Liikkeen perustamisesta ja uudelleenjärjestelystä aiheutuvien menojen vähennyskelpoisuus erityisesti yritysjärjestelyissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikkeen perustamisesta ja uudelleenjärjestelystä aiheutuvien menojen vähennyskelpoisuus erityisesti yritysjärjestelyissä"

Transkriptio

1 Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Liikkeen perustamisesta ja uudelleenjärjestelystä aiheutuvien menojen vähennyskelpoisuus erityisesti yritysjärjestelyissä Finanssioikeuden syventävät opinnot OTM-tutkielma Ohjaaja: Prof. Esko Linnakangas Laatija: Jari Tiainen, Tammikuu 2013

2 Tiivistelmä Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Oikeustieteellinen tiedekunta Tekijä/Författare Author Laitos/Institution Department Julkisoikeuden laitos Jari Mikael Tiainen Työn nimi/arbetets titel Title Liikkeen perustamisesta ja uudelleenjärjestelystä aiheutuvien menojen vähennyskelpoisuus erityisesti yritysjärjestelyissä Oppiaine/Läroämne Subject Finanssioikeus Työn laji/arbetets art Level OTM-tutkielma Tiivistelmä/Referat Abstract Aika/Datum Month and year Sivumäärä/Sidoantal Number of pages XIII + 80 sivua Yritysten perustamis- ja uudelleenjärjestelyvaiheessa turvaudutaan usein oikeudellisten ja taloudellisten asiantuntijoiden apuun, joista aiheutuu palvelun käyttäjälle kustannuksia. Näitä kustannuksia voidaan kutsua yleisnimellä transaktiokustannukset. Transaktiokustannuksiin voidaan lukea erilaisia eriä, kuten yhteisön perustamisasiakirjojen laatimisesta aiheutuneet kustannukset, juridisesta ja taloudellisesta konsultoinnista sekä due diligence -tarkastuksista aiheutuvat kustannukset, kuten myös investointipankkien tarjoamista palveluista aiheutuvat kustannukset. Transaktiokustannukset voivat olla taloudelliselta merkitykseltään huomattavia, mistä johtuen kustannusten maksajan intressissä on varmistua kulujen oikeanlaisesta käsittelystä verotuksessa ja laskentatoimessa. Tutkimuksen keskeisenä tarkoituksena on selvittää, miten transaktiokustannuksia käsitellään laskentatoimessa, tuloverotuksessa ja arvonlisäverotuksessa. Laskentatoimea koskevassa osiossa tutkitaan transaktiokustannusten vähennysoikeutta ja kirjanpitovelvollisen mahdollisuutta aktivoida kyseiset kustannukset taseeseen. Kirjanpitolain 5 luvun 7 :n mukaan yrityksen perustamismenot kirjataan tilikauden kuluksi. Myös IFRS-normistossa lähtökohtana on perustamismenojen kulukirjaaminen, mutta IAS 37 -standardi mahdollistaa uudelleenjärjestelyvarauksen tekemisen ainakin kuluista, jotka liittyvät yritystoiminnan uudelleenjärjestelyyn. Laskentatoimen osalta tutkimuksessa arvioidaan lisäksi mahdollisuutta tehdä kirjanpitolain 5 luvun 15 :n mukainen uudelleenjärjestelyvaraus transaktiokustannuksista. Elinkeinoverotuksen ja henkilökohtaisen tulon verotuksen osalta tutkitaan verovelvollisen mahdollisuutta vähentää transaktiokustannukset luonnollisina vähennyksinä tulosta. Elinkeinoverolain 8 :n 1 momentin 7 kohdan mukaan liikkeen perustamisesta ja uudelleen järjestämisestä sekä vastaavasta johtuneet menot ovat vähennyskelpoisia. Toisaalta elinkeinoverolain 14 :n mukaan hyödykkeen hankintamenoon luetaan hyödykkeen hankinnasta ja valmistuksesta johtuneet muuttuvat menot. Tuloverotusta koskevassa osiossa selvitetään lisäksi transaktiokustannusten käsittelyä osana osakkeen tai osuuden hankintamenoa. Arvonlisäverotuksessa lähtökohtana on verovelvollisen laaja vähennysoikeus, jonka mukaan verovelvollinen saa vähentää liiketoimintaansa varten ostettuun palveluun sisältyvän veron. Suomi on käyttänyt hyväksi arvonlisäverodirektiivin 19 artiklan mahdollisuutta säätää liikkeen tai sen osan luovutus toimeksi, jota ei pidetä arvonlisäverolain tarkoittamana myyntinä. Tutkimuksessa käsitellään aluksi transaktiokustannusten vähennysoikeuteen liittyviä periaatteita ja arvioidaan, ovatko yritysjärjestelyt sellaisia liiketoimia, joiden perusteella syntyneistä kuluista on olemassa vähennysoikeus. Toiseksi tutkimuksessa arvioidaan verovelvollisen toiminnan yleiskuluiksi luettavien erien sisältämän arvonlisäveron vähennysoikeutta. Kolmanneksi tutkimuksessa käsitellään arvonlisäverolain 117 :n säännöstä vain osittain vähennykseen oikeuttavaan käyttöön hankitun hyödykkeen arvonlisäveron vähennysoikeudesta. Tutkimuksessa on analysoitu kutakin osa-aluetta koskevaa kirjanpito-, verotus- ja oikeuskäytäntöä. Arvonlisäverotuksen EUoikeudellisen luonteen vuoksi tutkimuksessa on käsitelty myös unionin tuomioistuimen ratkaisuja, joiden tulkintakäytäntö on selkeyttänyt transaktiokustannusten vähennysoikeuden määrittelyä. Tutkimusongelma kahden eri vero-osa-alueen ja laskentatoimen yhdistämisestä on mielenkiintoinen ja hyödyllinen, koska aikaisemmat tutkimukset rajoittuvat lähinnä kutakin erityisosa-aluetta koskevaksi. Yritysjärjestelyissä ja niiden aiheuttamien transaktiokulujen arvioinnissa tulee kuitenkin huomioida monipuolisesti yhtiöoikeuden, vero-oikeuden ja laskentatoimen näkökulmat. Kutakin aihe-aluetta käsiteltäessä lähdetään liikkeelle oikeussäännösten historiasta ja kehityksestä, jotta tutkimuksen lukijalle jäisi syvempi kuva sääntelyn kehityksestä ja nykytilan taustalla vaikuttavista seikoista. Tutkimuksen tarkoituksena on tieteellisen metodin lisäksi pyrkiä mahdollisimman suureen käytännönläheisyyteen. Transaktiokustannusten käsittelyyn liittyvien käytännön ongelmien yhteydessä pyritään nostamaan esille transaktioita suunniteltaessa huomioon otettavia seikkoja ja riskejä. Avainsanat Nyckelord Keywords Vero-oikeus transaktiokustannukset kirjanpito laskentatoimi IAS IFRS elinkeinoverotus tulovero arvonlisävero Säilytyspaikka Förvaringställe Where deposited Helsingin yliopiston kirjasto Muita tietoja Övriga uppgifter Additional information

3 III Sisällys Tiivistelmä... II Sisällys... III Lähteet... V Oikeuskäytäntö... XI Lyhenteet... XIII 1 Johdanto Tutkimuksen tausta ja aihealueen rajaus Kysymyksenasettelusta ja tutkimuksellisesta tiedonintressistä Tutkimuksen metodi ja rakenne Vähennysoikeus ja laskentatoimi Kirjanpitolainsäädännön kehityksestä Kirjanpidon ja verotuksen suhde Normistojen yhtäläisyydet ja erot Verotuksen ja kirjanpidon aineellinen sidonnaisuus Menon vähennyskelpoisuuden suhde kirjanpidossa ja verotuksessa Yritysjärjestelyt ja kirjanpito Tulon ja menon jaksottaminen Yleistä kirjanpidon käsitteistä Hankintamenon jaksottaminen Kiinteät menot Transaktiokulut tilinpäätöksessä Uudelleenjärjestelyvaraus Kansainvälinen kirjanpitosääntely Tuloverotus Yleistä elinkeinoverotuksesta Vähennysoikeuden synty ja kehitys elinkeinoverotuksessa Menojen vähennysoikeus tuloverotuksessa Yleistä Vähennyskelpoiset menot ja menojen jaksottaminen Menojen vähennysoikeus osakkeiden hankintamenon näkökulmasta... 35

4 IV Transaktiokustannukset oikeuskäytännössä Transaktiokustannukset osakkeenomistajan näkökulmasta Vähennysoikeus ja arvonlisäverotus Arvonlisäverojärjestelmä Arvonlisäverotuksen ja vähennysoikeuden kehitys Arvonlisäverotuksen harmonisointi Oikeusperiaatteet arvonlisäverotuksessa Laajapohjainen kulutusverojärjestelmä Välillisyys ja kertaantumattomuus Neutraalisuusperiaate Pro rata -periaate Verovelvollisuus Yritysjärjestelyjen käsittely arvonlisäverotuksessa Yleistä vähennysoikeudesta arvonlisäverotuksessa Verovelvollisen oikeus vähennykseen Vähennysoikeuden aineelliset edellytykset Vähennysoikeuden puuttuminen ja soveltamisalan ulkopuolinen toiminta Kulujen arvonlisävero-osuuden vähennysoikeus Tietyn liiketoimen kulut Toiminnan yleiskulut Toiminnan yleiskulujen määrittely oikeuskäytännössä Suhdeluvun laskeminen Johtopäätökset Yhteenveto laskentatoimesta Yhteenveto tuloverotuksesta Yhteenveto arvonlisäverotuksesta Lopuksi... 80

5 V Lähteet Kirjallisuus ja artikkelit Sähköiset lähteet tarkistettu Alhola, Kari Koivikko, Aarne Räty, Päivi Tuominen, Olavi. Tilinpäätös ja yritysverotus painos. WS Bookwell Oy. Porvoo (Alhola ym. 2001) Andersson, Edward Ikkala, Jarmo Penttilä, Seppo. Elinkeinoverolain kommentaari. Talentum Media Oy. Helsinki (Andersson Ikkala Penttilä 2009) Andersson, Edward. HFD:s praxis rörande den direkta beskattningen år Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland s Andersson, Edward. Näkökohtia kansainvälisiin yritysjärjestelyihin liittyvistä veroongelmista. Verotus 2005 s Andersson, Edward. Inkomstskattepraxis I HFD år Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland s Andersson, Edward. Inkomstskattepraxis I HFD år Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland s Andersson, Edward. Juridisk rapport teoksessa Förhållandet mellan bokföring och beskattning. Rapporter och inlägg vid Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådets seminarium i Esbo i oktober Nordiska skattevetenskapliga forskingrådets skriftserie. Göteborg (Andersson 1986) Andersson, Edward. EVL ja aikaisempi elinkeinotulon verotusta koskeva oikeuskäytäntö. Verotus Andersson, Edward. Resultatutjämning vid inkomstbeskattningen: en undersökning av den skatterättsliga avskrivningen av anläggnings tillgångar, särskilt inom sjöfartsnäringen. Juridiska föreningens i Finland publikationsserie N:o 30. Vammala (Andersson 1962) Aromäki, Kirsi Halonen, Virpi Jalkanen, Johanna Seppänen, Veijo Skogberg, Mira Sundvik, Peter Tolvanen, Merja Torkkel, Timo Torniainen, Tiina Tuomala, Margit Viljanen, Juhani. IAS/IFRS käytännön esimerkein. Edita Publishing Oy. Helsinki (Aromäki ym. 2004)

6 VI Engblom, Ari Holla, Jyrki Holmström, Paula Järvinen, Jussi Kellas, Sebastian Lepistö, Markku Nuotio, Vesa-Pekka Paronen, Vesa Sandelin, Eric Torkkel, Timo Tunturi, Markku O. Vuorilehto, Eila. KPMG Elinkeinoverotus Edita Publishing Oy. Helsinki (Engblom ym. 2012) Engblom, Ari. Yritysjärjestelyt ja konsernirakenteet pienyrityksen verosuunnittelussa. Lakimies 2007 s Fredriksson, Antti Havukainen, Jari Ilkka, Heikki Laitinen, Elina Luoma, Jukka Luoma, Pekka Nevalainen, Rabbe Ojala, Anu Perälä, Samuli Pärssinen, Harri Saari, Jussi Smeds, Markus Termäs, Kari Tikka, Marja Virtanen, Päivi Vuorio, Anne. Uudistunut kirjanpitolaki. Talentum Media Oy. Jyväskylä (Fredriksson ym. 2006) Fredriksson, Antti Havukainen, Jari Ilkka, Heikki Laitinen, Elina Luoma, Jukka Luoma, Pekka Nevalainen, Rabbe Ojala, Anu Perälä, Samuli Pärssinen, Harri Saari, Jussi Smeds, Markus Termäs, Kari Tikka, Marja Virtanen, Päivi Vuorio, Anne. Uudistunut kirjanpitolaki. Talentum Media Oy. Jyväskylä (Fredriksson ym. 2005) Haaramo, Virpi. Kansainvälinen tilinpäätöskäytäntö. IFRS-raportointi. Sanoma Pro Oy. Helsinki (Haaramo 2012) Halonen, Jari Jalkanen, Johanna Kyrölä, Petri Kärpänen, Milla Nurkkala, Jorma Nurmo, Pekka Penttilä-Räty, Elina Sundvik, Peter Suomela, Mari Tolvanen, Merja Torkkel, Timo Tuomala, Margit. IFRS Käytännön käsikirja. Edita Publishing Oy. Helsinki (Halonen ym. 2006) HE 35/2005 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta. HE 126/2004 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirjanpitolain muuttamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. HE 173/1997 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle kirjanpitolaiksi sekä laeiksi osakeyhtiölain 11 ja 12 luvun ja osuuskuntalain 79 c :n muuttamisesta. HE 89/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi osakeyhtiölain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. HE 88/1993 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle arvonlisäverolaiksi.

7 VII HE 200/1992 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle tuloverolaiksi sekä laiksi eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen verohuojennuksista annetun lain 1 ja 6 :n muuttamisesta. HE 96/1990 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle liikevaihtoverolaiksi. HE 172/1967 vp vuoden valtiopäivät N:o 172. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. HE 77/1943 vp vuoden valtiopäivät N:o 77. Hallituksen esitys Eduskunnalle tulo- ja omaisuusverolaiksi. Hellsten, Kenneth. Comparative survey on VAT, sports and sports accommodations. Global Sports Law and Taxation Reports joulukuu 2012 s Henkilöverotuksen käsikirja 2012: Verohallinnon julkaisu Edita Prima Oy Helsinki Horngren, Charles T. Datar, Srikant M. Rajan, Madhav V. Cost Accounting. A Managerial Emphasis. Fourteenth Edition. Pearson Education Limited (Horngren Datar Rajan 2012) Husa, Jaakko. Julkisoikeudellinen tutkimus. Tutkimus julkisoikeudessa harjoitettavan oikeusdogmatiikan metodologiasta. Acta Universitatis Lapponiensis N:o 4. Finnpublishers Oy. Jyväskylä (Husa 1995) Husa, Jaakko Mutanen, Anu Pohjolainen, Teuvo. Kirjoitetaan juridiikkaa. Talentum Media Oy. Toinen, uudistettu painos. Tampere (Husa Mutanen Pohjolainen 2008) Häyhä, Juha (toim.). Minun metodini. Werner Söderström lakitieto Oy. Porvoo (Häyhä 1997) Ihantola, Eeva-Mari Leppänen, Pasi. Yrityksen kirjanpito perusteet ja sovellusharjoitukset. 12. painos. Tampere (Ihantola Leppänen 2004) Ikkala, Olli Andersson, Edward Nuorvala, Erkki. Uusi elinkeinoverolainsäädäntö. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä (Ikkala Andersson Nuorvala 1993) Ikkala, Olli. Luonnolliset vähennykset ja liiketulo. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja B-sarja N:o 111. Porvoo (Ikkala 1962) Ikkala, Olli. Varasto ja sen arvostus tulo- ja omaisuusverotuksessa. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja B-sarja N:o 77. Porvoo (Ikkala 1955)

8 VIII International Accounting Standards Board. IFRS-standardit. Konsolidoitu teksti. KHT- Media Oy. Lontoo ja Helsinki (IAS 2011) International Tax Review. Taxpayer wins shares VAT case at ECJ. Sähköinen julkaisu Internet: ITR Premium. Juanto, Leila Saukko, Petri. Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Talentum Media Oy. Vilna (Juanto Saukko 2012) Jyränki, Antero. Valta ja vapaus. Kaksikymmentäkolme luentoa valtiosääntöoikeuden yleisistä kysymyksistä. Toinen, uudistettu painos. Kauppakaari Oy. Lakimiesliiton kustannus. Helsinki (Jyränki 1998) Järvenoja, Markku. Yritysjärjestelyjen verotus. Toinen, uudistettu painos. WSOYpro Oy. Juva (Järvenoja 2007) Kallio, Mika Nielsen, Ari Ojala, Marko Sääskilahti, Juha. KPMG Arvonlisäverotus Edita Publishing Oy. Helsinki (Kallio ym. 2011) Kilpi, Lassi. Pääomanvähennys. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja B-sarja N:o 52. WSOY. Vammala (Kilpi 1952) Kirjanpitolautakunta. Yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista (KILA 2007) Kirjanpitolautakunta. Yleisohje kiinteiden menojen lukemisesta hyödykkeen hankintamenoon (KILA 2006) Klami, Hannu Tapani. Oikeustieteestä (Über die Rechtswissenschaft). Lakimies 1977, s KM 1990:45. Kirjanpitolainsäädännön uudistamiskomitean mietintö. KM 1989:22. Liikevaihtoverotoimikunnan mietintö. KM 1966: B 86. Liikeverotuksen uudistamistoimikunnan mietintö I. Helsinki Laitinen, Juha Lamppu, Kaisa Pokkinen, Maarit. Yritysjärjestelyihin ja erityisesti osakekauppaan kohdistuvan arvonlisäveron vähennysoikeuden kehitys oikeuskäytännön valossa. Verotus 2012 s Linnakangas, Esko Juanto, Leila. Arvonlisäverotuksen ja muun kulutusverotuksen perusteet. Toinen, uudistettu painos. Kauppakaari Oy. Lakimiesliiton kustannus. Helsinki (Linnakangas Juanto 1998)

9 IX Linnakangas, Esko Juanto, Leila Laatikainen Päivi. Arvonlisäverotus ja muu uusi kulutusverotus. Lakimiesliiton kustannus. Tampere (Linnakangas Juanto Laatikainen 1994) Leppiniemi, Jarmo Koskela, Markku. Kirjanpito. Perusteet ja harjoituksia. Werner Söderström Osakeyhtiö. Juva (Leppiniemi Koskela 1999) Leppiniemi, Jarmo. Käytännön verokirja taidokas tilinpäätös. Tietosykli Oy (Leppiniemi 1996) Leppiniemi, Jarmo Kykkänen, Tapio Toiviainen, Kari. Tuloslaskenta ja harjoitukset. WSOYpro. Vantaa (Leppiniemi Kykkänen Toiviainen 2007) Leppiniemi, Jarmo Walden, Risto. Tilinpäätös- ja verosuunnittelu. WSOYpro. Juva (Leppiniemi Walden 2009) Mankin, Markus. Aineettomat hyödykkeet kirjanpidossa ja verotuksessa. Helsingin yliopisto. Oikeustieteellinen tiedekunta. Lisensiaatintutkimus. Toukokuu (Mankin 2006) Mattila, Pauli K. Ranta-Lassila, Hannele. Yritystoiminnan saneerauksen veroongelmista. Verotus 1992 s Myrsky, Matti. Aatteellisten yhdistysten verotuksesta. Defensor Legis 2006 s Myrsky, Matti Linnakangas, Esko. Elinkeinotulon verotus. Talentum Media Oy. Hämeenlinna (Myrsky Linnakangas 2010) Nykänen, Pekka. Julkisesti noteerattujen arvopapereiden luovutusvoitot henkilöverotuksessa. Edita Publishing Oy. Helsinki (Nykänen 2004) OECD (1987). The relationship between taxation and financial reporting. Income tax accounting. Accounting standards harmonization No. 3. OECD Paris (OECD 1987) Pallonen, Raimo. Tilinpäätös 1998 ja verotus. Verotus 1998 s Penttilä, Seppo. Osakkeen arvo verotuksessa. Tutkimus arvostamisongelmasta tulo- ja varallisuusverotuksessa erityisesti osakkeen arvoa silmällä pitäen. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja B-sarja N:o 201. Finnpublishers Oy. Jyväskylä (Penttilä 1991) Pikkujämsä, Mikko. Oikeusperiaatteet ja arvonlisäverotus kiinteistöalalla. Kauppakaari Oyj. Lakimiesliiton kustannus. Helsinki (Pikkujämsä 2001)

10 X Riistama, Veijo. IAS/IFRS-perustaisen kirjanpito- ja tilinpäätösnormiston sekä osakeyhtiölain uudistuksen verovaikutukset osa I. Verotus 2004 s Rother, Eila. Eurooppaoikeus ja arvonlisäverotus. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisujen vaikutuksesta arvonlisäverotukseen. WSOY Lakitieto. Vantaa (Rother 2003) Sainio, Nina. Yritysjärjestelyt arvonlisäverotuksessa. Kariston kirjapaino Oy. Hämeenlinna (Sainio 2011) Sainio, Nina. Yritysjärjestely arvonlisäverotuksessa. Verotus 2011, s Saukko, Petri. Arvonlisäveroryhmät. Edita Publishing Oy. Helsinki (Saukko 2005). Simola, Ulla. Verotus ja EU. Kotitalousvähennyskin kansainvälistyy. Taloustaito 11/2012 s Suomen Yrittäjät ry Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö. Pk-yritysbarometri syksy Helsinki (Pk-yritysbarometri syksy 2010) Tikka, Kari S. Luovutusvoittojen ajankohtaisia kysymyksiä: hankintamenon määrittämisestä ja järjestelmän kehittämisestä. Verotus 2002 s Tikka, Kari S. Vuositulos ja verotettava tulo. Förlagsbolaget Judex Kustannusyhtiö. Vammala (Tikka 1975) Tikka, Kari S. Nykänen, Olli Viitala, Tomi Juusela, Janne. Yritysverotus I-II. Jatkuvatäydenteinen teos. Sanoma Pro Oy. (Tikka ym.) Torkkel, Timo. Tuloveron laskeminen. Vero- ja kirjanpito-oikeudellinen tutkimus yhteisön tuloveron laskemisesta. Edita Publishing Oy. Porvoo (Torkkel 2011) Torkkel, Timo. Irtaimen omaisuuden vuokrasopimukset (leasing) tuloverotuksessa. Verotus 2006 s Troberg, Pontus. IAS ja kansainvälinen tilinpäätös. Talentum Media Oy. Jyväskylä (Troberg 2003) Tuominen, Kaisa. Yritystoiminnan rahoituspalvelut ja arvonlisäverotus. Verotus 1998 s Tuori, Kaarlo. Kriittinen oikeuspositivismi. Werner Söderström lakitieto Oy. Vantaa (Tuori 2000) Verohallituksen kannanottoja yritysverokysymyksiin Verohallinnon ohje 629/40/2008,

11 XI Voipio, Jaakko. Elinkeinoverolain tausta, synty ja kehittyminen. Suomen lakimiesliiton kustannus Oy. Helsinki (Voipio 1979) Äärilä, Leena Nyrhinen, Ritva. Arvonlisäverotus käytännössä. WSOY Pro Oy. 8. uudistettu painos. Juva (Äärilä Nyrhinen 2010) Äärilä, Leena. Arvonlisäverotus konsernissa. Verotus 2005 s Oikeuskäytäntö Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisut: Asia 268/83 (Rompelman) C-4/94 (BLP) C-317/94 (Elida Gibbs Ltd) C-98/98 (Midland Bank plc) C-408/98 (Abbey National) C-16/00 (Cibo Participations SA) C-497/01 (Zita Modes Sàrl) C-77/01 (EDM) C-32/03 (I/S Fini H) C-255/02 (Halifax plc) C-210/04 (FCE Bank plc) C-437/06 (Securenta) C-29/08 (AB SKF) Korkeimman hallinto-oikeuden ja lääninoikeuksien ratkaisut: KHO 1955-II-767 KHO 1959-II-407 KHO 1966-II-567 KHO 1966-II-568 KHO /1768 KHO 1983-B-II-530 KHO 1987-B-579 KHO 1990-T-2531 KHO 1995-T-438 KHO 1996-T-343

12 XII KHO 1998-T-43 KHO T-571 KHO 2001:15 KHO 2001:16 KHO 2002:81 KHO 2003:93 KHO 2004:93 KHO 2004:120 KHO 2004-T-151 KHO 2007:56 KHO T-1556 KHO T-1205 KHO 2011:52 KHO 2012:37 KHO 2012:129 Uudenmaan lääninoikeus /4 Keskusverolautakunnan ratkaisut: KVL 8/2005 KVL 11/2005 KVL 41/2005 KVL 63/2010 Kirjanpitolautakunnan ratkaisut: KILA 1014/1989 KILA 1222/1993 KILA 1270/1994 KILA 1635/2000 KILA 1659/2001 KILA 1666/2001 Ruotsin tuomioistuimet Regeringsrätten, Mål nr , Kammarrätten i Göteborg, Dom nr

13 XIII Lyhenteet AVL arvonlisäverolaki (1993/1501) EVL laki elinkeinotulon verottamisesta (1968/360) HE hallituksen esitys IAS International Accounting Standards IASB International Accounting Standards Board IFRS International Financial Reporting Standards JFT Tidskrift utgiven av Juridiska Foreningen i Finland KHO korkein hallinto-oikeus KILA kirjanpitolautakunta KPA kirjanpitoasetus (1997/1339) KPL kirjanpitolaki (1997/1336) KVL keskusverolautakunta LM Lakimies OYL osakeyhtiölaki (2006/624) TOL tulo- ja omaisuusverolaki (1943/888, kumottu) TVL tuloverolaki (1992/1535) VML laki verotusmenettelystä (1995/1558) vp valtiopäivät VTOL laki tulo- ja omaisuusverosta (1924/306, kumottu)

14 1 1 Johdanto 1.1 Tutkimuksen tausta ja aihealueen rajaus Yrityksissä tapahtuu erilaisia muutoksia niiden elinkaaren aikana. Muutokset voidaan luokitella juridisiin muutoksiin ja muutoksiin, joiden juridinen side on heikko tai olematon. Ensimmäisenä mainittuihin muutoksiin kuuluu esimerkiksi osakeyhtiön yhtiökokouksen tekemä päätös yhtiön sulautumisesta OYL 16:9 :n säännöksen mukaan, kun taas jälkimmäiset muutokset käsittävät liiketoiminnan muuttamisaktit. Yritykselle aiheutuu kuluja juridisten muutosten toteuttamisesta. Varsinkin laajoissa muutoksissa, kuten yritysjärjestelyissä on tavanomaista, että yritys turvautuu ulkopuolisten asiantuntijoiden apuun, joiden käyttämistä myös edunvalvontajärjestöt suosittelevat omistajanvaihdoksissa. 1 Näihin kustannuksiin voidaan lukea juridisten palveluiden käyttäminen, oikeudellisten ja taloudellisten due diligence -tarkastusten teettäminen ja vastaavien konsultointipalveluiden käyttäminen. Yrityskauppoja suunniteltaessa on yleistä käyttää investointipankkeja sopivien ostajaehdokkaiden etsintään ja suunnitella yleisellä tasolla yritysjärjestelyä harkitsevan yrityksen strategisesti tehokkainta rakennetta. 2 Myös muiden kustannusten, kuten kaupparekisterimaksujen, perustamiskokouskulujen ja osakekirjojen painatusmaksujen aiheutuminen muutostilanteissa on mahdollista. 3 Niin ikään asiantuntijapalveluita käytetään kuluja aiheuttaen myös silloin, kun liiketoimintaa varten perustetaan yritys. Yrityksen intressissä on vähentää yrityksen perustamisesta ja juridisista muutoksista aiheutuvat kulut tuloverotuksessaan. Jäljempänä kutsun näitä kustannuksia myös yhteisnimityksellä transaktiokustannukset. Menojen vähennysoikeus perustetaan siihen, että menot ovat aiheutuneet elinkeinotoiminnassa joko tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneita. Toisaalta näitä menoja voidaan perustellusti arvioida esimerkiksi osakeyhtiössä osakkeen hankintamenoon kuuluvina erinä. Myös avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä sanottujen erien voidaan ajatella olevan yhtiömiehen yhtiöosuuden hankkimisesta johtuvia. Verotuksen kannalta asetelma on mielenkiintoinen, koska 1 Internet: Uutiset Lehdistötiedotteet Finnvera omistajanvaihdosten rahoittajana. 2 Äärilä, Verotus 2005 s Alhola ym s Perustamiskokouskulujen käsitteellä viitataan osakeyhtiön perustamiskokoukseen, mutta lukisin samaan ryhmään tapaukset, joissa asianajotoimisto toimii yhtiökokouksen puheenjohtajan roolissa. Tällainen tilanne ilmenee usein esimerkiksi osakevaihtoa toteutettaessa.

15 2 voimassa oleva EVL perustuu laajalle tulokäsitteelle, mutta myös menojen laajalle vähennyskelpoisuudelle 4. Menojen laajaa vähennyskelpoisuutta ei kuitenkaan ole aina ollut olemassa yritystulon verotuksessa. Kokonaisuuden kannalta on siten tärkeää, että tutkimuksessa käsitellään oikeushistorian näkökulmasta yritysverotuksen kehitystä erityisesti menojen vähennysoikeuden kannalta. Edellä mainittujen menojen vero-oikeudellisen kohtelun mielenkiinto ei rajoitu pelkästään EVL:n säännösten analysointiin ja tulkitsemiseen. Yrityksen intressissä nimittäin on, että yhtiön perustamisesta ja uudelleenjärjestelyistä aiheutuneiden kulujen välillisten verojen minimoiminen on mahdollisimman tehokasta. Tällöin mielenkiinto kohdistuu sen arviointiin, miten mainittujen kustannusten sisältämää arvonlisäveroa tulisi käsitellä, eli onko verovelvollisella transaktiokustannusten maksajalla oikeus vähentää kustannuksiin sisältyvä arvonlisävero. Arvonlisäverotuksen harmonisoinnista johtuen asialla on myös EU-oikeudellinen aspekti. Elinkeinotulon verotusta ja verotettavan tulon laskemista ei voi irrottaa laskentatoimesta erilliseksi osaksi. Mielenkiinto kohdistuu tällöin yrityksen laskentatoimeen ja aiheutuneiden menojen käsittelemiseen kirjanpidossa. Oman lisänsä tähän asetelmaan tuo kansainvälisten kirjanpitostandardien mukaiset kirjanpitokäytännöt, jotka poikkeavat kansallisesta kirjanpitolainsäädännöstämme, ja joita käytetään yleisesti esimerkiksi pörssinoteeratuissa yhtiöissä. 1.2 Kysymyksenasettelusta ja tutkimuksellisesta tiedonintressistä Tutkimuksen kohteena on yrityksen perustamisesta ja uudelleenjärjestelystä aiheutuvien menojen käsittely laskentatoimessa sekä niiden vähennyskelpoisuus tulo- ja arvonlisäverotuksessa. Ensimmäisenä teemana ja tutkimusongelmana on transaktiokustannusten käsitteleminen yrityksen laskentatoimessa sekä Suomen kirjanpito-oikeuden että kansainvälisten kirjanpitostandardien mukaisessa kirjanpidossa ja tämän vaikutus yhtiön verotettavan tuloksen laskemiseen. Toiseksi kulujen vähennysoikeutta arvioidaan tuloverotuksessa. EVL 8 :ssä on lueteltu esimerkkiluettelo erilaisista menoista, jotka ovat vähennyskelpoisia silloin, kun ne ovat aiheutuneet elinkeinotoiminnassa tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä. Tutkimuksessa selvitetään, ovatko transaktiokustannukset EVL 8 :n 1 momentin 7 kohdan mukaisia kuluja, joita ovat muun muassa liiketoimintaa harjoittamaan perustetun yhteisön sekä liikkeen perustamisesta ja uudelleen järjestämisestä aiheutuneet 4 Andersson Ikkala Penttilä 2009 s. 77, 190.

16 3 menot. Lisäksi transaktiokuluja arvioidaan hankintamenon ja henkilökohtaisen tulon verotuksen näkökulmasta. Kolmantena tavoitteena asiaa lähestytään arvonlisäverolainsäädännön kannalta. AVL momentti sisältää yleisäännöksen siitä, milloin arvonlisäverolain mukaan verovelvollinen voi vähentää liiketoimintaa varten ostamaansa palveluun sisältyvän veron arvonlisäverotuksessaan. Tutkimuksessa pyritään selvittämään, miten transaktiokustannusten vähennysoikeus määräytyy arvonlisäveron kannalta ja mikä vaikutus EU-sääntelyllä on arvonlisäverotukseen. Olemassa oleva, menojen vähennysoikeutta EVL:n kannalta käsittelevä tutkimus rajoittuu pitkälti asian yleisluontoiseen käsittelyyn oikeustieteellisessä kirjallisuudessa ja alan hakuteoksissa. Oikeus- ja verotuskäytännössä on esitetty erilaisia näkemyksiä siitä, miten esimerkiksi osakekaupassa hankitun osakkeen hankintameno määräytyy, ja miten osakekauppaan liittyviä transaktiokustannuksia tulisi käsitellä. Keskeisin kysymys on ollut, voidaanko transaktiokustannukset vähentää vuosikuluina vai aktivoidaanko ne osakkeen hankintamenoon. 5 Esimerkiksi yritysjärjestelyissä transaktiokustannukset ovat yleensä huomattavat 6 ja niiden asianmukaisen vähennysoikeuden selvittäminen tulisi olla yritysjärjestelyä suunnittelevan yhtiön tiedossa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lisäksi on havaittavissa, että yritysjärjestelyt tulevat voimakkaasti lisääntymään lähivuosina. 7 Näin ollen tälle tutkimukselle on voimassa olevan oikeuden perusteella tutkimuksellista tarvetta. Myös oikeustapaukset, joissa asiaa on käsitelty puoltavat tutkimuksen suorittamista tästä aihealueesta. 1.3 Tutkimuksen metodi ja rakenne Oikeusdogmaattinen tutkimus on oikeustieteellisen tutkimuksen valtavirtaa. Oikeusdogmatiikan tutkimuskeinoina ovat oikeusnormien systematisointi ja tulkinta. 8 Käytännön oikeusdogmatiikassa pyritään vastaamaan käytännön tarpeista esiin nousseisiin kysymyksiin siitä, miten tiettyä oikeusnormia tulisi tulkita. Kannanottojen tulee olla perusteltuja ja niiden pitää pohjautua aineiston hermeneuttiseen tulkintaan. 9 Husa, Mutanen ja Pohjolainen katsovat, että oikeustieteen osa-alueiden tutkimusmenetelmiä koskevat metodit jakautuvat tekstianalyysiin ja empiirisiin tutkimusmenetelmiin, joista 5 Järvenoja 2007 s Internet: Uutiset Lehdistötiedotteet Finnvera omistajanvaihdosten rahoittajana. 7 Pk-yritysbarometri syksy 2010 s Klami, LM 1977 s Husa 1995 s

17 4 ensimmäinen pitää sisällään systematisoinnin ja tulkinnan. Heidän mukaansa lainopin metodit ovat suhteellisen lähellä laadullisia eli kvalitatiivisia menetelmiä, joita käytetään tyypillisesti empiirisiksi mielletyissä tieteissä sellaisissa tilanteissa, joissa tutkimuksen perusaineiston muodostava havaintojoukko on suppea. Määrälliset eli kvantitatiiviset menetelmät toimivat parhaiten silloin, kun havaintojoukko on niin suuri, ettei siitä voi pelkästään kvalitatiivisin menetelmin saada käyttöön mitään käsillä olevan tutkimuksen kannalta olennaista tietoa. Määrälliset ja laadulliset menetelmät eivät ole toistensa vastakohtia, vaan ne täydentävät toisiaan. On huomattava, että oikeustieteessä empiiriset menetelmät ovat enemmänkin apumenetelmän roolissa, johon ne sopivat hyvin, mikäli niitä käytetään yhteiskuntatieteellisten käytänteiden mukaan. 10 Mielestäni Klamin perinteinen näkemys oikeusdogmatiikasta päätyy samaan lopputulokseen kuin Husa, Mutanen ja Pohjolainen tekstianalyysin osalta. Kun lisäksi otetaan huomioon se, että Husa, Mutanen ja Pohjolainen pitävät empiirisiä menetelmiä apumenetelminä, voidaan kysyä, jääkö perinteisen näkemyksen ja uuden näkemyksen väliin mitään eroavaisuuksia. Selvää on, että molempien katsantokantojen mukaan lainoppi itsessään ei ole metodi, vaan että lainopillisen tutkimuksen päämääriin päästään tiettyjä metodeja hyväksikäyttämällä. Husan, Mutasen ja Pohjolaisen ansioksi voitaneen kuitenkin lukea se, että tekstianalyysin sisältö on määritelty hieman perinteistä tulkinnan ja systematisoinnin käsitettä tarkemmin, vaikka näkemysten välinen ero lienee lähinnä näennäinen. Oikeusdogmaattisen tutkimusasenteen rinnalle oikeustieteellisessä tutkimuksessa on noussut muihin tieteenaloihin liittyviä eri oikeustieteen lohkoja, kuten oikeushistoria, oikeustaloustiede, oikeussosiologia ja muut vastaavat oikeustieteen tunnustetut osa-alueet. Oikeustieteellisessä tutkimuksessa voidaankin puhua tällä hetkellä metodisesta pluralismista, jossa perinteinen oikeusdogmatiikka on joutunut puolustuskannalle omasta asemastaan. 11 Eri oikeudenaloista varsinkin julkisoikeus on sidoksissa muihin yhteiskuntatieteisiin nähden. Metodologisesti julkisoikeutta ei voida täysin erottaa yhteiskuntatieteistä, vaikka sillä onkin erottavia ominaisuuksia. 12 Näin ollen on perusteltua arvioida vero-oikeudessa tapahtuvia muutoksia yhteiskunnallisiin muutoksiin. 10 Husa Mutanen Pohjolainen 2008, s Häyhä 1997 s Husa 1995 s. 177.

18 5 Oikeustieteellisen tutkimuksen keskiöön määritellään yleensä juridinen perusproblematiikka. Tällöin kuitenkin on huomattava, että tutkimus voi sisältää myös elementtejä muilta tieteenaloilta. 13 Sen lisäksi, että oikeustieteellisessä tutkimuksessa on mahdollista ottaa vaikutteita muilta tieteenaloilta, on tutkimuksessa mahdollista yhdistellä oikeustieteen sisäisiä tieteenhaaroja. Tutkijan tulee kuitenkin tehdä tietoinen valinta siitä, mihin juridiikan alueisiin tutkimuksessa keskitytään. 14 Edellä käsitellyn oikeusdogmatiikan tutkimusmetodien hyväksi vastinpariksi soveltuu mielestäni oikeushistoriallinen tutkimus. Oikeushistoriassa on mahdollista tutkia normihistorian kehitystä historiantutkimuksen menetelmiä apuna käyttäen, jolloin normien kehittymistä pystytään arvioimaan yhteiskunnallisen kehityksen valossa. 15 Voimassa olevan oikeusjärjestyksen ja sen sisältämän normien nykytilan omaksuminen edellyttää oikeusjärjestyksen historian ymmärtämistä. 16 Olen valinnut tutkimukseni metodiksi oikeusdogmatiikan ja käsittelen tutkimuksessani transaktiokustannusten kirjaamista sekä vähennyskelpoisuutta laskentatoimessa, tuloverotuksessa ja arvonlisäverotuksessa sekä voimassa olevan lainsäädännön että tämän tulkintaan perustuvan tutkimuksen valossa. 17 En rajoitu kuitenkaan pelkästään oikeusdogmaattiseen metodiin tutkimuksessani, vaan käsittelen kunkin aihealueen alussa tutkimusaihettani oikeushistorian näkökulmasta. Oikeushistoriallinen käsittely on perusteltua menojen vähennysjärjestelmän kehityksen hahmottamiseksi. Määrittelen myös kussakin jaksossa aihealueen keskeisiä käsitteitä. Toisessa jaksossa tarkastelen tutkimuskohdettani Suomessa voimassa olevan kirjanpitooikeuden sekä kansainvälisten kirjanpitonormistojen näkökulmasta. Tutkimukseni kolmas jakso käsittelee aihealuetta EVL:n ja toisaalta TVL:n kannalta. TVL:n hankintamenoproblematiikan käsittely on mielestäni perusteltua, koska yritysjärjestelyillä ja yhtiömuodon muutoksilla on yleensä aina vaikutusta myös yhteisöjen omistukseen. Neljäs jakso koostuu transaktiokustannusten arvonlisäverotuksellisesta oikeusdogmaattisesta tutkimuksesta. Arvonlisäverotus on vahvasti sidoksissa EU-oikeuteen ja EU-oikeus puolestaan ensisijaisessa asemassa suhteessa Suomen kansalliseen lainsäädäntöön 18. Suomen 13 Husa Mutanen Pohjolainen 2008 s Husa Mutanen Pohjolainen 2008 s Kirjoittajat puhuvat oikeudenalarajojen hämärtymisestä ja rajojen merkityksen vähenemisestä tutkimuksen kannalta. 15 Husa Mutanen Pohjolainen 2008 s Jyränki 1998 s Esimerkiksi Sainio korostaa, että erilaisissa yritykseen liittyvissä järjestelyissä tulee huomioida monipuolisesti muun muassa yhtiöoikeuden, vero-oikeuden ja kirjanpitolainsäädännön näkökulmat. Ks. tarkemmin Sainio 2011 s Sainio 2011 s. 39.

19 6 liittyessä EU:n jäsenvaltioksi sitä sitovaksi tuli myös silloin voimassa ollut kuudes arvonlisäverodirektiivi (77/388/ETY), jota sittemmin on muutettu Neuvoston direktiivillä (2006/112/EY, jäljempänä arvonlisäverodirektiivi). Pyrin luomaan tutkimuksessani kokonaiskuvan tutkimuskohteena olevasta käytännöllisestä verokysymyksestä, jolla on myös verotuksen ulkopuolelle ulottuvia vaikutuksia. Tätä kokonaiskuvaa muodostamaan olen valinnut tähän tutkimukseen kotimaista ja ulkomaista oikeuskäytäntöä. Arvonlisäverotuksen osalta merkittävän tulkinta-apuvälineen muodostavat unionin tuomioistuimen ratkaisut, joita olen myös käynyt läpi. 19 Lähteinä olen käyttänyt aihetta käsittelevää kotimaista sekä ulkomaista oikeuskirjallisuutta ja sekä laajalti lainvalmisteluaineistoja ja eri työryhmien mietintöjä. Tutkimukseni lähteinä on myös talouskirjallisuutta, jota hyödynnän erityisesti laskentatoimea koskevassa osiossa. Olen päässyt tutustumaan eräisiin verotarkastuskertomuksiin, joissa on käsitelty transaktiokustannuksia tulo- ja arvonlisäverotuksessa. Tutkimukseni kohdistuu pääosin osakeyhtiöiden verotukseen elinkeinoverotuksessa ja arvonlisäverotuksessa sekä osakeyhtiömuotoisen kirjanpitovelvollisen laskentatoimen käsittelyyn. Pyrin rakentamaan tutkimukseni tieteellisestä näkökulmasta sekä lisäksi selvittämään myös käytännön oikeus- ja talouselämää koskettavia kysymyksiä. Tutkimukseni tarkoituksena on, että se soveltuisi transaktiokustannusten oikeanlaista käsittelyä ja vähennysoikeutta pohtivien asiantuntijoiden käytettäväksi. Myös transaktioita harkitsevien yritysten päättäjät voivat hyötyä tutkielmastani, jossa tulen tutkimaan asiaan vaikuttavien vero- ja kirjanpitosäännösten kokonaisuutta sekä niiden vaikutusta toisiinsa. Tulen antamaan tutkielmassani myös käytännön neuvoja, joita transaktiota suunnittelevan tai toteuttavan yrityksen tulisi huomioida. 2 Vähennysoikeus ja laskentatoimi 2.1 Kirjanpitolainsäädännön kehityksestä Suomen kirjanpitolainsäädäntö perustui pitkään vuonna 1974 voimaan tulleeseen kirjanpitolakiin (1973/655) ja sen suomalla valtuutuksella säädettyihin muihin säännöksiin sekä kirjanpitolautakunnan antamiin ohjeisiin ja lausuntoihin. 20 Vuoden 1973 kirjanpitolakia on kuvattu teoriaperusteiseksi, koska se perustui kirjanpidon meno-tulo-teoriaan. 19 Unionin lainsäädännön lisäksi myös EU-oikeuskäytännöllä on ohjaava ja jopa sitova vaikutus kansallisten oikeusnormien tulkinnassa. Ks. Husa Mutanen Pohjolainen 2008 s HE 173/1997 vp s. 4.

20 7 Teoria merkitsi yksinkertaista käsitteistöä kirjanpidolle ja myös EVL rakennettiin samaan käsitteistöön nojautuen. Meno-tulo-teorian käyttäminen kirjanpidossa merkitsi sitä, että tilinpäätöksen merkittävin tehtävä oli tuloksen laskeminen. Tase puolestaan toimi siirtotilinä. 21 Kirjanpitolainsäädännölle on tehty useita kokonaisuudistuksia, joista käsittelen seuraavassa merkittävimmät. Vuoden 1993 uudistuksessa kirjanpitolainsäädännön uudistamiskomitea omaksui verotuksesta riippumattoman tuloksen laskemisen periaatteen. Samalla annettiin laintasoiset määräykset konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta, sen sisällöstä ja laajuudesta. 22 Seuraava merkittävä kirjanpitolainsäädännön uudistamishanke tuli voimaan vuonna 1997, kun Suomessa yhdenmukaistettiin sääntely Euroopan Yhteisöjen säädöksien, kuten yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä annetun neljännen neuvoston yhtiöoikeudellisen direktiivin (78/660/ETY, jäljempänä tilinpäätösdirektiivi) ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä annetun seitsemännen neuvoston direktiivin (83/349/ETY, jäljempänä konsernitilinpäätösdirektiivi) kanssa. 23 Sääntelyn perusta oli Suomen tulevalla EU-jäsenyydellä. Kirjanpitolainsäädäntöä jouduttiin kuitenkin muuttamaan EU-jäsenyyden jälkeen vuonna 1997, koska havaittiin, ettei Suomen kirjanpitosääntely vastannut täysin EU:n asettamia tavoitteita 24. Vuoden 1997 muutoksessa kirjanpitolakiin kirjattiin aiemmin pelkästään hyvään kirjanpitotapaan kuuluneet jatkuvuus- ja varovaisuusperiaate 25. Uudistuksessa muutettiin myös arvostus- ja jaksotussäännöstöä sekä luotiin helpotuksia niin sanotuille pienille kirjanpitovelvollisille. Uudistuksen tavoitteena oli myös parantaa Suomen kirjanpitolainsäädännön yhtenevyyttä kansainväliseen kirjanpitokäytäntöön sekä yksinkertaistaa sääntelyä. 26 Kirjanpitoa koskevan lainsäädännön kehityksen ansiosta kirjanpitolainsäädäntö sisältää nykyään listauksen periaatteista, joiden avulla kirjanpitovelvollisen tulos voidaan laskea ja 21 Torkkel 2011 s Jo tätä ennen voimassa olleessa kirjanpitolainsäädännössä oli perustamis- ja järjestelykustannuksia koskevia oikeusohjeita. Ikkala piti perustamis- ja järjestelykustannuksia menoina, eikä niitä tullut lukea omaisuuteen. Ikkala 1955 s KM 1990:45 s HE 173/1997 vp s. 3. EU:ssa tilinpäätösinformaation yhtenäistämisen taustalla ovat olleet rahoitusmarkkinoiden kehittyminen ja siihen liittyvä osakkeiden oikea hinnoittelu sekä lainarahoitukseen liittyvien riskien arviointi kuten myös luottotietotoiminnan turvaaminen. Lisäksi yhtenäisen tilinpäätösinformaation avulla voidaan estää jäsenvaltioiden yrityksiä antaa kansallisille yrityksille etuja muihin maihin verrattuna. Ks. tästä Leppiniemi Koskela 1999 s HE 173/1997 vp s Ks. jatkuvuusperiaatteesta Leppiniemi Walden 2009 s ja varovaisuusperiaatteesta s Kirjoittajat kytkevät jatkuvuus- ja varovaisuusperiaatteet myös verotukseen. 26 HE 173/1997 s. 5-6.

Välirahoitusinstrumentit - käsittely yhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeudessa sekä rahoituksessa

Välirahoitusinstrumentit - käsittely yhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeudessa sekä rahoituksessa Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Välirahoitusinstrumentit - käsittely yhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeudessa sekä rahoituksessa Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Markus Åkerberg 2013 Laskentatoimen

Lisätiedot

KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN VEROSEURAAMUKSET JA VEROSUUNNITTELUN MAHDOLLISUUDET

KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN VEROSEURAAMUKSET JA VEROSUUNNITTELUN MAHDOLLISUUDET KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN VEROSEURAAMUKSET JA VEROSUUNNITTELUN MAHDOLLISUUDET Helsingin Yliopisto Finanssioikeus Pro gradu tutkielma Laatija Katja Flittner Ohjaaja Olli Ryynänen Helsingin

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O KIRJANPIDON JA VEROTUKSEN SUHDE 1950-LUVULTA 2000-LUVULLE

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O KIRJANPIDON JA VEROTUKSEN SUHDE 1950-LUVULTA 2000-LUVULLE J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta KIRJANPIDON JA VEROTUKSEN SUHDE 1950-LUVULTA 2000-LUVULLE Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2004 Laatija: Tarja Välimäki Ohjaaja:

Lisätiedot

Matkailu-, hotelli-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualan arvonlisäverotus

Matkailu-, hotelli-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualan arvonlisäverotus Matkailu-, hotelli-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualan arvonlisäverotus Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Tuomas Tähtinen Maisteritutkielma Finanssioikeus Syksy 2012 Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ x. Henni Honkalampi

TIIVISTELMÄ x. Henni Honkalampi TIIVISTELMÄ x Pro gradu -tutkielma Lisensiaatintutkielma Väitöskirja Oppiaine Laskentatoimi ja rahoitus Päivämäärä 31.1.2013 Tekijä(t) Henni Honkalampi Matrikkelinumero 71762 Sivumäärä 61 s. Otsikko Osakevaihdon

Lisätiedot

Holding-osakekannustinjärjestelmä ja osakeyhtiölain 13:10 :n mukainen omien osakkeiden rahoituskielto

Holding-osakekannustinjärjestelmä ja osakeyhtiölain 13:10 :n mukainen omien osakkeiden rahoituskielto Holding-osakekannustinjärjestelmä ja osakeyhtiölain 13:10 :n mukainen omien osakkeiden rahoituskielto Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Kauppaoikeus Pro gradu -tutkielma 13.12.2011 Mika Puurunen

Lisätiedot

Pk-ifrs:n vaikutukset tilitoimistojen työhön Suomessa

Pk-ifrs:n vaikutukset tilitoimistojen työhön Suomessa Pk-ifrs:n vaikutukset tilitoimistojen työhön Suomessa Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaisa Ylipekkala 2011 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

ELOKUVIEN ESITYSOIKEUDET ELOKUVATUOTANTOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSESSÄ CAPITALIZATION OF FILM COSTS IN THE ACCOUNTING BY PRODUCERS OF FILMS 15.1.

ELOKUVIEN ESITYSOIKEUDET ELOKUVATUOTANTOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSESSÄ CAPITALIZATION OF FILM COSTS IN THE ACCOUNTING BY PRODUCERS OF FILMS 15.1. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta, Laskentatoimi Kandidaatintutkielma ELOKUVIEN ESITYSOIKEUDET ELOKUVATUOTANTOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSESSÄ CAPITALIZATION OF FILM COSTS IN THE ACCOUNTING

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos MIKRO-OSAKEYHTIÖN TAKTINEN VEROSUUNNITTELU

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos MIKRO-OSAKEYHTIÖN TAKTINEN VEROSUUNNITTELU ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos MIKRO-OSAKEYHTIÖN TAKTINEN VEROSUUNNITTELU Pro gradu-tutkielma Yritysoikeus ja -talous Niklas Visanko (250733)

Lisätiedot

Hallituksen jäsenen vastuu yhtiön maksukyvystä ja varojen vähentymisestä

Hallituksen jäsenen vastuu yhtiön maksukyvystä ja varojen vähentymisestä Hallituksen jäsenen vastuu yhtiön maksukyvystä ja varojen vähentymisestä Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Kauppaoikeus Pro gradu -tutkielma 19.2.2014 Saara Ylikraka 0160830 Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma

Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Matti Hytönen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Pirjo Honkanen KOMMANDIITTIYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYJEN JA YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUKSEN VEROSEURAAMUKSET

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Pirjo Honkanen KOMMANDIITTIYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYJEN JA YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUKSEN VEROSEURAAMUKSET YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA Pirjo Honkanen KOMMANDIITTIYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYJEN JA YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUKSEN VEROSEURAAMUKSET Pro gradu -tutkielma Hallintotiede, erityisesti talousjohtaminen Kevät

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Maaliskuu 2014 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Markkinaehtoperiaate lähiyhtiöiden rahoitustransaktioissa

Markkinaehtoperiaate lähiyhtiöiden rahoitustransaktioissa Markkinaehtoperiaate lähiyhtiöiden rahoitustransaktioissa Satu Koivula 0198336 Maisteritutkielma, Finanssioikeus Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta 26.8.2012 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu ANSIO- JA PÄÄOMATULOT HENKILÖSTÖN PALKITSEMISESSA SEKÄ YRITTÄJÄN JA SIJOITTAJAN VEROSUUNNITTELUN MAHDOLLISUUKSINA OIKEUSKÄYTÄNNÖN VALOSSA. Laskentatoimen pro gradu

Lisätiedot

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa Hidden divident

Lisätiedot

Sähköisesti suoritettujen palvelujen arvonlisäverotus EU:ssa

Sähköisesti suoritettujen palvelujen arvonlisäverotus EU:ssa Sähköisesti suoritettujen palvelujen arvonlisäverotus EU:ssa Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Finanssioikeus OTM-tutkielma Laatija: Pauliina Pitkänen Ohjaaja: Marjaana Helminen 26.6.2014

Lisätiedot

KILPAILUKIELTOVELVOITE YRITYSKAUPASSA

KILPAILUKIELTOVELVOITE YRITYSKAUPASSA KILPAILUKIELTOVELVOITE YRITYSKAUPASSA Tommi Pietilä (0191553) Pro gradu -tutkielma Velvoiteoikeus Ohjaaja: Juha Karhu Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Kevät 2014 Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 18.12.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 31 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verotusmenettelystä annettua lakia siten, että etuyhteysyritysten

Lisätiedot

Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon

Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon Anu Häkkinen Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 16.5.2011 Tekijä(t)

Lisätiedot

KORKOVÄHENNYSRAJOITUKSET ELINKEINOTULON VEROTUKSESSA

KORKOVÄHENNYSRAJOITUKSET ELINKEINOTULON VEROTUKSESSA KORKOVÄHENNYSRAJOITUKSET ELINKEINOTULON VEROTUKSESSA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto Kansainvälisen verotuksen yksikkö lainsäädäntöneuvos Marianne Malmgrén Helsinki 3.4.2009 2 SISÄLLYS 1 Selvityksen

Lisätiedot

Salaisten tiedonhankintakeinojen ja pakkokeinojen kohdentaminen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa

Salaisten tiedonhankintakeinojen ja pakkokeinojen kohdentaminen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa Salaisten tiedonhankintakeinojen ja pakkokeinojen kohdentaminen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma 10.4.2015 Tekijä: Pasi Tuominen

Lisätiedot

Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy

Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Petriina Avelin-Liiri Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy Opinnäytetyö

Lisätiedot

Monialaisten maatilojen tuloverojärjestelmät

Monialaisten maatilojen tuloverojärjestelmät Maa- ja elintarviketalous 32 Monialaisten maatilojen tuloverojärjestelmät Sami Ovaska Talous Maa- ja elintarviketalous 32 79 s., 2 liitettä Monialaisten maatilojen tuloverojärjestelmät Sami Ovaska Maa-

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

Niko Jakobsson. Pienen osakeyhtiön toiminnan valvonta erityisesti tiedonsaantioikeuden ja tilintarkastusvelvollisuuden näkökulmasta

Niko Jakobsson. Pienen osakeyhtiön toiminnan valvonta erityisesti tiedonsaantioikeuden ja tilintarkastusvelvollisuuden näkökulmasta Niko Jakobsson Pienen osakeyhtiön toiminnan valvonta erityisesti tiedonsaantioikeuden ja tilintarkastusvelvollisuuden näkökulmasta Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta Yksityisoikeuden laitos,

Lisätiedot

Luotonantajan prekontraktuaalinen tiedonantovelvollisuus. erityisesti lojaliteettiperiaatteen kannalta

Luotonantajan prekontraktuaalinen tiedonantovelvollisuus. erityisesti lojaliteettiperiaatteen kannalta Luotonantajan prekontraktuaalinen tiedonantovelvollisuus kuluttajaluotoissa erityisesti lojaliteettiperiaatteen kannalta Lari Ruokamo 0122205 Pro gradu -tutkielma Oikeustieteen tiedekunta Velvoiteoikeus

Lisätiedot

Pienyrityshelpotukset ja vuoden 2013 tilinpäätösdirektiivi. Kirjanpitolainsäädännön muutokset -työryhmän mietintö

Pienyrityshelpotukset ja vuoden 2013 tilinpäätösdirektiivi. Kirjanpitolainsäädännön muutokset -työryhmän mietintö Pienyrityshelpotukset ja vuoden 2013 tilinpäätösdirektiivi Kirjanpitolainsäädännön muutokset -työryhmän mietintö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 48/2014 Pienyrityshelpotukset

Lisätiedot

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juho Annola YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS Pro gradu Marraskuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen yksikkö Tekijä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSINFORMAATIOSTA TUNNUSLUKUANALYYSIIN Balance Consulting Oy:n ja Talouselämän tilinpäätösanalyysien vertailu 1999 2001

TILINPÄÄTÖSINFORMAATIOSTA TUNNUSLUKUANALYYSIIN Balance Consulting Oy:n ja Talouselämän tilinpäätösanalyysien vertailu 1999 2001 J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta TILINPÄÄTÖSINFORMAATIOSTA TUNNUSLUKUANALYYSIIN Balance Consulting Oy:n ja Talouselämän tilinpäätösanalyysien vertailu 1999 2001 Laskentatoimi

Lisätiedot