RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011"

Transkriptio

1 RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011 Tommi Salonen Harri Sjöholm Sampo Viding

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TIIVISTELMÄ... 4 KOULUTUSKYSELYN KESKEISET TULOKSET... 4 TÄRKEIMMÄT TOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA SUOSITUKSET... 5 KOULUTUKSEN NYKYTILA JA HAASTEET... 7 KOULUTUSKYSELYN TULOKSET AMMATILLISET OPPILAITOKSET AMMATTIKORKEAKOULUT YLIOPISTOT JA TIEDEKORKEAKOULUT AMMATILLINEN LISÄ- JA TÄYDENNYSKOULUTUS TULEVIEN VUOSIEN LISÄOSAAMISEN TARVE JA TARPEEN TÄYTTÄMINEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN TULEVAISUUDESSA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA SUOSITUKSET YHTEISET TOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA SUOSITUKSET TOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA SUOSITUKSET AMMATILLISILLE OPPILAITOKSILLE TOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA SUOSITUKSET AMMATTIKORKEAKOULUILLE TOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA SUOSITUKSET YLIOPISTOILLE JA TIEDEKORKEAKOULUILLE TOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA SUOSITUKSET AMMATILLISELLE LISÄ- JA TÄYDENNYSKOULUTUKSELLE TOIMIALAKOHTAISET AINEISTOT ASIANTUNTIJAPALVELUT ELINTARVIKETEOLLISUUS KAUPPA, MATKAILU JA MAJOITUS KIINTEISTÖ-, YMPÄRISTÖ- JA JÄTEHUOLTOPALVELUT PROSESSITEOLLISUUS JA AUTOMAATIO RAKENNUS- JA RAKENNUSTUOTETEOLLISUUS TEKNOLOGIATEOLLISUUS LIITE 1: KOULUTUSKYSELYN TULOKSET TOIMIALOITTAIN ASIANTUNTIJAPALVELUT ELINTARVIKETEOLLISUUS KAUPPA, MATKAILU JA MAJOITUS KIINTEISTÖ-, YMPÄRISTÖ- JA JÄTEHUOLTOPALVELUT PROSESSITEOLLISUUS JA AUTOMAATIO RAKENNUS- JA RAKENNUSTUOTETEOLLISUUS TEKNOLOGIATEOLLISUUS Oy Swot Consulting Finland Ltd 2 (76)

3 JOHDANTO Talous- ja elinkeinoelämän muutosnopeus on kenties suurempi kuin koskaan aiemmin. Muutokset ovat luonteeltaan entistä globaalimpia ja vaikuttavat varsin nopeasti myös toimialojen rakenteisiin, resurssi- ja osaamistarpeisiin ja sitä kautta myös koulutustarpeisiin. Rauman ja Satakunnan kauppakamarit ovat toteuttaneet syksyn 2011 aikana koulutusselvityksen, jossa on koottu yhteen laajasti satakuntalaisen elinkeinoelämän näkemyksiä tulevaisuuden osaamis- ja resurssitarpeista sekä koulutuksen keskeisistä sisällöistä. Tämä selvitystyö on vuonna 2006 toteutetun koulutusselvityksen päivitys. Selvitystyön kohteina olivat satakuntalaisen elinkeinoelämän tarvitsema ammatillinen koulutus, aikuiskoulutus sekä yliopisto- ja korkeakoulukoulutus valituissa toimialaryhmissä ja -klustereissa. Mahdollisimman laajan näkemyksen kokoamiseksi, selvityksen aluksi toteutettiin verkkopohjainen kysely alueen yritysten edustajille. Kyselyyn vastasi noin 200 yritysedustajaa. Kyselyn jälkeen selvitystyötä jatkettiin seitsemällä toimialakohtaisella työkokouksella. Työkokouksissa tunnistettiin kutakin toimialaa koskevat merkittävimmät liiketoimintaympäristön muutokset vuoden 2006 jälkeen, täsmennettiin verkkokyselyn tuloksia sekä muodostettiin toimialan yritysten keskeiset ehdotukset koulutuksen kehittämiseksi Satakunnassa. Työryhmätyöskentely toteutettiin seuraavilla seitsemällä toimialalla: asiantuntijapalvelut elintarviketeollisuus kauppa, matkailu ja majoitus kiinteistö-, ympäristö- ja jätehuoltopalvelut prosessiteollisuus ja automaatio rakennus- ja rakennustuoteteollisuus ja teknologiateollisuus. Koulutusselvityksen toteutukseen osallistui kyselyyn vastanneiden lähes 200 vastaajan lisäksi yli 50 alueen yrityksen edustajaa toimialakohtaisissa työryhmissä. Selvityksen toteutuksesta ja tämän raportin laatimisesta on vastannut Oy Swot Consulting Finland Ltd. Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita aktiivisuudesta sekä toimialaryhmien jäseniä ja puheenjohtajia osallistumisesta ja arvokkaiden näkemysten tuomisesta selvitystyöhön. Jaakko Hirvonsalo Toimitusjohtaja Rauman kauppakamari Juhani Saarikoski Toimitusjohtaja Satakunnan kauppakamari Oy Swot Consulting Finland Ltd 3 (76)

4 TIIVISTELMÄ Rauman ja Satakunnan kauppakamarien koulutusselvityksen päätavoitteena oli selvittää alueen elinkeinoelämän ja yritysten näkemykset valittujen toimialojen konkreettisista koulutuksellisista ja rekrytointeihin liittyvistä liiketoimintalähtöisistä tarpeista tulevaisuuden koulutusrakenteista, huomioiden myös aikuiskoulutustarpeet koulutuksen sisällön ja osaamisen tavoitteista teknologian tasosta tulevaisuudessa sekä sen vaikutuksista osaamis- ja koulutustarpeisiin. Selvitystyön perusteella on laadittu tämä kannanotto Satakunnan tulevaisuuden koulutustoiminnan kehittämiseksi ja alueen tulevan kilpailukyvyn varmistamiseksi. Selvitystyön taustalla on Swot Consultingin vuonna 2006 Rauman ja Satakunnan kauppakamareille laatima koulutusselvitys, joka on osoittautunut hyväksi työkaluksi koulutustoiminnan kehittämisessä Satakunnan alueella. Kauppakamarit ovat jälleen vuonna 2011 tunnistaneet tarpeen arvioida uudelleen Satakunnan alueen nykyistä koulutusrakennetta ja sitä, miten se vastaa alueen elinkeinoelämän ja yritysten tarpeita. Selvitystyön kohteina olivat elinkeinoelämän tarvitsema ammatillinen koulutus, aikuiskoulutus sekä yliopisto- ja korkeakoulukoulutus valituissa toimialaryhmissä ja -klustereissa. Koulutuskyselyn keskeiset tulokset Selvityksen pohjatietona käytettiin alueen yritysten edustajille suunnattua kyselyä, johon vastasi noin 200 yritysedustajaa. Rauman ja Satakunnan kauppakamarit toteuttivat kyselyn omana työnään syksyn 2011 aikana. Kyselyn tulosten perusteella tehdyt tärkeimmät huomiot olivat seuraavat: 2/3 vastaajista oli suhteellisen tyytyväinen ammattioppilaitoksista valmistuneiden tietoihin ja taitoihin. Pahimmiksi puutteiksi ammattioppilaitoksista valmistuneilla arvioitiin ammatilliset taidot, asennoituminen työntekoon ja oma-aloitteisuus, joissa kaikissa noin kolmasosa (33 %) vastaajista piti niitä yrityksen tarpeisiin riittämättöminä. Verrattuna vuoden 2006 kyselyyn ammatillisiin taitoihin oltiin nyt hieman tyytyväisempiä, mutta toisaalta asennoituminen työntekoon koettiin hieman useammin puutteelliseksi yrityksen tarpeisiin nähden kuin vuonna Esimiestaidot arvioitiin riittämättömiksi niin ammattikorkeakouluista (48 %) kuin yliopistoistakin (39 %) valmistuneiden kohdalla. Arviot olivat tosin parantuneet vuoden 2006 kyselystä ammattikorkeakoulujen osalta, jossa vastaava luku oli 60 %. Yliopistojen kohdalla merkittävää muutosta ei kuitenkaan ollut tapahtunut. Tietoteknisen osaamisen arvioi hyväksi tai yrityksen tarpeisiin riittäväksi vähintään 2/3 vastaajista riippumatta siitä, mistä koulusta työntekijä oli valmistunut. Tulokset olivat samansuuntaisia kuin vuoden 2006 kyselyssä. Oy Swot Consulting Finland Ltd 4 (76)

5 Tulevien vuosien merkittävimmät lisäosaamistarpeet kohdistuvat myyntityöhön ja tuotannon ammattityöntekijöihin sekä tietotekniikkaan. Vaikka myyntityö oli merkittävä myös vuoden 2006 kyselyssä, on sen merkitys nyt huomattavasti suurempi. Pääasialliseksi keinoksi osaamistarpeiden täyttämisessä arvioitiin henkilöstön rekrytointi sekä nykyisen henkilöstön kouluttaminen. Vastaajien näkemyksen mukaan yritysten täytyy olla toteuttamassa toimialansa koulutusta tarjoamalla opiskelijoille tutustumis- ja harjoittelupaikkoja sekä osallistua aktiivisemmin koulutuksen suunnitteluun yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Nämä väittämät keräsivät vastauksia myös vuoden 2006 kyselyssä. Lisäksi merkittävä osa vastaajista (80 %) oli täysin tai samaa mieltä väittämästä, jonka mukaan yritysten pitää tukea henkilöstönsä kouluttautumista. Tärkeimmät toimenpide-ehdotukset ja suositukset Kyselyn tulosten ja toimialakohtaisten työryhmätyöskentelyn (7 toimialaryhmää) tulosten perusteella tärkeimmiksi toimenpide-ehdotuksiksi ja suosituksiksi on määritetty seuraavat: Yhteistyötä yritysten ja oppilaitosten välillä on lisättävä sekä koulutuksen suunnittelussa että toteuttamisessa. Tämän varmistamiseksi tulee kehittää uusia yhteistoiminnan muotoja, jollaisia voivat olla esimerkiksi kumppanuussopimukset. Lisäksi yritysten on oltava itse aktiivisia tarjoamalla harjoittelupaikkoja opiskelijoille sekä vierailuluennoitsijoita oppilaitoksille. Tutkintojen suoritusaikoja on pyrittävä lyhentämään esimerkiksi tutkintorakenteita kehittämällä sekä opintojen joustavuutta lisäämällä. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi parantamalla mahdollisuuksia opiskella kesäisin tai iltaisin työn ohessa. Satakunnassa on valittava selkeämmin alueelle tulevaisuudessa tärkeät toimialat, joihin alueen omaa koulutustoimintaa ja -resursseja suunnataan kaikilla tasoilla. Ammattikorkeakoulujen markkinoinnissa sekä opetuksessa on korostettava sitä, että koulutus ei automaattisesti valmista esimiestehtäviin. Näin voidaan varmistaa, että valmistuneilla on realistisempi kuva ensimmäisestä työpaikastaan ja he tulevat töihin paremmin motivoituneina. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen keskinäistä työnjakoa ja valmistuvien opiskelijoiden osaamisprofiileja pitää täsmentää. Ammattikorkeakoulusta valmistuneen pitäisi olla ennen kaikkea ammattinsa käytännön osaaja. Yritysten on tehtävä nykyistä enemmän yhteistyötä koulujen henkilökunnan kanssa esimerkiksi tarjoamalla opinto-ohjaajille mahdollisuuksia tutustua paikallisiin yrityksiin sekä auttamalla heitä tunnistamaan näistä löytyviä vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia. Kaikessa koulutuksessa on korostettava nykyistä enemmän työelämään valmentavaa asennekasvatusta, työelämän perussääntöjä, yritystalouden perustietojen ja -taitojen opetusta sekä riittävää työharjoittelua opintojen alkuvaiheesta lähtien. Oy Swot Consulting Finland Ltd 5 (76)

6 Opiskelijoiden henkilökohtaiset ominaisuudet on otettava koulutuksessa paremmin huomioon. Tämä on toteutettavissa esimerkiksi osittain eriyttämällä esimies- ja asiantuntijakoulutus sekä ottamalla käyttöön haastattelut opiskelijavalinnassa. Koulutustoiminnan haasteita: Ammatillisista oppilaitoksista valmistuneiden asennoituminen työntekoon sekä oma-aloitteisuus ovat tulevaisuudessa keskeisiä tekijöitä tämän koulutustason henkilöstöä rekrytoitaessa. Ammatillisista oppilaitoksista ja ammattikorkeakouluista valmistuneet tarvitsevat usein pitkän perehdytyksen sekä mahdollisesti täydennyskoulutusta voidakseen aloittaa työskentelyn yrityksessä. Yrityksillä on halua lisätä yhteistyötä oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa ja yritykset tunnistavat myös oman vastuunsa tämän yhteistyön kehittämisessä. Keskeisimpiin ongelma-alueisiin, heikkoon työmotivaatioon sekä sosiaalisten taitojen puutteeseen, on vaikea puuttua koulutuksessa, jos lähtötilanne on jo valmiiksi heikko. Koulutukseen olisi saatava riittävä tekemisen meininki, koska nykyinen malli laiskistaa opiskelijoita eivätkä he ole tottuneet normaaliin työelämärytmiin. Alueen vetovoimaa ja houkuttelevuutta pitää kaikin keinoin parantaa, jotta myös muualla opiskelleet kiinnostuvat Satakunnasta. Rekrytointivaikeuksia on edelleen runsaasti. Kehitysehdotuksia: Yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä on tiivistettävä sekä koulutuksen suunnittelussa että toteuttamisessa. Koulutuksen painopisteet on keskitettävä alueen kannalta merkityksellisille toimialoille. Opiskelijoiden valmistumista on nopeutettava ja työuria pidennettävä alkupäästä. Opinto-ohjausta on kehitettävä opiskelijoita paremmin tukevaksi. Harjoittelun merkitystä opinnoissa on korostettava. Ammatillisten taitojen ohella koulutuksessa on painotettava myös asennekasvatusta sekä työelämän perussääntöjä. Ammattikorkeakouluista sekä yliopistoista valmistuneiden esimiestaitoja on edelleen kehitettävä. Oy Swot Consulting Finland Ltd 6 (76)

7 KOULUTUKSEN NYKYTILA JA HAASTEET Tämän koulutusselvityksen taustalla ovat koulutukseen liittyvät tulevaisuuden haasteet. Työmarkkinoilta siirtyy lähitulevaisuudessa eläkkeelle laaja joukko suuriin ikäluokkiin kuuluvia työntekijöitä ja tällä väestön ikärakenteessa tapahtuvalla muutoksella on merkitystä myös tulevaisuudessa vaadittavien palveluiden ja elinkeinorakenteen näkökulmasta. Lisäksi nykyinen taloudellinen tilanne tekee tulevaisuuden ennakoinnista erittäin vaikeaa, erityisesti lähitulevaisuuden osalta. Opetushallituksen arvioin mukaan nuoret ikäluokat pystyisivät täyttämään työpaikkojen lisäyksestä ja poistumaa korvaavista työpaikoista johtuvan työvoimatarpeen melko hyvin. Jos tutkinnon suorittaneiden työvoimaosuudelle asetettu tavoite saavutetaan, on tämä tarve mahdollista täyttää jopa kokonaan. Haasteena ovat kuitenkin työvoiman osaamisvaatimusten ja elinkeino- ja ammattirakenteiden muutoksista aiheutuvat osaavan työvoiman saatavuusongelmat. Opetus- ja kulttuuriministeriö on huolissaan osaavan työvoiman saatavuusongelman osaamisvetoiselle kilpailustrategialle mahdollisesti synnyttämistä ongelmista, joiden seurauksena yhä enemmän myös suunnittelutoimintaa saatetaan siirtää ulkomaille. Eniten työpaikkoja ennakoidaan avautuvan palvelutyöhön, sosiaali- ja terveysalalle sekä teolliseen työhön, joista viimeksi mainitussa poistuman osuus avautuvista työpaikoista on huomattava. Ammattiryhmittäin tarkasteltaessa työpaikkoja odotetaan avautuvan vuoteen 2025 mennessä eniten sosiaalialan työntekijöiden ja ohjaajien, opettajien ja opetusalan muiden asiantuntijoiden, kauppiaiden ja myyjien sekä sairaanhoitajien ja muun terveydenhuollon asiantuntijoiden ammattiryhmissä. Ennakoidut aloittajatarpeet poikkeavat nykyisistä aloittajamääristä neljällä alalla, joita ovat Matkailu-, ravitsemus- ja talousala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Kulttuuriala Luonnontieteiden ala. Näistä kahteen viimeksi mainittuun kohdistuu vähennystarpeita ja kahden ensimmäisen kohdalla olisi lisäystarvetta. Muilla aloilla nykyinen tarjonta ja ennakoitu tarve kohtaavat melko hyvin. Oy Swot Consulting Finland Ltd 7 (76)

8 Lähde: Opetushallitus Lähde: Opetushallitus Oy Swot Consulting Finland Ltd 8 (76)

9 Satakunnan alueen työllisten ikärakenteen kuvaaja on vinoutunut ja toisaalta työmarkkinoilta poistuvien määrä pysyttelee pidemmälläkin aikavälillä työmarkkinoille tulevien määrää selvästi korkeammalla tasolla. Oy Swot Consulting Finland Ltd 9 (76)

10 Satakunnan alueen ammattikohtaisessa tarkastelussa työpaikkojen muutoskehitys on negatiivista kolmen ryhmän kohdalla, joita ovat metallityöntekijät, koneasentajat sekä taloushallinnon toimistotyöntekijät. Eniten työpaikkojen lisäystä on puolestaan odotettavissa kaupan alalla, sairaanhoidossa ja muussa terveydenhuollossa sekä sosiaalialalla. Kahdessa jälkimmäisessä kuvaajassa sekä poistumaa että työpaikkojen lisäystä on tarkasteltu yksityiskohtaisemmin ammattiryhmittäin. Oy Swot Consulting Finland Ltd 10 (76)

11 Oy Swot Consulting Finland Ltd 11 (76)

12 Haasteita ja muutospaineita aiheuttavat edellisten lisäksi ainakin seuraavat asiat: Hallitusohjelmassa todetaan, että oppilaitosverkkoa sopeutetaan väestökehitykseen koulutuksen saatavuus ja sivistyksellinen yhdenvertaisuus maan kaikissa osissa turvaten. Samalla kuitenkin todetaan, että jokaisessa maakunnassa on yksi tai useampi korkeakoulu. Hallitusohjelmassa halutaan uudistaa ammatillisen koulutuksen rahoitus, jolla tavoitellaan esimerkiksi koulutuksen läpäisyn parantamista ja nopeampaa siirtymistä työelämään. Myös ammattikorkeakoulutuksen rahoitusta halutaan uudistaa ja ammattikorkeakoulujen rahoitus tulee siirtymään kunnilta valtiolle tavalla, joka arvioidaan valtionosuusjärjestelmän kokonaisuudistuksen aikataulussa. Opetus- ja kulttuuriministeriössä on valmisteilla uudistuksia korkeakoulujen haku- ja valintamenettelyihin, joilla pyritään parantamaan uusien ylioppilaiden ja muiden ilman opiskelupaikkaa olevien asemaa. EK:n jäsenyritysten mukaan niiden havaitsemat rekrytointivaikeudet liittyvät työnhakijoiden ammattiosaamiseen, työntekijän henkilöön sekä työpaikkaan liittyviin tekijöihin. Työnhakijoiden puutteellisen ammattiosaamisen taustalla ovat yleensä riittämätön koulutus, tarvittavan erikoisosaamisen puuttuminen tai liian vähäinen työkokemus. Tämän selvityksen piiriin kuuluvaa koulutusta antavat Satakunnassa ainakin seuraavat oppilaitokset: Ammatillinen ja aikuiskoulutus Korkeakoulutus Sataedu Satakunnan koulutuskuntayhtymä WinNova Länsirannikon koulutus Oy Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto Kankaanpään opisto Palmgren-konservatorio Suomen ilmailuopisto Satakunnan oppisopimuskeskus Satakunnan ammattikorkeakoulu, SAMK Diakonia-ammattikorkeakoulu, Länsi-Porin toimipaikka Porin yliopistokeskus - Tampereen teknillinen yliopisto - Turun yliopisto - Tampereen yliopisto - Aalto-yliopisto Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikkö Oy Swot Consulting Finland Ltd 12 (76)

13 KOULUTUSKYSELYN TULOKSET Koulutusselvityksen ensimmäisenä vaiheena toteutettiin satakuntalaisten yritysten edustajille suunnattu verkkokysely, johon vastasi yhteensä 197 vastaajaa. Kyselyyn vastaajat jakautuivat taustamuuttujien suhteessa seuraavassa taulukossa esitetyllä tavalla: Vastaajien määrä Vastaajat 2006 Yrityksen pääasiallinen toimiala Asiantuntijapalvelut* Elintarviketeollisuus** 4 Kauppa, majoitus tai matkailu Kiinteistö- ja ympäristöpalvelut, jätehuolto 4 6 Prosessiteollisuus ja automaatio 9 23 Rakennus- ja rakennustuoteteollisuus Teknologiateollisuus Muu Yrityksen henkilöstön määrä alle 10 henkeä henkeä henkeä henkeä yli 250 henkeä Yrityksen liikevaihto alle 1 M /v M /v M /v M /v yli 20 M /v * Asiantuntijapalveluiden ryhmää vastasi 2006 toteutetussa kyselyssä KIBS, tietointensiiviset asiantuntijapalvelut tai tietotekniikka. ** Elintarvikeryhmää ei ollut vuoden 2006 kyselyssä. Vastaajien taustat osoittavat, että kyselyn vastaajista huomattava osa oli Satakunnan suurten yritysten edustajia, koska pienistä yrityksistä tulleiden vastausten määrä on selkeästi pieni verrattuna näiden yritysten osuuteen koko alueen yritysmäärästä. Toimialakohtaisen käsittelyn ulkopuolelle jäi 25 % kaikista vastauksista, kun 49 vastaajaa on valinnut yrityksen toimialaksi kohdan muu. Nämä vastaukset sisältyvät kuitenkin seuraavassa esitettäviin koko kyselyn yleisiin tuloksiin. Seuraavassa on käsitelty koko kyselyn tuloksia kaikkien vastaajien osalta. Toimialakohtaisesti tuloksia on esitelty liitteessä 1. Lisäksi toimialakohtaisia tuloksia on käsitelty erikseen toimialojen työryhmien erillisissä yhteenvedoissa. Oy Swot Consulting Finland Ltd 13 (76)

14 Ammatilliset oppilaitokset Ammatillisista oppilaitoksista valmistuneiden osalta vastaajista: Lähes 60 % piti valmistuneiden ammatillisia tietoja ja taitoja niin hyvinä, että henkilöt pystyvät aloittamaan työskentelyn yrityksessä heti tai lyhyen perehdyttämisen jälkeen. Tulos on selvästi parempi verrattuna vuoden 2006 kyselyyn, jossa lyhyen perehdyttämisen todettiin riittävän ainoastaan 33 % valmistuneista. Yli 60 % arvioi yrityksen tarpeiden kannalta hyviksi tai riittäviksi tiimi- ja yhteistyötaidot, tietotekniset taidot sekä kielitaidot. Tältä osin tulokset ovat hyvin samankaltaisia kuin vuonna Yli kolmannes arvioi yrityksen tarpeiden kannalta puutteellisiksi valmistuneiden ammatilliset taidot, asennoitumisen työntekoon ja oma-aloitteisuuden. Kyselyyn vastanneiden kommentteja ammatillisiin oppilaitoksiin liittyen: Useita eri kehitystarpeita (täsmällisyys ja asiallinen käytös, englannin kielen taidot yms.) Työssä oppimisen määrä on maksimissa. Prosessinhoitajakoulutuksen markkinointia. Aktiivista yhteistyötä tehtävä yritysten kanssa että tarpeet tulee Turvallisuuteen ja asenteeseen liittyvää opetusta pitäisi petrata. Opettajien yritysvierailuja. Olkaa ajoissa hereillä ja pyrkikää vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin Mahdollisuus suorittaa ammatillinen oppilaitos iltakouluna. Sopisi monelle uudelleen kouluttautuvalle tai nykynuorisolle. Lisää ammattikoulutusta Oy Swot Consulting Finland Ltd 14 (76)

15 Lisää tiedottamista Hienojen tietokoneavusteisten opetusvälineiden välissä kiinnittäkää opetuksessa (ja kasvatuksessa) huomio olennaiseen eli asenteeseen. Turha työntää tuutista läpi (vaikka siitä saattekin rahat) oppilasta joka ei vaivaudu noudattamaan edes alkeellisia aikatauluja. Työpaikalla tehdään yleensä töitä jollain tiimillä joka aloittaa työt tietyllä kellonlyömällä ja lopettaa toisella, se väli on työaikaa. Opiskelua tähdättävä ammattiin, ei vain koulutusta koulutuksen vuoksi. Vaatimustaso on nostettava suorituksissa ja tuotava lähemmäs todellista työelämää. Vastattava työelämän haasteita. Hyvä että koulussa tuetaan itsetuntoa mutta varsin monilta nuorilta puuttuu realistinen käsitys siitä miten työuralla noustaan tyvestä puuhun. Toiset toki nopeammin kuin toiset mutta ei sinne latvaan heti ponkaista. Pitäkää opiskelijoiden motivaatio korkealla järjestämällä joka päivä täysipainoista ohjelmaa ja oppitunteja Pitäkää opiskelijoiden motivaatiosta huolta järjestämällä opiskelu niin, että päivät noudattavat jo valmiiksi normaalia työelämää. Joka päivä koulua ja mielellään useampi tunti. Ammattikorkeakoulut Ammattikorkeakouluista valmistuneiden osalta vastaajista: yli 80 % piti valmistuneiden teoreettisia taitoja hyvinä tai riittävinä yrityksen tarpeisiin, mutta tietojen soveltamistaitojen osalta tyytyväisten vastaajien osuus pieneni hieman yli 60 %:iin. Molempien osalta tulokset ovat hieman parempia verrattuna vuoden 2006 kyselyn tuloksiin. Selkeä enemmistö (80 %) oli sitä mieltä, että valmistuneiden tiimi- ja yhteistyötaidot ovat hyvät tai riittävät yrityksen tarpeisiin. Tulos vastaa 2006 tulosta. Lähes puolet (48 %) arvioi valmistuneiden esimiestaidot puutteellisiksi yrityksen tarpeisiin, mutta tulos on kuitenkin parempi kuin vuonna 2006 (62 %). Selkeän enemmistön mielestä valmistuneiden tietotekninen osaaminen ja kielitaito ovat vähintäänkin riittäviä yrityksen tarpeisiin. Lähes 75 % piti valmistuneiden ammatillisia tietoja ja taitoja niin hyvinä, että henkilöt pystyvät aloittamaan työskentelyn yrityksessä heti tai lyhyen perehdyttämisen jälkeen. Tulos on selvästi parempi verrattuna vuoden 2006 kyselyyn, jossa lyhyellä perehdyttämisellä selvisi 43 % valmistuneista. Oy Swot Consulting Finland Ltd 15 (76)

16 Kyselyyn vastanneiden kommentteja ammattikorkeakouluihin liittyen: Yhteistyötä oppilaitosten ja liike-elämän välillä on lisättävä. Täytyy muistaa, että Olkiluoto asiassa on saatava pilkku kohdalleen. Jos ja kun hanke starttaa, on koulutuksen aloitus myöhässä. Esimiehen rooli työyhteisössä on muuttunut. Jatkossa he tulevat olemaan enemmän valmentajia kuin työnjohtajia. Käytännön työn ja tekniikan ymmärtäminen on toisaalta tärkeää. Teknikkokoulutus takaisin Työnjohdollista täydennyskoulutusta kaivataan Teknikkokoulutus takaisin!!!! Työn ohessa opiskelevalle on vaadittava samoja tukia, kuin kokoaikaisesti opiskelevalle, jos opinnot etenevät suunnitellussa normiajassa. Päiväopiskelu ilman työtä opettaa ihmisistä laiskoja, koska jos työskentelet ja saat palkkaa tuet menevät tai iltaopiskelija ei saa mitään tukia ei edes opiskelijakorttia. Mikä on suorastaan naurettavaa. Puhumattakaan verovähennyksiä koulumatkoilta esim. Pori-Rauma- Pori. Tradenomeja näyttäisi olevan jo valmiina muutaman kymmenen vuoden tarpeisiin... Emme valitettavasti pysty tarjoamaan kaikille koulutusta vastaavaa asiantuntijatyötä. Yliopistot ja tiedekorkeakoulut Yliopistoista ja tiedekorkeakouluista valmistuneiden osalta vastaajista: Selkeä enemmistö (71 %) piti valmistuneiden teoreettisia taitoja hyvinä tai riittävinä yrityksen tarpeisiin, mutta tietojen soveltamistaitojen osalta tyytyväisten vastaajien osuus pieneni Oy Swot Consulting Finland Ltd 16 (76)

17 vajaaseen kahteen kolmasosaan (60 %). Tulokset ovat hyvin samansuuntaisia vuoden 2006 kyselyn tulosten kanssa. Enemmistö (64 %) oli sitä mieltä, että yliopistoista valmistuneiden tiimi- ja yhteistyötaidot ovat hyvät tai riittävät yrityksen tarpeisiin. Tässäkään ei ole juuri muutosta vuoteen % arvioi valmistuneiden esimiestaidot puutteellisiksi yrityksen tarpeisiin vuoden 2006 tapaan. Selkeän enemmistön mielestä taas valmistuneiden tietotekninen osaaminen ja kansainvälisyysosaaminen ovat vähintäänkin riittäviä yrityksen tarpeisiin. Yliopistoista ja tiedekorkeakouluista valmistuneiden ammatilliset tiedot ja taidot arvioitiin parhaimmiksi. Itsenäisen työskentelyn yrityksissä pystyy lyhyen perehdytyksen jälkeen aloittamaan kaksi kolmesta (66 %) ja lähes välittömästi työskentelyn pystyy aloittamaan noin 12 %. Täydennyskoulutusta yliopistoista tai tiedekorkeakouluista valmistuneet eivät arvioiden mukaan tarvitse. Kyselyyn vastanneiden kommentteja yliopistoihin ja tiedekorkeakouluihin liittyen: Lisäkoulutusta ammattikorkeakouluista valmistuville. Tällöin myös johtajakoulutusta opintoohjelmaan. Henkilöstöhallintoa tähän päivään. Erityisesti dokumentinhallintaan liittyvä osuus ydinvoimarakentamisesta voisi tulla yliopistokeskuksen harteille. Meidän tulee vielä erityisesti muistaa, että ellei näitä asioita kouluteta/opetella etukäteen, ne on tehtävä työn ohessa. Väitän, että suuri osa nykyisen laitoksen (OL 3) rakentamisen viiveistä, johtuu tästä osaamattomuudesta, jolloin asiat vain ovat kestäneet kauemmin Teillä on aika hyvä tarjonta, kun vain ehtisi mukaan. Oy Swot Consulting Finland Ltd 17 (76)

18 Emme yrittäjinä tunne mahdollisuuksia. "Kiitos, oppilaat tulevat hyvällä asenteella töihin." Ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus Ammatillisesta lisä- ja täydennyskoulutuksesta valmistuneiden osalta vastaajista: Noin puolet (42 53 %) vastaajista arvioi osaamistason vähintään riittävän hyväksi yrityksen tarpeisiin. Yli 50 % arvioi tiimi- ja yhteistyötaidot sekä tietoteknisen osaamisen riittävän hyviksi yrityksen tarpeisiin. Noin viidennes vastaajista ei osannut arvioida lisä- ja täydennyskoulutuksesta valmistuneiden tietoja ja taitoja pyydetyillä osa-alueilla. Ammatillisesta lisä- ja täydennyskoulutuksesta valmistuneiden taidot jakautuivat melko samalla tavalla ammattikorkeakouluista valmistuneiden kanssa. Yllättävänä voidaan pitää sitä, lisä- ja täydennyskoulutuksesta valmistuneista 7 % vaatii pitkän perehdytyksen ja täydennyskoulutusta voidakseen aloittaa työskentelyn yrityksissä. Kyselyyn vastanneiden kommentteja ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen liittyen: Lisätkää yhteistyötä liike-elämän kanssa. Täydennyskoulutus paremmin esiin. Oy Swot Consulting Finland Ltd 18 (76)

19 Enemmän ammatillista iltaopiskelua, ei harrastekursseja vain iltaisin. Mahdollisuuksien markkinointi. Oppisopimuskoulutus tulee olemaan jatkossa isossa roolissa. Lähestykää enemmän yrityksiä. Myös turvallisuuteen ja asenteeseen liittyvää koulutusta. Älkää kouluttako väkisin henkilöitä, jotka eivät halua koulutusta --> monella huono motivaatio Tulevien vuosien lisäosaamisen tarve ja tarpeen täyttäminen Pyydettäessä vastaajia arvioimaan yritystensä tulevaa lisäosaamisen tarvetta muutaman seuraavan vuoden aikana, selkeästi merkittävimmiksi osa-alueiksi nousivat myyntityö sekä tuotannon ammattityöntekijät. Tarpeet tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa arvioitiin yksittäisistä osa-alueista vähämerkityksisimmiksi. Vuoden 2006 kyselyssä kysyttiin, mihin toimintoihin uudet työntekijät olivat tuolloin sijoittuneet. Tuolloin tuotannon/valmistuksen arvioitiin vieneen suurimman osan rekrytoiduista henkilöistä. Tässä kyselyssä keskitasoa oleva asiakaspalvelu oli tuolloin toiseksi eniten vastauksia kerännyt toiminto. Myyntiä ja markkinointia arvioitiin yhteisesti 2006 ja tämä osa-alue oli tuolloin kolmanneksi merkittävin. Tulevaisuuden lisäosaamistarpeen täyttämisessä eniten pääasiassa -arvioita keräsi uuden henkilöstön rekrytointi. Toinen suosittu vaihtoehto oli nykyisen henkilöstön kouluttaminen Oy Swot Consulting Finland Ltd 19 (76)

20 kyseisillä osa-alueilla. Vuokratyövoiman käyttöön osaamistarpeiden täyttämisessä vastaajat uskoivat turvauduttavan jonkin verran tai ei lainkaan. Koulutuksen järjestäminen tulevaisuudessa Yleisiin tulevaisuuden koulutuksen järjestämiseen liittymiin väittämiin vastaajat ottivat kantaa seuraavasti: Pääosa vastaajista (91 %) oli täysin tai pääosin samaan mieltä, että yritysten tulee olla toteuttamassa toimialan koulutusta tarjoamalla opiskelijoille tutustumis- ja harjoittelupaikkoja. Lisäksi 84 % vastaajista oli täysin tai pääosin samaa mieltä, että yritysten pitää osallistua enemmän koulutuksen suunnitteluun yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Vastaavat luvut olivat vuoden 2006 kysellyssä 94 % ja 90 %. Merkittävä osa jakoi näkemykset, joiden mukaan yritysten pitää osallistua oman toimialan yhteisiin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeisiin sekä yritysten pitää sponsoroida henkilöstönsä kouluttautumista. Täysin tai vähän eri mieltä liittyen väitteeseen, jonka mukaan yritysten pitää osallistua oman toimialan koulutukseen rahoittamalla tai sponsoroimalla oppilaitoksia oli 69 % vastaajista. Vastaava luku 2006 oli 76 %. Oy Swot Consulting Finland Ltd 20 (76)

21 Yli 40 % vastaajista oli täysin tai vähän eri mieltä väitteen kanssa, jonka mukaan Satakunnan oppilaitoksista valmistuu yrityksen tarpeisiin soveltuvaa työvoimaa. Ulkomaalaisista oppilaitoksista valmistuneiden määrän kasvuun rekrytoinneissa uskottiin vaihtelevasti. Oy Swot Consulting Finland Ltd 21 (76)

22 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA SUOSITUKSET Koulutusselvityksen kyselyn tulosten ja toimialakohtaisten työryhmien työskentelyn tulosten perusteella on tehty seuraavat toimenpide-ehdotukset ja suositukset koulutustoiminnan kehittämiseksi Satakunnassa: Yhteiset toimenpide-ehdotukset ja suositukset Kaikkia selvityksen piiriin kuuluneita koulutustoimintoja koskevat yhteiset toimenpide-ehdotukset ja suositukset ovat: 1. Sekä kyselyn tuloksista että työryhmissä käydyistä keskusteluista selviää, että yrityksissä koetaan oppilaitosyhteistyön tiivistämisen erittäin tärkeäksi. Yritysten edustajat ilmoittavat olevansa käytettävissä koulutusasioissa ja toivovat aktiivisempaa yhteistyötä sekä opetuksen suunnittelussa että toteuttamisessa. Siksi tulevaisuudessa: On panostettava uusiin yhteistyömuotoihin, kuten kumppanuussopimuksiin Yritysten on aktiivisesti tarjottava omaa osaamistaan oppilaitosten käyttöön esimerkiksi vierailuluentojen muodossa Oppilaitosten henkilökunnalle on tarjottava mahdollisuuksia tutustua käytännön työelämään ja tätä kautta paikallisten yritysten tarpeisiin. 2. Opinnot kestävät nykyisin liian kauan eikä opiskelijoita saada riittävän nopeasti mukaan työelämään. Toisaalta opintonsa päättäneiden valmiudet siirtyä työelämään ovat usein liian heikot, sillä opiskelun aikana ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota työelämän käytäntöihin. Tulevaisuudessa: On lisättävä koulutuksen joustavuutta tarjoamalla paremmat mahdollisuudet suorittaa opintoja kesäisin ja iltaisin. On panostettava työelämään valmentavaan asennekasvatukseen ja työelämän perussääntöjen opettamiseen. On taattava opiskelijoille riittävät työharjoittelumahdollisuudet jokaisella koulutustasolla sekä tarjottava perusopinnot yritystaloudesta. 3. Satakunnassa on tunnistettava alueelle tärkeät toimialat ja/tai osaamisalueet, joihin koulutusresursseja suunnataan kaikilla tasoilla. Toimialaryhmissä tällaisiksi toimialoiksi ja/tai osaamisalueiksi tunnistettiin: Taloushallinto Meriteollisuus Koneenrakennus Ydinvoima-ala sekä Energia ja ympäristö. 4. Työryhmissä käydyissä keskusteluissa yritysten edustajat esittivät laajalti huolta siitä, että koulutuksen markkinoinnissa ja vielä koulutuksen aikanakin luodaan tulevista työtehtävistä sellaisia mielikuvia, jotka eivät vastaa todellisuutta. Tämän seurauksena valmistuneilla työnhakijoilla on epärealistiset odotukset ensimmäisestä työpaikastaan ja koettu pettymys Oy Swot Consulting Finland Ltd 22 (76)

Peer Haataja. Työelämän ja ammatillisen aikuiskoulutuksen yhteistyö

Peer Haataja. Työelämän ja ammatillisen aikuiskoulutuksen yhteistyö 16.3.2016 Peer Haataja Työelämän ja ammatillisen aikuiskoulutuksen yhteistyö Osaamistarveselvitys 2015 - tavoitteet Työelämän osaamistarveselvitys sai alkunsa tunnistetusta tarpeesta selvittää, kuinka

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Työelämässä tarvittavan osaamisen kehittäminen ammatillisen koulutuksen haasteet ja mahdollisuudet

Työelämässä tarvittavan osaamisen kehittäminen ammatillisen koulutuksen haasteet ja mahdollisuudet Työelämässä tarvittavan osaamisen kehittäminen ammatillisen koulutuksen haasteet ja mahdollisuudet Marina Congress Centre 26.2.2007 Heikki Suomalainen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Toimintaympäristön

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia Ennakointiseminaari 16.2.2016 Ilpo Hanhijoki Esityksen sisältö 1. Työvoima ja koulutustarpeet 2020- luvulla - ennakointituloksia 2. Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta elinkeinoelämän näkökulmasta Mirja Mirja Hannula Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Anita Lehikoinen Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamisen nopeuttamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja Nopeuttamisryhmän n toimeksianto Työryhmä ja ohjausryhmä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa

Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa Markku Koponen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu 250-vuotisjuhlaseminaari 16.10.2008

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa

Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa SAK SAK syksy 2009 1 Työmarkkinoiden joustavuus haastaa ammatillisen peruskoulutuksen Työmarkkinoiden muutokset ja joustavuus lisääntynyt

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen TIIVISTELMÄ Sosiaali- ja terveysalan johtamisen YAMK-koulutus alkoi Tampereen ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Kesko. Kauppa luo menestystä

Kesko. Kauppa luo menestystä Kesko Kauppa luo menestystä Kaupan ala tarjoaa työtä ja yrittäjyyttä Kauppa on elinkeinoelämän suurin toimiala, joka työllistää runsaat 320 000 henkeä. Ala tarjoaa myös paljon mahdollisuuksia toimia yrittäjänä.

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen Vastausjakaumia TNS Gallup 016 kyselystä Vastaajien lukumääriä Painottamaton Painotettu Akavalaiset 769 816 Muut 58 577 Akavalaiset: Mies 60 7 Nainen 09 5 Alle

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

SIJOITTUMISSEURANTA 2011

SIJOITTUMISSEURANTA 2011 SIJOITTUMISSEURANTA 2011 AlueEnnakko Alueellinen ennakointi työkaluksi Pohjois-Karjalassa -hanke Projektisuunnittelija Hanna Silvennoinen 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 4 2. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA VASTAUSMÄÄRÄT

Lisätiedot

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 204 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.2.205 Pirre Hyötynen, TEK TEKNIIKAN ALAN PALAUTEKYSELY VASTAVALMISTUNEILLE 3.2.205 2 3.2.205 204 ENG:LTÄ VALMISTUNEET, YHTEENVETO /4 Sivunumerot

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012 Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa Teemu Rantanen 7.3.2012 Taustaa YAMK-tutkinto edelleen kohtuullisen uusi ja paikoin heikosti tunnettu > Tarvitaan myös tutkimustietoa

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

Opitaanko Suomessa suomea?

Opitaanko Suomessa suomea? 1/5 Työpajasarja: Suomen kielen taidon vaikutukset kansainvälisten asiantuntijoiden työllistymiseen Yhteenveto 4. työpajasta (7.6. klo 9 12, Helsingin yliopiston Kielikeskuksen juhlasali): Opitaanko Suomessa

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 Yritysyhteistyötutkimus 2014 Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 4.12.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan alan yliopistojen toteuttavat yhdessä palautekyselyn vastavalmistuneille diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Nakkila Pirkko 29.11.2012 Työllistyminen on yksi keskeinen keino syrjäytymisen ehkäisemiseen Riittävät

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen 1 Ennakoinnin määritelmästä Ennakointi on käytettävissä olevalle nykytilaa ja menneisyyttä koskevalle tiedolle perustuvaa tulevan

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisen tavoitteet 31.10.2012 Elise Virnes

Läpäisyn tehostamisen tavoitteet 31.10.2012 Elise Virnes Läpäisyn tehostamisen tavoitteet 31.10.2012 Elise Virnes KOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISIA LINJAUKSIA Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelma 17.6.2011 Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016, KESU Nuorten

Lisätiedot

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO 2 Miksi teknologia! Miksi kone- ja tuotantotekniikka! 3 Teknologiateollisuus mahdollisuuksien maailma Teknologia työllistää

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

!"! #$$% $ &&& #& &#& $!" %%!" &!""$'$()!% ""

!! #$$% $ &&& #& &#& $! %%! &!$'$()!% !"! #$$% $!"# &&& #& &#& $!" %%!" &!""$'$()!% "" !"! &$# *+!,% *&!!&!"!-"". /%-"!". #$$ &&& # & 0 $!"! *+ 1 2"!!" % AMMATTIOSAAMINEN SÄILYTETTÄVÄ TALOUDEN HAASTEISTA HUOLIMATTA Talouden taantuma on tuonut

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti.

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Turun

Lisätiedot

Opettajat rakennemuutoksessa

Opettajat rakennemuutoksessa Opettajat rakennemuutoksessa SOTE-PEDA 2016 -seminaari "Motivoiva muutos" 4. - 5.2.2016 Tampere-talo Hanne Mäki-Hakola Anita Eskola-Kronqvist HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu OPETTAJAT RAKENNEMUUTOKSESSA

Lisätiedot

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Tuulikki Viitala Oulun seudun ammattikorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Opinnäytetyöt ja työelämä Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ Petri Haltia Osataan!-seminaari 27.9.2012 KESU 2011-2016: KORKEAKOULUJEN AIKUISKOULUTUKSELLA LAAJENNETAAN JA PÄIVITETÄÄN OSAAMISTA Lähtökohtia Lähes kolmasosalla korkeakouluihin

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

Muuttuva opettajuus 3 pointtia

Muuttuva opettajuus 3 pointtia Muuttuva opettajuus 3 pointtia Toimitusjohtaja Petri Lempinen Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry @LempinenPetri #ammatillinenkoulutus #amke www.amke.fi 1. Ympäristön muuttuessa koulutus uudistuu

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan O Diakon linjaus opiskelijan yhteiskunnasta ja korkeakoulusta. Tässä ohjelmassa linjataan

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Ajankohtaista opiskelijavalinnoista

Ajankohtaista opiskelijavalinnoista Erityisasiantuntija Joni Penkari, Opetushallitus Ajankohtaista opiskelijavalinnoista Yliopistojen opintoasiainpäivien työpaja Työpajan rakenne Ajankohtaista opiskelijavalintojen kehittämisen yleisestä

Lisätiedot

Ennakointi koulutustoimikunnissa - osaamistarpeiden ennakointi osaksi koulutustoimikuntatyötä. Turku 30.8.2011

Ennakointi koulutustoimikunnissa - osaamistarpeiden ennakointi osaksi koulutustoimikuntatyötä. Turku 30.8.2011 Ennakointi koulutustoimikunnissa - osaamistarpeiden ennakointi osaksi koulutustoimikuntatyötä Turku 30.8.2011 1 KOULUTUSTOIMIKUNTAJÄRJESTELMÄ Valtioneuvoston asetus koulutustoimikuntajärjestelmästä. Koulutustoimikuntajärjestelmä

Lisätiedot

Pidä kiinni tulevaisuudesta

Pidä kiinni tulevaisuudesta Pidä kiinni tulevaisuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulun tavoitteet hallituskaudelle 2015 2019 Pidä kiinni tulevaisuudesta panosta vahvoihin ammattikorkeakouluihin Työelämäläheisyys takaa Suomelle osaajat,

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus 12.4.2010 Henkilökohtaistamismääräys ( 43/011/2006) HAKEUTUMISVAIHE selvitetään haastatteluin ja testauksin henkilön mahdolliset luki- ja oppimisvaikeudet,

Lisätiedot

Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys

Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys SELVITYKSIÄ 2:2017 Helsinki 2017 ISSN 1799-7860 (Verkkojulkaisu) ISSN-L 1799-7860 ISBN 978-952-5978-57-5 (pdf) 2 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA Jorma Tukeva 17.1.2012 KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA 1. TAUSTATIETOJA Sijoittumiskyselyn kohderyhmänä olivat nuorisoasteen opiskelijat, jotka ovat suorittaneet metsäalan perustutkinnon

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen Vuonna 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet yhteiskuntatieteiden maisterit PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Peda-forum 25.8.2010 Lapin Yliopisto, Rovaniemi 25.8.2010 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoululaitoksen haasteet laatu, tehokkuus, vaikuttavuus, kansainvälinen kilpailukyky

Lisätiedot

Osaamista, työtä ja yrittäjyyttä

Osaamista, työtä ja yrittäjyyttä Osaamista, työtä ja yrittäjyyttä Aikuiskoulutus uudistuu Veli-Matti Lamppu 1 Työn eetos muuttuu 2 Ihan mikä tahansa on mahdollista 3 L. Gratton: Shift merkittävät globaalit muutosaallot Teknologiakehitys

Lisätiedot

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Kesätyökysely työnantajille 2012 Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Tutkimuksen toteutus Mitä tutkittiin? Tavoitteena selvittää työnantajien käytäntöjä kesätyöntekijöiden

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

CHEM-A jakson palautetilaisuus. Tapani Vuorinen

CHEM-A jakson palautetilaisuus. Tapani Vuorinen CHEM-A1000 1. jakson palautetilaisuus Tapani Vuorinen Sisältö 10:15 Aloitus ja ohjelma, Tapani 10:20 YTHS:n esittely & SÄTKY-kysely, Anna-Reetta 10:40 Vaihtoon 3. lukuvuotena, Heidi ja Kaisa 11:00 Omat

Lisätiedot

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Työllistämisen tuet yrittäjälle 14.1.2016 Sirpa Kursula 1 Yhteishankintakoulutuksen muodot RekryKoulutus Tuki 70 % TäsmäKoulutus Tuki 50-70 % MuutosKoulutus

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

Tulevaisuuden teologi

Tulevaisuuden teologi Tulevaisuuden teologi Teologikoulutustarveselvitys 2015 Heikki Salomaa Teotar 2 kyselyyn vastanneet (N=527) HY (N=366) 45 % ISY (N=126) 51 % ÅA (N=27) 30 % Koko aineisto Mies (N = 190) 33 % 42 % 48 % 36

Lisätiedot

Terveyspalvelualan Liiton lausunto kehittämissuunnitelmasta

Terveyspalvelualan Liiton lausunto kehittämissuunnitelmasta Opetus ja kulttuuriministeriö Kirjaamo Eila Rissanen Opetus ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta vuosille 2011 2016 Terveyspalvelualan Liiton lausunto

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %.

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %. Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen Päättökysely Kysely toteutetaan opintojen loppuvaiheessa ja se kuvaa opiskelijoiden käsityksiä koulutuksesta sekä heidän työtilanteestaan valmistumisvaiheessa. Kysely

Lisätiedot

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj.

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Työn ja oppimisen integrointi Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Visio Korkeakouluissa on toimivat työkalut ja toimintaympäristöt työn opinnollistamiselle. Tämä antaa opiskelijoille entistä

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot