HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA

2 1 Sisällysluettelo 1. Rakennusvalvonnan laatupolitiikka Toiminta-ajatus Palvelua ohjaavat tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet Strategiset tavoitteet Vastuu laadusta.3 2. Laatuajattelu Asiakaspalvelun laatu Rakentamisen valvonnan laatu Laatusuunnitelman tarkoitus Laatusuunnitelman rakenne Laatusuunnitelman kehittäminen ja seuranta Rakennusvalvonnan organisaatio ja tehtävät.5 7. Rakennusvalvonnan palvelut Rakentamisprosessin kulku Toimintaohjeet ja tarkastuslistat.9

3 2 1. RAKENNUSVALVONNAN LAATUPOLITIIKKA 1.1 Toiminta-ajatus Toiminnan tarkoituksena on neuvonnan ja ohjauksen, lupakäsittelyn sekä valvonnan avulla edistää terveellistä, turvallista ja ympäristöön sopeutuvaa rakentamista sekä ylläpitää rakennetun ympäristön hyvää laatua. 1.2 Palvelua ohjaavat tavoitteet Tavoitteena on huolehtia siitä, että rakennettu ympäristö toteutetaan ja ylläpidetään terveellisenä, turvallisena ja viihtyisänä voimassa olevia määräyksiä ja kunnan asettamia tavoitteita noudattaen. Rakennusvalvonnan toimintaa ohjaavat: Yleiset ja valtakunnalliset tavoitteet (lainsäädäntö, muut rakentamista ohjaavat säädökset) Kunnan asettamat tavoitteet (kaavat, rakennusjärjestys, muut maankäyttöohjeet) Asiakkaiden asettamat palvelutavoitteet. (ohjaus, neuvonta, oikeudenmukaisuus, tasapuolisuus, nopeus, hyvä kohtelu) Asiakaspalvelun laatutavoitteet (laatusuunnitelma) Rakentamisen valvonnan laatutavoitteet (laatusuunnitelma) 1.3 Toiminnalliset tavoitteet Lautakunnan päättämät lupa-asiat valmistellaan päätösvalmiiksi neljässä viikossa lupahakemuksen jättämisestä, mikäli kaikki tarvittavat liiteasiakirjat on jätetty samanaikaisesti. Viranhaltijoiden päättämät asiat ratkaistaan viimeistään kolmessa viikossa lupahakemuksen jättämisestä, mikäli kaikki tarvittavat liiteasiakirjat on jätetty samanaikaisesti. Lupien käsittelyaikaa seurataan ja seurannasta tehdään yhteenvetoraportti kolme kertaa vuodessa. Asiakastyytyväisyyttä voidaan seurata erillisellä asiakaskyselyllä 1.4 Strategiset tavoitteet Rakennusvalvonta asettaa itse toiminnalleen neljä seuraava tavoitetta: Asiantuntemus, palvelukykyisyys, tehokkuus ja omavaraisuus,

4 3 Asiantuntemus tarkoittaa sitä, että henkilöstö hallitsee palveluprosessin, tuntee tarvittavan lainsäädännön ja muut rakentamista koskevat säädökset sekä hallitsee käytännön rakentamisen ja siihen liittyvät ongelmat. Pystyäkseen palvelemaan asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla henkilöstön on panostettava jatkuvaan ajankohtaiseen kouluttautumiseen, koska mm. rakentamiseen liittyvät säädökset ovat jatkuvan muutoksen alla. Neuvonta- ja ohjaustyö edellyttävät sitä, että rakennusvalvonnassa tunnetaan tarkasti säädösten edellyttämät vaatimukset ja lisäksi henkilöstön on kyettävä opastamaan rakentajia ja suunnittelijoita paitsi lupaprosessissa myös säädöksissä tapahtuneista muutoksista sekä muissa käytännön ongelmissa. Palvelukyky tarkoittaa sitä, että rakennusvalvonnalla on käytettävissään riittävät resurssit palveluiden tuottamiseen sekä nykyaikaiset tekniset apuvälineet ja atk-ohjelmat asioiden tehokkaaseen käsittelyyn. Palvelukykyyn liittyy myös kattavien ja helposti ymmärrettävien ohjeiden laatiminen ja niiden saatavuudesta huolehtiminen. Palvelukyky edellyttää joustavan palveluhenkisen asenteen lisäksi riittäviä henkilöresursseja sekä panostusta atk-ohjelmien kehittämiseen sekä muiden teknisten apuvälineiden saatavuuteen ja hallintaan. Osana palvelukyvyn parantamiseen sisältyy sähköisten palvelujen kehittäminen. Tehokkuus tarkoittaa työprosessien ja -menetelmien jatkuvaa kehittämistä siten, että valmistelu ja päätöksenteko voidaan tehdä optimaalisessa ajassa. Valmistelun on oltava luotettavaa, läpinäkyvää, virheetöntä ja oikeudenmukaista sekä annettava päätöksenteolle riittävät lailliset perusteet. Omavaraisuus tarkoittaa sitä, että rakennusvalvonta kattaa maksutuloilla pääosin toiminnastaan aiheutuvat kulut. Rakennusvalvonnan toiminta kohdistuu sen palvelujen käyttäjien tarpeisiin. Palvelut ovat pääosin maksullisia ja palvelumaksut kerätään palvelun käyttäjiltä kaupungin hyväksymän taksan mukaisesti. Toiminta rahoitetaan palvelumaksuilla siten, että rakennusvalvonnan toiminta on lähes omavaraista, samalla on huolehdittava siitä, että palvelutaso on riittävän korkea. Palvelun käyttäjällä on oikeus vaatia laadukasta palvelua palvelumaksun vastineeksi. 1.5 Vastuu laadusta Tavoitteiden saavuttamiseksi rakennusvalvonnalle on laadittu laatusuunnitelma, jolla pyritään takaamaan laadukas tavoitteiden mukainen palvelutaso. Laatusuunnitelma luo edellytykset laadukkaille palveluille. Jokainen henkilökuntaan kuuluva vastaa laadusta omalla työllään ja tuloksellaan. Laatupalavereita pidetään säännöllisesti ja siellä käsitellään asiakaspalautteen ja muun kerätyn tiedon kautta tullut palaute. Palautteen perusteella toimintaa pystytään jatkuvasti kehittämään.

5 4 2. LAATUAJATTELU Viranomaistoiminnan palveluiden ja tuotteiden laatua on usein vaikea mieltää ja mitata. Esimerkiksi luvan hakijan ja naapurin näkemykset ja tavoitteet voivat olla täysin erilaiset. Tästä syystä luvan hakija on rakennusvalvonnalle aina hyvin haastava asiakas. Rakentajien omat tavoitteet ja haaveet on pystyttävä sopeuttamaan rakentamis- ja kaavamääräyksiin sekä ympäristön toiveisiin ja ohjaukseen tarvitaan rutkasti yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoja. Rakennusvalvonnan on syytä kehittää myös uusia toimintatapoja erityyppisten ja tasoisten rakentajien tarpeiden huomioonottamiseksi. Laatuajattelu toteutetaan kahden erillisen osa-alueen kautta: 2.1 Asiakaspalvelun laatu sisältää asiakkaan henkilökohtaisen palvelutapahtuman lisäksi palvelujen saatavuuteen, lomakkeiden ja ohjeistojen laatuun ja saatavuuteen liittyviä asioita: lähtökohtana on palveluhenkisyys ja asiakkaiden tasapuolinen kohtelu Ohjeiden tulee olla helposti ymmärrettäviä ja ohjeissa pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon nettiä ja muita sähköisiä palveluja neuvonnan on oltava riittävän yksityiskohtaista ja luotettavaa lupahakemusten käsittelyvaiheet ilmoitetaan hakijalle ja sitoudutaan ilmoitettuun aikatauluun valmistelu suoritetaan lyhimmässä mahdollisessa ajassa, mutta sen on oltava huolellista ja luotettavaa ja annettava päätöksenteolle riittävät perusteet päätösten on oltava laillisia, oikeudenmukaisia ja virheettömiä 2.1 Rakentamisen valvonnan laatu sisältää kaavoituksen toteuttamisen valvontaan liittyvän vastuun hyvän kaupunkikuvan muodostumisesta sekä rakentamisen teknisen toteuttamisen turvallisuutta, energiataloudellisuutta ja terveellisyyttä korostaen. Rakennusvalvonta neuvoo ja ohjaa suunnittelijoita ja rakentajia hyvän kaupunkikuvan ja hyvän rakennustavan mukaisiin ratkaisuihin ja valvoo, että rakennushankkeeseen ryhtyvällä on käytettävissään pätevä ja ammattitaitoinen organisaatio työn suunnittelua ja toteuttamista varten ja että suunnittelu ja rakentaminen suoritetaan voimassa olevien rakentamissäädösten mukaisesti. 3. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS Laatusuunnitelman avulla pyritään kehittämään toimintaa ja varmistamaan asetetun laatutason saavuttaminen. Laatusuunnitelmalla pyritään lisäksi varmistamaan asiakaspalvelun ja rakentamisen valvonnan prosessien kulku laadukkaana hankkeesta ja käsittelijästä riippumatta.

6 5 Samalla varmistetaan lupaprosessin juoheva eteneminen päätösvaiheeseen. Tavoitteena on myös rakentamisen laadun parantaminen ja energiatehokas rakentaminen. 4. LAATUSUUNNITELMAN RAKENNE Laatu- ja toimintasuunnitelma kuvaa rakennusvalvonnan laadunvarmistuksen ja toimintatavat. Toimintaohjeet kuvaavat työprosessit ja toiminnat vastuuhenkilöineen. Työohjeet / tarkistuslistat ovat työprosessia ja toimintoja täydentäviä yksityiskohtaisia ohjeita ja lomakemalleja. Muu aineisto: kattavat ohjeet lupien hakemista varten aloituskokous työmaakatselmukset tarvittavat katselmustodistukset käyttö- ja huolto-ohje käyttöönotto- ja loppukatselmus 5. LAATUSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN JA SEURANTA Rakennusvalvonta pyrkii jatkuvasti kehittämään uusia toimintatapoja säädöksissä tapahtuvien muutosten ja asiakkaiden muuttuvien tarpeiden huomioonottamiseksi. Seuranta tapahtuu raportoimalla toiminnasta kolme kertaa vuodessa. Tiedon keräämisessä käytetään apuna ainakin seuraavia tekijöitä: asiakaspalaute lupien käsittelyaika oikaisuvaatimusten ja valitusten määrä toimintaohjeiden käytön ja niiden toimivuuden seuranta taloudellinen kehitys 6. RAKENNUSVALVONNAN ORGANISAATIO JA TEHTÄVÄT Haminan rakennusvalvontaviranomaisena toimii rakennuslautakunta, joka käsittelee yli 1000 m2:n suuruisten rakennusten rakennusluvat sekä kaikki oikaisuvaatimukset ja pakkotoimenpiteet. Lautakunnan päätösvaltaan kuuluvat myös purkamisluvat Linnoituksen kaupunginosassa. Lisäksi lautakunta käsittelee poikkeamisluvat ja maa-ainesluvat. Lautakunnan esittelijänä toimii johtava rakennustarkastaja. Johtava rakennustarkastaja vastaa rakennusvalvontayksikön käytännön toiminnasta Haminan kaupungissa. Viranhaltijoiden tehtäviin kuuluu mm. hallinto- ja toimintasäännössä rajattujen lupapäätösten tekeminen, päätösten valmistelu lautakunnalle, rakentamisen ohjaus ja neuvonta, lupahakemusten ja piirustusten tarkastus, aloituskokousten pitäminen, työmaakatselmukset ja

7 6 kohteiden valmistumisen seuranta sekä korjausneuvonta ja korjausavustuksista päättäminen. Lisäksi rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluu rakennetun ympäristön kunnossapidon seuranta. en tehtävinä ovat asiakaspalvelu sekä rakennusvalvonnan toimistotehtävät, (mm. luparekisterin ylläpito, rh-tietojen välitys valtion järjestelmiin, laskutus ja arkistointi). Rakennuslakimiehenä toimii kaupunginsihteeri, joka hoitaa rakennuslupien lainopillisen tarkastuksen ja neuvonnan sekä päättää rakennusrasitteista. Rakennuslakimies toimii myös rakennuslautakunnan sihteerinä. Jokainen henkilökuntaan kuuluva vastaa laadusta omalla työllään ja tuloksellaan. 7. RAKENNUSVALVONNAN PALVELUT Rakennusvalvonnan palvelut jakautuvat lakisääteisiin rakennusvalvontatehtäviin, kunnan siirtämiin lakisääteisiin tehtäviin ja muuhun palvelukysyntään. Palvelut ovat pääosin luvan, tiedon, neuvon, ohjeen tms. palvelutoimenpiteen antamista. Rakentamisen neuvonta ja ohjaus Lupa-asiat, suunnittelun ohjaus, rakentamisen ohjaus ja valvonta, paikalliset ohjeet, ohjeistojen ylläpito, nettisivut Rakentamisen luvat Rakennusluvat, toimenpideluvat, toimenpideilmoitukset, purkamisluvat ja - ilmoitukset, suunnittelijoiden ja vastaavien työnjohtajien pätevyyden toteaminen, erityismenettelyn käyttö, uudisrakentamisen jätevesijärjestelmät sekä järjestelmien muutokset haja-asutusalueella Poikkeamisluvat, suunnittelutarveratkaisut, maisematyöluvat, maa-ainesluvat sekä rakennusrasitteet ovat kunnan siirtämiä lakisääteisiä tehtäviä rakennusvalvonnalle. Rakentamisen valvonta Aloituskokoukset, valvontasuunnitelman ja vastuuhenkilöiden hyväksyminen, suunnittelijoiden pätevyyden toteaminen, tarvittavien erityissuunnitelmien laatimisen valvonta, energiatodistuksen toteaminen, katselmusten suorittaminen, tarkastusasiakirjan valvonta, huoltokirjan valvonta, vastuuvakuutusten valvonta, katselmustodistukset ja asiakirjojen arkistointi Rakennetun ympäristön hoito Katselmukset, kehotusten antaminen ja niiden valvonta, uhkasakkomenettely sekä naapuruussuhdelain mukaiset erimielisyydet

8 7 Rakennushanketietojen välittäminen Rakennus- ja huoneistotietojen kerääminen, luparekisterin ylläpito ja tietojen välittäminen väestötietojärjestelmään Rakennusvaihelausuntojen ja arvioiden antaminen Valmiusastetodistukset, maaseutuelinkeinolain mukaiset arviointitehtävät Piirustusten säilytys Arkistointi, lainaus ja kopiointi Korjausneuvonta ja avustukset (Kunnan siirtämä lakisääteinen tehtävä) Hakemusten käsittely, neuvonta, avustuspäätökset, töiden valvonta ja maksatus Muu palvelukysyntä (Näitä palveluja annetaan maksua vastaan ja vain resurssien sallimassa laajuudessa) arviointipyynnöt, kuten kiinteistöjen vesi- ja homevaurioiden arviointi sekä kiinteistönvälittäjien ja perikuntien arviointipyynnöt, kiinteistöjen hinta-arviot kiinteistökaupan reklamaatiot sosiaalitoimen rakennuttamiseen liittyvä tekninen palvelu 8. RAKENTAMISPROSESSIN KULKU suunnittelu suunnitelmien laatijalla tulee olla Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A1 mukainen pätevyys. hankkeelle on nimettävä pääsuunnittelija, joka vastaa suunnittelun kokonaisuudesta sekä hankkeen koosta riippuen nimettävä erityisalojen kokonaisuuden vastuuhenkilö. suunnitelmien tulee täyttää Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A2 vaatimukset. luvan hakeminen toimistossa ja nettisivuilla on kirjalliset ohjeet rakennusluvan hakemisessa tarvittavista toimenpiteistä ja asiakirjoista. Ohje annetaan asiakkaalle lupahakemuskaavakkeiden mukana. asiakasta neuvotaan tarvittaessa lupahakemuksen täyttämisessä ja avustetaan tarvittavien liitteiden hankkimisessa. Hakemuksen jättämisen yhteydessä hakemus tarkastetaan erikseen laaditun tarkastuslistan mukaan.

9 8 lupahakemuksen käsittely hakemuksesta pyydetään lausunto Haminan Vedeltä, silloin kun rakennus liittyy kaupungin kunnallistekniseen verkostoon joko suoraan tai vesiosuuskunnan kautta. Suunnitelmasta pyydetään julkisivujen katselmusmiesten lausunto, milloin on kysymys kaupunkikuvallisesti merkittävästä rakennuksesta. Hakemuksesta pyydetään tarpeen mukaan muitakin viranomaislausuntoja, esim. pelastuslaitos, terveysvalvonta, kaavoitus, ympäristötoimi, museovirasto jne. Lausuntojen hankkiminen saa kestää enintään kaksi viikkoa. Viranhaltijoiden lupapäätökset tehdään viimeistään kolmessa viikossa ja lautakuntaan menevien lupien osalta valmistelu enintään neljässä viikossa siitä, kun luvan hakija on jättänyt lupahakemuksen ja kaikki tarvittavat liiteasiakirjat rakennusvalvontaan. rakennustyön aloitus lupapäätöksessä asiakas saa tiedon lupaan liittyvistä ehdoista ja viranomaistarkastuksista. Omakotitaloissa ja sitä vaativammissa hankkeissa pidetään aloituskokous, jossa selvitetään rakennuttajan ja työn suoritusorganisaation vastuut ja velvoitteet rakennustyön suorittamisessa. Kokouksen on velvollinen kutsumaan koolle rakennushankkeeseen ryhtyvä ja siihen osallistuvat rakennustarkastajan lisäksi ainakin rakennuttaja tai hänen edustajansa, pääsuunnittelija ja vastaava rakennustöiden työnjohtaja. varmistetaan, että rakennuttajalla on käytettävissään ammattitaitoinen ja pätevä organisaatio työn toteuttamista varten. edellytetään vastuuhenkilöiden nimeämistä. edellytetään tarkastusasiakirjan käyttöä työnaikainen valvonta suoritetaan lupapäätöksessä tai aloituskokouksessa sovitut viranomaiskatselmukset vastaavan työnjohtajan pyynnöstä. Katselmukset merkitään luparekisteriin ja katselmuksesta annetaan tarvittaessa todistus rakentajalle. edellytetään, että vastaava työnjohtaja on mukana kaikissa viranomaiskatselmuksissa. valvotaan tarkastusasiakirjan täyttämistä Käyttöönotto- /loppukatselmus todetaan loppukatselmuksessa edellytykset rakennuksen käyttöönotolle. tarkistetaan muiden viranomaisten katselmuspöytäkirjat sekä omavalvontapöytäkirjat todetaan tarkastusasiakirjan sekä käyttö- ja huolto-ohjeen olemassaolo.

10 9 9. TOIMINTAOHJEET JA TARKISTUSLISTAT Toimintaohjeet ja tarkistuslistat ovat tärkeä osa laadunvarmistusprosessia. Ne liitetään osaksi tätä toiminta- ja laatusuunnitelma-asiakirjaa. Rakennusvalvonta huolehtii lisäksi siitä, että saatavilla on riittävästi yksityiskohtaisia ohjeita ja lomakkeita luvan hakemista varten sekä toimistossa paperiversiona että sähköisessä muodossa kaupungin internetsivuilla. Laatu- ja toimintasuunnitelman liitteenä ovat seuraavat toimintaohjeet ja tarkistuslistat: Toimintaohjeet: - rakennusluvan, toimenpideluvan ja ilmoituksen vastaanotto ja käsittely - lupapäätöksen tekeminen ja rakennustyöaikaiset katselmukset - aloituskokous - pääsuunnittelijan tehtävät - vastaavan työnjohtajan tehtävät - rakennustöiden tarkastusasiakirja Tarkastuslistat: - lupakäsittelyn tarkastusmuistio - aloituskokouksen asialista - rakennustöiden tarkastusasiakirja - kvv- ja iv-töiden tarkastusasiakirja - käyttöönotto- / loppukatselmuksen tarkastuslista

11 1 HAMINAN KAUPUNKI Rakennusvalvonta TOIMINTAOHJE Rakennusluvan, toimenpideluvan ja ilmoituksen käsittely Toiminnan tavoitteet: Virheetön päätös, käsittelyaika, turvallisen, terveellisen ja viihtyisän ympäristön rakentaminen 1. ENNAKKONEUVOTTELUT ASIAKKAAN KANSSA Työohje/viite hankkeen sopivuus ympäristöön Vastuuhenkilö Rakennustarkastajat 2. HAKEMUKSEN VASTAANOTTO Saapumispäivän kirjaus Hakemuksen tiedot ja vaadittavat liitteet Ennestään käytetty rakennusoikeus selvitetään kiinteistölle jo rakennettujen rakennusten kerrosala Hallintaoikeus Poikkeamislupa,suunnittelutarveratkaisupäätös kiinteistörekisteriote,lainhuutotodistus,kauppakirja,lahjakirja,vuokrasopimus,perunkirja,valtakirja,ote kauppa-tai yhdistysrekisteristä,ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta,ote asunto-osakeyhtiön hallituksen pöytäkirjasta,osaomistajien suostumukset Rakennuspaikkatiedot Suunnittelijan pätevyys pääpiirustukset kaksi sarjaa seläkkeillä varustettuna ote peruskartasta,tonttikartta,lohkomiskartta tarvittaessa,kaavaote määräyksineen allekirjoitus hakemuksessa ja piirustuksissa,srmk osan A2 mukainen pätevyys Piirustusten arkistointikelpoisuus poikkeaminen kaavasta tai rakentaminen suunnittelutarvealueella ja rakennustarkastajat Päiv

12 2 Liittymälupa yleiselle tielle Työohje/viite haja-asutusalueella,luvan myöntää Kaakkois-Suomen ELY-keskus/Liiikenteen lupa-asiat,p Vastuuhenkilö ja rakennustarkastajat Selvitys naapurin kuulemisesta Väestörekisterikeskuksen lomakkeet, RH1,RH2,RK9 Selvitys erillisviemäröinnistä Energiatodistus ja energiaselvitys pääsääntöisesti yli 20 m2:n suuruisista rakennuksista sekä kaavan vastainen rakentaminen mikäli haetaan useammalle rakennukselle lupaa samanaikaisesti on jokaisesta rakennuksesta tehtävä RH-1 lomake asemakaava-alue, uudet liittyjät/ laajennukset (mikäli määräytymisperusteen muutos on vähintään 10 %), vesiosuuskunnan kautta liittyvien tulee liittää hakemukseen myös osuuskunnan lausunto suunnitelma esitettävä asemapiirroksessa tai erillisessä selvityksessä lämpöhäviöiden tasauslaskelma ja energiatodistus esitettävä lupaa haettaessa Ennakkolausunto vesi-ja viemärilaitokseen liittymisestä Kokoontumishuoneistohakemus VSS-ilmoitus ja piirustukset määritellään enimmäishenkilömäärä lähetetään päätöksen jälkeen pelastuslaitokselle Rakennustarkastajat Lupatunnuksen antaminen Hakemuksen tietojen vieminen järjestelmään. Liitetään tarkastusmuistio hakemukseen valmistelua varten 3. HAKEMUKSEN VALMISTELU Mikä lupa hankkeelle, rakennuslupa, suunnittelutarve, poikkeamislupa Laskelmien ja suunnitelmien oikeellisuus lupatunnus annetaan wordohjelmassa manuaalisesti, tiedot hakemuksesta syötetään järjestelmään ja siirretään valmisteluun asemakaava, yleiskaava, haja-asutus, rakennusjärjestys laajuustiedot ja rakennusoikeus Rakennustarkastajat Rakennustarkastajat Päiv

13 3 Tarvittavat lausunnot ja kuulemiset Vaadittavat erityissuunnitelmat Vaadittavat katselmukset Sokkelin ohjekorkeus Työohje/viite museovirasto,tielaitos,ympäristön suojelu,palo/väestönsuojeluviranomainen,terveysviranomainen,ilmailuhallitus,ympäristökeskus,julsivujen katselmusmiehet,kaavoitusviranomainen,puistotoimi, energialaitos/kymenlaakson Sähkö, Haminan Vesi, naapurin kuuleminen rakennesuunnitelmat,lämpösuunnitelmat,vesi-ja viemärisuunnitelmat,ilmanvaihtosuunnitelmat,ulkovärityssuunnitelmat,piha-ja istutussunnitelmat,väestönsuojelusuunnitelmat,turva-ja merkkivalosuunnitelmat,lujuuslaskelmat,pohjatutkimus,käyttö-ja huolto-ohje, pintavesisuunnitelmat aloituskokous,paikan merkitseminen,sijaintikatselmus,pohjakatselmus,rakennekatselmus,hormikatselmus,lämmityslaitteiden tarkastus,iv-laitteiden tarkastus,vss-tarkastus,käyttöönotto/loppukatselmus katusuunnitelman tarkistus,ohjeellinen sokkelin korkeus, ehto paikalla tarkistamisesta ja ettei rakennustyötä saa jatkaa ennen kuin korkeusasema on katselmuksessa todettu Vastuuhenkilö Rakennustarkastajat Rakennustarkastajat Rakennustarkastajat 4. EHDOTUKSEN/PÄÄTÖKSEN TEKEMINEN Päätöksen tekeminen Piirustusten leimaus ja allekirjoitukset Julkipanoilmoitus viikkopalaveri kirjataan postiluetteloon, ilmoitustaululle 1 päivä ennen päätöksenantopäivää Rakennustarkastajat ja rakennustarkastaja Maksujen määrittely ja laskujen teko Päätöksen tiedoksianto asiakkaalle ja asiakirjojen arkistointi siirto reskontraan kopio asemapiirroksesta maankäyttöön pohjakartta-alueelle ja rakennustarkastajat Päiv

14 4 Työohje/viite RH-tietojen siirto Väestörekisterikeskukseen koordinaatit,rakennusnumero,ominaisuustiedot, siirto kerran kuukaudessa konekielisesti Vastuuhenkilö Päiv

15 HAMINAN KAUPUNKI Rakennusvalvonta TOIMINTAOHJE Lupapäätöksen tekeminen ja rakennustyön aikaiset katselmukset Toiminnan tavoitteet: Rakennustyön laadun varmistaminen, virheetön päätös, tasapuolinen käsittely. 1. PÄÄTÖSVALTA 2. LUPAPÄÄTÖKSEN TEKO Lupapäätös valmistellaan huolellisesti ennen päätöksentekoa. Päätöksen teko Työohje/viite Rakentamiseen liittyvät yli 1000 k-m2 luvat, poikkeamisluvat, maaainesluvat, purkamisluvat Linnoituksessa. Alle1000 k-m2 rakennuksen luvat, tilapäiset luvat, luvan jatkaminen, suunnittelutarveratkaisu, rakennuttajavalvonnan ja muun yksityisen tarkastuksen hyväksyminen ja peruuttaminen sekä ulkopuolisesta tarkastuksesta, päättää MRL:n 22 luvun rakennetun ympäristön hoitoa koskevista määräyksistä, päättää muista kuin laaja-alaisia tai muutoin merkittäviä kaavoja koskevista lausunnoista, maisematyöluvista, maa-ainesluvan edellyttämät vakuudet ja niiden vapauttaminen, vaihtaminen tai muuttaminen, maa-ainesluvan edellyttämät lausunnot koskien toista kuntaa. Omakotitalon ja niihin liittyvän talousrakennuksen luvat, ilmoitukset, vastaavien työnjohtajien hyväksymiset, energia / korjausavustusten myöntäminen, maa-aineslupien valvonta Hakemuksesta täytetään tarkastusmuistio Päätökset tehdään tiistaisin pidettävässä lupakokouksessa tai lautakunnassa kerran kuukaudessa. Vastuuhenkilö Rakennuslautakunta Johtava rakennustarkastaja Rakennustarkastaja Lupavalmistelija Rakennustarkastaja tai lautakunta hallintosäännön työnjaon mukaisesti Vaadittavat erityissuunnitelmat (Pohjatutkimuksesta edellytetään kirjallinen pohjatutkimusraportti tai perustamistapalausunto viimeistään aloituskokouksessa) Valmistelussa harkitaan erityissuunnitelmien tarve. Omakotitalossa ja sitä vaativammissa kohteissa aina pohjatutkimus, rakennesuunnitelma, LVISsuunnitelma, radonsuunnitelma sekä käyttö/huoltokirja Lupavalmistelija

16 Työohje/viite Vastuuhenkilö Vaadittavat katselmukset Työnjohtajat Valmistelussa harkitaan katselmusten tarve. Omakotitalossa ja sitä vaativammissa kohteissa aina aloituskokous sijaintikatselmus, korkokatselmus, pohjakatselmus, rakennekatselmus, LVI-katselmus ja loppukatselmus. Valmistelussa harkitaan työnjohtajien tarve tapauskohtaisesti. Omakotitalossa ja sitä vaativammissa kohteissa aina rakennus ja KVV-IV työstä vastaavat työnjohtajat sekä tarvittavat erikoistyönjohtajat. Työnjohtajan on pidettävä tarkastusasiakirjaa rakentamisen laadun varmistamiseksi. Työnjohtajan hyväksymispäätöksen liitteenä lähetetään tarkastusasiakirja sekä rakennustöiden vastaaville lupapäätös. Lupavalmistelija Lupavalmistelija 3. KATSELMUSTEN SUORITTAMINEN Yleistä Aloituskokous Sijainnin merkitseminen Katselmukset suoritetaan asiakkaan pyynnöstä. Vastaavan työnjohtajan on oltava pääsääntöisesti mukana katselmuksissa. Katselmukset on merkittävä työmaan tarkastusasiakirjaan ja varmistettava vastaavan työnjohtajan allekirjoituksella. Rakennustarkastaja vie katselmuksen aina myös koneelle lupajärjestelmään. Kokoukseen osallistuvat pääsääntöisesti ainakin; rakennustarkastaja, rakennuttajan edustaja, pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja. Rakennustarkastaja toimii puheenjohtajana ja rakennuttajan edustaja sihteerinä. Aloituskokouksessa luovutetaan rakennuttajalle ja vastaavalle työnjohtajalle loppukatselmuksen tarkastuslista Kokouksesta laaditaan aina pöytäkirja, joka arkistoidaan luvan väliin. Asemakaava-alueella ja pohjakartta-alueella merkinnän suorittaa kaupungin mittausteknikko ja muualla rakennustarkastaja Rakennustarkastaja Rakennustarkastaja Mittausteknikko Rakennustarkastaja Päiv

17 Työohje/viite Vastuuhenkilö Sokkelikorkeus Pohjakatselmus Raudoituskatselmus Rakennekatselmus Hormikatselmus LVI-katselmukset Käyttöönottokatselmus Loppukatselmus Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje Lopullinen sokkelikorko määritellään erillisessä katselmuksessa rakennuspaikalla. Katselmusta varten rakennuttaja merkitsee rakennuksen kulmapisteet ja suunnittelukoron. Suoritetaan, kun kaivutyö on suoritettu. Ei tarpeellinen jos kohteesta on toimitettu pohjatutkimus/lausunto. Suoritetaan ennen valua kun raudoitukset on asennettu paikoilleen. (Huom! vain vaativissa kohteissa) Suoritetaan kun rakennuksen kantava runko ja kattorakenteet on asennettu Suoritetaan kun savuhormi on paikoillaan käyttövalmiina Suoritetaan Haminan Veden kanssa sovitun työnjaon mukaisesti. Rakennusvalvonta hoitaa kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelyratkaisujen tarkastuksen hajaasutusalueella. Suoritetaan kun rakennus on käyttökunnossa, ennen kuin se otetaan käyttöön. Edellyttää, että kvvtöiden tarkastus on suoritettu, sähkölaitteiden turvallisuustaso on todettu, ilmamäärien mittauspöytäkirja on tehty ja muut käyttöönottokatselmuksen tarkastuslistan edellytykset täyttyvät. Katselmus voidaan suorittaa myös vaiheittain. Suoritetaan kun rakennus on täysin valmis Käyttö- ja huolto-ohje on laadittava sellaista rakennusta varten, jota käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn. Käyttö- ja huoltoohje sisältää tarvittavat tiedot rakennuksen asianmukaista käyttöä ja kunnossapitovelvollisuudesta huolehtimista varten. Rakennustarkastaja Rakennustarkastajat Rakennustarkastajat Rakennustarkastajat Rakennustöiden vastaava työnjohtaja ja vaikeissa kohteissa Palotarkastaja Haminan Vesi Rakennustarkastajat Rakennustarkastajat Rakennustarkastaja Rakennustarkastaja Päiv

18 HAMINAN KAUPUNKI Rakennusvalvonta TOIMINTAOHJE Aloituskokous Toiminnan tavoitteet: Rakennustyön laadun varmistaminen ja vastuiden selkeyttäminen Rakennusluvassa tai ennen rakennustyön aloittamista tarvittaessa järjestettävässä rakennustyön aloituskokouksessa voidaan täsmentää, mitä rakennushankkeeseen ryhtyvältä edellytetään huolehtimisvelvollisuutensa täyttämiseksi. Sen yhteydessä voidaan rakennushankkeeseen ryhtyvältä myös edellyttää selvitys toimenpiteistä rakentamisen laadun varmistamiseksi. Rakentamisessa säädetyn huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi tarvittavasta aloituskokouksesta määrätään rakennusluvassa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee sopia kunnan rakennusvalvontaviranomaisen kanssa aloituskokouksen ajankohdasta ja kutsua kokous koolle ennen rakennustyön aloittamista. Aloituskokouksessa tulee olla läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja. Aloituskokouksessa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan lupa-asiakirjoissa rakennushankkeeseen ryhtyvälle määrätyt velvoitteet, hankkeen suunnittelun ja rakennustyön keskeiset osapuolet, rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt ja työvaiheiden vastuuhenkilöt sekä muut selvitykset ja toimenpiteet rakentamisen laadusta huolehtimiseksi. Aloituskokouksen perusteella rakennusvalvontaviranomainen harkitsee, tarvitaanko erillistä selvitystä toimenpiteistä rakentamisen laadun varmistamiseksi (laadunvarmistusselvitys). Aloituskokouksessa tai laadunvarmistusselvityksessä osoitettuja menettelyjä on noudatettava rakennustyössä. Päiv

19 HAMINAN KAUPUNKI Rakennusvalvonta TOIMINTAOHJE Pääsuunnittelijan tehtävät Toiminnan tavoitteet: Rakennustyön laadun varmistaminen. Rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaava pätevä henkilö, joka huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset. (pääsuunnittelija) Pääsuunnittelijan tehtävät ja vastuu kokonaisuudesta: Pääsuunnittelijan tehtävänä on huolehtia rakennushankkeen suunnitelmien riittävästä laadusta ja laajuudesta niin, että suunnitelmilla voidaan osoittaa rakentamiselle asetettujen vaatimusten täyttyminen. Pääsuunnittelija vastaa rakennusvalvontaviranomaiselle tehtäviensä asianmukaisesta hoitamisesta rakennushankkeen suunnittelun ja rakennustyön ajan. Pääsuunnittelijan tehtävänä on yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa hankkeen laadun ka vaativuuden edellyttämällä tavalla: huolehtia siitä, että käytettävissä ovat tarvittavat lähtötiedot ja että ne ovat ristiriidattomat ja ajan tasalla sekä saattaa ne suunnittelijoiden tietoon, huolehtia eri alojen suunnittelijoiden yhteistyön järjestämisestä, osaltaan huolehtia siitä, että laaditussa aikataulussa on suunnittelulle varattu riittävästi aikaa, huolehtia siitä, että tarvittavat suunnitelmat tehdään ja että suunnitelmat on todettu yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi. Pääsuunnittelijan tulee lisäksi: osallistua hankkeessa mahdollisesti järjestettävään aloituskokoukseen ja osaltaan huolehtia, että siinä edellytetyt suunnittelua koskevat velvoitteet tulevat suoritetuksi, seurata korjaus- tai muutostyössä rakenteita avattaessa tai purettaessa ilmi tulevien seikkojen vaikutuksia suunnitteluun, huolehtia muutossuunnittelun yhteensovittamisesta ja tarvittaessa muutosten edellyttämän hyväksynnän ja rakennusluvan hakemisesta, sekä huolehtia hänelle rakennusluvassa tai aloituskokouksessa mahdollisesti osoitetusta rakennustyön valvonnasta. pääsuunnittelijan tulee osaltaan huolehtia siitä, että rakennuslupa-asiakirjat, erityissuunnitelmat ja selvitykset on laadittu ja toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle kunnan ohjeiden mukaisesti. Pääsuunnittelijan tulee huolehtia siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä saa tiedon suunnittelua koskevista seikoista, joilla on vaikutusta tälle säädetyn huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi. Pääsuunnittelijan pätevyyden tulee olla vähintään sama kuin hankkeen vaativimman suunnittelutehtävän edellyttämä pätevyys. Pääsuunnittelijaa koskevassa ilmoituksessa on tarvittaessa esitettävä hänen samanaikaisesti hoidettavinaan olevat tehtävät, joilla voi olla merkitystä asianomaisesta tehtävästä suoriutumiseen. Erityisestä syystä pääsuunnittelijalta voidaan myös vaatia selvitys, josta ilmenevät hänelle sovitut tehtävät hankkeessa sekä niihin käytettävissä oleva aika. Pääsuunnittelijan tehtäviin tehdasvalmisteisen tyyppitalon rakennushankkeessa kuuluu toimia asiantuntijana jo rakennustyyppiä valittaessa sekä arvioitaessa rakennuksen soveltuvuutta ja sijoittumista rakennuspaikalle. Päiv

20 HAMINAN KAUPUNKI Rakennusvalvonta TOIMINTAOHJE Vastaavan työnjohtajan tehtävät Toiminnan tavoitteet: Rakennustyön laadun varmistaminen. Yleistä: Lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttävässä rakennustyössä tulee olla työn suorituksesta ja sen laadusta vastaava, joka johtaa rakennustyötä sekä huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta (vastaava työnjohtaja). Tarpeen mukaan rakennustyössä tulee olla erityisalan työnjohtajia. Vastaavan työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan hyväksyy kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Rakennustyötä ei saa aloittaa tai jatkaa, ellei työssä ole hyväksyttyä vastaavaa työnjohtajaa. Hyväksyntä tulee peruuttaa, jos siihen tehtävien laiminlyömisen johdosta tai muusta vastaavasta syystä on aihetta. Vastaavan työnjohtajan tehtävät: Vastaavan työnjohtajan tehtävät ja vastuu alkavat välittömästi sen jälkeen, kun hänet on hyväksytty tai ilmoitus työnjohtajana toimimisesta on jätetty. Näistä tehtävistä ja vastuusta voidaan vapautua vain pyytämällä kirjallisesti vapautus tehtävästä tai siten, että hyväksytään toinen henkilö vastaavan työnjohtajan tilalle. Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että: 1. rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle; 2. rakennustyö suoritetaan myönnetyn luvan mukaisesti ja siinä noudatetaan rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä; 3. rakennustyön aikana ryhdytään tarvittaviin toimiin havaittujen puutteiden tai virheiden johdosta; 4. luvassa määrätyt katselmukset pyydetään riittävän ajoissa ja suoritetaan aloituskokouksessa tai muutoin määrätyt tarkastukset ja toimenpiteet asianmukaisissa työvaiheissa; 5. rakennustyömaalla on käytettävissä hyväksytyt piirustukset ja tarvittavat erityispiirustukset, ajan tasalla oleva rakennustyön tarkastusasiakirja, mahdolliset testaustulokset sekä muut tarvittavat asiakirjat. 6. Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että erityisalojen työnjohtajat hoitavat heille säädetyt ja määrätyt tehtävät ja että erityisalojen osatehtävät muodostavat hänen tehtäviensä kanssa sellaisen kokonaisuuden, joka täyttää rakennushankkeen hyvälle toteutukselle asetetut vaatimukset. 7. Vastaavan työnjohtajan tulee varmistaa, että tarpeelliset selvitykset rakennustyön haitallisista vaikutuksista on tehty ja huolehtia siitä, että ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin rakennustyön haittojen välttämiseksi ennen rakennustyön aloittamista ja sen aikana. (aluerajaukset, katualueet, aitaaminen, varoituskyltit, kaivannot, pöly, melu jne.) Mitä vastaavasta työnjohtajasta säädetään, koskee soveltuvin osin myös erityisalan työnjohtajaa. Vastaavan työnjohtajan on oltava mukana viranomaiskatselmuksissa. Päiv

Asiakastyytyväisyyttä voidaan seurata myös erillisellä asiakaskyselyllä. Asiakaskysely tehdään tarpeen mukaan.

Asiakastyytyväisyyttä voidaan seurata myös erillisellä asiakaskyselyllä. Asiakaskysely tehdään tarpeen mukaan. 1 1. RAKENNUSVALVONNAN LAATUSUUNNITELMA 1..1 Toiminta-ajatus Toiminnan tarkoituksena on neuvonnan ja ohjauksen, lupakäsittelyn sekä valvonnan avulla edistää terveellistä, turvallista ja ympäristöön sopeutuvaa

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 YLEISTÄ Nämä asiakirjat piirustuksineen ja liitteineen sisältävät rakennusluvan. Rakennettaessa on noudatettava hyväksyttyjä piirustuksia.

Lisätiedot

Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus

Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus Rakennuslautakunta 53 03.06.2014 Rakennuslautakunta 59 01.07.2014 Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus 187/10.03.00.04.00/2014 RAKLA 53 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet MRL MRA RakMk LAKI ASETUS MÄÄRÄYS OHJE SELOSTUS 1.1.2000 MRL & MRA 1.5.2000 RakMk A1 2000 Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet 1.5.2000 RakMk A4

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA KUN RYHDYT RAKENTAMAAN: 1. Tontin hankinta ja rakennusoikeuden varmistus Lappajärven kunnan omistamia tontteja voi tiedustella kunnan Teknisestä toimistosta. Tontteja on kaupan myös avoimilla markkinoilla.

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS

LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS Rakennuslautakunta 35 03.07.2012 LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS RAKLA 35 Rakennuslupa nro 2012-448 Rakennuspaikka: 405-32-1-8 Pinta-ala 2210456.0 Puuportintie 186 53200 LAPPEENRANTA

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-4-45-9 Pinta-ala 1559.0 Eteläinen Heikelintie 4 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus

Lisätiedot

Lupanumero 2015-7 Päätöspäivä 21.4.2015 41

Lupanumero 2015-7 Päätöspäivä 21.4.2015 41 / 8 Lupanumero 205-7 Päätöspäivä 2.4.205 4 HAKIJA As Oy Porvoon Stenbockinkatu 2 c/o Sisco Asunnot Oy Linnavuorentie 28 C, 00950 HELSINKI RAKENNUSPAIKKA Kiinteistötunnus Kaupunginosa 638-026-2406-000 KAUPUNGINOSA

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus nro 2015-36 / 36-huoneistoinen asuinkerrostalo

Rakennuslupahakemus nro 2015-36 / 36-huoneistoinen asuinkerrostalo Rakennuslautakunta 15 03.03.2015 Rakennuslupahakemus nro 2015-36 / 36-huoneistoinen asuinkerrostalo 23/10.03.00.04.00/2015 RAKLA 15 Valmistelija/lisätiedot: rakennustarkastaja Päivi Salminen, puh. 040

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakennuslupapäätös Rakennuslupapäätöksen tekee rakennustarkastaja. Rakennuslupapäätös annetaan ns. julkipanon jälkeen ( 14 vrk oikaisuvaatimusaika

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-1-300-3 Pinta-ala 1254.0 Fasaaninpolku 8 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus Lisärakennusoikeus

Lisätiedot

Haetaan poikkeusta rakennusoikeuden vähäiselle ylitykselle (12 m 2 )

Haetaan poikkeusta rakennusoikeuden vähäiselle ylitykselle (12 m 2 ) Ympäristölautakunta 105 25.08.2015 AS OY JOUSITARHAN RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 105 Hakija As Oy Jousitarha C/Co Lemminkäinen Talo Oy Rauhankatu 11 A 20100 TURKU Rakennuspaikka: Kiinteistötunnus 577-493-0002-0044

Lisätiedot

Aiheita. Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät

Aiheita. Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Vesa Arvonen 20.11.2009 Aiheita Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät Uudiskohteet Saneeraukset Laitepuhdistamot Maaperäkäsittely 1 Kiinteistön

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa MRL 119 Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

Pasi Timo. Tarkastuspäällikkö vs. Vantaan kaupunki Rakennusvalvonta

Pasi Timo. Tarkastuspäällikkö vs. Vantaan kaupunki Rakennusvalvonta MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS 41/2014 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS KANTAVISTA RAKENTEISTA 477/2014 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS POHJARAKENTEISTA 465/2014 SÄHKÖINEN ASIOINTI - LUPAPISTE RAKENNUSTYÖMAAN

Lisätiedot

RAKENTAJAILTA. Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen. 13.1.2010 Rakentajailta 1

RAKENTAJAILTA. Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen. 13.1.2010 Rakentajailta 1 RAKENTAJAILTA Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen 13.1.2010 Rakentajailta 1 OMA KOTI UNELMAAKO Akan otossa ja auton ostossa ei terveellä järjellä ole mitään tekemistä Näin ei pidä edetä

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 40 23.04.2015 PAIMION KAUPUNGIN (VÄHÄNIITUNTIE 1) RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 40. Paimion kaupunki PL 50 21531 PAIMIO

Ympäristölautakunta 40 23.04.2015 PAIMION KAUPUNGIN (VÄHÄNIITUNTIE 1) RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 40. Paimion kaupunki PL 50 21531 PAIMIO Ympäristölautakunta 40 23.04.2015 PAIMION KAUPUNGIN (VÄHÄNIITUNTIE 1) RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 40 Hakija Paimion kaupunki PL 50 21531 PAIMIO Rakennuspaikka Kiinteistötunnus Kaupunginosa/kylä Tilan nimi

Lisätiedot

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan Lupanumero 2013-0001 Päätöspäivä 13.02.2013 10 Hakija Rantanen Mika Juhani Muuntajantie 3 28760 PORI Rantanen Johanna Katriina Muuntajantie 3 28760 PORI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-402-0001-0346

Lisätiedot

TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO

TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO Tälle lomakkeelle merkitään hankkeen kiinteistö- ja lupatiedot, aloituskokouksessa sovitut rakennusvaiheiden tarkastusten vastuuhenkilöiden tarkastusmerkinnät huomautuksineen,

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE

OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE Oma koti kullan kallis! Mustasaaren kunnan puhelinvaihde 327 7111 Keskustie 4, 65610 MUSTASAARI TONTIN HANKINTA KUNNAN TONTIT Kunnan tontteja voidaan ostaa. Ensin on

Lisätiedot

OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE

OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE Oma koti kullan kallis! Mustasaaren kunnan puhelinvaihde 327 7111 Keskustie 4, 65610 MUSTASAARI TONTIN HANKINTA KUNNAN TONTIT Kunnan tontteja voidaan ostaa. Ensin on

Lisätiedot

OHJEITA RAKENNUSPAIKAN HALTIJALLE KEMPELEESSÄ

OHJEITA RAKENNUSPAIKAN HALTIJALLE KEMPELEESSÄ OHJEITA RAKENNUSPAIKAN HALTIJALLE KEMPELEESSÄ 1. Ole yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan ja tilaa aika ennakkoneuvotteluun yhdessä pääsuunnittelijan kanssa rakennuspaikan suunnittelun lähtötietojen selvittämiseksi

Lisätiedot

Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013

Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013 Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman voimaan 1.7.2013, kaupan esteiden poisto jäsenmaiden välillä pakollinen CE-merkintä koskee niitä rakennustuotteita, joille

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristölautakunta

Tekninen ja ympäristölautakunta Tekninen ja ympäristölautakunta Koulutustilaisuus 13.3.2013, Karkkilasali Taina Saari vs. vastaava rakennustarkastaja organisaatio Vastaava rakennustarkastaja Nicole Ahtokivi hoitovapaalla Vs. vastaava

Lisätiedot

PIRKANMAAN LAATUHALLIT OY, PUOLILÄMMIN HALLI, RAKENNUSLUPA NRO 15-77-R

PIRKANMAAN LAATUHALLIT OY, PUOLILÄMMIN HALLI, RAKENNUSLUPA NRO 15-77-R Kaavoitus- ja rakennusjaosto 85 25.06.2015 PIRKANMAAN LAATUHALLIT OY, PUOLILÄMMIN HALLI, RAKENNUSLUPA NRO 15-77-R KAAVRAKJ 25.06.2015 85 ASIA Rakennuslupa nro 15-137-R RAKENNUSPAIKKA Herrala, 418-406-0002-0232

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA Ympäristölautakunta 4.3.2014 16 Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL 125

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Rakennusvalvonta Päätösote RAKENNUSLUPA. Lupatunnus A Sivu 1

Mikkelin kaupunki Rakennusvalvonta Päätösote RAKENNUSLUPA. Lupatunnus A Sivu 1 Lupatunnus 15-0338-A 28.05.2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Jouni Riihelä PL 33 50101 MIKKELI Rakennuspaikka Sairila, 491-419-0001-0344 Metsä-Sairilantie 18, 50800 Mikkeli Kiinteistön nimi METSÄ-SAIRILA Pinta-ala

Lisätiedot

Yhdellä lomakkeella voidaan hakea kaikki samalle rakennuspaikalle samaan aikaan haettavat luvat.

Yhdellä lomakkeella voidaan hakea kaikki samalle rakennuspaikalle samaan aikaan haettavat luvat. 1 R A K E N N U S L U V A N H A K E M I N E N SAVONLINNAN KAUPUNGISSA Lupaa rakentamiseen, purkamiseen ja toimenpiteeseen haetaan rakennusvalvonnasta saatavalla hakulomakkeella. Lomake on saatavilla myös

Lisätiedot

LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS

LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS Rakennuslautakunta 42 15.08.2012 LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS RAKLA 42 Rakennuslupa nro 2012-534 Rakennuspaikka: 405-563-11-37 Pinta-ala

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 123. Rakennuslautakunta 22.08.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 123. Rakennuslautakunta 22.08.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 22.08.2013 Sivu 1 / 1 2819/10.03.00/2013 123 Oikaisuvaatimus rakenneinsinöörin 23.5.2013 antamaan määräykseen, lupatunnus 2009-1833, kiinteistö 49-54-146-16, Degerbyntie 23, 02600 Espoo

Lisätiedot

RAKLA 82 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja Päivi Salminen, puh. 040 596 3883 etunimi.sukunimi.@lappeenranta.fi. 28000.

RAKLA 82 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja Päivi Salminen, puh. 040 596 3883 etunimi.sukunimi.@lappeenranta.fi. 28000. Rakennuslautakunta 82 10.09.2013 Lupa nro 2013-620 / Kiinteistö Oy Karjalan Kauppakeskus perustettavan yhtiön lukuun, Kiinteistö Oy Lappeen Liikekeskus perustettavan yhtiön lukuun sekä Kiinteistö Oy Lappeenrannan

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennuslupa Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennuslupa Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Rakennuslupa Rakennusvalvonta Juha Vulkko Mihin lupa tarvitaan Rakennuksen rakentaminen, laajentaminen, korjaus ja muutostyöt sekä kaupunkikuvaan tai -ympäristöön vaikuttavat toimenpiteet

Lisätiedot

Luvanhakuohjeita rakentajalle/rakennuslupa ja toimenpidelupa

Luvanhakuohjeita rakentajalle/rakennuslupa ja toimenpidelupa Luvanhakuohjeita rakentajalle/rakennuslupa ja toimenpidelupa Rakennusluvan voi jättää myös sähköisesti Lupapiste-palvelun lautta. Ohjeet löytyvät rakennusvalvonnan nettisivuilta. 1. HAKEMUSASIAKIRJOJEN

Lisätiedot

Lupa nro 2013-196 / Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Villimiehen Vitonen Oy:n rakennuslupahakemus

Lupa nro 2013-196 / Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Villimiehen Vitonen Oy:n rakennuslupahakemus Rakennuslautakunta 42 14.05.2013 Lupa nro 2013-196 / Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Villimiehen Vitonen Oy:n rakennuslupahakemus RAKLA 42 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja Päivi Salminen,

Lisätiedot

Kortteli 509 Tontti 11. Rivitalot. Tontin pinta-ala 2133,00 m² Rakennuspaikan. 400,00 m² kokonaiskerrosala

Kortteli 509 Tontti 11. Rivitalot. Tontin pinta-ala 2133,00 m² Rakennuspaikan. 400,00 m² kokonaiskerrosala Sivu 1 Hakija KAUTTO JANNE/PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN Rinnekuja 3 AS 4 44120 ÄÄNEKOSKI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus Kaupunginosa/kylä 992-005-0509-0011 Tilan nimi RN:o Kortteli 509 Tontti 11 Rakentamistoimenpide

Lisätiedot

Tilan RN:o/tontin nro/rakennuspaikan nro. Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän valvoja

Tilan RN:o/tontin nro/rakennuspaikan nro. Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän valvoja EURAJOEN KUNTA YMPÄRISTÖTOIMI RAKENNUSVALVONTA RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Yksityiskohtainen tarkistuslista RAKENNUSKOHDE Rakennuslupanumero Rakennuspaikka Kylä/kunnanosa Osoite Tilan nimi/korttelin

Lisätiedot

Tekninen toimi Rakennusvalvonta

Tekninen toimi Rakennusvalvonta Tekninen toimi Rakennusvalvonta ALOITUSKOKOUSPÖYTÄKIRJA AR., AK, AL, T MRL 121, MRA 74, RakMk:A1, A2, A3 Kohde Kylä/k-osa Osoite Tila/kortteli Lupatunnus Rno/tontti 1 Kokouksen järjestäytyminen ja osallistujat

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1

Lupatunnus R Sivu 1 Lupatunnus 12-0111-R 01.10.2012 64 Sivu 1 Kerimäen kunta Kerimäentie 10 58200 Kerimäki RAKENNUSPAIKKA Jouhenniemi, 246-408-0004-0629 Teollisuustie, 58200 KERIMÄKI Kiinteistön nimi HERTTUALA pinta-ala 4000

Lisätiedot

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA Rakennuslautakunta 10 05.02.2013 Lupa nro 2012-497 / Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2:n rakennuslupahakemus RAKLA 10 Rakennuslupa nro 2012-497 Rakennuspaikka: 405-4-64-2 Pinta-ala 0.0 Laivastokatu

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 1802m2

Tontin pinta-ala: 1802m2 Rakennuslautakunta 54 17.09.2014 Rakennuslupahakemus, R59-2014 (3. kaupunginosan korttelin 422 tontti 7, Kavallintie 7a, kahden erillispientalon rakentaminen ja maalämpökaivon poraaminen) 719/10.03.00/2014

Lisätiedot

PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU

PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU SUUNNITTELUN OSAPUOLET RAKENNUTTAJA PÄÄSUUNNITTELIJA / ARKKITEHTI RAKENNESUUNNITTELIJA LVI-SUUNNITTELIJA SÄHKÖSUUNNITTELIJA Lisäksi esim. - sisustussuunnittelija

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus R44-2015 (2. kaupunginosan korttelin 15 tontti 14, Borgintie 4 B, erillispientalon rakentaminen ja maalämpökaivon poraaminen)

Rakennuslupahakemus R44-2015 (2. kaupunginosan korttelin 15 tontti 14, Borgintie 4 B, erillispientalon rakentaminen ja maalämpökaivon poraaminen) Rakennuslautakunta 46 16.09.2015 Rakennuslupahakemus R44-2015 (2. kaupunginosan korttelin 15 tontti 14, Borgintie 4 B, erillispientalon rakentaminen ja maalämpökaivon poraaminen) 276/10.03.00/2015 RAKL

Lisätiedot

Lupatunnus 12-0072-R 12.06.2012 32

Lupatunnus 12-0072-R 12.06.2012 32 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PL 111 570101 SAVONLINNA RAKENNUSPAIKKA Anttola, 246-402-0001-0049 Kitkantie 6, 58410 HAAPAKALLIO Kiinteistön nimi AAPELINMÄKI pinta-ala 4000 m² Rakentamismääräykset

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA ympa 8.11.2011 92 ympa liite 1 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA Voimaantulo 1.1.2012 1 Yleistä Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 Yleistä... 2 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien

Lisätiedot

Lupa nro 2014-98 / As Oy Lappeenrannan Koulukatu 13 rakennuslupahakemus

Lupa nro 2014-98 / As Oy Lappeenrannan Koulukatu 13 rakennuslupahakemus Rakennuslautakunta 45 06.05.2014 Lupa nro 2014-98 / As Oy Lappeenrannan Koulukatu 13 rakennuslupahakemus RAKLA 45 Valmistelija / lisätiedot: Rakennustarkastaja Päivi Salminen, puh. 040 596 3883 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Lupatunnus 15-0030-RL 29.01.2015 Sivu 1

Lupatunnus 15-0030-RL 29.01.2015 Sivu 1 Lupatunnus 15-0030-RL 29.01.2015 Sivu 1 LUPA-ASIA Rakennuslupa RAKENNUSPAIKKA GUNNARLA, 444-013-0661-0001 Kaakelikatu 1, 08150 LOHJA Pinta-ala 7015 m² Asemakaava Asemakaava 332 Sallittu kerrosala 3400

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 YLEISTÄ... 2 2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOSTEN

Lisätiedot

3609 ja 1661. Liitteenä on myös esimerkki Tampereen rakennusvalvonnan käyttämästä

3609 ja 1661. Liitteenä on myös esimerkki Tampereen rakennusvalvonnan käyttämästä Juha Miettinen, rakennusinsinööri Tarkastusinsinööri Tampereen kaupunki, rakennusvalvontayksikkö juha.miettinen@tt.tampere.fi Vuoden 2000 alusta voimaan tullut uusi Maankäyttö ja rakennuslaki sekä -asetus

Lisätiedot

www.mustasaari.fi Ohjeita Mustasaaren kunnan pientalorakentajille

www.mustasaari.fi Ohjeita Mustasaaren kunnan pientalorakentajille www.mustasaari.fi Ohjeita Mustasaaren kunnan pientalorakentajille Mustasaaren kunta Rakennusvalvonta Keskustie 4 65610 Mustasaari Puh. 327 7111 (vaihde) www.mustasaari.fi/rakentaminen Mustasaaressa lokakuussa

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA ympa 11.3.2015 14 ympa liite 2 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA Voimaantulo 1.5.2015 1 Yleistä Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT LUPA- JA VALVONTAMAKSU (MRL 145 ) 1 Yleistä Luvan haltija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastusja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

SUORAMAN ELEMENTTI OY, BETONIELEMENTTITEHDAS, RAKENNUSLUPA NRO 15-165-R

SUORAMAN ELEMENTTI OY, BETONIELEMENTTITEHDAS, RAKENNUSLUPA NRO 15-165-R Kaavoitus- ja rakennusjaosto 100 03.09.2015 SUORAMAN ELEMENTTI OY, BETONIELEMENTTITEHDAS, RAKENNUSLUPA NRO 15-165-R KAAVRAKJ 03.09.2015 100 ASIA Rakennuslupa nro 15-165-R RAKENNUSPAIKKA Herrala,418-406-0002-0290

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Rakennus- ja ympäristölautakunta Esityslista Liite Bilaga 9. Lupatunnus 15-0205-A 22.09.2015 Sivu 1

KIRKKONUMMEN KUNTA Rakennus- ja ympäristölautakunta Esityslista Liite Bilaga 9. Lupatunnus 15-0205-A 22.09.2015 Sivu 1 Lupatunnus 15-0205-A 22.09.2015 Sivu 1 Asia Rakennuslupa Hakemus on saapunut 18.6.2015. Sitä on täydennetty 23.7., 19.8. ja 28.8. ja 11.9.2015 Rakennuspaikka KOLSARI, 257-447-0004-0005 Pakrintie 4, 02480

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimassa oleva 5 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Tässä säädetyn lisäksi viranhaltijoiden ratkaisuvallasta määrätään myös henkilöstösäännössä,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2014. 41/2014 Laki. maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2014. 41/2014 Laki. maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2014 41/2014 Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Pientaloilta 13.01.2015 Lupakäsittely. Lupa-arkkitehti Tiina Reponen

Pientaloilta 13.01.2015 Lupakäsittely. Lupa-arkkitehti Tiina Reponen Pientaloilta 13.01.2015 Lupakäsittely Lupa-arkkitehti Tiina Reponen Vaadittavat asiakirjat Hakemuslomake hankkeeseen ryhtyvän / maksajan hetu suunnittelijoiden hetu perustelut, jos esitetään poikkeamisia

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus nro 2015-477 / Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy

Rakennuslupahakemus nro 2015-477 / Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy Rakennuslautakunta 62 01.09.2015 Rakennuslupahakemus nro 2015-477 / Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy 23/10.03.00.04.00/2015 RAKLA 62 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja Päivi Salminen, puh. 040 596

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

HAKIJA: Janne Niskan kuolinpesä valtakirja toimitetaan ennen rakennuslautakunnan kokousta

HAKIJA: Janne Niskan kuolinpesä valtakirja toimitetaan ennen rakennuslautakunnan kokousta Rakennuslautakunta 23 09.04.2014 Rakennuslautakunta 29 14.05.2014 Rakennuslupahakemus, R2-2014 (1. kaupunginosan korttelin 300 tontti 3, Fasaaninpolku 8, erillispientalon rakentaminen ja maalämpökaivon

Lisätiedot

RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma

RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma Tarkastusinsinööri Timo Laitinen 24.5.2012 Rakennusvalvonnan tehtävät Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa ja ohjata rakentamista sekä huolehtia kaupunkikuvasta.

Lisätiedot

Tietoa rakennustyön valvonnasta

Tietoa rakennustyön valvonnasta Rakennusvalvonta on maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvaa viranomaistoimintaa, joka neuvonnan, ohjauksen, lupakäsittelyn ja valvonnan avulla edistää hyvää ja ympäristöön sopivaa rakentamista sekä valvoo

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 78. Rakennuslautakunta 04.06.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 78. Rakennuslautakunta 04.06.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 04.06.2015 Sivu 1 / 1 2009/10.03.00/2015 78 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Uudisrakennuslupa-asia, 2015-199, Porttikuja 16 02180 ESPOO, Jukka Jauho Oy Päätöspäivämäärä

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT PERTUNMAAN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty: Kv 5.9.2012 30 Voimaantulo: 1.1.2013 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Tie- ja lupajaosto

Tie- ja lupajaosto Tie- ja lupajaosto 17.10.2013 62 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi tarpeellisista

Lisätiedot

OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI. Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS

OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI. Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS Unelmia Kaikki alkaa toiveesta, tarpeesta ja unelmista, oli sitten kyse pienestä remonttihankkeesta tai isomman alueen suunnittelusta.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Rakennuslautakunta 26.06.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Rakennuslautakunta 26.06.2014 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 26.06.2014 Sivu 1 / 1 2833/10.03.00/2014 98 Purkamislupa-asia, 2014-828, Länsituulentie 7 02100 ESPOO, Tapiolan Toimitalo Oy c/o Corbel Oy Päätöspäivämäärä 26.06.2014 Päätös annetaan

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus nro / Keskussairaalan laajennus; K-sairaala ja muutostyöt E- ja P-osassa

Rakennuslupahakemus nro / Keskussairaalan laajennus; K-sairaala ja muutostyöt E- ja P-osassa Rakennuslautakunta 49 30.06.2015 Rakennuslupahakemus nro 2015-353 / Keskussairaalan laajennus; K-sairaala ja muutostyöt E- ja P-osassa 23/10.03.00.04.00/2015 RAKLA 49 Valmistelija / lisätiedot: Rakennustarkastaja

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA RAKENNUSVALVONTA TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

KOSKEN TL KUNTA RAKENNUSVALVONTA TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT KOSKEN TL KUNTA RAKENNUSVALVONTA TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Päivitetty 26.10.2015 Hyväksytty Kunnanhallitus 18.1.2016 Hyväksytty Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Ymp.ltk. 13.12.2011 Liite 10 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET

Ymp.ltk. 13.12.2011 Liite 10 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1 Ymp.ltk. 13.12.2011 Liite 10 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 2 1 YLEISTÄ Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi tarpeellisista

Lisätiedot

Rakentamisen valvonta ja neuvonta

Rakentamisen valvonta ja neuvonta 1 Uudisrakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL) rakentaminen ja laajentaminen vapaa-ajan asunto tai sen laajentaminen tai saunan rakentaminen yksinkertainen rakennus korjaus- ja muutostyö

Lisätiedot

Minusta tällainen käytös on kerrassaan käsittämätöntä. Tulee tunne että meitä naapureita ei haluta kuulla ja lupa viedään salaa läpi.

Minusta tällainen käytös on kerrassaan käsittämätöntä. Tulee tunne että meitä naapureita ei haluta kuulla ja lupa viedään salaa läpi. Letti Sini a o.o3. o.oa o lähettäjä : minna -riitta elo Lähetetty : 13. heinäkuuta 2015 23:44 Vastaanottaja : Kirkkonummen kirjaamo Aihe: FILE_OOOl.pdf, oikaisuvaatimus lupautunut

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 7.11.2005 2005 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 Yleistä Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä

Lisätiedot

Rakentajan polku. - tulee hankkia riittävän ajoissa suunnittelutehtävän vaativuus- ja pätevyysvaatimukset täyttävät suunnittelijat ja työnjohtajat

Rakentajan polku. - tulee hankkia riittävän ajoissa suunnittelutehtävän vaativuus- ja pätevyysvaatimukset täyttävät suunnittelijat ja työnjohtajat Ekokumppanit Oy Rakentajan polku Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee: -huolehtia siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien määräysten ja säännösten sekä myönnetyn luvan mukaisesti

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 17.2.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 17.2.2015 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden 17.2 2015 tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET Sisällysluettelo: 1 Yleistä 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta 3 Rakennusluvan erityisten edellytysten olemassaolon ratkaiseminen

Lisätiedot

Uusi rakennus Luvan rakennus Kokonaisala Kerrosala Tilavuus 1 267.0 169.0 800.0

Uusi rakennus Luvan rakennus Kokonaisala Kerrosala Tilavuus 1 267.0 169.0 800.0 1 (4) Rakennustarkastaja Rakennuslupa 2013-837 Päätöspäivämäärä 15.01.2014 Pykälä 15 TR Rakennuspaikka 405-69-42-3 Pinta-ala 1508.0 Patterikatu 6 53850 LAPPEENRANTA Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 (11) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 1.9.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 (11) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 1.9.2015 24/2015 1 (11) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 1.9.2015 Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden 1.9 2015 tekemät rakennuslupapäätökset 66 69 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 4.9.2015,

Lisätiedot

OHJEITA RAKENNUS- TAI TOIMENPIDELUVAN HAKIJALLE

OHJEITA RAKENNUS- TAI TOIMENPIDELUVAN HAKIJALLE 1.9.2013 1(6) Rakennusvalvonta Karstuntie 4, 08100 Lohja PL 71, 08101 Lohja rakennusvalvonta@lohja.fi fax(019) 369 4406 OHJEITA RAKENNUS- TAI TOIMENPIDELUVAN HAKIJALLE OHJEITA RAKENNUS- TAI TOIMENPIDELUVAN

Lisätiedot

RAKENNUSLUPIEN HAKEMINEN USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

RAKENNUSLUPIEN HAKEMINEN USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET RAKENNUSLUPIEN HAKEMINEN USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET 1. Rakennusluvan hakeminen 2. Toimenpiteet, jotka eivät vaadi rakennuslupaa 3. Muita usein kysyttyjä kysymyksiä 1. Rakennusluvan hakeminen Mikä on lupahakemuksen

Lisätiedot

2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOKSIEN VALVONTA (MRL 125 )

2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOKSIEN VALVONTA (MRL 125 ) RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1/6 Puumalan kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen

Lisätiedot

Luvan Kokonaisa rakennus la 1 326.0 Z 273.0 3 15.0 4 15.0 326.0 1090.0 273.0 897.0 15.0 40.0. LilTE ß.$ Laillisuus ia Päätösvaltaisuus

Luvan Kokonaisa rakennus la 1 326.0 Z 273.0 3 15.0 4 15.0 326.0 1090.0 273.0 897.0 15.0 40.0. LilTE ß.$ Laillisuus ia Päätösvaltaisuus Rakennus- ja ympäristölautakunta S 59 Laillisuus ia valtaisuus OTE pöytäkirjasta 26.O3.2014 LilTE ß.$ RYL S 46 Rakennus- ja ympäristölautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (7) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 10.2.

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (7) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 10.2. 3/2015 1 (7) TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 10.2.2015 Talotekniikkayksikön muiden viranhaltijoiden 10.2.2015 tekemät rakennuslupapäätökset: Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

KERIMÄEN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET

KERIMÄEN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KERIMÄEN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET Sisällysluettelo: 1 Yleistä 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta 3 Rakennusluvan erityisten edellytysten olemassaolon

Lisätiedot

Päätöspäivämäärä 05.06.2014. Kerrosalat: Rakennettu 843 k-m'

Päätöspäivämäärä 05.06.2014. Kerrosalat: Rakennettu 843 k-m' Joensuun kaupunki PÄÄTÖS 1 (6) Rakennuslupa 2014-118 302 Päätöspäivämäärä 05.06.2014 Rakennuspaikka Kuntanumero Kaup.osa 1kylä Kortteli 1tila Tontti 1Rn:o 167 4 60 11 Pinta-ala 1590 m 2 Papinkatu 14 80110

Lisätiedot

Maankäyttöpalvelut RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Rakennusvalvonta 04600, Mäntsälä puh. (019) 264 5000 rakennusvalvonta@mantsala.

Maankäyttöpalvelut RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Rakennusvalvonta 04600, Mäntsälä puh. (019) 264 5000 rakennusvalvonta@mantsala. Maankäyttöpalvelut RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Rakennusvalvonta 04600, Mäntsälä puh. (019) 264 5000 rakennusvalvonta@mantsala.fi RAKENNUS- HANKKEEN TIEDOT Lupatunnukset Kiinteistötunnus Rakennuspaikan

Lisätiedot

Rakentamisen työnjohtotehtävän vaativuusluokka MRL 122 c

Rakentamisen työnjohtotehtävän vaativuusluokka MRL 122 c Kaavoitus- ja rakennusjaosto 99 03.09.2015 OY SÄÄKSJÄRVEN TALLIOSAKE, VARASTOHALLI, RAKENNUSLUPA 15-153-R KAAVRAKJ 03.09.2015 99 ASIA Rakennuslupa nro 15-153-R RAKENNUSPAIKKA Pappila,418-444-0033-0001-M-0608

Lisätiedot

2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOKSIEN VALVONTA. Perusmaksu rakennusta / huoneistoa kohti 300,00 (sis. lupakäsittely, loppukatselmus yms.

2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOKSIEN VALVONTA. Perusmaksu rakennusta / huoneistoa kohti 300,00 (sis. lupakäsittely, loppukatselmus yms. 1 Rantasalmen kunta Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä perittävät maksut Rantasalmen kunnanvaltuuston 27.1.2014 / 2 hyväksymä. Voimassa 1.2.2014 alkaen

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 173. Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 173. Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 2632/2015 10.03.00 173 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Muutoslupa-asia, 2015-700, Vahverotie 7 02730 ESPOO, Asunto Oy Vahverotie 7 c/o Juokslahti

Lisätiedot

Stiftelsen Bensows Barnhem Granhyddan

Stiftelsen Bensows Barnhem Granhyddan Rakennuslautakunta 67 11.12.2014 Rakennuslupahakemus R70-2014 (1. kaupunginosan korttelin 200 tontti 1, Gresantie 1-5, yhden päiväkotirakennuksen ja yhden päiväkoti-lastenkotirakennuksen muutos- ja laajennuslupa,

Lisätiedot

OHJEITA RAKENTAJILLE RAKENNUS-/ TOIMENPIDELUVISSA

OHJEITA RAKENTAJILLE RAKENNUS-/ TOIMENPIDELUVISSA JANAKKALAN KUNTA Rakennusvalvonta 16.5.2016 OHJEITA RAKENTAJILLE RAKENNUS-/ TOIMENPIDELUVISSA 2 OHJE LUPAPÄÄTÖS Nämä yleisohjeet on tehty rakennushankkeeseen ryhtyvälle lupapäätöksen ja rakentamisen aloittamisen

Lisätiedot

Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko

Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko Rakentamiseen ryhtyvän on tiedettävä, ja paljon!! On tunnettava rakentamista ohjaava lainsäädäntö, rakentamismääräykset, paikallinen rakennusjärjestys, hyvän rakentamistavan

Lisätiedot

TAIVALKOSKEN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT

TAIVALKOSKEN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT 1(10) TAIVALKOSKEN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT Hyväksytty Kunnanvaltuustossa 28.01.2016 8 Voimaantulo 01.03.2016 2(10) RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY PUISTONURKKA, RAKENNUSLUPA 15-8-R, KORJAUS-JA HUOLTOHALLI, SOSIAALITILAT JA AUTOKATOS

KIINTEISTÖ OY PUISTONURKKA, RAKENNUSLUPA 15-8-R, KORJAUS-JA HUOLTOHALLI, SOSIAALITILAT JA AUTOKATOS Kaavoitus- ja rakennusjaosto 38 05.03.2015 KIINTEISTÖ OY PUISTONURKKA, RAKENNUSLUPA 15-8-R, KORJAUS-JA HUOLTOHALLI, SOSIAALITILAT JA AUTOKATOS KAAVRAKJ 05.03.2015 38 ASIA Rakennuslupa RAKENNUSPAIKKA Kulju,

Lisätiedot

KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE. Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014

KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE. Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014 KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014 Asetus 209/2011 talousjätevesien käsittelystä Tavoite: haja-asutusalueen kiinteistöjen

Lisätiedot