Johtamistutkimuksen nykysuuntia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johtamistutkimuksen nykysuuntia"

Transkriptio

1 Johtamistutkimuksen nykysuuntia

2 Johtamistutkimuksen uudet suunnat Karismaattinen johtaminen Muutosjohtaminen Eettinen johtaminen Uusi johtajuus - Empowerment - Jaettu johtajuus - Syväjohtaminen Sukupuolinäkökulma johtajuuteen

3 Johtajuuden legitimaatio Legitimaatio, legitimiteetti = laillistaminen, oikeutus, järjestelmän hyväksyminen Johtajuuden legitimaatio voi perustua: Muodolliseen valtaan: 1. Pakottava (sanktioiden käytön mahdollisuus) 2. Palkitseva (palkkioiden kontrolloiminen) 3. Laillinen (muodollinen auktoriteetti) Persoonalliseen valtaan: 1. Asiantuntijuuteen 2. Karismaan (referenttivalta; haluttavat resurssit ja luonteenpiirteet)

4 Vallan perustat Valta perustuu Palkitseminen Pakottaminen Auktoriteetti Asiantuntijuus Tieto Karisma Yhteydet Ryhmä Selitys, johtajan toiminta Vaikutus perustuu alaisten uskoon että noudattamisesta palkitaan. - palkan nosto, palkinto, kiitos, symbolisia eleitä kunniasta vaikutus perustuu alaisten uskoon että johtaja hallitsee rangaistuksia ja pakotteita. - fyysinen tai psykologinen kärsimys, symbolisia eleitä: halveksunta, arvonalennus, epämiellyttämä siirto, resurssien pidättäminen Johtajan oikeus kontrolloida, muiden velvollisuus totella, johtajaa esittäminen, vallan väärinkäyttö Vallan käyttö kriisin tai todellisen tarpeen hetkellä Johtajan erikoisosaaminen, muiden auttaminen niin pyydettäessä Ei-haluttu asiantuntijuus luo muureja, asiantuntijuuden tarjoaminen alentuvasti on pakottavaa, asiantuntijuuden pidättäminen sitä tarvittaessa Pääsy ei-julkisiin tietoihin aseman tai yhteyksien avulla, informaatiovirtojen hallinta Samaistuminen johtajan ominaisuuksiin, molemminpuolinen myötätunto, tietojen jakaminen, yhteiset intressit, arvot ja mieltymykset Perustuu alaisten uskoon että johtajalla on yhteyksiä vaikutusvaltaisiin henkilöihin.johtavat sihteerit ja avustajat(apulais-) toimivat korvikkeina esimiehilleen Oman edun tavoittelu, yhteyksien käyttäminen negatiivisesti sotkeutumalla esim. laskentatoimeen ja henkilöstöpolitiikkaan Yhteinen ongelmanratkaisu, konfliktien ratkaiseminen, aivoriihitoiminta, ryhmän ratkaisu tärkeämpi kuin yksilön vaikutus Tietyt yksilöt hallitsevat toimintaa Vaikutus

5 Karismaattinen johtajuus (Weber, 1922; House, 1976; Yukl 1989; Conger & Kanungo, 1994) - Yksilön persoonallisuuden jokin piirre, jonka perusteella hänet erotetaan tavallisista ihmisistä ja käsitetään yliluonnollisilla, yli-inhimillisillä, tai ainakin poikkeuksellisilla voimilla ja ominaisuuksilla varustetuksi henkilöksi - Johtajia, jotka 1) omaavat vision, 2) ovat valmiita ottamaan henkilökohtaisia riskejä saavuttaakseen sen, 3) ovat herkkiä seuraajiensa tarpeille ja 4) käyttäytyvät normaalista poikkeavalla tavalla

6 Karismaattiseksi opettelun malleja Karismaattiseksi opettelun kolmivaihemalli: 1. Kehitä karismaattinen vaikutelma positiivisuudella (intohimo + elekieli). 2. Vedä muita puoleesi luomalla side, joka inspiroi toisia seuraamaan. 3. Tee todeksi seuraajien potentiaali vetoamalla heidän tunteisiinsa - Karismaattisen vaikuttamisen nelivaiheinen prosessi: 1. Artikuloi selkeä ja houkutteleva visio. 2. Viesti korkeista suoritusodotuksista ja luottamuksesta seuraajien kykyyn vastata niihin. 3. Esittele (sanoin ja toimin) uusi joukko arvoja ja ole esimerkkinä, jota seurata. 4. Vetoa seuraajien tunteisiin osoittamalla rohkeutta ja vakuuttavaa uskoa visioon.

7 Karismaattisen johtajuuden kritiikkiä Riippuvainen tilanteesta Yhteys suoritustason ja tyytyväisyyden välillä heikompi kuin uskottu, erityisesti yksilötasolla Eri ihmiset omaavat erilaisia valmiuksia tulkita johtaja karismaattiseksi Esiintyy ylemmillä johtoportailla, alemman johtoportaan väen on vaikea hankkia sitä (kaipaa tuekseen vision) Hallitusten tuki johtajien pröystäilyyn. Omien valtakuntien rakentelu Jees miesten ja naisten palkkaaminen sekä palkitseminen Jalustalle nostaminen vääristää avointa kommunikaatiota

8 Muutosjohtaminen (Burns, 1978; Bass, 1985; 1990) Muutosjohtaminen = Transformationaalinen johtaminen Edustaa kolmijakoisen johtajuustyypittelyn edistyneintä muotoa: 1.Transaktionaalinen (toiminta) johtaja (reagoiva / säilyttävä / toimintajohtaja) 2. Karismaattinen johtaja (persoona) 3.Transformationaalinen johtaja (uudistava / muutosjohtaja) Transformationaalisen johtajuuden muodot: 1. Intellektuaalinen 2. Uudistava 3. Vallankumouksellinen 4. Karismaattinen

9 Muutosjohtaminen (Burns, 1978; Bass, 1985; 1990) Transaktionaalinen johtaja (toimintojohtaja) Transformationaalinen johtaja (muutosjohtaja) Ehdolliset palkkiot Ideologinen vaikuttaminen Aktiivinen poikkeustilajohtaminen Inspiroiva motivointi Passiivinen poikkeustilajohtaminen Älyllinen stimulointi Antaa mennä -johtaminen Yksilöllistetty huomio Enemmän yritystä, korkeampi tuottavuus, korkeampi työmoraali ja - tyytyväisyys, organisaation lisääntynyt vaikuttavuus, alhaisempi vaihtuvuus sekä parempi organisaation sopeutumiskyky

10 Muutosjohtajuuden kritiikkiä - Otettava huomioon, että muutosjohtajuutta tarvitaan jatkuvasti muiden johtamistyyppien ohella - Käsitteelliset epäselvyydet - Keskittyy liikaa johtajien persoonaan, kun kyse enemmän tyylistä, tilanteesta ja käyttäytymisestä - Millä tasoilla malli toimii, tutkimustuloksia muualla kuin ylimmän johdon keskuudessa vähän - Suhde karismaattiseen johtajuuteen, samat ongelmat ja mahdollisuudet väärinkäyttöön

11 Eettinen (autenttinen) johtaminen (May et al., 2003; Avolio & Gardner, 2005) Mitä on eettinen johtaminen? Miksi johtaminen tulisi olla eettistä? Millaisia seurauksia epäeettisellä toiminnalla on? Miten johtaja voi kehittää eettisyyttään? Muutosjohtajuus Palvelujohtajuus

12 Muutosjohtajuus etiikan näkökulmasta (Burns, 1978; Yukl, 2002) Muutosjohtajuus - moraalisten hyveiden edistäminen Keskittyy johtajan motiiveihin (hyviä/huonoja) ja johtamiseen kokonaisvaltaisena prosessina, joka muuttaa sekä johtajaa että johdettavaa Korostaa yksilöiden huomioimista, esikuvana toimimista ja innoittamista Transformationaalisen johtajuuden tekijät: Ideologinen vaikuttaminen Inspiroiva motivointi Älyllinen stimulointi Yksilöllistetty huomio

13 Palvelujohtajuuden teoria (Greenleaf; 1970; Spears, 1998; DePree, 2004) Korostaa, että johtajuudessa ei ole kyse johtajan omista tavoitteista, itsekeskeisyydestä, maineesta tai vallasta, vaan toisten auttamisesta ja palvelemisesta Keskittyy alaisten tarpeisiin, odotuksiin, hyvinvoinnin ja edun edistämiseen siten, että heillä on mahdollisuus itsensä toteuttamiseen ja palveluhalun kehittämiseen Taustalla johtajuuden arvot: rehellisyys, myönteisyys, vastuullisuus Keskeistä luottamus ja sitouttaminen

14 Miksi johtaminen tulisi olla eettistä? Johtamisen oikeudenmukaisuus vahvistaa henkilöstön hyvinvointia ja motivaatiota Johtamisen eettisyys ja arvopohjaisuus on selvä rekrytointivaltti Tulisi ymmärtää ja osata arvioida, millaisiin seurauksiin toiminnan epäeettisyys voi johtaa: lainmukaiset rangaistukset imagon / maineen tahraantuminen uusien / nykyisten asiakkaiden menettäminen osakekurssin lasku kumppanuus- ja alihankkijaverkoston suhteiden heikentyminen

15 Eettisen johtajuuden kritiikkiä Tutkimus ja teoriat varsin tuoreita ja kehittymättömiä Liiketoiminnan etiikkaa koskevaa akateemista julkaisutoimintaa kohtuullisesti mutta varsinaista johtajuuden etiikkaa (leadership ethics) koskevaa tutkimusta ei niinkään Tutkimussuuntaukset subjektiivisia, heijastelevat vain muutamien tutkijoiden näkemyksiä Tutkimustulokset pääasiassa kuvailevia, teorioita ei varsinaisesti ole empiirisesti testattu laadullisilla ja tilastollisilla menetelmillä

16 Uusi johtajuus (Gill, 2006) - Oleellista olisi löytää ne langat, jotka sitovat aikaisemman tutkimuksen eheä(mmä)ksi kokonaisuudeksi - Muutos + luottamus + sitoutuminen Aikaisemmasta tutkimuksesta on integroitu neljä älykkyyden ulottuvuutta, jotka vaikuttavat johtajuuteen 1. Kognitiivinen 2. Emotionaalinen 3. Spirituaalinen 4. Behavioristinen - Viisi oleellista toimintoa: 1. Vision ja mission luominen ja viestiminen 2. Yhteisten arvojen tunnistaminen, niiden mukaisesti toimiminen ja niihin perustuvan kulttuurin rakentaminen 3. Strategian luominen ja toteuttaminen 4. Ihmisten valtuuttaminen (empowerment) 5. Motivointi ja inspirointi

17 Empowerment voimaantuminen (Fetterman, 1996; Zimmerman, 1995; Argyris, 1998) Alaisille enemmän itsenäisyyttä ja päätöksentekovastuuta Kehittyneempi muoto SWDT (self-directed work teams) tai high-performance work teams Johtaja = tiimin vetäjä, osa tiimiä Etuja: Analyyttinen ajattelu, ongelmanratkaisukyky, prosessin suunnittelu, ihmissuhdeja ryhmätyötaidot kehittyvät Motivaatio, työn mielekkyys ja työtyytyväisyys kasvavat Esimiesresursseja vapautuu kun tiimit toimivat itsenäisesti Uhat: Kontrolli ja valvonta alaisiin vähenee, johtajan asema uhattuna Ekspertti turhautuu Vapaamatkustus

18 Jaettu johtajuus (Ensley et al., 2003; Pearce et al., 2001; Pearce, 2004) Johtajan tehtävänkuvan tai vastuiden jakaminen, joustavuuden ja innovatiivisuuden lisääminen, kannustaminen ja motivointi, sidosryhmäajattelu Neljä keskeistä käsitettä: vastuullisuus (accountability) kumppanuus (partnership) oikeudenmukaisuus (equity) omistaminen/omistajuus (ownership) - Oppiva organisaatio, tiimiajattelu - Kritiikkiä: Tutkimiseen ja mittaamiseen toistaiseksi niukasti välineitä Monimutkainen, tuore käsite ja teoria, vaatii lisää empiiristä tutkimusta

19 Syväjohtaminen puolustusvoimista yrityksiin (Nissinen, 2000) - Tarkoituksena on vuorovaikutuskäyttäytymisen kehittäminen - Neljä kulmakiveä: 1) luottamuksen rakentaminen 2) Inspiroivat tapa motivoida 3) Älyllinen stimulointi 4) Ihmisten yksilöllinen kohtaaminen - Toimivuutta testattu empiirisesti sekä puolustusvoimissa (Kinnunen, 2003) että yrityksissä (Pitkänen, 2007) - Kritiikkiä: Yksipuolinen, subjektiivinen tutkimussuuntaus Ei kansainvälisiä akateemisia julkaisuja Empiiristen tutkimusten validiteetti ja reabiliteetti kyseenalainen Syy-seuraus kytkökset löyhiä

20 Sukupuolinäkökulma johtamiseen Ovatko naiset ja miehet johtamisen suhteen samanlaisia vai erilaisia ja missä suhteessa? Onko nais- ja miesjohtajien välillä käyttäytymiseen tai persoonallisuuteen liittyviä merkittäviä eroja, tai eroavatko alaisten kokemukset ja tulkinnat johtajan käyttäytymisestä tämän sukupuolen mukaan? MASKULIINISUUS Henkilökohtaisen ja ammatillisen roolin erottaminen Hierarkkisuus ja kilpailullisuus Itsenäisyys Loogisuus, analyyttisyys Aggressiivisuus FEMINIINISYYS Kokonaisvaltainen identiteetti Vuorovaikutuksellisuus ja yhteisöllisyys Sosiaalisuus, mukautuvuus Intuitiivisuus Lempeys, hoivaavuus

21 Sukupuolinäkökulma johtamiseen (Billing & Alvesson, 1989)

22 Sukupuolinäkökulma johtamiseen Lisää kuva Naisten osuus palkansaajista ja johtavassa asemassa toimivista ylemmistä toimihenkilöistä vuosina prosentteina

23 Sukupuolinäkökulma johtamiseen - Voimakkaasti naisvaltaisia aloja: 1. sosiaalityö (91 %) 2. terveydenhoitotyö (85 %) 3. majoitus- ja ravitsemisalojen työ (72 %) - Miesvaltaisia aloja: 1. rakennustoiminta (93 %) 2. kuljetusala (78 %) 3. teollisuus (71 %) - Tasa-ammatit: 1. kauppa (naisia 49 %, miehiä 51 %) 2. julkinen hallinto 3. puolustus (naisia 52 %, miehiä 48 %)

24 Sukupuolinäkökulma johtamiseen Yksityisen sektorin nais- ja miesjohtajien osuudet (%) toimialoittain vuonna 2000

25 Sukupuolinäkökulma johtamiseen Naisten osuus 50 suurimman pörssiyrityksen johtoryhmässä EU:ssa vuonna 2005 Nais- ja miesjohtajien osuudet EU-maissa v. 2003

26 Sukupuolinäkökulma johtamiseen Naisten vähäistä osuutta johtotehtävissä selittävät muun muassa: 1. organisatoriset esteet Organisatoriset käytännöt Yritysten epäviralliset valintakriteerit suosivat miehiä 2. sosiaaliset esteet Miehinen käyttäytyminen normina ylempien johtotehtävien täyttymiselle, naisten vaikeampi mukautua näihin rooleihin Miesten rakentamat epäviralliset sosiaaliset verkostot apuna johtotehtäviin haettaessa 3. henkilökohtaiset esteet Miehet kunnianhimoisempia, naiset tyytyvät matalampaan statukseen Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen - HUOM! Keskeisimmäksi selittäväksi tekijöiksi nousevat kulttuuri, sosiaaliset odotukset ja tulkinnat johtajista

27 Sukupuolinäkökulma johtamiseen Oikeudenmukaisuuden näkökulma: koska naiset muodostavat puolet väestöstä, naisilla on oikeus olla mukana vaikuttamassa niin yhteiskunnalliseen kuin taloudelliseen päätöksentekoon liikeelämässä. Naisjohtajien lisäarvoa yrityksille? Mm. näyttöä siitä, että päätöksentekijöiden diversiteetti tuottaa yrityksille parempaa tulosta kuin homogeeninen päätöksentekijäjoukko (Halford & Leonard, 2001) Tasa-arvon edistämisen keinoja: Tasa-arvokehitystä tukevat normit ja kulttuurit Naisjohtajien määrän lisääntyminen: esimerkkien voima Naisjohtajakiintiöt Perinteisen johtajuuden käsitteen haastaminen ja roolien uudelleen konstruktoiminen

28 KIITOS

Työmotivaatio ja henkilöstön motivointikeinot esimiestyössä

Työmotivaatio ja henkilöstön motivointikeinot esimiestyössä Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Anna Piirainen Työmotivaatio ja henkilöstön motivointikeinot esimiestyössä Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 354 Helsinki

Lisätiedot

Perusasioista pieniin ihmeisiin

Perusasioista pieniin ihmeisiin polemia Marja-Liisa Manka, Laura Bordi ja Kirsi Heikkilä-Tammi Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva

Lisätiedot

Transformationaalinen johtajuus muutoksessa

Transformationaalinen johtajuus muutoksessa LTA 1/11 p. 65 83 Anna Gromov ja Tiina Brandt Transformationaalinen johtajuus muutoksessa Tapaustutkimuksen kohteena organisaatiomuutos Abstrakti Tämän tutkimuksen tavoitteena on saada selville transformationaalisen

Lisätiedot

MYYNNIN ESIMIESTEN KOKEMUKSIA TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVOINNISTA

MYYNNIN ESIMIESTEN KOKEMUKSIA TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVOINNISTA Tytti Määttä MYYNNIN ESIMIESTEN KOKEMUKSIA TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVOINNISTA Pro gradu -tutkielma Hallintotiede / Johtamisen psykologia Kevät 2013 2 Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta MYYNNIN

Lisätiedot

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Pro Gradu -tutkielma Hallintotieteen maisterinohjelma Kevät 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Uudenlaisen johtamisen tarve lean-, oppiva- ja elämänyhteisö organisaatiossa

Uudenlaisen johtamisen tarve lean-, oppiva- ja elämänyhteisö organisaatiossa Uudenlaisen johtamisen tarve lean-, oppiva- ja elämänyhteisö organisaatiossa Johtamisen tulevaisuuden visio Adriaan Bekman Johdanto Heti toisen maailmansodan jälkeen Peter Drucker, johtamisteorioiden edelläkävijä,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU JAMK.FI

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU JAMK.FI JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU JAMK.FI Uudistava johtaminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 133 Sirpa Koponen Anna-Maija Lämsä Melina Kärkäs Marianne Ekonen Uudistava johtaminen tukea pienten

Lisätiedot

IDEAALIN JOHTAJUUDEN KUVAUKSET SUOMALAISISSA JA RUOTSALAISISSA LINKEDIN-PROFIILEISSA

IDEAALIN JOHTAJUUDEN KUVAUKSET SUOMALAISISSA JA RUOTSALAISISSA LINKEDIN-PROFIILEISSA IDEAALIN JOHTAJUUDEN KUVAUKSET SUOMALAISISSA JA RUOTSALAISISSA LINKEDIN-PROFIILEISSA Hanna Liisa Nordgren Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Viestintä Pro gradu -tutkielma Lokakuu 2013 2

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunta

Taloustieteiden tiedekunta J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN - Seurantatutkimus Laskentatoimi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008 Laatija:

Lisätiedot

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Ville Väärälä Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 1 Johdanto...4 2 Käsitteitä...6

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Kauppakorkeakoulu Aloittavien yritysten käynnistymisongelmat Yrittäjyys, Pro gradu tutkielma Marraskuu 2010 Laatija: Veikko Hannus Ohjaajat: Professori Hannu Niittykangas

Lisätiedot

Terhi Kukkonen FACEBOOK BRÄNDIYHTEISÖN ARVONLUONTIPROSESSIN YMPÄRISTÖNÄ. Pro gradu -tutkielma Kauppatieteet / Markkinointi Kevät 2012

Terhi Kukkonen FACEBOOK BRÄNDIYHTEISÖN ARVONLUONTIPROSESSIN YMPÄRISTÖNÄ. Pro gradu -tutkielma Kauppatieteet / Markkinointi Kevät 2012 Terhi Kukkonen FACEBOOK BRÄNDIYHTEISÖN ARVONLUONTIPROSESSIN YMPÄRISTÖNÄ Pro gradu -tutkielma Kauppatieteet / Markkinointi Kevät 2012 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Facebook

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU TURUN KAUPPAKORKEAKOULU GRID -SEMINAARIN VAIKUTUKSET ERÄÄSSÄ METALLIALAN YRITYKSESSÄ Liiketaloustiede: hallinnon projektitutkielma Veikko Kärnä joulukuu 1979 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1. Tutkimuksen

Lisätiedot

Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa. Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN

Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa. Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN MUUTOSJOHTAMISEN ABC Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa Anne Luomala Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN Tutkimus- ja koulutuskeskus

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ

JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ Sanomalehtiyliopisto kevät 2010 JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ 1 JULKAISU No 32 Avoin yliopisto 2 JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ 3 Sanomalehtiyliopisto kevät 2010 4 Julkaisija

Lisätiedot

Juha Peltoniemi. Johtajuusteoriaa luovalle tutkimustyölle

Juha Peltoniemi. Johtajuusteoriaa luovalle tutkimustyölle Juha Peltoniemi Johtajuusteoriaa luovalle tutkimustyölle Versio 1.2(26. huhtikuuta 2015) Lisätty pari referenssiä, korjattu yhtä ja toista. Versio 1.1 (2. maaliskuuta 2015) Muutettu otsikko, päivitetty

Lisätiedot

Työsuojelurahasto Tätä on tutkittu 2009. Jari Hakanen TYÖN IMUA, TUOTTAVUUTTA JA KUKOISTAVIA TYÖPAIKKOJA? - KOHTI LAADUKASTA TYÖELÄMÄÄ

Työsuojelurahasto Tätä on tutkittu 2009. Jari Hakanen TYÖN IMUA, TUOTTAVUUTTA JA KUKOISTAVIA TYÖPAIKKOJA? - KOHTI LAADUKASTA TYÖELÄMÄÄ Työsuojelurahasto Tätä on tutkittu 2009 Jari Hakanen TYÖN IMUA, TUOTTAVUUTTA JA KUKOISTAVIA TYÖPAIKKOJA? - KOHTI LAADUKASTA TYÖELÄMÄÄ TYÖN IMUA, TUOTTAVUUTTA JA KUKOISTAVIA TYÖPAIKKOJA? - KOHTI LAADUKASTA

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos MYYNTITOIMINNOT JULKISEN SEKTORIN ORGANISAATIOSSA

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos MYYNTITOIMINNOT JULKISEN SEKTORIN ORGANISAATIOSSA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos MYYNTITOIMINNOT JULKISEN SEKTORIN ORGANISAATIOSSA Pro gradu -tutkielma, Innovaatiojohtaminen Salla Hakkarainen

Lisätiedot

Homma niinku käy siltä. Ammatillisten opettajaopiskelijoiden käsityksiä lahjakkaista ja lahjakkaiden opetuksesta

Homma niinku käy siltä. Ammatillisten opettajaopiskelijoiden käsityksiä lahjakkaista ja lahjakkaiden opetuksesta Homma niinku käy siltä Ammatillisten opettajaopiskelijoiden käsityksiä lahjakkaista ja lahjakkaiden opetuksesta Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Piritta

Lisätiedot

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 30/2014 LEENA PENTIKÄINEN (TOIM.) Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja moninaisuustyön ABC

Tasa-arvo- ja moninaisuustyön ABC Tasa-arvo- ja moninaisuustyön ABC SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 1 1. TYÖELÄMÄN TASA-ARVO JA MONINAISUUS... 4 1.1. MITÄ TASA-ARVO ON?...4 1.2. TASA -ARVO JA MONINAISUUS...4 1.3. MONINAISUUSRYHMIEN TASA-ARVON

Lisätiedot

Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus

Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus By: Pinja Halme PINJA.HALME@ECON.JYU.FI Abstract The purpose of this paper is to examine different age groups and age management in organizations.

Lisätiedot

Markkinoinnin ja johtamisen laitos

Markkinoinnin ja johtamisen laitos KESKUSTELUJA MINUSTA, SINUSTA JA TYÖSTÄ Mentorointikokemuksen sosiaalinen rakentuminen ja koetut hyödyt Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmassa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon

Lisätiedot