Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Liikenne- ja viestintäministeriölle VTS-TOIMINTOJEN SIIRTO TURUN SAARISTOSTA TURUN KAUPUNKIIN Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt saaristoasiain neuvottelukunnan lausunnon VTS-toimintojen siirrosta Turun saaristosta Turun kaupunkiin. Liikenneviraston suunnitelman tarkoitus on keskittää Länsi-Suomen VTStoiminnot (VTS=Vessel Trafic Service) Länsi-Turunmaalta, Porista ja Vaasasta Turkuun. Järjestelyllä tavoitellaan henkilöstöhallinnollisia, taloudellisia ja toiminnallisia etuja. Liikenne- ja viestintäministeriö voi alusliikennepalvelulain (623/2005) mukaisena toimivaltaisena viranomaisena tehdä alusliikennepalvelulain nojalla päätöksen Länsi-Suomen kolmen VTS-keskuksen yhdistämisestä ja uuden meriliikennekeskuksen perustamisesta Turkuun. Muutos merkitsisi 24 työpaikan siirtoa Turun saaristosta mantereelle. Saaristolaki (494/81) velvoittaa valtion pyrkimään säilyttämään työpaikkansa saaristossa sekä toimimaan muutoinkin saariston elävänä säilyttämisen puolesta. Hallitusten hyväksymät turvallisuuspoliittiset selonteot ovat 2000-luvulla merkinneet sitä, että Turun saaristo on menettänyt Länsi-Turunmaan Gyltössä ja Utössä sekä Kemiönsaaren Örössa 100 puolustushallinnon työpaikkaa alkujaan olemassa olevista n. 140 työpaikasta. Työpaikkamenetyksillä on pysyvät vaikutukset Länsi-Turunmaan kaupungin verotuloihin sekä yksityisiin ja julkisiin palveluihin. Lisäksi Turun saaristo on menettänyt vuosien varrella yhteen laskettuna suuren määrän rajavartioston, merenkulun sekä vero-, työ-, tulli-, poliisi-, väestörekisteri- ja tiehallinnon alojen työpaikkoja. Saaristoasiain neuvottelukunta esitti kirjeissään hallinnon ja aluekehityksen ministerivaliokunnalle ja valtioneuvoston asettamalle alueellistamisen koordinointiryhmälle, että puolustusvoimien työpaikkamenetyksiä Turun saaristossa kompensoidaan valtion toimintojen alueellistamistoimilla. Neuvottelukunta vastusti lausunnoissaan ja liikenneministeri Anu Vehviläiselle VTS-keskuksen siirtoa Turun

10 saaristosta Turun kaupunkiin tehden puolestaan esityksen, että mahdollisesti tarvittava toimintojen keskitys toteutettaisiin Nauvossa. Työpaikkojen siirtohanke pysäytettiin tuolloin laajan vastustuksen vuoksi. Valtioneuvoston hyväksymän saaristo-ohjelman ja valtioneuvoston hyväksymän saaristopoliittisen periaatepäätöksen mukaan valtion työpaikkavähennykset saaristossa pyritään korvaamaan siirtämällä valtion muita työpaikkoja saaristoon valtion alueellistamisprosessilla.. Puolustusvoimain asettama maaherra Rauno Saaren johtama laajapohjainen työryhmä etsi 2000-luvun puolivälissä Turun saaristoon siirrettäviä valtion työpaikkoja, joilla korvattaisiin puolustusvoimien työpaikkamenetyksiä, mutta niitä ei löytynyt. Tämä korostaa saaristossa jo nyt olemassa olevien toimintojen ja työpaikkojen säilyttämisen ja kehittämisen ehdotonta tärkeyttä. Merenkulkua koskevien toimintojen luonteva sijoituspaikka on juuri saaristo, jossa väestö on saanut aina merkittävän osan toimeentuloaan merenkulusta. Yhdessä merivartioston henkilöstön kanssa Pärnäisissä on yli n. 35 merenkulkuun liittyvää työpaikkaa, mikä tekee siitä elinvoimaisen saaristokeskuksen. Merenkulun toimintojen sijainti Länsi-Turunmaalla ja lisäkeskittäminen sinne hyödyttäisi koko Turun talousaluetta. Turun seudun vankka meriosaaminen antaa vahvan pohjan Länsi-Turunmaan toimipisteen kehittämiselle. Toimivat tietoliikenne- ja liikenneyhteydet Länsi-Turunmaan ja Turun välillä antavat erinomaiset mahdollisuudet myös verkostomaiselle työskentelylle Turun seudulla. Edellä olevaan viitaten saaristoasiain neuvottelukunta a) vastustaa VTS-keskustyöpaikkojen siirtoa saaristosta Länsi- Turunmaalta Turun kaupunkiin saaristolain ja valtioneuvoston saaristopoliittisten linjausten kanssa ristiriidassa olevana hankkeena ja b) esittää, että mikäli meriliikenteen ohjaus keskitetään Länsi-Suomessa yhteen uuteen keskukseen, tämä keskus sijoitetaan Turun saaristoon Länsi-Turunmaalle alueellistamistoimena puolustusvoimien ja muiden valtion suurten työpaikkavähennysten kompensoimiseksi. Varapuheenjohtaja, kunnanjohtaja Jorma Turunen Pääsihteeri, neuvotteleva virkamies Jorma Leppänen

11 TIEDOKSI: Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen Liikenneministeri Anu Vehviläinen Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Työministeri Anni Sinnemäki Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors Valtiosihteeri Riitta Nevamäki Kansliapäällikkö Erkki Virtanen Erityisavustaja Antti Törmänen Alivaltiosihteeri Heikki Aurasmaa Alueellistamisen koordinaatioryhmä: Puheenjohtaja, valtiosihteeri Juha Luukko, VM Pääsihteeri, neuvotteleva virkamies Ilpo Takanen, VM Varsinais-Suomen Liitto Varsinais-Suomen ELY-Keskus Länsi-Turunmaan kaupunki

