Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Liikenne- ja viestintäministeriölle VTS-TOIMINTOJEN SIIRTO TURUN SAARISTOSTA TURUN KAUPUNKIIN Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt saaristoasiain neuvottelukunnan lausunnon VTS-toimintojen siirrosta Turun saaristosta Turun kaupunkiin. Liikenneviraston suunnitelman tarkoitus on keskittää Länsi-Suomen VTStoiminnot (VTS=Vessel Trafic Service) Länsi-Turunmaalta, Porista ja Vaasasta Turkuun. Järjestelyllä tavoitellaan henkilöstöhallinnollisia, taloudellisia ja toiminnallisia etuja. Liikenne- ja viestintäministeriö voi alusliikennepalvelulain (623/2005) mukaisena toimivaltaisena viranomaisena tehdä alusliikennepalvelulain nojalla päätöksen Länsi-Suomen kolmen VTS-keskuksen yhdistämisestä ja uuden meriliikennekeskuksen perustamisesta Turkuun. Muutos merkitsisi 24 työpaikan siirtoa Turun saaristosta mantereelle. Saaristolaki (494/81) velvoittaa valtion pyrkimään säilyttämään työpaikkansa saaristossa sekä toimimaan muutoinkin saariston elävänä säilyttämisen puolesta. Hallitusten hyväksymät turvallisuuspoliittiset selonteot ovat 2000-luvulla merkinneet sitä, että Turun saaristo on menettänyt Länsi-Turunmaan Gyltössä ja Utössä sekä Kemiönsaaren Örössa 100 puolustushallinnon työpaikkaa alkujaan olemassa olevista n. 140 työpaikasta. Työpaikkamenetyksillä on pysyvät vaikutukset Länsi-Turunmaan kaupungin verotuloihin sekä yksityisiin ja julkisiin palveluihin. Lisäksi Turun saaristo on menettänyt vuosien varrella yhteen laskettuna suuren määrän rajavartioston, merenkulun sekä vero-, työ-, tulli-, poliisi-, väestörekisteri- ja tiehallinnon alojen työpaikkoja. Saaristoasiain neuvottelukunta esitti kirjeissään hallinnon ja aluekehityksen ministerivaliokunnalle ja valtioneuvoston asettamalle alueellistamisen koordinointiryhmälle, että puolustusvoimien työpaikkamenetyksiä Turun saaristossa kompensoidaan valtion toimintojen alueellistamistoimilla. Neuvottelukunta vastusti lausunnoissaan ja liikenneministeri Anu Vehviläiselle VTS-keskuksen siirtoa Turun

10 saaristosta Turun kaupunkiin tehden puolestaan esityksen, että mahdollisesti tarvittava toimintojen keskitys toteutettaisiin Nauvossa. Työpaikkojen siirtohanke pysäytettiin tuolloin laajan vastustuksen vuoksi. Valtioneuvoston hyväksymän saaristo-ohjelman ja valtioneuvoston hyväksymän saaristopoliittisen periaatepäätöksen mukaan valtion työpaikkavähennykset saaristossa pyritään korvaamaan siirtämällä valtion muita työpaikkoja saaristoon valtion alueellistamisprosessilla.. Puolustusvoimain asettama maaherra Rauno Saaren johtama laajapohjainen työryhmä etsi 2000-luvun puolivälissä Turun saaristoon siirrettäviä valtion työpaikkoja, joilla korvattaisiin puolustusvoimien työpaikkamenetyksiä, mutta niitä ei löytynyt. Tämä korostaa saaristossa jo nyt olemassa olevien toimintojen ja työpaikkojen säilyttämisen ja kehittämisen ehdotonta tärkeyttä. Merenkulkua koskevien toimintojen luonteva sijoituspaikka on juuri saaristo, jossa väestö on saanut aina merkittävän osan toimeentuloaan merenkulusta. Yhdessä merivartioston henkilöstön kanssa Pärnäisissä on yli n. 35 merenkulkuun liittyvää työpaikkaa, mikä tekee siitä elinvoimaisen saaristokeskuksen. Merenkulun toimintojen sijainti Länsi-Turunmaalla ja lisäkeskittäminen sinne hyödyttäisi koko Turun talousaluetta. Turun seudun vankka meriosaaminen antaa vahvan pohjan Länsi-Turunmaan toimipisteen kehittämiselle. Toimivat tietoliikenne- ja liikenneyhteydet Länsi-Turunmaan ja Turun välillä antavat erinomaiset mahdollisuudet myös verkostomaiselle työskentelylle Turun seudulla. Edellä olevaan viitaten saaristoasiain neuvottelukunta a) vastustaa VTS-keskustyöpaikkojen siirtoa saaristosta Länsi- Turunmaalta Turun kaupunkiin saaristolain ja valtioneuvoston saaristopoliittisten linjausten kanssa ristiriidassa olevana hankkeena ja b) esittää, että mikäli meriliikenteen ohjaus keskitetään Länsi-Suomessa yhteen uuteen keskukseen, tämä keskus sijoitetaan Turun saaristoon Länsi-Turunmaalle alueellistamistoimena puolustusvoimien ja muiden valtion suurten työpaikkavähennysten kompensoimiseksi. Varapuheenjohtaja, kunnanjohtaja Jorma Turunen Pääsihteeri, neuvotteleva virkamies Jorma Leppänen

11 TIEDOKSI: Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen Liikenneministeri Anu Vehviläinen Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Työministeri Anni Sinnemäki Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors Valtiosihteeri Riitta Nevamäki Kansliapäällikkö Erkki Virtanen Erityisavustaja Antti Törmänen Alivaltiosihteeri Heikki Aurasmaa Alueellistamisen koordinaatioryhmä: Puheenjohtaja, valtiosihteeri Juha Luukko, VM Pääsihteeri, neuvotteleva virkamies Ilpo Takanen, VM Varsinais-Suomen Liitto Varsinais-Suomen ELY-Keskus Länsi-Turunmaan kaupunki

12 Lausuntoyhteenveto, 1 (4) LPO / LPA Tero Jokilehto Julkinen LVM/345/02/2010 Lausuntoyhteenveto; suunnitelma siirtää VTS-toiminnot ja Turku Radio Länsi- Turunmaalta, Porista ja Vaasasta Turkuun Lausuntopyynnön jakelu ja lausunnonantajat Esitysluonnoksesta on pyydetty lausunnot seuraavilta tahoilta: Alueellistamisen koordinaatioryhmä, Ahvenanmaan maakunnan hallitus, Saaristoasiain neuvottelukunta, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kuntaliitto, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto, Meriliikenneohjaajat ry, Suomen Laivameklariliitto ry, Suomen Matkustajalaivayhdistys ry, Suomen Merimies-Unioni SMU ry, Suomen Satamaliitto, Suomen Yrittäjät ry, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, Satamaoperaattorit ry, Suomen Varustamot ry, Suomen Konepäällystöliitto, Suomen Laivanpäällystöliitto, ympäristöministeriö, Työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, oikeusministeriö, Sisäasiainministeriö, puolustusministeriö, Rajavartiolaitos, Porin kaupunki, Länsi-Turunmaan kaupunki, Turun kaupunki, Vaasan kaupunki, Satakuntaliitto, Varsinais-Suomen liitto, Pohjanmaan liitto ja Senaatti-kiinteistöt. Lausunnon asiasta antoivat seuraavat tahot: valtiovarainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, puolustusministeriö, Rajavartiolaitos, Ahvenanmaan maakunnan hallitus, Varsinais-Suomen liitto, Liikennevirasto, Suomen Kuntaliitto, Pohjanmaan liitto, Suomen Varustamot ry, Suomen Satamaliitto ry, Länsi-Turunmaan kaupunki, Satamaoperaattorit ry, Saaristoasian neuvottelukunta Meriliikenneohjaajat ry ja Senaatti-kiinteistöt. Lausuntojen pääasiallinen sisältö Annetuissa lausunnoissa sekä kannatettiin että vastustettiin suunnitelmaa siirtää VTS-toiminnot ja Turku Radio Länsi-Turunmaalta, Porista ja Vaasasta Turkuun. Esitystä vastustivat ne alueet, joilta toimintoja oltaisiin siirtämässä Turkuun. Esitystä kannattivat tai suhtautuivat neutraalisti ne viranomaistahot, elinkeinoelämä ja työntekijöiden edustajat, jotka asiasta lausuivat. Alueellistamisen koordinaatioryhmä käsittelee tätä asiaa kokouksessaan Alla on tarkempi erittely lausuntojen sisällöstä. Kooste annetuista lausunnoista Valtiovarainministeriö: Valtiovarainministeriö katsoi lausunnossaan, että valtiovarainministeriön budjettiosasto ottaa tarvittaessa liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ja muiden ministeriöiden hallinnonalojen osalta kantaa METO-toimijoiden toimintojen Turkuun keskittämiseen ja henkilöstömääriin määrärahakehys- ja talousarvioprosessien yhteydessä. Lisäksi valtiovarainministeriö katsoi, että myös Senaattikiinteistöiltä tulee pyytää lausunto. Liikenne- ja viestintäministeriö Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Yliopistonkatu 5 PL 31 (09) Helsinki Valtioneuvosto

13 2 (4) Puolustusministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö: Ahvenanmaan maakunnan hallitus: Rajavartiolaitos: Varsinais-Suomen liitto: Liikennevirasto: Suomen Kuntaliitto: Puolustusministeriö katsoi, että VTS toimintojen siirtämiselle Länsi-Turunmaalta, Porista ja Vaasasta Turkuun ei ole estettä. Lisäksi puolustusministeriö katsoi, että Turku paikkakuntana tukee METO yhteistyötä ja tiivistäisi yhteydenpitoa erityisesti Merivoimien kanssa. Työ- ja elinkeinoministeriö pitää lausunnossaan perusteltuna esitystä meriliikenteen valvontaan liittyvien VTS-toimintojen siirtämistä Länsi- Turunmaalta, Porista ja Vaasasta Turkuun. Työ- ja elinkeinoministeriö katsoo, että mahdollisia kriisitilanteita silmällä pitäen on tärkeätä, että meripelastustilanteissa kaikki virka-apuviranomaiset ovat samassa paikassa. Se nopeuttaa pelastustoiminnan käynnistämistä ja hoitamista. Ahvenanmaan maakunnan hallitus totesi, että sillä ei ole huomautettavaa suunnitelmaan keskittää toiminnot Turkuun. Rajavartiolaitos puolsi lausunnossaan vahvasti VTS toimintojen ja Turku Radion siirtämistä Länsi-Turunmaalta, Porista ja Vaasasta Turkuun. Toimintojen keskittäminen tehostaa meriturvallisuustoimintoja ja tukee merkittävästi meripelastustoimen tehtävien johtamista. Rajavartiolaitos katsoo lisäksi, että yhteisen keskuksen myötä on saavutettavissa merkittävää parannusta meriturvallisuuden ja meripelastustoiminnan kannalta erityisesti suuronnettomuustilanteiden varalta. Suunnitelman toteutumisen myötä koko merialueen osalta saavutettaisiin yhtenäinen tilanne alueellisten vastuuviranomaisten toimiessa yhteisissä tiloissa. Merialueen turvallisuuden lisäksi yhteiset tilat edesauttavat myös muun viranomaisyhteistyön kehittämistä. Mikäli Liikenneviraston osalta hanke VTS toimintojen keskittämisestä Turkuun ja siellä Port Centeriin ei toteudu, raukeaa myös Rajavartiolaitoksen sitoutuminen em. hankkeeseen. Varsinais-Suomen liitto piti tärkeänä vahvistaa Turkua meriliikenteen valvonnan keskuksena. Toisaalta Varsinais-Suomen liitto piti tärkeänä Pärnäisten tukikohdan säilyttämistä. Varsinais-Suomen liiton mielestä valtion toimenpitein pitää minimoida VTS-toimintojen mahdollisesta siirrosta johtuvat aluepoliittiset vaikutukset. Liikenne- ja viestintäministeriön tulee huolehtia, että väylien kunnostuksesta vastaava Meritaito Oy tai muut valtion viranomaiset lisäävät läsnäoloaan Pärnäisissä. Toimipistettä on kehitettävä ja sinne tulee tehdä tarvittavat investoinnit. Liikennevirasto toteaa lausunnossaan, että se lämpimästi kannattaa esitystä VTS-toimintojen siirtämisestä Länsi-Turunmaalta, Porista ja Vaasasta Turkuun. Yhteisessä päivystyskeskuksessa mahdollistetaan aito viranomaisyhteistyö meripelastuksen ja muiden viranomaisten kanssa, kuten on tapahtunut Helsingin meriliikenne- ja johtamiskeskuksessa. Suomen Kuntaliitolla ei ollut huomautettavaa suunnitelman suhteen.

14 3 (4) Pohjanmaan liitto: Pohjanmaan liitto katsoo lausunnossaan, että liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenneviraston, sisäasiainministeriön, Rajavartiolaitoksen ja valtiovarainministeriön tulee yhdessä laatia ehdotus toimenpiteistä, joiden avulla Vaasan VTS-keskuksen toiminta voitaisiin turvata. Pohjanmaan liitto edellyttää lausunnossaan, että Liikennevirasto aloittaa tarvittavan henkilöstön rekrytoinnin Vaasan VTS-keskuksen toiminnan turvaamiseksi. Lisäksi Pohjanmaan liitto katsoo lausunnossaan, että VTS-keskuksen pitäminen Vaasassa on meriturvallisuuden kannalta tarpeellista. Satamaoperaattorit: Satamaoperaattorit ry katsoi, että suunnitelmaa käsittelevässä muistiossa on esitelty varsin kattavasti sen henkilöstöön, viranomaisyhteistyöhön, taloudelliseen tehokkuuteen ja turvallisuuteen liittyviä näkökohtia ja vaikutuksia. Lausunnossa todetaan lisäksi, että lähes kaikki siirrosta koituvat seuraukset puoltavat vahvasti suunnitelman toteuttamista. Länsi-Turunmaan kaupunki: Saaristoasian neuvottelukunta: Suomen Varustamot ry: Suomen Satamaliitto: Meriliikenneohjaajat: Länsi-Turunmaan kaupunki totesi lausunnossaan, että se vastustaa jyrkästi esitystä VTS-keskuksen siirtämisestä Pärnäisistä Turkuun. Siirto merkitsisi jälleen valtion työpaikkojen vähenemistä saaristossa, mikä on ristiriidassa saaristolain pyrkimysten kanssa. Pärnäisten VTS-keskus 24 työntekijällään on saaristo-olosuhteissa suuri työpaikka, jonka siirtäminen Turkuun olisi saaristolle kova isku. Saaristoasian neuvottelukunta vastustaa lausunnossaan VTS-keskustyöpaikkojen siirtoa saaristosta Länsi-Turunmaalta Turun kaupunkiin saaristolain ja valtioneuvoston saaristopoliittisten linjausten kanssa ristiriidassa olevana hankkeena ja esittää, että mikäli meriliikenteen ohjaus keskitetään Länsi- Suomessa yhteen uuteen keskukseen, tämä keskus sijoitetaan Turun saaristoon Länsi-Turunmaalle alueellistamistoimena puolustusvoimien ja muiden valtion suurten työpaikkavähennysten kompensoimiseksi. Suomen Varustamot ry katsoo, että suunnitelma VTS-toimintojen keskittämiseksi Turkuun on kannatettava hanke. Lisäksi Suomen Varustamot ottaa esille myös mahdollisuuden keskittää muitakin toimintoja mahdollisesti perustettavaan keskukseen. Suomen Satamaliitto kannattaa esitystä keskittää alusliikennepalvelut ja Turku Radion toiminnot perusteilla olevaan Turku Port Centerin tiloihin. Palvelut tulee yhdenmukaistaa valtakunnallisesti siten, että rannikon eri alueilla ei ole eroavaisuuksia palvelutuotannon tasossa tai laadussa. Meriliikenneohjaajat kannattavat lausunnossaan voimakkaasti Nauvon toimipisteen siirtämistä Turkuun. Porin toimipisteen osalta kannanotto ei ole yhtä vahva, mutta silti myönteinen Porin toimipisteen siirrolle Turkuun.

15 4 (4) Meriliikenneohjaajat ottavat laajasti kantaa niihin asioihin, mitkä heidän näkemyksensä mukaan puoltavat esitettyä toimintojen keskittämistä. Senaatti-kiinteistöt: Senaatti-kiinteistöt toteaa lausunnossaan, että haluavat tarjota tilapalveluja tässä muutostilanteessa. Liitteet Annetut lausunnot (16 kappaletta)

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Liikennevirasto PL HELSINKI Pöyry CM Oy PL 5 (Jaakonkatu 3) Vantaa Kotipaikka Vantaa Y-tunnus Päiväys Sivu 1 Yhteyshenkilö: Göran Eriksson, KTM, INS Puh. (0) , Faksi (0) Selvitys Pärnäisten meriliikennekeskuksen kehitysmahdollisuuksista Liikennevirasto on pyytänyt Pöyry CM Oy:tä alustavasti selvittämään Länsi-Turunmaan kaupungin Nauvon Pärnäisissä sijaitsevan ns. meriliikennekeskuksen kehittämismahdollisuuksia kartoittamalla eri potentiaalisten toimijoiden kiinnostusta ja konkreettisia suunnitelmia. 1. Pärnäisten meriliikennekeskuksen tämänhetkinen tilanne a) Nauvon Pärnäisten meriliikennekeskuksessa toimivat tänään seuraavat tahot: - Liikennevirasto (VTS-asema) - Rajavartiosto, Länsi-Suomen merivartiosto - Meritaito Oy - Öljyntorjuntaviranomaiset (ELY-keskus ja aluepelastuslaitos) b) Pärnäisten rakennuskanta sekä näiden toimijoiden käytössä olevat tilat marraskuussa 2010 (perustuu Merivartioston antamiin tietoihin): Keskusrakennus: - Rajavartiosto, Länsi-Suomen merivartiosto 515 m2 - Liikennevirasto ja Meritaito Oy 418 m2 - Näiden käyttäjien yhteiset tilat (mm. majoitus- ja ruokailutilat) 544 m2 Yhteensä m2 Muut rakennukset - Entinen ilmatyynyalushalli, merivartiosto 122 m2 - Uusi huoltohalli, merivartiosto 412 m2 - Väyläasema, Meritaito Oy 389 m2 - Öljyntorjuntakalustovaja, pelastusviranomaiset 455 m2 Yhteensä Kaikkien rakennusten pinta-alat yhteensä (a + b) m m2

39 c) Pärnäisten meriliikennekeskuksessa toimivien viranomaisten ja yhtiöiden henkilövahvuudet: - Meritaito Oy 4 tp. - Merivartiosto 20 tp. - Liikennevirasto 23 tp. - Yhteisten palveluiden tuotannossa 4 tp. Työpaikkoja Pärnäisissä yhteensä per : 44 kpl. 2. Potentiaalisten toimijoiden kehityssuunnitelmat Pöyry CM on toimeksiannon mukaisesti pikaisella aikataululla kartoittanut tiettyjen potentiaalisten käyttäjien tämänhetkistä kiinnostusta Pärnäisten meriliikennekeskusta kohtaan. Saadut vastaukset ovat epäviralliset ja perustuvat joko kyseisen vastaajan spontaaneihin ajatuksiin tai kyseisen viraston/yhteisön tai yhtiön alustaviin suunnitelmiin. Kyselyn yhteydessä on korostettu, ettei mistään konkreettisista tiloista ole kysymys, vaan halutaan yleisellä tasolla selvittää, minkälaista ja minkä laajuista toimintaa puolipitkällä eli n. 2-4 vuoden tähtäimellä voisi sijoittua Pärnäisten meriliikennekeskuksen yhteyteen. Kyselyiden yhteydessä voitiin vastaajien yleisinä ja osittain yhteisinä huomioina todeta seuraavaa: - Suhteellisen nopeasti tapahtuva tekninen kehitys sekä palveluiden ja työsuoritusten kilpailuttamisen aiheuttamat epävarmuustekijät vaikeuttavat monen elinkeinon ja toimintamuodon pitkäjänteistä suunnittelua. Tämä taas aiheuttaa sen, ettei löydy päätöksentekovalmiuksia eikä taloudellista pohjaa pitkän tähtäimen investointiohjelman laatimiseen, esim. uuden toimipisteen avaamisen tai tilainvestoinnin tekemisen osalta. - Monet toimijat toivovat erilaisia tuki- ja aputoimintoja nimenomaan Pärnäisten alueelle, lähinnä sen erinomaisen sijainnin ja hyvien maa- ja vesiyhteyksien ansiosta. Samalla korostetaan sen sataman ja laituripaikkojen suurta myönteistä merkitystä. Kartoituksen suunnittelun yhteydessä todettiin, että Pärnäisten kehitysmahdollisuuksia ja potentiaalisia kasvamisedellytyksiä voidaan tarkastella kahdelta näkökulmalta: - (a) Valtiovallan tai valtiollisten laitosten, viranomaisten ja julkisten tahojen tai näiden omistamien tai läheisessä yhteistyössä toimivien yhtiöiden tai yhteisöjen suunnitelmien ja kiinnostuksen kartoitus - (b) Kaupallisiin intresseihin perustuvien, lähinnä yksityisten toimijoiden ja yhtiöiden kiinnostuksen kartoitus. On kuitenkin todettava, että näiden palvelutuottajaryhmien välinen raja ei ole selvä, vaan monet aikaisemmin selkeästi valtion tai julkisen sektorin toimintapiiriin kuuluvat operaattorit eivät enää hoida tehtäviään monopoliaseman turvin, vaan joutuvat kilpailun avautumisen myötä toimimaan markkinoiden ehdoilla. Liikennevirastolta saatujen tietojen perusteella todettiin, että Pärnäisten edellytyksiä Länsi- Turunmaan ja Saaristomeren matkailun ja virkistystoiminnan keskuksena oli tutkittu jo aikaisemmin paikallisen arkkitehdin Aaro Söderlundin toimesta. Tältä osin Pöyry CM Oy on pyytänyt Sö-

40 derlundia täydentämään ja tarkentamaan aikaisemmin tehtyjä selvityksiään, koska ajanpuutteen vuoksi ei ole ollut mahdollista käynnistää uutta kattavaa kartoitusta. Söderlund esittää tämän lähinnä matkailuun liittyvän osion näkemyksiä erillisessä liitteessä (Liite 1). Pöyry CM Oy ei ota kantaa Söderlundin visioihin eikä siten vastaa Söderlundin esittämistä Pärnäisten kehitysnäkemyksistä. Todettakoon kuitenkin, ettemme myöskään näe mitään ristiriitaisuuksia Söderlundin suunnitelmien ja muilta haastattelemiltamme tahoilta saatujen ajatusten, ideoiden ja toivomusten kanssa. Söderlundin suunnitelmien mahdollinen toteutus edellyttää kuitenkin joitakin sisäisiä uudelleenjärjestelyjä esim. tilojen, pihapiirin ja laitureiden käytön suhteen esim. turvallisuussyistä Merenkulkualalla toimivien tahojen kiinnostus Pöyry CM Oy on suorittanut kartoituksen lähinnä em. a)-kohtaan kuuluvien, lähinnä merenkulkualalla toimivien valtiovallan tai valtiollisten laitosten, viranomaisten ja julkisten tahojen tai näiden omistamien tai läheisessä yhteistyössä toimivien yhtiöiden kiinnostuksesta. Tärkeimpien tahojen ja toimijoiden vastaukset: - Meritaito Oy, Meriväylien huolto ja ylläpito/ Jouni Koivu, Turku Nykyinen toiminta jatkuu entisellään ja mainittavaa tarvetta sen laajentamiseen ei ole. Lähitulevaisuudessa tullaan nähtävästi lisäämään huoltomiesten lukumäärä nykyisestä 4:stä 6:teen. Lisätilantarvetta ei ole. Saaristomeren väylien huolto- ja ylläpitotoimintaa tullaan lähivuosina kilpailuttamaan, joten Meritaito Oy:n toiminnan tarkkaa laajuutta ja roolia ei voi varmuudella ennustaa. - Varsinais-Suomen ELY-keskus, yhteysalusliikenteen ohjaus ja tilaus / Kari Höglund, Turku Pärnäinen on tärkeä solmukohta Saaristomeren yhteysalusliikenteelle, ja ELY-keskus vastaa ja koordinoi toimintaa sekä tilaa tarvittavat kuljetuspalvelut. ELY-keskuksella ei sen takia ole missään yhteysalusten liikennöintialueilla omaa henkilökuntaa eikä omia tiloja, mutta näkee mielellään että palveluiden tuottajat voivat tarjota asiakkailleen eli matkustajille hyvät odotustilat ja muut oheispalvelut. - Rajavartiosto, Länsi-Suomen Merivartiosto, komentajakapteeni Kari Reponen, Turku Pärnäinen on merivartiostolle tärkeä tukikohta, ja sen painoarvoa on lisätty rakentamalla viime vuonna valmistuneen n. 400 m2:n huoltohallin. Nykyinen miesvahvuus ja tilantarve pysyvät näillä näkymin muuttumattomina. Nykyisten tilojen käyttöä voidaan tarvittaessa muuttaa sopimalla muiden toimijoiden ja vuokranantajan kanssa, mikäli turvallisuusnäkökohdat voidaan huomioida. - Finferries Oy, lossiliikennepalveluiden tuottaja/ toimitusjohtaja Mats Rosin, Turku Finferries Oy on kilpailutuksen kautta äskettäin saanut maantielossiliikenteen operointivastuun mm. Saaristotien lossien osalta vuoteen 2022 saakka. Finferries Oy:llä on pari huoltomiestä ja pienehkö huoltopiste Nauvossa ja lisätarvetta ei ole, koska lossien laajempia huolto- ja korjaustoimenpiteitä joudutaan tekemään telakoilla.

41 - Öljyntorjuntaviranomaiset: Suomen Ympäristökeskus / Jukka Rintama, Helsinki ELY- keskus, Eero Laru, Turku Varsinais-Suomen pelastuslaitos, Heikki Niemi, Turku Pärnäisissä on tällä hetkellä passiivinen öljyntorjuntaan tarvittavan kaluston varasto/varikko. Koska öljyntorjuntatoiminnan riskianalyysit selvästi osoittavat, että Suomenlahti ja lähinnä sen itäinen osa ovat öljyvahinkojen osalta riskialttiita merialueita, tullaan lähivuosina eniten panostamaan sen alueen torjuntavalmiuden parantamiseen, esim. Porvoon seudulla. Konkreettisia suunnitelmia Saaristomeren öljyntorjuntavalmiuden kohentamiseksi esim. uusien tukikohtien muodossa ei ole. - Finpilot Oy, luotsauspalvelut, palvelu- ja kuljetusjohtaja Jarkko Saulio, Helsinki Yhtiön lähin luotsausasema sijaitsee Utössä, ja Paraisten Lillmälössä toimii pienehkö miehittämätön lähinnä henkilö- ja tavarakuljetusten tukipiste. Pärnäisten osalta ei ole mitään suunnitelmia. - Suomen Meripelastusseura, Turun osasto / pj. Seppo Nousiainen, Turku Pärnästen tiloja ja palveluita käytetään jonkin verran jo tällä hetkellä, ja esim. majoitus- ja ruokailupalveluita tarvitaan jatkossakin. Meripelastuseura on valmis laajempaan yhteistyöhön, mutta pysyvää omaa miehitystä ei tarvita. - Alfons Håkans Oy, linjajohtaja Jari Talja, Turku Hinaus- ja pelastusalalla toimivalla yhtiöllä ei ole konkreettisia suunnitelmia Pärnäsiten suhteen, sillä toiminnan painopisteet ovat Hangossa ja Turussa. Saaristomerellä ja Nauvon alueella on vain satunnaisia toimeksiantoja, jotka eivät edellytä mitään erityistä tukikohtaa, - Rederi Rosita Ab, yhteysalusliikennettä, omistaja Eivor Jensen, Kaarina Yhteistyö kiinnostaa yleisellä tasolla, sillä kiinteän palvelupisteen perustaminen Pärnäisiin on ollut harkinnassa. Tarkempaa tietoa ei annettu tässä vaiheessa. - Arctia Saaristovarustamo Oy, liiketoimenjohtaja Veijo Huikka, Turku Yhtiö harjoittaa yhteysalusliikennettä Turunmaan saaristossa, tällä hetkellä yhdellätoista aluksella. Huolto- ja korjaustoimenpiteet hoidetaan Turussa sijaitsevan Latokarin omassa toimipisteessä. Pärnäisten osalta ei ole mitään suunnitelmia. - Suomen Saaristolaivat Oy, johtaja Eero Laaksonen, Turku Yhtiöllä ei ole mitään suunnitelmia Pärnäisten suhteen.

42 Yhteenvetona voidaan todeta, että nykyiset toimijat tulevat jatkamaan toimintaansa nykyisessä laajuudessa sekä tilakäytöllisesti että työllistävässä mielessä. Lähinnä Meritaito Oy voisi vahvistaa Pärnäisten asemaa ja työllistää muutaman miehen lisää. Usealla muulla toimijalla on välillistä kiinnostusta käyttää Pärnäisten meriliikennekeskusta ydintoimintansa erilaisten apu- ja oheispalveluiden tukipisteenä Pärnäisten kehitysmahdollisuudet lähinnä matkailutoiminnan näkökulmasta Kuten todettiin, on Pärnästen potentiaalia ja kehitysmahdollisuuksia matkailuelinkeinon vahvistajana jo usean vuoden ajan mietitty, sekä yksityisten toimijoiden puolesta että kunnan toimeksiantona. Näiden selvitysten tulokset ja alustavat suunnitelmat on esitetty arkkitehti Aaro Söderlundin oheisessa liitteessä. Pöyry CM Oy Göran Eriksson Liite: Arkkitehti Aaro Söderlundin laatima lausunto

43 LIITE LAUSUNTO Liikenneviraston Pärnäsin kartoitukseen liittyen ASIA: Pärnäsin VTS-keskuksen toiminnan siirtäminen Turkuun - arvio keinoista korvata menetettävät työpaikat Pärnäsissä Viitaten liikenneviraston johtaja Matti Aaltosen yhteydenottoon , liikenneviraston pääjohtaja Juhani Tervalan Pöyrylle osoitettuun kartoituspyyntöön sekä vanhempi konsulentti Göran Erikssonin (Pöyry CM Oy) ASOY:lle esittämään lausuntopyyntöön pyydän lausua seuraavaa: TAUSTA Mikäli Nauvon VTS-asema toiminta päätetään teknisistä, kokonaistaloudellisista ja toiminnallista syistä lakkauttaa, on Saaristolain velvoite osoittaa tilalle korvaavia työtilaisuuksia. Tällöin on hyödynnettävä alueen luontaisia etuja; sijaintia, vapautuvia tiloja, markkinoiden palvelukysyntää, pysyvien liiketoimintaedellytysten luomista, verkottumismahdollisuuksia jne. PÄRNÄS PÄRNÄINEN Pärnäs on saaristoliikenteen solmukohta Turun saariston keskellä, laivareittien ja Saaristotien risteyksessä, 70 km Turusta m laivaväylä johtaa Pärnäsistä etelään Utöseen ja Baltiaan, itään Turkuun ja Naantaliin, sekä pohjoiseen Uuteenkaupunkiin. - Yhteysalukset (syysk alk ilmaisia) lähtevät Pärnäsistä etelään Berghamniin, Nötöseen, Aspöseen, Jurmoon ja Utöseen (Eivor), sekä Nauvon eteläiseen saaristoon (Cheri / ilmatyynyalus). - Saaristotie johtaa Pärnäsistä länteen Korppoon kautta Ahvenanmaalle ja Kustaviin, sekä itään Nauvon kautta Naantaliin ja Paraisille. Vuorobusseilla Pärnäsistä pääsee useita kertoja päivässä Houtskariin, Korppooseen, Nauvoon, Paraisille, Kaarinaan, Turkuun ja Helsinkiin. - Pärnäsin leirintäalue on Nauvon ainoa. Siihen sisältyy kesäkauppa, -kioski ja - ravintola. Pärnäs on ainoalaatuinen julkisen saaristoliikenteen keskus, jolla on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Taitavasti menetellen Pärnäsin hub voi auttaa koko saaristoa. Tästä lähtökohdasta olemme jo vuosia pohtineet Pärnäsin kehitysmahdollisuuksia MKL:n organisatiomuutosten ja VTS-aseman jälkeen otimme asiassa yhteyttä johtaja Matti Aaltoseen. Saamiemme pääpiirustusten pohjalta arvioimme Pärnäsin VTS-keskukseen liittyvien tilojen käytettävyyttä. Seppo Virtasen kutsusta esittelin johtopäätöksemme MKL:n JoRyssä Pärnäsissä Seuraava esitys perustuu silloiselle materiaalille. YLEISTÄ Länsi-Turunmaan pohjois- ja eteläpuolella, Naantalissa ja Kemiönsaarella investoidaan paraikaa matkailuun. Näitä merkittäviä panostuksia (KultarantaMarina, -Resort ja -Golf, Naantalin kylpylä, Kasnäs, jne) voidaan seurata myös Länsi-Turunmaalla.

44 Pärnäs voi toimia läntisen saariston matkailun, veneilyn ja niiden oheispalveluiden uutena moottorina. Uusien matkailualan työpaikkojen luomisessa Pärnäsiin on pidettävä erityisesti silmällä sitä, ettei muualta samalla katoa saman verran työpaikkoja. Tähän on tarjolla kaksi apuneuvoa: 1) Saariston Suuri Rengastie (Naantali Kustavi Nauvo Turku, n. 270 km) on nyt auki vain muutamia kuukausia. Samaan aikaan kuin Archipelago VTSkeskus lakkaisi (n. 2012), odotetaan tuon Pärnäsin kautta kulkevan saariston pääreitin muuttuvan ympärivuotiseksi tieyhteydeksi. Uudistus tuo ympärivuotisia työpaikkoja koko reitin varrelle. 2) Edellisen pohjalta voidaan Pärnäsiin keskittää sellainen uusi monikirjoinen autolautta-, yhteysalus-, taksivene-, pienveneily-, sukellus-, purjehdus- ja matkailuautoilun palvelu- ja aktiviteettitarjonta, että se luo sellaisia ympärivuotista työpaikkoja, jotka eivät ole pois muualta saaristosta, vaan päinvastoin lisäävät työtilaisuuksia muuallakin. TORNIHOTELLI Tarkastelu kohdistuu ensin Pärnäsin päärakennuksen MKL:n hallussa olleeseen torniosaan. Rakennuksen matala itäpuoli on Merivartioston hallussa. Sitä seuraava tarkastelu ei koske. Pärnäsin lennonjohtotorni hallitsee saaristomaisemaa. Siitä saa 18-huoneisen, 36- paikkaisen hotellin seuraavin reunahuomioin: - Paikoitus, aulatilat, reseptio, keittäjän asunto, keittiö, ravintola, yksilinjainen sauna, sekä muut aputilat ovat jo olemassa. - Torniosaan on lisättävä elementtihissikuilu, joka voi osittain tukeutua olemassaoleviin ikkuna-aukkoihin. - Kahden majoituskerroksen yhteiskeittiöt ja -saniteettitilat sijaitsevat kaksoiskäytävien välissä, ja huoneet ulkosivuilla. - Kaksoiskäytävien tilalle esitetään rakennettaviksi majoitushuonekohtaisia kylpyhuoneita, ja yhteiskäyttöisten saniteettitilojen kohdalle vastaavasti avattavaksi uusi keskikäytävä. - Kokoustila voi sijaita tornissa majoituskerrosten yläpuolella. - Tornin huippua kruunaa SkyBar, jota maisemaparveke kiertää. Merenkulun hallinnon ja väylätuotannon työntekijät pääsevät yöpymään vanhaan tapaan hotelliyrittäjän kanssa tehtävällä pitkällä sopimuksella, joka tuo varmoja asiakkaita sesongin ulkopuolellakin. TORNIHOTELLIN HAASTEET Merivartioston ehdoton sulkeutuminen yleisöltä, Pärnäsin vähäinen meriveden desalinointikapasiteetti, tulevan jätevesilaitoksen alimitoitus sekä ilmastointilaitoksen puutteet ratkaistaan suunnittelun keinoin. Remontin mitoitus on tärkeää: liika säästäminen johtaa matkailijakotitasoiseen ratkaisuun, jonka työllistävä vaikutus on vähäinen ja tilapäinen. Liikainvestointi taas nostaa vuokran yli matkailuyrityksen maksukyvyn. Se tarkoittaa rakennuksen käyttöä Itämeren kansainvälisenä tutkimusyksikkönä taikka muuna julkisesti kustannet-

45 tuna / tuettuna laitoksena. Lisähaasteita ovat hotellikapasiteetin kysynnän suhdannevaihtelut, majoituskapasiteetin vähäisyys ja palvelutuotannon kapea-alaisuus. Pelkän hotellitoiminnan työllistämiskyky on rajoittunutta. Tarvitaan Pärnäsin toimenkuvan monipuolistamista. PÄRNÄSIN MUUT TOIMINNOT Ryhmämatkailu, vierassatama, tankkaus ja septi, venehuolto ja -kunnostus, veneiden talvisäilytys, purje- ja venekuomuala, sukellusmatkailu, meripelastusseurat, Ahvenanmaan ja Viron autolautat, venetaksit ja taksit, karavaanarit ja rekkaparkki työllistävät yhdessä ympärivuotisesti. RYHMÄMATKAILU Nyt bussiryhmät viedään päivässä lähes pysähtymättä läpi Suuren Rengastien (270 km). Tähän kaikille epätyydyttävään käytäntöön on johtanut sopivasti sijaitsevan, riittävän suuren majoitusliikkeen puute. Pärnäs sijaitsee juuri reitin puolivälissä. Sen tornin kapasiteetti (36 h) ei kuitenkaan riitä bussilastilliselle. Siksi petimäärä pitää nostaa yli 52:n. Tukholmassa on myytävänä 30-hengen hotellilaiva, jollainen nostaisi Pärnäsin kapasiteetin riittäväksi ilman lisärakentamista. Kun kaksipäiväisen Rengastien asiakkaat voivat shoppailla tunteja Saaristotien eri paikkakunnilla, paranee saariston talous ja työllisyys. SUOJASATAMA VIERASSATAMA VENEHUOLTO TALVISÄILYTYS - Yleiskaavassa Pärnäsin niemen pohjoispuolisko on Y-aluetta, jonka rantavyöhyke on satamaa (LV-1; 4,5 m väylä). - Pärnäsin niemen eteläpuolelle leirintäalueen (RM) yhteyteen on osoitettu paikka pienvenesatamalle (LV). Se ei ole toteuttamiskelpoinen tuuliolojen takia: myrsky voi siirtää rakennuksia ja rikkoa veneitä laituriin. Eikä yrittäjällä ole resursseja samankaltaisen aallonmurtajaan kuin on niemen pohjoispuolella. Niinpä jo 2008 pohdittiin venesataman sijoittamista viranomaissataman suojaan. - Taloustutkimuksen vierassatamien kävijätutkimuksen mukaan jokainen vähintään 6 tuntia viipynyt venekunta käytti 249 / käynti (Marina II 2009). Pärnäsissä 50 venepaikkaa 125 m laiturissaan tuottaisivat kesän viidessä ruuhkaviikossa Kun lähellä ei ole kilpailevia palveluntuottajia, kohdistuu tämä ostovoima niemen yrittäjiin. Venesatamatoiminta edellyttää konttoria, kahvilaa, saniteettitiloja sekä astian- ja vaatteidenpesulan. Kun saariston koulut, hoitolat, ravintolat ja matkailuyritykset tukeutuvat Pärnäsiin pesukapasiteettiin, ei pyykkiä tarvitse lähettää manterelle. Venesataman tukifasiliteetit on syytä toteuttaa synergisesti myös väylätuotannon tarpeita ajatellen. VENEIDEN TALVISÄILYTYS, KUNNOSTUS JA KORJAUS Veneilysesongin ulkopuolella pienvenesatamaan tarvitaan täydentävää aktiviteettia. Veneiden talvisäilytys- ja huoltokenttä luo talvellakin kassavirtaa, ja tuo hotellille

Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014

Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 13 Kokouksen avaus 14 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 15 16 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 17 Kemiönsaaren ajankohtaiset asiat 18 Saaristoliikenteen

Lisätiedot

LIITE 8. Luonnos 12.1.2010 K U T S U. Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari 7. 8.6.2010, Länsi-Turunmaa

LIITE 8. Luonnos 12.1.2010 K U T S U. Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari 7. 8.6.2010, Länsi-Turunmaa LIITE 8. Luonnos 12.1.2010 K U T S U Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari 7. 8.6.2010, Länsi-Turunmaa Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari Länsi-Turunmaalla Aika Paikka Järjestäjät

Lisätiedot

Saaristomeren kansallispuisto Destination Örö. Destination Örö 1

Saaristomeren kansallispuisto Destination Örö. Destination Örö 1 Saaristomeren kansallispuisto Destination Örö Destination Örö 1 Laidunsaari linnake luontomatkailukohde Autio Örön saari toimi Rosalan tilojen laidunalueena 1800 -luvulla Saaren rakentaminen alkoi osana

Lisätiedot

HE 119/2017 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 119/2017 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja rataverolain 5 ja 7 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Lisätiedot

Esitysluonnokset ovat saatavilla lausuntopalvelu.fi:ssä. Lisätietoja voi pyytää osoitteesta

Esitysluonnokset ovat saatavilla lausuntopalvelu.fi:ssä. Lisätietoja voi pyytää osoitteesta Lausuntopyyntö 1(5) 21.12.2017 LVM/2394/03/2017 Jakelun mukaan Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi sekä eräiksi

Lisätiedot

Hallinnonrajat ylittävä kokonaistarkastelu

Hallinnonrajat ylittävä kokonaistarkastelu Selvitys LVM/2252/02/2015 Valtiovarainministeriö 18.12.2015 VM118:00/2015 Aluehallintouudistuksen valmistelu ja taustaselvitys Kukin ministeriö laatii mahdollisimman yhteisestä näkökulmasta hallituksen

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

Saaristotoimikunta PÖYTÄKIRJA 4/2016

Saaristotoimikunta PÖYTÄKIRJA 4/2016 Saaristotoimikunta 09.09.2016 PÖYTÄKIRJA 4/2016 38 Kokouksen avaus 39 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 40 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 41 Pöytäkirjantarkastus 42 Kemiönsaaren kunnan

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015 IITIN KUNNAN MAAKUNNANVAIHTOESITYKSEN HYLKÄÄMINEN (VM/2013/00.01.01.00/2011) Iitin kunnan esitys Maakuntajakolaki

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Saaristoliikenne Saaristoliikenteen neuvottelukunta (SLNK) Varsinais-Suomen ELY keskus Sirpa Vanhala

Saaristoliikenne Saaristoliikenteen neuvottelukunta (SLNK) Varsinais-Suomen ELY keskus Sirpa Vanhala Saaristoliikenne Saaristoliikenteen neuvottelukunta (SLNK) Varsinais-Suomen ELY keskus Sirpa Vanhala 23.3.2015 1 23.3.2015 2 SLNK:n toiminta Merenkulkulaitokseen perustettiin 1993 Saaristoliikenteen neuvottelukunta,

Lisätiedot

AINUTLAATUINEN KOKONAISUUS SAARISTOMEREN PORTILLA PORTO WEST 16/02/2016

AINUTLAATUINEN KOKONAISUUS SAARISTOMEREN PORTILLA PORTO WEST 16/02/2016 AINUTLAATUINEN KOKONAISUUS SAARISTOMEREN PORTILLA Kemiönsaareen Peimarinlahden rannalle syntyy uusi ainutlaatuinen asuntoalue. Asuntoalue sopii sekä vakituiseen että vapaa-ajan asumiseen. SIJAINTI Autotie

Lisätiedot

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen Asettamispäätös VM035:00/2012 16.5.2012 Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen 1 Asettaminen 2 Toimikausi 3 Tausta Valtiovarainministeriö on tänään

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT Tilanne 1.2.

Valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT Tilanne 1.2. Valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT Tilanne 1.2.2018 Hallinnonala Virasto Osasto Virka Virkasuhteen päättymispvm

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö, henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT (27.1.

Valtiovarainministeriö, henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT (27.1. Valtiovarainministeriö, henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT (27.1.2017) Hallinnonala Virasto Osasto Virka Virkasuhteen päättymispvm

Lisätiedot

Saaristomeren biosfäärialue

Saaristomeren biosfäärialue Suojelu- ja kehittämistoiminta yhteensovitettuna! Saaristomeren biosfäärialue 25.5.2012 Korpoström Katja Bonnevier, koordinaattori www.saaristomerenbiosfaarialue.fi Mitä tarkoittaa biosfäärialue? Mikael

Lisätiedot

Arviomuistio julkisista kuulutuksista annetun lain (34/1925) uudistamistarpeista

Arviomuistio julkisista kuulutuksista annetun lain (34/1925) uudistamistarpeista Lausuntopyyntö 15.05.2017 OM 8/41/2017 Arviomuistio julkisista kuulutuksista annetun lain (34/1925) uudistamistarpeista Johdanto Arviomuistiossa selvitetään julkisiin kuulutuksiin liittyvä nykyinen sääntelytilanne

Lisätiedot

Tuomioistuinviraston perustaminen

Tuomioistuinviraston perustaminen Lausuntopyyntö 21.04.2017 OM 9/021/2016 Tuomioistuinviraston perustaminen Johdanto asetti 10.5.2016 toimikunnan valmistelemaan tuomioistuinviraston perustamista. Toimikunnan määräaika päättyi 28.2.2017.

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.1.2014 2 TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA

Tekninen lautakunta 28.1.2014 2 TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekninen lautakunta 28.1.2014 2 TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekn. ltk. 1 Lavian kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.12.2013 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2014, taloussuunnitelman

Lisätiedot

Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari

Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari KUTSU Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari 6. 7.6.2011, Maalahti Aika Seminaari alkaa maanantaina 6.6.2011 klo 12.00 ja päättyy tiistaina 7.6.2011 klo 12.00 Paikka Ensimmäisenä päivänä Petalaxin

Lisätiedot

Yhteistyöstä kilpailukykyä meriklusteriin - mahdollisuudet valtionhallinnon tasolla. Sauli Ahvenjärvi Turku 27.5.2013

Yhteistyöstä kilpailukykyä meriklusteriin - mahdollisuudet valtionhallinnon tasolla. Sauli Ahvenjärvi Turku 27.5.2013 Yhteistyöstä kilpailukykyä meriklusteriin - mahdollisuudet valtionhallinnon tasolla Sauli Ahvenjärvi Turku 27.5.2013 Tulevaisuuden reaalinen kilpailukyky rakentuu olemassa olevan osaamisen pohjalle Kaikki

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Mitoituksen päivitys 2013 1 Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Vuoreksen kaupunginosa on lähtenyt jo rakentumaan. Vuoreskeskus on ensimmäisiltä osiltaan rakentunut ja myös muita

Lisätiedot

Merialuesuunnittelun lainsäädäntö

Merialuesuunnittelun lainsäädäntö Merialuesuunnittelun lainsäädäntö Ajankohtaista merialuesuunnittelussa Ympäristöministeriön Pankkisali 11.11.2016 Neuvotteleva virkamies Tiina Tihlman Merialuesuunnitteludirektiivi 2014/89/EU Edistää merialueiden

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

VASTUUVAPAUS. Esittelyssä: LUOTTAMUKSELLINEN

VASTUUVAPAUS. Esittelyssä: LUOTTAMUKSELLINEN Yritysesittely VASTUUVAPAUS Tämän esityksen sisältö perustuu Kotkanpesä 2000 Oy:ltä (Yhtiö) ja muista lähteistä saatuihin tietoihin. Suomen Yrityskaupat Oy, tämän edustaja tai Yhtiö eivät vastaa muistion

Lisätiedot

Viite: Lausuntopyyntö vuoden 2017 osto- ja velvoiteliikenteestä (LVM 1437/08/2016)

Viite: Lausuntopyyntö vuoden 2017 osto- ja velvoiteliikenteestä (LVM 1437/08/2016) KEURUUN KAUPUNKI LAUSUNTO Liikenne- ja viestintäministeriö Viite: Lausuntopyyntö vuoden 2017 osto- ja velvoiteliikenteestä (LVM 1437/08/2016) KEURUUN KAUPUNGIN LAUSUNTO JUNIEN OSTO- JA VELVOITELIIKENTEESTÄ

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE OSAYLEISKAAVASTA JA KAAVA-ALUEEN RAJAUS ALUEEN ORTOKUVA 2011 1 Kohde Hakija/ Aloite Asemakaava: Rytökallio: Pikkumuolaan kaupunginosan asemakaavatonta aluetta. Forssan kaupunki/yksityiset maanomistajat

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Hyvä hallintomalli valtion erityistehtävää hoitavissa yhtiöissä ja niiden omistajaohjauksessa (7/2013) 204/54/2011 CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy, 10.6.2013.

Lisätiedot

Kirje Lausuntopyyntö HE luonnoksesta laiksi pelastustoimen järjestämisestä

Kirje Lausuntopyyntö HE luonnoksesta laiksi pelastustoimen järjestämisestä KIRKKONUMMI.,-YRKSLfrTI Liite PatuL 12 / 29.9.2016 ESPOO ESBO Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Kirje 0303.00 6.9.2016 lw 09. 09, 2016, O. ^1/6^ Kftsil. Buhanri. 1(2) 13746/2016 Jakelussa mainitut Lausuntopyyntö

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön lausunto nimityspäätöksiä koskevan valituskiellon kumoamista selvittäneen työryhmän muistiosta

Liikenne- ja viestintäministeriön lausunto nimityspäätöksiä koskevan valituskiellon kumoamista selvittäneen työryhmän muistiosta Lausunto (LVM) 1(2) 19.1.2017 LVM/2149/02/2016 Valtiovarainministeriö/kirjaamo Viite Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö nimityspäätöksiä koskevan valituskiellon kumoamista selvittäneen työryhmän muistiosta,

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 189. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 189. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.06.2013 Sivu 1 / 1 4619/08.01.00/2012 Kaupunginhallitus 381 17.12.2012 189 Selvitys Otaniemen liittämisestä Raide-Jokerin piiriin Valmistelijat / lisätiedot: Antti Mäkinen, puh. (09)

Lisätiedot

Liikennehallinnon virastouudistus

Liikennehallinnon virastouudistus Menetelmäpäivä 28.1.2010 Liikennehallinnon virastouudistus - Katri Eskola, Liikennevirasto Liikennehallinnon virastouudistus 1.1.2010 toimintansa aloitti Liikennevirasto, johon yhdistyivät kaikki kuljetusmuodot:

Lisätiedot

Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos, ehdotus

Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos, ehdotus Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos, ehdotus Vastineet ehdotusvaiheen lausuntoihin ja muistutuksiin 8.3.2016 Antinkankaan koulun asemakaavan muutosehdotus on ollut MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/1907/10.02.03/2014 VP 47/21.10.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KYLÄSAAREN 34. KAUPUNGINOSAN KYLÄSAARENTIEN, KIVININTIEN, VANHAINKODINTIEN JA LAUNAISTENTIEN LÄHIYMPÄRISTÖ 1. ASEMAKAAVA 609

Lisätiedot

Maakunnan litto euroa. TVÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö _

Maakunnan litto euroa. TVÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö _ TVÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö _ Päätös 18.2.2010 Jakelussa mainituile OHJELMIIN SITOMATTOMAN MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN ALUEELINEN JAKO VUONNA 2010 Valtioneuvosto on tänään, asian

Lisätiedot

KATTILANSILLAN KOULUN TONTTI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KATTILANSILLAN KOULUN TONTTI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Heikki Manninen puh. 044 794 5235, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0929 KATTILANSILLAN KOULUN TONTTI

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2015 1 (5) 738 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan valtiollistamisesta ja keskittämisestä

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

Sijoituskohde Toimistokiinteistö Voimalaitoksentie 50, 29200 Harjavalta. 18.6.2015 Luottamuksellinen 1

Sijoituskohde Toimistokiinteistö Voimalaitoksentie 50, 29200 Harjavalta. 18.6.2015 Luottamuksellinen 1 Sijoituskohde Toimistokiinteistö Voimalaitoksentie 50, 29200 Harjavalta 18.6.2015 Luottamuksellinen 1 Sijainti Osoite Alue Voimalaitoksentie 50, 29200 Harjavalta Kohde sijaitsee Nakkilan kunnassa Harjavallan

Lisätiedot

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi Kaupunginhallitus 214 20.10.2014 Kaupunginhallitus 235 03.11.2014 Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi 1466/10.03.02/2014 Kaupunginhallitus 20.10.2014

Lisätiedot

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa 17.2.2017 Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Toimialue

Lisätiedot

Logististen toimintojen kehittäminen Länsi-Uudellamaalla. Raportti, Syyskuu 2009

Logististen toimintojen kehittäminen Länsi-Uudellamaalla. Raportti, Syyskuu 2009 Logististen toimintojen kehittäminen Länsi-Uudellamaalla Raportti, Syyskuu 2009 Raportin sisältö 1. Länsi-Uudenmaan logistista asemaa koskevien taustaselvitysten tulokset 2. Ehdotus Länsi-Uudenmaan strategiaksi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1940/2014 VP 64/10.12.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1640 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

MAL-aiesopimuksen toimeenpano ja seuranta Turun kaupunkiseudulla MAL-aiesopimusten seurantatyöpaja Vantaa 25.3.2013

MAL-aiesopimuksen toimeenpano ja seuranta Turun kaupunkiseudulla MAL-aiesopimusten seurantatyöpaja Vantaa 25.3.2013 MAL-aiesopimuksen toimeenpano ja seuranta Turun kaupunkiseudulla MAL-aiesopimusten seurantatyöpaja Vantaa 25.3.2013 25.3.2013 Kehittämispäällikkö Christina Hovi 1 Turun kaupunkiseudun MAL-aiesopimus Valtion

Lisätiedot

Saaristotoimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2015

Saaristotoimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 Saaristotoimikunta 10.02.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Saaristoliikenteen ajankohtaiset 6 Saaristo-ohjelman

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava.

Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava. KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Kysely Savitaipaleen kunnan venesatama-alueista YHTEENVETO

SAVITAIPALEEN KUNTA Kysely Savitaipaleen kunnan venesatama-alueista YHTEENVETO 1 (5) LIITE 1 30.12.2009 0620-D3757 SAVITAIPALEEN KUNTA Kyselyjä lähetetty 250 kpl Kyselyyn vastanneita 6 kpl Vastausprosentti 18 % 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista edustaa veneilytilannettanne parhaiten?

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2016

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2016 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Päätösehdotus Liite 2 Yritys- ja alueosasto 10.3.2016 Jakelussa mainituille KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 18.2.2016 ASEMAKAAVA Asemakaava koskee Kankaanpään kaupungin 12. kaupunginosan (Jyllinmäki) tilaa Kangastus 214-406-1-819. 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 Talousarvioesitys 2016 Perusväylänpito ja saaristoliikenne 3.11.2014 Matti Vehviläinen Varsinais Suomen ELY -keskus Liikenteen rahoituksen riittävyys TAE 2016 :ssa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen näkökulma

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

SIR ~ OIKEUSMINISTERiÖ

SIR ~ OIKEUSMINISTERiÖ SIR ~ OIKEUSMINISTERiÖ 23.10.2015 OM 5/69/2015 Jakelussa mainituille JÄSENEN NIMEÄMINEN KORRUPTIONVASTAISEEN YHTEISTYÖVERKOSTOON Oikeusministeriön asettamana on toiminut korruptionvastainen yhteistyö verkosto,

Lisätiedot

Myöntämisperusteiden päivitys 22.9.2014 / LUONNOS. Paraisten kaupungin Nauvon, Korppoon, Houtskarin, Norrskatan ja Iniön saariin liikennöivät lautat,

Myöntämisperusteiden päivitys 22.9.2014 / LUONNOS. Paraisten kaupungin Nauvon, Korppoon, Houtskarin, Norrskatan ja Iniön saariin liikennöivät lautat, ETUAJO-OIKEUDET MAANTIELAUTOILLE JA YHTEYSALUKSILLE Myöntämisperusteiden päivitys 22.9.2014 / LUONNOS Maantielautat, joille etuajo-oikeus voidaan myöntää: Paraisten kaupungin Nauvon, Korppoon, Houtskarin,

Lisätiedot

LVM/810/01/

LVM/810/01/ 1(6) Asettamispäätös KOH 22.4.2016 LVM/810/01/2016 Otsikko 1 Asettaminen 2 Toimikausi Liikenne- ja viestintäministeriö on tänään tekemällään päätöksellä asettanut hankkeen, jossa selvitetään liikenneverkon

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto 557/05.00.00/2015 Kunnanhallitus 18.01.2016 10 Pääministeri Juha Sipilän hallitus on

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) 4 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi ja tonttien myymiseksi (Kaartinkaupunki, Kasarmitori, tontit

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYNÄMÄEN KUNTA 1.1 KATTELUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E27437 PÄIVÄYS: 8.1. 2015, TARK. 4.9. 2015 Sweco Ympäristö Oy MYNÄMÄEN KUNTA Katteluksen

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto PÖYTÄKIRJA TURUN KAUPUNKISEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ OHJAUSRYHMÄ aika: torstai 7.11.2013 klo 9.15 11.00 paikka: Varsinais-Suomen liitto, Ratapihankatu 36, kokoushuone Tammi kutsutut: Jarkko Virtanen,

Lisätiedot

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 8.2.2012 LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

Vastuutahot/laki Pelastuslaitos omalla alueellaan maalla ja merellä Syke tai heidän määräämänsä taho aavalla selällä tapahtuvissa onnettomuuksissa Elykeskus avustaa ja ohjaa Kunnat osallistuvat tarvittaessa

Lisätiedot

HAUKIVEDEN-HAAPASELÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS RYKINNIEMEN ALUEELLE

HAUKIVEDEN-HAAPASELÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS RYKINNIEMEN ALUEELLE Tiemassaaren Kyläyhdistys r.y 12.1.2011 1(5) Ilpo Vellonen, Pajulahdentie 11, 58900 Rantasalmi Puh. 040-5617460 Sähköposti: ilpo.vellonen@pp.inet.fi Rantasalmen kunnanhallitukselle HAUKIVEDEN-HAAPASELÄN

Lisätiedot

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot)

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Eduskunta 110 Eduskunta 110000 Eduskunta 110002 Eduskunnan kanslia 21 Eduskunta 110004 Eduskunnan oikeusasiamiehen

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen: Turku-Masku-Nousiainen- Mynämäki. 7.4.2015, Nousiainen

Joukkoliikenteen järjestäminen: Turku-Masku-Nousiainen- Mynämäki. 7.4.2015, Nousiainen Joukkoliikenteen järjestäminen: Turku-Masku-Nousiainen- Mynämäki 7.4.2015, Nousiainen Miksi täällä tänään? Mynämäki-Masku-Nousiainen-Raisio-Turku liikennettä koskevat liikennöintisopimukset (3kpl) ovat

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 1 Aluehallinto uudistui 1.1.2010 Valtion aluehallinnon viranomaisten rooleja, tehtäviä,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 193/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi nimilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nimilakia. Lainmuutoksella ehdotetaan henkilön suku- ja

Lisätiedot

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 MUONIO Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.8.2014 Seitap Oy 2014 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

'f5;i)jcqj Robin Lardot. Poliisihallitus Hallintoyksikkö 1 (1) /2011/2368. Sisäasiainministeriö Poliisiosasto

'f5;i)jcqj Robin Lardot. Poliisihallitus Hallintoyksikkö 1 (1) /2011/2368. Sisäasiainministeriö Poliisiosasto Poliisihallitus Hallintoyksikkö 1 (1) 26.7.2011 2020/2011/2368 Sisäasiainministeriö Poliisiosasto Lausuntopyyntö 20.6.2011 SM046:00/2011 LAUSUNTO POLIISIN HALLINNOSTA ANNETUN ASETUKSEN 16 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47 04.05.2015 Sivu 1 / 1 3026/10.00.02/2014 71 11.8.2014 47 Yleisten rakennusten tontin suunnitteluvarauksen jatkaminen Saunalahdesta YIT Rakennus Oy:lle yksityisen päiväkodin suunnittelua varten, kortteli

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

tarkistettu

tarkistettu Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.4.2012 tarkistettu 26.11.2014 ARKKITEHTIOTOIMISTO IIRO TOIVONEN OY LEINIKKITIE 20B 01350 VANTAA PUH 09-8237919 0400-717

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA. Muistio. Asia: Onnelantie 47a tarkastuskäynti. Tarkastuksen suorittaja: Päivi Niemi, johtava rakennustarkastaja, Laukaan kunta

LAUKAAN KUNTA. Muistio. Asia: Onnelantie 47a tarkastuskäynti. Tarkastuksen suorittaja: Päivi Niemi, johtava rakennustarkastaja, Laukaan kunta LAUKAAN KUNTA Rakennusvalvontatoimi Sivu 1/2 Muistio Asia: Onnelantie 47a tarkastuskäynti Tarkastuksen suorittaja: Päivi Niemi, johtava rakennustarkastaja, Laukaan kunta Lisäksi paikalle olivat läsnä:

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenne pää pilvissä jalat maassa

Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenne pää pilvissä jalat maassa Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenne pää pilvissä jalat maassa LENTOLIIKENNE MUUTOKSEN PYÖRTEISSÄ Lentoliikenne muuttui rajusti 90 luvulla. Kilpailu vapautui > halpalentoyhtiöt tulivat markkinoille Jakelukanavat

Lisätiedot

Kaavaehdotus II oli nähtävillä 1.8. 3.9.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 10 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet.

Kaavaehdotus II oli nähtävillä 1.8. 3.9.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 10 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet. Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Kaavaehdotus II oli nähtävillä 1.8. 3.9.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 10 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet. Sisällysluettelo

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ESITYSLISTA Aika 7. 8.6.2012 7.6. klo 12 16.30, lounas klo 11 8.6. klo 9, aamukahvia

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO NAANTALIN KYLPYLÄN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ PYSÄKÖINTISELVITYS

NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO NAANTALIN KYLPYLÄN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ PYSÄKÖINTISELVITYS NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO NAANTALIN KYLPYLÄN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ PYSÄKÖINTISELVITYS Toukokuu 2008 NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO 1 (5) NAANTALIN KYLPYLÄN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ

Lisätiedot

Maistraattien uudelleenorganisointi

Maistraattien uudelleenorganisointi Asettamispäätös VM100:00/2017 24.8.2017 luonnos 1662/00.01.00.01/2017 Maistraattien uudelleenorganisointi Asettaminen Toimikausi Tausta Valtiovarainministeriö on tänään asettanut hankkeen valmistelemaan

Lisätiedot

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.1.2015 P22715 Ehdotusvaiheen palaute ja kaavan laatijan vastine 1 (39)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302c NAKKILAN KUNTA SÄKKIMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy SALLATUNTURIN MATKAILUKESKUS POROPUISTO Sallan kunta SALLATUNTURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS (Tieliikennealue ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 237 19.05.2014 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle UPM Kymmene Oyj:n hakemukseen Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro 66/10/2 asetetun määräajan pidentämiseksi 507/11.01.01.01/2014

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Valtiokonttori 1 (23) Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

SYÖTEKESKUS OY YHTEISKUNNALLISENA YRITYKSENÄ. Jussi Kemppainen Oulu 31.10.2013

SYÖTEKESKUS OY YHTEISKUNNALLISENA YRITYKSENÄ. Jussi Kemppainen Oulu 31.10.2013 SYÖTEKESKUS OY YHTEISKUNNALLISENA YRITYKSENÄ Jussi Kemppainen Oulu 31.10.2013 perustettiin 1944. Asialla olivat oululaiset yritysjohtajat, jotka halusivat huolehtia yritysten henkilöstön hyvinvoinnin kasvusta

Lisätiedot

Kaava-alue sijaitsee Träskissä Houtskarin Näsbyn eteläpuolella (punainen rengas).

Kaava-alue sijaitsee Träskissä Houtskarin Näsbyn eteläpuolella (punainen rengas). MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 14.10.2015 PARAINEN HOUTSKARI TRÄSK, BRÄNDHOLM RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari / liikenteen näkökulma. Maantielautat

Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari / liikenteen näkökulma. Maantielautat MUISTIO 1 (7) Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari / liikenteen näkökulma 1 Saaristoliikenne Liikenneasioita koskeva esitelmä valtakunnallisessa saaristo-, vesistöja rannikkoseminaarissa 7.-8.6.2010

Lisätiedot

Päijät-Hämeen maakuntauudistuksen varautuminen ja turvallisuus alatyöryhmän kokous

Päijät-Hämeen maakuntauudistuksen varautuminen ja turvallisuus alatyöryhmän kokous Päijät-Hämeen maakuntauudistuksen varautuminen ja turvallisuus alatyöryhmän kokous Aika 14.3.2017 klo 9.00 Paikka Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9A, Vellamo-tila Paikalla: Jari Hyvärinen, pj, Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Etelä Suomen näkökulmasta

Etelä Suomen näkökulmasta Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Aluerakenteen kh kehitys Etelä Suomen näkökulmasta Suunnittelujohtaja Ari Pietarinen 25.11.2013 Etelä Suomen aluerakenne 2030 Asuminen, ympäristö

Lisätiedot