Kunnanhallitus 7/ (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus 7/ (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen Asko Haaranen Veli Kaituri Harri Kuronen Riitta Lavikainen Seppo Mustonen Tiina Routa-Mutanen Heli Suvanto Raija Tanskanen Raili MUUT SAAPUVILLA OLLEET Valtuuston puheenjohtaja Valtuuston 1. varapj. Valtuuston 2. varapj. Kunnanjohtaja/esittelijä Hallintojohtaja/ pöytäkirjanpitäjä Huttunen Jorma Hyvärinen Anja Isoniemi Veikko Vaittinen Pauli Kaasinen Helena Asiat :t Allekirjoitukset Asko Mustonen puheenjohtaja Helena Kaasinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Tiistaina klo 9.00 kunnanvirastolla Tiina Mustonen Pöytäkirjantarkastaja Heli Routa-Mutanen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Tiistaina klo kunnanvirastolla Helena Kaasinen Hallintojohtaja

2 Kunnanhallitus / Kokousaika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo Kokouspaikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite liite 137 liite liite 141 liite 142 liite 143 liite 144 liite Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle Asuntotontit Selonteko aloitteista vuodelta 2012 Juha Rantalan maanostoanomus Peruskoulun ja lukion yhteisen rehtorin Aurora Hansenin oikaisuvaatimus Horsmanahon lakkautetun koulun asettaminen myytäväksi Hukkalan lakkautetun koulun asettaminen myytäväksi Ruvaslahden koulun toiminnan jatkaminen lukuvuonna Erityinen kuntajakoselvitys, selvitystyön organisointi Sivistystoimessa eri tehtävien täyttäminen Suunnittelutarveratkaisu hakemusnumero /Karttunen Olli-Pekka ja Tuononen Piia Lausunto hakemusnumero / Haaranen Mika Kimmo Juhani Poikkeamispäätös hakemusnumero /Karukannas Matti ja Seija Ilmoitusasiat Puheenjohtaja Asko Mustonen

3 Kunnanhallitus / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Khall. 134 Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien valinta Khall. 135 Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kunnanhallituksen jäsenet Tiina Mustosen ja Heli Routa-Mutasen. hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Kunnanhallitus / Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle Khall. 136 Kansainvälinen tilintarkastusstandardi vaatii erillisen vahvistuskirjeen sen lisäksi, että tilinpäätös allekirjoitetaan. Vahvistuskirje annetaan tilintarkastajalle. Tilintarkastajalle annettava vahvistusilmoituskirje annetaan tiedoksi myös tarkastuslautakunnalle. Vahvistuskirje on liitteenä. Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan kirjeen allekirjoitettavaksi. hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 1.

5 Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Asuntotontit Tekn. ltk. 47 Polvijärven kunnan omistamien asuntotonttien myynnissä noudatettavat periaatteet on vahvistettu kunnanvaltuustossa Kunnanvaltuusto on tonttien palstoitussuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä vahvistanut tonttien myyntihinnat. Kunnalla on tällä hetkellä myynnissä yhteensä 57 asuntotonttia, joista 21 tonttia sijaitsee kirkonkylän asemakaava-alueella ja 36 eri kylissä. Pääosa kirkonkylän asemakaavoitetuista tonteista sijaitsee Ahdin alueella, jossa on myynnissä 15 omakotitonttia (AO), 3 asunto/yritystonttia (AO-1) sekä yksi pientalotontti (AP) ja yksi rivitalotontti (AR). Tavallisten omakotitonttien pinta-ala on keskimäärin n m 2 ja asunto/yritystonttien keski-määrin n m 2. Tonttien hinnat ovat n. 0,50 /m 2, johon on lisätty lohkomiskulut ja puuston arvo. Kylien alueilla tonttien myyntiä varten on lukujen taitteessa laadittu palstoitussuunnitelmia, joiden mukaan on myyty joko valmiiksi lohkottuja tiloja tai lohkomattomia määräaloja. Lohkottuja tiloja myytäessä ostajalta on peritty lohkomiskulut. Lisäksi myös puuston hinta on peritty ostajalta. Tonttien hinnat vaihtelevat n. 0,3 /m 2-1,09 /m 2 (Sotkuma). Polvijärven kunnan alue kuuluu vahvistetun Joensuun seudun yhteisen yleiskaavan alueeseen. Yhteinen yleiskaava ohjaa kunnan yksityiskohtaisemman kaavoituksen lisäksi mm. rakentamista suunnittelutarve- ja haja-asutusaluilla sekä kaavoittamattomilla rannoilla. Joensuun seudun yleiskaavan mukaan haja-asutusalueen tontin vähimmäiskoko on m 2. Joensuun seudun yleiskaavan voimaantulon myötä Polvijärven kunnan rakennusjärjestys on uudistettavana. Lisäksi myös kunnan ympäristönsuojelumääräykset ovat uudistettavana erityisesti haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyä koskevan lainsäädännön muutosten johdosta. Palstoitussuunnitelmissa on kylien alueilla oleville kunnan omistamille tiloille osoitettu ns. tonttiryppäitä, joissa myytävänä on useita vierekkäisiä tontteja. Tonttien pinta-alat vaihtelevat välillä m 2. Joensuun seudun yleiskaavan mukaisesti alle m 2 :n tontin rakentaminen vaatii kunnan poikkeamisluvan. Tonttiryppäiden osalta tulee rakennuslupaa myönnettäessä myös harkita, muodostuuko alueelle taajaasutusta, joka vaatii suunnittelutarveratkaisun. Osa myytävänä olevista haja-asutusalueen tonteista on liian pieniä ja niitä on liian paljon lähekkäin väljän maaseutumaisen asumisen tarpeisiin. Tontit eivät näin ollen ole menneet kaupaksi. Osa palstoitussuunnitelmista on vanhentuneita ja epätarkkoja.

6 Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tonttien myyntiluettelon kartat tulisi ajantasaistaa ja saattaa sähköiseen muotoon, sekä viedä tiedot myytävistä tonteista kunnan internetsivuille. Tarpeen on myös tarkistaa myytävien tonttien pinta-alat vastaamaan kaavoitusta, tutkia rakentamisen edellyttämien poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisujen tarve sekä ajantasaistaa tonttien hinnoitteluperiaatteet. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että käynnistetään kunnan myytävien asuntotonttien uudelleenarviointi seuraavien periaatteiden mukaan: 1. Haja-asutusalueen tonttikoot suurennetaan n m 2 2. Useamman tontin tonttiryppäitä pienennetään, ettei taaja-asutuskynnys ylity ja tarvitaan suunnittelutarveratkaisu. 3. Lohkotut alle m 2 tontit myydään esisopimuksella ja varsinainen kauppa tehdään vasta poikkeamisluvan jälkeen, tarvittaessa pieniä lohkottuja tontteja voidaan yhdistellä. 4. Tonttien hinnoittelua yksinkertaistetaan poistamalla erilliset puusto-, lohkomis- ja tienrakennuskulut. 5. Tonttikirja uudistetaan ja saatetaan sähköiseen muotoon. hyväksyttiin yksimielisesti. Khall. 252 Kunnanhallitus hyväksyy esityksen. hyväksyttiin yksimielisesti. Tekn. ltk. 9 Teknisessä toimistossa on valmistettu uusi tonttikirja kunnanhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Kaikki myytävät tontit on käyty tarkastamassa maastossa, tonttimäärät, tonttikoot ja hinnoittelu on päivitetty.

7 Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Esityslistan mukana toimitetaan yhteenveto muutoksista asuntotonttien myyntihintaan, selvitys hinnoittelusta sekä uusi tonttikirja Kylien alueella myytävien tonttien määrä vähenee kahdeksalla tontilla ja myyntiin tulee 27 tonttia. Kaava-alueella myynnissä on 21 tonttia. Hinnoittelua on yksinkertaistettu ja myytäville tonteille on määritetty kiinteä myyntihinta. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle/-valtuustolle seuraavaa: 1. Hyväksytään myytävät asuntotontit ja tonttien myyntihinnat tonttikirjan mukaisesti 2. Lohkotut alle 5000 m² tontit myydään esisopimuksella ja varsinainen kauppa tehdään vasta poikkeamisluvan jälkeen. Ostaja hakee poikkeamisluvan. 3. Tarvittaessa pieniä lohkottuja tontteja voidaan yhdistellä. Kunnanhallitus määrittelee yhdistetyn tontin hinnan tonttikirjan hinnoittelun perusteella. 4. Tonttikirjasta laaditaan sähköinen versio ja se ladataan kunnan internetsivuille. hyväksyttiin yksimielisesti. Khall. 137 Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää edelleen asian valtuuston hyväksyttäväksi. hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 2.

8 Kunnanhallitus / Selonteko aloitteista vuodelta 2012 Khall. 138 Valtuuston työjärjestyksessä ja kunnan hallintosäännössä on määrätty aloitteiden käsittelystä. Valtuuston työjärjestyksen mukaan kunnanhallituksen on vuosittain esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen ja lautakunnan tehtäväalueella tehdyistä aloitteista on vastaavasti esitettävä tiedot kunnanhallitukselle ja asianomaiselle lautakunnalle niiden päättämällä tavalla. Hallintosäännön mukaan, jos aloite vaatii erityistä valmistelua, sen viranomaisen, jonka käsiteltäväksi aloite kuuluu, on ilmoitettava aloitteen tekemisestä sen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä. Aloite nro 1 Valtuustoaloite opiskelijaohjauksista saatavien korvauksien palauttamisesta työyhteisöjen kehittämiseen. Aloite nro 2 Valtuustoaloite kattavan henkilöstötilinpäätöksen laatimisesta Polvijärven kunnassa vuodelta Aloite nro 3 Valtuustoaloite siitä, että kunta ottaa vastuulleen luistelukenttien, valaistujen latujen, pururatojen yms. koululaisten käytössä olevien urheilualueiden kunnossapidon ja toimintakunnosta huolehtimisen. Aloite nro 4 Valtuustoaloite nuorten oppisopimuskoulutuksesta Polvijärven kunnassa. Aloite nro 5 Valtuustoaloite ohjatun kuntosaliryhmätoiminnan aloittamisesta Turvalan kuntosalissa.

9 Kunnanhallitus / Aloite nro 6 Valtuustoaloite nuorten työpajatoiminnan kehittämisestä. Aloite nro 7 Valtuustoaloite siitä, että kunnanhallitus/kunnanvaltuusto ryhtyisi toimenpiteisiin kahden lipputangon aikaansaamiseksi koulukeskuksen auditorion eteen. Kunnanhallitus saattaa valtuustolle tiedoksi aloitteiden johdosta seuraavaa: Aloite nro 1 Vuoden 2013 talousarvion perustelujen mukaan opiskelijoiden työharjoittelusta saatavat koulutuskorvaukset voidaan käyttää työyhteisön hyväksi talousarviomäärärahojen kautta. Koulutuskorvaus on kunnan tulo, esimiehen päätöksellä voidaan normaalin talousarviomääräraha- ja käyttösuunnitelmien vahvistamismenettelyn mukaisesti ohjata määrärahoja esimerkiksi kyseisen työyksikön koulutukseen. Aloite nro 2 Henkilöstöön liittyviä asioita on lisätty toimintakertomukseen. Aloite nro 3 Sivistyslautakunnan myöntämistä avustuksista kyläyhdistyksille osa käytetään liikuntapaikkojen ylläpitoon. V talousarviossa on päätetty, että jatketaan nykyistä käytäntöä asiassa. Aloite nro 4 Ko. asiasta päätetään erillispäätöksellä. Aloite nro 5 Asia käsitellään v puolella. Aloite nro 6 Asia on huomioitu v talousarviossa ja työpajalle on järjestetty suuremmat toimitilat.

10 Kunnanhallitus / Aloite nro 7 Asia on annettu tekniselle toimelle toimeenpantavaksi. hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Kunnanhallitus / Juha Rantalan maanostoanomus Khall. 139 Juha Rantala Polvijärveltä on ilmoittanut olevansa kiinnostunut ostamaan kunnalla myynnissä olevat tontit Metsälinna II RN:o 136:4 ja Huutokoski RN:o 91:6 hintaan euroa kappale puustoineen ja lohkomiskuluineen. Tontit sijaitsivat Rantalan maatilan rajalla ja ne tulisivat maatilatalouskäyttöön lisämaaksi, ei rakennustonteiksi. Kunnanhallitus päättää, että koska ostettaviksi esitetyt tontit ovat edelleen esitetty säilytettäviksi asuntotontteina, anomus ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Asiasta käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

12 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus Peruskoulun ja lukion yhteisen rehtorin Aurora Hansenin oikaisuvaatimus Khall. 114 Peruskoulun ja lukion yhteinen rehtori Aurora Hansen on hakenut toisen viran hoitoa varten palkatonta virkavapautta ajalle Kunnanhallitus myöntää rehtori Aurora Hansenille anomuksen mukaisesti palkattoman virkavapauden ajalle ja antaa luvan rehtorin viran väliaikaiseen täyttämiseen. Käydyn runsaan keskustelun jälkeen Riitta Kuronen esitti, että palkaton virkavapaus myönnetään kuudeksi kuukaudeksi alkaen eli saakka. Asko Mustonen kannatti Riitta Kurosen esitystä. Puheenjohtaja tiedusteltuaan kunnanhallituksen yksimielisyyttä asiassa, totesi kunnanhallituksen hyväksyvän yksimielisesti Riitta Kurosen esityksen eli palkaton virkavapaus myönnetään Aurora Hansenille ajalle Khall. 140 Peruskoulun ja lukion yhteinen rehtori Aurora Hansen on toimittanut asiaan oikaisuvaatimuksen, mikä on esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus päättää, että oikaisuvaatimus ei anna aihetta kunnanhallituksen päätöksen muuttamiseen. hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 3.

13 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Horsmanahon lakkautetun koulun asettaminen myytäväksi Khall. 37 Horsmanahon koulukiinteistön kiinteistötunnus on Kouluharju , tontin pinta-ala on 2,5150 ha. Tontilla sijaitsee koulurakennus, asuinrakennus ja talousrakennus. Koulun kentän kiinteistötunnus on Kouluharjun kenttä , tontin pinta-ala on 1,3630 ha. Puurakenteinen ja lautaverhoiltu koulurakennus on valmistunut vuonna Peruskorjaus ja uusi kouluosa, jossa on liikuntasali, on valmistunut Kouluosassa rakennuksen kerrosala on 390 m2 ja tilavuus 1500 m3. Uuden kouluosan kerrosala on160 m2 ja tilavuus 657 m3. Asunto-osassa rakennuksen kerrosala on 295 m2 ja tilavuus 945 m3. Asunto-osassa on kolme asuntoa, joista yksi on tällä hetkellä vuokrattu. Talousrakennuksen ulkomitta on noin 11,2 x 6,6 m. Kiinteistöissä on vesikiertoinen patterilämmitys ja sähkö-/öljy-kattila. Tällä hetkellä lämpöä toimittaa Polvijärven Hake ja Turve Ky, joka omistaa kiinteistöllä sijaitsevan haketta käyttävän lämpökontin. Kiinteistöön on Polvijärven eteläisen vesiosuuskunnan vesiliittymä. Liitteessä on selostettu kiinteistöjen tietoja tarkemmin. Polvijärven kunnalle ei myyntitilanteessa tule palautettavaa valtionosuutta, koska valtionosuuden myöntämisestä koulurakennuksen peruskorjaamiseen on kulunut yli 15 vuotta. Kunnanhallitus päättää asettaa myytäväksi Horsmanahon lakkautetun koulun kiinteistöt Kouluharju ja Kouluharjun kenttä rakennuksineen siten, että tarjoukset tulee jättää klo mennessä. Polvijärven kunta pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä saadut tarjoukset. Myynti-ilmoitus julkaistaan paikallislehti Outokummun Seudussa, sanomalehdissä Karjalainen ja Helsingin Sanomat sekä kunnan nettisivuilla.

14 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Polvijärven kunta vastaa sopimusajan lämpökonttisopimuksesta kuitenkin niin, että se mahdollisuuksien mukaan siirretään tulevan ostajan vastattavaksi. Asuinhuoneiston vuokrasopimus irtisanotaan niin, että irtisanomisajan jälkeen Polvijärven kunta on valmis järjestämään vuokralaiselle uuden vuokra-asunnon. Khall. 93 hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 2. Kunnanhallitus oli päättänyt asettaa Horsmanahon lakkautetut koulukiinteistöt rakennuksineen myytäväksi siten, että tarjoukset tuli jättää mennessä. Ostotarjouksia ei ole tullut. Kunnanhallitus päättää merkitä asian tiedoksi ja päättää, että viranhaltijoiden selvitettäväksi annetaan mahdollinen koulun vuokraaminen yrityskäyttöön. Selvityksen jälkeen päätetään tulevaan syksyyn mennessä koulun vuokraamisesta tai asettamisesta uudelleen myyntiin. hyväksyttiin yksimielisesti. Khall. 186 Koulukiinteistön vuokraaminen yrityskäyttöön ei ole toistaiseksi onnistunut, joten Horsmanahon koulun asettaminen uudelleen myytäväksi on otettava esille. Asuinhuoneiston vuokrasopimus on irtisanottu lukien. Kunnanhallitus päättää asettaa myytäväksi Horsmanahon lakkautetun koulun kiinteistön Kouluharju ja Kouluharjun kenttä rakennuksineen siten, että tarjoukset tulee jättää perjantai klo mennessä.

15 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Polvijärven kunta pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä saadut tarjoukset. Myynti-ilmoitus julkaistaan paikallislehti Outokummun Seudussa, sanomalehti Karjalaisessa ja kunnan nettisivuilla. Polvijärven kunta vastaa sopimusajan lämpökonttisopimuksesta kuitenkin niin, että se mahdollisuuksien mukaan siirretään tulevan ostajan vastattavaksi. hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 3. Khall. 141 Kunnanhallitus päättää asettaa myytäväksi Horsmanahon lakkautetun koulun kiinteistön Kouluharju ja Kouluharjun kenttä rakennuksineen siten, että tarjoukset tulee jättää torstai klo mennessä. Polvijärven kunta pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä saadut tarjoukset. Myynti-ilmoitus julkaistaan paikallislehti Outokummun Seudussa, sanomalehti Karjalaisessa ja kunnan nettisivuilla. Polvijärven kunta vastaa sopimusajan lämpökonttisopimuksesta kuitenkin niin, että se mahdollisuuksien mukaan siirretään tulevan ostajan vastattavaksi. hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 4.

16 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Hukkalan lakkautetun koulun asettaminen myytäväksi Khall. 36 Hukkalan koulukiinteistön kiinteistötunnus on Ahola , tontin pinta-ala on 0,9980 ha. Tontilla sijaitsee koulurakennus ja talousrakennus. Koulun kentän kiinteistötunnus on Pohjoisaho , tontin pinta-ala on 1,0120 ha. Alueella on valaistu jääkiekkokaukalo. Kivinen ja rapattu koulurakennus on valmistunut vuonna 1951 ja peruskorjattu Kiinteistöllä on oma talousvesikaivo. Rakennuksen kerrosala on 925 m2 ja tilavuus 3010 m3. Talousrakennuksen ulkomitta on noin 22,5 x 7,5 m. Kiinteistössä on vesikiertoinen patterilämmitys ja haloilla lämmitettävä kattila. Tällä hetkellä lämpöä toimittaa Polvijärven Hake ja Turve Ky, joka omistaa kiinteistöllä sijaitsevan haketta käyttävän lämpökontin. Liitteessä on selostettu kiinteistöjen tietoja tarkemmin. Polvijärven kunnalle ei myyntitilanteessa tule palautettavaa valtionosuutta, koska valtionosuuden myöntämisestä koulurakennuksen peruskorjaamiseen on kulunut yli 15 vuotta. Polvijärven kunnanhallitus päättää asettaa myytäväksi Hukkalan lakkautetun koulun kiinteistöt Ahola ja Pohjoisaho rakennuksineen siten, että tarjoukset tulee jättää klo mennessä. Kunta pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä saadut tarjoukset. Myynti-ilmoitus julkaistaan paikallislehti Outokummun Seudussa, sanomalehdissä Karjalainen ja Helsingin Sanomat sekä kunnan nettisivuilla.

17 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Polvijärven kunta vastaa sopimusajan lämpökonttisopimuksesta kuitenkin niin, että se mahdollisuuksien mukaan siirretään tulevan ostajan vastattavaksi. hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 1. Khall. 92 Kunnanhallitus oli päättänyt asettaa myytäväksi Hukkalan lakkautetut koulukiinteistöt rakennuksineen siten, että tarjoukset tuli jättää mennessä. Ostotarjouksia ei ole tullut. Kunnanhallitus päättää merkitä asian tiedoksi ja päättää, että viranhaltijoiden selvitettäväksi annetaan mahdollinen koulun vuokraaminen yrityskäyttöön. Selvityksen jälkeen päätetään tulevaan syksyyn mennessä koulun vuokraamisesta tai asettamisesta uudelleen myyntiin. hyväksyttiin yksimielisesti. Khall. 187 Koulukiinteistön vuokraaminen lyhyeksi aikaa yrityskäyttöön käsitellään eri kohdassa tässä kunnanhallituksen kokouksessa, mutta myös Hukkalan koulun asettaminen uudelleen myytäväksi on otettava esille. Kunnanhallitus päättää asettaa myytäväksi Hukkalan lakkautetun koulun kiinteistöt Ahola ja Pohjoisaho rakennuksineen siten, että tarjoukset tulee jättää perjantai klo mennessä. Kunta pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä saadut tarjoukset. Myynti-ilmoitus julkaistaan paikallislehti Outokummun Seudussa, sanomalehti Karjalaisessa ja kunnan nettisivuilla.

18 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Polvijärven kunta vastaa sopimusajan lämpökonttisopimuksesta kuitenkin niin, että se mahdollisuuksien mukaan siirretään tulevan ostajan vastattavaksi. hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 4. Khall. 142 Kunnanhallitus päättää asettaa myytäväksi Hukkalan lakkautetun koulun kiinteistöt Ahola ja Pohjoisaho rakennuksineen siten, että tarjoukset tulee jättää torstai klo mennessä. Kunta pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä saadut tarjoukset. Myynti-ilmoitus julkaistaan paikallislehti Outokummun Seudussa, sanomalehti Karjalaisessa ja kunnan nettisivuilla. Polvijärven kunta vastaa sopimusajan lämpökonttisopimuksesta kuitenkin niin, että se mahdollisuuksien mukaan siirretään tulevan ostajan vastattavaksi. hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 5.

19 Kunnanhallitus / Sivistyslautakunta Ruvaslahden koulun toiminnan jatkaminen lukuvuonna Sivistysltk. 30 Valtuusto on kokouksessaan käsitellyt kunnan kouluverkon ylläpitämisen periaatteet ja päättänyt, että koulun säilymisen rajana on 20 oppilasta. Oppilasmäärää laskettaessa ei huomioida toisen koulun oppilaaksiottoalueelta tulleita oppilaita, joita ei lasketa oppilaaksi siinäkään koulussa, jonka oppilaaksiottoalueelta he toiseen kouluun tulevat. Valtuuston päätöksen mukaan koulun mahdollinen lakkauttaminen käsitellään osana talousarvioprosessia siten, että koulun lakkauttamisesta päätetään valtuuston talousarviopäätöksen yhteydessä. Valtuuston hyväksymän periaatteen mukaan koulun lakkauttaminen laitetaan vireille, jos sen oppilasmäärä on laadittavan oppilasennusteen mukaan jäämässä alle 20 oppilaan seuraavan täyden lukuvuoden alussa. Kyseisen päivämäärän jälkeen kouluun tulleita oppilaita ei enää huomioida. Koulun lakkauttaminen laitetaan vireille myös siinä tapauksessa, että talousarviovuoden aikana maaliskuun loppuun mennessä koulun oppilasmäärän seuraavan lukuvuoden alussa on ennakoitu jäävän alle 20 oppilaan. Tässä tapauksessa koulun lakkauttamisesta tehdään päätös kevään aikana siten, että koulu lakkaisi jo seuraavan lukuvuoden alussa. Maaliskuun 28. päivänä 2013 laaditun oppilasennusteen mukaan Ruvaslahden koulun oppilasmäärä lukuvuoden alussa eli on 18 oppilasta. Mainittu oppilasmäärä sisältää Ruvaslahden oppilaaksiottoalueella asuvat oppilaat. Lisäksi Polvijärven kuntaan tulleella kirjeellä on ilmoitettu yksi oppilas Ruvaslahden kouluun syyslukukauden 2013 alusta lukien. Syksyllä 2012 silloin tiedossa olleen oppilastilanteen perusteella Polvijärven kunnan talousarviossa on varattu määräraha syyslukukaudeksi 2013 Ruvaslahden koululle. Valtuusto on kokouksessaan hyväksynyt periaatelinjauksen, jonka mukaan koulun lakkautuessa sen koko oppilaaksiottoalue liitetään ensisijaisesti Kirkonkylän koulun oppilaaksiottoalueeseen. Ruvaslahden koulun oppilaat sopisivat hyvin Kirkonkylän koulun tiloihin. Kirkonkylän koulun oppilasryhmäkoot eivät oleellisesti muuttuisi. Liitteestä selviää Ruvaslahden koulun oppilaiden tuomat muutokset Kirkonkylän eri luokkien oppilasmääriin. Ruvaslahden koulun lakatessa oppilaiden koulumatkat järjestetään perusopetuslaissa määritellyn ajan mukaisesti.

20 Kunnanhallitus / Sivistyslautakunta Ruvaslahden koulun kaikki vakinaiset työntekijät voidaan sijoittaa avoinna oleviin virkoihin ja tehtäviin. Määräaikaisten työntekijöiden sijoittuminen vastaaviin tehtäviin muissa kouluissa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Henkilöstön sijoittamisesta laaditaan erillinen suunnitelma ja henkilöstön kanssa käydään tarvittavat neuvottelut ennen lakkautuspäätöksen tekemistä. Lopulliset päätökset henkilöittäin tehdään sivistyslautakunnassa sen jälkeen kun valtuusto on päättänyt koulun lakkauttamisesta. Ruvaslahden koulun lakkauttamisen merkittävimmät taloudelliset vaikutukset liittyvät henkilöstökuluihin. Liitteenä olevasta erillisestä laskelmasta näkyvät oleellisimmat säästöt ja lisäkulut. Laskelmasta ilmenee, että nettosäästöä kertyisi euroa vuodessa. Laskelma perustuu tämänhetkiseen kustannustasoon. Kunnalle jää koulun lakkauttamisen jälkeen vastattavaksi koulukiinteistöstä aiheutuvat kulut. Lämmityskulujen lisäksi kunnalle jäävät välttämättömät muut kiinteistökulut siihen saakka, kun kunta kiinteistön omistaa. Koulun lakkauttamisen jälkeistä koulukiinteistön muuta käyttöä tai myyntiä koskevat ratkaisut tehdään myöhemmin. Sivistyslautakunta järjestää yleisen kuulemistilaisuuden Ruvaslahden koululla. Myös kirjalliseen kuulemiseen annetaan mahdollisuus. Edellä oleva esittelyteksti perustuu sivistyslautakunnan kokouksen valmistelun yhteydessä tiedossa olleeseen Ruvaslahden koulun oppilasmäärään. Sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti ja huomioiden huoltajalta tullut kirjallinen ilmoitus yhdestä uudesta oppilaasta Ruvaslahden koulun oppilasmäärä syyslukukauden 2013 alusta lukien on 20 oppilasta, joten valtuuston edellyttämä oppilasmäärä koulun toiminnan jatkamiseen täyttyy. Khall. 143 Sivistyslautakunta toteaa, että Ruvaslahden koulun oppilasmäärä on syyslukukauden 2013 alusta lukien 20 oppilasta ja sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Ruvaslahden koulun toimintaa jatketaan lukuvuonna hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteenä oleva oppilastilasto on tehty tiedossa olleen tilanteen mukaisesti. Ruvaslahden kouluun ilmoitetun oppilaan ja sivistyslautakunnan esioppilasta koskevan päätöksen jälkeen Ruvaslahden koulun oppilasmäärä on lukuvuoden alusta lukien 20 oppilasta.

21 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen ja saattaa asian tiedoksi valtuustolle. hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 6.

22 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Erityinen kuntajakoselvitys, selvitystyön organisointi Khall. 67 Valtiovarainministeriö on toimittanut Polvijärven kunnalle päivätyn lausuntopyynnön kuntajakolain (1698/2009) 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen asettamisesta. Joensuun ja Outokummun kaupungit ovat tehneet valtiovarainministeriölle päivätyn esityksen kuntajakolain (1698/2009) 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen toimittamisesta. Kuntajakolain 15 :n mukaan kuntajaon muuttamista koskevan asian laajuuden tai vaikeuden johdosta taikka muusta perustellusta syystä ministeriö voi määrätä toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen, jota varten ministeriö asettaa kyseessä olevia kuntia kuultuaan yhden tai useamman kuntajakoselvittäjän. Kuntajakolain 4 :n 2 momentin mukaan kunnan on muodostuttava yhdestä alueesta, joka muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden, jollei valtioneuvosto alueellisen eheyden osalta 4 luvussa tarkoitetun erityisen kuntajakoselvityksen perusteella toisin päätä. Erityisellä kuntajakoselvityksellä pyritään siihen, että kunta muodostuisi yhdestä alueesta. Joensuun ja Outokummun kaupungit eivät sellaisenaan muodosta alueellisesti ehyttä aluetta, vaan Liperin kunta sijaitsee niiden välissä. Erityisen kuntajakoselvityksen on koskettava yhtenäistä aluetta. Näin ollen valtiovarainministeriö pyytää Liperin kunnalta lausuntoa osallistumisesta erityiseen kuntajakoselvitykseen. Luonnos hallituksen esitykseksi kuntarakennelaiksi on lähetetty kuntiin lausunnolle Luonnoksen 1a luvussa säädettäisiin kuntarakenneuudistuksen toteuttamisesta. Luvussa määriteltäisiin ne kriteerit, joiden perusteella kunnalla on velvollisuus selvittää kuntien yhdistymistä. Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kunnat sekä Outokummun kaupunki olisivat kaikki selvitysvelvollisia palveluiden edellyttämän väestöpohjan perusteella (4c ). Työpaikkaomavaraisuutta koskeva selvitysperuste (4d ) täyttyisi Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kunnan kohdalla, työssäkäyntiperuste (4d ) Kontiolahden ja Liperin kohdalla. Yhdyskuntarakenneperuste (4d ) täyttyisi Joensuun, Kontiolahden ja Liperin osalta keskustaajaman tai siihen kytkeytyvän lähitaajaman ylittäessä kunnan rajan.

23 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Luonnoksen 4d :n 3 momentin mukaan työssäkäyntiperusteen tai yhdyskuntarakenneperusteen perusteella yhtenäisen alueen muodostavien kuntien tulee selvittää yhdistymistä yhdessä. Toisin sanoen lakiluonnoksen mukaan Joensuun, Liperin ja Kontiolahden kuntien on selvitettävä yhdistymistä yhdessä. Liperillä, Kontiolahdella ja Polvijärvellä olisi mahdollisuus täyttää em. selvitysvelvollisuudet osallistumalla aluetta koskevaan erityiseen kuntajakoselvitykseen, jonka perusteella valtiovarainministeriö pyytää kunnilta lausunnon. Kuntajakolain 15 :n mukaan valtiovarainministeriön on kuultava asian omaisia kuntia ennen erityisen kuntajakoselvityksen määräämisestä alueella. Tämän perusteella valtiovarainministeriö pyytää Liperin kunnan lisäksi myös Kontiolahden ja Polvijärven kunnilta lausuntoa osallistumisesta kuntajakolain 4 luvun mukaiseen erityiseen kuntajakoselvitykseen Joensuun ja Outokummun kaupunkien kanssa. Erityisen kuntajakoselvityksen määräämisen lisäksi valtiovarainministeriö pyytää Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kunnilta lausuntoa kuntajakoselvittäjästä. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Ossi Repo on antanut suostumuksen toimia kuntajakoselvittäjänä alueella. Lausuntopyynnön liitteenä toimitetaan alustava luonnos selvitysmääräyksestä. Lausunnot pyydetään toimittamaan mennessä valtiovarainministeriöön. Tähän asiaan liittyen Polvijärven kunta toimittaa valtuuston kuntarakennelakiluonnoksesta antaman lausunnon, koska siinä on todettu keskeiset Polvijärven kunnan näkökohdat kuntarakenneasiaan. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy seuraavansisältöisen lausunnon liittyen erityisen kuntajakoselvityksen asettamiseen: V kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä antamassaan lausunnossa Polvijärven valtuusto on todennut yksimielisesti kuntarakenneselvitykseen seuraavaa: Kuntien itse käynnistämä selvitys Polvijärven kunnan osalta ei ole tarvetta kuntaliitosselvitykseen. Saatamme valtiovallan tietoon, että vuonna 2007 Polvijärven kunta oli mukana kuntaliitosselvityksessä, jonka johtopäätöksenä Polvijärven valtuusto päätti, että Polvijärven kunta jatkaa toimintaansa itsenäisenä kuntana.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen.

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 12/2009 413 (- 471) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. elokuuta 2009 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Aika Maanantaina 8. kesäkuuta 2015 klo 18.00-20.50 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 242) 7/2005 224 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 483) 14/2005 461 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 19. syyskuuta 2005 klo 18.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 9.5.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen lukion etäopetusluokka Asiat 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 Asioiden

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 65 Kokousaika 24.2.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2010 131 KOKOUSAIKA 19.4.2010 klo 14.00-15.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 Sivistyslautakunta Aika 14.10.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 75

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 13.5.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 18.5.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = )

Lisätiedot