Vantaalaisen hyvä mieli hanke Loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaalaisen hyvä mieli hanke 2013 2014 Loppuraportti"

Transkriptio

1 Vantaalaisen hyvä mieli hanke Loppuraportti Vantaan kaupunki, mielenterveyspalvelut Mielen avain -hanke Milla Bergman Pihla Markkanen Hannu Ylönen Lauri Kuosmanen Marraskuu 2014

2 1 Sisällys 1. Hankkeen nimi ja kesto sekä vastuuhenkilö Vantaalaisen hyvä mieli hanke Tavoitteet Osatavoitteiden taustat, menetelmät ja tulokset Vantaan mielenterveys- ja päihdepalvelusuunnitelma Päihdetyön kokemusasiantuntija Erityisopetuksen tuki Interpersonaalinen psykoterapia... 11

3 2 1. Hankkeen nimi ja kesto sekä vastuuhenkilö Hankkeen nimi: Mielen avain, Vantaalaisen hyvä mieli -hanke Hankkeen kesto: Vastuuhenkilö: Lauri Kuosmanen Palvelupäällikkö, mielenterveyspalvelut Kielotie 11 A, Vantaa p Vantaalaisen hyvä mieli hanke Vantaalaisen hyvä mieli hankkeen (VHM) tavoite oli edistää vantaalaisten mielenterveyttä ja ehkäistä päihdeongelmia sekä kehittää mielenterveys- ja päihdepalveluita vastaamaan paremmin kuntalaisten tarpeita. Hanke sisälsi neljä osatavoitetta: 1) kokemusasiantuntijatoiminnan kehittäminen osaksi terveysasemalla tehtävää päihdetyötä, 2) Vantaan mielenterveys- ja päihdepalvelusuunnitelman koordinoiminen, 3) oppilaiden arjen struktuurin tukeminen sekä 4) interpersonaalisen terapian käyttöönoton koordinoiminen mielenterveyspalveluissa. Hanke toteutettiin Kaste-ohjelman sekä kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman (Mieli 2009) tavoitteiden mukaisesti yhdessä kaupungin muiden toimijoiden kanssa. VHM oli osa Kaste-ohjelmaan kuuluvaa Mielen avain -hankekokonaisuutta. VHM keskittyi Kaste-ohjelman tavoitteisiin: 1) lapsien, nuorten ja lapsiperheiden palveluja uudistaminen sekä 2) palvelurakenteiden ja peruspalveluiden uudistaminen. Se toimi tiiviissä yhteistyössä Mielen avaimen hankehallinnon kanssa ja osallistui oman kehittämistyön lisäksi Mielen avain hankkeen yhteiseen kehittämistyöhön. Vantaalla VHM sijoittui mielenterveyspalvelut -tulosyksikön osaksi ja sen tavoitteet tukivat tulosyksikön strategisia tavoitteita. Hankkeesta vastasi Vantaan mielenterveyspalvelut -tulosyksikön palvelupäällikkö Lauri Kuosmanen. VHM:n kokonaisbudjetti oli euroa, josta valtionavustuksen osuus oli euroa ja Vantaan kaupungin rahoitusosuus euroa. Hanke toteutettiin kolmen hanketyöntekijän työpanoksen kautta. Hanketyöntekijöiden nimikkeitä olivat hankekoordinaattori (2 kpl) ja kokemusasiantuntija (1 kpl). Hankekoordinaattorit suunnittelivat, toteuttivat ja arvioivat omat osatavoitteensa yhdessä ohjausryhmien ja hankkeen vastuuhenkilön kanssa. Kokemusasiantuntija toimi vastaanottotyössä osan työajasta, ja osan työajasta osallistui toiminnan kehittämiseen ja viestintään. Yksi työntekijöistä toimi koko hankkeen yhteyshenkilönä ja koordinaattorina. VHM:n eri tavoitteilla (4 kpl) oli omat ohjausryhmänsä. Ohjausryhmien tehtävinä oli ohjata ja valvoa hankkeen toteutumista suunnitelman mukaisesti. Hankkeen päämääränä oli saada aikaan kestäviä tuloksia. Jalkauttaminen ja integrointi käynnistettiin jo hankkeen suunnitteluvaiheessa, ja se jatkui koko hankkeen keston ajan. Uudet toimintamallit kuvattiin ja arvioitiin siten, että ne ovat siirrettävissä muihin ympäristöihin Vantaalla ja valtakunnallisesti. Tämän loppuraportin lisäksi kaikki VHM:ssä kehitettävät uudet toimintamallit on kuvattu Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) Innokylä -sivustolle. Innokylässä on kuvattu tätä raporttia laajemmin hankkeen eri tavoitteiden sisällöt sekä kehittämistyön prosessit.

4 3 3. Tavoitteet 1. Vantaan mielenterveys- ja päihdepalvelusuunnitelma ohjaa kaupungin palvelutuotantoa vuosille Päihdetyön kokemusasiantuntijuus vakiintuu osaksi terveysasemien toimintaa 3. Erityisopetuksen tuki mahdollistuu jalkautuvan mielenterveystyön avulla 4. Interpersonaalinen psykoterapia otetaan käyttöön mielenterveyspalveluttulosyksikössä 4. Osatavoitteiden taustat, menetelmät ja tulokset 4.1. Vantaan mielenterveys- ja päihdepalvelusuunnitelma Tausta Palveluiden ohjaamiseen ja kehittämiseen tarvitaan suunnitelma. Ilman suunnitelmaa ei ole johdonmukaista kehittämistyötä. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelmien laadinnan tärkeyttä korostetaan useissa kansallisissa suosituksissa. Mielenterveyspalveluiden laatusuosituksessa todetaan, että kunnan tulisi laatia mielenterveystyön kokonaissuunnitelma ja päihdepalveluiden laatusuosituksessa edellytetään, että jokaisella kunnalla tulisi olla päihdesuunnitelma osana kunnan terveys- ja hyvinvointistrategiaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimeenpanosuunnitelmassa yhdistettyjen mielenterveys- ja päihdesuunnitelmien saaminen osaksi kuntien hyvinvointisuunnitelmia on yksi yhdeksästä kärkihankkeesta. Tavoitteet Tavoitteena oli, että suunnitelma ohjaisi kaupungin omaa toimintaa sekä erikoissairaanhoidosta hankittavaa palvelua vuosina , siten että palvelutuotannosta muodostuisi asiakaslähtöinen, näyttöön perustuva sekä kustannustehokas kokonaisuus. Tavoitteena oli suunnitelman avulla ottaa kantaa siihen, miten palvelut tulisi järjestää, jotta kuntalaiset saisivat tarvitsemansa palvelut. Osatavoitteet olivat: Suunnitelman laatiminen vuoden 2013 aikana Suunnitelman toimeenpano vuodesta 2014 eteenpäin Suunnitelma laajentaminen koko kaupungin tasoiseksi mielenterveys- ja päihdestrategiaksi Suunnitelman integrointi osaksi kaupungin hyvinvointisuunnitelmaa Menetelmät Suunnitelmatyöstä vastasi mielenterveyspalvelut tulosyksikkö yhdessä hankkeen sekä monialaisen ydintyöryhmän kanssa. Suunnitelma perustui huolelliseen nykytilaselvitykseen, joka muodostui THL:n SotkaNet-tilastoista, aikaisemmin Vantaalla tehdyistä selvityksistä sekä kaupunkilaisten, työntekijöiden ja johtajien näkemyksistä palveluista ja niiden tarpeesta. Kuulemiskierros aloitettiin yksiköiden johtoryhmien tapaamisella alkuvuodesta Kuntalaisten ja palveluiden käyttäjien kuuleminen tapahtuu keväällä 2013 keräämällä kuntalaisten näkemyksiä internetkyselyn välityksellä sekä erikseen järjestettävässä kuulemistilaisuudessa. Palautetta pyydettiin myös Vantaalla toimivilta mielenterveys- ja päihdejärjestöiltä ja kokemusasiantuntijoilta.

5 Työntekijöiden kuulemisessa hyödynnettiin Vantaan sosterin työntekijöille vuonna 2010 tehtyä kyselyä. Kehittämiskohteet määritteli suunnitelmatyöhön nimetty ydintyöryhmä. Kehittämiskohteet luokiteltiin Mieli 2009 ohjelman mukaisesti. Kuulemisessa ja kehittämiskohteiden muodostamisessa käytettiin pohjana THL:n suosittelemaa matriisipohjaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tuki Vantaan suunnitelman laatimista koko prosessin ajan. Tulokset Vantaan mielenterveys- ja päihdepalvelusuunnitelma laadittiin vuoden 2013 aikana. Suunnitelmaan sisältynyt nykytilaselvitys raportoitiin erillisenä dokumenttina. Suunnitelman jalkauttaminen ja toimeenpaneminen jäi keskeneräiseksi hankkeen päätyttyä, sillä paperi ei ehtinyt saamaan sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksyntää. Työn onnistumista edesauttoivat mielenterveyspalveluiden ja ydinryhmän sitoutuminen suunnitelman laatimiseen, alueen kuntalaisten huomioiminen kehittämiskohteita määriteltäessä sekä laaja-alaisuus ja moniammatillisuus työryhmissä. Haasteita työn onnistumiselle asettivat kuntalaisten ja palveluiden käyttäjien todellinen osallistuminen prosessiin, riittävän rajatun ja toteutettavissa olevan suunnitelman aikaan saaminen sekä konkreettisten tavoitteiden puuttuminen (tavoitteet olivat liian yleisellä tasolla). Tuotokset Vantaan mielenterveys- ja päihdepalvelusuunnitelma vuosille Nykytilaselvitys Ihmisiin kohdistuva ennakkoarviointi (Vantaan kaupungin vaatima) Konferenssiabstraktit ja -esitykset o Breaking Barries, The Nordic Conference of Mental Health Nursing, , Reykjavik, Island o The 3rd European Conference on Mental Health, , Tallinn, Estonia Nettisivut o Hankkeen loppuraportti Innokylä-kuvaus o https://www.innokyla.fi/web/malli Johtopäätökset Vantaalle laadittiin Mieli 2009 suunnitelmaan perustuva asiakaslähtöinen, näyttöön perustuva mielenterveys- ja päihdepalvelusuunnitelma, jonka vahvuutena oli huolellinen nykytilaselvitys olemissa olevista palveluista. Suunnitelman toimeenpano jäi kesken Päihdetyön kokemusasiantuntija Tausta Kansallisessa mielenterveys- ja päihdesuunnitelmassa (Mieli 2009) ehdotetaan asiakkaan aseman vahvistamiseksi kokemusasiantuntijoiden ja vertaistoimijoiden osallistumista mielenterveys- ja päihdetyön suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Kokemusasiantuntijalla on omakohtaista kokemusta mielenterveys- tai päihdeongelmista joko niitä sairastavana, niistä toipuneena, palveluita käyttäneenä, omaisena tai läheisenä. Lisäksi hänet on koulutettu kokemusasiantuntijan tehtäviin. Vantaalla kokemusasiantuntija terveysasemalla -työmallin pilotointi on aloitettu Kastehankkeen edellisellä kaudella. Uudenlainen työmalli vaatii jatkuvaa arviointia ja integ-

6 roimista terveysasemien hoitoprosesseihin, joten pilottihankkeen jatkaminen Kaste IIkaudelle oli perusteltua ja tarpeellista. Tavoitteet Tavoitteena oli, että päihdetyön kokemusasiantuntijatoiminta vakiintuu terveysasemalla, se arvioidaan ja työmalli kuvataan. Tavoitteena oli juurruttaa kokemusasiantuntijatoiminta siten, että Asiakkaat löytävät palvelun Asiakkaiden elämänlaatu paranee Hoitohenkilökunnan asenteet muuttuvat myönteisimmiksi päihdeasiakkaita kohtaan Palvelu integroituu osaksi terveysasemalla toteutettavaa päihdetyötä Menetelmät Korson ja Koivukylän terveysasemilla tarjottiin kokemusasiantuntijan vastaanottopalvelu päihdeongelmista eroon haluaville ja päihdeongelmaisten omaisille. Palvelu oli osa terveysaseman päihdetyötä. Päihteistä eroon haluavat asiakkaat saivat kokemusasiantuntijan avulla ammattiavun lisäksi vertaistukea. Palvelu oli liikkuvaa, joustavaa ja matalakynnyksistä. Kokemusasiantuntija keskusteli vastaanotolla asiakkaan kanssa luottamuksellisesti päihdekuntoutumisesta ja toipumismahdollisuuksista sekä välitti päihteistä eroon haluaville toipumisuskoa. Kokemusasiantuntija motivoi asiakkaita kohti haluttua tavoitetta ja elämäntavan muutosta. Asiakkaat saivat vastaanotolla kokemusasiantuntijalta konkreettista tietoa Vantaan kaupungin päihdepalveluista, hoitopaikoista, vertaistukea tarjoavista yhdistyksistä sekä erilaisista keskustelu- ja harrastusryhmistä. Jos asiakas halusi, kokemusasiantuntija lähti hänen tueksi esimerkiksi AA-ryhmään, seurakunnan päihdediakonin luo, A-kiltaan tai johonkin muuhun päihde- ja mielenterveystyötä tekevään tahoon. Halutessaan asiakas sai luettavaksi kokemusasiantuntijan oman sairastumis- ja toipumistarinan. Syksyllä 2013 kokemusasiantuntija sai käyttöoikeuden GFS-potilastietojärjestelmään, jonne hän kirjasi asiakkaiden käynnit. Kokemusasiantuntijan kanssa käytiin tarkasti läpi kirjaamiseen ja vaitiolovelvollisuuteen liittyvät ohjeet ja lait. Kirjaamisesta oltiin yhteydessä kaupungin lakimieheen, jonka näkemys oli, että kokemusasiantuntija voi ja hänen tulee kirjata potilastietojärjestelmään, mikäli on kyse hoitoon osallistumisesta. Asiakkaille ja terveysaseman henkilökunnalle tehdyn kyselyn perusteella pitivät kaikki vastaajat kokemusasiantuntijan kirjaamista hyödyllisenä ja suotavana. Tietosuojavaltuutetun toimistoon lähetettiin syyskuussa 2014 asiaan liittyvä tiedustelu. Tietosuojavaltuutetun ohjauksen mukaan kokemusasiantuntija voi kirjata potilastietojärjestelmän, mikäli palvelu määritellään osaksi hoitoa. Asiakasta tulee joka tapauksessa informoida annetun palvelun luonteesta sekä henkilötietojen käsittelystä toiminnan yhteydessä. Informaatio on annettava esimerkiksi siitä, tehdäänkö kokemusasiantuntijan tarjoamista palveluista merkintöjä potilasrekisteriin tai muuhun henkilörekisteriin. Rekisterinpitäjän vastuullisen johdon tehtäviin kuuluu huolehtia siitä, että tietoja käsitteleville annetaan riittävät ohjeet siitä, miten ja missä laajuudessa henkilötietoja saa käsitellä. Lakimiehen ja tietosuojavaltuutetun lausuntojen perusteilla asiakkaille annettavaksi laadittiin kirjallinen tiedote, jossa selvitettiin, ettei kyseessä ole sosiaali- tai terveysalan ammattilaisen antavaa hoitoa, ja että tapaamiset kirjataan potilastietojärjestelmään. Kokemusasiantuntijan työssä jaksamisesta huolehdittiin työnohjauksen avulla. Asiakastapauksia sekä niiden herättämiä ajatuksia käytiin läpi kokemusasiantuntijan kanssa säännöllisesti. Muita tärkeitä asioita kokemusasiantuntijan jaksamisessa olivat koulutus, työilmapiiri sekä koettu työn merkityksellisyys. 5

7 6 Tulokset Pilotin tulosten arviointi perustui 1) asiakaskäyntimääriin, 2) asiakastyytyväisyyskyselyyn, 3) henkilökunnan haastatteluun sekä 4) toimintamallin integroitumiseen peruspalveluihin. Arviointi tehtiin 9/2012-6/2014 välisenä aikana. Seurantajakson aikana: 1. Kokemusasiantuntijan vastaanotolla oli yhteensä 194 käyntiä ja 78 eri asiakasta. Yksityiskohtaiset tiedot käynneistä on esitetty taulukossa 1 sekä kuvissa 1 3. Taulukko 1. Kokemusasiantuntijan vastaanoton käyntitilastot ajalla n (%) Asiakkaita Päihdeongelmaisia Omaisia (90%) (10%) Käynnit yhteensä Peruuntuneet käynnit Käynnit/asiakas keskimäärin Asiakkaiden sukupuolijakauma Miehiä Naisia Asiakkaiden ikäjakauma Alle 40 vuotta vuotta Yli 60 vuotta Saanut tiedon palvelusta Terveysaseman hoitajalta Terveysaseman lääkäriltä Kaverilta tai mediasta , (31%) (64%) (36%) (14%) (63%) (23%) (50%) (26%) (24%) 2. Asiakkaiden tyytyväisyys kokemusasiantuntijan palveluun kartoitettiin kyselylomakkeella, jossa oli kolme kysymystä. Asiakkaat täyttivät kyselyn ensimmäisen vastaanottokäynnin yhteydessä. Osa asiakkaista täytti kyselyn uudelleen viimeisen käynnin yhteydessä (osa asiakkaista ei tullut sovituille käynneille, joten kaikilta ei saatu toisen kierroksen vastauksia). Kyselyssä esitetyt kysymykset ja kyselyn tulokset on esitetty kuvissa 4 5. Kuva 4. Minkä verran asiakkaat pitivät kokemusasiantuntijan palvelusta.

8 7 Kuva 5. Asiakkaiden kokema helpotuksen tunne kokemusasiantuntijan vastaanoton jälkeen. Kuva 6. Asiakkaiden kokema hyöty kokemusasiantuntijan omakohtaisesta kokemuksesta. 3. Henkilökunnan haastattelut toteutettiin puhelimitse touko-kesäkuussa Henkilökunta koki työmallin tuoneen terveysaseman päihdetyöhön uutta näkökulmaa, jolla on positiivinen vaikutus asiakkaisiin ja on hyvin hyväksytty henkilökunnan keskuudessa. Työmalliin liitetyt hyödyt liittyvät sekä työn rakenteisiin ja konkreettisiin työn toteuttamisen mahdollisuuksiin että työntekijöiden kokemaan sisäiseen helpotuksen ja hyödyn tunteeseen. Työmalli on siis selvästi tuonut uusia toimintamalleja terveysasemalle, vaikuttanut positiivisesti päihdepotilaiden tilanteeseen ja hyväksytty hyvin hoitohenkilökunnan keskuudessa. Työmallin integroituminen osaksi terveysasemalla tehtävää päihdetyötä on kuitenkin vielä kesken. Kokemusasiantuntijan läsnäoloa ei vielä muistettu terveysasemalla niin hyvin kuin voisi ja tästä johtuen kaikkia työmallista mahdollisesti hyötyviä potilaita ei aina ohjattu kokemusasiantuntijalle. Toisaalta myös potilaat, jotka tapaamisesta voisivat hyötyä, eivät myöskään välttämättä halunneet tavata kokemusasiantuntijaa. Tämä mainittiin potilasryhmän kohdalla, jolle kokemusasiantuntijan tapaaminen voisi toimia herättävänä, ennaltaehkäisevänä kohtaamisena. Työmallille toivottiin jatkoa ja mallin vakiinnuttamista. Työmallin levittäminen muillekin terveysasemille nähtiin myös hyödyllisenä ja tärkeänä. 4. Pilottihankkeen päättymisen jälkeen toiminnalle saatiin jatkoa kaupungin omana toimintana yhden vuoden jatkopilotointiin. Onnistumista edesauttoivat ohjausryhmän, terveysaseman henkilökunnan, terveyspalveluiden sekä kokemusasiantuntijan sitoutuminen työmalliin alusta saakka sekä poliittisella että käy-

9 tännön työn tasolla sekä hyvä tiedottaminen pilottihankkeesta koko prosessin ajan. Tuotokset Ihmisiin kohdistuva ennakkoarviointi (Vantaan kaupungin vaatima) Konferenssiabstrakti ja esitys o The 3rd European Conference on Mental Health, , Tallinn, Estonia kokemusasiantuntija oli haastateltavana Radio Suomen koukussa tissutteluun -te lassa ja jutut valtakunnallisissa terveysasemilla jaettavissa Terve potilas -lehdissä juttu Vantaan seurakuntayhtymän Vantaan Lauri lehdessä juttu Soste ry:n julkaisemassa Noste-lehdessä kokemusasiantuntija Hannu Ylösen haastattelu YLERadio1 ohjelmassa kuriton kokous Potilaan Lääkärilehden juttu "alkoholismista voi toipua" 3/2014 Työttömien valtakunnallisen yhteistoimintajärjestö TVY ry:n Karenssisanomat lehdessä juttu päihdetyön kokemusasiantuntija terveysasemalla pilotti Hankkeen loppuraportti Innokylä-kuvaus o https://www.innokyla.fi/web/malli Johtopäätökset Asiakkaat hyötyivät kokemusasiantuntijan vastaanotolla käynnistä, ja he olivat erittäin tyytyväisiä kokemusasiantuntijan palveluun. Omat sairastumis- ja toipumiskokemukset ovat kokemusasiantuntijan tärkein pääoma asiakaspalvelussa ja vertaistukityössä. Lisäkoulutus ja työnohjaus parantavat kokemusasiantuntijan valmiuksia toimia yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Kokemusasiantuntija voi ja hänen tulee kirjata potilastietojärjestelmään, mikäli palvelu määritellään osaksi hoitoa, mutta tarvitsee tähän koulutusta ja tukea. Kokemusasiantuntijan vastaanottopalvelu päihdeongelmista kärsiville sopii hyvin terveysasemalle ja parantaa asiakaspalvelua. Integroituminen terveysaseman arkeen vie aikaa Erityisopetuksen tuki Tausta Oppilaat joilla on eriasteisia omantoiminnan ohjauksen ja keskittymisen vaikeuksia ovat näkyvä ryhmä kouluissa. Lisääntyneen integraation myötä myös yleisopetuksen luokissa on aiempaa enemmän oppilaita jotka tarvitsevat konkreettista tukea koulunkäyntiinsä. Selkeä struktuuri ja rutiinit luokassa edistävät työrauhaa, jolloin kaikki oppilaat hyötyvät niistä. Visuaalisen tuen normalisoituminen luokissa voi myös osaltaan vähentää tukea tarvitsevien oppilaiden leimautumista. Eri tavoin oireilevien lasten/nuorten kohdalla on myös arvioitava riittävätkö koulun tukitoimet vai ovatko lisätutkimukset tarpeen. Oppilashuollon jäsenet ja muut lasten arjessa toimivat aikuiset tarvitsevat tietoa eri erilaisista tukitoimista.

10 Tavoitteet 1. Opettajat ottavat entistä enemmän käyttöönsä luokan struktuuria ja oppilaiden motivaatiota tukevia menetelmiä 2. Vuoden 2014 aikana kuvataan neuropsykiatrispiirteisen lapsen hoitopolku Vantaalla Menetelmät Alakoulun luokille valmisteltiin materiaalipaketti struktuurin ja oppilaiden toiminnanohjauksen tukemiseksi. Materiaalit valmisteltiin yhteistyössä jalkautuvan etappityöparin (erityisopettaja ja psykiatrinen sairaanhoitaja) sekä Laureaammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden kanssa. Materiaalit koottiin opettajien käyttämälle sähköiselle Fronter alustalle helposti käyttöönotettavaan muotoon. Materiaalipaketin sisältöalueita ovat: kuvallinen tuki luokan struktuurin lisäämiseksi, oppilaan toiminnanohjauksen tukeminen, käyttäytymisen säätelyn tukeminen sekä opettajien työkalupakki tukitoimien suunnittelun ja arvioinnin tueksi. Materiaalien käyttöönottamista edistettiin tiedottamisen ja koulutusten avulla. Hanketta esiteltiin mm. sivistystoimen perusopetuksen johtoryhmässä, erityisopetuksen forumissa, alueellisissa rehtorikokouksissa ja erityisopettajien työkokouksissa. Sähköisestä materiaalipaketista tiedotettiin opettajille syyslukukauden 2014 alussa. Koulutusiltapäivät järjestettiin koulualueittain syyskuussa Neuropsykiatrisin pulmin oireilevan lapsen hoitopolun kuvaus suunniteltiin oppilashuoltoon painottuvaksi, jotta se auttaisi koulun aikuisia arvioimaan tulisiko lapsi ohjata jatkotutkimuksiin vai riittävätkö koulun tukitoimet. Hoitopolun suunnittelu käynnistettiin yhteistyössä Vantaan eri toimijoiden kanssa. Tulokset Pilotin tulosten arviointi perustui 1) struktuuria ja toiminnanohjausta tukevia menetelmien käytön asteeseen kouluissa sekä 2) hoitopolun kuvaamisen onnistumiseen. 1. Vantaan ala- ja yhtenäiskoulujen erityisopettajille tehtiin kysely, jossa heitä pyydettiin arvioimaan luokan struktuuria ja oppilaan toiminnanohjausta tukevien menetelmien käyttöä koulun kaikkien opettajien osalta. Kyselyt tehtiin 05/2014 mutta pienen vastausmäärän vuoksi se uusittiin 09/2014. Kyselyiden mukaan useimmat menetelmistä ovat käytössä vain muutamilla opettajilla kouluissa. Lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan miten hyödyllisiksi menetelmät koetaan heidän koulussaan. Taulukko 2. Struktuuria ja toiminnan ohjausta tukevien menetelmien käyttö kouluissa. Menetelmät koetaan hyödyllisiksi koulussamme n (%) 45 (96 %) 9 Menetelmiä käytettäisiin enemmän jos niitä olisi helposti saatavilla. 43 (93%)

11 10 Kyselyn avulla kartoitettiin myös lisätiedon tarpeita kouluissa. Taulukko 3. Miten koulussasi tietoa eri asioista. Tietoa on riittävästi on helposti ei ole tarpeeksi saatavilla saatavilla n (%) n (%) n (%) Struktuuria ja toiminnanohjausta tukevista menetelmistä 2 (4 %) 26 (57 %) 18 (39 %) Erilaisista tukitoimista 4 (8 %) 21 (46 %) 21 (46 %) Tarkoituksena oli mitata menetelmien käyttöastetta uusintakyselyllä loppuvuonna mutta materiaalipakettien ehtiessä olla käytössä vain vähän aikaa hankkeen aikana, eivät uusintamittaukset olisi tuottaneet vastaavaa lisäarvoa. Sivistystoimi toteuttaa uusintakyselyn keväällä Materiaalipaketti on nyt helposti saatavilla ja sivistystoimesta on sovittu vastuuhenkilö joka päivittää sitä ja laittaa aiheesta edelleen tiedotteita mm. lukuvuoden alussa. Materiaalipakettia tuodaan myös esille myös samalla kun esitellään koulupsykologien valmistelemaa toimintamallia haastavasti käyttäytyvien oppilaiden tukemiseen Vantaan perusopetuksessa ja materiaalit linkitetään toisiinsa. 2. Suunnitteluprosessina aikana kävi ilmi, että Vantaalla oli jo pitkään työstetty levottoman/keskittymättömän lapsen hoitopolkua kuntoutustyöryhmän toimesta. Vastuuhenkilöitä tavattiin ja tarkasteltiin löytyisikö hoitopolun kuvauksesta jokin koulumaailmaan liittyvä osuus, jota hankkeessa olisi järkevä työstää. Hankkeen osalta työskentelystä kuitenkin luovuttiin päällekkäisyyden vuoksi, joten toinen tavoitteista jäi toteutumatta. Materiaalipaketissa on kuitenkin tietoa mahdollisista tukitoimista ja siihen voi lisätä linkin hoitopolkuun sen valmistuessa. Tuotokset Ihmisiin kohdistuva ennakkoarviointi (Vantaan kaupungin vaatima) Konferenssiabstrakti ja -esitys o The 3rd European Conference on Mental Health, , Tallinn, Estonia Esimerkkikansiot materiaalipaketista Vantaan alakouluille Fronterissa koottuna materiaalipaketti ja tietoa materiaalien käytöstä. Nettisivut, joilla myös materiaalit o nterveys/vantaalaisen_hyva_mieli_-hanke/materiaalia_alakouluille Opetushallituksen hyvät käytänteet o https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/1859/?q=c074b669c2870eda1f7b c5f085 Hankkeen loppuraportti Innokylä-kuvaus o https://www.innokyla.fi/web/malli Johtopäätökset Koulun arjessa on tarvetta konkreettisille tukimuodoille. Osa lapsista tarvitsee kuvallista tukea koulunkäyntiinsä ja eri menetelmien yleistyminen luokissa voi osaltaan vähentää näiden lasten leimautumista. Mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin on jokaisen oppilaan oikeus. Hankkeessa valmistellun materiaalipaketin avulla on mahdollista tukea koulun arkea.

12 Interpersonaalinen psykoterapia Tausta Interpersonaalinen psykoterapia (IPT) on masennuksen hoitoon kehitetty lyhytkestoinen, tieteellisesti tutkittu hoitomuoto, jolla on paras mahdollinen näyttö Käypähoitosuosituksissa masennuksen hoidossa. Tavoitteet Tavoitteena oli IPT:n käyttöönotto mielenterveyspalveluissa: 1. Vantaan kaupungin Mielenterveyspalveluiden sairaanhoitajat ottavat käyttöön IPT:n 2. Potilaat saavat näyttöön perustuvaa, systemaattista ja tasalaatuista hoitoa masennukseen 3. Mielenterveys- ja päihdepalvelusuunnitelma jalkautuu käytäntöön ja näyttöön perustuva toiminta lisääntyy Vantaalla mielenterveyspalveluissa Menetelmät Hanketyönä järjestettiin IPT-koulutus ja konsultaatiot Vantaan perustason psykiatrisille sairaanhoitajille. Koulutus koski mielenterveyspalveluiden 13 sairaanhoitajaa: 8 depressiohoitajaa, 3 matalankynnyksen sairaanhoitajaa ja 2 etappiluokan sairaanhoitajaa. Koulutuspäivä järjestettiin toukokuussa 2014 (ulkopuolinen kouluttaja) IPT:n käyttöönotto varmistettiin elokuusta 2014 helmikuulle 2015 pienryhmissä tapahtuvien järjestettävin jatkokoulutuksin/konsultaatioin (ulkopuolinen kouluttaja) Konsultaatioiden päättymisen jälkeen Vantaan kaupunki jatkaa omana toimintana opintopiirejä, jotta taataan menetelmän käyttö jatkossakin Henkilöstön vaihtuvuus otettiin huomioon tallentamalla kaikki IPT:n liittyvät materiaalit kaupungin verkkoympäristöön, josta ne on uusien työntekijöiden helposti löydettävissä osana perehdytystä Tulokset Hankkeen etenemistä tullaan arvioimaan keväällä 2015 hankkeen päättymisen jälkeen määrällisesti mittaamalla menetelmän käyttöönottoa sekä laadullisesti keräämällä palautetta työntekijöiltä ja asiakkailta. Hankkeen vaikutuksia tullaan arvioimaan myös suhteessa sairaanhoitajien käyntimääriin, ja odotusarvo on, että uusi toimintamalli lisää vuosittaisia käyntimääriä 5-10 %. Oletettuna tuloksena on, että asiakkaat saavat entistä laadukkaampaa, systemaattista, näyttöön perustuvaa ja tasalaatuista hoitoa masennukseen sekä työntekijät saavat näyttöön perustuvaa osaamista sekä lisää keinoja työhönsä, jolloin hoidon laatu paranee. Hankeaikana tulokseksi saatiin koulutusten ja konsultaatioiden toteuttaminen sekä prosessin alkuunpano. Hankkeen päättymisen jälkeen arvioinnista vastaa mielenterveyspalvelut tulosyksikkö. Tuotokset Hankkeen loppuraportti Innokylä-kuvaus o https://www.innokyla.fi/web/malli

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 LOPPURAPORTTI Sauli Suominen Merja Tuominen Karri Blommila 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1. Tavoitteet...

Lisätiedot

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 0 1 TIIVISTELMÄ Suunnitelma 15 -projektin (2011 2014) arviointiraportti. Nina K. Hietakangas. Sininauhaliitto,

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

NUORTA EI JÄTETÄ YKSIN

NUORTA EI JÄTETÄ YKSIN TUKEVA 2 hanke /Lappi/ Rovaseudun osahanke NUORTA EI JÄTETÄ YKSIN perhekeskeinen, moniammatillinen työ yläkouluun Raportti Tekijä: Mari Salomaa Ohjaaja: Marja Leena Nurmela Kevät 2011 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Loppuraportti Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014 Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisällysluettelo Johdanto 3 Äiti ei pysy kärryillä -projektin taustatietoa 5 Projektin tavoiteltavat

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marjo Hattunen & Satu Tanttu SISÄLLYS 2 1 Johdanto 3 2 Hankkeen tausta 4 3 Hanketyön eteneminen 4 4 Hankkeen

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä MIKKELIN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä VALOT hankkeen BIKVA -raportti Leena Herranen ja Maarit Väisänen 2011 S A V I L A H D E N K A T U 18 A 4 50100

Lisätiedot

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 17/2012

Lisätiedot

MITEN OHJAUS ON KEHITTYNYT?

MITEN OHJAUS ON KEHITTYNYT? Päivi Atjonen, Sanna Mäkinen, Jyri Manninen, Marjatta Vanhalakka-Ruoho MITEN OHJAUS ON KEHITTYNYT? Väliarviointi oppilaanohjauksen 2008 2010 kehittämisestä Raportit ja selvitykset 2010:4 Opetushallitus

Lisätiedot

Koettiin olevamme se perhe...

Koettiin olevamme se perhe... Koettiin olevamme se perhe... Ehjä Perhe Vankiperheiden vertaisryhmätoiminnan arviointi Tarja Sassi & Petra Huhtimo KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Monisteita 1/2009 Koettiin olevamme se perhe... Ehjä Perhe

Lisätiedot

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Jenni Helenius (toim.) REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Vantaan, Nurmijärven, Suomen Vanhempainliiton ja Turun yliopiston Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto Toimittanut

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

RETEAMING -KEHITTÄMISOHJELMA VUORELAN KOULUKODISSA

RETEAMING -KEHITTÄMISOHJELMA VUORELAN KOULUKODISSA RETEAMING -KEHITTÄMISOHJELMA VUORELAN KOULUKODISSA Mari Rodas Opinnäytetyö, syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot