Tehtävien vaativuuden arviointia varten maistraatin virkamiehen tehtävistä tulee laatia toimenkuvaus.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tehtävien vaativuuden arviointia varten maistraatin virkamiehen tehtävistä tulee laatia toimenkuvaus."

Transkriptio

1 Maistraattien palkkausjärjestelmää koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja, joka tehtiin 29 päivänä helmikuuta 2008 valtiovarainministeriön, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välillä 1(3) 1 Allekirjoituspöytäkirjan sisältö Neuvotteluosapuolet ovat maistraattien palkkausjärjestelmästä tehtyyn tarkentavaan virkaehtosopimukseen liittyen sopineet eräistä sen soveltamiseen liittyvistä asioista tämän pöytäkirjan ja sen liitteiden mukaisesti. 2 Tehtäväkohtainen palkanosa Tehtävien vaativuuden arviointia varten maistraatin virkamiehen tehtävistä tulee laatia toimenkuvaus. Tehtäväkohtaisen palkanosan perusteena olevat vaativuustekijät sekä tasokuvausten pisteytys vaativuustasoittain on määritelty tämän pöytäkirjan liitteessä 1. Tehtäväkohtaisen palkanmäärityksen avuksi on laadittu esimerkkejä vaativuustasoihin sijoittuvista tehtävistä. Esimerkkiluettelot vaativuustasoihin sijoittuvista tehtävistä ovat tämän pöytäkirjan liitteessä 1B. 3 Henkilökohtainen palkanosa Maistraattiin uutena tulevan virkamiehen henkilökohtainen suoritustaso määritellään virkaehtosopimuksen 5 :n 7 momentin perusteella. Mikäli suoritustason arvioinnissa ei toisin harkita, tulee suorituksen määrittelyssä käyttää tasoa 6, kunnes varsinainen suorituksen arviointi on tehty. Henkilökohtaisen palkanosan arviointitekijät ja numeroarvosanojen sisältö on kuvattu liitteessä 2 sekä arviointitekijät maistraatin päälliköiden osalta erikseen liitteessä 2B. Määrärahatilanne ei saa vaikuttaa henkilökohtaisen työsuorituksen arviointiin 4 Erinäiset virastokohtaiset palkanlisät ja lisäpalkkiot Seuraavia virastokohtaisesti tarkentavin virkaehtosopimuksin sovittuja tai työnantajan päätöksiin perustuvia palkanlisiä ja lisäpalkkioita suoritetaan edelleen niissä sovitun tai määrätyn mukaisesti: kaupanvahvistajapalkkio, vihkimispalkkio, luottamusmies- ja pääluottamusmiespalkkio ja työsuojeluvaltuutetun palkkio. Lisäksi suoritetaan kielilisää ja kielitaitolisää liitteen 3 mukaisesti. 5 Henkilöstön edustajien asema Henkilöstön edustajat ovat keskeisiä työyhteisön kehittäjiä ja työhyvinvoinnin edistäjiä.

2 Jos työnantaja ja osittain varsinaista työtehtävistä vapautettu luottamusmies yhdessä toteavat, että varsinaisia työtehtäviä on luottamusmiestehtävän vuoksi syytä järjestellä luottamusmiestehtävän ajaksi ja järjestely aiheuttaa tehtävien vaativuuden alenemisen, korotetaan hänen tehtäväkohtaista palkanosaansa alenemista vastaavalla lisäpalkkiolla. Lisäpalkkio rinnastetaan tehtäväkohtaiseen palkanosaan yleiskorotuksia toteutettaessa. Niiden luottamusmiesten, joiden luottamusmiestehtävien hoidon on sovittu vievän alle puolet työajasta, henkilökohtainen suoritustaso arvioidaan sen perusteella, miten hän suoriutuu varsinaisista työtehtävistä. Jos on sovittu, että luottamusmiehen tehtävät vievät yli puolet työajasta, henkilökohtainen suoritustaso arvioidaan sen tiedon perusteella, joka on käytettävissä virkamiehen tarkentavan virkaehtosopimuksen 5 :n 2 momentissa tarkoitetusta kyvystään suoriutua tehtävistään. 2(3) 6 Läänikohtaisen arviointiryhmän kokoonpano ja tehtävät Etelä-Suomen lääninhallitus ja Länsi-Suomen lääninhallitus sekä Itä-Suomen lääninhallitus yhdessä Oulun lääninhallituksen ja Lapin lääninhallituksen kanssa asettavat läänien maistraateille arviointiryhmät. Arviointiryhmä käsittelee uusien ja muuttuneiden tehtävien vaativuusarvioinnit sekä maistraatin päällikköä lukuun ottamatta vaativuustason arviointia koskevat erimielisyystapaukset ja määrittelee kantansa niihin. Arviointiryhmä tarkastelee vuosittain takuupalkkaa saavien määrää. Lisäksi arviointiryhmän tehtävänä on seurata palkkausjärjestelmän yhdenmukaista soveltamista alueen maistraateissa sekä tehdä palkkausjärjestelmän kehittämisehdotuksia valtakunnalliselle seurantaryhmälle. Arviointiryhmä muodostuu työnantajan ja allekirjoittajajärjestöjen edustajista siten, että työnantajalla on kolme edustajaa ja kullakin allekirjoittajajärjestöllä yksi edustaja. Maistraatin päällikkö ei voi toimia henkilöstön edustajana. Arviointiryhmän jäsenille nimetään varajäsenet. Työnantajan edustajista yksi toimii puheenjohtajana arviointiryhmässä. Arviointiryhmä nimeää sihteerin. 7 Valtakunnallisen seurantaryhmän kokoonpano ja tehtävät Valtiovarainministeriö asettaa maistraattien palkkausjärjestelmän valtakunnallisen seurantaryhmän. Seurantaryhmän tehtävänä on kehittää palkkausjärjestelmää, tukea maistraatteja ja läänikohtaisia arviointiryhmiä palkkausjärjestelmän soveltamisessa sekä tuottaa virkaehtosopimuksen mukaista tilastoaineistoa. Lisäksi valtakunnallinen seurantaryhmä käsittelee maistraatin päällikön vaativuustasoa koskevat erimielisyystapaukset lukuun ottamatta työnantajavirkamiehiä. Valtakunnallinen seurantaryhmä koostuu työnantajan ja henkilöstön edustajista siten, että työnantajalla on kolme edustajaa ja kullakin allekirjoittajajärjestöllä yksi edustaja. Seurantaryhmän jäsenille nimetään varajäsenet. Työnantajan edustajista yksi toimii puheenjohtajana arviointiryhmässä. Seurantaryhmä nimeää sihteerin.

3 3(3) 8 Palkkausjärjestelmän kehittäminen Sopimusosapuolet tarkastelevat vuosittain palkkausjärjestelmän toimivuutta ja seuraavat palkkauksen kilpailukykyä maistraateissa ja muussa valtionhallinnossa ja neuvottelevat palkkausjärjestelmän kehittämisestä. Niiden henkikirjoittajien, jotka olivat käyttöönottohetkellä maistraatin palveluksessa ja jotka olisivat oikeutettuja saamaan 10 -vuotiskorotuksen vuoden 2009 loppuun mennessä, palkkauksen kehitystä seurataan syksyllä Maistraatin palkkausjärjestelmän esimerkkiluetteloa vaativuustasoihin sijoittuvista tehtävistä kehitetään mennessä. Tätä työtä johtaa valtakunnallinen seurantaryhmä läänikohtaisten arviointiryhmien avustuksella. 9 Maistraattien toiminnan kehittäminen Maistraattien toimialueiden mahdollinen laajentaminen ei vaikuta alentavasti toiseen maistraattiin yhdistettävän maistraatin palveluksessa olevan henkilön tehtäväkohtaisen palkanosan määrään. 10 Voimassaolo Tämä pöytäkirja on voimassa lukien ja on voimassa kuten tämän pöytäkirjan 1 :n 1 momentissa mainittu tarkentava virkaehtosopimus. Tämä allekirjoituspöytäkirja ei ole voimassa virkaehtosopimuksena, mutta se ilmaisee osapuolten yksimielisen käsityksen siinä käsitellyistä asioista. Allekirjoitukset: Valtiovarainministeriö Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Palkansaajajärjestö Pardia ry Julkisten ja hyvinvointialojen liitto ry

4 MTI-VES (2) Vaativuustekijät Pöytäkirja liite 1 Asiantuntemus Vastuu Itsenäisyys 1.1 Tehtävät ovat hallittavissa lyhytaikaisen työhön perehtymisen jälkeen. Tehtävässä vaaditaan yleisiä työelämän tietoja ja taitoja. 1.2 Tehtävät vaativat rekisterien sisällön ja tarkoituksen ja/tai asiakokonaisuuden tuntemista sekä tarkkuutta. 1.3 Tehtävässä vaaditaan rekisterien tietosisällön tai muun asiakokonaisuuden hyvää tuntemista. Tehtävä vaatii asiantuntemusta ottaa kantaa tiedon oikeellisuuteen tai lainmukaisuuteen. 1.4 Tehtävässä vaaditaan rekisterien tietosisällön tai muun asiakokonaisuuden hyvää tuntemista. Tehtävä vaatii asiantuntemusta ottaa kantaa tiedon oikeellisuuteen tai lainmukaisuuteen. Tehtävässä pitää pystyä selvittämään tiedon oikeellisuus esim. alkuperäislähteestä. 1.5 Tehtävässä vaaditaan rekisterien tietosisällön tai muun asiakokonaisuuden perusteellista tuntemista. Tehtävä vaatii asiantuntemusta ottaa kantaa tiedon oikeellisuuteen ja lainmukaisuuteen. Tehtävässä pitää pystyä selvittämään tiedon oikeellisuutta. 1.6 Tehtävässä vaaditaan asiakokonaisuuden perusteellista tuntemista. Tehtävässä vaaditaan asiantuntemusta selvittää asioita, suorittaa harkintaa ja tehdä päätösehdotuksia ja päätöksiä. 1.7 Tehtävässä vaaditaan asiakokonaisuuden perusteellista tuntemista ja maistraatin tehtäviin liittyvän muun hallinnon tuntemusta. Tehtävässä vaaditaan asiantuntemusta selvittää asioita, suorittaa vaativaa harkintaa sekä tehdä päätösehdotuksia ja päätöksiä. 1.8 Tehtävässä vaaditaan asiakokonaisuuden perusteellista tuntemista sekä maistraatin tehtävien ja niihin liittyvän muun hallinnon tuntemusta. Tehtävässä vaaditaan asiantuntemusta selvittää asioita, suorittaa vaativaa harkintaa ja tehdä päätöksiä. 1.9 Tehtävässä vaaditaan asiakokonaisuuden perusteellista tuntemista sekä maistraatin tehtävien monipuolista osaamista ja maistraatin tehtäviin liittyvän muun hallinnon hyvää tuntemusta. Tehtävässä vaaditaan asiantuntemusta selvittää asioita, suorittaa vaativaa harkintaa ja tehdä päätöksiä Tehtävässä vaaditaan maistraatin toimialan laajaa asiantuntemusta, eri asiakokonaisuuksien erityisasiantuntemusta, vaativaa organisaation hallintoon ja johtoon liittyvää asiantuntemusta sekä muun hallinnon hyvää tuntemusta. Tehtävässä vaaditaan asiantuntemusta selvittää asioita, suorittaa vaativaa harkintaa ja tehdä päätöksiä. 2.1 Tehtävässä on suorittamisen vastuu. 2.2 Tehtävässä vastataan toimenpiteiden oikeellisuudesta. 2.3 Tehtävässä vastataan epäselvienkin tietojen oikeellisuuden selvittämisestä 2.4 Tehtävässä vastataan epäselvienkin tietojen oikeellisuuden selvittämisestä ja/tai tehtävässä on työnjohdollinen vastuu tai laaja-alainen valmisteluvastuu 2.5 Tehtävässä vastataan päätöksistä ja päätösehdotusten valmistelusta ja esittelystä sekä niiden sisällön oikeellisuudesta. 2.6 Tehtävässä vastataan päätösten ja ratkaisujen oikeellisuudesta. Tehtävässä vastataan maistraatin aloitteellisuudesta toimenpiteisiin ryhtymisen suhteen. 2.7 Tehtävässä vastataan päätösten ja ratkaisujen oikeellisuudesta. Tehtävässä vastataan maistraatin aloitteellisuudesta toimenpiteisiin ryhtymisen suhteen. Tehtävässä luodaan maistraatin ratkaisukäytäntöä. Esimiesvastuu. 2.8 Tehtävässä vastataan päätösten ja ratkaisujen oikeellisuudesta. Tehtävässä vastataan maistraatin aloitteellisuudesta toimenpiteisiin ryhtymisen suhteen. Tehtävässä luodaan maistraatin ratkaisukäytäntöä. Tehtävässä vastataan maistraatin toimintojen järjestämisestä. 3.1 Tehtävät ovat määrämuotoisia ja ohjeistettuja. 3.2 Tehtävässä täytyy havaita selvittämistä vaativat asiat. Tehtävät ovat määrämuotoisia ja ohjeistettuja, mutta tehtävät suoritetaan itsenäisesti. 3.3 Tehtävässä suoritetaan itsenäistä harkintaa, valmistelua ja ratkaisuntekoa 3.4 Tehtävässä suoritetaan itsenäistä harkintaa ja siinä edellytetään päätöksentekoa myös ongelmallisten tilanteiden ratkaisemiseksi. Ratkaisujen ohjaus. 3.5 Tehtävässä suoritetaan itsenäistä harkintaa asioiden valmistelusta ja ratkaisuehdotusten tekemisestä. Tehtävään voi sisältyä itsenäistä päätöksentekoa. 3.6 Tehtävässä suoritetaan itsenäistä harkintaa asioiden valmistelusta ja ratkaisuehdotusten tekemisestä. Tehtävään sisältyy päätöksentekoa. Tehtävässä suunnitellaan työn sisältöä ja toimintatapoja. 3.7 Tehtävässä tehdään päätöksiä. Tehtävässä suunnitellaan työn sisältöä ja toimintatapoja. 3.8 Tehtävässä tehdään päätöksiä sekä luodaan maistraatin käytäntöä. Tehtävässä suunnitellaan työn sisältöä ja toimintatapoja koko yksikön osalta. 3.9 Tehtävässä tehdään päätöksiä sekä luodaan maistraatin käytäntöä. Tehtävässä suunnitellaan työn sisältöä ja toimintatapoja koko maistraatin osalta.

5 MTI-VES (2) Yhteistyötaidot 4.1 Ryhmän jäsenenä toimiminen. Tavanomaiset asiakastilanteet. 4.2 Tehtäviin sisältyy asiakastilanteita, joissa pitää ohjata ja neuvoa asiakasta. Tehtävä edellyttää toimimista työyhteisön jäsenenä aktiivisesti. 4.3 Tehtäviin sisältyy asiakastilanteita ja yhteydenottoja yhteistyötahoihin. Tehtävässä ohjataan ja neuvotaan asiakasta. Tehtävä edellyttää toimimista työyhteisön jäsenenä aktiivisesti. 4.4 Tehtäviin sisältyy vaativia asiakastilanteita ja yhteydenottoja yhteistyötahoihin. Tehtävässä pitää ohjata ja neuvoa asiakasta. Yhteistyön edistäminen työyhteisössä. 4.5 Tehtäviin sisältyy monimutkaisia ja vaativia asiakastilanteita ja yhteydenottoja yhteistyötahoihin. Tehtävässä pitää ohjata ja neuvoa asiakasta. 4.6 Tehtäviin sisältyy monimutkaisia ja vaativia asiakastilanteita ja yhteydenottoja yhteistyötahoihin. Tehtävässä pitää ohjata ja neuvoa asiakasta. Tehtävässä edellytetään neuvotteluja erilaisten näkemysten yhteensovittamiseksi sekä asioiden ratkaisemiseksi. 4.7 Tehtäviin sisältyy monimutkaisia ja vaativia asiakastilanteita ja yhteydenottoja yhteistyötahoihin. Tehtävässä pitää ohjata ja neuvoa asiakasta. Tehtävässä edellytetään neuvotteluja erilaisten näkemysten yhteensovittamiseksi sekä asioiden ratkaisemiseksi. Tehtävässä edellytetään aktiivista toimimista työyhteisön ohjaajana. 4.8 Tehtäviin sisältyy monimutkaisia ja vaativia asiakastilanteita ja yhteydenottoja yhteistyötahoihin. Tehtävässä pitää ohjata ja neuvoa asiakasta. Tehtävässä edellytetään neuvotteluja erilaisten näkemysten yhteensovittamiseksi sekä asioiden ratkaisemiseksi. Tehtävässä edellytetään aktiivista toimimista koko maistraatin ohjaajana. Koulutus¹ Työkokemus² 5.1 Tehtäviin sopivin koulutus on ylemmän perusasteen koulutus (peruskoulu) 5.2 Tehtäviin sopivin koulutus on keskiasteen koulutus 5.3 Tehtäviin sopivin koulutus on alemman korkeakouluasteen koulutus 5.4 Tehtäviin sopivin koulutus on ylemmän korkeakouluasteen 6.1 Tehtäviin sopivin työkokemus on alle 1 vuoden työkokemus 6.2 Tehtäviin sopivin työkokemus on 1 3 vuoden työkokemus. 6.3 Tehtäviin sopivin työkokemus on 3 5 vuoden työkokemus. 6.4 Tehtäviin sopivin työkokemus on yli 5 vuoden työkokemus. ¹) Koulutuksella tarkoitetaan sellaista tavoitteellista koulutustasoa, joka olisi tehtävän suorittamista ajatellen sopivin. Kohdassa ei arvioida tehtävää suorittavan henkilön todellista koulutustasoa. ²) Työkokemuksella tarkoitetaan sellaista aikaisempaa työkokemusta, joka tulisi olla esimerkiksi tilanteessa, jossa tehtävään ollaan valitsemassa uutta henkilöä. Taso Vastuu Itsenäisyys Koulutus Asiantuntemus Yhteistyötaidot Työkokemus

6 MTI-VES (16) Tasokuvaukset Pöytäkirja liite 1B Taso 1 Tehtäviin kuuluu mm. erilaisten otteiden ja todistusten antamista, kun tieto annetaan suoraan maistraatin tietojärjestelmästä eikä tiedon sisältöä käsitellä. Lisäksi tasoon kuuluvia tehtäviä ovat esim. postin käsittely. Asiantuntemus 1.1 Tehtävät ovat hallittavissa lyhytaikaisen työhön perehtymisen jälkeen. Tehtävässä vaaditaan yleisiä työelämän tietoja ja taitoja. Vastuu 2.1 Tehtävässä on suorittamisen vastuu. Itsenäisyys 3.1 Tehtävät ovat määrämuotoisia ja ohjeistettuja. Yhteistyötaidot 4.1 Ryhmän jäsenenä toimiminen. Tavanomaiset asiakastilanteet. Koulutus ja työkokemus Tehtäviin sopivin koulutus on ylemmän perusasteen koulutus ja työkokemus alle 1 vuoden työkokemus. Esimerkkejä tason tehtävistä: Otteiden ja todistusten antaminen suoraan järjestelmästä, tiedon sisältöä ei käsitellä Asukasluettelon antaminen Kiinteistönluovutusilmoituksen täyttäminen Asunto-osakeyhtiöiden yhtiöjärjestysten skannaus Postin käsittely, kopiointi, vahtimestarin tehtäviä, puhelinvaihde Arkiston hoitoon liittyvät avustavat tehtävät Ero ylemmän tasokuvauksen tehtäviin: Tiedon sisältöä ei käsitellä vaan se annetaan sellaisena kuin se on Tehtäviin perehtyminen tapahtuu nopeasti Työ ei vaadi yhtä laajaa maistraatin tehtäväkokonaisuuden tuntemista kuin seuraavassa ryhmässä

7 MTI-VES (16) Taso 2 Tehtävät vaativat rekisterien sisällön ja tarkoituksen ja tai muun asiakokonaisuuden tuntemista sekä tarkkuutta. Tehtävissä painottuvat ryhmän 2 tehtävät, mutta yleensä kokonaisuuteen kuuluu myös ryhmien 1, 3 ja 4 tehtäviä. Tehtäviin kuuluu mm. tiedon antamista tietojärjestelmästä, tietojen tallentamista ja rekisterin ylläpitoa sekä tietojen vastaanottoa asiakkailta ja saatujen asiakirjojen teknisluontoista tarkastamista (liitteet, allekirjoitus). Tehtävät voivat olla myös muita maistraatin toimistotehtäviä. Asiantuntemus 1.2 Tehtävät vaativat rekisterien sisällön ja tarkoituksen ja/tai asiakokonaisuuden tuntemista sekä tarkkuutta. Vastuu 2.1 Tehtävässä on suorittamisen vastuu. Itsenäisyys 3.2 Tehtävässä täytyy havaita selvittämistä vaativat asiat. Tehtävät ovat määrämuotoisia ja ohjeistettuja, mutta tehtävät suoritetaan itsenäisesti. Yhteistyötaidot 4.1 Ryhmän jäsenenä toimiminen. Tavanomaiset asiakastilanteet. Koulutus ja työkokemus Tehtäviin sopivin koulutus on keskiasteen koulutus ja työkokemus 1-3 vuoden työkokemus. Esimerkkejä tason tehtävistä: - Ilmoitusten tallentaminen väestötietojärjestelmään - Edunvalvontaa, isyyden tunnustamisen vahvistamista, avioehtojen rekisteröintiä ym. koskevan tiedon tallentaminen yms. - Osoitepalvelu- ja väestötietopuhelin - Väestötietojen poimiminen Focusin valmiilla kyselypohjilla - Muuttoilmoituspuhelin/Josmu-tallennukset - Uskontokunnasta eroaminen - Lainhuudatusten tallentaminen, kiinteistöjen luovutustietojen tallentaminen - Viranomaisilta ilmoituslomakkeella saatavien tietojen tallentaminen (mm. rakennusvalvontaviranomainen) - Äänioikeusrekisterin käyttö, äänioikeuden tarkastaminen - Kauppa- ja yhdistysrekisteri-ilmoitusten vastaanottaminen, diariointi ja teknisluonteinen tarkistus - Edunvalvojan määräämiseen, holhoustoimen lupa-asioihin ja tilintarkastukseen liittyvä teknisluonteinen neuvonta, yleensä tarvittavien asiakirjojen pyytäminen - Holhousasioiden rekisterin ylläpito - Avioliiton ja parisuhteen rekisteröinnin esteiden tutkinta - Perukirjojen, nimenmuutoshakemusten ym. vastaanotto ja diariointi - Toimistotarvikkeiden ja lomakevaraston ylläpito - Käyttöomaisuus- ja irtaimistokirjanpito - Puhelinvaihde - Vahtimestarin tehtävät, turvallisuuspalvelut - Maisa-diariointi - Matti-pääkäyttäjän tehtävät

8 MTI-VES (16) Ero alemman tasokuvauksen tehtäviin: - Tehtävässä tallennetaan tietoa maistraatin tietojärjestelmiin, tallennuksessa on varmistuttava siitä, että tiedot ovat loogisia. - Tietämys maistraatin tehtävien yleisistä piirteistä - Tehtävässä annetaan yleisluontoista neuvontaa asian hoidossa vaativista liitteistä ja menettelyistä tms. Tarkennus esimerkkitehtäviin: Teknisluontoisella neuvonnalla tarkoitetaan mm. neuvontaa yleisesti tarvittavien asiakirjojen ja niiden liitteiden suhteen sekä opastusta asian hoidon menettelytavoissa. Neuvonnassa ei kuitenkaan oteta kantaa yksittäisen asiakkaan tapaukseen.

9 MTI-VES (16) Taso 3 Tehtävässä vaaditaan rekisterien tietosisällön ja/tai muun asiakokonaisuuden hyvää tuntemista. Tehtävä vaatii asiantuntemusta ottaa kantaa tiedon oikeellisuuteen tai lainmukaisuuteen. Tehtävät painottuvat ryhmän 3 tehtäviin, mutta tehtäviin sisältyy yleensä myös ryhmien 1, 2 ja 4 tehtäviä. Tehtävät koostuvat tietojen rekisteröinneistä, rekisteröitävien tietojen sisällön tarkastamisista sekä puutteiden tai selvitystä vaativien asioiden havaitsemisesta sekä lisäselvitysten pyytämisestä. Asiantuntemus 1.3 Tehtävässä vaaditaan rekisterien tietosisällön tai muun asiakokonaisuuden hyvää tuntemista. Tehtävä vaatii asiantuntemusta ottaa kantaa tiedon oikeellisuuteen tai lainmukaisuuteen. Vastuu 2.2 Tehtävässä vastataan toimenpiteiden oikeellisuudesta. Itsenäisyys 3.3 Tehtävässä suoritetaan itsenäistä harkintaa, valmistelua ja ratkaisuntekoa. Yhteistyötaidot 4.2 Tehtäviin sisältyy asiakastilanteita, joissa pitää ohjata ja neuvoa asiakasta. Tehtävä edellyttää toimimista työyhteisön jäsenenä aktiivisesti. Koulutus ja työkokemus Esimerkkejä tason tehtävistä: Tehtäviin sopivin koulutus on keskiasteen koulutus ja työkokemus 1-3 vuoden työkokemus. - Lapsen rekisteröinti - Nimi-ilmoituksen ratkaisu - Muutot ja maastamuutot; ilmoituksen käsittely ja tallentaminen kotikuntamerkinnän tekeminen web-käsittely - Manuaaliotteiden antaminen; tiedot saadaan muista lähteistä kuin tietojärjestelmästä (esim. vanhoista henkikirjoista, kaupparekisteriasiakirjoista jne.) sukuselvitykset historiaotteet - Ulkomailta tulevien tietojen (avioituneet, eronneet ja kuolleet jne.) tallennus selvät tapaukset ryhmien tarkastus - Toimitilatietojen ylläpito - Asunto-osakeyhtiöiden purku - Holhoustilin tarkastus; yksinkertainen tili (esim. vain eläketuloja), tilit selvästi tehtyjä - Yleishallintoon ja julkisen notaarin tehtäviin liittyvät valmistelutehtävät - Veneen rekisteröintitehtävät - Kassanhoito ja laskutus - Laskujen tiliöinti - Kirjanpitotehtävät ja tilitykset - Lähiarkiston hoitaminen - Puhelinkeskus, kulunvalvonta ja raportointi - Maistraatin atk-yhteyshenkilö; ohjelmien käytön tuntemus Ero alemman tasokuvauksen tehtäviin:

10 MTI-VES (16) Taso 4 - Tehtävässä edellytetään laajempaa tietämystä maistraatin tehtävistä - Tehtävä vaatii erityistä tarkkuutta - Tehtäviin kuuluu paljon tiedon havainnointia sekä selvittelyä vaativia asioita Tehtävä edellyttää maistraatin palvelujen laajempaa ja/tai syvällisempää asiantuntemusta sekä vaativampia yhteistyötaitoja sekä rekisterien tietosisällön ja käyttötarkoituksen tai muun asiakokonaisuuden laajempaa ja/tai syvempää asiantuntemusta. Tehtävät painottuvat ryhmän 4 tehtäviin, mutta tehtäviin sisältyy yleensä myös muiden ryhmien tehtäviä. Tehtävät koostuvat tietojen rekisteröinnistä, tiedon oikeellisuuden selvittämisestä sekä tiedon varmentamisesta. Tehtäviin sisältyy myös ilmoitusten ja hakemusten käsittelyä ja ratkaisua. Asiantuntemus 1.4 Tehtävässä vaaditaan rekisterien tietosisällön tai muun asiakokonaisuuden hyvää tuntemista. Tehtävä vaatii asiantuntemusta ottaa kantaa tiedon oikeellisuuteen tai lainmukaisuuteen. Tehtävässä pitää pystyä selvittämään tiedon oikeellisuus esim. alkuperäislähteestä. Vastuu 2.3 Tehtävässä vastataan epäselvienkin tietojen oikeellisuuden selvittämisestä Itsenäisyys 3.3 Tehtävässä suoritetaan itsenäistä harkintaa, valmistelua ja ratkaisuntekoa. Yhteistyötaidot 4.3 Tehtäviin sisältyy asiakastilanteita ja yhteydenottoja yhteistyötahoihin. Tehtävässä ohjataan ja neuvotaan asiakasta. Tehtävä edellyttää toimimista työyhteisön jäsenenä aktiivisesti. Koulutus ja työkokemus / Tehtäviin sopivin koulutus on keskiasteen koulutus ja työkokemus on 1-3 vuoden työkokemus tai alemman korkea-asteen koulutus ja työkokemus alle vuoden työkokemus Esimerkkejä tason tehtävistä: - Rekisterissä olevien puutteiden täydentäminen; tiedot ovat kiistattomia/olemassa olevia, mutta ne pitää varmentaa/yhdistää - Sukuselvitysten tekeminen; uskonnolliset yhdyskunnat - Viranomaisilta ilmoituslomakkeella saatavien tietojen käsittely; selvittäminen, virheellisten tietojen korjaus (tiedon tarkistaminen alkuperäislähteestä) - Vaalivalmiuden ylläpito, rekistereiden ylläpito vaalien aikana - Asunto-osakeyhtiöiden muutostietojen käsittely, ratkaisu ja tallentaminen; hallinto ja edustaminen - Asunto-osakeyhtiöiden perusilmoitusten ja yhtiöjärjestysten muutosten valmistelu päätöksen tekijälle - Alaikäisen edunvalvonnan merkitseminen Holleen; valmistelu - Edunvalvonnan siirto toiseen maistraattiin; valmistelu - Omaisuusluetteloiden tarkastaminen - Perukirjan osakastietojen vahvistamisen valmistelevat tehtävät - Nimenmuutoshakemuksen valmistelevat tehtävät

11 MTI-VES (16) Ero alemman tasokuvauksen tehtäviin: - Tehtävässä suoritetaan tiedon oikeellisuuden harkintaa ja tiedon varmentamista - Tehtävässä suoritetaan valmistelua ja otetaan kantaa asian sisältöön

12 MTI-VES (16) Taso 5 Tehtävässä edellytetään maistraatin palvelujen laajaa tuntemista tai tehtävän asiakokonaisuuden perusteellista tuntemusta. Tehtävässä vastataan rekistereihin merkittävän tiedon sisällön lainmukaisuudesta ja oikeellisuudesta. Tehtävässä ratkaistaan vaativia asioita tai hoidetaan laaja-alaisia ja vaativia valmistelutehtäviä. Tehtävät koostuvat mm. erilaisten kohdennettujen korjausten, selvitysten ja tarkastusten tekemisestä. Tehtävään saattaa sisältyä vaativia asiakastilanteita ja yhteydenottoa yhteistyötahoihin. Tehtävään saattaa sisältyä työnjohtotehtäviä Asiantuntemus 1.5 Tehtävässä vaaditaan rekisterien tietosisällön tai muun asiakokonaisuuden perusteellista tuntemista. Tehtävä vaatii asiantuntemusta ottaa kantaa tiedon oikeellisuuteen ja lainmukaisuuteen. Tehtävässä pitää pystyä selvittämään tiedon oikeellisuutta. Vastuu 2.4 Tehtävässä vastataan epäselvienkin tietojen oikeellisuuden selvittämisestä ja/tai tehtävässä on työnjohdollinen vastuu tai laaja-alainen valmisteluvastuu Itsenäisyys 3.4 Tehtävässä suoritetaan itsenäistä harkintaa ja siinä edellytetään päätöksentekoa myös ongelmallisten tilanteiden ratkaisemiseksi. Ratkaisujen ohjaus. Yhteistyötaidot 4.4 Tehtäviin sisältyy vaativia asiakastilanteita ja yhteydenottoja yhteistyötahoihin. Tehtävässä pitää ohjata ja neuvoa asiakasta. Yhteistyön edistäminen työyhteisössä. Koulutus ja työkokemus / Tehtäviin sopivin koulutus on keskiasteen koulutus ja työkokemus 3 5 vuoden työkokemus tai alemman korkeakouluasteen koulutus sekä työkokemus 1-3 vuoden työkokemus. Esimerkkejä tason tehtävistä: - Työnjohtotehtävät töiden organisointiin kuuluvat tehtävät (töiden jakaminen, resurssien kohdentaminen) tulossopimuksen tavoitteiden asetantaan, seuraamiseen ja raportointiin osallistuminen asiantuntijana toimiminen/ratkaisujen ohjaaminen - Rekistereiden erittäin hyvää tuntemusta edellyttävien korjausten tekeminen - Ulkomaalaisen rekisteröinnin edellytysten selvittäminen ja ratkaisu - Ulkomailla tapahtuneiden henkilötietojen muutosten rekisteröinti tapauksissa, jossa tietojen rekisteröinti vaatii selvitystä - Vaativat perukirjan osakastietojen vahvistamisen valmistelevat tehtävät - Sukuselvityspalvelu - Holhoustilin tarkastus - Avioliiton ja parisuhteen rekisteröinnin esteiden tutkinta; ulkomaalaiset asiakirjat - Nimenmuutoshakemusten ratkaisu; NimiA 6 :n mukaisesti ratkaistavat tapaukset - Vaativat yleishallinnon ja julkisen notaarin valmistelutehtävät - Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävät mm. talousarvion laadintaan liittyvät tehtävät, VES:n mukaisten asioiden valmistelu - Päätearkiston vastuuhenkilön tehtävät

13 MTI-VES (16) - Focusilla annettavien tietojen myynti ja markkinointi - Tietolupapäätösten valmistelu - Vaativat ja laaja-alaiset yhteispalvelutehtävät - Pääkirjanpitotehtävät Ero alemman tasokuvauksen tehtäviin: - Tehtäviin sisältyy paljon epäselvien asioiden käsittelyä ja erikoistapauksia. - Tehtävässä vastataan rekisteriin tehtävien korjausten kohdentamisen suunnittelusta ja toteuttamisesta. - Tehtävän monipuolisuus ja laaja-alaisuus

14 MTI-VES (16) Taso 6 Tehtävät edellyttävät laajaa tuntemusta maistraatin palveluista tai tehtävän asiakokonaisuuden perusteellista tuntemusta. Tehtäviin sisältyy asioiden valmistelua ja/tai esittelyä päätöksentekijälle. Tehtäviin sisältyy vaativia asiakastilanteita ja yhteydenottoa yhteistyötahoihin. Asiantuntemus 1.6 Tehtävässä vaaditaan asiakokonaisuuden perusteellista tuntemista. Tehtävässä vaaditaan asiantuntemusta selvittää asioita, suorittaa harkintaa ja tehdä päätösehdotuksia ja päätöksiä. Vastuu 2.5 Tehtävässä vastataan päätöksistä ja päätösehdotusten valmistelusta ja esittelystä sekä niiden sisällön oikeellisuudesta. Itsenäisyys 3.5 Tehtävässä suoritetaan itsenäistä harkintaa asioiden valmistelusta ja ratkaisuehdotusten tekemisestä. Tehtävään voi sisältyä itsenäistä päätöksentekoa. Yhteistyötaidot 4.4 Tehtäviin sisältyy vaativia asiakastilanteita ja yhteydenottoja yhteistyötahoihin. Tehtävässä pitää ohjata ja neuvoa asiakasta. Yhteistyön edistäminen työyhteisössä. Koulutus ja työkokemus / Tehtäviin sopivin koulutus on keskiasteen koulutus ja työkokemus 3 5 vuoden työkokemus tai alemman korkeakouluasteen koulutus sekä työkokemus 1-3 vuoden työkokemus. Esimerkkejä tason tehtävistä: - Itseoikaisujen ja oikaisuvaatimusten valmistelutyö - Vaativat selvittelytehtävät väestö- ja kotikuntatiedoissa, juridisten epäselvyyksien ratkaiseminen - Alaikäisen edunvalvonnan merkitseminen Holleen; päätös - Edunvalvonnan siirto toiseen maistraattiin; päätös - (Edunvalvojan määräämistä koskevan päätösehdotuksen tekeminen) - Edunvalvonnan jatkumisen aiheellisuuden selvittäminen - Omaisuudenhoitosuunnitelman valmistelu - (Lupapäätösehdotuksen valmistelu) - Perukirjan osakastietojen vahvistaminen (maksuasetus 50 ) - ATK:n ylläpito (IS) Ero alemman tasokuvauksen tehtäviin: - Tehtävä edellyttää syvää asiantuntemusta tehtävän sisällön suhteen - Laajempi kontaktiverkko

15 MTI-VES (16) Taso 7 Tehtävässä edellytetään asioiden selvittämistä ja tutkimista sekä vaativaa, myös juridista, harkintaa. Tehtävässä suoritetaan valmistelua ja esittelyä sekä tehdään myös päätöksiä. Tehtäviin voi kuulua myös juridista harkintaa vaativaa päätöksentekoa tehtäväkokonaisuuden alueella. Asiantuntemus 1.7 Tehtävässä vaaditaan asiakokonaisuuden perusteellista tuntemista ja maistraatin tehtäviin liittyvän muun hallinnon tuntemusta. Tehtävässä vaaditaan asiantuntemusta selvittää asioita, suorittaa vaativaa harkintaa sekä tehdä päätösehdotuksia ja päätöksiä. Vastuu 2.5 Tehtävässä vastataan päätöksistä ja päätösehdotusten valmistelusta ja esittelystä sekä niiden sisällön oikeellisuudesta. Itsenäisyys 3.6 Tehtävässä suoritetaan itsenäistä harkintaa asioiden valmistelusta ja ratkaisuehdotusten tekemisestä. Tehtävään sisältyy päätöksentekoa. Tehtävässä suunnitellaan työn sisältöä ja toimintatapoja. Yhteistyötaidot 4.5 Tehtäviin sisältyy monimutkaisia ja vaativia asiakastilanteita ja yhteydenottoja yhteistyötahoihin. Tehtävässä pitää ohjata ja neuvoa asiakasta. Koulutus ja työkokemus / Tehtäviin sopivin koulutus on alemman korkeakouluasteen koulutus sekä työkokemus 3-5 vuoden työkokemus tai ylemmän korkeakouluasteen koulutus ja työkokemus 1-3 vuoden työkokemus. Esimerkkejä tason tehtävistä: - Rekisteriin merkittävien henkilötietojen ratkaisu ulkomaalaisten ja ulkomailla tapahtuneiden muutosten rekisteröinnissä; asiakirjojen luotettavuusharkinta - Äänioikeusrekisteriin tehtävät itseoikaisut, korjaukset ja muutokset; päätös - Edunvalvojan määräämistä koskevan päätösehdotuksen tekeminen (esittely) - Lupapäätösehdotuksen tekeminen (esittely) - Holhoustilin tarkastus; tilit ovat erittäin vaikeita ja/tai epäselviä (tileihin liittyy epäselvyyksiä tai laittomuuksia ym. jotka voivat edellyttää toimenpiteisiin ryhtymistä) - Tietolupapäätösten tekeminen - Tietojen luovutukseen liittyvät päätökset (JulkL) Ero alemman tasokuvauksen tehtäviin: - Tehtävässä korostuu esittelytehtäviin liittyvä esittelijän vastuu. Ero ylemmän tasokuvauksen tehtäviin: - Tehtäviin sisältyvä päätöksenteko kohdistuu kapeampaan asiakokonaisuuteen

16 MTI-VES (16) Taso 8 Tehtävässä edellytetään vaativien asioiden selvittämistä ja tutkimista sekä vaativaa, myös juridista, harkintaa. Tehtävässä suoritetaan valmistelua, esittelyä sekä päätöksentekoa. Tehtäviin kuuluu yleensä juridista harkintaa vaativaa päätöksentekoa tehtäväkokonaisuuden alueella Asiantuntemus 1.7 Tehtävässä vaaditaan asiakokonaisuuden perusteellista tuntemista ja maistraatin tehtäviin liittyvän muun hallinnon tuntemusta. Tehtävässä vaaditaan asiantuntemusta selvittää asioita, suorittaa vaativaa harkintaa sekä tehdä päätösehdotuksia ja päätöksiä. Vastuu 2.6 Tehtävässä vastataan päätösten ja ratkaisujen oikeellisuudesta. Tehtävässä vastataan maistraatin aloitteellisuudesta toimenpiteisiin ryhtymisen suhteen. Itsenäisyys 3.6 Tehtävässä suoritetaan itsenäistä harkintaa asioiden valmistelusta ja ratkaisuehdotusten tekemisestä. Tehtävään sisältyy päätöksentekoa. Tehtävässä suunnitellaan työn sisältöä ja toimintatapoja. Yhteistyötaidot 4.5 Tehtäviin sisältyy monimutkaisia ja vaativia asiakastilanteita ja yhteydenottoja yhteistyötahoihin. Tehtävässä pitää ohjata ja neuvoa asiakasta. Koulutus ja työkokemus / Tehtäviin sopivin koulutus on alemman korkeakouluasteen koulutus sekä yli 5 vuoden työkokemus tai ylemmän korkeakouluasteen koulutus ja työkokemus 3-5 vuoden työkokemus. Esimerkkejä tason tehtävistä: - Päätösehdotusten tekeminen (esittely) vaativissa edunvalvojan määräämistä, lupapäätöstä tai tilintarkastusta koskevissa asioissa - Ratkaisujen ja päätösten tekeminen - Ohjaustehtävät - Suunnittelutehtävät Ero alemman tasokuvauksen tehtäviin: - Tehtävään kuuluu keskitetty päätösten tekeminen rajatulla vastuualueella - Vastuu työryhmän tms. toiminnasta. -

17 MTI-VES (16) Taso 9 Tehtävässä suoritetaan vaativia valmistelu- ja esittelytehtäviä sekä tehdään päätöksiä. Tehtäviin voi kuulu maistraatin toiminnan kannalta merkittävää valmistelua, päätöksentekoa ja toimenpiteisiin ryhtymistä. Tehtävät edellyttävät yleensä yhden tai usean tehtäväalueen tai tehtäväkokonaisuuden monipuolista juridista harkintaa ja päätöksentekoa. Asiantuntemus 1.8 Tehtävässä vaaditaan asiakokonaisuuden perusteellista tuntemista sekä maistraatin tehtävien ja niihin liittyvän muun hallinnon tuntemusta. Tehtävässä vaaditaan asiantuntemusta selvittää asioita, suorittaa vaativaa harkintaa ja tehdä päätöksiä. Vastuu 2.6 Tehtävässä vastataan päätösten ja ratkaisujen oikeellisuudesta. Tehtävässä vastataan maistraatin aloitteellisuudesta toimenpiteisiin ryhtymisen suhteen. Itsenäisyys 3.6 Tehtävässä suoritetaan itsenäistä harkintaa asioiden valmistelusta ja ratkaisuehdotusten tekemisestä. Tehtävään sisältyy päätöksentekoa. Tehtävässä suunnitellaan työn sisältöä ja toimintatapoja. Yhteistyötaidot 4.6 Tehtäviin sisältyy monimutkaisia ja vaativia asiakastilanteita ja yhteydenottoja yhteistyötahoihin. Tehtävässä pitää ohjata ja neuvoa asiakasta. Tehtävässä edellytetään neuvotteluja erilaisten näkemysten yhteensovittamiseksi sekä asioiden ratkaisemiseksi. Koulutus ja työkokemus Tehtäviin sopivin koulutus on ylemmän korkeakouluasteen koulutus ja työkokemus 3-5 vuoden työkokemus. Esimerkkejä tason tehtävistä: - Kuten tasossa 8 jossa esittelytehtävän lisäksi määräys suorittaa rajattuja yleensä henkikirjoittajan tehtäviin kuuluvia tehtäviä - Maistraatin sisäisen hallinnon suunnittelu- ja kehittämistehtävät

18 MTI-VES (16) Taso 10 Tehtäviin kuuluu mm. maistraatin toiminnan kannalta merkittävien päätösten tekeminen, toimenpiteisiin ryhtyminen ja valituksiin vastaaminen. Tehtävät edellyttävät yhden tai usean tehtäväalueen tai tehtäväkokonaisuuden monipuolista juridista harkintaa ja päätöksentekoa. Tehtävissä annetaan juridista neuvontaa. Asiantuntemus 1.9 Tehtävässä vaaditaan asiakokonaisuuden perusteellista tuntemista sekä maistraatin tehtävien monipuolista osaamista ja maistraatin tehtäviin liittyvän muun hallinnon hyvää tuntemusta. Tehtävässä vaaditaan asiantuntemusta selvittää asioita, suorittaa vaativaa harkintaa ja tehdä päätöksiä. Vastuu 2.6 Tehtävässä vastataan päätösten ja ratkaisujen oikeellisuudesta. Tehtävässä vastataan maistraatin aloitteellisuudesta toimenpiteisiin ryhtymisen suhteen. Itsenäisyys 3.7 Tehtävässä tehdään päätöksiä. Tehtävässä suunnitellaan työn sisältöä ja toimintatapoja. Yhteistyötaidot 4.6 Tehtäviin sisältyy monimutkaisia ja vaativia asiakastilanteita ja yhteydenottoja yhteistyötahoihin. Tehtävässä pitää ohjata ja neuvoa asiakasta. Tehtävässä edellytetään neuvotteluja erilaisten näkemysten yhteensovittamiseksi sekä asioiden ratkaisemiseksi. Koulutus ja työkokemus Tehtäviin sopivin koulutus on ylemmän korkeakouluasteen koulutus ja työkokemus 3-5 vuoden työkokemus. Esimerkkejä tason tehtävistä: - Itseoikaisut, oikaisuvaatimuksen johdosta annettavat päätökset, valituksiin vastaaminen lausunnon, selityksen tai vastineen antaminen - Ilmoitusrikemaksun määrääminen - Asunto-osakeyhtiöiden perusilmoitukset ja yhtiöjärjestysten muutosilmoitukset; ratkaisu - Edunvalvontahakemuksen tekeminen käräjäoikeudelle ja oikeudessa esiintyminen - Edunvalvojan määräämistä koskevan päätöksen tekeminen esittelystä - Tilikauden pidennyksestä päättäminen, tilin tekemisestä vapauttaminen - Uhkasakko- ja teettämisuhkamenettely - Avioliittoon vihkiminen, parisuhteen rekisteröinti - Nimenmuutoshakemuksen päätös; muut kuin NimiA 6 :n mukaiset tapaukset - Julkisen notaarin tehtävät - Perukirjan osakastietojen vahvistaminen (maksuasetus 100 ) Ero alemman tasokuvauksen tehtäviin: - Tehtäviin sisältyy päätöksentekoa laajemman asiakokonaisuuden osalta - Tehtäviin voi sisältyä myös ratkaisuvelvollisuus. Ero ylemmän tasokuvauksen tehtäviin: - Tehtävään ei yleensä sisälly linjanvetoja ratkaisuasioissa - Tehtävä ei yleensä sisällä esimiestehtäviä - Suppeampi työkokonaisuus

19 MTI-VES (16) Taso 11 Tehtäviin kuuluu mm. maistraatin toiminnan kannalta merkittävien päätösten tekeminen, toimenpiteisiin ryhtyminen ja valituksiin vastaaminen. Tehtävät edellyttävät vaativaa ja monipuolista juridista harkintaa ja päätöksentekoa. Tehtävissä annetaan juridista neuvontaa. Lisäksi tehtävään saattaa sisältyä esimiestehtäviä. Asiantuntemus 1.9 Tehtävässä vaaditaan asiakokonaisuuden perusteellista tuntemista sekä maistraatin tehtävien monipuolista osaamista ja maistraatin tehtäviin liittyvän muun hallinnon hyvää tuntemusta. Tehtävässä vaaditaan asiantuntemusta selvittää asioita, suorittaa vaativaa harkintaa ja tehdä päätöksiä. Vastuu 2.7 Tehtävässä vastataan päätösten ja ratkaisujen oikeellisuudesta. Tehtävässä vastataan maistraatin aloitteellisuudesta toimenpiteisiin ryhtymisen suhteen. Tehtävässä luodaan maistraatin ratkaisukäytäntöä. Esimiesvastuu. Itsenäisyys 3.8 Tehtävässä tehdään päätöksiä sekä luodaan maistraatin käytäntöä. Tehtävässä suunnitellaan työn sisältöä ja toimintatapoja koko yksikön osalta. Yhteistyötaidot 4.7 Tehtäviin sisältyy monimutkaisia ja vaativia asiakastilanteita ja yhteydenottoja yhteistyötahoihin. Tehtävässä pitää ohjata ja neuvoa asiakasta. Tehtävässä edellytetään neuvotteluja erilaisten näkemysten yhteensovittamiseksi sekä asioiden ratkaisemiseksi. Tehtävässä edellytetään aktiivista toimimista työyhteisön ohjaajana. Koulutus ja työkokemus Tehtäviin sopivin koulutus on ylemmän korkeakouluasteen koulutus ja työkokemus yli 5 vuoden työkokemus. Esimerkkejä tason tehtävistä: - Itseoikaisut, oikaisuvaatimuksen johdosta annettavat päätökset, valituksiin vastaaminen lausunnon, selityksen tai vastineen antaminen - Asunto-osakeyhtiöiden perusilmoitukset ja yhtiöjärjestysten muutosilmoitukset; ratkaisu - Edunvalvontahakemuksen tekeminen käräjäoikeudelle ja oikeudessa esiintyminen - Edunvalvojan määräämistä koskevan päätöksen tekeminen esittelystä - Lupapäätöksen tekeminen esittelystä - Omaisuudenhoitosuunnitelman hyväksyminen - Uhkasakko- ja teettämisuhkamenettely - Nimenmuutoshakemuksen päätös; muut kuin NimiA 6 :n mukaiset tapaukset - Julkisen notaarin tehtävät - Perukirjan osakastietojen vahvistaminen (maksuasetus 67 ) - Päätöksenteko henkilöstö- ja taloushallinnon asioissa - Linjanveto ratkaisuasioissa - Yhteiskuntasuhteiden hoitaminen - Edunvalvontapalvelujen järjestämisen valvonta - Maistraatin palveluyksikön, holhoustoimen yksikön tai muun vastaavan yksikön vastuullinen vetäminen - Maistraatin päällikön sijaisen tehtävät

20 MTI-VES (16) Ero alemman tasokuvauksen tehtäviin: - Tehtävässä tehdään linjanvetoja ratkaisuasioissa - Tehtäviin sisältyy yhteiskunnallista vastuuta mm. siitä, että maistraattien yhteistyökumppanit (kunnat, seurakunnat) toimittavat väestötietoihin rekisteröitävät tiedot ajoissa ja oikeassa muodossa ja että kuntien edunvalvontapalvelujen tuottaminen on asianmukaisesti järjestetty - Tehtävässä toimitaan usein asian korkeimpana asiantuntijana - Tehtäviin sisältyy asiantuntijavastuuta yhden tai usean tehtäväalueen osalta - Tehtävät yleensä laaja-alaisempia kuin edellisessä ryhmässä

2 Vaativuusarviointijärjestelmä ja tehtävien vaativuuden arviointi

2 Vaativuusarviointijärjestelmä ja tehtävien vaativuuden arviointi Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoa tuomioistuinlaitoksessa, oikeusaputoimistoissa, syyttäjälaitoksessa sekä ulosottolaitoksessa koskevan oikeuslaitoksen yleisen tarkentavan virkaehtosopimuksen allekirjoittamispöytäkirja,

Lisätiedot

VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA

VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA Sopimus on tehty 16 päivänä huhtikuuta 2008 sisäasiainministeriön

Lisätiedot

VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS

VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 281804 A. Soveltamisala 1 Soveltamisala Tätä työehtosopimusta sovelletaan Verohallinnon palveluksessa yksityisoikeudellisessa

Lisätiedot

VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt

VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt PLM MPHL ry VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt Puolustusministeriön ja Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry:n sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen T O I M I H E N K I L

Lisätiedot

Toimiva palkkaus on kaikkien etu

Toimiva palkkaus on kaikkien etu Toimiva palkkaus on kaikkien etu KVTES-palkkausjärjestelmäopas Toimiva palkkaus on kaikkien etu KVTES-palkkausjärjestelmäopas KT Kuntatyönantajat Helsinki 2013 Julkaisun kirjoittajat: 2 KT Kuntatyönantajat

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Tasa-arvo Luottamus Vastuullisuus Palveluperiaate Puolueettomuus Laatu ja vahva asiantuntemus Riippumattomuus Tuloksellisuus Avoimuus ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Valtionhallinnon käsikirja SISÄLLYS

Lisätiedot

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto TES: 279201 Pöytäkirja 30.6.2005 Neuvotteluosapuolet ovat yksimielisiä seuraavasta: Allekirjoittamispöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n

Lisätiedot

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2010 2011 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2010 2011 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja LUKU I Yleinen osa LUKU II Palkkaus LUKU III Työaika LUKU

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Tehtävien ja työnjaon muutokset. Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen

Tehtävien ja työnjaon muutokset. Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen Tehtävien ja työnjaon muutokset Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen Tehtävien ja työnjaon muutokset Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

TES: 322104. 1 Soveltamisala

TES: 322104. 1 Soveltamisala GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TYÖEHTOSOPIMUS TES: 322104 Geologian tutkimuskeskus (GTK) sekä JUKO ry, Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet työehtosopimuksen Geologian tutkimuskeskuksen työsopimussuhteista henkilöstöä

Lisätiedot

Ohjeita tehtävän vaativuuden arviointiin

Ohjeita tehtävän vaativuuden arviointiin Ohjeita tehtävän vaativuuden arviointiin Kunnan työntekijät ja viranhaltijat ovat yleissitovien työehtosopimusten piirissä. Tämä tarkoittaa, että kaikkien työntekijöitten ja viranhaltijoitten työsuhteen

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas Merkonomit Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Sisällys HYVÄ TIETÄÄ TYÖSSÄOPPIMISJAKSOSTA... 1 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT... 1

Lisätiedot

Puolustusministeriön, Palkansaajajärjestö Pardia

Puolustusministeriön, Palkansaajajärjestö Pardia 232/1410/2005-14.3.2005 Pöytäkirja, joka tehtiin 17. päivänä helmikuuta 2005 puolustusministeriön sekä Ilmailualan Unioni IAU ry:n välillä koskien osapuolten välillä solmitun työehtosopimuksen piirissä

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja Osio A Yleinen osa Osio B Yleissivistävä

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA YLIOPISTOISSA - TEHTÄVIEN KUVAUS

TIETOTEKNIIKKA YLIOPISTOISSA - TEHTÄVIEN KUVAUS TIETOTEKNIIKKA YLIOPISTOISSA - TEHTÄVIEN KUVAUS YLIOPISTOJEN JA TUTKIMUSALAN HENKILÖSTÖLIITTO Universitetens och forskningssektorns personalförbund YHL ry. Toimittanut: YHL:n ATK-toimikunta 2. painos 2010

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ AVAINTYÖNANTAJAT AVAINTA RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ AVAINTYÖNANTAJAT AVAINTA RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2017 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ AVAINTYÖNANTAJAT AVAINTA RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY 2 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot