Tehtävien vaativuuden arviointia varten maistraatin virkamiehen tehtävistä tulee laatia toimenkuvaus.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tehtävien vaativuuden arviointia varten maistraatin virkamiehen tehtävistä tulee laatia toimenkuvaus."

Transkriptio

1 Maistraattien palkkausjärjestelmää koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja, joka tehtiin 29 päivänä helmikuuta 2008 valtiovarainministeriön, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välillä 1(3) 1 Allekirjoituspöytäkirjan sisältö Neuvotteluosapuolet ovat maistraattien palkkausjärjestelmästä tehtyyn tarkentavaan virkaehtosopimukseen liittyen sopineet eräistä sen soveltamiseen liittyvistä asioista tämän pöytäkirjan ja sen liitteiden mukaisesti. 2 Tehtäväkohtainen palkanosa Tehtävien vaativuuden arviointia varten maistraatin virkamiehen tehtävistä tulee laatia toimenkuvaus. Tehtäväkohtaisen palkanosan perusteena olevat vaativuustekijät sekä tasokuvausten pisteytys vaativuustasoittain on määritelty tämän pöytäkirjan liitteessä 1. Tehtäväkohtaisen palkanmäärityksen avuksi on laadittu esimerkkejä vaativuustasoihin sijoittuvista tehtävistä. Esimerkkiluettelot vaativuustasoihin sijoittuvista tehtävistä ovat tämän pöytäkirjan liitteessä 1B. 3 Henkilökohtainen palkanosa Maistraattiin uutena tulevan virkamiehen henkilökohtainen suoritustaso määritellään virkaehtosopimuksen 5 :n 7 momentin perusteella. Mikäli suoritustason arvioinnissa ei toisin harkita, tulee suorituksen määrittelyssä käyttää tasoa 6, kunnes varsinainen suorituksen arviointi on tehty. Henkilökohtaisen palkanosan arviointitekijät ja numeroarvosanojen sisältö on kuvattu liitteessä 2 sekä arviointitekijät maistraatin päälliköiden osalta erikseen liitteessä 2B. Määrärahatilanne ei saa vaikuttaa henkilökohtaisen työsuorituksen arviointiin 4 Erinäiset virastokohtaiset palkanlisät ja lisäpalkkiot Seuraavia virastokohtaisesti tarkentavin virkaehtosopimuksin sovittuja tai työnantajan päätöksiin perustuvia palkanlisiä ja lisäpalkkioita suoritetaan edelleen niissä sovitun tai määrätyn mukaisesti: kaupanvahvistajapalkkio, vihkimispalkkio, luottamusmies- ja pääluottamusmiespalkkio ja työsuojeluvaltuutetun palkkio. Lisäksi suoritetaan kielilisää ja kielitaitolisää liitteen 3 mukaisesti. 5 Henkilöstön edustajien asema Henkilöstön edustajat ovat keskeisiä työyhteisön kehittäjiä ja työhyvinvoinnin edistäjiä.

2 Jos työnantaja ja osittain varsinaista työtehtävistä vapautettu luottamusmies yhdessä toteavat, että varsinaisia työtehtäviä on luottamusmiestehtävän vuoksi syytä järjestellä luottamusmiestehtävän ajaksi ja järjestely aiheuttaa tehtävien vaativuuden alenemisen, korotetaan hänen tehtäväkohtaista palkanosaansa alenemista vastaavalla lisäpalkkiolla. Lisäpalkkio rinnastetaan tehtäväkohtaiseen palkanosaan yleiskorotuksia toteutettaessa. Niiden luottamusmiesten, joiden luottamusmiestehtävien hoidon on sovittu vievän alle puolet työajasta, henkilökohtainen suoritustaso arvioidaan sen perusteella, miten hän suoriutuu varsinaisista työtehtävistä. Jos on sovittu, että luottamusmiehen tehtävät vievät yli puolet työajasta, henkilökohtainen suoritustaso arvioidaan sen tiedon perusteella, joka on käytettävissä virkamiehen tarkentavan virkaehtosopimuksen 5 :n 2 momentissa tarkoitetusta kyvystään suoriutua tehtävistään. 2(3) 6 Läänikohtaisen arviointiryhmän kokoonpano ja tehtävät Etelä-Suomen lääninhallitus ja Länsi-Suomen lääninhallitus sekä Itä-Suomen lääninhallitus yhdessä Oulun lääninhallituksen ja Lapin lääninhallituksen kanssa asettavat läänien maistraateille arviointiryhmät. Arviointiryhmä käsittelee uusien ja muuttuneiden tehtävien vaativuusarvioinnit sekä maistraatin päällikköä lukuun ottamatta vaativuustason arviointia koskevat erimielisyystapaukset ja määrittelee kantansa niihin. Arviointiryhmä tarkastelee vuosittain takuupalkkaa saavien määrää. Lisäksi arviointiryhmän tehtävänä on seurata palkkausjärjestelmän yhdenmukaista soveltamista alueen maistraateissa sekä tehdä palkkausjärjestelmän kehittämisehdotuksia valtakunnalliselle seurantaryhmälle. Arviointiryhmä muodostuu työnantajan ja allekirjoittajajärjestöjen edustajista siten, että työnantajalla on kolme edustajaa ja kullakin allekirjoittajajärjestöllä yksi edustaja. Maistraatin päällikkö ei voi toimia henkilöstön edustajana. Arviointiryhmän jäsenille nimetään varajäsenet. Työnantajan edustajista yksi toimii puheenjohtajana arviointiryhmässä. Arviointiryhmä nimeää sihteerin. 7 Valtakunnallisen seurantaryhmän kokoonpano ja tehtävät Valtiovarainministeriö asettaa maistraattien palkkausjärjestelmän valtakunnallisen seurantaryhmän. Seurantaryhmän tehtävänä on kehittää palkkausjärjestelmää, tukea maistraatteja ja läänikohtaisia arviointiryhmiä palkkausjärjestelmän soveltamisessa sekä tuottaa virkaehtosopimuksen mukaista tilastoaineistoa. Lisäksi valtakunnallinen seurantaryhmä käsittelee maistraatin päällikön vaativuustasoa koskevat erimielisyystapaukset lukuun ottamatta työnantajavirkamiehiä. Valtakunnallinen seurantaryhmä koostuu työnantajan ja henkilöstön edustajista siten, että työnantajalla on kolme edustajaa ja kullakin allekirjoittajajärjestöllä yksi edustaja. Seurantaryhmän jäsenille nimetään varajäsenet. Työnantajan edustajista yksi toimii puheenjohtajana arviointiryhmässä. Seurantaryhmä nimeää sihteerin.

3 3(3) 8 Palkkausjärjestelmän kehittäminen Sopimusosapuolet tarkastelevat vuosittain palkkausjärjestelmän toimivuutta ja seuraavat palkkauksen kilpailukykyä maistraateissa ja muussa valtionhallinnossa ja neuvottelevat palkkausjärjestelmän kehittämisestä. Niiden henkikirjoittajien, jotka olivat käyttöönottohetkellä maistraatin palveluksessa ja jotka olisivat oikeutettuja saamaan 10 -vuotiskorotuksen vuoden 2009 loppuun mennessä, palkkauksen kehitystä seurataan syksyllä Maistraatin palkkausjärjestelmän esimerkkiluetteloa vaativuustasoihin sijoittuvista tehtävistä kehitetään mennessä. Tätä työtä johtaa valtakunnallinen seurantaryhmä läänikohtaisten arviointiryhmien avustuksella. 9 Maistraattien toiminnan kehittäminen Maistraattien toimialueiden mahdollinen laajentaminen ei vaikuta alentavasti toiseen maistraattiin yhdistettävän maistraatin palveluksessa olevan henkilön tehtäväkohtaisen palkanosan määrään. 10 Voimassaolo Tämä pöytäkirja on voimassa lukien ja on voimassa kuten tämän pöytäkirjan 1 :n 1 momentissa mainittu tarkentava virkaehtosopimus. Tämä allekirjoituspöytäkirja ei ole voimassa virkaehtosopimuksena, mutta se ilmaisee osapuolten yksimielisen käsityksen siinä käsitellyistä asioista. Allekirjoitukset: Valtiovarainministeriö Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Palkansaajajärjestö Pardia ry Julkisten ja hyvinvointialojen liitto ry

