UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/ Otsikko Sivu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/ Kaupunginhallitus, julkinen AIKA kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastus Pukkimäen asemakaavan muutos Sumiainen 2020 osayleiskaava Suolahti 2020 osayleiskaava Kaavoituskatsaus Seppo Lohvan poikkeamishakemus Sumiaisten rantayleiskaavaa koskevan kaavapäätöksen täytäntöönpanokelpoisuus Toiminnan tavoitteet ja sitovat tavoitteet vuodelle Vuoden 2010 talousarvio Vuosien taloussuunnitelma Henkilöstöön kohdistuvia toimenpiteitä tuottavuuden ja vaikuttavuuden 35 lisäämiseksi 427 Kiinteistönhoito- ja siivouspalvelujen järjestäminen Jätehuollon ratkaisut vuodesta 2010 eteenpäin Korkosuojaus Riihijärvenkadun kerrostalojen sekä Äänekoskentie 1305 kerrosta lon 47 myynti 431 Takauksen myöntäminen Suolahden Vanhain- ja vammaistentukisäätiön 54 lainalle (II/2009) 432 Sirkkaharjun maankaatopaikan vakuus Suvi Tikanderin siirtyminen varsinaiseksi valtuutetuksi Äänekosken Katulähetys ry:n tarjous työllistämistoiminnan järjestämisestä Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite kaupungin hankintoihin 62 liittyvän tiedottamisen kehittämisestä 436 Otto Minkkisen eroanomus historiatoimikunnan puheenjohtajan tehtävistä 65 ja jäsenyydestä 437 Kaupunginhallituksen kokoukset vuonna Ilmoitusasiat Lautakuntien pöytäkirjat Kaupunginjohtajan päätökset Apulaiskaupunginjohtajan päätökset 70

2 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 2

3 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Nyholm Rolf 12:00-17:17 puheenjohtaja Kiiskinen Kari 12:00-17:17 jäsen Leppänen Pekka 12:00-17:17 jäsen Lindell Leila 12:00-17:17 1. varapuheenjohtaja Lunttila Tommi 12:00-17:17 jäsen Närhi Merja 12:00-17:17 jäsen Piilonen Pentti 12:00-17:17 jäsen Soininen Piia 12:00-17:17 jäsen Tiusanen Matti 12:00-17:17 jäsen Tuominen Marke 12:00-17:17 jäsen Uusitalo Pirjo 12:00-17:17 jäsen POISSA Flinkman Heikki 2. varapuheenjohtaja Tani Jaana jäsen MUU Kumpu Risto 12:00-17:17 valtuuston puheenjohtaja Salmelin Simo 12:00-17:17 valtuuston 1. varapj. Martins Sirpa 12:00-17:17 valtuuston 2. varapj. Lång Kyllikki 12:00-17:17 valtuuston 3. varapj. Javanainen Hannu 12:00-17:17 kaupunginjohtaja Orenius Heli 12:00-17:17 apulaiskaupunginjohtaja poissa 436 Kinnunen Olli 12:00-16:05 kaavoituspäällikkö poissa Lemettinen Pertti 12:00-17:17 hallintojohtaja Salonen Jouko 12:00-17:17 rahoitusjohtaja Latvala Jarmo 12:00-12:41 tekninen johtaja poissa Moisio Marko 12:00-12:41 tilapalvelupäällikkö poissa Liimatainen Eeva 12:00-12:41 vs ruokapalvelupäällikkö poissa ALLEKIRJOITUKSET Rolf Nyholm Puheenjohtaja Pertti Lemettinen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kari Kiiskinen Pirjo Uusitalo PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo 9:00-12:00 Äänekosken kaupungin hallintopalvelut

4 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 4

5 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/ Kaupunginhallitus, julkinen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KHALL 415 KuntaL:n 58 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Hyväksyttiin.

6 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/ Kaupunginhallitus, julkinen Pöytäkirjan tarkastus KHALL 416 Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Puheenjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi perjantaina 11. päivänä joulukuuta 2009 klo 16 mennessä ja tarkastetun pöytä kir jan pidettäväksi yleisesti nähtävänä 14. päivänä joulukuuta 2009 klo 9-12 Ää nekosken kaupungintalolla. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Pirjo Uusitalo ja Kari Kiiskinen. Hyväksyttiin.

7 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Pukkimäen asemakaavan muutos 98/101001/2008 KHALL M-real Oyj ja Rakennusliike Porrassalmi Oy esittävät kaupungille toimittamassaan kirjeessä, että pääosiltaan yhtiöiden omistuksessa Pukkimäellä olevien rakentamattomien kortteleiden (kort telit ja ) ja niihin liittyvien alueiden asemakaavaa muu tet taisiin. Voimassa oleva asemakaava on vahvistettu ja kaavassa alueelle on suunniteltu kaksi-kolmekerroksisten rivitalojen ja kerrostalojen tontteja. Raken nusoikeutta rakentamattomissa kortteleissa on asun noille k-2 ja autotalleille 1470 k-m2. Rakenta mis määräysten muut tu mi sen ja ää nekoskelaisen asuntoky synnän suun tautumisen joh dosta haki jat ei vät pidä asemakaavaa to teutta miskelpoisena. Alueelle esitetään erityisesti hissillisten asuinkerrostalojen lisäämis tä, mutta hakijoiden mukaan suunnittelussa tulisi kehitellä myös vaihtoehtoisia Äänekosken keskusta-asumisen malleja. Tärkeänä pidetään korkeatasoisen, vaihtelevan ja moni-ilmeisen kaupunkikuvan muodostumista. Kaupungin virkamiesjohdon kanssa käy tyyn neu vot te luun viitaten hakijat esittävät olevansa halukkaita osallistumaan asemakaavan muutostyöhön ns. kumppanuuskaavoituksen periaatteella. Erikseen sovittavalla tavalla maanomistajat ja rakennuttajat vastaisi vat osa-alueittain asuinkortteleiden ja vaihtoehtojen ideoinnista ja suunnittelusta. Kaupunki valitsisi luonnosten pohjalta mallin, johon perustuen kaavasuunnittelu voisi edetä samanaikaisesti kortteleisen suunnittelun kehittämisen kanssa. Kaupungin puolesta kaavan laatiminen voi edetä nopeallakin aikataululla samanaikaisesti, kun kaupungin ja maanomistajien/rakennuttajien yhdessä valitsemat arkkitehdit ideoivat vaihtoehtoisia maankäyttömalleja ja rakennuksia. Tavoitteena voidaan nopeimmil laan pitää kaavallisen valmiuden luo mista uudistuotannon markki noimiselle jo kesän 2008 kysyntää var ten. Kaupunki vastaa kaavan laatimisesta ja maanomistajat/raken nuttajat arkkitehtikonsulttien kustannuksista. Maankäyttösopimuksen hyväksymistä ennen kaa va eh do tuk sen nähtävillepa noa kau punki pitää tarpeellisena. Maankäyttösopi musneuvottelut on tarkoitus aloittaa lähiaikoina.

8 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/ Liite nro 2 Strategia-/viestintäjohtajan ehdotus: Lisätietoja: Olli Kinnunen, p Kaupunginhallitus hyväksyy, että Pukkimäen asemakaavan muutos saatetaan vireille kump panuuskaavoituksen periaatteella. Käyn nistetään neu vottelut maankäyt töso pi muk sesta, jo ka tu lee alle kirjoit taa ennen kaavaehdo tuksen nähtä ville panoa. Hyväksyttiin. Mirka Porrassalmi poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. KHALL Pukkimäen asemakaavan muutosta on valmisteltu kumppanuuskaavoituksen periaatteella työryhmässä, jonka ovat muodostaneet maanomistajien (M-real Oyj ja Ra ken nus lii ke Porrassalmi Oy), toteuttajiksi valittujen rakennusliikkeiden (Ra ken nusliike Por ras salmi Oy ja Ra ken nus liike Ol lin Ta lot Oy) sekä kaupungin edustajat. Suun nit telijana on toi minut Ark ki tehti suunnittelu Tommi Luukkonen Oy. Työryhmä on käsitellyt useita alueesta laadittuja luonnoksia, joita on esitelty suunnittelualueeseen rajoittuvien taloyhtiöiden edustajille kahdessa tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa ( ja ). Vaihtoehtojen kehittelyssä ja valinnoissa on asu kas nä kö kul ma otettu huomioon. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään Keski-Suomen ympäristökeskuksessa. Luonnoksessa asemakaavan muutokseksi Pukkimäelle esitetään kahta eriluonteista rakentamisaluetta: hissillisten kerrostalotornien alue Terveyskadun varteen (AK-1 - tontit korttelissa 2025) sekä pie ni mit takaa vai nen paritaloille, rivitaloille ja jopa omakotitaloille tar koi tet tu alue Kuh na mon tien ja Lönn ro tin ka dun kulmaukseen (AP-tontit korttelissa 2026). Korttelin 2025 alaosaan kerrostalojen eteläpuolel le si joittuu myös kak si asuin pienta lojen tonttia. Kortteliin 2025 on suunniteltu viisi uutta tonttia seitsemänkerroksisil le asuinkerrostaloille, joiden maantasokerrok seen voi si joit tua myös mm. lii ke- ja toi mistoti loja. Korttelissa 2026 on oh jeelli nen kak siker roksisten AP-tonttien lu ku mää rä seitse män, mutta käy tän nössä lu ku mää rä voi

9 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/ Kaupunginjohtajan ehdotus: tästä poiketa asuin ra ken nusten yksikkö koon täsmen ty mi sen myötä. Rakentamisalueet erottaa toisistaan noin 70 met rin le vyi nen Pu kinpuisto, jo hon kaikki alueen tontit liitty vät asumista pal vele vien yh teiskäyt töis ten tonttien (AH-1 ja AH-2) kautta. Pukinpuisto on yhteydes sä laajaan Kuhnamon rantaa reunustavaan Kuhnamonpuistoon. Korttelin 2025 yhteiskäyttöalue esitetään rakennettavaksi eril lis suun nitel man mukaan puistomaiseksi ja sille tulee sijoittaa alueeseen rajoittuvien asuintonttien yh tei set leikki- ja oles kelu alueet. AH-1 - alu eel la on myös va raus ra ken nuk selle, jossa voi toi mia esi mer kiksi yh teisiä harraste-, ko koontu mis- tai vie rasma joi tusti loja. Kortte lin 2026 AH-2 - alue on tar koi tettu to teutetta vaksi pää asiassa hoidet tu na luon nontilaisena alu eena, jon ka kun nos sa pi dos ta alueen viereiset tontit vastaavat. Suunnittelualueella Kuhnamontien varrella sijaitsevat olemassa ole vat ra ken nuk set on kaa voitettu nykytilanteen mukaisina. Korttelin 2035 itäpuolella on vanha tiilimuuntamo, jota esitetään uuden kerrostalotontin alueelle jääväksi suojeltavaksi kohteeksi. Rakentamisen korkeatasoinen yhtenäinen ilme pyritään osaltaan varmistamaan rakennusten julkisivuja ja autopaikkojen järjestelyjä koskevilla kaavamääräyksillä. Oheismateriaalina toimitetaan keskeistä kaava-aineistoa. (valmistelija Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että luonnoksen perusteella suoritetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 :n mukainen valmistelu vai heen kuu leminen. Pyydetään luonnoksesta lausunnot opetuslau ta kunnal ta, tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta, Kes ki-suomen ympäristökeskukselta, Keski-Suomen Museolta ja Turva tekniikan keskukselta. Hyväksyttiin. KHALL Asemakaavan valmisteluvaiheen kuuleminen on järjestetty Nähtävänäoloajan kuluessa ei kaupungille ole toimitettu luonnoksesta kirjallisia mielipiteitä. Saadut lausunnot ovat oheismateriaalina. Ehdotusvaiheen kaavatyössä ovat olleet mukana kau pun gin ja

10 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/ Kaupunginjohtajan ehdotus: maanomistajien (M-real Oyj ja rakennusliike Porrassal mi Oy) lisäksi Arkkitehtipalvelu Oy ja Viherteema Oy. Luonnosvaiheen jälkeen kaavasuunnitelmaa on tarkistettu seuraa vasti: - asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue (AH-1) muutettu yhteiskäyttöiseksi leikkipuistoksi (VK-1), joka on varattu yleisen virkistyskäytön lisäksi alueen viiden kerrostalotontin yhteiskäyttöön - asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue (AH-2) liitetty luonnoksen AP-tonttialueeseen; kaavamerkintänä sosiaalitointa- ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue (YSA-1), johon saa sijoittaa kunnan tai yksityisen toimesta toteutettavan vanhusten tai erityisryhmien palvelukeskuksen siihen liittyvine asuntoineen - asuinpientalojen korttelialueiden tehokkuusluvun muutos e=0,40 > e=0,35 Lisäksi on laadittu kaavaan liittyvät rakennustapaohjeet, joita tulee kaavamääräyksen mukaan noudattaa rakennuksia sekä piha- ja pysäköintialueita suunniteltaessa. VK-1 - alueen toteuttaminen tapah tuu kaavan liitteenä olevan puistosuunnitelman periaatetta noudat taen. Kaavamääräyksen mukaan alueen rakennukset tulee liittää kaukolämpöverkkoon. Kaavaan liittyy myös viittä kerrostalotonttia koskeva tonttijakoehdo tus. Kaavaehdotus lisää alueen rakennusoikeutta runsaalla 1000 k-m2:llä, mutta vastaavasti viheralueiksi osoitettavien alueiden osuus kasvaa. Rakennusoikeutta (k-m2) kaa va eh do tuk sen ra ken ta mat to mil la ton teil la on seu raa vasti: - AK (liike- ja toimistotilat) (au to tal lit) - AP k-m2/asunto (talousrakennukset) - YSA Kaava-aineisto toimitetaan oheismateriaalina. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että päivätyn ehdotuksen perusteella suoritetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 :n mukainen kuuleminen. Pyydetään ehdotuksesta lausunnot teknisel tä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta ja Keski-Suomen pe las tuslaitokselta. Kaupunginhallitus hyväksyy erikseen myöhemmin rakennustapaoh jeet. Hyväksyttiin.

11 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/ KHALL 417 Kaavamuutos ja siihen liittyvä tonttijako on ollut ehdotuksena nähtä vil lä Nähtävänäoloaikana ei kaupungille ole toi mitettu muistutuksia. Pyydetyt lausunnot ovat oheismateriaalina. Teknisellä lautakunnalla ei ole huomauttamista. Ympäristölauta kun ta esittää asemakaavan yleismääräyksiin pelastusvalmiutta koskevia ja julkisivumääräyksiin kattomateriaalia koskevia lisäyksiä. Lauta kunnan mielestä kaavassa suojelluiksi osoitetut puut tulisi merkitä puistosuunnitelmaan, mikäli suunnitelma on tarkoitettu ulottumaan tonttien puolelle. Keski-Suomen pelastuslaitos korostaa, että aluetta suunniteltaessa pitää ottaa huomioon pelastustoimen erityistarpeet (pelastusteiden mitoitus ja pohjustus, huoneistojen uloskäynnit, rakennusten paloturvallisuus ym.). Ympäristölautakunnan esittämästä kattomateriaalista on päätetty rakennustapaohjeen hyväksymisen yhteydessä (kaupunginhallitus ) ja puis to suun ni tel man täsmentäminen ei ole tarpeellista: ase ma kaa vassa osoite taan sito vasti säilytettävät puut kun taas puis tosuunni telman luonne on oh jaava. Pelastustoimen erityistarpeisiin suunnittelussa liittyvät keskeiset näkökohdat, joita on käsitelty pelastuslaitoksen ja ympäristölautakun nan lausunnoissa, voi daan ot taa huo mi oon täy den tä mäl lä kaa va se los tus ta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen erikseen hyväksymät rakennusta paoh jeet tu lee liittää osaksi Pukkimäen asemakaavaa. Korkeimman hallin to-oi keuden päätöksen mukaan (vuosikirjanumero KHO:2008:12) raken tamistapaohje ei asemakaavamääräyksen sa na muodosta huolimatta ollut osa oikeusvaikutukset saanutta asema kaavaa, koska kunnan valtuusto ei ollut hyväksynyt rakentamistapa ohjetta asemakaavan yh teydessä. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että päivätty Pukkimäen asemakaava ja siihen liittyvä tonttijako hyväksy tään. Hyväksyttiin.

12 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Sumiainen 2020 osayleiskaava 182/101002/2007 KHALL Rakenneyleiskaavatyön Äänekoski 2016 osana on laadittu luonnos Sumiaisten taajaman osayleiskaavaksi. Suunnittelualue ulottuu Saarikkaantien risteyksestä noin kolme kilometriä keskustan pohjoispuolelle. Itä-länsisuunnassa kaava ulottuu Kukkoniemestä Taipaleentie tä pitkin vajaan kolmen kilometrin päähän keskustasta. Kaava on tarkoitettu oikeusvaikutteiseksi yleiskaavaksi, jota käyte tään myös rakennuslupien perusteena maankäyttö- ja ra ken nus lain 72 :n 1 ja 2 momentissa tarkoitetulla ran ta-alueella. Osa yleis kaa val la ku motaan se osa rantayleiskaavasta, jossa kaavat me nevät pääl lek käin. Kon sult tina hankkeessa on toimi nut Airix Oy. Sumiaisten osayleiskaava osoittaa paitsi taajaman maankäytön kehittämisperiaatteet myös rantojen mitoi tuksen ja käyttötarkoituksen niillä ranta-alueilla, jotka tähän saakka ovat olleet Sumiaisten rantaosayleiskaavan ul ko puo lel la. Ase ma kaa van ulkopuolisten ran ta-alueiden osal ta osa yleis kaa vassa tul laan käyttä mään samoja kaavamerkintö jä ja -mää räyksiä kuin vireillä olevassa Sumiaisten rantaosayleiskaavan tarkistuksessa (Sumiaisten rantayleiskaava). Sumiaisten kylän keskus on kaavoitettu kyläalueeksi (AT), joka varataan kyläasutukselle se kä sen tarvitsemille julkisille ja yksityisille palveluille. Lisäksi AT-alu ee seen kiinteästi liittyvät kylän asuntoalueet on kaavoitettu pientalo valtaiseksi asuntoalueeksi (AP). Voimassa olevan ja suunniteltujen asemakaavojen tonttireservistä johtuen uu sia AP-alueita on osoitettu verraten vähän. Karvakalliontien länsi puolisen uuden rakentamisalueen lisäksi asu mi sen re ser vi alu eeksi on kaavoitettu alueet Kukkoniemen kärjestä ja Pirttiniemestä. Aluei den käyttöön otto edel lyttää asema kaa van laati mista. Erilliset useamman talon muodostamat ryhmät asemakaava-alueen ulkopuolella on osoitettu M-1 - merkinnällä. Näillä alueilla sallitaan haja-asutusluontoista te hokkaampi rakentaminen, mikäli alue liite tään keskitettyyn viemäri verkostoon. Nykyisen leirintäalueen kohdalla on varauduttu sekä matkailupalveluihin että hautaus maa-alueen laajennustarpeeseen (vaihtoehtoinen merkintä). Kes kustan itäpuolella on laaja kallioainesten ottoalue (EO). Lisäksi kaavassa on osoitettu mm. nykyinen teollisuusalue (TY), keskeiset virkistysalueet (VU, VL), kevyen liikenteen yhteydet ja ulkoilureitit sekä valtakunnal lisesti merkittävä kultturimaisema ja kym-

13 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/ Kaupunginjohtajan ehdotus: menkunta rakennussuojelukohdetta (SR, /s). Kaavakartta toimitetaan oheismateriaalina. Lisätietoja: Olli Kinnunen, p Kaupunginhallitus hyväksyy, että Sumiainen 2020 osa yleiskaava asetetaan nähtäville valmis teluvaiheen kuulemista varten maankäyt töja rakennusasetuksen 30 :n mukaisesti. Pyydetään lau sunnot opetuslautakunnalta, perusturvalautakunnalta, tekniseltä lautakun nalta, vapaa-aikalautakunnalta ja ym pä ristö lauta kun nalta se kä Su miaisten yrittäjiltä, Sumiainen kk kyläyhdistykseltä, Kes ki-suo men ym pä ristökes kuk selta, Kes ki-suo men lii tol ta, Kes ki-suo men tiepiiril tä ja Keski-Suo men mu seolta. Käsittely: Kaupunginjohtaja tarkensi esitystään esittäen, että ehdotukses sa mainittujen lisäksi lausunto pyydetään myös Keski-Suomen pelastuslautakunnalta ja Äänekosken seurakunnalta. Kaupunginhallitus hyväksyi tarkennetun ehdotuksen. KHALL Kaava on ollut nähtävillä laatimisvaiheen kuulemista varten Asukkaille luonnosta esiteltiin Sumiaisten Kuntalassa Luonnoksesta jä tet tiin 11 lau sun toa ja 8 mie li pi det tä, joista muutamassa oli useita al le kirjoit ta jia. Useassa lausunnossa ja asukkaiden mielipiteessä esitettiin Pirttiniemeen suunnitellun asumisen reservialueen poistamista: alue on suosittua ulkoilualuetta. Myös Kukkoniemen asumisen reservialuemerkintä esitetään poistettavaksi kaavasta maanomistajan ehdotuksen mukaisesti. Kylämäiset täydennysrakentamiseen soveltuvat alueet, joiden to teuttaminen voi tapahtua myös asemakaavalla, on eh do tuk sessa osoi tet tu mer kin näl lä AP-1. Sisämaahan johtavat moottorikelkkareitit on poistettu. Ehdotuksessa on täsmennetty aluetta, jolla kaavaa voidaan käyttää rakennuslupien myöntämisen perusteena ranta-alueella (alueen ete läja luoteiskulmat). Kannaslahden rannalle esitetään kahta uutta omakotitalon paikkaa ja kirkonkylän luoteispuolella kaava mahdollis taa omakotitalojen rakentamisen nykyisille loma-asuntotonteille.

14 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/ Kaupunginjohtajan ehdotus: Ehdotuksessa painotetaan useassa lausunnossa ja mielipiteessä esille tuotua Sumiaisten kirkonkylän maisemallista ja kulttuuriympäristöllistä erityisarvoa: - kaavaan on merkitty valtakunnallisesti arvokas mai se ma-alue ja kulttuuriympäristö - kyläraitti on osoitettu kyläkuvallisesti arvokkaana alueena, jolla mm. ennen rakentamista ja alueen ympäristöä merkittävästi muutta viin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee museoviranomaiselle varata mahdollisuus lausunnon antamiseen - erillisillä suojelumerkinnöillä on osoitettu kymenkunta rakennuskohdetta, kolme muinaismuistoa ja ns. kellopetäjä - Kuokanjoen eteläpuolinen alue on merkitty maisemallisesti arvokkaaksi alueeksi, jolla mm. ei saa poistaa kokonaan rantoja suojaa vaa puustoa - alueella tulee soveltuvin osin noudattaa Äänekosken kaupungin muissa yhteyksissä laatimia rakennustapaohjeita (mm ja 1950-luvun pientaloalueiden rakentamisohjeet) Sumiaisten kirkonkylän kulttuuriympäristöön ja maisemaan liittyvien arvojen huomioon ottamista ja kehittämistä varten on kaupunki laati nut kesällä 2009 erillisen selvityksen, jonka suositukset ovat monelta osin kaavaratkaisun pohjana. Kaavakartta sekä kaavoittajan vastine, josta ilmenee luonnokses ta jätetyt lausunnot ja mielipiteet, jaetaan oheismateriaalina. Kaavaselostus ja muu kaava-aineisto esitellään kokouksessa. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy päivätyn kaavoittajan vasti neen ja päättää, että ehdotuksen perusteella suoritetaan maankäyt tö- ja rakennusasetuksen 19 :n mukainen nähtävilläolo. Pyydetään ehdotuksesta lausunnot tekniseltä lautakunnalta ja ympäristölautakunnalta sekä Sumiainen kk kyläyhdistykseltä, Keski-Suomen ympäristökeskukselta, Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen tiepiiriltä ja Keski-Suomen museolta. Hyväksyttiin. KHALL 418 Osayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä Ehdotuksesta on saatu pyydetyt lausunnot ja kaksi yksityisten muistutus ta on pidetty maankäyttö- ja rakennusasetuksen 18 :n mukainen viranomaisneuvottelu, jossa on käsitelty kaavoittajan vas ti ne lausuntoihin ja muistutuksiin.

15 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/ Lausuntojen ja muistutusten perusteella nähtävilläolleeseen ehdotukseen esitetään teknisluonteisia tarkistuksia ja muutama ei-olennainen sisältötarkistus: - Kannaksen tilan rantarakennuspaikkojen tarkistus - Natura-alueen toteutukseen liittyen tilan MY-mer kin nän muutos SL-alueeksi (noin 2 ha) - valtakunnallisesti merkittävän kulttuurihistoriallisen ympäristön alu een (sk-1) pienentäminen museoviraston rajauksen mukaiseksi - kellopetäjän SL - merkinnän (luonnonsuojelukohde) poistaminen - kaavamääräyksen (suunnittelumääräys) lisääminen: Uudis- ja korjausrakentamisessa tulee huomioida alueen ominaispiirteet Kaavaehdotuksen asettaminen uudelleen näh tä ville tarkistusten johdosta ei ole tar peen: muutokset eivät ole olennaisia ja niitä yksityisiä osallisia, joi ta muutokset koskevat (tilat ja ) on kuul tu erik seen. Kaavamääräyksen mukaan alueella tulee noudattaa soveltuvin osin "1940- ja 1950-luvun pientaloalueiden rakentamisohjeet"-julkaisua (1992) sekä Äänekosken kyläkaavojen yhteydessä laadittua "Rakennustapaohjeet"-julkaisua (2006). Julkaisuihin voi tutustua kaupungin kaavoituspalveluissa. Kaupungin kotisivuilta ne löytyvät osoitteista ntaloalueiden%20rakentamisohjeet_1.pdf ja ivistorakennustapaohjeet.pdf. Kaupunginjohtajan ehdotus: (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy päivätyn kaavoittajan vastineen ja esit tää kaupunginvaltuustolle, että päivätty Sumiainen 2020 osayleiskaava hyväksytään. Käsittely: Asiasta keskusteltaessa Matti Tiusanen esitti Leila Lindellin kannattamana, että asia palaute taan valmisteluun ja osayleiskaavan M-rajausta supistetaan. Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun aikana oli tehty kanna tettu pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus, asiasta tulee suorittaa äänestys. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin kättennostoää nestys: ensiksi nostavat kätensä ne, jotka kannattavat pohjaehdo tusta ja sit ten ne, jotka kannattavat Matti Tiusasen ehdotusta. Suoritetussa äänestyksessä pohjaehdotusta ei kannattanut kukaan. Matti Tiusasen ehdotus ta kannattivat kaikki paikalla olleet 11 jäsen tä.

16 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/ Puheenjohtaja totesi Matti Tiusasen ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi äänin Kaupunginhallitus hyväksyi äänin 11-0, että asia palautetaan valmisteluun ja osa yleiskaa van M-rajausta supistetaan.

17 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Suolahti 2020 osayleiskaava 181/101002/2007 KHALL Rakenneyleiskaavatyön Äänekoski 2016 osana on laadittu luonnos Suolahden taajaman osayleiskaavaksi. Suunnittelualue rajautuu lännessä Äänekoski 2020 osayleiskaava-alueeseen ja etelässä Suolahden rantayleiskaava-alueeseen (Kuhnamo) ja Laukaan kunnan ra jaan. Koillisessa kaava-alue jatkuu Äänekoskentietä pit kin Mutapoh jan kautta Majalan koulun pohjoispuolelle. Osayleiskaavalla kumo taan se osa ran ta yleiskaavasta, jossa kaavat menevät päällekkäin (mm. Suojär ven itäranta ja Kuhnamon rantoja Paatelassa). Kaava on tarkoitettu oikeusvaikutteiseksi yleiskaavaksi. Konsulttina hankkeessa on toiminut Airix Oy. Asuntoalueiden aluevaraukset ovat Äänekosken osayleiskaava luonnoksen tapaan varsin väl jiä eikä kaavataloudellista vertailua ole vielä laadittu. Tavoitteena on kaksoiskaupungin välialueen maan käytön tiivistäminen. Keskeisiä uusia pientalorakentamisen alueva rauksia (AP) ovat: - Rotkolan ja rautatien välinen alue Paatelassa (n. 30 ha Keiteleen rannan tun tu mas sa, myös oma ran tai sia tontteja) - Kanavaharjun pohjoispuoli (n. 30 ha, Kuhnamolle myös omaran tai sia tont te ja) - Kotimäki (n. 30 ha Äänekoskentien ja pässinradan ympäristössä) Lisäksi kaavassa on esitetty Pölkinkatuun tukeutuva pientaloalue Alkulan kaupunginosaan (Isomäki) ja Paadentaipaleenvuoren alu een laajen nus (oma ran tai sia tontte ja Riihilahden rannalle). Reservi alue (AP/res) on suunni tel tu Suojär ven eteläpäähän (Mansikka-aho) ja Paatelan ka na van eteläpuolinen alue on kaavoitettu vaih to eh toi sesti pientalo jen tai mat kailupal velu jen alu eeksi (AP/RM). Alu een käyt töönot toa han ka loittaa louhik koi nen ran ta-alue. Kylämäistä tavanomaista väljempää asutusta (AP-1) on esitetty Sumiaistentien ja Ruotinky läntien tuntumaan. Voimassa olevan asemakaavan laaja rakentamaton kerrostaloalue Hotelli Keiteleen läheisyy dessä esitetään jätettäväksi rakentamatta. Sen sijaan Hotelli Keite leen alueella varaudutaan hotellin tai siihen liittyvien matkailutoimin tojen laajentamiseen. Suolahden entisen kaupungintalon alue on tässä vaiheessa luonnosteltu vaihtoehtoi sesti palvelujen ja hallinnon tai kerrostalojen alueeksi (P/AK).

18 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/ Kaupunginjohtajan ehdotus: Työpaikka-alueiden (T, TP) keskeiset uudet aluevaraukset ovat: - Valtran alueen laajennus kantatien 69 ja Äänekosken tien varrella (n. 100 ha) - Paatela (n. 40 ha:n alue, joka rajatutuu Äänekosken osayleiskaa valuon nok sen T-alu ee seen) - Teollisuuskylän laajennus Äänekosken suuntaan - Kaura-aho (kantatien 69 risteys) - Suolahden asemanseutu Lisäksi teollisuutta voi sijoittua entisen Riihivuoren sahan alueelle ja seurakunnan leirikes kuksen läheisyyteen, joi den aluei den vaih toehtoiseksi käyt tö tar koi tuk sek si esite tään mat kailu toimin toja (RM). Asemakaa vaa esi te tään ku motta vaksi kau pun gin omista man Kaura-ahon teolli suus alu een ra kenta matto malta osalta: alueen lou hikkoinen maaperä on osoittautu nut vai keaksi ra kentaa. Palveluja voi sijoittua tiiviinä osoitetun keskustatoimintojen alueen (C) lisäksi mm. entisen kaupungintalon alueelle ja Suojarinteelle (PY). Suojarinteen alueen käyttötarkoituksen ollessa avoin on aluee seen lisätty selvitysalue merkintä (se). Suolahdessa on varauduttu matkailupalvelujen voimakkaaseen kehittämiseen (Wanhan Ase man alue, Hotelli Keiteleen alue, lisäksi Riihivuoren sahan ja entisen tervatehtaan alueiden mahdolli nen matkai lu käyttö). Pelkästään matkai lu palvelujen alueeksi (RM) on kaavoi tettu Keiteleen rannalla si jait seva seurakunnan leirikeskus Ki vilah ti. Lisäksi kaavassa on osoitettu mm. keskeiset virkistysalueet (VR, VL), kevyen liikenteen yh teydet ja ulkoilureitit sekä nelisenkymmentä rakennussuojelukohdet ta (SR, /s) ja puolenkymmentä liito-oravien elinpiiriä (luo-1). Kaavakartta toimitetaan oheismateriaalina. Lisätietoja: Olli Kinnunen, p Kaupunginhallitus hyväksyy, että Suolahti 2020 osa yleiskaava asetetaan nähtäville valmiste luvaiheen kuulemista varten maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 :n mukaisesti. Pyydetään lau sunnot opetuslautakunnalta, perusturvalautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, vapaa-aikalautakunnalta ja ym pä ris tö lau ta kun nalta se kä Ää ne kos ken yrit tä jiltä, Van han Ää ne kosken kotiseutuyhdistykseltä, Kes ki-suo men ympä ris tökes kuk selta, Kes ki-suo men lii tol ta, Kes ki-suo men tiepiiril tä, Kes ki-suo men museolta, Rata hallin to kes kuk selta ja Merenkulkulaitokselta. Käsittely: Kaupunginjohtaja tarkensi esitystään esittäen, että ehdotukses sa

19 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/ mainittujen lisäksi lausunto pyydetään myös Keski-Suomen pelastuslautakunnalta ja Äänekosken seurakunnalta. Kaupunginhallitus hyväksyi tarkennetun ehdotuksen. KHALL Kaava on ollut nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten Esittelytilaisuus kaavaluonnoksesta on järjestetty Suolahden vanhalla kaupungintalolla Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaavaluonnoksesta jätettiin 13 lausuntoa ja 13 mielipidettä. Ohjaus ryhmän hyväksymän kaavoittajan vastineen perusteella kaavaluonnokseen on tehty useita tarkistuksia ja muutoksia. Kaava merkintöjä ja -määräyksiä on täsmennetty, minkä lisäksi on laadittu kaavaselostus liitteineen nähtävillepanoa varten. Oheismateriaalina toimitetaan kaavakartta, mielipiteet ja lausunnot sekä kaa voit ta jan vastine. (Valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy päivätyn kaavoittajan vasti neen ja päättää, et tä eh do tuk sen pe rus teel la suo ri te taan maankäyt tö- ja raken nus ase tuk sen 19 :n mu kai nen nähtä vil lä olo. Pyydetään eh do tuksesta lau sun not tek nisel tä lau ta kunnalta, va paa-aikalauta kun nalta ja ym päris tö lauta kun nalta sekä Vanhan Ää nekosken koti seutu yhdistyksel tä, MTK:lta, MHY:ltä, Keski-Suo men lii tol ta, Kes ki-suo men museol ta, Kes ki-suo men tie piiriltä, Kes ki-suo men ympä ristökeskukselta, Ratahallintokeskukselta ja Laukaan kunnalta. Hyväksyttiin. KHALL Kaavaehdotus on ollut nähtävillä Nähtävänäoloaikana ehdotuksesta on jätetty kuusi muistutusta. Lisäksi on saatu yhdeksän lau suntoa, joista kahdessa ei ole huomauttamista. Muistutusten ja lausuntojen perusteella kaavaehdotukseen esitetään useita tarkistuksia, joita ei kuitenkaan ole pidettävä olennaisina. Kaavaehdotuksen asettaminen uudelleen nähtäville ei ole tarpeen, jos muutokset koskevat vain yksityistä etua ja niitä osallisia, joita muutokset koskevat, kuullaan erikseen (MRA 32 ).

20 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/ Oheismateriaalina toimitetaan muistutukset ja lausunnot sekä kaavoittajan vastine. Kaupunginjohtajan ehdotus: (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy päivätyn kaavoittajan vastineen ja päättää niiden osallisten kuulemisesta, joita nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen tehtävät muutokset koskevat. Käsittely: Asiasta keskusteltaessa Kalervo Toffer esitti Pekka Leppäsen kannattamana, että Riihilah den alueelle suunnitellut 3 rantarakentamispaikkaa poistetaan osa yleiskaavasta. Keskustelua jatkettaessa Pekka Leppänen esitti Kalervo Tofferin kannattamana, että kau punginhallituksen päätökseen lisätään ponsi, jonka mukaan Rajaka dun alueelle laaditaan asemakaava lähiaikoi na. Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun aikana oli tehty kanna tettu pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus, asiasta tulee suorittaa äänestys. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin kättennostoäänestys: Kalervo Tofferin ja Pekka Leppäsen kannatta ma ehdotus, että ranta rakentamispaikat poistetaan osayleiskaavas ta, on ei, ja pohjaehdo tus, että ne säilyvät osayleiskaavassa, jaa. Suoritetussa äänestyksessä jaa äänestivät Kari Kiiskinen, Leila Lindell, Rolf Nyholm, Merja Närhi, Pentti Piilonen, Seppo Hänninen ja Pirjo Uusitalo. Ei äänesti vät Kalervo Toffer, Pekka Leppänen, Jaana Tani ja Marke Tuomi nen. Puheenjohtaja totesi pohjaehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi äänin 7-4. Hyväksyttiin. Lisäksi hyväksyttiin yksimielisesti Pekka Leppäsen esittämä ja Kalervo Tofferin kannattama ponsi, jonka mukaan Rajaka dun alueelle laadi taan ase makaava lähiaikoina. Piia Soininen poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. KHALL 419 Osallisille on lähetetty tarkistuksia koskevat kirjeet Yhteyden ot tojen perusteella ehdotukseen on tehty vielä kolme maanomistajien esittämää tar kistusta (kaksi lii to-oravakohteen poistoa muuttuneista olosuh teista johtuen ja yksi MU-2 - aluerajauk sen tar-

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Pukkimäen asemakaavan muutos 98/P /2008, 256/P /2009

Pukkimäen asemakaavan muutos 98/P /2008, 256/P /2009 Pukkimäen asemakaavan muutos 98/P10.10.01/2008, 256/P07.05.02/2009 KH 25.06.2007 242 M-real Oyj ja Rakennusliike Porrassalmi Oy esittävät kaupungille toimittamassaan kirjeessä, että pääosiltaan yhtiöiden

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 310 07.11.2011 Ympäristölautakunta 116 15.12.2011 Ympäristölautakunta 18 07.03.2012 Ympäristölautakunta 53 07.06.2012 Kaupunginhallitus 151 18.06.2012 Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun. KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto :

Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun. KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto : KAUPUNGINHALLITUS 192 08.05.2017 Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun 222/10.1003.100300/2017 KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 3.5.2017: Lausunnonantaja

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LUONNOS 28.2.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT:.. 2017 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 28. PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 2017 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 PERUS-

Lisätiedot

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton.

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton. Ympäristölautakunta 42 19.04.2016 Poikkeamispäätös / Leppänen Mauri (Lisä-Rauhala RN:o 17:48, Kannonkoski) 252/602/2016 Ympäristölautakunta 19.04.2016 42 Viitasaaren ympäristölautakunta on käsitellyt poikkeamista

Lisätiedot

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen koskien Venesjärven osayleiskaavamuutosta

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen koskien Venesjärven osayleiskaavamuutosta Ympäristölautakunta 105 17.12.2015 Ympäristölautakunta 9 26.01.2016 Kaupunginhallitus 47 01.02.2016 Kaupunginhallitus 109 14.03.2016 Kaupunginvaltuusto 33 21.03.2016 Kaupunginhallitus 184 23.05.2016 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja maanomistus Päiväys 9.1.2017 Alue sijaitsee Padasjoen kunnan Jokioisten kylässä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2.2.2015 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä

Lisätiedot

Anna-Maija Syri poistui kokouksesta esteellisenä (HallintoL 28,1 kohta 3) tämän asian kä sit te lyn ajaksi.

Anna-Maija Syri poistui kokouksesta esteellisenä (HallintoL 28,1 kohta 3) tämän asian kä sit te lyn ajaksi. Kunnanhallitus 74 07.05.2012 Kunnanhallitus 112 25.06.2012 Kunnanhallitus 164 28.09.2012 Kunnanhallitus 88 22.04.2013 Kunnanhallitus 165 16.09.2013 Kunnanhallitus 208 28.10.2013 Kunnanhallitus 3 16.01.2017

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Kankaanpään kaupungin Karhoismajan kylän tilaa Kalliola koskeva ranta-asemakaavaehdotus (Pikku-Mateen ranta-asemakaava 3)

Kankaanpään kaupungin Karhoismajan kylän tilaa Kalliola koskeva ranta-asemakaavaehdotus (Pikku-Mateen ranta-asemakaava 3) Ympäristölautakunta 37 31.03.2015 Ympäristölautakunta 67 18.08.2015 Kaupunginhallitus 252 24.08.2015 Kaupunginhallitus 340 16.11.2015 Kaupunginvaltuusto 75 07.12.2015 Kankaanpään kaupungin Karhoismajan

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola Poikkeamislupapäätös, Alhaistentie 324 962/10.102/2014 Päätöksen antopäivä: 31.3.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 874 Yhteismetsät Alhaisen-Kirilän yhteis met sän osa (Kallio

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina. Tekninen jaosto 35 12.04.2010 Tekninen jaosto 65 16.06.2010 Tekninen jaosto 82 08.09.2010 Kunnanhallitus 230 22.09.2010 Kunnanvaltuusto 39 10.11.2010 Kunnanhallitus 27 11.01.2011 Kunnanhallitus 252 19.12.2011

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee noin 1 km päässä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKI METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 17.3.2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT _._.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 17. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kaavamuutosalueelta laaditaan ennen ehdotusvaihetta luon to sel vitys.

Kaavamuutosalueelta laaditaan ennen ehdotusvaihetta luon to sel vitys. Korttelin 308 asemakaavan muutos 877/10.02.03/2015 KH 23.11.2015 300 Kaupunki on saattamassa vireille asemakaavan muutosta ns. Kunta lan puis ton alueella, jolla sijaitsee kaupunginmuseo. Kaupunki on myy

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 178 02.06.2014 Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 ) 3453/11.111/2014 KHALL 178 Hakija Nimi Markku Isojämsä Osoite Haavikkotie 3

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla Rakennuslautakunta 41 28.05.2014 Kunnanhallitus 140 09.06.2014 Rakennuslautakunta 8 04.02.2015 Rakennuslautakunta 29 16.04.2015 Poikkeamispäätös / Markus Sjöholm Rakltk 41 Valmistelija: tekninen johtaja,

Lisätiedot

Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Kaupunginhallitus 277 26.10.2015 Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 662/10.00/2015 KH 277 Ympäristöministeriö pyytää kaupungin lausuntoa luonnoksesta ha lituk sen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 1101 Kunnan kaavatunnus:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 29.11.2011/tark. 26.8.2016 Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti opaskartalla ( Äänekosken kaupunki 2016).

Lisätiedot

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015:

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: KAUPUNGINHALLITUS 225 01.06.2015 Poikkeamislupa/Suomen Hyötytuuli Oy 271/10.1003.100300/2015 KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen Kaavatoimikunta 11 24.08.2015 Kaavatoimikunta 1 08.02.2016 Valtuusto 46 23.05.2016 Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen 101/10.02.02/2015, 421/10.02.02/2012 Kaavatmk 24.08.2015 11 Kaavatoimikunta

Lisätiedot

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti:

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Kunnanhallitus 140 29.08.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 49 12.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 180/00.01.02/2016 Kh 29.08.2016 140 Valmistelija: Valmistelija:

Lisätiedot

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Minna Kulojärvi

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Minna Kulojärvi Kaupunginhallitus 11 13.01.2014 Kaupunginhallitus 188 09.06.2014 Kuuselan asemakaavanmuutos 14/10.02.03/2014 224/10.02.03/2013 TEKLTK 23.08.2012 99 TEKLTK 14.03.2013 21 Asemakaavanmuutos on tullut vireille

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Poikkeaminen (LTK) / Ryönä, 451-2-26 (Kaarinniementie 150) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Kaupunginhallitus 303 28.11.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 KH 303 Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hy väk syt tä vä kunnalle seuraavaksi

Lisätiedot

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti:

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Kunnanhallitus 140 29.08.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 49 12.12.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 47 20.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 180/00.01.02/2016

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot