HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA

2 1 Sisällysluettelo 1. Rakennusvalvonnan laatupolitiikka Toiminta-ajatus Palvelua ohjaavat tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet Strategiset tavoitteet Vastuu laadusta.3 2. Laatuajattelu Asiakaspalvelun laatu Rakentamisen valvonnan laatu Laatusuunnitelman tarkoitus Laatusuunnitelman rakenne Laatusuunnitelman kehittäminen ja seuranta Rakennusvalvonnan organisaatio ja tehtävät.5 7. Rakennusvalvonnan palvelut Rakentamisprosessin kulku Toimintaohjeet ja tarkastuslistat.9

3 2 1. RAKENNUSVALVONNAN LAATUPOLITIIKKA 1.1 Toiminta-ajatus Toiminnan tarkoituksena on neuvonnan ja ohjauksen, lupakäsittelyn sekä valvonnan avulla edistää terveellistä, turvallista ja ympäristöön sopeutuvaa rakentamista sekä ylläpitää rakennetun ympäristön hyvää laatua. 1.2 Palvelua ohjaavat tavoitteet Tavoitteena on huolehtia siitä, että rakennettu ympäristö toteutetaan ja ylläpidetään terveellisenä, turvallisena ja viihtyisänä voimassa olevia määräyksiä ja kunnan asettamia tavoitteita noudattaen. Rakennusvalvonnan toimintaa ohjaavat: Yleiset ja valtakunnalliset tavoitteet (lainsäädäntö, muut rakentamista ohjaavat säädökset) Kunnan asettamat tavoitteet (kaavat, rakennusjärjestys, muut maankäyttöohjeet) Asiakkaiden asettamat palvelutavoitteet. (ohjaus, neuvonta, oikeudenmukaisuus, tasapuolisuus, nopeus, hyvä kohtelu) Asiakaspalvelun laatutavoitteet (laatusuunnitelma) Rakentamisen valvonnan laatutavoitteet (laatusuunnitelma) 1.3 Toiminnalliset tavoitteet Lautakunnan päättämät lupa-asiat valmistellaan päätösvalmiiksi neljässä viikossa lupahakemuksen jättämisestä, mikäli kaikki tarvittavat liiteasiakirjat on jätetty samanaikaisesti. Viranhaltijoiden päättämät asiat ratkaistaan viimeistään kolmessa viikossa lupahakemuksen jättämisestä, mikäli kaikki tarvittavat liiteasiakirjat on jätetty samanaikaisesti. Lupien käsittelyaikaa seurataan ja seurannasta tehdään yhteenvetoraportti kolme kertaa vuodessa. Asiakastyytyväisyyttä voidaan seurata erillisellä asiakaskyselyllä 1.4 Strategiset tavoitteet Rakennusvalvonta asettaa itse toiminnalleen neljä seuraava tavoitetta: Asiantuntemus, palvelukykyisyys, tehokkuus ja omavaraisuus,

4 3 Asiantuntemus tarkoittaa sitä, että henkilöstö hallitsee palveluprosessin, tuntee tarvittavan lainsäädännön ja muut rakentamista koskevat säädökset sekä hallitsee käytännön rakentamisen ja siihen liittyvät ongelmat. Pystyäkseen palvelemaan asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla henkilöstön on panostettava jatkuvaan ajankohtaiseen kouluttautumiseen, koska mm. rakentamiseen liittyvät säädökset ovat jatkuvan muutoksen alla. Neuvonta- ja ohjaustyö edellyttävät sitä, että rakennusvalvonnassa tunnetaan tarkasti säädösten edellyttämät vaatimukset ja lisäksi henkilöstön on kyettävä opastamaan rakentajia ja suunnittelijoita paitsi lupaprosessissa myös säädöksissä tapahtuneista muutoksista sekä muissa käytännön ongelmissa. Palvelukyky tarkoittaa sitä, että rakennusvalvonnalla on käytettävissään riittävät resurssit palveluiden tuottamiseen sekä nykyaikaiset tekniset apuvälineet ja atk-ohjelmat asioiden tehokkaaseen käsittelyyn. Palvelukykyyn liittyy myös kattavien ja helposti ymmärrettävien ohjeiden laatiminen ja niiden saatavuudesta huolehtiminen. Palvelukyky edellyttää joustavan palveluhenkisen asenteen lisäksi riittäviä henkilöresursseja sekä panostusta atk-ohjelmien kehittämiseen sekä muiden teknisten apuvälineiden saatavuuteen ja hallintaan. Osana palvelukyvyn parantamiseen sisältyy sähköisten palvelujen kehittäminen. Tehokkuus tarkoittaa työprosessien ja -menetelmien jatkuvaa kehittämistä siten, että valmistelu ja päätöksenteko voidaan tehdä optimaalisessa ajassa. Valmistelun on oltava luotettavaa, läpinäkyvää, virheetöntä ja oikeudenmukaista sekä annettava päätöksenteolle riittävät lailliset perusteet. Omavaraisuus tarkoittaa sitä, että rakennusvalvonta kattaa maksutuloilla pääosin toiminnastaan aiheutuvat kulut. Rakennusvalvonnan toiminta kohdistuu sen palvelujen käyttäjien tarpeisiin. Palvelut ovat pääosin maksullisia ja palvelumaksut kerätään palvelun käyttäjiltä kaupungin hyväksymän taksan mukaisesti. Toiminta rahoitetaan palvelumaksuilla siten, että rakennusvalvonnan toiminta on lähes omavaraista, samalla on huolehdittava siitä, että palvelutaso on riittävän korkea. Palvelun käyttäjällä on oikeus vaatia laadukasta palvelua palvelumaksun vastineeksi. 1.5 Vastuu laadusta Tavoitteiden saavuttamiseksi rakennusvalvonnalle on laadittu laatusuunnitelma, jolla pyritään takaamaan laadukas tavoitteiden mukainen palvelutaso. Laatusuunnitelma luo edellytykset laadukkaille palveluille. Jokainen henkilökuntaan kuuluva vastaa laadusta omalla työllään ja tuloksellaan. Laatupalavereita pidetään säännöllisesti ja siellä käsitellään asiakaspalautteen ja muun kerätyn tiedon kautta tullut palaute. Palautteen perusteella toimintaa pystytään jatkuvasti kehittämään.

5 4 2. LAATUAJATTELU Viranomaistoiminnan palveluiden ja tuotteiden laatua on usein vaikea mieltää ja mitata. Esimerkiksi luvan hakijan ja naapurin näkemykset ja tavoitteet voivat olla täysin erilaiset. Tästä syystä luvan hakija on rakennusvalvonnalle aina hyvin haastava asiakas. Rakentajien omat tavoitteet ja haaveet on pystyttävä sopeuttamaan rakentamis- ja kaavamääräyksiin sekä ympäristön toiveisiin ja ohjaukseen tarvitaan rutkasti yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoja. Rakennusvalvonnan on syytä kehittää myös uusia toimintatapoja erityyppisten ja tasoisten rakentajien tarpeiden huomioonottamiseksi. Laatuajattelu toteutetaan kahden erillisen osa-alueen kautta: 2.1 Asiakaspalvelun laatu sisältää asiakkaan henkilökohtaisen palvelutapahtuman lisäksi palvelujen saatavuuteen, lomakkeiden ja ohjeistojen laatuun ja saatavuuteen liittyviä asioita: lähtökohtana on palveluhenkisyys ja asiakkaiden tasapuolinen kohtelu Ohjeiden tulee olla helposti ymmärrettäviä ja ohjeissa pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon nettiä ja muita sähköisiä palveluja neuvonnan on oltava riittävän yksityiskohtaista ja luotettavaa lupahakemusten käsittelyvaiheet ilmoitetaan hakijalle ja sitoudutaan ilmoitettuun aikatauluun valmistelu suoritetaan lyhimmässä mahdollisessa ajassa, mutta sen on oltava huolellista ja luotettavaa ja annettava päätöksenteolle riittävät perusteet päätösten on oltava laillisia, oikeudenmukaisia ja virheettömiä 2.1 Rakentamisen valvonnan laatu sisältää kaavoituksen toteuttamisen valvontaan liittyvän vastuun hyvän kaupunkikuvan muodostumisesta sekä rakentamisen teknisen toteuttamisen turvallisuutta, energiataloudellisuutta ja terveellisyyttä korostaen. Rakennusvalvonta neuvoo ja ohjaa suunnittelijoita ja rakentajia hyvän kaupunkikuvan ja hyvän rakennustavan mukaisiin ratkaisuihin ja valvoo, että rakennushankkeeseen ryhtyvällä on käytettävissään pätevä ja ammattitaitoinen organisaatio työn suunnittelua ja toteuttamista varten ja että suunnittelu ja rakentaminen suoritetaan voimassa olevien rakentamissäädösten mukaisesti. 3. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS Laatusuunnitelman avulla pyritään kehittämään toimintaa ja varmistamaan asetetun laatutason saavuttaminen. Laatusuunnitelmalla pyritään lisäksi varmistamaan asiakaspalvelun ja rakentamisen valvonnan prosessien kulku laadukkaana hankkeesta ja käsittelijästä riippumatta.

6 5 Samalla varmistetaan lupaprosessin juoheva eteneminen päätösvaiheeseen. Tavoitteena on myös rakentamisen laadun parantaminen ja energiatehokas rakentaminen. 4. LAATUSUUNNITELMAN RAKENNE Laatu- ja toimintasuunnitelma kuvaa rakennusvalvonnan laadunvarmistuksen ja toimintatavat. Toimintaohjeet kuvaavat työprosessit ja toiminnat vastuuhenkilöineen. Työohjeet / tarkistuslistat ovat työprosessia ja toimintoja täydentäviä yksityiskohtaisia ohjeita ja lomakemalleja. Muu aineisto: kattavat ohjeet lupien hakemista varten aloituskokous työmaakatselmukset tarvittavat katselmustodistukset käyttö- ja huolto-ohje käyttöönotto- ja loppukatselmus 5. LAATUSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN JA SEURANTA Rakennusvalvonta pyrkii jatkuvasti kehittämään uusia toimintatapoja säädöksissä tapahtuvien muutosten ja asiakkaiden muuttuvien tarpeiden huomioonottamiseksi. Seuranta tapahtuu raportoimalla toiminnasta kolme kertaa vuodessa. Tiedon keräämisessä käytetään apuna ainakin seuraavia tekijöitä: asiakaspalaute lupien käsittelyaika oikaisuvaatimusten ja valitusten määrä toimintaohjeiden käytön ja niiden toimivuuden seuranta taloudellinen kehitys 6. RAKENNUSVALVONNAN ORGANISAATIO JA TEHTÄVÄT Haminan rakennusvalvontaviranomaisena toimii rakennuslautakunta, joka käsittelee yli 1000 m2:n suuruisten rakennusten rakennusluvat sekä kaikki oikaisuvaatimukset ja pakkotoimenpiteet. Lautakunnan päätösvaltaan kuuluvat myös purkamisluvat Linnoituksen kaupunginosassa. Lisäksi lautakunta käsittelee poikkeamisluvat ja maa-ainesluvat. Lautakunnan esittelijänä toimii johtava rakennustarkastaja. Johtava rakennustarkastaja vastaa rakennusvalvontayksikön käytännön toiminnasta Haminan kaupungissa. Viranhaltijoiden tehtäviin kuuluu mm. hallinto- ja toimintasäännössä rajattujen lupapäätösten tekeminen, päätösten valmistelu lautakunnalle, rakentamisen ohjaus ja neuvonta, lupahakemusten ja piirustusten tarkastus, aloituskokousten pitäminen, työmaakatselmukset ja

7 6 kohteiden valmistumisen seuranta sekä korjausneuvonta ja korjausavustuksista päättäminen. Lisäksi rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluu rakennetun ympäristön kunnossapidon seuranta. en tehtävinä ovat asiakaspalvelu sekä rakennusvalvonnan toimistotehtävät, (mm. luparekisterin ylläpito, rh-tietojen välitys valtion järjestelmiin, laskutus ja arkistointi). Rakennuslakimiehenä toimii kaupunginsihteeri, joka hoitaa rakennuslupien lainopillisen tarkastuksen ja neuvonnan sekä päättää rakennusrasitteista. Rakennuslakimies toimii myös rakennuslautakunnan sihteerinä. Jokainen henkilökuntaan kuuluva vastaa laadusta omalla työllään ja tuloksellaan. 7. RAKENNUSVALVONNAN PALVELUT Rakennusvalvonnan palvelut jakautuvat lakisääteisiin rakennusvalvontatehtäviin, kunnan siirtämiin lakisääteisiin tehtäviin ja muuhun palvelukysyntään. Palvelut ovat pääosin luvan, tiedon, neuvon, ohjeen tms. palvelutoimenpiteen antamista. Rakentamisen neuvonta ja ohjaus Lupa-asiat, suunnittelun ohjaus, rakentamisen ohjaus ja valvonta, paikalliset ohjeet, ohjeistojen ylläpito, nettisivut Rakentamisen luvat Rakennusluvat, toimenpideluvat, toimenpideilmoitukset, purkamisluvat ja - ilmoitukset, suunnittelijoiden ja vastaavien työnjohtajien pätevyyden toteaminen, erityismenettelyn käyttö, uudisrakentamisen jätevesijärjestelmät sekä järjestelmien muutokset haja-asutusalueella Poikkeamisluvat, suunnittelutarveratkaisut, maisematyöluvat, maa-ainesluvat sekä rakennusrasitteet ovat kunnan siirtämiä lakisääteisiä tehtäviä rakennusvalvonnalle. Rakentamisen valvonta Aloituskokoukset, valvontasuunnitelman ja vastuuhenkilöiden hyväksyminen, suunnittelijoiden pätevyyden toteaminen, tarvittavien erityissuunnitelmien laatimisen valvonta, energiatodistuksen toteaminen, katselmusten suorittaminen, tarkastusasiakirjan valvonta, huoltokirjan valvonta, vastuuvakuutusten valvonta, katselmustodistukset ja asiakirjojen arkistointi Rakennetun ympäristön hoito Katselmukset, kehotusten antaminen ja niiden valvonta, uhkasakkomenettely sekä naapuruussuhdelain mukaiset erimielisyydet

8 7 Rakennushanketietojen välittäminen Rakennus- ja huoneistotietojen kerääminen, luparekisterin ylläpito ja tietojen välittäminen väestötietojärjestelmään Rakennusvaihelausuntojen ja arvioiden antaminen Valmiusastetodistukset, maaseutuelinkeinolain mukaiset arviointitehtävät Piirustusten säilytys Arkistointi, lainaus ja kopiointi Korjausneuvonta ja avustukset (Kunnan siirtämä lakisääteinen tehtävä) Hakemusten käsittely, neuvonta, avustuspäätökset, töiden valvonta ja maksatus Muu palvelukysyntä (Näitä palveluja annetaan maksua vastaan ja vain resurssien sallimassa laajuudessa) arviointipyynnöt, kuten kiinteistöjen vesi- ja homevaurioiden arviointi sekä kiinteistönvälittäjien ja perikuntien arviointipyynnöt, kiinteistöjen hinta-arviot kiinteistökaupan reklamaatiot sosiaalitoimen rakennuttamiseen liittyvä tekninen palvelu 8. RAKENTAMISPROSESSIN KULKU suunnittelu suunnitelmien laatijalla tulee olla Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A1 mukainen pätevyys. hankkeelle on nimettävä pääsuunnittelija, joka vastaa suunnittelun kokonaisuudesta sekä hankkeen koosta riippuen nimettävä erityisalojen kokonaisuuden vastuuhenkilö. suunnitelmien tulee täyttää Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A2 vaatimukset. luvan hakeminen toimistossa ja nettisivuilla on kirjalliset ohjeet rakennusluvan hakemisessa tarvittavista toimenpiteistä ja asiakirjoista. Ohje annetaan asiakkaalle lupahakemuskaavakkeiden mukana. asiakasta neuvotaan tarvittaessa lupahakemuksen täyttämisessä ja avustetaan tarvittavien liitteiden hankkimisessa. Hakemuksen jättämisen yhteydessä hakemus tarkastetaan erikseen laaditun tarkastuslistan mukaan.

9 8 lupahakemuksen käsittely hakemuksesta pyydetään lausunto Haminan Vedeltä, silloin kun rakennus liittyy kaupungin kunnallistekniseen verkostoon joko suoraan tai vesiosuuskunnan kautta. Suunnitelmasta pyydetään julkisivujen katselmusmiesten lausunto, milloin on kysymys kaupunkikuvallisesti merkittävästä rakennuksesta. Hakemuksesta pyydetään tarpeen mukaan muitakin viranomaislausuntoja, esim. pelastuslaitos, terveysvalvonta, kaavoitus, ympäristötoimi, museovirasto jne. Lausuntojen hankkiminen saa kestää enintään kaksi viikkoa. Viranhaltijoiden lupapäätökset tehdään viimeistään kolmessa viikossa ja lautakuntaan menevien lupien osalta valmistelu enintään neljässä viikossa siitä, kun luvan hakija on jättänyt lupahakemuksen ja kaikki tarvittavat liiteasiakirjat rakennusvalvontaan. rakennustyön aloitus lupapäätöksessä asiakas saa tiedon lupaan liittyvistä ehdoista ja viranomaistarkastuksista. Omakotitaloissa ja sitä vaativammissa hankkeissa pidetään aloituskokous, jossa selvitetään rakennuttajan ja työn suoritusorganisaation vastuut ja velvoitteet rakennustyön suorittamisessa. Kokouksen on velvollinen kutsumaan koolle rakennushankkeeseen ryhtyvä ja siihen osallistuvat rakennustarkastajan lisäksi ainakin rakennuttaja tai hänen edustajansa, pääsuunnittelija ja vastaava rakennustöiden työnjohtaja. varmistetaan, että rakennuttajalla on käytettävissään ammattitaitoinen ja pätevä organisaatio työn toteuttamista varten. edellytetään vastuuhenkilöiden nimeämistä. edellytetään tarkastusasiakirjan käyttöä työnaikainen valvonta suoritetaan lupapäätöksessä tai aloituskokouksessa sovitut viranomaiskatselmukset vastaavan työnjohtajan pyynnöstä. Katselmukset merkitään luparekisteriin ja katselmuksesta annetaan tarvittaessa todistus rakentajalle. edellytetään, että vastaava työnjohtaja on mukana kaikissa viranomaiskatselmuksissa. valvotaan tarkastusasiakirjan täyttämistä Käyttöönotto- /loppukatselmus todetaan loppukatselmuksessa edellytykset rakennuksen käyttöönotolle. tarkistetaan muiden viranomaisten katselmuspöytäkirjat sekä omavalvontapöytäkirjat todetaan tarkastusasiakirjan sekä käyttö- ja huolto-ohjeen olemassaolo.

10 9 9. TOIMINTAOHJEET JA TARKISTUSLISTAT Toimintaohjeet ja tarkistuslistat ovat tärkeä osa laadunvarmistusprosessia. Ne liitetään osaksi tätä toiminta- ja laatusuunnitelma-asiakirjaa. Rakennusvalvonta huolehtii lisäksi siitä, että saatavilla on riittävästi yksityiskohtaisia ohjeita ja lomakkeita luvan hakemista varten sekä toimistossa paperiversiona että sähköisessä muodossa kaupungin internetsivuilla. Laatu- ja toimintasuunnitelman liitteenä ovat seuraavat toimintaohjeet ja tarkistuslistat: Toimintaohjeet: - rakennusluvan, toimenpideluvan ja ilmoituksen vastaanotto ja käsittely - lupapäätöksen tekeminen ja rakennustyöaikaiset katselmukset - aloituskokous - pääsuunnittelijan tehtävät - vastaavan työnjohtajan tehtävät - rakennustöiden tarkastusasiakirja Tarkastuslistat: - lupakäsittelyn tarkastusmuistio - aloituskokouksen asialista - rakennustöiden tarkastusasiakirja - kvv- ja iv-töiden tarkastusasiakirja - käyttöönotto- / loppukatselmuksen tarkastuslista

11 1 HAMINAN KAUPUNKI Rakennusvalvonta TOIMINTAOHJE Rakennusluvan, toimenpideluvan ja ilmoituksen käsittely Toiminnan tavoitteet: Virheetön päätös, käsittelyaika, turvallisen, terveellisen ja viihtyisän ympäristön rakentaminen 1. ENNAKKONEUVOTTELUT ASIAKKAAN KANSSA Työohje/viite hankkeen sopivuus ympäristöön Vastuuhenkilö Rakennustarkastajat 2. HAKEMUKSEN VASTAANOTTO Saapumispäivän kirjaus Hakemuksen tiedot ja vaadittavat liitteet Ennestään käytetty rakennusoikeus selvitetään kiinteistölle jo rakennettujen rakennusten kerrosala Hallintaoikeus Poikkeamislupa,suunnittelutarveratkaisupäätös kiinteistörekisteriote,lainhuutotodistus,kauppakirja,lahjakirja,vuokrasopimus,perunkirja,valtakirja,ote kauppa-tai yhdistysrekisteristä,ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta,ote asunto-osakeyhtiön hallituksen pöytäkirjasta,osaomistajien suostumukset Rakennuspaikkatiedot Suunnittelijan pätevyys pääpiirustukset kaksi sarjaa seläkkeillä varustettuna ote peruskartasta,tonttikartta,lohkomiskartta tarvittaessa,kaavaote määräyksineen allekirjoitus hakemuksessa ja piirustuksissa,srmk osan A2 mukainen pätevyys Piirustusten arkistointikelpoisuus poikkeaminen kaavasta tai rakentaminen suunnittelutarvealueella ja rakennustarkastajat Päiv

12 2 Liittymälupa yleiselle tielle Työohje/viite haja-asutusalueella,luvan myöntää Kaakkois-Suomen ELY-keskus/Liiikenteen lupa-asiat,p Vastuuhenkilö ja rakennustarkastajat Selvitys naapurin kuulemisesta Väestörekisterikeskuksen lomakkeet, RH1,RH2,RK9 Selvitys erillisviemäröinnistä Energiatodistus ja energiaselvitys pääsääntöisesti yli 20 m2:n suuruisista rakennuksista sekä kaavan vastainen rakentaminen mikäli haetaan useammalle rakennukselle lupaa samanaikaisesti on jokaisesta rakennuksesta tehtävä RH-1 lomake asemakaava-alue, uudet liittyjät/ laajennukset (mikäli määräytymisperusteen muutos on vähintään 10 %), vesiosuuskunnan kautta liittyvien tulee liittää hakemukseen myös osuuskunnan lausunto suunnitelma esitettävä asemapiirroksessa tai erillisessä selvityksessä lämpöhäviöiden tasauslaskelma ja energiatodistus esitettävä lupaa haettaessa Ennakkolausunto vesi-ja viemärilaitokseen liittymisestä Kokoontumishuoneistohakemus VSS-ilmoitus ja piirustukset määritellään enimmäishenkilömäärä lähetetään päätöksen jälkeen pelastuslaitokselle Rakennustarkastajat Lupatunnuksen antaminen Hakemuksen tietojen vieminen järjestelmään. Liitetään tarkastusmuistio hakemukseen valmistelua varten 3. HAKEMUKSEN VALMISTELU Mikä lupa hankkeelle, rakennuslupa, suunnittelutarve, poikkeamislupa Laskelmien ja suunnitelmien oikeellisuus lupatunnus annetaan wordohjelmassa manuaalisesti, tiedot hakemuksesta syötetään järjestelmään ja siirretään valmisteluun asemakaava, yleiskaava, haja-asutus, rakennusjärjestys laajuustiedot ja rakennusoikeus Rakennustarkastajat Rakennustarkastajat Päiv

13 3 Tarvittavat lausunnot ja kuulemiset Vaadittavat erityissuunnitelmat Vaadittavat katselmukset Sokkelin ohjekorkeus Työohje/viite museovirasto,tielaitos,ympäristön suojelu,palo/väestönsuojeluviranomainen,terveysviranomainen,ilmailuhallitus,ympäristökeskus,julsivujen katselmusmiehet,kaavoitusviranomainen,puistotoimi, energialaitos/kymenlaakson Sähkö, Haminan Vesi, naapurin kuuleminen rakennesuunnitelmat,lämpösuunnitelmat,vesi-ja viemärisuunnitelmat,ilmanvaihtosuunnitelmat,ulkovärityssuunnitelmat,piha-ja istutussunnitelmat,väestönsuojelusuunnitelmat,turva-ja merkkivalosuunnitelmat,lujuuslaskelmat,pohjatutkimus,käyttö-ja huolto-ohje, pintavesisuunnitelmat aloituskokous,paikan merkitseminen,sijaintikatselmus,pohjakatselmus,rakennekatselmus,hormikatselmus,lämmityslaitteiden tarkastus,iv-laitteiden tarkastus,vss-tarkastus,käyttöönotto/loppukatselmus katusuunnitelman tarkistus,ohjeellinen sokkelin korkeus, ehto paikalla tarkistamisesta ja ettei rakennustyötä saa jatkaa ennen kuin korkeusasema on katselmuksessa todettu Vastuuhenkilö Rakennustarkastajat Rakennustarkastajat Rakennustarkastajat 4. EHDOTUKSEN/PÄÄTÖKSEN TEKEMINEN Päätöksen tekeminen Piirustusten leimaus ja allekirjoitukset Julkipanoilmoitus viikkopalaveri kirjataan postiluetteloon, ilmoitustaululle 1 päivä ennen päätöksenantopäivää Rakennustarkastajat ja rakennustarkastaja Maksujen määrittely ja laskujen teko Päätöksen tiedoksianto asiakkaalle ja asiakirjojen arkistointi siirto reskontraan kopio asemapiirroksesta maankäyttöön pohjakartta-alueelle ja rakennustarkastajat Päiv

14 4 Työohje/viite RH-tietojen siirto Väestörekisterikeskukseen koordinaatit,rakennusnumero,ominaisuustiedot, siirto kerran kuukaudessa konekielisesti Vastuuhenkilö Päiv

15 HAMINAN KAUPUNKI Rakennusvalvonta TOIMINTAOHJE Lupapäätöksen tekeminen ja rakennustyön aikaiset katselmukset Toiminnan tavoitteet: Rakennustyön laadun varmistaminen, virheetön päätös, tasapuolinen käsittely. 1. PÄÄTÖSVALTA 2. LUPAPÄÄTÖKSEN TEKO Lupapäätös valmistellaan huolellisesti ennen päätöksentekoa. Päätöksen teko Työohje/viite Rakentamiseen liittyvät yli 1000 k-m2 luvat, poikkeamisluvat, maaainesluvat, purkamisluvat Linnoituksessa. Alle1000 k-m2 rakennuksen luvat, tilapäiset luvat, luvan jatkaminen, suunnittelutarveratkaisu, rakennuttajavalvonnan ja muun yksityisen tarkastuksen hyväksyminen ja peruuttaminen sekä ulkopuolisesta tarkastuksesta, päättää MRL:n 22 luvun rakennetun ympäristön hoitoa koskevista määräyksistä, päättää muista kuin laaja-alaisia tai muutoin merkittäviä kaavoja koskevista lausunnoista, maisematyöluvista, maa-ainesluvan edellyttämät vakuudet ja niiden vapauttaminen, vaihtaminen tai muuttaminen, maa-ainesluvan edellyttämät lausunnot koskien toista kuntaa. Omakotitalon ja niihin liittyvän talousrakennuksen luvat, ilmoitukset, vastaavien työnjohtajien hyväksymiset, energia / korjausavustusten myöntäminen, maa-aineslupien valvonta Hakemuksesta täytetään tarkastusmuistio Päätökset tehdään tiistaisin pidettävässä lupakokouksessa tai lautakunnassa kerran kuukaudessa. Vastuuhenkilö Rakennuslautakunta Johtava rakennustarkastaja Rakennustarkastaja Lupavalmistelija Rakennustarkastaja tai lautakunta hallintosäännön työnjaon mukaisesti Vaadittavat erityissuunnitelmat (Pohjatutkimuksesta edellytetään kirjallinen pohjatutkimusraportti tai perustamistapalausunto viimeistään aloituskokouksessa) Valmistelussa harkitaan erityissuunnitelmien tarve. Omakotitalossa ja sitä vaativammissa kohteissa aina pohjatutkimus, rakennesuunnitelma, LVISsuunnitelma, radonsuunnitelma sekä käyttö/huoltokirja Lupavalmistelija

16 Työohje/viite Vastuuhenkilö Vaadittavat katselmukset Työnjohtajat Valmistelussa harkitaan katselmusten tarve. Omakotitalossa ja sitä vaativammissa kohteissa aina aloituskokous sijaintikatselmus, korkokatselmus, pohjakatselmus, rakennekatselmus, LVI-katselmus ja loppukatselmus. Valmistelussa harkitaan työnjohtajien tarve tapauskohtaisesti. Omakotitalossa ja sitä vaativammissa kohteissa aina rakennus ja KVV-IV työstä vastaavat työnjohtajat sekä tarvittavat erikoistyönjohtajat. Työnjohtajan on pidettävä tarkastusasiakirjaa rakentamisen laadun varmistamiseksi. Työnjohtajan hyväksymispäätöksen liitteenä lähetetään tarkastusasiakirja sekä rakennustöiden vastaaville lupapäätös. Lupavalmistelija Lupavalmistelija 3. KATSELMUSTEN SUORITTAMINEN Yleistä Aloituskokous Sijainnin merkitseminen Katselmukset suoritetaan asiakkaan pyynnöstä. Vastaavan työnjohtajan on oltava pääsääntöisesti mukana katselmuksissa. Katselmukset on merkittävä työmaan tarkastusasiakirjaan ja varmistettava vastaavan työnjohtajan allekirjoituksella. Rakennustarkastaja vie katselmuksen aina myös koneelle lupajärjestelmään. Kokoukseen osallistuvat pääsääntöisesti ainakin; rakennustarkastaja, rakennuttajan edustaja, pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja. Rakennustarkastaja toimii puheenjohtajana ja rakennuttajan edustaja sihteerinä. Aloituskokouksessa luovutetaan rakennuttajalle ja vastaavalle työnjohtajalle loppukatselmuksen tarkastuslista Kokouksesta laaditaan aina pöytäkirja, joka arkistoidaan luvan väliin. Asemakaava-alueella ja pohjakartta-alueella merkinnän suorittaa kaupungin mittausteknikko ja muualla rakennustarkastaja Rakennustarkastaja Rakennustarkastaja Mittausteknikko Rakennustarkastaja Päiv

17 Työohje/viite Vastuuhenkilö Sokkelikorkeus Pohjakatselmus Raudoituskatselmus Rakennekatselmus Hormikatselmus LVI-katselmukset Käyttöönottokatselmus Loppukatselmus Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje Lopullinen sokkelikorko määritellään erillisessä katselmuksessa rakennuspaikalla. Katselmusta varten rakennuttaja merkitsee rakennuksen kulmapisteet ja suunnittelukoron. Suoritetaan, kun kaivutyö on suoritettu. Ei tarpeellinen jos kohteesta on toimitettu pohjatutkimus/lausunto. Suoritetaan ennen valua kun raudoitukset on asennettu paikoilleen. (Huom! vain vaativissa kohteissa) Suoritetaan kun rakennuksen kantava runko ja kattorakenteet on asennettu Suoritetaan kun savuhormi on paikoillaan käyttövalmiina Suoritetaan Haminan Veden kanssa sovitun työnjaon mukaisesti. Rakennusvalvonta hoitaa kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelyratkaisujen tarkastuksen hajaasutusalueella. Suoritetaan kun rakennus on käyttökunnossa, ennen kuin se otetaan käyttöön. Edellyttää, että kvvtöiden tarkastus on suoritettu, sähkölaitteiden turvallisuustaso on todettu, ilmamäärien mittauspöytäkirja on tehty ja muut käyttöönottokatselmuksen tarkastuslistan edellytykset täyttyvät. Katselmus voidaan suorittaa myös vaiheittain. Suoritetaan kun rakennus on täysin valmis Käyttö- ja huolto-ohje on laadittava sellaista rakennusta varten, jota käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn. Käyttö- ja huoltoohje sisältää tarvittavat tiedot rakennuksen asianmukaista käyttöä ja kunnossapitovelvollisuudesta huolehtimista varten. Rakennustarkastaja Rakennustarkastajat Rakennustarkastajat Rakennustarkastajat Rakennustöiden vastaava työnjohtaja ja vaikeissa kohteissa Palotarkastaja Haminan Vesi Rakennustarkastajat Rakennustarkastajat Rakennustarkastaja Rakennustarkastaja Päiv

18 HAMINAN KAUPUNKI Rakennusvalvonta TOIMINTAOHJE Aloituskokous Toiminnan tavoitteet: Rakennustyön laadun varmistaminen ja vastuiden selkeyttäminen Rakennusluvassa tai ennen rakennustyön aloittamista tarvittaessa järjestettävässä rakennustyön aloituskokouksessa voidaan täsmentää, mitä rakennushankkeeseen ryhtyvältä edellytetään huolehtimisvelvollisuutensa täyttämiseksi. Sen yhteydessä voidaan rakennushankkeeseen ryhtyvältä myös edellyttää selvitys toimenpiteistä rakentamisen laadun varmistamiseksi. Rakentamisessa säädetyn huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi tarvittavasta aloituskokouksesta määrätään rakennusluvassa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee sopia kunnan rakennusvalvontaviranomaisen kanssa aloituskokouksen ajankohdasta ja kutsua kokous koolle ennen rakennustyön aloittamista. Aloituskokouksessa tulee olla läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja. Aloituskokouksessa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan lupa-asiakirjoissa rakennushankkeeseen ryhtyvälle määrätyt velvoitteet, hankkeen suunnittelun ja rakennustyön keskeiset osapuolet, rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt ja työvaiheiden vastuuhenkilöt sekä muut selvitykset ja toimenpiteet rakentamisen laadusta huolehtimiseksi. Aloituskokouksen perusteella rakennusvalvontaviranomainen harkitsee, tarvitaanko erillistä selvitystä toimenpiteistä rakentamisen laadun varmistamiseksi (laadunvarmistusselvitys). Aloituskokouksessa tai laadunvarmistusselvityksessä osoitettuja menettelyjä on noudatettava rakennustyössä. Päiv

19 HAMINAN KAUPUNKI Rakennusvalvonta TOIMINTAOHJE Pääsuunnittelijan tehtävät Toiminnan tavoitteet: Rakennustyön laadun varmistaminen. Rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaava pätevä henkilö, joka huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset. (pääsuunnittelija) Pääsuunnittelijan tehtävät ja vastuu kokonaisuudesta: Pääsuunnittelijan tehtävänä on huolehtia rakennushankkeen suunnitelmien riittävästä laadusta ja laajuudesta niin, että suunnitelmilla voidaan osoittaa rakentamiselle asetettujen vaatimusten täyttyminen. Pääsuunnittelija vastaa rakennusvalvontaviranomaiselle tehtäviensä asianmukaisesta hoitamisesta rakennushankkeen suunnittelun ja rakennustyön ajan. Pääsuunnittelijan tehtävänä on yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa hankkeen laadun ka vaativuuden edellyttämällä tavalla: huolehtia siitä, että käytettävissä ovat tarvittavat lähtötiedot ja että ne ovat ristiriidattomat ja ajan tasalla sekä saattaa ne suunnittelijoiden tietoon, huolehtia eri alojen suunnittelijoiden yhteistyön järjestämisestä, osaltaan huolehtia siitä, että laaditussa aikataulussa on suunnittelulle varattu riittävästi aikaa, huolehtia siitä, että tarvittavat suunnitelmat tehdään ja että suunnitelmat on todettu yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi. Pääsuunnittelijan tulee lisäksi: osallistua hankkeessa mahdollisesti järjestettävään aloituskokoukseen ja osaltaan huolehtia, että siinä edellytetyt suunnittelua koskevat velvoitteet tulevat suoritetuksi, seurata korjaus- tai muutostyössä rakenteita avattaessa tai purettaessa ilmi tulevien seikkojen vaikutuksia suunnitteluun, huolehtia muutossuunnittelun yhteensovittamisesta ja tarvittaessa muutosten edellyttämän hyväksynnän ja rakennusluvan hakemisesta, sekä huolehtia hänelle rakennusluvassa tai aloituskokouksessa mahdollisesti osoitetusta rakennustyön valvonnasta. pääsuunnittelijan tulee osaltaan huolehtia siitä, että rakennuslupa-asiakirjat, erityissuunnitelmat ja selvitykset on laadittu ja toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle kunnan ohjeiden mukaisesti. Pääsuunnittelijan tulee huolehtia siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä saa tiedon suunnittelua koskevista seikoista, joilla on vaikutusta tälle säädetyn huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi. Pääsuunnittelijan pätevyyden tulee olla vähintään sama kuin hankkeen vaativimman suunnittelutehtävän edellyttämä pätevyys. Pääsuunnittelijaa koskevassa ilmoituksessa on tarvittaessa esitettävä hänen samanaikaisesti hoidettavinaan olevat tehtävät, joilla voi olla merkitystä asianomaisesta tehtävästä suoriutumiseen. Erityisestä syystä pääsuunnittelijalta voidaan myös vaatia selvitys, josta ilmenevät hänelle sovitut tehtävät hankkeessa sekä niihin käytettävissä oleva aika. Pääsuunnittelijan tehtäviin tehdasvalmisteisen tyyppitalon rakennushankkeessa kuuluu toimia asiantuntijana jo rakennustyyppiä valittaessa sekä arvioitaessa rakennuksen soveltuvuutta ja sijoittumista rakennuspaikalle. Päiv

20 HAMINAN KAUPUNKI Rakennusvalvonta TOIMINTAOHJE Vastaavan työnjohtajan tehtävät Toiminnan tavoitteet: Rakennustyön laadun varmistaminen. Yleistä: Lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttävässä rakennustyössä tulee olla työn suorituksesta ja sen laadusta vastaava, joka johtaa rakennustyötä sekä huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta (vastaava työnjohtaja). Tarpeen mukaan rakennustyössä tulee olla erityisalan työnjohtajia. Vastaavan työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan hyväksyy kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Rakennustyötä ei saa aloittaa tai jatkaa, ellei työssä ole hyväksyttyä vastaavaa työnjohtajaa. Hyväksyntä tulee peruuttaa, jos siihen tehtävien laiminlyömisen johdosta tai muusta vastaavasta syystä on aihetta. Vastaavan työnjohtajan tehtävät: Vastaavan työnjohtajan tehtävät ja vastuu alkavat välittömästi sen jälkeen, kun hänet on hyväksytty tai ilmoitus työnjohtajana toimimisesta on jätetty. Näistä tehtävistä ja vastuusta voidaan vapautua vain pyytämällä kirjallisesti vapautus tehtävästä tai siten, että hyväksytään toinen henkilö vastaavan työnjohtajan tilalle. Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että: 1. rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle; 2. rakennustyö suoritetaan myönnetyn luvan mukaisesti ja siinä noudatetaan rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä; 3. rakennustyön aikana ryhdytään tarvittaviin toimiin havaittujen puutteiden tai virheiden johdosta; 4. luvassa määrätyt katselmukset pyydetään riittävän ajoissa ja suoritetaan aloituskokouksessa tai muutoin määrätyt tarkastukset ja toimenpiteet asianmukaisissa työvaiheissa; 5. rakennustyömaalla on käytettävissä hyväksytyt piirustukset ja tarvittavat erityispiirustukset, ajan tasalla oleva rakennustyön tarkastusasiakirja, mahdolliset testaustulokset sekä muut tarvittavat asiakirjat. 6. Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että erityisalojen työnjohtajat hoitavat heille säädetyt ja määrätyt tehtävät ja että erityisalojen osatehtävät muodostavat hänen tehtäviensä kanssa sellaisen kokonaisuuden, joka täyttää rakennushankkeen hyvälle toteutukselle asetetut vaatimukset. 7. Vastaavan työnjohtajan tulee varmistaa, että tarpeelliset selvitykset rakennustyön haitallisista vaikutuksista on tehty ja huolehtia siitä, että ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin rakennustyön haittojen välttämiseksi ennen rakennustyön aloittamista ja sen aikana. (aluerajaukset, katualueet, aitaaminen, varoituskyltit, kaivannot, pöly, melu jne.) Mitä vastaavasta työnjohtajasta säädetään, koskee soveltuvin osin myös erityisalan työnjohtajaa. Vastaavan työnjohtajan on oltava mukana viranomaiskatselmuksissa. Päiv

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-4-45-9 Pinta-ala 1559.0 Eteläinen Heikelintie 4 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-1-300-3 Pinta-ala 1254.0 Fasaaninpolku 8 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus Lisärakennusoikeus

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 53 Asianro 2888/10.03.00/2013 Oikaisuvaatimus / rakennustarkastaja Esa Koposen päätös 26.11.2012 1067 / osittaiset loppukatselmukset 26.3.2013 ja 2.4.2013 / 8-49-12

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m²

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m² Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 09.06.2015 Rakennuslupa 15-64-A, Dåvits 410-1-81 / Oikaisuvaatimus 15-12-OIK 490/10.03.00.02/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 Asia Rakennuslupa Hakemus on

Lisätiedot

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan Lupanumero 2013-0001 Päätöspäivä 13.02.2013 10 Hakija Rantanen Mika Juhani Muuntajantie 3 28760 PORI Rantanen Johanna Katriina Muuntajantie 3 28760 PORI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-402-0001-0346

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Rakennusvalvonta Päätösote RAKENNUSLUPA. Lupatunnus A Sivu 1

Mikkelin kaupunki Rakennusvalvonta Päätösote RAKENNUSLUPA. Lupatunnus A Sivu 1 Lupatunnus 15-0338-A 28.05.2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Jouni Riihelä PL 33 50101 MIKKELI Rakennuspaikka Sairila, 491-419-0001-0344 Metsä-Sairilantie 18, 50800 Mikkeli Kiinteistön nimi METSÄ-SAIRILA Pinta-ala

Lisätiedot

LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS

LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS Rakennuslautakunta 42 15.08.2012 LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS RAKLA 42 Rakennuslupa nro 2012-534 Rakennuspaikka: 405-563-11-37 Pinta-ala

Lisätiedot

BUILD UP SKILLS

BUILD UP SKILLS VANTAAN RAKENNUSVALVONTA BUILD UP SKILLS 9.12.2015 Hannu Mönkkönen tarkastusinsinööri Rakennusvalvontaviranomaisen työkalut ja säädösmaailma rakentamisen laadun keskiössä RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvonta

Lisätiedot

PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU

PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU SUUNNITTELUN OSAPUOLET RAKENNUTTAJA PÄÄSUUNNITTELIJA / ARKKITEHTI RAKENNESUUNNITTELIJA LVI-SUUNNITTELIJA SÄHKÖSUUNNITTELIJA Lisäksi esim. - sisustussuunnittelija

Lisätiedot

Lupanumero Päätöspäivä

Lupanumero Päätöspäivä 1 / 5 HAKIJA Joutsenhanhi / Sisco Vuokra-Asunnot Oy Linnavuorentie 28 C, 00950 HELSINKI RAKENNUSPAIKKA Kiinteistötunnus 68-0-527-0001 Kaupunginosa KAUPUNGINOSA Kortteli 527 Tontti 1 Kiinteistön pinta-ala

Lisätiedot

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA Rakennuslautakunta 10 05.02.2013 Lupa nro 2012-497 / Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2:n rakennuslupahakemus RAKLA 10 Rakennuslupa nro 2012-497 Rakennuspaikka: 405-4-64-2 Pinta-ala 0.0 Laivastokatu

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1

Lupatunnus R Sivu 1 Lupatunnus 12-0111-R 01.10.2012 64 Sivu 1 Kerimäen kunta Kerimäentie 10 58200 Kerimäki RAKENNUSPAIKKA Jouhenniemi, 246-408-0004-0629 Teollisuustie, 58200 KERIMÄKI Kiinteistön nimi HERTTUALA pinta-ala 4000

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 YLEISTÄ... 2 2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOSTEN

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT LUPA- JA VALVONTAMAKSU (MRL 145 ) 1 Yleistä Luvan haltija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastusja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

Pientaloilta 13.01.2015 Lupakäsittely. Lupa-arkkitehti Tiina Reponen

Pientaloilta 13.01.2015 Lupakäsittely. Lupa-arkkitehti Tiina Reponen Pientaloilta 13.01.2015 Lupakäsittely Lupa-arkkitehti Tiina Reponen Vaadittavat asiakirjat Hakemuslomake hankkeeseen ryhtyvän / maksajan hetu suunnittelijoiden hetu perustelut, jos esitetään poikkeamisia

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty Kv 10.12.2008 80 Voimaantulo 1.1.2009 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

15:69. Tontin pinta-ala ,00 m² Sallittu kerrosala 20132,00 m² Käytetty kerrosala 1650,00 m² Rakennuspaikan. 1748,56 m² kokonaiskerrosala

15:69. Tontin pinta-ala ,00 m² Sallittu kerrosala 20132,00 m² Käytetty kerrosala 1650,00 m² Rakennuspaikan. 1748,56 m² kokonaiskerrosala Rakennuslupa Lupanumero 2012-0043 Päätöspäivä 26.09.2012 38 Sivu 1 Hakija Valkamaa Jouko Antero Karikorventie 135 Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-406-0015-0069 Kaupunginosa/kylä Pomarkku Tilan nimi

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Rakennus- ja ympäristölautakunta Esityslista Liite Bilaga 9. Lupatunnus 15-0205-A 22.09.2015 Sivu 1

KIRKKONUMMEN KUNTA Rakennus- ja ympäristölautakunta Esityslista Liite Bilaga 9. Lupatunnus 15-0205-A 22.09.2015 Sivu 1 Lupatunnus 15-0205-A 22.09.2015 Sivu 1 Asia Rakennuslupa Hakemus on saapunut 18.6.2015. Sitä on täydennetty 23.7., 19.8. ja 28.8. ja 11.9.2015 Rakennuspaikka KOLSARI, 257-447-0004-0005 Pakrintie 4, 02480

Lisätiedot

Tie- ja lupajaosto

Tie- ja lupajaosto Tie- ja lupajaosto 17.10.2013 62 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi tarpeellisista

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA RAKENNUSVALVONTA TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

KOSKEN TL KUNTA RAKENNUSVALVONTA TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT KOSKEN TL KUNTA RAKENNUSVALVONTA TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Päivitetty 26.10.2015 Hyväksytty Kunnanhallitus 18.1.2016 Hyväksytty Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä. Tapaus Masku

Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä. Tapaus Masku Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä Tapaus Masku Varsinais-Suomen ELY-keskus, johtava lakimies Pauli Rajala 11.11.2016 Säännöstaustaa Maa-aineslaki ei koske rakentamisen yhteydessä irrotettujen

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 7.11.2005 2005 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 Yleistä Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä

Lisätiedot

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti Rakentajan info Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti 12.9.2016 Suunnittelun lähtökohtia Rakennus tulee suunnitella aina paikkaansa Maasto-olosuhteet,

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VI- RANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VI- RANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VI- RANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Hyvinkään kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä

Lisätiedot

Tietoa rakennustyön valvonnasta

Tietoa rakennustyön valvonnasta Rakennusvalvonta on maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvaa viranomaistoimintaa, joka neuvonnan, ohjauksen, lupakäsittelyn ja valvonnan avulla edistää hyvää ja ympäristöön sopivaa rakentamista sekä valvoo

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TAKSAT

RAKENNUSVALVONNAN TAKSAT JALASJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN TAKSAT 1.1.2011 1 JALASJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija

Lisätiedot

2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOKSIEN VALVONTA (MRL 125 )

2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOKSIEN VALVONTA (MRL 125 ) RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1/6 Puumalan kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen

Lisätiedot

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSLUPAAN 14-0016-R/ AS OY METSOHOVIN KATETUT TERASSIT/VASTINE VALITUKSEEN 244/00.02.02/2014 VOLTK 17 Juhani Riuttanen

Lisätiedot

Riittävän ajoissa yhteyttä rakennusvalvontaan

Riittävän ajoissa yhteyttä rakennusvalvontaan Riittävän ajoissa yhteyttä rakennusvalvontaan 21.11.2016 SH 1 Rakennuslupa MRL 125 Rakennuslupa Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön,

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus nro / Keskussairaalan laajennus; K-sairaala ja muutostyöt E- ja P-osassa

Rakennuslupahakemus nro / Keskussairaalan laajennus; K-sairaala ja muutostyöt E- ja P-osassa Rakennuslautakunta 49 30.06.2015 Rakennuslupahakemus nro 2015-353 / Keskussairaalan laajennus; K-sairaala ja muutostyöt E- ja P-osassa 23/10.03.00.04.00/2015 RAKLA 49 Valmistelija / lisätiedot: Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1

Lupatunnus R Sivu 1 Lupatunnus 16-1050-R 21.09.2016 94 Sivu 1 HAKIJA Asunto Oy Sipoon Killinki, c/o YIT Rakennus Oy, PL 36, 00621 Asunto Oy Sipoon Kopeekka, c/o YIT Rakennus Oy, PL 36, 00621 Asunto Oy Sipoon Klaava, c/o YIT

Lisätiedot

Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko

Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko Rakentamiseen ryhtyvän on tiedettävä, ja paljon!! On tunnettava rakentamista ohjaava lainsäädäntö, rakentamismääräykset, paikallinen rakennusjärjestys, hyvän rakentamistavan

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Rakentamisen valvonta ja neuvonta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Rakentamisen valvonta ja neuvonta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia 1 Uudisrakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL) rakentaminen ja laajentaminen + 4,50 /m 2 vapaa-ajan asunto tai sen laajentaminen tai saunan rakentaminen 400,00 + 4,50 /m 2 (vapaa-ajan

Lisätiedot

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä Ympäristölautakunnan määräys ratkaisuvallan siirtämisestä Ympäristölautakunta siirtää ratkaisuvaltaansa 1.1.2015 alkaen seuraavasti: Muutettu ympäristölautakunnan kokouksessa 3.11.2016 77, tulee voimaan

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 2016

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 2016 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 2016 1 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 145 :n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen kunnan suorittamaan viranomaistehtävistä

Lisätiedot

RAKL Lisätiedot: rakennustarkastaja Sirkka Lamberg, puh

RAKL Lisätiedot: rakennustarkastaja Sirkka Lamberg, puh Rakennuslautakunta 32 14.04.2016 Rakennuslupahakemus R12-2016 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontilla 2, Alppitie 16, erillispientalon rakentaminen ja maalämpökaivon poraaminen sekä talousrakennuksen purkaminen)

Lisätiedot

Kaupunginosa/kylä. Tontin pinta-ala 7847,00 m² Sallittu kerrosala 784,00 m² Käytetty kerrosala 183,00 m² Rakennuspaikan

Kaupunginosa/kylä. Tontin pinta-ala 7847,00 m² Sallittu kerrosala 784,00 m² Käytetty kerrosala 183,00 m² Rakennuspaikan Lupanumero 2010-0061 Päätöspäivä 18.11.2010 91 Sivu 1 Hakija Rakennuspaikka Pakkanen Lasse Kiinteistötunnus 608-405-0010-0033 Kaupunginosa/kylä Längelmäki Messintie 4 B 40 Tilan nimi Mäntynen 3 28190 PORI

Lisätiedot

TAIVALKOSKEN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT

TAIVALKOSKEN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT 1(10) TAIVALKOSKEN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT Hyväksytty Kunnanvaltuustossa 28.01.2016 8 Voimaantulo 01.03.2016 2(10) RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖS 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa Rakennuslupa Päätöspäivämäärä

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖS 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa Rakennuslupa Päätöspäivämäärä Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖS 1 (5) Rakennuslautakunta Rakennuslupa 2016-64 Päätöspäivämäärä 28.09.2016 63 Sirkka Lamberg Rakennuspaikka 235-1-10-14 Pinta-ala 2214.0 Leantie 6 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen

Lisätiedot

PKS rakennusvalvontojen yhtenäiset ja uudistuvat käytännöt. Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö

PKS rakennusvalvontojen yhtenäiset ja uudistuvat käytännöt. Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö PKS rakennusvalvontojen yhtenäiset ja uudistuvat käytännöt Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö 19.11.2014 Missä mennään? MRL:n muutos 41/2014 Sovelletaan 1.9.2014 alkaen kaikkiin tilanteisiin Asetukset

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1 6440/10.03.00/2011 33 Selityksen antaminen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle vastaavan työnjohtajan hyväksymisen peruuttamista koskevasta valituksesta, lupatunnus

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VI- RANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VI- RANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VI- RANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Järvenpään kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä

Lisätiedot

RAKENNUSLUVAN, TOIMENPIDELUVAN, PURKAMISLUVAN JA MAISEMATYÖLUVAN TOTEUTTAMINEN

RAKENNUSLUVAN, TOIMENPIDELUVAN, PURKAMISLUVAN JA MAISEMATYÖLUVAN TOTEUTTAMINEN RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNUSLUVAN, TOIMENPIDELUVAN, PURKAMISLUVAN JA MAISEMATYÖLUVAN TOTEUTTAMINEN Ohje: Lokakuu 2007, korvaa ohjeen toukokuu 2005 Vuoden 2014 syksyllä voimaan astuvaa sääntelyä ei

Lisätiedot

Toimenpidelupahakemus T ( , Ersintie, Yhtiöntie 35 matkaviestintukiasema)

Toimenpidelupahakemus T ( , Ersintie, Yhtiöntie 35 matkaviestintukiasema) Rakennuslautakunta 15 11.03.2015 Toimenpidelupahakemus T78-2014 (235-2-9903-300, Ersintie, Yhtiöntie 35 matkaviestintukiasema) 461/10.03.00/2014 RAKL 15 Toimenpidelupa T78-2014 RAKENNUSPAIKKA: Tiealue:

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä perittävät maksut

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä perittävät maksut 1 Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä perittävät maksut Joroisten ympäristölautakunnan 15.12.2016 38 hyväksymä Voimaan 1.2.2017 alkaen 1 YLEISTÄ Luvan hakija

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET K A U H A J O E N K A U P U N K I RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET VOIMAANTULO 1.1.2015 Kauhajoen kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1. Asunto Oy Tampereen Kalevanrinteen Muurarinkisälli Äkerlundinkatu 11 C, TAMPERE

Lupatunnus R Sivu 1. Asunto Oy Tampereen Kalevanrinteen Muurarinkisälli Äkerlundinkatu 11 C, TAMPERE Lupatunnus 17-0035-R 31.01.2017 18 Sivu 1 ASIA Rakennuslupa, MRL 125.2 RAKENNUSPAIKKA XIX, 837-119-0885-0012 Alapeusonkatu 13, 33540 TAMPERE Pinta-ala 1910 m² Rakentamismääräykset A Asuinrakennusten korttelialue

Lisätiedot

Antti Voutilainen Arkk tsto Antti Voutilainen Oy Laivurinkatu 33 C 54 00150 HELSINKI RAKENNUSLUPA. Hakija Asunto Oy Töölö-Hesperia

Antti Voutilainen Arkk tsto Antti Voutilainen Oy Laivurinkatu 33 C 54 00150 HELSINKI RAKENNUSLUPA. Hakija Asunto Oy Töölö-Hesperia Antti Voutilainen Arkk tsto Antti Voutilainen Oy Laivurinkatu 33 C 54 00150 HELSINKI RAKENNUSLUPA Tunnus 14-2366-15-D Hakija Asunto Oy Töölö-Hesperia Rakennuspaikka Taka-Töölö, 091-014-0464-0004 Döbelninkatu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 159. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 159. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 10.10.2016 Sivu 1 / 1 159 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Uudisrakennuslupa-asia, 2016-1228, Jalokivikuja 4, Haataja Anne Susanna ym. 4067/2016 10.03.00 Päätöspäivämäärä

Lisätiedot

OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA

OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA RUOVEDEN KUNTA 1/5 YLEISTÄ MRL 117, Rakennusjärjestys 14 16. Rakennuksen tulee sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla täyttää rakenteiden lujuuden ja vakauden, paloturvallisuuden,

Lisätiedot

Kestäväksi rakennettu Suomi

Kestäväksi rakennettu Suomi KANSILEHTI Rakennusvalvonnan valvontaprosessi RAKENNUSHANKKEEN KOSTEUDENHALLINTA Rakennusvalvontaviranomaisentehtävänä on omalta osaltaan varmistua siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvällä on riittävät

Lisätiedot

Kerrosalat: Rakennettu k-m 2 Vertailu (US250 mm) 0.0 k-m 2 Vireillä k-m 2

Kerrosalat: Rakennettu k-m 2 Vertailu (US250 mm) 0.0 k-m 2 Vireillä k-m 2 Rakennuslautakunta 8 12.01.2016 Rakennuslupahakemus nro 2015-806 tontille 405-7-20-19 24/10.03.00.04.00/2016 RAKLA 8 Valmistelija/lisätiedot: Apulaisrakennustarkastaja Päivi Salminen, puh.040 596 3883

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus nro / Liike- ja asuinkerrostalo ja vanhan liikerakennuksen purku

Rakennuslupahakemus nro / Liike- ja asuinkerrostalo ja vanhan liikerakennuksen purku Rakennuslautakunta 101 02.12.2014 Rakennuslupahakemus nro 2014-820 / Liike- ja asuinkerrostalo ja vanhan liikerakennuksen purku 187/10.03.00.04.00/2014 RAKLA 101 Valmistelija / lisätiedot: rakennustarkastaja

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

HIRVENSALMEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT HIRVENSALMEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue

Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto 8.3.2014 Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue 11.3.2014 Pekka Salminen 1 VAADITTAVAT LUVAT Uudisrakentamisen

Lisätiedot

OHJEITA RAKENTAJILLE RAKENNUS-/ TOIMENPIDELUVISSA

OHJEITA RAKENTAJILLE RAKENNUS-/ TOIMENPIDELUVISSA JANAKKALAN KUNTA Rakennusvalvonta 16.5.2016 OHJEITA RAKENTAJILLE RAKENNUS-/ TOIMENPIDELUVISSA 2 OHJE LUPAPÄÄTÖS Nämä yleisohjeet on tehty rakennushankkeeseen ryhtyvälle lupapäätöksen ja rakentamisen aloittamisen

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1. ASIA Rakennuslupa, MRL 125.1, 126 ja aloittamisoikeus 144

Lupatunnus R Sivu 1. ASIA Rakennuslupa, MRL 125.1, 126 ja aloittamisoikeus 144 Lupatunnus 16-0629-R 13.09.2016 4 Sivu 1 ASIA Rakennuslupa, MRL 125.1, 126 ja aloittamisoikeus 144 RAKENNUSPAIKKA XIX, 837-119-0845-0002 Sarvijaakonkatu 39, 33540 TAMPERE Pinta-ala 1369 m² Rakentamismääräykset

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2015 1 (15) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO YLIARKKITEHTI HENKILÖTIEDOT POISTETTU 30.4.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2015 1 (15) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO YLIARKKITEHTI HENKILÖTIEDOT POISTETTU 30.4.2015 31/2015 1 (15) YLIARKKITEHTI HENKILÖTIEDOT POISTETTU 30.4.2015 Yliarkkitehti on 30.4.2015 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset: 173 175 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 5.5.2015, jolloin päätösten

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD

KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD Kauniaisten kaupungin taksa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista rakentamiseen liittyvistä viranomaistehtävistä Voimassa alkaen 1.7.2014 (KV 28.4.2014 20), 25 1.1.2015 lukien

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET Hyväksytty kunnanvaltuustossa

LAPINLAHDEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET Hyväksytty kunnanvaltuustossa 1 LAPINLAHDEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.11.2013 2 LAPINLAHDEN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA- TEHTÄVISTÄ SEKÄ

Lisätiedot

Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Timo Saarinen, ympäristöministeriö Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset 2013 olennaiset tekniset vaatimukset 2014 rakennuksen suunnittelu, rakennustyönjohto, viranomaisvalvonta P-Savon ELY-keskus 4.12.2013 Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖS 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa Rakennuslupa Päätöspäivämäärä

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖS 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa Rakennuslupa Päätöspäivämäärä Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖS 1 (5) Rakennuslautakunta Rakennuslupa 2016-54 Päätöspäivämäärä 31.08.2016 54 Sirkka Lamberg Rakennuspaikka 235-1-5-7 Pinta-ala 1490.0 Gresantie 22 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN TEKNISEN VIRASTON RAKENNUSVALVONTATAKSA

LIEKSAN JA NURMEKSEN TEKNISEN VIRASTON RAKENNUSVALVONTATAKSA LIEKSAN JA NURMEKSEN TEKNISEN VIRASTON RAKENNUSVALVONTATAKSA Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksynyt 14.2.2013 Taksa tulee voimaan 1.3.2013 Sisältö Sivu 1 Yleistä 1 2 Rakennusluvat 1 3 Toimenpideluvat

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONTATAKSA

AKAAN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONTATAKSA AKAAN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONTATAKSA Valtuusto hyväksynyt 18.10.2006 Voimassa 1.1.2007 lukien RAKENNUSVALVONTATAKSA SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1 2 Rakentaminen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGISSA KAAVOITUKSESTA JA MUISTA KAAVOITUKSEEN LIITTYVISTÄ VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ PERITTÄ- VÄT MAKSUT

KAJAANIN KAUPUNGISSA KAAVOITUKSESTA JA MUISTA KAAVOITUKSEEN LIITTYVISTÄ VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ PERITTÄ- VÄT MAKSUT 1 KAJAANIN KAUPUNGISSA KAAVOITUKSESTA JA MUISTA KAAVOITUKSEEN LIITTYVISTÄ VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ PERITTÄ- VÄT MAKSUT Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa 30.9.2015 71 Voimassa 23.10.2015 alkaen.

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET TOHMAJÄRVI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET Voimaan 1.1.2015 voimassa 2015-2016 Ymp.lk. 09.09.2014 / 96 Khall 20.10.2014 / 287 Kvalt 10.11.2014 / 54 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN

Lisätiedot

Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut

Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi ja rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemiseksi tarpeellisista

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET TOHMAJÄRVI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET Voimaan 1.1.2017 voimassa 2017-2018 Ymp.lk. 20.09.2016 / 119 Khall Kvalt RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET, TOHMAJÄRVI

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä. viranomaistehtävistä. viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. Loimaan kaupungissa

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä. viranomaistehtävistä. viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. Loimaan kaupungissa Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä Rakennusvalvonnan sekä muista viranomaistehtävistä tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä maksut muista Loimaan suoritettavat kaupungissa viranomaistehtävistä

Lisätiedot

- rakennusta kohti lisäksi rakennuksen / laajennuksen kokonaisalan mukaan 2,50 / m2

- rakennusta kohti lisäksi rakennuksen / laajennuksen kokonaisalan mukaan 2,50 / m2 Rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle

Lisätiedot

Ajankohtaista. Yhteisiä pelisääntöjä

Ajankohtaista. Yhteisiä pelisääntöjä Pasi Timo Tarkastuspäällikkö Vantaan kaupunki Rakennusvalvonta Ajankohtaista ja Yhteisiä pelisääntöjä Eurokoodiseminaari 8.12.2016 Kalastajatorppa pksrava.fi Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen TOPTEN

Lisätiedot

Palvelutalot ( palvelukeskus Punojanportti, Katinalan palvelutalo Kissankello, Helmi) Tehostettu palveluasuminen Willa Katinala Hakemus saapunut

Palvelutalot ( palvelukeskus Punojanportti, Katinalan palvelutalo Kissankello, Helmi) Tehostettu palveluasuminen Willa Katinala Hakemus saapunut Palvelutalot ( palvelukeskus Punojanportti, Katinalan palvelutalo Kissankello, Helmi) Tehostettu palveluasuminen Willa Katinala Hakemus saapunut HAKIJAN HENKILÖTIEDOT ASIOIDEN- HOITAJA NYKYISET PALVELUT

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Omakotitalon rakentajanopas

Omakotitalon rakentajanopas opas Omakotitalon rakentajanopas Muistathan, että rakennuslupa tulee hakea vuoden kuluessa kunnan tontin varaamisesta, ja rakentaminen tulee aloittaa kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Asiantuntijat

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT KANGASALAN KUNTA 1(8) KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Rakennuttaja, toimenpiteen suorittaja tai luvan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 2979/10.03.00/2012 135 Betoniharkkorakenteisen tukimuurin ja muiden piharakenteiden rakentamista koskevan toimenpidepyynnön saattaminen rakennuslautakunnan käsiteltäväksi,

Lisätiedot

Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut.

Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. Maksut 1.5.2016 alkaen Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA- TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

KUHMON KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA- TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 KUHMON KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA- TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

Maksuista on kuulutettu 29.11.2009 ja maksut ovat tulleet voimaan 1.1.2010.

Maksuista on kuulutettu 29.11.2009 ja maksut ovat tulleet voimaan 1.1.2010. RUOKOLAHDEN KUNTA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN MAKSUT Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet 1 Yleistä 2 Rakennuslupamaksut 3 Toimenpidelupamaksut 4 Rakennus- ja toimenpideluvan voimassaolon pidentämismaksut

Lisätiedot

Luvan nro R Sivu 1. Soukanniitty 17 C, ESPOO

Luvan nro R Sivu 1. Soukanniitty 17 C, ESPOO Luvan nro 16-0025-R 23.03.2016 Sivu 1 ASIA RAKENNUSLUPA RAKENNUSPAIKKA Niuhala, 927-427-0002-0091 Ranta-Liukkaantie 14, 03400 VIHTI Kiinteistön nimi METSÄ-LIUKAS Pinta-ala 109523 m² HAKIJA TOIMENPIDE Tiainen

Lisätiedot

Maksut maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen viranomaistehtävissä (rakennusvalvontaviranomainen)... 4 1 Yleistä... 4 2 Rakennusluvat...

Maksut maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen viranomaistehtävissä (rakennusvalvontaviranomainen)... 4 1 Yleistä... 4 2 Rakennusluvat... Kurikan kaupunki Rakennusvalvonnan taksat 1.3.2016 Sivu 2/13 Sisällysluettelo: Maksut maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen viranomaistehtävissä (rakennusvalvontaviranomainen)... 4 1 Yleistä... 4

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 56/ (14) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO YLIARKKITEHTI HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 56/ (14) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO YLIARKKITEHTI HENKILÖTIEDOT POISTETTU 56/2015 1 (14) YLIARKKITEHTI HENKILÖTIEDOT POISTETTU 1.9.2015 Yliarkkitehti on 1.9.2015 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset: 366 369 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 4.9.2015, jolloin päätösten

Lisätiedot

Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut

Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut Ympäristöosaston taksat ja maksut Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi ja rakennuksen paikan ja

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91 Kokousaika 28.9.2011 klo 15.15-16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari Viuhkola

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA PALVELUISTA SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA PALVELUISTA SUORITETTAVAT MAKSUT RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA PALVELUISTA SUORITETTAVAT MAKSUT Hyväksytty: rakennuslautakunta 11.12.2014 39 kunnanhallitus 19.1.2015 11 valtuusto 26.1.2015 7 VIEREMÄN KUNTA 2 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS

VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS HELSINGIN KAUPUNKI LUPAPROSESSIKUVAUS 1 (6) VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS HELSINGIN KAUPUNKI LUPAPROSESSIKUVAUS 2 (6) 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53

Lisätiedot

Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus

Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus 14.6.2016 Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen myös uuden rakennuksen rakentamiseen ranta-alueella,

Lisätiedot