ISO ympäristöjärjestelmä osana Silvestan toimintajärjestelmää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISO 14001 ympäristöjärjestelmä osana Silvestan toimintajärjestelmää"

Transkriptio

1 Jouni Sulkamoniemi ISO ympäristöjärjestelmä osana Silvestan toimintajärjestelmää Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2009

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä Jouni Antero Sulkamoniemi Koulutusohjelma ja suuntautuminen Metsätalouden koulutusohjelma Nimeke ISO ympäristöjärjestelmä osana Silvestan toimintajärjestelmää. Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda Silvesta Oy:lle ISO standardin mukainen ympäristöjärjestelmä ja liittää se osaksi Silvestan toimintajärjestelmää. Kyseinen ympäristöjärjestelmä tullaan sertifioimaan alustavasti kevään 2009 aikana. Ympäristöjärjestelmän tavoitteena on täyttää sertifioinnin kriteerit sekä edesauttaa Silvestan kilpailukykyä. Ympäristöjärjestelmän rakentamisen lähtökohtana on Silvestassa ollut luoda ennen kaikkea toimintaan vähäisin muutoksin liitettävä ympäristöjärjestelmä. Ympäristö on meidän jokapäiväisiin toimiimme vaikuttava asia. Sen merkitys on suuri myös yrityksen toiminnassa. Ympäristönsuojelusta on tullut yhä tärkeämpi asia ja kuluttajat ovat entistä enemmän kiinnostuneet ostamistaan tuotteista ja palveluista. Kuluttajat tarkkailevat myös tuotteen ympäristöystävällisyyttä kasvavassa määrin. Ympäristöjärjestelmät ovat yksi keino parantaa yrityksen toimintaa ympäristön kannalta parempaan suuntaan. Ympäristöstä voi saada yritykselle myös kilpailuedun kiristyvillä markkinoilla. Laatu on moniulotteinen käsite, joka asiakkaan kannalta tiivistyy lopputuotteeseen ja saatuun palveluun. Yrityksen toiminnan kannalta on laatu yksi tärkeimmistä tekijöistä. Laadun kehittäminen ja parantaminen ovat myös tärkeä osa yrityksen toimintaa. Koko toiminnan laatua voidaan parantaa useilla keinoilla, joista yksi on laatujärjestelmän luominen. Laatu on pystyttävä vakioimaan tasolle, jossa sen aiheuttamat kustannukset eivät vielä heikennä yrityksen kilpailukykyä ja tuotteiden hinnat pysyvät kilpailukykyisinä. Laatu ja ympäristöjärjestelmät ovat myös johtamisen keinoja, joilla toimintaa voidaan ohjata haluttuun suuntaan ja siten edistää toiminnan kehitystä ja yrityksen toimintaa. Oikein rakennetun ja viisaasti toteutetun laatu ja ympäristöjärjestelmän mukaisesti toimittaessa laskevat yrityksen kokonaiskustannukset ja kilpailukyky paranee. Yrityksen on kuitenkin saatava itselleen asiakkaita pystyäkseen toimimaan kannattavasti. Asiasanat (avainsanat) ISO, 14001, ympäristö, järjestelmä, laatu, Silvesta, toimintakäsikirja, toimintajärjestelmä Sivumäärä Kieli URN 31 s.+ liitt. 23 s. Suomi URN:NBN:fi:mamk-opinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Opinnäytetyö on osittain salainen asti. Liitteet ovat kopioita Silvestan toimintajärjestelmän asiakirjoista. Ohjaavan opettajan nimi Pasi Pakkala Opinnäytetyön toimeksiantaja Jukka Koivumäki Silvesta Oy

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis 30 March 2009 Author Jouni Antero Sulkamoniemi Degree programme and option Degree Programme in Forestry Name of the bachelor's thesis ISO environmental management system as a part of Silvesta s operating system. Abstract The aim of this bachelor s thesis was to create an environmental management system for Silvesta Oy. The environmental management system was based on the ISO standard and it would be certified. The biggest reason for creating an environmental management system was to improve competitiveness, of Silvesta Oy. The aim was a simple system that was easy to exercise. The environment impacts our life every day. No one can deny its impact on different enterprises. The significance of environment protection is increasing all the time and consumers are more interested in environmental facts. Environmental manage systems are one way to improve the company imago. It can also be a significant competitive advantage when compared to other companies. Quality is multidimensional abstract. Customer basically can notice the quality of the product and service. When thinking about the main issues of running a company the quality is probably the most important fact. Improving the quality is also important. There are many ways to improve the quality of the whole operation. Quality management systems are one of those. The level of the quality needs to be standardized so it will not weaken the competitiveness of the company and the prices of products stay in a competitive level. Management systems are also ways of leading. They are ways to lead operations to the wanted direction and increase competitiveness. When management systems are wisely built and operations work as the systems guides company s cost will reduce and competitiveness rise. Companies need to have clients to operate profitably. That is a fact that nobody can deny. This study was made in a co-operation with environmental manager for UPM Forest. Literature was used also. As a result was environmental management system for Silvesta Oy Subject headings, (keywords) ISO, 14001, environment, quality, manage, system, Silvesta Pages Language URN 31 p. + app. 23p. Finnish URN:NBN:fi:mamk-opinn Remarks, notes on appendices Part of this Bachelor s thesis is classified until 3 March Tutor Pasi Pakkala Bachelor s thesis assigned by Jukka Koivumäki Silvesta Oy

4 SISÄLTÖ KUVAILULEHDET 1 JOHDANTO LAATUJÄRJESTELMÄ LAATUJÄRJESTELMISTÄ LAADUN MÄÄRITELMÄ JOHDON ROOLI LAADUSSA HENKILÖSTÖ LAADUN TEKIJÄNÄ LAADUN KEHITTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YMPÄRISTÖJÄRJESTELMISTÄ YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN HYÖDYT YMPÄRISTÖN VAIKUTUS LIIKETOIMINTAAN ISO VAATIMUKSET Yleiset vaatimukset Ympäristöpolitiikka Ympäristönäkökohdat Lakisääteiset ja muut vaatimukset Päämäärät ja tavoitteet Ympäristöasioiden hallintaohjelma Organisaatio ja vastuut Koulutus, tietoisuus ja pätevyys Tiedonkulku Ympäristöjärjestelmän dokumentointi Asiakirjojen valvonta Toimintojen ohjaus Valmius ja toimiminen hätätilanteissa Tarkkailu ja mittaukset Poikkeamat sekä korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet Tiedostot Ympäristöjärjestelmän auditointi Johdon katselmus... 25

5 4 TYÖN TOTEUTUS POHDINTA LAATU JA YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN YHTEENSOVITTAMINEN KÄYTTÖÖNOTON HAASTEENA JOHTAMINEN HYÖDYNTÄMINEN TOIMINNASSA YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAATIMISEN VAIKEUDET LÄHTEET LIITTEET... 35

6 1 1 JOHDANTO Ympäristöasioista on tullut yhä merkittävämpi osa meidän jokapäiväistä elämäämme. Tulevaisuuden yritysten tulee myös huomioida oman toimintansa vaikutukset ympäristöön yhä vahvemmin ja myös vähentää toiminnan ympäristölle haitallista vaikutusta. Näin yritys turvaa oman toimintansa tulevaisuuden myös jatkossa. Viisas organisaatio saattaa jopa pystyä kääntämään ympäristönsuojelun oman toimintansa kannalta edistäväksi toiminnaksi. Tuotteiden ja palveluiden laatu on yksi yritystoiminnan perusasioista. Yrityksen menestymisen kannalta on tuotteiden ja palveluiden laadulla suuri merkitys, eikä sitä voida sivuuttaa toimintaa suunniteltaessa. Hyvässä organisaatiossa laatu pystytään vakioimaan, minkä jälkeen voidaan keskittyä laadun kokonaisvaltaiseen parantamiseen. Laadulla on myös kustannuksensa ja yrityksien on löydettävä kompromissi laatukustannuksien ja tavoitellun laadun välillä. Asiakkaan on koettava ostavansa hyvää palvelua kohtalaiseen hintaan. Silvestan visiona on olla johtava metsän ja luonnonhoitotöiden toteuttaja Suomessa. Tätä visiota tukemaan Silvestalle on luotu ISO mukainen ympäristöjärjestelmä. Silvesta Oy on aloittanut toimintansa yhtiöjärjestysmuutoksen jälkeen Täysipainoisesti Silvesta Oy on toiminut vuoden 2008 alusta. Silvesta Oy on kokonaan UPM-Kymmene Oyj:n omistama yhtiö. Silvestan tärkein asiakas on UPM Metsäosasto, jonka kautta suurin osa Silvestan työtilauksista tulee. Silvestan pääasiallisesti suorittamia työlajeja ovat metsänviljelytyöt, taimikonperkaukset, nuoren metsän hoidot sekä muut perinteiset metsurityöt. Tämän opinnäytteen tarkoitus on luoda Silvestalle ISO mukainen ympäristöjärjestelmä sekä liittää se osaksi Silvestan laatujärjestelmää. Näistä järjestelmistä yhdessä käytetään Silvestassa nimeä toimintajärjestelmä. Uuden yrityksen käynnistäminen ei ole niin yksinkertaista kuin voisi kuvitella. Ensimmäisten toimintavuosien aikana eteen tulee asioita, joita ei ole aikaisemmin osattu ennakoida. Näihin asioihin on jouduttu keksimään ratkaisuja ja toimintatapoja. Toimintajärjestelmän tarkoituksena on koota nämä toimintatavat yhdeksi kokonaisuudeksi, joka avustaa työntekijöitä arkisissa rutiineissa, laadun parantamisessa ja luo kustannussäästöjä.

7 2 2 LAATUJÄRJESTELMÄ 2.1 Laatujärjestelmistä Laatujärjestelmä voidaan määritellä rakenteeksi, jonka avulla johdon tahtotila viedään systemaattisesti läpi koko organisaation. Se on toiminnan pelisäännöt sisältävä osa johtamisjärjestelmää. Tavoitteet ovat yksityiskohtaisia ja tilanteesta riippuvia. (Lecklin 1997, 35.) Laatujärjestelmästä ei pidä tehdä erillistä, eikä liian raskasta, jolloin se helposti jää käytännölle vieraaksi. Onnistumisen edellytyksenä on, että laatujärjestelmä antaa vastaukset kysymyksiin: mitä, miksi, miten, kuka, missä ja milloin (Lecklin 1997, ) Silvestalle tehdään vuosittain S-IMPLE tavoiteasetanta, joka määrittää osaltaan yrityksen tavoitteita seuraavalle toimintavuodelle. Tavoiteasetannassa luodaan suuntaviivat seuraavan vuoden aikana tapahtuvalle toiminnan kehittämiselle. Aina uusia tavoitteita luotaessa käydään läpi edellisen vuoden tavoitteet sekä onko tavoitteisiin päästy. Laatukäsikirja ei ole pakollinen, mutta käytännössä se on tärkeä apuväline. Uusi ISO 9000 laatustandardi edellyttää, että ylin johto vastaa laatukäsikirjan laatimisesta. Laatukäsikirjan tulee sisältää organisaation laatupolitiikka, laadunhallintajärjestelmä, organisaation rakenne ja käytettävät laatujärjestelmämenettelyt tai viittaukset niihin. (Lecklin 1997, 37.) Laadunsuunnittelun tavoitteena on kehittää mahdollisimman tehokas liiketoimintaprosessi, toimintoketju, jonka avulla tuotetaan asiakkaan tarpeet ja odotukset täyttävä tuote tai palvelu (Salminen 1994, 15). Millainen on hyvä laatukäsikirja? Laatukäsikirjaa laadittaessa lähtökohtana ovat yrityksen omat tarpeet. Sisältö ja rakenne tulee sovittaa mahdollisimman hyvin niitä palveleviksi. Hyvä laatukäsikirja on käyttökelpoinen. Se ei jää hyllylle pölyttymään, vaan toimii käytännön apuvälineenä toimintaan perehdyttämisessä ja työn suorittamisessa. Laatujärjestelmä voidaan rakentaa massiiviseksi pikkutarkasti määritellyksi järjestelmäksi, joka hukuttaa olennaiset asiat detaljien alle. Seurauksina voivat olla henkilöstön turhautuminen, motivaation lasku ja koko laatuliikkeen kääntyminen negatiiviseksi ja vastentahtoiseksi. Oikein rakennettuna laatujärjestelmä on yritysjohdon apuväline, joka viestii strategiat ja suunnitelmat läpi koko yrityksen järjestelmällisellä tavalla. Se helpottaa toiminnan johtamista, suunnittelua, toteuttamista ja valvontaa sekä laatu-

8 3 kustannusten hallintaa. (Lecklin 1997, ) Silvestalla on myös olemassa laatujärjestelmä, jota ei ainakaan näillä näkymin ole tarkoitus sertifioida, mutta se on kuitenkin rakennettu ISO 9001 laatustandardit täyttäväksi. -Tarkoituksena on ollut luoda toiminnan tukityökalu, jonka käytettävyys on erittäin tärkeässä asemassa. Silvestan laatu- ja ympäristöjärjestelmä on dokumentoitu ja niistä yhdessä käytetään nimitystä toimintajärjestelmä. Silvestan toimintajärjestelmä sijaitsee Handbooktietokannassa, jonka avulla sitä myös käytetään. Tämän järjestelmän lisäksi Silvestalla on käytössään arkisto, jossa sijaitsee myös toimintajärjestelmän asiakirjoja. Nämä asiakirjat ovat luonteeltaan usein päivitettäviä. Handbookin ominaisuudet ovat hyvin monipuoliset ja mahdollistavat sekä tukevat toimintajärjestelmän jatkuvaa ylläpitoa. Sovellus varmistaa myös toimintajärjestelmän tiedostojen määräaikaistarkastukset. Tällä edesautetaan vanhojen ja toimintajärjestelmään kuulumattomien ohjeiden poistamista järjestelmästä. Järjestelmä automaattisesti tarkastuttaa kaikki tiedostot vähintään kerran vuodessa. Tarkastusajankohtaa voidaan myös itse muokata tarpeen vaatiessa. Näin ylläpidetään ja muokataan koko toimintajärjestelmää aina nykytilanteen mukaan. Tämä on suuri etu, kun ensisijaisena lähtökohtana on ollut luoda prosessien toimintoja tukeva työkalu, josta löytyy toimintaohjeita sekä arkipäiväiseen toimintaan, että vaikeampiin tilanteisiin. 2.2 Laadun määritelmä Asiakkaiden kokemalla palvelun laadulla on pohjimmiltaan kaksi ulottuvuutta: tekninen eli lopputulosulottuvuus ja toiminnallinen eli prosessiulottuvuus. Asiakkaat pitävät tärkeänä sitä, mitä he saavat vuorovaikutuksessaan yrityksen kanssa, ja sillä on suuri merkitys heidän arvioidessaan palvelun laatua. Monesti vuorovaikutuksen laatua pidetään sisäisesti koko toimitetun tuotteen laatuna. Se ei kuitenkaan ole koko totuus. Kyseessä on vain yksi laadun ulottuvuus, jota kutsutaan palveluntuotantoprosessin tuloksen tekniseksi laaduksi. Se asiakkaalle jää, kun tuotantoprosessi ja ostajan ja myyjän vuorovaikutus on ohi. Koska palvelun tarjoajan ja asiakkaan välillä on monia vuorovaikutustilanteita sekä menestyksellisesti tai epäonnistuneesti hoidettuja totuuden hetkiä, teknisen laadun ulottuvuus ei pidä sisällään kaikkea asiakkaan kokemaa laatua. Asiakkaaseen vaikuttaa selvästi myös tapa, jolla tuo tekninen laatu, prosessin

9 4 lopputulos, hänelle välitetään. Asiakkaaseen vaikuttaa siis myös se, miten hän saa palvelunsa ja miten hän kokee samanaikaisen tuotanto- ja kulutusprosessin. Tämä on laadun toinen ulottuvuus, joka liittyy läheisesti totuuden hetkien hoitoon ja palvelun tarjoajan toimintaan. Sen vuoksi sitä kutsutaan prosessin toiminnalliseksi laaduksi. (Grönroos 1998, ) Useimmiten asiakas näkee yrityksen ja sen resurssit ja toimintatavat. Sen tähden yrityksen tai paikallisen toimipisteen imago on useimmissa palveluissa äärimmäisen tärkeä ja voi vaikuttaa laadun kokemiseen monin tavoin. Jos asiakkailla on myönteinen mielikuva palvelun tarjoajasta, pienet virheet annetaan luultavasti anteeksi. Jos virheitä sattuu usein, imago kärsii. Imagoa voi pitää laadun kokemisen suodattimena. (Grönroos 1998, 64.) Laadukas palvelu merkitsee muun muassa sitä, että työntekijät osaavat tehdä työnsä kerralla oikein. Jos heidän taitonsa on riittämättömät, palveluprosessin tuloksen tekninen laatu kärsii. Samaan aikaan asiakkaiden on luultavasti odotettava kauemmin ja oltava itse aktiivisempia saadakseen hyväksyttävän teknisen laadun. Lisäksi he saattavat huomata työntekijöiden taitojen puutteellisuuden ja siitä seuraavat sähläykset. Kaikki nämä vuorovaikutuksen osatekijät heikentävät vuorovaikutusprosessin toiminnallisen laadun kokemusta. (Grönroos 1998, 153.) Silvestan suurin asiakas on UPM Metsäosasto. Poikkeavaksi tilanteen tekee se, että Silvesta ei ole täysin irrallinen yhtiö UPM:stä, vaan sen tytäryhtiö. Tämä tuo omat lisänsä asiakkuussuhteisiin Silvestan ja UPM Metsäosaston välillä. Yhteydenpidon maanomistajaan hoitaa UPM Metsäosasto poikkeustapauksia lukuun ottamatta. Näin Silvesta ei juuri vaikuta toiminnallisen laadun muodostumiseen. On tietenkin tapauksia, jossa maanomistaja kohtaa työn suorittajan maastossa ja Silvestan palveluksessa oleva henkilö on osa toiminnallista laatua. Selkeästi tärkeämmässä asemassa on Silvestan työn tekninen laatu. Tähän tulee kiinnittää huomiota, koska se on myös osa UPM Metsäosaston palvelujen laatua. Yleisesti laadulla ymmärretään asiakkaan tarpeiden täyttämistä yrityksen kannalta mahdollisimman tehokkaalla ja kannattavalla tavalla. Asiakastyytyväisyys ei siis ole itsetarkoitus, johon pyritään hinnalla millä hyvänsä. Tuote saattaa yrityksen näkökulmasta olla erinomaisen täydellinen, mutta asiakkaan mielestä se on ylilaatua, josta hän ei ole valmis maksamaan. (Lecklin 1997, 23.) Yrityksen menestyminen riippuu ensisi-

10 5 jaisesti siitä, että pystyykö se tuottamaan tavaroita ja palveluja halutuilla ominaisuuksilla sellaiseen hintaan, että asiakkaat ovat valmiita niitä ostamaan (Salminen 1994, 1). Laatuun sitoutuminen on yritysten suurin haaste, koska aitoa sitoutumista ei voi delegoida, eikä siihen voi pakottaa. Aito sitoutuminen lähtee työntekijän omista asenteista. (Laakso 1999, 227.) Henkilöstön kehittämisen on sanottu olevan yksi organisaation kannattavista investoinneista (Vanhala ym. 2002, 332). Silvesta kouluttaa jatkuvasti metsureitaan ja näin edistetään laadukasta työn jälkeä. Kouluttaminen luo tietenkin omat kustannuksensa ja nämä kustannukset maksavat asiakkaat. Ylikouluttamisen riski on, että asiakkaat eivät ole valmiita maksamaan omasta mielestään liian laadukkaasta työstä. Tämä koskee myös Silvestaa. Liian raskaaksi tehty laatu- ja ympäristöjärjestelmä aiheuttavat merkittäviä kustannuksia ja heikentävät yrityksen kilpailukykyä. On siis tarkkaan mietittävä mitkä ovat laadun kustannukset ja sen hyödyt. Toiminnan jatkuvuuden edellytyksenä on kompromissin löytäminen laadun ja kustannuksien väliltä. Huonon työjäljen korjaaminen maksaa moninkertaisesti sen, mitä kerralla kunnolla tehty työ. Lopulta työn laadun kannalta tärkeintä on kuitenkin saada työntekijät ymmärtämään laadun merkitys yritykselle ja sen toiminnan jatkuvuudelle. Lisäksi työntekijän on luotettava esimiehiinsä ja heidän päätöksentekokykyynsä. 2.3 Johdon rooli laadussa Laadun johtaminen tarkoittaa ensinnäkin niitä toimia, joilla laatutekniikat saadaan organisaatiossa levitetyksi, omaksutuksi ja käytetyksi organisaation tavoitteiden toteuttamisen kannalta järkevällä tavalla. Laadun johtamisella pyritään varmistamaan, että parhaita tunnettuja menettelytapoja noudatetaan ja kehitetään jatkuvasti. Laatutavoitteet määritellään, asetetaan ja korjataan organisaation kokonaisstrategian mukaisella tavalla. Laadun johtaminen on siis laatutekniikan ja organisaation johtamisen menetelmien yhdistelmä, tapa saada organisaatio tekemään laatua. Laadun johtaminen ei siis tarkoita mitä tahansa johtamista, vaan nimenomaan laadun aikaansaamiseen pyrkivää johtamisen alalajia. (Lillrank 1999, 126.)

11 6 Laatujohtamisessa johtaja ottaa omakohtaisen vastuun laatujärjestelmän kehittämisestä sekä määrittää laatupolitiikalla kehittämistyölle suunnan ja strategian (Lipponen 1993, 14.) Jotta laatu voi toimia yrityksen menestystekijänä, se on vietävä läpi koko yrityksen perusarvoista lähtien. Perusarvoilla tarkoitetaan niitä perimmäisiä asioita, joiden ympärille koko toiminta rakennetaan. (Lecklin 1997, 40.) Organisaatiota on tarpeen suunnata ja ohjata järjestelmällisesti ja avoimesti, jotta sen johtaminen ja toiminta olisi menestyksellistä (Suomen Standardisoimisliitto SFS 2004, 8). Osaamisella halutaan tuottaa onnistumista ja menestymistä. Tämä on mahdollista vain hyvin johdetussa organisaatiossa. (Nissinen 2007, 20.) Hyvä visio on innostava ja motivoiva. Yleensä visiota ei ole helppo saavuttaa, mutta se vastaa tarpeita ja tavoitteita ja luo uskoa siihen, että vision toteutuminen on mahdollista. (Lecklin 1997, 42.) Silvestalla on selkeä visio tulevaisuudesta. Yhtiön visiona on olla johtava metsä- ja luontopalvelutöiden toteuttaja Suomessa. Tämä visio luo pohjaa Silvestan kehitykselle. Osana vision täyttymistä Silvesta on mukana kehittämässä metsänhoitotöiden koneellistamista. Strategia asettaa suuntaviivat ja kehykset, jotka ohjaavat operatiivista toimintaa ja prosesseja (Lecklin 1997, 43). Yritys ei voi toimia pitkällä aikajänteellä kannattavasti, jos sillä ei ole tyytyväisiä asiakkaita. Laatujohtaminen tähtää asiakastyytyväisyyden saavuttamiseen ja asiakastyytyväisyys korostuukin laadun kehittämisen nykyvaiheessa. (Salminen 1994, 91.) Silvestan tilanne poikkeaa perinteisestä yrityksestä siinä, että suurin asiakas on UPM Metsäosasto. Silvesta saa perustyöpanoksensa suoraan UPM Metsäosaston kautta tulevista töistä. Silvesta on ollut vain harvoin mukana suorissa kilpailutustilanteissa, mutta tähänkin on tulossa muutos, sillä Silvesta pyrkii laajentamaan asiakaspohjaansa jatkuvasti. Silvestan työnlaatu on merkittävä osa UPM Metsäosaston työn laatua. Yhtiöiden on siis toimittava yhteistyössä, jotta pystytään varmistamaan yhteisten asiakkaiden tyytyväisyys tehtyyn työhön. Pahimmassa tapauksessa Silvestan huonosti toteuttama työ voi johtaa asiakassuhteen katkeamiseen UPM Metsäosaston ja asiakkaan välillä. Silvestan tavoitteena on kuitenkin edesauttaa osaltaan myös UPM Metsäosaton puukaupallisten palveluiden menekkiä.

12 7 2.4 Henkilöstö laadun tekijänä Laatuyrityksessä henkilöstöjohtaminen on pitkäjänteistä. Tulevaisuudessa tarvittavat tietotaidot ja kyvykkyydet ennakoidaan ja rekrytointi ja koulutus suunnataan niiden hankintaan. Henkilöstön monitaitoisuutta ja itsenäisyyttä arvostetaan. Henkilön pitää pystyä oppimaan myös muuta työtä kuin mihin hänet on palkattu. (Lecklin 1997, 70.) Henkilöstön motivoinnissa johtajan on omattava pelisilmää ja kykyä nähdä omassa joukkueessaan piilevät mahdollisuudet sekä annettava tilaisuus mahdollisuuksien toteutumiseen (Hölttä & Savonen 1997, 85.) Silvestaan siirtyi noin 250 UPM Metsäosaston metsuria kun toiminta käynnistettiin. Nämä metsurit ovat keskimääräistä iäkkäämpiä ja omaksuneet UPM Metsäosaston tavat toimia. Laadun nostamiseksi on pystyttävä irtaantumaan vanhoista käytännöistä ja tottumuksista (Lecklin 1997, 225). Onnistuneet lopputulokset edellyttävät, että yrityksen henkilöstö on motivoitunut päämäärien saavuttamiseen (Hölttä & Savonen 1997, 84). Silvestan tapa toimia on vaatinut opettelua ja ponnisteluja metsureilta sekä heidän uusilta esimiehiltään. Silvesta myös aktiivisesti kehittää metsurityötä, mikä tuo omat haasteensa metsureille. Kehitteillä on mm. mobiilijärjestelmä, joka tulevaisuudessa mahdollistaa sähköisen tiedonsiirron metsureille samoin kuin metsurilta takaisin työnjohdolle. Näiden uusien toimintatapojen käyttöönotto ei tapahdu ongelmitta, ja tapojen oppiminen vaatii aikaa ja pitkäjänteisyyttä. Päätöksenteko laatuorganisaatiossa on hajautettu. Tämä tarkoittaa sitä, että päätökset tehdään siellä, missä päätöksentekotarve ilmenee. Siten asiakasta koskevat päätökset tehdään siellä, missä asiakasta palvellaan. Tämä merkitsee myös henkilöstön toimintavapauksien lisäämistä: päätökseen, johon ennen on tarvittu johdon hyväksyntä, ei enää tarvita, vaan sekä toimintavapaus että vastuu jäävät päätöksentekijän hartioille. (Hölttä & Savonen 1997 s.84.) Laatu ei synny pelkästään hyvästä johtamisesta, hienoista tekniikoista ja toimivista prosesseista, vaan sen takana ovat aina inhimilliset tekijät. (Lecklin 1997, 225). Lähtökohtana on, että vastuu laadusta siirtyy valvojalta suorittajalle, jonka puolestaan tulee saada palautetta työnsä laadusta voidakseen oppia virheistään ja muuttaakseen toimintansa niin, että virheitä ei enää pääse syntymään (Lipponen 1993, 30). Vahinkoja sattuu etenkin, kun työympäristö on jatkuvasti muuttuva. Tiettyjä laadun perusasioista pystytään kuitenkin mittaamaan jokaiselta kohteelta. Laadunvalvonnan osana Silvestassa täytetään laatulomakkeet jokaiselta tehdyltä

13 8 työkuviolta. Laatulomakkeen täyttää metsuri. Näin metsuri saa välittömän palautteen omasta työstään ja pystyy heti korjaamaan mahdollisesti heikentyneen työn laadun. Tämän laatulomakkeen tietojen perusteella syötetään myös puustotiedot tietojärjestelmiin. Nämä tiedot ovat metsänkasvatuksen lähtötietoja mm. kasvatuslaskentaan ja hoitotöiden suunnitteluun. Työtyytyväisyys lisääntyy, kun osaa tehdä työnsä ja tietää valtansa. Myös tehokkuuden paraneminen lisää työtyytyväisyyttä. Tehokkuudesta ja työtyytyväisyydestä on tehty monia tutkimuksia. Niiden tulokset osoittavat kiistattomasti, että tehokkaat johtajat ovat myös kaikkein tyytyväisimpiä. (Reddin 2000, 260.) Henkilöstön työtyytyväisyys on tärkeä laatutekijä. Vain motivoitunut, työssään viihtyvä ja innostunut henkilöstö pystyy huippusuorituksiin. Työtyytyväisyyttä tulee mitata ja sen trendejä seurata säännöllisin väliajoin tehtävillä tutkimuksilla. (Lecklin 1997, 242.) Parhaimmillaan työ on kuin leikkiä. Se on kevyttä ja iloa tuottavaa toimintaa, johon suhtaudutaan huumorilla ja josta saadaan voimavaroja. Hyvä yksilön ja työn välinen suhde lähtee molemminpuolisen vuorovaikutuksen onnistumisesta. Ihminen on työssä, josta hän on aina haaveillut. Työ puolestaan tarjoaa ihmiselle sopivia haasteita. Se on kiinnostavaa, monipuolista, itsenäistä ja siitä saa palautetta. (Juuti & Vuorela 2002, 67.) Aito mielenkiinto työtä kohtaan on yksi tärkeimmistä takeista motivaation syntymiselle. Mielenkiinnon tai arvostuksen puute heijastuu helposti asenteissa. (Strömmer 1999, 152.) Silvestassa tehtiin vuoden 2008 keväällä metsureiden työtyytyväisyyskysely, jonka tulokset käytiin läpi Jyväskylässä metsureiden työkykypäivänä. Kyselystä huokui hyvä asenne työnantajaa kohtaan sekä halu kehittää yritystä tulevaisuudessa. Silvesta monipuolistaa mahdollisuuksien mukaan työntekijöidensä työtä. Tähän päämäärään päästäkseen Silvesta kouluttaa osasta metsureista metsämestareita, jotka kykenevät esimerkiksi metsäsuunnitelmien tekemiseen koulutuksen jälkeen. Kyselyn mukaan Silvestan metsurit kokevat työnsä olevan monipuolisempaa kuin verrokkiaineiston metsurit. Lisäksi Silvestan metsurit pitivät siitä, että saivat itse vaikuttaa työjärjestykseensä. Positiivinen palaute tukee Silvestan toimintastrategiaa, jossa lähetetään työkohteita pidemmäksi ajanjaksoksi esimerkiksi kaikki kevään istutustyöt kerralla

14 9 2.5 Laadun kehittäminen Laatujärjestelmän kehittäminen tarkoittaa sitä, että organisaation keskeisten toimien ja prosessien parhaat tunnetut suoritustavat standardisoidaan, kuvataan systemaattisesti ja toimitaan niiden mukaan (Lillrank 1999, 132). Tuotantokeskeisen laadun viimeinen tavoite on virheettömyys eli nollavirhestandardi. Joillakin aloilla, kuten ydinvoimaloissa ja lentoliikenteessä, virheettömyyteen on pakko pyrkiä maksoi mitä maksoi. Useimmilla muilla aloilla on kuitenkin tyytyminen siihen, että ns. inhimillinen tekijä saa aikaan sen, että prosesseissa esiintyy vaihtelua. Täydellinen laatu saattaa maksaa paljon enemmän kuin mitä sen markkina-arvo olisi. Näin on tyytyminen erilaisiin hyväksymisrajoihin. (Lillrank 1999, 30.) Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä ei voida aina sanoa, mikä on oikein ja mikä on väärin. Metsuri joutuu esimerkiksi raivaussahatöissä tekemään jatkuvasti päätöksiä säästettävien ja katkaistavien puiden välillä. Aina oikean ratkaisun tekeminen ei ole niin helppoa, mutta tarkasteltaessa asiaa metsikkötasolla ei yksittäisellä epäonnistuneella valinnalla ole juurikaan merkitystä. Laadun parantamisessa on syytä panostaa pitkäjänteiseen ja virheitä ennaltaehkäisevään toimintaan. Henkilökunnassa ilmapiiri, joka kannustaa virheiden esilletuloa, mutta ei hyväksy niiden uusiutumista tukee laadunparannustyötä. Laadun parantamisella voidaan lisätä henkilökunnan tyytyväisyyttä, viihtyisyyttä, turvallisuutta, osaamista, kokemuksien esille tuloa sekä syvempää sitoutumista tehtävään ja yritykseen. Toisaalta laadun parantamisessa henkilökunnan valmiudet ja ilmapiiri ovat keskeisessä asemassa. (Lipponen 1993, 29.) Laadun johtamisen keskeinen periaate on toiminnan jatkuva, systemaattinen kehittäminen (Lillrank 1999, 137). Uudessa ympäristössä toimittaessa virheitä ei kokonaan voida välttää. Laatu tarkoittaa virheistä oppimista. Tehty virhe analysoidaan ja prosessia tai menetelmiä kehitetään toistumisen välttämiseksi paitsi virheentekijän myös muun organisaation osalta. (Lecklin 1997, 227.) Silvestassa tehdyt virheet otetaan käsittelyyn ja analysoidaan. Tämän lisäksi tehtyihin virheisiin ehdotetaan parannusehdotus, jolla voitaisiin tulevaisuudessa välttää samankaltaiset tilanteet. Lisäksi määritetään korjaavat toimenpiteet, joilla pyritään korjaamaan jo syntynyttä vahinkoa. Laadun varmistaminen ja kehittäminen on itse asiassa kolmenlaisen tiedon käsittelyä. Ensiksi täytyy olla tietoa tavoitteista eli siitä ominaisuuksien joukosta, joka tekee toi-

15 10 mitteen hyväksi tai huonoksi. Laatuhan on kyky erottaa hyvä huonosta. Toiseksi täytyy olla tietoa nykytilasta eli siitä, miten lähellä tai kaukana tavoitteesta ollaan ja mihin suuntaan ollaan menossa. Kolmanneksi täytyy olla tietoa menetelmistä, eli miten erilaiset toimet vaikuttavat tavoitteiden saavuttamiseen, mikä on tempun ja tuloksen välinen suhde. (Lillrank 1999, 41.) Laadun parannuksen ilmeisistä hyödyistä huolimatta monet laatuohjelmia toteuttaneet yritykset kokevat, että ohjelmat eivät kannattaneet. Tavallisesti ongelma on laadun parantamiseen suhtautumissa. Jos sitä pidetään vain ohjelmana, jos sille uhrataan rajallinen aika, ja jos koko organisaatio ylimmästä johdosta alatasolle asti pitää sitä vain taktisena asiana, epäonnistumisen riski on suuri. Laadun parannusta ei tule pitää vain ohjelmana tai kampanjana, sen on oltava jatkuva prosessi. (Grönroos 1998, 95.) Silvestan työn laatua parannetaan jatkuvasti ja toimintajärjestelmän luominen on osa tätä prosessia. Silvestan toimintajärjestelmän tarkoituksena on olla ennen kaikkea toiminnan tukityökalu ja laatujärjestelmä kirjoitetaan mahdollisuuksien mukaan sisälle muihin toimintaohjeisiin. Näin vähennetään riskiä, että laatujärjestelmästä tulee irrallinen kokonaisuus. Silvestan ensimmäinen täysipainoinen vuosi on takana ja vuoden aikana on opittu paljon. Vuoden aikana on saatu hyvä yleiskuva tehdyn työn tasosta eli nykytilasta. Silvestan toteuttamia töitä ovat arvioineet puolueettomien laatumittaajien lisäksi Silvestan toimihenkilöt ja UPM Metsäosaston toimihenkilöt. Silvesta on myös kerännyt asiakaspalautteen UPM Metsäosaston henkilöiltä, jotka vastaavat työtilauksista sekä heidän esimiehiltään. Lisäksi on opittu erilaisten toimien vaikutuksista. Silvesta on muun muassa ollut UPM Ympäristötoimen koulutuksessa, jossa pohdittiin Silvestan toimintaa ympäristönäkökulmien kannalta ja löydettiin ratkaisuja luonnonhoidon epäkohtiin. Nyt kun tieto nykytilanteesta ja eri toimintojen vaikutuksista voidaan laadun parantamiseksi kohdentaa parannustyö heikkolaatuisempiin alueisiin. Silvestalla on myös kehitteillä mobiilijärjestelmä, joka tulee parantamaan laadunseurantaa työkohteilla. Mobiilijärjestelmän koekäytön on tarkoitus alkaa keväällä Laajamittaiseen käyttöön sen on tarkoitus tulla syksyllä Kaikki hyöty mobiilijärjestelmästä saadaan vasta uuden tietojärjestelmän valmistuttua. Tämän tietojärjestelmän alustava valmistumisaika on vuonna Sama järjestelmä edesauttaa myös työsuojelua etenkin metsurihakkuiden yhteydessä ja vapauttaa työnjohdon aikaa mui-

16 hin töihin. Yhdessä näiden tekijöiden pitäisi lisätä työn tuottavuutta ja ennen kaikkea parantaa työn ja toiminnan laatua. 11

17 33 LÄHTEET Berninger, Kati, Tapio, Petri & Willamo, Risto Ympäristönsuojelun perusteet. Tampere: Tammer-Paino Oy. Grönroos, Christian Nyt kilpaillaan palveluilla. Porvoo: WSOY - Kirjapainoyksikkö. Heiskanen, Eva (toim.) Ympäristö ja liiketoiminta: Arkiset käytännöt ja kriittiset kysymykset. Tampere: Tammer-Paino Hölttä, Tuula & Savonen, Marja-Leena Muutosvoimana laatujohtaminen. Helsinki: Oy Edita Ab. Kauhanen, Juhani Henkilöstövoimavarojen Johtaminen. Vantaa: Dark Oy Juuti, Pauli & Vuorela, Antti Johtaminen ja työyhteisön hyvinvointi. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy Jylhä, Eila, Paasio, Antti & Strömmer Riitta Menestyvä yritys. Helsinki: Oy Edita Ab Kannisto, Päivi, Salenius, Bo-Magnus & Sigfrids, Camilla Johtamisen pakolliset kuviot. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. Kauhanen, Juhani Henkilöstövoimavarojen johtaminen. Vantaa: Dark Oy Laakso, Hannu Brandit kilpailuetuna: miten rakennan ja kehitän tuotemerkkiä. Kauppakaari Oyj. Jyväskylä: Gummeruksen kirjapaino. Lecklin, Olli Laatu yrityksen menestystekijänä. Kauppakaari Oyj. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy Lillrank, Paul Laatuajttelu: Laadun filosofia, tekniikka ja johtaminen tietoyhteiskunnassa. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy. Lipponen, Toivo Laatujohtaminen: Laatujohtamistyökalujen valinta ja soveltaminen. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. Lönnqvist, Jouko Johtajan ja johtamisen psykologiasta: Uudet haasteet uudet näkemykset. Helsinki: Oy Edita Ab Linnanen, Pasi, Boström Taina & Miettinen, Pauli Ympäristöjohtaminen: Elinkaariajattelu yrityksen toiminnassa. Juva: WSOY:n graafiset laitokset. Lipponen, Toivo Laatujohtaminen: Laatujohtamistyökalujen valinta ja soveltaminen. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy Marttinen, Kari, Saastamoinen, Salla & Suvanto Sanna Yrityksen ympäristövastuut. Kauppakaari Oyj. Saarijärvi: saarijärvi Offset Oy.

18 34 Metsähallitus Metsätalouden ympäristöopas. Edita Prima Oy. Mäntyranta, Hannes Metsäsertifiointi: Ideaalista itsetarkoitukseksi. Vammala: Vammalan Kirjapaino Oy. Niskala, Mikael Yrityksen ympäristökysymykset ja laskentatoimen rooli. Teoksessa Huhtala, Anni (toim.) Ympäristö arvot?: Heijastuksia pohjoiseen. Lapin yliopiston hallintovirasto. Rovaniemi: Lapin yliopistopaino. Nissinen, Vesa Syväjohtaminen. Hämeenlinna: Karisto Oy Pesonen, Hanna-Leena, Hämäläinen, Kirsi & Teittinen, Outi Yrityksen Ympäristöjärjestelmän rakentaminen. Tampere: Tammer-Paino Oy. Pesonen, Sinikka & Lovio, Raimo (toim.) Ympäristöjohtamisen läpimurto suomalaisissa yrityksissä. Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja. D-178. Helsinki: Helsingin kauppakorkeakoulun kuvalaitos. Reddin, William J Selvät työroolit: -Tee oikeita asioita. Jyväskylä: Paino Gummerus. Salminen, Hannu Laadulla tulosta: Asiantuntijayrityksen uudet toimintamallit ja organisaatiorakenteet. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. Strömmer, Riitta Henkilöstöjohtaminen. Helsinki: Oy Edita Ab. Suomen Standardisoimisliitto SFS SFS-tietopaketti 2: Perustiedot standardista ISO Oy Edita Ab. Suomen Standardisoimisliitto SFS Ry. SFS-EN ISO 9000:2000 Laadunhallintajärjestelmä: Standardikokoelma. Kuriiri Oy. Vanhala, Sinikka, Laukkanen, Mauri & Koskinen Antero Liiketoiminta ja johtaminen. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.

SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS

SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS Marika Masalin Tuulia Tuominen Opinnäytetyö Syyskuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi ja kansainväliset liiketoiminnot TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Maaliskuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Tuomo Törmälehto & Aki Taskila TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Ylivieskan yksikkö Toukokuu

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI

Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomikoulutus Liiketalous Kevät 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Heidi Ollikainen OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Opinnäytetyö Liiketalouden Koulutusohjelma Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Heidi Ollikainen Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot

MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali

MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali Katariina Alppi Hilkka Lilja Opinnäytetyö Joulukuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU 1 Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU Opinnäytetyö Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikka Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT LYHENTEET 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN LAADUN ARVIOINTI

KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 67 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 67 Espoo 2007 TKK-RTA-S67 KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN

Lisätiedot

SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS

SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS Sari Ahlqvist SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS Opinnäytetyö Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.5.2007 Tekijä(t)

Lisätiedot

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Hannu Tervonen Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI PALVELUN MERKITYS YRITYSKUVAN LUOJANA Case: Sampo Pankki Oyj Jane Ora Liiketalouden koulutusohjelma syyskuu 2008 Työn ohjaaja: Liisa Heinonen

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Elisa Lahtinen ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.3.2008

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

CITY-HOTELLI JÄMSÄNUKON ASIAKASTYYTYVÄISYYS

CITY-HOTELLI JÄMSÄNUKON ASIAKASTYYTYVÄISYYS Aku Korhonen CITY-HOTELLI JÄMSÄNUKON ASIAKASTYYTYVÄISYYS Opinnäytetyö Liiketalous Lokakuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.10.2007 Tekijä(t) Aku Korhonen Nimeke City-Hotelli JämsänUkon asiakastyytyväisyys

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Palvelun laatututkimus - Case Finavia VIP-palvelut

Palvelun laatututkimus - Case Finavia VIP-palvelut Palvelun laatututkimus - Case Finavia VIP-palvelut Kivisalo, Elina Loman, Jenna 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Palvelun laatututkimus - Case Finavia VIP-palvelut Elina Kivisalo,

Lisätiedot

Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu- ja palvelukonseptin kehittäminen. Sari Fiessinger

Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu- ja palvelukonseptin kehittäminen. Sari Fiessinger Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu- ja palvelukonseptin kehittäminen Sari Fiessinger Laurea Leppävaara 2009 Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu-ja

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Savonlinnan Seurahuoneen VIP-klubin kehittäminen

Savonlinnan Seurahuoneen VIP-klubin kehittäminen Veera Hukkanen Matti Vaske Savonlinnan Seurahuoneen VIP-klubin kehittäminen Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Helmikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Veera Linda Ilona Hukkanen,

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Minna Murtonen PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t) Minna

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma International Marketing 2010 Jenni Suominen YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

JÄSENTEN TYYTYVÄISYYS GOLFSEUROJEN PALVELUJEN LAATUUN

JÄSENTEN TYYTYVÄISYYS GOLFSEUROJEN PALVELUJEN LAATUUN HELSINGIN LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Anne Björk ja Eeva Kykkänen JÄSENTEN TYYTYVÄISYYS GOLFSEUROJEN PALVELUJEN LAATUUN Opinnäytetyö 2006 SISÄLLYS 1(2) 1 JOHDANTO...1

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu Minna Vuorensola Markkinoinnin ja logistiikan suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi

CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi Kotro Minna-Mari Opinnäytetyö Maaliskuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot