HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 JA TASEKIRJA. Kunnanhallitus Valtuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 JA TASEKIRJA. Kunnanhallitus 02.04.2013 105 Valtuusto 17.06.2013 59"

Transkriptio

1 HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 JA TASEKIRJA Kunnanhallitus Valtuusto

2 Kunnanjohtajan katsaus KUNNAN HALLINTO Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Lautakunnat ja jaostot Organisaatiokaavio YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS KUNTATALOUDEN KEHITYS Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Kunnan henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Ympäristötekijät Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Yhdistelmä konsernitilinpäätöksiin sisältyvistä yhteisöistä Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELEMINEN JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN Tilikauden tuloksen käsittely Talouden tasapainottamistoimenpiteet TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Seurantaa koskeva sääntely Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Käyttötalous Vaalit Hallinnon ja talouden tarkastus Kunnanhallitus ja valtuusto

3 Sosiaali- ja terveystoimi Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Investointien toteutuminen TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Konsernilaskelmat TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET LUETTELOT JA SELVITYKSET ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

4 Kunnanjohtajan katsaus Vuosi 2012 oli Hartolan kunnalle taloudellisesti hyvin vaikea, koska kunnan verotulot laskivat 0,5 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna ja samaan aikaan kunnan toimintakulut nousivat 1,67 miljoonaa euroa. Vuoteen 2011 verrattuna yhteisöverotulo romahti 0,4 milj. euroa ja kunnallisveron tuotto laski 0,1 miljoonaa euroa. Vain kiinteistöveron tuottotavoite saavutettiin vuonna Taloudellista tulosta painoi heikentynyt yleinen suhdannetilanne. Työttömyys lisääntyi ja kunnan väkiluku laski 88 asukkaalla. Näiden seuraukset yritystoimintaan ilmenivät siten, että Hartolan yritysten määrä ja työpaikat vähenivät ensimmäistä kertaa vuosikymmeneen. Valtionosuudet kuitenkin kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 0,350 milj euroa, mikä tuli lisäyksenä peruspalvelujen valtionosuuteen. Vuoden 2012 talousarviossa arvioitu toimintakate ylitettiin milj. eurolla. Tämä muodostui toimintatuottojen euron suuruisesta alituksesta ja toimintamenojen euron suuruisesta ylityksestä.. Kasvu ylitti talousarvion 0,365 milj. euroa. Oma toiminnan osalta toimintakatteen alitus oli vain euroa. Suurin vaikutus tuloksen heikkenemiseen oli sillä, että palvelujen ostot, joista suuri osa on sosiaali- ja terveystoimen menoja, kasvoivat runsaat 1,2 milj. euroa vuonna Talousarvion mukainen vuosikate jäi 0,703 milj. euroa arvioitua huonommaksi ja oli 0,538 miljoonaa euroa negatiivinen. Tilikauden 2012 tulos painui ,68 euroa alijäämäiseksi. Kunnanhallituksen asettama taloustavoite alijäämän pysähtymisestä 0,332 miljoonaan euroon vuodelle 2012 osoittautui kaiken kaikkiaan liian optimistisiksi. Edellisellä tilikaudella 2011 oli kattamatonta alijäämää vain ,61 euroa. Kunnalle muodostui nyt katettavaa alijäämää yhteensä ,29 euroa eli runsaat 381 /asukas. Toimintakatteen 10,3 % suuruinen kasvu johtuu lähes kokonaan sosiaali- ja terveystoimen menojen kasvusta. Ns. oman toiminnan menojen kasvu oli edelliseen vuoteen verrattuna 78 teur eli alle 1 %. Uutta lainaa otettiin 1,5 miljoonaa euroa ja vanhoja lainoja lyhennettiin 1,525 milj. eurolla. Lainamäärä asukasta kohden kasvoi edellisen vuoden eurosta euroon. Tilastokeskuksen keräämien ennakkotietojen mukaan kuntien lainamäärän keskiarvo on euroa/ asukas, joten Hartola on tässä keskitasoa. Suhteellinen velkaantuneisuus parani ja oli tilinpäätöksessä 47,95 %, mikä alittaa 50 %. Kunnanvaltuuston päätös korottaa tuloveroa 0,5 %-yksiköllä oli tarpeellinen syksyllä Jälkeenpäin voidaan sanoa, että se olisi voitu tehdä jo aiemmin. Kunnan on vaikea välttyä tuloveron korottamiselta tulevinakaan vuosina, koska kustannusten kasvu ylittää reippaasti käytettävissä olevat tulot. Veroprosentin korotuspaine on vuonna 2013 huimat 3 % yksikköä, jota tosin verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus osittain kompensoi. Suomen hallituksen tavoite toteuttaa kuntarakenteen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteen kokonaisuudistuksen valmistelu vahvojen peruskuntien pohjalta eteni vuonna 2012 eri tahojen näkemysten ristiriitaisuudesta huolimatta. Talvella 2013 kunnat ilmaisivat kantansa maakunnan sisällä muodostettavien sote alueiden koosta ja organisoinnista samassa yhteydessä kun valtionvarainministeriön kuntajakoa koskevan lakiehdotus oli lausuntokierroksella. Yhtenäisen sote-alueen muodostaminen Päijät-Hämeessä on kunnianhimoinen tavoite. Päijät-Hämeen kunnat eivät näytä olevan toistaiseksi muodostamassa vahvaan peruskuntaan tukeutuvaa sotealuetta tai uutta laajaa peruskuntaa Lahden ympärille. Muutoinkaan kunnat, mukaan lukien Hartola, eivät hyväksy valtion kaavailemia pakkotoimia kuntien yhdistämiseksi. Tästä huolimatta kaikkia kuntia paitsi Lahtea ja Hei- 4

5 nolaa velvoitetaan mitä todennäköisimmin selvittämää kuntarakennetta vuoden 2014 kuluessa. Kun yksikään selvitys ei ole käynnissä tätä kunnanjohtajan katsausta kirjoittaessani, on vaikea uskoa, että muutokset kuntarakenteessa tapahtuisivat valtioneuvoston esittämässä aikataulussa. Hartolan kunnan kannalta suurin kysymys tulee olemaan, onko sosiaali- ja terveydenhuollon tuottajan Aavan toimintaa muutettavissa siten, että nykyinen kustannusten 8-10 % vuotuinen kasvuvauhti saadaan pysäytetyksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmien organisoinnilla on suuri vaikutus Hartolan ja muidenkin pienten kuntien kustannuksiin. Väestön sairastavuuskerroin osoittaa, että kunnan palvelutarve on korkeampi kuin kasvu- ja kehyskunnissa, joissa väestön rakenne on nuorempi. Palvelujen oikeanaikaisuus ja tehokas organisointi säästää monia ylimääräisiä käyntejä terveydenhuollon palveluissa, jolla on suoria vaikutuksia kunnan talouteen. Tästä syystä hyvät ja laadukkaat palvelut ovat myös kustannuksiltaan tehokkaita. Näitä palveluja hartolalaisilla, niin asukkailla kuin päättäjillä, on oikeus myös vaatia valtakunnallisen sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistuksen jälkeenkin. Hartolassa Merja Olenius kunnanjohtaja 5

6 1. KUNNAN HALLINTO Kunnan toimielimet järjestäytyivät kunnallisvaalien 2008 tuloksen perusteella käytyjen neuvottelujen jälkeen tammikuussa Valtuuston jäsenistä vaihtui 10. Vuoden 2011 alussa valittiin uudet toimielimet kaksivuotiskaudelle VALTUUSTO TARKASTUS- LAUTAKUNTA KESKUSVAALI- LAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS SUUNNITTELU- JA KEHITTÄMISTMK HENKILÖSTÖJAOSTO SIVISTYS- LAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA YMPÄRISTÖ- LAUTAKUNTA 1.1 Kunnanvaltuusto Hartolan kunnan ylin päättävä elin on kunnanvaltuusto. Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kunnanvaltuustoon kuuluu 21 valtuutettua. Kunnanvaltuuston puheenjohtajana on vuonna 2012 toiminut Jarkko Fågel (Kok.), ensimmäisenä varapuheenjohtajana Vuokko Rolig (SDP) ja toisena varapuheenjohtajana Jeremias Sankari (Kesk). Kunnanvaltuustoon ovat kuuluneet lisäksi seuraavat valtuutetut ja heidän puoluekantansa: Antikainen Kalevi Eskola Olli Hakala Heikki Heikkilä Mika Huoponen Maria Järvinen Hannu Karnaattu Markku Leisti Heikki Mamia Maija-Liisa Nenonen Mikko Nieminen Tapio Pajunen, Sanna Palm Markku Ruoppi Mikko Röksä Kari Kok. SDP Kesk. Kesk Kok Kesk. SDP Vas. Kesk. Kok PS Kesk. SDP Kesk Kok. Kesk. 6

7 Tanskanen Matti Tilander Sirpa Virtanen Maritta SDP Kok. Kesk. Vuonna 2012 valtuusto kokoontui 6 kertaa ja käsitteli 75 asiaa. 1.2 Kunnanhallitus Kunnanhallitus huolehtii Hartolan kunnan hallinnon ja toiminnan johtamisesta kunnanvaltuuston hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. Kunnanhallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Kunnanhallituksen puheenjohtajana on vuonna 2012 toiminut Maija-Liisa Mamia (Kesk.) ja varapuheenjohtajana Pertti Mäkinen (Kok.) Kunnanhallitukseen valittiin kaudelle lisäksi seuraavat varsinaiset jäsenet: Hakala Heikki Mattila Liisa Palm Markku Tanskanen Matti Tilander Sirpa Kesk. SDP Kesk SDP Kok Kunnanhallituksen esittelijänä on toiminut kunnanjohtaja Raija Rissanen saakka ja Merja Olenius lukien. Vuonna 2012 kunnanhallitus kokoontui 16 kertaa ja käsitteli 257 asiaa. 1.3 Lautakunnat ja jaostot Hartolan kunnassa toimi kertomusvuonna tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta, tekninen lautakunta, sivistyslautakunta ja ympäristölautakunta sekä kaksi jaostoa; henkilöstöjaosto ja elinkeinojaosto. Alla olevassa erittelyssä on ilmoitettu toimielimen varsinaiset jäsenet. Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Mikko Nenonen, pj PS Heinonen Hannu, pj Kesk. Markku Karnaattu, vpj SDP Eero Halmekoski, vpj Kok. Lea Korhonen Vas. Sanna Pajunen SDP Virve Mustonen Kesk. Hely Alakokkare VAS Kari Röksä Kesk. Anneli Mäkelä Kesk. Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta Eskola Olli, pj SDP Hannu Järvinen, pj Kesk. Hannu Kemppi, vpj Kesk. Kalevi Antikainen, vpj Kok. Sanna Pajunen SDP Jeremias Sankari Kesk. Juha Saarinen Kesk. Pirkko Riihimäki Kesk. Pentikäinen-Laine Maija Kesk. Maria Huoponen Kok. Nina Hämäläinen Kok. Markku Karnaattu SDP Osmo Haikka Kok. Vuokko Rolig SDP Ympäristölautakunta Elinkeinojaosto ( ) Mika Heikkilä, pj Kesk. Maija-Liisa Mamia, pj Kesk. Tauno Hilden, vpj Kok Sanna Pajunen vpj SDP Maritta Virtanen Kesk. Pertti Mäkinen Kok. 7

8 Jouni Hokkanen Kesk. Nina Hämäläinen Hartolan yrittäjät pj. Arja Nenonen Kok Markku Ihanajärvi Hartolan MTK Arja Lindh SDP Kalle Moisio SDP Valtuuston poliittiset voimasuhteet Suomen Keskusta Kansallinen Kokoomus Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Vasemmistoliitto Perussuomalaiset 9 valtuutettua 5 valtuutettua 5 valtuutettua 1 valtuutettu 1 valtuutettua 1.4 Organisaatiokaavio KUNNANJOHTAJA Raija Rissanen Merja Olenius SIVISTYSOSASTO Rehtorisivistystoimenjohtaja Irja Niilahti TEKNINEN OSASTO Tekninen johtaja Antti Kailio HALLINTO-OSASTO Hallintojohtaja Merja Olenius Juho Järvenpää Kunnassa on kolme hallinnollista osastoa, joita johtaa toimialueen osastopäällikkö. Kunnanjohtaja vaihtui kun lähes 10 vuotta kuntaa johtanut KTM ekonomi Raija Rissanen jäi eläkkeelle. Valtuusto valitsi uudeksi kunnanjohtajaksi YTM Merja Oleniuksen, joka oli toiminut tätä ennen Hartolan hallintojohtajan virassa runsaat kaksi vuotta. Uudeksi hallintojohtajaksi valittiin HTK Juho Järvenpää, joka aloitti virassaan niinikään Tilivelvolliset viran- ja toimenhaltijat Kuntalain 75 :n 1 momentin mukaan tilivelvollisia ovat toimielinten jäsenet ja asianomaisten toimielinten tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Valtuusto on kokouksessaan määritellyt tilivelvolliset viranhaltijat voimassa olevien johtosääntöjen ja talousarviorakenteen perusteella. Tällöin on tilivelvollisiksi määritelty kunnan edellä luetellut hallintokunnat paitsi valtuusto, joka ei kuntalain 75 :n mukaan ole tilivelvollinen. Tilivelvollisiksi viran- ja toimenhaltijoiksi on määritelty 8

9 ne viranhaltijat, joille on hallintosäännössä ja päävastuualueen johtosäännössä delegoitu esittely- ja päätösvaltaa. kunnanjohtaja hallintojohtaja tekninen johtaja rehtori-sivistystoimenjohtaja maaseutuasiamies toimistorakennusmestari rakennustarkastaja ympäristötarkastaja päivähoidon esimies kirjastonjohtaja vapaa-aikaohjaaja 2. YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS Maailman ja kansantalouden kehitys Maailmantalouden kasvu hidastui vuoden 2011 loppupuolella ja kasvun hidas vaihe jatkuu vielä ainakin vuoden 2013 alkupuolella. Kasvun hidastumisen taustalla ovat hallitusten elvytystoimien päättyminen, julkisten talouksien vakauttamistarpeet sekä yksityisen kysynnän hauraus. Useassa teollisuusmaassa julkisen talouden, kotitalouksien ja rahoituslaitosten on yhtä aikaa vahvistettava rahoitusasemaansa, jolloin kysyntä heikkenee ja kasvu hidastuu. Maailman ostovoima korjatun bruttokansantuotteen kasvu palaa noin 4 prosentin vauhtiin vuoden 2013 jälkimmäisellä puoliskolla. Kasvun painopiste on edelleen kehittyvissä talouksissa, vaikka niissäkin kasvu pysyy aiempaa vaimeampana. Finanssikriisin jälkeen maailmankauppa ja globalisaation eteneminen ovat hidastuneet. Kun ja 2000-luvulla kauppa kasvoi selvästi tuotantoa nopeammin, nyt kauppa ja tuotanto kasvavat suunnilleen samassa tahdissa. Lisäksi Suomen markkinaosuus maailman tuonnissa jatkaa laskuaan, päinvastoin kuin esimerkiksi Saksan ja Ruotsin. Euroalue ja EU ovat kääntyneet lievään taantumaan joka oikenee hitaaksi kasvuksi vuoden 2013 lopulla. Kasvua hidastavat useiden jäsenvaltioiden heikko kilpailukyky, julkisten talouksien mittavat vakautustarpeet, kuluttajien ja yritysten epäluottamus sekä teollisuusmaiden tuontikysynnän heikkous. Esimerkiksi Euroopan vahvimpiin talouksiin kuuluvat Ruotsi ja Saksa yltävät ennusteperiodilla vain noin 1 2 prosentin kasvuvauhtiin. Vuonna 2012 koko maan työttömyysaste oli 7,6 %. Työllisyys on kehittynyt hyvin verrattuna tuotantoon vuonna Heikko taloudellisen kehitys heijastuu ensi vuoden puolella työllisyyden heikkenemiseen sillä jo pitkään jatkunut vaimea suhdannekehitys alkaa painaa myös työllisyyttä. Talvella 2013 työttömyyden odotetaan lähtevän nousuun ja kohoavan 8,1 prosenttiin. Suomen vientiä vähensi kansainvälisen kysynnän heikkous ja viennin rakennemuutos vuonna Viennin volyymi laski 1,7 % edellisestä vuodesta. Ensi vuonna vienti pääsee hitaaseen kasvuun epävarmuuden vähentyessä euroalueella ja vientikysynnän piristyessä myös muualla maailmassa. Tuonti väheni noin 2,5 %, kun viennin laskun lisäksi myös investoinnit vähenivät. Heikko investointikehitys ja vaatimaton kulutus hidastavat tuonnin kasvua myös vuonna 2013 ja kasvuvauhti jää 0,5 prosenttiin. Kansantalouden investoinnit ovat supistuneet keskimäärin 2,5 % vuonna Supistuminen on suhteellisen laaja-alaista. Kansantalouden investointiaste laskee edelleen vuonna 2013 ollen 19,3 %. Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli keskimäärin 2,8 %. Inflaatio on hidastunut vuoden 2013 alkuun mennessä mm. energiahyödykkeiden, jalostettujen elintarvikkeiden sekä tavaroiden 9

10 inflaation hidastumisen takia. Lisäksi asuntolainojen ja kulutusluottojen keskimääräiset korot painuivat alle edellisvuoden tason kesällä ja ovat siitä lähtien hidastaneet inflaatiota. Viime vuodenvuonna välillisen verotuksen kiristyminen välittyi hintoihin pääsääntöisesti odotetulla tavalla ja aiheutti noin prosenttiyksikön nousun kuluttajahintoihin. Tänä vuonna keskimääräisen inflaation odotetaan hidastuvan 2,2 prosenttiin. Merkittävin inflaatiota hidastava tekijä on edellisvuotta alhaisempi korkotaso. Tilastokeskuksen alustavien ennakkotietojen mukaan Suomen julkisyhteisöjen sulautettu velka kasvoi vuoden 2012 aikana 10,3 miljardilla eurolla 103,1 miljardiin euroon. Velan suhde bruttokansantuotteeseen nousi edellisvuoden 49 prosentista 53 prosenttiin. Julkisyhteisöjen alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen nousi 1,9 prosenttiin, kun vuotta aikaisemmin alijäämä oli 0,8 prosenttia. Julkinen alijäämä ja velka pysyivät ennakkotietojen mukaan EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisten viitearvojen alapuolella. 10

11 3. KUNTATALOUDEN KEHITYS Viime vuonna kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate putosi vuoden 2011 tasosta yhteensä 2,55 miljardista eurosta 1,74 miljardiin euroon. Tämä kattaa vain 74 prosenttia poistoista. Kaikkiaan 63 kuntaa arvioi, että toiminta- ja rahoitustulot eivät riitä toiminta- ja rahoitusmenoihin, vaan vuosikate jää negatiiviseksi Vuoden 2012 arvioiden perusteella vuosikate asukasta kohden oli kunnissa keskimäärin 238 euroa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 382 euroa. Poistoista ja arvonalentumisista vuosikate kattoi kunnissa ainoastaan 69,6 prosenttia ja investoinneista 33,6 prosenttia. Maakunnittain yhteen laskettuna tilikauden tulos oli negatiivinen koko maassa lukuun ottamatta kolmea maakuntaa: Uusimaa, Päijät-Häme ja Etelä-Karjala. Kuntien verotulojen kasvu vuonna 2012 hidastui merkittävästi edellisvuodesta. Kuntien yhteenlaskettu toimintatulojen, verotulojen ja valtionosuuksien kasvu ei riittänyt kattamaan kuntien toimintamenojen kasvua. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta nousi lähes 14 miljardiin euroon. Lainakanta kasvoi 13 prosenttia, eli 1,6 miljardia euroa edellisvuoteen verrattuna. Asukasta kohti lasketun lainakannan keskiarvo Manner-Suomen kunnissa oli 2282 euroa, kun vastaava suhdeluku edellisenä vuonna oli 2038 euroa.. Kuntien ja kuntayhtymien investoinnit kasvoivat huomattavasti, peräti 8,5 prosenttia vuonna Investoinnit kasvoivat eniten yli asukkaan kunnissa sekä asukkaan kunnissa. Tulopohjan kasvu oli heikointa asukkaan kunnissa, tässä kuntakokoluokassa myös vuosikate heikkeni eniten. Vuosikate ei missään kuntaryhmässä riittänyt kattamaan poistoja. Alle asukkaan sekä asukkaan kunnissa vuosikate oli negatiivinen joka neljännessä kunnassa. Valtionosuudet kasvoivat vuonna 2012 nimellisesti 5,3 prosenttia valtionosuusleikkauksista huolimatta. Valtionosuuksien kasvua selittävät kuntien veromenetysten kompensointi valtionosuuksien kautta sekä vuonna 2012 tehty kustannustenjakotarkistus ja indeksitarkistus. HARTOLAN KUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Väestön kehitys Hartolan kunnan asukasmäärä oli vuoden 2012 lopussa Väestö väheni 88 hengellä eli 2,52 %. Hartolan kunnan asukasmäärän kumulatiivinen vähenemä vuosina on ollut 574 henkeä. Väestön väheneminen johtuu vanhuspainotteisesta ikärakenteesta ja muuttotappiosta. Nuorten vuotiaiden osuus väestöstä on 12,9 % eli 413 henkeä. Vuosittain syntynyt ikäluokka on jäänyt alle 20 lapseen. Vuoden 2012 luonnollinen väestölisäys/ -vähennys oli -42 henkeä ja muuttotappio oli 40 henkilöä. Syntyneitä oli 19 lasta ja kuolleita 61 henkeä. Kuntaan muutti vuoden aikana 172 henkilöä ja kunnasta pois 212 henkilöä. 11

12 Väestöennusteen mukaan Hartolan väkiluku laskee edelleen noin 250 asukkaalla kuluvalla vuosikymmenellä. Kunnan väkiluvun oletetaan vakiintuvan 3100 asukkaan tienoille vuoden 2020 jälkeen. (Lähde: Väestötietokeskus) Asukasluku ja sen muutos Asukkaita Nettomuutto Syntyneiden enemmyys Asukkaita Muutosprosentti -1,28 % -0,57 % -2,70 % 0,00 % -2,97 % -2,25 % -0,97 % -1,88 % -2,49 % Rakentaminen Hartolassa oli vuonna 2012 yhteensä 2320 vapaa-ajan asuntoa ja 1732 vakituista asuntoa. Vuosittain erilaisia rakennus- ja muita toimenpidelupia myönnetään yhteensä noin kpl. Myönnetyt rakennusluvat vuosina kpl Vuosi Asunnot Kesäasunnot Kaikki Asunnot Kesäasunnot Kaikki

13 Työllisyys Päijät-Hämeen maakunnassa vuoden 2012 lopun työttömyysaste oli 13,4 % nousten edellisestä vuodesta 1,3 prosenttiyksikköä. Hartolassa työttömyysaste vuoden lopussa oli 12,7 %. Päijät-Hämeen maakunnan kunnissa työttömiä työnhakijoita oli joulukuun lopussa Työttömien määrä kasvoi vuodentakaisesta 1 173:lla (10 %). Työttömien määrä kasvoi maakunnassa myös marraskuussa. Tämä on jokavuotinen, joka johtuu mm. eräiden ammatillisten koulujen päättymisestä ja määräaikaisten työsuhteiden tavanomaisesta päättymisestä joulukuun aikana. Päijät-Hämeen maakunnan kunnissa työttömien määrä kasvoi edellisen vuoden joulukuusta Hämeenkoskea ja Padasjokea lukuun ottamatta. Joulukuun lopussa Hartolassa oli 178 työtöntä työnhakijaa. Muutosta edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 16 henkilöä (10 %). Yli vuoden työttömänä olleiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta Päijät-Hämeessä 11 % ja koko maassa 16 %. Päijät-Hämeessä yli vuoden työttömänä olleita on viime vuotta enemmän alueen kaikissa kunnissa Padasjoki ja Sysmä pois lukien. Hartolassa vuoden 2012 lopussa yli vuoden työttömänä olleita oli 27 henkilöä. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli Hartolassa vuoden 2012 lopussa 21 henkilöä ja Päijät- Hämeessä 1528 henkilöä. Avoimia työpaikkoja oli vuoden 2012 lopussa Hartolassa 18 ja Päijät- Hämeessä 617.Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan vuonna 2012 Hartolassa oli työvoimaa keskimäärin 1404 ja joista työttömänä oli keskimäärin 147 henkilöä ja työssä 1257 henkilöä. Työvoiman ulkopuolella oli 1800 henkilöä. Taloudellinen huoltosuhde ilmoittaa sen, kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä on yhtä työllistä kohden. Vuonna 2012 Hartolan huoltosuhde oli 1,55% Työttömyyden kehitys vuosina (keskimäärin kuukaudessa *) HARTOLA Työvoima Työttömyysaste 9,8 12,1 9,9 9,7 10,4 Päijät-Häme % 9, ,9 11,7 10,5 Työttömät yhteensä* joista naiset alle 25 vuotiaat yli 50 vuotiaat Pitkäaikaistyöttömät %/työttömistä 21,1 % 14,7 % 19,3 % 18,0 % 17,0 % Toimenpitein sijoitettuna* kuntaan valtiolla yksityisellä Avoimet työpaikat *

14 3.1 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa VALTIONOSUUDET VUOSINA Muutokset valtionosuuksissa Vuoden 2010 alusta siirryttiin ns. yhden putken valtionosuuteen, jossa aikaisemmin eri sektoriministeriöiden maksamat valtionosuudet yhdistyivät valtiovarainministeriön hallinnoitaviksi. Tämä vuoden 2010 alusta käytössä ollut kunnan peruspalveluiden valtionosuus muodostuu seuraavista perusteista ja kustannuksista: - yleisen osan määräysperusteet - sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset - esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjaston laskennalliset kustannukset - taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteet - erityisen harvan asutuksen, saaristokuntien ja saamelaisten osuuden mukaan lisätyn valtionosuuden määräytymisperusteet. - verotulotasaus kuuluu järjestelmään, jolla vähennetään tai lisätään valtionosuutta. Järjestelmää täydentää talousvaikeuksissa olevien kuntien osalta harkinnanvaraisen valtionosuuden korotus. Valtionosuus myönnetään yhtenä kokonaisuutena ns. yhden putken valtionosuutena, pl. harkinnanvarainen korotus myönnettyyn valtionosuuteen. Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta: valtionvarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuudesta. Valtiovarainministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö tekivät päätökset vuoden 2012 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta, kotikuntakorvauksen perusosista ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisesta rahoituksesta Valtionosuusprosentit ja kunnan omarahoitusosuus 2012 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (VM) v v valtionosuusprosentti (%) 34,11 31,42 kunnan omarahoitusosuus( /asukas) 2638, ,49 Ylläpitäjärahoitus(lukiot, ammatillinen, AMK)(OKM)v v valtionosuusprosentti (%) 41,89 41,89 kunnan omarahoitusosuus ( /asukas) 347,53 364,18 Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvät sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi esi- ja perusopetus, kirjastot, yleinen kulttuuritoimi ja asukasperustaisesti rahoitettava taiteen perusopetus. Myös verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on osa kunnan peruspalvelujen valtionosuutta. Lisäksi kunnalle myönnettävän peruspalvelujen valtionosuuden määrään vaikuttavat yleinen osa, erityisen harvan asutuksen ym. lisäosat, järjestelmämuutoksen tasaus, huomioon otettavat lisäykset ja vähennykset ja valtionosuusmaksatuksessa huomioon otettavat esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausjärjestelmä. Vuoden 2010 alusta kotikuntalaskutuksen perusteet muuttuivat siten, että esi- ja perusopetuksen valtionosuudet maksetaan kunnille kouluikäisen ikäluokan koon perusteella. Kunnan on maksettava 14

15 korvaus oppilaan käydessä peruskoulua toisen kunnan tai yksityisen opetuksen järjestäjän koulussa (kotikuntakorvausmeno). Kunnan on selvitettävä arviot niiden ikäluokan oppilaiden lukumäärästä, jotka käyvät koulua kunnan ulkopuolella samoin kuin omaan kuntaan muista kunnista tulevien oppilaiden lukumäärä. Muualta tulevista oppilaista saadaan säädetty korvaus oppilaan kotikunnalta (kotikuntakorvaustulo). Tulona/menona saadaan/maksetaan valtionosuusperusteen mukainen määrä riippuen siitä, millaisesta oppilaasta on kyse. Säädöksen mukaan kotikuntakorvausmenot /-tulot kirjataan perusopetuksen käyttötalousosaan vaikka ko. erät maksetaan/saadaan valtionosuuden maksatuksen yhteydessä. Valtionosuuksien vertailu vuosina Toimiala (1000 eur.) Yleinen valtionosuus Sosiaali- ja terveystoimi Opetus- ja kulttuuritoimi Verotulon tasaus Peruspalvelujen valtionosuus Valtionosuusjärjestelmämuutoken tasaus Muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet Yhteensä Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus Yhteensä VEROTULOT VUOSINA Kuntien verotulojen kasvu vuonna 2012 hidastui merkittävästi edellisvuodesta. Kuntien yhteenlaskettu toimintatulojen, verotulojen ja valtionosuuksien kasvu ei riittänyt kattamaan kuntien toimintamenojen kasvua. Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti oli 19,25 % vuonna 2012 ja kunnallisverojen tilitysten arvioidaan kasvaneen kokonaisuudessaan 3,8 %. Silti keskimääräinen ansiotuloista laskettu efektiivinen veroprosentti on noin 14 %. Kunnan ns. efektiivisellä veroprosentilla tarkoitetaan maksettavan veron suhdetta ansiotuloihin. Hartolan efektiivinen veroprosentti on laskenut 12,85 %:iin (13,15 %). Kunnallisveron tilityksiä lisäsi lähinnä ansiotulojen 4 % nousu, mutta samaan aikaan valtion kunnallisverotuksessa työtuloista tehtävät vähennykset kasvoivat 7 %. Talousarvio vuodelle 2012 laadittiin kasvuodotuksin, mutta sitä vastoin yleinen taloudellinen tilanne heikkeni, joka heijastui kunnissa työllisyyteen ja sitä kautta kunnallis- ja yhteisöverotuloihin. Hartolassa kunnallisveron kertymä laski edelliseen vuoteen verrattuna 0,1 milj. euroa. Kuntaryhmän jako-osuus yhteisöveron tuotosta oli 28,34 % vuonna Yhteisöveron tilitykset kunnille kasvoivat vuonna 2012, mutta epävarmuus yritysten tuloskehityksestä kasvoi. Kuntien jako-osuutta maksetaan vuosina viidellä prosenttiyksiköllä korotettuna. Hartolan kunnan saama yhteisöverotulo laski roimasti vuodesta 2011 eli 37 %. Koko kuntaryhmälle yhteisöveroa on tilitetty 23 % edellisvuotta vähemmän. 15

16 Hartolan kunnanvaltuuston päätös korottaa kiinteistöveroprosentteja vuonna 2010 nosti yleisesti kiinteistöverotulojen tasoa noin 0,250 milj. euroa. Kiinteistöveroa kertyi 1,85 miljoonaa euroa vuona 2012, jossa oli kasvua 1,2 %. Hartolan vuoden 2012 kunnallisverotulot arvioitiin talousarvioon kuntaliiton vuoden 2011 lokakuun veroennustekehikon mukaisesti, ja ne toteutuivat melko oikein. Yhteisöverotulon roimaa heikkenemistä ei sen sijaan osattu ennakoida. Verotulojen vertailu vuosina Tuhatta euroa Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Koiravero 6 Yhteensä Muutos edell. vuoteen Muutosprosentti 10,03 % -2,83 % 3,22 % 3,00 % -5,17 % Tuloveroprosentti 20,50 % 20,50 % 20,50 % 20,50 % 20,50 % Koiravero Kiinteistövero Yhteisövero Kunnallisvero

17 Valtuuston vuoden 2012 tekemät merkittävimmät päätökset: myi Kumun kyläkoulun Lepsala-Kumu-Kuivajärvi kyläyhdistys ry:lle myi Eerikkalan kiinteistökauppaan liittyvän lisämään Hovin Lemmikit Oy:lle asetti kaksi rantarakentamispaikkaa myyntiin tilalta Pimeäpirtti RN:o 1:16 hyväksyi rakennusvalvontaviranomaisen uudistetun taksan hyväksyi yhdenvertaisuussuunnitelman valitsi kunnanjohtajaksi YTM Merja Oleniuksen hyväksyi henkilöstöraportin vuodelta 2011 merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2011 hyväksyi vuoden 2011 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielimien jäsenille ja tilivelvollisille viranhaltijoille hyväksyi Kuninkaantien ja Keskustien välisen alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyi Koulun ympäristön asemakaavan muutoksen hyväksyi Pohniemen ranta-asemakaavan muutoksen myi Sydänmaan kenttä nimisen tilan RN:o 1:487 Ismo Parikalle hyväksyi Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän järjestämissuunnitelman hyväksyi Etelä-Hartolan vesiosuuskunnan toiminta-alueen/alue II muutoksen lakkautti elinkeinojaoston ja perusti suunnittelu- ja kehittämistoimikunnan hyväksyi markkinakentän alueen asemakaavamuutoksen vietti kunnanjohtaja Raija Rissasen läksiäisjuhlan hyväksyi ympäristönsuojelumääräysten muutokset kunnanhallituksen esityksen mukaisesti vahvisti vesilaitoksen käyttömaksut alkaen merkitsi tiedoksi yhteistyösopimuksen päättämisen SRV:n kanssa myi määräalan Kuntala RN:o 1:2469 nimisestä tilasta Osuuskauppa Hämeenmaalle ja solmi esisopimuksen kiinteistön kaupasta määräsi kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle ,00 määräsi kiinteistöveroprosentit vuodelle yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 % - vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,50 % - muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,10 % - yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,20 % myönsi Kiinteistö Oy Vasallille täytetakauksen Pohjola Pankki Oyj:n kahdelle lainalle 17

TILINPÄÄTÖS 2013 JA TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS 2013 JA TASEKIRJA HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 JA TASEKIRJA Tilintarkastajan versio 02.04.2014 Valtuustoseminaari 26.05.2014 Valtuusto 25.06.2014 1. KUNNAN HALLINTO... 6 1.1 Kunnanvaltuusto... 6 1.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Kansikuva: Kasurilan asuinalueesta Yaran kaivoksiin Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

SISÄLLYS. Tilinpäätös 2013

SISÄLLYS. Tilinpäätös 2013 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 4 1.3 Luottamushenkilöorganisaatio...

Lisätiedot

TASEKIRJA 2013. Kaupunginvaltuuston 4.6.2014 hyväksymä

TASEKIRJA 2013. Kaupunginvaltuuston 4.6.2014 hyväksymä TASEKIRJA 2013 Kaupunginvaltuuston 4.6.2014 hyväksymä 1 TASEKIRJA / TOIMINTAKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ Sivu nro 1. Toimintakertomus... 2 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2. Kaupungin hallinto... 4 1.2.1.

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011--2013 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS

HOLLOLAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS HOLLOLAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS Salpakankaan koulu 2012 Kunnanhallitus 25.3.2013 2 Sisällys 1. Toimintakertomus... 4 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Someron kaupunki Tilinpäätös 212 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet.. 4 3. Taloudellinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 PERUSTIETOA KUNNASTA JA TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET 3 3 OLENNAISET

Lisätiedot

Suomussalmen kunta TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS. vuodelta 2012

Suomussalmen kunta TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS. vuodelta 2012 Suomussalmen kunta TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS vuodelta 2012 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 18.6.2013 Painopaikka Suomussalmen kunnan monistamo Kannen kuva Hannu Huttu Toimintakertomus ja tilinpäätös v.

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa...

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2014

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2014 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2014 Tilinpäätös 2014 Kansikuva: Kissanäyttely Kunnonpaikan esikoulussa Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2015 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Iso-Valkee Someron kaupunki Tilinpäätös 211 Kuva Manu Kärki 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013

Äänekosken kaupungin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 Äänekosken kaupungin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 1 JOHDANTO... 6 1.1 Tilinpäätössäännökset... 6 1.2 Tilinpäätöskokonaisuus... 6 2 Toimintakertomus... 7 2.1 Olennaiset

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 Kaupunginhallitus 5.4.2011 Kaupunginvaltuusto 13.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO sivu I TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 1.1 Sipoon kunnan hallinto...2 1.2 Yleinen taloudellinen kehitys...4

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012--2014 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Kunnanhallitus Valtuuston hyväksymä 28.3.2011 6.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2009 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä ISSN 0355-2837 Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 TASEKIRJA

ORIMATTILAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 TASEKIRJA ORIMATTILAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 TASEKIRJA Kaupunginhallitus 26.3.2012 Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtaja katsaus 3 TOIMINTAKERTOMUS 4 Kaupunginhallinto ja henkilöstö 4 Sisäinen

Lisätiedot