HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA

2 1 Sisällysluettelo 1. Rakennusvalvonnan laatupolitiikka Toiminta-ajatus Palvelua ohjaavat tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet Strategiset tavoitteet Vastuu laadusta.3 2. Laatuajattelu Asiakaspalvelun laatu Rakentamisen valvonnan laatu Laatusuunnitelman tarkoitus Laatusuunnitelman rakenne Laatusuunnitelman kehittäminen ja seuranta Rakennusvalvonnan organisaatio ja tehtävät.5 7. Rakennusvalvonnan palvelut Rakentamisprosessin kulku Toimintaohjeet ja tarkastuslistat.9

3 2 1. RAKENNUSVALVONNAN LAATUPOLITIIKKA 1.1 Toiminta-ajatus Toiminnan tarkoituksena on neuvonnan ja ohjauksen, lupakäsittelyn sekä valvonnan avulla edistää terveellistä, turvallista ja ympäristöön sopeutuvaa rakentamista sekä ylläpitää rakennetun ympäristön hyvää laatua. 1.2 Palvelua ohjaavat tavoitteet Tavoitteena on huolehtia siitä, että rakennettu ympäristö toteutetaan ja ylläpidetään terveellisenä, turvallisena ja viihtyisänä voimassa olevia määräyksiä ja kunnan asettamia tavoitteita noudattaen. Rakennusvalvonnan toimintaa ohjaavat: Yleiset ja valtakunnalliset tavoitteet (lainsäädäntö, muut rakentamista ohjaavat säädökset) Kunnan asettamat tavoitteet (kaavat, rakennusjärjestys, muut maankäyttöohjeet) Asiakkaiden asettamat palvelutavoitteet. (ohjaus, neuvonta, oikeudenmukaisuus, tasapuolisuus, nopeus, hyvä kohtelu) Asiakaspalvelun laatutavoitteet (laatusuunnitelma) Rakentamisen valvonnan laatutavoitteet (laatusuunnitelma) 1.3 Toiminnalliset tavoitteet Lautakunnan päättämät lupa-asiat valmistellaan päätösvalmiiksi neljässä viikossa lupahakemuksen jättämisestä, mikäli kaikki tarvittavat liiteasiakirjat on jätetty samanaikaisesti. Viranhaltijoiden päättämät asiat ratkaistaan viimeistään kolmessa viikossa lupahakemuksen jättämisestä, mikäli kaikki tarvittavat liiteasiakirjat on jätetty samanaikaisesti. Lupien käsittelyaikaa seurataan ja seurannasta tehdään yhteenvetoraportti kolme kertaa vuodessa. Asiakastyytyväisyyttä voidaan seurata erillisellä asiakaskyselyllä 1.4 Strategiset tavoitteet Rakennusvalvonta asettaa itse toiminnalleen neljä seuraava tavoitetta: Asiantuntemus, palvelukykyisyys, tehokkuus ja omavaraisuus,

4 3 Asiantuntemus tarkoittaa sitä, että henkilöstö hallitsee palveluprosessin, tuntee tarvittavan lainsäädännön ja muut rakentamista koskevat säädökset sekä hallitsee käytännön rakentamisen ja siihen liittyvät ongelmat. Pystyäkseen palvelemaan asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla henkilöstön on panostettava jatkuvaan ajankohtaiseen kouluttautumiseen, koska mm. rakentamiseen liittyvät säädökset ovat jatkuvan muutoksen alla. Neuvonta- ja ohjaustyö edellyttävät sitä, että rakennusvalvonnassa tunnetaan tarkasti säädösten edellyttämät vaatimukset ja lisäksi henkilöstön on kyettävä opastamaan rakentajia ja suunnittelijoita paitsi lupaprosessissa myös säädöksissä tapahtuneista muutoksista sekä muissa käytännön ongelmissa. Palvelukyky tarkoittaa sitä, että rakennusvalvonnalla on käytettävissään riittävät resurssit palveluiden tuottamiseen sekä nykyaikaiset tekniset apuvälineet ja atk-ohjelmat asioiden tehokkaaseen käsittelyyn. Palvelukykyyn liittyy myös kattavien ja helposti ymmärrettävien ohjeiden laatiminen ja niiden saatavuudesta huolehtiminen. Palvelukyky edellyttää joustavan palveluhenkisen asenteen lisäksi riittäviä henkilöresursseja sekä panostusta atk-ohjelmien kehittämiseen sekä muiden teknisten apuvälineiden saatavuuteen ja hallintaan. Osana palvelukyvyn parantamiseen sisältyy sähköisten palvelujen kehittäminen. Tehokkuus tarkoittaa työprosessien ja -menetelmien jatkuvaa kehittämistä siten, että valmistelu ja päätöksenteko voidaan tehdä optimaalisessa ajassa. Valmistelun on oltava luotettavaa, läpinäkyvää, virheetöntä ja oikeudenmukaista sekä annettava päätöksenteolle riittävät lailliset perusteet. Omavaraisuus tarkoittaa sitä, että rakennusvalvonta kattaa maksutuloilla pääosin toiminnastaan aiheutuvat kulut. Rakennusvalvonnan toiminta kohdistuu sen palvelujen käyttäjien tarpeisiin. Palvelut ovat pääosin maksullisia ja palvelumaksut kerätään palvelun käyttäjiltä kaupungin hyväksymän taksan mukaisesti. Toiminta rahoitetaan palvelumaksuilla siten, että rakennusvalvonnan toiminta on lähes omavaraista, samalla on huolehdittava siitä, että palvelutaso on riittävän korkea. Palvelun käyttäjällä on oikeus vaatia laadukasta palvelua palvelumaksun vastineeksi. 1.5 Vastuu laadusta Tavoitteiden saavuttamiseksi rakennusvalvonnalle on laadittu laatusuunnitelma, jolla pyritään takaamaan laadukas tavoitteiden mukainen palvelutaso. Laatusuunnitelma luo edellytykset laadukkaille palveluille. Jokainen henkilökuntaan kuuluva vastaa laadusta omalla työllään ja tuloksellaan. Laatupalavereita pidetään säännöllisesti ja siellä käsitellään asiakaspalautteen ja muun kerätyn tiedon kautta tullut palaute. Palautteen perusteella toimintaa pystytään jatkuvasti kehittämään.

5 4 2. LAATUAJATTELU Viranomaistoiminnan palveluiden ja tuotteiden laatua on usein vaikea mieltää ja mitata. Esimerkiksi luvan hakijan ja naapurin näkemykset ja tavoitteet voivat olla täysin erilaiset. Tästä syystä luvan hakija on rakennusvalvonnalle aina hyvin haastava asiakas. Rakentajien omat tavoitteet ja haaveet on pystyttävä sopeuttamaan rakentamis- ja kaavamääräyksiin sekä ympäristön toiveisiin ja ohjaukseen tarvitaan rutkasti yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoja. Rakennusvalvonnan on syytä kehittää myös uusia toimintatapoja erityyppisten ja tasoisten rakentajien tarpeiden huomioonottamiseksi. Laatuajattelu toteutetaan kahden erillisen osa-alueen kautta: 2.1 Asiakaspalvelun laatu sisältää asiakkaan henkilökohtaisen palvelutapahtuman lisäksi palvelujen saatavuuteen, lomakkeiden ja ohjeistojen laatuun ja saatavuuteen liittyviä asioita: lähtökohtana on palveluhenkisyys ja asiakkaiden tasapuolinen kohtelu Ohjeiden tulee olla helposti ymmärrettäviä ja ohjeissa pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon nettiä ja muita sähköisiä palveluja neuvonnan on oltava riittävän yksityiskohtaista ja luotettavaa lupahakemusten käsittelyvaiheet ilmoitetaan hakijalle ja sitoudutaan ilmoitettuun aikatauluun valmistelu suoritetaan lyhimmässä mahdollisessa ajassa, mutta sen on oltava huolellista ja luotettavaa ja annettava päätöksenteolle riittävät perusteet päätösten on oltava laillisia, oikeudenmukaisia ja virheettömiä 2.1 Rakentamisen valvonnan laatu sisältää kaavoituksen toteuttamisen valvontaan liittyvän vastuun hyvän kaupunkikuvan muodostumisesta sekä rakentamisen teknisen toteuttamisen turvallisuutta, energiataloudellisuutta ja terveellisyyttä korostaen. Rakennusvalvonta neuvoo ja ohjaa suunnittelijoita ja rakentajia hyvän kaupunkikuvan ja hyvän rakennustavan mukaisiin ratkaisuihin ja valvoo, että rakennushankkeeseen ryhtyvällä on käytettävissään pätevä ja ammattitaitoinen organisaatio työn suunnittelua ja toteuttamista varten ja että suunnittelu ja rakentaminen suoritetaan voimassa olevien rakentamissäädösten mukaisesti. 3. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS Laatusuunnitelman avulla pyritään kehittämään toimintaa ja varmistamaan asetetun laatutason saavuttaminen. Laatusuunnitelmalla pyritään lisäksi varmistamaan asiakaspalvelun ja rakentamisen valvonnan prosessien kulku laadukkaana hankkeesta ja käsittelijästä riippumatta.

6 5 Samalla varmistetaan lupaprosessin juoheva eteneminen päätösvaiheeseen. Tavoitteena on myös rakentamisen laadun parantaminen ja energiatehokas rakentaminen. 4. LAATUSUUNNITELMAN RAKENNE Laatu- ja toimintasuunnitelma kuvaa rakennusvalvonnan laadunvarmistuksen ja toimintatavat. Toimintaohjeet kuvaavat työprosessit ja toiminnat vastuuhenkilöineen. Työohjeet / tarkistuslistat ovat työprosessia ja toimintoja täydentäviä yksityiskohtaisia ohjeita ja lomakemalleja. Muu aineisto: kattavat ohjeet lupien hakemista varten aloituskokous työmaakatselmukset tarvittavat katselmustodistukset käyttö- ja huolto-ohje käyttöönotto- ja loppukatselmus 5. LAATUSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN JA SEURANTA Rakennusvalvonta pyrkii jatkuvasti kehittämään uusia toimintatapoja säädöksissä tapahtuvien muutosten ja asiakkaiden muuttuvien tarpeiden huomioonottamiseksi. Seuranta tapahtuu raportoimalla toiminnasta kolme kertaa vuodessa. Tiedon keräämisessä käytetään apuna ainakin seuraavia tekijöitä: asiakaspalaute lupien käsittelyaika oikaisuvaatimusten ja valitusten määrä toimintaohjeiden käytön ja niiden toimivuuden seuranta taloudellinen kehitys 6. RAKENNUSVALVONNAN ORGANISAATIO JA TEHTÄVÄT Haminan rakennusvalvontaviranomaisena toimii rakennuslautakunta, joka käsittelee yli 1000 m2:n suuruisten rakennusten rakennusluvat sekä kaikki oikaisuvaatimukset ja pakkotoimenpiteet. Lautakunnan päätösvaltaan kuuluvat myös purkamisluvat Linnoituksen kaupunginosassa. Lisäksi lautakunta käsittelee poikkeamisluvat ja maa-ainesluvat. Lautakunnan esittelijänä toimii johtava rakennustarkastaja. Johtava rakennustarkastaja vastaa rakennusvalvontayksikön käytännön toiminnasta Haminan kaupungissa. Viranhaltijoiden tehtäviin kuuluu mm. hallinto- ja toimintasäännössä rajattujen lupapäätösten tekeminen, päätösten valmistelu lautakunnalle, rakentamisen ohjaus ja neuvonta, lupahakemusten ja piirustusten tarkastus, aloituskokousten pitäminen, työmaakatselmukset ja

7 6 kohteiden valmistumisen seuranta sekä korjausneuvonta ja korjausavustuksista päättäminen. Lisäksi rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluu rakennetun ympäristön kunnossapidon seuranta. en tehtävinä ovat asiakaspalvelu sekä rakennusvalvonnan toimistotehtävät, (mm. luparekisterin ylläpito, rh-tietojen välitys valtion järjestelmiin, laskutus ja arkistointi). Rakennuslakimiehenä toimii kaupunginsihteeri, joka hoitaa rakennuslupien lainopillisen tarkastuksen ja neuvonnan sekä päättää rakennusrasitteista. Rakennuslakimies toimii myös rakennuslautakunnan sihteerinä. Jokainen henkilökuntaan kuuluva vastaa laadusta omalla työllään ja tuloksellaan. 7. RAKENNUSVALVONNAN PALVELUT Rakennusvalvonnan palvelut jakautuvat lakisääteisiin rakennusvalvontatehtäviin, kunnan siirtämiin lakisääteisiin tehtäviin ja muuhun palvelukysyntään. Palvelut ovat pääosin luvan, tiedon, neuvon, ohjeen tms. palvelutoimenpiteen antamista. Rakentamisen neuvonta ja ohjaus Lupa-asiat, suunnittelun ohjaus, rakentamisen ohjaus ja valvonta, paikalliset ohjeet, ohjeistojen ylläpito, nettisivut Rakentamisen luvat Rakennusluvat, toimenpideluvat, toimenpideilmoitukset, purkamisluvat ja - ilmoitukset, suunnittelijoiden ja vastaavien työnjohtajien pätevyyden toteaminen, erityismenettelyn käyttö, uudisrakentamisen jätevesijärjestelmät sekä järjestelmien muutokset haja-asutusalueella Poikkeamisluvat, suunnittelutarveratkaisut, maisematyöluvat, maa-ainesluvat sekä rakennusrasitteet ovat kunnan siirtämiä lakisääteisiä tehtäviä rakennusvalvonnalle. Rakentamisen valvonta Aloituskokoukset, valvontasuunnitelman ja vastuuhenkilöiden hyväksyminen, suunnittelijoiden pätevyyden toteaminen, tarvittavien erityissuunnitelmien laatimisen valvonta, energiatodistuksen toteaminen, katselmusten suorittaminen, tarkastusasiakirjan valvonta, huoltokirjan valvonta, vastuuvakuutusten valvonta, katselmustodistukset ja asiakirjojen arkistointi Rakennetun ympäristön hoito Katselmukset, kehotusten antaminen ja niiden valvonta, uhkasakkomenettely sekä naapuruussuhdelain mukaiset erimielisyydet

8 7 Rakennushanketietojen välittäminen Rakennus- ja huoneistotietojen kerääminen, luparekisterin ylläpito ja tietojen välittäminen väestötietojärjestelmään Rakennusvaihelausuntojen ja arvioiden antaminen Valmiusastetodistukset, maaseutuelinkeinolain mukaiset arviointitehtävät Piirustusten säilytys Arkistointi, lainaus ja kopiointi Korjausneuvonta ja avustukset (Kunnan siirtämä lakisääteinen tehtävä) Hakemusten käsittely, neuvonta, avustuspäätökset, töiden valvonta ja maksatus Muu palvelukysyntä (Näitä palveluja annetaan maksua vastaan ja vain resurssien sallimassa laajuudessa) arviointipyynnöt, kuten kiinteistöjen vesi- ja homevaurioiden arviointi sekä kiinteistönvälittäjien ja perikuntien arviointipyynnöt, kiinteistöjen hinta-arviot kiinteistökaupan reklamaatiot sosiaalitoimen rakennuttamiseen liittyvä tekninen palvelu 8. RAKENTAMISPROSESSIN KULKU suunnittelu suunnitelmien laatijalla tulee olla Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A1 mukainen pätevyys. hankkeelle on nimettävä pääsuunnittelija, joka vastaa suunnittelun kokonaisuudesta sekä hankkeen koosta riippuen nimettävä erityisalojen kokonaisuuden vastuuhenkilö. suunnitelmien tulee täyttää Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A2 vaatimukset. luvan hakeminen toimistossa ja nettisivuilla on kirjalliset ohjeet rakennusluvan hakemisessa tarvittavista toimenpiteistä ja asiakirjoista. Ohje annetaan asiakkaalle lupahakemuskaavakkeiden mukana. asiakasta neuvotaan tarvittaessa lupahakemuksen täyttämisessä ja avustetaan tarvittavien liitteiden hankkimisessa. Hakemuksen jättämisen yhteydessä hakemus tarkastetaan erikseen laaditun tarkastuslistan mukaan.

9 8 lupahakemuksen käsittely hakemuksesta pyydetään lausunto Haminan Vedeltä, silloin kun rakennus liittyy kaupungin kunnallistekniseen verkostoon joko suoraan tai vesiosuuskunnan kautta. Suunnitelmasta pyydetään julkisivujen katselmusmiesten lausunto, milloin on kysymys kaupunkikuvallisesti merkittävästä rakennuksesta. Hakemuksesta pyydetään tarpeen mukaan muitakin viranomaislausuntoja, esim. pelastuslaitos, terveysvalvonta, kaavoitus, ympäristötoimi, museovirasto jne. Lausuntojen hankkiminen saa kestää enintään kaksi viikkoa. Viranhaltijoiden lupapäätökset tehdään viimeistään kolmessa viikossa ja lautakuntaan menevien lupien osalta valmistelu enintään neljässä viikossa siitä, kun luvan hakija on jättänyt lupahakemuksen ja kaikki tarvittavat liiteasiakirjat rakennusvalvontaan. rakennustyön aloitus lupapäätöksessä asiakas saa tiedon lupaan liittyvistä ehdoista ja viranomaistarkastuksista. Omakotitaloissa ja sitä vaativammissa hankkeissa pidetään aloituskokous, jossa selvitetään rakennuttajan ja työn suoritusorganisaation vastuut ja velvoitteet rakennustyön suorittamisessa. Kokouksen on velvollinen kutsumaan koolle rakennushankkeeseen ryhtyvä ja siihen osallistuvat rakennustarkastajan lisäksi ainakin rakennuttaja tai hänen edustajansa, pääsuunnittelija ja vastaava rakennustöiden työnjohtaja. varmistetaan, että rakennuttajalla on käytettävissään ammattitaitoinen ja pätevä organisaatio työn toteuttamista varten. edellytetään vastuuhenkilöiden nimeämistä. edellytetään tarkastusasiakirjan käyttöä työnaikainen valvonta suoritetaan lupapäätöksessä tai aloituskokouksessa sovitut viranomaiskatselmukset vastaavan työnjohtajan pyynnöstä. Katselmukset merkitään luparekisteriin ja katselmuksesta annetaan tarvittaessa todistus rakentajalle. edellytetään, että vastaava työnjohtaja on mukana kaikissa viranomaiskatselmuksissa. valvotaan tarkastusasiakirjan täyttämistä Käyttöönotto- /loppukatselmus todetaan loppukatselmuksessa edellytykset rakennuksen käyttöönotolle. tarkistetaan muiden viranomaisten katselmuspöytäkirjat sekä omavalvontapöytäkirjat todetaan tarkastusasiakirjan sekä käyttö- ja huolto-ohjeen olemassaolo.

10 9 9. TOIMINTAOHJEET JA TARKISTUSLISTAT Toimintaohjeet ja tarkistuslistat ovat tärkeä osa laadunvarmistusprosessia. Ne liitetään osaksi tätä toiminta- ja laatusuunnitelma-asiakirjaa. Rakennusvalvonta huolehtii lisäksi siitä, että saatavilla on riittävästi yksityiskohtaisia ohjeita ja lomakkeita luvan hakemista varten sekä toimistossa paperiversiona että sähköisessä muodossa kaupungin internetsivuilla. Laatu- ja toimintasuunnitelman liitteenä ovat seuraavat toimintaohjeet ja tarkistuslistat: Toimintaohjeet: - rakennusluvan, toimenpideluvan ja ilmoituksen vastaanotto ja käsittely - lupapäätöksen tekeminen ja rakennustyöaikaiset katselmukset - aloituskokous - pääsuunnittelijan tehtävät - vastaavan työnjohtajan tehtävät - rakennustöiden tarkastusasiakirja Tarkastuslistat: - lupakäsittelyn tarkastusmuistio - aloituskokouksen asialista - rakennustöiden tarkastusasiakirja - kvv- ja iv-töiden tarkastusasiakirja - käyttöönotto- / loppukatselmuksen tarkastuslista

11 1 HAMINAN KAUPUNKI Rakennusvalvonta TOIMINTAOHJE Rakennusluvan, toimenpideluvan ja ilmoituksen käsittely Toiminnan tavoitteet: Virheetön päätös, käsittelyaika, turvallisen, terveellisen ja viihtyisän ympäristön rakentaminen 1. ENNAKKONEUVOTTELUT ASIAKKAAN KANSSA Työohje/viite hankkeen sopivuus ympäristöön Vastuuhenkilö Rakennustarkastajat 2. HAKEMUKSEN VASTAANOTTO Saapumispäivän kirjaus Hakemuksen tiedot ja vaadittavat liitteet Ennestään käytetty rakennusoikeus selvitetään kiinteistölle jo rakennettujen rakennusten kerrosala Hallintaoikeus Poikkeamislupa,suunnittelutarveratkaisupäätös kiinteistörekisteriote,lainhuutotodistus,kauppakirja,lahjakirja,vuokrasopimus,perunkirja,valtakirja,ote kauppa-tai yhdistysrekisteristä,ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta,ote asunto-osakeyhtiön hallituksen pöytäkirjasta,osaomistajien suostumukset Rakennuspaikkatiedot Suunnittelijan pätevyys pääpiirustukset kaksi sarjaa seläkkeillä varustettuna ote peruskartasta,tonttikartta,lohkomiskartta tarvittaessa,kaavaote määräyksineen allekirjoitus hakemuksessa ja piirustuksissa,srmk osan A2 mukainen pätevyys Piirustusten arkistointikelpoisuus poikkeaminen kaavasta tai rakentaminen suunnittelutarvealueella ja rakennustarkastajat Päiv

12 2 Liittymälupa yleiselle tielle Työohje/viite haja-asutusalueella,luvan myöntää Kaakkois-Suomen ELY-keskus/Liiikenteen lupa-asiat,p Vastuuhenkilö ja rakennustarkastajat Selvitys naapurin kuulemisesta Väestörekisterikeskuksen lomakkeet, RH1,RH2,RK9 Selvitys erillisviemäröinnistä Energiatodistus ja energiaselvitys pääsääntöisesti yli 20 m2:n suuruisista rakennuksista sekä kaavan vastainen rakentaminen mikäli haetaan useammalle rakennukselle lupaa samanaikaisesti on jokaisesta rakennuksesta tehtävä RH-1 lomake asemakaava-alue, uudet liittyjät/ laajennukset (mikäli määräytymisperusteen muutos on vähintään 10 %), vesiosuuskunnan kautta liittyvien tulee liittää hakemukseen myös osuuskunnan lausunto suunnitelma esitettävä asemapiirroksessa tai erillisessä selvityksessä lämpöhäviöiden tasauslaskelma ja energiatodistus esitettävä lupaa haettaessa Ennakkolausunto vesi-ja viemärilaitokseen liittymisestä Kokoontumishuoneistohakemus VSS-ilmoitus ja piirustukset määritellään enimmäishenkilömäärä lähetetään päätöksen jälkeen pelastuslaitokselle Rakennustarkastajat Lupatunnuksen antaminen Hakemuksen tietojen vieminen järjestelmään. Liitetään tarkastusmuistio hakemukseen valmistelua varten 3. HAKEMUKSEN VALMISTELU Mikä lupa hankkeelle, rakennuslupa, suunnittelutarve, poikkeamislupa Laskelmien ja suunnitelmien oikeellisuus lupatunnus annetaan wordohjelmassa manuaalisesti, tiedot hakemuksesta syötetään järjestelmään ja siirretään valmisteluun asemakaava, yleiskaava, haja-asutus, rakennusjärjestys laajuustiedot ja rakennusoikeus Rakennustarkastajat Rakennustarkastajat Päiv

13 3 Tarvittavat lausunnot ja kuulemiset Vaadittavat erityissuunnitelmat Vaadittavat katselmukset Sokkelin ohjekorkeus Työohje/viite museovirasto,tielaitos,ympäristön suojelu,palo/väestönsuojeluviranomainen,terveysviranomainen,ilmailuhallitus,ympäristökeskus,julsivujen katselmusmiehet,kaavoitusviranomainen,puistotoimi, energialaitos/kymenlaakson Sähkö, Haminan Vesi, naapurin kuuleminen rakennesuunnitelmat,lämpösuunnitelmat,vesi-ja viemärisuunnitelmat,ilmanvaihtosuunnitelmat,ulkovärityssuunnitelmat,piha-ja istutussunnitelmat,väestönsuojelusuunnitelmat,turva-ja merkkivalosuunnitelmat,lujuuslaskelmat,pohjatutkimus,käyttö-ja huolto-ohje, pintavesisuunnitelmat aloituskokous,paikan merkitseminen,sijaintikatselmus,pohjakatselmus,rakennekatselmus,hormikatselmus,lämmityslaitteiden tarkastus,iv-laitteiden tarkastus,vss-tarkastus,käyttöönotto/loppukatselmus katusuunnitelman tarkistus,ohjeellinen sokkelin korkeus, ehto paikalla tarkistamisesta ja ettei rakennustyötä saa jatkaa ennen kuin korkeusasema on katselmuksessa todettu Vastuuhenkilö Rakennustarkastajat Rakennustarkastajat Rakennustarkastajat 4. EHDOTUKSEN/PÄÄTÖKSEN TEKEMINEN Päätöksen tekeminen Piirustusten leimaus ja allekirjoitukset Julkipanoilmoitus viikkopalaveri kirjataan postiluetteloon, ilmoitustaululle 1 päivä ennen päätöksenantopäivää Rakennustarkastajat ja rakennustarkastaja Maksujen määrittely ja laskujen teko Päätöksen tiedoksianto asiakkaalle ja asiakirjojen arkistointi siirto reskontraan kopio asemapiirroksesta maankäyttöön pohjakartta-alueelle ja rakennustarkastajat Päiv

14 4 Työohje/viite RH-tietojen siirto Väestörekisterikeskukseen koordinaatit,rakennusnumero,ominaisuustiedot, siirto kerran kuukaudessa konekielisesti Vastuuhenkilö Päiv

15 HAMINAN KAUPUNKI Rakennusvalvonta TOIMINTAOHJE Lupapäätöksen tekeminen ja rakennustyön aikaiset katselmukset Toiminnan tavoitteet: Rakennustyön laadun varmistaminen, virheetön päätös, tasapuolinen käsittely. 1. PÄÄTÖSVALTA 2. LUPAPÄÄTÖKSEN TEKO Lupapäätös valmistellaan huolellisesti ennen päätöksentekoa. Päätöksen teko Työohje/viite Rakentamiseen liittyvät yli 1000 k-m2 luvat, poikkeamisluvat, maaainesluvat, purkamisluvat Linnoituksessa. Alle1000 k-m2 rakennuksen luvat, tilapäiset luvat, luvan jatkaminen, suunnittelutarveratkaisu, rakennuttajavalvonnan ja muun yksityisen tarkastuksen hyväksyminen ja peruuttaminen sekä ulkopuolisesta tarkastuksesta, päättää MRL:n 22 luvun rakennetun ympäristön hoitoa koskevista määräyksistä, päättää muista kuin laaja-alaisia tai muutoin merkittäviä kaavoja koskevista lausunnoista, maisematyöluvista, maa-ainesluvan edellyttämät vakuudet ja niiden vapauttaminen, vaihtaminen tai muuttaminen, maa-ainesluvan edellyttämät lausunnot koskien toista kuntaa. Omakotitalon ja niihin liittyvän talousrakennuksen luvat, ilmoitukset, vastaavien työnjohtajien hyväksymiset, energia / korjausavustusten myöntäminen, maa-aineslupien valvonta Hakemuksesta täytetään tarkastusmuistio Päätökset tehdään tiistaisin pidettävässä lupakokouksessa tai lautakunnassa kerran kuukaudessa. Vastuuhenkilö Rakennuslautakunta Johtava rakennustarkastaja Rakennustarkastaja Lupavalmistelija Rakennustarkastaja tai lautakunta hallintosäännön työnjaon mukaisesti Vaadittavat erityissuunnitelmat (Pohjatutkimuksesta edellytetään kirjallinen pohjatutkimusraportti tai perustamistapalausunto viimeistään aloituskokouksessa) Valmistelussa harkitaan erityissuunnitelmien tarve. Omakotitalossa ja sitä vaativammissa kohteissa aina pohjatutkimus, rakennesuunnitelma, LVISsuunnitelma, radonsuunnitelma sekä käyttö/huoltokirja Lupavalmistelija

16 Työohje/viite Vastuuhenkilö Vaadittavat katselmukset Työnjohtajat Valmistelussa harkitaan katselmusten tarve. Omakotitalossa ja sitä vaativammissa kohteissa aina aloituskokous sijaintikatselmus, korkokatselmus, pohjakatselmus, rakennekatselmus, LVI-katselmus ja loppukatselmus. Valmistelussa harkitaan työnjohtajien tarve tapauskohtaisesti. Omakotitalossa ja sitä vaativammissa kohteissa aina rakennus ja KVV-IV työstä vastaavat työnjohtajat sekä tarvittavat erikoistyönjohtajat. Työnjohtajan on pidettävä tarkastusasiakirjaa rakentamisen laadun varmistamiseksi. Työnjohtajan hyväksymispäätöksen liitteenä lähetetään tarkastusasiakirja sekä rakennustöiden vastaaville lupapäätös. Lupavalmistelija Lupavalmistelija 3. KATSELMUSTEN SUORITTAMINEN Yleistä Aloituskokous Sijainnin merkitseminen Katselmukset suoritetaan asiakkaan pyynnöstä. Vastaavan työnjohtajan on oltava pääsääntöisesti mukana katselmuksissa. Katselmukset on merkittävä työmaan tarkastusasiakirjaan ja varmistettava vastaavan työnjohtajan allekirjoituksella. Rakennustarkastaja vie katselmuksen aina myös koneelle lupajärjestelmään. Kokoukseen osallistuvat pääsääntöisesti ainakin; rakennustarkastaja, rakennuttajan edustaja, pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja. Rakennustarkastaja toimii puheenjohtajana ja rakennuttajan edustaja sihteerinä. Aloituskokouksessa luovutetaan rakennuttajalle ja vastaavalle työnjohtajalle loppukatselmuksen tarkastuslista Kokouksesta laaditaan aina pöytäkirja, joka arkistoidaan luvan väliin. Asemakaava-alueella ja pohjakartta-alueella merkinnän suorittaa kaupungin mittausteknikko ja muualla rakennustarkastaja Rakennustarkastaja Rakennustarkastaja Mittausteknikko Rakennustarkastaja Päiv

17 Työohje/viite Vastuuhenkilö Sokkelikorkeus Pohjakatselmus Raudoituskatselmus Rakennekatselmus Hormikatselmus LVI-katselmukset Käyttöönottokatselmus Loppukatselmus Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje Lopullinen sokkelikorko määritellään erillisessä katselmuksessa rakennuspaikalla. Katselmusta varten rakennuttaja merkitsee rakennuksen kulmapisteet ja suunnittelukoron. Suoritetaan, kun kaivutyö on suoritettu. Ei tarpeellinen jos kohteesta on toimitettu pohjatutkimus/lausunto. Suoritetaan ennen valua kun raudoitukset on asennettu paikoilleen. (Huom! vain vaativissa kohteissa) Suoritetaan kun rakennuksen kantava runko ja kattorakenteet on asennettu Suoritetaan kun savuhormi on paikoillaan käyttövalmiina Suoritetaan Haminan Veden kanssa sovitun työnjaon mukaisesti. Rakennusvalvonta hoitaa kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelyratkaisujen tarkastuksen hajaasutusalueella. Suoritetaan kun rakennus on käyttökunnossa, ennen kuin se otetaan käyttöön. Edellyttää, että kvvtöiden tarkastus on suoritettu, sähkölaitteiden turvallisuustaso on todettu, ilmamäärien mittauspöytäkirja on tehty ja muut käyttöönottokatselmuksen tarkastuslistan edellytykset täyttyvät. Katselmus voidaan suorittaa myös vaiheittain. Suoritetaan kun rakennus on täysin valmis Käyttö- ja huolto-ohje on laadittava sellaista rakennusta varten, jota käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn. Käyttö- ja huoltoohje sisältää tarvittavat tiedot rakennuksen asianmukaista käyttöä ja kunnossapitovelvollisuudesta huolehtimista varten. Rakennustarkastaja Rakennustarkastajat Rakennustarkastajat Rakennustarkastajat Rakennustöiden vastaava työnjohtaja ja vaikeissa kohteissa Palotarkastaja Haminan Vesi Rakennustarkastajat Rakennustarkastajat Rakennustarkastaja Rakennustarkastaja Päiv

18 HAMINAN KAUPUNKI Rakennusvalvonta TOIMINTAOHJE Aloituskokous Toiminnan tavoitteet: Rakennustyön laadun varmistaminen ja vastuiden selkeyttäminen Rakennusluvassa tai ennen rakennustyön aloittamista tarvittaessa järjestettävässä rakennustyön aloituskokouksessa voidaan täsmentää, mitä rakennushankkeeseen ryhtyvältä edellytetään huolehtimisvelvollisuutensa täyttämiseksi. Sen yhteydessä voidaan rakennushankkeeseen ryhtyvältä myös edellyttää selvitys toimenpiteistä rakentamisen laadun varmistamiseksi. Rakentamisessa säädetyn huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi tarvittavasta aloituskokouksesta määrätään rakennusluvassa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee sopia kunnan rakennusvalvontaviranomaisen kanssa aloituskokouksen ajankohdasta ja kutsua kokous koolle ennen rakennustyön aloittamista. Aloituskokouksessa tulee olla läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja. Aloituskokouksessa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan lupa-asiakirjoissa rakennushankkeeseen ryhtyvälle määrätyt velvoitteet, hankkeen suunnittelun ja rakennustyön keskeiset osapuolet, rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt ja työvaiheiden vastuuhenkilöt sekä muut selvitykset ja toimenpiteet rakentamisen laadusta huolehtimiseksi. Aloituskokouksen perusteella rakennusvalvontaviranomainen harkitsee, tarvitaanko erillistä selvitystä toimenpiteistä rakentamisen laadun varmistamiseksi (laadunvarmistusselvitys). Aloituskokouksessa tai laadunvarmistusselvityksessä osoitettuja menettelyjä on noudatettava rakennustyössä. Päiv

19 HAMINAN KAUPUNKI Rakennusvalvonta TOIMINTAOHJE Pääsuunnittelijan tehtävät Toiminnan tavoitteet: Rakennustyön laadun varmistaminen. Rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaava pätevä henkilö, joka huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset. (pääsuunnittelija) Pääsuunnittelijan tehtävät ja vastuu kokonaisuudesta: Pääsuunnittelijan tehtävänä on huolehtia rakennushankkeen suunnitelmien riittävästä laadusta ja laajuudesta niin, että suunnitelmilla voidaan osoittaa rakentamiselle asetettujen vaatimusten täyttyminen. Pääsuunnittelija vastaa rakennusvalvontaviranomaiselle tehtäviensä asianmukaisesta hoitamisesta rakennushankkeen suunnittelun ja rakennustyön ajan. Pääsuunnittelijan tehtävänä on yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa hankkeen laadun ka vaativuuden edellyttämällä tavalla: huolehtia siitä, että käytettävissä ovat tarvittavat lähtötiedot ja että ne ovat ristiriidattomat ja ajan tasalla sekä saattaa ne suunnittelijoiden tietoon, huolehtia eri alojen suunnittelijoiden yhteistyön järjestämisestä, osaltaan huolehtia siitä, että laaditussa aikataulussa on suunnittelulle varattu riittävästi aikaa, huolehtia siitä, että tarvittavat suunnitelmat tehdään ja että suunnitelmat on todettu yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi. Pääsuunnittelijan tulee lisäksi: osallistua hankkeessa mahdollisesti järjestettävään aloituskokoukseen ja osaltaan huolehtia, että siinä edellytetyt suunnittelua koskevat velvoitteet tulevat suoritetuksi, seurata korjaus- tai muutostyössä rakenteita avattaessa tai purettaessa ilmi tulevien seikkojen vaikutuksia suunnitteluun, huolehtia muutossuunnittelun yhteensovittamisesta ja tarvittaessa muutosten edellyttämän hyväksynnän ja rakennusluvan hakemisesta, sekä huolehtia hänelle rakennusluvassa tai aloituskokouksessa mahdollisesti osoitetusta rakennustyön valvonnasta. pääsuunnittelijan tulee osaltaan huolehtia siitä, että rakennuslupa-asiakirjat, erityissuunnitelmat ja selvitykset on laadittu ja toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle kunnan ohjeiden mukaisesti. Pääsuunnittelijan tulee huolehtia siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä saa tiedon suunnittelua koskevista seikoista, joilla on vaikutusta tälle säädetyn huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi. Pääsuunnittelijan pätevyyden tulee olla vähintään sama kuin hankkeen vaativimman suunnittelutehtävän edellyttämä pätevyys. Pääsuunnittelijaa koskevassa ilmoituksessa on tarvittaessa esitettävä hänen samanaikaisesti hoidettavinaan olevat tehtävät, joilla voi olla merkitystä asianomaisesta tehtävästä suoriutumiseen. Erityisestä syystä pääsuunnittelijalta voidaan myös vaatia selvitys, josta ilmenevät hänelle sovitut tehtävät hankkeessa sekä niihin käytettävissä oleva aika. Pääsuunnittelijan tehtäviin tehdasvalmisteisen tyyppitalon rakennushankkeessa kuuluu toimia asiantuntijana jo rakennustyyppiä valittaessa sekä arvioitaessa rakennuksen soveltuvuutta ja sijoittumista rakennuspaikalle. Päiv

20 HAMINAN KAUPUNKI Rakennusvalvonta TOIMINTAOHJE Vastaavan työnjohtajan tehtävät Toiminnan tavoitteet: Rakennustyön laadun varmistaminen. Yleistä: Lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttävässä rakennustyössä tulee olla työn suorituksesta ja sen laadusta vastaava, joka johtaa rakennustyötä sekä huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta (vastaava työnjohtaja). Tarpeen mukaan rakennustyössä tulee olla erityisalan työnjohtajia. Vastaavan työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan hyväksyy kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Rakennustyötä ei saa aloittaa tai jatkaa, ellei työssä ole hyväksyttyä vastaavaa työnjohtajaa. Hyväksyntä tulee peruuttaa, jos siihen tehtävien laiminlyömisen johdosta tai muusta vastaavasta syystä on aihetta. Vastaavan työnjohtajan tehtävät: Vastaavan työnjohtajan tehtävät ja vastuu alkavat välittömästi sen jälkeen, kun hänet on hyväksytty tai ilmoitus työnjohtajana toimimisesta on jätetty. Näistä tehtävistä ja vastuusta voidaan vapautua vain pyytämällä kirjallisesti vapautus tehtävästä tai siten, että hyväksytään toinen henkilö vastaavan työnjohtajan tilalle. Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että: 1. rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle; 2. rakennustyö suoritetaan myönnetyn luvan mukaisesti ja siinä noudatetaan rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä; 3. rakennustyön aikana ryhdytään tarvittaviin toimiin havaittujen puutteiden tai virheiden johdosta; 4. luvassa määrätyt katselmukset pyydetään riittävän ajoissa ja suoritetaan aloituskokouksessa tai muutoin määrätyt tarkastukset ja toimenpiteet asianmukaisissa työvaiheissa; 5. rakennustyömaalla on käytettävissä hyväksytyt piirustukset ja tarvittavat erityispiirustukset, ajan tasalla oleva rakennustyön tarkastusasiakirja, mahdolliset testaustulokset sekä muut tarvittavat asiakirjat. 6. Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että erityisalojen työnjohtajat hoitavat heille säädetyt ja määrätyt tehtävät ja että erityisalojen osatehtävät muodostavat hänen tehtäviensä kanssa sellaisen kokonaisuuden, joka täyttää rakennushankkeen hyvälle toteutukselle asetetut vaatimukset. 7. Vastaavan työnjohtajan tulee varmistaa, että tarpeelliset selvitykset rakennustyön haitallisista vaikutuksista on tehty ja huolehtia siitä, että ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin rakennustyön haittojen välttämiseksi ennen rakennustyön aloittamista ja sen aikana. (aluerajaukset, katualueet, aitaaminen, varoituskyltit, kaivannot, pöly, melu jne.) Mitä vastaavasta työnjohtajasta säädetään, koskee soveltuvin osin myös erityisalan työnjohtajaa. Vastaavan työnjohtajan on oltava mukana viranomaiskatselmuksissa. Päiv

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta 1 Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta Jari Heikkilä, dosentti kaupunginarkkitehti 20.10.2010 2 3 4 5 6 7 Rakennusvalvonnan tehtävä Rakennusvalvonta

Lisätiedot

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS +107,61 2. +104,60 4. 2. 3. KAAKKOON 4. +96,00 PIENTALO - OHJE 2009 17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAIS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...5 1. YLEISTÄ...5 2. MILLAINEN

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS 2 HATTULAN KUNTA Rakennusvalvonta Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS LUVAN HAKEMINEN JA ASIAKIRJAT Hattulassa rakennuslupaa haetaan joko

Lisätiedot

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle........................... Rakennusprojekti.................... Haapaveden kaupunki......... 3 Siikalatvan kunta............. 4 Tähtiluokitus....................... 5 Rakennusluvan.hakeminen............

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA KUN RYHDYT RAKENTAMAAN: 1. Tontin hankinta ja rakennusoikeuden varmistus Lappajärven kunnan omistamia tontteja voi tiedustella kunnan Teknisestä toimistosta. Tontteja on kaupan myös avoimilla markkinoilla.

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE Julkaisija SATAKUNNAN KUNNALLISRAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RY 13. UUDISTETTU PAINOS 2011-2013 Ohjeita rakentajille...1 2 Lukijalle Kädessäsi oleva Käytännön ohjeita

Lisätiedot

RAKENNA RIIHIMÄELLÄ Rakentajan opas viranomaispalveluihin

RAKENNA RIIHIMÄELLÄ Rakentajan opas viranomaispalveluihin RAKENNA RIIHIMÄELLÄ Rakentajan opas viranomaispalveluihin Riihimäen kaupunki Tekniikan ja ympäristön toimiala Eteläinen Asemakatu 2 11130 Riihimäki Päiväys 2/2015 Sisällysluettelo: Oma koti Riihimäelle...

Lisätiedot

PIENTALO-OHJE 2015 2014

PIENTALO-OHJE 2015 2014 PIENTALO-OHJE 2015 2014 Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Pohjois-Savon pelastuslaitos 21.2.2014 2.2.2015 SISÄLLYS 1 LUKU... 5 YLEISTÄ... 5 2 LUKU... 6 MILLAINEN LUPA TARVITAAN?... 6 2.1 RAKENNUSLUVANVARAISET

Lisätiedot

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Olavi Syrjänen, varatuomari, oikeustieteen tohtori olavi.syrjanen@tradeka.fi Ympäristönkäytön sääntelyssä vanhinta on rakentamisen ohjaus, jossa pisimpään ovat

Lisätiedot

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE Kiinteistötunnus Lupatunnus Vastaanottaja ja päiväys Rakennuslupa Toimenpidelupa Toimenpideilmoitus Purkamislupa Maisematyölupa Rakennussuunnittelutehtävän

Lisätiedot

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Tuomo Törmälehto & Aki Taskila TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Ylivieskan yksikkö Toukokuu

Lisätiedot

SUUNNITELMASTA. Lokakuu 2003. Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi

SUUNNITELMASTA. Lokakuu 2003. Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi SUUNNITELMASTA TAL ALOKSI RAKENT AKENTAJ AJAN AN OPAS VIRANOMAISP ANOMAISPAL ALVELUIST VELUISTA Lokakuu 2003 Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 2014 SISÄLTÖ JA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN YKSITYISKOHTAISET MAKSUPERUSTEET

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista.

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista. 1 Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Vantaan kaupungissa 2.3.2015 alkaen 1 Yleistä... 2 2 Rakennuslupamaksut... 2

Lisätiedot

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 RT 10-11107 LVI 03-10518 SIT 13-610092 KH X4-00514 Infra 053-710110 OHJEET maaliskuu 2013 1 (24) korvaa RT 10-10575 LVI 03-10239 KH

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012 Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012 Suositus TEKIJÄ Markku Axelsson 1. painos ISBN 978-952-213-845-3 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Loppuraportti, 24.5.2011. VIDICO (A31003)

Loppuraportti, 24.5.2011. VIDICO (A31003) Rakennusvalvonnan ja rakennusluvan hakuprosessin vertailututkimus Espoon kaupungin, Jyväskylän kaupungin, Lahden kaupungin, Turun kaupungin, Oulun kaupungin ja Hämeenlinnan kaupungin välillä Loppuraportti,

Lisätiedot

Pietarsaari... 11 Luoto... 19

Pietarsaari... 11 Luoto... 19 RAKENTAJAN OPAS Pietarsaari................ 11 Luoto.................... 19 Tämän oppaan aineisto löytyy kuntien www-sivuilta. Sisällysluettelo Lukijalle........................................... 4 Rahoitus..........................................

Lisätiedot

LUKIJALLE. TONTIN, RAKENNUSPAIKAN, jonka ehdoilla myös suunnittelu tulee tehdä.

LUKIJALLE. TONTIN, RAKENNUSPAIKAN, jonka ehdoilla myös suunnittelu tulee tehdä. LAIHIAN KUNTA RAKENTAJAN OPAS 1 LUKIJALLE Olet päättänyt rakentaa perheellesi oman kodin. Rakentamiseen tarvitset runsaan määrän tietoa ja taitoa, kärsivällisyyttä, pitkäjänteisyyttä ja ties mitä. Suureen

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HÄMEENLINNAN KAUPUNGISSA

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HÄMEENLINNAN KAUPUNGISSA HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN T A K S A K O K O E L M A RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HÄMEENLINNAN KAUPUNGISSA Kv Taksan nimi 9.12.2014 Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta Korjaus rakentamis palveluiden hankintaopas taloyhtiöille A B C D Jari Virta Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelu Sopimus Kiinteistönpito Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli 10. PÄÄSUUNNITTELUKOULUTUS 2010 PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Risto Tulonen 15.9.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 MAKSUPERUSTEET Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA Ympäristölautakunta hyväksynyt 13.12.2012 Voimaantulopäivä 17.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Rakennusjärjestys 2011 luonnos (rakennuslautakunta 4.1.2012 11) Ymp.suoj.ltk 14.3.2012 15 liite 1

SIILINJÄRVEN KUNTA. Rakennusjärjestys 2011 luonnos (rakennuslautakunta 4.1.2012 11) Ymp.suoj.ltk 14.3.2012 15 liite 1 Ymp.suoj.ltk 14.3.2012 15 liite 1 SIILINJÄRVEN KUNTA Rakennusjärjestys 2011 luonnos (rakennuslautakunta 4.1.2012 11) Luonnosta koskevat muutos- ja täydennysesitykset ymv. ovat merkitty sinisellä värillä

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011 RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ Ehdotus 11.10.2011 2 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Määritelmät... 5 1.4 Rakennusvalvontaviranomainen... 6 1.5 Rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot

Talonrakentajan käsikirja. 1 Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja

Talonrakentajan käsikirja. 1 Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja 1 Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja Sisältö SUUNNITTELU JA KUSTANNUSARVIO 3 Kustannussuunnittelu 3 TONTIN HANKINTA 4 RAHOITUS

Lisätiedot