Liiton lausunto sote-järjestämislakiehdotuksesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiton lausunto sote-järjestämislakiehdotuksesta"

Transkriptio

1 Uusi Invalidi 4/ T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 4/ Antoisaa ja toiminnallista uutta vuotta 2015! Uusi Invalidi-lehti ja sairausinvalidien liitto toivottavat kaikille lehden lukijoille aurinkoisia talvipäiviä sekä voimia, intoa, yhteistyötä ja sinnikkyyttä kamppailussamme vammaisten oikeuksien puolesta! Liiton lausunto sote-järjestämislakiehdotuksesta Sosiaali- ja terveysministeriön ehdotus sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämis malliksi oli kuntien, järjestöjen ja muiden asiasta kiinnostuneiden arvioitavissa syys-lokakuussa. Lausunnot annettiin sähköisesti minis teriön kysymyksiin vastaamalla. sairausinvalidien liitto antoi oman lausuntonsa sote-mallista liiton syysseminaarin keskustelun pohjalta (seminaarista lisää sivulla 4-5). Seuraavassa tiivistettynä liittomme lausunnon pääkohtia: - sairausinvalidien liitto pitää parempana perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon peruspalvelujen järjestämisvastuun säilyttämistä peruskunnilla. Ylikunnallisten eli peruskuntaa suuremman alueen palvelujen järjestämisvastuun osalta esitettyä parempi malli olisi olemassa olevaan maakuntajakoon perustuva malli. Maakunnat olisivat sopivia kokonaisuuksia alueellisten terveyserojen seurannassa, ja sillä tasolla olisi mahdollista yhdistää mm. yhdyskuntasuunnittelu, terveyttä edistävien toimien laajempi koordinointi ja terveyspalvelujen kehittäminen. Maakuntien val- tuuston valinnassa tulisi siirtyä suoraan kansanvaaliin eli kaksiportaiseen kunnallisvaalikäytäntöön kuten on valtaosassa Euroopan maita. Olemassa olevat erityisvastuualueet ovat tarpeen vaativaa erityistasoa edellyttävien palvelujen kehittämisessä. Mikäli kuitenkin maa jaetaan järjestämisvastuulla viiteen alueeseen, tulee kunkin alueen valtuustot valita suoralla kansanvaalilla ja alemmat toimielimet noudattamalla vastaavanlaisia periaatteita kuin nykyisin kunnissa. Järjestämispäätöksessä on huomioitava alueella asuvat erityisryhmät: erityishuomiota vaativat vammaisryhmät sekä vastuualueella asuvat paperittomat. - Muilta palvelujen tuottajilta tapahtuvan hankinnan ehdot on määriteltävä tarkemmin. Yleishyödyllisiltä yhteisöiltä suoritettava palvelujen hankinta on rinnastettava julkisyhteisöiltä tapahtuvaan palvelujen hankintaan. Näiltä tahoilta tapahtuvan palvelujen hankinnan on oltava mahdollista järjestämissopimuksessa määritettyyn strategiseen kumppanuuteen perustuvana suorahankintana. Yrityksiltä tapahtuvan palvelujen hankinnan suhteen on asetettava ehdoksi esitetyn julkisen vallan käyttöoikeusehdon ohella alueellinen tarkoituksenmukaisuus. - Asukkaiden osallistumisja vaikuttamismahdollisuudet eivät ole riittäviä. Asukkaiden kuulemista ei pidä määrittää vapaaehtoiseksi ( mahdollisuuksien mukaan ) vaan velvoittavaksi. Etenkin erityisryhmien järjestöille on turvattava mahdollisuus vaikuttaa palvelujen järjestämiseen mm. lakisääteisten vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston kautta. - Perusterveydenhuollon asiakasmaksut kunnallisissa palveluissa on korvattava sairausvakuutuksen varoista kuten työterveyshuollon sairauskulukorvauksissa jo tehdään. Nykyinen eriarvoinen käytäntö on työelämän ulkopuolella olevia (mm. työkyvyttömyysja vanhuuseläkeläisiä ja työttömiä) syrjivä ja ristiriidassa perustuslain yhdenvertaisuussäännösten kanssa. - Järjestämislakiehdotus jättää liian paljon tärkeitä kysymyksiä vasta toimeenpanovaiheessa ratkaistaviksi. - Yleisiä näkökohtia: Lakiesityksessä on arveluttavia linjauksia etenkin suhteessa kunnalliseen itsehallintoon ja perustuslain turvaamiin sosiaalisiin perusoikeuksiin. Kansalaisten vaikuttamismahdollisuudet on rajattu liian kapeasti. Kansalaiset ovat kiinnostuneita vaikuttamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen, mm. niiden saatavuuden, toimivuuden ja laadun varmistamiseen. Esitetty malli ei millään lailla edistä sote-palvelujen yhdenvertaista saatavuutta. Yhdenvertaisten palvelujen turvaaminen mm. asuinpaikasta riippumatta edellyttää lähipalvelujen turvaamista, monikanavaisen rahoitusmallin radikaalia muuttamista sekä panostusta julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen toimivuuden ja resurssien vahvistamiseen. Tässä numerossa: Teema: Hankintadirektiivi Pääkirjoitus: Sote-soppaa ja hankintakauppoja Sivu 2 Haastattelussa Markku Virkamäki Sivu 3 Toimivat sote-palvelut edellyttävät lisäksi paitsi sosiaali- ja terveyspalvelujen keskinäistä integrointia myös ko. palvelujen kiinteää yhteyttä paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sekä muihin kunnallisiin palveluihin (liikenne, asuntotuotanto, liikunta, kulttuuritoimi ym.). Sote-toiminta käsittää yli 50 % kuntien nykyisestä budjettivallasta. Näin suuren osuuden siirtäminen kunnallisen itsehallinnon ulkopuolelle toteutettavaksi nykyisiäkin kuntayhtymiä suuremmilla alueilla välilliseen edustukseen perustuen kaventaa olennaisesti kansanvaltaa ja siirtää vallan suurimpien puolueiden puolue/piirisihteerivallaksi. Peruspalvelujen järjestämisvastuu tulisi näin ollen säilyttää peruskunnilla. Ylikunnallisten palvelujen järjestämisvastuualueen tärkeimmän toimielimen valinnassa demokraattisin tapa olisi suora kansanvaali kunnallisvaalien yhteydessä. Mikäli lakiesityksen mukainen välillisen demokratian toimintamalli tulee käyttöön, sitä voidaan pitää suppean poliittisen eliitin toteuttamana vallankaappauksena kansanvallan kustannuksella. Edellä mainituilla perusteilla sairausinvalidien liitto ry esittää, että lakiesitys palautetaan lähtökohdiltaan uuteen valmisteluun siten, että esitys on sopusoinnussa kunnallista itsehallintoa sekä sosiaalisia perusoikeuksia koskevien perustuslain säännösten kanssa. (Kaikkiin 526 lausuntoon ja niistä tehtyyn yhteenvetoon voi tutustua netissä STM:n sivujen kautta,

2 2 Uusi Invalidi 4/2014 Pääkirjoitus 4/2014 Sote-soppaa ja hankintakauppoja Vanhat poliitikot presidenttiä ja entisiä pääministereitä myöten ovat alkaneet julkisesti arvostella nykyhallituksen touhuja esimerkkinään sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen heikkoudet. Aihetta on. Niin takkuisesti on prosessi edennyt eduskuntapuolueiden konsensuksesta huolimatta. Taustavoimina uudistusten hitaalle etenemiselle on ylikansallinen terveysbisnes, jonka tavoitteena on ollut paikallisten elinkeinoelämän keskusjärjestöjen ja heitä myötäilevien poliitikkojen tuella muuttaa sosiaali- ja terveyspalvelulainsäädäntöön perustuvat julkiset palvelut markkinoiden pelisäännöillä toimiviksi. Kuntien ja julkisen vallan tulisi toimia tuon ajattelutavan mukaan palvelujen järjestäjänä eli hankkijana. Tuottajien ja palvelujen olemassaolosta lakisääteisessä vastuussa olevan julkisen vallan tulisi ostaa markkinoilta palvelut markkinoilla vallitsevien hankintapelisääntöjen mukaan. Julkisten palvelujen puolustajat taas haluaisivat säilyttää palvelut hyvin toimivina ja koko väestöä kattavasti ja tasa-arvoisesti palvelevina kunnallisina palveluina. Palvelujen saatavuutta ja tasa-arvoisuutta tulisi nykytilaan nähden parantaa ja purkaa mm. työelämän ulkopuolella olevien ja työelämässä mukana olevien epätasa-arvoisuus turvaamalla kaikille maksuttomat terveydenhuollon peruspalvelut. u u u EU:n hankintalainsäädännön seurauksena laadittujen julkisten hankintojen pelisääntöjen toiminnan puutteet ovat olleet räikeimpiä sosiaali- ja terveyspalvelujen alueella. Puutteiden aikaansaaman markkinaraon seurauksena ovat syntyneet terveyspalvelujen ja hoivapalvelujen ulkoistamismarkkinat. Moni hoiva-alan pienyrittäjä on myynyt yrityksensä ylikansallisille firmoille. Kolmannen sektorin, kuten vammaisjärjestöjen palvelutuottajat ovat joutuneet luopumaan yleishyödyllisestä voittoa tavoittelemattomasta palvelutoiminnasta yhtiöittämällä toimintojaan pärjätäkseen kilpailussa voiton metsästäjille. Suomessakin julkistettiin juuri nykyisen EU-pääkomissaari Junckerin pääministerikaudella kehitetyn Luxemburgin veroparatiisirakenteet. Ylikansalliset toimijat voivat noiden laillisten rakenteiden avulla välttyä veron maksusta. Näin syntyy kilpailuetu ylikansallisen toimijan ja suomalaisen hoiva-alan pienyrittäjän tai eettistä vastuuta vaalivan järjestöpohjaisen palvelutuottajan välille ylikansallisen yrityksen hyväksi. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistushankkeen kuumin peruna on siksi ollut, miten sosiaali- ja terveyspalveluilla tapahtuva keinottelu voidaan estää. Ja voidaanko sitä estää EU-maailmassa, missä veronkiertäjien rälssi valvoo etujaan EU:n korkeimpana vallankäyttäjänä? Epäkohdat on huomattu muissakin EU-maissa. Siksi on meneillään hankintalainsäädännön kokonaisuudistus. Uusi hankintadirektiivi astui voimaan tänä vuonna, ja kunkin EU:n jäsenmaan on uudistettava kansallinen lainsäädäntönsä vastaamaan uutta direktiiviä vuoden 2016 kevääseen mennessä. EU:n direktiivissä linjataan vammaisten ja heikommassa asemassa olevien aseman turvaamista mm. seuraavasti: Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hankintaviranomaiset voivat ottaa huomioon tarpeen varmistaa palvelujen laatu, jatkuvuus, esteettömyys, kohtuuhintaisuus, saatavuus ja kattavuus, eri käyttäjäryhmien erityistarpeet, huonoosaiset ja heikossa asemassa olevat väestöryhmät mukaan luettuina, käyttäjien osallistuminen ja vaikutusvallan lisääminen sekä innovointi. Kunnat tai mahdollisesti vuodesta 2017 aloittavat uuden sote-lain mukaiset järjestämisalueet ja palvelutuotannosta vastaavat kuntayhtymät voivat edelleen tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut kunnallisena tuotantona, jos poliittiset päättäjät edustajinamme niin haluavat. u u u Tässä lehdessä esitellään uudistumassa olevan hankintadirektiivin tavoitteita ja sisältökaavailuja. On tärkeää, että vammaisjärjestöt valpastuvat seuraamaan meneillään olevaa lainsäädännön valmisteluprosessia ja turvaamaan vammaisten oikeudet ja vammaisjärjestöjen valvonnassa olevan palvelutuotannon edut ylikansallisen terveys- ja hoivabisneksen lobbareiden puristuksessa. Antti Holopainen sairausinvalidien liiton puheenjohtaja Lue myös puheenjohtajan blogi Näkökulma: Kaija Kiessling Lunta tupaan TTIP Vaikka Etelä-Suomessa ei tätä kirjoitettaessa olekaan vielä maa valkoinen eikä lunta lähiaikoina tiedossakaan, tuntuu maassa puhaltava kylmä ilmapiiri tuovan lunta tupaan. Monia asioita on päätetty tai ollaan päättämässä niin, että pienituloisten vammaisten, vanhusten ja monisairaiden arki menee yhä ahtaammalle. Noita tekijöitä on monia, mutta palstatila on rajallinen, joten keskityn yhteen, vähemmän esillä olleeseen hyiseen puhuriin. Se puhaltaa lyhenteenä TTIP. Tämä englanninkielinen lyhenne tarkoittaa EU:n ja USA:n välistä vapaakauppasopimusta, ns. transatlanttista kauppa- ja investointisopimusta. Mitä tämä sopimus merkitsee, jos siitä sovitaan ja se astuu voimaan? Lyhyesti todettuna sopimus puuttuu julkisen vallan käyttöön ennen näkemättömällä tavalla niin EU:ssa kuin Suomessa. Faktat tässä ovat sellaiset, että se nostattaa ihan hiukset pystyyn, totesi kansainvälisen oikeuden professori Martti Koskenniemi puhuessaan alkusyksyllä Vastavirtafestivaalissa Helsingissä. Käytännössä TTIP-sopimus tarkoittaa, että Suomen lakien ja tuomioistuinjärjestelmän yläpuolelle nousisivat valtion ulkopuoliset kolmimiehiset välimieselimet, jotka tarkistaisivat, ovatko lait amerikkalaisille sijoittajille annettujen lupausten mukaisia vai ei. Maailmanpankissa on jo käytössä vastaava järjestelmä. Sen välimiestuomioistuin tuomitsi Slovakian valtion maksamaan korvauksia hollantilaiselle terveysalan vakuutusyhtiölle Achmealle. Valtion tulkittiin loukanneen yhtiön edellytyksiä toimia maassa, koska vaalien jälkeen päätettiin osittain perua maan terveysvakuutusjärjestelmän yksityistäminen. Slovakian valtion varoja jäädytettiin tästä syystä 30 miljoonan euron edestä. Ei siis tarvita varsinaista menetystä vaan pelkkä olettama menetetyistä voitoista riittää! Terveysbisnes Suomessa kärkkymässä TTIP-etuja? Suomessa suurimmat terveysalan yritykset Attendo, Mehiläinen ja Terveystalo ovat kaikki ulkomaalaisomisteisia. Ne voisivat olla merkittävä ellei merkittävin intressitaho, kun suomalaista sote-järjestelmää uudistetaan. Slovakian mallin mukaan, jos sote asettuisi terveysbisneksen varpaille, löytäisi Suomi itsensä pian samanlaisessa välimiesmenettelyssä, totesi professori Koskenniemi. Merkittävää on, että sopimus antaisi kansainvälisille yrityksille ns. sijoittajasuojan. Jos yritykset kokevat markkinaoikeutensa tulleen horjutetuksi, ne voisivat haastaa oikeuteen kokonaisia valtioita. TTIP on valmisteluvaiheessa, mutta siitä on liikaa vaiettu. Ay-liike, jolle asia olisi tärkeä, vaikenee maassamme kokonaan. Kansalaisliikkeiden merkitys kautta Euroopan tämän hankkeen kaatamiseksi onkin yhtä merkittävä kuin aikanaan MAI-sopimuksen kaataminen. Nyt ei ole kyse enemmästä eikä vähemmästä kuin uhkaavasta takatalvesta pitkiksi ajoiksi. Näin on, jos ylikansallisten yritysten voittojen turvaamista valmistelevat tahot siinä onnistuvat. Silloin ylikansallisen terveys- ja sosiaalibisneksen etu sanelee jatkossa myös Suomen lainsäädännön sosiaali- ja terveydenhuollossa kuten mm. vanhusten ja vammaisten hoidossa. Tällaista lunta ei pidä päästää tupaan, vaan nyt luudat ja lumikolat esiin ja hommiin! Kaija Kiessling Turun sairausinvalidit ry. Tsil ry:n liittohallituksen varajäsen (ks. netissä: https://stop-ttip.org) Kaija Kiessling

3 Uusi Invalidi 4/ Hankintalain uudistus on iso poliittinen vääntö Hankintoja nauloista ja lyijykynistä asumiseen ja hoivaan saakka on vuodesta 2007 alkaen ohjattu EU:n hankintadirektiivin ja sen kansallisen sovelluksen raameissa. EU hyväksyi uuden hankintadirektiivin helmikuussa 2014, ja jäsenvaltioilla on kaksi vuotta aikaa saattaa direktiivi voimaan ja päivittää myös säännöksiä kansallisen harkintavallan piirissä. Työministeri Lauri Ihalainen nimitti valmisteluun ohjausryhmän sekä konkreettista valmistelua tekemään valmisteluryhmän. Yksi ohjausryhmän jäsenistä on Kehitysvammaisten Palvelusäätiön toiminnanjohtaja Markku Virkamäki Tampereelta. Valmisteluryhmä on tehnyt paljon työtä erittäin tiiviillä aikataululla koko vuoden. Kesälomien jälkeen valmisteluryhmä on kokoontunut joka viikko yhden koko päivän. Sosiaali- ja terveysasiat ovat olleet käsittelyssä syksyn aikana. Työ valmistuu helmikuussa 2015 ja lopullisesti hallituksen esityksen eduskunnalle antaa kevään eduskuntavaalien jälkeinen hallitus, Virkamäki sanoo. Hän jatkaa, että uusi hallitus voi joko löysentää tai tiukentaa hankintalakiin liittyvää poliittista ohjausta. Hankintalain uudistus on Virkamäen mukaan poliittisesti suurempi asia kuin miltä se julkisuudessa näyttää. Sosiaalipalvelut eivät ole tarvikehankintoja Nykyistä lakia on arvosteltu monelta, ei vähiten kuntien ja palveluja tuottavien järjestöjen taholta. Virkamäki toteaa, että hankintalaki on menettelytapalaki, kun julkisen vallan yksiköt tekevät erilaisia hankintoja. Se ohjaa naulojen, kynien, koneiden ja laitteiden sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen hankintaa. Soveltuu varmasti oikein hyvin juuri erilaisten tavaroiden hankintoihin, mutta on erittäin ongelmallinen sosiaalipalvelujen hankinnoissa. Hankintalaki luo menettelytavat hankintayksikön ja potentiaalisten toimijoiden välille, mutta ei anna minkäänlaista osallisuutta eikä vaikutusmahdollisuutta niille ihmisille, joiden avun ja tuen tarpeen palveluihin näitä hankintoja tehdään. Palvelujen järjestämisessä tulee ottaa huomioon todelliset tarpeet. Eihän meidän kenenkään koti, perustarpeet ja läheiset ihmiset ole jatkuvan kilpailutuksen kohteena, toteaa Markku Virkamäki hankintalain uudistamistarpeista. Virkamäki korostaa, että vammaisten ihmisten kohdalla tämä ristiriita on erittäin räikeä, koska palvelua tarvitaan useimmiten koko elämän ajan. Näissä hankinnoissa pitäisi olla paljon huolellisempi ja vastuullisempi. Esimerkiksi asumisen järjestelyissä pitäisi ottaa huomioon todelliset arkeen vaikuttavat laatutekijät ja jatkuvuus. Eihän meidän kenenkään koti, perustarpeet ja läheiset ihmiset ole jatkuvan kilpailutuksen kohteena. Kehitysvammaisten Palvelusäätiön toiminnanjohtaja toteaa, että ihmisten siirtyminen laitoksesta lähiyhteisöön on erittäin vaativa logistinen kokonaisuus, jonka palveluiden kilpailuttaminen rikkoo. Nykyinen laki avasi sijoittajamarkkinat Suomi päätti Britannian ohella sisällyttää kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut voimaan tulleen hankintalain piiriin. Virkamäen mukaan siihen liittyi voimakas elinkeinopoliittinen, kansallinen lobbaus ja sitä perusteltiin yksityisen, pienen paikallisen ja alueellisen yritystoiminnan edistämisenä. Avaamisen seurauksena Suomi on näyttäytynyt sinisen meren mahdollisuutena kansainvälisille pääomasijoittajille, jotka ovat ostaneet määräysvallan suurissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä. Nämä yritykset taasen ovat ostaneet arviolta pari sataa pientä yritystä. Hankintalaki toisin sanoen avasi niille mahdollisuuden, ja sen kautta on luotu keinotekoisia markkinoita. Alan ammattilaisten tietojen mukaan missään muualla EU-maissa ei ole ollut vastaavaa kansainvälisten pääomasijoittajien ryntäystä. Eurooppalaiset kollegat ihmettelevät Suomen tekemiä valintoja. Kansaneläkelaitos kilpailutti keväällä 2014 kuntoutuspalveluita. Monet vammaiset ihmiset ovat suuresti riippuvaisia näistä palveluista. Monen työ- ja toimintakyky on ratkaisevasti niistä riippuvainen. Kelan kilpailutuksen seurauksena moni perinteinen vammaisjärjestö luopui tai menetti vuosikymmeniä kehitetyn ja jatkuneen toiminnan, ja tilalle tuli toimijoita täysin pystymetsästä. Koska niillä ei ollut mitään osaamista kohderyhmänsä kuntoutuksesta, ne pyysivät aiemmin tehtävää hoitaneita järjestöjä alihankkijoiksi. Virkamäki jatkaa, että koko kilpailuttamisprosessin seurauksena moni kuntoutusta tarvinnut menetti kohdallensa kuuluneen kuntoutuspalvelun. Vuonna 2007 säädetyn hankintalain yhteiskunnallisista vaikutuksista ja kustannuksista ei ole mitään luotettavaa tutkimusta olemassa. Asiantuntijat ovat sanoneet, että transaktiokustannukset ovat nousseet kilpailuttamisen seurauksena merkittävästi, mutta niitä ei osata tai haluta laskea. Eräät toimijat ovat kertoneet, että jättivät viime kevään kilpailutuksessa tarjouksia, joista yksi painoi 10 kg ja toinen 27 kg. Tämä menettely on lisännyt suuresti byrokratiaa ja sen myötä kustannuksia. Suomalaisilla vammaisjärjestöillä on yhteinen tavoite hankintalain uudistamisessa. Niiden mielestä vammaisten ihmisten jokapäiväisen avun ja tuen tarpeiden järjestäminen pitää irrottaa hankintalain kilpailuttamissäännösten piiristä. Tämän asian eteen olemme tehneet äärettömän hyvää yhteistyötä Vammaisfoorumi ry:n ja Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan kesken. Juuri nyt pyrimme tapaamaan kaikkia eduskuntapuolueita niiden valmistautuessa vaaleihin ja tuleviin hallitusohjelmaneuvotteluihin. Meillä on opittavaa kansainvälisesti Moni asia on hankintalain ohella yhtä aikaa kotimaan politiikassa, suurimpana niistä sote-uudistus. Mihin miljoonapiirien malli voi johtaa ja onko uutta hankintalakia ajateltu tätä ja muita vaihtoehtoja vasten? Entä mitä oppimista meillä on kansainvälisesti? Sote-uudistuksessa on keskustelussa jäänyt huomaamatta yksi olennainen seikka. Uudistusta perusteltiin kansalaisten yhdenvertaisilla palveluilla, joissa ennalta ehkäisevän työn ja palvelujen integraatio toimii katkeamattomasti. Tämän vuoksi rakennettiin sote-alueiden ja tuottamisvastuussa olevien kuntien/kuntayhtymien välinen järjestämispäätös, joka ei ole avoi- men kilpailun piirissä. Mikäli näin ei olisi tehty, olisi kaikki nykyinen julkinen palveluntuotanto erikoissairaanhoitoa myöten avattu avoimelle kilpailutukselle. Tässä on myös syy, miksi sote-uudistusta vastaan on niin voimakkaasti hyökätty yksityisten palvelujen lisäämistä kannattavilta tahoilta. Virkamäki sanoo olevansa vahvasti vammaisjärjestöjen yhteisen tavoitteen takana ja toivoo, että sille löytyisi laajasti ymmärrystä oikealta vasemmalle ja päinvastoin. Toinen mahdollisuus on saada sote-järjestämislakiin uudeksi palvelujen järjestämistavaksi henkilökohtainen budjetointi tai vastaava palvelun käyttäjän valinta palvelusetelin rinnalle. Kansainvälisesti meillä on paljon opittavaa muista maista. Niissä suojataan vahvemmin esimerkiksi vammaisten ihmisten asemaa välttämättömien palveluiden käyttäjänä, sanoo Virkamäki lopuksi. Haastattelu ja kuva: Hannu Oittinen Turun kaupunki suunnittelee jättisäästöjä vammaispalveluihin Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi elokuisessa kokouksessaan kaupungin käyttötalouteen liittyviä toimenpide-ehdotuksia. Asiakirjoista ilmenee, että monen muun hyvinvointitoimialan säästötoimenpiteen lisäksi myös vammaispalveluista ollaan säästämässä seuraavan neljän vuoden aikana lähes neljä miljoonaa euroa. Ehdotuksesta ei kuitenkaan selviä vielä mitään konkreettista, vaan toimenpiteet on perusteltu palvelurakenteen kevennyksenä sekä kustannustehokkuuden ja palvelujen kohdentamisen parantamisena. Tarkempi suunnitelma säästöistä tehdään kevään 2015 aikana. Asiaan palataan seuraavissa Uusi Invalidi-lehdissä. Petri Salo

4 4 Uusi Invalidi 4/2014 Terveyserot ja sote-soppa puhuttivat liiton syysseminaarissa sairausinvalidien liiton syysseminaarissa lokakuisena viikonloppuna Vähäjärvellä olivat esillä hyvin ajankohtaiset ja toisiinsa liittyvätkin teemat, väestöryhmien terveyserot ja sote-uudistus. Molemmista aiheista virisi vilkas keskustelu asiantuntevien ja kokeneiden alustajien virittämänä. Seminaarin puheenjohtajina toimivat liiton varapuheenjohtaja Ritva Korhonen ja puheenjohtaja Antti Holopainen. Terveyserojen kaventamisesta puhutaan kehitys vastakkainen Suuret sosiaaliryhmittäiset terveyserot ovat maailmanlaajuinen ongelma, totesi LKT Tapani Melkas alustuksensa aluksi, Suomessa terveyserot ovat jopa jyrkemmät kuin monissa muissa maissa. Meillä erot ovat edelleen kasvaneet, jos verrataan esimerkiksi toimihenkilö- ja työntekijämiesten ikäryhmittäistä kuolleisuutta. Tulotason mukaan erot ovat vielä selvemmät samanaikaisesti ovat kasvaneet suomalaisten tuloerot. Miksi näin? Keskeisenä syynä ovat väestön tulo- ja koulutuserot sekä väestöryhmittäin eriytyneet palvelujärjestelmämme. Osin erot heijastavat myös menneisyyden eriarvoisuutta, erilaisten lapsuuden elinolojen ja ympäristön vaikutuksia ajalta, jolloin luokkaerot yhteiskunnassamme olivat nykyistä suuremmat. Tasa-arvon tavoittelu jää julistuksenomaiseksi, kun markkinavoimat yhä enemmän määräävät yhteiskunnan toimintaa, Tapani Melkas kommentoi. Terveyseroja voitaisiin kaventaa mm. terveydenhuollon keinoin. Terveydenhuoltoa ja sen kehitystä on Melkaksen mukaan kuitenkin käytetty tehokkaimmin lähinnä suurituloisimpien kuolleisuuden vähentämiseen. Myöskään työsuojelun kehityksestä huolimatta eivät työn vaaratekijät vieläkään jakaudu tasaisesti eri väestöryhmien kesken, riskit ovat suurimmat työntekijöillä ja maanviljelijöillä. Suuria väestöryhmittäisiä terveyseroja ei voida pitää eettisesti hyväksyttävinä tasa-arvoon tähtäävässä hyvinvointivaltiossa, totesi Melkas. Kansanterveyden koheneminen vähentäisi monella tavoin myös taloudellisia menetyksiä palvelujen tarpeen, työkyvyttömyyseläkkeiden ja sairauspoissaolojen vähenemisen myötä. Mitä sitten pitäisi tehdä? Melkas peräänkuulutti terveyserojen vähentämisen asettamista prioriteetiksi valtion ja kuntien toiminnassa, ei vain asiakirjoissa ja hallitusohjelmissa. Terveydenhuoltoa olisi suunnattava erityisesti huonossa asemassa oleviin väestöryhmiin varakkailla on varaa ostaa palveluja itse ja huolehtia terveydestään. Kaikkia politiikkatoimia tulisi arvioida terveyserojen näkökulmasta, ja sosiaalipoliittisin toimin olisi vähennettävä hyvinvointieroja ja tuettava huonoimmassa asemassa olevia. Keskustelussa tuotiin esiin terveyspalvelujen erilainen saatavuus, terveyskeskuslääkäreiden lyhyet ja kiireiset vastaanottoajat, terveydenhoidon maksut ja hoitoonpääsyn vaikeudet sekä ennaltaehkäisevän terveydenhoidon vähäisyys. Kaikki nämä heikentävät sairauksien varhaista toteamista ja hoitoa ja kasvattavat terveyseroja. Suuria väestöryhmittäisiä terveyseroja ei voida pitää eettisesti hyväksyttävinä tasa-arvoon tähtäävässä hyvinvointivaltiossa, totesi LKT Tapani Melkas liiton syysseminaarissa. Terveys- ja sosiaalitoimen alibudjetointi ja palvelujen kilpailutus ja yksityistäminen eivät osanottajien mielestä ole omiaan ainakaan kaventamaan terveyseroja. Terveyserojen kasvu on paljon kiinni kuntapäättäjistä! Terveyserojen todettiin heijastavan osaltaan myös yleistä vallitsevaa eriarvoisuutta. Kunnollisen terveydenhuollon ohella muistutettiin myös ihmisten omasta vastuusta liikunnasta, terveellisistä elämäntavoista ja sosiaalisesta kanssakäymisestä. Myös kunnilta tulee vaatia tukea mm. kuntosali- ja uimahallikäynteihin. Kun puheenjohtaja Holopainen nosti esiin kysymyksen, priorisoidaanko sote-uudistuksessa terveyserojen kaventamista vai jatketaanko yksityistämistä suurten ylikansallisten palveluntarjoajien ehdoin, siirryttiinkin jo juohevasti seminaarin toisen päivän aihealueelle. Sote-uudistus entä demokratia ja lähipalvelut? Seminaarin aikaan oli STM:n ehdotusluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi lausunnolla kunnissa ja järjestöissä. Helsingin kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakanen totesi, että tuo ministeriön virkamiesten kiireisellä aikataululla laatima luonnos perustui lähinnä Kokoomuksen muiden eduskuntapuolueiden puheenjohtajien kanssa maaliskuussa tekemään sopimukseen mallin pääperiaatteista. Näin puolueet sitoutettiin mallin hyväksymiseen jo ennalta ja kunnat, kuntalaiset ja alan asiantuntijat jätettiin syrjään valmistelusta. Esityksen mukaan kaikkien sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu keskitettäisiin viidelle sotealueelle, jotka 4-vuosittain järjestämispäätöksessä ratkaisevat, mitä palveluja, missä ja miten tuotetaan. Sote-alueet ovat suuria kuntayhtymiä, joissa on keskimäärin yli miljoona asukasta. Alueen kunnat nimeävät kuntayhtymän valtuustoon edustajansa, isot kunnat useamman, ja valtuusto nimeää hallituksen. Käytännössä sote-alueen hallituksen nimittäisivät suurimmat puolueet tai niiden piirisihteerit, arvioi Hakanen. Esityksen mukaan kuntien kanssa neuvotellaan ja asukkaitakin kuullaan mahdollisuuksien mukaan, mutta kuuleminen ei sido sote-kuntayhtymää. Näin valta keskittyy ylimmille sote-virkamiehille ja muutamille isoimpien puolueiden ja isoimpien kaupunkien edustajille. Hakanen totesi sote-lakiesitykseen sisältyvän useita ristiriitaisuuksia. Järjestämisvastuun ja rahoitusvastuun irrottaminen toisistaan tekisi kunnista pelkkiä maksuautomaatteja, joille jäisi hyvin vähän mahdollisuuksia ohjata sotepalveluja ja -kustannuksia. Mallissa sote-yhtymän järjestämispäätös määrittäisi kuntien tehtäviä, vaikka Suomen perustuslain mukaan kuntien tehtävistä säädetään lailla. Sote-uudistusta perusteltiin sosiaali- ja terveyspalvelujen Liiton toimisto on muuttanut! sairausinvalidien liiton ja Uusi Invalidilehden toimisto on muuttanut Kulmavuorenkadulta asianmukaisiin ja esteettömiin tiloihin Näkövammaisten Keskusliiton Iiris-keskukseen. Iiris-keskus sijaitsee lähellä Itäkeskuksen metroasemaa. Muut liikenneyhteydet ja ajoohjeet löytyvät mm. Iiris-keskuksen nettisivuilta (www. nkl.fi/fi/etusivu/iiris). Uusi postiosoitteemme on sairausinvalidien liitto ry, PL 30, IIRIS. Käyntiosoite on Iiris-keskus, Marjaniementie 74, 6. kerros, Itäkeskus, Helsinki. Myös puhelinnumeromme muuttuivat: toiminnanjohtaja Marja-Leena Kalkkinen (09) ja toimistotyöntekijä Minna Nieminen (09) Sähköpostiosoitteemme ovat ennallaan, ja Huolehdittehan yhdistyksissä liiton toimiston uudet yhteystiedot tiedoksi kaikille, jotka hoitavat lehti-ilmoitusten tai -juttujen, sosiaalilomahakemusten ym. postittamista tai muuta yhteydenpitoa liittoon. Ja muistattehan myös vaihtaa omiin kännyköihin tallennetut toimiston puhelinnumerot. Ottakaa yhteyttä, jos on mielessä palautetta tai kehittämisideoita liiton toimintaan tai lehteen liittyen. Ja tervetuloa käymään Iirikseen (kannattaa toki etukäteen varmistaa, että ollaan paikalla)! Iiris-keskus sijaitsee lähellä Itäkeskuksen metroasemaa.

5 Uusi Invalidi 4/ Kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakanen teki selkoa sote-järjestämismallin syntyvaiheista ja sisällöstä ja arvioi sote-uudistuksen merkitystä demokratian ja sosiaalisten perusoikeuksien toteutumisen kannalta. integraatiolla, mutta esitetyllä mallilla jäisi puuttumaan sotepalvelujen integraatio paikallisiin oloihin ja kunnan muihin toimialoihin, liikenne- ja asuntosuunnitteluun, liikuntapalveluihin, kulttuuritoimeen ym. Uudistusta on perusteltu niin ikään yhdenvertaisten palvelujen turvaamisella. Tosi asiassa eriarvoisuus vain lisääntyisi palvelujen keskittyessä, etäisyyksien kasvaessa ja monikanavaisen rahoitusmallin jatkuessa. Vaikka nykyisin suurimmat ongelmat ovat ennen muuta peruspalveluissa, palvelujen rahoituksessa, eriarvoisuudessa ja ennaltaehkäisevän toiminnan puutteissa, oli palvelujen järjestämismalli tehty lähinnä erikoissairaanhoidon tarpeista lähtien. Kuka hyötyy? Hakanen arvioi suurimpia hyötyjiä olevan isot hoito- ja hoiva-alan yritykset ja niiden veroja kiertävät omistajat, kun palvelujen kilpailutus laajenee, muodostetaan isoja palvelukokonaisuuksia ja karsitaan lähipalveluja. Myös sote-johtajien valta lisääntyisi päätösvallan keskittämisen myötä. Missä vaiheessa lienee YK:n vammaissopimuksen ratifiointi Suomessa? Maan oman lainsäädännön tulee vastata yleissopimusmääräyksiä ennen sopimuksen ratifiointia. Minä pahoin pelkään, näinkö sitä saadaan aikaiseksi tälläkään hallituskaudella. ohjelmassa se on merkitty toteutettavaksi viimeisellä neljänneksellä, ja se alkaa olla jo aika lähellä. Seuratessani tapahtumia eri kunnissa tuntuu siltä, että vammaisilta otetaan pois Kukaan ei tiedä, millainen sote-laki lopulta syntyy ja milloin, mm. mallin perustuslailliset ristiriitaisuudet ovat täysin ratkaisematta, joutui Hakanen seminaarissamme toteamaan. Paljon isoja asioita oli jäämässä ratkaistavaksi vasta toimeenpanovaiheessa. Näinkö toimitaan yhdenvertaisuuteen pyrkivässä oikeusvaltiossa? ihmetteli Hakanen. Määrittelemättä oli myös mm. avainkysymys: mitä ovat lähipalvelut? Hakanen totesi, että ratkaisevat kamppailut käydään yhä kunnissa. On syytä tuoda esille vaihtoehtoa sotekaappaukselle: peruspalvelujen säilyttäminen kunnan järjestämisvastuulla, erikoissairaanhoito ja erityisen vaativat sosiaalipalvelut maakuntatason vastuulle, osallistuvan lähidemokratian kehittäminen sekä palvelujen rahoituksen vahvistaminen mm. perumalla peruspalvelujen valtionosuuksien leikkaukset. Keskustelussa ihmeteltiin, miksei puolueita, ei edes vasemmistopuolueita kiinnosta julkisten palvelujen alasajo, yksityisen sote-bisneksen laajeneminen ja terveysero- jen kasvu, vaikka nämä ilmiöt huolestuttavat väestöä laajasti puoluekannasta riippumatta. Todettiin tarvittavan uudenlaista liikettä, laajapohjaista yhteistyötä ja pitkäjänteistä vaikuttamistoimintaa nykykehityksen pysäyttämiseksi ja suunnan kääntämiseksi. Liiton ja sen yhdistysten tehtävänä ja mahdollisuuksina nähtiin paikallinen vaikuttaminen, kiinnostuksen herättäminen ja yhteisrintaman rakentaminen lähi- ja kuntapalvelujen ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien puolustamiseksi. Kutsumalla virkamiehiä ja asiantuntijoita tilaisuuksiin sekä hyödyntämällä ihmisten keskistä kokemustenvaihtoa, sosiaalista mediaa ja muita kanavia voidaan kasvattaa tietoisuutta vaihtoehtoisista malleista ja rakentaa uudenlaista asiantuntemusta. u u u Sote-lakiesityksen piti tulla eduskunnan käsittelyyn marraskuussa, ja siinä luvattiin huomioida ehdotukseen annetut lausunnot. Tiivistelmä Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton lausunnosta on tämän lehden etusivulla. Tämän lehden ilmestyessä joulukuussa ehkä jo tiedetään, miten sote-soppa on kypsynyt. Kävi miten kävi, keskustelu ja toiminta näiden aiheiden tiimoilta varmasti jatkuvat liitossa, paikallisyhdistyksissä ja missä vain väkeä liikkuukin. Teksti: Marja-Leena Kalkkinen Kuvat: Tarja Västilä YK:n vammaissopimuksesta kaikki mikä suinkin on mahdollista, siis saavutettuja etujakin, apuvälineistä ja avusta lähtien. Vaikein asia tuntuu olevan valvonta. Lainsäädäntö on saatava sanktioiden alaiseksi, ainoastaan siten se palvelee. Vammaisia ihmisiä on jo ihan tarpeeksi pompoteltu, on aika saada ihmisarvoinen ja kunnioittava kohtelu. Mielenkiintoisin vaihe on kuitenkin edessä: Sanat on muutettava teoiksi ja valtion lunastettava lupauksensa edistää, suojella, kunnioittaa sekä varmistaa vammaisten ihmisoikeuksien täysimääräinen toteutuminen jokaisen vammaisen jokapäiväisessä elämässä. YK:n vammaissopimuksen tultua voimaan työtä on tehtävä paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla entistä sitoutuneemmin oikeudellisesti velvoittavan yleissopimuksen mukaisesti. Pirkko Vaittinen Lahti Kohti yksilöllisempää asumista tavoitteena laitosasumisen lakkauttaminen vuoteen 2020 mennessä Äkkiseltään luulisi, että siinäpä kaikin puolin kannatettava tavoite. Mutta tuon fraasin taakse voi piilottaa käytäntöjä, jotka kurjistavat juuri kaikkein heikoimmassa asemassa olevien elämää. Haastavasti käyttäytyvät, vaikeasti autistiset ihmiset ovat näköjään samassa kastissa kuin mielenterveyskroonikot, jotka jäivät aikoinaan heitteille kun alettiin purkaa mielenterveysongelmaisten laitoshoitoa ja -asumista. Kuusankoskella, entisellä laitosalueella kunnostettiin aikoinaan yksi rakennus autistien laitoshoitoon sopivaksi. Poikamme muutti sinne Aukustiin asumaan vuonna Monenlaisten vaiheiden jälkeen hänellä on ollut meneillään pitkään kestänyt hyvä vaihe, ja on näyttänyt siltä, että hänen elämänsä alkaa lopultakin tasoittua tarkoituksenmukaisessa, rauhallisessa, pienessä yksikössä sitoutuneiden ja hyvin työnsä osaavien ohjaajien ohjauksessa. Eräänä toukokuisena aamuna luimme yllättäen Kouvolan Sanomista, että Aukusti on päätetty säästösyistä lopettaa ja asukkaat siirretään toisiin taloihin. Laitoshuoltoa ollaan lakkauttamassa, ja sen tähden laitosalueen taloissa on tullut tyhjäkäyntiä ja nyt pitää tiivistää. Näin saadaan myös säästöä henkilöstössä. Muutaman viikon päästä Aukustin väki heitettiin entisenä kriisiyksikkönä toimineeseen vanhanaikaiseen, kaikuvaan ja hyvin laitosmaiseen tilaan. Poikamme huone on pieni koppi, johon ei sängyn virkaa tekevän patjan lisäksi juuri muuta mahdu. Yön aikana ilma huoneessa menee niin tukalaksi, että poikamme herää aamuisin hiestä märkänä, vaikka ei olisikaan hellesää. Ja kun nämä asukkaat saattavat öisin kastella vuoteensa, haju aamuisin ei ole mitenkään mieltä ylentävä! Aukustissa poikamme osastossa oli kolme tai neljä asukasta, mutta nyt kaikki Aukustin osastot on yhdistetty. Kun kolme osastoa yhdistetään, muutos asumismukavuudessa on valtava. Kun kyseessä ovat levottomat, helposti hermostuvat, kovaääniset autistiset miehet, jotka ravaavat holtittomasti ympäri osaston tiloja, tilanne kärjistyy helposti. Jos tilanne menee liian levottomaksi, osasto voidaan jakaa kahdeksi portilla. Metallinen, rämisevä portti hidastaa läpikulkua, mutta ääntä se ei eristä lainkaan, ja monet autistit ovat erityisen herkkiä koville äänille. Tällainen säilyttävä hoito ei ole millään tavalla kuntouttavaa, vaikka Carea (Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä) sanoo tekevänsä autistien kuntoutusta. Hoitajat yrittävät toki uudessa tilanteessa tehdä parhaansa, mutta joutuvat lujille hekin, mm. melun takia. Siirryttäessä levottomampiin olosuhteisiin pitäisi hoitohenkilökuntaa lisätä eikä suinkaan vähentää. Koskevatko vammaisten ihmisoikeudet ainoastaan ns. parempikuntoisia? Onko oikein, että pyrittäessä toteuttamaan lakia laitosasumisen purkamisesta sen kustannukset otetaan vaikeasti autististen ja heitä hoitavan henkilökunnan selkänahasta? Kuinkahan paljon säästöjä Carea tällä muutoksella on saavuttanut? Ja kuinkahan paljon kustannuksia järjestelystä tulee koitumaan, taloudellisia ja inhimillisiä? Sointu ja Juha Forsberg

Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton sosiaalinen uudistuslehti 1/2009 VALOA JA RAHAA KANSALLE!

Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton sosiaalinen uudistuslehti 1/2009 VALOA JA RAHAA KANSALLE! liiton sosiaalinen uudistuslehti 1/2009 VALOA JA RAHAA KANSALLE! Tässä numerossa teemana terveys liiton valtuusto kokoontui 15. maaliskuuta Vähäjärven lomakodissa Hämeenlinnan Hauholla. Kokousväki keskusteli

Lisätiedot

Keskiöön lähipalvelut, palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja riittävät resurssit!

Keskiöön lähipalvelut, palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja riittävät resurssit! Uusi Invalidi 2/2015 1 T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 2/ 2 0 15 Kesä on ulkoilun, luonnosta nauttimisen, lomailun,

Lisätiedot

Hallitus vaarantaa terveytemme!

Hallitus vaarantaa terveytemme! Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n sosiaalinen uudistuslehti 2/2010 Hallitus vaarantaa terveytemme! Tässä numerossa: Teemana harrastukset yhdistyksissä Sivut 4-5 u8 Terveyspalveluista hyötyneet

Lisätiedot

Kyllä meillä oli hauskaa

Kyllä meillä oli hauskaa liiton sosiaalinen uudistuslehti 3/07 Kyllä meillä oli hauskaa Tässä numerossa: Tampere sai vammaisja esteettömyysasiamiehen Sivu 3 Kuljetuspalveluissa riittää korjattavaa mm. Helsingissä Sivu 4 Omaisetkin

Lisätiedot

Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? SOTE-ala kasvaa & työllistää. Yrittäjyyden monet polut

Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? SOTE-ala kasvaa & työllistää. Yrittäjyyden monet polut N:o 4 Keskiviikko 14. marraskuuta 2012 Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? 8 SOTE-ala kasvaa & työllistää Yrittäjyyden monet polut 4 6 7 n seudun, Rautjärven

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011

Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011 Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011 Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Mercedes-Benz Vito ja Sprinter -ambulanssit ovat valmiina no peisiin lähtöihin. Vakio varustuksena

Lisätiedot

6-7 / 2014. Mitoitusselvitys: Joka viides hoitopaikka alle 0.5. Vesielämä on kesäelämää!

6-7 / 2014. Mitoitusselvitys: Joka viides hoitopaikka alle 0.5. Vesielämä on kesäelämää! 6-7 / 2014 Mitoitusselvitys: Joka viides hoitopaikka alle 0.5 Vesielämä on kesäelämää! SISÄLLYS 6-7/2014 44 ja Vesivinkkejä altaille, järviin meriin. 68 Neuvotteleeko pääluottamusmies myös papukaijojensa

Lisätiedot

Poliojärjestöjen luottamushenkilöt

Poliojärjestöjen luottamushenkilöt Poliojärjestöjen luottamushenkilöt Suomen Polioliitto ry Hallitus Kivipelto Juhani, Kurikka, pj Hänninen Leo, Nummela, vpj Aroheikki Ari, Helsinki Jokinen Lauri, Turku Lappalainen Kaarina, Helsinki Mäki-Petäys

Lisätiedot

Kuntakirja uudistusajatuksia

Kuntakirja uudistusajatuksia Kuntakirja uudistusajatuksia 30995_Polemia_81.indd 1 11.11.2011 15.02 30995_Polemia_81.indd 2 11.11.2011 15.02 Antti Mykkänen (toim.) Kuntakirja uudistusajatuksia K U N N A L L I S A L A N K E H I T T

Lisätiedot

52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011

52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011 PTK 52/2011 vp 52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011 kello 10.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2012... 5 Hallituksen esitys HE

Lisätiedot

Potilasturvallisuudesta 12 20

Potilasturvallisuudesta 12 20 Terveysalan ammattilehti 3/2013 Potilasturvallisuudesta 12 20 Kuntoutusta 24-29 Vanhusten hoidosta 30 39 UUTUUS SFINXiä täydentävä sovellus PHARAO on suunniteltu potilaan lääkehoidon haittojen arviointiin.

Lisätiedot

Riippumaton sosiaaliasiamies. turvaa asiakkaan oikeudet. Jos et ole kiltisti, joudut tarkastuslautakuntaan! sosiaalialan riippumaton ammattilehti

Riippumaton sosiaaliasiamies. turvaa asiakkaan oikeudet. Jos et ole kiltisti, joudut tarkastuslautakuntaan! sosiaalialan riippumaton ammattilehti sosiaalialan riippumaton ammattilehti 2 2007 Hyvinvointi 2015 -ohjelmaan palautetta: Osallisuuden näkökulma toisi tarvittavaa uutta otetta Pitkä sairaalahoito lisää velkaantumisriskiä Ammattilaisen on

Lisätiedot

Laki ja asiakkaan oikeudet

Laki ja asiakkaan oikeudet Laki ja asiakkaan oikeudet Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Loppuraportti IV RAPORTTI 48 2011 RAPORTTI 48 /2011 Laki ja asiakkaan oikeudet Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset

Lisätiedot

Poliolehti. Suomen Polioliitto ry:n jäsenlehti 2/2015

Poliolehti. Suomen Polioliitto ry:n jäsenlehti 2/2015 Poliolehti Suomen Polioliitto ry:n jäsenlehti 2/2015 Tällaista tänään, entä huomenna? Kuntoutuksen ohjaaja ja suunnittelija Marja Räsänen on matkustanut ympäri Suomea herättämässä keskustelua polion sairastaneen

Lisätiedot

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Suomalaisten puolesta Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Perussuomalainen sosiaalija terveyspolitiikka Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on käsite, josta olemme voineet suomalaisina

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Lähellä SISÄLTÖ. Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon

Lähellä SISÄLTÖ. Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon Lähellä 1 2012 Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon tai lisälaitteella gsm-verkkoon. 36 4 SISÄLTÖ Pääkirjoitus... 3 Apuvälineet

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? Vastaajien määrä: 1028 0% 5% 10% 15% 20% 25% Keskusta 25,88% Kokoomus 19,65% Kristillisdemokraatit 1,85% Perussuomalaiset 11,67% Ruotsalainen Kansanpuolue

Lisätiedot

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset Kyläkapula Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset 2/2012 Pohjoismaissa oli tapana, että viestikapula kiersi

Lisätiedot

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin Suurliitos synnyttää uuden Oulun Selvitysmies Lehto: työkyky käyttöön 2-2011 www.keva.fi Kevan sijoitusstrategia sopeutuu markkinoihin paljonko henkilöstöä kunnissa vuonna 2020? Keva på svenska s. 27 Rouva

Lisätiedot

Impulsseja Helmikuu 2015

Impulsseja Helmikuu 2015 Impulsseja Helmikuu 2015 Hanna Kuusela ja Matti Ylönen Ulkoistajan ja yhtiöittäjän käsikirja Kunnat ja valtio ovat viime vuosina kasvattaneet palvelujen ulkoistamista. Kuntien ja kuntayhtymien ostot yksityiseltä

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä. Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu 4/03

SOSIAALITURVA. Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä. Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu 4/03 SOSIAALITURVA Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä 4/03 Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu Pääkirjoitus 5. maaliskuuta 2003 Yhdellä pallilla istuva sosiaaliasiamies on kaikkien

Lisätiedot

kotihoitoon Kuntouttavaa työotetta sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja

kotihoitoon Kuntouttavaa työotetta sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja sosiaalialan riippumaton ammattilehti 8 2007 Vaasa havittelee Parasta pohjoismaiseen malliin Etsivää huumetyötä New Yorkissa Koulutusta ja vetovoimaa sosiaalialalle Milloin pankilta voi pyytää asiakkaan

Lisätiedot

ASUKKAIDEN VANTAA. Terveyskeskuksia puolustava. Kansanliike asukkaiden terveydeksi. Vantaan sosiaali- ja terveysasemat

ASUKKAIDEN VANTAA. Terveyskeskuksia puolustava. Kansanliike asukkaiden terveydeksi. Vantaan sosiaali- ja terveysasemat ASUKKAIDEN VANTAA MARRASKUU 2009 SKP:N VANTAAN KAUPUNKIJÄRJESTÖN LEHTI WWW.SKP-VANTAA.FI JUHA KOVANEN Katriinan Martinlaakson Myyrmäen Vantaan t Marja-rata Uhanalaiset Korson Koivukylän Tikkurilan Hakunilan

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

Rakastan tätä organisaatiota s. 10. Rakenteet muuttuvat unneutetaanko immeiset? Ilkka Taipale toimii marginaaliin ajautuneiden ihmisten hyväksi s.

Rakastan tätä organisaatiota s. 10. Rakenteet muuttuvat unneutetaanko immeiset? Ilkka Taipale toimii marginaaliin ajautuneiden ihmisten hyväksi s. Anne Babb on Kansainvälisen Siniristin uusi pääsihteeri. Vuodet päihdetyössä eivät ole vähentäneet Karin intoa auttaa. 3 2012 Sininen aalto Sininauhaliiton sidosryhmälehti Rakastan tätä organisaatiota

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö. muutakin kuin aktivointia. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Sosiaalipalvelut ja liiketoiminta

Aikuissosiaalityö. muutakin kuin aktivointia. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Sosiaalipalvelut ja liiketoiminta sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3 2008 Mitä osaamiskeskuksille tapahtuu? Sosiaalipalvelut ja liiketoiminta Köyhyyspolitiikka varkain vieraalla maalla? Julkisuuskuva paremmaksi markkinointiviestinnällä

Lisätiedot

Nuoret mukaan päätöksentekoon

Nuoret mukaan päätöksentekoon Asukkaiden Vantaa marraskuu 2010 SKP:n Vantaan kaupunkijärjestön lehti H www.skp-vantaa.fi niko tummavuori Nuoret mukaan päätöksentekoon Antti Hartikainen(vas.), Juhis Ranta ja Jarno Eskelinen kannattavat

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa Selvitys vammaispalveluista Pohjois- Suomessa vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa - vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Merja Renko

Lisätiedot