12 Lausuntoyhteenveto, 1 (4) LPO / LPA Tero Jokilehto Julkinen LVM/345/02/2010 Lausuntoyhteenveto; suunnitelma siirtää VTS-toiminnot ja Turku Radio Länsi- Turunmaalta, Porista ja Vaasasta Turkuun Lausuntopyynnön jakelu ja lausunnonantajat Esitysluonnoksesta on pyydetty lausunnot seuraavilta tahoilta: Alueellistamisen koordinaatioryhmä, Ahvenanmaan maakunnan hallitus, Saaristoasiain neuvottelukunta, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kuntaliitto, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto, Meriliikenneohjaajat ry, Suomen Laivameklariliitto ry, Suomen Matkustajalaivayhdistys ry, Suomen Merimies-Unioni SMU ry, Suomen Satamaliitto, Suomen Yrittäjät ry, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, Satamaoperaattorit ry, Suomen Varustamot ry, Suomen Konepäällystöliitto, Suomen Laivanpäällystöliitto, ympäristöministeriö, Työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, oikeusministeriö, Sisäasiainministeriö, puolustusministeriö, Rajavartiolaitos, Porin kaupunki, Länsi-Turunmaan kaupunki, Turun kaupunki, Vaasan kaupunki, Satakuntaliitto, Varsinais-Suomen liitto, Pohjanmaan liitto ja Senaatti-kiinteistöt. Lausunnon asiasta antoivat seuraavat tahot: valtiovarainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, puolustusministeriö, Rajavartiolaitos, Ahvenanmaan maakunnan hallitus, Varsinais-Suomen liitto, Liikennevirasto, Suomen Kuntaliitto, Pohjanmaan liitto, Suomen Varustamot ry, Suomen Satamaliitto ry, Länsi-Turunmaan kaupunki, Satamaoperaattorit ry, Saaristoasian neuvottelukunta Meriliikenneohjaajat ry ja Senaatti-kiinteistöt. Lausuntojen pääasiallinen sisältö Annetuissa lausunnoissa sekä kannatettiin että vastustettiin suunnitelmaa siirtää VTS-toiminnot ja Turku Radio Länsi-Turunmaalta, Porista ja Vaasasta Turkuun. Esitystä vastustivat ne alueet, joilta toimintoja oltaisiin siirtämässä Turkuun. Esitystä kannattivat tai suhtautuivat neutraalisti ne viranomaistahot, elinkeinoelämä ja työntekijöiden edustajat, jotka asiasta lausuivat. Alueellistamisen koordinaatioryhmä käsittelee tätä asiaa kokouksessaan Alla on tarkempi erittely lausuntojen sisällöstä. Kooste annetuista lausunnoista Valtiovarainministeriö: Valtiovarainministeriö katsoi lausunnossaan, että valtiovarainministeriön budjettiosasto ottaa tarvittaessa liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ja muiden ministeriöiden hallinnonalojen osalta kantaa METO-toimijoiden toimintojen Turkuun keskittämiseen ja henkilöstömääriin määrärahakehys- ja talousarvioprosessien yhteydessä. Lisäksi valtiovarainministeriö katsoi, että myös Senaattikiinteistöiltä tulee pyytää lausunto. Liikenne- ja viestintäministeriö Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Yliopistonkatu 5 PL 31 (09) Helsinki Valtioneuvosto

13 2 (4) Puolustusministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö: Ahvenanmaan maakunnan hallitus: Rajavartiolaitos: Varsinais-Suomen liitto: Liikennevirasto: Suomen Kuntaliitto: Puolustusministeriö katsoi, että VTS toimintojen siirtämiselle Länsi-Turunmaalta, Porista ja Vaasasta Turkuun ei ole estettä. Lisäksi puolustusministeriö katsoi, että Turku paikkakuntana tukee METO yhteistyötä ja tiivistäisi yhteydenpitoa erityisesti Merivoimien kanssa. Työ- ja elinkeinoministeriö pitää lausunnossaan perusteltuna esitystä meriliikenteen valvontaan liittyvien VTS-toimintojen siirtämistä Länsi- Turunmaalta, Porista ja Vaasasta Turkuun. Työ- ja elinkeinoministeriö katsoo, että mahdollisia kriisitilanteita silmällä pitäen on tärkeätä, että meripelastustilanteissa kaikki virka-apuviranomaiset ovat samassa paikassa. Se nopeuttaa pelastustoiminnan käynnistämistä ja hoitamista. Ahvenanmaan maakunnan hallitus totesi, että sillä ei ole huomautettavaa suunnitelmaan keskittää toiminnot Turkuun. Rajavartiolaitos puolsi lausunnossaan vahvasti VTS toimintojen ja Turku Radion siirtämistä Länsi-Turunmaalta, Porista ja Vaasasta Turkuun. Toimintojen keskittäminen tehostaa meriturvallisuustoimintoja ja tukee merkittävästi meripelastustoimen tehtävien johtamista. Rajavartiolaitos katsoo lisäksi, että yhteisen keskuksen myötä on saavutettavissa merkittävää parannusta meriturvallisuuden ja meripelastustoiminnan kannalta erityisesti suuronnettomuustilanteiden varalta. Suunnitelman toteutumisen myötä koko merialueen osalta saavutettaisiin yhtenäinen tilanne alueellisten vastuuviranomaisten toimiessa yhteisissä tiloissa. Merialueen turvallisuuden lisäksi yhteiset tilat edesauttavat myös muun viranomaisyhteistyön kehittämistä. Mikäli Liikenneviraston osalta hanke VTS toimintojen keskittämisestä Turkuun ja siellä Port Centeriin ei toteudu, raukeaa myös Rajavartiolaitoksen sitoutuminen em. hankkeeseen. Varsinais-Suomen liitto piti tärkeänä vahvistaa Turkua meriliikenteen valvonnan keskuksena. Toisaalta Varsinais-Suomen liitto piti tärkeänä Pärnäisten tukikohdan säilyttämistä. Varsinais-Suomen liiton mielestä valtion toimenpitein pitää minimoida VTS-toimintojen mahdollisesta siirrosta johtuvat aluepoliittiset vaikutukset. Liikenne- ja viestintäministeriön tulee huolehtia, että väylien kunnostuksesta vastaava Meritaito Oy tai muut valtion viranomaiset lisäävät läsnäoloaan Pärnäisissä. Toimipistettä on kehitettävä ja sinne tulee tehdä tarvittavat investoinnit. Liikennevirasto toteaa lausunnossaan, että se lämpimästi kannattaa esitystä VTS-toimintojen siirtämisestä Länsi-Turunmaalta, Porista ja Vaasasta Turkuun. Yhteisessä päivystyskeskuksessa mahdollistetaan aito viranomaisyhteistyö meripelastuksen ja muiden viranomaisten kanssa, kuten on tapahtunut Helsingin meriliikenne- ja johtamiskeskuksessa. Suomen Kuntaliitolla ei ollut huomautettavaa suunnitelman suhteen.

14 3 (4) Pohjanmaan liitto: Pohjanmaan liitto katsoo lausunnossaan, että liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenneviraston, sisäasiainministeriön, Rajavartiolaitoksen ja valtiovarainministeriön tulee yhdessä laatia ehdotus toimenpiteistä, joiden avulla Vaasan VTS-keskuksen toiminta voitaisiin turvata. Pohjanmaan liitto edellyttää lausunnossaan, että Liikennevirasto aloittaa tarvittavan henkilöstön rekrytoinnin Vaasan VTS-keskuksen toiminnan turvaamiseksi. Lisäksi Pohjanmaan liitto katsoo lausunnossaan, että VTS-keskuksen pitäminen Vaasassa on meriturvallisuuden kannalta tarpeellista. Satamaoperaattorit: Satamaoperaattorit ry katsoi, että suunnitelmaa käsittelevässä muistiossa on esitelty varsin kattavasti sen henkilöstöön, viranomaisyhteistyöhön, taloudelliseen tehokkuuteen ja turvallisuuteen liittyviä näkökohtia ja vaikutuksia. Lausunnossa todetaan lisäksi, että lähes kaikki siirrosta koituvat seuraukset puoltavat vahvasti suunnitelman toteuttamista. Länsi-Turunmaan kaupunki: Saaristoasian neuvottelukunta: Suomen Varustamot ry: Suomen Satamaliitto: Meriliikenneohjaajat: Länsi-Turunmaan kaupunki totesi lausunnossaan, että se vastustaa jyrkästi esitystä VTS-keskuksen siirtämisestä Pärnäisistä Turkuun. Siirto merkitsisi jälleen valtion työpaikkojen vähenemistä saaristossa, mikä on ristiriidassa saaristolain pyrkimysten kanssa. Pärnäisten VTS-keskus 24 työntekijällään on saaristo-olosuhteissa suuri työpaikka, jonka siirtäminen Turkuun olisi saaristolle kova isku. Saaristoasian neuvottelukunta vastustaa lausunnossaan VTS-keskustyöpaikkojen siirtoa saaristosta Länsi-Turunmaalta Turun kaupunkiin saaristolain ja valtioneuvoston saaristopoliittisten linjausten kanssa ristiriidassa olevana hankkeena ja esittää, että mikäli meriliikenteen ohjaus keskitetään Länsi- Suomessa yhteen uuteen keskukseen, tämä keskus sijoitetaan Turun saaristoon Länsi-Turunmaalle alueellistamistoimena puolustusvoimien ja muiden valtion suurten työpaikkavähennysten kompensoimiseksi. Suomen Varustamot ry katsoo, että suunnitelma VTS-toimintojen keskittämiseksi Turkuun on kannatettava hanke. Lisäksi Suomen Varustamot ottaa esille myös mahdollisuuden keskittää muitakin toimintoja mahdollisesti perustettavaan keskukseen. Suomen Satamaliitto kannattaa esitystä keskittää alusliikennepalvelut ja Turku Radion toiminnot perusteilla olevaan Turku Port Centerin tiloihin. Palvelut tulee yhdenmukaistaa valtakunnallisesti siten, että rannikon eri alueilla ei ole eroavaisuuksia palvelutuotannon tasossa tai laadussa. Meriliikenneohjaajat kannattavat lausunnossaan voimakkaasti Nauvon toimipisteen siirtämistä Turkuun. Porin toimipisteen osalta kannanotto ei ole yhtä vahva, mutta silti myönteinen Porin toimipisteen siirrolle Turkuun.

15 4 (4) Meriliikenneohjaajat ottavat laajasti kantaa niihin asioihin, mitkä heidän näkemyksensä mukaan puoltavat esitettyä toimintojen keskittämistä. Senaatti-kiinteistöt: Senaatti-kiinteistöt toteaa lausunnossaan, että haluavat tarjota tilapalveluja tässä muutostilanteessa. Liitteet Annetut lausunnot (16 kappaletta)

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Liikennevirasto PL HELSINKI Pöyry CM Oy PL 5 (Jaakonkatu 3) Vantaa Kotipaikka Vantaa Y-tunnus Päiväys Sivu 1 Yhteyshenkilö: Göran Eriksson, KTM, INS Puh. (0) , Faksi (0) Selvitys Pärnäisten meriliikennekeskuksen kehitysmahdollisuuksista Liikennevirasto on pyytänyt Pöyry CM Oy:tä alustavasti selvittämään Länsi-Turunmaan kaupungin Nauvon Pärnäisissä sijaitsevan ns. meriliikennekeskuksen kehittämismahdollisuuksia kartoittamalla eri potentiaalisten toimijoiden kiinnostusta ja konkreettisia suunnitelmia. 1. Pärnäisten meriliikennekeskuksen tämänhetkinen tilanne a) Nauvon Pärnäisten meriliikennekeskuksessa toimivat tänään seuraavat tahot: - Liikennevirasto (VTS-asema) - Rajavartiosto, Länsi-Suomen merivartiosto - Meritaito Oy - Öljyntorjuntaviranomaiset (ELY-keskus ja aluepelastuslaitos) b) Pärnäisten rakennuskanta sekä näiden toimijoiden käytössä olevat tilat marraskuussa 2010 (perustuu Merivartioston antamiin tietoihin): Keskusrakennus: - Rajavartiosto, Länsi-Suomen merivartiosto 515 m2 - Liikennevirasto ja Meritaito Oy 418 m2 - Näiden käyttäjien yhteiset tilat (mm. majoitus- ja ruokailutilat) 544 m2 Yhteensä m2 Muut rakennukset - Entinen ilmatyynyalushalli, merivartiosto 122 m2 - Uusi huoltohalli, merivartiosto 412 m2 - Väyläasema, Meritaito Oy 389 m2 - Öljyntorjuntakalustovaja, pelastusviranomaiset 455 m2 Yhteensä Kaikkien rakennusten pinta-alat yhteensä (a + b) m m2

39 c) Pärnäisten meriliikennekeskuksessa toimivien viranomaisten ja yhtiöiden henkilövahvuudet: - Meritaito Oy 4 tp. - Merivartiosto 20 tp. - Liikennevirasto 23 tp. - Yhteisten palveluiden tuotannossa 4 tp. Työpaikkoja Pärnäisissä yhteensä per : 44 kpl. 2. Potentiaalisten toimijoiden kehityssuunnitelmat Pöyry CM on toimeksiannon mukaisesti pikaisella aikataululla kartoittanut tiettyjen potentiaalisten käyttäjien tämänhetkistä kiinnostusta Pärnäisten meriliikennekeskusta kohtaan. Saadut vastaukset ovat epäviralliset ja perustuvat joko kyseisen vastaajan spontaaneihin ajatuksiin tai kyseisen viraston/yhteisön tai yhtiön alustaviin suunnitelmiin. Kyselyn yhteydessä on korostettu, ettei mistään konkreettisista tiloista ole kysymys, vaan halutaan yleisellä tasolla selvittää, minkälaista ja minkä laajuista toimintaa puolipitkällä eli n. 2-4 vuoden tähtäimellä voisi sijoittua Pärnäisten meriliikennekeskuksen yhteyteen. Kyselyiden yhteydessä voitiin vastaajien yleisinä ja osittain yhteisinä huomioina todeta seuraavaa: - Suhteellisen nopeasti tapahtuva tekninen kehitys sekä palveluiden ja työsuoritusten kilpailuttamisen aiheuttamat epävarmuustekijät vaikeuttavat monen elinkeinon ja toimintamuodon pitkäjänteistä suunnittelua. Tämä taas aiheuttaa sen, ettei löydy päätöksentekovalmiuksia eikä taloudellista pohjaa pitkän tähtäimen investointiohjelman laatimiseen, esim. uuden toimipisteen avaamisen tai tilainvestoinnin tekemisen osalta. - Monet toimijat toivovat erilaisia tuki- ja aputoimintoja nimenomaan Pärnäisten alueelle, lähinnä sen erinomaisen sijainnin ja hyvien maa- ja vesiyhteyksien ansiosta. Samalla korostetaan sen sataman ja laituripaikkojen suurta myönteistä merkitystä. Kartoituksen suunnittelun yhteydessä todettiin, että Pärnäisten kehitysmahdollisuuksia ja potentiaalisia kasvamisedellytyksiä voidaan tarkastella kahdelta näkökulmalta: - (a) Valtiovallan tai valtiollisten laitosten, viranomaisten ja julkisten tahojen tai näiden omistamien tai läheisessä yhteistyössä toimivien yhtiöiden tai yhteisöjen suunnitelmien ja kiinnostuksen kartoitus - (b) Kaupallisiin intresseihin perustuvien, lähinnä yksityisten toimijoiden ja yhtiöiden kiinnostuksen kartoitus. On kuitenkin todettava, että näiden palvelutuottajaryhmien välinen raja ei ole selvä, vaan monet aikaisemmin selkeästi valtion tai julkisen sektorin toimintapiiriin kuuluvat operaattorit eivät enää hoida tehtäviään monopoliaseman turvin, vaan joutuvat kilpailun avautumisen myötä toimimaan markkinoiden ehdoilla. Liikennevirastolta saatujen tietojen perusteella todettiin, että Pärnäisten edellytyksiä Länsi- Turunmaan ja Saaristomeren matkailun ja virkistystoiminnan keskuksena oli tutkittu jo aikaisemmin paikallisen arkkitehdin Aaro Söderlundin toimesta. Tältä osin Pöyry CM Oy on pyytänyt Sö-

40 derlundia täydentämään ja tarkentamaan aikaisemmin tehtyjä selvityksiään, koska ajanpuutteen vuoksi ei ole ollut mahdollista käynnistää uutta kattavaa kartoitusta. Söderlund esittää tämän lähinnä matkailuun liittyvän osion näkemyksiä erillisessä liitteessä (Liite 1). Pöyry CM Oy ei ota kantaa Söderlundin visioihin eikä siten vastaa Söderlundin esittämistä Pärnäisten kehitysnäkemyksistä. Todettakoon kuitenkin, ettemme myöskään näe mitään ristiriitaisuuksia Söderlundin suunnitelmien ja muilta haastattelemiltamme tahoilta saatujen ajatusten, ideoiden ja toivomusten kanssa. Söderlundin suunnitelmien mahdollinen toteutus edellyttää kuitenkin joitakin sisäisiä uudelleenjärjestelyjä esim. tilojen, pihapiirin ja laitureiden käytön suhteen esim. turvallisuussyistä Merenkulkualalla toimivien tahojen kiinnostus Pöyry CM Oy on suorittanut kartoituksen lähinnä em. a)-kohtaan kuuluvien, lähinnä merenkulkualalla toimivien valtiovallan tai valtiollisten laitosten, viranomaisten ja julkisten tahojen tai näiden omistamien tai läheisessä yhteistyössä toimivien yhtiöiden kiinnostuksesta. Tärkeimpien tahojen ja toimijoiden vastaukset: - Meritaito Oy, Meriväylien huolto ja ylläpito/ Jouni Koivu, Turku Nykyinen toiminta jatkuu entisellään ja mainittavaa tarvetta sen laajentamiseen ei ole. Lähitulevaisuudessa tullaan nähtävästi lisäämään huoltomiesten lukumäärä nykyisestä 4:stä 6:teen. Lisätilantarvetta ei ole. Saaristomeren väylien huolto- ja ylläpitotoimintaa tullaan lähivuosina kilpailuttamaan, joten Meritaito Oy:n toiminnan tarkkaa laajuutta ja roolia ei voi varmuudella ennustaa. - Varsinais-Suomen ELY-keskus, yhteysalusliikenteen ohjaus ja tilaus / Kari Höglund, Turku Pärnäinen on tärkeä solmukohta Saaristomeren yhteysalusliikenteelle, ja ELY-keskus vastaa ja koordinoi toimintaa sekä tilaa tarvittavat kuljetuspalvelut. ELY-keskuksella ei sen takia ole missään yhteysalusten liikennöintialueilla omaa henkilökuntaa eikä omia tiloja, mutta näkee mielellään että palveluiden tuottajat voivat tarjota asiakkailleen eli matkustajille hyvät odotustilat ja muut oheispalvelut. - Rajavartiosto, Länsi-Suomen Merivartiosto, komentajakapteeni Kari Reponen, Turku Pärnäinen on merivartiostolle tärkeä tukikohta, ja sen painoarvoa on lisätty rakentamalla viime vuonna valmistuneen n. 400 m2:n huoltohallin. Nykyinen miesvahvuus ja tilantarve pysyvät näillä näkymin muuttumattomina. Nykyisten tilojen käyttöä voidaan tarvittaessa muuttaa sopimalla muiden toimijoiden ja vuokranantajan kanssa, mikäli turvallisuusnäkökohdat voidaan huomioida. - Finferries Oy, lossiliikennepalveluiden tuottaja/ toimitusjohtaja Mats Rosin, Turku Finferries Oy on kilpailutuksen kautta äskettäin saanut maantielossiliikenteen operointivastuun mm. Saaristotien lossien osalta vuoteen 2022 saakka. Finferries Oy:llä on pari huoltomiestä ja pienehkö huoltopiste Nauvossa ja lisätarvetta ei ole, koska lossien laajempia huolto- ja korjaustoimenpiteitä joudutaan tekemään telakoilla.

41 - Öljyntorjuntaviranomaiset: Suomen Ympäristökeskus / Jukka Rintama, Helsinki ELY- keskus, Eero Laru, Turku Varsinais-Suomen pelastuslaitos, Heikki Niemi, Turku Pärnäisissä on tällä hetkellä passiivinen öljyntorjuntaan tarvittavan kaluston varasto/varikko. Koska öljyntorjuntatoiminnan riskianalyysit selvästi osoittavat, että Suomenlahti ja lähinnä sen itäinen osa ovat öljyvahinkojen osalta riskialttiita merialueita, tullaan lähivuosina eniten panostamaan sen alueen torjuntavalmiuden parantamiseen, esim. Porvoon seudulla. Konkreettisia suunnitelmia Saaristomeren öljyntorjuntavalmiuden kohentamiseksi esim. uusien tukikohtien muodossa ei ole. - Finpilot Oy, luotsauspalvelut, palvelu- ja kuljetusjohtaja Jarkko Saulio, Helsinki Yhtiön lähin luotsausasema sijaitsee Utössä, ja Paraisten Lillmälössä toimii pienehkö miehittämätön lähinnä henkilö- ja tavarakuljetusten tukipiste. Pärnäisten osalta ei ole mitään suunnitelmia. - Suomen Meripelastusseura, Turun osasto / pj. Seppo Nousiainen, Turku Pärnästen tiloja ja palveluita käytetään jonkin verran jo tällä hetkellä, ja esim. majoitus- ja ruokailupalveluita tarvitaan jatkossakin. Meripelastuseura on valmis laajempaan yhteistyöhön, mutta pysyvää omaa miehitystä ei tarvita. - Alfons Håkans Oy, linjajohtaja Jari Talja, Turku Hinaus- ja pelastusalalla toimivalla yhtiöllä ei ole konkreettisia suunnitelmia Pärnäsiten suhteen, sillä toiminnan painopisteet ovat Hangossa ja Turussa. Saaristomerellä ja Nauvon alueella on vain satunnaisia toimeksiantoja, jotka eivät edellytä mitään erityistä tukikohtaa, - Rederi Rosita Ab, yhteysalusliikennettä, omistaja Eivor Jensen, Kaarina Yhteistyö kiinnostaa yleisellä tasolla, sillä kiinteän palvelupisteen perustaminen Pärnäisiin on ollut harkinnassa. Tarkempaa tietoa ei annettu tässä vaiheessa. - Arctia Saaristovarustamo Oy, liiketoimenjohtaja Veijo Huikka, Turku Yhtiö harjoittaa yhteysalusliikennettä Turunmaan saaristossa, tällä hetkellä yhdellätoista aluksella. Huolto- ja korjaustoimenpiteet hoidetaan Turussa sijaitsevan Latokarin omassa toimipisteessä. Pärnäisten osalta ei ole mitään suunnitelmia. - Suomen Saaristolaivat Oy, johtaja Eero Laaksonen, Turku Yhtiöllä ei ole mitään suunnitelmia Pärnäisten suhteen.

42 Yhteenvetona voidaan todeta, että nykyiset toimijat tulevat jatkamaan toimintaansa nykyisessä laajuudessa sekä tilakäytöllisesti että työllistävässä mielessä. Lähinnä Meritaito Oy voisi vahvistaa Pärnäisten asemaa ja työllistää muutaman miehen lisää. Usealla muulla toimijalla on välillistä kiinnostusta käyttää Pärnäisten meriliikennekeskusta ydintoimintansa erilaisten apu- ja oheispalveluiden tukipisteenä Pärnäisten kehitysmahdollisuudet lähinnä matkailutoiminnan näkökulmasta Kuten todettiin, on Pärnästen potentiaalia ja kehitysmahdollisuuksia matkailuelinkeinon vahvistajana jo usean vuoden ajan mietitty, sekä yksityisten toimijoiden puolesta että kunnan toimeksiantona. Näiden selvitysten tulokset ja alustavat suunnitelmat on esitetty arkkitehti Aaro Söderlundin oheisessa liitteessä. Pöyry CM Oy Göran Eriksson Liite: Arkkitehti Aaro Söderlundin laatima lausunto

43 LIITE LAUSUNTO Liikenneviraston Pärnäsin kartoitukseen liittyen ASIA: Pärnäsin VTS-keskuksen toiminnan siirtäminen Turkuun - arvio keinoista korvata menetettävät työpaikat Pärnäsissä Viitaten liikenneviraston johtaja Matti Aaltosen yhteydenottoon , liikenneviraston pääjohtaja Juhani Tervalan Pöyrylle osoitettuun kartoituspyyntöön sekä vanhempi konsulentti Göran Erikssonin (Pöyry CM Oy) ASOY:lle esittämään lausuntopyyntöön pyydän lausua seuraavaa: TAUSTA Mikäli Nauvon VTS-asema toiminta päätetään teknisistä, kokonaistaloudellisista ja toiminnallista syistä lakkauttaa, on Saaristolain velvoite osoittaa tilalle korvaavia työtilaisuuksia. Tällöin on hyödynnettävä alueen luontaisia etuja; sijaintia, vapautuvia tiloja, markkinoiden palvelukysyntää, pysyvien liiketoimintaedellytysten luomista, verkottumismahdollisuuksia jne. PÄRNÄS PÄRNÄINEN Pärnäs on saaristoliikenteen solmukohta Turun saariston keskellä, laivareittien ja Saaristotien risteyksessä, 70 km Turusta m laivaväylä johtaa Pärnäsistä etelään Utöseen ja Baltiaan, itään Turkuun ja Naantaliin, sekä pohjoiseen Uuteenkaupunkiin. - Yhteysalukset (syysk alk ilmaisia) lähtevät Pärnäsistä etelään Berghamniin, Nötöseen, Aspöseen, Jurmoon ja Utöseen (Eivor), sekä Nauvon eteläiseen saaristoon (Cheri / ilmatyynyalus). - Saaristotie johtaa Pärnäsistä länteen Korppoon kautta Ahvenanmaalle ja Kustaviin, sekä itään Nauvon kautta Naantaliin ja Paraisille. Vuorobusseilla Pärnäsistä pääsee useita kertoja päivässä Houtskariin, Korppooseen, Nauvoon, Paraisille, Kaarinaan, Turkuun ja Helsinkiin. - Pärnäsin leirintäalue on Nauvon ainoa. Siihen sisältyy kesäkauppa, -kioski ja - ravintola. Pärnäs on ainoalaatuinen julkisen saaristoliikenteen keskus, jolla on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Taitavasti menetellen Pärnäsin hub voi auttaa koko saaristoa. Tästä lähtökohdasta olemme jo vuosia pohtineet Pärnäsin kehitysmahdollisuuksia MKL:n organisatiomuutosten ja VTS-aseman jälkeen otimme asiassa yhteyttä johtaja Matti Aaltoseen. Saamiemme pääpiirustusten pohjalta arvioimme Pärnäsin VTS-keskukseen liittyvien tilojen käytettävyyttä. Seppo Virtasen kutsusta esittelin johtopäätöksemme MKL:n JoRyssä Pärnäsissä Seuraava esitys perustuu silloiselle materiaalille. YLEISTÄ Länsi-Turunmaan pohjois- ja eteläpuolella, Naantalissa ja Kemiönsaarella investoidaan paraikaa matkailuun. Näitä merkittäviä panostuksia (KultarantaMarina, -Resort ja -Golf, Naantalin kylpylä, Kasnäs, jne) voidaan seurata myös Länsi-Turunmaalla.

44 Pärnäs voi toimia läntisen saariston matkailun, veneilyn ja niiden oheispalveluiden uutena moottorina. Uusien matkailualan työpaikkojen luomisessa Pärnäsiin on pidettävä erityisesti silmällä sitä, ettei muualta samalla katoa saman verran työpaikkoja. Tähän on tarjolla kaksi apuneuvoa: 1) Saariston Suuri Rengastie (Naantali Kustavi Nauvo Turku, n. 270 km) on nyt auki vain muutamia kuukausia. Samaan aikaan kuin Archipelago VTSkeskus lakkaisi (n. 2012), odotetaan tuon Pärnäsin kautta kulkevan saariston pääreitin muuttuvan ympärivuotiseksi tieyhteydeksi. Uudistus tuo ympärivuotisia työpaikkoja koko reitin varrelle. 2) Edellisen pohjalta voidaan Pärnäsiin keskittää sellainen uusi monikirjoinen autolautta-, yhteysalus-, taksivene-, pienveneily-, sukellus-, purjehdus- ja matkailuautoilun palvelu- ja aktiviteettitarjonta, että se luo sellaisia ympärivuotista työpaikkoja, jotka eivät ole pois muualta saaristosta, vaan päinvastoin lisäävät työtilaisuuksia muuallakin. TORNIHOTELLI Tarkastelu kohdistuu ensin Pärnäsin päärakennuksen MKL:n hallussa olleeseen torniosaan. Rakennuksen matala itäpuoli on Merivartioston hallussa. Sitä seuraava tarkastelu ei koske. Pärnäsin lennonjohtotorni hallitsee saaristomaisemaa. Siitä saa 18-huoneisen, 36- paikkaisen hotellin seuraavin reunahuomioin: - Paikoitus, aulatilat, reseptio, keittäjän asunto, keittiö, ravintola, yksilinjainen sauna, sekä muut aputilat ovat jo olemassa. - Torniosaan on lisättävä elementtihissikuilu, joka voi osittain tukeutua olemassaoleviin ikkuna-aukkoihin. - Kahden majoituskerroksen yhteiskeittiöt ja -saniteettitilat sijaitsevat kaksoiskäytävien välissä, ja huoneet ulkosivuilla. - Kaksoiskäytävien tilalle esitetään rakennettaviksi majoitushuonekohtaisia kylpyhuoneita, ja yhteiskäyttöisten saniteettitilojen kohdalle vastaavasti avattavaksi uusi keskikäytävä. - Kokoustila voi sijaita tornissa majoituskerrosten yläpuolella. - Tornin huippua kruunaa SkyBar, jota maisemaparveke kiertää. Merenkulun hallinnon ja väylätuotannon työntekijät pääsevät yöpymään vanhaan tapaan hotelliyrittäjän kanssa tehtävällä pitkällä sopimuksella, joka tuo varmoja asiakkaita sesongin ulkopuolellakin. TORNIHOTELLIN HAASTEET Merivartioston ehdoton sulkeutuminen yleisöltä, Pärnäsin vähäinen meriveden desalinointikapasiteetti, tulevan jätevesilaitoksen alimitoitus sekä ilmastointilaitoksen puutteet ratkaistaan suunnittelun keinoin. Remontin mitoitus on tärkeää: liika säästäminen johtaa matkailijakotitasoiseen ratkaisuun, jonka työllistävä vaikutus on vähäinen ja tilapäinen. Liikainvestointi taas nostaa vuokran yli matkailuyrityksen maksukyvyn. Se tarkoittaa rakennuksen käyttöä Itämeren kansainvälisenä tutkimusyksikkönä taikka muuna julkisesti kustannet-

45 tuna / tuettuna laitoksena. Lisähaasteita ovat hotellikapasiteetin kysynnän suhdannevaihtelut, majoituskapasiteetin vähäisyys ja palvelutuotannon kapea-alaisuus. Pelkän hotellitoiminnan työllistämiskyky on rajoittunutta. Tarvitaan Pärnäsin toimenkuvan monipuolistamista. PÄRNÄSIN MUUT TOIMINNOT Ryhmämatkailu, vierassatama, tankkaus ja septi, venehuolto ja -kunnostus, veneiden talvisäilytys, purje- ja venekuomuala, sukellusmatkailu, meripelastusseurat, Ahvenanmaan ja Viron autolautat, venetaksit ja taksit, karavaanarit ja rekkaparkki työllistävät yhdessä ympärivuotisesti. RYHMÄMATKAILU Nyt bussiryhmät viedään päivässä lähes pysähtymättä läpi Suuren Rengastien (270 km). Tähän kaikille epätyydyttävään käytäntöön on johtanut sopivasti sijaitsevan, riittävän suuren majoitusliikkeen puute. Pärnäs sijaitsee juuri reitin puolivälissä. Sen tornin kapasiteetti (36 h) ei kuitenkaan riitä bussilastilliselle. Siksi petimäärä pitää nostaa yli 52:n. Tukholmassa on myytävänä 30-hengen hotellilaiva, jollainen nostaisi Pärnäsin kapasiteetin riittäväksi ilman lisärakentamista. Kun kaksipäiväisen Rengastien asiakkaat voivat shoppailla tunteja Saaristotien eri paikkakunnilla, paranee saariston talous ja työllisyys. SUOJASATAMA VIERASSATAMA VENEHUOLTO TALVISÄILYTYS - Yleiskaavassa Pärnäsin niemen pohjoispuolisko on Y-aluetta, jonka rantavyöhyke on satamaa (LV-1; 4,5 m väylä). - Pärnäsin niemen eteläpuolelle leirintäalueen (RM) yhteyteen on osoitettu paikka pienvenesatamalle (LV). Se ei ole toteuttamiskelpoinen tuuliolojen takia: myrsky voi siirtää rakennuksia ja rikkoa veneitä laituriin. Eikä yrittäjällä ole resursseja samankaltaisen aallonmurtajaan kuin on niemen pohjoispuolella. Niinpä jo 2008 pohdittiin venesataman sijoittamista viranomaissataman suojaan. - Taloustutkimuksen vierassatamien kävijätutkimuksen mukaan jokainen vähintään 6 tuntia viipynyt venekunta käytti 249 / käynti (Marina II 2009). Pärnäsissä 50 venepaikkaa 125 m laiturissaan tuottaisivat kesän viidessä ruuhkaviikossa Kun lähellä ei ole kilpailevia palveluntuottajia, kohdistuu tämä ostovoima niemen yrittäjiin. Venesatamatoiminta edellyttää konttoria, kahvilaa, saniteettitiloja sekä astian- ja vaatteidenpesulan. Kun saariston koulut, hoitolat, ravintolat ja matkailuyritykset tukeutuvat Pärnäsiin pesukapasiteettiin, ei pyykkiä tarvitse lähettää manterelle. Venesataman tukifasiliteetit on syytä toteuttaa synergisesti myös väylätuotannon tarpeita ajatellen. VENEIDEN TALVISÄILYTYS, KUNNOSTUS JA KORJAUS Veneilysesongin ulkopuolella pienvenesatamaan tarvitaan täydentävää aktiviteettia. Veneiden talvisäilytys- ja huoltokenttä luo talvellakin kassavirtaa, ja tuo hotellille

LAUSUNTO RIKOSSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ ALUEELLISTAMISSELVITYKSESTÄ

LAUSUNTO RIKOSSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ ALUEELLISTAMISSELVITYKSESTÄ Dnro LAUSUNTO 6.11.2009 13/00/2009 Rikosseuraamusvirastolle LAUSUNTO RIKOSSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ ALUEELLISTAMISSELVITYKSESTÄ Rikosseuraamusvirasto on pyytänyt henkilöstöjärjestöiltä

Lisätiedot

Tätä julkaisua voi tilata: Varsinais-Suomen liitto Ratapihankatu 36 20100 Turku www.varsinais-suomi.fi

Tätä julkaisua voi tilata: Varsinais-Suomen liitto Ratapihankatu 36 20100 Turku www.varsinais-suomi.fi Lounais-Suomen saariston liikennejärjestelmäsuunnitelma Tätä julkaisua voi tilata: Varsinais-Suomen liitto Ratapihankatu 36 20100 Turku www.varsinais-suomi.fi Julkaisun GT-karttaotteet Karttakeskus Oy

Lisätiedot

Työryhmän raportti 2015. Helsinki-Malmin lentoasema Toiminnan jatkaminen. Malmi 1 työryhmä

Työryhmän raportti 2015. Helsinki-Malmin lentoasema Toiminnan jatkaminen. Malmi 1 työryhmä Helsinki-Malmin lentoasema Toiminnan jatkaminen Malmi 1 työryhmä Työryhmän raportti 2015 Esipuhe Liikenneministeri Paula Risikko antoi 4.12.2014 Trafille toimeksiannon koota Malmi 1 työryhmä selvittämään

Lisätiedot

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET VALTIONEUVOSTON KANSLIA VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET Työryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 12/2003 VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

Vuosaaren satamaa viimeistellään

Vuosaaren satamaa viimeistellään K &L 5/2008 Kaikki TALKOISIIN Vuosaaren satamaa viimeistellään 4 DB Schenker seminaari keskittyi ympäristökysymyksiin 10 Raahessa uudistetaan satamaa ja väyliä 13 Porin Satama jatkaa erikoistumista 14

Lisätiedot

TriK hanke. Kotka Kunda - Kronstadt välisen laivareitin matkustaja- ja rahtipotentiaalin selvitys.

TriK hanke. Kotka Kunda - Kronstadt välisen laivareitin matkustaja- ja rahtipotentiaalin selvitys. TriK hanke. Kotka Kunda - Kronstadt välisen laivareitin matkustaja- ja rahtipotentiaalin selvitys. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Kotka, 2013. Jari Hyyrynen, Pia Paukku ja Emmi Rantavuo. Sisällysluettelo

Lisätiedot

1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE. LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6. s.

1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE. LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6. s. 1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE s. 18-19 LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6 PERINTEET VELVOITTAVAT Turku on ikivanha logistiikkakeskus, joka

Lisätiedot

maaliskuu 08 Kauppa kamari Tampereen lehti MINUN KENTTÄNI Pertti Skogberg tuntee Tampere-Pirkkalan pintaa syvemmältä

maaliskuu 08 Kauppa kamari Tampereen lehti MINUN KENTTÄNI Pertti Skogberg tuntee Tampere-Pirkkalan pintaa syvemmältä 2 maaliskuu 08 MINUN KENTTÄNI Pertti Skogberg tuntee Tampere-Pirkkalan pintaa syvemmältä Tampereen Kauppa kamari lehti Nordea Pankki Suomi Oyj Haluatko pitää kiinni parhaista? Kynsien ja hampaiden sijaan

Lisätiedot

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista 1 Valtakunnallinen pyörämatkailureittityöryhmä 17.11.2003 Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Pyörämatkailupolitiikan tarve

Lisätiedot

kontrahti s. 18 Finnveran Tarja Tikkanen: Uudet tilat virkistävät ja haastavat kehittymään

kontrahti s. 18 Finnveran Tarja Tikkanen: Uudet tilat virkistävät ja haastavat kehittymään kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 2/2013 Finnveran Tarja Tikkanen: Uudet tilat virkistävät ja haastavat kehittymään s. 18 > Trafi sai Rovaniemellä uudet tilat ja palvelut s. 9 > Tällainen

Lisätiedot

Helsingin seudun lentokentän merkitys aluetalouden ja yritystoiminnan kannalta

Helsingin seudun lentokentän merkitys aluetalouden ja yritystoiminnan kannalta Helsingin seudun lentokentän merkitys aluetalouden ja yritystoiminnan kannalta Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen Eeva Kostiainen Seppo Laakso Toimeksiantaja: Ympäristöministeriö 06/2009 2 Sisällys

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE TIIVISTELMÄ Työn tavoitteena on ollut selvittää Etelä-Suomeen, Forssan seudulle, sijoitettavan lentokentän toimintaedellytykset sekä

Lisätiedot

Varsinais-Suomen laajakaistastrategia. -laajakaista kaikille, kaikkialla

Varsinais-Suomen laajakaistastrategia. -laajakaista kaikille, kaikkialla Varsinais-Suomen laajakaistastrategia -laajakaista kaikille, kaikkialla Varsinais-Suomen laajakaistastrategia Julkaisija: Varsinais-Suomen liitto ISBN 951-9054-84-7 2004 Kansikuva: Helkama Bica Hanko,

Lisätiedot

KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 6.4.15

KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 6.4.15 KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 2/11 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN SIDONNAISUUKSIEN JULKISTAMISTA KAUPUNGIN VERKKOSIVUILLA KOSKEVA ALOITE 994/00.01.01/13, 33/11/11 5 17/11 ALOITE LEIKKIPUISTOTOIMINNAN TURVAAMISEKSI

Lisätiedot

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA Timo Itäpuisto 31.8.2010 SISÄLTÖ: 1. TAUSTA...3 1.1. Yritysvaikutusten arviointi (YRVA) osana Saarijärven

Lisätiedot

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle tiedoksi seuraavien valtuustoaloitteiden käsittelytilanteen: Vuodelta 2007 siirtyneet:

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle tiedoksi seuraavien valtuustoaloitteiden käsittelytilanteen: Vuodelta 2007 siirtyneet: Kunnanhallitus 210 14.04.2009 Valtuusto 80 22.04.2009 Valtuustoaloitteet vuodelta 2008 1501/01/016/2009 KHALL 210 Kj:n esitys: Kunnanvaltuuston työjärjestys 5 3 mom: Kunnanhallituksen on vuosittain esitettävä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 SUOMEN LAUTTALIIKENNE -KONSERNI

VUOSIKERTOMUS JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 SUOMEN LAUTTALIIKENNE -KONSERNI VUOSIKERTOMUS JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 SUOMEN LAUTTALIIKENNE -KONSERNI 2 ǀ FINFERRIES 2013 Sisällysluettelo Konsernin yleiskuvaus................................................... 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO LÄHIMATKAILUA LUVIALLA

TURUN YLIOPISTO LÄHIMATKAILUA LUVIALLA TURUN YLIOPISTO LÄHIMATKAILUA LUVIALLA Lähimatkailua Luvialla Toimittaja Katriina Petrisalo Taitto ja kuvankäsittely Laura Tarkkio Karttojen digitointi Mikael Lähteenmäki Pohjakartta Maanmittauslaitos

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

Mann Lines panostaa Turkuun. Öljyntorjunnassa varautuminen on valttia. Suomalainen teräs matkaa maailmalle Turun kautta

Mann Lines panostaa Turkuun. Öljyntorjunnassa varautuminen on valttia. Suomalainen teräs matkaa maailmalle Turun kautta Mann Lines panostaa Turkuun Öljyntorjunnassa varautuminen on valttia Suomalainen teräs matkaa maailmalle Turun kautta Aboard 1/2015 16 Viime vuonna silliä tuotiin Orklan toimesta Suomeen noin puolen miljoonan

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet KUULEMISEN PALAUTE Kaupunkikehityslautakunta 9.10.2014 67 Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet Osallisilta pyydetyt lausunnot L1. Järvenpään elinkeino-

Lisätiedot

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Mikkeli vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Sisältö Tavoite... 3 Osallistaminen... 4 Menetelmä... 5 Tulokset... 6 Yhteenveto... 6 Alle 36-vuotiaat... 7 36-55-vuotiaat... 8 Yli 55-vuotiaat...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUOSIKERTOMUS 2013 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhtiön perustietoja 3 Toimintamme perustat 4 Yhteiskuntavastuu ja sen merkitys 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Innovaatioympäristö yhtiön menestyksen

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2006 Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 Elinkaarimallilla vauhditetaan esimerkiksi tierakentamista ja koulujen kunnostamista PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 17 Hilkka Heinonen (toim.) LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006 Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 17 Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö

Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö puhdasta energiaa huomiseen 4/09 Projektit Muonio, Pyhäjoki ja Ajos Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö Tuulivoima imagomarkkinoinnissa pääkirjoitus Pasi Tammivaara Puheenjohtaja, STY pasi.tammivaara@tuulivoimayhdistys.fi

Lisätiedot