Hybriditalo vai james? Kahden konseptin yhteisistä teemoista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hybriditalo vai james? Kahden konseptin yhteisistä teemoista"

Transkriptio

1 Hybriditalo vai james? Kahden konseptin yhteisistä teemoista Markku Norvasuo Tiivistelmä URBA-hankkeen taustalla olevat tavoitteet merkitsevät käytännössä entistä tiiviimpää ja tässä mielessä kaupunkimaisempaa rakentamista asumisen vaihtoehtojen lisääminen ja kaupunkirakenteen tiiviys liittyvät temaattisesti toisiinsa. Kirjoituksessa tarkastellaan ensinnäkin URBAn asumiskonseptien suhdetta tiiviin rakentamisen tavoitteeseen. Konsepteista erityisesti kaupunkipientalo tarjoaa siihen selkeän ratkaisumallin. Toiseksi käsitellään hybriditalo- ja james-konseptien suhdetta tiiviyteen ja kaupunkirakenteen sekoittuneisuuteen. Kummassakin konseptissa kysymys palveluista on olennainen. Ratkaisumallien voi kuitenkin tulkita edustavan vastakkaisia lähestymistapoja. Hybriditalo korostaa keskittymiä ja asiakasvirtoja, james puolestaan palvelujen tuomista asumisen yhteyteen. Kummankin konseptityöryhmän näkemyksiä tarkastellaan neljän ulottuvuuden avulla, joita ovat sosiaalinen ulottuvuus, paikka kaupungissa, mahdollistaminen ja esteet sekä yhteistyön kysymykset. Suhteessa paikkaan jäsentyy kaksi abstraktiota: paikkasidonnaisiin asiakasvirtoihin perustuvat palvelut sekä integroituvat ja verkottuvat palvelut. Lopuksi kysytään, voivatko nämä näkökohdat yhdistymisen kautta tuottaa uudenlaisia palveluja kaupunkiin, ja onko erityisesti james-konseptilla aitoa potentiaalia lisätä kaupunkirakenteen ja palvelujen sekoittuneisuutta. Markku Norvasuo: Hybriditalo vai james? Kahden konseptin yhteisistä teemoista 275

2 Johdanto Pääkaupunkiseudun metropolikehitys ja globalisoituminen, osana kansainvälistä kaupunkikehitystä, ovat olennaisimmat URBA-hankkeen tutkimussuunnitelmassa ( ) esitetyt perustelut asumiskonseptien kehittämistyölle. Uudessa kilpailutilanteessa pääkaupunkiseudun olisi houkuteltava sille tärkeitä avainryhmiä, kuten korkea teknologian kansainvälisiä osaajia ja peruspalvelujen tuotannossa työskenteleviä. Heille on tarjottava uudenlaisia asumisen malleja ja aiempaa paremmat mahdollisuudet vaikuttaa asuntorakentamisen lopputulokseen. Konseptien olisi sovittava sekä uusille alueille että täydennysrakentamiseen. Toisaalta mainitaan tarve hillitä yhdyskuntarakenteen hajoamista. Tätä tavoitetta ei ole tarkemmin eritelty tutkimus suunnitelmassa, mutta käytännössä se merkitsee entistä tiiviimpää ja tässä mielessä kaupunkimaisempaa rakentamista. Asumisen vaihtoehtojen lisääminen ja kaupunkirakenteen tiiviys liittyvät siten temaattisesti yhteen. Seudullisesti metropolikehitys merkitsee sitä, että aiempien erillisten kaupunkikeskusten väliset alueet urbanisoituvat, kaupungistuvat umpeen. Tätä suuressa mittakaavassa tapahtuvaa tiivistymistä kuvaa etenkin Thomas Sievertsin välikaupungin (Zwischenstadt) käsite. Välikaupungille ja muille verkostometaforaan pohjautuville hahmotelmille on kuitenkin tyypillistä, etteivät ne hahmottele konkreettisia malleja kaupunkirakenteelle vaan tarkastelevat sitä keskinäisten suhteiden abstraktiona. 1 Tällöin jää kuvaamatta, mitä tiivistyminen tarkoittaa pienemmässä mittakaavassa kaupunginosan, asuinalueen tai korttelin sisällä; toisin sanoen, kuinka asumisen typologiat liittyvät paikalliseen kaupunkirakenteeseen toimintoineen. Vastaava kuilu suuren ja pienen mittakaavan välilä ilmeni myös Greater Helsinki Vision kilpailusta, joka ratkaistiin URBA-hankkeen alkuvaiheessa. 2 Tehtävänä oli luodata seudun rakenteellista pitkän aikavälin kehitystä. Kilpailuun sisältyi esimerkinomainen asuinalueen ideointi. Näissä visioissa oli runsaastikin kaupunkirakenteellista materiaalia, mutta pääosin kaavamaisesti esitettynä ja uudisrakentamista koskevana. URBAn asumiskonsepteja koskevassa työssä kysymys asumisen suhteesta tiiviiseen rakenteeseen on tullut esiin pääosin välillisesti. Tavoitteeni onkin tässä vielä palata aihepiiriin ja analysoida URBAn esittämiä 1 Ks. esim. Alppi & Ylä-Anttila Asutaan urbaanisti! Laadukkaaseen kaupunkiasumiseen yhteisellä kehittelyllä

3 ratkaisu malleja kaupunkirakenteen näkökulmasta. Erityisesti tarkastelen asumisen ja palvelujen suhdetta, koska se liittyy suoraan liikkumista vähentävään ja joukkoliikennettä suosivaan ympäristöön. URBAssa tutkimus on lähtenyt ruohonjuuritasolta, yksittäisistä asumisen ratkaisuista. On tarkasteltu talotyyppejä, asuntopohjien monikäyttöisyyttä yhdistelymahdollisuuksia, erityisiä asumistarpeita sekä rakentamisen prosessia. Työ alkoi vuonna 2008, jolloin koottiin esimerkkejä useasta maasta: Iso-Britanniasta, Tanskasta, Hollannista, Sveisistä ja Saksasta. Näitä alkuvaiheen konsepteja käsiteltiin hankkeen ensimmäisessä julkaisussa Asuttaisiinko toisin?, joka ilmestyi kyseisen vuoden syksyllä. Vuonna 2009 aloitettiin konseptien vuorovaikutteinen jatkotyöstäminen. Lähtökohtana oli laajapohjainen kehittämisseminaari, jonka yhtenä tuloksena muodostettiin joukko pienempiä konseptityöryhmiä. Nämä alkoivat käsitellä kukin itsenäisesti omaa aihepiiriään ja kokoontuivat niin usein kuin katsoivat tarpeelliseksi. Myös kehittämisseminaareja jatkettiin. Niitä pidettiin vuoden aikana yhteensä neljä, ja niissä käsiteltiin osaltaan konseptityöryhmien tuottamia tuloksia. Kehittäminen sai näin kaksitasoisen luonteen, jota on tarkemmin käsitelty toisaalla tässä teoksessa. Konseptityöryhmät käsittelivät seitsemää asumiskonseptia, jotka olivat 1. kaupunkipientalo 2. ryhmärakentaminen tai -rakennuttaminen 3. omaehtoisesti joustava rakentaminen 4. kerrostalon kehittäminen ja kotiutumisasunto 5. james asumisen ja palvelujen yhdistäminen 6. hybriditalo eli kauppa-asuintalo 7. hallintamuodot ja rahoitusinstrumentit. Kun tarkastellaan konseptien luonnetta sekä suhdetta kaupunkirakenteen ja monimuotoisuuden kysymyksiin, päädytään taulukon 1 esittämiin havaintoihin. Selkeimmin tiivistä rakentamista edustaa kaupunkipientalon konsepti (1). Se esittää yhteen päätyyppiin perustuvan selkeän ratkaisumallin, jota voidaan joustavasti muunnella erilaisiin uudis- ja täydennysrakentamisen tilanteisiin. Ryhmärakentaminen (2), oma -ehtoisesti joustava rakentaminen (3) sekä kerrostalon kehittäminen ja kotiutumisasunto (4) pyrkivät myös mahdollisimman suureen yleis päte vyyteen, mutta toisaalta eivät ota selkeästi kantaa kaupunkirakenteeseen. Markku Norvasuo: Hybriditalo vai james? Kahden konseptin yhteisistä teemoista 277

4 Jäljelle jää kaksi konseptia: james asumisen ja palvelujen yhdistäminen (5) sekä hybriditalo eli kauppa-asuintalo (6). Niiden edustamilla ratkaisuilla on yhdyskuntarakenteellinen ulottuvuus, ja lisäksi ne käsittelevät asumisen ja muiden toimintojen kannalta tärkeää kysymystä asunnon ulkopuolisista palveluista. Muut ryhmät sen sijaan painottavat enemmän itse asunnon ominaisuuksia. Taulukko 1. Konseptien suhde kaupunkirakenteeseen ja monimuotoisuuteen. Konseptin nimi Konseptin luonne Suhde kaupunkirakenteeseen Suhde monimuotoisuuteen 1. Kaupunki pien talo Pyrkii lisäämään townhouse-tyyppisten kytkettyjen pientalojen käyttöä ja tutkii niiden kehittämistarpeita. Tarkoitettu sellaisenaan vastaukseksi tiiviin urbaanin ongelmiin. Yhdistää suuren alue tehokkuuden ja pienen rakennus korkeuden (2 3 kerrosta). Soveltuu kokonaisten alueiden lisäksi täydennysrakentamiseen. Tuo pientalokonseptin keskusta- ja esikaupunki alueille. Konseptissa voidaan korostaa ratkaisujen yksilöllisyyttä. 2. Ryhmä rakentaminen Sisältää keskeisen tavoitteen lisätä asukkaiden vaikutusvaltaa suunnittelussa ja rakentamisessa Ei ota kantaa, tarkastelee lähinnä tonttikohtaisia määräyksiä ja suunnittelun mahdollisuuksia. Lopputulokseen vaikuttaa olennaisesti kaupungin kaavoituskäytäntö. Sopii myös täydennysrakentamiseen. Talotyyppi ulottuu pientaloista kerrostaloihin. Tavoitteena hankekohtainen yksilöllisyys ja sitä kautta asuntokannan muuntelu. 3. Omaehtoisesti joustava rakentaminen Kyseenalaistaa perinteiset jäykät typologiat, pyrkii joustavien tyyppien kehittämiseen. Paikallinen, tarkastelee lähinnä rakennuspaikan sisäistä ja rakennuspaikkojen välistä joustavaa käyttöä. Pyrkii mahdollisimman suureen yleispätevyyteen. Kohdistuu useamman asunnon rakennuksiin. Korostaa tilojen joustavia organisoinnin, käytön, keskinäisen rajauksen ja muuntelun mahdollisuuksia. 4. Kerrostalon kehittäminen ja kotiutumisasunto Täydentää osaltaan Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston kerrostalojen kehittämisen projektia. Ei ota kantaa, tarkastelee paikallisesti rakennukseen vaikuttavien normien ja teollisuudessa käytettyjen ratkaisujen vaikutusta. Keskittyy kerrostalojen fyysiseen ja sosiaaliseen monimuotoisuuteen. Enemmän valinnanvaraa, muuntojoustoa ja hallinnan mahdollisuuksia. 5. James asumisen ja palvelujen yhdistäminen Koskee asumisen monimuotoista palvelutarjontaa ja mahdollisesti palvelujen integroimista asuinrakennuksiin. Arjen toimintojen näkökulma kaupunkiin. Tarkastelee kysymystä palvelujen paikallisuudesta pääosin palvelujen sisällön ja tuottamisen näkökulmasta. Sopii sekä uudis- että täydennysrakentamiseen. Monimuotoisuus määrittyy pääosin sosiaalisesti (elämäntavat, tyylit). Pyrkii lisäämään tilojen monikäyttöisyyttä ja sosiaalista merkitystä. 278 Asutaan urbaanisti! Laadukkaaseen kaupunkiasumiseen yhteisellä kehittelyllä

5 Konseptin nimi 6. Hybriditalo eli kauppaasuintalo 7. Hallintamuodot ja rahoitusinstru mentit Konseptin luonne Koskee asumisen ja erityisesti kaupan palvelujen yhdistämistä rakennustyyppien avulla. Palveli olennaisesti muiden ryhmien tarpeita eikä esittänyt mitään ratkaisumallia. Suhde kaupunkirakenteeseen Sekoittuneen kaupunkirakenteen luominen yhdistämällä kaavoitus ja rakennustyypit. Muodostaa kategorisia tapauksia (kadunvarsiliiketilat, kauppakeskukset jne.). Sopii sekä uudis- että täydennysrakentamiseen. Suhde monimuotoisuuteen Monimuotoisuus ymmärretään rakenteen ja toimintojen sekoittumiseksi ja eri kokoisten kaupan yksiköiden rinnakkaisuudeksi. James- ja hybriditaloryhmän vertailun tekee erityisen kiinnostavaksi se, että niiden voi katsoa edustavan osin vastakkaisia näkökulmia samaan ongelmakenttään. Lisäksi kummassakin käsitellään sekoittuneen kaupunkirakenteen kysymyksiä. Seuraavat kummankin ryhmän käsittelyt perustuvat kokouksista laadittuihin muistioihin. James-ryhmän osalta käytän lähteenä myös Hilkka Lehtosen toisaalla tässä teoksessa tekemää analyysia. 3 Hybriditaloryhmän kaupunkirakenteelliset ideat Hybriditaloryhmä, toiselta nimeltään kauppa-asuintaloryhmä, tarkasteli asumisen ja kaupallisten palvelujen konkreettista yhdistämistä samoihin rakennuksiin tai kaupungin sisäisissä keskittymissä. Tämä varsin Helsinki-keskeinen ryhmä oli siten ainoa, jossa kaupunkirakenne oli suoraan työskentelyn lähtökohtana. Työ käsitteli Helsingin asuntoalueiden kysymyksiä, ja sillä oli yhteys myös kaupunkisuunnitteluviraston Esikaupunkien renessanssi hankkeeseen. Ryhmä kokoontui kolmesti. Käsite hybriditalo voidaan tulkita monellakin tavalla. Ryhmän työssä se tarkoitti yleisesti ratkaisua, jossa on yhdistetty asuinrakentamista, kaupan tiloja ja mahdollisesti muita palveluja, tai kääntäen. Perinteinen kadunvarren kaupunkikerrostalo kivijalkamyymälöineen on siten hybriditalon yksi muoto, samoin ostoskeskus, jos siihen yhdistetään asuntoja 3 Ks. artikkeli Kaupunkiasumisen monimuotoisuus, palvelut ja james-konsepti tässä teoksessa. Markku Norvasuo: Hybriditalo vai james? Kahden konseptin yhteisistä teemoista 279

6 tai esimerkiksi kirjasto. Käsitteenä hybridirakentaminen saa sisältönsä nykyisistä kaupunkirakenteellisista ideoista, joissa pyritään eroon sekä rakennusten jaottelusta erillisiin tyyppeihin että rakennuksia fyysisesti erottavista ulkotiloista (perinteisestä korttelijaosta). Hybridi yhdistelee erilaisia toimintoja ja liikkumisen muotoja, sisä- ja ulkotiloja, yksityistä, puolijulkista ja julkista. Ei siis ole aivan ilmeistä, millaiset konkreettiset tapaukset pitäisi lukea hybridirakentamisen piiriin. Käsite on arkkitehtuurivisioinnille tyypillisesti tarkoituksellisen monitulkintainen ja sellaisena epäselvä, vaikka viittaakin todellisiin projekteihin. 4 Tyypillinen hybridiprojekti kohdistuu solmukohtaan, jossa eri liikennemuodot kohtaavat ja jonka kautta ihmisvirrat ohjautuvat. Hybridirakentaminen painottaa kulutuksen ja kaupan tilojen saumatonta jatkuvuutta ja suosii tästä syystä myös jalankulkua. Toisaalta suureen kauppakeskukseen perustuva hybridikeskittymä on eräänlainen kehityksen äärimuoto. Erityisesti luvuilla mielenkiinto kohdistui pienempiin keskittymiin, joissa kulttuurisia ja sosiaalisia merkityksiä pidettiin tärkeinä. Kiinnostus paikalliseen ja sekoittuneeseen on jälleen virinnyt, osin ilmeisenä vastareaktiona suurten kauppakeskuksen rakentamiselle. URBAn ryhmätyössä korostui erityisesti kaksi näkökohtaa. Ensimmäinen näistä koski keskustamaisia kadunvarsiliiketiloja ja niiden toteutusmahdollisuuksia uusille asuinalueille. Toisena kysymyksenä olivat keskitetyt kauppapaikat. Tämä ongelma liittyi olennaisesti vanhempiin ostoskeskuksiin ja asemaseutuihin ja näin ollen täydennysrakentamiseen. Eroa ei kuitenkaan käsitetty jyrkäksi: yhtenä esimerkkialueena oli Helsingin Jätkäsaari, johon RAKLI ry:n (Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliiton) järjestämissä konseptiklinikoissa on ideoitu sekä kadunvarsiliiketiloihin että keskitettyihin ratkaisuihin perustuvia malleja. 5 Hybritaloryhmän työssä kuvastuivat kuitenkin aihealueen sisäiset polarisaatiot. Nämä voi ryhmittää kolmeen ryhmään: 1) keskustan ja 4 Hyvän esimerkin tarjoavat kirjat Hybrids I. Híbridos verticales; High-Rise Mixed-Use Buildings (2008). a+t vol. 31 sekä Hybrids II: Híbridos horizontales; Low-Rise Mixed-Use Buildings (2008). a+t vol. 32. Ensimmäinen esittelee korkeita tornitaloja, toinen maantasossa leviäviä rakennuskomplekseja. Yrityksessään erottua käsitteenä mutta häivyttää rakennustyyppien erot hybridirakentaminen on kiinnostava tutkimuskohde. 5 Nämä ovat kulkeneet klinikoiden esittelyissä nimillä yksi vahva monitoiminnallinen keskittymä, useita pienempiä monitoiminnallisia keskittymiä yhdellä omistajalla sekä useita pienempiä monitoiminnallisia keskittymiä, joista kukin eri omistajalla. Tiuraniemi Asutaan urbaanisti! Laadukkaaseen kaupunkiasumiseen yhteisellä kehittelyllä

7 periferian vastakohtaisuus, 2) toimijakentän intressien erillisyys sekä 3) kaupallisten ympäristöjen laadun ongelmat. Nämä vastakohdat eivät kuitenkaan ole erillisiä vaan liittyvät toisiinsa ja myös siihen, onko kysymys uudis- vai täydennysrakentamisesta. Tiivistetysti ilmaisten lähtökohtana on se, että tuleva rakentaminen kohdistuu merkittävästi keskustan ulkopuolisille alueille, mutta sen esikuvana on keskustaurbaanius. Keskustamainen korttelirakenne ja kivijalkaliiketilat käsitetään siis ihanteeksi, jota pyritään toteuttamaan myös esikaupunkialueilla. Edellytykset keskustamaisen ympäristön luomiseen kuitenkin vaihtelevat, jolloin päädytään erilaisiin rakennustyyppeihin ja kaupunki rakenteellisen keskittämisen malleihin. Keskustojen ulkopuolinen täydennysrakentaminen kohdistuu tyypillisesti vanhojen ostoskeskusten tai asemaseutujen ympäristöön. Lähiömäinen ympäristö rajoittaa yleisesti tarjolla olevia kaavallisia ratkaisumalleja. Kaupan kannalta samaan kiinteistöön on mielekästä yhdistää toimintoja, jotka synnyttävät asiakasvirtoja, esimerkiksi kirjasto. Asuminen on tässä mielessä huonompi vaihtoehto. Lisäksi asunto- ja liiketilojen rakennuttaminen ovat pitkälti eriytyneitä, joten kaupan ja asuinrakentamisen yhteistä intressiä voi olla vaikea löytää. Vanhoilla kauppapaikoilla voi olla myös huono imago. Sosiaalisten häiriöiden ja melko huonosti suunnitellun ympäristön vuoksi ne eivät ole halutuinta asuinympäristöä, eivätkä kaupan toivomat asukasryhmät suosi niitä. Uusilla asuinalueilla jatkuvien katutilojen muodostaminen on helpompaa, mutta kiinteistöjen vuokrat voivat olla liian korkeita vanhoihin keskustoihin verrattuna. Jatkuvan katutilan mallit suosivat perinteistä alakerrosten kaupan ja yläkerrosten asumisen yhdistämistä. Asuntoosakeyhtiöiden ja muiden mahdollisten omistajien ongelmana ovat alkuvaiheen markkinoinnin vaatimat resurssit ja tilojen hidas täyttyminen. Tilannetta helpottavat erilaiset siirtymäkauden hallinnan ja markkinoinnin järjestelyt. Yritysten kannalta puolestaan asunto-osakeyhtiö voi olla ongelmallinen liiketilan omistaja (tämä koskee myös keskustaalueita). Ongelma pahenee, jos yritys toimii usean vierekkäisen tontin alueella. Näiden pulmien ratkaisemiseksi on esitetty mm. kaupan ja asumisen kiinteistöjen sisäistä erottamista rakennusten vertikaalisuunnassa, kerroksittain. Tämä on jo nyt juridisesti mahdollista mutta käytännössä työlästä. Mahdollisen ratkaisun tarjoaisi nk. kolmiulotteinen kiinteistö järjestelmä, jollaista ei ole kuitenkaan toistaiseksi toteutettu. Markku Norvasuo: Hybriditalo vai james? Kahden konseptin yhteisistä teemoista 281

8 Uusille kauppakeskuksille ominainen keskitetty omistajuus aiheuttaa myös ristiriitoja. Ennen kaikkea se mahdollistaa kiinteistön suunnitelmallisen kehittämisen, joka on esimerkiksi vanhojen ostoskeskusten hajautuneessa omistusrakenteessa vaikeaa. On kuitenkin yrityksiä, jotka eivät halua kauppakeskuksiin niiden asettamien toiminnallisten rajoitusten (ketjuvaatimukset, aukioloajat yms.) vuoksi. Näille yrityksille muut sijoittumisen mallit olisivat tarpeen. Kaupunkirakenteesta lähtevän ajattelutavan sellaisena kuin se ilmeni työryhmän työssä keskeinen lähtökohta ovat asiakasvirrat ja niiden ohjailu. Tämä johtaa huomion muutaman pääasiallisen typologian tehokkaaseen toteuttamiseen. Palvelut ymmärretään ensisijaisesti liikkeissä asioimiseksi ja päivittäistavarakaupaksi. James-ryhmä ja palvelujen liittäminen asumiseen James-konseptiryhmä sai nimensä Zürichiin luodusta asumismallista, jossa asuintalon portieeri, James tarjoaa asukkaille palveluja korvausta vastaan. 6 Ryhmä kokoontui viisi kertaa ja käsitteli aihepiiriä hyvin monipuolisesti. Hilkka Lehtosen analyysissa james-konsepti (käytän pientä alkukirjainta erotukseksi alkuperäisestä tavaramerkistä) tarkoittaa sekä portieerin henkilökohtaisesti tarjoamaa asumispalvelua että hänen välittämiään muita palveluja asukkaille. Näin konseptissa on säilytetty portieerin (tai vastaavan henkilön) erityinen rooli. Analyysini kannalta tällaisen henkilön olemassaolo ei ole ratkaiseva, sillä kiinnostukseni kohteena on palvelujen ja kaupunkirakenteen suhde enemmän kuin asuintalon sisäiset järjestelyt. Tarkastelen siten kysymystä hieman väljemmin. Osin myös james-ryhmän sisäiset pohdinnat irtautuivat portieerimallista. Olennaista on palvelujen liittyminen konkreettisesti arjen ja asumisen käytäntöihin. Palvelut tulevat käyttäjän luo tai ainakin lähelle, ne ovat portieerin tavoin helposti tavoitettavissa, ja ne voidaan tuottaa erilaisin yhteistyön muodoin. Ne voivat koskea asuntoa (siivous, kotiapu) mutta laajentua myös sen ulkopuolelle. Sekä tiedon että toiminnan 6 Kirsi Rantaman mukaan kohteesta syntyvä mielikuva oli jopa eksklusiivinen, mutta käytännössä kaupunginosa oli varsin heterogeeninen. Asiakaskunta ei edustanut tavanomaisinta asujaimistoa, vaan joukossa oli paljon työkseen matkustavia ja palveluja käyttäviä. Palvelun kustannukset, joita ei sisällytetty suoraan vuokriin, osoittautuivat suuremmiksi kuin aluksi oli arvioitu. James-ryhmän kokous Katso myös Rantama Asutaan urbaanisti! Laadukkaaseen kaupunkiasumiseen yhteisellä kehittelyllä

9 verkottuminen kuuluvat konseptiin, mutta myös henkilökohtaiset kontaktit ovat olennainen piirre. Samantapaisia ideoita on kehitelty arjen ajan hallintaa tarkastelevassa ARJA-hankkeessa. Siinä tavoitteena oli yhdistää eri sektorien tuottamia palveluja, ottaa mukaan vaikeasti tavoitettavia kolmannen sektorin palveluntuottajia, mahdollistaa myös maksuttomien palvelujen tuottaminen, vähentää palvelujärjestelmän sirpaleisuutta ja tarjota työnantajille väline edistää perhemyönteisyyttä. ARJA-hankkeessa ideoitu palvelutiski voi merkitä rinnakkaisesti paikkaa, verkkopalvelua ja henkilökohtaista neuvontaa puhelimitse. 7 Jo james-ryhmän ensimmäisessä tilaisuudessa huomio kiinnittyi paikkaan ja kaavoitukseen. Yksi asuintalo ei voi tarjota kaikkea. Toisessa ääripäässä ovat kauppakeskukset, mutta kaikki eivät voi eivätkä halua asua niissä. Näin päädyttiin tarkastelemaan james-palvelujen sijaintia. Paikka kuuluu kunkin palvelun avainkysymyksiin, mutta sille on vaikea esittää yleispäteviä ratkaisuja. Merkittävä kysymys on palvelun vaikutusalue, kuten taloyhtiö, kortteli, kaupunginosa tai koko kaupunki. Alkuperäinen James korostaa asuintaloon liitetyn palvelupisteen merkitystä, mutta jos konseptin tulkitsee väljemmin, palvelupiste ei ole välttämättömyys. Osa palveluista voi olla tilauksesta saatavia (esimerkiksi kodin siivouspalvelut), tai muu henkilökohtainen kontakti voi olla www-sivuihin rinnastettava kanava palvelun käyttöön. Esille tulleissa ideoissa voidaan erottaa kaksi sijoittumisen pääperiaatetta. Ensimmäinen näistä perustuu palvelun vaikutusalueeseen, ja sen mittakaavaportaita ovat esimerkiksi asuintalo, useamman talon muodostama asuntoyhtiö, asuinkortteli, kaupunginosa, kaupunki ja laajimmillaan kaupunkiseutu. Kiinnostavimpia ovat taloyhtiön ja korttelin tapaukset, sillä juuri ne tuovat palvelut lähelle sekä sijainniltaan että ajankäytön kannalta. Niihin liittyy myös pyrkimys sekoittuneeseen kaupunkirakenteeseen ja jo häviämässä olevien palvelumallien (talonmies) uudistamiseen, kuitenkin kilpailukykyisellä tavalla. Korttelitason ajatusmalleista esitettiin myös idea james-korttelista toteutettavaksi samalla periaatteella kuin Helsingin Jätkäsaareen ideoitu hyvinvointikortteli. Toinen pääperiaate liittää palvelut asumisuran eri vaiheeseen, vaihtuviin tarpeisiin, kuten yksin asumiseen, lapsiperheisiin ja ikääntyviin, kehitysvammaisiin, maahanmuuttajiin ja niin edelleen. Esitettiin myös 7 Wallin & Horelli Ks. myös Markku Norvasuo: Hybriditalo vai james? Kahden konseptin yhteisistä teemoista 283

10 idea ikääntyvien portaittain tuetusta asumismallista, jossa tavoitteena on pysytellä mahdollisimman itsenäisenä edellisessä vaiheessa ennen seuraavaan siirtymistä. Näitä vaiheita voisivat olla tavanomainen mutta esteetön asunto, palveluin tuettu asuminen omassa asunnossa, varsinainen palveluasunto ja lopulta paikka hoitokodissa. Tällöin toteutuisi laitosasumisen välttäminen mahdollisimman pitkään. Jos palvelukäsitettä voidaan tällä periaatteella laajentaa, raja erityispalvelujen ja laajempien arjen palvelujen välillä ohenee. Esimerkiksi nk. kotiutumisasunnon ja tukiasumisen raja ei olisi jyrkkä. Erityiset asumistarpeet eivät kuitenkaan automaattisesti merkitse palvelutarpeen lisäämistä, kyse voi olla myös erityisestä asumisen muodosta ilman varsinaisia palveluja, kotiutumiskerrostalosta. Kotiutumisasunnon problematiikkaa käsiteltiin sekä james- että kerrostaloryhmässä. 8 Verrattuna hybriditaloryhmään, jossa käsiteltiin muutamaa sijoitusmallia ja niiden vaikutuksia, james-ryhmässä viitattiin useammanlaisiin esimerkkeihin, jotka kaipaavat jatkokehittämistä: hyvinvointi- ja kotipalvelut yleisesti ikääntyneiden ruokapalvelu car sharing asuntojen välityksen tukipalvelut kuntosalipalvelut kiertävät esikaupunkipalvelut verkkokauppa esikaupunkien kansainväliset puutarhat (siirtolapuutarhat) pienimuotoinen päivittäistavaroiden myynti. Palvelujen kannattavuus on kriittinen kysymys, joka james-konseptissa pyritään varmistamaan toisaalta saavutettavuuden, toisaalta tuottamisen synergioiden avulla. Palvelusetelit edistävät osaltaan hajauttamista ja verkostomaista tuottamista. Vaikka ideaalina on henkilökohtainen palvelutilanne, myös sähköiset verkkopalvelut ovat merkittäviä. Näistä esimerkkinä oli Jyväskylän ja Mikkelin seudulla toimiva Klemmariportaali, jonka kautta voi hakea arkielämän palveluja. 9 8 Kerrostaloryhmän muistio ; Gella-huoneistohotellien johtajan Pekka Parikan esitys james-ryhmän kokouksessa ; Pool-Haus ja Solitär asuintalot, ks. (luettu ). 9 (luettu ). 284 Asutaan urbaanisti! Laadukkaaseen kaupunkiasumiseen yhteisellä kehittelyllä

11 Palvelujen tuottamisen synergian esimerkkitapauksena runsaasti kiinnostusta herätti Folkhälsanin Espooseen rakentuva palvelukeskittymä Folkhälsanhuset i Esbo. 10 Tälle konseptille oli ominaista kulttuuri, koulu- ja hoivatoiminnan synergia yhdistämällä muun muassa ruokailumahdollisuuksia, ostettavia ja kunnallisia palveluja, asumismuotoa ja erityistilojen (konserttisali) käyttöä. Hyvin olennainen seikka on investointivaiheen riskien hallinta ja pyrkimys pitkäjänteiseen palvelutoimintaan, jota tilojen monikäyttö tukee. Myös kunnalliset palvelut ovat konseptissa mukana. Paikka konseptien osana Kun tarkastellaan kaikkien seitsemän konseptiryhmän tuottamia yksittäisia havaintoja ja ideoita, voi havaita toistuvia teema-alueita. Niiden erottaminen ja nimeäminen on toki tulkinnanvaraista. Konseptit eivät ole helposti vertailukelpoisia keskenään, koska niitä ei ole valittu systemaattisesti ja ne ovat näkökulmiltaan erilaisia. Tämä ilmenee myös tarkastelemalla taulukkoa 1. Toisaalta konseptit voi tulkita koeporauksiksi yhden ajakohdan problematiikkaan. Omana tavoitteenani on ollut löytää tarkastelukehikko, joka jäsentää konseptien tuottamaa materiaalia kokonaisuutena, ja toisaalta tunnistaa konseptien välityksellä yleisempiä ajankohtaisia ongelmia. Analyysin tarkentuessa olen päätynyt seuraavaan neljään teemaan: 11 S P E Sosiaalinen ulottuvuus (social dimension) Konseptin sosiaaliset perustelut ja asumisen avainryhmät, valinnan ja vaikuttamisen mahdollisuudet, osallistuminen ja vuorovaikutus, kansainvälistyminen ja monikulttuurisuus. Paikka kaupungissa (place in the city) Konseptin sijainti kaupunkirakenteessa, arkkitehtoniset ominaisuudet, suhde muihin paikkoihin ja toimintoihin. Kaavoituksen haasteet ja ekologiset tavoitteet. Mahdollistaminen ja esteet (enabling and obstacles) Uuteen siirtymisen esteet ja niiden poistaminen, kannustuskeinot, alkuvaiheen ja muutostilanteiden riskien hallinta, normit ja lainsäädäntö. 10 Folkhälsanin kehitysjohtaja Tom Kankkosen esitys Vuoden 2009 seminaareissa olen soveltanut hieman toisenlaista jaottelua: paikka kaupunkirakenteessa, toimijoiden kohtaaminen, uusien käytäntöjen mahdollistaminen sekä resurssit ja riskien hallinta. Katson uuden jäsentelyn eduksi sosiaalisen näkökulman korostamisen ja liittymisen paremmin kestävän kehityksen kolmijakoon. Markku Norvasuo: Hybriditalo vai james? Kahden konseptin yhteisistä teemoista 285

12 C Yhteistyön kysymykset (cooperation) Konseptin tuottajatahot, uudet yhteistyön muodot, kannattavuus ja toimintamallit. Mitä konsepti korvaa, mikä on sen taloudellinen perusta ja filosofia. Jaottelun voi liittää myös kestävän kehityksen kolmijakoon, ts. sosiaaliseen (S), ekologiseen (P) ja taloudelliseen (C) kestävyyteen. Hybriditalo- ja james-konseptit ilmentävät näitä teemoja eri tavalla, vaikka niillä on myös yhteisiä piirteitä, kuten autoriippuvuuden ja tarpeettoman liikkumisen vähentäminen. Eroja on tarkasteltu taulu kossa 1. Taulukko 2. Hybriditalo- ja james-konseptien välisiä eroja teemoittain. Teema Hybriditalo James S Sosiaalinen merkitys P Paikka kaupungissa E Muutoksen mahdollistaminen C Yhteistyön kysymykset Tiiviin keskusta-asumisen arvostus. Palvelujen läheisyyden ja osin sekoittuneen urbaanin ympäristön tavoittelu. Sijoittuminen liikenteellisiin keskittymiin. Asumisen ja kulutuksen tilat ovat erillisiä ja hyvin määriteltyjä, vaikka voivat sijaita samoissa rakennuksissa. Kiinteistöjaon ja kaavoituskäytäntöjen kehittäminen, hybridirakentaminen, tyhjien tilojen manageeraus yms. Perustuu pitkälti ympäristön suunnitteluun, kaavoituksen kumppanuuksiin ja kiinteistöinvestointeihin. Yhteisöllisyyden, vuorovaikutuksen ja henkilökohtaisen palvelukontaktin korostaminen, kulutuksen liittäminen arkeen ja elämänvaiheisiin. Palvelut limitetään asumiseen ja instituutioihin, asuintalo tai kortteli palvelusolmuna, tilojen monikäyttö ja vyöhykkeisyys. Asuinrakentamisen yhteis- ja monikäyttötilojen kehittäminen, organisaatioiden kumppanuuksien kehittäminen. Asukkaat muovaavat palveluja ja tuottavat osin itse, erilaiset toimijat verkottuvat keskenään, tilallisten ja sähköisten kontaktien rinnakkainen hyödyntäminen. Tämän jälkeen voidaan siirtyä tarkemmin niihin keinoihin, joita hybriditalo- ja james-ryhmissä tunnistettiin konseptien toteutukseen. Ne on pääosin poimittu konseptiryhmien muistioista, joten luettelo on hieman epäyhtenäinen. Tässä vaiheessa yhdistän ryhmien materiaalin keskenään, sillä on kiinnostavaa tunnistaa nimenomaan konseptien yhteinen ulottuvuus. Viiteryhmä on kuitenkin ilmaistu merkinnällä [H] tai [J]. Mainitut neljä teemaa (S, P, E, C) ovat edelleen käyttökelpoisia ryhmittelyyn, joskin kysymys paikasta voidaan edelleen jakaa kaupunkitilan ja ympäristön laadun alakohtiin. 286 Asutaan urbaanisti! Laadukkaaseen kaupunkiasumiseen yhteisellä kehittelyllä

13 S Palvelujen sosiaalinen merkitys Palvelujen tahdistaminen elämänvaiheisiin (kotona asuminen kodin tukipalvelut palveluasuminen hoitokoti) [J] Sosiaalisten kontaktien mahdollistaminen palvelun lähtökohtana, kodin ulkopuoliset paikat osana arkea [J] Eri ikäpolvia yhdistävä toiminta [J] Tietyn paikallisen segmentin (tilapäisasujat, maahanmuuttajat) tarpeiden, toiminnan, harrasteen, elämäntavan varaan rakentuva tarjonta [J] Hoivapalvelut vs. hyvän olon palvelut [J] Vanhojen asuinalueiden profiilin nosto [J, H] P Paikka kaupungissa Erityisesti kaupunrakenteellisia näkökohtia koskien Liikennevirtojen keskittäminen, kauttakulku ja solmukohdat, katuverkon priorisoinnin ( High Street ) hyödyntäminen [H] Katutilan jatkuvuutta edistävät tai hyville paikoille rakentamiseen velvoittavat menettelytavat kaavoituksessa [H] Yksittäisten yritysten esittämien sijoittumistoiveiden (kauppakeskuksiin tai niiden ulkopuolelle) huomioon ottaminen kaavoituksessa [H] Sellaisten hajautettujen tai paikasta riippumattomien liiketoimintamallien mahdollistaminen, jotka eivät edellytä jatkuvia liikennevirtoja [H] Verkkokaupan jakelupisteiden huomioon ottaminen ostoskeskuksissa [H] Vanhojen asemaseutujen ja ostoskeskusten kehittäminen asumisen avulla [H, J] Senioriasumisen liittäminen metroasemien yhteyteen. [J] Ympäristön laatua koskien Jalankulun ja pyöräilyn edellytykset, esteettömyys [H] Julkisivujen selkeys, julkisivut yrittäjien käyntikortteina [H] Katutilan sujuvuus ja turvallisuus [H] Kaupallisen ympäristön viihtyisyys ja ympäristöt [H] Kaupan tilojen avautuminen katutilaan [H] E Muutoksen mahdollistaminen Tilantarpeiden ennakointi kaavoituksessa [H] Markku Norvasuo: Hybriditalo vai james? Kahden konseptin yhteisistä teemoista 287

VisioSuvelan paikaliskeskuksesta lähiökehitämisen muutoksessa

VisioSuvelan paikaliskeskuksesta lähiökehitämisen muutoksessa Maan kä ytö tieteiden laitos Markku Norvasuo Visio Su vela n pa ika liskesku ksesta lä hiökehitä m isen m u u toksessa Aalto-yliopisto VisioSuvelan paikaliskeskuksesta lähiökehitämisen muutoksessa Markku

Lisätiedot

Kaksitoista asumisen konsepti-ideaa

Kaksitoista asumisen konsepti-ideaa Kaksitoista asumisen konsepti-ideaa Esitetyt kaksitoista konseptia ovat URBA-hankkeen tutkijoiden esittämiä. Joidenkin lähtökohtana ovat hyvinkin suoraan vastaavat ulkomaiset esimerkit, joita on pidetty

Lisätiedot

Kaupunkiasumisen monimuotoisuus, palvelut ja james-konsepti

Kaupunkiasumisen monimuotoisuus, palvelut ja james-konsepti Kaupunkiasumisen monimuotoisuus, palvelut ja james-konsepti II Asumiskonseptien kehittäminen työryhmissä Hilkka Lehtonen Tiivistelmä James-konsepti tarkoittaa tässä sekä asukkaiden henkilökohtaista ja

Lisätiedot

Maiju Olli, 169731. Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta. Itä-Suomen yliopisto. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden. pro gradu-tutkielma

Maiju Olli, 169731. Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta. Itä-Suomen yliopisto. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden. pro gradu-tutkielma Kulttuurihistorialliset rakennukset tiivistyvän kaupunkirakenteen kuristusotteessa: Tapaustutkimus rakennussuojeluun liittyvistä arvoista ja intresseistä Joensuun keskustan osayleiskaavaprosessissa Maiju

Lisätiedot

Muuttuva asuminen. Tila-ohjelman tuloskatsaus

Muuttuva asuminen. Tila-ohjelman tuloskatsaus Muuttuva asuminen Tila-ohjelman tuloskatsaus Tila-ohjelma Tekesin Tila-ohjelma on edistänyt suomalaisten yritysten tiloihin liittyvää liiketoimintaa ja kansainvälistä kilpailukykyä. Ohjelmassa on kehitetty

Lisätiedot

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen Raija Hynynen (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen

Lisätiedot

Autoriippuvainen yhdyskunta ja sen vaihtoehdot Vesa Kanninen Panu Kontio Raine Mäntysalo Mika Ristimäki (toim.)

Autoriippuvainen yhdyskunta ja sen vaihtoehdot Vesa Kanninen Panu Kontio Raine Mäntysalo Mika Ristimäki (toim.) Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja B 101 Espoo 2010 Autoriippuvainen yhdyskunta ja sen vaihtoehdot Vesa Kanninen Panu Kontio Raine Mäntysalo Mika Ristimäki (toim.) Jakelu:

Lisätiedot

Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012

Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012 Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012 Yhteenveto työpajan kulusta ja siellä käydystä keskustelusta Elävä esikaupunki -tutkimushanke Aalto-yliopisto Yhdyskuntasuunnittelun

Lisätiedot

Hyvät kaupat. Kivijalka ja Ostari rakennemuutoksessa. Mervi Ilmonen (toim.) Aalto - yliopisto

Hyvät kaupat. Kivijalka ja Ostari rakennemuutoksessa. Mervi Ilmonen (toim.) Aalto - yliopisto Hyvät kaupat Kivijalka ja Ostari rakennemuutoksessa Mervi Ilmonen (toim.) A? Aalto - yliopisto Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA 11/2013 Hyvät kaupat Kivijalka ja Ostari rakennemuutoksessa

Lisätiedot

KAUPPAKESKUKSET OSANA KESTÄVÄÄ KULUTUSTA JA KAUPUNKIRAKENNETTA

KAUPPAKESKUKSET OSANA KESTÄVÄÄ KULUTUSTA JA KAUPUNKIRAKENNETTA AALTO-YLIOPISTO/REAL ESTATE RESEARCH GROUP REG AALTO-YLIOPISTO/YHDYSKUNTASUUNNITTELUN TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS YTK TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO/EDGE TURUN KAUPPAKORKEAKOULU/TALOUSMAANTIEDE KAUPPAKESKUKSET

Lisätiedot

Uudistuva kaupunki HOT-R -tutkimushankkeen loppuraportti Aalto-yliopisto 2012

Uudistuva kaupunki HOT-R -tutkimushankkeen loppuraportti Aalto-yliopisto 2012 Uudistuva kaupunki HOT-R -tutkimushankkeen loppuraportti Aalto-yliopisto 2012 Uudistuva kaupunki HOT-R -tutkimushankkeen loppuraportti Aalto-yliopisto 2012 2 Tämä kirja on Aalto-yliopistossa vuosina 2010

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta...

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta... SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 1 Johdanto... 6 1.1 Työn tausta ja tavoitteet... 6 1.2 Määritelmät ja rajaukset... 7 1.2.1 Liikkumisen ohjaus... 7 1.2.2 Liikkumisen

Lisätiedot

METROPOLIALUEIDEN SUUNNITTELU- JA HALLINTAMALLIT Kansainvälinen kartoitus

METROPOLIALUEIDEN SUUNNITTELU- JA HALLINTAMALLIT Kansainvälinen kartoitus METROPOLIALUEIDEN SUUNNITTELU- JA HALLINTAMALLIT Kansainvälinen kartoitus Iina Sankala MAL-verkosto syyskuu 2013 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 1 JOHDANTO... 6 1.1 Tausta ja tavoitteet... 6 1.2 Menetelmät...

Lisätiedot

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Stakes 17.12.2007 Satu Korhonen ja Ilse Julkunen 1 Sisällys

Lisätiedot

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi s Kestävien kaupunkialueiden kehitys Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Turun kaupungin ja Siemensin strategisen yhteistyön toinen vaihe käynnistyi syksyllä 2012, jolloin

Lisätiedot

Merja Vilmilä BRÄNDI JA REKRYTOINTI DIGITAALISESSA MAA- ILMASSA. Sosiaalinen Media HR Työkaluna. Pro Gradu tutkielma. Hallintotiede.

Merja Vilmilä BRÄNDI JA REKRYTOINTI DIGITAALISESSA MAA- ILMASSA. Sosiaalinen Media HR Työkaluna. Pro Gradu tutkielma. Hallintotiede. Merja Vilmilä BRÄNDI JA REKRYTOINTI DIGITAALISESSA MAA- ILMASSA Sosiaalinen Media HR Työkaluna Pro Gradu tutkielma Hallintotiede Syksy 2011 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 1.1 Miksi sosiaalinen media

Lisätiedot

Mikä kehittäisi kerrostalorakentamista?

Mikä kehittäisi kerrostalorakentamista? III Kuinka tästä eteenpäin Mikä kehittäisi kerrostalorakentamista? Ifa Ky t ö s a h o 1 Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun kilpailukyky edellyttää toimivia asuntomarkkinoita. Helsingin tulevaisuus on kaupunkimaisessa

Lisätiedot

Kaupunkiasuminen ja gentrifikaatio Pasilan konepaja-alueen muutoksen tarkastelua

Kaupunkiasuminen ja gentrifikaatio Pasilan konepaja-alueen muutoksen tarkastelua Kaupunkiasuminen ja gentrifikaatio Pasilan konepaja-alueen muutoksen tarkastelua Tu o m a s Il m av i r ta Tiivistelmä Artikkeli kartoittaa urbaania asumista Pasilan konepaja-alueen rakentamisen tapauksessa.

Lisätiedot

!!!! !!! !"#$%&'(()*%+&,%!!!"!#$%"&'!!""!#$%&'(!!"#$%&'($%&)*$%&"!"##$%&$'(")*)+%,$-.%/0*)100" !!!!!!!!!!

!!!! !!! !#$%&'(()*%+&,%!!!!#$%&'!!!#$%&'(!!#$%&'($%&)*$%&!##$%&$'()*)+%,$-.%/0*)100 !!!!!!!!!! !!!!!!!!"#$%&'(()*%+&,%!!!"!#$%"&'!!""!#$%&'(!!"#$%&'($%&)*$%&"!"##$%&$'(")*)+%,$-.%/0*)100"!!!!!!!!!!! Sisällys 1. Johdanto... 1 1.1. Ostariuudistukset osana täydennysrakentamista... 2 1.2. Ostariuudistuksen

Lisätiedot

Yks plus yks on enemmän ku kaks

Yks plus yks on enemmän ku kaks Yks plus yks on enemmän ku kaks Tarinoita sosiaalisesti ja ekologisesti kestävästä asukastoiminnasta kaupungin omistamissa vuokrataloissa Kati Sointukangas Ympäristöpolitiikan Pro Gradu-tutkielma Sisällys

Lisätiedot

Kaupunkibulevardien tavoitelähtöinen vaikutusten arviointi

Kaupunkibulevardien tavoitelähtöinen vaikutusten arviointi HELSINGIN YLEISKAAVA Kaupunkibulevardien tavoitelähtöinen vaikutusten arviointi Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:25 2014 Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

JOULUKUU 2003. KaKe-Tiedote II. Pääkaupunkiseudun Kaupunginosien Kehittämisverkosto. KaKe Oppimisesta elinvoimaa

JOULUKUU 2003. KaKe-Tiedote II. Pääkaupunkiseudun Kaupunginosien Kehittämisverkosto. KaKe Oppimisesta elinvoimaa JOULUKUU 2003 KaKe-Tiedote II Pääkaupunkiseudun Kaupunginosien Kehittämisverkosto KaKe Oppimisesta elinvoimaa 3 PÄÄKIRJOITUS OPPIMISESTA ELINVOIMAA Paikkojen kehitys ja globalisaatio KaKe Joulukuu 2003

Lisätiedot

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Arviointiprosessi... 4 2.1 Kilpailuvaihe... 4 2.2 Kehityskuva, kestävyyskriteerit ja taustaselvitykset...

Lisätiedot

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Arviointiprosessi... 4 2.1 Kilpailuvaihe... 4 2.2 Kehityskuva, kestävyyskriteerit ja taustaselvitykset...

Lisätiedot

ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖN LAATU JA KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY

ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖN LAATU JA KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖN LAATU JA KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY Osaajien preferenssit ja tyytyväisyys Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän, Porin ja Seinäjoen seuduilla Tampereen yliopisto Alueellisen

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Sisällysluettelo Johdanto Miksi museopalveluita kannattaa tuotteistaa? 2 2 Museotyön

Lisätiedot

Asuinalueen parannusopas

Asuinalueen parannusopas Rakennustekniikan laitos Juha-Matti Junnonen & Jessica Karhu Asuinalueen parannusopas Aalto-yliopisto Asuinalueen parannusopas Juha-Matti Junnonen, Jessica Karhu TIEDE + TEKNOLOGIA REPORT Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun ISBN 978-952-457-531-7 Toimitustyö, graafinen suunnittelu ja taitto: Teonsana Oy Paino: Kirjapaino Markprint Oy Kannen kuva: Jari Härkönen

Lisätiedot

Susanna Leinonen YRITYSYHTEISTYÖ JA SIJAINTITEKIJÄT KARJARANNAN YRITYSALUEELLA

Susanna Leinonen YRITYSYHTEISTYÖ JA SIJAINTITEKIJÄT KARJARANNAN YRITYSALUEELLA Susanna Leinonen YRITYSYHTEISTYÖ JA SIJAINTITEKIJÄT KARJARANNAN YRITYSALUEELLA Liiketalouden koulutusohjelma Markkinoinnin ja viestinnän suuntautumisvaihtoehto 2011 YRITYSYHTEISTYÖ JA SIJAINTITEKIJÄT KARJARANNAN

Lisätiedot