Korkeakoulut yhteiskunnan kehittäjinä. Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden arviointiryhmän loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Korkeakoulut yhteiskunnan kehittäjinä. Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden arviointiryhmän loppuraportti"

Transkriptio

1 Korkeakoulut yhteiskunnan kehittäjinä Veijo Ilmavirta Hannele Salminen Markku Ikävalko Heikki Kaisto Päivi Myllykangas Eero Pekkarinen Hannele Seppälä Touko Apajalahti Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden arviointiryhmän loppuraportti Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 5:2013

2 Korkeakoulujen arviointineuvosto Puh , fax PL 133 (Meritullinkatu 1), Helsinki kka.fi Korkeakoulut aluekehityksen edistäjinä (A32282) Painotuote JULKAISIJA Korkeakoulujen arviointineuvosto KANSI JA ULKOASU Juha Juvonen ISBN (painettu) ISBN (pdf) ISSN PAINATUS Tammerprint Oy, Tampere 2013

3 TIIVISTELMÄ Julkaisija Korkeakoulujen arviointineuvosto Julkaisun nimi Korkeakoulut yhteiskunnan kehittäjinä. Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden arviointiryhmän loppuraportti Tekijät Veijo Ilmavirta, Hannele Salminen, Markku Ikävalko, Heikki Kaisto, Päivi Myllykangas, Eero Pekkarinen, Hannele Seppälä & Touko Apajalahti Tiivistelmä Arvioinnin tavoitteena oli selvittää, miten yliopistot ja ammattikorkeakoulut määrittelevät yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tehtävänsä, minkälaisia tehtävän toteuttamista edistäviä tai estäviä tekijöitä korkeakoulut tunnistavat sekä miten korkeakoulut seuraavat yhteiskunnallisen vaikuttavuutensa tuloksia. Tavoitteena oli myös tuottaa tietoa korkeakoulujen keskinäistä sekä korkeakoulujen ja alueiden työ- ja elinkeinoelämän sekä julkisten toimijoiden välistä yhteistyötä edistävistä tekijöistä sekä yhteistyön laadusta ja tuloksista. Arviointiryhmän tuli tehdä ehdotuksia siitä, miten korkeakoulujen yhteiskunnallista ja alueellista vaikuttavuutta voidaan vahvistaa sekä miten tulosten arviointia ja seurantaa tulisi kehittää. Arvioinnin kohderyhmänä olivat kaikki Suomen 15 yliopistoa, 6 yliopistokeskusta ja 27 ammattikorkeakoulua. Arvioinnin ohjaavana periaatteena oli korkeakoulujen vaikuttavuuden kehittäminen ja verkottumisen vahvistaminen muiden korkeakoulujen ja alueellisten toimijoiden kanssa. Menetelminä käytettiin aiempiin selvityksiin ja tausta-aineistoihin kohdistunutta dokumenttianalyysia, korkeakoulujen strategioiden syvällistä tarkastelua, korkeakouluille suunnattua yksilöityä laajaa kyselyä, edellisiin perustuvaa työpajatyöskentelyä alueellisissa seminaareissa sekä kaikille alueellisiin seminaareihin osallistuneille korkeakoulujen ja sidosryhmien edustajille suunnattua rajatumpaa kyselyä. Näiden perusteella raportissa tuodaan esille useita korkeakoulujen yhteiskunnalliseen ja alueelliseen vaikuttamiseen kannustavia onnistumisia ja hyviä käytänteitä. Arviointiryhmän keskeisimmät suositukset korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden kehittämiseksi ovat: Yliopistojen ja ammattikorkeakorkeakoulujen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja Suomen kansainväliseen kilpailukykyyn tähtäävä tehtävä on määriteltävä omaksi tulosalueeksi korkeakoulujen tutkimustehtävän ja opetustehtävän rinnalle. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tehtävän velvoittavuudesta on tarpeen käydä avointa, tuloshakuista ja laajapohjaista keskustelua. Yliopistojen ja ammattikorkeakorkeakoulujen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden merkitys Suomen kansainväliselle kilpailukyvylle on kirjattava selkeästi osaksi Suomen koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopoliittisia ohjelmia sekä aktiiviseksi osaksi korkeakoulujen omia strategisia tehtävien ja tavoitteiden määrittelyjä. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tulee kehittää yhteistyöstrategioitaan sekä asiakkuuksien ja kumppanuuksien hallintaa. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyön edellytyksiä ja mahdollisuuksia on tarpeen vahvistaa lainsäädännöllä. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen on tiivistettävä yhteistyötään edellä asetettujen vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi. Yhtenäisenä korkeakouluverkostona toimimiseen tulee kannustaa ja tuloksellisesta yhteistyöstä tulee palkita sekä OKM:n että korkeakoulujen rahoitusjärjestelmissä. Korkeakoulujen tulee kehittää yhteistyötään elinkeinoelämän, julkisten toimijoiden ja toisen asteen oppilaitosten kanssa. Korkeakoulujen yhteiskunnallisen tehtävän mukaista on edistää uuden liiketoiminnan syntyä ja kehittää yrittäjyyden toimintamalleja. Koulutuksen sisältöjen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida paremmin työelämän näkökulma. Alueellista yhteistyötä tulee lisätä. Elinkeinopolitiikka ja koulutuspolitiikka tulee sovittaa tiiviimmin yhteen siten, että korkeakoulut ovat aktiivisesti laatimassa ja toteuttamassa kansallisia ja alueellisia elinkeinostrategioita. Maakuntakorkeakoulujen toimintaa tulee laajentaa siten, että ne sisältävät maakunnan tai suuralueen kaikkien korkeakoulujen koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalvelujen tarjonnan. Korkeakoulujen kansainvälistä yhteistyötä tulee lisätä sekä kehittää ja hyödyntää verkostoja tehokkaammin. Korkeakoulujen tulee työskennellä aktiivisesti huippuosaamisen siirtämiseksi maailmalta elinkeinoelämään sekä olla kanssakäymisessä elinkeinoelämän kanssa TKI-hankkeissa sekä yritysten innovaatiotoiminnassa. Tutkimus- ja TKI-toiminnan rahoitusjärjestelmiä tulee kehittää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämiseksi. TE- KESin tutkimus- ja innovaatiorahoitusta korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille tulisi lisätä. Tulevissa EU:n rakennerahasto-ohjelmissa tulisi voida painottaa TKI toimintaa yhdistettynä koulutukseen. Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden edistämiseksi tulee kehittää korkeakoulujen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointimalli. Arviointimallin tavoitteena on määritellä yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden tavoitteet ja tuloskriteerit kunnioittaen korkeakoulujen erilaisuutta, alueellisuutta ja erityistehtäviä. Arviointimalliin sisällytetään korkeakoulujen vaikuttavuuden itsearviointi sekä muutamia valtakunnallisia ja alueellisia vaikuttavuuden seurannan mittareita, jotka pilotoinnin jälkeen voidaan sisällyttää korkeakoulujen rahoitusmalleihin. Avainsanat Yliopistot, ammattikorkeakoulut, vaikuttavuus, arviointi

4 SAMMANDRAG Utgivare Rådet för utvärdering av högskolorna Publikation Korkeakoulut yhteiskunnan kehittäjinä. Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden arviointiryhmän loppuraportti (Utvärdering av högskolornas samhälleliga och regionala inverkan) Författare Veijo Ilmavirta, Hannele Salminen, Markku Ikävalko, Heikki Kaisto, Päivi Myllykangas, Eero Pekkarinen, Hannele Seppälä & Touko Apajalahti Sammandrag Syftet med utvärderingen var att fastställa hur universiteten och yrkeshögskolorna definierar sin uppgift i fråga om samhällelig effektivitet, hurdana faktorer högskolorna identifierar som främjar eller hindrar denna uppgift och hur högskolorna följer resultaten av sin samhälleliga effektivitet. Ett annat syfte var att producera information om faktorer som främjar samarbetet mellan högskolorna, mellan högskolorna och arbets- och näringslivet regionalt och mellan högskolorna och offentliga aktörer. Även kvaliteten på samarbetet och resultaten av samarbetet undersöktes. Utvärderingsgruppens uppgift var att komma med förslag på hur högskolornas samhälleliga och regionala effektivitet kan stärkas och hur utvärderingen och uppföljningen av resultaten borde utvecklas. Målgrupp för utvärderingen var alla 15 universitet, 6 universitetscenter och 27 yrkeshögskolor i Finland. Principen som styrde utvärderingen var att utveckla högskolornas effektivitet och stärka skapandet av nätverk med andra högskolor och regionala aktörer. Som metoder användes en dokumentanalys inriktad på tidigare utredningar och bakgrundsmaterial, en djupgående granskning av högskolornas strategier, en individualiserad omfattande enkät riktad till högskolorna, arbete i verkstäder som grundade sig på de föregående och en mer begränsad enkät riktad till alla representanter för de högskolor och intressegrupper som deltagit i de regionala seminarierna. Utgående från dessa lyfter rapporten fram ett flertal exempel på framgång som sporrar högskolorna till samhällelig och regional påverkan samt exempel på god praxis. Utvärderingsgruppens viktigaste rekommendationer för att utveckla högskolornas samhälleliga och regionala effektivitet: Uppgiften som är inriktad på universitetens och yrkeshögskolornas samhälleliga effektivitet och Finlands internationella konkurrenskraft måste definieras som ett eget resultatområde vid sidan av högskolornas forskningsuppgift och undervisningsuppgift. Det är viktigt att föra en öppen, resultatinriktad och bredbasig diskussion om den förpliktande verkan som uppgiften som rör samhällelig effektivitet har. Vilken betydelse universitetens och yrkeshögskolornas samhälleliga effektivitet har för Finlands internationella konkurrenskraft ska antecknas tydligt som en del av Finlands utbildnings-, forsknings- och innovationspolitiska program och som en aktiv del av högskolornas egna definitioner av de strategiska uppgifterna och målen. Universiteten och yrkeshögskolorna bör utveckla sina samarbetsstrategier samt skötseln av kundrelationer och partnerskap. Det är nödvändigt att stärka förutsättningarna för universitetens och yrkeshögskolornas samarbete genom lagstiftning. Universiteten och yrkeshögskolorna måste intensifiera sitt samarbete för att nå de ovan uppställda effektivitetsmålen. Att verka som ett enhetligt högskolenätverk bör vara ett mål och ett resultatrikt samarbete bör belönas både i UKM:s och högskolornas finansieringssystem. Högskolorna bör utveckla sitt samarbete med näringslivet, offentliga aktörer och läroanstalter på andra stadiet. Det är i enlighet med högskolornas samhälleliga uppgift att främja uppkomsten av ny affärsverksamhet och utveckla verksamhetsmodeller för företagande. När innehållet i utbildningen planeras och genomförs bör arbetslivets synvinkel beaktas bättre. Det regionala samarbetet bör intensifieras. Näringspolitiken och utbildningspolitiken bör sammanfogas ytterligare så att högskolorna aktivt utarbetar och genomför nationella och regionala näringsstrategier. Landskapshögskolornas verksamhet bör utvidgas så att dessa högskolor kan tillhandahålla utbudet av utbildnings-, forsknings-, utvecklingsoch innovationstjänster som finns i alla högskolor i landskapet eller storområdet. Högskolornas internationella samarbete bör ökas och nätverken bör utvecklas och utnyttjas effektivare. Högskolorna bör arbeta aktivt för att överföra toppkompetens från global nivå till näringslivet och samarbeta med näringslivet i FUI-projekt och i företagens innovationsverksamhet. Finansieringssystemen för forsknings- och FUI-verksamheten bör utvecklas för att främja den samhälleliga effektiviteten. TEKES forsknings- och innovationsfinansiering till högskolor och forskningsinstitut borde ökas. I EU:s framtida strukturfondsprogram borde FUI-verksamheten kunna betonas i kombination med utbildning. För att främja högskolornas samhälleliga och regionala effektivitet bör en utvärderingsmodell för högskolornas samhälleliga effektivitet utvecklas. Syftet med utvärderingsmodellen är att fastställa målen och resultatkriterierna för den samhälleliga och regionala effektiviteten med hänsyn till högskolornas differenser, regionala drag och specialuppgifter. I utvärderingsmodellen inkluderas självvärdering av högskolornas effektivitet samt några nationella och regionala mätare för uppföljning av effektiviteten. Efter pilotskedet kan dessa mätare inkluderas i högskolornas finansieringsmodeller. Nyckelord Universiteten, yrkeshögskolorna, effektivitet, utvärderingen

5 ABSTRACT Published by The Finnish Higher Education Evaluation Council FINHEEC Name of publication Korkeakoulut yhteiskunnan kehittäjinä. Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden arviointiryhmän loppuraportti (Evaluation of higher education institutions social and regional impact) Authors Veijo Ilmavirta, Hannele Salminen, Markku Ikävalko, Heikki Kaisto, Päivi Myllykangas, Eero Pekkarinen, Hannele Seppälä & Touko Apajalahti Abstract The aim of the evaluation was to explore how universities and universities of applied sciences define their task of exerting social impact, what kind of factors promoting or preventing the implementation of this task they perceive and the ways in which higher education institutions monitor the results of their social impact. The aim was also to produce information on factors that promote cooperation between higher education institutions and between higher education institutions, workplaces and economic life in the regions, and the public sector, and on the quality and results of this cooperation. The evaluation team was to make recommendations on how the social and regional impact of higher education institutions can be strengthened and how the evaluation and monitoring of the results should be developed. The target group of the evaluation consisted of all 15 universities, six university centres and 27 universities of applied sciences in Finland. The guiding principle in the evaluation was developing the impact of higher education institutions and enhancing network-style cooperation with other higher education institutions and regional actors. The methods used were document analysis of prior studies and background materials, a thorough review of the strategies of higher education institutions, a broad survey targeted at higher education institutions specifying the institution in question, workshop activities in regional seminars based on the above and a more limited survey targeted at the representatives of higher education institutions and stakeholders who took part in the regional seminars. Based on these, the report discusses several successes and good practices promoting activities to enhance the social and regional impact of higher education institutions. The most central recommendations by the evaluation team to promote the development of the social and regional impact of higher education institutions are: The task of promoting the social impact of universities and universities of applied sciences and the global competitiveness of Finland must be defined as a separate profit area alongside the tasks of research and education at higher education institutions. Open, goal-oriented and broad-based discussion is necessary regarding the binding force of the task of exerting social impact. The significance of the social impact of universities and universities of applied sciences for the international competitiveness of Finland must be clearly incorporated into the Finnish education, research and innovation policy programmes and as an active element of the strategic definitions of tasks and objectives by the higher education institutions themselves. Universities and universities of applied sciences must develop their cooperation strategies and the management of customer relationships and partnerships. The prerequisites and opportunities for cooperation between universities and universities of applied sciences should be strengthened with legislation. Universities and universities of applied sciences must step up their cooperation to achieve the above-mentioned goals relating to their impact. Acting as a coherent network of higher education institutions must be encouraged and productive cooperation should be rewarded in the funding systems of both the Ministry of Education and Culture and higher education institutions. Higher education institutions must develop their cooperation with business life, the public sector and institutions providing upper secondary education. Promoting the generation of new business and developing operating models for entrepreneurship are in accordance with the social task of higher education institutions. The perspective of the workplace must be accounted for in a more effective manner when planning the contents and implementation of education. Regional cooperation must be increased. Economic and educational policy must be tied together more effectively, so that higher education institutions are involved in preparing and implementing national and regional economic strategies. The activities of regional higher education networks must be developed to cover the provision of education, research, development and innovation services in the region or major region in question. International cooperation between higher education institutions must be increased and developed, and the utilisation of networks must be rendered more effective. Higher education institutions must work actively to inject high-level expertise from the global market into Finnish business life and interact with economic life in the context of RDI projects and innovation activities by companies. Funding systems for research and RDI activities must be developed to enhance social impact. Research and innovation funding provided by the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation (Tekes) to higher education institutions and research institutes should be increased. Future structural fund programmes by the EU should allow for an emphasis of RDI activities combined with education. To promote the social and regional impact of higher education institutions, it is necessary to develop a model for evaluating the social impact of higher education institutions. The aim of the model is to define the objectives of social and regional impact and the criteria for results obtained while respecting the differences, regionality and special tasks of higher education institutions. The evaluation model will encompass self-assessment of the impact by higher education institutions and some national and regional indicators for monitoring impact that can be incorporated into the funding models of higher education institutions once the pilot is completed. Keywords Universities, universities of applied sciences, effectiveness, evaluation

6

7 Esipuhe Korkeakoulujen arviointineuvosto toteuttaa vuosittain yhden tai useampia teema-arviointeja aiheista, jotka ovat erityisen tärkeitä ja ajankohtaisia. Usein niihin liittyy myös kysymyksiä, joihin pohdinnoista huolimatta ei ole ollut helppo löytää ratkaisua. Aloitteet arviointeihin voivat tulla korkeakouluilta tai sidosryhmiltä, mutta ideat voivat herätä myös arviointineuvoston sisäisissä asiantuntijakeskusteluissa. Aloitteen nyt valmistuneeseen Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden arviointiin teki Etelä- Suomen maakuntien liittouma. Arviointi kohdistuu teemaan, josta on viime vuosina käyty jatkuvaa keskustelua niin korkeakouluissa kuin laajemmin yhteiskunnassa. Myös korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointien yhteydessä teema on ollut paljon esillä. Yhteiskunnallinen ja alueellinen vaikuttaminen on korkeakoulujen lakisääteinen tehtävä, mutta sen luonteesta ollaan monta mieltä, ovathan vaikuttamisen sisältö ja tavat korkeakoulujen itsensä päätettävissä. Myös koko käsitteen määrittelystä käydään jatkuvaa keskustelua. Keskeinen keskustelun aihe on ollut, onko yhteiskunnallinen vaikuttaminen erillinen, kolmas tehtävä, vai toteutetaanko sitä kahden perustehtävän kautta. Tässä yliopisto- ja ammattikorkeakoulusektori eroavat jossain määrin toisistaan, ja omat piirteensä on myös maamme yliopistokeskuksilla. Toinen jatkuvasti korkeakoulujen sisällä puhuttava seikka on yhteiskunnallisen vaikuttamisen suhde rahoitukseen. Miten motivoida tekemää sellaista, josta ei (suoraan) makseta? Monet korkeakoulut ovatkin sisäisesti pohtimassa myös aineellisia kannustimia. Rahoitusindikaattorien ja kehittävän itsearvioinnin yhdistäminen ei ole kuitenkaan helppoa. Yhteiskunnallista ja alueellista vaikuttamista ja vuorovaikutusta on harjoitettu aina ja monin eri tavoin. Viime vuosina siitä tehty myös runsaasti erilaisia selvityksiä ja tutkimuksia, mikä kertoo aiheen haasteellisuudesta. Toivon tämän arvioinnin siitä huolimatta tuovan uutta tietoa. Elämme muutoksen ja mahdollisuuksien aikaa, jolloin korkeakoulujen merkitys alueiden taitavalle erikoistumiselle on keskeinen. Vuorovaiku-

8 tus ympäröivän yhteiskunnan kanssa on olennaista myös korkeakoulujen omalle kehittymiselle ja kilpailukyvylle. Realistinen kuva omasta tilasta on välttämätön edellytys kehittämiselle. Arviointiraportissa nostetaan esiin lukuisia hyviä käytänteitä, mutta annetaan myös konkreettisia kehittämissuosituksia. Kehittävän arvioinnin periaatteiden mukaisesti toivon tätä raporttia hyödynnettävän niin korkeakoulujen sisällä kuin valtakunnallisesti. Korkeakoulujen arviointineuvoston puolesta esitän parhaimmat kiitokset suomalaisille korkeakouluille osallistumisesta tähän ajankohtaiseen ja tärkeään arviointiin. Kiitokset myös arviointiryhmän jäsenille asiantuntevasta ja sitoutuneesta työstä. Riitta Pyykkö, professori Korkeakoulujen arviointineuvoston puheenjohtaja

9 Sisällys Tiivistelmä Sammandrag Abstract Esipuhe 1 Johdanto 11 2 Arvioinnin toteutus Arvioinnin suunnitteluvaihe ja arviointiryhmä Arvioinnin tavoitteet Arvioinnin kohteet Arviointiprosessin vaiheet ja menetelmät 22 3 Katsaus korkeakouluverkostoon ja korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden lähtökohtiin 30 4 Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden tavoitteet ja tulosten arviointi Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja alueellinen kehittäminen korkeakoulujen strategioissa ja vastauksissa Korkeakoulujen määritelmät yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden tavoitteista ja tehtävistä Yhteistyö ja verkostot yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden edistämiseksi Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden merkitys Suomen kansainväliselle kilpailukyvylle Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden tulokset ja niiden arviointi 80 5 Katsaus korkea koulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden kansallisiin ja kansainvälisiin arviointeihin 95 Jari Ritsilä 5.1 Kansainvälisen arviointitoiminnan askelmia Kansallinen arviointitoiminta Keskustelualoitteita arvioinnin kehittämiseksi Arviointiryhmän kehittämissuositukset korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden edistämiseksi 110

10 Lähteet 117 Liitteet 1: Arvioinnin vaiheet ja aikataulu 123 2: Kysely korkeakouluille 124 3: Kysely korkeakouluille ja sidosryhmille 127

11 1 Johdanto Korkeakoulujen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen kohdistuu kasvavia odotuksia. Korkeakoulujen asema on merkittävä globaalissa taloudessa osaamisen ja innovaatioiden tuottajana ja sen myötä taloudellisen menestyksen, sosiaalisen kehityksen ja hyvinvoinnin edistäjänä. Korkeakoulujen tuottaman tiedon ja osaamisen alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen vaikuttavuus, jota usein on kutsuttu kolmanneksi tehtäväksi, on korkeakoulujen kehittämisen painopistealue. Tavoitteet korkeakoulujen vaikuttavuuden edistämiseksi on kirjattu monin tavoin esimerkiksi pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaan (VN, 2011) sekä tutkimus- ja innovaatiopoliittiseen toimintaohjelmaan (OKM ja TEM, 2012). Yliopisto- ja ammattikorkeakoululakeihin kirjatut tehtävät ovat korkeakoulujen yhteiskunnallisen tehtävän määrittelyn lähtökohtia. Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Tehtäviään hoitaessaan yliopistojen tulee edistää elinikäistä oppimista, toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. (Yliopistolaki, 558/2009, 2 ) Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin, tukea yksilön ammatillista kasvua ja harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä sekä taiteellista toimintaa. Tehtäviään hoitaessaan ammattikorkeakoulujen tulee edistää elinikäistä oppimista. (Ammattikorkeakoululaki, 351/2003,4 ) 11

12 Ammattikorkeakoulun tulee tehtäviään suorittaessaan olla erityisesti omalla alueellaan yhteistyössä elinkeino- ja muun työelämän sekä suomalaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen samoin kuin muiden oppilaitosten kanssa. (Ammattikorkeakoululaki, 351/2003, 5 ). Korkeakoulujen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja vuorovaikutuksen tehtävien sisältöjen laaja-alaisuus ja näkökulmien moninaisuus tuo haasteellisuutta korkeakoulujen yhteiskunnallisen tehtävän määrittelyyn. Korkeakoululaeissa esitetyt määritelmät korkeakoulujen tehtävistä korostavat yhteiskunnallisen tehtävän toteutumista osana koulutusta ja tutkimusta, mutta keskustelussa on välillä tuotu myös esiin yhteiskunnallisen ja alueellisen tehtävän määrittely erillisenä palvelutehtävänä sekä tehtävien suhde toisiinsa (ks. esim. Ritsilä, Nieminen & Sotarauta 2007). Korkeakoulujen keskuudessa yhteiskunnallinen vuorovaikutus on tyypillisesti nähty kiinteänä osana tutkimus- ja koulutustehtäviä ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen lähtökohtana on pidetty näiden hyödyntämistä (Lyytinen, Kohtamäki, Pekkola, Kivistö & Hölttä, 2012). Tässä arvioinnissa korkeakoulujen yhteiskunnallista vaikuttavuutta, vuorovaikutusta ja alueellisen vaikuttavuuden edellytyksiä ja tuloksia tarkastellaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tehtävien kokonaisuudessa erityisesti osaamisen, tutkimuksen sekä tutkimus- ja kehitystyön, innovaatioiden synnyn sekä kansainvälisen kilpailukyvyn näkökulmista. Arvioinnin tavoitteena on selvittää, miten korkeakoulut määrittelevät toimintansa yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden, millaisia yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita korkeakoulut ovat asettaneet toiminnalleen ja miten ovat niitä toteuttaneet. Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden teemat sekä näkökulmat aiemmissa selvityksissä ja arvioinneissa Kasvava mielenkiinto korkeakoulujen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja vuorovaikutusta kohtaan näkyy myös aihepiiriin liittyvien hankkeiden ja selvitysten määränä. Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden ilmiötä on tarkasteltu useista eri näkökulmista. Viimeaikaisissa selvityksissä nousee esiin muun muassa seuraavia yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ilmiöön liittyviä teemoja: 12

13 1 Korkeakoulujen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tehtävä sekä toimijat ja toimintakulttuurit korkeakouluissa Korkeakoulujen yhteiskunnallinen tehtävä voidaan nähdä koko korkeakoululaitoksen syntyyn ja kehitykseen sisäänrakennettuna tavoitteena. Korkeakoulujen toimintaan kohdistuu monien intressiryhmien odotuksia ja yhteiskunnallista tehtävää voidaan tarkastella eri näkökulmista. Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vaikuttavuus yhdistetään tyypillisesti korkeakoulujen palvelutehtävään tiedon tuottajana ja tiedon välittäjänä yhteiskunnan ja yritysten tarpeisiin. Tämä palvelutehtävä nähdään toteutuvan parhaiten panostamalla korkeakoulussa annettavan opetuksen ja tutkimuksen laatuun (esim. Veugelers ym., 2009; Lappalainen & Markkula, 2013). Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta keskeisenä tekijänä opetuksen ja tutkimuksen laadun edistämisessä nähdään korkeakoulujen tutkimustehtävän / TKI-toiminnan ja opetustehtävän välisten suhteiden tiivistäminen ja yhteistyö yritys- ja elinkeinoelämän kanssa. Huomiota on kiinnitetty myös korkeakoulujen eri toimintojen tasapainoiseen kehittämiseen sekä strategiseen johtamiseen (Kankaala, Kaukonen, Kutinlahti, Lemola, Nieminen & Välimaa, 2004). Edelleen korkeakoulukulttuurien kehittämisellä, mm. tiedontuotantoon ja innovaatioiden syntyyn tähtäävällä yrittäjämäisellä asenteella ja yhteistyökulttuurin rakentamisella toimijoiden välillä sekä huomion kohdistamisella yksilöihin ja heidän verkostoihinsa merkitykseen ideoiden tuottamisessa, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa on korkeakoulun toiminnan tuloksellisuutta edistävä vaikutus (ks. esim. Goddard, Howlett, Vallance & Kennie, 2010; Hautamäki & Oksanen, 2012). Korkeakoulujen organisaatioihin liittyen on nähty keskeisiksi korkeakoulujen kehittämiskohteiksi yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja vuorovaikutuksen tehtävän jakaminen korkeakoulun sisällä, opettajien ja opiskelijoiden sitouttaminen kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä esimerkiksi opettajan työotteen muuttaminen innovaatiotoiminnan ja yrittäjyyden edistämiseksi (ks. esim. Laine, Kainu ja Lähdeniemi, 2013; Melkas, 2013). 2 Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen roolit kansallisessa innovaatiojärjestelmässä ja korkeakoulusektoreiden välinen yhteistyö Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen asemaa ja tehtäviä kansallisessa innovaatiojärjestelmässä (ja ns. osaamistaloudessa) on käsitelty muun muassa Suomen innovaatiojärjestelmän 13

14 kansainvälisessä arvioinnissa (2009), Tutkimus- ja innovaationeuvoston (TIN) tutkimus- ja innovaatiopoliittisessa linjauksessa vuosille (2010), opetus- ja kulttuuriministeriön ammattikorkeakoulujen asemaa innovaatiojärjestelmässä koskevassa selvityksessä (2010), TIN:lle osoitetussa opetusja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön tutkimus- ja innovaatiopoliittisessa toimintaohjelmassa (2012), Korkeakoulujen arviointineuvoston toteuttamassa ammattikorkeakoulujen kansainvälisessä TKI-toiminnan arvioinnissa (Maassen et al., 2012) sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön tilaamassa selvityksessä, joka koski julkista innovaatiotoimintaa tukevia alueellisia palveluja (Laasonen, Ranta & Uitto, 2012). Näiden selvitysten keskeisiä tuloksia ovat suositukset innovaatiojärjestelmän toimijoiden välisten profiilien tarkentamisesta, päällekkäisyyksien poistamisesta ja toimintojen keskittämisestä toiminnan laadun ja vaikuttavuuden edistämiseksi. Lisäksi innovaatioympäristöjen kehittämiseen liittyen on julkaistu useita muita katsauksia ja tutkimusraportteja (mm. Hautamäki & Oksanen, 2012; Kolehmainen & Ranta, 2009; Sotarauta, Kosonen & Viljamaa, 2007). Näissä selvityksissä on keskitytty innovaatiokeskittymien ja innovaatioympäristöjen rakentamiseen (mm. korkeakoulujen, yritysten ja julkisen hallinnon yhteistyön ja uuden tiedon tuottamisen kuvaaminen Triple Helix -mallin avulla), innovaatioiden edellytyksiin, toimijoiden rooleihin ja yhteistyön kehittämiseen. Muun muassa Hautamäen ja Oksasen (2012) raportin keskeinen viesti on tarve yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen systeemisen yhteistyön ja yksituumaisuuden lisäämiseksi. Raportin mukaan yliopistojen tulisi omaksua yrittäjyysyliopiston malli ja yhdessä ammattikorkeakoulujen kanssa tiivistää yhteistyötään yritysten kanssa. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välisen yhteistyön tiivistämisen puolesta on esitetty useita korkeakoulujen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämiseen liittyviä perusteluita (esim. Salminen & Ylä-Anttila, 2010). Yhteistyötarpeen perusteena on pidetty mm. akateemisen tutkimuksen tehokkaampaa viemistä alue- ja yrityskehityksen tueksi (ks. esim. Rauhala, 2013) sekä tilojen, tukipalvelujen ja opettajaresurssien yhteiskäyttöä laadun ja tehokkuuden edistämiseksi (Tutkimus- ja innovaationeuvosto, 2010). Käytäntö- ja tiedelähtöisyyden yhdistämisen etuina on pidetty myös innovaatiopotentiaalin parasta mahdollista hyödynnettävyyttä (ks. esim. Melkas, 2013; Harmaakorpi, 2008). Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vahvuutena on pidetty kykyä johtaa ja rakentaa verkostoja. Tutkijoiden 14

15 mukaan ammattikorkeakoulujen tulisi työelämän verkostojen lisäksi rakentaa yhteistyöverkostoja tutkimus- ja tiedeyhteisöjen kanssa ja näissä verkostoissa ammattikorkeakoulujen olisi tuotava selkeästi esiin oma profiilinsa sekä käytännönläheinen osaaminen ja soveltava toiminta (esim. Rissanen, 2013). 3 Korkeakoulujen ja sidosryhmien välinen yhteistyö Toinen keskeinen tutkimus-, selvitys- ja kehittämishakkeiden aihealue on viime vuosina ollut korkeakoulujen sidosryhmäyhteistyön laatu ja sen kehittäminen. Näissä hankkeissa on etsitty keinoja mm. korkeakoulujen ja elinkeinoelämän sekä julkisen sektorin yhteistyön edistämiseksi ja esteiden vähentämiseksi. Hankkeiden tulosten perusteella on esitetty huomion kiinnittämistä organisaatioiden ja sidosryhmäyhteistyön johtamisen laatuun sekä toimijoiden yleisiin yhteistyövalmiuksiin, joilla on todettu olevan keskeinen merkitys yhteiskunnallisen osallistumisen vahvistamisessa (ks. esim. Goddard, Howlett, Vallance & Kennie, 2010; Connecting University to Regional Growth: A Practical Guide, European Union, 2011). Korkeakoulujen sidosryhmäsuhteiden laadunhallintaa käsitelleen tutkimuksen (Lyytinen, Kohtamäki, Pekkola, Kivistö & Hölttä, 2012) mukaan korkeakoulujen ulkopuoliset toimijat odottavat korkeakoulujen sidosryhmäverkos tojen olevan tulevaisuudessa aikaisempaa globaalimpia, avoi mempia ja monimuotoisempia, jotta korkeakoulut selviy tyvät kansallisessa ja kansainvälisessä kilpailussa. Tutkimuksen mukaan korkeakoulujen tyypilliset sidosryhmätahot voidaan jakaa neljään ryhmään, jotka ovat koulutus- ja tutkimusyhteistyökumppanit, asiakas- ja tilaajaorganisaatiot, rahoittajaorganisaatiot sekä välittäjä ja tukiorganisaatiot. Korkeakoulujen välisen yhteistyön lisäksi erilaisten asiakas-, tilaaja- ja rahoittajaorganisaatioiden merkitys korkeakoulujen sidosryhmätahoina on tutkimuksen mukaan kasvava. Korkeakoulujen sidosryhmä yhteistyölle tyypillistä on eriytyminen pitkälti yksiköittäin sekä tieteenja koulutusaloittain korkeakoulutasoisten toiminnan ja yhteistyöstrategioiden sijaan. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut tarvitsisivatkin sekä korkeakoulun sisällä että yhteistyössä ulkoisten sidosryhmätahojen kanssa sovittuja yhteisiä korkeakoulutasoisia käytänteitä vastatakseen toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin ja vahvistaakseen korkeakoulunsa omaa erityisluonnetta (Lyytinen ym., 2012). Vastaava näkemys korkeakoulujen kehittämisestä tuli esiin myös yrityselämälle suunnatussa kyselyssä. Yritysedustajien mukaan korkeakoulujen sidosryhmäyhteistyön tavoitteiden ja sisältöjen määritte- 15

16 lyyn tulisi kiinnittää enemmän huomiota ja kumppanuuden kehittämiseksi tulisi rakentaa yhdessä strategista yhteistyötä ja tavoitella pitkäjänteistä kehittämistä (Laitinen-Väänänen ym., 2013). 4 Innovaatioiden tukipalvelut ja korkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus Innovaatiojärjestelmän rakenteisiin, innovaatioiden tukipalveluihin ja rahoitukseen liittyviä selvityksiä on julkaistu useita (esim. Ilmavirta ym., 2001; Veugelers ym., 2009; Laasonen, Ranta & Uitto, 2012). Selvitysten mukaan tutkimuslähtöistä yritystoimintaa, lisensointia, tutkimussopimuksia ja muuta korkeakoulujen ja yritysten yhteistyötä edistäviä organisaatioita olisi vahvistettava ja koottava suuremmiksi yksiköiksi. Suomen innovaatiojärjestelmän kansainvälisen arvioinnin mukaan yritysyhteistyötä palvelevat tukirakenteet ovat Suomessa verraten kehittymättömiä ja hajallaan sekä palvelujen tuottajat työskentelevät liiaksi yksikseen (Veugelers ym., 2009). Opetusja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön tilaamassa julkista innovaatiotoimintaa tukevia alueellisia palveluja koskevassa selvityksessä (TEM, 2012) tarkasteltiin yritysten innovaatiotoimintaa ja kansainvälistymistä edistävien julkisten kehittämisorganisaatioiden toimintaa ja palveluita, niiden toiminnan rahoitusta, roolia sekä yrityspalvelujärjestelmän kehittämistarpeita. Selvityksen kohdeorganisaatioita olivat yliopistot, ammattikorkeakoulut, teknologiakeskukset ja seudulliset kehitysyhtiöt sekä ELY-keskukset. Selvityksen perusteella valtakunnallisesti tarkasteltuna tarjolla olevien yrityspalvelujen määrä on suuri. Erityisesti innovaatiotoiminnan edistämiseen on tarjolla lukumääräisesti paljon erilaisia palveluita, joille kaikille ei riitä kysyntää. Tosin alueellinen vaihtelu on huomattavaa. Lisäksi selvityksessä todetaan ammattikorkeakoulujen vahvistunut asema yritysten kumppaneina sekä ammattikorkeakoulujen yritysrahoituksen merkittävä osuus. Korkeakoulujen arviointineuvoston toteuttaman ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan arvioinnin mukaan (Maassen, 2012) ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan ohjausta sekä lainsäädäntöä ja rahoitusta olisi vahvistettava huomattavasti, jotta ammattikorkeakoulut voisivat saavuttaa täyden potentiaalinsa. Arvioinnin mukaan ammattikorkea koulujen TKItoiminnan rahoitus on sirpaleista, siitä puuttuu läpinäkyvyys ja lisäksi rahoituksen tasoa voidaan kokonaisuutena pitää liian alhaisena. Arviointiryhmän näkemyksen mukaan merkittävimmille suomalaisille tutkimusrahoittajille, Tekesille ja Suo men 16

17 Akatemialle ei ole osoitettu selvää roolia ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan rahoituksessa, joka osaltaan tukisi koko sektorin jatkokehitystä. Tekesin Tutkimuksesta liiketoimintaan (TULI) -rahoituksen tavoitteena on ollut korkeakoulujen tutkimuslähtöisen innovaatiotoiminnan kartoittaminen, arviointi ja kehittäminen. TULI-ohjelman arviointi (Ketonen, Juvonen, Gabrielsson, Kuusisto & Koponen, 2013) tuotti kolme läpileikkaavaa suositusta neljälle eri kohderyhmälle: 1) Kaupallistamiselle tulee asettaa selkeät strategiset tavoitteet ja mitata näiden toteutumista; 2) Resurssit tulee kohdentaa kaupallisesti tuloksekkaille toimijoille kansainvälisen kilpailukyvyn kasvattamiseksi ja 3) Kaupallistamiseen tulee sitoutua pitkäjänteisesti ja kehittää kumppanuuksia yksityisen sektorin ja tutkimuskentän välille. 5 Indikaattorit ja vaikuttavuuden mittaaminen Korkeakoulujen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittareita on kehitetty lukuisilla foorumeilla sekä meillä Suomessa että Euroopassa. Keskeisiä hankkeita ovat olleet kotimaassa yliopistojen tutkimustulosten hyödyntämistä pohtinut työryhmä (OKM, 2007) ja yliopistojen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittarikehikon kehittäminen (Ritsilä, Lahtonen & Mukkala, 2008). Ammattikorkeakoulusektorilla merkittävä hanke on ollut AMK-tutka verkoston toteuttama ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden itsearviointimallin sekä tuloksia kuvaavien tilastollisten ja laadullisten mittarien kehittäminen. Lisäksi sekä yliopistojen rahoitusmallia että ammattikorkeakoulujen väliaikaista ja tulevaa rahoitusmallia suunnitelleissa työryhmissä pyrittiin löytämään uudentyyppisiä indikaattoreita vaikuttavuuden mittaamiseen. Keskeisiä eurooppalaisia korkeakoulujen vaikuttavuuden mittaamisen hankkeita ovat olleet korkeakoulujen tutkimuksen vaikuttavuutta koskevat hankkeet (SIAMPI ja ERiC), eurooppalainen ammattikorkeakoulujen verkostohanke (EDUPROF), E3M-projekti (European indicators and ranking methodology for university third mission. Maakohtaisena esimerkkinä mainittakoon Iso-Britanniassa toteutettu mittava korkeakoulujen aluevaikuttavuuden tutkimushanke (Impact of higher education institutions on regional economies, Higher Education Funding Council for England, HEFCE). Esimerkkeinä vaikuttavuuden arvioinnista ovat myös Korkeakoulujen arviointineuvoston toteuttamat ammattikorkea- 17

18 koulujen aluekehitysvaikutuksen huippuyksikköarvioinnit vuosina 2001, 2003 ja Arviointeja varten kehitettiin arviointimalli, joissa tarkastelun kohteina olivat muun muassa ammattikorkeakoulujen strategioiden kehittyneisyys, ammattikorkeakoulujen rooli innovaatioympäristöjen kehittämisessä, aluekehitystyön tulokset ja näytöt sekä tulosten arviointi ja seuranta. 18

19 2 Arvioinnin toteutus 2.1 Arvioinnin suunnitteluvaihe ja arviointiryhmä Arviointialoite ja perustelut arvioinnin käynnistämiseksi Aloitteen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteiskunnallisen ja aluekehitysvaikutuksen arvioinnista teki korkeakoulujen arviointineuvostolle (KKA) Etelä-Suomen maakuntien liittouma (ELLI). Liittouma perusteli aloitettaan korkeakoulujen merkityksellä alueiden yritystoiminnan kehittäjinä. Liittouman mukaan oli ajankohtaista selvittää, mitkä ovat keinoja, joilla korkeakoulut voisivat vaikuttaa tämän hetkistä tilannetta tehokkaamminkin yritystoiminnan kehittämiseen. Liittouma toi esiin myös tarpeen selvittää yritystoimintaan ja alueiden kehittämiseen liittyvien korkeakoulujen yhteistyösuhteiden laajuutta ja tehokkuutta. Lisäksi toivottiin, että arvioinnin avulla voitaisiin koota ja edelleen välittää korkeakoulukentälle ja sidosryhmille tietoa siitä, miten korkeakoulujen osaamista voidaan paremmin kytkeä innovaatiopolitiikan tarpeisiin. Arvioinnin avulla toivottiin saavan ehdotuksia myös EU:n rakennerahastojen tarkoituksenmukaisesta ja tuloksellisesta kanavoinnista korkeakoulujen suuntaan. KKA teki päätöksen arvioinnin käynnistämisestä kesäkuussa Perusteluina olivat aiheen ajankohtaisuus ja yhteiskunnallinen merkitys, sekä puuttuva arviointitieto niistä tekijöistä, jotka korkeakoulujen sisäisessä toiminnassa sekä korkeakoulujen ja alueiden elinkeinoelämän yhteistyössä edistävät yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden tuloksia. Arvioinnin tavoitteeksi asetettiin uuden tiedon tuot- 19

20 taminen siten, että arviointi tukee ja täydentää jo olemassa olevia sel vityksiä korkeakoulujen toiminnan vaikuttavuudesta. Arviointi päätettiin toteuttaa valtakunnallisena koskien kaikkia korkeakouluja. Etelä-Suomen alueen korkeakouluja koskeva osuus toteutettiin Päijät-Hämeen liiton myöntämällä EAKR-rahoituksella. Muu osuus toteutettiin KKA:n rahoittamana. Arvioinnin suunnitteluryhmä KKA nimesi arvioinnin suunnitteluryhmän, jonka puheenjohtajaksi nimettiin KKAn jäsen, vararehtori, KT Riitta Rissanen, Savonia-ammattikorkeakoulu. Suunnitteluryhmän jäseniksi valittiin johtaja, KTT Markku Ikävalko, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus, opiskelija Hannu Jaakkola, Itä-Suomen yliopisto, ohjelmajohtaja Mari Kuparinen, Päijät-Hämeen liitto ja maakuntajohtaja FT Asko Peltola, Etelä-Pohjanmaan liitto. Suunnitteluryhmän sihteerinä toimi erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, KKA. Suunnitteluryhmän tehtävänä oli laatia arvioinnin projektisuunnitelma sisältäen tavoitteiden ja kohteiden määrittelyn sekä suunnitelmat käytettävistä menetelmistä ja aikataulusta. Suunnitteluryhmä työskenteli ajalla Arviointiryhmä KKA nimesi arvioinnin toteuttamista varten arviointiryhmän, johon kuului yliopisto- ja ammattikorkeakoulusektoreiden asiantuntijoita, opiskelijoiden edustaja sekä työ- ja elinkeinoelämänäkökulmaa edustava asiantuntija. Arviointiryhmän puheenjohtajana toimi FT Veijo Ilmavirta, eläkkeellä Laurea-ammattikorkeakoulusta ja Aalto-yliopistosta, varapuheenjohtajana kehittämispäällikkö, KT Hannele Salminen, Suomen Kuntaliitto. Muut arviointiryhmän jäsenet olivat johtaja, KTT Markku Ikävalko, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus, toimitusjohtaja, KTT Päivi Myllykangas, Elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea, insinööri Heikki Kaisto, SAMOK ry:n puheenjohtaja 2006 ja kehitysjohtaja, diplomi-insinööri Eero Pekkarinen, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu. Arviointiryhmän sihteereinä toimivat erikoissuunnittelijat, KT Hannele Seppälä ja DI Touko Apajalahti KKA:sta, joista ensiksi mainittu toimi myös arvioinnin projektipäällikkönä. Arviointiryhmän tehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa arviointiaineistojen kerääminen, analysoida ar- 20

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Työsuunnitelma: Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus -jatkotoimet (YVVj)

Työsuunnitelma: Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus -jatkotoimet (YVVj) Työsuunnitelma: Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus -jatkotoimet (YVVj) Suomen yliopistot UNIFI ry Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry 1 1. Johdanto Suomen yliopistot

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa

Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa Suomen korkeakoulujen kestävän kehityksen foorumi: kestävän kehityksen edistäminen korkeakoulujen toiminnassa Tampere 6.4.2016 Riina Vuorento Ohjauksen muodot

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa 13 / S 14.02.13 1( 8) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Degree Programme in Plastics Technology 75 75 4 167 17 368 244 67 398 428 4 84 766 446 381 7 0 282 245 1127 1046 663 5 14 12.23 12. 4. 10.21

Lisätiedot

Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13

Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13 Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13 Mitä teemme Vapaaehtoislähtöinen Pro-toiminta Asiakaslähtöiset palvelut Vaikuttaa Organi- saatio Vaikutusjohtaminen Organi- saatio = Yhteiskunnallinen ongelma

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 KYSYMYKSIÄ mikä on ollut yliopistojen pitkän aikavälin vaikutushistoria Suomessa?

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa

Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa Enemmän irti innovaatiopolitiikasta - Ammattikorkeakoulujen osaaminen täysmittaiseen käyttöön Eduskunta 22.2.12 Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa Eero Silvennoinen Yksikön johtaja, TkT

Lisätiedot

TKI-toiminta opetus- ja kulttuuriministeriön silmin. Erja Heikkinen

TKI-toiminta opetus- ja kulttuuriministeriön silmin. Erja Heikkinen TKI-toiminta opetus- ja kulttuuriministeriön silmin Erja Heikkinen 23.11.2012 Suomen julkinen tutkimusjärjestelmä lyhyesti 5,4 miljoonan väestöpohja Kattava korkeakouluverkosto 16 yliopistoa (joista 6

Lisätiedot

Toisen auditointikierroksen menetelmä

Toisen auditointikierroksen menetelmä Toisen auditointikierroksen menetelmä Rehtori, varapuheenjohtaja Pentti Rauhala Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari Tampere 2.12.2010 Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kansainvälinen arviointi Väliraportti

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kansainvälinen arviointi Väliraportti Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kansainvälinen arviointi Väliraportti Peter Maassen TKI-päivät, Joensuu, 15.-16.2.2012 Esitys Enemmän irti innovaatiopolitiikasta seminaarissa

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN. Opetusneuvos Ari Saarinen

SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN. Opetusneuvos Ari Saarinen SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN Opetusneuvos Ari Saarinen 20.11.2008 KORKEAKOULUJEN OHJAUS JA RAHOITUS 2010 Sopimuskausi rytmitetään eduskunta/hallituskausiin siten, että tavoitteet sovitaan nelivuotiskaudelle

Lisätiedot

Finnish higher education system and the role of the governmental education and research policies

Finnish higher education system and the role of the governmental education and research policies Finnish higher education system and the role of the governmental education and research policies Erja Heikkinen Counsellor for Science Affairs Department for Higher Education and Science Policy, Flexible

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa Mineraaliverkosto 16.2.2017 Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Korkeakoulutus- ja tutkimus 2030 - visiotyö Visiotyön tarkoituksena

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

VUODEN 2014 ULKOISEEN

VUODEN 2014 ULKOISEEN VUODEN 2014 ULKOISEEN AUDITOINTIIN VALMISTAUTUMINEN Koulutusneuvosto 9.2.2012 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 Ulkoinen auditointi Edellinen auditointi 2008. Toteuttaja Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO ULKOINEN AUDITOINTI. Laatuvastaavat ja muu yliopistoyhteisö

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO ULKOINEN AUDITOINTI. Laatuvastaavat ja muu yliopistoyhteisö ULKOINEN AUDITOINTI Laatuvastaavat ja muu yliopistoyhteisö 12.5.2014 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 13. 15.1.2015 13.5.2014 Pirjo Halonen 2 TOTEUTTAJAORGANISAATIO Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi Tutkimusprofessori emeritus, johtaja Antti Hautamäki itutka-hanke Yliopistojen tutkimuksen vaikuttavuus Suomen

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakoulututkinnot Naiset suorittavat yli 60 prosenttia ammattikorkeakoulututkinnoista Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

Kansainvälistyvä Keski-Suomi

Kansainvälistyvä Keski-Suomi Kansainvälistyvä Keski-Suomi 18.4.2008 Ritva Nirkkonen toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Osuus, % Keski-Suomen teollisuuden

Lisätiedot

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Professori Ilkka Virtanen Yliopistokeskusten arviointiryhmän jäsen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen lukuvuoden 2009-2010 avajaiset 17.9.2009 Yliopistokeskusten

Lisätiedot

Korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyö miten erilainen oikeusasema vaikuttaa? Ella Mikkola

Korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyö miten erilainen oikeusasema vaikuttaa? Ella Mikkola Korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyö miten erilainen oikeusasema vaikuttaa? 9.3.2017 Ella Mikkola Selvityksen tausta ja toteutus Osa hanketta "Miten elinkeinoelämän, korkeakoulujen

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Kauppatieteiden tulevaisuus periferiassa. Ilkka Virtanen Ylioppilaskuntien periferiatapaaminen Vaasassa

Kauppatieteiden tulevaisuus periferiassa. Ilkka Virtanen Ylioppilaskuntien periferiatapaaminen Vaasassa Kauppatieteiden tulevaisuus periferiassa Ilkka Virtanen Ylioppilaskuntien periferiatapaaminen Vaasassa Seminaarialustus Yliopistolaki, 4 Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä

Lisätiedot

ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN

ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) 29604 Helsingin yliopisto 0 29617 Joensuun yliopisto 0 29542 Kuopion yliopisto 29314 Lapin yliopisto 29580 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 29479 Oulun yliopisto

Lisätiedot

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta Pitkäjänteistä hyvinvoinnin kehittämistä yhteistyönä alueen kuntien Kemi-Tornion kehittämiskeskuksen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Ammattiopisto

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto European Certificate for Quality in Internationalisation Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto Quality and Internationalisation BORDERLESS (INTER)CONNECTED DISTINCTIVE Assessment of Internationalisation

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

ONKO OIKEA VASTAUS 18 VAI LAATU JA VAIKUTTAVUUS? Tavoitteena aito rakenteellinen kehittäminen ja alueellinen hyvinvointi

ONKO OIKEA VASTAUS 18 VAI LAATU JA VAIKUTTAVUUS? Tavoitteena aito rakenteellinen kehittäminen ja alueellinen hyvinvointi ONKO OIKEA VASTAUS 18 VAI LAATU JA VAIKUTTAVUUS? Tavoitteena aito rakenteellinen kehittäminen ja alueellinen hyvinvointi ARENE tiedotustilaisuus 23.4.2010 - Helsinki Vesa Saarikoski YHTÄÄLTÄ: RAKENTAKAA

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 09.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 44 47 3 64 10 108 85

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 14.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 73 63 3 91 43 15 164

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

ERASMUS+ KA103 -OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN 2016-17 18.04.2016 PÄÄTÖS. Myöntöperuste 230 / vaihtokk. Muutos 15/16-16/17

ERASMUS+ KA103 -OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN 2016-17 18.04.2016 PÄÄTÖS. Myöntöperuste 230 / vaihtokk. Muutos 15/16-16/17 ERASMUS+ KA103 -OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) 230 / vaihtokk - KK YO 257712 Aalto yliopisto (Aalto korkeakoulusäätiö) 299 1 621 372 830 358 340 14 490 29604 Helsingin yliopisto 407 2 421 556 830 579 600-22

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus: Kestävän kehityksen edistäminen korkeakouluissa

Keskustelutilaisuus: Kestävän kehityksen edistäminen korkeakouluissa Keskustelutilaisuus: Kestävän kehityksen edistäminen korkeakouluissa 4.11.2013 Kestävä kehitys korkeakoulujen laatujärjestelmissä sekä sisällyttäminen opintoihin Tove Holm, vastaan ammattikorkeakoulutasolla

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku 8.-9.12.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Evolution of the earth s economic center of gravity 2 Lähde: OECD,

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

Internatboende i Fokus

Internatboende i Fokus Internatboende i Fokus Michael Mäkelä Säkerhet i våra skolor och internat 8.6.2016, Tammerfors 1 Säkerhet i läroanstalter: Ett tema som har diskuterats en hel del på olika nivåer under de senaste åren,

Lisätiedot

Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali

Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali Koonti terveydenhoitaja (AMK) koulutuksen tilastoista ammattikorkeakouluittain Vuonna 2010 tutkinnon suorittaneista työlliset 2011 Vuonna 2010 tutkinnon

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku / S 01.0. 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku 1 / S.01.1 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Arene ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Riitta Rissanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen ja koulutustarjonnan mitoitus sopimuksissa Johtaja Hannu Sirén Opetusministeriö Koulutus-

Lisätiedot

Tutkinnonuudistuksen arviointi: tavoitteet, kohteet ja menetelmät

Tutkinnonuudistuksen arviointi: tavoitteet, kohteet ja menetelmät Tutkinnonuudistuksen arviointi: tavoitteet, kohteet ja menetelmät Riitta Pyykkö Bologna-juhlakokous, Helsinki 18.6.2010 Arvioinnin lähtökohdat KKA:n toiminnan lähtökohtana kehittävä arviointi = kaikkien

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

Toiminnan tehokkuuden mittaaminen ja arviointi yhteiskunnallisten yritysten kontekstissa

Toiminnan tehokkuuden mittaaminen ja arviointi yhteiskunnallisten yritysten kontekstissa Toiminnan tehokkuuden mittaaminen ja arviointi yhteiskunnallisten yritysten kontekstissa 17.11.2011 FinSERN1 Hannele Mäkelä Laskentatoimen tohtoriopiskelija Tampereen yliopisto hannele.makela@uta.fi Accounting

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Valmisteluvaihe ja tausta Tiedotus Osallistaminen Pilotointiprosessin toteutus Itsearviointi-istunnot Tietojen koonti ja syöttö Mitä maksoi? Hyödyt: Organisaatiolle

Lisätiedot

Vaikuttavuus ja arviointi

Vaikuttavuus ja arviointi Vaikuttavuus ja arviointi KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa II Impact: Effect that the activities and results have on people, practices, organisations and systems Sustainability: Capacity

Lisätiedot

Tutkimuksen agenda maakuntauudistuksen kynnyksellä

Tutkimuksen agenda maakuntauudistuksen kynnyksellä TEM ja aluetieto Tutkimuksen agenda maakuntauudistuksen kynnyksellä 1.12.2016 Ohjelma 12.00 Tervetuloa! Johdattelu iltapäivän ohjelmaan Ajankohtaista aluetiedon saralta Hanna-Maria Urjankangas, TEM 12.20

Lisätiedot

Maa Tutkinto Koulu Pituus. Suomi Sosionomi (AMK) Ammattikorkeakoulu 3,5 vuotta. Ruotsi Socionomexamen Yliopisto 3,5 vuotta

Maa Tutkinto Koulu Pituus. Suomi Sosionomi (AMK) Ammattikorkeakoulu 3,5 vuotta. Ruotsi Socionomexamen Yliopisto 3,5 vuotta Liite 1/1 Sosionomi (AMK)- tutkintoa vastaavat tutkinnot Euroopassa Maa Tutkinto Koulu Pituus Suomi Sosionomi (AMK) Ammattikorkeakoulu 3,5 vuotta 210 ECTS Ruotsi Socionomexamen Yliopisto 3,5 vuotta 210

Lisätiedot

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja opetusja kulttuuriministeriön yhteistyöpäivä 6.4.2016 OKM, Helsinki, Jukola

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja opetusja kulttuuriministeriön yhteistyöpäivä 6.4.2016 OKM, Helsinki, Jukola Ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja opetusja kulttuuriministeriön yhteistyöpäivä 6.4.2016 OKM, Helsinki, Jukola Johanna Moisio, HT, opetusneuvos, ryhmäpäällikkö Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Oulun yliopiston merkitys Pohjois-Pohjanmaan kehitykselle ja kehittämiselle

Oulun yliopiston merkitys Pohjois-Pohjanmaan kehitykselle ja kehittämiselle Oulun yliopiston merkitys Pohjois-Pohjanmaan kehitykselle ja kehittämiselle Oulun yliopisto Pohjoisen veturi? Nordia-ilta 22.4.2015 Eija-Riitta Niinikoski, maakuntahallituksen jäsen, Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

Korkeakoulujen rooli yhteiskunnallisten innovaatioiden tutkimuksessa ja kehittämisessä

Korkeakoulujen rooli yhteiskunnallisten innovaatioiden tutkimuksessa ja kehittämisessä Korkeakoulujen rooli yhteiskunnallisten innovaatioiden tutkimuksessa ja kehittämisessä Rehtori Iso kuva Talouden tasapainotuksessa onnistutaan Markkinavaihtoehto Suurkunnat tilaajina; isot ulkomaisen pääoman

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmät ja sidosryhmäyhteistyö

Korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmät ja sidosryhmäyhteistyö Korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmät ja sidosryhmäyhteistyö Riitta Pyykkö Professori, puheenjohtaja Korkeakoulujen arviointineuvosto Peda-forum Rovaniemi 26.8.2010 Sidosryhmäyhteistyö ja auditoinnit

Lisätiedot

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu. EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 204-2020 Huippuvalmennuspäivät Helsinki 3.2.203 Opetusneuvos Seija asku seija.rasku@minedu.fi Valmistelu EU:ssa akennerahastotoimintaa ohjaavat asetukset Asetusluonnokset

Lisätiedot

Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa

Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ry:n strategia vuosille 2016 2020 Hyväksytty Arenen kevätvuosikokouksessa 17.3.2016

Lisätiedot

OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä

OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä Jyrki Myllyvirta kaupunginjohtaja Lahti 2011 Yksi nopeasti kasvavista kaupunkiseuduista, erityisesti korkeakoulutetun väestön osalta Suomen merkittävin

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Visio: Kymenlaaksolainen ympäristökasvatus on arvostettua käytännön toimintaa ja tiivistä yhteistyötä.

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä. Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere 12.5.

Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä. Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere 12.5. Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere Mikä Diakonia-ammattikorkeakoulu? Osa eurooppalaisten diakonia-alan korkeakoulujen

Lisätiedot

Itämeri -seminaari 3.12.2008

Itämeri -seminaari 3.12.2008 Itämeri -seminaari 3.12.2008 HAAGA-HELIA amk Liisa Rohweder KTT, yliopettaja Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta 1 Miksi HAAGA-HELIA otti Itämerihaasteen vastaan? Yhteiskuntavastuullista toimintaa

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training)

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training) Lisätietoa ohjelmasta: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm 1996 Hankekuvaukset Euroopan komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1832_en.htm Promoting student

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Heikki Mannila 12.8.2015 1 Julkisen rahoituksen arvioidut rahavirrat 2015 900? Ammattikorkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriö 270+55 Suomen Akatemia 1900 50 Yliopistot

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa. TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015

Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa. TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015 Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015 Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät 2015-2020 1. Edistää kansallista, alueellista ja paikallista tieto-, neuvonta-

Lisätiedot

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala Kansainvälisyys maakunnissa Siru Korkala 26.11.2012 Mitä tutkittiin? Miten kansainvälinen aktiivisuus jakautuu alueellisesti? Miten kansainvälisyys on huomioitu maakuntasuunnitelmissa? Mitä kansainvälisyys

Lisätiedot

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Lahden Ammattikorkeakoulu 2015-2016 23.12.2015 Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Tunnus Nimi 1 v 2 v Op yht MIYMUM15-1000 YDINOSAAMINEN 50 MIYMUM15-1001 SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen ja alueellinen vaikuttavuus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen ja alueellinen vaikuttavuus STATE-OF-THE SMART UEF JOENSUU KUOPIO SAVONLINNA Korkeakoulujen yhteiskunnallinen ja alueellinen vaikuttavuus Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari, Joensuu 11.12.2014 Rehtori Perttu Vartiainen,

Lisätiedot

Tutkinnonuudistuksen arvioinnin keskeiset tulokset

Tutkinnonuudistuksen arvioinnin keskeiset tulokset Tutkinnonuudistuksen arvioinnin keskeiset tulokset Riitta Pyykkö Helsinki 15.3.2011 Kansallinen Bologna-seminaari: Tutkinnonuudistus mitä jäi kesken? Arviointi ja sen kohteet Arvioinnin toteuttaminen mukana

Lisätiedot

Kommentit selvitysmies Markku Anderssonin työtä varten kehitysyhtiöt ja yritysten toimintaympäristö

Kommentit selvitysmies Markku Anderssonin työtä varten kehitysyhtiöt ja yritysten toimintaympäristö Kaisa Saario LAUSUNTO 9.4.2015 Työ- ja elinkeinoministeriölle Kommentit selvitysmies Markku Anderssonin työtä varten kehitysyhtiöt ja yritysten toimintaympäristö Työ- ja elinkeinoministeriö on 25.3.2015

Lisätiedot

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Kansallinen laatuverkosto 3-2012 Keuda 12.10. 2012 klo 9.00-15.00 Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Opetusneuvos Opetushallitus Email: leena.koski@oph.fi KESU 85. Vahvistetaan

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot