Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Liikenne- ja viestintäministeriölle VTS-TOIMINTOJEN SIIRTO TURUN SAARISTOSTA TURUN KAUPUNKIIN Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt saaristoasiain neuvottelukunnan lausunnon VTS-toimintojen siirrosta Turun saaristosta Turun kaupunkiin. Liikenneviraston suunnitelman tarkoitus on keskittää Länsi-Suomen VTStoiminnot (VTS=Vessel Trafic Service) Länsi-Turunmaalta, Porista ja Vaasasta Turkuun. Järjestelyllä tavoitellaan henkilöstöhallinnollisia, taloudellisia ja toiminnallisia etuja. Liikenne- ja viestintäministeriö voi alusliikennepalvelulain (623/2005) mukaisena toimivaltaisena viranomaisena tehdä alusliikennepalvelulain nojalla päätöksen Länsi-Suomen kolmen VTS-keskuksen yhdistämisestä ja uuden meriliikennekeskuksen perustamisesta Turkuun. Muutos merkitsisi 24 työpaikan siirtoa Turun saaristosta mantereelle. Saaristolaki (494/81) velvoittaa valtion pyrkimään säilyttämään työpaikkansa saaristossa sekä toimimaan muutoinkin saariston elävänä säilyttämisen puolesta. Hallitusten hyväksymät turvallisuuspoliittiset selonteot ovat 2000-luvulla merkinneet sitä, että Turun saaristo on menettänyt Länsi-Turunmaan Gyltössä ja Utössä sekä Kemiönsaaren Örössa 100 puolustushallinnon työpaikkaa alkujaan olemassa olevista n. 140 työpaikasta. Työpaikkamenetyksillä on pysyvät vaikutukset Länsi-Turunmaan kaupungin verotuloihin sekä yksityisiin ja julkisiin palveluihin. Lisäksi Turun saaristo on menettänyt vuosien varrella yhteen laskettuna suuren määrän rajavartioston, merenkulun sekä vero-, työ-, tulli-, poliisi-, väestörekisteri- ja tiehallinnon alojen työpaikkoja. Saaristoasiain neuvottelukunta esitti kirjeissään hallinnon ja aluekehityksen ministerivaliokunnalle ja valtioneuvoston asettamalle alueellistamisen koordinointiryhmälle, että puolustusvoimien työpaikkamenetyksiä Turun saaristossa kompensoidaan valtion toimintojen alueellistamistoimilla. Neuvottelukunta vastusti lausunnoissaan ja liikenneministeri Anu Vehviläiselle VTS-keskuksen siirtoa Turun

10 saaristosta Turun kaupunkiin tehden puolestaan esityksen, että mahdollisesti tarvittava toimintojen keskitys toteutettaisiin Nauvossa. Työpaikkojen siirtohanke pysäytettiin tuolloin laajan vastustuksen vuoksi. Valtioneuvoston hyväksymän saaristo-ohjelman ja valtioneuvoston hyväksymän saaristopoliittisen periaatepäätöksen mukaan valtion työpaikkavähennykset saaristossa pyritään korvaamaan siirtämällä valtion muita työpaikkoja saaristoon valtion alueellistamisprosessilla.. Puolustusvoimain asettama maaherra Rauno Saaren johtama laajapohjainen työryhmä etsi 2000-luvun puolivälissä Turun saaristoon siirrettäviä valtion työpaikkoja, joilla korvattaisiin puolustusvoimien työpaikkamenetyksiä, mutta niitä ei löytynyt. Tämä korostaa saaristossa jo nyt olemassa olevien toimintojen ja työpaikkojen säilyttämisen ja kehittämisen ehdotonta tärkeyttä. Merenkulkua koskevien toimintojen luonteva sijoituspaikka on juuri saaristo, jossa väestö on saanut aina merkittävän osan toimeentuloaan merenkulusta. Yhdessä merivartioston henkilöstön kanssa Pärnäisissä on yli n. 35 merenkulkuun liittyvää työpaikkaa, mikä tekee siitä elinvoimaisen saaristokeskuksen. Merenkulun toimintojen sijainti Länsi-Turunmaalla ja lisäkeskittäminen sinne hyödyttäisi koko Turun talousaluetta. Turun seudun vankka meriosaaminen antaa vahvan pohjan Länsi-Turunmaan toimipisteen kehittämiselle. Toimivat tietoliikenne- ja liikenneyhteydet Länsi-Turunmaan ja Turun välillä antavat erinomaiset mahdollisuudet myös verkostomaiselle työskentelylle Turun seudulla. Edellä olevaan viitaten saaristoasiain neuvottelukunta a) vastustaa VTS-keskustyöpaikkojen siirtoa saaristosta Länsi- Turunmaalta Turun kaupunkiin saaristolain ja valtioneuvoston saaristopoliittisten linjausten kanssa ristiriidassa olevana hankkeena ja b) esittää, että mikäli meriliikenteen ohjaus keskitetään Länsi-Suomessa yhteen uuteen keskukseen, tämä keskus sijoitetaan Turun saaristoon Länsi-Turunmaalle alueellistamistoimena puolustusvoimien ja muiden valtion suurten työpaikkavähennysten kompensoimiseksi. Varapuheenjohtaja, kunnanjohtaja Jorma Turunen Pääsihteeri, neuvotteleva virkamies Jorma Leppänen

11 TIEDOKSI: Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen Liikenneministeri Anu Vehviläinen Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Työministeri Anni Sinnemäki Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors Valtiosihteeri Riitta Nevamäki Kansliapäällikkö Erkki Virtanen Erityisavustaja Antti Törmänen Alivaltiosihteeri Heikki Aurasmaa Alueellistamisen koordinaatioryhmä: Puheenjohtaja, valtiosihteeri Juha Luukko, VM Pääsihteeri, neuvotteleva virkamies Ilpo Takanen, VM Varsinais-Suomen Liitto Varsinais-Suomen ELY-Keskus Länsi-Turunmaan kaupunki

12 Lausuntoyhteenveto, 1 (4) LPO / LPA Tero Jokilehto Julkinen LVM/345/02/2010 Lausuntoyhteenveto; suunnitelma siirtää VTS-toiminnot ja Turku Radio Länsi- Turunmaalta, Porista ja Vaasasta Turkuun Lausuntopyynnön jakelu ja lausunnonantajat Esitysluonnoksesta on pyydetty lausunnot seuraavilta tahoilta: Alueellistamisen koordinaatioryhmä, Ahvenanmaan maakunnan hallitus, Saaristoasiain neuvottelukunta, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kuntaliitto, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto, Meriliikenneohjaajat ry, Suomen Laivameklariliitto ry, Suomen Matkustajalaivayhdistys ry, Suomen Merimies-Unioni SMU ry, Suomen Satamaliitto, Suomen Yrittäjät ry, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, Satamaoperaattorit ry, Suomen Varustamot ry, Suomen Konepäällystöliitto, Suomen Laivanpäällystöliitto, ympäristöministeriö, Työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, oikeusministeriö, Sisäasiainministeriö, puolustusministeriö, Rajavartiolaitos, Porin kaupunki, Länsi-Turunmaan kaupunki, Turun kaupunki, Vaasan kaupunki, Satakuntaliitto, Varsinais-Suomen liitto, Pohjanmaan liitto ja Senaatti-kiinteistöt. Lausunnon asiasta antoivat seuraavat tahot: valtiovarainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, puolustusministeriö, Rajavartiolaitos, Ahvenanmaan maakunnan hallitus, Varsinais-Suomen liitto, Liikennevirasto, Suomen Kuntaliitto, Pohjanmaan liitto, Suomen Varustamot ry, Suomen Satamaliitto ry, Länsi-Turunmaan kaupunki, Satamaoperaattorit ry, Saaristoasian neuvottelukunta Meriliikenneohjaajat ry ja Senaatti-kiinteistöt. Lausuntojen pääasiallinen sisältö Annetuissa lausunnoissa sekä kannatettiin että vastustettiin suunnitelmaa siirtää VTS-toiminnot ja Turku Radio Länsi-Turunmaalta, Porista ja Vaasasta Turkuun. Esitystä vastustivat ne alueet, joilta toimintoja oltaisiin siirtämässä Turkuun. Esitystä kannattivat tai suhtautuivat neutraalisti ne viranomaistahot, elinkeinoelämä ja työntekijöiden edustajat, jotka asiasta lausuivat. Alueellistamisen koordinaatioryhmä käsittelee tätä asiaa kokouksessaan Alla on tarkempi erittely lausuntojen sisällöstä. Kooste annetuista lausunnoista Valtiovarainministeriö: Valtiovarainministeriö katsoi lausunnossaan, että valtiovarainministeriön budjettiosasto ottaa tarvittaessa liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ja muiden ministeriöiden hallinnonalojen osalta kantaa METO-toimijoiden toimintojen Turkuun keskittämiseen ja henkilöstömääriin määrärahakehys- ja talousarvioprosessien yhteydessä. Lisäksi valtiovarainministeriö katsoi, että myös Senaattikiinteistöiltä tulee pyytää lausunto. Liikenne- ja viestintäministeriö Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Yliopistonkatu 5 PL 31 (09) Helsinki Valtioneuvosto

13 2 (4) Puolustusministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö: Ahvenanmaan maakunnan hallitus: Rajavartiolaitos: Varsinais-Suomen liitto: Liikennevirasto: Suomen Kuntaliitto: Puolustusministeriö katsoi, että VTS toimintojen siirtämiselle Länsi-Turunmaalta, Porista ja Vaasasta Turkuun ei ole estettä. Lisäksi puolustusministeriö katsoi, että Turku paikkakuntana tukee METO yhteistyötä ja tiivistäisi yhteydenpitoa erityisesti Merivoimien kanssa. Työ- ja elinkeinoministeriö pitää lausunnossaan perusteltuna esitystä meriliikenteen valvontaan liittyvien VTS-toimintojen siirtämistä Länsi- Turunmaalta, Porista ja Vaasasta Turkuun. Työ- ja elinkeinoministeriö katsoo, että mahdollisia kriisitilanteita silmällä pitäen on tärkeätä, että meripelastustilanteissa kaikki virka-apuviranomaiset ovat samassa paikassa. Se nopeuttaa pelastustoiminnan käynnistämistä ja hoitamista. Ahvenanmaan maakunnan hallitus totesi, että sillä ei ole huomautettavaa suunnitelmaan keskittää toiminnot Turkuun. Rajavartiolaitos puolsi lausunnossaan vahvasti VTS toimintojen ja Turku Radion siirtämistä Länsi-Turunmaalta, Porista ja Vaasasta Turkuun. Toimintojen keskittäminen tehostaa meriturvallisuustoimintoja ja tukee merkittävästi meripelastustoimen tehtävien johtamista. Rajavartiolaitos katsoo lisäksi, että yhteisen keskuksen myötä on saavutettavissa merkittävää parannusta meriturvallisuuden ja meripelastustoiminnan kannalta erityisesti suuronnettomuustilanteiden varalta. Suunnitelman toteutumisen myötä koko merialueen osalta saavutettaisiin yhtenäinen tilanne alueellisten vastuuviranomaisten toimiessa yhteisissä tiloissa. Merialueen turvallisuuden lisäksi yhteiset tilat edesauttavat myös muun viranomaisyhteistyön kehittämistä. Mikäli Liikenneviraston osalta hanke VTS toimintojen keskittämisestä Turkuun ja siellä Port Centeriin ei toteudu, raukeaa myös Rajavartiolaitoksen sitoutuminen em. hankkeeseen. Varsinais-Suomen liitto piti tärkeänä vahvistaa Turkua meriliikenteen valvonnan keskuksena. Toisaalta Varsinais-Suomen liitto piti tärkeänä Pärnäisten tukikohdan säilyttämistä. Varsinais-Suomen liiton mielestä valtion toimenpitein pitää minimoida VTS-toimintojen mahdollisesta siirrosta johtuvat aluepoliittiset vaikutukset. Liikenne- ja viestintäministeriön tulee huolehtia, että väylien kunnostuksesta vastaava Meritaito Oy tai muut valtion viranomaiset lisäävät läsnäoloaan Pärnäisissä. Toimipistettä on kehitettävä ja sinne tulee tehdä tarvittavat investoinnit. Liikennevirasto toteaa lausunnossaan, että se lämpimästi kannattaa esitystä VTS-toimintojen siirtämisestä Länsi-Turunmaalta, Porista ja Vaasasta Turkuun. Yhteisessä päivystyskeskuksessa mahdollistetaan aito viranomaisyhteistyö meripelastuksen ja muiden viranomaisten kanssa, kuten on tapahtunut Helsingin meriliikenne- ja johtamiskeskuksessa. Suomen Kuntaliitolla ei ollut huomautettavaa suunnitelman suhteen.

14 3 (4) Pohjanmaan liitto: Pohjanmaan liitto katsoo lausunnossaan, että liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenneviraston, sisäasiainministeriön, Rajavartiolaitoksen ja valtiovarainministeriön tulee yhdessä laatia ehdotus toimenpiteistä, joiden avulla Vaasan VTS-keskuksen toiminta voitaisiin turvata. Pohjanmaan liitto edellyttää lausunnossaan, että Liikennevirasto aloittaa tarvittavan henkilöstön rekrytoinnin Vaasan VTS-keskuksen toiminnan turvaamiseksi. Lisäksi Pohjanmaan liitto katsoo lausunnossaan, että VTS-keskuksen pitäminen Vaasassa on meriturvallisuuden kannalta tarpeellista. Satamaoperaattorit: Satamaoperaattorit ry katsoi, että suunnitelmaa käsittelevässä muistiossa on esitelty varsin kattavasti sen henkilöstöön, viranomaisyhteistyöhön, taloudelliseen tehokkuuteen ja turvallisuuteen liittyviä näkökohtia ja vaikutuksia. Lausunnossa todetaan lisäksi, että lähes kaikki siirrosta koituvat seuraukset puoltavat vahvasti suunnitelman toteuttamista. Länsi-Turunmaan kaupunki: Saaristoasian neuvottelukunta: Suomen Varustamot ry: Suomen Satamaliitto: Meriliikenneohjaajat: Länsi-Turunmaan kaupunki totesi lausunnossaan, että se vastustaa jyrkästi esitystä VTS-keskuksen siirtämisestä Pärnäisistä Turkuun. Siirto merkitsisi jälleen valtion työpaikkojen vähenemistä saaristossa, mikä on ristiriidassa saaristolain pyrkimysten kanssa. Pärnäisten VTS-keskus 24 työntekijällään on saaristo-olosuhteissa suuri työpaikka, jonka siirtäminen Turkuun olisi saaristolle kova isku. Saaristoasian neuvottelukunta vastustaa lausunnossaan VTS-keskustyöpaikkojen siirtoa saaristosta Länsi-Turunmaalta Turun kaupunkiin saaristolain ja valtioneuvoston saaristopoliittisten linjausten kanssa ristiriidassa olevana hankkeena ja esittää, että mikäli meriliikenteen ohjaus keskitetään Länsi- Suomessa yhteen uuteen keskukseen, tämä keskus sijoitetaan Turun saaristoon Länsi-Turunmaalle alueellistamistoimena puolustusvoimien ja muiden valtion suurten työpaikkavähennysten kompensoimiseksi. Suomen Varustamot ry katsoo, että suunnitelma VTS-toimintojen keskittämiseksi Turkuun on kannatettava hanke. Lisäksi Suomen Varustamot ottaa esille myös mahdollisuuden keskittää muitakin toimintoja mahdollisesti perustettavaan keskukseen. Suomen Satamaliitto kannattaa esitystä keskittää alusliikennepalvelut ja Turku Radion toiminnot perusteilla olevaan Turku Port Centerin tiloihin. Palvelut tulee yhdenmukaistaa valtakunnallisesti siten, että rannikon eri alueilla ei ole eroavaisuuksia palvelutuotannon tasossa tai laadussa. Meriliikenneohjaajat kannattavat lausunnossaan voimakkaasti Nauvon toimipisteen siirtämistä Turkuun. Porin toimipisteen osalta kannanotto ei ole yhtä vahva, mutta silti myönteinen Porin toimipisteen siirrolle Turkuun.

15 4 (4) Meriliikenneohjaajat ottavat laajasti kantaa niihin asioihin, mitkä heidän näkemyksensä mukaan puoltavat esitettyä toimintojen keskittämistä. Senaatti-kiinteistöt: Senaatti-kiinteistöt toteaa lausunnossaan, että haluavat tarjota tilapalveluja tässä muutostilanteessa. Liitteet Annetut lausunnot (16 kappaletta)

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Liikennevirasto PL HELSINKI Pöyry CM Oy PL 5 (Jaakonkatu 3) Vantaa Kotipaikka Vantaa Y-tunnus Päiväys Sivu 1 Yhteyshenkilö: Göran Eriksson, KTM, INS Puh. (0) , Faksi (0) Selvitys Pärnäisten meriliikennekeskuksen kehitysmahdollisuuksista Liikennevirasto on pyytänyt Pöyry CM Oy:tä alustavasti selvittämään Länsi-Turunmaan kaupungin Nauvon Pärnäisissä sijaitsevan ns. meriliikennekeskuksen kehittämismahdollisuuksia kartoittamalla eri potentiaalisten toimijoiden kiinnostusta ja konkreettisia suunnitelmia. 1. Pärnäisten meriliikennekeskuksen tämänhetkinen tilanne a) Nauvon Pärnäisten meriliikennekeskuksessa toimivat tänään seuraavat tahot: - Liikennevirasto (VTS-asema) - Rajavartiosto, Länsi-Suomen merivartiosto - Meritaito Oy - Öljyntorjuntaviranomaiset (ELY-keskus ja aluepelastuslaitos) b) Pärnäisten rakennuskanta sekä näiden toimijoiden käytössä olevat tilat marraskuussa 2010 (perustuu Merivartioston antamiin tietoihin): Keskusrakennus: - Rajavartiosto, Länsi-Suomen merivartiosto 515 m2 - Liikennevirasto ja Meritaito Oy 418 m2 - Näiden käyttäjien yhteiset tilat (mm. majoitus- ja ruokailutilat) 544 m2 Yhteensä m2 Muut rakennukset - Entinen ilmatyynyalushalli, merivartiosto 122 m2 - Uusi huoltohalli, merivartiosto 412 m2 - Väyläasema, Meritaito Oy 389 m2 - Öljyntorjuntakalustovaja, pelastusviranomaiset 455 m2 Yhteensä Kaikkien rakennusten pinta-alat yhteensä (a + b) m m2

39 c) Pärnäisten meriliikennekeskuksessa toimivien viranomaisten ja yhtiöiden henkilövahvuudet: - Meritaito Oy 4 tp. - Merivartiosto 20 tp. - Liikennevirasto 23 tp. - Yhteisten palveluiden tuotannossa 4 tp. Työpaikkoja Pärnäisissä yhteensä per : 44 kpl. 2. Potentiaalisten toimijoiden kehityssuunnitelmat Pöyry CM on toimeksiannon mukaisesti pikaisella aikataululla kartoittanut tiettyjen potentiaalisten käyttäjien tämänhetkistä kiinnostusta Pärnäisten meriliikennekeskusta kohtaan. Saadut vastaukset ovat epäviralliset ja perustuvat joko kyseisen vastaajan spontaaneihin ajatuksiin tai kyseisen viraston/yhteisön tai yhtiön alustaviin suunnitelmiin. Kyselyn yhteydessä on korostettu, ettei mistään konkreettisista tiloista ole kysymys, vaan halutaan yleisellä tasolla selvittää, minkälaista ja minkä laajuista toimintaa puolipitkällä eli n. 2-4 vuoden tähtäimellä voisi sijoittua Pärnäisten meriliikennekeskuksen yhteyteen. Kyselyiden yhteydessä voitiin vastaajien yleisinä ja osittain yhteisinä huomioina todeta seuraavaa: - Suhteellisen nopeasti tapahtuva tekninen kehitys sekä palveluiden ja työsuoritusten kilpailuttamisen aiheuttamat epävarmuustekijät vaikeuttavat monen elinkeinon ja toimintamuodon pitkäjänteistä suunnittelua. Tämä taas aiheuttaa sen, ettei löydy päätöksentekovalmiuksia eikä taloudellista pohjaa pitkän tähtäimen investointiohjelman laatimiseen, esim. uuden toimipisteen avaamisen tai tilainvestoinnin tekemisen osalta. - Monet toimijat toivovat erilaisia tuki- ja aputoimintoja nimenomaan Pärnäisten alueelle, lähinnä sen erinomaisen sijainnin ja hyvien maa- ja vesiyhteyksien ansiosta. Samalla korostetaan sen sataman ja laituripaikkojen suurta myönteistä merkitystä. Kartoituksen suunnittelun yhteydessä todettiin, että Pärnäisten kehitysmahdollisuuksia ja potentiaalisia kasvamisedellytyksiä voidaan tarkastella kahdelta näkökulmalta: - (a) Valtiovallan tai valtiollisten laitosten, viranomaisten ja julkisten tahojen tai näiden omistamien tai läheisessä yhteistyössä toimivien yhtiöiden tai yhteisöjen suunnitelmien ja kiinnostuksen kartoitus - (b) Kaupallisiin intresseihin perustuvien, lähinnä yksityisten toimijoiden ja yhtiöiden kiinnostuksen kartoitus. On kuitenkin todettava, että näiden palvelutuottajaryhmien välinen raja ei ole selvä, vaan monet aikaisemmin selkeästi valtion tai julkisen sektorin toimintapiiriin kuuluvat operaattorit eivät enää hoida tehtäviään monopoliaseman turvin, vaan joutuvat kilpailun avautumisen myötä toimimaan markkinoiden ehdoilla. Liikennevirastolta saatujen tietojen perusteella todettiin, että Pärnäisten edellytyksiä Länsi- Turunmaan ja Saaristomeren matkailun ja virkistystoiminnan keskuksena oli tutkittu jo aikaisemmin paikallisen arkkitehdin Aaro Söderlundin toimesta. Tältä osin Pöyry CM Oy on pyytänyt Sö-

40 derlundia täydentämään ja tarkentamaan aikaisemmin tehtyjä selvityksiään, koska ajanpuutteen vuoksi ei ole ollut mahdollista käynnistää uutta kattavaa kartoitusta. Söderlund esittää tämän lähinnä matkailuun liittyvän osion näkemyksiä erillisessä liitteessä (Liite 1). Pöyry CM Oy ei ota kantaa Söderlundin visioihin eikä siten vastaa Söderlundin esittämistä Pärnäisten kehitysnäkemyksistä. Todettakoon kuitenkin, ettemme myöskään näe mitään ristiriitaisuuksia Söderlundin suunnitelmien ja muilta haastattelemiltamme tahoilta saatujen ajatusten, ideoiden ja toivomusten kanssa. Söderlundin suunnitelmien mahdollinen toteutus edellyttää kuitenkin joitakin sisäisiä uudelleenjärjestelyjä esim. tilojen, pihapiirin ja laitureiden käytön suhteen esim. turvallisuussyistä Merenkulkualalla toimivien tahojen kiinnostus Pöyry CM Oy on suorittanut kartoituksen lähinnä em. a)-kohtaan kuuluvien, lähinnä merenkulkualalla toimivien valtiovallan tai valtiollisten laitosten, viranomaisten ja julkisten tahojen tai näiden omistamien tai läheisessä yhteistyössä toimivien yhtiöiden kiinnostuksesta. Tärkeimpien tahojen ja toimijoiden vastaukset: - Meritaito Oy, Meriväylien huolto ja ylläpito/ Jouni Koivu, Turku Nykyinen toiminta jatkuu entisellään ja mainittavaa tarvetta sen laajentamiseen ei ole. Lähitulevaisuudessa tullaan nähtävästi lisäämään huoltomiesten lukumäärä nykyisestä 4:stä 6:teen. Lisätilantarvetta ei ole. Saaristomeren väylien huolto- ja ylläpitotoimintaa tullaan lähivuosina kilpailuttamaan, joten Meritaito Oy:n toiminnan tarkkaa laajuutta ja roolia ei voi varmuudella ennustaa. - Varsinais-Suomen ELY-keskus, yhteysalusliikenteen ohjaus ja tilaus / Kari Höglund, Turku Pärnäinen on tärkeä solmukohta Saaristomeren yhteysalusliikenteelle, ja ELY-keskus vastaa ja koordinoi toimintaa sekä tilaa tarvittavat kuljetuspalvelut. ELY-keskuksella ei sen takia ole missään yhteysalusten liikennöintialueilla omaa henkilökuntaa eikä omia tiloja, mutta näkee mielellään että palveluiden tuottajat voivat tarjota asiakkailleen eli matkustajille hyvät odotustilat ja muut oheispalvelut. - Rajavartiosto, Länsi-Suomen Merivartiosto, komentajakapteeni Kari Reponen, Turku Pärnäinen on merivartiostolle tärkeä tukikohta, ja sen painoarvoa on lisätty rakentamalla viime vuonna valmistuneen n. 400 m2:n huoltohallin. Nykyinen miesvahvuus ja tilantarve pysyvät näillä näkymin muuttumattomina. Nykyisten tilojen käyttöä voidaan tarvittaessa muuttaa sopimalla muiden toimijoiden ja vuokranantajan kanssa, mikäli turvallisuusnäkökohdat voidaan huomioida. - Finferries Oy, lossiliikennepalveluiden tuottaja/ toimitusjohtaja Mats Rosin, Turku Finferries Oy on kilpailutuksen kautta äskettäin saanut maantielossiliikenteen operointivastuun mm. Saaristotien lossien osalta vuoteen 2022 saakka. Finferries Oy:llä on pari huoltomiestä ja pienehkö huoltopiste Nauvossa ja lisätarvetta ei ole, koska lossien laajempia huolto- ja korjaustoimenpiteitä joudutaan tekemään telakoilla.

41 - Öljyntorjuntaviranomaiset: Suomen Ympäristökeskus / Jukka Rintama, Helsinki ELY- keskus, Eero Laru, Turku Varsinais-Suomen pelastuslaitos, Heikki Niemi, Turku Pärnäisissä on tällä hetkellä passiivinen öljyntorjuntaan tarvittavan kaluston varasto/varikko. Koska öljyntorjuntatoiminnan riskianalyysit selvästi osoittavat, että Suomenlahti ja lähinnä sen itäinen osa ovat öljyvahinkojen osalta riskialttiita merialueita, tullaan lähivuosina eniten panostamaan sen alueen torjuntavalmiuden parantamiseen, esim. Porvoon seudulla. Konkreettisia suunnitelmia Saaristomeren öljyntorjuntavalmiuden kohentamiseksi esim. uusien tukikohtien muodossa ei ole. - Finpilot Oy, luotsauspalvelut, palvelu- ja kuljetusjohtaja Jarkko Saulio, Helsinki Yhtiön lähin luotsausasema sijaitsee Utössä, ja Paraisten Lillmälössä toimii pienehkö miehittämätön lähinnä henkilö- ja tavarakuljetusten tukipiste. Pärnäisten osalta ei ole mitään suunnitelmia. - Suomen Meripelastusseura, Turun osasto / pj. Seppo Nousiainen, Turku Pärnästen tiloja ja palveluita käytetään jonkin verran jo tällä hetkellä, ja esim. majoitus- ja ruokailupalveluita tarvitaan jatkossakin. Meripelastuseura on valmis laajempaan yhteistyöhön, mutta pysyvää omaa miehitystä ei tarvita. - Alfons Håkans Oy, linjajohtaja Jari Talja, Turku Hinaus- ja pelastusalalla toimivalla yhtiöllä ei ole konkreettisia suunnitelmia Pärnäsiten suhteen, sillä toiminnan painopisteet ovat Hangossa ja Turussa. Saaristomerellä ja Nauvon alueella on vain satunnaisia toimeksiantoja, jotka eivät edellytä mitään erityistä tukikohtaa, - Rederi Rosita Ab, yhteysalusliikennettä, omistaja Eivor Jensen, Kaarina Yhteistyö kiinnostaa yleisellä tasolla, sillä kiinteän palvelupisteen perustaminen Pärnäisiin on ollut harkinnassa. Tarkempaa tietoa ei annettu tässä vaiheessa. - Arctia Saaristovarustamo Oy, liiketoimenjohtaja Veijo Huikka, Turku Yhtiö harjoittaa yhteysalusliikennettä Turunmaan saaristossa, tällä hetkellä yhdellätoista aluksella. Huolto- ja korjaustoimenpiteet hoidetaan Turussa sijaitsevan Latokarin omassa toimipisteessä. Pärnäisten osalta ei ole mitään suunnitelmia. - Suomen Saaristolaivat Oy, johtaja Eero Laaksonen, Turku Yhtiöllä ei ole mitään suunnitelmia Pärnäisten suhteen.

42 Yhteenvetona voidaan todeta, että nykyiset toimijat tulevat jatkamaan toimintaansa nykyisessä laajuudessa sekä tilakäytöllisesti että työllistävässä mielessä. Lähinnä Meritaito Oy voisi vahvistaa Pärnäisten asemaa ja työllistää muutaman miehen lisää. Usealla muulla toimijalla on välillistä kiinnostusta käyttää Pärnäisten meriliikennekeskusta ydintoimintansa erilaisten apu- ja oheispalveluiden tukipisteenä Pärnäisten kehitysmahdollisuudet lähinnä matkailutoiminnan näkökulmasta Kuten todettiin, on Pärnästen potentiaalia ja kehitysmahdollisuuksia matkailuelinkeinon vahvistajana jo usean vuoden ajan mietitty, sekä yksityisten toimijoiden puolesta että kunnan toimeksiantona. Näiden selvitysten tulokset ja alustavat suunnitelmat on esitetty arkkitehti Aaro Söderlundin oheisessa liitteessä. Pöyry CM Oy Göran Eriksson Liite: Arkkitehti Aaro Söderlundin laatima lausunto

43 LIITE LAUSUNTO Liikenneviraston Pärnäsin kartoitukseen liittyen ASIA: Pärnäsin VTS-keskuksen toiminnan siirtäminen Turkuun - arvio keinoista korvata menetettävät työpaikat Pärnäsissä Viitaten liikenneviraston johtaja Matti Aaltosen yhteydenottoon , liikenneviraston pääjohtaja Juhani Tervalan Pöyrylle osoitettuun kartoituspyyntöön sekä vanhempi konsulentti Göran Erikssonin (Pöyry CM Oy) ASOY:lle esittämään lausuntopyyntöön pyydän lausua seuraavaa: TAUSTA Mikäli Nauvon VTS-asema toiminta päätetään teknisistä, kokonaistaloudellisista ja toiminnallista syistä lakkauttaa, on Saaristolain velvoite osoittaa tilalle korvaavia työtilaisuuksia. Tällöin on hyödynnettävä alueen luontaisia etuja; sijaintia, vapautuvia tiloja, markkinoiden palvelukysyntää, pysyvien liiketoimintaedellytysten luomista, verkottumismahdollisuuksia jne. PÄRNÄS PÄRNÄINEN Pärnäs on saaristoliikenteen solmukohta Turun saariston keskellä, laivareittien ja Saaristotien risteyksessä, 70 km Turusta m laivaväylä johtaa Pärnäsistä etelään Utöseen ja Baltiaan, itään Turkuun ja Naantaliin, sekä pohjoiseen Uuteenkaupunkiin. - Yhteysalukset (syysk alk ilmaisia) lähtevät Pärnäsistä etelään Berghamniin, Nötöseen, Aspöseen, Jurmoon ja Utöseen (Eivor), sekä Nauvon eteläiseen saaristoon (Cheri / ilmatyynyalus). - Saaristotie johtaa Pärnäsistä länteen Korppoon kautta Ahvenanmaalle ja Kustaviin, sekä itään Nauvon kautta Naantaliin ja Paraisille. Vuorobusseilla Pärnäsistä pääsee useita kertoja päivässä Houtskariin, Korppooseen, Nauvoon, Paraisille, Kaarinaan, Turkuun ja Helsinkiin. - Pärnäsin leirintäalue on Nauvon ainoa. Siihen sisältyy kesäkauppa, -kioski ja - ravintola. Pärnäs on ainoalaatuinen julkisen saaristoliikenteen keskus, jolla on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Taitavasti menetellen Pärnäsin hub voi auttaa koko saaristoa. Tästä lähtökohdasta olemme jo vuosia pohtineet Pärnäsin kehitysmahdollisuuksia MKL:n organisatiomuutosten ja VTS-aseman jälkeen otimme asiassa yhteyttä johtaja Matti Aaltoseen. Saamiemme pääpiirustusten pohjalta arvioimme Pärnäsin VTS-keskukseen liittyvien tilojen käytettävyyttä. Seppo Virtasen kutsusta esittelin johtopäätöksemme MKL:n JoRyssä Pärnäsissä Seuraava esitys perustuu silloiselle materiaalille. YLEISTÄ Länsi-Turunmaan pohjois- ja eteläpuolella, Naantalissa ja Kemiönsaarella investoidaan paraikaa matkailuun. Näitä merkittäviä panostuksia (KultarantaMarina, -Resort ja -Golf, Naantalin kylpylä, Kasnäs, jne) voidaan seurata myös Länsi-Turunmaalla.

44 Pärnäs voi toimia läntisen saariston matkailun, veneilyn ja niiden oheispalveluiden uutena moottorina. Uusien matkailualan työpaikkojen luomisessa Pärnäsiin on pidettävä erityisesti silmällä sitä, ettei muualta samalla katoa saman verran työpaikkoja. Tähän on tarjolla kaksi apuneuvoa: 1) Saariston Suuri Rengastie (Naantali Kustavi Nauvo Turku, n. 270 km) on nyt auki vain muutamia kuukausia. Samaan aikaan kuin Archipelago VTSkeskus lakkaisi (n. 2012), odotetaan tuon Pärnäsin kautta kulkevan saariston pääreitin muuttuvan ympärivuotiseksi tieyhteydeksi. Uudistus tuo ympärivuotisia työpaikkoja koko reitin varrelle. 2) Edellisen pohjalta voidaan Pärnäsiin keskittää sellainen uusi monikirjoinen autolautta-, yhteysalus-, taksivene-, pienveneily-, sukellus-, purjehdus- ja matkailuautoilun palvelu- ja aktiviteettitarjonta, että se luo sellaisia ympärivuotista työpaikkoja, jotka eivät ole pois muualta saaristosta, vaan päinvastoin lisäävät työtilaisuuksia muuallakin. TORNIHOTELLI Tarkastelu kohdistuu ensin Pärnäsin päärakennuksen MKL:n hallussa olleeseen torniosaan. Rakennuksen matala itäpuoli on Merivartioston hallussa. Sitä seuraava tarkastelu ei koske. Pärnäsin lennonjohtotorni hallitsee saaristomaisemaa. Siitä saa 18-huoneisen, 36- paikkaisen hotellin seuraavin reunahuomioin: - Paikoitus, aulatilat, reseptio, keittäjän asunto, keittiö, ravintola, yksilinjainen sauna, sekä muut aputilat ovat jo olemassa. - Torniosaan on lisättävä elementtihissikuilu, joka voi osittain tukeutua olemassaoleviin ikkuna-aukkoihin. - Kahden majoituskerroksen yhteiskeittiöt ja -saniteettitilat sijaitsevat kaksoiskäytävien välissä, ja huoneet ulkosivuilla. - Kaksoiskäytävien tilalle esitetään rakennettaviksi majoitushuonekohtaisia kylpyhuoneita, ja yhteiskäyttöisten saniteettitilojen kohdalle vastaavasti avattavaksi uusi keskikäytävä. - Kokoustila voi sijaita tornissa majoituskerrosten yläpuolella. - Tornin huippua kruunaa SkyBar, jota maisemaparveke kiertää. Merenkulun hallinnon ja väylätuotannon työntekijät pääsevät yöpymään vanhaan tapaan hotelliyrittäjän kanssa tehtävällä pitkällä sopimuksella, joka tuo varmoja asiakkaita sesongin ulkopuolellakin. TORNIHOTELLIN HAASTEET Merivartioston ehdoton sulkeutuminen yleisöltä, Pärnäsin vähäinen meriveden desalinointikapasiteetti, tulevan jätevesilaitoksen alimitoitus sekä ilmastointilaitoksen puutteet ratkaistaan suunnittelun keinoin. Remontin mitoitus on tärkeää: liika säästäminen johtaa matkailijakotitasoiseen ratkaisuun, jonka työllistävä vaikutus on vähäinen ja tilapäinen. Liikainvestointi taas nostaa vuokran yli matkailuyrityksen maksukyvyn. Se tarkoittaa rakennuksen käyttöä Itämeren kansainvälisenä tutkimusyksikkönä taikka muuna julkisesti kustannet-

45 tuna / tuettuna laitoksena. Lisähaasteita ovat hotellikapasiteetin kysynnän suhdannevaihtelut, majoituskapasiteetin vähäisyys ja palvelutuotannon kapea-alaisuus. Pelkän hotellitoiminnan työllistämiskyky on rajoittunutta. Tarvitaan Pärnäsin toimenkuvan monipuolistamista. PÄRNÄSIN MUUT TOIMINNOT Ryhmämatkailu, vierassatama, tankkaus ja septi, venehuolto ja -kunnostus, veneiden talvisäilytys, purje- ja venekuomuala, sukellusmatkailu, meripelastusseurat, Ahvenanmaan ja Viron autolautat, venetaksit ja taksit, karavaanarit ja rekkaparkki työllistävät yhdessä ympärivuotisesti. RYHMÄMATKAILU Nyt bussiryhmät viedään päivässä lähes pysähtymättä läpi Suuren Rengastien (270 km). Tähän kaikille epätyydyttävään käytäntöön on johtanut sopivasti sijaitsevan, riittävän suuren majoitusliikkeen puute. Pärnäs sijaitsee juuri reitin puolivälissä. Sen tornin kapasiteetti (36 h) ei kuitenkaan riitä bussilastilliselle. Siksi petimäärä pitää nostaa yli 52:n. Tukholmassa on myytävänä 30-hengen hotellilaiva, jollainen nostaisi Pärnäsin kapasiteetin riittäväksi ilman lisärakentamista. Kun kaksipäiväisen Rengastien asiakkaat voivat shoppailla tunteja Saaristotien eri paikkakunnilla, paranee saariston talous ja työllisyys. SUOJASATAMA VIERASSATAMA VENEHUOLTO TALVISÄILYTYS - Yleiskaavassa Pärnäsin niemen pohjoispuolisko on Y-aluetta, jonka rantavyöhyke on satamaa (LV-1; 4,5 m väylä). - Pärnäsin niemen eteläpuolelle leirintäalueen (RM) yhteyteen on osoitettu paikka pienvenesatamalle (LV). Se ei ole toteuttamiskelpoinen tuuliolojen takia: myrsky voi siirtää rakennuksia ja rikkoa veneitä laituriin. Eikä yrittäjällä ole resursseja samankaltaisen aallonmurtajaan kuin on niemen pohjoispuolella. Niinpä jo 2008 pohdittiin venesataman sijoittamista viranomaissataman suojaan. - Taloustutkimuksen vierassatamien kävijätutkimuksen mukaan jokainen vähintään 6 tuntia viipynyt venekunta käytti 249 / käynti (Marina II 2009). Pärnäsissä 50 venepaikkaa 125 m laiturissaan tuottaisivat kesän viidessä ruuhkaviikossa Kun lähellä ei ole kilpailevia palveluntuottajia, kohdistuu tämä ostovoima niemen yrittäjiin. Venesatamatoiminta edellyttää konttoria, kahvilaa, saniteettitiloja sekä astian- ja vaatteidenpesulan. Kun saariston koulut, hoitolat, ravintolat ja matkailuyritykset tukeutuvat Pärnäsiin pesukapasiteettiin, ei pyykkiä tarvitse lähettää manterelle. Venesataman tukifasiliteetit on syytä toteuttaa synergisesti myös väylätuotannon tarpeita ajatellen. VENEIDEN TALVISÄILYTYS, KUNNOSTUS JA KORJAUS Veneilysesongin ulkopuolella pienvenesatamaan tarvitaan täydentävää aktiviteettia. Veneiden talvisäilytys- ja huoltokenttä luo talvellakin kassavirtaa, ja tuo hotellille

Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014

Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 13 Kokouksen avaus 14 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 15 16 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 17 Kemiönsaaren ajankohtaiset asiat 18 Saaristoliikenteen

Lisätiedot

Saaristomeren kansallispuisto Destination Örö. Destination Örö 1

Saaristomeren kansallispuisto Destination Örö. Destination Örö 1 Saaristomeren kansallispuisto Destination Örö Destination Örö 1 Laidunsaari linnake luontomatkailukohde Autio Örön saari toimi Rosalan tilojen laidunalueena 1800 -luvulla Saaren rakentaminen alkoi osana

Lisätiedot

LIITE 8. Luonnos 12.1.2010 K U T S U. Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari 7. 8.6.2010, Länsi-Turunmaa

LIITE 8. Luonnos 12.1.2010 K U T S U. Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari 7. 8.6.2010, Länsi-Turunmaa LIITE 8. Luonnos 12.1.2010 K U T S U Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari 7. 8.6.2010, Länsi-Turunmaa Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari Länsi-Turunmaalla Aika Paikka Järjestäjät

Lisätiedot

Hallinnonrajat ylittävä kokonaistarkastelu

Hallinnonrajat ylittävä kokonaistarkastelu Selvitys LVM/2252/02/2015 Valtiovarainministeriö 18.12.2015 VM118:00/2015 Aluehallintouudistuksen valmistelu ja taustaselvitys Kukin ministeriö laatii mahdollisimman yhteisestä näkökulmasta hallituksen

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015 IITIN KUNNAN MAAKUNNANVAIHTOESITYKSEN HYLKÄÄMINEN (VM/2013/00.01.01.00/2011) Iitin kunnan esitys Maakuntajakolaki

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Saaristoliikenne Saaristoliikenteen neuvottelukunta (SLNK) Varsinais-Suomen ELY keskus Sirpa Vanhala

Saaristoliikenne Saaristoliikenteen neuvottelukunta (SLNK) Varsinais-Suomen ELY keskus Sirpa Vanhala Saaristoliikenne Saaristoliikenteen neuvottelukunta (SLNK) Varsinais-Suomen ELY keskus Sirpa Vanhala 23.3.2015 1 23.3.2015 2 SLNK:n toiminta Merenkulkulaitokseen perustettiin 1993 Saaristoliikenteen neuvottelukunta,

Lisätiedot

Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari

Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari KUTSU Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari 6. 7.6.2011, Maalahti Aika Seminaari alkaa maanantaina 6.6.2011 klo 12.00 ja päättyy tiistaina 7.6.2011 klo 12.00 Paikka Ensimmäisenä päivänä Petalaxin

Lisätiedot

Saaristomeren biosfäärialue

Saaristomeren biosfäärialue Suojelu- ja kehittämistoiminta yhteensovitettuna! Saaristomeren biosfäärialue 25.5.2012 Korpoström Katja Bonnevier, koordinaattori www.saaristomerenbiosfaarialue.fi Mitä tarkoittaa biosfäärialue? Mikael

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen Asettamispäätös VM035:00/2012 16.5.2012 Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen 1 Asettaminen 2 Toimikausi 3 Tausta Valtiovarainministeriö on tänään

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.1.2014 2 TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA

Tekninen lautakunta 28.1.2014 2 TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekninen lautakunta 28.1.2014 2 TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekn. ltk. 1 Lavian kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.12.2013 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2014, taloussuunnitelman

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Liikennehallinnon virastouudistus

Liikennehallinnon virastouudistus Menetelmäpäivä 28.1.2010 Liikennehallinnon virastouudistus - Katri Eskola, Liikennevirasto Liikennehallinnon virastouudistus 1.1.2010 toimintansa aloitti Liikennevirasto, johon yhdistyivät kaikki kuljetusmuodot:

Lisätiedot

Yhteistyöstä kilpailukykyä meriklusteriin - mahdollisuudet valtionhallinnon tasolla. Sauli Ahvenjärvi Turku 27.5.2013

Yhteistyöstä kilpailukykyä meriklusteriin - mahdollisuudet valtionhallinnon tasolla. Sauli Ahvenjärvi Turku 27.5.2013 Yhteistyöstä kilpailukykyä meriklusteriin - mahdollisuudet valtionhallinnon tasolla Sauli Ahvenjärvi Turku 27.5.2013 Tulevaisuuden reaalinen kilpailukyky rakentuu olemassa olevan osaamisen pohjalle Kaikki

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Hyvä hallintomalli valtion erityistehtävää hoitavissa yhtiöissä ja niiden omistajaohjauksessa (7/2013) 204/54/2011 CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy, 10.6.2013.

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 Talousarvioesitys 2016 Perusväylänpito ja saaristoliikenne 3.11.2014 Matti Vehviläinen Varsinais Suomen ELY -keskus Liikenteen rahoituksen riittävyys TAE 2016 :ssa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen näkökulma

Lisätiedot

Logististen toimintojen kehittäminen Länsi-Uudellamaalla. Raportti, Syyskuu 2009

Logististen toimintojen kehittäminen Länsi-Uudellamaalla. Raportti, Syyskuu 2009 Logististen toimintojen kehittäminen Länsi-Uudellamaalla Raportti, Syyskuu 2009 Raportin sisältö 1. Länsi-Uudenmaan logistista asemaa koskevien taustaselvitysten tulokset 2. Ehdotus Länsi-Uudenmaan strategiaksi

Lisätiedot

Maakunnan litto euroa. TVÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö _

Maakunnan litto euroa. TVÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö _ TVÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö _ Päätös 18.2.2010 Jakelussa mainituile OHJELMIIN SITOMATTOMAN MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN ALUEELINEN JAKO VUONNA 2010 Valtioneuvosto on tänään, asian

Lisätiedot

MAL-aiesopimuksen toimeenpano ja seuranta Turun kaupunkiseudulla MAL-aiesopimusten seurantatyöpaja Vantaa 25.3.2013

MAL-aiesopimuksen toimeenpano ja seuranta Turun kaupunkiseudulla MAL-aiesopimusten seurantatyöpaja Vantaa 25.3.2013 MAL-aiesopimuksen toimeenpano ja seuranta Turun kaupunkiseudulla MAL-aiesopimusten seurantatyöpaja Vantaa 25.3.2013 25.3.2013 Kehittämispäällikkö Christina Hovi 1 Turun kaupunkiseudun MAL-aiesopimus Valtion

Lisätiedot

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto PÖYTÄKIRJA TURUN KAUPUNKISEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ OHJAUSRYHMÄ aika: torstai 7.11.2013 klo 9.15 11.00 paikka: Varsinais-Suomen liitto, Ratapihankatu 36, kokoushuone Tammi kutsutut: Jarkko Virtanen,

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 18.2.2016 ASEMAKAAVA Asemakaava koskee Kankaanpään kaupungin 12. kaupunginosan (Jyllinmäki) tilaa Kangastus 214-406-1-819. 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.1.2015 P22715 Ehdotusvaiheen palaute ja kaavan laatijan vastine 1 (39)

Lisätiedot

Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit

Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit SPEKin Perehdytys öljyntorjuntaan ja työturvallisuuteen -kurssi10.10.2015 Heli Haapasaari, Suomen ympäristökeskus (SYKE) Viranomaisten

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYNÄMÄEN KUNTA 1.1 KATTELUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E27437 PÄIVÄYS: 8.1. 2015, TARK. 4.9. 2015 Sweco Ympäristö Oy MYNÄMÄEN KUNTA Katteluksen

Lisätiedot

Sijoituskohde Toimistokiinteistö Voimalaitoksentie 50, 29200 Harjavalta. 18.6.2015 Luottamuksellinen 1

Sijoituskohde Toimistokiinteistö Voimalaitoksentie 50, 29200 Harjavalta. 18.6.2015 Luottamuksellinen 1 Sijoituskohde Toimistokiinteistö Voimalaitoksentie 50, 29200 Harjavalta 18.6.2015 Luottamuksellinen 1 Sijainti Osoite Alue Voimalaitoksentie 50, 29200 Harjavalta Kohde sijaitsee Nakkilan kunnassa Harjavallan

Lisätiedot

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi Kaupunginhallitus 214 20.10.2014 Kaupunginhallitus 235 03.11.2014 Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi 1466/10.03.02/2014 Kaupunginhallitus 20.10.2014

Lisätiedot

HAUKIVEDEN-HAAPASELÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS RYKINNIEMEN ALUEELLE

HAUKIVEDEN-HAAPASELÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS RYKINNIEMEN ALUEELLE Tiemassaaren Kyläyhdistys r.y 12.1.2011 1(5) Ilpo Vellonen, Pajulahdentie 11, 58900 Rantasalmi Puh. 040-5617460 Sähköposti: ilpo.vellonen@pp.inet.fi Rantasalmen kunnanhallitukselle HAUKIVEDEN-HAAPASELÄN

Lisätiedot

Vastuutahot/laki Pelastuslaitos omalla alueellaan maalla ja merellä Syke tai heidän määräämänsä taho aavalla selällä tapahtuvissa onnettomuuksissa Elykeskus avustaa ja ohjaa Kunnat osallistuvat tarvittaessa

Lisätiedot

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 8.2.2012 LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

Myöntämisperusteiden päivitys 22.9.2014 / LUONNOS. Paraisten kaupungin Nauvon, Korppoon, Houtskarin, Norrskatan ja Iniön saariin liikennöivät lautat,

Myöntämisperusteiden päivitys 22.9.2014 / LUONNOS. Paraisten kaupungin Nauvon, Korppoon, Houtskarin, Norrskatan ja Iniön saariin liikennöivät lautat, ETUAJO-OIKEUDET MAANTIELAUTOILLE JA YHTEYSALUKSILLE Myöntämisperusteiden päivitys 22.9.2014 / LUONNOS Maantielautat, joille etuajo-oikeus voidaan myöntää: Paraisten kaupungin Nauvon, Korppoon, Houtskarin,

Lisätiedot

KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.06.2014 Kolarin kunta -

Lisätiedot

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 MUONIO Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.8.2014 Seitap Oy 2014 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Mitoituksen päivitys 2013 1 Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Vuoreksen kaupunginosa on lähtenyt jo rakentumaan. Vuoreskeskus on ensimmäisiltä osiltaan rakentunut ja myös muita

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO RAUTAVAARA (41) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO RAUTAVAARA (41) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 27.2.2015 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 1.12.2015 1355/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO RAUTAVAARA (41) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302c NAKKILAN KUNTA SÄKKIMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

Kaava-alue sijaitsee Träskissä Houtskarin Näsbyn eteläpuolella (punainen rengas).

Kaava-alue sijaitsee Träskissä Houtskarin Näsbyn eteläpuolella (punainen rengas). MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 14.10.2015 PARAINEN HOUTSKARI TRÄSK, BRÄNDHOLM RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen: Turku-Masku-Nousiainen- Mynämäki. 7.4.2015, Nousiainen

Joukkoliikenteen järjestäminen: Turku-Masku-Nousiainen- Mynämäki. 7.4.2015, Nousiainen Joukkoliikenteen järjestäminen: Turku-Masku-Nousiainen- Mynämäki 7.4.2015, Nousiainen Miksi täällä tänään? Mynämäki-Masku-Nousiainen-Raisio-Turku liikennettä koskevat liikennöintisopimukset (3kpl) ovat

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 1 Aluehallinto uudistui 1.1.2010 Valtion aluehallinnon viranomaisten rooleja, tehtäviä,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

Kaavaehdotus II oli nähtävillä 1.8. 3.9.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 10 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet.

Kaavaehdotus II oli nähtävillä 1.8. 3.9.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 10 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet. Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Kaavaehdotus II oli nähtävillä 1.8. 3.9.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 10 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet. Sisällysluettelo

Lisätiedot

7.5.2015 Tiedoksi ^fd^i ^'. ^ / i~

7.5.2015 Tiedoksi ^fd^i ^'. ^ / i~ VALTIOVARAINMINISTERIÖ.^y Kunta- ja aluehallinto-osasto IITIN KUNTA.. Asianro ^öf^_ ^L^fW^l Päätös Saapunut _^Z_/.. _.S^/20/^ -/-/20.. 7/-^0- - 7.5.2015 Tiedoksi ^fd^i ^'. ^ / i~ /^?, ^^ ^ T Iitin

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 237 19.05.2014 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle UPM Kymmene Oyj:n hakemukseen Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro 66/10/2 asetetun määräajan pidentämiseksi 507/11.01.01.01/2014

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220 Luonnosvaiheen vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 Luonnosvaiheen vastineet

Lisätiedot

Etelä Suomen näkökulmasta

Etelä Suomen näkökulmasta Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Aluerakenteen kh kehitys Etelä Suomen näkökulmasta Suunnittelujohtaja Ari Pietarinen 25.11.2013 Etelä Suomen aluerakenne 2030 Asuminen, ympäristö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) 4 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi ja tonttien myymiseksi (Kaartinkaupunki, Kasarmitori, tontit

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liitolle Turun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksesta

Lausunto Varsinais-Suomen liitolle Turun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksesta Tekninen lautakunta 48 21.05.2014 Kaupunginhallitus 252 02.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liitolle Turun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksesta 236/10.05.01/2014 TEKLA 48 Tekninen

Lisätiedot

Maakuntauudistus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Maakuntauudistus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Maakuntauudistus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 22.2.2016 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus edistää Yrittäjyyttä, työmarkkinoiden toimintaa, osaamista ja kulttuuria Liikennejärjestelmän toimivuutta ja liikenteen

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Kysely Savitaipaleen kunnan venesatama-alueista YHTEENVETO

SAVITAIPALEEN KUNTA Kysely Savitaipaleen kunnan venesatama-alueista YHTEENVETO 1 (5) LIITE 1 30.12.2009 0620-D3757 SAVITAIPALEEN KUNTA Kyselyjä lähetetty 250 kpl Kyselyyn vastanneita 6 kpl Vastausprosentti 18 % 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista edustaa veneilytilannettanne parhaiten?

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

271110.02.03.0012014 Kittilän kunnanhallitus Valtatie 15 99100 Kittilä

271110.02.03.0012014 Kittilän kunnanhallitus Valtatie 15 99100 Kittilä LAPIN LIITTO LAUSUNTO 18.12.2014 271110.02.03.0012014 Kittilän kunnanhallitus Valtatie 15 99100 Kittilä Viite: Lausuntopyyntö 21.11.2014 Lausunto Kittilän kunnan Levin kortteleiden kaavam u utosl uon n

Lisätiedot

Valtion verkkolaskutilastot

Valtion verkkolaskutilastot Valtion verkkolaskutilastot Kum. Q1-Q2, myyntilaskut 3.8.216 Verkkolaskun lähetysprosentin vertailu 216 Q1-Q2 Hallinnonaloittan Hallinnonalojen sisällä kirjanpitoyksiköittäin (mukana hallinnonalat, joissa

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO NAANTALIN KYLPYLÄN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ PYSÄKÖINTISELVITYS

NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO NAANTALIN KYLPYLÄN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ PYSÄKÖINTISELVITYS NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO NAANTALIN KYLPYLÄN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ PYSÄKÖINTISELVITYS Toukokuu 2008 NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO 1 (5) NAANTALIN KYLPYLÄN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5178 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kankaanpään keskustan kulttuurikortteli ei ole toteutunut voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Korttelin alueella

Lisätiedot

Malmin lentoasemaselvitys ja Tapanila

Malmin lentoasemaselvitys ja Tapanila Malmin lentoasemaselvitys ja Tapanila Mitä nyt ehdotetaan? 22.10.2007 1 Ohjelma Esitys: Malmi luontoharrastajan näkökulmasta Taustaa Sijainti ja Tapanila-Seuran kannanotot Uusin esitys MLY:n ehdotus Keskustelua

Lisätiedot

Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari / liikenteen näkökulma. Maantielautat

Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari / liikenteen näkökulma. Maantielautat MUISTIO 1 (7) Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari / liikenteen näkökulma 1 Saaristoliikenne Liikenneasioita koskeva esitelmä valtakunnallisessa saaristo-, vesistöja rannikkoseminaarissa 7.-8.6.2010

Lisätiedot

Saariston liikennepalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa

Saariston liikennepalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa Saariston liikennepalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa Liikenneneuvos Eeva Linkama, LVM Saaristoliikenteen neuvottelukunta 11.11.2014 Selvityksen taustalla on vuoden 2012 liikennepoliittinen selonteko

Lisätiedot

UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT

UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT Näilta tahoilta on pyydetty lausuntoa 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Lausuntoaikaa on 20.3.2015 saakka. Uudenmaan Jäsenkunnat Askolan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

(SLMV) Kalastuksenvalvojien valtakunnalliset jatkokoulutuspäivät 9.6.2015

(SLMV) Kalastuksenvalvojien valtakunnalliset jatkokoulutuspäivät 9.6.2015 Suomenlahden merivartiosto (SLMV) Kalastuksenvalvojien valtakunnalliset jatkokoulutuspäivät 9.6.2015 Kapteeniluutnantti Tuomas Luukkonen Sisällys Merivartiosto osana Rajavartiolaitosta Suomenlahden merivartiosto

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Tetriniemi) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

21.5.2015. Maija-Riitta Kontio

21.5.2015. Maija-Riitta Kontio 21.5.2015 Maija-Riitta Kontio Porvoon Kilpilahti Maija-Riitta kontio 1.6.2015 Konsultointivyöhyke Neste Oyj 2 km Borealis Polymers Oy 2 km StyroChem Finland Oy 1,5 km Innogas Oy AB Kulloo 1,5 km Oy Aga

Lisätiedot

SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA

SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.10.2013 SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 13.05.2013 Markku Savolainen Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013 Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 1 Kiinnostaako seudulle sijoittuminen nyt tai ensi vuonna? Markkinatutkimus keväällä 2011: noin 3000

Lisätiedot

MARA. pitkän aikavälin näkymät erinomaiset Mara-alalle neljäs vaikea vuosi. Jouni Vihmo, ekonomisti 29.9.2015

MARA. pitkän aikavälin näkymät erinomaiset Mara-alalle neljäs vaikea vuosi. Jouni Vihmo, ekonomisti 29.9.2015 pitkän aikavälin näkymät erinomaiset Mara-alalle neljäs vaikea vuosi Jouni Vihmo, ekonomisti 9.9.15 Kohti neljättä taantumavuotta kulutusvetoinen kasvu ei tartu investointituotteita vievään Suomeen Päätoimialojen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

HAKEMUS 16.1 0.2007. Tarvittaessa lisätietoja asiassa antaa Jouni Puhakka, gsm 040-50 6363 8 tai jouni.puhakka@lindstro~ninvest.fi.

HAKEMUS 16.1 0.2007. Tarvittaessa lisätietoja asiassa antaa Jouni Puhakka, gsm 040-50 6363 8 tai jouni.puhakka@lindstro~ninvest.fi. * Lindström v HAKEMUS C-?,!. "Q-$:j.,.c*,.g./ew- 16.1 0.2007 HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE Lindström Oy suunnittelee Konalassa osoitteessa Ristipellontie 14, Helsinki sijaitsevan palvelukeskuskiinteistönsä

Lisätiedot

Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari

Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari KUTSU Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari 3. 4.6.2013, Porvoo Aika Seminaari alkaa maanantaina 3.6.2013 klo 12.00 ja päättyy tiistaina 4.6.2013 klo 12.00 Paikka Taidetehdas, Läntinen Aleksanterinkatu

Lisätiedot

TUULIVOIMAHANKKEIDEN VIRANOMAISPROSESSEISTA

TUULIVOIMAHANKKEIDEN VIRANOMAISPROSESSEISTA TUULIVOIMAHANKKEIDEN VIRANOMAISPROSESSEISTA Pirkanmaan tuulivoimaseminaari Tampere, Komediateatteri Pirkanmaan ELY-keskus, yks.pääll. Hannu Wirola Viranomaisprosesseihin vaikuttavia seikkoja Suurten tuulivoimalayksiköiden

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan matkailun koordinointi

Länsi-Uudenmaan matkailun koordinointi Länsi-Uudenmaan matkailun koordinointi Alueellisen organisoitumisen mahdollisuudet Asiat Länsi-Uudenmaan matkailun ongelmat Alueelliset organisointimallit muualla Suomessa Haastattelut kesä-elokuu 2009

Lisätiedot

Soinlahden teollisuusalueen kehittäminen - Synergiapuisto -hanke

Soinlahden teollisuusalueen kehittäminen - Synergiapuisto -hanke 1 (2) 23.8.2011 Soinlahden teollisuusalueen kehittäminen - Synergiapuisto -hanke Hanke tiivistetysti Hanke sisältää Soinlahden teollisuusalueen suunnittelun ja liikennejärjestelyjen toteutuksen sekä puu-

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma 26.9.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma Yleistä: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on vahvistanut 21.12.2011 toimialueelleen joukkoliikennelain 4 :ssä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Pohjanlahden meriliikenteen palvelutason kehittäminen 31.1.2012

Pohjanlahden meriliikenteen palvelutason kehittäminen 31.1.2012 Pohjanlahden meriliikenteen palvelutason kehittäminen 31.1.2012 Suomalaisen merenkulun erityispiirteitä Suomalainen saaristo maailmanmittakaavassa ainutlaatuinen ja laaja, lisäksi rannikko on erittäin

Lisätiedot

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA 07.10.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI Suunnittelualue sijaitsee Jämin palvelukeskuksen

Lisätiedot

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Puhelinhaastatteluissa esiin nousseet osaamisen kehittämisen tarpeet Projektiassistentti Paula Sovelius TäsmäProto-hanke

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus mukana arjessa

Varsinais-Suomen ELY-keskus mukana arjessa Varsinais-Suomen ELY-keskus mukana arjessa Yhteistyötä asiakkaiden ja alueen hyväksi Osaavalla työvoimalla menestykseen Houkuttelevalla toimintaympäristöllä uusia asukkaita ja yrityksiä Kehittyvällä ruokaketjulla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 102 18.11.2014. 102 Asianro 7308/10.03.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 102 18.11.2014. 102 Asianro 7308/10.03.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) 102 Asianro 7308/10.03.02.01/2014 Kuopion kaupungin uimahalli- ja jäähallipalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas Konsernipalvelu

Lisätiedot

Ajankohtaista meriväylillä ja talvimerenkulussa Simo Kerkelä/ Keijo Jukuri. Kalajoki 15.11.2013

Ajankohtaista meriväylillä ja talvimerenkulussa Simo Kerkelä/ Keijo Jukuri. Kalajoki 15.11.2013 Ajankohtaista meriväylillä ja talvimerenkulussa Simo Kerkelä/ Keijo Jukuri Kalajoki 15.11.2013 Toteutuksessa olevat väylien kehittämishankkeet Perämerellä Pietarsaaren 11 metrin väylähanke Pietarsaaren

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Valtiovarainministeriö TUVE-hanke 03/2012 TUVE - esityksen sisältö 1. Mitä hallinnon turvallisuusverkolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO Kohde ja suunnittelualue Liesjärven yleiskaava Dnro: 138/2004 Liesjärven yleiskaava-alue käsittää Liesjärventien

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Mikä on liikennejärjestelmäsuunnitelma ja miksi sitä tehdään? Liikennejärjestelmä sisältää liikenteen kokonaisuuden,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot