HYVÄksYTTYJÄ opinnäytteitä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVÄksYTTYJÄ opinnäytteitä"

Transkriptio

1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 102. vsk. 2/2006 HYVÄksYTTYJÄ opinnäytteitä Helsingin kauppakorkeakoulu, Kansantaloustieteen laitos Väitöskirjat jouko kinnunen: Migration, inperfect competition and structural adjustment: essays on the econo my of the Åland islands, kirsti kuisma: essays in foreign aid, conflicts, and development, pekka sääskilahti: essays on the economics of net works and social relations, Marketta Henriksson: essays on euro area enlarge ment, elina Valtonen: Forecasting in term structure of interest rates using an error adjusting neural network, olli pekka oksanen: are Foreign investments re placing domestic investments: estimation using Finnish panel data, anne Vaittinen: Worker s remittances: impact of transaction Costs, emilia koivuniemi: rahan, työn ja vapaa ajan vaiku tus onnellisuuteen suomessa, yhdysvalloissa ja iso Britanniassa , arja Valkeinen: työpanoksen laatu suomessa vuosi na , rauli juva: kasvu ja vakaussopimuksen toimivuus ja tarpeellisuus emun finanssipoliittisena sään tönä, Heidi Haapanen: event study analyysi kone oyj:n jakautumisesta, tuomas rautanen: assessment of the Central and eastern european Countries through endogene ous optimal Currency area theory and Fiscal rules, pekka Horttanainen: transferability analysis of a Macroeconometric Model, juha karjanlahti: tietotekniikka yleiskäyttöisenä teknologiana, jari Matero: Modelling price paths on fossil fuels based on Hoteliing s rule, Markku porvali: instituutiot ja talouskasvu, Mikko laajarinne: Venäjän talous ja energiavarat siunauksesta kiroukseen?, Henri kähönen: palveluvaltaistumisen vaikutukses ta tuottavuuden kasvuun. uhkaako Baumolin tauti kehittyneiden kansantalouksien elintasoa?, seppohalttunen: katsaus pankkien vakavaraisuus sääntelyä koskevaan tutkimukseen Basel 1 ja Basel 2sopimusten näkökulmasta, Ville pohjanheimo: julkisen palvelun yleisradiotoi minnan rahoitus suomessa, Maija sirkjärvi: the development of income distri distri bution across russian regions from transition to the 21st Century, lauri Huhtanen: Wto sdispute settlement system and national sovereignty of states, olli seppovaara:pairs trading kaupankäyntistrate gia. teoreettista tarkastelua ja ex post testaus suomen osakemarkkinoilla, Helsingin yliopisto, Kansantaloustieteen laitos Väitöskirjat jukka Vauhkonen: essays on Financial Contracting, timo Vesala: essays on search and informational asymmetry in labor and Credit Markets, kristiina Huttunen: empirical studies on labour demand, Wages and job displacements, anna leena asikainen: reward and punishment essays on party popularity and economy, Heikki pursiainen: Consistent aggregation Methods and index number theory, 298

2 v ks tt j o inn tteit lisensiaattityöt Matti karvonen: rationaalisuus ja epätäsmällisyys: päätösteoreettinen lähestymistapa, ilkka kiema: open source products as nonpropri nonpropri etary innovations in endogenous Growth theo ry, johanna lukkarila: the determinants of Currency and Financial Crises in developing Countries: an empirical approach, Maritta paloviita: the role of expectations in euro area inflation dynamics, eero siljander: työn kysyntä, joustot ja sopeutumi nen: dynaaminen malli yritys ja aikakohtaisilla joustoilla, ekonometrinen sovellutus suomalais ten suuryritysten paneeliaineistoon, katja taipalus: Bubbles in the Finnish and us e ui e ui ties Markets test for the existence and devel opment of an indicator, juuso toikka: patents and strategic firm behaviour. jouko Verho: unemployment duration and Busi ness Cycles in Finland, topi Miettinen: promises and lies: a theory of pre play negotiation, janne tukiainen: testing for Common Costs in the City of Helsinki Bus transit auctions, rasmus ahvenniemi: r&dinvestments of aduopo ly under apermissive patent system, juhani alvesalo: tarjouskartellin havaitseminen ti lastollisella menetelmällä kuntien päällystystöi den tarjouskilpailuissa, lauri aspola: dominant firms and entry barriers an input approach, aleksandros drakou: exchange rate dynamics in a model of pricing to market, anna ehanti: Miten ja miksi päätösvaltaoikeudet ja kannustimet eroavat käynnistyvillä ja kypsillä yrityksillä?, Mikael etholen: ulkoisvaikutukset ja moraalin teo ria, niilo Färkkilä: työn verotuksen vaikutus palkkoi hin, sami Hautakangas: terveyskeskusten tuottavuuske hitys suomessa vuosina , Mika idman: tulospalkkaus ja tasapainotyöttömyys, igor jankovic:yogoslav Hyperinflation , jari järvinen: Väestön ikääntymisen endogeeniset vaikutukset talouskasvuun, jarkko järvitalo: rahoituskriisi ja sen leviäminen rahoitusjärjestelmässä, joni juuri: suoran ulkomaisen investoinnin merkitys kauppapoliittisessa teoriassa, eeroero kairi: team structure Models and the Manage Manage ment of interest rate risk, Mikko katramo: european roaming markets why are international roaming tariffs high?, aba klimenko: Valtionhallinnon ja julkishyödykkei den merkitys hitaan talouskasvun ja kehityksen maissa: kehitysyhteistyön näkökulma, Ville kopra: Verokilpailu ja tuotannon tehokkuus yritysverotuksen harmonisoinnin perusteina eu roopan unionissa, kasperi korpinen: antolainauskorkojen määräyty minen toimialoittain suomessa, paula korva: pääomaverokilpailu talousmaantie teen lähestymistapa verrattuna klassisiin mallei hin, tuomas kosonen: työllisyys ja palkat keskittyneissä palkkaneuvotteluissa, jyrki loijas: paikallinen ja keskitetty sopiminen jul kisella sektorilla, tommi Mäkelä: emu:n vaikutus sisä ja ulkokaupan kokonaisvolyymiin, kirjallisuuskatsaus, 2005 sami Metsärinta: suomalaisten maalausten hintojen kehitys vuosina , kari Moilanen: Henkivakuutusyhtiöiden sijoitustoi minta, sijoitussalkkujen menestyminen ja parem muusjärjestys vuosina , Mikko Myrskylä: työllisyyden, työttömyyden ja työttömyysasteen malliavusteinen estimointi, 299

3 KAK 2/2006 nuutti nikula: rahapolitiikan optimaalinen harjoit taminen, jon nyman: on preventing Bank runs in China and russia, anna ollila: ulkoistaminen strategisena instrument tina yritysten tuotantopäätöksissä ja neuvottelu välineenä ammattijärjestön ja yritysten sopimus tilanteessa, simon erik ollus: law and order, lauri ostamo: päämies agenttimallit ja liikkeenjoh don kannustinpalkkaus, pauli parmanne: Valuuttakurssin volatiliteetin mal lintaminen ja ennustaminen, Markus penttinen: Vallan jakautuminen ja hinta osa keyhtiössä, elise pietarila: politiikka kaupan poliitikoista, lob bareista ja kauppapolitiikan muodostumisesta, sanna pietiläinen: innovaatiot, riskirahoitus ja vero politiikka, antti raappana: lainarakenteen muotoutuminen kun pankki alistuu talletuspaolle, rami räsänen: itsensä toteuttavat valuuttakriisit koordinointipelien viitekehyksessä, Mika riekkola: toimintolaskenta ja toimintojohta minen yliopistoissa, olli ropponen: kokonaiskulutuksen kehitys suo messa talouden ulkopuolisten tekijöiden suhteen vuosina , Vesa rosendahl: dopingin talousteoria, antti santaharju: kansainvälisten hyödykemarkki noiden integraatio ja reaalitulojen kasvu, tiiu simpanen: lapsityövoima ja sen kieltäminen, jarno soininen: paralleelimallit makromalleina, Matti suni: kulutusluotot ja luottohakemusten luo kittelu logistisella mallilla ja neuroverkoilla, anu uuttu: product Market deregulation, e ui e ui librium unemployment and Wages under Bar gaining and Matching in the labour Market, antti Varis: optimaalinen pääomatuloverotus, simo Vartiainen: rahoituskriisien moderneja mal leja, MikkoFriman: naftajameksikon talous ensimmäinen vuosikymmen, danila Gangnuss: economic integration and public Finance, Ville Hemmilä: Volatiliteetin soveltuvuudesta riski mitaksi ja strategisen allokation valintakriteerik si, paula Hiironen: työttömyysturvan vaikutus työnet sinnän kannustavuuteen, kalle Hirvonen: Maatalouskaupan vapauttaminen ja kehitysmaat: kehitysmaiden erityis jaerilliskoh telu Wto:n maataloussopimuksessa sekä pien viljelijöiden aseman parantaminen, janne Hukka: spread of Financial Crises from the perspective of risk Management by Financial institutions, Hannukuikka: Valuuttakriisin poliittinen tartunta vaikutus ja sen relevanssi euroopan rahajärjes telmän kriisissä , kai Mykkänen: Veronkierron vaikutus tuloveron tuottoon verojärjestelmän muuttuessa, ilari niemi: yrityksen toimitusjohtajan erottaminen erorahan ja yrityksen hallituksen taloudelliset roolit, jaakko ojala: luokkakoon vaikutus oppimistulok siin. luokkakoon kausaaliyhteys lukutaidon op pimistuloksiin pisa 2000 oppimistulos ar vioinnin suomen aineistossa parametrien suhteen lineaarinen regressioanalyysi, Ville rokala: endogeeninen taloudellinen kasvu ja tuotannon alueellinen keskittyminen, kristina saajanaho: luottokanava rahapolitiikan välittymismekanismina, aku Valtakoski: tuotannontekijöiden välinen subs tituutiojousto, kansainvälinen kauppa ja talous kasvu, jouni Vihmo: optimaalinen alkoholiverotus ja alko holin kulutuksen joustot vuosina , 300

4 v ks tt j o inn tteit Joensuun yliopisto, Taloustieteiden laitos Mika Hänninen: päästökaupan tehokkuus kokeel linen tutkielma, piia karjalainen: yleisten teiden hoidon kilpailutus, Marko partinen: Valuuttakurssin ja yhden kuukau den koron välinen kausaalisuus, niko suhonen: riskinalaiset päätökset toistuvissa pelitilanteissa rahapelit ja subjektiivisuus, Matti Virtaniemi: suomen työeläkejärjestelmän ke hitys ja tulevaisuus muuttuvassa toimintaympä ristössä, Hanna Multanen: Muuttoliike ja alueellinen työttö myys esimerkkinä pohjois karjala vuosina , Jyväskylän yliopisto, Taloustieteiden tiedekunta lisensiaattityöt Hannu koskinen: studies on demand for Money and labour Market dynamics in some eu Countries, Virve ollikainen: Gender differences in unemploy unemploy ment in Finland, jukka lahtonen: Matching Heterogeneous job seekers and Vacancies. empirical studies using Finnish data, kansantaloustiede jussi Harju: Forecasting accuracy of some popular Value at risk Models: empirical Comparison of Backtesting Methods, Vesa sairanen: sijoitus ja indeksirahastojen tuotto vertailu suomalaisen sijoittajan näkökulmasta, taru rantala: katsaus rahoituksen käyttäytymistie teeseen, janne liljavuori: tarjonta suomen asuntomarkki noilla, suvililjavuori: Harkinnanvaraiset rahoitusavustuk set ja kuntien budjettirajoite suomessa , janne kilpelä: taloudellisen huoltosuhteen kehitty minen suomessa vuosina , toni lehtonen: Vakavaraisuusuudistuksen vaiku tukset talletuspankin luottoriskiin, janne Heikkinen: implisiittisen volatiliteetin ennus tekyky suomen osakemarkkinoilla, Harri kinnunen: institutionaalisen sijoittajan sijoi tuskriteerit sijoitettaessa pääomasijoitusrahastoi hin, Oulun yliopisto, Taloustieteiden tiedekunta kansantaloustiede sara lauri: oulun sataman työllisyysvaikutukset, tuomas Malinen: tulonjako, talouden toimintaym päristö ja kasvu, lauri Vilmi: Miten muutokset valuuttakursseissa vaikuttavat hintoihin, lasse kouva: suomen kokonaistuotannon ennus taminen korkoeron dekomponoinnin avulla, Tampereen yliopisto, Taloustieteiden laitos, Kansantaloustiede jussi Helenius: yritysvaltauksista hyötyjät, jukka ilomäki: tilastollinen arbitraasi rahoitusmark kinoilla, Ville kivelä: termiinikurssi tulevan spot kurssin en nusteena, ilkka kivinummi: Veroarbitraasin allokaatiovaiku tukset potentiaalisilla Cap tukioikeusmarkki noilla, satu koivula: kasvuyritystoiminnan kansantaloudel linen kannustaminen, juho Mäkelä: kuntien sijoitustoiminnan erityispiir teet ja niiden vaikutus toiminnan tuottoon, Heli Mäkinen: naisten ja miesten työmarkkinoiden segregaatio teollisuusmaissa, jaakko niskanen: kurikan osuuspankin likvidien varojen optimointi ja likviditeettiriskin hallinta muuttuvassa toimintaympäristössä, 301

5 KAK 2/2006 juho oksanen: työmarkkina asema ja maahanmuut topoliittiset preferenssit, kirsi raiskinmäki: koulutuksellinen syrjäytyminen taloudellisena kysymyksenä, antti jussi ukkonen: euroalueen rahamarkkinoiden integraatio, kaisa Väänänen: laajennusinvestointien kannatta vuuslaskelma Case lastentarvikeyritys, Turun kauppakorkeakoulu, Kansantaloustiede rauni Haapakorpi: eläkkeiden rahoitus ja vapaaeh toiset eläkkeet, Matias rautionmaa: Monetary policy under defla tion: operations, strategies and transmission, nikolas Mottram: Controlling the investments on Finland s pension fund, pirjo joutsenvirta: euroopan rahoitusmarkkinoiden integraatio ja kotimarkkinaharha, päivi Huuki: Finanssipolitiikka emu:ssa: tarvitaan ko vakaus ja kasvusopimusta?, sarijaana Miettinen: sukupuoleen perustuva palk kadiskriminaatio työmarkkinailmiönä, tomi Mäntykangas: rahoituksenvälitys kasvutekijä nä tietointensiivisessä taloudessa, Mikko kaikkonen: evolutionaarinen taloustiede: case nokia, kristiina talbi: arvopaperien markkinoinnin sään tely, laura Valkonen: deregulation as ameans to in in crease competition and productivity, Turun yliopisto, Taloustieteiden laitos lisensiaattityö päivi kankaanranta: Consumption and asset allo cation over the life Cycle, Mika laakkonen: disinflaatiosta deflaatioon, Markku lehmus: suomen talouden ennustemallin rakentaminen, jan nurma: euroopan unionin itälaajeneminen ja työvoiman vapaa liikkuvuus, Mika rajala: alijäämien ja velkaantumisen vaikutus inflaatioon esimerkkeinä ruotsi ja turkki, antti alila: optimaalinen verorakenne ja verotuksen vaikutus taloudelliseen hyvinvointiin sekä koko naistuotantoon, Maria solakivi: tuottavuus kuntasektorilla, Vaasan yliopisto, Kansantaloustiede timo julin: rahapolitiikan vaikutus korkojen aika rakenteeseen, aaron kaartinen: rahapolitiikan reaktiofunktiot: ruotsin ja englannin keskuspankit vertailussa euroopan keskuspankkiin, Matti pasanen: eu:n direktiiviehdotus palveluista sisämarkkinoilla. Vaikutus kiinteistövälitysalaan suomessa, jarkko rihko: nokian alihankkijoiden osakekurssien keskinäiset riippuvuudet, johanna kuusela: tieinvestointien vaikutukset ta louskasvuun suomessa, jukka koskela: Moderni portfolioteoria sijoittajan apuvälineenä. keski suomen osuuspankin osa kesalkun optimaalisuuden arviointi, jessica Viitamäki: eu:n itälaajenemisen taloudelliset vaikutukset uusille jäsenmaille, 302

List of Publications. 19 May 2003. Bank of Finland

List of Publications. 19 May 2003. Bank of Finland List of Publications 19 May 2003 Bank of Finland CONTENTS 1. General information on Bank of Finland publications... 3 2. Periodicals... 4 3. Statistical Publications... 5 4. Annual Report and other official

Lisätiedot

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU UNIVERSITY OF OULU, OULU BUSINESS SCHOOL PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 Pro Gradu-tutkielmat, rahoitus

Lisätiedot

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO FI-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO FI-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU UNIVERSITY OF OULU, OULU BUSINESS SCHOOL PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO FI-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 Pro Gradu -tutkielmat, laskentatoimi

Lisätiedot

Ansioluettelo 11.11.2006 1(25)

Ansioluettelo 11.11.2006 1(25) Ansioluettelo 11.11.2006 1(25) ANSIOLUETTELO Nimi: Kiander Jaakko Sakari Arvo: Valtiot.tohtori, dosentti, johtaja Syntymäaika ja -paikka: 29.6.1963 Helsinki Avioliitossa, 3 lasta 1. Suoritetut tutkinnot:

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2010 1 Sisältö 3 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos vuonna 2010 3 Evästyksiä seuraavalle hallitukselle 3 Älyteollisuus kasvun lähteeksi 4 Palkkausjärjestelmien

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE. Mika Maliranta. Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968

CURRICULUM VITAE. Mika Maliranta. Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968 Mika Maliranta Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968 Present Posts Research Director: ETLA, The Research Institute of the Finnish Economy (Part-time) Professor of Economics: Economics at the School of Business

Lisätiedot

Tutkimus ja talouspolitiikka

Tutkimus ja talouspolitiikka VATT-JULKAISUJA 33 VATT PUBLICATIONS Tutkimus ja talouspolitiikka Kirjoituksia taloudellisesta kasvusta TOIMITTANEET Jouko Kajanoja Jaakko Kiander Iikko B. Voipio Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government

Lisätiedot

LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014. KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting

LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014. KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014 myönnetty summa KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting KTT, FM Leena Aarikka-Stenroos 4.000 Reference Communication in b-to-b Markets M.Sc Finance Peter

Lisätiedot

Liikesivistysrahaston 22.11.2012 myöntämät apurahat

Liikesivistysrahaston 22.11.2012 myöntämät apurahat Liikesivistysrahaston 22.11.2012 myöntämät apurahat Hakija myönnetty summa Katja Aalto, Rauma 3.000 Institutional logics and change A field study of ten shared service centers and their survival in the

Lisätiedot

Aaltonen Heli, Mikkeli 1.500 Yrittäjämäinen markkinointi pk-yrityksissä: markkinointiorientaation rooli ja merkitys

Aaltonen Heli, Mikkeli 1.500 Yrittäjämäinen markkinointi pk-yrityksissä: markkinointiorientaation rooli ja merkitys LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT SYKSY 2013 myönnetty summa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos 10.000 Kestävän liiketoiminnan startup-pohjaisen innovaatiomallin

Lisätiedot

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU UNIVERSITY OF OULU, OULU BUSINESS SCHOOL PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 Pro Gradu -tutkielmat, markkinointi

Lisätiedot

454 ASSIMILATION TO A WELFARE STATE: LABOR MARKET PERFORMANCE AND USE OF SOCIAL BENEFITS BY IMMIGRANTS TO FINLAND*

454 ASSIMILATION TO A WELFARE STATE: LABOR MARKET PERFORMANCE AND USE OF SOCIAL BENEFITS BY IMMIGRANTS TO FINLAND* VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 454 ASSIMILATION TO A WELFARE STATE: LABOR MARKET PERFORMANCE AND USE OF SOCIAL BENEFITS BY IMMIGRANTS TO FINLAND* Matti Sarvimäki Valtion taloudellinen

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 12 Helsinki Finland Tel. 358-9-69 9 Telefax 358-9-61 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- Date: 1.11.2014 Ari Hyytinen Year of birth: 1972 Country of citizenship: Finland CURRICULUM VITAE --------------------------------------------------------------------------- I Present Position(s) University

Lisätiedot

Suomen Pankin dynaaminen yleisen tasapainon malli (Aino) ja reaalisten suhdannevaihteluiden teoria*

Suomen Pankin dynaaminen yleisen tasapainon malli (Aino) ja reaalisten suhdannevaihteluiden teoria* Kansantaloudellinen aikakauskirja 102. vsk. 4/2006 Suomen Pankin dynaaminen yleisen tasapainon malli (Aino) ja reaalisten suhdannevaihteluiden teoria* Juha Kilponen Tutki usohjaaja rahapolitiikka ja tutkimusosasto,

Lisätiedot

E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6

E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 E l i n k e i n o e l ä m ä n T u t k i m u s l a i t o s E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Vuosikertomus 2006 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Vuosikertomus vuodelta

Lisätiedot

2013 Kansainvälinen kauppakamari

2013 Kansainvälinen kauppakamari 2013 Kansainvälinen kauppakamari International Chamber of Commerce The world business organization MAKE TRADE SIMPLE ICC PÄHKINÄNKUORESSA Yrityselämän globaali verkosto TOIMINTA Kansainvälinen vaikuttaminen

Lisätiedot

VEROTUS, TALOUS- POLITIIKKA JA KANSANTALOUS TAXATION, ECONOMIC POLICY AND THE ECONOMY

VEROTUS, TALOUS- POLITIIKKA JA KANSANTALOUS TAXATION, ECONOMIC POLICY AND THE ECONOMY VATT-JULKAISUJA 41 VATT PUBLICATIONS VEROTUS, TALOUS- POLITIIKKA JA KANSANTALOUS TAXATION, ECONOMIC POLICY AND THE ECONOMY Toimittaneet Edited by Vesa Kanniainen Seppo Kari Tampereen yliopisto University

Lisätiedot

Kansainvälinen kauppakamari

Kansainvälinen kauppakamari 2012 Kansainvälinen kauppakamari ICC PÄHKINÄNKUORESSA Yrityselämän globaali verkosto TOIMINTA Kansainvälinen vaikuttaminen Kaupan ja investointien toimivuus Yritysten toimintaedellytykset G20/G8, WTO,

Lisätiedot

Graduluettelo 1.1.1973-25.4.2013

Graduluettelo 1.1.1973-25.4.2013 ID Nimi Päiväys Aihe 1293 Suvi Alatalo 25.4.2013 Vakuuttavia verkkopalveluja ikääntyneille 1292 Ville Lehtoniemi 25.4.2013 Asiakkuuksien hallinta ohjelmistoyrityksen kasvun vaiheissa Use of Workflow Techonology

Lisätiedot

Working Paper Yrittäjäksi ryhtyminen ja yrittäjyysasenteet Suomessa: Havaintoja kyselytutkimuksista

Working Paper Yrittäjäksi ryhtyminen ja yrittäjyysasenteet Suomessa: Havaintoja kyselytutkimuksista econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Hyytinen,

Lisätiedot

Viennin rakennemuutos kohti palveluita osassa OECD-maita

Viennin rakennemuutos kohti palveluita osassa OECD-maita DEPARTMENT OF ECONOMICS WORKING PAPERS 20 EERO KOSOLA Viennin rakennemuutos kohti palveluita osassa OECD-maita VAASA 2013 ISBN 978 952 476 494 0 (painettu) ISBN 978 952 476 495 7 (verkkojulkaisu) ko VIENNIN

Lisätiedot

WIHURIN RAHASTOT JAKOIVAT PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,1 MILJOONAA EUROA

WIHURIN RAHASTOT JAKOIVAT PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,1 MILJOONAA EUROA WIHURIN RAHASTOT JAKOIVAT PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,1 MILJOONAA EUROA Wihurin Sibelius-palkinto Säveltäjä Kaija Saariaho 100.000 euroa Kunniapalkinto Luonto-Liitto ry 100.000 euroa Pitkäaikaisesta ja

Lisätiedot

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute orking Papers EUROOPAN RAHALIITTO JA SUOMEN ALUETALOUS

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute orking Papers EUROOPAN RAHALIITTO JA SUOMEN ALUETALOUS Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute orking Papers N:o 4 (1997) EUROOPAN RAHALIITTO JA SUOMEN ALUETALOUS KATSAUS KÄYTYYN KESKUSTELUUN Raija Volk Helsinki

Lisätiedot

Koneen Säätiön apurahat 2014

Koneen Säätiön apurahat 2014 Koneen Säätiön apurahat 2014 Tutkimusrahoituksen saajat yliopiston tai tutkimuslaitoksen mukaan (pois lukien Jakautuuko Suomi? ja Kielten elvytys -apurahat) Aalto-yliopisto 2 Cambridgen yliopisto 3 Helsingin

Lisätiedot

1. Johdanto... 6. 2. Omistusasuminen - muuttoliikkeen este?... 8. 3. Muuttoliikkeen vaikutus asuntomarkkinoiden toimintaan... 17

1. Johdanto... 6. 2. Omistusasuminen - muuttoliikkeen este?... 8. 3. Muuttoliikkeen vaikutus asuntomarkkinoiden toimintaan... 17 Sisällys 1. Johdanto... 6 2. Omistusasuminen - muuttoliikkeen este?... 8 3. Muuttoliikkeen vaikutus asuntomarkkinoiden toimintaan... 17 4. Johtopäätöksiä... 21 5. Kirjallisuus... 22 Tiivistelmä Raportti

Lisätiedot

Tulevaisuuden työmarkkinat

Tulevaisuuden työmarkkinat ETLA ETLA Raportit Reports 6.8.2014 No 30 Tulevaisuuden työmarkkinat Antti Kauhanen * * ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, antti.kauhanen@etla.fi Suositeltava lähdeviittaus: Kauhanen, Antti (6.8.2014).

Lisätiedot

Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition

Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition 1994 No. 4 24.3.1994 Julkaistu uudelleen 2002 Jouko Rautava Suomen idänkauppa 1990-93 Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos, BOFIT

Lisätiedot

Artikkeleita. Aluetalouden kehitys Suomessa, 1960 1998 1. SARI PEKKALA KTL, tutkija Jyväskylän yliopisto Taloustieteiden tiedekunta. 1.

Artikkeleita. Aluetalouden kehitys Suomessa, 1960 1998 1. SARI PEKKALA KTL, tutkija Jyväskylän yliopisto Taloustieteiden tiedekunta. 1. Kansantaloudellinen aikakauskirja 96. vsk. 1/2000 Sari Pekkala Artikkeleita Aluetalouden kehitys Suomessa, 1960 1998 1 SARI PEKKALA KTL, tutkija Jyväskylän yliopisto Taloustieteiden tiedekunta 1. Johdanto

Lisätiedot

Suomen talouden kansainvälistyminen. rahoitus- ja maksutasetilastojen

Suomen talouden kansainvälistyminen. rahoitus- ja maksutasetilastojen Suomen talouden kansainvälistyminen 2000-luvulla rahoitus- ja maksutasetilastojen valossa Yleistajuiset selvitykset A:112 2008 J o r m a H i l p i n e n ( t o i m. ) Suomen talouden kansainvälistyminen

Lisätiedot