Tammikuu Pysäköinti pännii keskustayrittäjiä. Ville pistää skebat kuntoon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tammikuu 2010. Pysäköinti pännii keskustayrittäjiä. Ville pistää skebat kuntoon"

Transkriptio

1 01 Tammikuu 2010 Pysäköinti pännii keskustayrittäjiä Ville pistää skebat kuntoon

2 2 Pääkirjoitus Helpotuksia yrittäjän perheenjäsenille Yrittäjä Ranen yritystoimintaa on taloustaantuma kouraissut kovalla kädellä. Yritys myy tuotteitaan kuluttajille, toisille yrityksille sekä kunnille ja kaupungeille. Kaikki ovat vähentäneet ostojaan Ranen yrityksestä vuoden aikana. Myynti on vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna y li 30 p rosenttia. Ranen o li viime sy ksynä p akko miettiä, miten voisi karsia kustannuksia. Yritys ty öllisti yri ttäjän lis äksi kaksi myyntimiestä, kaksi a sentajaa j a t oimistotyöntekijän, joka sattui olemaan Ranen a vovaimo J ohanna, jonka kanssa R ane on el änyt m uutaman vuoden a violiiton o maisissa o losuhteissa. Viime v uonna y rityksen t ulot eivät enää rii ttäneetkään työntekijöiden palkkoihin, vaikka Rane oli jo lopettanut p alkanmaksun it selleen. Toimintaa o li p akko su pistaa, joten Rane ir tisanoi to imistotyöntekijän, avovaimonsa Johannan. Johanna ei s aanut ty öttömyyskorvausta, koska Johanna o li yrittäjän puoliso. Johanna ei omistanut y rityksestä m itään. Ranen o lisi p itänyt i r- tisanoa ensin kaikki vieraat työntekijänsä ja viimeis enä vasta p uolisonsa, jotta J ohannalle o lisi v oitu m aksaa työttömyyskorvausta.yritystoimintaa ei olisi kuitenkaan voinut pyörittää ilman ammattitaitoisia myyntimiehiä ja asentajia. Toimistopalveluja ja talousasioiden hoitamista, joita Johanna teki, Rane saattoi taas ostaa ulkopuolelta. Johanna sattui rakastumaan yrittäjään ja jäi ilman työttömyysturvaa Johanna jäi ilman korvausta, koska hän nyt sattui epäonnekseen a ikanaan r akastumaan y rittäjään j a m uuttamaan tämän kanssa saman katon alle. Rane ei halunnut asumuseroa eikä myöskään kikkailla eri postiosoitteilla, jotta Johannan t yöttömyysturvan eh dot ol isivat t äyttyneet. Näin ol len aino a vai htoehto oli, kuten l ukuisilla muillakin y rittäjien p erheenjäsenillä, jäädä k okonaan työttömyysturvan ulkopuolelle. Tämä v uosi t uo o nneksi h ieman p a- rannusta yri ttäjän pe rheenjäsenten sosiaaliturvaan. Yrittäjän p uoliso ja lapset o vat j o o ikeutettuja ty öttömyysetuuteen, jos eivät omista yrityksestä y li 15 p rosenttia ei vätkä o le määräävässä as emassa. Enää yri tystä ei m yöskään t arvitse lo pettaa eikä tuotantosuuntaa m uuttaa - p ienessä yrityksessä se olisikin usein mahdotonta - j otta oikeus työttömyyspäivärahaan saadaan. Käytännön o ngelmaksi jää edelleen se, että yrittäjän on osoitettava yrityksen taloudellisten edellytysten p ysyvää heik kenemistä eli vähin tään kahdelta t ilikaudelta p itää o lla n äyttöä. Pieni y ritys e htii kahden huonon vuoden aikana ehkä j o kaatumaan talousvaikeuksiinsa. Vaikka uudessakin laissa korvauksen saamiseksi o n e nsin i rtisanottava v ieraat t yöntekijät, voisi Johanna tänä vuonna yrittää uudelleen korvauksen hakemista. Taantuma poikii yrittäjähaluja Uusyrityskeskus En simetrissä viime vuosi o li ennä tyksellinen. Oman yrityksen perustamista havitteli lähes 2500 yrittäjäksi aikovaa, joista Ensimetri auttoi 943 uutta yritystä alkuun. Jäljelle jääneistä osa tietenkin vielä miettii ja kehittelee ideaansa. Suurin osa yrittäjäkokelaista on kuitenkin jättänyt yrityksen perustamatta todettuaan yritysneuvojien ja asiantuntijoiden avulla, ettei aiottu yritysidea kantaisi alkua pidemmälle. Perustettujen yritysten määrä koko maassa vuonna 2009 ei ole vielä tiedossa, mutta parina edellisenä vuonna yritysten nettolisäys on ollut lähes vuo dessa. Valtaosa yrityksistä syntyy mikroyritysten eli alle 10 henkilöä ty öllistävien l uokkaan. Enemmistö yrittäjistä aloittaa yritystoimintansa yksin. Työttömyyden ja lomautusten lisääntyminen ovat Pirkanmaallakin k asvattaneet y rittämishalukkuutta. Ensimetrin a siakkaista työttömien osuus on noussut 22 prosentista 28 prosenttiin. Työttömyydestä ei pidä kuitenkaan ajautua uuteen ahdinkoon kannattamattomaan yritystoimintaan. Siksi yrittäjäuraa suunnittelevan on tärkeää selvittää e tukäteen y hdessä E nsimetrin a siantuntijoiden ka nssa y ritysideansa ka ntavuus ja omat yrittäjävalmiutensa. Jari Jokilampi päätoimittaja TAMMIKUU 2010 SISÄLTÖ s. 8 s Palvelukampanja huomattiin hyvin s. 4 Tampereen tähtivitja yrittäjien apuna s. 8 Kymmenen kysymystä Maria Lund s. 10 Sijoittaa voi muuallakin kuin pörssissä s vuotias GoGo avaa keväällä jo neljännen liikuntakeskuksensa s Tampereen mainoshistoria koviin kansiin s. 24 Rekrytorilla kannattaa valmistautua työhaastatteluun s. 34 Vehon uusi palvelukeskus harjakorkeuteen s. 37 Lounasvieraana Tampereen yliopiston rehtori s.39 s. 39

3 Pirkanmaan Yrittäjät ry:n julkaisu P I R K A N M A A N Tammikuu 2010 Puhun paljon mieluummin pitkäaikaisesta säästämisestä kuin sijoittamisesta. Sijoittaminen ei ole mikään elämää s. 23suurempi juttu, vaan vanhojen viisaiden periaatteiden noudattamista Osakesäästäjien Keskusliiton toiminnanjohtaja Tomi Salo Tunti ei riitä mihinkään Tampereen kaupungin uudet pysäköintijärjestelmät eivät aiheuta riemunkiljahduksia y rittäjien keskuudessa. Kesän ja syksy n aikana y dinkeskusta-alueen p ysäköintiä m uutettiin niin, että y k- kösvyöhykkeen eli k eskustan ytimen katuparkissa voi pysäköidä maksimissaan vain tunnin. Nykyinen pysäköinnin maksimiaika vaikeuttaa Juha Turusen mukaan keskustan kivijalkakauppojen liiketoimintaa. Esimerkiksi lounaalle tai palaveriin saapuville asiakkaille tunnin aika on kohtuuton, Tammerkosken yrittäjien tuore puheenjohtaja Juha Turunen kertoo. Nykyinen p ysäköintiaika o n y k- sinkertaisesti liian lyhyt. Esimerkiksi kampaamoissa tai kuntosalilla on todella vaikea asioida tunnissa eikä kuusikymmentä min uuttia t ahdo riittää pala vereihinkaan. Myös ravintolanautinto k okee mie lestäni kovan kolauksen, jos kesken aterian pitää kä ydä j uoksemassa mi ttarilla, Kuninkaankadulla toimivan Deltabit Oy:n toimitusjohtaja Juha Turunen jyrähtää. Tammerkosken Yrittäjien p uheenjohtajannuijan t ammikuussa vast aanottanut T urunen muistuttaa, että ky seessä o n m yös imagokysymys. S e, kuinka m ukava ja he lppo keskustaan o n tu lla, on a sia, joka monesti jää ka upungissa viera ilevien mieleen. Keskusta-alueen sujuva liikennöinti pysäköintimahdollisuuksineen o n s iis t ärkeää m yös kaupunkikuvan ka nnalta, Turunen lisää. Nopeaa toimintaa Puheenjohtaja k ertoo sa aneensa asian t iimoilta mo nia viha isia y h- teydenottoja j ärjestönsä j äseniltä. Nopean t oiminnan m iehenä Turunen o tti y hteyttä T ampereen ka u- pungin edustajiin ja saikin sovittua heti seuraavalle viikolle palaverin apulaispormestari Timo Hanhilahden sekä ka upungin li ikennesuunnittelupäällikkö Jukka K yrölän kanssa joulukuussa. Koko elinkeinoelämän yhteisnäkemys Turunen s ai neu votteluihin m u- kaansa muitakin keskustan pienten yrittäjien e dunvalvojana t oimivan Tampere Oik ea ka uppakaupunki - hankkeen e dustajia. Keskustelutuokioon os allistuivat Mervi J uutilainen, Leena L iuttu-hietala sekä Tampereen Yrittäjänaisten puheenjohtaja Sointu L anki. Pirkanmaan suurimman paikallisjärjestön, Tammerkosken Yrittäjien jäs enistä m u- kaan lä hti myös p arturiliikettä Näsinlinnankadulla pyörittävä Ari Sandberg. Hänen m ukaansa m yös asiakkaat ovat olleet suivaantuneita parkkiajan lyhentämisestä. Hyvä vastaanotto Joulukuun alk upuolella jä rjestetty palaveri sujui Turusen mukaan hyvässä hengessä. Me teimme kaupungille selväksi keskustan yrittäjien kannan, jonka mukaan p ysäköintiaikaa p itäisi p i- dentää mahdollisimman pian niin, että lyhin pysäköintiaika olisi vähintään kaksi tuntia, Turunen kertoo. Hänen m ukaansa ka upungin edustajille t ehtiin s elväksi, että kyseessä on koko keskustan yrittäjien yhteinen kanta. Näkemyksemme nousi keskustelussa h yvin esiin ja s e m yös ymmärrettiin. Asiaan suhtauduttiin vakavasti ja mei lle luvattiin, että asiaa lähdetään viemää n het i ete enpäin. Minulle jäi tapaamisesta hyvin positiivinen t unne, joka t odisti, että Tampereella a rvostetaan yri ttämistä. Hienoa oli myös se, että Tampereen Kauppakamari lähti mukaan tekemällä asiasta julkilausuman. Sekin kertoo sitä, että koko elinkeinoelämä s eisoo t ässä asias sa y hdessä rintamassa, Turunen lisää. Pidempiaikaisia vaikutuksia Turunen t oivoo j a u skoo, että n yt käyty keskustelu näkyisi kaupungin ja yrittäjäjärjestöjen välisessä vuorovaikutuksessa ja tkossakin niin, että tämänkaltaisista m uutoksista v oitaisiin keskustella ennen kuin ne tulevat kä ytäntöön. Hän m uistuttaa, että varsinkin keskustan infrastruktuurin kannalta yrittäjien kuunteleminen on äärimmäisen tärkeää. Toivottavasti tästä opitaan. Kun tehdään yrittäjiin ja yrityksiin liittyviä päätöksiä, niin on hyvä kuunnella yri ttäjiä enn emmin. Ilman k eskustakauppoja j a n iitä pyör ittäviä yrittäjiä i hmisillä t uskin olisi k eskustaan pal jon asiaa, Turunen s a- noo. Tampere Oikea kauppakaupunki Keväällä 2007 alk anut ohjelma pyrkii k aupankäynnin vilk astuttamiseen. Ohjelma toteutet aan yhteistyössä k aupan, t apahtumajärjestäjien, yritt äjäjärjestöjen, Tampereen k aupungin, kulttuuriväen ja k aupan kehitt ämistä edistävien toimijoiden kanssa. Ohjelman tavoitteena on kohottaa Tampereen keskustan imagoa merkittävänä ostoskeskuksena, joss a voi nauttia hyvän palvelun lis äksi myös T ampereen upeast a k aupunkimaisemasta. Yrittäjähalukkuuden ennätysvuosi Yrityksen perustajia Pirkanmaalla palveleva Uusyrityskeskus Ensimetri auttoi viime vuonna alk uun ennä tykselliset 943 u utta yri tystä. Kasvua edellisvuoteen oli 40 yrityksen verran. Perustetut yri tykset l oivat tal ousalueelle yh - teensä peräti 735 työpaikkaa. Uusia yr ityksiä p erustettiin P irkanmaalla eniten pal velualalle. Lähes 75 p rosenttia ka i- kista uusista yrityksistä syntyi palveluiden pariin. Uusia yri tyksiä syn tyi m yös ka upan ja teollisuuden aloille. Kasvua kautta linjan Ensimetrin toiminnassa on nähtävissä kasvua kautta l injan. Myös uus ia y ritysideoita j a asiakaskäyntejä listattiin viime vuo nna ennätyksellisesti. Uusia asiakkaita Ensimetrissä kävi y hteensä 2452, joten kasvu e dellisvuoteen oli r eilut s eitsemän p rosenttia eli 16 8 u utta yrittäjäehdokasta. Asiakkaita moneen lähtöön Suurin os a yri ttäjäehdokkaista oli k oulutustaustaltaan 1 3-vuo tisen a mmattioppilaitoksen käyneitä. Seuraavaksi eniten, 18 prosenttia ehdo kkaista, oli p uolestaan k orkeakoulututkinnon suorittaneita. Ikänsä puolesta kiinnostuneimpia yrittäjyydestä olivat vuotiaat. Ensimetri laati viime vuonna yhteensä 700 starttiraha- ja ja tkostarttirahalausuntoa. Vuonna 2009 Ensimetri aloitti uutena palveluna la usuntojen laa timisen F innveralle p ienyrittäjä- ja n aisyrittäjälainapäätösten t ueksi. Aloitusvuonna lausuntoja annettiin sata kappaletta. Suomen suurin Pirkanmaalla to imiva En simetri o n S uomen suurin uusyrityskeskus 31 keskuksen verkostosta. Ensimetrillä on seitsemän palvelupistettä Tampereella ja naapurikunnissa. Uusyrityskeskuksen asia ntuntijaverkostoon k uuluu y li 200 yri tyselämän asia ntuntijaa, jotka o vat maksutta yrittäjiksi aikovien apuna.

4 4 Pirkanmaalla panostetaan palveluihin Kampanja haluttiin toteuttaa nimenomaan j oulun a lla, sillä joulukuu o n m yynnillisesti monelle y ritykselle ehdo ton ykkönen. K uluttajille suu nnatun kampanjan t avoitteena o li muistuttaa siitä, että lähipalvelujen käyttäminen on kaikkien etu. Tämä kiteytyy kenties parhaiten kam panjalauseessamme Palvelut pysyvät lähelläsi, kun käytät nii tä, hanketta h uhtikuusta asti luotsannut projektipäällikkö Sirpa Seppä tiivistää. Kaikki voittavat Se, että l äheltä o stetut p alvelut hyödyttävät a lueen ka ikkia asukkaita, ei o le o ivalluksena uusi. Ihmis et ky llä t iedostavat, että jos ka ikki asiak kaat ka ikkoavat jä ttimarketteihin, ei lähikaupoilla o le mahdo llisuuksia jatkaa toimintaansa. Vaikka se t iedostetaan, ei s e k uitenkaan väl ttämättä nä y t eoissa. Halusimme y hdessä y rittäjien kanssa m uistuttaa ka ikkia t ästä, Seppä taustoittaa. Hän huomauttaa, että lähi palveluiden hyödyntäminen o n m yös y h- teiskunnallisesti kannattavaa. K un asiakas ost aa t uotteensa läheltä, jää hyöty omaan kuntaan yri tysten maks amien verojen kautta. Kuluttajien ostopäätökset va ikuttavat siis myös k untien j a k aupunkien mahdollisuuksiin tarjota palveluita. Loppujen l opuksi k ysymys on siis is oista asioista, joihin jokainen voi vaikuttaa. Monessa eri mediassa Käytännössä jo ulunaluskampanjassa yri tykset sa ivat tila ta Pirkanmaan Y rittäjien kautta itselleen ka mpanjamateriaalia, kuten j ulisteita s ekä t arroja. Niitä to imitettiin ym päri P irkanmaata no in 200 yri ttäjälle. Sama ydinviesti oli esillä televisiossa, radiossa, printtimediassa ja netissä. Yrittäjät a ntoivat p ositiivista palautetta siitä, että kampanja toteutettiin näin laajassa mittakaavassa, Seppä kertoo. Aamulehden j a s anomalehden nettisivujen lisäksi kampanja näk yi ja k uului mo lemmilla a lueellisilla ma inoskanavilla televisiossa. Radioaalloilla viestiä toimitti eteenpäin Radio Sun. Joulukuun l opussa t oteutetun tutkimuksen mukaan kampanja no teerattiin k uluttajien parissa hyvin. ShopIn R esearch ha astatteli joulun alla k uluttajia ja k ysyi heiltä Parasta palvelua Pirkanmaalta -ka mpanjan h uomaamisesta ja sii tä, mikä mer kitys tällaisella ka mpanjoinnilla o n heidän omiin osto tottumuksiinsa ja pa ikkakunnan yri tysten hyvinvointiin. Kyselyn tulos osoitti, että k ampanja ol i tuttu 39 prosentille vastaajista. Kaksi k olmasosaa vas taajista usk oo, että t ällainen ka m- panjointi vaikuttaa oman paik- Pirkanmaalainen palveluala oli jo ulun a lla näyttävästi esillä. Parasta Palvelua Pirkanmaalta -k ampanja näky i niin sähköisessä kuin printatussakin mediassa. Paikallisten palveluiden merkitystä korostava kampanja jatkuu myös tänä vuonna. Luvassa on uusia kujeita. kakunnan ty öllisyyteen ja oman p aikkakunnan y ritysten menestymiseen myönteisesti. Lähes puolet vastaajista arvioi, että ka mpanjalla o n vaikutusta m yös heidä n omiin osto tottumuksiinsa, eli he m uistavat ja tkossa käyttää lähipalveluja us eammin. Kampanja istui kukkakauppiaan arvomaailmaan Tampereen hallituskadulla sijaitsevan kukkakauppa Kukka Kerttulin näyteikkunaan oranssisävyiset kampanjajulisteet ilmestyivät heti marraskuussa. Katosta riippuvan julisteen toisella puolella on teksti Tule meille vaan, meillä palvellaan ja toisella Palvelut pysyvät lähelläsi, kun käytät niitä. Päätös kampanjaan osallistumisesta oli yrittäjä Tiina Satuvuorelle helppo, sillä hän allekirjoittaa molemmat kampanjalauseet sataprosenttisesti. Vaikka Sa tuvuori o n to iminut kukkakauppiaana vas ta r unsaat kaksi vuotta, on hänen luotsaamalla kaupallaan p itkät pe rinteet. Tänä vuonna k ukkia o n m yyty s amassa toimipisteessä ja samalla nimellä jo 67 vuotta. Kampanjasta yrittäjä kertoo innostune ensa het i sii tä k uullessaan. Mielest äni ka mpanjaidea o n älyttömän h yvä, sillä s e m uistuttaa ihmisiä siitä, että ilman asiakkaita ei ole myöskään erikoiskauppoja. Toisaalta se korostaa myös palveluiden Kesällä kerättiin palvelukokemuksia Joulukampanja e i s uinkaan ollut v uoden aino a tem paus palvelualalla. Kesällä toteutetulla ka mpanjoinnilla hal uttiin herä tellä ihmisiä h uomaamaan j a m uistelemaan omia p ositiivisia pal velukokemuksia. Tarkoitus o li s aada ihmiset näkemään, kuinka paljon hyvää palvelua on tarjolla, Seppä kertoo. Kuluttajien k okemuksia kerättiin v erkkosivujen li - säksi m yös messui lla j a markkinoilla se kä yh dessä Aamulehden kanssa järjestetyllä Kasvokkain-kiertueella. Yhteensä p ositiivisia p alve- merkitystä, joka on erittäin tärkeää kaikille pienemmille yrityksille, Satuvuori sanoo. Yksilöllisyyttä arvostetaan Kukkakauppiaan mielestä juuri palvelut ovat se kilpailuvaltti, jolla erikoisliikkeet p ystyvät j atkossakin menestymään.yrittäjän mukaan tämä tarkoittaa yksilöllistä osaamista ja palvelua. Tosiasia on, että jättiliikkeiden kanssa ei voi kilpailla puhtaasti hinnalla. Juuri p alvelut o vat mei lle s e lukokemuksia raportoi reilut 2500 k ommentoijaa. Kehujen kohteena oli 800 eri yritystä ympäri Pirkanmaata. M onesti s anotaan, että suomalaiset eivät edes odota hyvää palvelua tai arvosta sitä, puhumattakaan s iitä, että siitä ol taisiin va lmiita ma k- samaan. Meidän keräämämme kokemukset osoittivat tämän myytin vääräksi. Palautteen m ukaan h yvät p alvelut huomataan, yritys v oi er ottautua ja saada vakituisia uskollisia asiak kaita nim enomaan hyvällä palvelulla. Palvelu on paljon muutakin kuin asiakaskohtaamisia. M onesti i hmiset s a- maistavat p alveluksi v ain kasvokkain t apahtuvan asiakaspalvelutilanteen. Palvelut pitävät sisällään kuitenkin p aljon m uutakin. Hyvää palvelua voi monien mielestä olla esimerkiksi toimiva nettikauppa, jatkuvasti k ehittyvä va likoima, sopivat a ukioloajat t ai va ikkapa s e, että laskutus o n se lkeää, Seppä listaa. kaikista keskeisin asia. En usk o, että a utomarketin kukkaosastolta saa floristin käsityönä tekemiä morsiuskimppuja tai surulaitteita jatkossakaan, Satuvuori jatkaa. Tänä vuonna on tarkoitus nostaa palvelualojen houkuttelevuutta ja kertoa nuorille alan mahdollisuuksista ura vaihtoehtona. Tulevaisuudessa Pirkanmaalla t arvitaan p alvelualalle tuhansia os aajia, sillä p alvelualoilla työmahdollisuudet säilyvät ja tkossakin h yvinä, Sirpa Seppä kertoo. Alkaneen v uoden a ikana Pirkanmaan Yrittäjät käynnistää P arasta P alvelua P irkanmaalta -h ankkeelle ja tkoprojektin, jonka t arkoituksena o n luoda pi rkanmaalaisiin y rityksiin t äysin u usia p alvelukonsepteja s ekä k ehittää yri tysten asiakaslähtöisyyttä. Palvelu on pienemmille yrityksille kaikista tärkein juttu, joulunaluskampanjaan hyvin tyytyväinen yrittäjä Tiina Satuvuori kertoo. Vakioasiakkaat ovat hyvä laadun mittari Laadukkaan palvelun voi määritellä Satuvuoren m ukaan m yös vakioasiakkaiden määrällä. Jos asiakas lähtee liikkeestä hyvällä mielellä, tulee hän myös takaisin. Toimiva palvelu on yrittäjän mukaan eräänlainen positiivinen kierre, jonka a nsiosta pal velun laa tu kasvaa entisestään. Pienemmän kokoluokan l iikkeillä on u sein m yös hyvin henkilökohtaiset suhteet asiakkaisiinsa. M onesti j oku t uttu asiakas saattaa va in s oittaa t ai t ulla kä y- mään j a p yytää min ua tek emään hänen nä köisensä kimpun, Satuvuori toteaa.

5 5

6 6 Seniorityövoima kiinnostaa pk-yrityksiä Suomi harmaantuu kiihtyvää tahtia. Ihmisiä poistuu työmarkkinoilta lähivuosina huomattavasti enemmän kuin mitä uusia työntekijöitä ja yrittäjiä aloittaa työelämän. Fakta on, että vuonna 2015 Suomessa on 1,5 miljoonaa eläkeläistä. Väkilukuun suhteutettuna se on eniten Euroopassa. Edellä m ainitut lu kemat tarkoittavat, että osaavan työvoiman saatavuus on monelle yritykselle jatkossa todellinen haaste. Suomen Yrittäjien kys elyyn vastanneista yrityksistä lähes kahdes sa kolmesta j ää h enkilöstöä e läkkeelle lähitulevaisuudessa. Osassa pk-y rityksiä kaikki työntekijät ovat siirtymässä el äkepäiville ensi vuosi kymmenen puoliväliin mennessä. Eläköitymisen myötä yrityksistä lähtee myös paljon tietotaitoa. V anhuuseläkkeelle siirtyvien henkilöiden mukana yrityksistä katoaa merkittävää tietoa ja osaamista. Tätä m ieltä o n l ähes 6 0 p rosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä, koulutusasioiden p äällikkö Veli- Matti L amppu Suomen Y rittäjistä toteaa. Paavola tyytyväinen yritykseensä Mennyt luku j ätti i tsestään varsin ristiriitaisen kuvan. Se alkoi m yös täällä T ampereella erinomaisten taloudellisten näköalojen va llitessa. Jo enn en vuosikymmenen p uoliväliä k ehityksen suunta ku itenkin r ajusti m uuttui. Siirryttiin lama-aikaan. Taloudelliset vaikeudet, joita 1970-luvulla oli, koskettivat ennen muuta Tampereen t ärkeintä elinkeinoalaa eli t eollisuutta. Sen sijaan k auppa j a m uut p alveluammatit eivät lamasta samassa määrin kärsineet. Kun aikaisemmin valtaosa tamperelaisista ol i s aanut el antonsa n i- Kiinnostus kasvaa Toisaalta suomalaisten työsidonnaisuus t arkoittaa, että mo ni el äkeläinen olisi va lmis t yöskentelemään osa-aikaisesti ta i e rikseen h änelle muokatuissa tehtävissä. Vaikka toistaiseksi vanhuuseläkkeeltä on löytynyt työvoimaa vain joka viidenteen yritykseen, ilmaisee yhä suurempi osa yrityksistä halukkuutensa eläkeläisten ty öllistämiseen ja tkossa. Ainoastaan reilu kymmenys yrityksistä ei usko seniorityövoimasta löytyvään potentiaaliin. Näissä tapauksissa työ on joko fyysisesti liia n rasi ttavaa t ai ty össä vaaditaan s ellaista os aamista, jota iäkkäämmillä henkilöillä ei enää ole, Lamppu kertoo. Kuvan herrasmies voi olla eri mieltä, mutta entistä useampi eläkeläinen on valmis työskentelemään ainakin osa-aikaisesti. Ammattitaito on ykköskriteeri Palkattavalta s eniorityöntekijältä edellytetään ennen ka ikkea t ehtävään s oveltuvaa am mattitaitoa j a osaamista. Lisäksi y rittäjät p itävät tärkeinä asio ina h yvää ty öterveyttä sekä joustavuutta työaikoihin. Työskentelystä k iinnostuneiden s e- niorien kannattaa olla omatoimisia, sillä mie luiten vast anneet yri tykset palkkaisivat vanhuuseläkkeellä olevan henkilön suoraan hänen omasta yhteydenotostaan. Aikaisempi työkokemus yrityksen palveluksessa on sekin hyväksi, sillä silloin heidän osaamisensa ja kyvyt tunnetaan, Lamppu selventää. Puolet vast aajayrityksistä p alkkaisi ikääntyneitä työntekijöitä määräaikaisiin ja p rojektiluontoisiin tehtäviin. Toiseksi y leisimmin s e- nioreita palkattaisiin sijaisiksi. Pysyviä töitä saattaisi löytyä vajaasta viidenneksestä yrityksiä. Kesällä teh ty kys ely to teutettiin osana S eniorikansalainen-hanketta, jossa selvitetään vanhuuseläkkeellä olevien ma hdollisuuksia t yöntekoon e läkkeellä ol lessaan. Yhteensä kyselyyn vastasi runsaat sata vähintään viisi henkilöä ty öllistävää p k- yritystä SY:n jäsenrekisteristä. menomaan te ollisuudesta, laski teollisuuden osuus kaikista ty ö- paikoista Tampereella viime vuosikymmenen lo ppuun menness ä noin 46 prosenttiin. Mitä sitten 1980-luku meille kä y- tännössä lupailee? Ainakin vuosikymmenen alku näyttää taloudellisesti a ika h yvältä. Metelliteollisuuden p iirissä o n su urimmilla tehtaillamme no in 1,5 2 vuo den tilauskanta tänä päivänä. Kuten er i y hteyksissä olen s anonut, uskon, että Tampereella o n- kin s uhteellisesti s uurimmat ka s- vun edellytykset kaupallisena-, liikenteellisenä-, hallinnollisena- sekä koulu- ja m uuna kulttuurikeskuksena. On t ietysti ma hdotonta va rmuudella t änä pä ivänä s anoa, miltä maailma t ulee nä yttämään ky m- menen v uoden k uluttua T ampereella. Kehitys on kuitenkin tähän saakka k ulkenut se llaiseen s uuntaan, että m eillä e i mie lestäni o le mitään syytä odottaa muuta kuin parasta. Itsestämme r iippuu, miten h yvä s aavuttamamme t ulos tulee olemaan. Kaupunginjohtaja Pekka Paavola. Matkailu avartaa Moskovan arkiston kätköistä on löytynyt venäläinen matkailuesite vuodelta Esite kertoo, millaista matkanteko on vuonna 2010 Neuvostoliitossa. Rahaa ei tarvita lainkaan, sillä vuonna 2010 Neuvostoliitossa eletään luontaisessa vaihdantataloudessa. Turvallisuus on huipussaan, sillä rikollisuutta ei ole lainkaan. Yksityisomistusta ei tunneta ja autotkin ovat yhteistä omaisuutta. Matka läpi Moskovan, tai vaikkapa läpi koko Suuren ja Mahtavan, sujuu ilmaisilla, kadulta käyttöön otettavilla limusiineilla. Kaupoista voi valita itselleen mitä tahansa, sillä kukin voi ottaa tarpeeseensa. Tulisipa kerrankin eukon kenkä- ja käsiveskatarpeet tyydytettyä. Maassa on mahdollista matkustaa myös helikopterilla, joita on saatavana, korvauksetta tietenkin, eri puolilla kaupunkia sijaitsevista helikopterikeskuksista. Lentolupia ei kysellä, sillä kaikki neuvostokansalaiset o vat r ehellisiä. Positron-nimiseen h oitolaitokseen, joka s ijaitsee Marsissa, on mahdollista matkustaa niin ty öläisen kuin insinöörinkin. Niin ke rtovat e sitteet. Taitaisi t ämän p äivän su omalaisella k uluttajaasiamiehellä olla sanansa sanottavana moisesta esitteestä. Vaikka vielä 80-luvulla Tampereen Yliopistokin näitä tulevaisuuden neuvostonäkymiä opiskelijoille pänttäsi. Kävin kerran 80-luvun Moskovassa. Silloin olivat suunnitelmat vielä vähän hakusessa. Viime vuosina en ole käynyt, mutta Venäjän p uolustusministeriön u usimmat v erkkosivut va listavat suomalaisia, että Venäjä on aina Venäjä, millä nimellä sitä kutsutaankin. Varmuuden vuoksi nämä tämän päivän verkkosivut opettavat meitä, että jos Neuvostoliitto o lisi p itänyt elintärkeänä, ei o lisi epä ilystäkään sii tä, etteikö S uomen i tsenäisyyttä o lisi t uhottu. Verkkosivujen mukaan suomalaisten ei pidä unohtaa menneen sodan opetuksia. Venäjän puolustusministeriölle tiedoksi: ei ole unohdettu. Ja vaikka matkailu avartaa, pitäkööt puolestani limusiininsa ja heli kopterinsa. Aion avartaa aivan eri suunnassa. Suomi tuntuu olevan monen kohdemaana, mitä tulee matkailuun. Erityisesti bulgarialaiset ovat löytäneet tämän päivän pohjoisen paratiisiin. Ja parhaat jopa useita kertoja vuodessa. Lukuisia suuria bulgaarialaisryhmiä on saapunut viime aikoina Suomeen, ja ovat anoneet jopa turvapaikkaa. Näiden ma tkailijoiden mää rä o n mo ninkertaistunut viime vuodesta. Tällaisille m atkailijoille S uomen v altio k ustantaa il maisen majoituksen, ilmaisen ruokailun, terveyspalvelut korvauksetta, ja vielä käyttörahat j okaiselle ma tkan a jaksi. Ja j os t urvapaikkaa ei m yönnettäisikään, onhan ko. matkailija EU-maasta, Suomen valtio takaa majoituksen, ruuan, terveyspalvelut ja kä teen a nnettavat s etelit k uukauden ajaksi. Ja kuukauden nähtävyyksiin tutustumisen jälkeen Suomen valtio maksaa vielä paluulennonkin takaisin kotimaahan. Ja ei kun heti takaisin, ja uutta 30-päiväistä nauttimaan. Tällaista ei luvattu edes 1959 ajan Neuvostoliitossa. Täällä s e o n t otta. Tietäähän s en r eissaaja, matkailu avartaa. Suomalaisten o ma ma tkailu o n viime a ikoina ol lut va iherikasta. Kun lentäjien lakosta selvittiin, on suomalainen lentomatkustaja matkaillut kilpaa la ukkujensa ka nssa. Ja y leensä v oittanut. Ja la ukut hä vinneet. Eräskin matkailija kertoo, etsittyään laukkujaan lopulta j opa henkilökunnan puolelta, että tikkaahan ne siellä heittelivät laukkujen purkajat. Ne noin puolet, jotka eivät olleet sattuneet sairastumaan juuri näihin aikoihin. Laukut saivat odotella vuorokausikaupalla, jotta henkilökunnan viikon tikkamestaruus ensin selvitettiin. Ennen sanottiin, että kulkee kuin juna. Nyt tiedetään, että junalla pääsee täälläpäin jopa hotellihuoneeseen sängyn viereen. Jos nyt yleensä sattuvat pääsemään liikkeelle. VR:n y llätykseksi kun Suomessa on viime aikoina esiintynyt p oikkeuksellinen ilmastonmuutos. Talvi. Maapallon ilmastoa oli Kööpenhaminassa jokin aika sitten suojelemassa kymmeniätuhansia virkamiehiä ja aktivisteja. Ilmastoa suojeltiin ensisijassa kokoukseen lentämällä. Mutta matkailu avartaa. Ja tuloksiakin syntyi: kovempia p akkasia ja m yräköitä ei o le näh ty miesm uistiin. Omaa matkailuani aion avartaa edelleen pääasiassa autollani. Ja ilman sen p ahempaa o maatuntoa. Naapurissa k un o n la bradorinnoutaja. Ja hemmetin monella muulla. Juuri tehdyn tutkimuksen mukaan keskikokoisen koiran ekologinen jalanjälki on suurempi, kuin kohtuullisen kokoisella katumaasturilla. Niin että avartaa se edelleen. Matkailu. Kuten jokainen voi havaita, meillä on ihan oikea talvi ja maisemat ovat kuin satukirjan kuvituksesta. Ilahduttavaa on ollut huomata, että junioritkin ovat löytäneet käyttöä luistimille, mailoille ja suksille. Kaikki ei siis vieläkään onnistu pleikkarilla. Päättyneen vuosikymmenen viimeistä vuotta leimasi ensisijaisesti sana taantuma. Sitä on toitotettu jo sen verran paljon, että toivottavasti vuosi 2010 tuo mukanaan myös joitakin myönteisempiä ilmauksia kielenkäyttöön.

7 7 Tampereen Messu- ja Urheilukeskusta ei taantuma horjuttanut Tampereen M essu- ja U rheilukeskuksen viime vuosi oli vireä. Isompia urheilu-, messu- ja muita tapahtumia järjestettiin vuoden aikana 5 6. Näiden l isäksi t iloissa p idettiin runsaat 200 k okousta. Yhteensä k uluneena vuonna k eskuksessa viera ili r eilut kävijää. Heistä t apahtumakävijöiden osu us oli noin Kävijämäärät Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa oliva t k uluneena vuo tena kiitettävät. Vuodesta 1985 lähtien hallissa on vieraillut noin 10 miljoonaa kävijää. Tämä rajapyykki y litettiin j o viime vuo den t ammikuussa, kertoo kehityspäällikkö Olli Tokoi. Tästä vuo desta o dotetaan vie lä e dellisvuotta vilk kaampaa. Liikunta,- messu- ja muita t apahtumia jä rjestetään no in 60. Erityismaininnan ansaitsee Kansallisen veteraanipäivän va ltakunnallinen p äätapahtuma, jonka suo jelijana o n t asavallan p residentti Tarja Halonen. Entistä enemmän pysäköintitilaa Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen kävijöiden k ulku al ueella he lpottuu, sillä p aikoitusalueita laa jennetaan sy ksyyn 2010 mennessä keskuksen pohjoispuolelle. Erila isten t apahtumien laa tu p aranee huomattavasti pysäköintijärjestelyjen suhteen, sillä pa ikoitusalueelle t ulee tilaa 700 henkilöautolle, toteaa toimitusjohtaja Hannu Vähätalo. Euroviisufinaali päättää tammikuun Messu- ja U rheilukeskuksen k uluvan k uun kruunaa Eurovision 2010 Suomen finaali, joka järjestetään yleisötilaisuutena Tampereella 30. tammikuuta. Sen järjestävät yhteistyössä YLE ja T ampereen M essut O y. Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen valintaa finaalin estradiksi p uolsi mo ni asia. Viime vuo den onnistunut f inaali-ilta a ntoi p ohjaa y hteistyölle. Lisäksi Tamperetta pidetään sopivana paikkakuntana s ekä M essu- j a U rheilukeskusta tarpeeksi isona televisiointia varten. Joulukauppa kasvoi maltillisesti Edellisvuoteen v errattuna jo ulukaupankäynti k asvoi m altillisesti. Valtaosa k auppiaista arvioi myyntinsä kasvaneen noin kaksi prosenttia. Tiedot käyvät ilmi K aupan liiton joulukauppaa kartoittaneessa Yrityskyselyssä. Joulumyynnin tulosta voi pitää ennakkoodotuksiin nä hden j opa h yvänä, sillä vielä marraskuun p uolivälissä ka uppiaiden nä kemykset j oulumyynnistä o livat p aljon p essimistisemmät. Joulukuussa odotukset paranivat, ja ne kehittyivät myönteisesti myös tammikuun alussa. Edes elektroniikkakaupassa ei koettu pelättyä pudotusta, vaikka myynnin arvo ei juuri kasvanutkaan. K oko j oulukaupan t ulosta v oi p itää menneisiin kovan talouskasvun vuosiin v errattuna m altillisena, sillä s illoin v uosikasvu oli noin viisi prosenttia. Tämän vuoden tulos oli kuitenkin eräänlainen torjuntavoitto, sillä vielä mar raskuussa ka uppiaiden o dotukset olivat h yvin h uonot, Kaupan l iiton p ääekonomisti Jaana Kurjenoja toteaa. Talvinen sää vauhditti kaupantekoa Vaatekauppojen joulumyynti käynnistyi tänä vuonna totuttu a m yöhemmin, sillä s e p ääsi kunnolla va uhtiin vast a no in vii kko ennen joulua.vaikka keskimääräisistä kasvuprosenteista jäätiinkin, sai vaatekauppa ylimääräistä lisäpotkua myyntiinsä talvisesta säästä. J oulun j älkeistä v aatekauppaa o vat i l- meisesti vauhdittaneet pitkät joululomat. Jotkut kauppiaat ovat kertoneet, että sunnuntai on o llut y ksi jo ulukuun pa rhaista kauppapäivistä, kertoo Kurjenoja. Jatkopiristystä vaatekauppaan toivotaan helmi-maaliskuussa kotimaan hiihtolomalaisista. Sään ky lmeneminen ja l umisateet va uhdittivat myös urheilu- ja va paa-ajan tuotteiden joulukauppaa. Alan myynnin kasvun arvioidaan olevan koko vähittäiskaupan keskiarvoa suurempi. Ruokakaupan myynnin arvo h eikkeni r uoan h innan la skun m yötä, mutta m yynti ei k uitenkaan p udonnut. Kauppiaiden mukaan ruokakaupan myynnin ei o doteta p ienenevän m yöskään a lkuvuodesta. Kaupan lii tto e dustaa elin keinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin jäsenyritystä ja se edustaa s ekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa j a t yömarkkinaedunvalvonnassa.

Tullikamarin uudet kuviot

Tullikamarin uudet kuviot 02 Helmikuu 2015 Tullikamarin uudet kuviot Sakari taitaa puutyöt 2 Pääkirjoitus 18.2.2015 Pieni valinta suuri vaikutus Pirkanmaan ja koko maan talouden suhdanteet näyttävät heikentyneen edelleen viimeisimmän

Lisätiedot

Kivikasvo ei sammaloidu Tammikuu 2009

Kivikasvo ei sammaloidu Tammikuu 2009 P. Markula: Ketään ei sanota irti! Kivikasvo ei sammaloidu 01 Tammikuu 2009 2 Pääkirjoitus 21.1.2009 Yrittäjän turvaverkko Vuoden 2009 synkentyneet talousnäkymät tuovat yritystoiminnalle ja monelle yrittäjälle

Lisätiedot

LOUNAS TÄRKEIN ATERIA ON TYÖPÄIVÄN. nimittäin kotipizzalounas ma pe klo 11 14 JUOMA KAUPAN PÄÄLLE! Mäntän klubi uudistui. 10 kysymystä pääministerille

LOUNAS TÄRKEIN ATERIA ON TYÖPÄIVÄN. nimittäin kotipizzalounas ma pe klo 11 14 JUOMA KAUPAN PÄÄLLE! Mäntän klubi uudistui. 10 kysymystä pääministerille Mäntän klubi uudistui 10 kysymystä pääministerille 02 Helmikuu 2011 LOUNAS ON TYÖPÄIVÄN TÄRKEIN ATERIA nimittäin kotipizzalounas ma pe klo 11 14 Hyödynnä Kotipizzan maittavat lounastarjoukset! JUOMA KAUPAN

Lisätiedot

Komia on Pohjanmaa. Bongaa majava! Ennätysten vuosi. Härmän Kylpylä toivottaa venäläismatkailijat tervetulleiksi

Komia on Pohjanmaa. Bongaa majava! Ennätysten vuosi. Härmän Kylpylä toivottaa venäläismatkailijat tervetulleiksi MEKin ASIAKASLEHTI SLEH 1 2013 Bongaa majava! Luontomatkailu kaipaa elämyksellisiä tarinoita Komia on Pohjanmaa Härmän Kylpylä toivottaa venäläismatkailijat tervetulleiksi Ennätysten vuosi Viime vuosi

Lisätiedot

Kauppa kamari. uskovat yrittäjyyteen. lehti. Hämeen Kirjapainon Miika Haavisto ja Miia Lehtinen. Tampereen. helmikuu 2010

Kauppa kamari. uskovat yrittäjyyteen. lehti. Hämeen Kirjapainon Miika Haavisto ja Miia Lehtinen. Tampereen. helmikuu 2010 1 helmikuu 2010 Huulipunaindeksi on nousussa Sivu 19 Pirkanmaa tarvitsee logistisen kokonaissuunnitelman Sivu 38 Tampereen Kauppa kamari lehti Hämeen Kirjapainon Miika Haavisto ja Miia Lehtinen uskovat

Lisätiedot

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMEn Yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMeN KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 1/2012 12 Yrittäjäksi pitkän työsuhteen jälkeen Tiina Pakkanen on ajatellut

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

KAUPPA KAMARI LEHTI. Aku Syrjä määrää tahdin. Eppujen bändissä ja bisneksessä TAMPEREEN FIMECC ETSII UUTTA 7JOULUKUU 08

KAUPPA KAMARI LEHTI. Aku Syrjä määrää tahdin. Eppujen bändissä ja bisneksessä TAMPEREEN FIMECC ETSII UUTTA 7JOULUKUU 08 7JOULUKUU 08 Suhdannekyselyjen käyrät kääntyivät jyrkästi alas FIMECC ETSII UUTTA TAMPEREEN KAUPPA KAMARI LEHTI Aku Syrjä määrää tahdin Eppujen bändissä ja bisneksessä Nordea Pankki Suomi Oyj 03.08 Haluatko

Lisätiedot

sivu sivu sivu Jarmo 0400 208 048 Jussi 0405 739 059 Pyydä ilmainen arviointikäynti, se ei velvoita mihinkään 0405 739 059

sivu sivu sivu Jarmo 0400 208 048 Jussi 0405 739 059 Pyydä ilmainen arviointikäynti, se ei velvoita mihinkään 0405 739 059 HuhtiKUU nro 3 2015 tiistaina 14. huhtikuuta 2015 laji Kiinnostun, innostun ja sitten in, että olen is tä it vä ta ut M ä. äd jä a ta at sa koskaan. in ku sa os nn ku sa as m m re pa Yrittäjä Ollipekka

Lisätiedot

Tässä lehdessä mm. Tässä lehdessä mm.

Tässä lehdessä mm. Tässä lehdessä mm. Y S Numero 2 keskiviikko 31.8.2011 Tässä lehdessä mm. MARTTI MÖLSÄN ISO JYTKY Sivu 10 HALLITUSOHJELMA YRITTÄJÄN SILMIN Sivu 25 ATTE KEINONEN ÄITINSÄ JALANJÄLJILLÄ Sivu 8 Tässä lehdessä mm. SUOMEN YSTÄVÄLLISINTÄ

Lisätiedot

Eläkelainat tulevat takaisin

Eläkelainat tulevat takaisin 2/2005 Eläkelainat tulevat takaisin Garantia Uutiset 2/2005 Julkaisija Vakuutusosakeyhtiö Garantia Salomonkatu 17 A 00100 Helsinki puh. 020 7479 800 fax 020 7479 801 www.garantia.fi Päätoimittaja Mikael

Lisätiedot

Auran joulunavaus. Pui parhaat päältä. Luovaa yrittäjyyttä ja uskoa kotiseutuun. Koko perheen joulutapahtuma 28.11. Opitaan yrittämään

Auran joulunavaus. Pui parhaat päältä. Luovaa yrittäjyyttä ja uskoa kotiseutuun. Koko perheen joulutapahtuma 28.11. Opitaan yrittämään 2014 Opitaan yrittämään Käytännän taitoja ja elämänhallintaa yrittäjyyskasvatuksella Elisenvaaran koulussa. Sivu 5 JYMY luomujäätelöä Aurasta Jäätelössä on maku avainasemassa. Sivu 6 Yritykset tärkeä osa

Lisätiedot

uutiset: Sadat yrittäjät ovat antaneet äänensä 7 uutiset: Sähköinen ajanvaraus yrittäjien ulottuville 8

uutiset: Sadat yrittäjät ovat antaneet äänensä 7 uutiset: Sähköinen ajanvaraus yrittäjien ulottuville 8 suomen yrittäjät företagarna i finland jäsenlehti www.yrittajat.fi Pääkirjoitus: Tuhansien yrittäjien elämä helpottuu 3 10/2014 MARRASKUU ALEKSI POUTANEN 4-5 Löydä oikea työntekijä Yli puolella pienistä

Lisätiedot

Lainan saanti tiukkenee

Lainan saanti tiukkenee suomen yrittäjät företagarna i finland jäsenlehti www.yrittajat.fi Pääkirjoitus: Keksikää parempi idea nuorten työllistämiseksi 3 6/2012 1000 yrittäjää Kuntavaalit lähestyvät ja Suomen Yrittäjät on asettanut

Lisätiedot

Yrittäjien erinomainen valinta - KONICA MINOLTA

Yrittäjien erinomainen valinta - KONICA MINOLTA YRITTÄJÄ-LEHTI 1 K E S K I - P O H J A N M A A N Yrittäjä YRITTÄMISEN JA TALOUSELÄMÄN ERIKOISLEHTI 4/2013 Osoitelähde: Viestimix Ky Savisilta 1 84100 YLIVIESKA M-Itella Oy Yrittäjien erinomainen valinta

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2007

Yrittäjätiedote 4 2007 Yrittäjätiedote 4 2007 JÄRVENPÄÄ KEHITTYY, KAAVOITUS EDISTYY KOVAA VAUHTIA TULE MUKAAN LOPPUVUODEN YRITTÄJÄTAPAHTUMIIN YHDISTYKSELLÄ ON OLLUT VILKAS VUOSI 1 2 SISÄLTÖ 4 10 Järvenpään teatterin 35-vuotisjuhlakabaree

Lisätiedot

MUURAHAINEN. Ennätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa. Kulttuurillakin voi yrittää. Imatra, Rautjärven ja j. Ruokolahden yrittäjät

MUURAHAINEN. Ennätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa. Kulttuurillakin voi yrittää. Imatra, Rautjärven ja j. Ruokolahden yrittäjät MUURAHAINEN N:o 3 j Sunnuntai ai 27. marraskuuta 2011 Ennätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa Kulttuurillakin voi yrittää 2 Sunnuntai 27. marraskuuta 2011 Pääkirjoitus Meiltä löytyy, meillä palvellaan! Näin

Lisätiedot

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen Rohkeutta ja riskinottokykyä

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen Rohkeutta ja riskinottokykyä KESKI-POHJANMAAN YrittäjäMAGAZINE YRITTÄJÄT RY:N 1/2013 Kokkolan satama Portti maailmalle Kannuksen kaupunki Kolmen vaiheen taktiikalla Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen Rohkeutta ja riskinottokykyä

Lisätiedot

Kuljetus- ja huolinta-alan. toimihenkilöt

Kuljetus- ja huolinta-alan. toimihenkilöt 1 Kuljetus- ja huolinta-alan toimihenkilöt KHT ry No 3/2005 Tarjolla KHTeetä ja ay-tiet -tietoutta 2 Uusia tuulia Jokaisen järjestön, yhdistyksen sen ja ammatti- liiton tärkeimpiä tavoitteita on saada

Lisätiedot

YLIVIESKA.NYT. 01 / 2013. Kaupan keskus luottaa voimiinsa. Kasvava Ylivieska. Lukion kurssista valtakunnallinen tapahtuma.

YLIVIESKA.NYT. 01 / 2013. Kaupan keskus luottaa voimiinsa. Kasvava Ylivieska. Lukion kurssista valtakunnallinen tapahtuma. YLIVIESKA.NYT. 01 / 2013 Kaupan keskus luottaa voimiinsa Kasvava Ylivieska Lukion kurssista valtakunnallinen tapahtuma Suvannon sälli SISÄLTÖ YLIVIESKA.NYT. Kaupan keskus luottaa voimiinsa Ylivieskan kaupungin

Lisätiedot

Mistä saa rahoitusta?

Mistä saa rahoitusta? 8 10 28 Rahaa Ikävät kesäkaverit Kesällä yrityksiin sataa aiheettomia huijauslaskuja. Muista kouluttaa kesätyöntekijät laskujen käsittelyyn. Voiko hintaa nostaa? Hintojen nostaminen on huonossa taloustilanteessa

Lisätiedot

määräisivät kunnat ja myös jätteen loppusijoituspaikkaa ei yrittäjä voisi valita.

määräisivät kunnat ja myös jätteen loppusijoituspaikkaa ei yrittäjä voisi valita. Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Teksti ja kuvat: Kari Tegelberg PUNKAHARJUN KULJETUS MUHONEN OY Yrittäjä arvostaa jatkuvuutta Punkaharjun Kuljetus Oy yhdessä kahden tytäryrityksen kanssa

Lisätiedot

perheyrit ys 1/2013 Perheyritysten liitto ry

perheyrit ys 1/2013 Perheyritysten liitto ry perheyrit ys 1/2013 Perheyritysten liitto ry Hankenin uusi tutkimuskeskus keskittyy perheyrityksiin SIVU 44 Talviakatemiassa perehdytään jatkuvuuteen SIVU 12 Berner Oy sai työelämäpalkinnon SIVU 30 1 Perheyritys

Lisätiedot

MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15

MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15 YRITYSSALO OY:N ASIAKASLEHTI / Teema: suuntana yrittäjyys TOUKOKUU 2011 MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15

Lisätiedot

kamari Selkeys ja konkreettisuus sivu 18 Terhi Niemisen henkilöstöjohtamisen oppina Tampereen Digitaalista arvotavaraa tarjolle

kamari Selkeys ja konkreettisuus sivu 18 Terhi Niemisen henkilöstöjohtamisen oppina Tampereen Digitaalista arvotavaraa tarjolle kauppalehti kamari Tampereen Numero 2 maaliskuu 2013 Terhi Niemisen henkilöstöjohtamisen oppina Selkeys ja konkreettisuus sivu 18 Digitaalista arvotavaraa tarjolle sivu 8 Millog yhtenäisti, varikoista

Lisätiedot

Smile with your eyes. Zoomaa. Yrittäjä Sofia Virtanen antaa vinkin kesän juhlakuvauksiin. Pääkirjoitus: Avainsana on yhteistyö. 3

Smile with your eyes. Zoomaa. Yrittäjä Sofia Virtanen antaa vinkin kesän juhlakuvauksiin. Pääkirjoitus: Avainsana on yhteistyö. 3 KYMEn yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Avainsana on yhteistyö. 3 kymen Zoomaa kymenlaaksolaiseen yrittäjäkesään! KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 2/2013 15 Smile with your eyes Yrittäjä

Lisätiedot

EVLI. Ennakoivaa suunnittelua kauas tulevaisuuteen. Joustavuutta. Tunnista. Sijoitus. yritysrahoitukseen. asiakkaan tarpeet. parempaan huomiseen

EVLI. Ennakoivaa suunnittelua kauas tulevaisuuteen. Joustavuutta. Tunnista. Sijoitus. yritysrahoitukseen. asiakkaan tarpeet. parempaan huomiseen EVLI EVLI PANKIN ASIAKASLEHTI 2/2011 MCI Joustavuutta yritysrahoitukseen Tunnista asiakkaan tarpeet Sijoitus parempaan huomiseen Ennakoivaa suunnittelua kauas tulevaisuuteen 50 ISlanti karua kauneutta

Lisätiedot

Sosiaalinen media ei korvaa ihmisten tapaamista

Sosiaalinen media ei korvaa ihmisten tapaamista Kansallinen senioriliitto ry 6.2014 TORSTAI 4.12.2014 JOULU, TERVEYS Bosborin salmi erottaa Euroopan ja Aasian s. 20 Riitta Uosukainen: Sosiaalinen media ei korvaa ihmisten tapaamista Seniorit vaelsivat

Lisätiedot

Yrittäjäsanomat 04. Pk-yritys kaukalossa. Huoltoaseman moniosaaja. Täydellinen työn tekijä

Yrittäjäsanomat 04. Pk-yritys kaukalossa. Huoltoaseman moniosaaja. Täydellinen työn tekijä 8 11 22 Yrittäjän Yrittäjien vaalit Katso, miten yrittäjäehdokkailta sujuivat vaalit. Tolkkua maksuaikoihin Yrityksien välisiä maksuaikoja rajaava laki tulee voimaan toukokuussa. kesäloma Yrittäjän pitää

Lisätiedot

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan Lönnblad Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan

Lisätiedot