Ilmastonmuutoksen hillintä ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12.3.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmastonmuutoksen hillintä ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12.3."

Transkriptio

1 Ilmastonmuutoksen hillintä ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma

2 ESIPUHE Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen käynnistettiin kesällä Suunnittelu on luonteeltaan maakunnan liikennepolitiikkaa luovaa työtä ja projektissa tarkastellaan kokonaisuutena kaikkia liikenteeseen liittyviä asioita. Suunnitelman aikatähtäin on vuodessa Suunnitelma on Kanta-Hämeen maakuntatasolla ensimmäinen. Kaikilla kolmella kaupunkiseudulla suunnittelukierros on tehty jo aiemmin. Projektin alkuvaiheessa on analysoitu liikennejärjestelmän ja sen toimintaympäristön nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä sekä asetettu tavoitteet liikennejärjestelmän kehittämiselle. Tämä muistio on varsinaisen Kanta-Hämeen liikennestrategian laatimisen pohjaksi tehty selvitys ilmastonmuutoksen hillinnästä ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä liikenteellisin keinoin. Työssä on tarkasteltu liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä ja mahdollisuuksia vaikuttaa trendin mukaiseen päästöjen kasvuun. Esitetyt luvut ovat suuntaa-antavia ja sisältävät paljon epävarmuuksia. Tämä osaselvitys ilmastonmuutoksen hillinnästä liikenteellisin keinoin otetaan soveltuvin osin huomioon varsinaista Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma strategiaraporttia tehtäessä. Tämän osaselvityksen laatimista on ohjannut Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmaa valmisteleva työryhmä, johon ovat kuuluneet: Harry Tast (Hämeen liitto), Erika Helin (Hämeen tiepiiri), Arja Aalto (Ratahallintokeskus), Seppo Nikkanen (Etelä-Suomen lääninhallitus), Maarit Kaartokallio (Seutukeskus Oy Häme), Markku Vasama (Hämeenlinnan kaupunki), Antti Heinilä (Forssan kaupunki) ja Sirpa Somerpalo (Riihimäen kaupunki). Selvitys on laadittu Linea Konsultit Oy:ssä, jossa työhön ovat osallistuneet Reijo Helaakoski, Annamari Ruonakoski, Sakari Somerpalo ja Annu Korhonen 1/23

3 SISÄLTÖ ESIPUHE...1 SISÄLTÖ JOHDANTO TAUSTA KASVIHUONEKAASUJA KOSKEVAT SOPIMUKSET JA TAVOITTEET ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSET LIIKENTEEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖIHIN VAIKUTTAMINEN LIIKENTEEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT KANTA-HÄMEESSÄ KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT SUOMESSA JA KANTA-HÄMEESSÄ AJONEUVOJEN YKSIKKÖPÄÄSTÖIHIN VAIKUTTAMINEN TIELIIKENTEEN PÄÄSTÖJEN JAKAUMA HENKILÖAJONEUVOT POLTTOAINEET TALOUDELLINEN AJOTAPA KULJETUKSET LIIKENNESUORITTEESEEN JA KULKUTAPAJAKAUMAAN VAIKUTTAMINEN MAANKÄYTTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE JOUKKOLIIKENNE KÄVELY JA PYÖRÄILY PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA LIIKENTEEN HALLINTA LIIKKUMISEN OHJAUS KULJETUKSET ERI KEINOJEN PÄÄSTÖVÄHENNYSPOTENTIAALI JOHTOPÄÄTÖKSET /23

4 1. JOHDANTO 1.1. Tausta Maailmanlaajuinen ilmastonmuutos johtuu pääosin kasvihuonekaasuista, joiden määrää ihmisen toiminta on lisännyt. Kasvihuonekaasut jäävät ilmakehään ja estävät lämpöä säteilemästä pois. Ilmastonmuutos, sen suuruus ja vaikutukset riippuvat päästöjen kokonaismäärästä, eivät päästölähteiden sijainnista. Siksi ilmaston lämpenemistä pyritään ehkäisemään globaalilla yhteistyössä ja kansainvälisin sopimuksin. Ilmaston lämpeneminen tulee jatkumaan lähimpinä vuosikymmeninä nyt tehtävistä toimenpiteistä huolimatta. Vielä on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa siihen, kuinka suurta lämpeneminen on ja pysyvätkö sen vaikutukset siedettävällä tasolla tulevaisuudessa. Tulevaisuuden ennustaminen on aina vaikeaa, eikä kasvihuoneilmiön käsittely tee tästä poikkeusta. Tässä raportissa on pyritty esittelemään liikenteen päästöjen todennäköistä kehitystä, mahdollisuuksia vaikuttaa trendinomaiseen kehitykseen ja vaikutuskeinoihin liittyviä epävarmuuksia. Työssä esitetyt luvut ovat tämänhetkisen tietämyksen varassa tehtyjä laskelmia, joiden toteutumisesta ja tarkkuudesta ei ole täyttä varmuutta. Lukuja voidaan kuitenkin pitää suuntaa-antavina ja niitä voidaan hyödyntää tulevan kehityksen ohjaamisessa kasvihuonekaasupäästöjä hillitsevään suuntaan Kasvihuonekaasuja koskevat sopimukset ja tavoitteet YK:n ilmastosopimus ja Kioton pöytäkirja Kansainvälisestä ilmastopolitiikasta neuvotellaan YK-järjestelmässä. Tärkein ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvistä sopimuksista on ilmastonmuutosta koskeva YK:n puitesopimus eli ns. ilmastosopimus, joka astui voimaan vuonna Sopimuksen perimmäinen tavoite on vakiinnuttaa ilmakehän kasvihuonekaasujen määrä vaarattomalle tasolle. Ilmastonmuutoksen puitesopimusta täsmentää Kioton pöytäkirja, joka tuli voimaan Pöytäkirja velvoittaa teollisuusmaita vähentämään kuuden kasvihuonekaasun päästöjä yhteensä 5,2 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuosina Balin ilmastoneuvotteluissa joulukuussa 2007 päästiin sopuun siitä, että neuvottelut aloitetaan vuoden 2012 jälkeisestä sopimuksesta. Neuvottelut on tarkoitus saada päätökseen vuonna EU Kansainvälisessä ilmastopolitiikassa Suomi toimii Euroopan unionin osana. Euroopan yhteisö ja silloiset EU:n jäsenvaltiot ratifioivat Kioton pöytäkirjan vuonna Se velvoittaa Euroopan unionin (EU-15) vähentämään kasvihuonekaasujen päästöjä 8 prosenttia vuoden 1990 päästötasosta vuosina Vähennysvelvoite on jaettu edelleen jäsenvaltiokohtaisiksi velvoitteiksi. Sen mukaan Suomi sitoutuu vuosina vakiinnuttamaan päästönsä vuoden 1990 tasolle. Jatkossa tavoitteita on tiukennettava. EU on sitoutunut Eurooppa-neuvoston päätöksellä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosentilla ja nostamaan uusituvan energian osuuden viidennekseen vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoden 1990 lukuihin. EU:n tavoite on, ettei maapallon lämpötila nouse kahta as- 3/23

5 tetta enempää esiteolliseen aikaan verrattuna. Tämä edellyttäisi päästöjen vähentämistä % vuoteen 2050 mennessä. Tammikuussa 2008 Euroopan komissio julkaisi ilmasto- ja energiapaketin, joka on laaja jäsenmaita koskeva lainsäädäntökokonaisuus. Esityksen käsittely jatkuu neuvostossa ja Euroopan Parlamentissa. EU:n päästökauppajärjestelmää uusitaan lisäämällä siihen uusia toimialoja ja huutokaupalla myytävien päästöoikeuksien määrää. Samalla päästökaupassa luovutaan kansallisista jakosuunnitelmista ja siirrytään EU:n yhteiseen päästökattoon. Paketti perustuu 20/20/20-jakoon vuoteen 2020 mennessä. Energiatehokkuutta on nostettava 20 prosenttia, samoin uusiutuvien energialähteiden osuutta on nostettava 20 prosenttia. Kasvihuonepäästöjä tulee pienentää 20 prosenttia tavoitevuoteen mennessä. Jos kansainvälinen ilmastosopimus saadaan aikaan, nostetaan hiilidioksidin vähennystavoite 30 prosenttiin. Euroopan komissio esittää Suomelle 16 prosentin vähennyksiä päästökaupan ulkopuolisten toimialojen hiilidioksidipäästöihin vuoteen 2020 mennessä vuoden 2005 määristä. Uusiutuvan energian osuus pitäisi Suomessa nostaa vuoteen 2020 mennessä 38 prosenttiin nykyisestä 28,5 prosentista. (Ympäristöhallinnon nettisivut; EU-katsaus, eduskunnan erityisasiantuntijan toimisto, ) Suomi Suomen ilmastotavoitteet noudattelevat EU:ssa esitettyjä tavoitteita ja Kioton pöytäkirjaa. Kioton pöytäkirjan toimeenpanemiseksi Suomessa tehtiin kansallinen ilmastostrategia vuonna Eduskunta edellytti, että samalla laaditaan ilmastonmuutokseen sopeutumisohjelma (2005). Ilmastopolitiikassa onkin syytä varautua sekä ilmastomuutoksen hillitsemiseen että siihen sopeutumiseen. Suomi on siis sitoutunut EU:n sisäisen taakanjaon mukaan vakiinnuttamaan päästönsä vuoden 1990 tasolle. Hallitusohjelman mukaan Suomen on kannettava oma ja oikeudenmukainen vastuu EU:n sitoumuksista vähentää yksipuolisesti kasvihuonekaasuja vuoteen 2020 mennessä 20 prosentilla vuoden 1990 tasosta. Lisäksi Suomea koskevat ilmasto- ja energiapaketissa esitetyt vaatimukset, mikäli paketti hyväksytään jatkokäsittelyssä. Kuva 1. Tieliikenteen hiilidioksidipäästöjen kehitys ja ennuste Suomessa sekä eri ilmastosopimusten ja -neuvotteluiden tavoitteita (LIPASTO) 4/23

6 Liikennejärjestelmäsuunnittelulla ja kunnilla on merkittävä rooli ilmastostrategian toteuttamisessa. Ilmasto- ja energiapakettiin sisältyy 16 prosentin vähennys päästökaupan ulkopuolisille toimialoille, kuten liikenteelle, vuoden 2005 tasosta. Perusajatuksena tässä työssä kuitenkin on, että kukin päästöjä tuottava sektori vastaisi omalta osaltaan tavoitteiden saavuttamisesta. Lisäksi liikennejärjestelmäsuunnitelmissa on otettava huomioon ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat muutokset esimerkiksi keliolosuhteissa. (Ympäristöhallinnon nettisivut.) Kuntien ilmastonsuojelukampanja Suomen Kuntaliitto tekee aktiivista ilmastotyötä. Kuntien ilmastonsuojelukampanja käynnistyi vuonna Ilmastokampanjan tarkoituksena on edistää kuntien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistoimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Ilmastokampanjassa on mukana 49 kuntaa, joiden yhteenlaskettu asukasluku kattaa 48 prosenttia Suomen väestöstä. Toiminta kunnissa vaihtelee. Useissa kunnissa tehdään perusanalyyseja kasvihuonekaasupäästöjen laskemiseksi ja laaditaan toimenpideohjelmia päästöjen vähentämiseksi. Tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiselle Kanta-Hämeessä Alueellisissa tavoitteissa käsitellään tavallisesti henkeä kohti laskettuja kasvihuonekaasupäästöjä. Tällöin päästöjen vähennystavoitteet pysyvät realistisella tasolla myös kasvavilla seuduilla. Toisaalta henkeä kohti laskettu prosentuaalinen muutos vastaa suunnilleen koko maahan suhteutettuna myös kokonaispäästöjen kehitystä, sillä Suomen väkiluku pysynee jokseenkin vakiona lähivuosikymmeninä. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmän kehittämistavoitteissa on lähdetty siitä, että liikennesektori kantaa oman osuutensa kansallisista tavoitteista kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, vaikka valtionhallinnossa tällaista päätöstä ei ole tehty. Siten tavoitteeksi on asetettu, että liikenteen tuottamat asukaskohtaiset hiilidioksidipäästöt vähenevät nykytasosta 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa nykyisen 2,7 tonnin asukaskohtaisen hiilidioksidipäästön pienenemistä 1,9 tonniin. Tässä työssä kehiteltyä keinovalikoimaa voidaan luonnollisesti hyödyntää muunkin suuruisiin tavoitteisiin pyrittäessä Ilmastonmuutoksen vaikutukset Vuosi 2007 oli pohjoisella pallonpuoliskolla toiseksi lämpimin vuoden 1850 jälkeen. Hallitustenvälisen ilmastopaneelin (IPCC) uusimmassa arviointiraportissa todetaan, että ilmaston lämpeneminen on jo kiistaton tosiasia. Maapallon keskilämpötila on kohonnut 0,74 astetta viimeisimmän sadan vuoden aikana ja lämpeneminen on kiihtynyt viime vuosikymmeninä. Myös merenpinnan on mitattu nousseen, ja jää- ja lumipeitteet ovat kaventuneet. Vaikka kasvihuoneilmiön voimistuminen on ilmeinen fysikaalinen tosiasia, ei ole täyttä varmuutta siitä, miten paljon se lopulta vaikuttaa ilmastoon eri puolilla maapalloa. Epävarmuutta aiheuttavat maailmanlaajuisesti mm. aerosolit ja pilvet sekä alueellisesti merivirtojen mahdolliset muutokset. Uusimpien ilmastoskenaarioiden mukaan maapallon keskilämpötila nousee vuoteen 2100 mennessä 1,1 6,4 astetta verrattuna vuosien keskilämpötilaan. Myös sadanta muuttuu; se kasvaa napojen lähettyvillä ja pienenee monilla alueilla, joilla kuivuus on jo nyt ongelma. 5/23

7 Ilmastonmuutoksen täydellinen pysäyttäminen on mahdotonta. Monet ihmisen toiminnasta syntyvät kasvihuonekaasut säilyvät ilmakehässä satoja vuosia. Ne lämmittävät ilmastoa, vaikka uusien päästöjen tuottaminen lopetettaisiin välittömästi. Ilmastonmuutosta voidaan kuitenkin periaatteessa hidastaa niin paljon, etteivät ympäristölle ja ihmisille aiheutuvat vahingot ole ylitsepääsemättömiä. Ilmastonmuutoksen tuomiin muutoksiin voidaan myös yrittää sopeutua eri tavoin. (mm. Ympäristöhallinnon ja ulkoasiainministeriön nettisivut.) Ilmaston arvioidaan muuttuvan voimakkaimmin suurilla leveysasteilla, kuten Suomessa. Keskilämpötila kohoaa noin 4-6 astetta vuoteen 2080 mennessä ja etenkin talvista tulee leudompia. Tällöin nollakelit yleistyvät ja routakerros ohenee. Myös sateet ja tulvat lisääntyvät. Sään ääri-ilmiöt, kuten myrskyt, rankkasateet ja kuivat kesät, voimistuvat ja yleistyvät. Näillä tekijöillä on vaikutusta muun muassa autoilun keliolosuhteisiin. Roudattomassa maassa puut kaatuvat helpommin talvimyrskyissä. Puunkorjuu vaikeutuu. Yhdyskuntarakenteen hajautuminen ja harvaan asuttujen alueiden taantuminen lisäävät yhteiskunnan haavoittuvuutta, sillä avun toimittaminen alueellisesti laajalle ja etäälle keskuksista on äärioloissa vaikeaa Liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin vaikuttaminen Keinot vaikuttaa liikenteen kasvihuonekaasujen päästöihin voidaan karkeasti jakaa kahteen ryhmään: 1. Ajoneuvojen yksikköpäästöihin (energiatehokkuuteen ja polttoaineisiin) vaikuttavat keinot, kuten mm. ajoneuvo- ja moottoritekniikan kehittäminen polttoaineet ajoneuvokannan kehitys ajotapa jne. em. tekijöihin vaikuttavat taloudelliset ja muut ohjauskeinot, esim. hankintakriteerit 2. Liikennesuoritteisiin (kysyntään ja kulkutapavalintaan) vaikuttavat keinot, kuten yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon kehityksen ohjaus liikkumisen ja kuljetusten hinnoittelu kuljetusten keskikuormat, logistiikka, ajoneuvokoko pysäköintipolitiikka joukkoliikenteen edistämistoimet kävelyn ja pyöräilyn edistämistoimet liikenteen hallinta liikkumisen ohjaus jne. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat mm. ajoneuvotekniikan ja uusien polttoaineiden mahdollisuudet vähentää päästöjä, ajoneuvokannan kehitys, taloudellisen ajotavan suosiminen sekä taloudelliset ohjauskeinot ja muut toimenpiteet näiden keinojen edistämiseksi. Toiseen ryhmään sisältyy matkojen ja tavarankuljetusten määrään, pituuteen, kulku- ja kuljetustapaan sekä ajoneuvojen keskikuormaan vaikuttavia keinoja. Välillisistä keinoista pitkällä tähtäimellä keskeisimpiä on yhdyskuntarakenteen kehitys ja yhdyskunnan eri toimintojen sijoittuminen, jotka vaikuttavat sekä matkojen pituuteen että kulkutavan valintaan. Uuden maankäytön rakentumisen ohella liikenteeseen vaikuttavat merkittävästi myös jo nykyisen yhdyskuntarakenteen piirissä tapahtuvat muutokset, joiden taustalla on mm. asumisväljyyden kasvu, palveluverkon muutokset ja työmatkojen piteneminen. 6/23

8 Eri liikennemuotojen hiilidioksidipäästöjen keskimääräiset yksikköpäästöt on esitetty taulukoissa 1 ja 2. Yksikköpäästöt ovat laskennallisia, ja ne perustuvat VTT:n kehittämään kaikkien liikennemuotojen päästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmään, LIPASTO järjestelmään. Yksikköpäästöt ovat parhaiten tiedossa henkilöautoliikenteen osalta. Taulukko 1. Eri liikennemuotojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt matkustajaa kohti laskettuna (VTT 2008). Kulkutapa CO2/g/ henkilökm keskikuormitus/ henkilöä Henkilöauto, bensa Henkilöauto, diesel Linja-auto, pitkämatkainen Linja-auto, kaupunkiliikenne Pikaraitiotie 8 -- Juna, lähiliikenne Juna, sähkövetoinen (pitkämatkainen) Juna, dieselvetoinen (pitkämatkainen) Matkustaja-autolautta Lentokone, potkuturbiini Lentokone, suihkuturbiini Taulukko 2. Tavaraliikenteen hiilidioksidipäästöt liikennemuodoittain (VTT 2008) CO2/g/tkm Tieliikenne maantieajo katuajo Täyttö-% Pakettiautot (2,7t) Jakelukuorma-autot, pienet (6t) Jakelukuorma-autot, suuret (15t) Maansiirtoautot (32t) Puoliperävaunuyhdistelmät (40t) Täysperävaunuyhdistelmät (60t) Tieliikenne Jätekuorma-auton päästöt tyypillisellä keräysreitillä Puutavara-auto, täysi kuorma Puutavara-auto, tyhjä Rautatieliikenne Sähköjunaliikenne Dieseljunaliikenne Vesiliikenne Lastilautta (ro-ro, lo-lo, storo) Konttialus Irtolastialus Muu kuivalastialus Säiliöalus Autolautta (* Ilmaliikenne tonnikilometriä kohden keskimäärin koko edestakaisella matkalla) Kotimaa AT7 Kotimaa M82 Eurooppa keskim. Kaukokohde keskim. CO2/g/km CO2/g/tkm 9 35 CO2/g/tkm CO2/g/tkm /23

9 Päästömäärien kehitys on suorassa suhteessa kokonaispolttoaineenkulutukseen silloin, kun polttoaineena on öljy tai fossiilisilla polttoaineilla tuotettu sähkö. Tällöin ainoa hiilidioksidipäästöjä vähentävä tekninen mahdollisuus on polttoainetalouden kehittyminen. Toinen mahdollisuus on siirtyminen biopolttoaineisiin. Ajomäärien eli suoritteen vähentyminen olisi kaikkein tehokkain keino hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi luvun alussa tapahtunut hiilidioksidipäästöjen vähentyminen aiheutui suoritteen vähentymisestä. Maailman tunnettujen öljyvarojen on arvioitu nykytahdilla riittävän noin neljäksikymmeneksi vuodeksi (mm. professori Pirilä Pekka, TKK). Olennaista ei kuitenkaan ole öljyvarojen absoluuttisen loppumisen ajankohdan ennustaminen, vaan öljyn hinnan kehitys tunnettujen varantojen huvetessa. Esimerkiksi Ruotsissa on ryhdytty pohtimaan maan öljyriippuvuuden vähentämistä. Kun EU-tavoitteet edellyttävät uusiutuvien polttoaineiden osuuden kasvattamista, tullee aihe ajankohtaiseksi myös Suomessa. Liikenteessä öljyä voidaan korvata biopolttoaineilla tai sähköllä. Suoria keinoja vaikuttaa kulkutapavalintaan ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn toimintaedellytysten ja houkuttelevuuden parantaminen sekä autoliikenteeseen kohdistuvat rajoitteet. Merkittävien kulkutapavaikutusten aikaansaaminen edellyttää perinteisten liikennesuunnittelun keinojen lisäksi entistä vahvemmin erilaisten taloudellisten ohjauskeinojen käyttöä, kuten ajoneuvojen ja polttoaineen verotusta, joukkoliikenteen lipunhintojen alentamista ja pysäköinnin hinnoittelua. Myös tuotantorakenne, väestörakenne sekä ihmisten elämäntavat ja arvostukset vaikuttavat liikennesuoritteeseen sekä kuljetus- ja kulkutapavalintoihin. Lisäksi liikennerakentamisesta aiheutuu kasvihuonekaasupäästöjä. Tässä työssä tarkastellaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä ja mahdollisuuksia vaikuttaa nykyisen trendin mukaiseen päästöjen kasvuun vuoteen 2030 mennessä. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin vaikuttavien keinojen käsittely perustuu tällä hetkellä käytettävissä oleviin tietoihin ja nykyisen kaltaiseen toiminnalliseen ympäristöön. Reilussa kahdessakymmenessä vuodessa voi tapahtua toistaiseksi ennakoimattomia muutoksia, jotka vaikuttavat huomattavasti yksikköpäästöihin tai liikkumissuoritteisiin. 2. LIIKENTEEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT KANTA- HÄMEESSÄ 2.1. Kasvihuonekaasupäästöt Suomessa ja Kanta-Hämeessä Suomessa liikenteen osuus kasvihuonekaasupäästöistä on ollut viime vuosina noin 20 prosenttia (kuva 2). Muut liikenteen päästöt ovat olleet laskussa jo useamman vuoden ajan, mutta kasvihuonekaasuihin kuuluvan hiilidioksidin päästöjen määrä on jatkanut kasvuaan viime vuosina johtuen liikennemäärien selvästä kasvusta. Autoliikenteen suoritteen arvioidaan kasvavan koko maassa noin 20 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Kanta-Hämeessä vastaava luku on 27 prosenttia. Tämä johtuu Kanta-Hämeen voimakkaasta väestönkasvusta. Asukasta kohden laskettu autoliikenteen ajosuorite kasvaisi Kanta-Hämeessä 13 prosenttia. Tämä tarkoittaa hiilidioksidipäästöjen määrän kasvua vastaavalla osuudella, mikäli yksikköpäästöihin ja kulkutapajakaumaan ei pystytä vaikuttamaan positiivisella tavalla. Kasvuennusteissa on huomioitu väestörakenteen muutos eli väestön 8/23

10 ikääntymiseen liittyvä liikkumisen vähenemä. Alueellisissa luvuissa on mukana läpikulkuliikenne. (Tiehallinnon liikenne-ennuste ) Liikenne Teollisuuden energiantuotanto Teollisuusprosessit Polttoaineiden haihtuma- ja karkauspäästöt Päätoiminen sähkön ja lämmön tuotanto Rakennusten lämmitys Muu polttoainekäyttö Liuotinten käyttö Kuva 2. Hiilidioksidipäästölähteiden osuuksien kehitys (milj. tonnia) Suomessa (Tilastokeskus) milj. tonnia Moottoripyörät ja mopot Kuorma-auto Linja-auto Pakettiauto Henkilöauto Kuva 3. Tieliikenteen hiilidioksidipäästöjen kehitys kulkumuodoittain Suomessa vuosina sekä ennuste (LIPASTO) /23

11 Suomen tieliikenteen hiilidioksidipäästöistä suurin osa syntyy henkilöautoliikenteestä. Yhdessä pakettiautojen kanssa henkilöautot muodostavat yli kaksi kolmannesta tieliikenteen hiilidioksidipäästöistä. Raskaan liikenteen osuus on runsas kolmannes (kuva 3). Koko Suomeen verrattuna Kanta-Hämeessä raskaan liikenteen osuus hiilidioksidipäästöistä on hieman suurempi. Kanta-Hämeen ja Hyvinkään alueella liikenteen hiilidioksidipäästöt asukasta kohden vuodessa olivat 2,7 tonnia vuonna Kun asukasta kohti laskettuja liikenteen hiilidioksidipäästöjä tarkastellaan kunnittain, on kuntien välillä havaittavissa suuria eroja (kuva 4). Erot kuvastavat hyvin kuntien erilaista rakennetta; kaupungeissa asukasta kohden lasketut päästöt ovat selvästi pienemmät kuin haja-asutusalueella. Tosin läpikulkuliikenteen osuus vaikuttaa huomattavasti suoritteeseen etenkin pienissä kunnissa, joiden kautta kulkee vilkkaita tieyhteyksiä. CO2/tonnia/asukas (km. 2,7 tonnia) Forssa Hattula Hauho Hausjärvi Humppila Hyvinkää Hämeenlinna Janakkala Kuva 4. Tieliikenteen hiilidioksidipäästöt kunnittain asukasta kohden vuonna 2006 (LIPAS- TO ja Tilastokeskus) Jokioinen Kalvola Lammi Loppi Renko Riihimäki Tammela Tuulos Ypäjä 3. AJONEUVOJEN YKSIKKÖPÄÄSTÖIHIN VAIKUTTAMINEN 3.1. Tieliikenteen päästöjen jakauma Tieliikenne tuottaa 72 prosenttia liikenteen päästöistä Suomessa. Tieliikenteen päästöistä noin 60 prosenttia on peräisin henkilöautoista ja loput muista ajoneuvoista (kuva 5). Kanta- Hämeessä tieliikenteen päästöjen jakauma vastaa koko maan lukuja varsin hyvin. Poikkeamana voidaan mainita kuorma-autojen hiukan suurempi osuus, joka johtuu alueen läpi tehtävistä tiekuljetuksista. Tässä työssä myöhemmin esitettävät päästövähennyksiä koskevat laskelmat perustuvat jakaumaan, jossa 60 prosenttia tieliikenteen päästöistä aiheutuu henkilöautoliikenteestä ja loput 40 prosenttia muusta liikenteestä. 10/23

12 Teollisuusprosessit 6 % Rakennusten lämmitys 9 % Muut 3 % Sähkön ja lämmön tuotanto 38 % Tieliikenteen hiilidioksidipäästöt Suomessa Kuorma-autot 25 % Moottoripyörät+mopot 1 % Teollisuuden energiantuotanto 20 % V esiliikenne 20 % Ilmaliikenne 7 % LIIKENNE 24 % Linja-autot 4 % Pakettiautot 10 % Henkilöautot 60 % Tieliikenteen hiilidioksidipäästöt Kanta-Hämeessä Kuorma-auto 28 % Rautatieliikenne 1 % Tieliikenne 72 % * Ilma- ja vesiliikenteen päästöt Suomen talousvyöhykkeellä Linja-auto 3 % Pakettiauto 10 % Henkilöauto 59 % Kuva 5. Tieliikenteen hiilidioksidipäästöt kulkumuodoittain Suomessa vuonna 2006 (LI- PASTO) 3.2. Henkilöajoneuvot Moottoritekniset mahdollisuudet päästöjen vähentämiseen Liikenteessä oleva bensiinikäyttöinen henkilöautokanta kuluttaa nyt keskimäärin 7,7 litraa sataa kilometriä kohden. Tämä vastaa noin 180 gramman hiilidioksidipäästöjä kilometriä kohden. Dieselautojen kulutus ja päästöt ovat hieman pienemmät. EU:n tavoitteena on keskimääräinen hiilidioksidipäästö 120 g/ km, mikä tarkoittaa 5,1 litraa bensiiniä tai 4,5 litraa dieseliä 100 kilometriä kohden. Noin yksi prosentti tällä hetkellä myynnissä olevista bensiinikäyttöisistä autoista pääsee tähän tavoitteeseen ja noin kuusi prosenttia dieselkäyttöisistä. Autotekniikan kehittämisessä avainasioita ovat auton massa, ilmanvastus, voimansiirto, renkaiden vierintävastus, hydrauliset/sähköiset järjestelmät sekä polttomoottorin kehitys. (Martti Merilinna, Tekniikan Maailma, 2007) Auto- ja moottoritekniikan kehittyminen voi edellisistä luvuista suoraan laskettuna ja henkilöautokannan uusiutuessa kokonaan johtaa hiilidioksidipäästöjen noin 20 prosentin vähenemään ajokilometriä kohti. Tämä siis edellyttäisi koko autokannan muuttumista EU-tavoitteet täyttäväksi. Koska Suomessa myydään ainakin nykyisin keskimääristä enemmän kuluttavia henkilöautoja, EU-tason tavoitteen saavuttaminen Suomessa edellyttäisi yli kolmanneksen parannusta ajoneuvojen ominaiskulutuksessa (Suomen kansallinen energiatehokkuuden suunnitelma 2007). Ajokilometrien alati lisääntyessä moottoritekniikan kehitys ei yksinään riitä tavoitteiden saavuttamiseen. Lisäksi on epävarmaa, tuleeko autokaupan tarjonta ja kysyntä painottumaan EU-tavoitteet täyttäviin vähäpäästöisiin autoihin. 11/23

13 Ajoneuvokannan uusiutuminen ja autoistuminen Moottoriajoneuvojen ominaispäästöihin voidaan vaikuttaa myös taloudellisella ohjauksella. Vuonna 2007 toteutettu auto- ja ajoneuvoverouudistus suosii vähäpäästöisten autojen käyttöä. Mikäli nyt toteutettu auto- ja ajoneuvoverouudistus vähentäisi henkilöautokannan keskikulutusta lähivuosina 5 prosenttia, niin henkilöautojen osuus huomioiden vaikutus liikennesektorin hiilidioksidipäästöihin olisi 3 prosentin vähenemä. Vuoden 2007 verouudistus alensi samalla myös autojen hintoja, mikä kiihdyttää autoistumista. Edulliset hinnat yhdessä kotitalouksien jatkuvan vaurastumisen kanssa helpottavat nuorten ja alempien tuloluokkien ensimmäisen auton hankintaa sekä vauraampien kotitalouksien kakkosauton hankintaa. Autoistuminen yhdessä paljon kuluttavien automallien kuten citymaastureiden yleistymisen kanssa lisää hiilidioksidipäästöjä. Paikalliset vaikutusmahdollisuudet Kunnilla on mahdollisuus ohjata omia hankintojaan kohti vähäpäästöisempiä ajoneuvoja niin omistamiensa ajoneuvojen kuin myös ostamiensa kuljetuspalveluiden osalta ottamalla kasvihuonekaasupäästöt yhdeksi kilpailukriteeriksi. Käytännössä tämä tarkoittaa EU-tavoitteet täyttävien ajoneuvojen suosimista Polttoaineet Liikenteen polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää vielä merkittävästi. Dieselmoottori tuottaa noin 20 prosenttia vähemmän hiilidioksidia kuin bensiinimoottori. Maakaasu tuottaa teoriassa 25 % vähemmän hiilidioksidia kuin bensiini. Käytännössä vähennys vastaavaan bensiinimoottoriin on noin 20 % ja dieselmoottoriin 5 10 %. Biopolttoaineet ovat uusiutuvaa energiaa, jolloin optimitilanteessa ne eivät lisää lainkaan ilmakehän hiilidioksidia. Perinteisten biopolttoaineiden tuotanto kuitenkin kuluttaa energiaa huomattavasti. Öljy- ja kaasualan Keskusliiton arvion mukaan biopolttoaineet tuottavat 0-60 prosenttia vähemmän hiilidioksidia fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Tällä hetkellä biopolttoaineet ovat suhteellisen kalliita. Lyhyellä aikavälillä mahdollisia hiilidioksidipäästöjen vähentämiskeinoja ovat dieselin osuuden kasvattaminen, biopolttoaineiden osuuden kasvattaminen (esimerkiksi 10 prosenttiin) ja maa-/biokaasun lisääminen (esimerkiksi 3 prosenttiin). Keskipitkällä aikavälillä tulee kysymykseen kaasutuspolttoaineiden käyttö ja pitkällä aikavälillä vety. Dieselin, biopolttoaineiden ja maa-/biokaasun osuuden kasvattamisella voidaan arvioida päästävän lyhyelläkin aikavälillä vähintään 10 prosentin vähenemään hiilidioksidipäästöissä. (Jarmo Nupponen, Öljyja kaasualan keskusliitto.) Mikäli öljyn hinta kallistuu huomattavasti, kiinnostus vaihtoehtoisten polttoaineiden nopeampaan kehittämiseen kasvaa. Tällöin muutokset voivat tapahtua huomattavasti nykyisiä ennusteita ripeämmin Taloudellinen ajotapa Autoilun tuottamat päästöt riippuvat myös siitä, millä nopeudella ja miten autolla ajetaan. Ruuhkassa ajaminen tuottaa paljon päästöjä (kuva 6). Liikennejärjestelmän keinoja autoilun 12/23

14 päästöjen minimoimiseksi ovat siten nopeuden rajoittaminen päästöjen kannalta hyväksyttävälle tasolle sekä liikenteen sujuvuuden turvaaminen. Toisaalta sujuva autoliikenne on houkutteleva vaihtoehto verrattu muihin kulkumuotoihin. Liikenteen sujuvuus lisää autoilua ja pidentää tehtäviä matkoja, mikä osaltaan lisää päästöjä. Kuva 6. Nopeus ja pakokaasupäästöt (OECD 2006) Entistä suurempi osa kuluttajista on kiinnostunut valintojensa ympäristövaikutuksista. Taloudellisella ja tasaisella ajotavalla voidaan säästää jopa 10 prosenttia polttoainekuluissa (Jouko Kinnunen, Motiva 2007). Mikäli koulutuksella ja valistuksella puolet autoilijoista saataisiin muuttamaan ajotapaansa taloudellisemmaksi, tietäisi se hiilidioksidipäästöissä viiden prosentin vähennystä. Ajotavassa on kiinnitettävä huomiota seuraaviin seikkoihin: tyhjäkäynnin välttäminen, liikkeelle lähdetään heti auton käynnistettyä ajoreitin valitseminen siten, että ruuhkat vältetään kiihdytettään reippaasti ajonopeuteen, vaihdetaan isommalle vaihteelle ja jätetään mahdollisuuksien mukaan vaihteita väliin Kuljetukset Tieliikenteen hiilidioksidipäästöistä noin 60 % aiheutuu henkilöautoliikenteestä ja 40 % kuorma-, linja- ja pakettiautoista (kuva 5). Keskeisiä työkaluja energiankulutuksen vähentämiseksi kuljetusalalla ovat mm. kuorma- ja pakettiautoalan sekä joukkoliikenteen kanssa solmitut energiansäästösopimukset. Näissä keskitytään esimerkiksi taloudellisen ajotavan omaksumiseen, polttoaineen kulutuksen seurannan parantamiseen sekä autokaluston järkevään valintaan. (Motiva.) Kuitenkin kuljetusalan lukuisten toimijoiden houkutteleminen käytännön toimiin päästöjen vähentämiseksi on osoittautunut haastavaksi tehtäväksi, jossa merkittäviä tuloksia ei ole ainakaan kovin nopeasti saavutettu (Kuljetusala ja ilmastonmuutos, loppuraportti Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry.). Kuljetuspalvelujen asiakkaat voisivat edellyttää 13/23

15 energiansäästötoimenpiteitä ja niistä raportointia nykyistä enemmän (Suomen kansallinen energiatehokkuuden suunnitelma 2007). Lisäksi kuljetuksissa voidaan saada aikaan päästöjen vähenemistä teknisillä ratkaisuilla, kuten kokoon taittuvilla konteilla, sekä logistiikan tehostamisella. Pitkällä tähtäimellä kuljetuksiin vaikuttavat myös maan elinkeinorakenne ja muutokset raskaan teollisuuden volyymissa. Joukkoliikenteen energiansäästösopimus Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM), kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM), ympäristöministeriö (YM), Suomen Paikallisliikenneliitto ry (PLL) ja Linja-autoliitto ry (LAL) allekirjoittivat maaliskuussa 2005 sopimuksen energiansäästön edistämiseksi. Joukkoliikenteen sopimus kattaa linja-autoliikenteen lisäksi myös raitiovaunuliikenteen ja VR:n raidelähiliikenteen. Sopimus on voimassa vuoteen 2010 asti. Paikallisliikenneliiton jäsenet ovat liikennelaitoksia, kunnallisia ja yksityisiä linjaautoyrityksiä sekä VR Osakeyhtiön lähiliikenne. Jäsenillä on noin bussia ja yli 300 lähijuna-, metro- ja raitiovaunuyksikköä. Linja-autoliittoon kuuluu lähes 400 bussiyritystä, jotka omistavat noin bussia. Liittojen jäsenyritysten linja-autokanta kattaa yli 70 prosenttia Suomen linja-autokannasta. Sopimuksen piiriin kuuluvien linja-autojen kilometrisuorite oli vuonna 2004 yli 520 miljoonaa kilometriä ja energiankulutus noin 4 prosenttia Suomen tieliikenteen energiankulutuksesta. Uuden joukkoliikenteen energiansäästöohjelman tavoitteeksi on asetettu, että energian kulutus kuljetuksissa alenee ja kuljetustoimintaan liittyvän muun energiankäytön tehokkuus paranee vuoteen 2010 mennessä viisi prosenttia vuoden 2000 tasosta. Energiansäästöä tavoitellaan muun muassa hankkimalla vähän kuluttavaa ja ympäristöystävällistä liikennekalustoa, seuraamalla energian kulutusta ja lisäämällä liikennetelematiikan käyttöä. Tärkeä toimi on kuljettajien kouluttaminen taloudelliseen ajotapaan. Myös yritysten muussa energiankäytössä kuten korjaamoilla ja varikoilla pyritään vähän energiaa kuluttaviin ja ympäristöystävällisiin ratkaisuihin. Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Tavarankuljetus- ja logistiikka-alalla tavoitellaan yhdeksän prosentin parannusta energiatehokkuuteen vuoteen 2016 mennessä, mikä tietäisi lähes neljän prosentin vähennystä liikenteen hiilidioksidipäästöihin. Tavoitteena on, että vähintään 60 prosenttia tavaraliikenteen yrityksistä tai rekisteröidyistä ajoneuvoista saataisiin noudattamaan vapaaehtoisuuteen perustuvaa sopimusta. Sopimus koskee myös rautatiekuljetuksia. 4. LIIKENNESUORITTEESEEN JA KULKUTAPAJAKAUMAAN VAIKUTTAMINEN 4.1. Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne Maankäytön ja yhdyskuntarakenteen suunnittelu on kasvihuonekaasupäästökehityksen kannalta erityisen tärkeä siksi, että rakentamisen vaikutukset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen. Kerran tehty rakentamispäätös vaikuttaa liikkumistarpeeseen jokseenkin pysyvästi. Viime 14/23

16 vuosikymmenien yhdyskuntarakenteen hajautuminen on merkinnyt henkilöautoliikenteen voimakasta lisääntymistä ja joukkoliikenteen kulkutapaosuuden supistumista. Myös työmatkat ovat maakunnassa nopeasti pidentyneet ja yhä suurempi osa työmatkoista on kuntarajat ylittäviä, usein pitkiäkin matkoja. Nyt tehdään ratkaisuja uuden rakennuskannan sijoittumisen suhteen. Mahdollisuudet vaikuttaa koko maakunnan liikkumistarpeeseen uudella rakentamisella ovat kuitenkin suhteellisen pienet, koska valtaosa maankäytöstä on jo toteutettu. Vuosina tehdyn valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen (HLT) mukaan liikkuminen Kanta-Hämeessä on muuhun maahan verrattuna hyvin henkilöautovaltaista (kuva 7). Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen osuudet ovat pienempiä niin matkaluvuissa kuin matkasuoritteessakin verrattuna sekä valtakunnallisiin keskiarvoihin että naapurimaakuntiin. Keskimäärin kantahämäläiset käyttävät liikkumiseen aikaa reilun tunnin vuorokaudessa. Kevyen liikenteen ja henkilöautoliikenteen kulkutapaosuudet ovat yhtä suuria 1 2 kilometrin mittaisilla matkoilla. Tätä lyhyemmillä matkoilla autoilu on vähäisempää ja pidemmillä yleisempää kuin kävely ja pyöräily yhteensä. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 5 % 9 % 22 % 1 % 3 % 59 % 2 % 4 % 4 % 5 % 12 % 7 % 3 % 11 % 9 % 2 % 3 2 % 9 % 20 % 22 % 6 % 24 % 1 % 2 2 % 2 % 5 % 5 % 88 % 75 % 68 % 54 % 58 % 7 % 7 % 2 % 2 % % 5 % 8 % 7 % 74 % 76 % Muu Polkupyörä Jalankulku Raideliikenne Linja-auto 10 % 0 % HLT HLT HLT HLT HLT HLT HLT HLT Kanta-Häme Koko Suomi Kanta-Häme Koko Suomi Henkilöauto Kulkutapajakauma (matkoista laskettuna) Kulkutapajakauma (suoritteesta laskettuna) Kuva 7. Kulkutapajakauma Kanta-Hämeessä ja koko maassa matkaluvun ja suoritteen mukaan (HLT ja HLT 04 05) Kulkutapajakauma on vahvasti riippuvainen maankäytöstä. Seuraavassa Kanta-Hämeeseen on sovellettu Tiehallinnon Astar-tutkimusohjelmassa luotua asuinalueen tyyppiin ja sijaintiin perustuvaa alueluokittelua (Kivari ym. 2007), joka perustuu väestö- ja työpaikkatiheyteen, palvelutarjontaan ja joukkoliikennetarjontaan (kuva 8). Väestö on ryhmitelty viiteen taajamaluokkaan ja haja-asutusalueeseen. Luokittelun keskeinen ajatus on, että asuinalueen ominaisuudet (mm. asukas- ja työpaikkatiheys, joukkoliikenteen tarjonta ja palvelutarjonta) vaikuttavat alueella asuvien liikkumistarpeisiin ja kulkutapavalintoihin. Luokittelun avulla voidaan arvioida erilaisilla alueilla syntyvien matkojen määrää ja suoritetta kulkutavoittain. Suomessa keskimääräinen ajosuorite henkilöautolla asukasta kohden vuorokaudessa on hajaasutusalueella noin 42 kilometriä ja keskusta-palvelujen alueella noin 28 kilometriä. Hajaasutusalueella liikutaan siis keskimäärin 50 % enemmän henkilöautolla asukasta kohden. Eri- 15/23

17 luokkaisissa palvelu- ja asutustaajamissa ajosuorite henkilöautolla vaihtelee välillä kilometriä asukasta kohden vuorokaudessa (kuva 9). Kuva 8. Alueluokat Kanta-Hämeessä Asukasmäärät ja keskimääräinen ha-suorite alueluokittain % 28,4 28,3 14 % 7 % 32,6 33,4 9 % 17 % 36,8 15 % 41,5 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10, ,0 0 B1 Keskustapalvelujen alue B2 Palvelutaajama, hyvä jkl B3 Palvelutaajama, tyydyttävä jkl B4 Asutustaajama, tyydyttävä jkl B5 Asutustaajama, heikko jkl C Haja-asutus 0,0 Asukasmäärä (Kanta-Häme) HA-Suorite (km/hlö/vrk, koko maan keskiarvo) Kuva 9. Kanta-Hämeen väestö alueluokittain 16/23

18 Alueluokittaisten väestöosuuksien perusteella laskettuna liikutaan Kanta-Hämeessä henkilöautolla keskimäärin 32,6 kilometriä asukasta kohden vuorokaudessa. Suunnittelualueen väestön on ennustettu kasvavan nykyisestä asukkaasta vuoteen 2030 mennessä asukkaaseen. Maakunnan yhdyskuntarakennetta tulisi kehittää niin, että suuri osa uusista asunnoista on kävelyetäisyydellä palveluista. Mikäli asukasluvun kasvu sijoittuisi kokonaan keskustapalvelujen alueelle tai palvelutaajamiin, pienenisi henkilöautojen ajosuorite keskimääräiseen 32,2 kilometriin asukasta kohden eli 1,4 prosenttia. Mikäli tämän lisäksi hajaasutusalueen väestömäärä pienenisi puoleen nykyisestä ja tämä väestömäärän muutos sijoittuisi kokonaisuudessaan kulkumuotojakauman kannalta edullisimmille alueille, keskustapalvelujen alueelle tai palvelutaajamiin, niin henkilöautojen ajosuorite putoaisi 31,3 kilometriin asukasta kohden. Henkilöautojen ajosuoritteen vähennys olisi 2,8 prosenttia nykyiseen verrattuna. Tässä esitetyt laskelmat perustuvat koko maan alueluokittaisiin keskiarvosuoritteisiin (taulukko 3.) Maankäytön kasvun ohjaamisella keskustapalvelujen alueelle ja palvelutaajamiin sekä samanaikaisesti väestömäärän selvä lasku haja-asutusalueella johtaisi henkilöautoilun vähenemisen kautta vajaan 2 prosentin pienenemiseen hiilidioksidipäästöissä asukasta kohden. Toisaalta mikäli maakunnan asukasluvun kasvu suuntautuisi kokonaan haja-asutusalueelle, kasvaisivat keskimääräiset hiilidioksidipäästöt maakunnassa 2,5 prosenttia asukasta kohden. (taulukko 3.) Edelliset luvut eivät sisällä asumisväljyyden kasvua, joka osaltaan aiheuttaa paineita yhdyskuntarakenteen hajautumiseen. Mukana ei ole myöskään nykyisen trendin mukaista liikkumissuoritteen kasvua. Joka tapauksessa yhdyskuntarakenteen ja maankäytön ratkaisut määrittelevät liikkumistarpeen kehityksen pitkälle tulevaisuuteen, jolloin näennäisesti pienetkin vaikutukset muuttuvat merkittäviksi. Taulukko 3. Ajoneuvosuorite henkilöautolla asukasta kohden Kanta-Hämeessä eri maankäyttöskenaarioissa Maankäyttöskenaario Suorite henkilöautolla, km/as/vrk 1 Nykytilanne (asukasluku ) 32,6 2 Nykytilanne + asukasluvun kasvu (16 800) kokonaan 32,2 keskustapalvelujen alueelle ja palvelutaajamiin 3 Skenaario 2 + haja-asutusalueen väestöstä 50 % muuttaa 31,3 keskustapalvelujen alueelle ja palvelutaajamiin 4 Asukasluvun kasvu kokonaan haja-asutusalueelle 33,6 Kanta-Hämeen maakuntakaavassa asumisväljyyden kasvu on mitoitettu 10 neliömetrin asukasta kohden. Vuonna 2000 asumisväljyys oli 38 neliömetriä asukasta kohden ja vuoden 2025 tilanne perustuu arvioon asumisväljyyden kasvusta 48 neliömetriin asukasta kohden. Koko suunnittelualueelle tarvitaan tämän mitoitusperusteen mukaan 2,1 miljoonaa neliömetriä uutta asuinpinta-alaa. 17/23

19 Kuva 10. Alueluokat Kanta-Hämeessä ja maakuntakaavan uudet asuinalueet sekä alueelle sijoittuvien uusien asukkaiden määrä Kanta-Hämeen alueluokat ja maakuntakaavassa esitetyt uudet rakennettavat asuinalueet sekä alueille sijoittuvien uusien asukkaiden määrä on esitetty kuvassa 10. Suurimmat uudet asuinalueet sijoittuvat pääradan läheisyyteen Hämeenlinnaan, Riihimäelle, Janakkalaan ja Hattulaan sekä Riihimäki Lahti-radan varteen Hausjärvelle. Maakuntakaavassa esitettyjen uusien asuntovaltaisten alueiden rakentamismahdollisuudet ovat yhteensä noin 5 miljoonaa kerrosneliömetriä. Maakuntakaavan mitoituslukujen perusteella uusien asukkaiden tarvitsema kerrosneliömetrimäärä on noin 1,3 miljoonaa neliömetriä. Kun huomioidaan lisäksi asumisväljyyden kasvun aiheuttamat uudisrakentamistarpeet ja nykyisten asuinalueiden tiivistämismahdollisuudet, niin kaikkia maakuntakaavassa esitettyjä uusia asuinalueita ei tarvitse ottaa käyttöön tavoitevuoteen mennessä. Ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta uusien asuinalueiden käyttöönotto tulisi priorisoida maankäytön niihin alueluokkiin, joissa henkilöautojen ajoneuvosuoritteet ovat pienimmät (keskustapalvelujen ja palvelutaajamien alueet). Maankäytön suunnittelulla voidaan vaikuttaa liikenteen hiilidioksidipäästöihin seuraavilla tavoilla: Tiivistämällä yhdyskuntarakennetta, huolehtimalla lähipalveluiden saatavuudesta ja suosimalla toiminnoiltaan sekoittuneita alueita, jolloin matkojen pituus ja sitä kautta liikennesuorite vähenee. Tiivis yhdyskunta on myös kunnallistekniikan ym. rakentamisen sekä toimintojen organisoinnin kannalta edullinen. (keskustapalvelujen ja palvelutaajamien alueet) Sijoittamalla maankäyttöä rautatieasemien läheisyyteen ja joukkoliikennekäytävien varsille, jolloin joukkoliikenteen edellytykset paranevat ja henkilöautoliikenteen suorite pienenee. Matkoja lyhentämällä ja suosimalla maankäytön sekä muussa suunnittelussa jalankulkua ja pyöräilyä, jolloin niiden suoriteosuus kasvaa. 18/23

20 4.2. Joukkoliikenne Joukkoliikenteen (linja-auto ja juna) osuus matkojen kokonaismäärästä on Kanta-Hämeessä melko pieni, 3 %. Osuus matkasuoritteesta on kuitenkin 5 %. Joukkoliikennematkat ovat siis pidempiä kuin matkat keskimäärin. Joukkoliikenteen rooli on keskimääräistä suurempi kaukoliikenteessä, erityisesti pääkaupunkiseudulle suuntautuvassa ja HHT-käytävän suuntaisessa liikenteessä sekä myös Hämeenlinnan, Hyvinkään ja Riihimäen kaupunkiliikenteessä. Siellä joukkoliikenteellä on myös kasvupotentiaalia. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen näkökulmasta kehittämispanostukset kannattaa painottaa sinne, mistä saatavissa eniten lisämatkustajia. Jatkossa joukkoliikenteen kulkumuoto-osuudessa onkin löydettävissä kasvua siellä, missä liikennevirrat ovat suurimmat. Lisäksi on muistettava, että juna on linja-autoa edullisempi matkustustapa laskettaessa hiilidioksidipäästöjä henkilökilometriä kohden. Joukkoliikenteen edistämistoimet voidaan ryhmitellä seuraavasti: joukkoliikenteen tarjonnan parantaminen, erityisesti joukkoliikenteen pääreiteillä (vuorovälin lyhentäminen, laatukäytävät, linjaston selkeyttäminen ja laajentaminen ja ratakapasiteetin lisääminen) joukkoliikenteen nopeuttaminen ja täsmällisyyden parantaminen (joukkoliikenne-etuudet ja ratojen kehittäminen) joukkoliikenteen laatutaso (kalusto, pysäkit, terminaalit, informaatiojärjestelmät) lippujen hintojen alentaminen (subventio) ja lippujärjestelmien kehittäminen (seutuliput ja työsuhdeliput) liityntäpysäköinti autoille ja polkupyörille joukkoliikenteen markkinointi maankäytön tiivistäminen rautatieasemien läheisyydessä ja uuden maankäytön sijoittaminen joukkoliikennekäytävien varsille Joukkoliikenteen suoriteosuuden kaksinkertaistaminen nykyisestä 5 prosentista 10 prosenttiin vähentäisi liikenteen hiilidioksidipäästöjä noin kaksi prosenttia laskettuna kantahämäläisten nykyisistä matkoista, mikäli kasvu suuntautuisi puoliksi linja-autoihin ja juniin eivätkä matkapituudet muuttuisi. Arvio perustuu taulukon 1 mukaisiin matkustajakohtaisiin hiilidioksidipäästöihin kulkumuodoittain Kävely ja pyöräily Kävely ja pyöräily tarjoavat kilpailukykyisen vaihtoehdon henkilöautolle, kun matkapituudet ovat kohtuullisia. Kevyen liikenteen osuus matkojen määrästä on Kanta-Hämeessä 27 %, mutta suoritteesta vain 4 %. Lyhyillä, alle kahden kilometrin pituisilla matkoilla kevyt liikenne on henkilöautoilua suositumpaa. Haja-asutusalueella kevyen liikenteen rooli on melko pieni, sillä pitkät etäisyydet rajoittavat mahdollisuuksia tehdä matkoja jalan tai pyörällä. Kävelyssä ja etenkin pyöräilyssä on kaupunkialueilla selvää kasvupotentiaalia. Merkittävimpiä esteitä jalankululle ja pyöräilylle Kanta-Hämeessä ovat pitkät etäisyydet. Myös kevyen liikenteen väylien verkosto on monin paikoin vielä puutteellinen. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen kannalta henkilöautomatkojen korvaaminen jalankululla ja pyöräilyllä on tavoiteltavaa. Kävelyn ja pyöräilyn suoritteen kaksinkertaistaminen 19/23

Seutuhallinto. JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi

Seutuhallinto. JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi Seutuhallinto JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi Joensuun kaupunkiseudun ilmastostrategian valmisteluryhmä 10.12.2009 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA Taustaraportti, luonnos 12.12.2011 LUONTO LIIKENNE ENERGIA TEOLLISUUS TUULIVOIMA PÄÄTÖS SUUNNITELMA KASVU TAHTO KAASU OHJELMA ILMASTO LÄMPÖ LUONNONVARAT AURINKO

Lisätiedot

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Dnro: TRE:2416/2012 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.5.2012 kaupunki Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Tiivistelmä kaupunginvaltuusto päätti 24.9.2008, että kaupunki

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ. Tapani Touru. Ilmastovaikutusten huomioon ottaminen liikennejärjestelmäsuunnittelussa

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ. Tapani Touru. Ilmastovaikutusten huomioon ottaminen liikennejärjestelmäsuunnittelussa 20 2011 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Tapani Touru Ilmastovaikutusten huomioon ottaminen liikennejärjestelmäsuunnittelussa Tapani Touru Ilmastovaikutusten huomioon ottaminen liikennejärjestelmäsuunnittelussa

Lisätiedot

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 2011 PEK-SELVITYS Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO 21.9.2011 TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET Helsingin strategiaohjelman 2009 2012

Lisätiedot

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Joulukuu 2012 toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Versio 1 Marraskuu 2012 Etelä-Karjalan liitto

Lisätiedot

lohjan kaupungin Kaupunginvaltuusto 9.12.2009

lohjan kaupungin Kaupunginvaltuusto 9.12.2009 lohjan kaupungin ILMASTO-OHJELMA 2009 2012 Kaupunginvaltuusto 9.12.2009 LOHJAN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA 2009 2012 Toimittaja: Eerika Niemelä 2009 Painopaikka: Karprint Oy TIIVISTELMÄ Lohjan kaupungin

Lisätiedot

Henkilö- ja tavaraliikenteen kehityskuva 2035

Henkilö- ja tavaraliikenteen kehityskuva 2035 36 2012 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ TERHI LUUKKONEN TOMMI MÄKELÄ MARKUS PÖLLÄNEN HANNA KALENOJA JORMA MÄNTYNEN JARKKO RANTALA Henkilö- ja tavaraliikenteen kehityskuva 2035 TAUSTARAPORTTI

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011 Tulevaisuustarkastelu YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki puhelin (09) 156 11 faksi (09) 156 1369 www.ytv.

Lisätiedot

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015)

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) Tekijä: Riikka Pennanen Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. ILMASTONMUUTOS... 2 3. KANSAINVÄLINEN JA KANSALLINEN ILMASTOTYÖ...

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 28.10.2013 1 (2) Aluesuunnittelu LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LAUSUNTOPYYNTÖ Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta on nyt valmistunut raporttiluonnos, josta pyydämme lausuntoanne.

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ESIPUHE Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto käynnisti

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen

VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen . Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen. Julkaisija: Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Lausuntopyyntöluonnos 17.11.2014 Hailuoto Kempele Liminka Lumijoki Muhos Oulu Tyrnävä Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Liikennevirasto

Lisätiedot

ilmastotavoite Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan Helsinki 16.3.2006

ilmastotavoite Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan Helsinki 16.3.2006 ilmastotavoite 2050 Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan Helsinki 16.3.2006 Päivitetty 24.3.2006 ilmastotavoite 2050 Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan SISÄLTÖ Johdanto Tiivistelmä Yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI TAAJAMAOSAYLEISKAAVALUONNOKSEN ILMASTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LOHJAN KAUPUNKI TAAJAMAOSAYLEISKAAVALUONNOKSEN ILMASTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI RAPORTTI 16USP0011 25.5.2011 LOHJAN KAUPUNKI TAAJAMAOSAYLEISKAAVALUONNOKSEN ILMASTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 1 Esipuhe Lohjan kaupungin toimeksiannosta Pöyry Finland Oy on laatinut selvityksen Lohjan taajamaosayleiskaavaluonnoksen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto

Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liitto Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2009 Kaavoituspäällikkö Marjo Wallenius ISBN 952-9560-31-1 ISSN 1235-8185 Sisällysluettelo 1 VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET

Lisätiedot

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys ja vähentämisen kustannustehokkaat toimenpiteet 14.4.2014 Erkka Ryynänen, Laura Oja ja Iivo Vehviläinen Gaia Consulting Oy Olli-Pekka

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO- OHJELMA

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO- OHJELMA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO- OHJELMA KUUMA ilmastoryhmä 26.2.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 1. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 4 1.1. Energian käytön ympäristövaikutusten arviointi

Lisätiedot

OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma

OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma HENKILÖLIIKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1 OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma Kannen kuvat: Kiehimäjoen sillat, Paltamo (Martti Juntunen 2004) Oulun lentoasema, Oulunsalo

Lisätiedot

Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ

Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Northern Dimension Research Centre Publication 43 Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ Lappeenranta University

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

3 Liikkumisen kehittäminen

3 Liikkumisen kehittäminen 3 Liikkumisen kehittäminen Kestävän liikkumisen edistämismahdollisuudet kaupan alalla Sara Lukkarinen & Kaisa Kauhanen, Motiva Oy Erica Roselius & Mari Pitkäaho, Ramboll Finland Oy Taustaa ja käsitteet

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012

Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012 Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012 Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012 TOIMINTAYMPÄRISTÖ KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ERI ALUETASOILLA LIIKENNE MAANKÄYTTÖ SÄHKÖNKULUTUS RAKENNUKSET: LÄMMITYS,

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuuden seuranta, raportointi ja kehittäminen

Joukkoliikenteen energiatehokkuuden seuranta, raportointi ja kehittäminen Joukkoliikenteen energiatehokkuuden seuranta, raportointi ja kehittäminen Pasi Metsäpuro, Heikki Liimatainen, Harri Rauhamäki ja Jorma Mäntynen 1-2011 Sektoritutkimuksen neuvottelukunta Kestävä kehitys

Lisätiedot

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista s Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista Ekologinen ja taloudellinen arviointi Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Pikaraitiotietä koskeva selvitys on ensimmäinen konkreettinen

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Markku Kyöstilä Kestävän kehityksen toimikunta 9.9.2010 Riihimäen kaupunki Ympäristölautakunta 2010 Markku Kyöstilä

Lisätiedot

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2009:1 ISSN 0785-0352 KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.4.2009. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta...

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta... SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 1 Johdanto... 6 1.1 Työn tausta ja tavoitteet... 6 1.2 Määritelmät ja rajaukset... 7 1.2.1 Liikkumisen ohjaus... 7 1.2.2 Liikkumisen

Lisätiedot