Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2011"

Transkriptio

1 Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2011 Valtuusto

2 Sisällysluettelo Tasekirja 1. Kunnanjohtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnan hallinto ja toimintaorganisaatio Yleinen taloudellinen kehitys Kunnan toiminnan ja talouden kehitys sekä olennaiset tapahtumat Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinta Tilikauden tuloksen muodostuminen Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Kokonaistulot ja menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Konsernin toiminnan ohjaus, olennaiset tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Talousarvion toteutuminen Strategian toteutuminen Tavoitteiden toteutuminen Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen käyttötaloudessa Tuloslaskelman toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoituslaskelman toteutuminen Liikelaitosten tulos- ja rahoituslaskelmien toteutuminen 73 Tuloslaskelma, ulkoinen 74 Rahoituslaskelma 75 Tase 76 Konsernilaskelmat 78 Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 1. Tilinpäätöksen liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen laskelmat Klaukkalan jäähalli liikelaitoksen laskelmat Nurmijärven työterveys liikelaitoksen laskelmat Aleksia liikelaitoksen laskelmat Kunnan ja liikelaitosten yhdistely ja eliminointilaskelmat 107 Tase-erittelyt Tilipuitteet 0

3 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Maamme taloudellinen kehitys tulee lähivuosina riippumaan pitkälti siitä, miten euroalueen valtioiden velkakriisiä voidaan hillitä. Tällä tulee olemaan suora vaikutus Suomen talouskasvun määrään. Suomen talous supistuu merkittävästi, jos velkakriisiä ei voida hallita, sillä maamme kansantalous tulee taantumaan merkittävästi jos ulkomainen kysyntä ja sitä kautta vientitulot heikkenevät. Epävarmassa tilanteessa työllisyyden kasvu hidastuu ja samalla verotulot vähenevät. Toisaalta työllisyystilanne on helpottunut eläkkeelle siirtyvien määrän kasvaessa. Kuntatalouden näkymät ovat tästä syystä heikot. Myös valtion kuntiin mahdollisesti kohdistamat lisäleikkaukset aiheuttavat epävarmuutta kunnissa. Eri alueiden ja kuntien väliset kehityserot ovat suuret ja näyttävät edelleen kasvavan muun muassa teollisuuden rakenteellisten muutosten vuoksi. Mikäli pankkikriisin hillitsemisessä onnistutaan, on talouden notkahduksen arvioitu jäävän lyhytaikaiseksi ja se tuntuisi lähinnä vain vuonna Kuntatalous kehittyi viime vuonna myönteisesti Viime vuonna kuntatalouden kokonaiskuva oli hyvin suotuisa. Valtion aiemmat toimenpiteet; KELA -maksun poisto, yhteisöverojen kuntien jako-osuuden korottaminen ja kiinteistöveron alarajojen nostaminen, vaikuttivat positiivisesti kuntien talouteen. Lisäksi kuntien veronkorotukset sekä säästötoimenpiteet vaikuttivat siihen, että kuntien taloustilanne säilyi varsin vakaana. Kuntien lainakanta yleisesti jatkoi kuitenkin edelleen kasvuaan. Ennakkotietojen mukaan kuntien toimintakulut samoin kuin verotulojen tilitysten ja valtionosuuksien kasvu olivat nelisen prosenttia. Myös kuntien ja kuntayhtyminen yhteenlaskettu vuosikate parani viime vuonna jonkin verran. Kunta-alalle tehdyt palkkaratkaisut vuosille luovat tiettyä vakautta, vaikka niiden kokonaiskustannusvaikutus on 4,7 prosenttia. Vuodelle 2012 kuntien kustannusten kasvuun palkkaratkaisun vaikutus on runsaat kolme ja ensi vuodelle vajaat kaksi prosenttia. Jatkossa kuntien palkanmaksuvara riippuu yleisestä talouskehityksestä ja tämän myötä myös kuntien verotulojen ja valtionosuuksien muutoksista. Valtiovarainministeriön arvioissa kuluvalle vuodelle palkkojen kasvuksi on arvioitu lähes neljä prosenttia, mutta verovähennysten voimakkaan kasvun vuoksi maksettava kunnallisvero kasvaa vain 2 3 prosenttia. Kokonaistaloudellisen kehityksen lisäksi kuntien verotulojen muutokset tulevat riippumaan hallituksen veropolitiikasta ja kuntien veropohjasta. Merkitystä on sillä, lisätäänkö edelleen verovähennyksiä vai ryhdytäänkö noudattamaan hallitusohjelman kirjausta edistää kuntien kykyä selvitä tehtävistään ja velvoitteistaan pääosin omalla verorahoituksellaan. Kuntien valtionosuudet olivat viime vuonna noin 7,7 miljardia euroa. Lähivuosina ne lisääntyvät lähinnä vain kustannustason nousun johdosta. Valtiontalouden tila voi myös merkitä sitä, että valtionosuuksiin tehdään lisää leikkauksia. Hallitusohjelman mukaan valtionosuusjärjestelmää uudistetaan osana kuntarakenneuudistusta ja sitä yksinkertaistetaan, selkeytetään ja kannustavuutta parannetaan. Kuntien tulorahoitus parani myös vuonna Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan lähinnä vuosikatteella, poistoilla, investoinneilla sekä lainoihin liittyvillä tunnusluvuilla. Kunta-alan kirjanpitokäytäntö on kuitenkin peittänyt tulorahoituksen riittämättömyyden investointien rahoituksessa, mikä on näkynyt kuntien erittäin nopeana vel- 0

4 kaantumisena. Kuntien tilinpäätöksissään käyttämät poistot ovat selvästi investointeja pienemmät ja tästä johtuen tilinpäätökset ovat näyttäneet ylijäämää, vaikka kunnat ovat velkaantuneet samaan aikaan merkittävästi. Tulevien vuosien kuntataloudessa synkät ennusmerkit Kuntaliiton näkemyksen mukaan kuntataloudessa on syytä varautua arvioitua heikompaan yleiseen talouskehitykseen. Tällöin huomioon on otettava kokonaistuotannon aleneminen tai jopa sen pysähtyminen muutamaksi vuodeksi. Hallitusohjelman mukaan hallitus sitoutuu tekemään lisäsopeutustoimia, mikäli valtion velan bruttokansantuoteosuus ei käänny laskuun ja valtiontalouden alijäämä asetu yli yhteen prosenttiin bruttokansantuotteesta. Valtion talouden kehysarvioissa näytetään vaadittavan lisäsopeutustoimenpiteitä, joiden suuruudeksi on arvioitu jopa 3 5 miljardia euroa niin sanottuja ehdollisia toimia. Näitä toimia ovat valtion menojen ja kuntien valtionapujen lisäjäädytys ja sopeutus sekä verojen lisäkorotukset ja verovähennysten karsiminen. Pahimmissa uhkakuvissa on esitetty, että valtionosuuksia leikattaisiin valtiontaloudellisista syistä johtuen ensi ja seuraavana vuonna kumpanakin 300 miljoonaa euroa eli yhteensä 600 miljoonaa euroa. Samalla kuntien vuosikatteiden supistuessa ja investointitoiminnan jatkuessa nykytasolla pahimman skenaarion mukaan lainakanta kaksinkertaistuisi viime vuoden lopulta vuoden 2016 loppuun mennessä. Tämä tarkoittaisi myös sitä, että uusinvestointien painopiste tulisi siirtymään lähinnä välttämättömien peruskorjausten toteuttamiseen. Kuntatalouden haasteet tulevat olemaan merkittävät. Niitä ovat muun muassa väestön ikääntyminen, työvoiman saatavuus ja julkisen talouden kestävyys. Näitä seikkoja on tarkasti analysoitu kuntakohtaisesti hallituksen kuntarakenneuudistuksen yhteydessä. Keväällä julkaistu valtiovarainministeriön ehdotus uudesta kuntarakenteesta ja selvitysalueista on esitelty maakunnallisissa tilaisuuksissa kuntien edustajille ja ehdotuksesta on pyydetty kunnilta lausunnot huhtikuun puoleen väliin mennessä. Selvityskohteena ovat kaikki maamme kunnat lukuun ottamatta Kuhmon kuntaa. Mikäli ehdotettu kuntarakenneuudistus toteutuisi esitetyssä muodossaan, vähenisi kuntien määrä runsaasta 300 kunnasta 70 80:een kuntaan muutamassa vuodessa. Hallituksen on tarkoitus lausuntokierroksen jälkeen antaa ehdotus uudesta kuntajakolaista eduskunnan käsiteltäväksi kuluvan vuoden syksyllä ja uusi kuntarakenne tulisi voimaan jo vuonna Lisäksi hallitusohjelman mukaisesti kunnissa odotetaan esitystä sosiaali- ja terveystoimen uusista järjestämismalleista. Tätä koskeva selvitystyö on vasta alkamassa, Kunnan talouden tilanne oli jo toisena vuonna peräkkäin myönteinen Samoin kuin edellisenä vuonna Nurmijärven kunnan talous oli merkittävästi ennakoituja arvioita positiivisempi. Verotuloja kertyi noin 2 milj. euroa alkuperäistä talousarviota enemmän. Verotulojen kasvu oli kuten edellisenä vuonnakin yli 4 prosenttiyksikköä ja hieman enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Verotulojen kasvuun vaikutti myös veroprosentin nostaminen 0,25 prosenttiyksiköllä 19 prosenttiin viime vuoden alusta. Toimintatuotot ylittivät muutetun talousarvion 2,8 miljoonalla eurolla, kun toimintakulut vastaavasti ylittyivät vain 0,7 milj. eurolla. Lisäksi kunnan liikelaitokset pystyivät pitämään taloutensa tasapainossa. Myös korkokulut alittuivat lähes miljoonalla eurolla ja poistot alittuivat 0,3 miljoonalla eurolla. Kunnan omien toimintatapojen kehittäminen näkyi myös ennakoitua paremmassa tilinpäätöksessä jo aiemmin mainittujen valtion kuntatalouden kestävyyttä parantaneiden toimenpiteiden ohella. Kunnan alkuperäiset talouden tulostavoitteet toteutuivat 1

5 toimintakulujen kasvua ja verotulojen kasvuarviota lukuun ottamatta hyvin. Toimintakulujen nettokasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 5 % ja se oli merkittävästi ennakoitua nopeampaa. On kuitenkin muistettava, että edellisenä vuotena kasvu oli vain 0,1 prosenttia ja tällöin kasvu kahden vuoden tarkastelujaksolla on varsin alhainen. Kiihtyneeseen toimintakulujen kasvuun on osaltaan vaikuttanut kunta-alan palkkaratkaisu ja edellisen vuoden säästöistä ja tuloksellisesta toiminnasta henkilökunnalle maksettu kannustuspalkkio ja palvelutuotantoon osoitettu lisäpanostus. Kunnan toiminnan tuottavuus puolestaan on toimintakatteella mitattuna parantunut kolmen vuoden aikana 2 prosenttia ja toiminnan tehokkuutta on pystytty parantamaan talousarviossa esitettyjen tavoitteiden suuntaisesti. Kunnan tilinpäätöksen tulos oli noin 7 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja yllätti myös ennakko-odotukset. Talouden jatkuminen edelleen kasvu-uralla ja työttömyysasteen laskeminen edellisestä vuodesta merkittävästi vaikuttivat myönteisesti. Kunnan työttömyysaste 4,5 % oli koko Uudenmaan alhaisimpia. Se vahvisti kunnan verotulopohjaa ja vähensi kunnan vastuita työttömyydestä aiheutuvista maksuista. Kaikkien toimialojen ja keskusten nettomenot toteutuivat talousarvion mukaisina ja toimintakate alittui lukuun ottamatta ylintä päätöksentekoa, jossa kulut ylittyivät muuttuneiden palkkauskirjaussäädösten vuoksi. Merkittävimpiä säästöjä syntyi sivistystoimialalla, joka alitti määrärahansa 1,2 milj. eurolla. Suurin toimintatuottojen ylitys tuli puolestaan ympäristötoimialalla, jossa eri kohteista kertyi yhteensä noin miljoona euroa yli ennakkoarvion. Kunnan omaisuuden myyntitulot ylittyivät myös arvioidusta jonkin verran. Kunnan investointien määrä 12,8 miljoonaa euroa oli edellisen vuoden tasolla. Kuitenkin kuntaemon investoinnit jäivät merkittävästi 3,7 miljoonaa euroa alle talousarviossa varatun määrärahan. Suurimmat investointimäärärahojen alitukset olivat kunnallisteknisessä rakentamisessa. Hyvän tuloksen ja investointimäärärahojen alittumisen vuoksi kunnan lainamäärä kääntyi pitkästä aikaa laskuun. Lainamäärä 1875 euroa/ asukas on runsaat kaksisataa euroa pienempi kuin edellisenä vuonna. Kunnan väestön kasvu jatkui edelleen maltillisena Nurmijärven kunnan väestön kasvu oli 403 henkilöä (1 %). Kasvu oli Helsingin seudun keskitasoa ja hieman kehyskuntien keskimääräistä kasvua nopeampaa. Vuoden lopussa kunnassa oli asukasta. Väkiluku ylitti asukkaan rajapyykin helmikuussa Kunnan asuntotuotanto pysyi edelleen vakaana, vaikka määrä ei aivan yltänytkään Helsingin seudun kuntien yhteisen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen tavoitteisiin. Asuntoja valmistui kaikkiaan 366 kappaletta. Valtion ja kuntien välisen aiesopimuksen mukaisia vuokra-asuntoja ei sen sijaan valmistunut lainkaan, koska hankkeille ei myönnetty rahoitusta ja hankkeiden rakentamisen aloittaminen siirtyi kuluvalle vuodelle. Tällä hetkellä on alkamassa noin kuudenkymmenen ARA - rahoitteisen asunnon rakentaminen. Lisäksi kunnan omistama Nurmijärven Vuokraasunnot Oy aloittaa kahdenkymmenen vuokra-asunnon rakentamisen ilman ARAn rahoitusta. Myös vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja on valmistunut ja rakentumassa muun muassa Ratsutilan alueelle Klaukkalaan sekä kirkonkylän nk. Perloksen kerrostaloalueelle. Kunta luovutti kaikkiaan 64 omakotitonttia. Tonttien kysyntä oli edelleen vilkasta, sillä niihin tuli kaikkiaan yhteensä 326 hakemusta. Myös yritystonttien kysyntä oli vilkasta ja niitä myytin 5 kappaletta. Yksi Ilvesvuoren toimipaikka-alueelta myyty tontti oli euromäärältään noin 2 milj. euroa ja suurin tähän mennessä tehty tonttikauppa. Ilvesvuoren uuden toimipaikka-alueen valmentaminen pitemmälle yritysten rakentamista varten aloitettiin, ja alueelta on jo tehty ensimmäiset tonttivaraukset ja kysyntä on ol- 2

6 lut vilkasta. Tulevien uusien yritysalueiden suunnittelu kaavoituksen aloittamiseksi on Ilvesvuoren pohjoisen ja Mäyränkallion työpaikka-alueiden osalta esiselvityksillä. Nurmijärven erinomainen sijainti kiinnostaa yrityksiä ja useita vuosia tehdyt markkinointiponnistukset ovat tuottaneet erinomaista tulosta. Ilvesvuoren eteläisen alueen kaavaehdotus on parhaillaan käsittelyssä. Kunnan tulevaisuus vaatii suunnitelmallista kehittämistä. Valtuuston toukokuussa hyväksymässä maankäytön kehityskuvassa 2040 on määritelty kunnan maankäytön suuret linjat ja yhdyskuntarakentamisen painopisteet. Näillä ohjataan osayleiskaavojen laadintaa ja asemakaavoitusta sekä kunnan maanhankintaa. Osayleiskaavatyö eteni Klaukkalan kaavan selvitystyöllä, johon keskeisenä liittyvät Klaukkalan ohikulkutien linjausvaihtoehdot. Tätä koskeva selvitys on valmistunut vuoden alussa ja siitä on työn alla vielä tarkemmat kustannusvaihtoehtojen tarkastelut. Kunnan palvelutuotanto-ohjelman valmistuminen siirtyi kuluvalle vuodelle. Tämän suorana jatkona aloitetaan edellä mainittuihin selvityksiin liittyen kunnan palveluverkko-ohjelman laatiminen. Asuntotuotanto alkoi vuoden aikana uudella Pikimetsän alueella, joka oli myös suurin kunnan tontinmyynnin kohde. Uusia asemakaavoituksen kohteita, joissa odotetaan asuntorakentamisen alkavan lähivuosina, ovat mm. Tilantien alue ja Lintumetsän alue Klaukkalassa ja Krannilan alue kirkonkylällä. Myös Klaukkalan keskustan kehittämisen kannalta merkittävä Viirinlaakson alueen suunnittelukilpailu toteutui ja sen luonnollisena jatkona asemakaavaehdotus keskeiseltä kaupan kehittämisalueelta on tullut alkuvuodesta jo nähtäville. Nurmijärvi on esimerkillisellä tavalla maanhankinnassaan ja kaavoituksessa varautunut yhteistyössä Helsingin seudun ja valtion kanssa valmistelussa olevan aiesopimuksen sitovuustason parantamiseen asuntotuotannon ja myös vuokra-asuntotuotannon lisäämisessä lähivuosina. Palvelujen laatu ja kehittäminen etenevät Kunnan palvelujen tuotannon tuloksellisuuden ohella on toimialoilla tehty työtä kustannuslaskennan kehittämiseksi ja kunnan palvelujen laadun parantamiseksi. Perusopetuksessa hyväksytyt laatukriteerit ja oppilashuollon kehittämiseen liittyvä käsikirja sekä opetusryhmien koon pienentäminen saadun valtion avustuksen turvin auttavat opetuksen laadullisessa kehittämisessä merkittävästi. Sosiaali- ja terveystoimessa merkittävimpiä palvelujen laadulliseen kehittämiseen liittyviä uudistuksia olivat mm. puhelinpalveluiden kehittäminen ja monipuolistaminen sekä ensihoidon siirtyminen vuoden alusta erikoissairaanhoidon vastuulle. Joukkoliikenteen palvelujen kehittämiseksi kunnassa otettiin toukokuussa käyttöön uusi joukkoliikennelippu, 30 päivän näyttölippu yhteistyössä alueen liikennöitsijöiden kanssa. Lipun myötä joukkoliikennettä käyttävien kuntalaisten matkakustannukset halpenivat useita kymmeniä prosentteja. Lippujärjestelmästä saadut kokemukset ovat olleet myönteisiä ja busseja käyttävien määrä on noussut noin kolmanneksella. Muutosten tuulet vaikuttavat ja luovat epävarmuutta kunnan toimintaan Kuluva vuosi tulee olemaan monella tavalla haasteellinen. Edellä esille tuomani kuntatalouden epävarmuus heijastuu monella tavalla ja vaikeuttaa toiminnan suunnittelua ja kehittämistyötä. Suurin epävarmuustekijä on kuitenkin esitykset kuntarakenteen muutoksista. Näissä Nurmijärven osalta on tehty tosiasioihin vähän perustuvat ja pääosin kohtuuttomat esitykset selvitysalueista. Esitysten mukaan Nurmijärveä on ehdotettu selvitysalueeksi, jossa kunta yhdistettäisiin Keski-Uudenmaan kuntien Järvenpään, Keravan ja Tuusulan kanssa. Vielä kohtuuttomammalta tuntuu esitys, jossa kunta jaettaisiin osiin ja Rajamäki ja Kirkonkylä liitettäisiin Hyvinkään ja eteläisen 3

7 Hämeen kuntien kanssa ja Klaukkalasta tulisi tässä yhteydessä osa laajempaa pääkaupunkiseudun yhteistä suurkuntaa. Näiden esitysten sopimattomuudesta valtuusto on ollut hyvin yksimielinen ja lausunnossaan valtiovarainministeriölle nämä esitykset on tyrmätty. Samalla on yhteisesti todettu, että Nurmijärvi on riittävän suuri ja taloudellisesti ja muutenkin ministeriön asettamilla kriteereillä toimintakykyinen kunta ilman liitoksia, ja että painopiste kuntarakennekeskustelussa tulisi hallitusohjelman mukaisesti olla metropolialueen kuntien yhteistyön syventämisessä ja kehittämisessä. Samalla valtuusto tyrmää kuntien pakkoliitokset. Tulevaisuuttamme teemme hyvällä yhteistyöllä Nurmijärvi menestyi viime vuonnakin taloudellisilla mittareilla mitattuna ennakkoodotuksia paremmin. Keskeiset palvelut turvattiin hyvin ja toiminnan tehokkuus toimintakatteella mitattuna kehittyi suotuisasti. Kiitos tästä kuuluu meille kaikille ja erityisesti kunnan henkilökunnalle. Kiitokset myös luottamushenkilöillemme kannustavasta ilmapiiristä taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Hyvä yhteistyö päättäjien ja henkilöstön kesken avaa myös jatkossa meille mahdollisuuden menestyä. Tehkäämme yhdessä hyviä päätöksiä nyt kun koko kuntamme olemassaolo itsenäisenä kuntana on valinkauhassa. Kimmo Behm kunnanjohtaja 4

8 2. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2.1 Kunnan hallinto ja toimintaorganisaatio Valtuusto Valtuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa ja ohjaa päätöksillään koko kunnan kehittämistä. Tärkeimpinä tehtävinä ovat kunnan hallinnon järjestäminen, kunnan taloudellinen vallankäyttö, kunnallisten sääntöjen antaminen, kunnan kannan ottaminen tärkeissä kuntaa koskevissa asioissa sekä kunnan toimielinten ja johtotason virkojen täyttäminen. Valtuusto kokoontui kertomusvuonna yhdeksän (9) kertaa ja pöytäkirjoihin kertyi 127 päätöstä. Valtuusto sai mm. kokousviikolla järjestettävillä kyselytunneilla tietoa kokouksiin tulevista ja esillä olevista ajankohtaisista asioista. Valtuusto on valittu toimikaudeksi Kokoonpano vuonna 2011 oli seuraava: KESK pj Kalmi Petri taloustieteiden maisteri KOK l vpj Kirkkari Göta verotarkastaja SDP IIvpj Aatela Elli pääluottamusmies PerusS Arteli Tero ICT-järjestelmäasiantuntija KD Haapalainen Johannes pastori VIHR Haaranen Tarja ylitarkastaja KESK Handolin Kirsti kauppat.maisteri SDP Helminen Olli työkaluvalmistaja KOK Holm Tuija yrittäjä KOK Hägg Arto rakennusinsinööri KOK Jalava Markku viestintäpäällikkö KOK Kainulainen Martti lehtori VIHR Kopsala Maritta nuorisotyönohjaaja KOK x) Kopteff George filosofian maisteri KESK Korhonen Virpi tutkija KESK Kuitula Nina opettaja KOK Köppä Lassi johtava konsultti SDP Laakso Tapio PDS manageri KESK Laine Jari yrittäjä VIHR Laukkanen Sirkku erityisopettaja SDP Lepolahti Harri varanotaari SDP Markkanen Aulikki pankkitoimihenkilö VIHR xxx) Meros Päivi tradenomi VIHR xxx) Meros Timo linjanjohtaja KESK Mikkola Pertti maanviljelijä KOK Mäkelä Outi kansanedustaja KOK Niemi Hanna HuK PerusS Niinistö Jussi kansanedustaja KESK Ojamäki Timo yrittäjä KESK Paulanto Kaisu neuropsykologi KESK Pellinen Seppo yrittäjä SDP Peltonen Juha päätoimittaja KESK Rantala Sirpa vararehtori, KK KESK Ruoti Hannele valt.tiet.maisteri KOK Räty Virpi lastenhoitaja KOK Saavalainen Elina vastaava nuoriso-ohjaaja KOK Schildt Markku tuotantojohtaja SDP Sinisalo-Katajisto Petra valtiotieteiden maisteri KESK Sivula Tapio myyntijohtaja 5

9 KOK Suominen Kaisa rehtori PerusS xx) Tapiolinna Maiju Järjestelmäasiantuntija VAS Toikkanen Hannu asentaja KESK Toivonen Kallepekka agrologi KOK Vainio Jari isännöitsijä KOK Valimaa Markku rakennusinsinööri KESK Vanhanen Matti toimitusjohtaja KOK Vaulamo Petri myyntijohtaja VAS Vertti Pirkko pääluottamusmies PerusS Viitala Elina diplomi-insinööri KESK Viljakainen Juhani maanrakennusurakoitsija KOK Åstedt Merja kirjanpitäjä KESK 15, KOK 17, SDP 7, VIHR 5, PerusS 4, VAS 2 ja KD 1, yhteensä 51 valtuutettua x) SDP:n listalta valittuna siirtyi kokoomuksen valtuustoryhmään xx) keskustan listalta valittuna siirtyi perussuomalaisten valtuustoryhmään xxx) kyseiset SDP:n listalta valitut ovat siirtyneet vihreiden valtuustoryhmään v Kunnanhallitus Kunnanhallituksen tehtävänä on valvoa ja panna täytäntöön valtuuston päätökset yhdessä muun luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaation kanssa. Lisäksi kunnanhallituksen tehtäviin kuuluu mm. johtaa kunnan hallintoa ja valvoa kunnan etua, edustaa kuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet. Kunnanhallitus kokoontui toimintavuonna 25 kertaa ja päätöksiä kertyi 384. Kunnanhallitus KOK pj Mäkelä Outi kansanedustaja vj Åstedt Merja kirjanpitäjä KESK l vpj Handolin Kirsti kauppatiet.maist. vj Paulanto Kaisu neuropsykologi SDP ll vpj Helminen Olli työkaluvalmistaja vj Rantanen Erkki tuotannonohj.pääll. PerusS Tapiolinna Maiju järjestelmäasiantunt. vj Pellinen Seppo yrittäjä (KESK) KESK Toivonen Kallepekka agrologi vj Ojamäki Timo yrittäjä KESK Kivisaari Yrjötapio toimitusjohtaja vj Rantala Sirpa vararehtori, KK KOK Suominen Kaisa rehtori vj Räty Virpi lastenhoitaja KESK Schildt Markku tuotantojohtaja vj Vaulamo Petri myyntijohtaja KOK Valimaa Markku Rakennusinsinööri vj Vainio Jari Isännöitsijä VIHR Laukkanen Sirkku Erityisopettaja vj Meros Päivi Tradenomi SDP Sinisalo-Katajisto Petra Valtiotiet.maisteri vj Ripatti Arja Aikuiskouluttaja 2.2 Yleinen taloudellinen kehitys Helsingin seudun tuotanto kääntyi laskuun vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä. Ennakkoarvion mukaan tuotanto oli vuoden lopussa 0,3 prosenttia edellisvuotta alhaisempi. Koko maassa tuotanto pysyi edellisten neljännesten tasolla. Viiden vuoden takaisesta tuotanto on kasvanut Helsingin seudulla 0,3 prosenttia ja koko maassa supistunut 1,3 prosenttia. Helsingin seudun heikko talouskasvu vuonna 2011 selittyy talouden kannalta keskeisen informaatioteknologia-alan vaikeuksilla, jotka heijastuvat teollisuuden lisäksi myös muille toimialoille. Kuitenkin useimmilla palvelualoilla liiketoiminnan kasvu jatkui vakaasti koko viime vuoden ajan. 6

10 Väestömäärän kasvu koko maassa vuoden 2011 aikana oli edellistä vuotta suurempi, asukasta. Kuuma- kunnissa väestölisäystä oli edellisvuotta vähemmän, yhteensä asukasta ja Nurmijärvellä 404 asukasta Työttömien osuus työvoimasta vuoden 2011 lopussa oli koko maassa 8,1 %, Helsingin seudulla 6,9 %, Kuuma-kunnissa 6,1 % ja Nurmijärvellä 4,5 %. Kuntien tilinpäätökset 2011 näyttävät ennakoitua huonommilta. Talouskehitys on loppuvuodesta hiipunut ja on osaltaan jo vaikuttanut myös kuntiin. Kuntasektorin toimintakate on kasvanut vuoden 2011 aikana arviolta 5,4 %. Samanaikaisesti verotulojen kasvu on ollut 3,9 % ja valtionosuuksien lisäys 3,4 %. Kunnat ovat velkaantuneet lisää noin 900 milj. euroa vuoden 2011 aikana, joten kuntasektorin lainamäärä vuoden 2011 lopussa on 12,6 mrd. Tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan Manner-Suomen kunnilla oli vuonna 2011 lainaa 2085 euroa asukasta kohti, jossa nousua on 129 euroa/asukas. Lainakanta on kasvanut erityisesti yli asukkaan kaupungeissa. Maakunnittain velkaantunein kuntatalous on Keski-Pohjanmaalla, jossa kunnilla on lainaa jo 3600 euroa asukasta kohti. Valtion budjetin 2012 perusteella arvioituna kuntien toimintamenojen kasvu vuonna 2012 olisi noin 4 % ja verotulojen kasvu vajaan prosentin. Valtion rahoitusosuus kuntien peruspalvelujen valtionosuustehtävistä laskee 2,7 prosenttiyksikköä, kun kuntiin kohdistuva valtionapujen 631 miljoonan euron leikkaus toteutetaan. Näiden arvioiden jälkeen talouden näkymät ovat edelleen heikenneet. Näyttää siltä, että hallitusohjelmassa asetettuja tavoitteita valtion talouden vakauttamisesta ei saavuteta. Vuoden 2012 maaliskuussa annettavissa valtion talouden kehyksissä vuosille ja siihen liittyvässä peruspalveluohjelmassa tullaan, tilanteen jatkuessa nykyisenkaltaisena, mahdollisesti toteuttamaan kuntiin kohdistuvia leikkauksia. Erityisen tärkeänä on pidettävä kuntien verotulopohjaa ja sen laajentamismahdollisuuksia, jotta paineet eivät kohdistu liian voimakkaasti kunnallisveroon. Vuoden 1997 jälkeen kuntasektorin vuosikate ei ole yhtenäkään vuonna riittänyt kunnallisten perusrakenteiden, kuten päiväkotien, koulujen, sairaaloiden ja tie- ja katuverkostojen ylläpitoon ja peruskorjausten rahoittamiseen. Näin on syntynyt tulorahoitusvajetta, jota kunnat ovat rahoittaneet omaisuuden myynnillä ja lainanotolla. Kunnilla on edessään homekoulujen, sairaaloiden ja muiden vuosikymmeniä sitten rakennettujen sosiaali- ja terveystoimen rakennusten peruskorjaaminen. Vuoden 2012 euroalueen talouskehitykseen ennustetaan parhaimmassa tapauksessa vain hyvin lievää 0,3 prosentin kasvua ja pahimmassa tapauksessa jopa 0,5 prosentin supistusta. Ennusteet ovat viime vuoden lopun tilanteesta heikentyneet. Vuodelle 2013 ennustetaan lievästi paranevaa 0-2 prosentin bruttokansantuotteen kasvua. Euroopan keskuspankin ohjauskoron arvioidaan pysyvän nykytasolla vielä pitkään, vuoden jopa kahdenkin ajan. Keskeinen vaikutus markkinakorkotasoon tulee Keskuspankin likviditeettitoimien kautta. Euriborkorkojen arvioidaan pysyvän nykytasolla ainakin vuoden 2012 loppuun. Suomen kauppataseen vaje ja viennin vaikeutuminen ovat nousseet huolen aiheeksi arvioitaessa Suomen kehityssuuntia. EU:n alueelle suurelta osin suuntautunut vienti on vaikeuksissa. Hidas talouskasvu, huoltosuhteen heikentyminen ja velkaantuminen uhkaavat suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perustaa. Suomen talouden riippuvuus muusta maailmasta korostuu epävarmoina aikoina. 7

11 Kuntarakenneuudistusselvitykset on aloitettu alkuvuonna Mm. taloudellisen yhteistyö- ja kehitysjärjestö OECD on kehottanut Suomea talouden vakauttamiseen, tehokkuuden takaamiseen ja toteuttamaan pikaisesti säästöjä tai veronkorotuksia torjumaan ikääntymisen aiheuttamaa kestävyysvajetta. 2.3 Kunnan toiminnan ja talouden kehitys sekä olennaiset tapahtumat Kunnan asukasmäärä oli vuoden 2011 lopussa henkilöä. Kasvua oli 1 % edelliseen vuoteen nähden. Kuntastrategian mukaan Nurmijärvellä on tavoiteltu alle 2 prosentin vuotuista väestön kasvua. Työttömyysaste laski vuoden takaisessa 5,2 prosentin tasosta 4,5 prosenttiin vuoden 2011 aikana. Talousarviovuoden aikana toimintatuottoarviota lisättiin 2,2 milj. euroa, toimintamäärärahoja 2,3 milj. euroa, verotuloja 2,7 milj. euroa, valtionosuuksia 0,2 milj. euroa ja nettoinvestointeja 0,2 milj. euroa niin, että vuosikate parani alkuperäisestä talousarviosta 3,4 milj. euroa 13,8 milj. euroon. Vuosikate toteutui 15,9 milj. eurona ylittäen muutetun talousarvion 2,1 milj. eurolla. Verotuloja kertyi 150,8 milj. euroa, 0,7 milj. euroa muutettua talousarviota vähemmän ja 2 milj. euroa alkuperäistä talousarviota enemmän. Verotulojen kasvu oli 4,2 %, mikä ylitti valtakunnallisen keskiarvon 0,3 %-yksikköä. Valtionosuuksia saatiin 0,4 milj. euroa yli muutetun talousarvion. Kuntaemolla toimintatuotot ylittivät muutetun talousarvion 2,8 milj. euroa (5,5 %) ja toimintakulut ylittyivät 0,8 milj. eurolla (0,3 %), vesilaitoksen tuotot ylittyivät 0,4 milj. euroa (6,8 %) ja Aleksian tuotot alittuivat 0,1 milj. euroa (0,7 %) ja kulut jäivät alle talousarvion 0,3 milj. euroa (1,4 %). Korkokulut alittuivat alkuperäiseen talousarvioon nähden 0,9 milj. euroa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat alkuperäistä talousarviota 0,3 milj. euroa pienemmät. Metsä -Tuomelan jäteaseman jälkihoitoon on edelleen varauduttu lisää eurolla vuonna Varausta on tehty vuoden 2011 loppuun mennessä yhteensä 3,034 milj. euroa. Vuosittainen varaus on samaa suuruusluokkaa myös vuonna Varaus jatkuu vuoteen 2018 asti, mutta pienenee euroon/vuosi. Vuonna 2010 henkilöstökuluihin sisältyi noin miljoonan euron säästötavoite, joka palkattomien vapaiden ja lomautusten myötä lopulta ylittyi noin 25% ja kunnan kokonaistulos oli ylijäämäinen. Henkilöstön sitoutuminen ja panos tuloksen saavuttamisessa ja talouden tasapainottamisessa oli ratkaisevaa. Siksi valtuusto päätti maaliskuussa 2011 lisämäärärahasta, josta henkilöstölle maksettaviin kannustepalkkioihin varattiin euroa ja työhyvinvointitoimintaan euroa. Välittömiin palveluihin ja niiden käyttäjiin kohdennettiin yhteensä euroa tulosalueille varhaiskasvatuspalvelut, koulutuspalvelut, kirjasto- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut, sosiaali- ja terveystoimen toimiala ja ympäristötoimiala. Kannustepalkkio maksettiin enintään 300 euron (25 /työkuukausi, jolta maksettu palkkaa vuonna 2010) kertakorvauksena työntekijöille/viranhaltijoille, jotka olivat olleet töissä kunnassa vähintään 6 kuukauden ajan vuonna 2010 ja joiden palvelusuhde oli edelleen voimassa. Kannustepalkkioon varatusta määrärahasta jäi käyttämättä noin 18 %, koska palkkioon oikeutetun henkilöstön määrä arvioitiin toteutunutta korkeammaksi. Työhyvinvoinnin osalta määräraha, 40 euroa henkilöä kohden, jaettiin tu- 8

12 losalueiden käytettäväksi. Kulujen kirjauskäytäntö on jonkin verran poikennut ohjeistetusta, mutta toimialat ja tulosalueet ovat ilmoittaneet käyttäneensä kyseiset määrärahat myönnettyihin tarkoituksiin sovitulla tavalla. Eduskuntavaalit toimitettiin huhtikuussa Nurmijärveltä tuli valituksi kaksi kansanedustajaa. Kunnallisvaalit toimitetaan vuoden 2012 syksyllä. Kunnan toimielintarkastelu käynnistettiin vuoden 2012 alussa seuraavaa valtuustokautta varten. Koko kuntaa koskevan palvelutuotanto-ohjelman päivitystä on tehty vuoden 2011 ja 2012 aikana. Kunta päätti osallistua myös Uusi kunta hankkeeseen, jossa tullaan määrittelemään keskeiset rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset seuraavan valtuustokauden aikana. Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa kaikilta kunnilta Kunnallishallinnon rakenne- työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista huhtikuun puoliväliin 2012 mennessä. Nurmijärven lausuntoa on valmisteltu alkuvuonna Kunnan edustajat ovat olleet laajasti mukana Kuuman, Uudenmaan liiton ja Helsingin seudun yhteistyössä. Valmistelussa on ollut merkittäviä suunnitelmia kuten liikennejärjestelmä ja MAL- yhteistyö. Vuoden 2013 alusta on päätetty siirtyä Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen sekä ympäristösuojelun että ympäristöterveydenhuollon tehtävissä sekä maaseututoimessa Mäntsälän kunnan isännöimään yhteistoiminta-alueeseen. Valtuusto on hyväksynyt koko kunnan kehityskuvaluonnoksen (strateginen yleiskaava) vuonna Kehityskuvalinjaukset vaikuttavat taajamien osayleiskaavojen laadintaan. Sosiaali- ja terveyspalveluissa suurimmat muutokset liittyivät Nikinharjun kuntayhtymän toiminnan lakkauttamiseen ja toiminnan jatkokehittämiseen kunnan omana palvelutuotantona. Ensihoito siirtyi koko maassa sairaanhoitoalueille, joten Nurmijärven sairaankuljetuskin siirtyi Hyvinkään sairaanhoitoalueelle. Talonrakennusinvestoinneista merkittävin oli pääterveysaseman laajennus ja perusparannus, joka alkoi laajennuksella vuonna 2011 ja jatkuu perusparannuksella vuoteen 2013 asti. Lakimuutokset tulevat aiheuttamaan tulevat suurimmat palvelutuotannon muutokset. Kaikkia terveydenhuoltolain edellyttämiä muutoksia ei ole vielä toteutettu ja jatkossa mahdollinen sosiaalilainsäädännön uudistaminen ja kuntauudistus tuonevat toteutuessaan muutoksia palveluiden järjestämiseen. Koulutuspalveluissa voitiin toteuttaa useita erillishankkeita erikseen saadun valtionavustuksen turvin. Perusopetukseen hyväksyttiin laatukriteerit ja esi- ja perusopetukseen valmistui oppilashuollon käsikirja. Klaukkalan yläasteella käynnistyi syyskuussa 2011 lisäopetus, ns. kymppiluokka. Myös opetusryhmien koon pienentämiseen saatiin erillistä valtion avustusta 0,76 milj. euroa. Investoinneissa Lukkarin koulun peruskorjaus valmistui vuoden 2011 lopussa. Perhepäivähoitajien työaikalaki tuli voimaan elokuun alussa Perhepäivähoidon kotihoidontuen kuntalisä otettiin käyttöön elokuussa 2011 ja vuoden 2012 alussa aloitettiin hoitoapukokeilu kotihoidon valinneiden perheiden tukemiseen. Syyskaudella osa päiväkodeista toimi vajailla ryhmillä ikäluokkien pienenemisen vuoksi. Paikkatarvetta tuleekin tarkastella vuosittain. Vuoden 2011 aikana laadittiin kulttuuriohjelma, joka linjaa toimintaa vuoteen

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Kv 17.6.2013 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Hyväksytty kunnanhallituksessa 23.3.2015/52 Hyväklsytty kunnanvaltuustossa 27.4.2015/11 JUUPAJOEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Kunnanhallitus Valtuuston hyväksymä 28.3.2011 6.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO sivu I TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 1.1 Sipoon kunnan hallinto...2 1.2 Yleinen taloudellinen kehitys...4

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS

HOLLOLAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS HOLLOLAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS Salpakankaan koulu 2012 Kunnanhallitus 25.3.2013 2 Sisällys 1. Toimintakertomus... 4 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 PERUSTIETOA KUNNASTA JA TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET 3 3 OLENNAISET

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 TASEKIRJA 2010 2011 Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kunnanhallitus 24.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio

Lisätiedot

Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013

Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013 Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 Kunnanjohtajan katsaus... 4 Yleistietoa kunnasta...

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Iso-Valkee Someron kaupunki Tilinpäätös 211 Kuva Manu Kärki 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010 TASEKIRJA 2009 Kunnanhallitus 12.4.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 6 1.1.2. Kunnan

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2014 VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT VALTUUSTOKAUDELLE

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2013 Sivu TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan hallinto 3 Yleinen taloudellinen tilanne

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja

Lisätiedot