HAAMUASIAKKAANA KOLMESSA KESKISUOMALAISESSA HYVINVOINTIMATKAILUYRITYKSESSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAAMUASIAKKAANA KOLMESSA KESKISUOMALAISESSA HYVINVOINTIMATKAILUYRITYKSESSÄ"

Transkriptio

1 HAAMUASIAKKAANA KOLMESSA KESKISUOMALAISESSA HYVINVOINTIMATKAILUYRITYKSESSÄ Carita Borg Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijä(t) BORG, Carita Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 38 Luottamuksellisuus Julkaisun kieli Suomi Salainen saakka Työn nimi HAAMUASIAKKAANA KOLMESSA KESKISUOMALAISESSA HYVINVOINTIMATKAILUYRITYKSESSÄ Koulutusohjelma Palvelutuotannon ja -johtamisen koulutusohjelma Työn ohjaaja(t) KUHA, Maisa Toimeksiantaja(t) Matkailun osaamiskeskus, Jyväskylän solmukohta Tiivistelmä Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kolmen keskisuomalaisen hyvinvointimatkailu yrityksen palvelujärjestelmän heikkoudet ja vahvuudet sekä tutkia yritysten palveluprosessia. Työn toimeksiantajana toimi Matkailun osaamiskeskus, Jyväskylän solmukohta. Työssä käytettiin laadullista tutkimusta ja se suoritettiin haamuasiakastutkimuksena. Haamuasiakkaina toimi itseni lisäksi oma avopuoliso ja yhdessä tutkittavista yrityksistä mukana oli oma 6-vuotias poika. Tutkittavana oli kolme yritystä. Haamuasiakastutkimus osoitti, että yritysten palvelujärjestelmässä olisi kehitettäviä kohteita. Markkinointiviestintä sekä vaikuttaa kuluttajien odotuksiin palvelun laadusta että yrityksen valintaan. kuten palvelupaketti, mitä palveluita yrityksellä on tarjota vaativalle asiakkaalle. Asiakkaan tervetulleeksi toivottaminen, tervehtiminen, huomioon ottaminen palvelutilanteessa koetaan tärkeiksi, mutta myös palvelun tuottamisen palveluympäristöt vaikuttavat asiakkaan laatukokemukseen. Palvelukulttuurin ollessa heikko, vaikutti tämä asiakkaiden saamaan palveluun. Pohdinnassa suurimmaksi kysymykseksi nousivat, vaikuttavatko asiakkaan ikä, sukupuoli, varallisuus, perheellisyys sekä muut muuttuvat tekijät asiakaspalvelijan antamaan palveluun, mitä ei saisi tapahtua. Tutkimustulokset antavat asiakkaan näkökulmasta erinomaista tietoa palvelun laadusta sekä asiakkaalle näkyvästä palvelujärjestelmästä ja sen heikkouksista ja vahvuuksista. Tutkimusta yritykset voivat käyttää kehittäessään palvelujärjestelmäänsä tai palveluprosessia. Avainsanat (asiasanat) Palvelujärjestelmä, haamuasiakkuus, laatu Muut tiedot

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Services Management Author(s) BORG, Carita Type of Publication Bachelor s Thesis Pages 38 Confidential Language Finnish Title Until MYSTERY SHOPPING IN THREE WELLBEING TOURISM COMPANIES IN CENTRAL FINLAND Degree Programme Degree Programme in Service Management Tutor(s) KUHA, Maisa Assigned by The Centre of Expertise for Tourism Abstract The purpose of this study was to examine three tourism companies in Central Finland, more specifically their service concept on wellbeing. The aim was to define the strengths and weaknesses of the companies and also study their service processes. The thesis was assigned by the Centre of Expertise for Tourism The used research method was qualitative research. The data were collected using Mystery Shopping with my family, my common law husband and six-year-old son; the latter participated in one visit only. The survey revealed that the service processes of the companies had something to be developed. Marketing communication affects the consumers expectations on the quality of service and also make them choose a certain company. It is important to make the customers feel welcome and take care of them. Also the appearance of the physical facilities give an impression on the quality of service to the customers. The biggest questions to consider were the customers age, gender, wealth and other variable factors affecting the quality of service. This study will give good information on the customer perspective and the companies can use this study to develop their services. Keywords Service concept, Mystery Shopping, quality Miscellaneous

4 SISÄLTÖ 1 1 JOHDANTO PALVELUJÄRJESTELMÄ Palvelupaketti Palvelutuotanto Palvelu prosessina Palvelukulttuuri Palvelun laatu Palveluodotukset Imago laatukokemuksena TUTKIMUKSEEN VALITUT YRITYKSET Yritys A Yritys B Yritys C TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimuksen tavoite Tutkimusmenetelmä Tutkimuslomake Tutkimuksen luotettavuus TUTKIMUKSEN TULOKSET Yritys A Palvelupaketti Palvelutuotanto Palvelukulttuuri Yritys A kokemuksena Kehitysehdotukset Yritys A:lle Yritys B Palvelupaketti Palvelutuotanto Palvelukulttuuri Yritys B kokemuksena Kehitysehdotukset Yritys B:lle Yritys C Palvelupaketti Palvelutuotanto Palvelukulttuuri Yritys C kokemuksena Kehitysehdotukset Yritys C:lle POHDINTA...31 LÄHTEET...35 Liite 1. Tutkimuslomake...37

5 2 KUVIOT KUVIO 1. Palvelujärjestelmä...4 KUVIO 2. Palvelun prosessi....9

6 3 1 JOHDANTO Yhteiskunnan muuttuessa palveluista on tullut tärkeitä. Maailmaa nähneet kuluttajat vertailevat palvelun tasoa palveluyritysten välillä. Enää ei riitä pelkkä asiakaspalvelijan hymy, täytyy olla muutakin. Toimitilat, henkilöstö, ruuhkat asiakaspalvelussa, tuotteet, palvelut ja kaikki muutkin asiakasta koskevat asiat vaikuttavat palvelun laatuun. Laadusta on tullut tärkeä osa kuluttajien jokapäiväistä toimintaa. Mieluiten ostetaan tuotteita, jotka ovat suomalaisia, koska suomalaiseen laatuun uskotaan. Tämä aiheuttaa paineita palveluyrityksille, koska myös palvelun täytyy olla erinomaista eli parempaa kuin muualla. Tutkimuksen tilaajana toimii Matkailun osaamiskeskus, Jyväskylän solmukohta, jonka yksi tavoite on luoda yhdessä yritysten kanssa asiakaslähtöisiä hyvinvointimatkailun palveluketjuja. (Matkailun osaamiskeskus 2005.) Opinnäytetyön tarkoituksena on asiakkaan silmin selvittää kolmen keskisuomalaisen hyvinvointimatkailuyrityksen palvelujärjestelmän heikkoudet ja vahvuudet sekä tutkia palveluprosessin toimivuutta. Työn tuloksia voidaan käyttää suunnitellessa tai kehittäessä palveluita tai palvelujärjestelmää. Tutkimukseen tehtiin avuksi tutkimuslomake Lahtisen ja Isoviidan (2001, 50) Palvelujärjestelmän osatekijä-kaavion sekä Grönroosin (2001,418) palvelujärjestelmämallin avulla. Lisäksi Zeithamln, Parasuraman ja Berryn (1990, 21-22) palvelun laatukaaviota käytettiin apuna, kun suunniteltiin selvitettäviä asioita. Yritysten Internetsivujen avulla haettiin tutkimukseen valittujen yritysten taustat, jotka kerrotaan työssä. Tutkimuksen tietoperusta johdattelee varsinaiseen tutkimukseen, jonka tein haamuasiakkaana yhdessä perheeni kanssa. Tietoperusta on koottu sillä tavoin, että se vastaa tutkimustuloksia. Lahtisen ja Isoviidan (2001) palvelujärjestelmämalli on yksinkertainen verrattuna Grönroosin (2001, 418) palvelujärjestelmämalliin. Tutkimuslomaketta tehdessäni käytin Lahtisen ja Isoviidan (2001) palvelujärjestelmämallia, joten tähän päädyin myös tietoperustaa kirjoittaessani.

7 2 PALVELUJÄRJESTELMÄ 4 Palvelujärjestelmään kuuluvat palvelukulttuuri, palvelupaketti, palvelutuotanto ja palvelun laatu. Palvelujärjestelmä kertoo, mistä osatekijöistä hyvä palvelu syntyy. Palveluyhteisöä johdetaan palvelujärjestelmän avulla. Palvelujärjestelmää kehittäessä kehitetään aluksi palvelukulttuuria, palvelupakettia, palvelutuotantoa ja viimeisenä palvelun laatua. (Lahtinen & Isoviita1998, 54.) Kuviossa 1 on mallinnettu Lahtisen ja Isoviidan mukaan palvelujärjestelmä (Mts.54.), mikä selvitetään osio osiolta seuraavissa alaluvuissa. Palvelupaketti - Ydinpalvelu - Liitännäispalvelut - Tukipalvelut Palvelutuotanto - Ulkoinen palveluympäristö - Sisäinen palveluympäristö - Asiakkaat PALVELUJÄRJESTELMÄ Palvelukulttuuri - Asiakkaat - Ilmapiiri - Henkilöstö Palvelun laatu - Tekninen laatu - Toiminnallinen laatu - Odotettu laatu - Koettu laatu KUVIO 1. Palvelujärjestelmä. (Lahtinen & Isoviita 1998, 54.) 2.1 Palvelupaketti Palvelupaketti tarkoittaa palvelujen muodostamia kokonaisuuksia, joita yritys markkinoi asiakkailleen. Tästä käytetään nimitystä palvelupaketti, joka kootaan jonkin ydinpalvelun ympärille. Liitännäispalveluita ovat ydinpalvelun oheen suunnitellut palvelut, joiden avulla asiakas vasta kiinnostuu ja hyötyy ydinpalvelusta. (Lahtinen & Isoviita 2001, 52.)

8 5 Ydinpalveluita, peruspalveluja, voi yrityksellä olla yksi tai useampi. Ne ovat markkinoilla olemisen syy, esimerkkinä hotellin majoitus. Jotta asiakkaat käyttäisivät ydinpalvelua, tarvitaan usein lisäpalveluja eli liitännäispalveluja. Lisäpalvelut helpottavat ydinpalvelun käyttöä. Näitä kutsutaan avustaviksi palveluiksi, esimerkkinä hotellin vastaanottopalvelut tai ravintolapalvelut, koska ne helpottavat ydinpalveluiden käyttämistä. Avustavia tavaroita tai tuotteita tarvitaan myös, kuten pankkiautomaattia käyttääkseen asiakas tarvitsee pankkikortin. Pankkikortti on tällöin avustava tavara. Tukipalvelut ovat kuin liitännäispalvelut, mutta niitä käytetään arvon lisäämiseksi tai palvelun erilaistamiseksi kilpailijoiden tarjonnasta, esimerkkinä hotellin ravintola. (Grönroos 1994, ) Palvelut, joita yritys myy, ovat kuluttajalle suuri asia valittaessa palveluita, jos on varaa valita. Lomakohdetta valitessa palveluiden merkitys korostuu, varsinkin etelän lomakohteiden houkutellessa matkailijoita. Suomalaisten matkailuyritysten, kuten kylpylöiden, on tarjottava kuluttajalle niin laadukkaita, elämyksellisiä ja nautintoa tuottavia palveluita, että asiakas mieluiten valitsee suomalaisen kylpyläloman kuin loman etelän auringossa. Suurilla paikkakunnilla, joissa valinnan varaa on valittaessa vapaa-ajan toimintaa, palvelupakettien erilaisuus, hinta ja muut seikat vaikuttavat kuluttajan valintaan suuresti. 2.2 Palvelutuotanto Palvelutuotantojärjestelmään kuuluvat inhimilliset resurssit ja fyysis-tekniset resurssit (koneet, laitteet), sekä kaikki asiakkaalle näkyvät ja näkymättömät toiminnot, joiden avulla palvelu tuotetaan. Palvelutuotantojärjestelmässä keskeisintä on tasaisen laadun varmistaminen. Tavoitteena on tuottaa palvelu uudelleen tavoitellun laatutason mukaisesti. (Ylikoski 1999, 237.) Palvelujen tuottamiseen liittyvät oleelliset eli välttämättömät elementit, kuten toimitilat. Toissijaisilla elementeillä ei ole yksinään arvoa, esimerkiksi lentolippu, joka oikeuttaa käyttämään palvelua tiettynä ajankohtana. (Ylikoski 1999, 237.) Tämä on myös yksi osa palvelupakettia, jossa lentolippu on yksi palvelupaketin tuote.

9 6 Palvelutuotannon pääosat Lahtisen ja Isoviidan (1998, 51) ovat A. Palveltava asiakas - palvelutuotantoon osallistuva, vaikuttaa palvelun lopputulokseen - laadun arvioija - yksilöllisesti otetaan huomioon viestinnän kohteena - suosittelija, sanansaattaja B. Palveluympäristö - toimipaikan hyvä sijainti, aukioloajat, paikoitusmahdollisuudet - viihtyisät, hygieeniset, selkeät ja miellyttävät toimitilat, miljöö - palveluvarustus C. Kontaktihenkilöstö - miellyttävä, palveluhaluinen henkilökunta - nopea ja sujuva palvelu, empatia - ammattitaito, osaaminen - tilanneherkkyys ja tyylijousto D. Muut asiakkaat - kokemukset ja niistä kertominen - lukumäärät (ruuhkat, jonotus), toimintatyyli ja käyttäytyminen Kuluttaessaan palveluja, asiakkaat kokevat ja osallistuvat samanaikaisesti palvelujen tuottamiseen. (Grönroos 2001, 84.) Palvelutuotantoon, eli siihen, kuinka palvelu tuotetaan, kuuluu tällöin Lahtisen ja Isoviidan (Lahtinen ja Isoviita 1998, 51) mukaan monta osaa, jotka asiakas, palvelun käyttäjä, huomaa ja mitkä vaikuttavat asiakkaan laadun arvioon ja näin ollen palvelun laadun kokemukseen. Palvelujen tuottaminen, kuinka palvelut tuotetaan, vaikuttaa asiakkaan laatu kokemukseen, palvelun uudelleen käyttämiseen, kokemusten kertomiseen potentiaalisille asiakkaille sekä muihin seikkoihin. Ihmiset ovat herkkiä yleistämään asioita, joten pienikin epäonnistuminen palvelujen tuottamisessa voi tarkoittaa asiakkaan mene t- tämistä. Asiakkaan kokiessa vessan olevan epähygieeninen, on mahdollista, että hän tällöin olettaa keittiönkin olevan epähygieeninen. Sama yleistäminen voi tapahtua asiakaspalvelun hitaudesta tai epäammattimaisuudesta johtuen, jollo in asiakas mahdollisesti voi epäillä laskutuksen oikeudellisuutta. Epäonnistunutta palvelua saanut tai palveluympäristön sotkuiseksi kokenut asiakas kertoo kokemuksistaan ystävil-

10 leen ja tuttavilleen, jotka tekevät omat johtopäätöksensä, ja näin yritys on menettänyt asiakkaita. 7 Täytyy muistaa 3/11 -sääntö. Kielteisestä kokemuksestaan asiakas kertoo keskimäärin 11 henkilölle. Tyytyväinen asiakas kertoo ainoastaan kolmelle muulle henkilölle. (Lehtinen & Isoviita 1998, 4). 2.3 Palvelu prosessina Palvelun määritelmiä on useita, mutta lyhyesti ja ytimekkäästi palvelun määrittelee Ylikoski (1999): Palvelu on teko, toiminta tai suoritus, jossa asiakkaalle tarjotaan jotain aineetonta, joka tuotetaan ja kulutetaan samanaikaisesti ja joka tuottaa asiakkaalle lisäarvoa: ajansäästöä, helppoutta, mukavuutta, viihdettä tai terveyttä. (Ylikoski 1999, 20). Palvelun tuottamiseen osallistuu useita eri ihmisiä, minkä takia palvelut ovat vaihtelevia eli heterogeenisiä. Ainutkertaisuus on palvelulle ominaista. Palvelun kuluttamisen jälkeen sitä ei voida säilyttää, myydä eteenpäin tai varastoida, koska palvelu on aineetonta. Palvelu voidaan myös tuottaa ja kuluttaa samanaikaisesti palvelutapahtumassa, kuten kampaamossa tapahtuu. Asiakas istuu kampaamon tuolissa niin kauan, että kampaaja on saanut työnsä tehtyä. Tällöin asiakkaat vaikuttavat palvelun lopputulokseen sekä toinen toisiinsa. (Grönroos 1994, 51; Lämsä & Uusitalo 2002, 19; Ylikoski 1999, 24.) Korkeamäen (Korkeamäki, Pulkkinen & Salinheimo 2000, 18 21) mukaan palvelu on prosessi, jossa asiakkaalla jo ennen palvelujen käyttämistä on omat mielikuvat yrityksestä tai sen tuotteista. Kuvio 2 esittää tätä prosessia. Ennen palvelujen käyttämistä asiakkaalle on muodostunut käsitys yrityksen markkinointiviestinnästä, va s- taavien yritysten palvelujen käytöstä tai tuttavien kertomuksista. Asiakkaalle on muodostunut ennakkokäsityksiä palveluprosessin sujumisesta. Seuraavaksi käyn kuvion läpi kohta kohdalta. Puhelinkontaktissa yritykseen asiakas saa alustavan kokemuksen yrityksen palveluista. Tähän vaikuttaa, millainen ihminen vastaa puhelimeen. Ulkoinen

11 8 ympäristö, kuten pysäköintialue, alueen viihtyvyys, tai yrityksen näyteikkunat ovat houkuttelukeinoja, joilla asiakas saadaan yritykseen. Sisääntulovaiheessa yritykseen asiakas kiinnittää huomiota siihen, onko hän tervetullut yritykseen. Asiakkaan kokemukseen vaikuttavat tällöin henkilökunnan esilläolo, tervehtiminen, siisti ja viihtyisä liiketila tai sisääntulon helppous. Odotusvaiheessa asiakkaan kokemuksiin vaikuttavat onko hänet huomattu, tervehditäänkö häntä, kuinka hänen palvelusaantivuorinsa on järjestetty, tai onko odottaessa esimerkiksi lääkärille omaa vuoroansa hänelle järjestetty jotakin ajankulua, kuten mahdollisuutta lukea erilaisia lehtiä. Ydinpalvelussa eli varsinaisessa myynti- tai palvelutapahtumassa asiakas haluaa ongelmalleen tai tarpeelleen ratkaisua ammattitaitoisesti, samalla asiakkaan tuntiessa asiansa olevan tärkeä häntä palvelevalle henkilölle. Palvelusta irrottautumiseen kuuluvat kassatoiminnot, rahastaminen ja asiakkaan hyvästely. Palvelun jälkeisiin tapahtumiin asiakkaan kokemuksiin vaikuttavat toisten ihmisten mahdolliset kommentit ostetusta tuotteesta tai palvelusta, omat kokemukset tuote- ja palvelukokonaisuudesta ja muut sattumanvaraiset seikat. Asiakkaan jälkihoitoa ovat laskutuksen hoitaminen ja tavaran toimittaminen ajallaan. Jälkimarkkinoinnilla yritys varmistaa asiakkaan pysyvän tyytyvä i- senä, ja voi muistaa asiakasta joulukortilla tai kiitoskirjeellä. Tämä auttaa asiakasta muistamaan yrityksen ja ehkä käyttämään uudelleen yrityksen palveluita. Kokemuksista riippuu, tuleeko asiakas uudelleen yritykseen vai ei, jos on varaa valita. Kokemukset myös ohjaavat asiakasta palvelujen käyttämiseen: jos asiakkaalla on huonoja kokemuksia tietyn yhtiön palveluista, ei hän käytä uudelleen yrityksen palveluita, jos on toinen vaihtoehto. Kuviossa oleva nuoli takaisin ylös mielikuvien ja odotusten luo kuvaa tilannetta, jossa kokemukset ovat olleet hyvät ja asiakkaan odotukset ja mielikuvat on täytetty. Tällöin asiakas tulee uudelleen. Jokainen palvelutapahtuma vaikuttaa asiakkaan mielikuvaan yrityksestä ja jokaisen asiointikerran asiakas kokee eritavalla. (Korkeamäki, Pulkkinen & Salinheimo 2000, )

12 Mielikuvat, odotukset 9 Mahdollinen ajanvaraus, ensimmäinen kontakti Ympäristövaikutelma Sisääntulovaihe Odotusvaihe Palvelutapahtuma Palvelusta irrottautuminen Jälkivaikutelmat Jälkihoito Jälkimarkkinointi Kokemukset KUVIO 2. Palvelun prosessi. (Korkeamäki, Pulkkinen & Selinheimo, 2000, 18)

13 2.4 Palvelukulttuuri 10 Palvelukulttuuria on kaikki, mitä asiakas yritykseen saapuessaan kokee, näkee ja aistii. Se on asiakaspalvelijoiden sanatonta sopimusta, mikä on palveluyhteisössä kiellettyä, sallittua ja toivottua. Palvelukulttuuri heijastaa yhteisön arvoja ja vaikuttaa myös palvelujärjestelmän muiden osien toimintaan. Se onkin palveluyhteisön palveluilmapiiri. (Lahtinen & Isoviita 2001, 50.) Palveluun sekä sen vastaanottamiseen vaikuttavat erilaiset tavat. Se on sidoksissa kulttuuriin. Suomalaisista sanotaan, ettei meillä ole varsinaista palvelukulttuuria, kuten esimerkkinä Yhdysvalloissa, jossa palvelukulttuurille on ominaista tehokkuus, nopeus ja ystävällisyys. Asiakkaita hemmotellaan, heidän nimeänsä mainitaan palvelutilanteessa. (Jokinen ym. 2000, ) Keskuskauppakamarin Yrityskulttuuri selvityksessä tarkasteltiin suomalaisen yrityskulttuurin piirteitä. Selvityksessä tutkittavien yritysten johtajilla sekä työntekijöillä oli eri näkemykset yrityskulttuurin eri osa-alueilta, mitä ei pitäisi tapahtua. Enemmistö yrityksistä onkin määritellyt toimintaansa ohjaavat arvot. Arvojen joukkoon on ilmestynyt uusia arvoja, joita 2000-vuonna tehdyssä selvityksessä ei ollut. (Yrityskulttuuri 2004.) Aaltosen ja Junkkarin mukaan sana arvo on yläkäsite iha n- teille, hyveelle ja uskomuksille, joten se on enemmän kuin konkreettiset tilanteet. Arvo on Aaltosen ja Junkkarin (2005) mukaan yksinkertaisesti sanottuna "asia, jota pidämme tärkeänä". (Aaltonen & Junkkari 2005, 60). Työn haussa jo yritämme lö y- tää työpaikan, jossa oleminen tuntuisi mukavalta, koska ristiriita työyhteisön ja yksilön arvojen välillä ei ole epätavallista. Tämä taas vaikuttaa työssä jaksamiseen. (Aaltonen & Junkkari 2005, 135.) Organisaation yhteiset arvot ja normit ovat kulttuurin perusta. (Grönroos 2001, 469). Yrityskulttuuri on palvelukulttuuria laajempi käsite. Se tarkoittaa organisaation ihmisten yhteisiä normeja ja arvoja ja selittää, miksi ihmiset ajattelevat samalla tava l- la, toimivat tietyllä tavalla ja arvostavat samoja tavoitteita vain, koska ovat saman organisaation jäseniä. Yrityskulttuurin voi aistia sisäisestä ilmapiiristä, johon vaikuttaa ihmisten välisten suhteiden toimivuus. Grönroosin (2001) mukaan ilmapiiri syntyy työntekijöille annettujen tavoitteiden ja päivittäisten rutiinien hoitamistapojen tuloksena. Sisäistä ilmapiiriä tulee johtaa niin, että asiakaspalvelijat omaksuvat myönteisen asennoitumisen palvelemista kohtaan. (Grönroos 2001, ) Kulttuu-

14 ria, joka on vahva ja vakiintunut, tarvitaan palveluorganisaatiossa edistämään hyvää palvelua ja asiakaskeskeisyyden arvostusta (Grönroos 1994, 281). 11 Asiakas pystyy aistimaan kontaktihenkilöstön, asiakaspalvelijoiden, sanonnoista, ilmeistä ja eleistä ja innostuneisuudesta, kuinka vahvasti yritys on sitoutunut ratkaisemaan asiakkaittensa ongelmia. (Lahtinen & Isoviita 2001, 51). Heikko yrityskulttuuri, jossa ei ole juuri ollenkaan yhteisiä ja selkeitä arvoja ja normeja, aiheuttaa epävarmuutta asioihin reagoimisessa ja käyttäytymisessä. Tämä näkyy ihmettelynä asiakkaan esittäessä odottamattomia pyyntöjä. Seurauksena voi olla kontaktihenkilöiden joustamaton käytös, pitkät odotusajat, mitkä heikentävät koetun palvelun laatua. Vahvassa kulttuurissa tällaisia tilanteita ei synny, koska osataan reagoida. (Grönroos 1994, 280.) Palvelu on myös väestöllisesti kulttuurisidonnaista ja se joka toimii jossain anglikaanisissa kulttuureissa, ei välttämättä toimi Suomessa. Kohderyhmällä tai ikäluokalla on merkitystä. Suomalainen vanhempi henkilö voi kokea olonsa vaivaut u- neeksi jo puhuteltaessa etunimellä palvelutilanteessa. Tässä on taustalla agraarikulttuurin periaatteet ja vähäiset kokemukset palvelusta sekä sanonnat, että jokainen on oman onnensa seppä. Mikään ei ole ärsyttävämpää monelle suomalaiselle ikään katsomatta, kuin ylipalveleva myyjä. Palvelu ja sen ylisuorittamien on kaksiteräinen miekka joka voi kääntyä itseään vastaan. 2.5 Palvelun laatu Laatu on tärkeätä yrityksille. Asiakkaat odottavat ostavansa laadukasta tavaraa, joka kestää kulutusta ja säilyy. Laatua myös odotetaan palvelussa sekä palvelujen tuottamassa tavarassa tai toiminnassa, kuten ravintolan ruoassa. Yrityksille laatu onkin jokapäiväistä, jota yritetään parantaa ja kehittää jokaisella osa-alueella yrityksen toiminnassa. Asiakkaan ja asiakaspalvelijan kohtaamista nimitetään totuuden hetkeksi. He ovat tällöin henkilökohtaisessa kontaktissa joko kasvotusten tai puhelimen kautta. Tämä on ainutkertainen tapahtuma, jota ei voida koskaan uusia. Tällöin vaihdetaan tavaraa tai tietoa sekä tunteita. (Jokinen ym. 2000, 225.) Tässä tilanteessa käy ilmi asiakaspalvelijan ammattitaito ja vuorovaikutustaidot. Jokainen asiakas on erilainen, ja jo-

15 kaista asiakasta pitäisi pystyä palvelemaan, kommunikoimaan, auttamaan ja ymmärtämään samalla tavalla, hyvällä palvelulla. 12 Palvelun laatutaso on Lahtisen ja Isoviidan (2001) mukaan seurausta palvelukulttuurista, palvelupaketeista sekä palvelun tuotantoprosesseista. Jokaisessa palveluntuotantoprosessin vaiheessa asiakas arvioi palvelun laatua. Palvelun laatua parannettaessa kehitetään jokaista kolmea palvelujärjestelmän osaa. (Lahtinen & Isoviita 2001, 55.) Asiakaspalvelijan sekä asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen kuuluvat toiminnallinen laatu eli prosessilaatu sekä tekninen laatu eli lopputuloslaatu. Ravintolassa ruoan laatu on teknistä laatua ja asiakaspalvelu on toiminnallista laatua.(grönroos 1990, 227; Ylikoski 1999, 118.) Näistä kahdesta laadun osatekijästä yhdessä asiakkaan mielikuva organisaatiosta, imagosta, muodostuvat asiakkaan kokemukset laadusta. Imago toimii laatukokemuksen suodattimena, jonka läpi asiakas näkee teknisen ja varsinkin toiminnallisen laadun. Yrityksen hyvä imago suodattaa pieniä ja joskus isojakin virheitä niin, että koettu palvelun laatu on tyydyttävää. Huono imago vahvistaa asiakkaan huonoja kokemuksia entisestään. (Ylikoski 1999, 118.) Palveluodotukset Asiakkailla on erilaisia tarpeita ja toiveita palvelusta. Asiakkaalla voi olla tiettyjä toiveita, kuinka heitä tulisi palveluntarjoajan osalta kohdella. Tarpeet kertovat, millaista palvelua asiakas haluaa. (Grönroos 2001, 413.) Ostoprosessin aika asiakkaalle syntyy odotuksia palvelusta. Ne voivat koskea palvelun lopputulosta, hintaa, palveluprosessin laatua jne. Palveluorganisaatio haluaa va s- tata asiakkaan odotuksiin, tai jopa ylittää ne. Ihanteellista palvelu on asiakkaan näkökulmasta, kun se ylittää odotukset, mikä on toisaalta vaarallista. Asiakkaat odottavat perusasioita, joten esimerkkinä turhan hyvä laatu yrityksen toimitiloissa voi johtaa kielteisiin kommentteihin yrityksestä. (Ylikoski 1999, 120.) Odotukset voivat olla ennakoivia, jolloin odotetaan palvelun tasoa, kuten ensimmäisellä palvelun käyttökerralla. Kun palvelua on käyttänyt ja ollut siihen tyytyväinen,

16 odotetaan palvelun olevan samanlaista jatkossakin. Tällöin kokemuksen myötä odotukset muuttuvat normatiivisiksi eli ohjeellisiksi. (Mts. 120.) 13 Palveluun ja sen laatuun vaikuttavat monet eri tekijät. Asiakkaan ominaisuudet ja palvelukokemukset, palvelun tarjoajan markkinointitoimenpiteet ja muiden ihmisten palveluorganisaatiosta kertomat asiat vaikuttavat odotusten muotoutumiseen Ylikosken (1999) mukaan seuraavasti: 1. Asiakkaan tarpeet vaikuttavat siihen, mitä hän palvelulta odottaa. Tähän vaikuttavat asiakaan ikä, sukupuoli, koulutustaso jne. Asiakkaan ominaisuudet vaikuttavat myös siihen, mitä asiakas pitää hyvänä palveluna tai mitä hyötyä hän palvelusta tavoittelee. 2. Palvelun hinta. Palveluympäristön ulkoiset puitteet, kuten ravintolan sisustus vaikuttavat odotuksiin. Hän odottaa enemmän, kun palvelun hinta on korkea. 3. Asiakkaan aikaisemmat kokemukset kyseisestä organisaatiosta. 4. Asiakkaan kokemukset kilpailevista organisaatioista. Kilpailevien organisaatioiden tarjoamat palvelut muokkaavat asiakkaan odotuksia, millaista palvelu yleensä on tai voisi olla. 5. Mainonta. Mainonnassa annetut lupaukset vaikuttavat asiakkaan odotuksiin. 6. Muiden ihmisten moitteet tai suositukset. 7. Asiakkaan oma panostus palveluun. Odotukset ovat korkealla, jos asiakkaan täytyy odottaa palvelua. Itsepalveluperiaatteilla toimivissa palveluissa asiakas odottaa laitteiden toimivan ja käyttöohjeiden olevan selkeät. 8. Tilannetekijät. Kiireinen asiakas odottaa nopeaa palvelua, ikävät tapahtumat odottavat nopeaa ja huomaavaista palvelua. Poikkeukselliset tilanteet laskevatkin tai nostavat palveluodotuksia. (Ylikoski 1999, ) Asiakkaat vertaavat kokemuksiaan ja odotuksiaan. Jokainen saatu palvelukokemus tuo uusia kriteereitä hänen arviointiasteikolleen. Usean odotuksen ylittämisen jälkeen asiakkaan vaatimustaso nousee. Jos odotukset alittuvat useasti, asiakas mahdollisesti menetetään. (Jokinen ym. 2000, 229.)

17 2.5.2 Imago laatukokemuksena 14 Imagolla eli organisaatiolaatukuvalla on vaikutusta asiakkaan laatukokemuksen muodostumiseen. Imago vaikuttaa asiakkaan käsityksiin palvelun laadusta ja palvelun tuottamasta tarpeen tyydytyksestä. Imago muokkaa asiakkaan odotuksia ennen palvelua ja vaikuttaa tyytyväisyyteen palvelun jälkeen, koska se suodattaa palvelukokemuksia. Imagoon vaikuttavat myös toisten ihmisten sanomiset organisaatiosta. Jos ei ole omia kokemuksia organisaatiosta, muiden mielipiteet vaikuttavat kuvan muodostumisessa. Huono maine vaikuttaa negatiivisesti, hyvä positiivisesti. (Ylikoski 1999, ) Asiakas voi jopa hylätä kokonaan sellaisen tuotteen tai yrityksen, jonka imago on kielteinen. (Lahtinen & Isoviita1998, 63.) 3 TUTKIMUKSEEN VALITUT YRITYKSET Ennen tutkimuksen tekemistä en ollut käynyt yhdessäkään tutkittavista yrityksistä. Yrityksistä etsittiin tietoa matkatoimistojen esitteiden avulla sekä yrityksen Internetsivuja tutkimalla. 3.1 Yritys A Yritys A on sekä hotelli että kylpylä. Asiakas voi majoittautua joko järven rannalla sijaitseviin loma-asuntoihin tai hotellihuoneisiin. Hotellihuoneita yrityksellä on Internet-sivujen mukaan 59. Loma-asuntoja on yhteensä 23, ja kaikissa on 2 makuuhuonetta, olohuone, keittosyvennys ja suihku/wc. Kylpyläpalveluihin kuuluvat saunan lisäksi kylvyt altaassa, hieronnat, savihoidot, kuntotestaukset sekä kosmetologipalvelut. Yritys markkinoi erilaisia ja eri pituisia kylpylälomia, kauneuslomia sekä henkilökohtaisia kuntolomia. Kuntoutuspalveluja yritys tuottaa muun muassa Kansaneläkelaitokselle erilaisin kuntoutuskurssein. Ravintoloita yrityksessä on kaksi, joissa ravintolapaikkoja on yhteensä 600. Ravintolassa on päivittäin tarjolla aamiainen, lounas ja päivällinen buffet-pöydissä sekä a la carte-lista. Joka lauantai ravintolassa on myös orkesteritanssit, mutta myös muuta ohjelmaa on tarjolla. Ohjelmapalveluissa on valinnan varaa illanvietoista kotaruokailuun tai ralliautoiluun. Ympäri vuoden järjestetään erilaisia ohjelmatapahtumia.

18 15 Yritys markkinoi lisäksi kokous-, koulutus-, ja kohtaamispaikkana itseään. 3.2 Yritys B Yritys B:hen kuuluvat kylpylä, hotelli, liikunta- ja kuntoutuskeskus, tanssiravintola sekä tapahtuma- ja kokouskeskus. Kokoukset sekä erilaiset kuntoremonttikurssit onnistuvat täällä. Majoitusmahdollisuuksia on 552 erilaisessa huoneessa hotellimajoituksesta rivitalohuoneistoihin. Tarjolla on majoituksessa oleville erilaisia vapaa-ajan ohjelmia iltahartaudesta ohjattuun kuntosaliin. Kylpyläpalveluihin kuuluvat allasosaston lisäksi hieronta, turvehoidot, vesihoidot, kasvo- ja jalkahoidot sekä kosmetologin palvelut kampaamo-parturin lisäksi. Yritys B:ssä toimii yhteensä kuusi erilaista ravintolaa, pubia, kahvilaa ja anniskeluoikeuksin varustettua tilaa, joissa muutamassa ravintolassa on tarjolla iltaohjelmaa. Erilaiset häät ja juhlat pystytään myös järjestämään yrityksessä. Yritys B:ssä on lisäksi erilaisia liikuntapalveluja muun muassa solarium, kuntosali, uimahalli ja erilaisia kenttätiloja. Lisäksi Yritys B:ssä toimii päiväkoti lapsille. 3.3 Yritys C Vuonna 2004 Yritys C:n lomakeskuksessa majoittautuminen onnistui joko caravanalueella, hotellihuoneissa tai lomamökeissä. Lomamökkejä oli 14 kappaletta, jotka olivat yksikerroksisista hirsimökeistä moderneihin lomamökkeihin. Caravan-alueella vaunupaikkoja oli 40 sähköpistein varustettuna. Caravan-alue sijaitsi järven rannalla, jossa oli myös oma karavaanarisauna sekä huoltorakennus pyykinpesu- ja keittomahdollisuuksin. Kesäisin oli mahdollista majoittautua aittamökkeihin, joita oli 10 kappaletta. Yrityksessä toimi neljä erilaista ravintolapalvelua, drinkkibaarista A la carteravintolaan.

19 4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli asiakkaan silmin arvioida hotellikylpylä Yritys A:n, Yritys B:n ja Yritys C:n palvelujärjestelmiä ja analysoida yrityksen antaman mielikuvan ja asiakaskokemuksen pohjalta syntyneen mielikuvan välisiä eroja liittyen palveluprosesseihin. Tutkimuksella haluttiin löytää pienetkin laatua heikentävät seikat, jotka voivat vaikuttaa asiakkaan palveluelämykseen aivan samoin kuin löytää yllättäviä positiivisia tekijöitä. Tämän työn keskeinen tutkimusongelma on, kuinka tutkija pystyy olemaan objektiivinen asiakas, ja kuinka paljon ennakko-odotukset tai olettamukset voivat vaikuttaa tutkimustuloksiin. Vaikka kuinka tutkimuksessa olisi pyrkimyksenä tarkkuus ja objektiivisuus, käytetyssä haamuasiakkuusmenetelmässä tunteet ja mielikuvat tekevät tuloksista enemmän tai vähemmän subjektiivisia. Tässä kohdataan mielikuvien tutkimusten syndrooma-ongelma, miten tutkia kohdetta siten että mittauslaitteen tuntoelementin eli tässä tapauksessa perheen tunnelataus etukäteen ei vaikuttaisi. 4.2 Tutkimusmenetelmä Tutkittavana oli kolme samanlaisen tapaista yritystä, joiden tuloksia ei aiottu muuttaa esitettäväksi luvuiksi, joten tutkimusmenetelmäksi valittiin kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimusmenetelmä. Tutkimuksen menetelmäksi valittiin haamuasiakastutkimus, koska se antoi tutkittavan tutkia rauhassa yritystä asiakkaan näkökulmasta asiakaspalvelijoiden tietämättä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara ). Mystery Shopping eli haamuasiakkuus on lähtöisin Amerikasta jo 1950-luvulta, jossa aluksi sen avulla selvitettiin pankkien palvelun laatua. Nykyään haamuasiakasmenetelmää käytetään monella eri alalla. (Antila & Takkinen ). Mystery Shopping on havainnointiin perustuvaa menetelmää, jolla tutkitaan palveluprosessia. Ammattitaitoiset tutkijat soittavat, ovat verkkoyhteydessä yrityksiin ja käyvät yrityksissä tavallisina, palvelua tarvitsevina asiakkaina. Samalla he analysoivat palvelutilanteita ja kartoittavat, mitä palvelutilanteissa tapahtuu. (Jokinen ym.

Elina Karjalainen. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus

Elina Karjalainen. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus Elina Karjalainen ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Restonomi Matkailun ko. Syksy 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Restonomi Koulutusohjelma

Lisätiedot

CITY-HOTELLI JÄMSÄNUKON ASIAKASTYYTYVÄISYYS

CITY-HOTELLI JÄMSÄNUKON ASIAKASTYYTYVÄISYYS Aku Korhonen CITY-HOTELLI JÄMSÄNUKON ASIAKASTYYTYVÄISYYS Opinnäytetyö Liiketalous Lokakuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.10.2007 Tekijä(t) Aku Korhonen Nimeke City-Hotelli JämsänUkon asiakastyytyväisyys

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Elisa Lahtinen ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.3.2008

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI PALVELUN MERKITYS YRITYSKUVAN LUOJANA Case: Sampo Pankki Oyj Jane Ora Liiketalouden koulutusohjelma syyskuu 2008 Työn ohjaaja: Liisa Heinonen

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI NEKALAN STARKIN PALVELUN LAATU Kohderyhmänä alueelliset rakennusliikeasiakkaat Mia Pietiläinen Liiketalouden koulutusohjelma joulukuu 2005

Lisätiedot

Palvelun laatututkimus - Case Finavia VIP-palvelut

Palvelun laatututkimus - Case Finavia VIP-palvelut Palvelun laatututkimus - Case Finavia VIP-palvelut Kivisalo, Elina Loman, Jenna 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Palvelun laatututkimus - Case Finavia VIP-palvelut Elina Kivisalo,

Lisätiedot

Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu- ja palvelukonseptin kehittäminen. Sari Fiessinger

Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu- ja palvelukonseptin kehittäminen. Sari Fiessinger Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu- ja palvelukonseptin kehittäminen Sari Fiessinger Laurea Leppävaara 2009 Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu-ja

Lisätiedot

SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS

SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS Sari Ahlqvist SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS Opinnäytetyö Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.5.2007 Tekijä(t)

Lisätiedot

CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi

CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi Kotro Minna-Mari Opinnäytetyö Maaliskuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

VUOKRANANTAJA-ASIAKKAIDEN MIELIPITEI- TÄ ASUNTOPALVELUSTA

VUOKRANANTAJA-ASIAKKAIDEN MIELIPITEI- TÄ ASUNTOPALVELUSTA VUOKRANANTAJA-ASIAKKAIDEN MIELIPITEI- TÄ ASUNTOPALVELUSTA Ella Haapaniemi Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala KUVAILULEHTI Tekijä(t)

Lisätiedot

Hotellipaketin suunnittelu Case: Hilton Helsinki Airport

Hotellipaketin suunnittelu Case: Hilton Helsinki Airport Hotellipaketin suunnittelu Case: Hilton Helsinki Airport Grönqvist, Henna & Kyrö, Niina 2014 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Hotellipaketin suunnittelu Case: Hilton Helsinki Airport

Lisätiedot

HYVINVOINTIMATKAILIJAT SUO- MEEN HOLLANNISTA?

HYVINVOINTIMATKAILIJAT SUO- MEEN HOLLANNISTA? HYVINVOINTIMATKAILIJAT SUO- MEEN HOLLANNISTA? Hanna Petäjäniemi Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemus- ja talousala

Lisätiedot

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus?

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson, Tia 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson Tia Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma Kirsi Turunen ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ Opinnäytetyö Lokakuu 2008 OPINNÄYTETYÖ Lokakuu 2008

Lisätiedot

Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia

Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia Määttänen Kaisa, Väänänen Hannamari 2015 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan

Lisätiedot

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma Kevät

Lisätiedot

SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS

SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS Marika Masalin Tuulia Tuominen Opinnäytetyö Syyskuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi ja kansainväliset liiketoiminnot TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

RETKET MATKAKOHTEEN TUKIPALVELUINA

RETKET MATKAKOHTEEN TUKIPALVELUINA RETKET MATKAKOHTEEN TUKIPALVELUINA Case Bratislavan pilotti Ari Tuhkala Opinnäytetyö Huhtikuu 2006 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

MYYNNIN JOHTAMINEN: CASE FRANSMANNI ROVANIEMI

MYYNNIN JOHTAMINEN: CASE FRANSMANNI ROVANIEMI OPINNÄYTETYÖ MIKKO PULJU 2012 MYYNNIN JOHTAMINEN: CASE FRANSMANNI ROVANIEMI MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Matkailun koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali

MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali Katariina Alppi Hilkka Lilja Opinnäytetyö Joulukuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA

BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Click here to enter text. 2014 Jenni Rinne BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

KUUROT MATKAILUYRITYSTEN ASIAKKAINA

KUUROT MATKAILUYRITYSTEN ASIAKKAINA KUUROT MATKAILUYRITYSTEN ASIAKKAINA Mari Lindholm Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viittomakielentulkin koulutusohjelma Viittomakielentulkki (AMK) TIIVIS TELMÄ Mari Lindholm

Lisätiedot

MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ

MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ Jouni Forsström Opinnäytetyö Joulukuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE

VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE Suvi Laine Opinnäytetyö Toukokuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 7.5.2004

Lisätiedot

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Maaliskuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Mistä kuluttajat hakevat tietoa ostopäätöstensä tueksi verkossa

Mistä kuluttajat hakevat tietoa ostopäätöstensä tueksi verkossa Mistä kuluttajat hakevat tietoa ostopäätöstensä tueksi verkossa Niemi, Mariko 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Mistä kuluttajat hakevat tietoa ostopäätöstensä tueksi verkossa

Lisätiedot

HYVINVOINTIMATKAILU KÄRKIYRITTÄJIEN SILMIN

HYVINVOINTIMATKAILU KÄRKIYRITTÄJIEN SILMIN HYVINVOINTIMATKAILU KÄRKIYRITTÄJIEN SILMIN Merja Konu Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemus- ja talousala 16.5.2005 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland Veli-Matti Koivula Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu- Ravitsemis- ja Talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU 18.11.2005

Lisätiedot

E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille. Miikael Gatenland Iina Kivilahti

E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille. Miikael Gatenland Iina Kivilahti E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille Miikael Gatenland Iina Kivilahti Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Liiketalous Tekijä tai tekijät Miikael Gatenland, Iina Kivilahti

Lisätiedot