4 MTI-VES (2) Vaativuustekijät Pöytäkirja liite 1 Asiantuntemus Vastuu Itsenäisyys 1.1 Tehtävät ovat hallittavissa lyhytaikaisen työhön perehtymisen jälkeen. Tehtävässä vaaditaan yleisiä työelämän tietoja ja taitoja. 1.2 Tehtävät vaativat rekisterien sisällön ja tarkoituksen ja/tai asiakokonaisuuden tuntemista sekä tarkkuutta. 1.3 Tehtävässä vaaditaan rekisterien tietosisällön tai muun asiakokonaisuuden hyvää tuntemista. Tehtävä vaatii asiantuntemusta ottaa kantaa tiedon oikeellisuuteen tai lainmukaisuuteen. 1.4 Tehtävässä vaaditaan rekisterien tietosisällön tai muun asiakokonaisuuden hyvää tuntemista. Tehtävä vaatii asiantuntemusta ottaa kantaa tiedon oikeellisuuteen tai lainmukaisuuteen. Tehtävässä pitää pystyä selvittämään tiedon oikeellisuus esim. alkuperäislähteestä. 1.5 Tehtävässä vaaditaan rekisterien tietosisällön tai muun asiakokonaisuuden perusteellista tuntemista. Tehtävä vaatii asiantuntemusta ottaa kantaa tiedon oikeellisuuteen ja lainmukaisuuteen. Tehtävässä pitää pystyä selvittämään tiedon oikeellisuutta. 1.6 Tehtävässä vaaditaan asiakokonaisuuden perusteellista tuntemista. Tehtävässä vaaditaan asiantuntemusta selvittää asioita, suorittaa harkintaa ja tehdä päätösehdotuksia ja päätöksiä. 1.7 Tehtävässä vaaditaan asiakokonaisuuden perusteellista tuntemista ja maistraatin tehtäviin liittyvän muun hallinnon tuntemusta. Tehtävässä vaaditaan asiantuntemusta selvittää asioita, suorittaa vaativaa harkintaa sekä tehdä päätösehdotuksia ja päätöksiä. 1.8 Tehtävässä vaaditaan asiakokonaisuuden perusteellista tuntemista sekä maistraatin tehtävien ja niihin liittyvän muun hallinnon tuntemusta. Tehtävässä vaaditaan asiantuntemusta selvittää asioita, suorittaa vaativaa harkintaa ja tehdä päätöksiä. 1.9 Tehtävässä vaaditaan asiakokonaisuuden perusteellista tuntemista sekä maistraatin tehtävien monipuolista osaamista ja maistraatin tehtäviin liittyvän muun hallinnon hyvää tuntemusta. Tehtävässä vaaditaan asiantuntemusta selvittää asioita, suorittaa vaativaa harkintaa ja tehdä päätöksiä Tehtävässä vaaditaan maistraatin toimialan laajaa asiantuntemusta, eri asiakokonaisuuksien erityisasiantuntemusta, vaativaa organisaation hallintoon ja johtoon liittyvää asiantuntemusta sekä muun hallinnon hyvää tuntemusta. Tehtävässä vaaditaan asiantuntemusta selvittää asioita, suorittaa vaativaa harkintaa ja tehdä päätöksiä. 2.1 Tehtävässä on suorittamisen vastuu. 2.2 Tehtävässä vastataan toimenpiteiden oikeellisuudesta. 2.3 Tehtävässä vastataan epäselvienkin tietojen oikeellisuuden selvittämisestä 2.4 Tehtävässä vastataan epäselvienkin tietojen oikeellisuuden selvittämisestä ja/tai tehtävässä on työnjohdollinen vastuu tai laaja-alainen valmisteluvastuu 2.5 Tehtävässä vastataan päätöksistä ja päätösehdotusten valmistelusta ja esittelystä sekä niiden sisällön oikeellisuudesta. 2.6 Tehtävässä vastataan päätösten ja ratkaisujen oikeellisuudesta. Tehtävässä vastataan maistraatin aloitteellisuudesta toimenpiteisiin ryhtymisen suhteen. 2.7 Tehtävässä vastataan päätösten ja ratkaisujen oikeellisuudesta. Tehtävässä vastataan maistraatin aloitteellisuudesta toimenpiteisiin ryhtymisen suhteen. Tehtävässä luodaan maistraatin ratkaisukäytäntöä. Esimiesvastuu. 2.8 Tehtävässä vastataan päätösten ja ratkaisujen oikeellisuudesta. Tehtävässä vastataan maistraatin aloitteellisuudesta toimenpiteisiin ryhtymisen suhteen. Tehtävässä luodaan maistraatin ratkaisukäytäntöä. Tehtävässä vastataan maistraatin toimintojen järjestämisestä. 3.1 Tehtävät ovat määrämuotoisia ja ohjeistettuja. 3.2 Tehtävässä täytyy havaita selvittämistä vaativat asiat. Tehtävät ovat määrämuotoisia ja ohjeistettuja, mutta tehtävät suoritetaan itsenäisesti. 3.3 Tehtävässä suoritetaan itsenäistä harkintaa, valmistelua ja ratkaisuntekoa 3.4 Tehtävässä suoritetaan itsenäistä harkintaa ja siinä edellytetään päätöksentekoa myös ongelmallisten tilanteiden ratkaisemiseksi. Ratkaisujen ohjaus. 3.5 Tehtävässä suoritetaan itsenäistä harkintaa asioiden valmistelusta ja ratkaisuehdotusten tekemisestä. Tehtävään voi sisältyä itsenäistä päätöksentekoa. 3.6 Tehtävässä suoritetaan itsenäistä harkintaa asioiden valmistelusta ja ratkaisuehdotusten tekemisestä. Tehtävään sisältyy päätöksentekoa. Tehtävässä suunnitellaan työn sisältöä ja toimintatapoja. 3.7 Tehtävässä tehdään päätöksiä. Tehtävässä suunnitellaan työn sisältöä ja toimintatapoja. 3.8 Tehtävässä tehdään päätöksiä sekä luodaan maistraatin käytäntöä. Tehtävässä suunnitellaan työn sisältöä ja toimintatapoja koko yksikön osalta. 3.9 Tehtävässä tehdään päätöksiä sekä luodaan maistraatin käytäntöä. Tehtävässä suunnitellaan työn sisältöä ja toimintatapoja koko maistraatin osalta.

5 MTI-VES (2) Yhteistyötaidot 4.1 Ryhmän jäsenenä toimiminen. Tavanomaiset asiakastilanteet. 4.2 Tehtäviin sisältyy asiakastilanteita, joissa pitää ohjata ja neuvoa asiakasta. Tehtävä edellyttää toimimista työyhteisön jäsenenä aktiivisesti. 4.3 Tehtäviin sisältyy asiakastilanteita ja yhteydenottoja yhteistyötahoihin. Tehtävässä ohjataan ja neuvotaan asiakasta. Tehtävä edellyttää toimimista työyhteisön jäsenenä aktiivisesti. 4.4 Tehtäviin sisältyy vaativia asiakastilanteita ja yhteydenottoja yhteistyötahoihin. Tehtävässä pitää ohjata ja neuvoa asiakasta. Yhteistyön edistäminen työyhteisössä. 4.5 Tehtäviin sisältyy monimutkaisia ja vaativia asiakastilanteita ja yhteydenottoja yhteistyötahoihin. Tehtävässä pitää ohjata ja neuvoa asiakasta. 4.6 Tehtäviin sisältyy monimutkaisia ja vaativia asiakastilanteita ja yhteydenottoja yhteistyötahoihin. Tehtävässä pitää ohjata ja neuvoa asiakasta. Tehtävässä edellytetään neuvotteluja erilaisten näkemysten yhteensovittamiseksi sekä asioiden ratkaisemiseksi. 4.7 Tehtäviin sisältyy monimutkaisia ja vaativia asiakastilanteita ja yhteydenottoja yhteistyötahoihin. Tehtävässä pitää ohjata ja neuvoa asiakasta. Tehtävässä edellytetään neuvotteluja erilaisten näkemysten yhteensovittamiseksi sekä asioiden ratkaisemiseksi. Tehtävässä edellytetään aktiivista toimimista työyhteisön ohjaajana. 4.8 Tehtäviin sisältyy monimutkaisia ja vaativia asiakastilanteita ja yhteydenottoja yhteistyötahoihin. Tehtävässä pitää ohjata ja neuvoa asiakasta. Tehtävässä edellytetään neuvotteluja erilaisten näkemysten yhteensovittamiseksi sekä asioiden ratkaisemiseksi. Tehtävässä edellytetään aktiivista toimimista koko maistraatin ohjaajana. Koulutus¹ Työkokemus² 5.1 Tehtäviin sopivin koulutus on ylemmän perusasteen koulutus (peruskoulu) 5.2 Tehtäviin sopivin koulutus on keskiasteen koulutus 5.3 Tehtäviin sopivin koulutus on alemman korkeakouluasteen koulutus 5.4 Tehtäviin sopivin koulutus on ylemmän korkeakouluasteen 6.1 Tehtäviin sopivin työkokemus on alle 1 vuoden työkokemus 6.2 Tehtäviin sopivin työkokemus on 1 3 vuoden työkokemus. 6.3 Tehtäviin sopivin työkokemus on 3 5 vuoden työkokemus. 6.4 Tehtäviin sopivin työkokemus on yli 5 vuoden työkokemus. ¹) Koulutuksella tarkoitetaan sellaista tavoitteellista koulutustasoa, joka olisi tehtävän suorittamista ajatellen sopivin. Kohdassa ei arvioida tehtävää suorittavan henkilön todellista koulutustasoa. ²) Työkokemuksella tarkoitetaan sellaista aikaisempaa työkokemusta, joka tulisi olla esimerkiksi tilanteessa, jossa tehtävään ollaan valitsemassa uutta henkilöä. Taso Vastuu Itsenäisyys Koulutus Asiantuntemus Yhteistyötaidot Työkokemus

6 MTI-VES (16) Tasokuvaukset Pöytäkirja liite 1B Taso 1 Tehtäviin kuuluu mm. erilaisten otteiden ja todistusten antamista, kun tieto annetaan suoraan maistraatin tietojärjestelmästä eikä tiedon sisältöä käsitellä. Lisäksi tasoon kuuluvia tehtäviä ovat esim. postin käsittely. Asiantuntemus 1.1 Tehtävät ovat hallittavissa lyhytaikaisen työhön perehtymisen jälkeen. Tehtävässä vaaditaan yleisiä työelämän tietoja ja taitoja. Vastuu 2.1 Tehtävässä on suorittamisen vastuu. Itsenäisyys 3.1 Tehtävät ovat määrämuotoisia ja ohjeistettuja. Yhteistyötaidot 4.1 Ryhmän jäsenenä toimiminen. Tavanomaiset asiakastilanteet. Koulutus ja työkokemus Tehtäviin sopivin koulutus on ylemmän perusasteen koulutus ja työkokemus alle 1 vuoden työkokemus. Esimerkkejä tason tehtävistä: Otteiden ja todistusten antaminen suoraan järjestelmästä, tiedon sisältöä ei käsitellä Asukasluettelon antaminen Kiinteistönluovutusilmoituksen täyttäminen Asunto-osakeyhtiöiden yhtiöjärjestysten skannaus Postin käsittely, kopiointi, vahtimestarin tehtäviä, puhelinvaihde Arkiston hoitoon liittyvät avustavat tehtävät Ero ylemmän tasokuvauksen tehtäviin: Tiedon sisältöä ei käsitellä vaan se annetaan sellaisena kuin se on Tehtäviin perehtyminen tapahtuu nopeasti Työ ei vaadi yhtä laajaa maistraatin tehtäväkokonaisuuden tuntemista kuin seuraavassa ryhmässä

7 MTI-VES (16) Taso 2 Tehtävät vaativat rekisterien sisällön ja tarkoituksen ja tai muun asiakokonaisuuden tuntemista sekä tarkkuutta. Tehtävissä painottuvat ryhmän 2 tehtävät, mutta yleensä kokonaisuuteen kuuluu myös ryhmien 1, 3 ja 4 tehtäviä. Tehtäviin kuuluu mm. tiedon antamista tietojärjestelmästä, tietojen tallentamista ja rekisterin ylläpitoa sekä tietojen vastaanottoa asiakkailta ja saatujen asiakirjojen teknisluontoista tarkastamista (liitteet, allekirjoitus). Tehtävät voivat olla myös muita maistraatin toimistotehtäviä. Asiantuntemus 1.2 Tehtävät vaativat rekisterien sisällön ja tarkoituksen ja/tai asiakokonaisuuden tuntemista sekä tarkkuutta. Vastuu 2.1 Tehtävässä on suorittamisen vastuu. Itsenäisyys 3.2 Tehtävässä täytyy havaita selvittämistä vaativat asiat. Tehtävät ovat määrämuotoisia ja ohjeistettuja, mutta tehtävät suoritetaan itsenäisesti. Yhteistyötaidot 4.1 Ryhmän jäsenenä toimiminen. Tavanomaiset asiakastilanteet. Koulutus ja työkokemus Tehtäviin sopivin koulutus on keskiasteen koulutus ja työkokemus 1-3 vuoden työkokemus. Esimerkkejä tason tehtävistä: - Ilmoitusten tallentaminen väestötietojärjestelmään - Edunvalvontaa, isyyden tunnustamisen vahvistamista, avioehtojen rekisteröintiä ym. koskevan tiedon tallentaminen yms. - Osoitepalvelu- ja väestötietopuhelin - Väestötietojen poimiminen Focusin valmiilla kyselypohjilla - Muuttoilmoituspuhelin/Josmu-tallennukset - Uskontokunnasta eroaminen - Lainhuudatusten tallentaminen, kiinteistöjen luovutustietojen tallentaminen - Viranomaisilta ilmoituslomakkeella saatavien tietojen tallentaminen (mm. rakennusvalvontaviranomainen) - Äänioikeusrekisterin käyttö, äänioikeuden tarkastaminen - Kauppa- ja yhdistysrekisteri-ilmoitusten vastaanottaminen, diariointi ja teknisluonteinen tarkistus - Edunvalvojan määräämiseen, holhoustoimen lupa-asioihin ja tilintarkastukseen liittyvä teknisluonteinen neuvonta, yleensä tarvittavien asiakirjojen pyytäminen - Holhousasioiden rekisterin ylläpito - Avioliiton ja parisuhteen rekisteröinnin esteiden tutkinta - Perukirjojen, nimenmuutoshakemusten ym. vastaanotto ja diariointi - Toimistotarvikkeiden ja lomakevaraston ylläpito - Käyttöomaisuus- ja irtaimistokirjanpito - Puhelinvaihde - Vahtimestarin tehtävät, turvallisuuspalvelut - Maisa-diariointi - Matti-pääkäyttäjän tehtävät

8 MTI-VES (16) Ero alemman tasokuvauksen tehtäviin: - Tehtävässä tallennetaan tietoa maistraatin tietojärjestelmiin, tallennuksessa on varmistuttava siitä, että tiedot ovat loogisia. - Tietämys maistraatin tehtävien yleisistä piirteistä - Tehtävässä annetaan yleisluontoista neuvontaa asian hoidossa vaativista liitteistä ja menettelyistä tms. Tarkennus esimerkkitehtäviin: Teknisluontoisella neuvonnalla tarkoitetaan mm. neuvontaa yleisesti tarvittavien asiakirjojen ja niiden liitteiden suhteen sekä opastusta asian hoidon menettelytavoissa. Neuvonnassa ei kuitenkaan oteta kantaa yksittäisen asiakkaan tapaukseen.

9 MTI-VES (16) Taso 3 Tehtävässä vaaditaan rekisterien tietosisällön ja/tai muun asiakokonaisuuden hyvää tuntemista. Tehtävä vaatii asiantuntemusta ottaa kantaa tiedon oikeellisuuteen tai lainmukaisuuteen. Tehtävät painottuvat ryhmän 3 tehtäviin, mutta tehtäviin sisältyy yleensä myös ryhmien 1, 2 ja 4 tehtäviä. Tehtävät koostuvat tietojen rekisteröinneistä, rekisteröitävien tietojen sisällön tarkastamisista sekä puutteiden tai selvitystä vaativien asioiden havaitsemisesta sekä lisäselvitysten pyytämisestä. Asiantuntemus 1.3 Tehtävässä vaaditaan rekisterien tietosisällön tai muun asiakokonaisuuden hyvää tuntemista. Tehtävä vaatii asiantuntemusta ottaa kantaa tiedon oikeellisuuteen tai lainmukaisuuteen. Vastuu 2.2 Tehtävässä vastataan toimenpiteiden oikeellisuudesta. Itsenäisyys 3.3 Tehtävässä suoritetaan itsenäistä harkintaa, valmistelua ja ratkaisuntekoa. Yhteistyötaidot 4.2 Tehtäviin sisältyy asiakastilanteita, joissa pitää ohjata ja neuvoa asiakasta. Tehtävä edellyttää toimimista työyhteisön jäsenenä aktiivisesti. Koulutus ja työkokemus Esimerkkejä tason tehtävistä: Tehtäviin sopivin koulutus on keskiasteen koulutus ja työkokemus 1-3 vuoden työkokemus. - Lapsen rekisteröinti - Nimi-ilmoituksen ratkaisu - Muutot ja maastamuutot; ilmoituksen käsittely ja tallentaminen kotikuntamerkinnän tekeminen web-käsittely - Manuaaliotteiden antaminen; tiedot saadaan muista lähteistä kuin tietojärjestelmästä (esim. vanhoista henkikirjoista, kaupparekisteriasiakirjoista jne.) sukuselvitykset historiaotteet - Ulkomailta tulevien tietojen (avioituneet, eronneet ja kuolleet jne.) tallennus selvät tapaukset ryhmien tarkastus - Toimitilatietojen ylläpito - Asunto-osakeyhtiöiden purku - Holhoustilin tarkastus; yksinkertainen tili (esim. vain eläketuloja), tilit selvästi tehtyjä - Yleishallintoon ja julkisen notaarin tehtäviin liittyvät valmistelutehtävät - Veneen rekisteröintitehtävät - Kassanhoito ja laskutus - Laskujen tiliöinti - Kirjanpitotehtävät ja tilitykset - Lähiarkiston hoitaminen - Puhelinkeskus, kulunvalvonta ja raportointi - Maistraatin atk-yhteyshenkilö; ohjelmien käytön tuntemus Ero alemman tasokuvauksen tehtäviin:

10 MTI-VES (16) Taso 4 - Tehtävässä edellytetään laajempaa tietämystä maistraatin tehtävistä - Tehtävä vaatii erityistä tarkkuutta - Tehtäviin kuuluu paljon tiedon havainnointia sekä selvittelyä vaativia asioita Tehtävä edellyttää maistraatin palvelujen laajempaa ja/tai syvällisempää asiantuntemusta sekä vaativampia yhteistyötaitoja sekä rekisterien tietosisällön ja käyttötarkoituksen tai muun asiakokonaisuuden laajempaa ja/tai syvempää asiantuntemusta. Tehtävät painottuvat ryhmän 4 tehtäviin, mutta tehtäviin sisältyy yleensä myös muiden ryhmien tehtäviä. Tehtävät koostuvat tietojen rekisteröinnistä, tiedon oikeellisuuden selvittämisestä sekä tiedon varmentamisesta. Tehtäviin sisältyy myös ilmoitusten ja hakemusten käsittelyä ja ratkaisua. Asiantuntemus 1.4 Tehtävässä vaaditaan rekisterien tietosisällön tai muun asiakokonaisuuden hyvää tuntemista. Tehtävä vaatii asiantuntemusta ottaa kantaa tiedon oikeellisuuteen tai lainmukaisuuteen. Tehtävässä pitää pystyä selvittämään tiedon oikeellisuus esim. alkuperäislähteestä. Vastuu 2.3 Tehtävässä vastataan epäselvienkin tietojen oikeellisuuden selvittämisestä Itsenäisyys 3.3 Tehtävässä suoritetaan itsenäistä harkintaa, valmistelua ja ratkaisuntekoa. Yhteistyötaidot 4.3 Tehtäviin sisältyy asiakastilanteita ja yhteydenottoja yhteistyötahoihin. Tehtävässä ohjataan ja neuvotaan asiakasta. Tehtävä edellyttää toimimista työyhteisön jäsenenä aktiivisesti. Koulutus ja työkokemus / Tehtäviin sopivin koulutus on keskiasteen koulutus ja työkokemus on 1-3 vuoden työkokemus tai alemman korkea-asteen koulutus ja työkokemus alle vuoden työkokemus Esimerkkejä tason tehtävistä: - Rekisterissä olevien puutteiden täydentäminen; tiedot ovat kiistattomia/olemassa olevia, mutta ne pitää varmentaa/yhdistää - Sukuselvitysten tekeminen; uskonnolliset yhdyskunnat - Viranomaisilta ilmoituslomakkeella saatavien tietojen käsittely; selvittäminen, virheellisten tietojen korjaus (tiedon tarkistaminen alkuperäislähteestä) - Vaalivalmiuden ylläpito, rekistereiden ylläpito vaalien aikana - Asunto-osakeyhtiöiden muutostietojen käsittely, ratkaisu ja tallentaminen; hallinto ja edustaminen - Asunto-osakeyhtiöiden perusilmoitusten ja yhtiöjärjestysten muutosten valmistelu päätöksen tekijälle - Alaikäisen edunvalvonnan merkitseminen Holleen; valmistelu - Edunvalvonnan siirto toiseen maistraattiin; valmistelu - Omaisuusluetteloiden tarkastaminen - Perukirjan osakastietojen vahvistamisen valmistelevat tehtävät - Nimenmuutoshakemuksen valmistelevat tehtävät

11 MTI-VES (16) Ero alemman tasokuvauksen tehtäviin: - Tehtävässä suoritetaan tiedon oikeellisuuden harkintaa ja tiedon varmentamista - Tehtävässä suoritetaan valmistelua ja otetaan kantaa asian sisältöön

12 MTI-VES (16) Taso 5 Tehtävässä edellytetään maistraatin palvelujen laajaa tuntemista tai tehtävän asiakokonaisuuden perusteellista tuntemusta. Tehtävässä vastataan rekistereihin merkittävän tiedon sisällön lainmukaisuudesta ja oikeellisuudesta. Tehtävässä ratkaistaan vaativia asioita tai hoidetaan laaja-alaisia ja vaativia valmistelutehtäviä. Tehtävät koostuvat mm. erilaisten kohdennettujen korjausten, selvitysten ja tarkastusten tekemisestä. Tehtävään saattaa sisältyä vaativia asiakastilanteita ja yhteydenottoa yhteistyötahoihin. Tehtävään saattaa sisältyä työnjohtotehtäviä Asiantuntemus 1.5 Tehtävässä vaaditaan rekisterien tietosisällön tai muun asiakokonaisuuden perusteellista tuntemista. Tehtävä vaatii asiantuntemusta ottaa kantaa tiedon oikeellisuuteen ja lainmukaisuuteen. Tehtävässä pitää pystyä selvittämään tiedon oikeellisuutta. Vastuu 2.4 Tehtävässä vastataan epäselvienkin tietojen oikeellisuuden selvittämisestä ja/tai tehtävässä on työnjohdollinen vastuu tai laaja-alainen valmisteluvastuu Itsenäisyys 3.4 Tehtävässä suoritetaan itsenäistä harkintaa ja siinä edellytetään päätöksentekoa myös ongelmallisten tilanteiden ratkaisemiseksi. Ratkaisujen ohjaus. Yhteistyötaidot 4.4 Tehtäviin sisältyy vaativia asiakastilanteita ja yhteydenottoja yhteistyötahoihin. Tehtävässä pitää ohjata ja neuvoa asiakasta. Yhteistyön edistäminen työyhteisössä. Koulutus ja työkokemus / Tehtäviin sopivin koulutus on keskiasteen koulutus ja työkokemus 3 5 vuoden työkokemus tai alemman korkeakouluasteen koulutus sekä työkokemus 1-3 vuoden työkokemus. Esimerkkejä tason tehtävistä: - Työnjohtotehtävät töiden organisointiin kuuluvat tehtävät (töiden jakaminen, resurssien kohdentaminen) tulossopimuksen tavoitteiden asetantaan, seuraamiseen ja raportointiin osallistuminen asiantuntijana toimiminen/ratkaisujen ohjaaminen - Rekistereiden erittäin hyvää tuntemusta edellyttävien korjausten tekeminen - Ulkomaalaisen rekisteröinnin edellytysten selvittäminen ja ratkaisu - Ulkomailla tapahtuneiden henkilötietojen muutosten rekisteröinti tapauksissa, jossa tietojen rekisteröinti vaatii selvitystä - Vaativat perukirjan osakastietojen vahvistamisen valmistelevat tehtävät - Sukuselvityspalvelu - Holhoustilin tarkastus - Avioliiton ja parisuhteen rekisteröinnin esteiden tutkinta; ulkomaalaiset asiakirjat - Nimenmuutoshakemusten ratkaisu; NimiA 6 :n mukaisesti ratkaistavat tapaukset - Vaativat yleishallinnon ja julkisen notaarin valmistelutehtävät - Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävät mm. talousarvion laadintaan liittyvät tehtävät, VES:n mukaisten asioiden valmistelu - Päätearkiston vastuuhenkilön tehtävät

13 MTI-VES (16) - Focusilla annettavien tietojen myynti ja markkinointi - Tietolupapäätösten valmistelu - Vaativat ja laaja-alaiset yhteispalvelutehtävät - Pääkirjanpitotehtävät Ero alemman tasokuvauksen tehtäviin: - Tehtäviin sisältyy paljon epäselvien asioiden käsittelyä ja erikoistapauksia. - Tehtävässä vastataan rekisteriin tehtävien korjausten kohdentamisen suunnittelusta ja toteuttamisesta. - Tehtävän monipuolisuus ja laaja-alaisuus

14 MTI-VES (16) Taso 6 Tehtävät edellyttävät laajaa tuntemusta maistraatin palveluista tai tehtävän asiakokonaisuuden perusteellista tuntemusta. Tehtäviin sisältyy asioiden valmistelua ja/tai esittelyä päätöksentekijälle. Tehtäviin sisältyy vaativia asiakastilanteita ja yhteydenottoa yhteistyötahoihin. Asiantuntemus 1.6 Tehtävässä vaaditaan asiakokonaisuuden perusteellista tuntemista. Tehtävässä vaaditaan asiantuntemusta selvittää asioita, suorittaa harkintaa ja tehdä päätösehdotuksia ja päätöksiä. Vastuu 2.5 Tehtävässä vastataan päätöksistä ja päätösehdotusten valmistelusta ja esittelystä sekä niiden sisällön oikeellisuudesta. Itsenäisyys 3.5 Tehtävässä suoritetaan itsenäistä harkintaa asioiden valmistelusta ja ratkaisuehdotusten tekemisestä. Tehtävään voi sisältyä itsenäistä päätöksentekoa. Yhteistyötaidot 4.4 Tehtäviin sisältyy vaativia asiakastilanteita ja yhteydenottoja yhteistyötahoihin. Tehtävässä pitää ohjata ja neuvoa asiakasta. Yhteistyön edistäminen työyhteisössä. Koulutus ja työkokemus / Tehtäviin sopivin koulutus on keskiasteen koulutus ja työkokemus 3 5 vuoden työkokemus tai alemman korkeakouluasteen koulutus sekä työkokemus 1-3 vuoden työkokemus. Esimerkkejä tason tehtävistä: - Itseoikaisujen ja oikaisuvaatimusten valmistelutyö - Vaativat selvittelytehtävät väestö- ja kotikuntatiedoissa, juridisten epäselvyyksien ratkaiseminen - Alaikäisen edunvalvonnan merkitseminen Holleen; päätös - Edunvalvonnan siirto toiseen maistraattiin; päätös - (Edunvalvojan määräämistä koskevan päätösehdotuksen tekeminen) - Edunvalvonnan jatkumisen aiheellisuuden selvittäminen - Omaisuudenhoitosuunnitelman valmistelu - (Lupapäätösehdotuksen valmistelu) - Perukirjan osakastietojen vahvistaminen (maksuasetus 50 ) - ATK:n ylläpito (IS) Ero alemman tasokuvauksen tehtäviin: - Tehtävä edellyttää syvää asiantuntemusta tehtävän sisällön suhteen - Laajempi kontaktiverkko

15 MTI-VES (16) Taso 7 Tehtävässä edellytetään asioiden selvittämistä ja tutkimista sekä vaativaa, myös juridista, harkintaa. Tehtävässä suoritetaan valmistelua ja esittelyä sekä tehdään myös päätöksiä. Tehtäviin voi kuulua myös juridista harkintaa vaativaa päätöksentekoa tehtäväkokonaisuuden alueella. Asiantuntemus 1.7 Tehtävässä vaaditaan asiakokonaisuuden perusteellista tuntemista ja maistraatin tehtäviin liittyvän muun hallinnon tuntemusta. Tehtävässä vaaditaan asiantuntemusta selvittää asioita, suorittaa vaativaa harkintaa sekä tehdä päätösehdotuksia ja päätöksiä. Vastuu 2.5 Tehtävässä vastataan päätöksistä ja päätösehdotusten valmistelusta ja esittelystä sekä niiden sisällön oikeellisuudesta. Itsenäisyys 3.6 Tehtävässä suoritetaan itsenäistä harkintaa asioiden valmistelusta ja ratkaisuehdotusten tekemisestä. Tehtävään sisältyy päätöksentekoa. Tehtävässä suunnitellaan työn sisältöä ja toimintatapoja. Yhteistyötaidot 4.5 Tehtäviin sisältyy monimutkaisia ja vaativia asiakastilanteita ja yhteydenottoja yhteistyötahoihin. Tehtävässä pitää ohjata ja neuvoa asiakasta. Koulutus ja työkokemus / Tehtäviin sopivin koulutus on alemman korkeakouluasteen koulutus sekä työkokemus 3-5 vuoden työkokemus tai ylemmän korkeakouluasteen koulutus ja työkokemus 1-3 vuoden työkokemus. Esimerkkejä tason tehtävistä: - Rekisteriin merkittävien henkilötietojen ratkaisu ulkomaalaisten ja ulkomailla tapahtuneiden muutosten rekisteröinnissä; asiakirjojen luotettavuusharkinta - Äänioikeusrekisteriin tehtävät itseoikaisut, korjaukset ja muutokset; päätös - Edunvalvojan määräämistä koskevan päätösehdotuksen tekeminen (esittely) - Lupapäätösehdotuksen tekeminen (esittely) - Holhoustilin tarkastus; tilit ovat erittäin vaikeita ja/tai epäselviä (tileihin liittyy epäselvyyksiä tai laittomuuksia ym. jotka voivat edellyttää toimenpiteisiin ryhtymistä) - Tietolupapäätösten tekeminen - Tietojen luovutukseen liittyvät päätökset (JulkL) Ero alemman tasokuvauksen tehtäviin: - Tehtävässä korostuu esittelytehtäviin liittyvä esittelijän vastuu. Ero ylemmän tasokuvauksen tehtäviin: - Tehtäviin sisältyvä päätöksenteko kohdistuu kapeampaan asiakokonaisuuteen

16 MTI-VES (16) Taso 8 Tehtävässä edellytetään vaativien asioiden selvittämistä ja tutkimista sekä vaativaa, myös juridista, harkintaa. Tehtävässä suoritetaan valmistelua, esittelyä sekä päätöksentekoa. Tehtäviin kuuluu yleensä juridista harkintaa vaativaa päätöksentekoa tehtäväkokonaisuuden alueella Asiantuntemus 1.7 Tehtävässä vaaditaan asiakokonaisuuden perusteellista tuntemista ja maistraatin tehtäviin liittyvän muun hallinnon tuntemusta. Tehtävässä vaaditaan asiantuntemusta selvittää asioita, suorittaa vaativaa harkintaa sekä tehdä päätösehdotuksia ja päätöksiä. Vastuu 2.6 Tehtävässä vastataan päätösten ja ratkaisujen oikeellisuudesta. Tehtävässä vastataan maistraatin aloitteellisuudesta toimenpiteisiin ryhtymisen suhteen. Itsenäisyys 3.6 Tehtävässä suoritetaan itsenäistä harkintaa asioiden valmistelusta ja ratkaisuehdotusten tekemisestä. Tehtävään sisältyy päätöksentekoa. Tehtävässä suunnitellaan työn sisältöä ja toimintatapoja. Yhteistyötaidot 4.5 Tehtäviin sisältyy monimutkaisia ja vaativia asiakastilanteita ja yhteydenottoja yhteistyötahoihin. Tehtävässä pitää ohjata ja neuvoa asiakasta. Koulutus ja työkokemus / Tehtäviin sopivin koulutus on alemman korkeakouluasteen koulutus sekä yli 5 vuoden työkokemus tai ylemmän korkeakouluasteen koulutus ja työkokemus 3-5 vuoden työkokemus. Esimerkkejä tason tehtävistä: - Päätösehdotusten tekeminen (esittely) vaativissa edunvalvojan määräämistä, lupapäätöstä tai tilintarkastusta koskevissa asioissa - Ratkaisujen ja päätösten tekeminen - Ohjaustehtävät - Suunnittelutehtävät Ero alemman tasokuvauksen tehtäviin: - Tehtävään kuuluu keskitetty päätösten tekeminen rajatulla vastuualueella - Vastuu työryhmän tms. toiminnasta. -

17 MTI-VES (16) Taso 9 Tehtävässä suoritetaan vaativia valmistelu- ja esittelytehtäviä sekä tehdään päätöksiä. Tehtäviin voi kuulu maistraatin toiminnan kannalta merkittävää valmistelua, päätöksentekoa ja toimenpiteisiin ryhtymistä. Tehtävät edellyttävät yleensä yhden tai usean tehtäväalueen tai tehtäväkokonaisuuden monipuolista juridista harkintaa ja päätöksentekoa. Asiantuntemus 1.8 Tehtävässä vaaditaan asiakokonaisuuden perusteellista tuntemista sekä maistraatin tehtävien ja niihin liittyvän muun hallinnon tuntemusta. Tehtävässä vaaditaan asiantuntemusta selvittää asioita, suorittaa vaativaa harkintaa ja tehdä päätöksiä. Vastuu 2.6 Tehtävässä vastataan päätösten ja ratkaisujen oikeellisuudesta. Tehtävässä vastataan maistraatin aloitteellisuudesta toimenpiteisiin ryhtymisen suhteen. Itsenäisyys 3.6 Tehtävässä suoritetaan itsenäistä harkintaa asioiden valmistelusta ja ratkaisuehdotusten tekemisestä. Tehtävään sisältyy päätöksentekoa. Tehtävässä suunnitellaan työn sisältöä ja toimintatapoja. Yhteistyötaidot 4.6 Tehtäviin sisältyy monimutkaisia ja vaativia asiakastilanteita ja yhteydenottoja yhteistyötahoihin. Tehtävässä pitää ohjata ja neuvoa asiakasta. Tehtävässä edellytetään neuvotteluja erilaisten näkemysten yhteensovittamiseksi sekä asioiden ratkaisemiseksi. Koulutus ja työkokemus Tehtäviin sopivin koulutus on ylemmän korkeakouluasteen koulutus ja työkokemus 3-5 vuoden työkokemus. Esimerkkejä tason tehtävistä: - Kuten tasossa 8 jossa esittelytehtävän lisäksi määräys suorittaa rajattuja yleensä henkikirjoittajan tehtäviin kuuluvia tehtäviä - Maistraatin sisäisen hallinnon suunnittelu- ja kehittämistehtävät

18 MTI-VES (16) Taso 10 Tehtäviin kuuluu mm. maistraatin toiminnan kannalta merkittävien päätösten tekeminen, toimenpiteisiin ryhtyminen ja valituksiin vastaaminen. Tehtävät edellyttävät yhden tai usean tehtäväalueen tai tehtäväkokonaisuuden monipuolista juridista harkintaa ja päätöksentekoa. Tehtävissä annetaan juridista neuvontaa. Asiantuntemus 1.9 Tehtävässä vaaditaan asiakokonaisuuden perusteellista tuntemista sekä maistraatin tehtävien monipuolista osaamista ja maistraatin tehtäviin liittyvän muun hallinnon hyvää tuntemusta. Tehtävässä vaaditaan asiantuntemusta selvittää asioita, suorittaa vaativaa harkintaa ja tehdä päätöksiä. Vastuu 2.6 Tehtävässä vastataan päätösten ja ratkaisujen oikeellisuudesta. Tehtävässä vastataan maistraatin aloitteellisuudesta toimenpiteisiin ryhtymisen suhteen. Itsenäisyys 3.7 Tehtävässä tehdään päätöksiä. Tehtävässä suunnitellaan työn sisältöä ja toimintatapoja. Yhteistyötaidot 4.6 Tehtäviin sisältyy monimutkaisia ja vaativia asiakastilanteita ja yhteydenottoja yhteistyötahoihin. Tehtävässä pitää ohjata ja neuvoa asiakasta. Tehtävässä edellytetään neuvotteluja erilaisten näkemysten yhteensovittamiseksi sekä asioiden ratkaisemiseksi. Koulutus ja työkokemus Tehtäviin sopivin koulutus on ylemmän korkeakouluasteen koulutus ja työkokemus 3-5 vuoden työkokemus. Esimerkkejä tason tehtävistä: - Itseoikaisut, oikaisuvaatimuksen johdosta annettavat päätökset, valituksiin vastaaminen lausunnon, selityksen tai vastineen antaminen - Ilmoitusrikemaksun määrääminen - Asunto-osakeyhtiöiden perusilmoitukset ja yhtiöjärjestysten muutosilmoitukset; ratkaisu - Edunvalvontahakemuksen tekeminen käräjäoikeudelle ja oikeudessa esiintyminen - Edunvalvojan määräämistä koskevan päätöksen tekeminen esittelystä - Tilikauden pidennyksestä päättäminen, tilin tekemisestä vapauttaminen - Uhkasakko- ja teettämisuhkamenettely - Avioliittoon vihkiminen, parisuhteen rekisteröinti - Nimenmuutoshakemuksen päätös; muut kuin NimiA 6 :n mukaiset tapaukset - Julkisen notaarin tehtävät - Perukirjan osakastietojen vahvistaminen (maksuasetus 100 ) Ero alemman tasokuvauksen tehtäviin: - Tehtäviin sisältyy päätöksentekoa laajemman asiakokonaisuuden osalta - Tehtäviin voi sisältyä myös ratkaisuvelvollisuus. Ero ylemmän tasokuvauksen tehtäviin: - Tehtävään ei yleensä sisälly linjanvetoja ratkaisuasioissa - Tehtävä ei yleensä sisällä esimiestehtäviä - Suppeampi työkokonaisuus

19 MTI-VES (16) Taso 11 Tehtäviin kuuluu mm. maistraatin toiminnan kannalta merkittävien päätösten tekeminen, toimenpiteisiin ryhtyminen ja valituksiin vastaaminen. Tehtävät edellyttävät vaativaa ja monipuolista juridista harkintaa ja päätöksentekoa. Tehtävissä annetaan juridista neuvontaa. Lisäksi tehtävään saattaa sisältyä esimiestehtäviä. Asiantuntemus 1.9 Tehtävässä vaaditaan asiakokonaisuuden perusteellista tuntemista sekä maistraatin tehtävien monipuolista osaamista ja maistraatin tehtäviin liittyvän muun hallinnon hyvää tuntemusta. Tehtävässä vaaditaan asiantuntemusta selvittää asioita, suorittaa vaativaa harkintaa ja tehdä päätöksiä. Vastuu 2.7 Tehtävässä vastataan päätösten ja ratkaisujen oikeellisuudesta. Tehtävässä vastataan maistraatin aloitteellisuudesta toimenpiteisiin ryhtymisen suhteen. Tehtävässä luodaan maistraatin ratkaisukäytäntöä. Esimiesvastuu. Itsenäisyys 3.8 Tehtävässä tehdään päätöksiä sekä luodaan maistraatin käytäntöä. Tehtävässä suunnitellaan työn sisältöä ja toimintatapoja koko yksikön osalta. Yhteistyötaidot 4.7 Tehtäviin sisältyy monimutkaisia ja vaativia asiakastilanteita ja yhteydenottoja yhteistyötahoihin. Tehtävässä pitää ohjata ja neuvoa asiakasta. Tehtävässä edellytetään neuvotteluja erilaisten näkemysten yhteensovittamiseksi sekä asioiden ratkaisemiseksi. Tehtävässä edellytetään aktiivista toimimista työyhteisön ohjaajana. Koulutus ja työkokemus Tehtäviin sopivin koulutus on ylemmän korkeakouluasteen koulutus ja työkokemus yli 5 vuoden työkokemus. Esimerkkejä tason tehtävistä: - Itseoikaisut, oikaisuvaatimuksen johdosta annettavat päätökset, valituksiin vastaaminen lausunnon, selityksen tai vastineen antaminen - Asunto-osakeyhtiöiden perusilmoitukset ja yhtiöjärjestysten muutosilmoitukset; ratkaisu - Edunvalvontahakemuksen tekeminen käräjäoikeudelle ja oikeudessa esiintyminen - Edunvalvojan määräämistä koskevan päätöksen tekeminen esittelystä - Lupapäätöksen tekeminen esittelystä - Omaisuudenhoitosuunnitelman hyväksyminen - Uhkasakko- ja teettämisuhkamenettely - Nimenmuutoshakemuksen päätös; muut kuin NimiA 6 :n mukaiset tapaukset - Julkisen notaarin tehtävät - Perukirjan osakastietojen vahvistaminen (maksuasetus 67 ) - Päätöksenteko henkilöstö- ja taloushallinnon asioissa - Linjanveto ratkaisuasioissa - Yhteiskuntasuhteiden hoitaminen - Edunvalvontapalvelujen järjestämisen valvonta - Maistraatin palveluyksikön, holhoustoimen yksikön tai muun vastaavan yksikön vastuullinen vetäminen - Maistraatin päällikön sijaisen tehtävät

20 MTI-VES (16) Ero alemman tasokuvauksen tehtäviin: - Tehtävässä tehdään linjanvetoja ratkaisuasioissa - Tehtäviin sisältyy yhteiskunnallista vastuuta mm. siitä, että maistraattien yhteistyökumppanit (kunnat, seurakunnat) toimittavat väestötietoihin rekisteröitävät tiedot ajoissa ja oikeassa muodossa ja että kuntien edunvalvontapalvelujen tuottaminen on asianmukaisesti järjestetty - Tehtävässä toimitaan usein asian korkeimpana asiantuntijana - Tehtäviin sisältyy asiantuntijavastuuta yhden tai usean tehtäväalueen osalta - Tehtävät yleensä laaja-alaisempia kuin edellisessä ryhmässä

Henkilökohtaisen palkanosan arviointitekijät on kuvattu liitteessä 3 sekä numeroarvosanojen sisältö liitteessä 4.

Henkilökohtaisen palkanosan arviointitekijät on kuvattu liitteessä 3 sekä numeroarvosanojen sisältö liitteessä 4. VES: 260551 Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoa lääninhallituksissa koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja, joka tehtiin 17. päivänä marraskuuta 2003 sisäasiainministeriön,

Lisätiedot

Tätä virkaehtosopimusta sovelletaan maistraattien virkamiesten palkkaukseen.

Tätä virkaehtosopimusta sovelletaan maistraattien virkamiesten palkkaukseen. 1(6) Maistraattien palkkausjärjestelmää koskeva tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 29. päivänä helmikuuta 2008 valtiovarainministeriön, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö

Lisätiedot

Hallinnon tietotekniikkakeskuksen (Haltik) palkkausjärjestelmän

Hallinnon tietotekniikkakeskuksen (Haltik) palkkausjärjestelmän 1 Hallinnon tietotekniikkakeskuksen (Haltik) palkkausjärjestelmän käyttöönottoa koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja, joka tehtiin 29 päivänä tammikuuta 2010 sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Uusi palkkausjärjestelmä toteutetaan työsopimussuhteisen henkilöstön osalta työsopimuksilla.

Uusi palkkausjärjestelmä toteutetaan työsopimussuhteisen henkilöstön osalta työsopimuksilla. 260151/01/101-109 Sisäasiainministeriön palkkausjärjestelmän uudistamista koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja, joka tehtiin 11 päivänä toukokuuta 2006 sisäasiainministeriön,

Lisätiedot

PALKKALIITE (K) Vaativat johtamistehtävät (yksikön päällikkö tai esimies), erittäin vaativat kehittämis-

PALKKALIITE (K) Vaativat johtamistehtävät (yksikön päällikkö tai esimies), erittäin vaativat kehittämis- LIITE 2 PALKKALIITE 02 I SOVELTAMISALA Viestintäviraston henkilöstön tehtävien vaativuusluokka ja tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy Viestintäviraston, Viestintäviraston henkilöstö ry:n ja JUKO ry:n

Lisätiedot

VES 280151 PL 01. 1 Keskustason sopimusmääräykset

VES 280151 PL 01. 1 Keskustason sopimusmääräykset VES 280151 PL 01 Tarkentava virkaehtosopimus vuoden 2011 virasto- ja tasaarvoerän kohdentamisesta valtiovarainministeriössä ja ministeriön palkkausjärjestelmää koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

VES: 260651 29.2.2008 PL: 01

VES: 260651 29.2.2008 PL: 01 VES: 260651 29.2.2008 PL: 01 Väestörekisterikeskus sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Palkansaajajärjestö Pardia ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ovat tehneet 29.

Lisätiedot

Liitteenä ovat henkilökohtaisen palkanosan kriteerit henkilöstölle (liite 2) ja esimiehille (liite 3).

Liitteenä ovat henkilökohtaisen palkanosan kriteerit henkilöstölle (liite 2) ja esimiehille (liite 3). Pöytäkirja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä koskien palkkausjärjestelmän kehittämistä Neuvotteluosapuolet

Lisätiedot

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 25 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä virastoerän

Lisätiedot

2 Vaativuusarviointijärjestelmä ja tehtävien vaativuuden arviointi

2 Vaativuusarviointijärjestelmä ja tehtävien vaativuuden arviointi Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoa kihlakunnanulosottomiehiin koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen allekirjoittamispöytäkirja, joka tehtiin 30 päivänä marraskuuta 2007 oikeusministeriön ja Julkisalan

Lisätiedot

TES: 325002 PL: 01 Liite 1

TES: 325002 PL: 01 Liite 1 TES: 325002 PL: 01 Liite 1 MEKin palkkausjärjestelmäliite 1 Määräysten soveltamisala Määräyksiä sovelletaan Matkailun edistämiskeskuksen (MEK) niihin kotimaassa työskenteleviin työsopimussuhteisiin toimihenkilöihin,

Lisätiedot

15.4.2010 ad OM 8/102/2010 1(2)

15.4.2010 ad OM 8/102/2010 1(2) OIKEUSMINISTERIÖ PÄÄTÖS 15.4.2010 ad OM 8/102/2010 1(2) Asia Samapalkkaerän kohdentaminen oikeuslaitoksen yleisellä sopimusalalla; uusiin välitasoihin Y 7,5 ja Y 8,5 sijoittuvat virkamiehet, uusien vaativuustasojen

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus

1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus HAKl20101121 Hätäkeskuslaitosta koskeva tarkentava virkaehtosopimus kehittämiserien kohdentamisesta Hätäkeskuslaitoksen palkkausj ärj estelmään, joka on tehty 28.1.2010 Hätäkeskuslaitoksen, Julkisalan

Lisätiedot

Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt.

Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt. TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES:299451 PL:01 PR:101-113 (liite 1) VES:299751 PL:01-05 (liite2) OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 28 päivänä

Lisätiedot

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus sekä Tutkimusväen liitto TUTKI ry. ja Akava JS ry. ovat tehneet 18 päivänä helmikuuta 2000 tarkentavan virkaehtosopimuksen Tilastokeskuksen virkasuhteiseen

Lisätiedot

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko.

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko. PÖYTÄKIRJA Työehtosopimus STUK/ JUKO ry TES: 33 10 01 Tarkentava virkaehtosopimus STUK/ JUKO ry, VES: 33 10 51 Pöytäkirja Säteilyturvakeskuksen (STUK) ja JUKO ry:n välisestä neuvottelusta, joka pidettiin

Lisätiedot

Sopimusta sovelletaan Tekesiin vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virka- ja työsopimussuhteiseen

Sopimusta sovelletaan Tekesiin vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virka- ja työsopimussuhteiseen Tarkentava virkaehtosopimus ja työehtosopimus tehtävien vaativuuteen perustuvasta palkkausjärjestelmästä Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksessa (jäljempänä Tekes). Sopimus on tehty 28 päivänä

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti. # 12886 2068/85/2008 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Maaseutuvirastossa. Sopimus on tehty 15:nä päivänä joulukuuta 2008 Maaseutuviraston sekä Julkisalan

Lisätiedot

1 Tehtäväkohtaisen palkanosan määräytymistä koskeva liite 1 tarkistetaan oheisen liitteiden 1 ja 2 mukaiseksi.

1 Tehtäväkohtaisen palkanosan määräytymistä koskeva liite 1 tarkistetaan oheisen liitteiden 1 ja 2 mukaiseksi. 1 Tarkentava virkaehtosopimus ulkoasiainministeriön, Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys Uhvy ry:n ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry:n välillä ulkoasiainhallinnon virkamiehiin sovellettavasta

Lisätiedot

1 Suhde aikaisempiin sopimuksiin

1 Suhde aikaisempiin sopimuksiin VES 318051 TES 318003 Ilmatieteen laitoksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Pardia ry:n ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä tehtiin tarkentava virka-

Lisätiedot

Osapuolten välisen työehtosopimuksen 7 :n mukainen ja virkaehtosopimuksen 7 :n mukainen toimiraha on 1.10.2007 lukien:

Osapuolten välisen työehtosopimuksen 7 :n mukainen ja virkaehtosopimuksen 7 :n mukainen toimiraha on 1.10.2007 lukien: TES: 313012 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS (sisävesiluotsit, väylämestarit ja väylänhoitajat) P ö y t ä k i r j a Merenkulkulaitoksen ja Suomen Merimies-Unioni SMU ry:n välisestä työ/virkaehtosopimusneuvottelusta,

Lisätiedot

Tarkentava virkaehtosopimus (UPJ) verohallinnossa noudatettavasta palkkausjärjestelmästä

Tarkentava virkaehtosopimus (UPJ) verohallinnossa noudatettavasta palkkausjärjestelmästä 281851 Tarkentava virkaehtosopimus (UPJ) verohallinnossa noudatettavasta palkkausjärjestelmästä Verohallitus sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry., Palkansaajajärjestö Pardia ry. sekä

Lisätiedot

Todettiin, että liittoerä on suuruudeltaan 0,38 % ja tasa-arvoerä 0,12 % sopimusalan palkkasummasta (tasa-arvoerän laskelma liitteenä 1).

Todettiin, että liittoerä on suuruudeltaan 0,38 % ja tasa-arvoerä 0,12 % sopimusalan palkkasummasta (tasa-arvoerän laskelma liitteenä 1). Sopimuksen nro 267551 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 3.5.2006 sisäasiainministeriön sekä JHL ry:n, JUKO ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä vuoden 2006 liitto- ja tasa-arvoerien

Lisätiedot

KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Akava-JS ry, Palkansaajajärjestö

Lisätiedot

260151/01/101-109 Liite 1

260151/01/101-109 Liite 1 260151/01/101-109 Liite 1 Sisäasiainministeriön palkkausjärjestelmää koskeva tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin sisäasiainministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon Tekniset VETY

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty valtion virka- ja työehtosopimuksen sopimuskaudelle 2010-2012 mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty valtion virka- ja työehtosopimuksen sopimuskaudelle 2010-2012 mukaisesti. TRAFI/20771/01.00.01/2010 Virkaehtosopimus 4.1.2011 Virkaehtosopimus Liikenteen turvallisuusviraston sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelu-järjestö JUKO ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Lisätiedot

VES: 310251 TES: 310201. 1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus

VES: 310251 TES: 310201. 1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus VES: 310251 TES: 310201 Virka- ja työehtosopimus, joka tehtiin 22.6.2010 Liikenneviraston sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n ja Palkansaajajärjestö

Lisätiedot

Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan. joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan,

Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan. joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan, Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan palkkausjärjestelmästä, joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan, jota edustaa hallinnonalan neuvotteluviranomaisena

Lisätiedot

Sopimus korvaa 2.12.2010 tehdyn oikeuslaitoksen yleisen tarkentavan virkaehtosopimuksen myöhempine muutoksineen.

Sopimus korvaa 2.12.2010 tehdyn oikeuslaitoksen yleisen tarkentavan virkaehtosopimuksen myöhempine muutoksineen. ves-koodi: 251053 Oikeuslaitoksen yleistä sopimusalaa koskeva tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 22 päivänä kesäkuuta 2011 oikeusministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

Lisätiedot

Sopimusta ei sovelleta työnantajavirkamiehiin eikä harjoittelutehtävissä oleviin tai tukityöllistetyksi palkattavaan henkilöstöön.

Sopimusta ei sovelleta työnantajavirkamiehiin eikä harjoittelutehtävissä oleviin tai tukityöllistetyksi palkattavaan henkilöstöön. VES 280351 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry. ovat tehneet 15. helmikuuta tarkentavan virkaehtosopimuksen valtion palkkausjärjestelmän käytöstä

Lisätiedot

Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi tehdään liitteen 2 mukaisesti.

Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi tehdään liitteen 2 mukaisesti. 268151/01/1-10 Pöytäkirja Sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Julkisten- ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n neuvotteluista,

Lisätiedot

Tarkentava virkaehtosopimus valtion palkkausjärjestelmästä. valtion oppilaitoksissa muun kuin opetushenkilöstön

Tarkentava virkaehtosopimus valtion palkkausjärjestelmästä. valtion oppilaitoksissa muun kuin opetushenkilöstön Tarkentava virkaehtosopimus valtion palkkausjärjestelmästä Opetushallituksen toimialaan kuuluvissa valtion oppilaitoksissa muun kuin opetushenkilöstön osalta. Sopimus on tehty 17. päivänä kesäkuuta 2011

Lisätiedot

Palkkausjärjestelmään liittyvästä arviointi- ja kehittämisryhmästä sovitaan tarkemmin tämän virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjassa.

Palkkausjärjestelmään liittyvästä arviointi- ja kehittämisryhmästä sovitaan tarkemmin tämän virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjassa. DNo YM 1/10/2012 Ympäristöministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välillä on 9.1.2012 tehty

Lisätiedot

Virka- ja työehtosopimusnumero Palkkaliitenumero Palkkaryhmänumero (vaat.tasot 10-22) T A R K E N T A V A V I R K A - J A T Y ÖE H T O S O P I M U S

Virka- ja työehtosopimusnumero Palkkaliitenumero Palkkaryhmänumero (vaat.tasot 10-22) T A R K E N T A V A V I R K A - J A T Y ÖE H T O S O P I M U S . Virka- ja työehtosopimusnumero Palkkaliitenumero Palkkaryhmänumero (vaat.tasot 10-22) T A R K E N T A V A V I R K A - J A T Y ÖE H T O S O P I M U S Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus,

Lisätiedot

Sopimusta sovelletaan vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virka- ja työsuhteiseen henkilöstöön.

Sopimusta sovelletaan vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virka- ja työsuhteiseen henkilöstöön. 1 Tarkentava virkaehtosopimus ja työehtosopimus MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus), Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välillä MTT:n

Lisätiedot

Sopimusta sovelletaan aluehallintovirastojen toistaiseksi virkaan nimitettyihin virkamiehiin.

Sopimusta sovelletaan aluehallintovirastojen toistaiseksi virkaan nimitettyihin virkamiehiin. Tarkentava virkaehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta aluehallintovirastoissa. Sopimus on tehty 24. päivänä marraskuuta 2011 Itä-Suomen aluehallintoviraston, Julkisalan koulutettujen

Lisätiedot

, VES , TES SMDno/2011/102 1

, VES , TES SMDno/2011/102 1 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 16 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry :n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry :n välillä virastoerän

Lisätiedot

Vaativuuskehikossa vieraan kielen käytöllä viitataan tehtäviin, joissa henkilö joutuu käyttämään useampaa kuin yhtä kieltä.

Vaativuuskehikossa vieraan kielen käytöllä viitataan tehtäviin, joissa henkilö joutuu käyttämään useampaa kuin yhtä kieltä. Yliopistojen palkkausjärjestelmä ÝPJ (Liite 2) Liite 2 MUUN HENKILÖSTÖN VAATIVUUSKEHIKKO Vaativuuskehikkoa sovelletaan muissa kuin opetus- ja tutkimustehtävissä toimivan henkilöstön tehtävien vaativuuden

Lisätiedot

1 Sopimuksen perusteet

1 Sopimuksen perusteet 1(13) Tarkentava virkaehtosopimus ja työehtosopimus, joka tehtiin lokakuun 2 päivänä 2008 Tilastokeskuksen ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n

Lisätiedot

Palkkaus muodostuu - tehtävien vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta

Palkkaus muodostuu - tehtävien vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta Työehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (TES: 331002) Tarkentava virkaehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (VES: 331052) Säteilyturvakeskus (STUK), Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet 24.8.2006 tarkentavan virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Muutetaan 4 :n liite 1, 8 :n liite 3, 5 ja 10. 4 Peruspalkka

Muutetaan 4 :n liite 1, 8 :n liite 3, 5 ja 10. 4 Peruspalkka Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 31 päivänä tammikuuta 2002 oikeusministeriön ja AKAVA-JS ry:n välillä tuomioistuinten tuomareiden ja lakimiesten palkkauksesta tehdyn tarkentavan virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES: 298151 OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Suomen Akatemia

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES: 298151 OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Suomen Akatemia TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES: 298151 OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Suomen Akatemia Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka allekirjoitettiin 1 päivänä lokakuuta 2008

Lisätiedot

VES 340751 1(3) 1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus

VES 340751 1(3) 1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus VES 340751 1(3) Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 2 päivänä kesäkuuta 2009 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Julkisten

Lisätiedot

VES 321151 ja TES 321101 25/110/2004

VES 321151 ja TES 321101 25/110/2004 VES 321151 ja TES 321101 25/110/2004 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta työvoima- ja elinkeinokeskuksissa. Sopimus on tehty 15. elokuuta 2005 kauppa- ja

Lisätiedot

EVIRAN VAATIVUUSRYHMIEN KUVAUKSET

EVIRAN VAATIVUUSRYHMIEN KUVAUKSET EVIRAN VAATIVUUSRYHMIEN KUVAUKSET Sisällys 1. LUKIJALLE 3 2. TYÖN VAATIVUUDEN ARVIOINTITEKIJÄT 3 3. VAATIVUUSRYHMIEN KUVAUKSET 4 Ammatti-tehtävät 4 Vaativuusryhmä 1 4 Ammatilliset substanssi- ja tukitehtävät

Lisätiedot

VES 324051 TES 324001 Palkkaliite 01. Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöön ottamisesta Kuluttajavirastossa.

VES 324051 TES 324001 Palkkaliite 01. Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöön ottamisesta Kuluttajavirastossa. 1 VES 324051 TES 324001 Palkkaliite 01 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöön ottamisesta Kuluttajavirastossa. Sopimus on tehty.päivänä joulukuuta 2005 Kuluttajaviraston,

Lisätiedot

1 Sopimuksen soveltamisala

1 Sopimuksen soveltamisala VES 280151 PL 01 Valtiovarainministeriö sekä AKAVA JS ry., Palkansaajajärjestö Pardia ry. sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry. ovat tehneet 12 päivänä marraskuuta 2003 tarkentavan virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus. 2 Soveltamisala

1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus. 2 Soveltamisala Tarkentava virkaehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta valtion mielisairaaloissa. Sopimus on tehty 21 päivänä joulukuuta 2006 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Tämä sopimus koskee ulosottovirastojen kihlakunnanulosottomiehiä ja maakunnanvoudinviraston avustavia ulosottomiehiä sekä ulosoton ylitarkastajia.

Tämä sopimus koskee ulosottovirastojen kihlakunnanulosottomiehiä ja maakunnanvoudinviraston avustavia ulosottomiehiä sekä ulosoton ylitarkastajia. Ves-koodi 251055 Tarkentava virkaehtosopimus kihlakunnanulosottomiesten palkkauksesta, Sopimus tehtiin 27 päivänä toukokuuta 2011 oikeusministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

Lisätiedot

Tämä sopimus koskee käräjäoikeuksien haastemiehiä ja haastemiesten esimiehiä (jäljempänä haastemiehiä).

Tämä sopimus koskee käräjäoikeuksien haastemiehiä ja haastemiesten esimiehiä (jäljempänä haastemiehiä). Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoa käräjäoikeuksien haastemiehiin koskeva tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 13 päivänä lokakuuta 2005 oikeusministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö

Lisätiedot

Sopimusta ei sovelleta työnantajavirkamiehiin eikä harjoittelijatehtävässä olevaan tai tukityöllistettäväksi palkattavaan henkilöstöön.

Sopimusta ei sovelleta työnantajavirkamiehiin eikä harjoittelijatehtävässä olevaan tai tukityöllistettäväksi palkattavaan henkilöstöön. Tarkentava virkaehtosopimus ulosottomiesten palkkauksesta. Sopimus tehtiin 1 päivänä kesäkuuta 2009 oikeusministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välillä. 1 Sopimuksen tavoitteet

Lisätiedot

Työehtosopimus verohallinnossa noudatettavasta palkkausjärjestelmästä

Työehtosopimus verohallinnossa noudatettavasta palkkausjärjestelmästä 281805 Työehtosopimus verohallinnossa noudatettavasta palkkausjärjestelmästä Verohallitus sekä Verohallinnon atk-henkilöt VERO-ATK ry ovat tehneet 20 päivänä joulukuuta 2005 työehtosopimuksen verohallinnon

Lisätiedot

1 Sopimuksen perusteet ja tavoitteet

1 Sopimuksen perusteet ja tavoitteet VES 324051 TES 324001 Palkkaliitteet 1 ja 2 Kuluttajaviraston tarkentava virkaehtosopimus 324051 ja työehtosopimus 324001. Sopimus on tehty 8. päivänä kesäkuuta 2011 Kuluttajaviraston, Julkisalan koul

Lisätiedot

SYKE/VES 356051 SYKE/TES 356001

SYKE/VES 356051 SYKE/TES 356001 1 SYKE/VES 356051 SYKE/TES 356001 Suomen ympäristökeskuksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n

Lisätiedot

Palkkavaaka Tehtävänkuvauslomake

Palkkavaaka Tehtävänkuvauslomake Palkkavaaka Tehtävänkuvauslomake Toiminto / yksikkö / osasto: Toimen nimi: VIITETAHTÄVÄ 2 Laadittu: 15.3.2016 1 1. Tehtävän tarkoitus ja sisältö 1.1 Tehtävän tarkoitus ja tavoitteet Tehtävän tarkoituksena

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Tässä sopimuksessa virastolla tarkoitetaan maa- ja metsätalousministeriötä sekä maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaa kumpaakin erikseen.

Tässä sopimuksessa virastolla tarkoitetaan maa- ja metsätalousministeriötä sekä maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaa kumpaakin erikseen. Tarkentava virkaehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Sopimus on tehty 11 päivänä huhtikuuta 2005 maa- ja metsätalousministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö. Columbus- palkkausjärjestelmä. Osa I: Vaativuusarviointi

Maa- ja metsätalousministeriö. Columbus- palkkausjärjestelmä. Osa I: Vaativuusarviointi Maa- ja metsätalousministeriö Columbus- palkkausjärjestelmä Osa I: Vaativuusarviointi 2004 28.1.2014 muutettu kohtaa 3.2., voimaan 1.4.2014 Sisällysluettelo Ydinosaaminen Osaamisen monipuolisuus tai laajuus

Lisätiedot

Osaamispohjainen palkkausjärjestelmä. Esittelyaineisto 2016

Osaamispohjainen palkkausjärjestelmä. Esittelyaineisto 2016 Osaamispohjainen palkkausjärjestelmä Esittelyaineisto 2016 Osaamispohjainen palkkausjärjestelmä TOIMINTATAVAN KEHITTÄMINEN - nykyisen toimintatavan kyseenalaistaminen - toiminnallinen joustavuus - osaamisen

Lisätiedot

Sopimusta sovelletaan työministeriön, Työvoimaopiston ja työvoimatoimistojen vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virkasuhteiseen henkilöstöön.

Sopimusta sovelletaan työministeriön, Työvoimaopiston ja työvoimatoimistojen vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virkasuhteiseen henkilöstöön. 340151 01 101-111 (työvoimatoimistot) 02 102-114 (Työministeriö ja Työvoimaopisto) Tarkentava virkaehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta työministeriössä, Työvoimaopistossa ja työvoimatoimistoissa

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Patentti- ja rekisterihallituksessa. Sopimus on tehty 19 päivänä huhtikuuta 2005 Patentti- ja rekisterihallituksen sekä Julkisalan

Lisätiedot

Sopimus korvaa 12.11.2010 tehdyn tarkentavan virkaehtosopimuksen ulosottomiesten palkkauksesta myöhempine muutoksineen.

Sopimus korvaa 12.11.2010 tehdyn tarkentavan virkaehtosopimuksen ulosottomiesten palkkauksesta myöhempine muutoksineen. VES-koodi: 254051 Tarkentava virkaehtosopimus ulosottomiesten palkkauksesta. Sopimus tehtiin 20 päivänä kesäkuuta 2011 oikeusministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välillä.

Lisätiedot

Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten mukaisesti seuraavaa:

Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten mukaisesti seuraavaa: TES: 313014 Työehtosopimus, joka tehtiin 26.2.2008 Merenkulkulaitoksen ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välillä. Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen TES 270105 Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä 1.9.2003 alkaen noudatettavista eräistä työehtosopimusmääräyksistä

Lisätiedot

Sopimusta sovelletaan Valtiokonttorin vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virkasuhteiseen

Sopimusta sovelletaan Valtiokonttorin vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virkasuhteiseen 1 (8) Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin Valtiokonttorissa 1. päivänä joulukuuta 2010 Valtiokonttorin, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö

Lisätiedot

Sopimusta sovelletaan Kotimaisten kielten keskuksen vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virkasuhteiseen ja työsopimussuhteiseen henkilöstöön.

Sopimusta sovelletaan Kotimaisten kielten keskuksen vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virkasuhteiseen ja työsopimussuhteiseen henkilöstöön. Tarkentava virka- ja työehtosopimus Kotimaisten kielten keskuksen palkkausjärjestelmästä, joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 Kotimaisten kielten keskuksen, jota edustaa hallinnonalan neuvotteluviranomaisena

Lisätiedot

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007. TES : 313011 PL: 01-06 P ö y t ä k i r j a Merenkulkulaitoksen ja Merenkulkulaitoksen tekniset toimihenkilöt MERTE ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin Merenkulkulaitoksessa 9.12.2004.

Lisätiedot

Sopimusta sovelletaan Haltikin vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virkasuhteiseen henkilöstöön.

Sopimusta sovelletaan Haltikin vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virkasuhteiseen henkilöstöön. VES 260451/ 01/ 101 111 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS PALK- KAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTAMISES- TA HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUKSES- SA (HALTIK) Sopimus on tehty 29 päivänä tammikuuta 2010 sisäasiainministeriön

Lisätiedot

- tehtävän vaikuttavuus - tehtävän vuorovaikutus

- tehtävän vaikuttavuus - tehtävän vuorovaikutus Valtiovarainministeriö sekä AKAVA JS ry., Palkansaajajärjestö Pardia ry. sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry. ovat tehneet 12 päivänä marraskuuta 2003 tarkentavan virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Osaamispohjainen palkkausjärjestelmä

Osaamispohjainen palkkausjärjestelmä Osaamispohjainen palkkausjärjestelmä Osaamispohjainen palkkausjärjestelmä TOIMINTATAVAN KEHITTÄMINEN - nykyisen toimintatavan kyseenalaistaminen - toiminnallinen joustavuus - osaamisen laaja-alaisuus ja

Lisätiedot

Tarkentava virkaehtosopimus luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioista ja palkkauksesta

Tarkentava virkaehtosopimus luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioista ja palkkauksesta Tarkentava virkaehtosopimus luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioista ja palkkauksesta Verohallinto sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry., Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

1 Sopimuksen perusta. Valtiovarainministeriö on antanut 29.3.2010 neuvottelu- ja sopimusmääräykset (VM 696/00.00.00/2010) koskien

1 Sopimuksen perusta. Valtiovarainministeriö on antanut 29.3.2010 neuvottelu- ja sopimusmääräykset (VM 696/00.00.00/2010) koskien SÄTEILYTURVAKESKUS - Työehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (TES: 331002) - Tarkentava virkaehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (VES: 331052) - Työehtosopimus STUK/ JUKO ry TES: 33 10 01 - Tarkentava virkaehtosopimus

Lisätiedot

Sopimusta sovelletaan Valtion asuntorahaston vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virkasuhteiseen henkilöstöön.

Sopimusta sovelletaan Valtion asuntorahaston vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virkasuhteiseen henkilöstöön. 10827/191/04 Tarkentava virkaehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Valtion asuntorahastossa Sopimus on tehty 26. päivänä elokuuta 2004 Valtion asuntorahaston sekä Julkisalan koulutettujen

Lisätiedot

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä Liite 1 Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä 1 Sopimuksen ulottuvuus 1. Tätä sopimusta noudatetaan Sosiaalialan Työnantajat ry:n jäseninä olevissa sosiaalialan järjestöissä työskenteleviin

Lisätiedot

VES PL 01 Tarkentava virkaehtosopimus oikeuskanslerinviraston uudesta palkkausjärjestelmästä.

VES PL 01 Tarkentava virkaehtosopimus oikeuskanslerinviraston uudesta palkkausjärjestelmästä. VES 230351 PL 01 Tarkentava virkaehtosopimus oikeuskanslerinviraston uudesta palkkausjärjestelmästä. Sopimus on tehty 3 päivänä joulukuuta 2004 oikeuskanslerinviraston sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö

Lisätiedot

VES: 260651 29.11.2002 PL: 01

VES: 260651 29.11.2002 PL: 01 VES: 260651 29.11.2002 PL: 01 Väestörekisterikeskus ja Akava-JS ry, Palkansaajajärjestö Pardia ry ja Valtion erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry ovat tehneet 29. päivänä marraskuuta 2002 tarkentavan

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS HÄTÄKESKUSLAITOKSEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS HÄTÄKESKUSLAITOKSEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Liite 1 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS HÄTÄKESKUSLAITOKSEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus Sopimuksen tavoitteena on tuloksellista toimintaa tukeva, tehtävän vaativuuteen

Lisätiedot

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS Annettu 7. päivänä huhtikuuta 2016 Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtajan päätöksen mukaisesti määrätään Rikosseuraamuslaitoksesta 27 päivänä marraskuuta 2009 annetun

Lisätiedot

SOPIMUSMÄÄRÄYKSET OPINTOTUEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SOPIMUSMÄÄRÄYKSET OPINTOTUEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1 SOPIMUSMÄÄRÄYKSET OPINTOTUEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1 PALKKAUSJÄRJESTELMÄN TAVOITTEET JA SOVELTAMINEN Palkkausjärjestelmän tavoitteena on edistää palkkauksen oikeudenmukaisuutta,

Lisätiedot

2) Sopimuksen soveltamisala Sopimusta noudatetaan opintotuen muutoksenhakulautakunnan virkasuhteiseen henkilöstöön.

2) Sopimuksen soveltamisala Sopimusta noudatetaan opintotuen muutoksenhakulautakunnan virkasuhteiseen henkilöstöön. TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: VES:297051, PL:01,PR:104-110 OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Opintotuen muutoksenhakulautakunta Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka allekirjoitettiin

Lisätiedot

Tämän sopimuksen on valtiovarainministeriö tarkastanut ja hyväksynyt.

Tämän sopimuksen on valtiovarainministeriö tarkastanut ja hyväksynyt. VES322551 PL:01 TES322501 PL:01 ja 02 Tekes - Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry/tekes TEK ry ja Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Keskustason sopimuksen 4 :n mukaan palkkoja korotetaan siitä ilmenevillä yleiskorotuksilla.

Keskustason sopimuksen 4 :n mukaan palkkoja korotetaan siitä ilmenevillä yleiskorotuksilla. Pöytäkirja valtiovarainministeriön 2.11.2007 antamien neuvottelumääräysten kohdan 3 mukaisesta sopimusten uudistamisen ja vuoden 2007 yleiskorotuksen toteamisesta. Pöytäkirja on laadittu 20 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Sopimusta sovelletaan Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen vakinaisessa virkasuhteessa olevaan (entiseen C palkkaiseen) opetushenkilöstöön.

Sopimusta sovelletaan Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen vakinaisessa virkasuhteessa olevaan (entiseen C palkkaiseen) opetushenkilöstöön. Tarkentava virkaehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen opetushenkilöstön (ent. C-palkkaisten) osalta. Sopimus on tehty 17 päivänä syyskuuta 2007

Lisätiedot

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä 1 Sopimuksen ulottuvuus 1. Tätä sopimusta noudatetaan Sosiaalialan Työnantajat ry:n jäseninä olevissa sosiaalialan järjestöissä työskenteleviin toimihenkilöihin.

Lisätiedot

tuntee tiimin ja ryhmän syntyprosessin ymmärtää oman roolin merkityksen tiimi- ja ryhmätyössä

tuntee tiimin ja ryhmän syntyprosessin ymmärtää oman roolin merkityksen tiimi- ja ryhmätyössä 1 Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto PAKOLLISET TUTKINNON OSAT MONIAMMATILLINEN TYÖ Näytön antaja: Näytön arvioija: Paikka ja aika: TIIMI- JA RYHMÄTYÖTAIDOT kykenee työskentelemään tiimissä

Lisätiedot

1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus

1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus VES 230251 PL 01 Valtioneuvoston kanslia sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry ja Valtion ja erityisalojen ammattiliitto VAL ry. ovat tehneet 18 päivänä elokuuta 2004 tarkentavan virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 25.2.2004: Osaaminen ja avainhenkilöt Rekrytoinnin tarkistuslista... lähde:www.pk-rh.com Onko uuden työntekijän

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen SOPIMUS 1 (5) 16.3.2015 Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen 1. Sopimuksen tausta ja lähtökohdat Maakuntajohtajan virkaan sovelletaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kunnallisen

Lisätiedot

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä.

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KIRKON PALKKAUSMÄÄRÄYKSISTÄ 1.5.2007

Lisätiedot

Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneet

Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneet Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneet Vähimmäispalkkasuositus 1.8.2016 31.1.2018 Akavan Erityisalat, SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ja Taideja kulttuurialan

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Ilmatieteen laitoksen ja Pardia ry:n välinen työehtosopimus TES 318001

Ilmatieteen laitoksen ja Pardia ry:n välinen työehtosopimus TES 318001 Ilmatieteen laitoksen ja Pardia ry:n välinen työehtosopimus TES 318001 1 Soveltamisala Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Ilmatieteen laitoksen palveluksessa yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa

Lisätiedot

Viestinnän asiantuntijat

Viestinnän asiantuntijat Viestinnän asiantuntijat Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry ovat antaneet tämän vähimmäispalkkasuosituksen yksityisellä

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot