SUOMI KASVU-URALLE Ehdotus koulutustarjonnan tavoitteiksi Korkeakouluneuvos Ari Saarinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMI KASVU-URALLE Ehdotus koulutustarjonnan tavoitteiksi 2020. Korkeakouluneuvos Ari Saarinen"

Transkriptio

1 SUOMI KASVU-URALLE Ehdotus koulutustarjonnan tavoitteiksi 2020 Korkeakouluneuvos Ari Saarinen

2 VATT toimiala - skenaariot ( ) Opetushallitus (koulutustarve - laskelmat, poistuma jne.) KT työryhmä; prosessikuvaus Työryhmä Sidosryhmäyhteistyö Ehdotuksen laadinta Työryhmän esitys Työryhmän raportti Aluejaosto Aikuiskoulutusjaosto Tohtorikoulutusjaosto Tutkinto - tavoitteet v Valmis ( ) Aluekysely Toimialakysely Erilliskuulemiset (EK, KL, STM, OKM, Sitra) Seminaarit; asiantuntija - kuulemiset Esityksen luonnos seminaari Luovutus ministeriölle Lausuntokierros (Menettelyä ei vielä vahvistettu) 6/2015 Sidosryhmien mahdollisuus antaa lausunto (25 kpl)

3 VATTin politiikkaskenaarion pääpiirteitä työllisyyden kehityksestä vuoteen 2030 Taustalla edellisen hallituksen rakennepoliittisen ohjelman tavoitteet Aiemmin Suomen viennin ja talouskasvun vetureina toimineiden toimialojen yritykset eivät ole onnistuneet säilyttämään 2000-luvun alun kilpailuasemiaan globaalien kysyntäolosuhteiden heikentymisen jälkeen. Suomen tuotantorakenteeseen liittyvä ongelma tällä hetkellä on se, ettei nopean arvonlisäyksen kasvun aikaansaavia toimialoja näytä juuri nyt löytyvän Suomesta. Suomen talous on entistä riippuvaisempi kotimaan yksityisen sektorin kehityksestä ja työvoimatarjonnan määrästä. Mitä enemmän Suomen taloudessa on tarjolla työvoimaa ja mitä enemmän ihmiset ovat valmiita ottamaan tarjolla olevaa työtä vastaan, sitä nopeammin kokonaistuotanto tulevaisuudessa kasvaa. Työllisyyden ennakoidaan kasvavan erityisesti palvelualoilla, energiasektorilla ja alkutuotannossa sekä laskevan samaan aikaan teollisuudessa ja julkisella sektorilla.

4 Työvoiman kysyntäennusteet Politiikkaskenaario Työvoiman kysyntä ja ammattirakenteen muutos (VATT) Työvoiman kysynnän kasvu Toimialojen ammattirakenne (ammattiryhmien %-osuudet) on pidetty vuoden 2011 mukaisina ennakointijaksolla Poistuma vuoden 2011 työllisistä (VATT) % Keskimäärin /v Työttömyysaste 6,9 % vuonna 2030

5 Työryhmän ennakointityön lähtökohtia Hyväksymmekö ennusteiden mukaisen tulevaisuuskuvan sellaisenaan? Voidaanko ennusteen mukaista tulevaisuuskuvaa muuttaa? Millaisia korjausliikkeitä tämä edellyttää? Millainen on tavoitteellinen Suomen elinkeinorakenne vuonna 2030? Millaisia uusia kasvualoja tai -aihioita on nähtävillä? Mitä toimenpiteitä edellyttää toimialojen arvonlisän kasvattaminen ja avautuvien työpaikkojen lisääminen? Miten työvoiman riittävyys turvataan, jos nuorisoikäluokka ei riitä kaikkeen? Millaista toimialarajat ylittävää osaamista tarvitaan? Mikä on tarkoituksenmukainen koulutustarjonnan jakautuminen korkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen välillä? Mikä on suhde lukion ja ammatillisen koulutuksen välillä? Mikä on aikuiskoulutuksen rooli? Voidaanko tavoitteellista elinkeinorakennetta määrittää vai luoda pikemminkin osaamisen kehittämisellä edellytyksiä sen uudistumiseen?

6 Kasvun eväät Työryhmä näkemyksen mukaan politiikkaskenaariota on tarpeen täydentää tavoitteellisemmalla ja kasvuhakuisemmalla tulevaisuuskuvalla, jossa huomioidaan laadullisia toimintaympäristön muutostekijöitä, joita ei ole voitu ottaa huomioon ko. makrotalousmallissa. Suomi on edelleen vientituotannon osalta melko yksipuolinen maa, mikä on osoittautunut talouden vakaan kehityksen kannalta ongelmalliseksi. Tarvitsemme tulevaisuudessa uutta korkean jalostusarvon teollisten tuotteiden ja palveluiden vientituotantoa paitsi uusien työpaikkojen luomiseen niin hyvinvointivaltion edellytysten turvaamiseen Tulevaisuuden haasteena on se, kuinka suomalaiset yritykset pääsevät vastaamaan arvonlisäyksen kannalta strategisesti tärkeimmistä toiminnoista ylikansallisissa arvoverkoissa. Tällä hetkellä globaaleihin arvoketjuihin liittyy erityisesti digitalisaation, robotisaation ja automatisaation aiheuttama murros.

7 Kasvun eväät Suomen elinkeinorakenteen kasvupotentiaaleja ovat erityisesti korkeaa arvonlisää tuottavat teollisuuden palveluvientialat, uudet osaamisintensiiviset paikasta riippumattomat ja skaalautuvat palvelut, biotalous ja uusiutuviin luonnonvaroihin perustuva energiantuotanto, cleantech, koneiden ja laitteiden valmistus (esim. meriklusteri), luovat alat sekä matkailu- ja elämysklusteri. Digitaalisuus mahdollistaa julkisissa ja yksityisissä palveluissa tuottavuuden kasvuhyppäyksen sekä uusien digitaaliseen palvelutuotantoon ja käyttäjälähtöisiin innovaatioihin perustuvien työpaikkojen syntymisen. Työpaikkamäärältään kasvavien paikasta riippumattomien ja skaalautuvien palveluyritysten työntekijöissä on selvästi enemmän korkeakoulutettuja kuin muissa yrityksissä, joka tulee huomioida tutkintotavoitteita asetettaessa.

8 Skaalautuva? Erittäin hyvin Heikosti Jalostusarvoltaan 10 suurinta toimialaa Vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä Muiden tavaroidenvähittäiskauppa erikoismyymälöissä Muu maaliikenteen henkilöliikenne Ravintolat ja vastaava ravitsemistoiminta Muiden kotitaloustavaroiden vähittäis- kauppaerikoismyymälöissä Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus Muut henkilökohtaiset palvelut Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti Kiinteistönhoito Ateria- ja vast. ravitsemispalvelut Omien tai leasing-kiinteistöjen vuokraus ja hallinta Tieliikenteen tavarankuljetus ja muuttopalvelut Siivouspalvelut Työvoiman vuokraus Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Liikennettä palveleva toiminta Moottoriajoneuvojen kauppa Postin yleispalvelu Muut terveydenhuoltopalvelut Rautateiden henkilöliikenne, kaukoliikenne Arkkitehti- ja insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi Muiden koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden tukkukauppa Taloustavaroiden tukkukauppa Liikkeenjohdon konsultointi Laskentatoimi, kirjanpito ja tilintarkastus; veroneuvonta Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan tukkukauppa Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden kauppa Lakiasiainpalvelut Yksityiset turvallisuuspalvelut Messujen ja kongressien järjestäminen Muu erikoistunut tukkukauppa Matkustajalentoliikenne Pankkitoiminta Tekninen testaus ja analysointi Muu liike-elämää palveleva toiminta Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilökuljetus Muualla luokittelemattomat erikoistuneet palvelut liike-elämälle Eläinlääkintäpalvelut Työnvälitystoiminta Henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden vuokraus ja leasing Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta Langattoman verkon hallinta ja palvelut Kustannustoiminta Langallisen verkon hallinta ja palvelut Muut rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta) Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden tukkukauppa Mainostoiminta Agentuuritoiminta Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut; verkkoportaalit Muu koulutus Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut Luonnontieteen ja tekniikan tutkimus ja kehittäminen Moottoriajoneuvojen vuokraus ja leasing Elokuva-, video- ja televisioohjelmatoiminta Omaisuudenhoitotoiminta Maatalousperäisten raaka-aineiden ja elävien eläinten tukkukauppa Vakuutus- ja eläkevakuutustoimintaa avustava toiminta Kääntäminen ja tulkkaus Taideteollinen muotoilu ja suunnittelu Varauspalvelut, matkaoppaiden palv. ym. Heikosti Jossain määrin Erittäin hyvin Paikasta riippumaton? Yksityiset palvelut kasvun lähteenä. Ali- Yrkkö-Pajarinen-Rouvinen. ETLAraportteja 36/2014

9 Kasvun eväät Sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseksi on tarpeen hyödyntää mahdollisimman laajasti teknologian ja digitaalisuuden mahdollistamaa tuottavuuden kehittämistä, mutta myös innovaatioita organisaatio- ja tehtävärakenteen uudelleenorganisoimiseksi sekä hyvinvointipalveluiden käyttäjälähtöisyyden sekä laadun parantamiseksi. Kasvuyritysten (erityisesti pk-sektori) työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeisiin tulee vastata tiiviimmällä koulutus- ja elinkeinopolitiikan yhteistyöllä. Panostuksia tarvitaan myös nykyisen elinkeinorakenteen työvoiman uusintamiseen (työvoimapoistuma) ja osaamisen kehittämiseen. Näiden alojen työvoimatarpeen tyydyttämiseksi tarvitaan nuorten lisäksi kaikkien työvoimareservien hyödyntämistä ja työperäisen maahanmuuton lisäämistä.

10 Kasvualoja työllisten määrän näkökulma VATT-politiikkaskenaario (VATT 2015) Liike-elämän tekniset palvelut Sähkö-, lämpö- ja vesihuolto Kiinteistönhoito ja ympäristönhuolto Terveyspalvelut Elintarvikkeiden ja juomien valmistus Rakentaminen Järjestöt Sosiaalipalvelut Metsätalous ja -teollisuus Liike-elämän kaupallis-hallinnolliset palvelut Kuljetus Muut palvelut Maakuntien liitoille osoitetun kyselyn perusteella eniten työllisyyttä kasvavat alat (OPH 2015) Terveys- ja sosiaalipalvelut sekä terveysteknologia Puunjalostus, metsäteollisuus ja biotalous Matkailu Kiinteistönhoito- ja ala Cleantech Energiaklusteri Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Kuljetus ja logistiikka Elintarvikeklusteri Koulutus ICT Muut palvelut Koulutustoimikuntien näkemys uusista aloista, joista voisi vuodessa muodostua merkittävä työllistäjä ja/tai vientitulojen lähde? (OPH 2014) Terveys- ja hyvinvointi sekä terveysteknologia, Matkailu Biotalous ja metsäteollisuus Elintarviketeollisuus Urheilu ja liikunta Logistiikka ja liikenne Kiinteistöt, pientalot (ylläpitopalvelut) Koulutusvienti Puhdas luonto ja vesi Tietoturvaosaaminen + KYBER Rakennusteollisuus Kemian teollisuus

11 Kasvualoja muita näkökulmia Suomi uuteen nousuun toimialat, joissa Suomen kansantaloudellinen etu oli suurin vuonna 2010 (Pohjola 2014) Paperi ja paperituotteet Sahatavara ja puutuotteet Tietojenkäsittelypalvelut Metallien jalostus Öljytuotteet Rakentaminen Muut koneet ja laitteet Muut liike-elämän palvelut Suomen maaraportin näkemykset Suomen kasvualoista (Euroopan komissio 2015) Biotalous Tieto- ja viestintätekniikan palvelualat Liike-elämän palvelut Tukipalvelut Kemianteollisuus Metalliteollisuus Tieteelliset, tekniset ja hallinnolliset palvelut Jalostusarvoltaan suurimmat palvelutoimialat, joilla on suurin skaalaetu ja ovat eniten paikkariippumattomia (ETLA 2014) Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta Langattoman verkon hallinta ja palvelut Kustannustoiminta Langallisen verkon hallinta ja palvelut Muut rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta) Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden tukkukauppa Mainostoiminta Agentuuritoiminta Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut; verkkoportaalit

12 Digimurros ja työllisyys Aikaisemmin globaalien arvoketjujen ja työtehtävien rakenteiden murros koski vain tiettyjä toimialoja, mutta erityisesti digitalisaation myötä se koskettaa lähes kaikkia työtehtäviä kaikilla toimialoilla. Oxfordin yliopiston tutkimuksessa arvioidaan, että jopa 47 % Amerikan työpaikoista on vaarassa kadota ja korvautua automaatiolla lähimmän vuoden kuluttua. On arvioitu, että teollisuuden työpaikoista Suomessa noin 30 % eli noin henkilötyövuotta muuttuu lähitulevaisuudessa digitalisaation myötä. Siirtyminen digitaaliseen palvelutalouteen murentaa teollista kulttuuria mm. teollisuusautomaation, ulkoistuksen ja alihankinnan, digitaalisen tuotannon ja uusien palveluiden välityksellä. Useiden selvitysten mukaan teollisuuden menestyminen perustuu tulevaisuudessa tavaranvalmistuksen ja digitaalisen palvelutuotannon yhdistymiseen teollisessa internetissa. Teollinen internet = tavaranvalmistuksen ja digitaalisen palvelutuotannon sulautuminen Digitaalisuuden mahdollistaman tuottavuushyppäys on erityisen tärkeää aloille, joilla on hyödynnetty vain osittain teknologian luomia mahdollisuuksia liiketoimintaprosessin eri vaiheiden tehostamiseen Digitaalisen toimintaympäristön vahvistaminen edellyttää valmiuksien kehittämistä erityisesti organisaatiomuutoksiin, uusiin tuotteisiin ja toimintatapoihin.

13 Digitaalisuuden vahvistumisen vaikutuksia koulutuksen ja osaamisen kehittämiseen Teknologinen kehitys vaikuttaa työmarkkinoiden osaamisrakenteisiin niin, että korkeaa osaamista edellyttävät tehtävät ja ei-rutiininomaiset suorittavan tason tehtävät kasvattavat osuuttaan suhteessa keskitason tehtäviin, joissa edellytetään rutiinitoimintoja ja kognitiivisia taitoja. Digitaalisuuden hyödyntämisen edellytyksissä Suomi on kärkijoukkoa, mutta hyödyntämisessä ja käytössä kuitenkin vain keskikastia. Tuottavuusanalyyseissä tämä näkyy viime vuosien kokonaistuottavuuden romahtamisena. Tarvitaan panostuksia yritysten kyvykkyyteen ja yleisiin toimintaedellytyksiin, yrittäjyyteen sekä koulutus-, tutkimus- ja innovaatioympäristöihin.

14 Digitaalisuuden vahvistumisen vaikutuksia koulutuksen ja osaamisen kehittämiseen Erityisesti digitaalisuus ja teollisen Internetin murroksellinen luonne haastaa osaamisen kehittämisen perinteisiä toimintamalleja. Teollisen Internetin soveltaminen vaatii poikkitieteellistä, systeemistä osaamista ja kykyä yhdistää ohjelmistot tuotteisiin ja palveluihin. Osaamista tulee kehittää ainakin seuraavilla tasoilla: Korkeakoulutuksen tulee tukea vahvaa perusosaamista, johon yhdistyy yhä useammin erilaisia koulutusalat ylittäviä osaamisyhdistelmiä (tutkintojen suorittamisen loppuvaiheessa) tai aikuiskoulutuksena. Tekniikan ja liikenteen alan sekä luonnontieteiden alan koulutustarjonnan riittävyys turvataan ja perustaitoja voidaan tarjota myös muiden alojen koulutuksen omaaville. Valmistuvien korkeakoulu- ja AMK-insinöörien sekä asentajien ilmiöpohjaista kouluttamista kehitetään. Yliopistokoulutuksessa tarvitaan entistä enemmän painotusta ilmiöpohjaiseen koulutukseen sekä ilmiöiden ja kompleksisuuden hallintaan. Eri koulutusasteiden opetuksen kytkentää yritysten tai julkisen sektorin TKI-toimintaan tulisi vahvistaa. Johtamistaitoja teknologia- ja liiketoimintamurroksessa vahvistetaan. Tuotekehitysammattilaisten teknologiaosaamista tulee uusintaa. Tuotantoon liittyvä suunnittelu- ja prosessiosaaminen nousee yhä tärkeämpään rooliin. Ohjelmisto-osaamisen merkitys kasvaa, ja sitä tulisi sisällyttää jatkossa jo peruskoulussa ja toisen asteen oppilaitoksissa annettavaan opetukseen. TKI-rahoituksen määrää tulee nostaa tutkimuksen relevanssin ja vaikuttavuuden vahvistamiseksi. Kasvualojen vahvistamiseksi tulee tehdä suunnattuja panostuksia, joihin korkeakoulut, ministeriöt ja alueiden toimijat ovat yhteisesti sitoutuneet.

15 Politiikkaskenaario vs. työryhmän kasvu-ura (työllisten määrän muutos v )

16 Tutkintotarpeet 2020-luvulla

17 Tutkintotavoitteet koulutusasteittain 2020-luvulle 60% 50% 51% 50% 50% 40% 30% 28% 31% 29% 20% 21% 19% 21% 10% 0% Ammatillinen peruskoulutus Ammattikorkeakoulututkinto Yliopistotutkinto Kesu tutkintotuotos Tutkinnot ka KT 2020 esitys

18 Työryhmän esitys tutkintotavoitteista koulutusasteittain Akselin otsikko Tutkinnot ka Kehittämissuunnitelma Työryhmän esitys tutkintotavoite Ammatillinen peruskoulutus Ammattikorkeakoulututkinto Yliopistotutkinto * * Muu koulutus 1650 tutkintoa

19 Työryhmän esitys kuvitteellisena aloittajatarpeena Laskennallinen aloittajatarve Nykyläpäisy 63%* Tavoiteläpäisy75% Tavoiteläpäisy 100% Ammattikorkeakoulut Yliopistot *Läpäisyaste laskettu ammattikorkeakouluissa 6,5 vuodessa tutkinnon suorittaneet. Yliopistoissa 9 vuodessa tutkinnon suorittaneet.

20 Tutkintotavoitteet koulutusaloittain 2020-luvulle

21 Työryhmän esitys ammatillisen peruskoulutuksen tutkintotarpeista 2020-luvulla

22 Työryhmän esitys ammattikorkeakoulutuksen tutkintotarpeista 2020-luvulla

23 Työryhmän esitys yliopistokoulutuksen tutkintotarpeista 2020-luvulla

24 MUUTOSSUUNTIA KOULUTUSALOJEN SISÄLLÄ Ammatillisessa koulutuksessa Tutkintotarve kasvaa määrällisesti eniten sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla. Opintoaloista kasvaa eniten sosiaalija terveysalan (yhteiset tutkintotarpeet) Suhteellinen kasvu suurinta luonnonvara- ja ympäristöalalla. Kasvua myös on humanistisella ja kasvatusalalla, tekniikan ja liikenteen alalla sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla Tutkintojen tarve laskee suhteellisesti eniten kulttuurialalla, erityisesti viestintä- ja informaatiotieteiden ja käsi- ja taideteollisuuden aloilla. Myös luonnontieteiden alalla ja yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla on vähennystarvetta. Ammattikorkeakoulutuksessa Tutkintotarve kasvaa määrällisesti eniten tekniikan ja liikenteen alalla, eniten sähkö- ja automaatiotekniikassa. Suhteellisesti tutkintotarve kasvaa eniten humanistisella ja kasvatusalalla, Kasvua on myös luonnontieteiden alalla sekä luonnonvara- ja ympäristöalalla. Tutkintotarve laskee suhteellisesti eniten kulttuurialalla, erityisesti viestintä- ja informaatiotieteissä ja taideteollisuuden aloilla. Myös sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla, matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla sekä yhteiskuntatieteiden sekä liiketalouden ja hallinnon aloilla on vähennystarpeita. Yliopistokoulutuksessa Tutkintotarve kasvaa määrällisesti eniten tekniikan ja liikenteen alalla sekä luonnontieteiden alalla. Opintoaloista kasvavat eniten sähkö- ja automaatiotekniikan sekä tietojenkäsittelyn alat. Suhteellisesti tutkintotarve kasvaa eniten luonnontieteellisellä alalla. Lievää kasvua on kaikilla aloilla kulttuurialaa lukuun ottamatta. Kulttuurialan vähennystarpeet kohdistuvat kulttuurien tutkimukseen, taidehistoriaan ja taidekasvatukseen sekä teatteritaiteen koulutukseen.

25 Tavoitteellinen elinkeinorakenne edellyttää, että erityisesti näiden alojen koulutustarjonnan riittävyys ja sisältöjen ajanmukaisuus turvataan - taustalla palvelujen turvaaminen ja kehittäminen - uusien kasvualojen osaamispotentiaalin varmistaminen Yliopistokoulutus opetus ja kasvatustyö, liiketalous ja kauppa, matematiikka, fysiikka, kemia, arkkitehtuuri ja rakentaminen, kone-, metalli- ja energiatekniikka, sähkö- ja automaatiotekniikka, tieto- ja tietoliikennetekniikka, prosessi-, kemian ja materiaalitekniikka, sosiaaliala, hammaslääketiede ja muu hammashuolto, farmasia ja muu lääkehuolto, lääketiede Ammattikorkeakoulutus kone-, metalli- ja energiatekniikka, sähkö- ja automaatiotekniikka tieto- ja tietoliikennetekniikka, prosessi-, kemian ja materiaalitekniikka, sosiaali- ja terveysala Ammatillinen koulutus opetus ja kasvatustyö, arkkitehtuuri ja rakentaminen, kone-, metalli- ja energiatekniikka, sähkö- ja automaatiotekniikka, tieto- ja tietoliikennetekniikka, ajoneuvo- ja kuljetustekniikka, maatilatalous, metsätalous, sosiaali- ja terveysala (yhteiset), majoitus- ja ravitsemusala, kotitalous ja kuluttajapalvelut

26 Aikuiskoulutus Muut koulumuodot Tutkintoon tai sen osaan valmistavan ammatillisen aikuiskoulutuksen aloittajatavoite on ja tutkintotavoite (opetushallinnon alainen koulutus, vuonna 2013 aloittajia ja tutkintoja ). Työryhmä esittää ylempien ammattikorkeakoulujen tutkintotavoitteeksi asetetaan 4500 tutkintoa vuonna 2020 eli tutkintomäärän kaksinkertaistamista nykytilaan verrattuna. Tohtorikoulutus Lukiokoulutus Työelämä- ja toimintaympäristömuutosten perusteella uusia tohtoreita tarvitaan vuosittain enintään Yksityisen sektorin osuuden tohtoreiden työllistäjänä tulisi kasvaa siten, että se on 30 % työvoimaan kuuluvasta tohtoreista vuoteen 2030 mennessä. Nykyinen taso säilyy (50 % toisen asteen koulutuksen aloittaneista) Ruotsinkielinen koulutustarjonta Ruotsinkielisen koulutustarjonnan määrä tulee turvata perustuslain mukaisesti Ruotsinkielisen koulutustarjonnan tarve sisältyy työryhmän esitykseen, mutta sen alakohtaiset erityistarpeet tulee turvata

27 Tavoitteellisten kasvuodotusten ohella syytä pitää mielessä Tarvetta vahvistaa kokeiluja, joilla lähdetään rohkeasti luomaan edellytyksiä uusien, vielä kehitysvaiheessa olevien alojen kehittämiseksi. Koulutusjärjestelmän joustavuutta tulee parantaa eri koulutusalojen ja -asteiden raja-aitojen purkamiseksi. Vaikka koulutus-, elinkeino-, innovaatio-, työmarkkina- ja kilpailupolitiikassa voidaan tukea tavoitteellista yhteiskuntakehitystä, niin globaalien arvoketjujen myötä kansallisten painopisteiden näkeminen ja tehokas edistäminen on yhä haastavampaa Tuleeko koulutus-, elinkeino- ja innovaatiopolitiikan keskittyä enemmän turvaamaan työ- ja elinkeinoelämälle parhaat mahdolliset toimintaedellytykset tarkkarajaisen alakohtaisen suunnittelun/tavoitteenasettelun sijaan? Koska kansantaloudet ovat entistä alttiimpia globaalin tason yllättäville shokeille ja kriiseille, niin jatkossa on kuitenkin turvattava Suomen elinkeinorakenteen riittävä laaja-alaisuus ja toisaalta tunnistettava kuluttajamarkkinan tarpeet ennakoivasti.

Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalta

Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalta Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalta eluvat alueellinen työseminaari Oulu 12.6.2015 Scandic Oulu Opetusneuvos Jukka Lehtinen Suomen menestysstrategia Inhimillisten voimavarojen

Lisätiedot

TEM raportteja 30/2011

TEM raportteja 30/2011 TEM raportteja 30/2011 Osaamistarjonnan riittävyys alueilla 2010-luvulla Arviointia työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannosta Samuli Leveälahti & Jari Järvinen Foredata Oy Alueosasto Raportti 2011 SISÄLLYS

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI NOVIDAN STRATEGIA VUOSILLE 2007-2012 Hyväksytty ammatillisen koulutuksen johtokunnassa 12.4.2007 SISÄLTÖ Sivu 1. Johdanto 3 2. Missio 3 3. Visio 3 4. Arvot 3 5. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 212:1 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2015

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2015 RAPORTTEJA 28 215 Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 215 Seuranta- ja ennakointitietoa työvoimakoulutuksen suunnitteluun SALMINEN VESA KARINEN RISTO LAITINEN LASSE JOUTSENSAARI RIIKKA MÄKINEN TUULA VOLANEN

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan taustaselvitys. Foredata Oy

Matkailu- ja ravitsemisalan taustaselvitys. Foredata Oy Matkailu- ja ravitsemisalan taustaselvitys Foredata Oy Selvitys on tarkoitettu hyödynnettäväksi Opetushallituksen VOSE-projektissa toteutettavassa matkailu- ja ravitsemisalan ennakointityössä. 30.11.2011

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006

ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006 YHTENÄINEN OHJELMA-ASIAKIRJA ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006 CCI 1999 FI 16 1 DO 002 SM/AO/MH/1.10.1999 1 ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1 -OHJELMA SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 4 2. ITÄ-SUOMEN TILA JA KEHITYSNÄKYMÄT

Lisätiedot

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat:

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat: 1 (27) HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä suomi uuteen nousuun 1 Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä Matti Pohjola Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2013

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2013 Raportteja 32 2013 Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2013 Seuranta- ja ennakointitietoa työvoimakoulutuksen suunnitteluun Ahlgren-Holappa Johanna Andolin Mikael Joutsensaari Riikka Niskanen Annamari Niskavirta

Lisätiedot

Ammattialojen Tulevaisuuden näkymät

Ammattialojen Tulevaisuuden näkymät Ammattialojen näkymät Mitkä alat työllistävät? Mitä tulevaisuuden osaamistarpeita on eri aloilla? Mihin ammattiin minä suuntautuisin? Sisällys Elintarvikeala... 4 Energia- ja ympäristöala... 5 Hyvinvointiala...

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 30/2014 LEENA PENTIKÄINEN (TOIM.) Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Huhtikuu

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 30.7.2007 Sisältö sivu 2 1. JOHDANTO... 3 1.1 Ohjelman valmisteluprosessin kuvaus...

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Hyväksytty P-S seurantakomiteassa

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ruokaketjun työvoima- ja koulutustarveselvitys Laura Mattinen ja Sami Tantarimäki

Varsinais-Suomen ruokaketjun työvoima- ja koulutustarveselvitys Laura Mattinen ja Sami Tantarimäki Varsinais-Suomen ruokaketjun työvoima- ja koulutustarveselvitys Laura Mattinen ja Sami Tantarimäki Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämishanke (VARRU) toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa

Lisätiedot

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA Maija Pohjakallio, Katme Consulting Oy Opetushallitus 2012 Tiivistelmä Selvityksessä tarkastellaan kemianteollisuuden

Lisätiedot

11.10.2011. Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö 4.10.2011 nro OKM/9/500/2011

11.10.2011. Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö 4.10.2011 nro OKM/9/500/2011 Lausunto 1 (8) 11.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO Viite: Asia: Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö 4.10.2011 nro OKM/9/500/2011 Lausunto koulutustarjonnan alueellisista

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot