palvelussuhteen purkamiseksi tai irtisanomiseksi tai työntekijän/viranhaltijan lomauttamiseksi, kun siihen on aihetta (kiinnitettävä erityistä huomiota perusteiden pitävyyteen ja menettelytapamääräysten noudattamiseen, syytä olla yhteydessä asiantuntijaan). Kuntatyönantaja 5/2003 7

3 Esimies on avain Johtamiseen ja esimiestyöhön panostetaan kunnissa Esimiehellä suuri vastuu työntekijöiden työhyvinvoinnista Vuoden alussa voimaan tullut työturvallisuuslaki korostaa esimiehen vastuuta työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä. Esimies on myös avainasemassa työhyvinvoinnin edistämisessä. dusteltiin, kuinka he kokevat tuntevansa alaistensa työhyvinvointia. Yli 90 prosenttia arvioi tuntevansa alaistensa työhyvinvoinnin hyvin. Myönteistä on se, että tutkimuksen mukaan esimiehillä on varsin hyvin tiedossaan keinoja, joilla alaisten työssä jaksamista on mahdollista tukea. Kuitenkin vain vajaa puolet esimiehistä ilmoitti pystyvänsä käyttämään näitä keinoja alaistensa tukemiseen. Arviot esimiestyöstä Työntekijöiden antamat arviot esimiestyöstä ovat kohtalaisen hyvät. Esimiehen antama tuki koetaan melko hyväksi. Kaksi kolmesta kokee esimiehen kuuntelevan tärkeissä asioissa ja 57 prosenttia kokee saavansa tukea ªja rohkaisua esimiehiltä. Esimiehen johtamistapaan on tyytyväisiä 59 prosenttia vastaajista. Työntekijät kaipaavat parannusta tiedottamiseen työpaikan asioista, etenkin esimiehiltä kaivattaisiin lisää palautetta. Esimiehen viestinnän suhteen jokaisella toimialalla on vähintään kolmasosa niitä, jotka ovat tyytymättömiä tiedonkulkuun. Toimialojen väliset erot esimiestyön suhteen ovat pieniä. Parhaimmaksi esimiestyö koetaan sosiaali- ja opetusalalla. Tyytymättömimpiä oltiin hallinnossa ja taloushallinnossa. Sosiaalialalla tyytyväisiä lähimmän esimiehen johtamistapaan on kaksi kolmesta vastaajista, kun hallinnossa ja taloushallinnossa noin puolet vastaajista. Eniten esimiehen lisätukea kaivataan hallinnossa, taloushallinnossa sekä teknisessä toimessa. Näillä hallinnonaloilla noin kolmannes työntekijöistä koki, ettei saanut riittävästi tukea esimiehiltä. Esimiehet ovat työturvallisuuslain mukaan työnantajan edustajina velvollisia huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Esimiesten tulee ottaa huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. Työnantajan on suunniteltava, valittava, mitoitettava ja toteutettava työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Työnantajan on tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta. Työnantajan on myös tarkkailtava toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen. Työnantajan on lisäksi huolehdittava siitä, että turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevat toimenpiteet otetaan huomioon tarpeellisella tavalla työnantajan organisaation kaikkien osien toiminnassa. Työntekijällä vastuuta omasta työkyvystään Toisaalta myös työntekijöillä on työturvallisuuslain mukaan työhyvinvointiin liittyviä velvollisuuksia. Työntekijän on noudatettava työnantajan antamia määräyksiä ja ohjeita. Työntekijän on noudatettava työnsä ja työolosuhteiden edellyttämää turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi tarvittavaa järjestystä ja siisteyttä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta. Työntekijän on työpaikalla vältettävä sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheut- taa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen työhyvinvointistrategian mukaan työntekijällä on ensisijainen vastuu omasta terveydestään ja työkyvystään. Esimiehen ja laajemmin työyhteisön vastuu on vasta toissijaista. Myös esimiesten työhyvinvoinnista huolehdittava Työhyvinvoinnin edistäminen on vuorovaikutukseen perustuvaa yhteistyötä. Se koskee kaikkia: työnantajaa, johtoa, esimiehiä, työyhteisöjä sekä yksittäisiä työntekijöitä ja viranhaltijoita. Tuloksellinen työhyvinvoinnin edistäminen edellyttää yhteistoiminnan toteutumista toiminnan kaikilla tasoilla. Tätä edistää parhaiten välitön yhteistoiminta esimiehen ja alaisen välillä. Työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä voidaan ja tulee käsitellä esimerkiksi kehityskeskusteluissa. Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäjinä esimiehet ja päättäjät ovat avainasemassa. Myös heidän omasta työhyvinvoinnista tulee huolehtia. Luottamushenkilöiden tuki ja esimerkki työhyvinvointia edistävän käyttäytymisen ja toimenpiteiden toteuttamisen kannalta on merkittävä. Tutkija Bjarne Andersson 8 Kuntatyönantaja 5/2003

4 Henkilöstöhallinto yhä tärkeämpi Noin puolessa kuntatyksiköitä on palkattu päätoiminen henkilö, joka vastaa henkilöstöasioista. Osassa kuntayksiköitä henkilöstöasioita hoidetaan muiden tehtävien rinnalla. Paikallisen päätösvallan lisääntyminen palkkaus- ja palvelussuhdeasioissa lisää paikallisten esimiesten vastuuta ja tehtäviä. Tulevaisuudessa kuntien henkilöstöhallinnossa tarvitaan uutta työvoimaa, sillä henkilöstöhallinnossakin ikäännytään. Henkilöstöjohtajista, henkilöstöpäälliköistä, palvelussuhdepäälliköistä ja henkilöstösihteereistä joka kolmas on yli 55 -vuotias. Henkilöstöhallinnosta vastaavina työskennellään mm. henkilöstöjohtajan, henkilöstöpäällikön, palvelussuhdepäällikön ja henkilöstösihteerin nimikkeellä. Toki henkilöstöhallinnosta vastaavan työtä tehdään myös muilla nimikkeillä, sillä usein vastuu henkilöstöasioista sisältyy muihin tehtäviin, kuten esimerkiksi n, hallintojohtajan, hallintopäällikön, talousjohtajan, talouspäällikön, kunnansihteerin tai kaupunginsihteerin tehtäviin. Näin varsinkin pienissä kunnissa tai kuntayhtymissä. Kun tarkastellaan ainoastaan henkilöstöjohtajan, henkilöstöpäällikön, palvelussuhdepäällikön ja henkilöstösihteereinä työskentelevien ikäjakaumaa, käy ilmi että kunta-alan henkilöstöhallinnossakin ikäännytään. Näillä nimikkeillä työskentelevistä kaksi kolmesta on yli 50 -vuotiaita. Joka kolmas on yli 55 -vuotias. Kuntien henkilöstöhallinnosta vastaavat ovat hyvin koulutettua. Valtaosalla on korkeakouluasteen tutkinto yhteiskunnalliselta alalta. Henkilöstöjohtajat Henkilöstöjohtajan nimikkeellä työskentelee 16 henkilöä. Heistä kaksi kolmesta on miehiä. Yli 50 -vuotiaita on 69 % prosenttia ja alle 40 -vuotiaita on 19 %. Lähes jokaisella on yhteiskuntatieteellinen koulutus ja ylempi korkeakouluasteen tutkinto. Yleisin tutkinto on oikeustieteen kandidaatin tutkinto. Palvelussuhdepäälliköt Palvelussuhdepäällikkönä työskentelee 10 henkilöä, joista valtaosa on naisia. Lähes jokaisella on yhteiskuntatieteellinen koulutus ja ylempi korkeakouluasteen tutkinto. Yleisin tutkinto on oikeustieteen kandidaatin tutkinto. Henkilöstöpäälliköt Henkilöstöpäällikön tehtävissä työskentelee 90 henkilöä, joista kaksi kolmasosaa on naisia. Yli 50 -vuotiaita on 67 % ja alle 40 -vuotiaita on 18 %. Valtaosalla on yhteiskuntatieteellinen tutkinto. Kahdella kolmesta on ylempi korkeakouluasteen tutkinto. Yleisimmät tutkinnot ovat hallintotieteiden maisterin, yhteiskuntatieteiden maisterin ja valtiotieteiden maisterin tutkinnot. Henkilöstösihteerit Henkilöstösihteerin nimikkeellä työskentelee noin 170 henkilöä. Heistä noin 90 prosenttia on naisia. Yli 50- vuotiaita on 62 prosenttia ja alle 40- vuotiaita on 11 prosenttia. Valtaosalla eli noin 80 prosentilla henkilöstösihteereistä on kaupallinen tai yhteiskuntatieteellinen koulutus. Kahdella viidestä on alin korkea-asteen tutkinto. Ylempi korkeakouluasteen tutkinto on joka viidennellä. ESIMIES aikuiskoulutusjohtaja asiakaspalvelupäällikkö elinkeinojohtaja huoltopäällikkö kansliapäällikkö teatterinjohtaja laatupäällikkö kirjanpitopäällikkö konepäällikkö koulutoimen johtaja koulutuspäällikkö liikuntatoimenjohtaja laskentapäällikkö tekninen päällikkö maakuntajohtaja markkinointipäällikkö matkailupäällikkö museonjohtaja nuorisotoimenjohtaja palveluesimies palvelukeskuksen johtaja palvelupäällikkö päivähoitoalueen johtaja rahoitusjohtaja rakennusmestari ravitsemisesimies sairaanhoitopiirinjohtaja Esimiehiä hallinnonaloittain Järjestystoimi maaseutupäällikkö paloesimies sammutuspäällikkö ympäristönsuojelupäällikkö ympäristöpäällikkö Kaavoitus ja yleiset työt kaavoituspäällikkö mittaustyönjohtaja puistotyönjohtaja tekninen johtaja Kiinteistöt kiinteistötyönjohtaja Liike- ja palvelutoiminta hankintapäällikkö keittiöesimies myyntipäällikkö ravintotyönjohtaja ravitsemistyönjohtaja vesihuoltopäällikkö Sivistystoimi aikuiskoulutusjohtaja aikuiskoulutuspäällikkö johtajaopettaja kirjastotoimenjohtaja koulutusjohtaja kulttuuritoimen johtaja museotoimen johtaja nuorisotalonjohtaja nuorisotoimen johtaja opetuspäällikkö ON AVAIN Kunta on hyvä työnantaja Kuntatyönantaja 5/2003 9

5 ESIMIES asiakaspalvelupäällikkö elinkeinojohtaja huoltopäällikkö kansliapäällikkö teatterinjohtaja laatupäällikkö kirjanpitopäällikkö konepäällikkö koulutoimen johtaja koulutuspäällikkö liikuntatoimenjohtaja laskentapäällikkö tekninen päällikkö maakuntajohtaja markkinointipäällikkö matkailupäällikkö museonjohtaja nuorisotoimenjohtaja palveluesimies palvelukeskuksen johtaja palvelupäällikkö päivähoitoalueen johtaja rahoitusjohtaja rakennusmestari ravitsemisesimies sairaanhoitopiirinjohtaja ON AVAIN Kunta on hyvä työnantaja Esimiehiä hallinnonaloittain Millainen on hyvä esimies? Millainen on hyvä esimies? Miten kunnan henkilöstöhallinnon esimies kokee työnsä? Kysyimme sitä henkilöstöjohtaja Mauri Temisevältä ja henkilöstöjohtaja Marja Salmi-Tuomiselta. Sosiaalitoimi A-klinikan johtaja nuorisokodin johtaja palvelutalon johtaja sosiaalityön johtaja työkeskuksen johtaja vanhustyön johtaja Terveydenhuolto johtava hoitaja osastonlääkäri Yleishallinto hallintojohtaja henkilöstöjohtaja talousjohtaja talouspäällikkö Kaikilla hallinnonaloilla esiintyviä nimikkeitä ravitsemispäällikkö ravitsemistyönjohtaja ruokahuoltopäällikkö ruokapalveluesimies suunnittelupäällikkö talousjohtaja talouspäällikkö toimistopäällikkö työnjohtaja työpäällikkö Esimies ottaa ihmiset huomioon Mauri Temisevä Henkilöstöjohtaja, Joensuun kaupunki 1. Henkilöstöhallinnon tehtävissä olen toiminut vuodesta 1974 alkaen. Ensiksi Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä, sen jälkeen täällä Joensuussa. Tehtävä on muuttunut varsin radikaalisesti 70-luvun henkilöstöasioiden hoidosta, jotka lähinnä olivat palkka-asiamiehen tehtäviä. 90-luvulla kuntien valtionosuusjärjestelmän muutos muutti myös henkilöstötyön luonnetta samankaltaiseksi kuin suurissa yrityksissä henkilöstöasioita hoidetaan. 2.. Hyvä esimies on tuloshakuinen ja päämäärätietoinen. Hän osaa myös ottaa ihmiset yksilöinä huomioon. Esimiehen tulee olla myös itse hyvin motivoitunut ja ottaa osaa monipuolisesti työyhteisönsä työhön. Työtä ei voi johtaa etätyönä, vaan olemalla mukana ja panemalla itsensä likoon. Pitää uskaltaa ottaa myös riskejä. 3. Perinteisesti esimiehen tehtäväksi on lueteltu: johtaminen, kehittäminen ja seuranta. Ne ovat edelleen hyviä esimiehen työn määritelmiä. Johtaminen ei toki tarkoita määräämistä tai sanelemista, mutta kyllä esimiehen täytyy pystyä näkemään tulevaisuuteen, ottaa johtajuus omalla asiantuntemuksellaan ja esimerkillään. Vaikka paljon puhutaan tiimeistä ja että johtamista ei tarvita samalla tavalla kuin ennen, johtajuus ei tiimissäkään mihinkään katoa. Esimiehen tulee pystyä myös jatkuvasti kehittämään työtä ja työyhteisöä. Sen vuoksi asioita on välillä hyvä katsoa kauempaa. Hyvän seurannan perusteella kannustaminen ja motivointi on helpompaa ja koetaan myös osuvammaksi kuin kiitos, jonka perusteet eivät ole vankalla pohjalla. 4. Ehkä tänä päivänä haasteellisinta on ihmisten johtaminen. Asioiden tuntemus, niiden kehittäminen ja eteenpäinvieminen on sittenkin helpompaa kuin ihmisten johtaminen. Päätösten ja ratkaisujen taustalla ovat työntekijät omine käsityksineen omine tarpeineen. 5. Kunnallinen esimies joutuu kokemaan paljon enemmän ristipaineita kuin yksityissektorilla. Kunta-alalla asiakkaiden ovat suurempia eikä palvelun saaja ole valmis maksamaan palvelusta täyttä hintaa. Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon esimiehet kokevat riittämättömyyttä, koska palveluja ei pystytä antamaan kysyntää vastaavasti. Toisaalta myös päätöksentekijät vaativat hyviä palveluja, vaikka eivät ole valmiita antamaan resursseja. 10 Kuntatyönantaja 5/2003

6 Esimies on avain 1. Kauanko olet toiminut tehtävässäsi? 2. Millainen on hyvä esimies? 3. Mitkä ovat mielestäsi esimiehen tärkeimmät tehtävät? 4. Mikä on mielestäsi haasteellisinta esimiehen tehtävissä? 5. Onko kunnallisen esimiehen roolissa jotain erityistä verrattuna yksityisen sektorin esimiehen rooliin? 6. Milloin esimies voi kokea onnistuneensa tehtävissään? 7. Millaisina hetkinä olet katunut uravalintaasi? 8. Mitkä asiat auttavat jaksamaan työssäsi? 6. Kun on työssään onnistunut, saanut suoritettua tehtävän loppuun. Kokenut, että on onnistunut. Kiitoksia tulee harvoin, mutta ne tuntuvat sitä paremmilta. 7. Epäonnistumisen hetket voivat tuoda mieleen, kunt miettii, että tulikohan tehtyä väärä päätös. Palkkapolitiikan muuttuminen paikalliseksi tuo aivan uudet vaatimukset kuntatasolle. Olen sinänsä ollut sitä kannattamassa, vaikkakin olisin toivonut, että menetelmiä olisi kehitetty pitemmälle valtakunnallisella tasolla. Nyt kaikki paineet kohdistuvat paikalliselle tasolle. 8. Työ kokonaisuutena on ollut haastavaa ja olen saanut kehittyä työn mukana. Olen myös innostunut kuntourheilusta. Seitsemän maratonia on takana ja aion vielä eläkevuosinakin juosta maratonin. Hyvä kunto, hiki ja tunne, että vielä selviän parinkymmenen kilometrin lenkistä suuremmitta väsymättä, antaa voimia. Esimies asettaa selkeät tavoitteet Marja Salmi-Tuominen Henkilöstöjohtaja, Turun kaupunki 1.. Vuodesta 1986 lähtien, nyt on 17. vuosi menossa. 2. Hyvä esimies on kannustava, kuunteleva, oikeudenmukainen, uudistuva. Toimiva yhdistelmä asioiden ja ihmisten johtamista. 3.. Esimiehen tärkeimmät tehtävät ovat vastata yksikkönsä toiminnan sujuvuudesta osana laajempaa kokonaisuutta, asettaa selkeitä tavoitteita ja huolehtia hyvistä työskentelyn edellytyksistä. 4.. Haasteellisinta on päivittäisessä työskentelyssä ja ongelmanratkaisuissa olennaisen erottaminen ja oman ajankäytön hallinta 5.. Kunnallisen demokratian kaksitasoinen päätöksentekojärjestelmä ja valtarakenne esimiehen kannalta usein kuin sadun kaksipäinen lohikäärme. 6. Esimies on onnistunut tehtävissään, kun työyhteisö voi hyvin, uudistuu ja hoitaa tehtävänsä joustavasti ja tuloksellisesti. 7. Uravalintaa on tullut mietittyä erityisesti silloin, kun pitkään ja hyvin valmistellut asiat juuttuvat päätöksentekovaiheessa. Toki väliin haaveilen mahdollisuudesta keskittyä hoitamaan vain yhtä asiaa loppuun asti. 8. Arkipäivän pienet ihmeet, ihanan haasteellinen henkilöstöhallinnon ammattilaisten työyhteisö ja syksyiset Aurajoen rannat. Kunnanjohtajat ja t Kuntia johtavat t ja t. Lokakuun 2002 tilastotietojen mukaan kaupunginjohtajia on 107 ja kunnanjohtajia 329. Kaupunginjohtajista lähes kaikki ovat miehiä. Vain yhdeksässä kaupungissa n tehtävissä on nainen. Kaksi kolmesta on yli 50 -vuotiaita. Alle 40 -vuotiaita on vain muutama. Valtaosalla kaupunginjohtajista koulutus on yhteiskuntatieteellinen. Yleisimmät tutkinnot ovat oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä hallintotieteiden, yhteiskuntatieteiden ja valtiotieteiden maisterin tutkinnot. Kunnanjohtajan tehtävissä työskentelevistä 90 prosenttia on miehiä. Nainen on na 42 kunnassa. Kaksi kolmesta on yli 50 -vuotiaita ja alle 40 -vuotiaita on joka kymmenes. Kunnanjohtajien koulutus on yleensä yhteiskuntatieteellinen. Koulutustaustat ovat monipuolisemmat kuin kaupunginjohtajilla. Yleisin tutkinto on kunnallistutkinto, joka on neljännellä lla. Hallintotieteiden maisterin tutkinto on joka viidennellä. Muita yleisimpiä tutkintoja ovat valtiotieteiden maisterin tutkinnot. Kuntatyönantaja 5/

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

Henkilöstön edustaja -barometrin keskeisiä havaintoja. Erkki Auvinen, STTK

Henkilöstön edustaja -barometrin keskeisiä havaintoja. Erkki Auvinen, STTK Henkilöstön edustaja -barometrin keskeisiä havaintoja, STTK 7.5.2015 Vastaajat Henkilöstön edustaja -barometriin vastasi 1 941 STTK:laista luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua Puolet kyselyyn vastanneista

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta 1. Sukupuoli 0% 25% 50% 75% 100% mies 6,8% nainen 93,2% 2. Työ- ja virkasuhteesi muoto? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% vakituinen 86,41%

Lisätiedot

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Jyväskylän kaupunki Henkilöstöhallinto Sisältö: 1. Henkilöstötyön keskeiset sisällöt 2. Miksi työyhteisön pelisäännöt? 3. Työhyvinvoinnin määritelmä

Lisätiedot

Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän henkilöstöasioiden toimintasääntö

Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän henkilöstöasioiden toimintasääntö 1 (5) Käsittely Voimaantulo 1.1.2015 Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän henkilöstöasioiden toimintasääntö Toimintasäännöllä määrätään hallintosäännön mukaisen toimi- ja päätösvallan siirtämisestä

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat lähtien

Johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat lähtien Johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat 1.12.2016 lähtien Taustaa Henkilöstölautakunta kokouksessaan 18.6.1991 76 on päättänyt johtavassa, siihen rinnastettavassa tai itsenäisessä asemassa

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Esimiehestä kaikki irti?

Esimiehestä kaikki irti? Esimiehestä kaikki irti? Esimiestyön vaatimukset, aikapaine ja vaikutusmahdollisuudet 2.6.2006 2.6.2006 Johtaminen ja organisaatiot muuttuneet! ENNEN johtamistyylit tavoite- ja tulosjohtaminen, prosessiajattelu

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen 1 Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen Työnantajan edustajana huolehtii, että nämä toteutuu Työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Vastuu sähköalan töissä

Vastuu sähköalan töissä 1/18 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvollisuus työturvallisuuslain mukaan Työnantaja tai työnantajan sijainen on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

Kivijärven kunta HENKILÖSTÖPOLITIIKKA

Kivijärven kunta HENKILÖSTÖPOLITIIKKA 1 Kivijärven kunta HENKILÖSTÖPOLITIIKKA 2 KIVIJÄRVEN KUNNAN HENKILÖSTÖPOLITIIKKA Henkilöstöpolitiikka on osa kunnan toimintapolitiikkaan. Se täydentää muuta henkilöstöhallinnon säännöstöä. Tavoitteiden

Lisätiedot

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1 Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1. TEHTÄVÄN PERUSTIEDOT Tehtävän nimike: Koulutus ja KVTES:n hinnoitteluryhmä: Työyksikkö (esim. kotihoito): Työpaikka

Lisätiedot

Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen erikoisalalla. erikoisalalla.

Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen erikoisalalla. erikoisalalla. SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.8 VIRKOJEN KELPOISUUSEHDOT LÄÄKÄRIHENKILÖSTÖ ensihoidon ylilääkäri erikoishammaslääkäri Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen

Lisätiedot

Kunta on työnantaja. Kunnallinen työmarkkinalaitos ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työnantajina

Kunta on työnantaja. Kunnallinen työmarkkinalaitos ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työnantajina Kunta on työnantaja. Kunnallinen työmarkkinalaitos ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työnantajina Kunnallinen henkilöstö 1970-2000 KUNTA-ALA KASVOI NOPEASTI 1970- JA 1980-LUVUILLA, JOLLOIN LISÄTTIIN

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

Läsnätyön juridiikka

Läsnätyön juridiikka Läsnätyön juridiikka Etätyö vai Läsnätyö Työnteon uudet mallit / Hetky Akva Asianajaja, Counsel/Employment, Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Sisältö Läsnätyön juridinen luonne Läsnätyöhön

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi

Reilun Pelin työkalupakki: Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi Reilun Pelin työkalupakki: Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi Tavoitteet Tämä diaesitys auttaa epäasiallisen käyttäytymisen puheeksi ottamisessa työpaikalla. Tavoitteena on luoda yhteinen näkemys siitä,

Lisätiedot

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Länsikallio Työhyvinvointi - Työhyvinvoinnin kokemus

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2015 2020 1 Sisällysluettelo 1 Mikä on henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje

Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje Hyväksytty yhtymähallituksessa xx.xx.2015 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Sopiminen etätyön tekemisestä... 2 4 Työvälineet ja tietoturva... 2 5

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Koulutus: yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) Työpaikka: ylitarkastajana Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella

Lisätiedot

Kainuun maakunta kuntayhtymän työkyvyn tukiprosessi. Marko Klemetti, työhyvinvointi- / työsuojelupäällikkö

Kainuun maakunta kuntayhtymän työkyvyn tukiprosessi. Marko Klemetti, työhyvinvointi- / työsuojelupäällikkö Kainuun maakunta kuntayhtymän työkyvyn tukiprosessi Marko Klemetti, työhyvinvointi- / työsuojelupäällikkö Henk. Yhteensä (pl.oae) KuEL- eläkkeelle siirtyneet Kainuun maakunta ky v. 2005 2008 eläkelajeittain,

Lisätiedot

TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT. Päiväkodinjohtaja. lastentarhanopettaja II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ

TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT. Päiväkodinjohtaja. lastentarhanopettaja II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT Tehtävän nimike Päiväkodinjohtaja Henkilön nimi Koulutus Työpaikka lastentarhanopettaja Fyysisen työympäristön kuvaus II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ Tehtävän tarkoitus Tehtävänä

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Krista Pahkin Organisatoriset innovaatiot ja johtaminen -tiimi ELDERS -projektin aineisto 1. Kirjallisuuskatsaus 2. HYVIS -aineiston

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen ja käytännön ratkaisut. Tanja Rokkanen, asiantuntijalääkäri

Työntekijän työkyvyn tukeminen ja käytännön ratkaisut. Tanja Rokkanen, asiantuntijalääkäri Työntekijän työkyvyn tukeminen ja käytännön ratkaisut Tanja Rokkanen, asiantuntijalääkäri Varma: Osuvia työeläkevakuuttamisen palveluja Peruspalvelut: lakisääteiset vakuutus- ja eläkepalvelut, työeläkekuntoutus

Lisätiedot

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain)

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) 20.7.2011 TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) (1) Työn kehittävyys Minulla on mahdollisuus ajatella ja toimia itsenäisesti työssäni Minulla on mahdollisuus kehittää itselleni ominaisia

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Eija Lehto, erityisasiantuntija IKÄTIETOISELLA JOHTAMISELLA KOHTI TYÖHYVINVOINTIA 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut Työhyvinvointi työntekijän omakohtainen kokemus, joka

Lisätiedot

HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA. Hyvää työpäivää!

HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA. Hyvää työpäivää! HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyvää työpäivää! HUS:N STRATEGIA JA ARVOT HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ Johtaminen ja työprosessien kehittäminen Kehittymismahdollisuudet Henkilöstösuunnittelu, hallinta ja seuranta Yhteistoiminta

Lisätiedot

Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle.

Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle. Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle. Asiantuntija Tarja Räty Työturvallisuuskeskus TTK Hyödyllinen ja haitallinen stressi Stressi on normaali reaktio, joka pitää ihmisen

Lisätiedot

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ.

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ. Henkilöstöosasto 6.10.2015 ESIMIESTYÖN VAATIVUUSLUOKITUS Yleistä Esimiestyön vaativuuden arviointi perustuu vahvistettuun toimenkuvaukseen. Esimies toimii usein myös itse asiantuntijana, jolloin toimenkuvaukseen

Lisätiedot

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 Työpaja: Eri-ikäisten johtaminen ja työkaarityökalu mitä uutta? Työpajan tavoitteet:

Lisätiedot

TYÖSUOJELU JA YHTEISTOIMINTA. Sari Anetjärvi

TYÖSUOJELU JA YHTEISTOIMINTA. Sari Anetjärvi TYÖSUOJELU JA YHTEISTOIMINTA Sari Anetjärvi KIRKON YHTEISTOIMINTASOPIMUS Kirkon yhteistoimintasopimusta sovelletaan yleissopimuksena työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan ja työsuojelun

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2008 2 1. TASA-ARVON EDISTÄMISVELVOITE Tasa-arvolaki tuli voimaan 1.1.1987 (Laki naisten ja miesten välisestä tasaarvosta 8.8.1986/609). Lain tavoitteena on estää

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

Kunnanvaltuutettu ja kuntatyöntekijän työhyvinvointi

Kunnanvaltuutettu ja kuntatyöntekijän työhyvinvointi Kunnanvaltuutettu ja kuntatyöntekijän työhyvinvointi Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Pauli Forma Kuntamarkkinat to 13.9.2012 klo 11.30 11.50 12.9.2012 Pauli Forma 1 Tutkimustuloksia Kevan toimintaympäristötutkimus

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville

Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville Jarna Savolainen Asiantuntija, Työhyvinvoinnin palvelut Finnsec-messut 13.10.2011 Työhyvinvoinnin tinkimätön rakentaja

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Työsuojelun toimintaohjelma 1 (9) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Työsuojelun toimintaohjelma 2 (9) SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 6.11.2013 Pirjo Juvonen-Posti 0. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 6.11.2013 Pirjo Juvonen-Posti 0. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä 6.11.2013 Pirjo Juvonen-Posti 0 Pirjo Juvonen-Posti UUDISTUVA JOHTAMINEN TYÖKYVYN TUKEMISESSA KUNNALLISESSA LIIKELAITOKSESSA - TAPAUSTUTKIMUS 6.11.2013 Pirjo Juvonen-Posti 1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT 19.5.2009 Eeva-Liisa Putkinen Työhyvinvointiyksikkö Henkilöstö- ja lakiasiain osasto Tekijöitä, jotka vaikuttavat työkykyyn Vaikutusmahdollisuus omaan työhön

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus. 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu

Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus. 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu Kunnallinen henkilöstö 434 000 Järjestystoimi 1,9 % Sosiaalitoimi

Lisätiedot

KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ. 1 Toimintasäännön tehtävä. 2 Toiminnan tarkoitus ja yleiset määräykset. 3 Esimiehen yleiset tehtävät

KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ. 1 Toimintasäännön tehtävä. 2 Toiminnan tarkoitus ja yleiset määräykset. 3 Esimiehen yleiset tehtävät KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Toimintasäännön tehtävä Tässä toimisäännössä määrätään johtosääntöjä täydentävästi Kuntatekniikkaliikelaitoksen organisaatiosta, tehtävistä, esimiesasemassa

Lisätiedot

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ Porvoo 2011 - Borgå 2011 N = 1273 Sukupuoli 100 % 90 % 80 % 81 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 18 % 10 % 0 % mies nainen Ikäryhmä

Lisätiedot

KUNTO Muutoskysely Alkukysely

KUNTO Muutoskysely Alkukysely KUNTO Muutoskysely Alkukysely Muutoskyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa suunnittelemaan ja seuraamaan muutosprosessia sekä arvioimaan sen vaikutuksia. Muutoskysely tarjoaa henkilöstölle

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Yliopistojen työsuojelupäivät 2006 Tulevaisuuden turvallisuutta - NYT Koulutuspäällikkö, työpsykologi Tiina Saarelma-Thiel tiina.saarelma-thiel@ttl.fi

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

Työelämän ilmiöt ja työkyvyn tukeminen Johanna Ahonen 1.9.2015

Työelämän ilmiöt ja työkyvyn tukeminen Johanna Ahonen 1.9.2015 Työelämän ilmiöt ja työkyvyn tukeminen Johanna Ahonen Työkykyjohtaminen Ilmiöitä Tiedolla johtaminen 2 Ilmiöitä ja huolia yritysten arjessa Kannattavuus, tehokkuus, kasvu "Liikevaihto jää alle budjetin

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Dinno Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Sari Tappura DI, tutkija Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous sari.tappura@tut.fi www.dinno.fi Yksilön ja tiimien luovuus Osaaminen,

Lisätiedot

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Valmistaudu kyselyyn vinkkilista esimiehelle vinkkilista työyhteisölle Valmistaudu kyselyyn - vinkkilista esimiehelle Missä tilaisuudessa/palaverissa työyhteisönne

Lisätiedot

Virkasuhteisia esimiehiä alkaen ovat:

Virkasuhteisia esimiehiä alkaen ovat: 1 (5) Käsittely Voimaantulo 1.1.2017 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän henkilöstöasioiden toimintaohje Toimintaohjeella määrätään hallintosäännön mukaisen toimi- ja päätösvallan siirtämisestä viranhaltijoille

Lisätiedot

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Strateginen työhyvinvointijohtaminen kunta-alalla Pauli Forma Henkilöstöjohtamisen seminaari 9.4.2013 Perustuu Kevan julkaisuun 1/2013 (Pauli Forma,

Lisätiedot

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 Henkilöstövoimavarojen johtamisen ja kehittämisen strategiset päämäärät ja tavoitteet vuoteen 2017 sekä toimenpiteet vuoteen 2013 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN

Lisätiedot

Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen

Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen Kotkan kaupunki Perustettu vuonna 1879 Kotka, Karhula ja Kymi yhdistyivät 1977 Asukkaita noin 55.000 Kokonaispinta-ala 950km2, maata 271km2, merta 678km2 Rantaviivaa

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla vuonna 2008. Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla vuonna 2008. Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla vuonna 2008 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 4.2.2009 Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2008 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki

Lisätiedot

Vetovoimaa sote-alan työpaikoille 20.2.2015 Säätytalo, Helsinki. Riitta Sauni

Vetovoimaa sote-alan työpaikoille 20.2.2015 Säätytalo, Helsinki. Riitta Sauni Vetovoimaa sote-alan työpaikoille 20.2.2015 Säätytalo, Helsinki Riitta Sauni Hankkeen taustaa Sote-alalla tarvitaan tulevaisuudessa runsaasti uutta työvoimaa ja laaja-alaista osaamista On arvioitu, että

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA Työyhteisöjen aikaansaavuus mistä se syntyy ja miten sitä voi tukea? Irma Väänänen-Tomppo, erikoistutkija Valtiokonttori, Talous ja henkilöstö

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaarikeskustelu ja Pomotsekki työhyvinvoinnin tukena Työkaarikeskustelu Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä ja työssä onnistumista

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön muutokset organisaatiouudistuksissa

Aikuissosiaalityön muutokset organisaatiouudistuksissa Aikuissosiaalityön muutokset organisaatiouudistuksissa Anri Viskari-Lojamo (sosionomi YAMK) Johtava sosiaaliohjaaja Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto Perhe- ja sosiaalipalvelut / Nuorten palvelut ja

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Tanja Peltovuoma henkilöstöjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri tanja.peltovuoma@lshp.fi Millainen on hyvä henkilöstöraportti? tukee strategista johtamista toimii

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Työkaarityökalulla tuloksia

Työkaarityökalulla tuloksia Työkaarityökalulla tuloksia Asiantuntija Tarja Räty, TTK Työkaariajattelu työpaikan arjessa miten onnistumme yhdessä? Kehittämisen edellytyksiä Työkaarimallin käytäntöön saattamista Työura- ja kehityskeskustelut

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Liite 2. KEHITYSKESKUSTELU

Liite 2. KEHITYSKESKUSTELU Liite 2. KEHITYSKESKUSTELU Yleistä Kehityskeskustelut ovat yksi suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen väline. Näitä keskusteluja esimiehen ja alaisen välillä kutsutaan myös tavoite-, tulos-, arviointi-,

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN JA TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISEN JA KOKONAISHALLINNAN KEHITTÄMINEN

TURVALLISUUDEN JA TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISEN JA KOKONAISHALLINNAN KEHITTÄMINEN Juhani Tarkkonen TURVALLISUUDEN JA TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISEN JA KOKONAISHALLINNAN KEHITTÄMINEN Seurantaraportti viiden elintarviketeollisuuden yrityksen johtamisjärjestelmän kehittämishankkeesta LIITEOSA:

Lisätiedot

Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari

Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari Seminaarin järjestäjät: Työturvallisuuskeskus ja Työterveyslaitos Turvallisuusmessut 2012, Tampere Seminaarin avaus Bjarne Andersson, KT Kuntatyönantajat

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

Suorituksen johtaminen

Suorituksen johtaminen Suorituksen johtaminen Vaasan yliopisto Kevät 2010 Juhani Kauhanen juhani.kauhanen@hse.fi 3/28/2010 Juhani Kauhanen 1 Suorituksen johtaminen Esityksen tavoitteet: - määritellä asiantuntijuus - kuvata esimieheltä

Lisätiedot

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa YTM, HTL Pasi Valtee Syvätutkimus Oy Syvätutkimus Oy Pyhäjärvenkatu 6, 33200 Tampere P. 03-2127855, 040-5583910 E-mail: syvatutkimus@yritys.soon.fi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 115 16.12.2014 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Tehtävien lakkauttaminen ja virkojen perustaminen perusturvan palvelualueella 1.1.2015

Lisätiedot

Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella. Aamiaistilaisuus. 5.9.2014 Raahe. Tiina Kesti, palvelujohtaja Leena Keränen, kehittämispäällikkö

Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella. Aamiaistilaisuus. 5.9.2014 Raahe. Tiina Kesti, palvelujohtaja Leena Keränen, kehittämispäällikkö Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella Aamiaistilaisuus 5.9.2014 Raahe Tiina Kesti, palvelujohtaja Leena Keränen, kehittämispäällikkö Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella Raahe 5.9.2014 klo 8.00 9.00

Lisätiedot