UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/ Kaupunginhallitus, julkinen AIKA kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastus Pukkimäen asemakaavan muutos Sumiainen 2020 osayleiskaava Suolahti 2020 osayleiskaava Kaavoituskatsaus Seppo Lohvan poikkeamishakemus Sumiaisten rantayleiskaavaa koskevan kaavapäätöksen täytäntöönpanokelpoisuus Toiminnan tavoitteet ja sitovat tavoitteet vuodelle Vuoden 2010 talousarvio Vuosien taloussuunnitelma Henkilöstöön kohdistuvia toimenpiteitä tuottavuuden ja vaikuttavuuden 35 lisäämiseksi 427 Kiinteistönhoito- ja siivouspalvelujen järjestäminen Jätehuollon ratkaisut vuodesta 2010 eteenpäin Korkosuojaus Riihijärvenkadun kerrostalojen sekä Äänekoskentie 1305 kerrosta lon 47 myynti 431 Takauksen myöntäminen Suolahden Vanhain- ja vammaistentukisäätiön 54 lainalle (II/2009) 432 Sirkkaharjun maankaatopaikan vakuus Suvi Tikanderin siirtyminen varsinaiseksi valtuutetuksi Äänekosken Katulähetys ry:n tarjous työllistämistoiminnan järjestämisestä Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite kaupungin hankintoihin 62 liittyvän tiedottamisen kehittämisestä 436 Otto Minkkisen eroanomus historiatoimikunnan puheenjohtajan tehtävistä 65 ja jäsenyydestä 437 Kaupunginhallituksen kokoukset vuonna Ilmoitusasiat Lautakuntien pöytäkirjat Kaupunginjohtajan päätökset Apulaiskaupunginjohtajan päätökset 70

2 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 2

3 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Nyholm Rolf 12:00-17:17 puheenjohtaja Kiiskinen Kari 12:00-17:17 jäsen Leppänen Pekka 12:00-17:17 jäsen Lindell Leila 12:00-17:17 1. varapuheenjohtaja Lunttila Tommi 12:00-17:17 jäsen Närhi Merja 12:00-17:17 jäsen Piilonen Pentti 12:00-17:17 jäsen Soininen Piia 12:00-17:17 jäsen Tiusanen Matti 12:00-17:17 jäsen Tuominen Marke 12:00-17:17 jäsen Uusitalo Pirjo 12:00-17:17 jäsen POISSA Flinkman Heikki 2. varapuheenjohtaja Tani Jaana jäsen MUU Kumpu Risto 12:00-17:17 valtuuston puheenjohtaja Salmelin Simo 12:00-17:17 valtuuston 1. varapj. Martins Sirpa 12:00-17:17 valtuuston 2. varapj. Lång Kyllikki 12:00-17:17 valtuuston 3. varapj. Javanainen Hannu 12:00-17:17 kaupunginjohtaja Orenius Heli 12:00-17:17 apulaiskaupunginjohtaja poissa 436 Kinnunen Olli 12:00-16:05 kaavoituspäällikkö poissa Lemettinen Pertti 12:00-17:17 hallintojohtaja Salonen Jouko 12:00-17:17 rahoitusjohtaja Latvala Jarmo 12:00-12:41 tekninen johtaja poissa Moisio Marko 12:00-12:41 tilapalvelupäällikkö poissa Liimatainen Eeva 12:00-12:41 vs ruokapalvelupäällikkö poissa ALLEKIRJOITUKSET Rolf Nyholm Puheenjohtaja Pertti Lemettinen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kari Kiiskinen Pirjo Uusitalo PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo 9:00-12:00 Äänekosken kaupungin hallintopalvelut

4 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 4

5 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/ Kaupunginhallitus, julkinen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KHALL 415 KuntaL:n 58 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Hyväksyttiin.

6 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/ Kaupunginhallitus, julkinen Pöytäkirjan tarkastus KHALL 416 Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Puheenjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi perjantaina 11. päivänä joulukuuta 2009 klo 16 mennessä ja tarkastetun pöytä kir jan pidettäväksi yleisesti nähtävänä 14. päivänä joulukuuta 2009 klo 9-12 Ää nekosken kaupungintalolla. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Pirjo Uusitalo ja Kari Kiiskinen. Hyväksyttiin.

7 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Pukkimäen asemakaavan muutos 98/101001/2008 KHALL M-real Oyj ja Rakennusliike Porrassalmi Oy esittävät kaupungille toimittamassaan kirjeessä, että pääosiltaan yhtiöiden omistuksessa Pukkimäellä olevien rakentamattomien kortteleiden (kort telit ja ) ja niihin liittyvien alueiden asemakaavaa muu tet taisiin. Voimassa oleva asemakaava on vahvistettu ja kaavassa alueelle on suunniteltu kaksi-kolmekerroksisten rivitalojen ja kerrostalojen tontteja. Raken nusoikeutta rakentamattomissa kortteleissa on asun noille k-2 ja autotalleille 1470 k-m2. Rakenta mis määräysten muut tu mi sen ja ää nekoskelaisen asuntoky synnän suun tautumisen joh dosta haki jat ei vät pidä asemakaavaa to teutta miskelpoisena. Alueelle esitetään erityisesti hissillisten asuinkerrostalojen lisäämis tä, mutta hakijoiden mukaan suunnittelussa tulisi kehitellä myös vaihtoehtoisia Äänekosken keskusta-asumisen malleja. Tärkeänä pidetään korkeatasoisen, vaihtelevan ja moni-ilmeisen kaupunkikuvan muodostumista. Kaupungin virkamiesjohdon kanssa käy tyyn neu vot te luun viitaten hakijat esittävät olevansa halukkaita osallistumaan asemakaavan muutostyöhön ns. kumppanuuskaavoituksen periaatteella. Erikseen sovittavalla tavalla maanomistajat ja rakennuttajat vastaisi vat osa-alueittain asuinkortteleiden ja vaihtoehtojen ideoinnista ja suunnittelusta. Kaupunki valitsisi luonnosten pohjalta mallin, johon perustuen kaavasuunnittelu voisi edetä samanaikaisesti kortteleisen suunnittelun kehittämisen kanssa. Kaupungin puolesta kaavan laatiminen voi edetä nopeallakin aikataululla samanaikaisesti, kun kaupungin ja maanomistajien/rakennuttajien yhdessä valitsemat arkkitehdit ideoivat vaihtoehtoisia maankäyttömalleja ja rakennuksia. Tavoitteena voidaan nopeimmil laan pitää kaavallisen valmiuden luo mista uudistuotannon markki noimiselle jo kesän 2008 kysyntää var ten. Kaupunki vastaa kaavan laatimisesta ja maanomistajat/raken nuttajat arkkitehtikonsulttien kustannuksista. Maankäyttösopimuksen hyväksymistä ennen kaa va eh do tuk sen nähtävillepa noa kau punki pitää tarpeellisena. Maankäyttösopi musneuvottelut on tarkoitus aloittaa lähiaikoina.

8 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/ Liite nro 2 Strategia-/viestintäjohtajan ehdotus: Lisätietoja: Olli Kinnunen, p Kaupunginhallitus hyväksyy, että Pukkimäen asemakaavan muutos saatetaan vireille kump panuuskaavoituksen periaatteella. Käyn nistetään neu vottelut maankäyt töso pi muk sesta, jo ka tu lee alle kirjoit taa ennen kaavaehdo tuksen nähtä ville panoa. Hyväksyttiin. Mirka Porrassalmi poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. KHALL Pukkimäen asemakaavan muutosta on valmisteltu kumppanuuskaavoituksen periaatteella työryhmässä, jonka ovat muodostaneet maanomistajien (M-real Oyj ja Ra ken nus lii ke Porrassalmi Oy), toteuttajiksi valittujen rakennusliikkeiden (Ra ken nusliike Por ras salmi Oy ja Ra ken nus liike Ol lin Ta lot Oy) sekä kaupungin edustajat. Suun nit telijana on toi minut Ark ki tehti suunnittelu Tommi Luukkonen Oy. Työryhmä on käsitellyt useita alueesta laadittuja luonnoksia, joita on esitelty suunnittelualueeseen rajoittuvien taloyhtiöiden edustajille kahdessa tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa ( ja ). Vaihtoehtojen kehittelyssä ja valinnoissa on asu kas nä kö kul ma otettu huomioon. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään Keski-Suomen ympäristökeskuksessa. Luonnoksessa asemakaavan muutokseksi Pukkimäelle esitetään kahta eriluonteista rakentamisaluetta: hissillisten kerrostalotornien alue Terveyskadun varteen (AK-1 - tontit korttelissa 2025) sekä pie ni mit takaa vai nen paritaloille, rivitaloille ja jopa omakotitaloille tar koi tet tu alue Kuh na mon tien ja Lönn ro tin ka dun kulmaukseen (AP-tontit korttelissa 2026). Korttelin 2025 alaosaan kerrostalojen eteläpuolel le si joittuu myös kak si asuin pienta lojen tonttia. Kortteliin 2025 on suunniteltu viisi uutta tonttia seitsemänkerroksisil le asuinkerrostaloille, joiden maantasokerrok seen voi si joit tua myös mm. lii ke- ja toi mistoti loja. Korttelissa 2026 on oh jeelli nen kak siker roksisten AP-tonttien lu ku mää rä seitse män, mutta käy tän nössä lu ku mää rä voi

9 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/ Kaupunginjohtajan ehdotus: tästä poiketa asuin ra ken nusten yksikkö koon täsmen ty mi sen myötä. Rakentamisalueet erottaa toisistaan noin 70 met rin le vyi nen Pu kinpuisto, jo hon kaikki alueen tontit liitty vät asumista pal vele vien yh teiskäyt töis ten tonttien (AH-1 ja AH-2) kautta. Pukinpuisto on yhteydes sä laajaan Kuhnamon rantaa reunustavaan Kuhnamonpuistoon. Korttelin 2025 yhteiskäyttöalue esitetään rakennettavaksi eril lis suun nitel man mukaan puistomaiseksi ja sille tulee sijoittaa alueeseen rajoittuvien asuintonttien yh tei set leikki- ja oles kelu alueet. AH-1 - alu eel la on myös va raus ra ken nuk selle, jossa voi toi mia esi mer kiksi yh teisiä harraste-, ko koontu mis- tai vie rasma joi tusti loja. Kortte lin 2026 AH-2 - alue on tar koi tettu to teutetta vaksi pää asiassa hoidet tu na luon nontilaisena alu eena, jon ka kun nos sa pi dos ta alueen viereiset tontit vastaavat. Suunnittelualueella Kuhnamontien varrella sijaitsevat olemassa ole vat ra ken nuk set on kaa voitettu nykytilanteen mukaisina. Korttelin 2035 itäpuolella on vanha tiilimuuntamo, jota esitetään uuden kerrostalotontin alueelle jääväksi suojeltavaksi kohteeksi. Rakentamisen korkeatasoinen yhtenäinen ilme pyritään osaltaan varmistamaan rakennusten julkisivuja ja autopaikkojen järjestelyjä koskevilla kaavamääräyksillä. Oheismateriaalina toimitetaan keskeistä kaava-aineistoa. (valmistelija Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että luonnoksen perusteella suoritetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 :n mukainen valmistelu vai heen kuu leminen. Pyydetään luonnoksesta lausunnot opetuslau ta kunnal ta, tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta, Kes ki-suomen ympäristökeskukselta, Keski-Suomen Museolta ja Turva tekniikan keskukselta. Hyväksyttiin. KHALL Asemakaavan valmisteluvaiheen kuuleminen on järjestetty Nähtävänäoloajan kuluessa ei kaupungille ole toimitettu luonnoksesta kirjallisia mielipiteitä. Saadut lausunnot ovat oheismateriaalina. Ehdotusvaiheen kaavatyössä ovat olleet mukana kau pun gin ja

10 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/ Kaupunginjohtajan ehdotus: maanomistajien (M-real Oyj ja rakennusliike Porrassal mi Oy) lisäksi Arkkitehtipalvelu Oy ja Viherteema Oy. Luonnosvaiheen jälkeen kaavasuunnitelmaa on tarkistettu seuraa vasti: - asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue (AH-1) muutettu yhteiskäyttöiseksi leikkipuistoksi (VK-1), joka on varattu yleisen virkistyskäytön lisäksi alueen viiden kerrostalotontin yhteiskäyttöön - asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue (AH-2) liitetty luonnoksen AP-tonttialueeseen; kaavamerkintänä sosiaalitointa- ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue (YSA-1), johon saa sijoittaa kunnan tai yksityisen toimesta toteutettavan vanhusten tai erityisryhmien palvelukeskuksen siihen liittyvine asuntoineen - asuinpientalojen korttelialueiden tehokkuusluvun muutos e=0,40 > e=0,35 Lisäksi on laadittu kaavaan liittyvät rakennustapaohjeet, joita tulee kaavamääräyksen mukaan noudattaa rakennuksia sekä piha- ja pysäköintialueita suunniteltaessa. VK-1 - alueen toteuttaminen tapah tuu kaavan liitteenä olevan puistosuunnitelman periaatetta noudat taen. Kaavamääräyksen mukaan alueen rakennukset tulee liittää kaukolämpöverkkoon. Kaavaan liittyy myös viittä kerrostalotonttia koskeva tonttijakoehdo tus. Kaavaehdotus lisää alueen rakennusoikeutta runsaalla 1000 k-m2:llä, mutta vastaavasti viheralueiksi osoitettavien alueiden osuus kasvaa. Rakennusoikeutta (k-m2) kaa va eh do tuk sen ra ken ta mat to mil la ton teil la on seu raa vasti: - AK (liike- ja toimistotilat) (au to tal lit) - AP k-m2/asunto (talousrakennukset) - YSA Kaava-aineisto toimitetaan oheismateriaalina. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että päivätyn ehdotuksen perusteella suoritetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 :n mukainen kuuleminen. Pyydetään ehdotuksesta lausunnot teknisel tä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta ja Keski-Suomen pe las tuslaitokselta. Kaupunginhallitus hyväksyy erikseen myöhemmin rakennustapaoh jeet. Hyväksyttiin.

11 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/ KHALL 417 Kaavamuutos ja siihen liittyvä tonttijako on ollut ehdotuksena nähtä vil lä Nähtävänäoloaikana ei kaupungille ole toi mitettu muistutuksia. Pyydetyt lausunnot ovat oheismateriaalina. Teknisellä lautakunnalla ei ole huomauttamista. Ympäristölauta kun ta esittää asemakaavan yleismääräyksiin pelastusvalmiutta koskevia ja julkisivumääräyksiin kattomateriaalia koskevia lisäyksiä. Lauta kunnan mielestä kaavassa suojelluiksi osoitetut puut tulisi merkitä puistosuunnitelmaan, mikäli suunnitelma on tarkoitettu ulottumaan tonttien puolelle. Keski-Suomen pelastuslaitos korostaa, että aluetta suunniteltaessa pitää ottaa huomioon pelastustoimen erityistarpeet (pelastusteiden mitoitus ja pohjustus, huoneistojen uloskäynnit, rakennusten paloturvallisuus ym.). Ympäristölautakunnan esittämästä kattomateriaalista on päätetty rakennustapaohjeen hyväksymisen yhteydessä (kaupunginhallitus ) ja puis to suun ni tel man täsmentäminen ei ole tarpeellista: ase ma kaa vassa osoite taan sito vasti säilytettävät puut kun taas puis tosuunni telman luonne on oh jaava. Pelastustoimen erityistarpeisiin suunnittelussa liittyvät keskeiset näkökohdat, joita on käsitelty pelastuslaitoksen ja ympäristölautakun nan lausunnoissa, voi daan ot taa huo mi oon täy den tä mäl lä kaa va se los tus ta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen erikseen hyväksymät rakennusta paoh jeet tu lee liittää osaksi Pukkimäen asemakaavaa. Korkeimman hallin to-oi keuden päätöksen mukaan (vuosikirjanumero KHO:2008:12) raken tamistapaohje ei asemakaavamääräyksen sa na muodosta huolimatta ollut osa oikeusvaikutukset saanutta asema kaavaa, koska kunnan valtuusto ei ollut hyväksynyt rakentamistapa ohjetta asemakaavan yh teydessä. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että päivätty Pukkimäen asemakaava ja siihen liittyvä tonttijako hyväksy tään. Hyväksyttiin.

12 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Sumiainen 2020 osayleiskaava 182/101002/2007 KHALL Rakenneyleiskaavatyön Äänekoski 2016 osana on laadittu luonnos Sumiaisten taajaman osayleiskaavaksi. Suunnittelualue ulottuu Saarikkaantien risteyksestä noin kolme kilometriä keskustan pohjoispuolelle. Itä-länsisuunnassa kaava ulottuu Kukkoniemestä Taipaleentie tä pitkin vajaan kolmen kilometrin päähän keskustasta. Kaava on tarkoitettu oikeusvaikutteiseksi yleiskaavaksi, jota käyte tään myös rakennuslupien perusteena maankäyttö- ja ra ken nus lain 72 :n 1 ja 2 momentissa tarkoitetulla ran ta-alueella. Osa yleis kaa val la ku motaan se osa rantayleiskaavasta, jossa kaavat me nevät pääl lek käin. Kon sult tina hankkeessa on toimi nut Airix Oy. Sumiaisten osayleiskaava osoittaa paitsi taajaman maankäytön kehittämisperiaatteet myös rantojen mitoi tuksen ja käyttötarkoituksen niillä ranta-alueilla, jotka tähän saakka ovat olleet Sumiaisten rantaosayleiskaavan ul ko puo lel la. Ase ma kaa van ulkopuolisten ran ta-alueiden osal ta osa yleis kaa vassa tul laan käyttä mään samoja kaavamerkintö jä ja -mää räyksiä kuin vireillä olevassa Sumiaisten rantaosayleiskaavan tarkistuksessa (Sumiaisten rantayleiskaava). Sumiaisten kylän keskus on kaavoitettu kyläalueeksi (AT), joka varataan kyläasutukselle se kä sen tarvitsemille julkisille ja yksityisille palveluille. Lisäksi AT-alu ee seen kiinteästi liittyvät kylän asuntoalueet on kaavoitettu pientalo valtaiseksi asuntoalueeksi (AP). Voimassa olevan ja suunniteltujen asemakaavojen tonttireservistä johtuen uu sia AP-alueita on osoitettu verraten vähän. Karvakalliontien länsi puolisen uuden rakentamisalueen lisäksi asu mi sen re ser vi alu eeksi on kaavoitettu alueet Kukkoniemen kärjestä ja Pirttiniemestä. Aluei den käyttöön otto edel lyttää asema kaa van laati mista. Erilliset useamman talon muodostamat ryhmät asemakaava-alueen ulkopuolella on osoitettu M-1 - merkinnällä. Näillä alueilla sallitaan haja-asutusluontoista te hokkaampi rakentaminen, mikäli alue liite tään keskitettyyn viemäri verkostoon. Nykyisen leirintäalueen kohdalla on varauduttu sekä matkailupalveluihin että hautaus maa-alueen laajennustarpeeseen (vaihtoehtoinen merkintä). Kes kustan itäpuolella on laaja kallioainesten ottoalue (EO). Lisäksi kaavassa on osoitettu mm. nykyinen teollisuusalue (TY), keskeiset virkistysalueet (VU, VL), kevyen liikenteen yhteydet ja ulkoilureitit sekä valtakunnal lisesti merkittävä kultturimaisema ja kym-

13 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/ Kaupunginjohtajan ehdotus: menkunta rakennussuojelukohdetta (SR, /s). Kaavakartta toimitetaan oheismateriaalina. Lisätietoja: Olli Kinnunen, p Kaupunginhallitus hyväksyy, että Sumiainen 2020 osa yleiskaava asetetaan nähtäville valmis teluvaiheen kuulemista varten maankäyt töja rakennusasetuksen 30 :n mukaisesti. Pyydetään lau sunnot opetuslautakunnalta, perusturvalautakunnalta, tekniseltä lautakun nalta, vapaa-aikalautakunnalta ja ym pä ristö lauta kun nalta se kä Su miaisten yrittäjiltä, Sumiainen kk kyläyhdistykseltä, Kes ki-suo men ym pä ristökes kuk selta, Kes ki-suo men lii tol ta, Kes ki-suo men tiepiiril tä ja Keski-Suo men mu seolta. Käsittely: Kaupunginjohtaja tarkensi esitystään esittäen, että ehdotukses sa mainittujen lisäksi lausunto pyydetään myös Keski-Suomen pelastuslautakunnalta ja Äänekosken seurakunnalta. Kaupunginhallitus hyväksyi tarkennetun ehdotuksen. KHALL Kaava on ollut nähtävillä laatimisvaiheen kuulemista varten Asukkaille luonnosta esiteltiin Sumiaisten Kuntalassa Luonnoksesta jä tet tiin 11 lau sun toa ja 8 mie li pi det tä, joista muutamassa oli useita al le kirjoit ta jia. Useassa lausunnossa ja asukkaiden mielipiteessä esitettiin Pirttiniemeen suunnitellun asumisen reservialueen poistamista: alue on suosittua ulkoilualuetta. Myös Kukkoniemen asumisen reservialuemerkintä esitetään poistettavaksi kaavasta maanomistajan ehdotuksen mukaisesti. Kylämäiset täydennysrakentamiseen soveltuvat alueet, joiden to teuttaminen voi tapahtua myös asemakaavalla, on eh do tuk sessa osoi tet tu mer kin näl lä AP-1. Sisämaahan johtavat moottorikelkkareitit on poistettu. Ehdotuksessa on täsmennetty aluetta, jolla kaavaa voidaan käyttää rakennuslupien myöntämisen perusteena ranta-alueella (alueen ete läja luoteiskulmat). Kannaslahden rannalle esitetään kahta uutta omakotitalon paikkaa ja kirkonkylän luoteispuolella kaava mahdollis taa omakotitalojen rakentamisen nykyisille loma-asuntotonteille.

14 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/ Kaupunginjohtajan ehdotus: Ehdotuksessa painotetaan useassa lausunnossa ja mielipiteessä esille tuotua Sumiaisten kirkonkylän maisemallista ja kulttuuriympäristöllistä erityisarvoa: - kaavaan on merkitty valtakunnallisesti arvokas mai se ma-alue ja kulttuuriympäristö - kyläraitti on osoitettu kyläkuvallisesti arvokkaana alueena, jolla mm. ennen rakentamista ja alueen ympäristöä merkittävästi muutta viin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee museoviranomaiselle varata mahdollisuus lausunnon antamiseen - erillisillä suojelumerkinnöillä on osoitettu kymenkunta rakennuskohdetta, kolme muinaismuistoa ja ns. kellopetäjä - Kuokanjoen eteläpuolinen alue on merkitty maisemallisesti arvokkaaksi alueeksi, jolla mm. ei saa poistaa kokonaan rantoja suojaa vaa puustoa - alueella tulee soveltuvin osin noudattaa Äänekosken kaupungin muissa yhteyksissä laatimia rakennustapaohjeita (mm ja 1950-luvun pientaloalueiden rakentamisohjeet) Sumiaisten kirkonkylän kulttuuriympäristöön ja maisemaan liittyvien arvojen huomioon ottamista ja kehittämistä varten on kaupunki laati nut kesällä 2009 erillisen selvityksen, jonka suositukset ovat monelta osin kaavaratkaisun pohjana. Kaavakartta sekä kaavoittajan vastine, josta ilmenee luonnokses ta jätetyt lausunnot ja mielipiteet, jaetaan oheismateriaalina. Kaavaselostus ja muu kaava-aineisto esitellään kokouksessa. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy päivätyn kaavoittajan vasti neen ja päättää, että ehdotuksen perusteella suoritetaan maankäyt tö- ja rakennusasetuksen 19 :n mukainen nähtävilläolo. Pyydetään ehdotuksesta lausunnot tekniseltä lautakunnalta ja ympäristölautakunnalta sekä Sumiainen kk kyläyhdistykseltä, Keski-Suomen ympäristökeskukselta, Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen tiepiiriltä ja Keski-Suomen museolta. Hyväksyttiin. KHALL 418 Osayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä Ehdotuksesta on saatu pyydetyt lausunnot ja kaksi yksityisten muistutus ta on pidetty maankäyttö- ja rakennusasetuksen 18 :n mukainen viranomaisneuvottelu, jossa on käsitelty kaavoittajan vas ti ne lausuntoihin ja muistutuksiin.

15 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/ Lausuntojen ja muistutusten perusteella nähtävilläolleeseen ehdotukseen esitetään teknisluonteisia tarkistuksia ja muutama ei-olennainen sisältötarkistus: - Kannaksen tilan rantarakennuspaikkojen tarkistus - Natura-alueen toteutukseen liittyen tilan MY-mer kin nän muutos SL-alueeksi (noin 2 ha) - valtakunnallisesti merkittävän kulttuurihistoriallisen ympäristön alu een (sk-1) pienentäminen museoviraston rajauksen mukaiseksi - kellopetäjän SL - merkinnän (luonnonsuojelukohde) poistaminen - kaavamääräyksen (suunnittelumääräys) lisääminen: Uudis- ja korjausrakentamisessa tulee huomioida alueen ominaispiirteet Kaavaehdotuksen asettaminen uudelleen näh tä ville tarkistusten johdosta ei ole tar peen: muutokset eivät ole olennaisia ja niitä yksityisiä osallisia, joi ta muutokset koskevat (tilat ja ) on kuul tu erik seen. Kaavamääräyksen mukaan alueella tulee noudattaa soveltuvin osin "1940- ja 1950-luvun pientaloalueiden rakentamisohjeet"-julkaisua (1992) sekä Äänekosken kyläkaavojen yhteydessä laadittua "Rakennustapaohjeet"-julkaisua (2006). Julkaisuihin voi tutustua kaupungin kaavoituspalveluissa. Kaupungin kotisivuilta ne löytyvät osoitteista ntaloalueiden%20rakentamisohjeet_1.pdf ja ivistorakennustapaohjeet.pdf. Kaupunginjohtajan ehdotus: (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy päivätyn kaavoittajan vastineen ja esit tää kaupunginvaltuustolle, että päivätty Sumiainen 2020 osayleiskaava hyväksytään. Käsittely: Asiasta keskusteltaessa Matti Tiusanen esitti Leila Lindellin kannattamana, että asia palaute taan valmisteluun ja osayleiskaavan M-rajausta supistetaan. Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun aikana oli tehty kanna tettu pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus, asiasta tulee suorittaa äänestys. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin kättennostoää nestys: ensiksi nostavat kätensä ne, jotka kannattavat pohjaehdo tusta ja sit ten ne, jotka kannattavat Matti Tiusasen ehdotusta. Suoritetussa äänestyksessä pohjaehdotusta ei kannattanut kukaan. Matti Tiusasen ehdotus ta kannattivat kaikki paikalla olleet 11 jäsen tä.

16 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/ Puheenjohtaja totesi Matti Tiusasen ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi äänin Kaupunginhallitus hyväksyi äänin 11-0, että asia palautetaan valmisteluun ja osa yleiskaa van M-rajausta supistetaan.

17 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Suolahti 2020 osayleiskaava 181/101002/2007 KHALL Rakenneyleiskaavatyön Äänekoski 2016 osana on laadittu luonnos Suolahden taajaman osayleiskaavaksi. Suunnittelualue rajautuu lännessä Äänekoski 2020 osayleiskaava-alueeseen ja etelässä Suolahden rantayleiskaava-alueeseen (Kuhnamo) ja Laukaan kunnan ra jaan. Koillisessa kaava-alue jatkuu Äänekoskentietä pit kin Mutapoh jan kautta Majalan koulun pohjoispuolelle. Osayleiskaavalla kumo taan se osa ran ta yleiskaavasta, jossa kaavat menevät päällekkäin (mm. Suojär ven itäranta ja Kuhnamon rantoja Paatelassa). Kaava on tarkoitettu oikeusvaikutteiseksi yleiskaavaksi. Konsulttina hankkeessa on toiminut Airix Oy. Asuntoalueiden aluevaraukset ovat Äänekosken osayleiskaava luonnoksen tapaan varsin väl jiä eikä kaavataloudellista vertailua ole vielä laadittu. Tavoitteena on kaksoiskaupungin välialueen maan käytön tiivistäminen. Keskeisiä uusia pientalorakentamisen alueva rauksia (AP) ovat: - Rotkolan ja rautatien välinen alue Paatelassa (n. 30 ha Keiteleen rannan tun tu mas sa, myös oma ran tai sia tontteja) - Kanavaharjun pohjoispuoli (n. 30 ha, Kuhnamolle myös omaran tai sia tont te ja) - Kotimäki (n. 30 ha Äänekoskentien ja pässinradan ympäristössä) Lisäksi kaavassa on esitetty Pölkinkatuun tukeutuva pientaloalue Alkulan kaupunginosaan (Isomäki) ja Paadentaipaleenvuoren alu een laajen nus (oma ran tai sia tontte ja Riihilahden rannalle). Reservi alue (AP/res) on suunni tel tu Suojär ven eteläpäähän (Mansikka-aho) ja Paatelan ka na van eteläpuolinen alue on kaavoitettu vaih to eh toi sesti pientalo jen tai mat kailupal velu jen alu eeksi (AP/RM). Alu een käyt töönot toa han ka loittaa louhik koi nen ran ta-alue. Kylämäistä tavanomaista väljempää asutusta (AP-1) on esitetty Sumiaistentien ja Ruotinky läntien tuntumaan. Voimassa olevan asemakaavan laaja rakentamaton kerrostaloalue Hotelli Keiteleen läheisyy dessä esitetään jätettäväksi rakentamatta. Sen sijaan Hotelli Keite leen alueella varaudutaan hotellin tai siihen liittyvien matkailutoimin tojen laajentamiseen. Suolahden entisen kaupungintalon alue on tässä vaiheessa luonnosteltu vaihtoehtoi sesti palvelujen ja hallinnon tai kerrostalojen alueeksi (P/AK).

18 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/ Kaupunginjohtajan ehdotus: Työpaikka-alueiden (T, TP) keskeiset uudet aluevaraukset ovat: - Valtran alueen laajennus kantatien 69 ja Äänekosken tien varrella (n. 100 ha) - Paatela (n. 40 ha:n alue, joka rajatutuu Äänekosken osayleiskaa valuon nok sen T-alu ee seen) - Teollisuuskylän laajennus Äänekosken suuntaan - Kaura-aho (kantatien 69 risteys) - Suolahden asemanseutu Lisäksi teollisuutta voi sijoittua entisen Riihivuoren sahan alueelle ja seurakunnan leirikes kuksen läheisyyteen, joi den aluei den vaih toehtoiseksi käyt tö tar koi tuk sek si esite tään mat kailu toimin toja (RM). Asemakaa vaa esi te tään ku motta vaksi kau pun gin omista man Kaura-ahon teolli suus alu een ra kenta matto malta osalta: alueen lou hikkoinen maaperä on osoittautu nut vai keaksi ra kentaa. Palveluja voi sijoittua tiiviinä osoitetun keskustatoimintojen alueen (C) lisäksi mm. entisen kaupungintalon alueelle ja Suojarinteelle (PY). Suojarinteen alueen käyttötarkoituksen ollessa avoin on aluee seen lisätty selvitysalue merkintä (se). Suolahdessa on varauduttu matkailupalvelujen voimakkaaseen kehittämiseen (Wanhan Ase man alue, Hotelli Keiteleen alue, lisäksi Riihivuoren sahan ja entisen tervatehtaan alueiden mahdolli nen matkai lu käyttö). Pelkästään matkai lu palvelujen alueeksi (RM) on kaavoi tettu Keiteleen rannalla si jait seva seurakunnan leirikeskus Ki vilah ti. Lisäksi kaavassa on osoitettu mm. keskeiset virkistysalueet (VR, VL), kevyen liikenteen yh teydet ja ulkoilureitit sekä nelisenkymmentä rakennussuojelukohdet ta (SR, /s) ja puolenkymmentä liito-oravien elinpiiriä (luo-1). Kaavakartta toimitetaan oheismateriaalina. Lisätietoja: Olli Kinnunen, p Kaupunginhallitus hyväksyy, että Suolahti 2020 osa yleiskaava asetetaan nähtäville valmiste luvaiheen kuulemista varten maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 :n mukaisesti. Pyydetään lau sunnot opetuslautakunnalta, perusturvalautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, vapaa-aikalautakunnalta ja ym pä ris tö lau ta kun nalta se kä Ää ne kos ken yrit tä jiltä, Van han Ää ne kosken kotiseutuyhdistykseltä, Kes ki-suo men ympä ris tökes kuk selta, Kes ki-suo men lii tol ta, Kes ki-suo men tiepiiril tä, Kes ki-suo men museolta, Rata hallin to kes kuk selta ja Merenkulkulaitokselta. Käsittely: Kaupunginjohtaja tarkensi esitystään esittäen, että ehdotukses sa

19 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/ mainittujen lisäksi lausunto pyydetään myös Keski-Suomen pelastuslautakunnalta ja Äänekosken seurakunnalta. Kaupunginhallitus hyväksyi tarkennetun ehdotuksen. KHALL Kaava on ollut nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten Esittelytilaisuus kaavaluonnoksesta on järjestetty Suolahden vanhalla kaupungintalolla Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaavaluonnoksesta jätettiin 13 lausuntoa ja 13 mielipidettä. Ohjaus ryhmän hyväksymän kaavoittajan vastineen perusteella kaavaluonnokseen on tehty useita tarkistuksia ja muutoksia. Kaava merkintöjä ja -määräyksiä on täsmennetty, minkä lisäksi on laadittu kaavaselostus liitteineen nähtävillepanoa varten. Oheismateriaalina toimitetaan kaavakartta, mielipiteet ja lausunnot sekä kaa voit ta jan vastine. (Valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy päivätyn kaavoittajan vasti neen ja päättää, et tä eh do tuk sen pe rus teel la suo ri te taan maankäyt tö- ja raken nus ase tuk sen 19 :n mu kai nen nähtä vil lä olo. Pyydetään eh do tuksesta lau sun not tek nisel tä lau ta kunnalta, va paa-aikalauta kun nalta ja ym päris tö lauta kun nalta sekä Vanhan Ää nekosken koti seutu yhdistyksel tä, MTK:lta, MHY:ltä, Keski-Suo men lii tol ta, Kes ki-suo men museol ta, Kes ki-suo men tie piiriltä, Kes ki-suo men ympä ristökeskukselta, Ratahallintokeskukselta ja Laukaan kunnalta. Hyväksyttiin. KHALL Kaavaehdotus on ollut nähtävillä Nähtävänäoloaikana ehdotuksesta on jätetty kuusi muistutusta. Lisäksi on saatu yhdeksän lau suntoa, joista kahdessa ei ole huomauttamista. Muistutusten ja lausuntojen perusteella kaavaehdotukseen esitetään useita tarkistuksia, joita ei kuitenkaan ole pidettävä olennaisina. Kaavaehdotuksen asettaminen uudelleen nähtäville ei ole tarpeen, jos muutokset koskevat vain yksityistä etua ja niitä osallisia, joita muutokset koskevat, kuullaan erikseen (MRA 32 ).

20 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/ Oheismateriaalina toimitetaan muistutukset ja lausunnot sekä kaavoittajan vastine. Kaupunginjohtajan ehdotus: (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy päivätyn kaavoittajan vastineen ja päättää niiden osallisten kuulemisesta, joita nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen tehtävät muutokset koskevat. Käsittely: Asiasta keskusteltaessa Kalervo Toffer esitti Pekka Leppäsen kannattamana, että Riihilah den alueelle suunnitellut 3 rantarakentamispaikkaa poistetaan osa yleiskaavasta. Keskustelua jatkettaessa Pekka Leppänen esitti Kalervo Tofferin kannattamana, että kau punginhallituksen päätökseen lisätään ponsi, jonka mukaan Rajaka dun alueelle laaditaan asemakaava lähiaikoi na. Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun aikana oli tehty kanna tettu pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus, asiasta tulee suorittaa äänestys. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin kättennostoäänestys: Kalervo Tofferin ja Pekka Leppäsen kannatta ma ehdotus, että ranta rakentamispaikat poistetaan osayleiskaavas ta, on ei, ja pohjaehdo tus, että ne säilyvät osayleiskaavassa, jaa. Suoritetussa äänestyksessä jaa äänestivät Kari Kiiskinen, Leila Lindell, Rolf Nyholm, Merja Närhi, Pentti Piilonen, Seppo Hänninen ja Pirjo Uusitalo. Ei äänesti vät Kalervo Toffer, Pekka Leppänen, Jaana Tani ja Marke Tuomi nen. Puheenjohtaja totesi pohjaehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi äänin 7-4. Hyväksyttiin. Lisäksi hyväksyttiin yksimielisesti Pekka Leppäsen esittämä ja Kalervo Tofferin kannattama ponsi, jonka mukaan Rajaka dun alueelle laadi taan ase makaava lähiaikoina. Piia Soininen poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. KHALL 419 Osallisille on lähetetty tarkistuksia koskevat kirjeet Yhteyden ot tojen perusteella ehdotukseen on tehty vielä kolme maanomistajien esittämää tar kistusta (kaksi lii to-oravakohteen poistoa muuttuneista olosuh teista johtuen ja yksi MU-2 - aluerajauk sen tar-

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 24.05.2010 kello 12:00-14:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 163 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 20.04.2015 klo 15:00-18:53 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 19.04.2010 kello 18:00-18:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 22.03.2010 kello 12:00-15:00 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 90 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17.

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17. PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kaupunginhallitus 02.03.2015 AIKA 02.03.2015 klo 17:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja :t 77-86, 88-95

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 Kaupunginvaltuusto 16.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 116 Maankäyttösopimus ja kauppakirja Naantalin kaupungin sekä Asta ja Jussi

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot