YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN EUROOPASSA: TULEVAISUUDEN PAINOPISTEALAT KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN EUROOPASSA: TULEVAISUUDEN PAINOPISTEALAT KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSION Bryssel, KOM(98) 222 YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN EUROOPASSA: TULEVAISUUDEN PAINOPISTEALAT KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

2 I. YRITTÄJYYS - UUSIEN TYÖPAIKKOJEN JA PAREMMAN KILPAILUKYVYN HAASTE 1.1 Yrittäjyyden kasvava merkitys Yrittäjyys on dynaaminen prosessi, jossa yksilöt etsivät jatkuvasti taloudellisesti kannattavia mahdollisuuksia ja toimivat niiden toteutumiseksi kehittämällä, tuottamalla ja myymällä tavaroita ja palveluita. Prosessiin vaadittavia ominaisuuksia ovat itseluottamus, riskinottokapasiteetti ja henkilökohtainen sitoutuminen. Komissio esitteli vuonna 1995 Madridissa kokoontuneelle Eurooppa-neuvostolle kertomuksen 1, joka sisälsi pk-yritysten toimintaedellytyksiä parantavan toimenpidepaketin. Tuon ajankohdan jälkeen yrittäjyyttä on edistetty ja nuoria yrittäjiä tuettu enenevässä määrin Euroopan laajuisin toimin: kolmas monivuotinen ohjelma pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) hyväksi 2, ensimmäinen Euroopan innovaatiota koskeva toimintasuunnitelma 3, Luxemburgissa pidetyssä huippukokouksessa vahvistetut työllisyyden suuntaviivat vuodeksi 1998 sekä aivan viimeksi helmikuussa 1998 pidetty työllisyysaiheinen G8-maiden konferenssi Lontoossa. Poliittiset ja taloudelliset toimijat korostavat yhä useammin yrittäjyyttä edistävän laajamittaisen toiminnan tarvetta yhtenä avaimena työllisyyden edistämiseen ja kilpailukyvyn kasvattamiseen Euroopassa. Tässä tiedonannossa esitetään kansallisen ja Euroopan tason painopistealoja yrittäjyyden edistämiseksi Euroopassa. Painopistealat ulottuvat laajalle ja jotkut niistä kuuluvat myös muihin yhteisön aloitteisiin ja ohjelmiin. Erityisesti yrittäjyyden tiettyjä elementtejä koskevat toimet sisältyvät jo jäsenvaltioiden kansallisiin työllisyyttä koskeviin toimintasuunnitelmiin 4. Toimia, jotka sisältyvät kansallisesti täytäntöön pantaviin työllisyyden suuntaviivoihin, käsitellään kansallisiin toimintasuunnitelmiin liittyvien menettelyjen yhteydessä ja niiden mukaisesti. Voimakas yrittäjyyskulttuuri on myös ensisijaisen tärkeä Euroopan talouden tulevalle kilpailukyvylle ja kasvulle. Tiedonannossa käsitellään näin ollen laajalti kyseisiin tavoitteisiin tähtääviä politiikkoja. Komissio ehdottaa tiedonannossa esille tuotavien toimenpiteiden seurantaa. Kansallisten työllisyyttä koskevien toimintasuunnitelmien yhteydessä käynnistettyihin toimiin sovelletaan erillisiä arviointi- ja seurantamenettelyjä. Komissio ehdottaa niiden toimenpiteiden osalta, joihin kyseisiä menettelyjä ei toistaiseksi sovelleta, 1 CSE (95) 2087, Euroopan komissio, joulukuu EYVL L 6, , s KOM (96) 589 lopullinen, Neuvoston päätöslauselma työllisyyden suuntaviivoista vuodeksi 1998,

3 vuosikertomuksen antamista neuvostolle ja parlamentille toimenpiteiden täytäntöönpanosta kansallisella ja yhteisön tasolla. Vuosikertomus perustuisi jäsenvaltioille etukäteen annettavaan muistilistaan. Tällä tavoin jäsenvaltiot saisivat tietoonsa ne tavoitteet, joiden toteutumista vuosikertomuksessa erityisesti arvioidaan. 1.2 Makrotaloudelliset puitteet ja maailmantalouden haasteet Makrotalouden moitteeton toiminta on keskeinen yrittäjyyttä edistävä tekijä. Yrittäjänä toimiminen on huomattavasti helpompaa vakaan talouden ja alhaisen inflaation oloissa. Myös esteettömät yhtenäismarkkinat ja euron käyttöönotto lisäävät merkittävästi talouden vakautta. Yhtenäismarkkinat ovat jo vaikuttaneet myönteisesti kasvuun. Tavaroiden, palvelujen ja ihmisten vapaa liikkuvuus on avannut 370 miljoonan kuluttajan markkinat yrityksille, ja kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroinen tunnustaminen on helpottanut liiketoiminnan aloittamista toisessa jäsenvaltiossa. Eurooppalaiset yritykset toimivat osana maailmantaloutta. Tärkeimpien kauppakumppanien taloudessa tapahtuneet toimintakyvyn muutokset vaikuttavat suoraan ja välillisesti eurooppalaiseen yritysympäristöön. Eurooppalaisten yritysten on pystyttävä vastaamaan näihin haasteisiin. Euron käyttöönotto on todellinen mahdollisuus eurooppalaisille yrityksille, sillä se alentaa kustannuksia ja tarjoaa vakaat puitteet ulkomaiselle liiketoiminnalle. Yhdessä elektronisen kaupankäynnin kanssa euro antaa uusille yrityksille mahdollisuuden hyötyä täysimääräisesti yhtenäismarkkinoista ja sen suomista mahdollisuuksista heti yritystoiminnan alusta alkaen. Yhtenäismarkkinoiden toteuttamisessa yhtenäismarkkinoiden toimintasuunnitelman 5 mukaisesti on edelleen huomattavasti töitä. Varsinkin jäsenvaltioiden olisi vauhditettava yhtenäismarkkinoita edistävien toimenpiteiden saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä. Lisäksi jo lainsäädäntöön sisällytettyjä toimenpiteitä olisi lujitettava. Maailmantalouden kehitystä kuvastaa elektronisen kaupankäynnin nopea kasvu. Jo nyt sitä käytetään laajalti helpottamaan yritysten välistä kauppaa, ja sen käyttö laajenee tulevaisuudessa kuluttajille tarjottaviin tuotteisiin ja palveluihin. Elektroninen kaupankäynti avaa 18 miljoonalle yritykselle maailmanlaajuiset markkinat alhaisin kustannuksin. Euroopan kilpailukyky on niiden yritysten varassa, jotka pystyvät nopeasti mukautumaan uusiin tilanteisiin. Tähän tarvitaan Euroopan laajuista yhtenäistä toimintaa. Komissio on tehnyt joukon aloitteita 6 luodakseen asianmukaisen lainsäädäntökehyksen ja helpottaakseen pk-yritysten pääsyä maailmanlaajuisille elektronisen kaupankäynnin markkinoille. Toimia on jatkettava jäsenvaltioiden tasolla, jossa on erityisesti huolehdittava yritysten ja työnhakijoiden sähköisten 5 KOM (97) 184 lopullinen, Eurooppalainen elektronisen kaupankäynnin aloite, KOM (97) 157,

4 viestimien käyttötaidoista ja mahdollisuuksista operoida maailmanlaajuisilla elektronisilla markkinoilla. Maailmanlaajuiset markkinat tarjoavat myös perinteisempiä investointi- ja kaupankäyntimahdollisuuksia. Komissiolla on jo käytössään välineitä, joilla se voi auttaa pk-yrityksiä laajentumaan maailmanlaajuisille markkinoille, ja niitä saattaa olla tarpeen laajentaa. 7.Uutena haasteena on auttaa EU:n jäsenyyttä hakeneiden maiden yrityssektoria mukautumaan laajentuneiden yhtenäismarkkinoiden vaatimuksiin. Tältä osin olemassa olevien yritystemme saamat kokemukset ja taitotieto ovat tärkeässä asemassa. Kehittyvillä markkinoilla pienten yritysten vakaan toiminnan edellytyksenä on vahva kilpailupolitiikka, jolla ehkäistään määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä ja lisätään tehokkuutta. Aiemmin monopolisoitujen toimintojen yhä jatkuva vapauttaminen luo yrittäjille uusia mahdollisuuksia ja parantaa lisääntyvän yrittäjätoiminnan edellytyksiä. Näin ollen on välttämätöntä pyrkiä terveeseen kilpailuun kaikilla sektoreilla, julkiset palvelut mukaan lukien. Euroopan talouden hyvinvointi liittyy nopeaan siirtymiseen kohti tietoon perustuvaa taloutta. Tässä yhteydessä jäsenvaltioiden on kriittisesti arvioitava valtiontukien myöntämistä tietyille sektoreille. Tuki on suunnattava niiden olosuhteiden parantamiseen, joissa yritykset aloittavat toimintansa ja laajentavat sitä. Tähän kuuluvat investoinnit T&K-toimintaan, koulutukseen ja ammattitaidon kehittämiseen siten, että välittömiä edunsaajia kannustetaan sijoittamaan vaadittaviin tietoihin. II. YRITTÄJYYDEN EDISTÄMISSTRATEGIA Yrityskulttuurin edistämiseksi tarvitaan kaksitahoinen strategia. Yhtäältä siihen kuuluu toimenpiteitä, joilla rohkaistaan yksityishenkilöitä perustamaan yrityksiä ja annetaan heille yrityksen menestymisen kannalta tarpeelliset tiedot ja taidot. Näihin toimenpiteisiin kuuluvat myös koulutusjärjestelmien uudistukset, kulttuurimuutokset sekä yritysten perustamiseen liittyvien esteiden poistaminen. Toisaalta yrittäjyyden kannustamiseen liittyy sellaisen liiketoimintaympäristön luominen, joka on suotuisa yritysten perustamiselle, toiminnan laajentamiselle ja yritystoiminnan onnistuneille siirroille. Tavoitteeseen pääsemiseksi edellytetään hallinnon huomattavaa yksinkertaistamista, sääntely- ja rahoituskehyksen parantamista sekä mahdollisuutta osallistua yhteisön ohjelmiin, kuten TTK ja rakennerahastot. 1. Yrityskulttuuria kannustavat ensisijaiset toimet Vahvan liiketoimintayhteisön luomiseksi on aloitettava yrityshengen ja riskinoton kehittämisestä. Yhteiskunnassa, koulutusjärjestelmissä ja instituutioissa vallitsevia ennakkoasenteita on muutettava. Yrittäjyyden intoa ei ole syytä tukahduttaa. Tukahduttaminen on osoitus siitä, että yrittäjäkulttuuria ei ymmärretä. Yrittäjyys on olennainen osa kunkin jäsenvaltion sosioekonomista rakennetta, mutta sitä ei vielä kohdella yhteiskunnissamme itsenäisenä ammattina. Tehokkaan koulutuksen tarve on lisääntynyt. Yrityksen perustamista suunnittelevat tarvitsevat erityiskoulutusta 7 ECIP, MED-INVEST, AL-INVEST. 4

5 yrityksen johtamisessa sekä jatkuvaa täydennyskoulutusta, jossa keskitytään taitojen parantamiseen yhä nopeammin muuttuvassa yritysten toimintaympäristössä, niin teollisuussektorilla kuin palveluiden alalla. Erityisesti palveluissa, uusi palvelusektori on lupaavin työllistävä ala. Yrittäjyyttä harkitsevien henkilöiden yrityksen perustamisaikeita tai omatoimista työllistymistä saattaa jarruttaa myös sosiaaliturvan menetys. Liiketoimintaan lisäksi sisältyy konkurssiriski, jota vastaan ei voi suojautua. Euroopassa konkurssiin liittyy voimakas sosiaalinen leimautuminen. Yhdysvalloissa laki sallii konkurssin tehneen yrittäjän aloitta toiminnan uudelleen melko pian, ja epäonnistumista pidetään oppimisprosessiin kuuluvana. Euroopassa konkurssin tehneitä pidetään usein "häviäjinä". Heillä on suuria vaikeuksia rahoituksen saamisessa uutta hanketta varten. Sekä komission että jäsenvaltioiden ensisijaiset toimet luetellaan seuraavassa. Komissio käynnistää ja edistää toimia, joilla pyritään lisäämään yrittäjähenkisyyttä. Osana näitä toimia komissio valmistelee tiedonantoa pk-yrityksille annettavasta koulutuksesta. Tiedonanto on määrä hyväksyä ennen kesää 1998, ja siihen sisältyy katsaus nykyisiin toimiin, uusien toiminta-alojen tunnistaminen ja tulevan toimintastrategian esittely. Vuonna 1998 perustetaan Euroopan laajuinen liiketoiminta-alan koulutusverkko (Business Education Network of Europe, BENE), jonka tavoitteena on luoda yhteydet sellaisten liikealan koulujen välille, jotka tarjoavat erityisesti liikkeenjohdon koulutusta. Yrittäjien osallistumista LEONARDO DA VINCI -ohjelmaan laajennetaan keskittyen joustavien koulutusmuotojen edistämiseen ja yliopistojen ja yritysten yhteistoiminnan kehittämiseen. Perusteilla on myös Euroopan laajuisia verkkoja nuorten yrittäjien, naisten ja vähemmistöön kuuluvien yrittäjien etujärjestöille. Lisäksi käynnistetään yrityspalvelujen näkyvyyttä ja palveluiden saatavuutta parantavia aloitteita, jotka on suunnattu erityisesti yrittäjien keskuudessa aliedustetuille ryhmille, kuten nuorille ja naisille. Jäsenvaltioiden olisi harkittava seuraavia toimenpiteitä: yrittäjyyttä koskevan tiedon sisällyttäminen kansalliseen opetussuunnitelmaan ja koulutusjärjestelmiin tutkimuslaitosten ja yliopistojen kannustaminen TTK:n tulosten ja innovaatiotoiminnan hyödyntämiseen perustamalla uusia yrityksiä tutkijoiden kannustaminen omiin teknisiin taitoihin ja kokemukseen perustuvien, uutta luovien yritysten perustamiseen ja kehittämiseen erityisryhmille, kuten naisille, pitkäaikaistyöttömille ja epäedullisessa asemassa oleville ryhmille, suunnatut hankkeet, joissa kyseisille ryhmille tiedotetaan yrittäjyyden tarjoamista mahdollisuuksista 5

6 yrityshenkisyyden edistäminen ja yritysten perustamiseen liittyvistä tarpeista tiedottaminen hallintoelimille ja pienten yritysten ulkopuolisille kumppaneille perehdyttämis- ja täydennyskoulutuksen avulla omatoimisen työllistymisen tarjoaminen urakehityksen ja työttömien kouluttamisen yhtenä vaihtoehtona yrittäjien koulutukseen pääsyn parantaminen ja koulutuksen tuottaminen paikallistasolle sekä joustavien koulutuspakettien kehittäminen eläkkeelle jääneiden yrittäjien tai kokeneiden ammattilaisten vastaperustetuille yrityksille tarjoaman ohjauksen ja opastuksen lisääminen sekä nuorten yrittäjien verkkojen kehittäminen kannustaa sellaisia suuria yrityksiä, jotka tarjoavat tiettyjä sisäisiä toimintoja pienten yritysten perustamisen tueksi, hyödyntämään näitä mahdollisuuksia tiedotusvälineiden ja menestyksekkäiden yrittäjien kannustaminen antamaan yrittämiselle näkyvämpi ja myönteisempi rooli yhteiskunnassa velkojien ja velallisten oikeuksien ja velvollisuuksien välisten suhteiden sekä konkurssilainsäädännön kielteisten vaikutusten arviointi, esimerkiksi vastuuvapauslausekkeet, joiden mukaisesti yrittäjä voi saada "puhtaat paperit" tietyn ajan kuluttua. 2. Yritysten toimintaympäristöä parantavat ensisijaiset toimet 2.1. Hallinnon yksinkertaistaminen Yritysten rekisteröintiin liittyvät hitaat ja monimutkaiset menettelyt hankaloittavat ja viivästyttävät yritysten perustamista. Eurooppalaisten yritysten toimintaan liittyvien hallinnollisten muodollisuuksien vuotuisten kokonaiskustannusten arvioidaan olevan 200 miljardia ecua 8, joka on noin 3 prosenttia yhteenlasketusta bruttokansantuotteesta. Jäsenvaltioiden toimittamien tietojen mukaan jäsenvaltioiden komissiolle ilmoittamien teknisten määräysten määrä nousi 385:stä vuonna :een vuonna Yritysten toimintaa edistetään eniten sellaisen yksittäisen toimen tai toimenpidepaketin avulla, jonka tavoitteena on hallinnon yksinkertaistaminen. Komissio on tehnyt useita aloitteita tällä alalla. Uusin niistä on yritysten toimintaolosuhteiden yksinkertaistamista käsittelevän Task Force -ryhmän (BEST) perustaminen. Ryhmä antaa suosituksia yritysten toimintaympäristön parantamiseksi tunnistamalla hallintoon ja sääntelyyn liittyviä esteitä yrityskulttuurin edistämisen kannalta. Se antaa ehdotuksensa huhtikuun 1998 lopulla. Komissio aikoo esittää Task Force -ryhmän kertomukseen perustuvia suosituksia Cardiffissa kokoontuvalle Eurooppa-neuvostolle. 8 Euroopan pk-yritysten seurantakeskuksen kolmas vuosikertomus, 1995, s

7 Jotkut jäsenvaltiot ovat tehneet aloitteita hallinnollisen taakan keventämiseksi. Komission suosituksessa aloittavien yritysten toimintaolosuhteiden parantamisesta ja yksinkertaistamisesta 9 esitetään parhaat toimintatavat. Suosituksessa ehdotetaan toimenpiteitä, joilla kevennetään yritysten perustamisvaiheen hallinnollista, verotuksellista, yhteiskunnallista sekä ympäristöön ja tilastoihin liittyvää taakkaa. Jäsenvaltioita kehotetaan olemaan entistä aktiivisempia tässä asiassa ja panemaan täytäntöön ehdotetut suositukset sekä raportoimaan saavutetusta edistyksestä vuosittain komissiolle Maksuviivästysten ongelman ratkaiseminen Yksi syy yritysten konkursseihin ovat maksuviivästykset, jotka johtavat suuriin työpaikkojen menetyksiin. Yksi neljästä selvitystilasta 10 johtuu maksuviivästyksistä. Viivästykset vaikuttavat erityisesti vastaperustettujen yritysten toimintaan, joiden kassavirta on vähäinen ja asiakaskunta yleensä pieni. Komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 11 yritysten ja viranomaisten maksuviivästysten vähentämiseksi Euroopassa. Euroopan parlamenttia ja neuvostoa kehotetaan pikaisesti hyväksymään ehdotus, ja jäsenvaltioita pyydetään saattamaan direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä suunnitellussa määräajassa Yritystoiminnan siirtojen helpottaminen Toinen merkittävä syy yritystoiminnan epäonnistumiseen ovat yritystoiminnan siirrot. Arviolta noin 30 prosenttia siirrettävistä yritystoiminnasta katoaa huonon valmistelun, korkeiden perintö- tai lahjaverojen ja nuoren sukupolven yritystoiminnan jatkamiseen tai ostamiseen osoittaman laimean kiinnostuksen vuoksi 12. Komissio harkitsee tukevansa koehankkeita, joilla pyritään lisäämään yrittäjien tietoisuutta yritystoiminnan siirtoon liittyvien valmistelujen tarpeellisuudesta sekä koulutuksen, seminaarien ja käytännön ohjeiden tarjontaa. Jäsenvaltioiden edistymisestä yritystoiminnan siirtojen parantamisessa harkitaan esikuva-analyysin tekemistä. Jäsenvaltioita kehotetaan panemaan täytäntöön toimenpiteet, jotka on esitetty komission tiedonannossa yritysten siirtojen parantamiseksi 13. Erityisesti olisi kiinnitettävä huomiota lainsäädännön ja verotuksen parantamiseen tältä osin. Myös käytännön toimenpiteisiin on syytä keskittyä sen varmistamiseksi, että yritykset 9 EYVL L 145, , s. 29. Ehdotettuihin toimenpiteisiin sisältyvät yritysten rekisteröintiä keskitetysti käsittelevät palvelupisteet, yhtenäiset rekisteröintilomakkeet sekä hallinnon sisäisen koordinoinnin parantaminen (s ). 10 Lähde: Fédération de l'information d'entreprises et de la Gestion de Créances, Lyon, syyskuu KOM (98) 126 lopullinen. 12 Euroopan pk-yritysten seurantakeskuksen neljäs vuosikertomus, 1996, s C (98) 726,

8 alkavat valmistautua siirtoon ajoissa, ja että ne saavat tarvitsemaansa ammattiapua siirron kaikissa vaiheissa Rahoituksen saamisen parantaminen Rahoituksen saamisen ongelmat ovat yksi merkittävimpiä yrittäjyyden kehittymistä jarruttavia tekijöitä. Vakavimmat ongelmat liittyvät tilanteisiin, joissa tukeudutaan liiaksi tilinylityksiin määräaikaislainojen sijaan, kohtuuhintaisia lainoja on mahdotonta saada, riippuvuus velasta on omaa pääomaa suurempi sekä mahdollisuudet yleensä saada osakerahoitusta ovat huonot. Pääomavajeen vuoksi Eurooppaan perustetaan entistä vähemmän teknologian alan yrityksiä, ja niiden kasvumahdollisuudet ovat heikentyneet. Myös riskipääoma on kehittymätöntä monissa Euroopan maissa Yhdysvaltoihin verrattuna erityisesti siemen- ja varhaisvaiheen rahoituksen alalla 14. Luxemburgissa kokoontuneen työllisyyttä käsitelleen huippukokouksen seurauksena komissiota pyydettiin esittämään ehdotuksia pk-yrityksiä tukevista rahoitusvälineistä 420 miljoonan ecun kokonaisbudjetin puitteissa. Komissio antoi ehdotuksen kasvu- ja työllisyysaloitteesta 15, joka sisältää kolme toisiaan täydentävää välinettä: Euroopan aloittavien teknologiayritysten rahoitusjärjestelmä (European Technology Facility Start-up), eurooppalainen yhteisyritys (Joint European Venture Action, JEV II) sekä pk-yritysten takausjärjestelmä (SME Guarantee Faility). Neuvoston olisi hyväksyttävä tämä tärkeä aloite mahdollisimman pian, jotta pk-yritykset voivat hyötyä kyseisistä välineistä. Koska useimmat pk-yritykset tukeutuvat enimmäkseen pankkeihin hankkiessaan ulkopuolista rahoitusta, näiden kahden osapuolen hyvä yhteistyö on ratkaisevan tärkeää. Näin ollen komissio käynnistää kolmannet pankkien ja pk-yritysten pyöreän pöydän neuvottelut, joissa keskitytään laina- ja osakerahoituksen keskeisiin ongelmiin yritysten perustamisen yhteydessä. Komission äskettäin ehdottama toimintasuunnitelma Euroopan laajuisista riskipääomamarkkinoista 16 olisi pantava täytäntöön ehdotetussa määräajassa. Lisäksi komissio aikoo perustaa innovaatiotoiminnan rahoittamisen keskitetyn avustuspisteen (Innovation Financing Help Desk), joka on suunnattu erityisesti yhteisön rahoittamaan TTK-toimintaan osallistuville. Sen tarkoituksena on avustaa heitä sellaisten henkilöiden ja organisaatioiden löytämisessä, jotka voivat auttaa TTK-tulosten hyödyntämisessä, varsinkin uuden yritystoiminnan luomisen kautta. Jäsenvaltioiden lainatakuujärjestelmillä on osoittautunut olevan pk-yritysten toimintaa ja työpaikkojen luomista edistävä vaikutus. Lainatakuita pidetään yleisesti vaikutuksiltaan korkotukia tehokkaampina. Jäsenvaltioiden, joissa kyseisiä järjestelmiä ei vielä ole, olisi tutkittava niiden perustamista EU:n parhaiden toimintatapojen mukaisesti kaikki talouselämän sektorit ja erityisesti teollisuus ja 14 Yksityiskohtaisempi analyysi aiheesta sisältyy komission tiedonantoon riskipääomasta, SEC (1998) KOM (98) 26, Katso alaviite 14. 8

9 palvelut huomioon ottaen. Keskinäisten takuujärjestelmien kehittämistä olisi kannustettava. Lisäksi yksityishenkilöiden uusiin yrityksiin kohdistuvien investointien valtavia mahdollisuuksia olisi hyödynnettävä kehittämällä yksityisten pääomasijoittajien ("business angels") verkkoja. Jäsenvaltioiden ja komission olisi edistettävä osakerahoituskulttuurin kehittymistä korostamalla omistajille ulkopuolisten osakkeenomistajien liiketoiminnalle tuomia etuja: kyseisen rahoitusmallin valinneet yritykset kasvavat todistetusti keskimääräistä pk-yritystä nopeammin ja luovat enemmän työpaikkoja. Jäsenvaltiot saattavat olla kiinnostuneita kehittämään myös uusia yritysten osakkuusmuotoja, kuten osakkuusmaksuja ja työntekijöiden osakkuuksia, joilla lisätään kaikkien työntekijöiden etuja. Jäsenvaltioiden olisi laadittava tarvittavat lainsäädännölliset ja verotukselliset määräykset, joilla riskirahoittajia ja yksityisiä sijoittajia kannustetaan riskipääoman rahoittamiseen. Eläkerahastojen ja muiden institutionaalisten sijoittajien riskipääomaan sijoittamisen mahdolliset edulliset vaikutukset olisi toteutettava poistamalla tarpeettomat rajoitukset eläkerahastojen investoinneilta, erityisesti pääoman sopivuusvaatimukset, jotka todellisuudessa pakottavat institutionaaliset sijoittajat investoimaan vain kotimaassaan Verotusjärjestelmien muuttaminen yrityksille suotuisammiksi Verotus vaikuttaa ratkaisevasti yritysten rahoitusympäristöön. Nykyisin on voimassa useita verotuksellisia esteitä, jotka haittaavat yrittäjyyttä sen kaikissa vaiheissa, mukaan lukien palkasta maksettavat verot, pk-yrityksille verojen kannosta ja käsittelystä ja sosiaaliturvamaksuista aiheutuvat suhteettoman suuret hallintokulut ja yrityksille aiheutuvat verotukselliset haitat siitä, että ne nostavat osakepääomaa lainapääoman sijaan 17. Nykyinen ALV-järjestelmä on monimutkainen ja vaikeasti hallinnoitavissa. Komissio kannattaa huomattavasti yksinkertaisempaa menettelyä pk-yrityksissä ja erityisesti uusissa yrityksissä, jotka kärsivät eniten ALV:n hallinnoinnin hankaluudesta. Ehdotus sisältyy komission työohjelmaan yhteisen, alkuperämaassa kannettavan ALV:n käyttöönottamiseksi 18. Jäsenvaltioiden olisi suunniteltava muita veronkevennyksiä, joilla erityisesti kannustetaan yrittäjyyttä. Varsinkin yritysten perustamista olisi vauhditettava myöntämällä verohelpotuksia uusille yrityksille 19. Lisäksi uusiin yrityksiin tehtäviä investointeja olisi kannustettava esimerkiksi yksityisille pääomasijoittajille (business angels) myönnettävillä verohelpotuksilla 20, ja yritysten siirtoja työntekijöille olisi 17 CSE (95) 2087, s KOM (96) 328 lopullinen, Katso EYVL L 145, , s Katso EYVL L 177, , s. 1. 9

10 kannustettava esimerkiksi huolehtimalla siitä, että siirto työntekijöille (tai myynti johdolle, MBO) on verotuksellisesti kannattavaa tai ainakin haittaa aiheuttamaton. Jäsenvaltioiden olisi myös tarkasteltava laina- ja osakerahoituksen verotuksen suhdetta ja pyrittävä muuttamaan sitä pk-yritysten omaa pääomaa vahvistavaan suuntaan. 2.6 Valtiontukien uudelleen suuntaaminen ja vähentäminen Valtiontukien tiukka valvonta on ehdottoman tärkeää sen varmistamiseksi, että yhtenäismarkkinoilla toimivien yritysten välinen kilpailu ei vääristy. EU:n valtiontuet ovat yhteensä noin 100 miljardia ecua vuodessa. Komissio aikoo tarkistaa valtiontukien myöntämisperusteita. Tavoitteena on kannustaa järjestelmiä, jotka aidosti lisäävät taloudellista tehokkuutta ja työllisyyttä 21. Komissio suunnittelee lisäksi esikuva-analyysejä jäsenvaltioiden kanssa kansallisten järjestelmien arvioimiseksi työllisyyden kannalta. Jäsenvaltioita kehotetaan koordinoimaan valtiontukijärjestelmiään, jotta valtiontukien kokonaissumma saataisiin pienemmäksi. Tämä muuttaisi markkinaoloja uusille yrityksille suotuisammiksi. 2.7 Innovaatiotoiminnan ja uuden teknologian käyttöönoton lisääminen Maailmanlaajuisessa kilpailussa hyvin menestyvien ja nopeasti kasvavilla talouden sektoreilla, kuten bioteknologian, tietotekniikan, elektronisen kaupankäynnin, mikromekaniikan ja ympäristö- ja energiatekniikan aloilla, toimivien eurooppalaisten yritysten määrää ja laatua on nostettava. Kuitenkin aivan liian usein ne, jotka harjoittavat innovaatiotoimintaa, törmäävät sääntelykehyksen monimutkaisuuteen. Uusia ja pieniä yrityksiä vastaantulevia muita esteitä ovat tietämättömyys yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa kehitellyistä uusista ideoista, teknologian siirron tarjoamista mahdollisuuksista ja tukiohjelmiin pääsymahdollisuuksista. Lisäksi ympäristöystävällisillä teollisuudenaloilla on hyvät markkinanäkymät, mutta niiden tarjoamista mahdollisuuksista ei tiedetä riittävästi. Komissio on käynnistänyt useita innovaatiotoimintaa edistäviä aloitteita. On varmistettava, että aloitteet pannaan täytäntöön suunnitellusti ja uusien yritysten erityistarpeet huomioon ottaen. Äskettäin on tehty direktiiviehdotus tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22. Komissio aikoo lisäksi esittää toimintasuunnitelman, jossa käsitellään Euroopan patenttijärjestelmän nykyaikaistamiseksi tarvittavia lainsäädäntöehdotuksia ja joka on määrä hyväksyä vuoden 1998 ensimmäisellä puoliskolla. Komissio hyväksyi marraskuussa 1996 ensimmäisen innovaatioita koskevan toimintasuunnitelman varmistaakseen yhteisössä ja osittain myös kansallisella tasolla käytössä olevien välineiden entistä tehokkaamman koordinoinnin. Komission 21 Yhteisön politiikat ja työllisyys, SEC (97) 2078, KOM (97) 628 lopullinen,

11 päätoimintalinjoissa edistetään aitoa innovaatiokulttuuria kannustamalla uusiin tuotanto- ja kaupallistamistapoihin, parantamalla innovaatiotoiminnan tukipalveluja, tukemalla tietoverkkoja ja yksinkertaistamalla yritysten perustamiseen liittyviä menettelyjä. Yrityskeskittymät(clusters) ovat myös tärkeässä asemassa. Komissio edistää pkyritysten keskittymien kehittämistä osana kolmatta monivuotista ohjelmaa pkyritysten hyväksi. Tähän liittyy lisäksi aloite "Yrityskeskittymät - verkostoituminen välineenä pk-yritysten lisääntyvään TTK:n hyödyntämiseen". Komissio panee lisäksi täytäntöön toimia, jotka sisältyvät asiakirjoihin "Eurooppalainen elektronisen kaupankäynnin aloite" 23 ja "Maailmanlaajuistuminen ja tietoyhteiskunta - Vahvemman kansainvälisen koordinaation tarve" 24. Uusien yritysten teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamisen helpottamiseksi jäsenvaltioiden olisi pyrittävä alentamaan patentoimiskustannuksia ja auttamaan mahdollisia yrittäjiä määrittelemään oman strategiansa teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseksi ja arvottamiseksi sekä teknologiansiirtoon tarvittavien lisenssien hankkimiseksi. Jäsenvaltioiden olisi lisäksi kannustettava yliopistoja ja tutkimuslaitoksia poistamaan tutkimustulosten kaupallistamisen esteet ja tuettava yritysverkkojen ja teknologiakeskittymien kehittämistä tietotaidon levittämiseksi. Kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten välinen tiivis yhteistyö yritysten käyttäjien ammattijärjestöjen ja teknologian toimittajien kanssa on välttämätön edellytys tiedonlevityksen ja elektronisen kaupan strategisen merkityksen esille tuomiseksi yritysten perustamisen ja tietotekniikkaan tehtävien investointien yhteydessä. Suuren yleisön osallistumista hajautettujen tiedonvälitysjärjestelmien ja verkkojen kehittämiseen on kannustettava uskottavuuden ja hyväksyttävyyden lisäämiseksi sekä tietojen epäsymmetrian vähentämiseksi ja uusien tulokkaiden investointikustannusten pienentämiseksi. Jäsenvaltioiden olisi lisäksi tutkittava, kuinka rakennerahastoja voitaisiin parhaiten käyttää innovaatiotoimintaa ja teknologiasiirtoa rohkaisevasti sekä henkilöstöresursseihin ja laatujohtamiseen tehtävien investointien edistämiseen Yhteisön ohjelmiin pääsyn helpottaminen Yrittäjyyden dynaamisuus vaihtelee usein eri kansallisilla alueilla väestön, varallisuuden, koulutuksen tai infrastruktuurin mukaan. Yhteisö tukee rakennepolitiikan avulla jäsenvaltioita niiden pyrkimyksissä edistää yritysten kehittymistä epäsuotuisilla alueilla. Viides TTK:n puiteohjelma on suunniteltu pienten yritysten auttamiseksi, jotta ne voisivat hyödyntää tutkimustuloksia ja teknologiasiirtoa. Pienillä yrityksillä on kuitenkin suuria vaikeuksia yhteisön rahoittamiin ohjelmiin pääsyssä KOM (97) 157 lopullinen, KOM (98) 50 lopullinen, Katso KOM (97) 610 lopullinen,

12 Komissio ehdottaa EU:n rakennepolitiikan osalta, että kilpailukyvyn ja taloudellisen innovaation kehittämisen erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä olisi kuuluttava rakennerahastojen tärkeimpiin tehtäviin vuonna 2000 alkavalla kaudella. Lisäksi komissio suorittaa parhaillaan yksityiskohtaisia teemakohtaisia arvioita, joihin sisältyy analyysi rakennerahastojen pk-yrityksiin suuntaaman tuen vaikutuksista ja vaikuttavuudesta. Arvioiden tuloksia on määrä käyttää uuden sukupolven ohjelmien suuntaviivojen valmistelussa. Komissio lähettää suuntaviivat jäsenvaltioille heti sen jälkeen, kun neuvosto on muodollisesti vahvistanut uudet asetukset. Viidennen TTK:n puiteohjelman sisällön mukaisesti komissio perustaa keskitettyjä palvelupisteitä, joihin voi jättää ehdotuksia koskien pk-yrityksiä, tiedotuksen ja avustavan toiminnan tukiverkkojen rationalisointia ja koordinointia sekä joiden avulla taataan innovaatiotoiminnan siirtyminen kaupalliseksi menestykseksi kilpailukykyä säilyttävästi. Komissio ehdottaa EU:n rakennepolitiikkojen hajauttamista edelleen. Jäsenvaltioilla olisi päävastuu hajauttamisen yksityiskohtaisemmasta suunnittelusta. Jotta hanke onnistuisi, komissio ehdottaa aktiivisempaa kumppanuutta, johon sisältyy selkeä vastuunjako jossa työmarkkinaosapuolilla on vakiinnutettu rooli. Tällä tavoin yrittäjien ääni saataisiin kuuluviin, ja tarvittaessa myös pienyrityssektori voisi olla edustettuna. 2.9 Yrittäjyyden kannustaminen yhteisötaloudessa Yhteisötalouden osuus Euroopan työllisyydestä on viisi prosenttia, ja jopa yksi viidestä uudesta työpaikasta syntyy yhteisötalouden alalla (osuuskunnat, keskinäiset yhtiöt, yhdistykset ja säätiöt) 26, mikä on osoitus tämän sektorin valtavasta kasvupotentiaalista. Komissio tekee aloitteita, joilla parannetaan osuuskunnissa, keskinäisissä yhtiöissä, yhdistyksissä ja säätiöissä työskentelevien koulutusta ja kehitetään Euroopan kolmannen sektorin koulutusverkkoa, joka tarjoaa Euroopan laajuiseen tutkintoon valmistavia kursseja. Komissio käynnistää ja tukee toimia yrittäjyyteen liittyvien parhaiden toimintatapojen tunnistamiseksi osuuskunnissa, keskinäisissä yhtiöissä, yhdistyksissä ja säätiöissä sekä tukee yritysten ja varsinkin osuuskuntien perustamisessa avustavien kehittämistoimistojen perustamista. Lisäksi luodaan toimintasuunnitelma "yhdistysten ja säätiöiden tukemisesta Euroopassa" kesäkuuta 1997 annetun tiedonannon mukaisesti. Jäsenvaltioita pyydetään tukemaan edellä tarkoitettuja osuuskuntien, keskinäisten yhtiöiden, yhdistysten ja säätiöiden kehittämistoimistoja. Lisäksi olisi kiinnitettävä huomiota kyseisiin yhtiöihin liittyvän lainsäädännön, verotuksen ja hallinnon parantamiseen (esimerkiksi myynti työntekijälle ja myynti johdolle) sekä kehitettävä erikoistunutta johtamiskoulutusta ja yhteisötalouden alalla toimivien nuorten yrittäjien verkostoitumista. Lisäksi tulevien yhteisötalouden alan yritysten käynnistämispääoman saamista olisi helpotettava käyttämällä tehokkaasti eettisten 26 KOM (97) 241 lopullinen, Ks. edellä. 12

13 pankkien, osuuskuntapankkien, keskinäisten luottolaitosten ja keskinäisten vakuusrahastojen tarjoamia varoja. III. PÄÄTELMÄT Euroopan asema talouden vauhdittajana riippuu sen tulevista yrittäjistä ja sen yritysten kilpailukyvystä. Ne ovat markkinatalouden käynnissä pitävä voima. Pkyritykset ovat edelleen työllisyyden pääasiallinen lähde, paikallistalouksien perusta, uusien tuotteiden kehittäjiä ja tärkeimpiä toimijoita palvelusektorin kehittämisessä. Tästä huolimatta niille asetetaan sekä kansallisella tasolla että yhtenäismarkkinoilla uusia sääntelyvaatimuksia ja raskaita hallinnollisia menettelyjä. Niiden on vaikea saada oikeanlaista rahoitusta uutta teknologiaa varten, mikä asettaa ne epäsuotuisaan asemaan verrattuna kilpailijoihin muualla maailmassa. Tässä tiedonannossa esitellyt politiikat on pantava yhdessä täytäntöön EU:n laajuisesti ja kansallisella tasolla. Tiettyjen asioiden tarkastelu pelkästään kansallisesta näkökulmasta ei enää sovellu talouteen, joka on saavuttamassa yhtenäiset markkinat ja yhteisen valuutan ja jonka suurimmat haasteet liittyvät vahvoihin ulkopuolisiin kilpailijoihin. Tämän tiedonannon tarkoituksena on antaa suuntaviivat, joiden avulla tuleviin haasteisiin voidaan vastata. Ensisijaiset toimet auttavat etenemään nopeammin ja koordinoidusti. Näin ollen komissio ehdottaa yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa yrittäjyyden edistämistä arvioitaessa. Tämä voidaan toteuttaa vuosikertomusten muodossa, jotka komissio antaa neuvostolle ja Euroopan parlamentille ja joissa käsitellään kaikilla tasoilla toteutettuja toimenpiteitä. Kertomuksen laatimisessa voitaisiin käyttää apuna "muistilistaa", josta käy ilmi kunkin jäsenvaltion edistyminen. Komissio pyytää neuvostoa: 1. ottamaan huomioon tämän tiedonannon, 2. vahvistamaan, että tässä kertomuksessa esitetyt toimenpiteet ovat yrittäjyyttä edistäviä ensisijaisia toimia, ja 3. vahvistamaan yrittäjyyden edistämisen arviointia koskevan komission ehdotuksen. 13

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2209(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2209(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 19.3.2015 2014/2209(INI) TARKISTUKSET 1-20 Liadh Ní Riada (PE546.893v01-00) vihreään kasvuun liittyvistä mahdollisuuksista pk-yrityksille (2014/2209(INI))

Lisätiedot

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE Conseil UE KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) AD 5/17 PUBLIC LIMITE CONF-RS 5 LIITTYMISTÄ KOSKEVA ASIAKIRJA Asia: EUROOPAN UNIONIN YHTEINEN KANTA Luku

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. marraskuuta 2014 (OR. en) 15466/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 14799/14 FSTR 66 FC 46 REGIO 126 SOC 777 AGRISTR

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2043(BUD) 5.5.2017 TARKISTUKSET 1-16 Daniel Dalton (PE602.828v02-00) talousarviosta 2018 trilogin neuvotteluvaltuudet (2017/2043(BUD))

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2013 COM(2012) 795 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE YRITTÄJYYS 2020 -TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2044(BUD) Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE604.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2044(BUD) Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE604. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2044(BUD) 4.7.2017 TARKISTUKSET 1-11 Daniel Dalton (PE604.889v01-00) Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11170/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat EF 162 ECON 638 UEM 230 SURE

Lisätiedot

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 30.5.2012 2011/0299(COD) LAUSUNTOLUONNOS kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN?

Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN? Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN? Euroopan investointiohjelma on toimenpidepaketti, jonka avulla reaalitalouden julkisia ja yksityisiä investointeja lisätään vähintään 315 miljardilla eurolla seuraavien

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriö E-KIRJELMÄ KTM ELO Hyrsky Kimmo EDUSKUNTA SUURI VALIOKUNTA

Kauppa- ja teollisuusministeriö E-KIRJELMÄ KTM ELO Hyrsky Kimmo EDUSKUNTA SUURI VALIOKUNTA Kauppa ja teollisuusministeriö EKIRJELMÄ KTM200500084 ELO Hyrsky Kimmo 29.3.2005 EDUSKUNTA SUURI VALIOKUNTA Viite KTM:n diaarinumero 5/011/2005 Asia EU; yrityspolitiikka; ehdotus monivuotista yritysohjelmaa

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10535/11 SOC 422

Lisätiedot

Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET 305 IND 103 Ehdotus neuvoston päätelmiksi EU:n tulevasta teollisuuspolitiikan strategiasta Hyväksyminen

Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET 305 IND 103 Ehdotus neuvoston päätelmiksi EU:n tulevasta teollisuuspolitiikan strategiasta Hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. toukokuuta 2017 (OR. en) 9110/17 COMPET 336 IND 120 ILMOITUS Lähettäjä: Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) Vastaanottaja: Neuvosto Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET

Lisätiedot

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2016 (OR. en) 14894/16 JAI 1006 ENFOCUSTOM 203 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 6. joulukuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman

Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman IP/03/716 Bryssel 21. toukokuuta 2003 Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman Euroopan komission tuoreella toimintasuunnitelmalla yhtiöoikeuden uudistamisesta ja

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2015/0263(COD) 9.9.2016 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta aluekehitysvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakenneuudistusten

Lisätiedot

14246/16 ess/elv/ts 1 DG G 3 A

14246/16 ess/elv/ts 1 DG G 3 A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. marraskuuta 2016 (OR. en) 14246/16 COMPET 570 MI 698 CONSOM 275 PI 128 IND 236 ECOFIN 1020 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Puheenjohtajavaltio Pysyvien edustajien

Lisätiedot

14209/17 1 DG E - 1C

14209/17 1 DG E - 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. marraskuuta 2017 (OR. en) 14209/17 CULT 139 DIGIT 238 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 1.10.2014 2014/2064(BUD) TARKISTUKSET 1-13 Mietintöluonnos Patricija Šulin (PE537.331v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 21. toukokuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2031(COS) LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.4.2005 KOM(2005) 154 lopullinen 2005/0064 (SYN) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin

Lisätiedot

9645/17 team/tih/km 1 DG E 1A

9645/17 team/tih/km 1 DG E 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. toukokuuta 2017 (OR. en) 9645/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 23. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Valtuuskunnat ENV

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0287(COD) budjettivaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0287(COD) budjettivaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/0287(COD) 25.1.2017 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta 2.9.2015 A8-0238/1 1 1 kohta 1. suhtautuu myönteisesti joulukuussa 2013 pidettyyn yhdeksänteen WTO:n ministerikokoukseen, jossa 160 WTO:n jäsentä kävi neuvotteluja kaupan helpottamista koskevasta sopimuksesta;

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2320(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE580.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2320(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE580. Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2015/2320(INI) 28.4.2016 TARKISTUKSET 1-33 Liadh Ní Riada (PE580.580v01-00) parhaasta tavasta hyödyntää pk-yritysten mahdollisuudet työpaikkojen luontiin

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena Eurooppa-neuvoston edellä mainitussa kokouksessa hyväksymät päätelmät.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena Eurooppa-neuvoston edellä mainitussa kokouksessa hyväksymät päätelmät. Eurooppa-neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) EUCO 19/17 CO EUR 24 CONCL 7 SAATE Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Asia: Eurooppa-neuvoston kokous (14. joulukuuta

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2005(INI) Lausuntoluonnos Evgeni Kirilov (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2005(INI) Lausuntoluonnos Evgeni Kirilov (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 2014 Ulkoasiainvaliokunta 25.5.2012 2012/2005(INI) TARKISTUKSET 1 12 (PE486.143v01-00) yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevan lainsäädännön täytäntöönpanosta (2012/2005(INI))

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. kesäkuuta 2003 (04.06) (OR. en) 9771/03 EUROJUST 12 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

LIITE KOMISSION TIEDONANTOON EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

LIITE KOMISSION TIEDONANTOON EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.3.2017 COM(2017) 134 final ANNEX 1 LIITE KOMISSION TIEDONANTOON EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Eurooppalaiset

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.8.2014 COM(2014) 527 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE tullialan riskienhallintaa koskevasta EU:n strategiasta

Lisätiedot

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10417/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SOC 418 GENDER 29 ANTIDISCRIM 41 FREMP

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 12.3.2015 2015/2011(BUD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta budjettivaliokunnalle lisätalousarvioesityksestä nro 1 vuoden

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0150/1. Tarkistus. Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0150/1. Tarkistus. Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta 1.2.2016 B8-0150/1 1 Johdanto-osan F a kappale (uusi) F a. katsoo, että uusia lainsäädäntöehdotuksia ei pidä hyväksyä niin kauan kuin nykyistä EU:n lainsäädäntöä ja politiikkavälineitä ei ole saatettu

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2017 (OR. en) 5808/17 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: 5590/17 Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea /

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/0257(COD) 19.1.2017 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

6922/08 vpy,elv,js/el,mmy/sp 1 DG C 1

6922/08 vpy,elv,js/el,mmy/sp 1 DG C 1 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. helmikuuta 2008 (04.03) (OR. en) 6922/08 COMPET 81 MI 78 SOC 131 CONSOM 26 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n ehd. nro: 15651/07

Lisätiedot

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 16.9.2011 2010/0273(COD) LAUSUNTOLUONNOS ulkoasiainvaliokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.4.2010 KOM(2010)182 lopullinen Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta 24.4.2017 A8-0160/21 21 33 kohta 33. toteaa, että erityiskertomusta koskevaa työasiakirjaa laadittaessa komissio oli jo antanut ehdotuksensa rakenneuudistusten tukiohjelman perustamiseksi; panee tyytyväisenä

Lisätiedot

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Bryssel, 23. marraskuuta 2007 (27.11) (OR. en) 15497/07 SOC 476 ECOFIN 483

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Bryssel, 23. marraskuuta 2007 (27.11) (OR. en) 15497/07 SOC 476 ECOFIN 483 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Bryssel, 23. marraskuuta 2007 (27.11) (OR. en) 15497/07 SOC 476 ECOFIN 483 ILMOITUS Lähettäjä: Sosiaalityöryhmä Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) / Neuvosto

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

VALINTAPERUSTEET Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 Alueosasto/Rakennerahastot LUONNOS 2 9.5.2014 1 (6) VALINTAPERUSTEET Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma I YLEISET VALINTAPERUSTEET Merkitään rastilla täyttyvät kriteerit.

Lisätiedot

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 204 (.2) (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI))

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 18.3.2015 2014/2210(INI) MIETINTÖLUONNOS perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 907 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sen toteamisesta, että Puola ei ole toteuttanut 21 päivänä kesäkuuta 2013 annetun neuvoston suosituksen mukaisia tuloksellisia

Lisätiedot

Euroopan investointipankki lyhyesti

Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan unionin rahoituslaitoksena tarjoamme rahoitusta ja asiantuntemusta terveen liiketoiminnan edellytykset täyttäviin kestävällä tavalla toteutettaviin investointihankkeisiin,

Lisätiedot

Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista. Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp

Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista. Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp Pääomamarkkinaunionin tausta - Pääoman vapaa liikkuvuus yksi EU:n perusvapauksista Viime vuosina on luotu pankkiunioni,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.4.2016 COM(2016) 226 final 2016/0118 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) 15505/16 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 Pysyvien edustajien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. marraskuuta 2017 (OR. en) 9934/02 DCL 1 RECH 104 AMLAT 46 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: ST 9934/02 RESTREINT UE/EU RESTRICTED Päivämäärä: 14. kesäkuuta

Lisätiedot

Kriisin uhkien vähentäminen rahoitusmarkkinasäätelyn avulla

Kriisin uhkien vähentäminen rahoitusmarkkinasäätelyn avulla Kriisin uhkien vähentäminen rahoitusmarkkinasäätelyn avulla Tieteiden yö Rahamuseo 10.1.2013 Esa Jokivuolle Suomen Pankki Sisältö Rahoituskriisit - uhka vai mahdollisuus? Miksi rahoitusjärjestelmä joutuu

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 29. elokuuta 2002 PE 315.505/13-23 TARKISTUKSET 13-23 Lausuntoluonnos (PE 315.505) Amalia Sartori Ehdotus Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

Maaseutuohjelman tulevaisuus

Maaseutuohjelman tulevaisuus Maaseutuohjelman tulevaisuus Hämeessä on hyvät eväät Ruokaketjun kehittämisseminaari 12.1.2018 Minna-Mari Kaila MMM MAASEUTUALUEET TUOVAT SUOMELLE TULOJA EU:STA 95 % SUOMESTA MAASEUTUA EU-osarahoitteista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.10.2017 COM(2017) 564 final 2017/0246 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2016 (OR. en) 12225/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto N 559 SOC 526 EMPL 347 ANTIDISCRIM

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D035899/03 Asia:

Lisätiedot

8340/11 VHK/mrc DG G 2B

8340/11 VHK/mrc DG G 2B EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. huhtikuuta 2011 (OR. en) 8340/11 Toimielinten välinen asia: 2011/0007 (CNS) SOC 293 ECON 172 EDUC 63 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

Kumpuvaara Outi(TEM)

Kumpuvaara Outi(TEM) Työ ja elinkeinoministeriö EKIRJE TEM201100696 Kumpuvaara Outi(TEM) 20.12.2011 Suuri valiokunta Viite Asia Komission valtuuttaminen aloittamaan neuvottelut Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimuksesta

Lisätiedot

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin *

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * P5_TA(2002)0498 Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston suositukseksi työturvallisuus-

Lisätiedot

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa koulutus 24.4.2012 Helsinki Kehittämispäällikkö Ville Grönberg, THL 25.4.2012 Esityksen nimi / Tekijä

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.2.2016 COM(2016) 44 final 2016/0029 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten.

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. helmikuuta 2011 (18.02) (OR. en) 6491/11 SOC 124 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Sosiaalisen suojelun komitea Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) / Neuvosto

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.7.2003 KOM(2003) 426 lopullinen 2003/0158 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä (komission

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XIX (Kuluttajansuoja)

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2351(INI) Lausuntoluonnos Derek Vaughan. PE578.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2351(INI) Lausuntoluonnos Derek Vaughan. PE578. Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2015/2351(INI) 4.4.2016 TARKISTUKSET 1-15 Derek Vaughan (PE578.531v01-00) EU:n nuorisostrategian 2013 2015 arviointi (2015/2351(INI)) AM\1089505.doc

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2012-00760 12.10.2012. EDUSKUNTA Suuri valiokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2012-00760 12.10.2012. EDUSKUNTA Suuri valiokunta Valtiovarainministeriö EKIRJE VM201200760 12.10.2012 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia Pankkiunioni osana EMU:n kehittämistä U/Etunnus: EUTORInumero: EU/20121429 Ohessa lähetetään perustuslain 97 :n

Lisätiedot

13525/14 tih/sas/vl 1 DG D1C

13525/14 tih/sas/vl 1 DG D1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. lokakuuta 2014 (OR. en) 13525/14 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Ed. asiak. nro: 12707/4/14 REV 4 Asia: Pysyvien edustajien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Puolan tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot