OULAISTEN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OULAISTEN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2014 2017"

Transkriptio

1 Oulaisten kaupunki OULAISTEN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA Kaupunginvaltuusto

2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Palvelustrategian lähtökohdat 1 2. Palvelutuotannon nykytila 2 3. Strategisen suunnan valinta Kriittiset menestystekijät Vaihtoehtoiset tuotantotavat 3 4. Palvelutuotannon järjestäminen tulevaisuudessa 4 Hallinto-osaston palvelut 4 Palvelut perusturvassa 5 Palvelut sivistystoimessa 5 Palvelut teknisessä toimessa 6 5. Yhteenveto 7

3 1 1. PALVELUSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT Oulaisten kaupunkistrategia hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Kaupunkistrategia on tehty valtuustokaudeksi, mutta sen ajallinen ulottuvuus on vuoteen Tämä palvelustrategia on ensimmäinen ja se täsmentää kaupunkistrategian palvelutuotannon linjauksia. Oulaisten kaupunkistrategian suhde muihin strategioihin. Oulaisten kaupunkistrategia Palvelu- Henkilöstö- Elinkeinopoliittinen strategia strategia ohjelma Toimialakohtaiset strategiat Oulaisten tavoite on olla kasvava, vetovoimainen ja viihtyisä kaupunki. Kaupungin perus- tehtävä on turvata palvelut, edistää asukkaiden hyvinvointia ja tukea elinkeinoelämän menestymistä. Kaupungin kehitys perustuu asukaslähtöisyyteen, menestyviin yrityksiin sekä monipuolisiin palveluihin. Palvelutuotannon osalta päämääränä on palveluiden uudistaminen ja kehittäminen. Kaupunki on myös hyvä työnantaja. Kaupunki edistää omalta osaltaan elinkeinoelämän, julkisten palvelujen ja kolmannen sektorin yhteistyötä. Oulainen toimii tiiviissä yhteistyössä naapurikuntien ja seudun kanssa, verkottuu ja kehittää uusia yhteistyömuotoja. Kaupunkistrategian päämäärät ja tavoitteet toteutuvat käytännössä toimialojen strategioiden toimeenpanon kautta. Vireillä on useita kuntia koskevia muutoksia ja lakeja, joiden kautta kuntien tehtävät ja palvelujen tasovaatimukset tulevat kasvamaan, jopa muuttumaan, mm. seuraavia: - laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä - kuntalaki ja kuntarakennelaki - muut sektorikohtaiset lainmuutokset

4 2 2. PALVELUTUOTANNON NYKYTILA Palvelut luokitellaan tässä seuraavasti. 1. kaupungin itse tuottamat palvelut (lähipalvelut) 2. palvelut, joita tuotetaan yhdessä muiden kuntien kanssa, esim. kuntayhtymät, kuntayhteistyö 3. seudulliset palvelut, esim. kehittämispalvelut ja hankkeet 4. palvelut, joihin haetaan ulkopuolinen toimija Seuraavassa tarkastellaan hallinnonaloittain, miten nämä asiat hoidetaan tänä päivänä. Hallintopalvelut 1. Kunta tuottaa itse seuraavat hallintopalvelut: taloushallinto, palkka- ja henkilöstöhallinto, asioiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvät tehtävät, elinkeinopalvelut, kylätoiminta, yksityistieasiat sekä arkistointi 2. Yhdessä muiden kuntien kanssa hoidetaan seuraavat palvelut: esim. maaseutupalvelut, lomituspalvelut sekä ympäristöterveydenhuollon palvelut 3. Seudullisia hallintopalveluja ovat mm. seudullinen kehittämistyö, hankkeet 4. Ostopalvelut, mm. pääosin tietojenkäsittelyjärjestelmät, tietoverkot, teleoperaattoripalvelut ja työterveyshuolto Perusturva 1. Kunta itse tuottaa: perusturvan hallinto, terveystoimi tukipalveluineen: avoterveydenhuolto, kuntoutus, mielenterveystyö, akuuttivuodeosasto; sosiaalitoimi, sosiaali- työ, lasten ja perheiden palvelut, vammaispalvelut, lasten päivähoito, vanhusten huolto, kehitysvammaisten huolto, kotihoito 2. Yhdessä kuntien kanssa: erikoissairaanhoito ja yhteispäivystys 3. Seudulliset palvelut: hankkeet 4. Ulkopuolinen toimija/ostopalveluina: perusturvan kuriiri- ja vahtimestaripalvelu, hammashuolto, lastensuojelun ostopalvelut, mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelut, vanhusten asumispalvelut, päivähoidon ostopalvelut Sivistystoimi 1. Kunta itse: sivistystoimen hallinto, perusopetus, lukio, vapaa-aikapalvelut, hankkeet, nuorisopalvelut, liikuntatoiminta (sis. jäähalli ja uimahalli), kulttuuritoimi ja kirjastopalvelut 2. Yhdessä kuntien kanssa: ammatillinen koulutus, kansalais- ja musiikkiopisto, amk 3. seudulliset palvelut: Seinätön työpajapalvelu Jelppiverkko. 4. Ulkopuolinen: joukkoliikenne

5 3 Tekninen toimi 1. Kunta itse: hallinto, siivous, kiinteistönhoito, puistot ja liikuntapaikat, asemakaavoitus, maa- ja tonttipolitiikka sekä mittaustoiminta, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja viemärihuolto, katurakentaminen, puistojen rakentaminen ja kunnossapito, ympäristönsuojelu, liikuntapaikkojen hoito 2. Yhdessä kuntien kanssa: maakuntakaavoitus, jätehuolto (Vestia Oy) 3. Seudulliset palvelut: 4. Ulkopuolinen toimija: osa siivouksesta, vesihuolto, rakentaminen, teiden ja latujen kunnossapito, suunnittelupalvelut, kaavoituspalvelu 3. STRATEGISEN SUUNNAN VALINTA 3.1. Kriittiset menestystekijät Strategisia päätöksiä tehtäessä on syytä tunnistaa kriittiset menestystekijät. Oulaisten palvelut perustuvat asiakaslähtöisyyteen ja taloudellisuuteen. Hyvät palvelut ovat osa Oulaisten vetovoimaa. Uusia palvelujen järjestämistapoja arvioidaan jatkuvasti. Palvelun tuotanto- ja järjestämistavaksi otetaan kokonaistaloudellisesti kaupungin kannalta tehokkain ja tuottavin. Huomioitavia menestystekijöitä ovat mm. - uusia toimintamalleja mietitään esim. sähköinen asiointi, teknologiset ratkaisut - palvelurakennetta kevennetään mm. delegoimalla päätöksentekoa - yhteistyötä laajennetaan eri suuntiin ja tahoille - paikkakunnalla toimivat yritykset ja yhdistykset huomioidaan mahdollisuuksien mukaan 3.2. Vaihtoehtoiset tuotantotavat 1. Perustehtävän kannalta kriittiset ja ydinosaamisalueelle kuuluva toiminta on tarkoituksen mukaista hoitaa kunnan itse. Ydintoimintaa ovat ne tehtävät, joissa käytetään julkista valtaa. Palvelutarpeen arviointi, palvelutasopäätösten teko, palvelun hallinta ja valvonta ovat kunnan ydintoimintaa. 2. Perustehtävän kannalta kriittistä, mutta ei ydinosaamista, ovat palvelut, joiden ulkoistaminen on tarvittaessa järkevää. Ulkoistamalla voidaan vastata kasvavaan palvelu kysyntään, mikä saattaa olla ratkaisu henkilö- tai muita resursseja haettaessa. Palveluseteli on mahdollinen täydentävä vaihtoehto julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen yksityisten palveluntuottajien avulla. Asiakas

6 4 saa kunnalta palvelusetelin, jolla hän maksaa osan palvelun hinnasta. Asiakas itse maksaa setelin arvon ja palvelun hinnan välisen erotuksen ostaessaan palvelun kunnan hyväksymältä palvelun tuottajalta. Palvelun tuottaja saa kunnalta palvelusetelin arvon mukaisen summan. Asiakas saa itse valita palvelun tuottajan. Palvelujen saatavuus voi näin myös parantua. Palvelusetelin käyttöä edistää kuntien välinen yhteistyö. Ne toiminnot, jotka eivät ole perustehtävän kannalta kriittisiä, eivätkä ole ydinosaamista, on mahdollista ulkoistaa helpoimmin. Muutosta koskevaa päätöstä valmisteltaessa olisi syytä huomioida seuraavat näkökulmat: - Asiakasnäkökulma: palvelujen saatavuus ei heikkene, kustannukset ovat korkeintaan yhtä suuret kuin kaupungin tuottamassa palvelussa, samoin laadun tulee vastata kunnallista tasoa eikä palvelun tuottaja voi jatkuvasti vaihtua. Asiakas harkitsee itse, mistä palvelun hankkii - Henkilöstönäkökulma: nykyisille työntekijöille pyritään turvaamaan työtä jatkossakin - Talousnäkökulma: palvelun tulee olla edullisempaa kuin kaupungin oma tuotanto, tavoitteena vähintään 10 %:n etu ja taloudellisuus on voitava varmistaa pitkäaikaisesti - Eettinen näkökulma: kaupunki noudattaa hankintatoimessaan kansainvälisen työelämän perussääntöjä ja torjuu harmaata taloutta sekä pyrkii osaltaan torjumaan verovarojen päätymistä veroparatiiseihin - Muut näkökulmat: ulkoistamisesta ei saa syntyä merkittäviä hallinnon lisätehtäviä, palvelun tuotannon jatkuvuus on voitava varmistaa, ulkoistamista koskevan päätöksen yhteydessä on arvioitava riskit ja hyödyt sekä arvioidaan yritystoimintaan liittyvät vaikutukset 4. PALVELUTUOTANNON JÄRJESTÄMINEN TULEVAISUUDESSA Hallinto-osaston palvelut - kaupungin itse tuottamat palvelut: yleishallinto, henkilöstöhallinto, osa taloushallinnon tehtävistä, tietohuollon koordinointi, kylien kehittäminen ja yksityistieasiat tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa

7 5 - palvelut, joita tuotetaan yhdessä muiden kuntien kanssa: hankintatoimi, hankkeet, muu erityisosaaminen ja maaseutupalvelut - palvelut, jotka hankitaan ulkopuolisilta toimijoilta: osa taloushallinnon palveluista, elinkeinopalvelut, osa tietohuollon palveluista ja muu eritysosaaminen - palvelut, joita tuotetaan yhdessä kolmannen sektorin kanssa: tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen Palvelut perusturvassa Suomessa on menossa merkittävä muutosprosessi sosiaali- ja terveydenhuollon osalta, että tulevaisuuden suunnittelu on lähes mahdotonta. Todennäköistä on, että Oulaisten kaupungin kokoiselle kunnalle ei jää mitään omia palvelujen järjestämistasoja tai tapoja. Kaikki vastuu ja järjestäminen siirtyvät isommalle toimijalle, josta meillä ei ole tässä vaiheessa mitään tietoa. Sen tähden edellä oleva jäsentely ja suunnittelu ovat turhaa. Se ei tule toteutumaan. Uuden, isomman toimijan tehtävä on sitten suunnitella ja toteuttaa palvelut haluamallaan tavalla, käyttäen siinä ulkopuolisia palvelun tuottajia tai ei. Oleellista tulee olemaan se, mitä palveluja tietyn väestömäärän kokoiset alueet saavat jatkossa järjestää. Tavoitteena on taloudellisesti, suositusten mukaisesti ja väestömäärien mukainen alueellinen toimintamalli. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä yhden organisaation kokonaisvastuulla yhteen sovitettuna kokonaisuutena kehitetään siten, että turvataan laadukkaiden ja tehokkaiden palvelujen riittävä ja yhdenvertainen saatavuus ja luodaan kestävät palvelujen järjestämisen rakenteet. Niinpä Oulaisten kaupunki tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut nykyisellä tavalla toimintaa tehostaen siihen asti, kun toinen järjestäjätaho ottaa siitä vastuun. Palvelut sivistystoimessa - perusopetuksessa tarkastellaan yksiköiden määrää ja sijaintia toimintaympäristön muutosten mukaisesti. - perusopetuksessa kehitetään edellytyksiä ylikunnalliseen palvelutuotantoon - lukion vetovoimasta on pidettävä huolta ja sitä kehitetään laajalla kurssivalikoimalla. Hyödynnetään entistä enemmän verkoston opetus- ja koulutuspalveluja ja tarjotaan aikuisväestölle mahdollisuus lukio-opintoihin. Kaupungin ja Jedun välillä on ns. Ammattilukiosopimus, joka mahdollistaa ammattiopistossa opiskelevan saada ylioppilastutkintoa varten tarvittava opetus. Oulaisissa säilytetään lukioopetus. Yrittäjyyskasvatusta pidetään esillä yhdessä Oulaisten Yrittäjien kanssa

8 6 - uuden uimahallin käyttöä laajennetaan. Yhteistyötä yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa lisätään - jäähallin ja sen suorituspaikkojen (rata, sali) sekä liikuntapaikkojen yhteiskäyttöä kehitetään palvelemaan paremmin nuorison liikuntatarpeita - terveet ja hyvinvoivat oulaistelaiset ovat toiminnan tavoite vapaa-ajan ja kulttuuri- palveluja kehitettäessä. Niillä parannetaan myös kaupungin vetovoimaisuutta. Palveluja voidaan tuottaa myös ulkopuolisen tahon toimesta. Samoin seudullista yhteistyötä tiivistetään tulevaisuudessa - liikuntapaikat pidetään hyvässä kunnossa perusparannuksia toteuttaen. Toiminnan ylläpidosta ja hoidosta voidaan vastuuta antaa myös kolmannelle sektorille tai yrityksille - tapahtumien järjestämistä kehitetään yhdistysten kanssa - museotoiminnan ja perinnekeskuksen yhteistyötä kehitetään - kunnan itsensä tuottamat palvelut: sivistystoimen hallinto, perusopetus, lukio, kirjastopalvelut ja nuoriso- ja liikuntapalvelut - palvelut, joita tuotetaan yhdessä muiden kuntien kanssa: lukion ja kirjaston seudullinen yhteistyö, täydennyskoulutus, toisen asteen koulutus, vapaan sivistystyön palvelut, oppilas- ja kouluterveydenhuolto, nuorten työpajatoiminta ja kulttuuripalvelut - palvelut, joita hankitaan kunnan ulkopuolelta: iltapäiväkerhotoiminta, laitehuolto, kuljetuspalvelut ja asiantuntijapalvelut - palvelut, joita toteutetaan yhdessä kolmannen sektorin kanssa: iltapäiväkerhotoiminta ja osittain vapaa-aikapalvelut Palvelut teknisessä toimessa - uusia asuinalueita etsitään ja olemassa olevia täydennetään - maankäytön suunnittelun painopisteenä ovat taajaman laajentuminen, keskustarakenteen tiivistäminen ja kerrosluvun lisääminen keskustan alueella sekä kyläkeskusten kehittäminen - viemäriverkostojen mahdollinen laajentaminen esim. kyläviemäröinnit - toiminnan mahdollinen laajentaminen ja erikoispalvelut hoidetaan ostopalveluina - kiinteistöpalvelut hoidetaan omana työnä, erikoispalvelut ostetaan - kuntayhteistyötä lisätään mm. kaavoituksen, muun maankäytön suunnittelussa ja liikenneasioissa

9 7 - palvelut, joita tuotetaan yhdessä muiden kuntien kanssa: maankäyttö osittain ja ympäristönsuojelu - palvelut, joita hankitaan ulkopuolisilta toimijoilta: kuljetus- ja konetyöpalvelut, aurauspalvelut, suunnittelupalvelut, kunnallistekniikan suunnittelu, kiinteistöinsinöörin lakisääteiset palvelut ja liikuntapaikkojen ylläpito. Suurimmat rakennushankkeet toteutetaan ostopalveluna. 5. YHTEENVETO Suomessa eletään merkittäviä muutosten aikoja. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ollaan järjestämässä uudella tavalla muodostamalla suurempia kokonaisuuksia. Koosta ei ole vielä päästy yhteisymmärrykseen, mutta varmaa on, että nykyinen järjestämisvastuu ei tule jatkumaan pitkään. Samaan aikaan kuntarakenteita selvitetään. Pienemmillä kunnilla ei ole tulevaisuudessa taloudellisia edellytyksiä selviytyä yksin tulevista haasteista. Myös meidän alueella on käynnistetty kuntajakoselvitys, joka saattaa muuttaa alueen kuntakarttaa merkittävästi, myös Oulaisten kaupungin osalta. Oulaisten palvelustrategiassa on esitelty kaupungin nykyiset palvelut hallinnonaloittain. Kaupunki tuottaa suurimman osan kunnallisista palveluista itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa. Lisäksi kaupunki ostaa osan palveluista ostopalveluna yksityisiltä toimijoilta. Varsinkin perusturva ja tekninen palvelukeskus ostavat jo tänä päivänä merkittävästi ulkopuolisilta toimijoilta. Palvelutuotannon järjestäminen tulevaisuudessa näyttää muilla hallinnon aloilla toteutuvan pääosin nykyisellä tavalla. Strategia on mahdollistava eli muitakin toimintamalleja on mahdollista kokeilla. Perusturvassa muutoksia on sen sijaan tulossa niin, että kaupungin järjestämisvastuu tulee siirtymään suuremmalle alueelliselle toimijalle. Kuntajakoselvitys voi muuttaa koko palvelupaletin uudelle tasolle.

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 Kh 26.5.2008 Val 9.6.2008 SISÄLTÖ 1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 2. PALVELUSTRATEGIAN SISÄLTÖ... 2 2.1 Kuntastrategia... 2 2.2 Paras-hanke... 3 2.2.1 Kunnan toimeenpanosuunnitelma/palvelutarveanalyysi...

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 1 KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 Sisältö 1 VISIO, ARVOT, MENESTYSTEKIJÄT sivu 1.1 Visio 5 1.2 Arvot 5 1.3 Kaustisen menestystekijät 6 2 PERUSTA 2.1 Yleistä 6 2.2 Toimintaympäristö (historia, nykytila

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 1 (50) Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2013:1 ISSN 0785-0352 PALVELU-

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORNAINEN PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGNÄS BORGÅ SIBBO ASKOLAN, LAPINJÄRVEN, LOVIISAN, MYRSKYLÄN, PORNAISTEN, PORVOON JA SIPOON YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Kuntajaon muuttamisen edellytykset Hallinnon ja palvelujen järjestäminen Johtoryhmä 26.9.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSTYÖN ORGANISOINTI... 4

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Oulaisten kaupunki ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 26.2.2014 12 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Kunnan tehtävä elinkeinopolitiikan edistäjänä.. 1 1.1. Johdanto. 1 1.2. Toiminta-ajatus..

Lisätiedot

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma !! " # $ ## 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 4 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 4 2.1 Väestörakenteen muutos ja palvelutarpeen muuttuminen

Lisätiedot

VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006

VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006 1 VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006 2 1 Johdanto 4 2 Tavoitteet 5 2.1 Hankesuunnitelmassa asetetut tavoitteet 5 2.2 Täsmennetyt tavoitteet: 5 2.3 Lähtökohdat ja reunaehdot 7 3 Nykytilan analyysi 7

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 2 Sisältö JOHDANTO... 4 1. MIKÄ KUNTASTRATEGIA ON?... 5 2. VISIO, PERUSTEHTÄVÄ, ARVOT JA STRATEGISET LINJAUKSET... 7 2.1 Ähtärin kaupungin visio 2020... 7 2.2 Ähtärin

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS. Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015

EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS. Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015 EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015 1 Sisällys 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITE... 3 2 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KILPAILUKYKY... 5 2.1 Väestömäärän kehitys... 5

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Kontiolahden kunta Palvelutarveselvitys 2012-2030 2 (119)

Kontiolahden kunta Palvelutarveselvitys 2012-2030 2 (119) 20.5.2013 Kontiolahden kunta Palvelutarveselvitys 2012-2030 2 (119) Kontiolahden kunta Palvelutarveselvitys 2012-2030 3 (119) TIIVISTELMÄ Kontiolahden kunnan johtoryhmä on nähnyt tarpeelliseksi selvittää

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoen kunnanvirasto 2.12.2013 - 1 - Eurajoen kunnan talousarvio vuodelle 2014 varmistaa arjen sujumista ja aitoa hyvinvointia Eurajoella on hyvä

Lisätiedot