Tammikuu Pysäköinti pännii keskustayrittäjiä. Ville pistää skebat kuntoon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tammikuu 2010. Pysäköinti pännii keskustayrittäjiä. Ville pistää skebat kuntoon"

Transkriptio

1 01 Tammikuu 2010 Pysäköinti pännii keskustayrittäjiä Ville pistää skebat kuntoon

2 2 Pääkirjoitus Helpotuksia yrittäjän perheenjäsenille Yrittäjä Ranen yritystoimintaa on taloustaantuma kouraissut kovalla kädellä. Yritys myy tuotteitaan kuluttajille, toisille yrityksille sekä kunnille ja kaupungeille. Kaikki ovat vähentäneet ostojaan Ranen yrityksestä vuoden aikana. Myynti on vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna y li 30 p rosenttia. Ranen o li viime sy ksynä p akko miettiä, miten voisi karsia kustannuksia. Yritys ty öllisti yri ttäjän lis äksi kaksi myyntimiestä, kaksi a sentajaa j a t oimistotyöntekijän, joka sattui olemaan Ranen a vovaimo J ohanna, jonka kanssa R ane on el änyt m uutaman vuoden a violiiton o maisissa o losuhteissa. Viime v uonna y rityksen t ulot eivät enää rii ttäneetkään työntekijöiden palkkoihin, vaikka Rane oli jo lopettanut p alkanmaksun it selleen. Toimintaa o li p akko su pistaa, joten Rane ir tisanoi to imistotyöntekijän, avovaimonsa Johannan. Johanna ei s aanut ty öttömyyskorvausta, koska Johanna o li yrittäjän puoliso. Johanna ei omistanut y rityksestä m itään. Ranen o lisi p itänyt i r- tisanoa ensin kaikki vieraat työntekijänsä ja viimeis enä vasta p uolisonsa, jotta J ohannalle o lisi v oitu m aksaa työttömyyskorvausta.yritystoimintaa ei olisi kuitenkaan voinut pyörittää ilman ammattitaitoisia myyntimiehiä ja asentajia. Toimistopalveluja ja talousasioiden hoitamista, joita Johanna teki, Rane saattoi taas ostaa ulkopuolelta. Johanna sattui rakastumaan yrittäjään ja jäi ilman työttömyysturvaa Johanna jäi ilman korvausta, koska hän nyt sattui epäonnekseen a ikanaan r akastumaan y rittäjään j a m uuttamaan tämän kanssa saman katon alle. Rane ei halunnut asumuseroa eikä myöskään kikkailla eri postiosoitteilla, jotta Johannan t yöttömyysturvan eh dot ol isivat t äyttyneet. Näin ol len aino a vai htoehto oli, kuten l ukuisilla muillakin y rittäjien p erheenjäsenillä, jäädä k okonaan työttömyysturvan ulkopuolelle. Tämä v uosi t uo o nneksi h ieman p a- rannusta yri ttäjän pe rheenjäsenten sosiaaliturvaan. Yrittäjän p uoliso ja lapset o vat j o o ikeutettuja ty öttömyysetuuteen, jos eivät omista yrityksestä y li 15 p rosenttia ei vätkä o le määräävässä as emassa. Enää yri tystä ei m yöskään t arvitse lo pettaa eikä tuotantosuuntaa m uuttaa - p ienessä yrityksessä se olisikin usein mahdotonta - j otta oikeus työttömyyspäivärahaan saadaan. Käytännön o ngelmaksi jää edelleen se, että yrittäjän on osoitettava yrityksen taloudellisten edellytysten p ysyvää heik kenemistä eli vähin tään kahdelta t ilikaudelta p itää o lla n äyttöä. Pieni y ritys e htii kahden huonon vuoden aikana ehkä j o kaatumaan talousvaikeuksiinsa. Vaikka uudessakin laissa korvauksen saamiseksi o n e nsin i rtisanottava v ieraat t yöntekijät, voisi Johanna tänä vuonna yrittää uudelleen korvauksen hakemista. Taantuma poikii yrittäjähaluja Uusyrityskeskus En simetrissä viime vuosi o li ennä tyksellinen. Oman yrityksen perustamista havitteli lähes 2500 yrittäjäksi aikovaa, joista Ensimetri auttoi 943 uutta yritystä alkuun. Jäljelle jääneistä osa tietenkin vielä miettii ja kehittelee ideaansa. Suurin osa yrittäjäkokelaista on kuitenkin jättänyt yrityksen perustamatta todettuaan yritysneuvojien ja asiantuntijoiden avulla, ettei aiottu yritysidea kantaisi alkua pidemmälle. Perustettujen yritysten määrä koko maassa vuonna 2009 ei ole vielä tiedossa, mutta parina edellisenä vuonna yritysten nettolisäys on ollut lähes vuo dessa. Valtaosa yrityksistä syntyy mikroyritysten eli alle 10 henkilöä ty öllistävien l uokkaan. Enemmistö yrittäjistä aloittaa yritystoimintansa yksin. Työttömyyden ja lomautusten lisääntyminen ovat Pirkanmaallakin k asvattaneet y rittämishalukkuutta. Ensimetrin a siakkaista työttömien osuus on noussut 22 prosentista 28 prosenttiin. Työttömyydestä ei pidä kuitenkaan ajautua uuteen ahdinkoon kannattamattomaan yritystoimintaan. Siksi yrittäjäuraa suunnittelevan on tärkeää selvittää e tukäteen y hdessä E nsimetrin a siantuntijoiden ka nssa y ritysideansa ka ntavuus ja omat yrittäjävalmiutensa. Jari Jokilampi päätoimittaja TAMMIKUU 2010 SISÄLTÖ s. 8 s Palvelukampanja huomattiin hyvin s. 4 Tampereen tähtivitja yrittäjien apuna s. 8 Kymmenen kysymystä Maria Lund s. 10 Sijoittaa voi muuallakin kuin pörssissä s vuotias GoGo avaa keväällä jo neljännen liikuntakeskuksensa s Tampereen mainoshistoria koviin kansiin s. 24 Rekrytorilla kannattaa valmistautua työhaastatteluun s. 34 Vehon uusi palvelukeskus harjakorkeuteen s. 37 Lounasvieraana Tampereen yliopiston rehtori s.39 s. 39

3 Pirkanmaan Yrittäjät ry:n julkaisu P I R K A N M A A N Tammikuu 2010 Puhun paljon mieluummin pitkäaikaisesta säästämisestä kuin sijoittamisesta. Sijoittaminen ei ole mikään elämää s. 23suurempi juttu, vaan vanhojen viisaiden periaatteiden noudattamista Osakesäästäjien Keskusliiton toiminnanjohtaja Tomi Salo Tunti ei riitä mihinkään Tampereen kaupungin uudet pysäköintijärjestelmät eivät aiheuta riemunkiljahduksia y rittäjien keskuudessa. Kesän ja syksy n aikana y dinkeskusta-alueen p ysäköintiä m uutettiin niin, että y k- kösvyöhykkeen eli k eskustan ytimen katuparkissa voi pysäköidä maksimissaan vain tunnin. Nykyinen pysäköinnin maksimiaika vaikeuttaa Juha Turusen mukaan keskustan kivijalkakauppojen liiketoimintaa. Esimerkiksi lounaalle tai palaveriin saapuville asiakkaille tunnin aika on kohtuuton, Tammerkosken yrittäjien tuore puheenjohtaja Juha Turunen kertoo. Nykyinen p ysäköintiaika o n y k- sinkertaisesti liian lyhyt. Esimerkiksi kampaamoissa tai kuntosalilla on todella vaikea asioida tunnissa eikä kuusikymmentä min uuttia t ahdo riittää pala vereihinkaan. Myös ravintolanautinto k okee mie lestäni kovan kolauksen, jos kesken aterian pitää kä ydä j uoksemassa mi ttarilla, Kuninkaankadulla toimivan Deltabit Oy:n toimitusjohtaja Juha Turunen jyrähtää. Tammerkosken Yrittäjien p uheenjohtajannuijan t ammikuussa vast aanottanut T urunen muistuttaa, että ky seessä o n m yös imagokysymys. S e, kuinka m ukava ja he lppo keskustaan o n tu lla, on a sia, joka monesti jää ka upungissa viera ilevien mieleen. Keskusta-alueen sujuva liikennöinti pysäköintimahdollisuuksineen o n s iis t ärkeää m yös kaupunkikuvan ka nnalta, Turunen lisää. Nopeaa toimintaa Puheenjohtaja k ertoo sa aneensa asian t iimoilta mo nia viha isia y h- teydenottoja j ärjestönsä j äseniltä. Nopean t oiminnan m iehenä Turunen o tti y hteyttä T ampereen ka u- pungin edustajiin ja saikin sovittua heti seuraavalle viikolle palaverin apulaispormestari Timo Hanhilahden sekä ka upungin li ikennesuunnittelupäällikkö Jukka K yrölän kanssa joulukuussa. Koko elinkeinoelämän yhteisnäkemys Turunen s ai neu votteluihin m u- kaansa muitakin keskustan pienten yrittäjien e dunvalvojana t oimivan Tampere Oik ea ka uppakaupunki - hankkeen e dustajia. Keskustelutuokioon os allistuivat Mervi J uutilainen, Leena L iuttu-hietala sekä Tampereen Yrittäjänaisten puheenjohtaja Sointu L anki. Pirkanmaan suurimman paikallisjärjestön, Tammerkosken Yrittäjien jäs enistä m u- kaan lä hti myös p arturiliikettä Näsinlinnankadulla pyörittävä Ari Sandberg. Hänen m ukaansa m yös asiakkaat ovat olleet suivaantuneita parkkiajan lyhentämisestä. Hyvä vastaanotto Joulukuun alk upuolella jä rjestetty palaveri sujui Turusen mukaan hyvässä hengessä. Me teimme kaupungille selväksi keskustan yrittäjien kannan, jonka mukaan p ysäköintiaikaa p itäisi p i- dentää mahdollisimman pian niin, että lyhin pysäköintiaika olisi vähintään kaksi tuntia, Turunen kertoo. Hänen m ukaansa ka upungin edustajille t ehtiin s elväksi, että kyseessä on koko keskustan yrittäjien yhteinen kanta. Näkemyksemme nousi keskustelussa h yvin esiin ja s e m yös ymmärrettiin. Asiaan suhtauduttiin vakavasti ja mei lle luvattiin, että asiaa lähdetään viemää n het i ete enpäin. Minulle jäi tapaamisesta hyvin positiivinen t unne, joka t odisti, että Tampereella a rvostetaan yri ttämistä. Hienoa oli myös se, että Tampereen Kauppakamari lähti mukaan tekemällä asiasta julkilausuman. Sekin kertoo sitä, että koko elinkeinoelämä s eisoo t ässä asias sa y hdessä rintamassa, Turunen lisää. Pidempiaikaisia vaikutuksia Turunen t oivoo j a u skoo, että n yt käyty keskustelu näkyisi kaupungin ja yrittäjäjärjestöjen välisessä vuorovaikutuksessa ja tkossakin niin, että tämänkaltaisista m uutoksista v oitaisiin keskustella ennen kuin ne tulevat kä ytäntöön. Hän m uistuttaa, että varsinkin keskustan infrastruktuurin kannalta yrittäjien kuunteleminen on äärimmäisen tärkeää. Toivottavasti tästä opitaan. Kun tehdään yrittäjiin ja yrityksiin liittyviä päätöksiä, niin on hyvä kuunnella yri ttäjiä enn emmin. Ilman k eskustakauppoja j a n iitä pyör ittäviä yrittäjiä i hmisillä t uskin olisi k eskustaan pal jon asiaa, Turunen s a- noo. Tampere Oikea kauppakaupunki Keväällä 2007 alk anut ohjelma pyrkii k aupankäynnin vilk astuttamiseen. Ohjelma toteutet aan yhteistyössä k aupan, t apahtumajärjestäjien, yritt äjäjärjestöjen, Tampereen k aupungin, kulttuuriväen ja k aupan kehitt ämistä edistävien toimijoiden kanssa. Ohjelman tavoitteena on kohottaa Tampereen keskustan imagoa merkittävänä ostoskeskuksena, joss a voi nauttia hyvän palvelun lis äksi myös T ampereen upeast a k aupunkimaisemasta. Yrittäjähalukkuuden ennätysvuosi Yrityksen perustajia Pirkanmaalla palveleva Uusyrityskeskus Ensimetri auttoi viime vuonna alk uun ennä tykselliset 943 u utta yri tystä. Kasvua edellisvuoteen oli 40 yrityksen verran. Perustetut yri tykset l oivat tal ousalueelle yh - teensä peräti 735 työpaikkaa. Uusia yr ityksiä p erustettiin P irkanmaalla eniten pal velualalle. Lähes 75 p rosenttia ka i- kista uusista yrityksistä syntyi palveluiden pariin. Uusia yri tyksiä syn tyi m yös ka upan ja teollisuuden aloille. Kasvua kautta linjan Ensimetrin toiminnassa on nähtävissä kasvua kautta l injan. Myös uus ia y ritysideoita j a asiakaskäyntejä listattiin viime vuo nna ennätyksellisesti. Uusia asiakkaita Ensimetrissä kävi y hteensä 2452, joten kasvu e dellisvuoteen oli r eilut s eitsemän p rosenttia eli 16 8 u utta yrittäjäehdokasta. Asiakkaita moneen lähtöön Suurin os a yri ttäjäehdokkaista oli k oulutustaustaltaan 1 3-vuo tisen a mmattioppilaitoksen käyneitä. Seuraavaksi eniten, 18 prosenttia ehdo kkaista, oli p uolestaan k orkeakoulututkinnon suorittaneita. Ikänsä puolesta kiinnostuneimpia yrittäjyydestä olivat vuotiaat. Ensimetri laati viime vuonna yhteensä 700 starttiraha- ja ja tkostarttirahalausuntoa. Vuonna 2009 Ensimetri aloitti uutena palveluna la usuntojen laa timisen F innveralle p ienyrittäjä- ja n aisyrittäjälainapäätösten t ueksi. Aloitusvuonna lausuntoja annettiin sata kappaletta. Suomen suurin Pirkanmaalla to imiva En simetri o n S uomen suurin uusyrityskeskus 31 keskuksen verkostosta. Ensimetrillä on seitsemän palvelupistettä Tampereella ja naapurikunnissa. Uusyrityskeskuksen asia ntuntijaverkostoon k uuluu y li 200 yri tyselämän asia ntuntijaa, jotka o vat maksutta yrittäjiksi aikovien apuna.

4 4 Pirkanmaalla panostetaan palveluihin Kampanja haluttiin toteuttaa nimenomaan j oulun a lla, sillä joulukuu o n m yynnillisesti monelle y ritykselle ehdo ton ykkönen. K uluttajille suu nnatun kampanjan t avoitteena o li muistuttaa siitä, että lähipalvelujen käyttäminen on kaikkien etu. Tämä kiteytyy kenties parhaiten kam panjalauseessamme Palvelut pysyvät lähelläsi, kun käytät nii tä, hanketta h uhtikuusta asti luotsannut projektipäällikkö Sirpa Seppä tiivistää. Kaikki voittavat Se, että l äheltä o stetut p alvelut hyödyttävät a lueen ka ikkia asukkaita, ei o le o ivalluksena uusi. Ihmis et ky llä t iedostavat, että jos ka ikki asiak kaat ka ikkoavat jä ttimarketteihin, ei lähikaupoilla o le mahdo llisuuksia jatkaa toimintaansa. Vaikka se t iedostetaan, ei s e k uitenkaan väl ttämättä nä y t eoissa. Halusimme y hdessä y rittäjien kanssa m uistuttaa ka ikkia t ästä, Seppä taustoittaa. Hän huomauttaa, että lähi palveluiden hyödyntäminen o n m yös y h- teiskunnallisesti kannattavaa. K un asiakas ost aa t uotteensa läheltä, jää hyöty omaan kuntaan yri tysten maks amien verojen kautta. Kuluttajien ostopäätökset va ikuttavat siis myös k untien j a k aupunkien mahdollisuuksiin tarjota palveluita. Loppujen l opuksi k ysymys on siis is oista asioista, joihin jokainen voi vaikuttaa. Monessa eri mediassa Käytännössä jo ulunaluskampanjassa yri tykset sa ivat tila ta Pirkanmaan Y rittäjien kautta itselleen ka mpanjamateriaalia, kuten j ulisteita s ekä t arroja. Niitä to imitettiin ym päri P irkanmaata no in 200 yri ttäjälle. Sama ydinviesti oli esillä televisiossa, radiossa, printtimediassa ja netissä. Yrittäjät a ntoivat p ositiivista palautetta siitä, että kampanja toteutettiin näin laajassa mittakaavassa, Seppä kertoo. Aamulehden j a s anomalehden nettisivujen lisäksi kampanja näk yi ja k uului mo lemmilla a lueellisilla ma inoskanavilla televisiossa. Radioaalloilla viestiä toimitti eteenpäin Radio Sun. Joulukuun l opussa t oteutetun tutkimuksen mukaan kampanja no teerattiin k uluttajien parissa hyvin. ShopIn R esearch ha astatteli joulun alla k uluttajia ja k ysyi heiltä Parasta palvelua Pirkanmaalta -ka mpanjan h uomaamisesta ja sii tä, mikä mer kitys tällaisella ka mpanjoinnilla o n heidän omiin osto tottumuksiinsa ja pa ikkakunnan yri tysten hyvinvointiin. Kyselyn tulos osoitti, että k ampanja ol i tuttu 39 prosentille vastaajista. Kaksi k olmasosaa vas taajista usk oo, että t ällainen ka m- panjointi vaikuttaa oman paik- Pirkanmaalainen palveluala oli jo ulun a lla näyttävästi esillä. Parasta Palvelua Pirkanmaalta -k ampanja näky i niin sähköisessä kuin printatussakin mediassa. Paikallisten palveluiden merkitystä korostava kampanja jatkuu myös tänä vuonna. Luvassa on uusia kujeita. kakunnan ty öllisyyteen ja oman p aikkakunnan y ritysten menestymiseen myönteisesti. Lähes puolet vastaajista arvioi, että ka mpanjalla o n vaikutusta m yös heidä n omiin osto tottumuksiinsa, eli he m uistavat ja tkossa käyttää lähipalveluja us eammin. Kampanja istui kukkakauppiaan arvomaailmaan Tampereen hallituskadulla sijaitsevan kukkakauppa Kukka Kerttulin näyteikkunaan oranssisävyiset kampanjajulisteet ilmestyivät heti marraskuussa. Katosta riippuvan julisteen toisella puolella on teksti Tule meille vaan, meillä palvellaan ja toisella Palvelut pysyvät lähelläsi, kun käytät niitä. Päätös kampanjaan osallistumisesta oli yrittäjä Tiina Satuvuorelle helppo, sillä hän allekirjoittaa molemmat kampanjalauseet sataprosenttisesti. Vaikka Sa tuvuori o n to iminut kukkakauppiaana vas ta r unsaat kaksi vuotta, on hänen luotsaamalla kaupallaan p itkät pe rinteet. Tänä vuonna k ukkia o n m yyty s amassa toimipisteessä ja samalla nimellä jo 67 vuotta. Kampanjasta yrittäjä kertoo innostune ensa het i sii tä k uullessaan. Mielest äni ka mpanjaidea o n älyttömän h yvä, sillä s e m uistuttaa ihmisiä siitä, että ilman asiakkaita ei ole myöskään erikoiskauppoja. Toisaalta se korostaa myös palveluiden Kesällä kerättiin palvelukokemuksia Joulukampanja e i s uinkaan ollut v uoden aino a tem paus palvelualalla. Kesällä toteutetulla ka mpanjoinnilla hal uttiin herä tellä ihmisiä h uomaamaan j a m uistelemaan omia p ositiivisia pal velukokemuksia. Tarkoitus o li s aada ihmiset näkemään, kuinka paljon hyvää palvelua on tarjolla, Seppä kertoo. Kuluttajien k okemuksia kerättiin v erkkosivujen li - säksi m yös messui lla j a markkinoilla se kä yh dessä Aamulehden kanssa järjestetyllä Kasvokkain-kiertueella. Yhteensä p ositiivisia p alve- merkitystä, joka on erittäin tärkeää kaikille pienemmille yrityksille, Satuvuori sanoo. Yksilöllisyyttä arvostetaan Kukkakauppiaan mielestä juuri palvelut ovat se kilpailuvaltti, jolla erikoisliikkeet p ystyvät j atkossakin menestymään.yrittäjän mukaan tämä tarkoittaa yksilöllistä osaamista ja palvelua. Tosiasia on, että jättiliikkeiden kanssa ei voi kilpailla puhtaasti hinnalla. Juuri p alvelut o vat mei lle s e lukokemuksia raportoi reilut 2500 k ommentoijaa. Kehujen kohteena oli 800 eri yritystä ympäri Pirkanmaata. M onesti s anotaan, että suomalaiset eivät edes odota hyvää palvelua tai arvosta sitä, puhumattakaan s iitä, että siitä ol taisiin va lmiita ma k- samaan. Meidän keräämämme kokemukset osoittivat tämän myytin vääräksi. Palautteen m ukaan h yvät p alvelut huomataan, yritys v oi er ottautua ja saada vakituisia uskollisia asiak kaita nim enomaan hyvällä palvelulla. Palvelu on paljon muutakin kuin asiakaskohtaamisia. M onesti i hmiset s a- maistavat p alveluksi v ain kasvokkain t apahtuvan asiakaspalvelutilanteen. Palvelut pitävät sisällään kuitenkin p aljon m uutakin. Hyvää palvelua voi monien mielestä olla esimerkiksi toimiva nettikauppa, jatkuvasti k ehittyvä va likoima, sopivat a ukioloajat t ai va ikkapa s e, että laskutus o n se lkeää, Seppä listaa. kaikista keskeisin asia. En usk o, että a utomarketin kukkaosastolta saa floristin käsityönä tekemiä morsiuskimppuja tai surulaitteita jatkossakaan, Satuvuori jatkaa. Tänä vuonna on tarkoitus nostaa palvelualojen houkuttelevuutta ja kertoa nuorille alan mahdollisuuksista ura vaihtoehtona. Tulevaisuudessa Pirkanmaalla t arvitaan p alvelualalle tuhansia os aajia, sillä p alvelualoilla työmahdollisuudet säilyvät ja tkossakin h yvinä, Sirpa Seppä kertoo. Alkaneen v uoden a ikana Pirkanmaan Yrittäjät käynnistää P arasta P alvelua P irkanmaalta -h ankkeelle ja tkoprojektin, jonka t arkoituksena o n luoda pi rkanmaalaisiin y rityksiin t äysin u usia p alvelukonsepteja s ekä k ehittää yri tysten asiakaslähtöisyyttä. Palvelu on pienemmille yrityksille kaikista tärkein juttu, joulunaluskampanjaan hyvin tyytyväinen yrittäjä Tiina Satuvuori kertoo. Vakioasiakkaat ovat hyvä laadun mittari Laadukkaan palvelun voi määritellä Satuvuoren m ukaan m yös vakioasiakkaiden määrällä. Jos asiakas lähtee liikkeestä hyvällä mielellä, tulee hän myös takaisin. Toimiva palvelu on yrittäjän mukaan eräänlainen positiivinen kierre, jonka a nsiosta pal velun laa tu kasvaa entisestään. Pienemmän kokoluokan l iikkeillä on u sein m yös hyvin henkilökohtaiset suhteet asiakkaisiinsa. M onesti j oku t uttu asiakas saattaa va in s oittaa t ai t ulla kä y- mään j a p yytää min ua tek emään hänen nä köisensä kimpun, Satuvuori toteaa.

5 5

6 6 Seniorityövoima kiinnostaa pk-yrityksiä Suomi harmaantuu kiihtyvää tahtia. Ihmisiä poistuu työmarkkinoilta lähivuosina huomattavasti enemmän kuin mitä uusia työntekijöitä ja yrittäjiä aloittaa työelämän. Fakta on, että vuonna 2015 Suomessa on 1,5 miljoonaa eläkeläistä. Väkilukuun suhteutettuna se on eniten Euroopassa. Edellä m ainitut lu kemat tarkoittavat, että osaavan työvoiman saatavuus on monelle yritykselle jatkossa todellinen haaste. Suomen Yrittäjien kys elyyn vastanneista yrityksistä lähes kahdes sa kolmesta j ää h enkilöstöä e läkkeelle lähitulevaisuudessa. Osassa pk-y rityksiä kaikki työntekijät ovat siirtymässä el äkepäiville ensi vuosi kymmenen puoliväliin mennessä. Eläköitymisen myötä yrityksistä lähtee myös paljon tietotaitoa. V anhuuseläkkeelle siirtyvien henkilöiden mukana yrityksistä katoaa merkittävää tietoa ja osaamista. Tätä m ieltä o n l ähes 6 0 p rosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä, koulutusasioiden p äällikkö Veli- Matti L amppu Suomen Y rittäjistä toteaa. Paavola tyytyväinen yritykseensä Mennyt luku j ätti i tsestään varsin ristiriitaisen kuvan. Se alkoi m yös täällä T ampereella erinomaisten taloudellisten näköalojen va llitessa. Jo enn en vuosikymmenen p uoliväliä k ehityksen suunta ku itenkin r ajusti m uuttui. Siirryttiin lama-aikaan. Taloudelliset vaikeudet, joita 1970-luvulla oli, koskettivat ennen muuta Tampereen t ärkeintä elinkeinoalaa eli t eollisuutta. Sen sijaan k auppa j a m uut p alveluammatit eivät lamasta samassa määrin kärsineet. Kun aikaisemmin valtaosa tamperelaisista ol i s aanut el antonsa n i- Kiinnostus kasvaa Toisaalta suomalaisten työsidonnaisuus t arkoittaa, että mo ni el äkeläinen olisi va lmis t yöskentelemään osa-aikaisesti ta i e rikseen h änelle muokatuissa tehtävissä. Vaikka toistaiseksi vanhuuseläkkeeltä on löytynyt työvoimaa vain joka viidenteen yritykseen, ilmaisee yhä suurempi osa yrityksistä halukkuutensa eläkeläisten ty öllistämiseen ja tkossa. Ainoastaan reilu kymmenys yrityksistä ei usko seniorityövoimasta löytyvään potentiaaliin. Näissä tapauksissa työ on joko fyysisesti liia n rasi ttavaa t ai ty össä vaaditaan s ellaista os aamista, jota iäkkäämmillä henkilöillä ei enää ole, Lamppu kertoo. Kuvan herrasmies voi olla eri mieltä, mutta entistä useampi eläkeläinen on valmis työskentelemään ainakin osa-aikaisesti. Ammattitaito on ykköskriteeri Palkattavalta s eniorityöntekijältä edellytetään ennen ka ikkea t ehtävään s oveltuvaa am mattitaitoa j a osaamista. Lisäksi y rittäjät p itävät tärkeinä asio ina h yvää ty öterveyttä sekä joustavuutta työaikoihin. Työskentelystä k iinnostuneiden s e- niorien kannattaa olla omatoimisia, sillä mie luiten vast anneet yri tykset palkkaisivat vanhuuseläkkeellä olevan henkilön suoraan hänen omasta yhteydenotostaan. Aikaisempi työkokemus yrityksen palveluksessa on sekin hyväksi, sillä silloin heidän osaamisensa ja kyvyt tunnetaan, Lamppu selventää. Puolet vast aajayrityksistä p alkkaisi ikääntyneitä työntekijöitä määräaikaisiin ja p rojektiluontoisiin tehtäviin. Toiseksi y leisimmin s e- nioreita palkattaisiin sijaisiksi. Pysyviä töitä saattaisi löytyä vajaasta viidenneksestä yrityksiä. Kesällä teh ty kys ely to teutettiin osana S eniorikansalainen-hanketta, jossa selvitetään vanhuuseläkkeellä olevien ma hdollisuuksia t yöntekoon e läkkeellä ol lessaan. Yhteensä kyselyyn vastasi runsaat sata vähintään viisi henkilöä ty öllistävää p k- yritystä SY:n jäsenrekisteristä. menomaan te ollisuudesta, laski teollisuuden osuus kaikista ty ö- paikoista Tampereella viime vuosikymmenen lo ppuun menness ä noin 46 prosenttiin. Mitä sitten 1980-luku meille kä y- tännössä lupailee? Ainakin vuosikymmenen alku näyttää taloudellisesti a ika h yvältä. Metelliteollisuuden p iirissä o n su urimmilla tehtaillamme no in 1,5 2 vuo den tilauskanta tänä päivänä. Kuten er i y hteyksissä olen s anonut, uskon, että Tampereella o n- kin s uhteellisesti s uurimmat ka s- vun edellytykset kaupallisena-, liikenteellisenä-, hallinnollisena- sekä koulu- ja m uuna kulttuurikeskuksena. On t ietysti ma hdotonta va rmuudella t änä pä ivänä s anoa, miltä maailma t ulee nä yttämään ky m- menen v uoden k uluttua T ampereella. Kehitys on kuitenkin tähän saakka k ulkenut se llaiseen s uuntaan, että m eillä e i mie lestäni o le mitään syytä odottaa muuta kuin parasta. Itsestämme r iippuu, miten h yvä s aavuttamamme t ulos tulee olemaan. Kaupunginjohtaja Pekka Paavola. Matkailu avartaa Moskovan arkiston kätköistä on löytynyt venäläinen matkailuesite vuodelta Esite kertoo, millaista matkanteko on vuonna 2010 Neuvostoliitossa. Rahaa ei tarvita lainkaan, sillä vuonna 2010 Neuvostoliitossa eletään luontaisessa vaihdantataloudessa. Turvallisuus on huipussaan, sillä rikollisuutta ei ole lainkaan. Yksityisomistusta ei tunneta ja autotkin ovat yhteistä omaisuutta. Matka läpi Moskovan, tai vaikkapa läpi koko Suuren ja Mahtavan, sujuu ilmaisilla, kadulta käyttöön otettavilla limusiineilla. Kaupoista voi valita itselleen mitä tahansa, sillä kukin voi ottaa tarpeeseensa. Tulisipa kerrankin eukon kenkä- ja käsiveskatarpeet tyydytettyä. Maassa on mahdollista matkustaa myös helikopterilla, joita on saatavana, korvauksetta tietenkin, eri puolilla kaupunkia sijaitsevista helikopterikeskuksista. Lentolupia ei kysellä, sillä kaikki neuvostokansalaiset o vat r ehellisiä. Positron-nimiseen h oitolaitokseen, joka s ijaitsee Marsissa, on mahdollista matkustaa niin ty öläisen kuin insinöörinkin. Niin ke rtovat e sitteet. Taitaisi t ämän p äivän su omalaisella k uluttajaasiamiehellä olla sanansa sanottavana moisesta esitteestä. Vaikka vielä 80-luvulla Tampereen Yliopistokin näitä tulevaisuuden neuvostonäkymiä opiskelijoille pänttäsi. Kävin kerran 80-luvun Moskovassa. Silloin olivat suunnitelmat vielä vähän hakusessa. Viime vuosina en ole käynyt, mutta Venäjän p uolustusministeriön u usimmat v erkkosivut va listavat suomalaisia, että Venäjä on aina Venäjä, millä nimellä sitä kutsutaankin. Varmuuden vuoksi nämä tämän päivän verkkosivut opettavat meitä, että jos Neuvostoliitto o lisi p itänyt elintärkeänä, ei o lisi epä ilystäkään sii tä, etteikö S uomen i tsenäisyyttä o lisi t uhottu. Verkkosivujen mukaan suomalaisten ei pidä unohtaa menneen sodan opetuksia. Venäjän puolustusministeriölle tiedoksi: ei ole unohdettu. Ja vaikka matkailu avartaa, pitäkööt puolestani limusiininsa ja heli kopterinsa. Aion avartaa aivan eri suunnassa. Suomi tuntuu olevan monen kohdemaana, mitä tulee matkailuun. Erityisesti bulgarialaiset ovat löytäneet tämän päivän pohjoisen paratiisiin. Ja parhaat jopa useita kertoja vuodessa. Lukuisia suuria bulgaarialaisryhmiä on saapunut viime aikoina Suomeen, ja ovat anoneet jopa turvapaikkaa. Näiden ma tkailijoiden mää rä o n mo ninkertaistunut viime vuodesta. Tällaisille m atkailijoille S uomen v altio k ustantaa il maisen majoituksen, ilmaisen ruokailun, terveyspalvelut korvauksetta, ja vielä käyttörahat j okaiselle ma tkan a jaksi. Ja j os t urvapaikkaa ei m yönnettäisikään, onhan ko. matkailija EU-maasta, Suomen valtio takaa majoituksen, ruuan, terveyspalvelut ja kä teen a nnettavat s etelit k uukauden ajaksi. Ja kuukauden nähtävyyksiin tutustumisen jälkeen Suomen valtio maksaa vielä paluulennonkin takaisin kotimaahan. Ja ei kun heti takaisin, ja uutta 30-päiväistä nauttimaan. Tällaista ei luvattu edes 1959 ajan Neuvostoliitossa. Täällä s e o n t otta. Tietäähän s en r eissaaja, matkailu avartaa. Suomalaisten o ma ma tkailu o n viime a ikoina ol lut va iherikasta. Kun lentäjien lakosta selvittiin, on suomalainen lentomatkustaja matkaillut kilpaa la ukkujensa ka nssa. Ja y leensä v oittanut. Ja la ukut hä vinneet. Eräskin matkailija kertoo, etsittyään laukkujaan lopulta j opa henkilökunnan puolelta, että tikkaahan ne siellä heittelivät laukkujen purkajat. Ne noin puolet, jotka eivät olleet sattuneet sairastumaan juuri näihin aikoihin. Laukut saivat odotella vuorokausikaupalla, jotta henkilökunnan viikon tikkamestaruus ensin selvitettiin. Ennen sanottiin, että kulkee kuin juna. Nyt tiedetään, että junalla pääsee täälläpäin jopa hotellihuoneeseen sängyn viereen. Jos nyt yleensä sattuvat pääsemään liikkeelle. VR:n y llätykseksi kun Suomessa on viime aikoina esiintynyt p oikkeuksellinen ilmastonmuutos. Talvi. Maapallon ilmastoa oli Kööpenhaminassa jokin aika sitten suojelemassa kymmeniätuhansia virkamiehiä ja aktivisteja. Ilmastoa suojeltiin ensisijassa kokoukseen lentämällä. Mutta matkailu avartaa. Ja tuloksiakin syntyi: kovempia p akkasia ja m yräköitä ei o le näh ty miesm uistiin. Omaa matkailuani aion avartaa edelleen pääasiassa autollani. Ja ilman sen p ahempaa o maatuntoa. Naapurissa k un o n la bradorinnoutaja. Ja hemmetin monella muulla. Juuri tehdyn tutkimuksen mukaan keskikokoisen koiran ekologinen jalanjälki on suurempi, kuin kohtuullisen kokoisella katumaasturilla. Niin että avartaa se edelleen. Matkailu. Kuten jokainen voi havaita, meillä on ihan oikea talvi ja maisemat ovat kuin satukirjan kuvituksesta. Ilahduttavaa on ollut huomata, että junioritkin ovat löytäneet käyttöä luistimille, mailoille ja suksille. Kaikki ei siis vieläkään onnistu pleikkarilla. Päättyneen vuosikymmenen viimeistä vuotta leimasi ensisijaisesti sana taantuma. Sitä on toitotettu jo sen verran paljon, että toivottavasti vuosi 2010 tuo mukanaan myös joitakin myönteisempiä ilmauksia kielenkäyttöön.

7 7 Tampereen Messu- ja Urheilukeskusta ei taantuma horjuttanut Tampereen M essu- ja U rheilukeskuksen viime vuosi oli vireä. Isompia urheilu-, messu- ja muita tapahtumia järjestettiin vuoden aikana 5 6. Näiden l isäksi t iloissa p idettiin runsaat 200 k okousta. Yhteensä k uluneena vuonna k eskuksessa viera ili r eilut kävijää. Heistä t apahtumakävijöiden osu us oli noin Kävijämäärät Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa oliva t k uluneena vuo tena kiitettävät. Vuodesta 1985 lähtien hallissa on vieraillut noin 10 miljoonaa kävijää. Tämä rajapyykki y litettiin j o viime vuo den t ammikuussa, kertoo kehityspäällikkö Olli Tokoi. Tästä vuo desta o dotetaan vie lä e dellisvuotta vilk kaampaa. Liikunta,- messu- ja muita t apahtumia jä rjestetään no in 60. Erityismaininnan ansaitsee Kansallisen veteraanipäivän va ltakunnallinen p äätapahtuma, jonka suo jelijana o n t asavallan p residentti Tarja Halonen. Entistä enemmän pysäköintitilaa Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen kävijöiden k ulku al ueella he lpottuu, sillä p aikoitusalueita laa jennetaan sy ksyyn 2010 mennessä keskuksen pohjoispuolelle. Erila isten t apahtumien laa tu p aranee huomattavasti pysäköintijärjestelyjen suhteen, sillä pa ikoitusalueelle t ulee tilaa 700 henkilöautolle, toteaa toimitusjohtaja Hannu Vähätalo. Euroviisufinaali päättää tammikuun Messu- ja U rheilukeskuksen k uluvan k uun kruunaa Eurovision 2010 Suomen finaali, joka järjestetään yleisötilaisuutena Tampereella 30. tammikuuta. Sen järjestävät yhteistyössä YLE ja T ampereen M essut O y. Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen valintaa finaalin estradiksi p uolsi mo ni asia. Viime vuo den onnistunut f inaali-ilta a ntoi p ohjaa y hteistyölle. Lisäksi Tamperetta pidetään sopivana paikkakuntana s ekä M essu- j a U rheilukeskusta tarpeeksi isona televisiointia varten. Joulukauppa kasvoi maltillisesti Edellisvuoteen v errattuna jo ulukaupankäynti k asvoi m altillisesti. Valtaosa k auppiaista arvioi myyntinsä kasvaneen noin kaksi prosenttia. Tiedot käyvät ilmi K aupan liiton joulukauppaa kartoittaneessa Yrityskyselyssä. Joulumyynnin tulosta voi pitää ennakkoodotuksiin nä hden j opa h yvänä, sillä vielä marraskuun p uolivälissä ka uppiaiden nä kemykset j oulumyynnistä o livat p aljon p essimistisemmät. Joulukuussa odotukset paranivat, ja ne kehittyivät myönteisesti myös tammikuun alussa. Edes elektroniikkakaupassa ei koettu pelättyä pudotusta, vaikka myynnin arvo ei juuri kasvanutkaan. K oko j oulukaupan t ulosta v oi p itää menneisiin kovan talouskasvun vuosiin v errattuna m altillisena, sillä s illoin v uosikasvu oli noin viisi prosenttia. Tämän vuoden tulos oli kuitenkin eräänlainen torjuntavoitto, sillä vielä mar raskuussa ka uppiaiden o dotukset olivat h yvin h uonot, Kaupan l iiton p ääekonomisti Jaana Kurjenoja toteaa. Talvinen sää vauhditti kaupantekoa Vaatekauppojen joulumyynti käynnistyi tänä vuonna totuttu a m yöhemmin, sillä s e p ääsi kunnolla va uhtiin vast a no in vii kko ennen joulua.vaikka keskimääräisistä kasvuprosenteista jäätiinkin, sai vaatekauppa ylimääräistä lisäpotkua myyntiinsä talvisesta säästä. J oulun j älkeistä v aatekauppaa o vat i l- meisesti vauhdittaneet pitkät joululomat. Jotkut kauppiaat ovat kertoneet, että sunnuntai on o llut y ksi jo ulukuun pa rhaista kauppapäivistä, kertoo Kurjenoja. Jatkopiristystä vaatekauppaan toivotaan helmi-maaliskuussa kotimaan hiihtolomalaisista. Sään ky lmeneminen ja l umisateet va uhdittivat myös urheilu- ja va paa-ajan tuotteiden joulukauppaa. Alan myynnin kasvun arvioidaan olevan koko vähittäiskaupan keskiarvoa suurempi. Ruokakaupan myynnin arvo h eikkeni r uoan h innan la skun m yötä, mutta m yynti ei k uitenkaan p udonnut. Kauppiaiden mukaan ruokakaupan myynnin ei o doteta p ienenevän m yöskään a lkuvuodesta. Kaupan lii tto e dustaa elin keinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin jäsenyritystä ja se edustaa s ekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa j a t yömarkkinaedunvalvonnassa.

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat

Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat Apua rahoituksen hakuun alkaville pirkanmaalaiselle kasvuyritykselle www.tampereallstars.fi Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat TAUSTAA Tekesin rahoituksesta

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu.

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu. Tekninen lautakunta 53 13.10.2011 Jätemaksutaksan hyväksyminen 1.1.2012 alkaen 428/32.321/2011 Tekn.ltk 53 Nykyisin voimassa olevan jätelain 28 :n mukaan kunnalla on oikeus kan taa jär jes tä mäs tään

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14 Unelmoitu Suomessa Sisällys ä ä ä ö ö ö ö ö ö ä ö ö ä 2 1 Perustiedot ö ä ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ä ö ä ää ö ä ä ä ä ö ä öö ö ä ä ä ö ä ä ö ä ää ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ö ä ä ää ö ä ä ä ää ö ä ä ö ä ä ö ä ä ä

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LSTN VIRSI UUSI ILO MSSUUN! ineistoa 1. adventin perhemessuun oosianna! uta meitä m # # # c # # # # # # m/ D/F oo si an na! Kan san jou kon kans sa käymme F 4 F Þ m / Þ huu ta maan.

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat

Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat Apua rahoituksen hakuun alkaville pirkanmaalaiselle kasvuyritykselle www.tampereallstars.fi Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat TAUSTAA Tekesin rahoituksesta

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - egroupjr - Villihiiret - Karttaketut (aloittelijat) - Karttaketut - Karttaketut aloittelevat - Karttaketut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Pirkanmaan Viestinvaihtopalvelu ja Yrityspörssi. www.pirkanmaanviestinvaihto.fi www.yritysporssi.fi/pirkanmaa

Pirkanmaan Viestinvaihtopalvelu ja Yrityspörssi. www.pirkanmaanviestinvaihto.fi www.yritysporssi.fi/pirkanmaa Pirkanmaan Viestinvaihtopalvelu ja Yrityspörssi www.pirkanmaanviestinvaihto.fi www.yritysporssi.fi/pirkanmaa 1 Pirkanmaan Viestinvaihto palvelu maksuton Ikääntyville yrittäjille, jotka ovat luopumassa/myymässä

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.04.09 2 LIIKEIDEA Iivari Mononen -konserni valmistaa ja myy infrastruktuurin rakentamisessa tarvittavia korkean

Lisätiedot

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Esmo-yhtiöt pähkinänkuoressa Esmo-yhtiöt edistävät arvojensa mukaisesti suomalaista kilpailukykyä ja yrittäjyyttä.

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi Kari Juutilainen InHunt Group gsm 044 995 5382 kari.juutilainen@inhunt.fi www.urawulffilla.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus

Lisätiedot

Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden 2015 alusta vaalikauden loppuun

Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden 2015 alusta vaalikauden loppuun Kunnanhallitus 18 26.01.2015 Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden 2015 alusta vaalikauden loppuun Kh 18 Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Tuula Kohonen, puh. 044 7401104

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Mukana elämäsi suurimmissa päätöksissä

Mukana elämäsi suurimmissa päätöksissä VAIHDA MUKAVAMPAAN. Oikeanlainen koti kaikkiin elämäntilanteisiin Mukana elämäsi suurimmissa päätöksissä Sp-Koti on perustettu juuri sinua ja sinun asuntoasioitasi varten. Meidän arvomaailmamme lähtee

Lisätiedot

Helsingin Joutsen apteekki. Tiina Oksala

Helsingin Joutsen apteekki. Tiina Oksala Helsingin Joutsen apteekki 100-vuotisjuhlaseminaari Kaupunkikeskustan kivijalkakaupat Tiina Oksala Toimitusjohtaja, Erikoiskaupan Liitto Esityksen sisältö - Tiivistelmä esityksestä 17.11.2012 Erikoiskaupan

Lisätiedot

Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen 19.8.2014

Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen 19.8.2014 Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen 19.8.2014 Ajattelun muuttaminen on ZestMarkin työtä VANHA AJATTELU JA VANHA TOIMINTA " ZestMark on nuorten valmentamisen ja oppimistapahtumien asiantuntija.

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Raportin kohderyhmä: Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Vastaajia yhteensä: 19 1 Raportin lukuohjeet - Raportin alussa näytetään tää indeksit: it Indeksi tarkoittaa

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot

Loimaa SOP IM U S LU ONN OS. Sopimusluonnos. Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva,

Loimaa SOP IM U S LU ONN OS. Sopimusluonnos. Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva, lyvör6 Loimaa tulevaisuudesta 7 Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva, SOP IM U S LU ONN OS Loimaa lyvöllö tulevaisuudesta SISÄLL YSLUETTELO 1.

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Kokemuksia keksimisestä, yrittäjyydestä ja verkostoitumisen tärkeydestä. Aulis Kärkkäinen Technopolis Business Breakfast 22.8.2013

Kokemuksia keksimisestä, yrittäjyydestä ja verkostoitumisen tärkeydestä. Aulis Kärkkäinen Technopolis Business Breakfast 22.8.2013 Kokemuksia keksimisestä, yrittäjyydestä ja verkostoitumisen tärkeydestä Aulis Kärkkäinen Technopolis Business Breakfast 22.8.2013 Vastantekoa sarjatuotantona pakollinen työharjoittelujakso kesällä 1962

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Valmistelu: suunnittelupäällikkö Kari Hällström. Katuosasto esittää tarkistettavaksi palvelu- ja vuokramaksunsa (suluis sa voi massa olevat hinnat):

Valmistelu: suunnittelupäällikkö Kari Hällström. Katuosasto esittää tarkistettavaksi palvelu- ja vuokramaksunsa (suluis sa voi massa olevat hinnat): Tekninen lautakunta 129 15.12.2009 KATUOSASTON MAKSUT 1.1.2010 LÄHTIEN TELA 129 Valmistelu: suunnittelupäällikkö Kari Hällström Katuosasto esittää tarkistettavaksi palvelu- ja vuokramaksunsa (suluis sa

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Perhekoti Touhukallio Oy

Perhekoti Touhukallio Oy Perhekoti Touhukallio Oy Perhekoti Touhukallio on osakeyhtiö, jonka ainoana osakkeenomistajana on yrityksen perustaja Sari Pölönen. Perhekoti Touhukallio on perustettu tammikuussa 2001. Perhekodin toiminta

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250 Sivistyslautakunta 13 19.03.2014 Sivistyslautakunta 25 16.04.2014 KESKUSKOULUN APULAISREHTORIN NIMEÄMINEN SIVLTK 13 Saarijärven kaupungin käytännön mukaisesti apulaisrehtorien/apulaisjohtajan tehtävään

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Kevät 2015 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupassa ollaan kasvuhakuisia Tämän kevään Barometrissä esitimme kolme ylimääräistä kysymystä, joista yksi

Lisätiedot

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 PALTAMON YRITTÄJIEN JA YRITTÄJÄJÄRJESTÖN YHTEISTYÖ TYÖVOIMATALON KANSSA Kysely postitettu 27.10.2010 Kyselyn saanut n. 111 yritystä (n=111) Yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Vauhtia kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Kotimarkkinoilta kansainväliseen kasvuun Kasvuun ja kansainvälistymiseen parhaiten sopivat julkiset palvelut ja rahoitus

Lisätiedot

Kylä yrittäjän ja yrittäjä kylän toiminnan tukena. Yrittäjä Tiina Ekholm 8.6.2013 Tykköö

Kylä yrittäjän ja yrittäjä kylän toiminnan tukena. Yrittäjä Tiina Ekholm 8.6.2013 Tykköö Kylä yrittäjän ja yrittäjä kylän toiminnan tukena. Yrittäjä Tiina Ekholm 8.6.2013 Tykköö Kylätoiminta on kylän asukkaiden vapaaehtoista yhteistyötä omien elinolojensa kehittämiseksi. Elintärkeää on yhteistyö:

Lisätiedot

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus Kävijäkysely 6.-7.9.2007 Liikelahjat-messut t Helsingin Messukeskus Business to Business Mediat Oy Kävijäkysely Liikelahjat-messut 6.-7.9.2007, Helsingin Messukeskus Vastaajia 242 Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ!

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! GPP on ohjelma, missä hyvin toimeentulevat rahoittajat suunnittelevat investoivansa iäkkäiden ihmisten eläkevakuutuksiin. Siksi GPP etsii 100.000 henkilöä, jotka haluavat

Lisätiedot

Uusyrityskeskuksien kokonaistilanne. Joulukuu 2014. Vastauksia huomisen kysymyksiin

Uusyrityskeskuksien kokonaistilanne. Joulukuu 2014. Vastauksia huomisen kysymyksiin Uusyrityskeskuksien kokonaistilanne Joulukuu 2014 Vastauksia huomisen kysymyksiin Esityksen tarkoituksena on kertoa tutkimuksesta, jossa selvitettiin uusyritysten kautta perustettujen yritysten henkiinjäämistä.

Lisätiedot

Apua, multa tulee idea!

Apua, multa tulee idea! Apua, multa tulee idea! -eli mitä teen ennen kehittämisen aloittamista 1 Tässä vaiheessa, pahaa aavistamatta Asiat ovat vielä normaalisti. Aika ennen aloituspäätöstä on ehkä koko kehitysprosessin tärkein

Lisätiedot

Sijoitusrahastoasiakkaiden taloudellinen kyvykkyys ja tulevat lisäsijoituspäätökset

Sijoitusrahastoasiakkaiden taloudellinen kyvykkyys ja tulevat lisäsijoituspäätökset Sijoitusrahastoasiakkaiden taloudellinen kyvykkyys ja tulevat lisäsijoituspäätökset KTT Antti Pellinen Veristi Oy Kulutustutkimuksen Seura 27.11.2009 Taloudellinen kyvykkyys Objektiivinen mittaus Uskottava

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 2013

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 2013 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 213 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Hallituskatu 21 3 krs., 91 Oulu puhelin 1 322 198 ppy@yrittajat.fi www.ppy.fi SISÄLLYS POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Tampereen seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja ammattiopistossa

Lisätiedot

Pankkibarometri 1/2008 26.3.2008

Pankkibarometri 1/2008 26.3.2008 Pankkibarometri 1/2008.3.2008 -barometri.3.2008 Sisältö Sivu Yhteenveto 1 Kotitaloudet 2 Yritykset Alueelliset tiedot 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsitystä

Lisätiedot

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Laaja valtakunnallinen otanta Kyselyyn vastasi lähes 1700 kauppakamarien jäsenyritystä eri

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Text. Kuvamestari Kalefoto. Kaupan alan ennakointifoorumi 5.3.2014

Text. Kuvamestari Kalefoto. Kaupan alan ennakointifoorumi 5.3.2014 Text Kuvamestari Kalefoto Kaupan alan ennakointifoorumi 5.3.2014 Jukka Liukas - valokuvaaja PK-yrittäjä Syntynyt 1948 1970 Jukka aloitti valokuvausalan yrittäjänä 1970 Foto Mäenpää 1981 FotoForum 1991

Lisätiedot

Terveiset yritysvierailulta 17.10. S. G. Nieminen ilahdutti esittelyillassa

Terveiset yritysvierailulta 17.10. S. G. Nieminen ilahdutti esittelyillassa Terveiset yritysvierailulta 17.10. S. G. Nieminen ilahdutti esittelyillassa Puutarhanaiset kävivät kylässä Vantaalla Juurakkokujalla S. G. Niemisellä. Paikkaan oli helppo löytää kehä III:lta, ja siellä

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

YRITYSSANEERAUS Kokoavia tutkimustuloksia vuosilta 2008-2011

YRITYSSANEERAUS Kokoavia tutkimustuloksia vuosilta 2008-2011 YRITYSSANEERAUS Kokoavia tutkimustuloksia vuosilta 2008-20 4 2 5 Seminaari 24.-25.5.20 OTM, KTM Mikko Hakola YLEISTÄ TIETOA Pilottiyritykset 6 kpl 5 lopettanutta (3 menettelyaikana, 2 ohjelman aikana)

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070305 13:13:53 TYÖ 4561.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

Kampanjan toimenpiteet 2010 Insinöörit Uusi sukupolvi Insinooriksi.fi Ingenjor.fi. Vesa Vilenius Markkinointiviestinnän suunnittelija HAMK

Kampanjan toimenpiteet 2010 Insinöörit Uusi sukupolvi Insinooriksi.fi Ingenjor.fi. Vesa Vilenius Markkinointiviestinnän suunnittelija HAMK Kampanjan toimenpiteet 2010 Insinöörit Uusi sukupolvi Insinooriksi.fi Ingenjor.fi Vesa Vilenius Markkinointiviestinnän suunnittelija HAMK Tutkimuksessa u haastateltiin t City Cty lehden säännöllisiä 15

Lisätiedot

Pankki yritysten kumppanina. Kari Kolomainen 31.3.2014

Pankki yritysten kumppanina. Kari Kolomainen 31.3.2014 Pankki yritysten kumppanina Kari Kolomainen 31.3.2014 Nordea haluaa olla mukana tukemassa yritysten kasvua Nordean tavoitteena on olla vahva eurooppalainen pankki. Vahvuus syntyy hyvästä kannattavuudesta,

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys kohdallaan

Asiakastyytyväisyys kohdallaan Asiakastyytyväisyys kohdallaan 94 % asiakkaista suosittelee Maestroa Syksyllä 2012 teimme laajan asiakastyytyväisyyskyselyn ja selvitimme asiakkaidemme näkemyksiään Maestron myynnistä, asiakaspalvelusta

Lisätiedot

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006 Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 Arvopaperien omistaminen 2006 ( suomalaisista talouksista) (kohderyhmä 18-69 vuotiaat yks.hlöt) (n=1002) Omistaa arvopapereita

Lisätiedot

Palvelualojen tulevaisuuden näkymiä ja näkökulmia osaamiseen. Aluepäällikkö Jarmo Immonen

Palvelualojen tulevaisuuden näkymiä ja näkökulmia osaamiseen. Aluepäällikkö Jarmo Immonen Palvelualojen tulevaisuuden näkymiä ja näkökulmia osaamiseen Aluepäällikkö Jarmo Immonen Palvelualat? Yksityiset palvelualat Yksityisten palvelualojen piiriin sisältyy useita erilaisia toimialoja. Suuria

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto)

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) Kaupunginhallitus 36 20.01.2014 Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) 372/10/00/02/2013 KH 36 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot