Esimies on työnantajan edustaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esimies on työnantajan edustaja"

Transkriptio

1 ESIMIES a j j asiakaspalvelupäällikkö elinkeinojohtaja huoltopäällikkö kansliapäällikkö teatterinjohtaja laatupäällikkö kirjanpitopäällikkö konepäällikkö koulutoimen johtaja koulutuspäällikkö liikuntatoimenjohtaja laskentapäällikkö tekninen päällikkö maakuntajohtaja markkinointipäällikkö matkailupäällikkö museonjohtaja nuorisotoimenjohtaja palveluesimies palvelukeskuksen johtaja palvelupäällikkö päivähoitoalueen johtaja rahoitusjohtaja rakennusmestari ravitsemisesimies sairaanhoitopiirinjohtaja ON AVAIN Kunta on hyvä työnantaja Esimies on työnantajan edustaja Kunta-alan yleisimpiä esimiesnimikkeitä lukumäärä Osastonhoitajat Ylilääkärit Päiväkodin johtaja Rehtorit Rakennusmestarit sastonlääkärit Työnjohtaja 800 Yliopettajat 730 Ylihoitaja 390 Ruokapalveluesimies 360 Kunnanjohtaja 330 Palopäällikkö 370 Paloesimies 330 Talouspäällikkö 320 Siivoustyönjohtaja 310 Ravitsemistyönjohtaja 300 Toimistopäällikkö 300 Osastonjohtaja 290 Kirjaston johtaja 280 Sosiaalijohtaja 240 Johtaja 210 Palomestari 200 Talousjohtaja 170 Tekninen johtaja 130 Hallintopäällikkö 140 Kehittämispäällikkö 130 Koulutuspäällikkö 120 Koulutusjohtaja 110 Kaupunginjohtaja 110 Vanhustyönjohtaja 110 Vanhainkodinjohtaja 100 Kuntia ja kuntayhtymiä työnantajina edustavat työssään esimiehet. Heidän tehtävänä on myös valvoa työnantajan etua. Paikallisten esimiesten rooli on viime vuosina korostunut samalla kun paikallista päätösvaltaa palkkaus- ja palvelussuhdeasioissa on lisätty valtakunnallisissa virka- ja työehtosopimuksissa. Esimiehillä on melkoisesti valtaa ja vastuuta jopa niin paljon, että käytännössä huomattava osa siitä jää käyttämättä. Kunnallisilla esimiehillä on keskeinen rooli mm. meneillään olevan kunta-alan uuden palkkausjärjestelmän täytäntöönpanossa. Uudet palkkausjärjestelmät edellyttävät johdolta ja esimiehiltä merkittävää lisäpanostusta mm. tehtävien vaativuuden että työsuoritusten arvioinnissa. Esimies on työnantajan edustaja työtehtäviä hoitaessaan. Tämä käy ilmi mm. työsopimuslain 1 luvun 9 :stä: "Työnantaja voi asettaa toisen henkilön edustajanaan johtamaan ja valvomaan työtä." Uuden viranhaltijalain mukaan viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen säännöksiä ja määräyksiä sekä työnantajan työnjohto- ja valvontamääräyksiä. Viranhaltijan on toimittava tehtävässään tasapuolisesti ja käyttäydyttävä asemansa ja tehtävänsä edellyttämällä tavalla. Vastaava säännös on nykyisin kuntalaissa. Sama periaate koskee myös työsuhteisia. Kyseisten säännösten merkitys korostuu erityisesti johtavilla ja esimiesasemassa olevilla viranhaltijoilla. Esimiehen on otettava kaikessa toiminnassaan huomioon kunnan tai kuntayhtymän yleinen etu. Esimiehen on oltava myös tasapuolinen ja johdonmukainen. Esimiehen vastuu Esimiehen tehtäviä työnantajan edustajana Esimiehen tärkein tehtävä on suunnitella ja järjestää työyksikön työt mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Tähän liittyy tärkeänä tekijänä henkilöstön työajan tehokas käyttö. Tarkoituksena on siis maksimoida työn tulokset ja minimoida kustannukset. Esimiehillä on sekä toiminnallinen että taloudellinen vastuu työyksikkönsä toiminnasta. Esimiestehtävien hoitaminen vaatiikin paineensietokykyä ja esimiesasennetta. Esimiehelle kuuluu työnantajan edustajana yleensä mm. seuraavia työnantajatehtäviä: töiden ja työvuorojen suunnittelu työmenetelmien kehittäminen työtehtävien jakaminen ja työhön opastus tietojen välittäminen organisaatiossa ylhäältä alaspäin ja päinvastoin työsuojelukysymyksistä huolehtiminen 6 Kuntatyönantaja 5/2003

2 Esimies on avain Johtamiseen ja esimiestyöhön panostetaan kunnissa Henkilöstön motivointi tärkeä tehtävä Henkilöstön motivointi on keskeinen ja tärkeä esimiestehtävä. Kysymys on johtamistavasta; tavasta käsitellä ja hoitaa asioita ja kohdella henkilöstöä. Esimiesten pitäisi toimia kannustavasti ja saada henkilöstö toimimaan mahdollisimman tehokkaasti yksikön tavoitteiden toteuttamisessa. Tähän kuuluu olennaisena osana työyhteisön hyvinvoinnista ja ilmapiiristä huolehtiminen. Esimies avainasemassa palkkausta uudistettaessa Esimiehet ovat avainasemassa uuden palkkausjärjestelmän täytäntöönpanossa. Työnantajien tulee huolehtia siitä, että esimiehillä on riittävät tiedot ja valmiudet palkkausjärjestelmien soveltamiseen. Esimiehet osallistuvat alaisensa henkilöstön tehtävien vaativuuden arviointiin. Esimiehet laativat arvioinnissa mahdollisesti tarvittavat pelkistetyt tehtävänkuvaukset alaisistaan. Lisäksi esimiehet suorittavat alaistensa työsuoritusten arvioinnin paikallisesti annettujen ohjeiden mukaan. Neuvottelupäällikkö Heikki Saipio Kunnissa tehdään paljon työtä työntekijöiden työhyvinvoinnin edistämiseksi. Kaikkein eniten kunnissa on pyritty vaikuttamaan johtamisen ja esimiestyön, tiedonvälityksen, yhteistyön ja tiimityön parantamiseen. Työhyvinvoinnin edistäminen on Kuntatyö tutkimuksen mukaan hyvin yleistä kunnissa. Kuntien eläkevakuutuksen tutkimukseen vastasivat sekä kuntaalan työntekijät että henkilöstöasioista vastaavat. Tutkimukseen vastanneista 85 prosenttia katsoi, että kuntatyöpaikalla panostetaan työhyvinvoinnin edistämiseen erittäin paljon tai paljon. Kuntatyö tutkimus selvitti myös toimenpiteitä, joilla työhyvinvointia on edistetty kunnissa. Kaikkein eniten kunnissa on pyritty vaikuttamaan johtamiseen ja esimiestyöhön, tiedonvälitykseen sekä yhteistyön ja tiimityön parantamiseen. Noin joka kolmannessa kunnassa johtamiseen ja esimiestyöhön, tiedonvälitykseen ja yhteistyöhön on tutkimuksen mukaan panostettu paljon. Kaikilla työhyvinvointia edistävillä toimenpiteillä katsottiin olevan myönteistä vaikutusta: noin 70 prosenttia vastaajista katsoi, että toimenpiteet paransivat työhyvinvointia. Suhtautuminen työhyvinvointia edistävää toimintaa kohtaan on kunta-alalla muuttunut myönteisimmiksi. Suurin muutos on tapahtunut poliittisten päättäjien suhtautumisessa. Lähes puolet henkilöstöasioista vastaavista arvioi kuntansa lisäävän taloudellisia resursseja työhyvinvoinnin edistämiseen. Esimiehillä hyvät tiedot alaistensa työhyvinvoinisa Esimiehet ovat keskeisessä roolissa työntekijöiden työhyvinvoinnin tukemisessa. Esimiehet näkevät työntekijän työssä suoriutumisen ja sen mahdolliset ongelmat lähempää kuin vaikkapa työterveyshuollon henkilöstö. Kuntatyö tutkimuksessa viitataan tutkimuksiin, joissa on havaittu, että esimiehen arvio työntekijän huonosta työkyvystä ennustaa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä. Kuntatyö tutkimuksen työntekijäaineiston vastaajista 15 prosenttia toimi esimiesasemassa. Heiltä tie- Esimiehen henkilöstöhallinnollisia tehtäviä Esimiehen toimivallasta riippuvien esimiehen tehtäviin voi kuulua myös seuraavia tehtäviä: yleinen johtaminen ja henkilöstön motivointi työsopimusten tekeminen ja viranhoitomääräysten antaminen (jos kuuluu toimivaltaan) palkkausasioita koskevat päätökset tai esitykset vuosilomien vahvistaminen tai niitä koskevat esitykset työlomien ja virkavapauksien myöntäminen tai lausunnon antaminen asiasta tarvittaessa neuvottelut luottamusmiehen kanssa tarvittaessa paikallisneuvotteluihin osallistuminen täydennyskoulutuksesta huolehtiminen yleissopimuksesta aiheutuvat tehtävät yhteistoiminta-asioissa huomautusten/varoitusten antaminen työntekijälle/viranhaltijalle töiden laiminlyönneistä tai muusta moitittavasta menettelystä tarvittaessa toimenpiteisiin ryhtyminen palvelussuhteen purkamiseksi tai irtisanomiseksi tai työntekijän/viranhaltijan lomauttamiseksi, kun siihen on aihetta (kiinnitettävä erityistä huomiota perusteiden pitävyyteen ja menettelytapamääräysten noudattamiseen, syytä olla yhteydessä asiantuntijaan). Kuntatyönantaja 5/2003 7

3 Esimies on avain Johtamiseen ja esimiestyöhön panostetaan kunnissa Esimiehellä suuri vastuu työntekijöiden työhyvinvoinnista Vuoden alussa voimaan tullut työturvallisuuslaki korostaa esimiehen vastuuta työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä. Esimies on myös avainasemassa työhyvinvoinnin edistämisessä. dusteltiin, kuinka he kokevat tuntevansa alaistensa työhyvinvointia. Yli 90 prosenttia arvioi tuntevansa alaistensa työhyvinvoinnin hyvin. Myönteistä on se, että tutkimuksen mukaan esimiehillä on varsin hyvin tiedossaan keinoja, joilla alaisten työssä jaksamista on mahdollista tukea. Kuitenkin vain vajaa puolet esimiehistä ilmoitti pystyvänsä käyttämään näitä keinoja alaistensa tukemiseen. Arviot esimiestyöstä Työntekijöiden antamat arviot esimiestyöstä ovat kohtalaisen hyvät. Esimiehen antama tuki koetaan melko hyväksi. Kaksi kolmesta kokee esimiehen kuuntelevan tärkeissä asioissa ja 57 prosenttia kokee saavansa tukea ªja rohkaisua esimiehiltä. Esimiehen johtamistapaan on tyytyväisiä 59 prosenttia vastaajista. Työntekijät kaipaavat parannusta tiedottamiseen työpaikan asioista, etenkin esimiehiltä kaivattaisiin lisää palautetta. Esimiehen viestinnän suhteen jokaisella toimialalla on vähintään kolmasosa niitä, jotka ovat tyytymättömiä tiedonkulkuun. Toimialojen väliset erot esimiestyön suhteen ovat pieniä. Parhaimmaksi esimiestyö koetaan sosiaali- ja opetusalalla. Tyytymättömimpiä oltiin hallinnossa ja taloushallinnossa. Sosiaalialalla tyytyväisiä lähimmän esimiehen johtamistapaan on kaksi kolmesta vastaajista, kun hallinnossa ja taloushallinnossa noin puolet vastaajista. Eniten esimiehen lisätukea kaivataan hallinnossa, taloushallinnossa sekä teknisessä toimessa. Näillä hallinnonaloilla noin kolmannes työntekijöistä koki, ettei saanut riittävästi tukea esimiehiltä. Esimiehet ovat työturvallisuuslain mukaan työnantajan edustajina velvollisia huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Esimiesten tulee ottaa huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. Työnantajan on suunniteltava, valittava, mitoitettava ja toteutettava työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Työnantajan on tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta. Työnantajan on myös tarkkailtava toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen. Työnantajan on lisäksi huolehdittava siitä, että turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevat toimenpiteet otetaan huomioon tarpeellisella tavalla työnantajan organisaation kaikkien osien toiminnassa. Työntekijällä vastuuta omasta työkyvystään Toisaalta myös työntekijöillä on työturvallisuuslain mukaan työhyvinvointiin liittyviä velvollisuuksia. Työntekijän on noudatettava työnantajan antamia määräyksiä ja ohjeita. Työntekijän on noudatettava työnsä ja työolosuhteiden edellyttämää turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi tarvittavaa järjestystä ja siisteyttä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta. Työntekijän on työpaikalla vältettävä sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheut- taa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen työhyvinvointistrategian mukaan työntekijällä on ensisijainen vastuu omasta terveydestään ja työkyvystään. Esimiehen ja laajemmin työyhteisön vastuu on vasta toissijaista. Myös esimiesten työhyvinvoinnista huolehdittava Työhyvinvoinnin edistäminen on vuorovaikutukseen perustuvaa yhteistyötä. Se koskee kaikkia: työnantajaa, johtoa, esimiehiä, työyhteisöjä sekä yksittäisiä työntekijöitä ja viranhaltijoita. Tuloksellinen työhyvinvoinnin edistäminen edellyttää yhteistoiminnan toteutumista toiminnan kaikilla tasoilla. Tätä edistää parhaiten välitön yhteistoiminta esimiehen ja alaisen välillä. Työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä voidaan ja tulee käsitellä esimerkiksi kehityskeskusteluissa. Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäjinä esimiehet ja päättäjät ovat avainasemassa. Myös heidän omasta työhyvinvoinnista tulee huolehtia. Luottamushenkilöiden tuki ja esimerkki työhyvinvointia edistävän käyttäytymisen ja toimenpiteiden toteuttamisen kannalta on merkittävä. Tutkija Bjarne Andersson 8 Kuntatyönantaja 5/2003

4 Henkilöstöhallinto yhä tärkeämpi Noin puolessa kuntatyksiköitä on palkattu päätoiminen henkilö, joka vastaa henkilöstöasioista. Osassa kuntayksiköitä henkilöstöasioita hoidetaan muiden tehtävien rinnalla. Paikallisen päätösvallan lisääntyminen palkkaus- ja palvelussuhdeasioissa lisää paikallisten esimiesten vastuuta ja tehtäviä. Tulevaisuudessa kuntien henkilöstöhallinnossa tarvitaan uutta työvoimaa, sillä henkilöstöhallinnossakin ikäännytään. Henkilöstöjohtajista, henkilöstöpäälliköistä, palvelussuhdepäälliköistä ja henkilöstösihteereistä joka kolmas on yli 55 -vuotias. Henkilöstöhallinnosta vastaavina työskennellään mm. henkilöstöjohtajan, henkilöstöpäällikön, palvelussuhdepäällikön ja henkilöstösihteerin nimikkeellä. Toki henkilöstöhallinnosta vastaavan työtä tehdään myös muilla nimikkeillä, sillä usein vastuu henkilöstöasioista sisältyy muihin tehtäviin, kuten esimerkiksi n, hallintojohtajan, hallintopäällikön, talousjohtajan, talouspäällikön, kunnansihteerin tai kaupunginsihteerin tehtäviin. Näin varsinkin pienissä kunnissa tai kuntayhtymissä. Kun tarkastellaan ainoastaan henkilöstöjohtajan, henkilöstöpäällikön, palvelussuhdepäällikön ja henkilöstösihteereinä työskentelevien ikäjakaumaa, käy ilmi että kunta-alan henkilöstöhallinnossakin ikäännytään. Näillä nimikkeillä työskentelevistä kaksi kolmesta on yli 50 -vuotiaita. Joka kolmas on yli 55 -vuotias. Kuntien henkilöstöhallinnosta vastaavat ovat hyvin koulutettua. Valtaosalla on korkeakouluasteen tutkinto yhteiskunnalliselta alalta. Henkilöstöjohtajat Henkilöstöjohtajan nimikkeellä työskentelee 16 henkilöä. Heistä kaksi kolmesta on miehiä. Yli 50 -vuotiaita on 69 % prosenttia ja alle 40 -vuotiaita on 19 %. Lähes jokaisella on yhteiskuntatieteellinen koulutus ja ylempi korkeakouluasteen tutkinto. Yleisin tutkinto on oikeustieteen kandidaatin tutkinto. Palvelussuhdepäälliköt Palvelussuhdepäällikkönä työskentelee 10 henkilöä, joista valtaosa on naisia. Lähes jokaisella on yhteiskuntatieteellinen koulutus ja ylempi korkeakouluasteen tutkinto. Yleisin tutkinto on oikeustieteen kandidaatin tutkinto. Henkilöstöpäälliköt Henkilöstöpäällikön tehtävissä työskentelee 90 henkilöä, joista kaksi kolmasosaa on naisia. Yli 50 -vuotiaita on 67 % ja alle 40 -vuotiaita on 18 %. Valtaosalla on yhteiskuntatieteellinen tutkinto. Kahdella kolmesta on ylempi korkeakouluasteen tutkinto. Yleisimmät tutkinnot ovat hallintotieteiden maisterin, yhteiskuntatieteiden maisterin ja valtiotieteiden maisterin tutkinnot. Henkilöstösihteerit Henkilöstösihteerin nimikkeellä työskentelee noin 170 henkilöä. Heistä noin 90 prosenttia on naisia. Yli 50- vuotiaita on 62 prosenttia ja alle 40- vuotiaita on 11 prosenttia. Valtaosalla eli noin 80 prosentilla henkilöstösihteereistä on kaupallinen tai yhteiskuntatieteellinen koulutus. Kahdella viidestä on alin korkea-asteen tutkinto. Ylempi korkeakouluasteen tutkinto on joka viidennellä. ESIMIES aikuiskoulutusjohtaja asiakaspalvelupäällikkö elinkeinojohtaja huoltopäällikkö kansliapäällikkö teatterinjohtaja laatupäällikkö kirjanpitopäällikkö konepäällikkö koulutoimen johtaja koulutuspäällikkö liikuntatoimenjohtaja laskentapäällikkö tekninen päällikkö maakuntajohtaja markkinointipäällikkö matkailupäällikkö museonjohtaja nuorisotoimenjohtaja palveluesimies palvelukeskuksen johtaja palvelupäällikkö päivähoitoalueen johtaja rahoitusjohtaja rakennusmestari ravitsemisesimies sairaanhoitopiirinjohtaja Esimiehiä hallinnonaloittain Järjestystoimi maaseutupäällikkö paloesimies sammutuspäällikkö ympäristönsuojelupäällikkö ympäristöpäällikkö Kaavoitus ja yleiset työt kaavoituspäällikkö mittaustyönjohtaja puistotyönjohtaja tekninen johtaja Kiinteistöt kiinteistötyönjohtaja Liike- ja palvelutoiminta hankintapäällikkö keittiöesimies myyntipäällikkö ravintotyönjohtaja ravitsemistyönjohtaja vesihuoltopäällikkö Sivistystoimi aikuiskoulutusjohtaja aikuiskoulutuspäällikkö johtajaopettaja kirjastotoimenjohtaja koulutusjohtaja kulttuuritoimen johtaja museotoimen johtaja nuorisotalonjohtaja nuorisotoimen johtaja opetuspäällikkö ON AVAIN Kunta on hyvä työnantaja Kuntatyönantaja 5/2003 9

5 ESIMIES asiakaspalvelupäällikkö elinkeinojohtaja huoltopäällikkö kansliapäällikkö teatterinjohtaja laatupäällikkö kirjanpitopäällikkö konepäällikkö koulutoimen johtaja koulutuspäällikkö liikuntatoimenjohtaja laskentapäällikkö tekninen päällikkö maakuntajohtaja markkinointipäällikkö matkailupäällikkö museonjohtaja nuorisotoimenjohtaja palveluesimies palvelukeskuksen johtaja palvelupäällikkö päivähoitoalueen johtaja rahoitusjohtaja rakennusmestari ravitsemisesimies sairaanhoitopiirinjohtaja ON AVAIN Kunta on hyvä työnantaja Esimiehiä hallinnonaloittain Millainen on hyvä esimies? Millainen on hyvä esimies? Miten kunnan henkilöstöhallinnon esimies kokee työnsä? Kysyimme sitä henkilöstöjohtaja Mauri Temisevältä ja henkilöstöjohtaja Marja Salmi-Tuomiselta. Sosiaalitoimi A-klinikan johtaja nuorisokodin johtaja palvelutalon johtaja sosiaalityön johtaja työkeskuksen johtaja vanhustyön johtaja Terveydenhuolto johtava hoitaja osastonlääkäri Yleishallinto hallintojohtaja henkilöstöjohtaja talousjohtaja talouspäällikkö Kaikilla hallinnonaloilla esiintyviä nimikkeitä ravitsemispäällikkö ravitsemistyönjohtaja ruokahuoltopäällikkö ruokapalveluesimies suunnittelupäällikkö talousjohtaja talouspäällikkö toimistopäällikkö työnjohtaja työpäällikkö Esimies ottaa ihmiset huomioon Mauri Temisevä Henkilöstöjohtaja, Joensuun kaupunki 1. Henkilöstöhallinnon tehtävissä olen toiminut vuodesta 1974 alkaen. Ensiksi Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä, sen jälkeen täällä Joensuussa. Tehtävä on muuttunut varsin radikaalisesti 70-luvun henkilöstöasioiden hoidosta, jotka lähinnä olivat palkka-asiamiehen tehtäviä. 90-luvulla kuntien valtionosuusjärjestelmän muutos muutti myös henkilöstötyön luonnetta samankaltaiseksi kuin suurissa yrityksissä henkilöstöasioita hoidetaan. 2.. Hyvä esimies on tuloshakuinen ja päämäärätietoinen. Hän osaa myös ottaa ihmiset yksilöinä huomioon. Esimiehen tulee olla myös itse hyvin motivoitunut ja ottaa osaa monipuolisesti työyhteisönsä työhön. Työtä ei voi johtaa etätyönä, vaan olemalla mukana ja panemalla itsensä likoon. Pitää uskaltaa ottaa myös riskejä. 3. Perinteisesti esimiehen tehtäväksi on lueteltu: johtaminen, kehittäminen ja seuranta. Ne ovat edelleen hyviä esimiehen työn määritelmiä. Johtaminen ei toki tarkoita määräämistä tai sanelemista, mutta kyllä esimiehen täytyy pystyä näkemään tulevaisuuteen, ottaa johtajuus omalla asiantuntemuksellaan ja esimerkillään. Vaikka paljon puhutaan tiimeistä ja että johtamista ei tarvita samalla tavalla kuin ennen, johtajuus ei tiimissäkään mihinkään katoa. Esimiehen tulee pystyä myös jatkuvasti kehittämään työtä ja työyhteisöä. Sen vuoksi asioita on välillä hyvä katsoa kauempaa. Hyvän seurannan perusteella kannustaminen ja motivointi on helpompaa ja koetaan myös osuvammaksi kuin kiitos, jonka perusteet eivät ole vankalla pohjalla. 4. Ehkä tänä päivänä haasteellisinta on ihmisten johtaminen. Asioiden tuntemus, niiden kehittäminen ja eteenpäinvieminen on sittenkin helpompaa kuin ihmisten johtaminen. Päätösten ja ratkaisujen taustalla ovat työntekijät omine käsityksineen omine tarpeineen. 5. Kunnallinen esimies joutuu kokemaan paljon enemmän ristipaineita kuin yksityissektorilla. Kunta-alalla asiakkaiden ovat suurempia eikä palvelun saaja ole valmis maksamaan palvelusta täyttä hintaa. Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon esimiehet kokevat riittämättömyyttä, koska palveluja ei pystytä antamaan kysyntää vastaavasti. Toisaalta myös päätöksentekijät vaativat hyviä palveluja, vaikka eivät ole valmiita antamaan resursseja. 10 Kuntatyönantaja 5/2003

6 Esimies on avain 1. Kauanko olet toiminut tehtävässäsi? 2. Millainen on hyvä esimies? 3. Mitkä ovat mielestäsi esimiehen tärkeimmät tehtävät? 4. Mikä on mielestäsi haasteellisinta esimiehen tehtävissä? 5. Onko kunnallisen esimiehen roolissa jotain erityistä verrattuna yksityisen sektorin esimiehen rooliin? 6. Milloin esimies voi kokea onnistuneensa tehtävissään? 7. Millaisina hetkinä olet katunut uravalintaasi? 8. Mitkä asiat auttavat jaksamaan työssäsi? 6. Kun on työssään onnistunut, saanut suoritettua tehtävän loppuun. Kokenut, että on onnistunut. Kiitoksia tulee harvoin, mutta ne tuntuvat sitä paremmilta. 7. Epäonnistumisen hetket voivat tuoda mieleen, kunt miettii, että tulikohan tehtyä väärä päätös. Palkkapolitiikan muuttuminen paikalliseksi tuo aivan uudet vaatimukset kuntatasolle. Olen sinänsä ollut sitä kannattamassa, vaikkakin olisin toivonut, että menetelmiä olisi kehitetty pitemmälle valtakunnallisella tasolla. Nyt kaikki paineet kohdistuvat paikalliselle tasolle. 8. Työ kokonaisuutena on ollut haastavaa ja olen saanut kehittyä työn mukana. Olen myös innostunut kuntourheilusta. Seitsemän maratonia on takana ja aion vielä eläkevuosinakin juosta maratonin. Hyvä kunto, hiki ja tunne, että vielä selviän parinkymmenen kilometrin lenkistä suuremmitta väsymättä, antaa voimia. Esimies asettaa selkeät tavoitteet Marja Salmi-Tuominen Henkilöstöjohtaja, Turun kaupunki 1.. Vuodesta 1986 lähtien, nyt on 17. vuosi menossa. 2. Hyvä esimies on kannustava, kuunteleva, oikeudenmukainen, uudistuva. Toimiva yhdistelmä asioiden ja ihmisten johtamista. 3.. Esimiehen tärkeimmät tehtävät ovat vastata yksikkönsä toiminnan sujuvuudesta osana laajempaa kokonaisuutta, asettaa selkeitä tavoitteita ja huolehtia hyvistä työskentelyn edellytyksistä. 4.. Haasteellisinta on päivittäisessä työskentelyssä ja ongelmanratkaisuissa olennaisen erottaminen ja oman ajankäytön hallinta 5.. Kunnallisen demokratian kaksitasoinen päätöksentekojärjestelmä ja valtarakenne esimiehen kannalta usein kuin sadun kaksipäinen lohikäärme. 6. Esimies on onnistunut tehtävissään, kun työyhteisö voi hyvin, uudistuu ja hoitaa tehtävänsä joustavasti ja tuloksellisesti. 7. Uravalintaa on tullut mietittyä erityisesti silloin, kun pitkään ja hyvin valmistellut asiat juuttuvat päätöksentekovaiheessa. Toki väliin haaveilen mahdollisuudesta keskittyä hoitamaan vain yhtä asiaa loppuun asti. 8. Arkipäivän pienet ihmeet, ihanan haasteellinen henkilöstöhallinnon ammattilaisten työyhteisö ja syksyiset Aurajoen rannat. Kunnanjohtajat ja t Kuntia johtavat t ja t. Lokakuun 2002 tilastotietojen mukaan kaupunginjohtajia on 107 ja kunnanjohtajia 329. Kaupunginjohtajista lähes kaikki ovat miehiä. Vain yhdeksässä kaupungissa n tehtävissä on nainen. Kaksi kolmesta on yli 50 -vuotiaita. Alle 40 -vuotiaita on vain muutama. Valtaosalla kaupunginjohtajista koulutus on yhteiskuntatieteellinen. Yleisimmät tutkinnot ovat oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä hallintotieteiden, yhteiskuntatieteiden ja valtiotieteiden maisterin tutkinnot. Kunnanjohtajan tehtävissä työskentelevistä 90 prosenttia on miehiä. Nainen on na 42 kunnassa. Kaksi kolmesta on yli 50 -vuotiaita ja alle 40 -vuotiaita on joka kymmenes. Kunnanjohtajien koulutus on yleensä yhteiskuntatieteellinen. Koulutustaustat ovat monipuolisemmat kuin kaupunginjohtajilla. Yleisin tutkinto on kunnallistutkinto, joka on neljännellä lla. Hallintotieteiden maisterin tutkinto on joka viidennellä. Muita yleisimpiä tutkintoja ovat valtiotieteiden maisterin tutkinnot. Kuntatyönantaja 5/

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

Johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat lähtien

Johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat lähtien Johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat 1.12.2016 lähtien Taustaa Henkilöstölautakunta kokouksessaan 18.6.1991 76 on päättänyt johtavassa, siihen rinnastettavassa tai itsenäisessä asemassa

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma Isojoen työsuojelun toimintaohjelma 2016-2018 JOHDANTO Työsuojelun perustehtävä on tukea työssä jaksamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta tasa-arvoisesti. Työsuojelun toimintaohjelmassa määritellään

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen?

Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen? Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen? 28.4.2016 Jouni Kivistö-Rahnasto Professori Turvallisuus ja riskienhallinta 30-vuotta sitten Asenne ei ratkaise! se

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

Kunta on työnantaja. Kunnallinen työmarkkinalaitos ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työnantajina

Kunta on työnantaja. Kunnallinen työmarkkinalaitos ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työnantajina Kunta on työnantaja. Kunnallinen työmarkkinalaitos ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työnantajina Kunnallinen henkilöstö 1970-2000 KUNTA-ALA KASVOI NOPEASTI 1970- JA 1980-LUVUILLA, JOLLOIN LISÄTTIIN

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS 2015-2013 Työhyvinvointikysely Taustatiedot Sukupuoli: 10 8 69.0 % 72.5 % 6 4 31.0 % 27.5 % 2 Nainen

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Kulttuurilautakunta 21.8.2014, pöytäkirjan liite nro 4 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Kulttuuritoimi huolehtii kulttuurilautakunnan alaisena toimialaansa kuuluvista

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa YTM, HTL Pasi Valtee Syvätutkimus Oy Syvätutkimus Oy Pyhäjärvenkatu 6, 33200 Tampere P. 03-2127855, 040-5583910 E-mail: syvatutkimus@yritys.soon.fi

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

KUNTO Muutoskysely Alkukysely

KUNTO Muutoskysely Alkukysely KUNTO Muutoskysely Alkukysely Muutoskyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa suunnittelemaan ja seuraamaan muutosprosessia sekä arvioimaan sen vaikutuksia. Muutoskysely tarjoaa henkilöstölle

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA Työyhteisöjen aikaansaavuus mistä se syntyy ja miten sitä voi tukea? Irma Väänänen-Tomppo, erikoistutkija Valtiokonttori, Talous ja henkilöstö

Lisätiedot

Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena

Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena Hyvinvointia työstä Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena Marjo Wallin, erikoistutkija 14.10.2016 Työterveyslaitos Marjo Wallin www.ttl.fi 2 Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaarikeskustelu ja Pomotsekki työhyvinvoinnin tukena Työkaarikeskustelu Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä ja työssä onnistumista

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Virkasuhteisia esimiehiä alkaen ovat:

Virkasuhteisia esimiehiä alkaen ovat: 1 (5) Käsittely Voimaantulo 1.1.2017 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän henkilöstöasioiden toimintaohje Toimintaohjeella määrätään hallintosäännön mukaisen toimi- ja päätösvallan siirtämisestä viranhaltijoille

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Henkilöstösuunnitelmamme toukokuussa 2014. Aiempi Henkilöstösuunnitelmaa

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Hankalan asiakkaan kohtaaminen ja virkamiehen oikeudet vaikeissa ja pitkäaikaisissa ristiriitatilanteissa

Hankalan asiakkaan kohtaaminen ja virkamiehen oikeudet vaikeissa ja pitkäaikaisissa ristiriitatilanteissa Hankalan asiakkaan kohtaaminen ja virkamiehen oikeudet vaikeissa ja pitkäaikaisissa ristiriitatilanteissa Asumisterveysvalvonnan valtakunnallinen työnohjauspäivä 5.10.2016 1 Sisältö Virkamiehen/työntekijän

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

KUNTO Muutoksen seurantakysely

KUNTO Muutoksen seurantakysely KUNTO Muutoksen seurantakysely Muutoksen seurantakyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa seuraamaan muutosprosessia ja arvioimaan sen vaikutuksia. Kysely tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden

Lisätiedot

edistäminen Näkyvä turvallisuuden johtaminen Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Valmius Perehdytys Kehitettävien työtapojen valinta valinta

edistäminen Näkyvä turvallisuuden johtaminen Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Valmius Perehdytys Kehitettävien työtapojen valinta valinta keskustelut Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Edellytysten kehittäminen Työtapojen analyysi Turvallista käyttäytymistä edistämällä turvallisuus viedään uudelle, entistäkin paremmalle tasolle.

Lisätiedot

Sivutoimet ja kilpailevan toiminnan kielto

Sivutoimet ja kilpailevan toiminnan kielto Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Sivutoimet ja kilpailevan toiminnan kielto Henkilöstön tulee käyttää työaikansa ja työkapasiteettinsa kaupungin päätoimisen viran tai tehtävän hoitamiseen. Sivutoimi ei

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä Terveyden edistämistä työpaikalle / P Husman Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä Terveyden edistämistä työpaikalle / P Husman Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Työhyvinvointia arjessa Päivi Husman, teemajohtaja Työhön osallistuminen ja kestävä työura Työterveyslaitos Työhyvinvointi tehdään arjessa yhdessä Työkykyä, terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Seinäjoen kaupunki Elisa Saunamäki Psykososiaalinen kuormittuminen Jokaisen yksilön työhyvinvointi ja psykososiaalinen kuormittuminen koostuu eri asioista.

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta 1 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta sekä kohottamalla hänen hyvinvointiaan, tietojaan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Klassinen 360 palaute DEMO

Klassinen 360 palaute DEMO Klassinen 3 palaute DEMO Arvion saaja: Erkki Esimerkki 7.9.1 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Klassinen 3 palaute DEMO Sivu 1 / 8 3 ESIMIESTEN ARVIOINTI 3 asteen mittauksessa

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄT TERO LUOKKANEN JA SINI OTTELIN OPINNÄYTETYÖN OHJAAJAT: LEHTORI, TUTKINTOVASTAAVA RAIJA RAJALA,

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIA SUUNNITELLUSTI. Yhteysopettajaseminaari 2016 Varpu Sivonen, työsuojeluvaltuutettu

TYÖHYVINVOINTIA SUUNNITELLUSTI. Yhteysopettajaseminaari 2016 Varpu Sivonen, työsuojeluvaltuutettu TYÖHYVINVOINTIA SUUNNITELLUSTI Yhteysopettajaseminaari 2016 Varpu Sivonen, työsuojeluvaltuutettu Työhyvinvointi, määritelmä 1! Hyvinvoinnin kokemus, joka kohdistuu työhön ja joka koostuu myönteisistä tunteista,

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 JOHDANTO Työnantaja ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat valmistelleet yhteistyössä Karkkilan kaupungin yhteistoimintasopimuksen selkeyttääkseen yhteistoiminnan

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET Yhteenveto vuosilta, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET JA KÄYTÄNNÖT. Ohjeet on laadittu yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa.

YHTEISTOIMINNAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET JA KÄYTÄNNÖT. Ohjeet on laadittu yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa. 1 kaupunginhallitus 3.10.2016, esitys YHTEISTOIMINNAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET JA KÄYTÄNNÖT 1. Yhteistoiminnan tavoite ja määräykset Yhteistoiminnan tavoite on antaa henkilöstölle mahdollisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus vahvistaa seuraavan suunnitelman ja aikataulun sosiaalitoimessa toteutettaville toimenpiteille:

Kaupunginhallitus vahvistaa seuraavan suunnitelman ja aikataulun sosiaalitoimessa toteutettaville toimenpiteille: Kaupunginhallitus 88 25.04.2016 Sosiaalitoimessa toteutettavat toimenpiteet 2819/01.00.00.01/2016 Kaupunginhallitus 25.04.2016 88 Valmistelija Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383 Esittelijä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 2013 PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 25.9.2013 Versio 1.0 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin Urheiluopisto Lapin oppisopimuskeskus 1 (8) Sisällysluettelo 1 ALKOHOLIN JA MUIDEN PÄIHTEIDEN

Lisätiedot

Maarit Pedak

Maarit Pedak Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/19/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

19) Alle 3000 euron suuruisen vahingonkorvauksen maksaminen

19) Alle 3000 euron suuruisen vahingonkorvauksen maksaminen Hyvinvoinnin palvelualue / Avo- ja asumispalvelut Liite 1 Johtajan tai konsernihallinnon toimivaltaan kuuluvan asia siirtäminen viranhaltijan ratkaistavaksi HANKINNAT, KORVAUKSET JA VAPAUTUKSET 12) Muutoksen

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Sivistysltk 13.1.2015 4 liite nro 1. Khall. 2.2.2015 11 liite nro 1. TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Padasjoki, sivistystoimi JOHDANTO Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa tuloksellista henkilöstöjohtamista.

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä Akaan lapsiperhepalvelujen kehittämishanke Onnistunut työ tekee hyvää

Hyvinvointia työstä Akaan lapsiperhepalvelujen kehittämishanke Onnistunut työ tekee hyvää Sosiaalialan asiantuntijapäivät 15.3.2016 Hyvinvointia työstä Akaan lapsiperhepalvelujen kehittämishanke Onnistunut työ tekee hyvää Elina Anttila, perusturvajohtaja ja Sirkka Rousu, yliopettaja Metropolia

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla

Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla KKI Päivät 2016 Oulu 16.-17.3.2016 Oili Ojala, työhyvinvointipäällikkö Tuottaa Pohjois-Suomen asukkaille korkeatasoiset erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Henkilöstöjaosto 22.12.2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Periaatteet työtehtävien pitkäaikaiseen uudelleenjärjestelyyn

Lisätiedot

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen SOPIMUS 1 (5) 16.3.2015 Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen 1. Sopimuksen tausta ja lähtökohdat Maakuntajohtajan virkaan sovelletaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kunnallisen

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA TS-paneeli I TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA Minna Toivanen & Minna Janhonen 24.1.2013 24.1.2013 Työsuojelupaneeli I, Toivanen & Janhonen 1 TS-paneeli I TS-paneeli on työsuojeluhenkilöstölle

Lisätiedot

Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna 2003 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 19.5.2004 Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna 2003 Yleistä: Vuonna 2003 kunnissa ja kuntayhtymissä oli

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan henkilöstön päihdeohjelma Liite 3

Nurmijärven kunnan henkilöstön päihdeohjelma Liite 3 Nurmijärven kunnan henkilöstön päihdeohjelma Liite 3 Huumetestaus Nurmijärven kunnan työpaikoilla Laki yksityisyyden suojasta työelämässä määrää, että työnantaja saa käsitellä vain sellaisia työntekijän

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa TORNION KAUPUNKI Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 8.12.2003 647 SISÄLLYSLUETTELO MENETTELYTAPAOHJE TYÖHÖN SOVELTUVUUTTA JA TYÖKYKYÄ KOSKEVISSA RISTIRIITATILANTEISSA 1. Menettelytapaohjeen tarkoitus..

Lisätiedot

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies 1 Kysely koostuu neljästä osiosta: -taustatiedoista -perustehtävään ja työn organisointiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen tavoitteisiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen keinoihin liittyviin

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 1.9.2016 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Toimikunta 3.3.2009 ( 24) Yhteistoimintaryhmä 30.3.2009 ( 9) Perusturvalautakunta 31.3.2009 ( 21) Kaupunginhallitus 4.5.2009 ( 196) PERUSTURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Työyhteisön toimivuuskysely 2015 Yhteenveto Henkilöstöpalvelut

Työyhteisön toimivuuskysely 2015 Yhteenveto Henkilöstöpalvelut Työyhteisön toimivuuskysely 2015 Yhteenveto 29.1.2016 Henkilöstöpalvelut 11.2.2016 1 Työyhteisön toimivuuskysely 2015 TYÖYHTEISÖN TOIMIVUUSKYSELY 2015 Työyhteisön toimivuuskysely toteutettiin nyt kuudennen

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT

NURMEKSEN KAUPUNKI NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT NURMEKSEN KAUPUNKI 18.11.2005 NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT Monet ulkoiset ja kaupungin sisäiset tekijät vaativat kaupunkia selvittämään omat strategiset tavoitteensa

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti. # 12886 2068/85/2008 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Maaseutuvirastossa. Sopimus on tehty 15:nä päivänä joulukuuta 2008 Maaseutuviraston sekä Julkisalan

Lisätiedot

Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä.

Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä. Tervetuloa Careaan Sitoutuminen Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä. Sitoutuminen on hoitajan halua pysyä

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Puheenjohtajakokous 9.1.2014 Helena Metsälä 10.1.2014 Työryhmä kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos 30.10.2015 Työhyvinvointikysely 2015 Taustatiedot Palvelussuhde: 50,0 % Määräaikainen 50,0 % 50,0 % Toistaiseksi voimassaoleva 50,0

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö. Columbus- palkkausjärjestelmä. Osa I: Vaativuusarviointi

Maa- ja metsätalousministeriö. Columbus- palkkausjärjestelmä. Osa I: Vaativuusarviointi Maa- ja metsätalousministeriö Columbus- palkkausjärjestelmä Osa I: Vaativuusarviointi 2004 28.1.2014 muutettu kohtaa 3.2., voimaan 1.4.2014 Sisällysluettelo Ydinosaaminen Osaamisen monipuolisuus tai laajuus

Lisätiedot

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Kunnanhallitus 102 08.04.2013 Kunnanhallitus 73 03.03.2014 Palkanoikaisuvaatimus, Jenni Aro 116/01.02.01/2013 Kunnanhallitus 08.04.2013 102 Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Erityisluokanopettaja Jenni

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot