RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011"

Transkriptio

1 RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011 Tommi Salonen Harri Sjöholm Sampo Viding

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TIIVISTELMÄ... 4 KOULUTUSKYSELYN KESKEISET TULOKSET... 4 TÄRKEIMMÄT TOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA SUOSITUKSET... 5 KOULUTUKSEN NYKYTILA JA HAASTEET... 7 KOULUTUSKYSELYN TULOKSET AMMATILLISET OPPILAITOKSET AMMATTIKORKEAKOULUT YLIOPISTOT JA TIEDEKORKEAKOULUT AMMATILLINEN LISÄ- JA TÄYDENNYSKOULUTUS TULEVIEN VUOSIEN LISÄOSAAMISEN TARVE JA TARPEEN TÄYTTÄMINEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN TULEVAISUUDESSA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA SUOSITUKSET YHTEISET TOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA SUOSITUKSET TOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA SUOSITUKSET AMMATILLISILLE OPPILAITOKSILLE TOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA SUOSITUKSET AMMATTIKORKEAKOULUILLE TOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA SUOSITUKSET YLIOPISTOILLE JA TIEDEKORKEAKOULUILLE TOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA SUOSITUKSET AMMATILLISELLE LISÄ- JA TÄYDENNYSKOULUTUKSELLE TOIMIALAKOHTAISET AINEISTOT ASIANTUNTIJAPALVELUT ELINTARVIKETEOLLISUUS KAUPPA, MATKAILU JA MAJOITUS KIINTEISTÖ-, YMPÄRISTÖ- JA JÄTEHUOLTOPALVELUT PROSESSITEOLLISUUS JA AUTOMAATIO RAKENNUS- JA RAKENNUSTUOTETEOLLISUUS TEKNOLOGIATEOLLISUUS LIITE 1: KOULUTUSKYSELYN TULOKSET TOIMIALOITTAIN ASIANTUNTIJAPALVELUT ELINTARVIKETEOLLISUUS KAUPPA, MATKAILU JA MAJOITUS KIINTEISTÖ-, YMPÄRISTÖ- JA JÄTEHUOLTOPALVELUT PROSESSITEOLLISUUS JA AUTOMAATIO RAKENNUS- JA RAKENNUSTUOTETEOLLISUUS TEKNOLOGIATEOLLISUUS Oy Swot Consulting Finland Ltd 2 (76)

3 JOHDANTO Talous- ja elinkeinoelämän muutosnopeus on kenties suurempi kuin koskaan aiemmin. Muutokset ovat luonteeltaan entistä globaalimpia ja vaikuttavat varsin nopeasti myös toimialojen rakenteisiin, resurssi- ja osaamistarpeisiin ja sitä kautta myös koulutustarpeisiin. Rauman ja Satakunnan kauppakamarit ovat toteuttaneet syksyn 2011 aikana koulutusselvityksen, jossa on koottu yhteen laajasti satakuntalaisen elinkeinoelämän näkemyksiä tulevaisuuden osaamis- ja resurssitarpeista sekä koulutuksen keskeisistä sisällöistä. Tämä selvitystyö on vuonna 2006 toteutetun koulutusselvityksen päivitys. Selvitystyön kohteina olivat satakuntalaisen elinkeinoelämän tarvitsema ammatillinen koulutus, aikuiskoulutus sekä yliopisto- ja korkeakoulukoulutus valituissa toimialaryhmissä ja -klustereissa. Mahdollisimman laajan näkemyksen kokoamiseksi, selvityksen aluksi toteutettiin verkkopohjainen kysely alueen yritysten edustajille. Kyselyyn vastasi noin 200 yritysedustajaa. Kyselyn jälkeen selvitystyötä jatkettiin seitsemällä toimialakohtaisella työkokouksella. Työkokouksissa tunnistettiin kutakin toimialaa koskevat merkittävimmät liiketoimintaympäristön muutokset vuoden 2006 jälkeen, täsmennettiin verkkokyselyn tuloksia sekä muodostettiin toimialan yritysten keskeiset ehdotukset koulutuksen kehittämiseksi Satakunnassa. Työryhmätyöskentely toteutettiin seuraavilla seitsemällä toimialalla: asiantuntijapalvelut elintarviketeollisuus kauppa, matkailu ja majoitus kiinteistö-, ympäristö- ja jätehuoltopalvelut prosessiteollisuus ja automaatio rakennus- ja rakennustuoteteollisuus ja teknologiateollisuus. Koulutusselvityksen toteutukseen osallistui kyselyyn vastanneiden lähes 200 vastaajan lisäksi yli 50 alueen yrityksen edustajaa toimialakohtaisissa työryhmissä. Selvityksen toteutuksesta ja tämän raportin laatimisesta on vastannut Oy Swot Consulting Finland Ltd. Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita aktiivisuudesta sekä toimialaryhmien jäseniä ja puheenjohtajia osallistumisesta ja arvokkaiden näkemysten tuomisesta selvitystyöhön. Jaakko Hirvonsalo Toimitusjohtaja Rauman kauppakamari Juhani Saarikoski Toimitusjohtaja Satakunnan kauppakamari Oy Swot Consulting Finland Ltd 3 (76)

4 TIIVISTELMÄ Rauman ja Satakunnan kauppakamarien koulutusselvityksen päätavoitteena oli selvittää alueen elinkeinoelämän ja yritysten näkemykset valittujen toimialojen konkreettisista koulutuksellisista ja rekrytointeihin liittyvistä liiketoimintalähtöisistä tarpeista tulevaisuuden koulutusrakenteista, huomioiden myös aikuiskoulutustarpeet koulutuksen sisällön ja osaamisen tavoitteista teknologian tasosta tulevaisuudessa sekä sen vaikutuksista osaamis- ja koulutustarpeisiin. Selvitystyön perusteella on laadittu tämä kannanotto Satakunnan tulevaisuuden koulutustoiminnan kehittämiseksi ja alueen tulevan kilpailukyvyn varmistamiseksi. Selvitystyön taustalla on Swot Consultingin vuonna 2006 Rauman ja Satakunnan kauppakamareille laatima koulutusselvitys, joka on osoittautunut hyväksi työkaluksi koulutustoiminnan kehittämisessä Satakunnan alueella. Kauppakamarit ovat jälleen vuonna 2011 tunnistaneet tarpeen arvioida uudelleen Satakunnan alueen nykyistä koulutusrakennetta ja sitä, miten se vastaa alueen elinkeinoelämän ja yritysten tarpeita. Selvitystyön kohteina olivat elinkeinoelämän tarvitsema ammatillinen koulutus, aikuiskoulutus sekä yliopisto- ja korkeakoulukoulutus valituissa toimialaryhmissä ja -klustereissa. Koulutuskyselyn keskeiset tulokset Selvityksen pohjatietona käytettiin alueen yritysten edustajille suunnattua kyselyä, johon vastasi noin 200 yritysedustajaa. Rauman ja Satakunnan kauppakamarit toteuttivat kyselyn omana työnään syksyn 2011 aikana. Kyselyn tulosten perusteella tehdyt tärkeimmät huomiot olivat seuraavat: 2/3 vastaajista oli suhteellisen tyytyväinen ammattioppilaitoksista valmistuneiden tietoihin ja taitoihin. Pahimmiksi puutteiksi ammattioppilaitoksista valmistuneilla arvioitiin ammatilliset taidot, asennoituminen työntekoon ja oma-aloitteisuus, joissa kaikissa noin kolmasosa (33 %) vastaajista piti niitä yrityksen tarpeisiin riittämättöminä. Verrattuna vuoden 2006 kyselyyn ammatillisiin taitoihin oltiin nyt hieman tyytyväisempiä, mutta toisaalta asennoituminen työntekoon koettiin hieman useammin puutteelliseksi yrityksen tarpeisiin nähden kuin vuonna Esimiestaidot arvioitiin riittämättömiksi niin ammattikorkeakouluista (48 %) kuin yliopistoistakin (39 %) valmistuneiden kohdalla. Arviot olivat tosin parantuneet vuoden 2006 kyselystä ammattikorkeakoulujen osalta, jossa vastaava luku oli 60 %. Yliopistojen kohdalla merkittävää muutosta ei kuitenkaan ollut tapahtunut. Tietoteknisen osaamisen arvioi hyväksi tai yrityksen tarpeisiin riittäväksi vähintään 2/3 vastaajista riippumatta siitä, mistä koulusta työntekijä oli valmistunut. Tulokset olivat samansuuntaisia kuin vuoden 2006 kyselyssä. Oy Swot Consulting Finland Ltd 4 (76)

5 Tulevien vuosien merkittävimmät lisäosaamistarpeet kohdistuvat myyntityöhön ja tuotannon ammattityöntekijöihin sekä tietotekniikkaan. Vaikka myyntityö oli merkittävä myös vuoden 2006 kyselyssä, on sen merkitys nyt huomattavasti suurempi. Pääasialliseksi keinoksi osaamistarpeiden täyttämisessä arvioitiin henkilöstön rekrytointi sekä nykyisen henkilöstön kouluttaminen. Vastaajien näkemyksen mukaan yritysten täytyy olla toteuttamassa toimialansa koulutusta tarjoamalla opiskelijoille tutustumis- ja harjoittelupaikkoja sekä osallistua aktiivisemmin koulutuksen suunnitteluun yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Nämä väittämät keräsivät vastauksia myös vuoden 2006 kyselyssä. Lisäksi merkittävä osa vastaajista (80 %) oli täysin tai samaa mieltä väittämästä, jonka mukaan yritysten pitää tukea henkilöstönsä kouluttautumista. Tärkeimmät toimenpide-ehdotukset ja suositukset Kyselyn tulosten ja toimialakohtaisten työryhmätyöskentelyn (7 toimialaryhmää) tulosten perusteella tärkeimmiksi toimenpide-ehdotuksiksi ja suosituksiksi on määritetty seuraavat: Yhteistyötä yritysten ja oppilaitosten välillä on lisättävä sekä koulutuksen suunnittelussa että toteuttamisessa. Tämän varmistamiseksi tulee kehittää uusia yhteistoiminnan muotoja, jollaisia voivat olla esimerkiksi kumppanuussopimukset. Lisäksi yritysten on oltava itse aktiivisia tarjoamalla harjoittelupaikkoja opiskelijoille sekä vierailuluennoitsijoita oppilaitoksille. Tutkintojen suoritusaikoja on pyrittävä lyhentämään esimerkiksi tutkintorakenteita kehittämällä sekä opintojen joustavuutta lisäämällä. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi parantamalla mahdollisuuksia opiskella kesäisin tai iltaisin työn ohessa. Satakunnassa on valittava selkeämmin alueelle tulevaisuudessa tärkeät toimialat, joihin alueen omaa koulutustoimintaa ja -resursseja suunnataan kaikilla tasoilla. Ammattikorkeakoulujen markkinoinnissa sekä opetuksessa on korostettava sitä, että koulutus ei automaattisesti valmista esimiestehtäviin. Näin voidaan varmistaa, että valmistuneilla on realistisempi kuva ensimmäisestä työpaikastaan ja he tulevat töihin paremmin motivoituneina. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen keskinäistä työnjakoa ja valmistuvien opiskelijoiden osaamisprofiileja pitää täsmentää. Ammattikorkeakoulusta valmistuneen pitäisi olla ennen kaikkea ammattinsa käytännön osaaja. Yritysten on tehtävä nykyistä enemmän yhteistyötä koulujen henkilökunnan kanssa esimerkiksi tarjoamalla opinto-ohjaajille mahdollisuuksia tutustua paikallisiin yrityksiin sekä auttamalla heitä tunnistamaan näistä löytyviä vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia. Kaikessa koulutuksessa on korostettava nykyistä enemmän työelämään valmentavaa asennekasvatusta, työelämän perussääntöjä, yritystalouden perustietojen ja -taitojen opetusta sekä riittävää työharjoittelua opintojen alkuvaiheesta lähtien. Oy Swot Consulting Finland Ltd 5 (76)

6 Opiskelijoiden henkilökohtaiset ominaisuudet on otettava koulutuksessa paremmin huomioon. Tämä on toteutettavissa esimerkiksi osittain eriyttämällä esimies- ja asiantuntijakoulutus sekä ottamalla käyttöön haastattelut opiskelijavalinnassa. Koulutustoiminnan haasteita: Ammatillisista oppilaitoksista valmistuneiden asennoituminen työntekoon sekä oma-aloitteisuus ovat tulevaisuudessa keskeisiä tekijöitä tämän koulutustason henkilöstöä rekrytoitaessa. Ammatillisista oppilaitoksista ja ammattikorkeakouluista valmistuneet tarvitsevat usein pitkän perehdytyksen sekä mahdollisesti täydennyskoulutusta voidakseen aloittaa työskentelyn yrityksessä. Yrityksillä on halua lisätä yhteistyötä oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa ja yritykset tunnistavat myös oman vastuunsa tämän yhteistyön kehittämisessä. Keskeisimpiin ongelma-alueisiin, heikkoon työmotivaatioon sekä sosiaalisten taitojen puutteeseen, on vaikea puuttua koulutuksessa, jos lähtötilanne on jo valmiiksi heikko. Koulutukseen olisi saatava riittävä tekemisen meininki, koska nykyinen malli laiskistaa opiskelijoita eivätkä he ole tottuneet normaaliin työelämärytmiin. Alueen vetovoimaa ja houkuttelevuutta pitää kaikin keinoin parantaa, jotta myös muualla opiskelleet kiinnostuvat Satakunnasta. Rekrytointivaikeuksia on edelleen runsaasti. Kehitysehdotuksia: Yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä on tiivistettävä sekä koulutuksen suunnittelussa että toteuttamisessa. Koulutuksen painopisteet on keskitettävä alueen kannalta merkityksellisille toimialoille. Opiskelijoiden valmistumista on nopeutettava ja työuria pidennettävä alkupäästä. Opinto-ohjausta on kehitettävä opiskelijoita paremmin tukevaksi. Harjoittelun merkitystä opinnoissa on korostettava. Ammatillisten taitojen ohella koulutuksessa on painotettava myös asennekasvatusta sekä työelämän perussääntöjä. Ammattikorkeakouluista sekä yliopistoista valmistuneiden esimiestaitoja on edelleen kehitettävä. Oy Swot Consulting Finland Ltd 6 (76)

7 KOULUTUKSEN NYKYTILA JA HAASTEET Tämän koulutusselvityksen taustalla ovat koulutukseen liittyvät tulevaisuuden haasteet. Työmarkkinoilta siirtyy lähitulevaisuudessa eläkkeelle laaja joukko suuriin ikäluokkiin kuuluvia työntekijöitä ja tällä väestön ikärakenteessa tapahtuvalla muutoksella on merkitystä myös tulevaisuudessa vaadittavien palveluiden ja elinkeinorakenteen näkökulmasta. Lisäksi nykyinen taloudellinen tilanne tekee tulevaisuuden ennakoinnista erittäin vaikeaa, erityisesti lähitulevaisuuden osalta. Opetushallituksen arvioin mukaan nuoret ikäluokat pystyisivät täyttämään työpaikkojen lisäyksestä ja poistumaa korvaavista työpaikoista johtuvan työvoimatarpeen melko hyvin. Jos tutkinnon suorittaneiden työvoimaosuudelle asetettu tavoite saavutetaan, on tämä tarve mahdollista täyttää jopa kokonaan. Haasteena ovat kuitenkin työvoiman osaamisvaatimusten ja elinkeino- ja ammattirakenteiden muutoksista aiheutuvat osaavan työvoiman saatavuusongelmat. Opetus- ja kulttuuriministeriö on huolissaan osaavan työvoiman saatavuusongelman osaamisvetoiselle kilpailustrategialle mahdollisesti synnyttämistä ongelmista, joiden seurauksena yhä enemmän myös suunnittelutoimintaa saatetaan siirtää ulkomaille. Eniten työpaikkoja ennakoidaan avautuvan palvelutyöhön, sosiaali- ja terveysalalle sekä teolliseen työhön, joista viimeksi mainitussa poistuman osuus avautuvista työpaikoista on huomattava. Ammattiryhmittäin tarkasteltaessa työpaikkoja odotetaan avautuvan vuoteen 2025 mennessä eniten sosiaalialan työntekijöiden ja ohjaajien, opettajien ja opetusalan muiden asiantuntijoiden, kauppiaiden ja myyjien sekä sairaanhoitajien ja muun terveydenhuollon asiantuntijoiden ammattiryhmissä. Ennakoidut aloittajatarpeet poikkeavat nykyisistä aloittajamääristä neljällä alalla, joita ovat Matkailu-, ravitsemus- ja talousala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Kulttuuriala Luonnontieteiden ala. Näistä kahteen viimeksi mainittuun kohdistuu vähennystarpeita ja kahden ensimmäisen kohdalla olisi lisäystarvetta. Muilla aloilla nykyinen tarjonta ja ennakoitu tarve kohtaavat melko hyvin. Oy Swot Consulting Finland Ltd 7 (76)

8 Lähde: Opetushallitus Lähde: Opetushallitus Oy Swot Consulting Finland Ltd 8 (76)

9 Satakunnan alueen työllisten ikärakenteen kuvaaja on vinoutunut ja toisaalta työmarkkinoilta poistuvien määrä pysyttelee pidemmälläkin aikavälillä työmarkkinoille tulevien määrää selvästi korkeammalla tasolla. Oy Swot Consulting Finland Ltd 9 (76)

10 Satakunnan alueen ammattikohtaisessa tarkastelussa työpaikkojen muutoskehitys on negatiivista kolmen ryhmän kohdalla, joita ovat metallityöntekijät, koneasentajat sekä taloushallinnon toimistotyöntekijät. Eniten työpaikkojen lisäystä on puolestaan odotettavissa kaupan alalla, sairaanhoidossa ja muussa terveydenhuollossa sekä sosiaalialalla. Kahdessa jälkimmäisessä kuvaajassa sekä poistumaa että työpaikkojen lisäystä on tarkasteltu yksityiskohtaisemmin ammattiryhmittäin. Oy Swot Consulting Finland Ltd 10 (76)

11 Oy Swot Consulting Finland Ltd 11 (76)

12 Haasteita ja muutospaineita aiheuttavat edellisten lisäksi ainakin seuraavat asiat: Hallitusohjelmassa todetaan, että oppilaitosverkkoa sopeutetaan väestökehitykseen koulutuksen saatavuus ja sivistyksellinen yhdenvertaisuus maan kaikissa osissa turvaten. Samalla kuitenkin todetaan, että jokaisessa maakunnassa on yksi tai useampi korkeakoulu. Hallitusohjelmassa halutaan uudistaa ammatillisen koulutuksen rahoitus, jolla tavoitellaan esimerkiksi koulutuksen läpäisyn parantamista ja nopeampaa siirtymistä työelämään. Myös ammattikorkeakoulutuksen rahoitusta halutaan uudistaa ja ammattikorkeakoulujen rahoitus tulee siirtymään kunnilta valtiolle tavalla, joka arvioidaan valtionosuusjärjestelmän kokonaisuudistuksen aikataulussa. Opetus- ja kulttuuriministeriössä on valmisteilla uudistuksia korkeakoulujen haku- ja valintamenettelyihin, joilla pyritään parantamaan uusien ylioppilaiden ja muiden ilman opiskelupaikkaa olevien asemaa. EK:n jäsenyritysten mukaan niiden havaitsemat rekrytointivaikeudet liittyvät työnhakijoiden ammattiosaamiseen, työntekijän henkilöön sekä työpaikkaan liittyviin tekijöihin. Työnhakijoiden puutteellisen ammattiosaamisen taustalla ovat yleensä riittämätön koulutus, tarvittavan erikoisosaamisen puuttuminen tai liian vähäinen työkokemus. Tämän selvityksen piiriin kuuluvaa koulutusta antavat Satakunnassa ainakin seuraavat oppilaitokset: Ammatillinen ja aikuiskoulutus Korkeakoulutus Sataedu Satakunnan koulutuskuntayhtymä WinNova Länsirannikon koulutus Oy Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto Kankaanpään opisto Palmgren-konservatorio Suomen ilmailuopisto Satakunnan oppisopimuskeskus Satakunnan ammattikorkeakoulu, SAMK Diakonia-ammattikorkeakoulu, Länsi-Porin toimipaikka Porin yliopistokeskus - Tampereen teknillinen yliopisto - Turun yliopisto - Tampereen yliopisto - Aalto-yliopisto Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikkö Oy Swot Consulting Finland Ltd 12 (76)

13 KOULUTUSKYSELYN TULOKSET Koulutusselvityksen ensimmäisenä vaiheena toteutettiin satakuntalaisten yritysten edustajille suunnattu verkkokysely, johon vastasi yhteensä 197 vastaajaa. Kyselyyn vastaajat jakautuivat taustamuuttujien suhteessa seuraavassa taulukossa esitetyllä tavalla: Vastaajien määrä Vastaajat 2006 Yrityksen pääasiallinen toimiala Asiantuntijapalvelut* Elintarviketeollisuus** 4 Kauppa, majoitus tai matkailu Kiinteistö- ja ympäristöpalvelut, jätehuolto 4 6 Prosessiteollisuus ja automaatio 9 23 Rakennus- ja rakennustuoteteollisuus Teknologiateollisuus Muu Yrityksen henkilöstön määrä alle 10 henkeä henkeä henkeä henkeä yli 250 henkeä Yrityksen liikevaihto alle 1 M /v M /v M /v M /v yli 20 M /v * Asiantuntijapalveluiden ryhmää vastasi 2006 toteutetussa kyselyssä KIBS, tietointensiiviset asiantuntijapalvelut tai tietotekniikka. ** Elintarvikeryhmää ei ollut vuoden 2006 kyselyssä. Vastaajien taustat osoittavat, että kyselyn vastaajista huomattava osa oli Satakunnan suurten yritysten edustajia, koska pienistä yrityksistä tulleiden vastausten määrä on selkeästi pieni verrattuna näiden yritysten osuuteen koko alueen yritysmäärästä. Toimialakohtaisen käsittelyn ulkopuolelle jäi 25 % kaikista vastauksista, kun 49 vastaajaa on valinnut yrityksen toimialaksi kohdan muu. Nämä vastaukset sisältyvät kuitenkin seuraavassa esitettäviin koko kyselyn yleisiin tuloksiin. Seuraavassa on käsitelty koko kyselyn tuloksia kaikkien vastaajien osalta. Toimialakohtaisesti tuloksia on esitelty liitteessä 1. Lisäksi toimialakohtaisia tuloksia on käsitelty erikseen toimialojen työryhmien erillisissä yhteenvedoissa. Oy Swot Consulting Finland Ltd 13 (76)

14 Ammatilliset oppilaitokset Ammatillisista oppilaitoksista valmistuneiden osalta vastaajista: Lähes 60 % piti valmistuneiden ammatillisia tietoja ja taitoja niin hyvinä, että henkilöt pystyvät aloittamaan työskentelyn yrityksessä heti tai lyhyen perehdyttämisen jälkeen. Tulos on selvästi parempi verrattuna vuoden 2006 kyselyyn, jossa lyhyen perehdyttämisen todettiin riittävän ainoastaan 33 % valmistuneista. Yli 60 % arvioi yrityksen tarpeiden kannalta hyviksi tai riittäviksi tiimi- ja yhteistyötaidot, tietotekniset taidot sekä kielitaidot. Tältä osin tulokset ovat hyvin samankaltaisia kuin vuonna Yli kolmannes arvioi yrityksen tarpeiden kannalta puutteellisiksi valmistuneiden ammatilliset taidot, asennoitumisen työntekoon ja oma-aloitteisuuden. Kyselyyn vastanneiden kommentteja ammatillisiin oppilaitoksiin liittyen: Useita eri kehitystarpeita (täsmällisyys ja asiallinen käytös, englannin kielen taidot yms.) Työssä oppimisen määrä on maksimissa. Prosessinhoitajakoulutuksen markkinointia. Aktiivista yhteistyötä tehtävä yritysten kanssa että tarpeet tulee Turvallisuuteen ja asenteeseen liittyvää opetusta pitäisi petrata. Opettajien yritysvierailuja. Olkaa ajoissa hereillä ja pyrkikää vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin Mahdollisuus suorittaa ammatillinen oppilaitos iltakouluna. Sopisi monelle uudelleen kouluttautuvalle tai nykynuorisolle. Lisää ammattikoulutusta Oy Swot Consulting Finland Ltd 14 (76)

15 Lisää tiedottamista Hienojen tietokoneavusteisten opetusvälineiden välissä kiinnittäkää opetuksessa (ja kasvatuksessa) huomio olennaiseen eli asenteeseen. Turha työntää tuutista läpi (vaikka siitä saattekin rahat) oppilasta joka ei vaivaudu noudattamaan edes alkeellisia aikatauluja. Työpaikalla tehdään yleensä töitä jollain tiimillä joka aloittaa työt tietyllä kellonlyömällä ja lopettaa toisella, se väli on työaikaa. Opiskelua tähdättävä ammattiin, ei vain koulutusta koulutuksen vuoksi. Vaatimustaso on nostettava suorituksissa ja tuotava lähemmäs todellista työelämää. Vastattava työelämän haasteita. Hyvä että koulussa tuetaan itsetuntoa mutta varsin monilta nuorilta puuttuu realistinen käsitys siitä miten työuralla noustaan tyvestä puuhun. Toiset toki nopeammin kuin toiset mutta ei sinne latvaan heti ponkaista. Pitäkää opiskelijoiden motivaatio korkealla järjestämällä joka päivä täysipainoista ohjelmaa ja oppitunteja Pitäkää opiskelijoiden motivaatiosta huolta järjestämällä opiskelu niin, että päivät noudattavat jo valmiiksi normaalia työelämää. Joka päivä koulua ja mielellään useampi tunti. Ammattikorkeakoulut Ammattikorkeakouluista valmistuneiden osalta vastaajista: yli 80 % piti valmistuneiden teoreettisia taitoja hyvinä tai riittävinä yrityksen tarpeisiin, mutta tietojen soveltamistaitojen osalta tyytyväisten vastaajien osuus pieneni hieman yli 60 %:iin. Molempien osalta tulokset ovat hieman parempia verrattuna vuoden 2006 kyselyn tuloksiin. Selkeä enemmistö (80 %) oli sitä mieltä, että valmistuneiden tiimi- ja yhteistyötaidot ovat hyvät tai riittävät yrityksen tarpeisiin. Tulos vastaa 2006 tulosta. Lähes puolet (48 %) arvioi valmistuneiden esimiestaidot puutteellisiksi yrityksen tarpeisiin, mutta tulos on kuitenkin parempi kuin vuonna 2006 (62 %). Selkeän enemmistön mielestä valmistuneiden tietotekninen osaaminen ja kielitaito ovat vähintäänkin riittäviä yrityksen tarpeisiin. Lähes 75 % piti valmistuneiden ammatillisia tietoja ja taitoja niin hyvinä, että henkilöt pystyvät aloittamaan työskentelyn yrityksessä heti tai lyhyen perehdyttämisen jälkeen. Tulos on selvästi parempi verrattuna vuoden 2006 kyselyyn, jossa lyhyellä perehdyttämisellä selvisi 43 % valmistuneista. Oy Swot Consulting Finland Ltd 15 (76)

16 Kyselyyn vastanneiden kommentteja ammattikorkeakouluihin liittyen: Yhteistyötä oppilaitosten ja liike-elämän välillä on lisättävä. Täytyy muistaa, että Olkiluoto asiassa on saatava pilkku kohdalleen. Jos ja kun hanke starttaa, on koulutuksen aloitus myöhässä. Esimiehen rooli työyhteisössä on muuttunut. Jatkossa he tulevat olemaan enemmän valmentajia kuin työnjohtajia. Käytännön työn ja tekniikan ymmärtäminen on toisaalta tärkeää. Teknikkokoulutus takaisin Työnjohdollista täydennyskoulutusta kaivataan Teknikkokoulutus takaisin!!!! Työn ohessa opiskelevalle on vaadittava samoja tukia, kuin kokoaikaisesti opiskelevalle, jos opinnot etenevät suunnitellussa normiajassa. Päiväopiskelu ilman työtä opettaa ihmisistä laiskoja, koska jos työskentelet ja saat palkkaa tuet menevät tai iltaopiskelija ei saa mitään tukia ei edes opiskelijakorttia. Mikä on suorastaan naurettavaa. Puhumattakaan verovähennyksiä koulumatkoilta esim. Pori-Rauma- Pori. Tradenomeja näyttäisi olevan jo valmiina muutaman kymmenen vuoden tarpeisiin... Emme valitettavasti pysty tarjoamaan kaikille koulutusta vastaavaa asiantuntijatyötä. Yliopistot ja tiedekorkeakoulut Yliopistoista ja tiedekorkeakouluista valmistuneiden osalta vastaajista: Selkeä enemmistö (71 %) piti valmistuneiden teoreettisia taitoja hyvinä tai riittävinä yrityksen tarpeisiin, mutta tietojen soveltamistaitojen osalta tyytyväisten vastaajien osuus pieneni Oy Swot Consulting Finland Ltd 16 (76)

17 vajaaseen kahteen kolmasosaan (60 %). Tulokset ovat hyvin samansuuntaisia vuoden 2006 kyselyn tulosten kanssa. Enemmistö (64 %) oli sitä mieltä, että yliopistoista valmistuneiden tiimi- ja yhteistyötaidot ovat hyvät tai riittävät yrityksen tarpeisiin. Tässäkään ei ole juuri muutosta vuoteen % arvioi valmistuneiden esimiestaidot puutteellisiksi yrityksen tarpeisiin vuoden 2006 tapaan. Selkeän enemmistön mielestä taas valmistuneiden tietotekninen osaaminen ja kansainvälisyysosaaminen ovat vähintäänkin riittäviä yrityksen tarpeisiin. Yliopistoista ja tiedekorkeakouluista valmistuneiden ammatilliset tiedot ja taidot arvioitiin parhaimmiksi. Itsenäisen työskentelyn yrityksissä pystyy lyhyen perehdytyksen jälkeen aloittamaan kaksi kolmesta (66 %) ja lähes välittömästi työskentelyn pystyy aloittamaan noin 12 %. Täydennyskoulutusta yliopistoista tai tiedekorkeakouluista valmistuneet eivät arvioiden mukaan tarvitse. Kyselyyn vastanneiden kommentteja yliopistoihin ja tiedekorkeakouluihin liittyen: Lisäkoulutusta ammattikorkeakouluista valmistuville. Tällöin myös johtajakoulutusta opintoohjelmaan. Henkilöstöhallintoa tähän päivään. Erityisesti dokumentinhallintaan liittyvä osuus ydinvoimarakentamisesta voisi tulla yliopistokeskuksen harteille. Meidän tulee vielä erityisesti muistaa, että ellei näitä asioita kouluteta/opetella etukäteen, ne on tehtävä työn ohessa. Väitän, että suuri osa nykyisen laitoksen (OL 3) rakentamisen viiveistä, johtuu tästä osaamattomuudesta, jolloin asiat vain ovat kestäneet kauemmin Teillä on aika hyvä tarjonta, kun vain ehtisi mukaan. Oy Swot Consulting Finland Ltd 17 (76)

18 Emme yrittäjinä tunne mahdollisuuksia. "Kiitos, oppilaat tulevat hyvällä asenteella töihin." Ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus Ammatillisesta lisä- ja täydennyskoulutuksesta valmistuneiden osalta vastaajista: Noin puolet (42 53 %) vastaajista arvioi osaamistason vähintään riittävän hyväksi yrityksen tarpeisiin. Yli 50 % arvioi tiimi- ja yhteistyötaidot sekä tietoteknisen osaamisen riittävän hyviksi yrityksen tarpeisiin. Noin viidennes vastaajista ei osannut arvioida lisä- ja täydennyskoulutuksesta valmistuneiden tietoja ja taitoja pyydetyillä osa-alueilla. Ammatillisesta lisä- ja täydennyskoulutuksesta valmistuneiden taidot jakautuivat melko samalla tavalla ammattikorkeakouluista valmistuneiden kanssa. Yllättävänä voidaan pitää sitä, lisä- ja täydennyskoulutuksesta valmistuneista 7 % vaatii pitkän perehdytyksen ja täydennyskoulutusta voidakseen aloittaa työskentelyn yrityksissä. Kyselyyn vastanneiden kommentteja ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen liittyen: Lisätkää yhteistyötä liike-elämän kanssa. Täydennyskoulutus paremmin esiin. Oy Swot Consulting Finland Ltd 18 (76)

19 Enemmän ammatillista iltaopiskelua, ei harrastekursseja vain iltaisin. Mahdollisuuksien markkinointi. Oppisopimuskoulutus tulee olemaan jatkossa isossa roolissa. Lähestykää enemmän yrityksiä. Myös turvallisuuteen ja asenteeseen liittyvää koulutusta. Älkää kouluttako väkisin henkilöitä, jotka eivät halua koulutusta --> monella huono motivaatio Tulevien vuosien lisäosaamisen tarve ja tarpeen täyttäminen Pyydettäessä vastaajia arvioimaan yritystensä tulevaa lisäosaamisen tarvetta muutaman seuraavan vuoden aikana, selkeästi merkittävimmiksi osa-alueiksi nousivat myyntityö sekä tuotannon ammattityöntekijät. Tarpeet tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa arvioitiin yksittäisistä osa-alueista vähämerkityksisimmiksi. Vuoden 2006 kyselyssä kysyttiin, mihin toimintoihin uudet työntekijät olivat tuolloin sijoittuneet. Tuolloin tuotannon/valmistuksen arvioitiin vieneen suurimman osan rekrytoiduista henkilöistä. Tässä kyselyssä keskitasoa oleva asiakaspalvelu oli tuolloin toiseksi eniten vastauksia kerännyt toiminto. Myyntiä ja markkinointia arvioitiin yhteisesti 2006 ja tämä osa-alue oli tuolloin kolmanneksi merkittävin. Tulevaisuuden lisäosaamistarpeen täyttämisessä eniten pääasiassa -arvioita keräsi uuden henkilöstön rekrytointi. Toinen suosittu vaihtoehto oli nykyisen henkilöstön kouluttaminen Oy Swot Consulting Finland Ltd 19 (76)

20 kyseisillä osa-alueilla. Vuokratyövoiman käyttöön osaamistarpeiden täyttämisessä vastaajat uskoivat turvauduttavan jonkin verran tai ei lainkaan. Koulutuksen järjestäminen tulevaisuudessa Yleisiin tulevaisuuden koulutuksen järjestämiseen liittymiin väittämiin vastaajat ottivat kantaa seuraavasti: Pääosa vastaajista (91 %) oli täysin tai pääosin samaan mieltä, että yritysten tulee olla toteuttamassa toimialan koulutusta tarjoamalla opiskelijoille tutustumis- ja harjoittelupaikkoja. Lisäksi 84 % vastaajista oli täysin tai pääosin samaa mieltä, että yritysten pitää osallistua enemmän koulutuksen suunnitteluun yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Vastaavat luvut olivat vuoden 2006 kysellyssä 94 % ja 90 %. Merkittävä osa jakoi näkemykset, joiden mukaan yritysten pitää osallistua oman toimialan yhteisiin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeisiin sekä yritysten pitää sponsoroida henkilöstönsä kouluttautumista. Täysin tai vähän eri mieltä liittyen väitteeseen, jonka mukaan yritysten pitää osallistua oman toimialan koulutukseen rahoittamalla tai sponsoroimalla oppilaitoksia oli 69 % vastaajista. Vastaava luku 2006 oli 76 %. Oy Swot Consulting Finland Ltd 20 (76)

21 Yli 40 % vastaajista oli täysin tai vähän eri mieltä väitteen kanssa, jonka mukaan Satakunnan oppilaitoksista valmistuu yrityksen tarpeisiin soveltuvaa työvoimaa. Ulkomaalaisista oppilaitoksista valmistuneiden määrän kasvuun rekrytoinneissa uskottiin vaihtelevasti. Oy Swot Consulting Finland Ltd 21 (76)

22 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA SUOSITUKSET Koulutusselvityksen kyselyn tulosten ja toimialakohtaisten työryhmien työskentelyn tulosten perusteella on tehty seuraavat toimenpide-ehdotukset ja suositukset koulutustoiminnan kehittämiseksi Satakunnassa: Yhteiset toimenpide-ehdotukset ja suositukset Kaikkia selvityksen piiriin kuuluneita koulutustoimintoja koskevat yhteiset toimenpide-ehdotukset ja suositukset ovat: 1. Sekä kyselyn tuloksista että työryhmissä käydyistä keskusteluista selviää, että yrityksissä koetaan oppilaitosyhteistyön tiivistämisen erittäin tärkeäksi. Yritysten edustajat ilmoittavat olevansa käytettävissä koulutusasioissa ja toivovat aktiivisempaa yhteistyötä sekä opetuksen suunnittelussa että toteuttamisessa. Siksi tulevaisuudessa: On panostettava uusiin yhteistyömuotoihin, kuten kumppanuussopimuksiin Yritysten on aktiivisesti tarjottava omaa osaamistaan oppilaitosten käyttöön esimerkiksi vierailuluentojen muodossa Oppilaitosten henkilökunnalle on tarjottava mahdollisuuksia tutustua käytännön työelämään ja tätä kautta paikallisten yritysten tarpeisiin. 2. Opinnot kestävät nykyisin liian kauan eikä opiskelijoita saada riittävän nopeasti mukaan työelämään. Toisaalta opintonsa päättäneiden valmiudet siirtyä työelämään ovat usein liian heikot, sillä opiskelun aikana ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota työelämän käytäntöihin. Tulevaisuudessa: On lisättävä koulutuksen joustavuutta tarjoamalla paremmat mahdollisuudet suorittaa opintoja kesäisin ja iltaisin. On panostettava työelämään valmentavaan asennekasvatukseen ja työelämän perussääntöjen opettamiseen. On taattava opiskelijoille riittävät työharjoittelumahdollisuudet jokaisella koulutustasolla sekä tarjottava perusopinnot yritystaloudesta. 3. Satakunnassa on tunnistettava alueelle tärkeät toimialat ja/tai osaamisalueet, joihin koulutusresursseja suunnataan kaikilla tasoilla. Toimialaryhmissä tällaisiksi toimialoiksi ja/tai osaamisalueiksi tunnistettiin: Taloushallinto Meriteollisuus Koneenrakennus Ydinvoima-ala sekä Energia ja ympäristö. 4. Työryhmissä käydyissä keskusteluissa yritysten edustajat esittivät laajalti huolta siitä, että koulutuksen markkinoinnissa ja vielä koulutuksen aikanakin luodaan tulevista työtehtävistä sellaisia mielikuvia, jotka eivät vastaa todellisuutta. Tämän seurauksena valmistuneilla työnhakijoilla on epärealistiset odotukset ensimmäisestä työpaikastaan ja koettu pettymys Oy Swot Consulting Finland Ltd 22 (76)

TYÖELÄMÄN OSAAMISTARVESELVITYS LIITEAINEISTO 27.11.2014

TYÖELÄMÄN OSAAMISTARVESELVITYS LIITEAINEISTO 27.11.2014 TYÖELÄMÄN OSAAMISTARVESELVITYS LIITEAINEISTO 7..4 Sisällys Toimialojen vertailu keskiarvoittain Asiantuntijapalvelut Kauppa ja matkailu Kiinteistö- ja jätehuolto Prosessiteollisuus ja automaatio Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Peer Haataja. Työelämän ja ammatillisen aikuiskoulutuksen yhteistyö

Peer Haataja. Työelämän ja ammatillisen aikuiskoulutuksen yhteistyö 16.3.2016 Peer Haataja Työelämän ja ammatillisen aikuiskoulutuksen yhteistyö Osaamistarveselvitys 2015 - tavoitteet Työelämän osaamistarveselvitys sai alkunsa tunnistetusta tarpeesta selvittää, kuinka

Lisätiedot

Millaista osaamista yritykset tarvitsevat lähivuosina? Kauppakamarin osaamisselvitys vuoteen 2016

Millaista osaamista yritykset tarvitsevat lähivuosina? Kauppakamarin osaamisselvitys vuoteen 2016 Millaista osaamista yritykset tarvitsevat lähivuosina? Kauppakamarin osaamisselvitys vuoteen 2016 Kyselyn toteutus Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyritykset. Kyselyyn osallistui 17 kauppakamaria.

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Yrityksenne henkilömäärä: 2-4 16 20,00% 5-9 17 21,25% 10-49 21 26,25% 4.

Lisätiedot

Osaajat kohtaavat seminaari 24.1.2007. Tarja Tuominen. 24.1.2007 Osaava henkilöstö - menestyvät yritykset 1

Osaajat kohtaavat seminaari 24.1.2007. Tarja Tuominen. 24.1.2007 Osaava henkilöstö - menestyvät yritykset 1 Osaajat kohtaavat seminaari 24.1.2007 Tarja Tuominen 1 Esityksen rakenne EK:n työvoimatiedustelu 2006 henkilöstömäärän kehitys (lokakuu 2006-lokakuu 2007) EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Työelämässä tarvittavan osaamisen kehittäminen ammatillisen koulutuksen haasteet ja mahdollisuudet

Työelämässä tarvittavan osaamisen kehittäminen ammatillisen koulutuksen haasteet ja mahdollisuudet Työelämässä tarvittavan osaamisen kehittäminen ammatillisen koulutuksen haasteet ja mahdollisuudet Marina Congress Centre 26.2.2007 Heikki Suomalainen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Toimintaympäristön

Lisätiedot

Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot Alueellinen vesihuoltopäivä, Kouvola, 19.3.2015 Vesihuoltoalan koulutus ja osaamiskriteerit Koulutuspäällikkö Anna-Maija Hallikas 18.3.2015 1 Esiintyjän nimi Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta. Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10.

Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta. Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10. Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10.2008 2 Tutkintojen sisällöistä ja tavoitteista (A352/2003): Ammattikorkeakoulututkinnot

Lisätiedot

Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta

Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakoulututkinnon

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS

RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS Petri Merisaari Harri Sjöholm 23.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TIIVISTELMÄ... 4 KOULUTUSKYSELYN KESKEISET TULOKSET...4 TÄRKEIMMÄT TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista Yritysyhteistyötutkimus 2014 Julkinen yhteenveto tutkimusraportista 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten tarjoamista

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA OPISKELUPAIKAN VALINTA ON ISO PÄÄTÖS, MUTTA LOPPUELÄMÄÄSI SE EI LUKITSE. UNELMA-AMMATIIN VOI PÄÄTYÄ MONTAA ERI REITTIÄ JA MINKÄ IKÄISENÄ TAHANSA. KATSO ARMANIN TARINA TÄSTÄ

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia Ennakointiseminaari 16.2.2016 Ilpo Hanhijoki Esityksen sisältö 1. Työvoima ja koulutustarpeet 2020- luvulla - ennakointituloksia 2. Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Osaamis- ja koulutustarpeet tekniikan alalla

Osaamis- ja koulutustarpeet tekniikan alalla Osaamis- ja koulutustarpeet tekniikan alalla Turun Kauppakorkeakoulu Yritystoiminnan tutkimus- ja koulutuskeskus Sari Stenvall-Virtanen Esityksen kohdentuminen ja eteneminen Esityksen taustana ESR-ennakointihankkeissa

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillinen koulutus: Hallitusohjelman ja KESU-luonnoksen painopisteet Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa

Lisätiedot

Yritysselvitys tulevaisuuden osaamistarpeista teknologiateollisuuden alalla 6.11.2014

Yritysselvitys tulevaisuuden osaamistarpeista teknologiateollisuuden alalla 6.11.2014 Yritysselvitys tulevaisuuden osaamistarpeista teknologiateollisuuden alalla 6.11.2014 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää teknologiateollisuuden toimijoilta alan tulevaisuuden koulutus-

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Sijoittumisen yhteisseuranta

Sijoittumisen yhteisseuranta Sijoittumisen yhteisseuranta Seuraavat korkeakoulut keräsivät vuonna 2009 yhteistyössä tietoa valmistuneistaan Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Hämeen

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Poolian palkkatutkimus 2011

Poolian palkkatutkimus 2011 Poolian palkkatutkimus 2011 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa sekä

Lisätiedot

Energia-alan osaamis- ja työvoimatarpeet yritysselvitys. Kevät 2013

Energia-alan osaamis- ja työvoimatarpeet yritysselvitys. Kevät 2013 Energia-alan osaamis- ja työvoimatarpeet yritysselvitys Kevät 2013 Yritysvastaajia 22 yli kolmannes vastaajista edusti yli 500 työntekijän yritystä Yrityksen toimintaympäristö energia-alalla 45,00 % 4

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta Kummiyritystoiminta on konseptoitu ja pilotoitu Tulevaisuuden ammattiosaajat pk-yrityksissä Etelä-Pohjanmaalla -hankkeessa vuosina 2012-2014 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammattilaisen kädenjälki 8.11.2017 Helsinki Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen

Lisätiedot

LAPLAND Above Ordinary

LAPLAND Above Ordinary LAPLAND Above Ordinary Lapin palaute Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotukseen ammatillisen peruskoulutuksen koulutustarjontaan ja kokonaisopiskelijamääriä koskevaan suunnitelmaan vuosille 2013-2016.

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyden ja talouden kehitys

Satakunnan työllisyyden ja talouden kehitys Satakunnan työllisyyden ja talouden kehitys Syksy 2017 Hannu Ahvenjärvi ja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus 29.9.2017 Työllisyyskehitys Satakunnassa Työttömyyden kasvu taittui v. 2016. Tänä vuonna

Lisätiedot

Case 6: Koulutus reformin muutos kuinka taataan puutuotealan osaaminen tulevaisuudessa

Case 6: Koulutus reformin muutos kuinka taataan puutuotealan osaaminen tulevaisuudessa Case 6: Koulutus reformin muutos kuinka taataan puutuotealan osaaminen tulevaisuudessa Marko Saaranen, yksikönjohtaja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä marko.saaranen@jao.fi Ammatillinen koulutus Reformi

Lisätiedot

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA Vastaajia oli 18.10.2013 mennessä yhteensä 165. Vastaajat ovat jakautuneet melko epätasaisesti eri koulutusalojen kesken, minkä takia tämän koosteen

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta elinkeinoelämän näkökulmasta Mirja Mirja Hannula Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta M/S Mariella 4.5.2017 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Maiju Korhonen #AMIS2016 Mikä on AMIS-tutkimus? Miten aineistonkeruu toteutettiin? Mitkä

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

Kauppa vetovoimaisena työnantajana

Kauppa vetovoimaisena työnantajana Kauppa vetovoimaisena työnantajana Puheenjohtaja Ann Selin Vähittäiskaupan ennakointiseminaari 10.3.2015 PAM lukuina Jäseniä 232 381 (31.12.2014) Naisia n. 80 % jäsenistä Nuoria, alle 31-vuotiaita 30 %

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus elinkeinoelämän näkökulmasta

Ammatillinen koulutus elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillinen koulutus elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillisen koulutuksen merkitys kunnille ja elinkeinoelämälle -seminaari 11.5.2011 Sanna Halttunen-Välimaa Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Turun toimisto

Lisätiedot

Tavoitteena hallitusohjelma Puolueiden ja AMKE:n tavoitteita ammatillisen koulutuksen kehittämiseen

Tavoitteena hallitusohjelma Puolueiden ja AMKE:n tavoitteita ammatillisen koulutuksen kehittämiseen Tavoitteena hallitusohjelma 2015-2019 Puolueiden ja AMKE:n tavoitteita ammatillisen koulutuksen kehittämiseen AMKE:n yhteistyöfoorumi 24. 26.3.2015 Ammatillisen koulutuksen verkon on oltava alueellisesti

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Humanistisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

Koulutuksen tarjoamat valmiudet tulevaisuuden osaajille. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät HML 3.-4.4.2014

Koulutuksen tarjoamat valmiudet tulevaisuuden osaajille. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät HML 3.-4.4.2014 Koulutuksen tarjoamat valmiudet tulevaisuuden osaajille Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät HML 3.-4.4.2014 Markku Kainuun Suonpää, ammattiopisto, opettaja, aikuiskoulutus NTM, tutkintovastaava Ohjelma

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa

Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa Markku Koponen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu 250-vuotisjuhlaseminaari 16.10.2008

Lisätiedot

Maahanmuuttajien saaminen työhön

Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien kotoutumisessa kielitaito ja jo olemassa olevan osaamisen tunnistaminen ovat merkittävässä roolissa oikeiden koulutuspolkujen löytämiseksi ja maahanmuuttajien

Lisätiedot

EK:n näkemyksiä maahanmuuttajien koulutukseen ja työllistymiseen

EK:n näkemyksiä maahanmuuttajien koulutukseen ja työllistymiseen EK:n näkemyksiä maahanmuuttajien koulutukseen ja työllistymiseen V-S:n koulutusstrategia/ Maahanmuuttajakoulutuksen teemaryhmä 8.6.2012 Sanna Halttunen-Välimaa EK Turku Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti

Lisätiedot

Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012

Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012 Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012 Kyselyn taustatiedot Kysely lähetettiin kaikkiaan neljään lukioon ja yhteen ammattioppilaitokseen Rauman Kauppakamarin alueella Kysely kohdistettiin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Jyväskylän seudun työryhmän näkemyksiä 27.11.2008 2008 Olli Patrikainen Johtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Kannattavan Kannattavan

Lisätiedot

Oppisopimus -toimintamallin arviointi - Perusraportti

Oppisopimus -toimintamallin arviointi - Perusraportti Oppisopimus toimintamallin arviointi Perusraportti 1. Olen Vastaajien määrä: 8 0 1 2 3 työelämän edustaja opiskelija opettaja koulutusorganisaation johtoa 2. Yllä olevan oppisopimusmallin (kuva) selkeys

Lisätiedot

SIJOITTUMISSEURANTA 2011

SIJOITTUMISSEURANTA 2011 SIJOITTUMISSEURANTA 2011 AlueEnnakko Alueellinen ennakointi työkaluksi Pohjois-Karjalassa -hanke Projektisuunnittelija Hanna Silvennoinen 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 4 2. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA VASTAUSMÄÄRÄT

Lisätiedot

Kesko. Kauppa luo menestystä

Kesko. Kauppa luo menestystä Kesko Kauppa luo menestystä Kaupan ala tarjoaa työtä ja yrittäjyyttä Kauppa on elinkeinoelämän suurin toimiala, joka työllistää runsaat 320 000 henkeä. Ala tarjoaa myös paljon mahdollisuuksia toimia yrittäjänä.

Lisätiedot

METSÄ- JA PUUALAN YRITYSTEN OSAAMISTARVEKARTOITUS VIRROILLA JA LÄHIKUNNISSA TA M K, LIIKETA LOUS, V IRRAT

METSÄ- JA PUUALAN YRITYSTEN OSAAMISTARVEKARTOITUS VIRROILLA JA LÄHIKUNNISSA TA M K, LIIKETA LOUS, V IRRAT METSÄ- JA PUUALAN YRITYSTEN OSAAMISTARVEKARTOITUS VIRROILLA JA LÄHIKUNNISSA SINIKKA PIITTA LA OPISKELIJA TA M K, LIIKETA LOUS, V IRRAT Haastatteluraportti Toteutettiin keväällä 2017 Haastatteluja tehtiin

Lisätiedot

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Osaavaa työvoimaa hoito- ja hoiva-alan tarpeisiin -palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 20.10.2009

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Kartoituksen tausta ja tavoitteet TäsmäProto-projektin uusiutuvan energian toimialan osaamis-

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun maakunta kuntayhtymä, koulutustoimiala Esa Toivonen Kajaani 13.10.2008 1 Pääkohdat Aluksi Kainuun koulutus ja sen ohjaus Opiskelijan

Lisätiedot

Poolian palkkatutkimus 2012

Poolian palkkatutkimus 2012 Poolian palkkatutkimus 2012 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa sekä

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä

Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä Toimitusjohtaja Kari Juntunen, Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr Koulutusluokitus on vuodelta 2000

Lisätiedot

Työnjohtokoulutuskokeilujen tilannekatsaus ja työnjohto-osaamista koskevat selvitykset

Työnjohtokoulutuskokeilujen tilannekatsaus ja työnjohto-osaamista koskevat selvitykset Työnjohtokoulutuskokeilujen tilannekatsaus ja työnjohto-osaamista koskevat selvitykset Verkostotapaaminen 25.4.2013 Tampere Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus - yksikön päällikkö, opetusneuvos

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Anita Lehikoinen Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamisen nopeuttamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja Nopeuttamisryhmän n toimeksianto Työryhmä ja ohjausryhmä

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2011 Helena Collin/Ari Kurlin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2011 Helena Collin/Ari Kurlin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2011 Helena Collin/Ari Kurlin Sisältö 1. Johdanto...2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?...3 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen...4 4. Väittämien toteutuminen...5 5.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä

Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä http://www.yrittajat.fi/fi-fi/suomenyrittajat/tutkimustoiminta/ Koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa

Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa SAK SAK syksy 2009 1 Työmarkkinoiden joustavuus haastaa ammatillisen peruskoulutuksen Työmarkkinoiden muutokset ja joustavuus lisääntynyt

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Kone- ja metallialan työnjohtokoulutuskokeilu:

Kone- ja metallialan työnjohtokoulutuskokeilu: Kone- ja metallialan työnjohtokoulutuskokeilu: AMK-yhteistyö; rakennusmestarikoulutus; miten tästä eteenpäin Johtaja Mervi Karikorpi, 18.2.2011 Tarve Teknologiateollisuuden yritykset arvioivat työnjohdon

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

KMO: Yritysten ja oppilaitosten välinen. Koulutuksen ja työelämän yhteistyö tapahtuma 21.3.2013 Aalto Design Factory

KMO: Yritysten ja oppilaitosten välinen. Koulutuksen ja työelämän yhteistyö tapahtuma 21.3.2013 Aalto Design Factory KMO: Yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyökysely t Kysely toteutettu helmikuussa 2013, koonti Anne Bondaréw/Tapio Koulutuksen ja työelämän yhteistyö tapahtuma 21.3.2013 Aalto Design Factory yli

Lisätiedot

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 204 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.2.205 Pirre Hyötynen, TEK TEKNIIKAN ALAN PALAUTEKYSELY VASTAVALMISTUNEILLE 3.2.205 2 3.2.205 204 ENG:LTÄ VALMISTUNEET, YHTEENVETO /4 Sivunumerot

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys Petri Sotarauta 28.11.2017 2 #AMISREFORMI REFORMI PÄHKINÄNKUORESSA Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva ja

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Työvoima- ja koulutustarve 2025 Markku Aholainen maakunta-asiamies Etelä-Savon maakuntaliitto

Työvoima- ja koulutustarve 2025 Markku Aholainen maakunta-asiamies Etelä-Savon maakuntaliitto Työvoima- ja koulutustarve 2025 maakunta-asiamies Etelä-Savon maakuntaliitto Maakunnan suunnittelun kokonaisuus UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO -STRATEGIA MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNTAKAAVA Budj. rahoitus EU-ohj.rahoitus

Lisätiedot