Deep Lead Oy Johtajuudesta menestystekijä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Deep Lead Oy Johtajuudesta menestystekijä"

Transkriptio

1 TUTKIMUKSEN ROOLI VAIKUTTAVASSA VALMENNUKSESSA VAIHE: Deep Lead Oy Johtajuudesta menestystekijä Syväjohtaminen on Suomessa kehitetty oppimisohjelma, joka keskittyy vuorovaikutustaitojen ja organisaatioiden kulttuurin kehittämiseen Laaja tutkimustoiminta useiden yliopistojen (mm. Helsinki, TKK, MPKK ja Tampere) ja ammattikorkeakoulujen sekä VTT:n kanssa. Tutkimustoimintaa johtaa Syväjohtamisen dosentti Tommi Kinnunen Valmennamme asiakkaitamme menestymään muuttuvassa ympäristössä. Parhaat tulokset saavutamme valmentamalla koko organisaation. Toimintamme ydin on herättää yksilön kehittymishalu organisaation menestykseksi. Varmistamme onnistumisen tarpeisiin vastaavalla palvelutarjoamalla, vaikuttavuuden tutkimuksella ja sitoutuneella arvoyhteisöllämme. Visiomme on olla vaikuttavin ja haluttu valmennuskumppani. 1

2 VALMENNUSTEN VAIKUTTAVUUDEN MITTAAMINEN TYÖYHTEISÖN ULKOINEN VAIKUTTAVUUS TYÖYHTEISÖN SISÄINEN VAIKUTTAVUUS 4. SIDOSRYHMÄVAIKUTUKSET 3. HEIJASTEVAIKUTUKSET 2. VÄLILLISET VAIKUTUKSET 1. VÄLITTÖMÄT VAIKUTUKSET KASVATUSINTERVENTIO VALMENNUKSEN VAIKUTTAVUUS SUPPEASTA LAAJAAN A. VALMENNUSPROSESSIN TAVOITTEET B. MUUTOKSET VALMENNETTAVIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ C. ORGANISAATION MENESTYS JA TULOS PERUSTEHTÄVÄSSÄ D. IMAGO, TUNNETTUUS A) VALMENNUSPROSESSIN TAVOITTEET (välittömät vaikutukset) valmennuspäivien palaute, henkilökohtaiset oppimistehtävät, 360 profiilimuutokset B) MUUTOKSET VALMENNETTAVIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ (välilliset vaikutukset) asiakkaan omat Henkilöstömittarit (sairauspoissaolot, työilmapiiri) C) ORGANISAATION MENESTYS JA TULOKSET PERUSTEHTÄVÄSSÄ (heijastevaikutukset) perustehtävää mittaavat mittarit (tase, toimialavertailut, asiakastyytyväisyys jne.) D) IMAGO, TUNNETTUUS (sidosryhmävaikutukset) ulkoiset mittarit mm. Bränditutkimus (Kinnunen 2010; Kinnunen & Nissinen 2009) CASE PVO-VESIVOIMA OY ( kotisivut: ) Valmennuksen tavoitteet: Valmennuksen tavoitteena oli parantaa PVO-Vesivoima Oy:n vuorovaikutuskulttuuria. Osallistujat sekä aikajänne: Valmennukseen osallistuivat vuosina koko henkilöstö (78 henkilöä) ympäri Oulun aluetta kaikista toimipisteistä. Vaikuttavuustarkasteluissa oli mukana tutkimusaineistoa vuosilta , jolloin vertailua päästiin tekemään ennen valmennusta, valmennuksen aikana sekä sen jälkeen. Seuranta-aineistoa on kerätty vielä tämän jälkeen tulevia tutkimusraportteja varten. Keskeisimmät tulokset: Johdon sitoutuminen ja oma esimerkki oli ratkaisevan tärkeää onnistuneen lopputuloksen kannalta (valmennus toimi johdolle käytännön työkaluna työyhteisön kehittämisessä). Koko työyhteisön osallistuessa valmennukseen saavutettiin valmennuksen vaikuttavuutta kaikilla tasoilla. Valmennuksen myötä paranivat merkittävästi seuraavat asiat (tasovertailut tehtiin toisistaan riippumattomilla valideilla mittareilla): - johtaminen - työhyvinvointi - työilmapiiri - tiedonkulku - sitoutuminen työhön - ihmisten välinen yhteistyö sekä vuorovaikutus - työyhteisön maine ja mielikuvien positiivisuus ulkopuolisten ihmisten mielissä Työnantajan mahdollistettava oppimismyönteinen ympäristö (ei kriisin ollessa päällä) Lisätietoja antaa: PVO-Vesivoima Oy:n henkilöstöpäällikkö Eero Koivuniemi tai dosentti Tommi Kinnunen 2

3 CASE: PVO-VESIVOIMA OY VALMENNUSKOKONAISUUS I vaihe Aika aloituksesta II vaihe + 1kk III vaihe kk IV vaihe kk Lähipäivä Lähipäivä Lähipäivä Lähipäivä Henkilökohtainen kehittyminen Oppimistehtävät Oppimistehtävät Oppimistehtävät Oppimistehtävät kriittinen piste Oppimisryhmä I Oppimisryhmän kehittymisen tuki Työyhteisön kehittymisen tuki Oppimisryhmä II kriittinen piste Jatkuvuus -Ajokortti -Oppimiskäytänteet - Vuosikello Vaikuttavuus -Mittarit -Työhyvinvointi -Tuloksellisuus 360 palautteen kerääminen Palautteen purkaminen vastaajille 360 palautteen kerääminen Palautteen purkaminen vastaajille CASE: PVO-VESIVOIMA OY (Kinnunen 2010) A, välittömät vaikutukset TAULUKKO Syväjohtaminen profiilien keskiarvot (kaikkien yhteenveto) Erinomaisia tuloksia onnistuttiin parantamaan edelleen 3

4 CASE: PVO-VESIVOIMA OY (Kinnunen 2010) B, välilliset vaikutukset Väittämä (keskiarvojen muutos edelliseen työilmapiiritutkimukseen verrattuna) Työpaikallani on esiintynyt työpaikkahäirintää tai kiusaamista (- 1,54) Koen epävarmuutta tapahtuneiden muutosten tai tulevien muutosten johdosta (-1,17) Yhtiömme tiedonkulku on avointa ja tarkoituksenmukaista (+ 0,89) Esimieheni osaa tehdä päätöksiä asiantuntevasti ja nopeasti (+ 0,84) Olen valmis tekemään pitkiäkin työpäiviä jos työtehtäväni sitä edellyttävät (+ 0,61) Esimieheni ottaa vastuuta ja tarttuu ongelmiin aktiivisesti (+ 0,59) Ihmiset ottavat vastuuta töiden sujuvuudesta kokonaisuutena (+ 0,58) Tunnen että voimavarani riittävät selviytyäkseni hyvin työtehtävistäni nyt ja tulevaisuudessa (+ 0,55) Tavoitteiden toteutumisesta kerrotaan riittävästi (+ 0,49) Saan esimieheltäni riittävästi tietoa tehdäkseni työni hyvin (+ 0,48) Työilmapiirimme on toiminnan kehittämisen kannalta innostava (+ 0,44) Ilmapiiri on työpaikallani hyvä (+ 0,43) Yhtiössämme huolehditaan hyvin henkilöstön hyvinvoinnista (+ 0,40) Keskustelu ja kanssakäyminen työpaikallani on avointa ja mutkatonta (+ 0,39) Pidän esimieheni kanssa käymääni kehityskeskustelua omalta kannaltani hyödyllisenä (+ 0,39) Yhtiössäni erimielisyyksiä osataan käsitellä rakentavasti (+ 0,37) TAULUKKO 10. Työilmapiiritutkimuksen suurimmat muutokset (PVO-Vesivoima Oy:n Työilmapiiritutkimus, 2008) Tulkintaohjeen mukaan 0,2 muutos keskiarvossa on merkittävä. Näitä esiintyi 53 % väittämistä! Suurimmat muutoskohteet on listattu ylle. Kuvio 42. PVOn/PVO-VESIVOIMA OYn YRITYSKUVAOMINAISUUDET VUOSINA 2007 JA 2009 (asteikkokeskiarvojen erotukset). Ominaisuus liitetään yritykseen aiempaa... Yhdyskuntatutkimuksen mukaan muutoksessa ei ollut kyse vain jonkun tietyn osa-alueen parantumisesta vaan kokonaisvaltaisesta yritysprofiilin parantumisesta! Nykyaikainen ja kehittyvä Hoitaa oman tehtävänsä hyvin Ympäristöllisesti vastuullinen Merkittävä työllistäjä Suuri veronmaksaja Hoitaa yhteiskuntasuhteensa hyvin Yhteistyökykyinen/-haluinen Yhteiskunnallisesti vastuullinen Hyvä työpaikka Merkittävä asuinkuntani kehityksen kannalta Kertoo avoimesti toiminnastaan Hyvämaineinen yritys Tärkeä maallemme Muihin yrityksiin nähden hyvin ja vastuullisesti toimiva Vakavarainen Alansa huippuasiantuntija Häikäilemätön Antaa tahallaan vääriä/harhaanjoht. tietoja toiminnastaan Epäluotettava Salailee asioita Ei välitä kansalaisten mielipiteistä Huomioi vain tal. arvot, unohtaa sosiaaliset ja ympäristöll. Ei piittaa luonnonsuojelusta Huomaamaton, sivussa julk. keskustelusta, passiivinen 'Tylsä' ala, ei juuri kiinnosta/vedä puol. nuoria osaajia Jäänyt ajastaan jälkeen HARVEMMIN -0,06-0,07-0,12-0,14-0,01-0,05 USEAMMIN 0,1 0,08 0,08 0,07 0,06 0,04 0,02 0,12 0,12 0,11 0,11 0, ,75-0,5-0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 PVO-Vesivoima Oy / Yhdyskuntatutkimus Oy 2009 KUVIO 5. PVO-Vesivoiman yrityskuvamuutokset (Kiljunen, 2009) D, imago - tunnettuus 4

5 CASE: PVO-VESIVOIMA OY (Kinnunen 2010) D, imago - tunnettuus Kuvio 60. KATSOOKO POHJOLAN VOIMAN / PVO-VESIVOIMA OYn TAVAN HOITAA YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUN- TAVASTUUASIOITA* MUUTTUNEEN JOLLAKIN TA- VOIN VIIME VUOSIEN AIKANA (%). PARAN- TUNUT EI MUU- TOSTA EI OSAA SANOA HEIKEN- TYNYT Kevät 2009 Kevät 2007 *Kevät PVO-Vesivoima Oy / Yhdyskuntatutkimus Oy * Kysymysmuotoa osin muutettu. Vuoden 1998 tutkimuksessa kysymys kuului ''Katsotteko Iijoen Voima Oyn tavan hoitaa ympäristöasioita muuttuneen jollakin tavoin viime vuosien aikana? KUVIO 6. PVO-Vesivoiman yhteiskunta- ja ympäristövastuullisuus (Kiljunen, 2009) Yhdyskuntatutkimuksen mukaan vuoden 2009 jakauma on merkittävästi edellistä parempi. Erityisesti tulosta parantaa neutraali kysymystyyppi. DEEP LEAD OY:N TUTKIMUSTOIMINTA Tutkijaverkostoomme kuuluu monipuolisesti tutkijoita eri tieteenaloilta sekä olemme ylpeitä saadessamme tehdä yhteistyötä professoritiimimme kanssa. Professoritiimi tapaa ja keskustelee aina tarpeen mukaan johtamiseen liittyvistä teemoista. Ensimmäinen yhteisjulkaisu julkaistaan Sibeliustalolla Lahdessa :30-12:00. Professoritiimiin kuuluu tällä hetkellä seuraavat henkilöt: professor Kari Neilimo (Tampereen yliopisto) professor Hannele Niemi (Helsingin yliopisto) professor Patrik Scheinin (Helsingin yliopisto) professor Mika Hannula (Tampereen teknillinen yliopisto) professor Josu Takala (Vaasan yliopisto) professor Aki Huhtinen (Maanpuolustuskorkeakoulu) professor Juuso Töyli (Turun kauppakorkeakoulu) adjunct professor Vesa Nissinen (Lapin yliopisto) adjunct professor Tommi Kinnunen (Maanpuolustuskorkeakoulu) Pro Graduja on tehty vuoteen 2013 mennessä reilu 100 kappaletta, väitöskirjoja on valmistunut puhtaasti aiheesta 2 kappaletta (3 valmisteilla) ja kansainvälisiä journal-artikkeleita aiheesta on julkaistu kolmessa eri julkaisussa (lisää tulee vuosittain). Tutkimustoimintaa johtaa syväjohtamisen dosentti, KT, Tommi Kinnunen ( , 5

6 DEEP LEAD OY:N TUTKIMUSTOIMINTA Tutkitusti vaikuttavan valmennuksemme tuoreimmat julkaistut tutkimustulokset ovat luettavissa seuraavien julkaisujen kautta: Journal of Military Studies: (PVO- Vesivoima ja SEB/TAC Finland Service) Kokemuksia: European Journal of Social Sciences: (Oracle Finland) Kokemuksia: European Journal of Social Sciences: (Etelä-Karjalan Osuuspankki => artikkeli on hyväksytty julkaistavaksi ja on toimituskunnalla käsittelyssä, julkaisuajankohta 2013 kuluessa) Kokemuksia: KYSYMYKSIÄ? Lisätietoja ja vinkkejä valmennusten vaikuttavuuden tutkimuksesta antaa tarvittaessa: Deep Lead Oy Tutkimusjohtaja, dosentti Tommi Kinnunen Kiitos Sinulle ja menestyksekästä loppuvuotta 2013! 6

Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys

Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys Sallinen, Lahja 2013 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys

Lisätiedot

TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE

TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE TRAINERS HOUSE l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 5 Läpivientivoimaa 6 Toimitusjohtajan katsaus: Välttämättömästä

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5)

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) OY:N ILMAPIIRIMITTARIN TULOKSET YLEISTÄ Tämä kirjallinen arvio perustuu ilmapiirimittarin tuloksiin. Todellisuus on paljon muutakin ja asiat ovat moniulotteisempia. Yhteenvedosta

Lisätiedot

PRiME news. kestävän muutoksen asialla! PRIME Coaching & Consulting Oy:n asiakaslehti 2014. PrIme NEWS 2014 1

PRiME news. kestävän muutoksen asialla! PRIME Coaching & Consulting Oy:n asiakaslehti 2014. PrIme NEWS 2014 1 PrIme NEWS 2014 1 PRiME news PRIME Coaching & Consulting Oy:n asiakaslehti 2014 kestävän muutoksen asialla! 2 PrIme NEWS 2014 Tämä kirja on kirjoitettu kaikille niille, jotka haluavat kasvaa yhä korkeammalle

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Elokuu 2007 TALENT MANAGEMENT Filosofi - valmentaja Esa Saarinen: Syväinhimillisyys on uusiutuvuuden ja supertuottavuuden

Lisätiedot

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta PwC Suomen yritysvastuuraportti 2011 Yrityksemme pähkinänkuoressa Pohjois-Suomi 26 henkilöä Rovaniemi PwC Suomi* on suomalainen yritys, joka kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

Asiakaslehti Nro 4 2005 TAMPEREEN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS SYNERGOS

Asiakaslehti Nro 4 2005 TAMPEREEN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS SYNERGOS Asiakaslehti Nro 4 2005 TAMPEREEN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS SYNERGOS OSAKSI KAUPPAKORKEA- KOULUA 15 vuoden ikään ehtinyt Liiketaloudellinen tutkimus- ja koulutuskeskus liittyy

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI Leenamaija Otala & Johanna Vainionmäki (toim.) Helsinki University of Technology Laboratory of Work Psychology and Leadership Teaching Material 2006/01 Espoo 2006 ESIMERKKEJÄ OSAAMISEN JOHTAMISESTA SUOMALAISILLA

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TALENT MANAGEMENT Miksi kaikki ei voi sujua kuin tanssi? - Tommy Tabermann SIVU 11 Rekrytointi osana talent

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Tulevaisuuden johtaja johtaa. Innovatiivisuutta. verkostoitumalla

Tulevaisuuden johtaja johtaa. Innovatiivisuutta. verkostoitumalla Tulevaisuuden johtaja johtaa Innovatiivisuutta verkostoitumalla Onnistujissa on yhteistä keskinäinen Toim. huom. riippuvuus Virtuaaliorganisaatioiden johtaminen onkin osoittautunut tässä ajassa kriittiseksi

Lisätiedot

Net Effect Oy Katri Haila Lauri Salmivalli Petri Uusikylä Petri Virtanen. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) arviointi

Net Effect Oy Katri Haila Lauri Salmivalli Petri Uusikylä Petri Virtanen. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) arviointi Net Effect Oy Katri Haila Lauri Salmivalli Petri Uusikylä Petri Virtanen Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) arviointi PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012. OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012 1

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012. OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012 1 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012 1 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 2 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 3 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

HR ja ikuinen identiteettikriisi

HR ja ikuinen identiteettikriisi Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry HR ja ikuinen identiteettikriisi Kiitän HENRYn jäsenkuntaa luottamuksesta, sillä saan jatkaa hallituksessa vielä ylimääräisen vuoden. Kun nyt lähden sakkokierrokselle varapuheenjohtajana,

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa HYVINVOINNIN TALOUSLEHTI 1/2014 15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa Asiantuntija Susanna Raulio: Lounaan merkitys olisi

Lisätiedot

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia Päivi Kantonen Pro gradu -tutkielma Yhteisöviestintä Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Kesäkuu 2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteet ja tuotantotalous Johanna Noreila REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Työn ohjaaja / tarkastaja:

Lisätiedot

Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Kuvat: Toni Tourunen (lukuunottamatta 5. päätavoite)

Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Kuvat: Toni Tourunen (lukuunottamatta 5. päätavoite) Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Kuvat: Toni Tourunen (lukuunottamatta 5. päätavoite) TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS Laatu on monimuotoinen ilmiö, jonka mittaaminen voi

Lisätiedot

TRAINERS HOUSE. l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l VUOSIKERTOMUS 2014

TRAINERS HOUSE. l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 2 TRAINERS HOUSE l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 5 MUUTOSYHTIÖ PALVELUKSESSASI 6 TOIMITUSJOHTAJALTA 8 ARVOPOHJAMME 10 PALVELUMME 12 TYÖTAPAMME 14

Lisätiedot

Vaikuttava ote toimintaan

Vaikuttava ote toimintaan Miettinen, Helena & Lyytimäki, Virpi Vaikuttava ote toimintaan Matkaopas kohti entistä vaikuttavampaa ammatillista aikuiskoulutusta SISÄLTÖ Lukijalle... 4 Taustaa... 8 Viitekehys: Aikuiskoulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot