KOKO KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKO 2010 2013. KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä"

Transkriptio

1 KOKO KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä

2 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle

3 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 KOKO Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä KOKO-alue: Kotkan-Haminan seutu Hakija: Cursor Oy, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Maakuntaliitto, jolta rahoitusta haetaan: Kymenlaakson liitto I Tiivistelmä: KOKO esittely ja ohjelman tavoitteet, sivu 4 II Vastuut, yhteistyön organisoiminen ja päätöksenteko, sivu 5 III Ohjelman toimenpidekokonaisuudet 1 5, sivut 5 13 IV Yhteenveto, sivu 14 V Kustannukset, sivu 14 Matriisit, sivut KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010

4 I Tiivistelmä: KOKO esittely ja ohjelman tavoitteet 1. Kotkan-Haminan seudun KOKO:n esittely ja ohjelman tavoitteet Kotkan-Haminan seudun Koheesio- ja kilpailukykyohjelman eli KOKO:n keskeisin tehtävä on elinkeinostrategian jalkauttaminen. Elinkeinostrategia tuotettiin alueen vahvuuksien pohjalta laajan sitouttavan prosessin kautta. KOKO:lla vaikutetaan seudun kilpailukyvyn kestävään vahvistamiseen. Tässä korostuvat hallinnollisten rakenteiden ja julkisen palvelutuotannon uudistaminen, toimintaympäristön uudistaminen, yritysten kilpailukyky sekä vetovoima ja imagon hallinta. Poikkileikkausteemoina ovat ekologisesti kestävä kehitys, verkostot, innovaatiot ja tuotekehitys, ennakointi ja kansainvälistyminen. Ohjelmassa pyritään tasapainoisesti koko seudun eli Kotkan, Haminan, Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän alueiden kestävään kehitykseen. Toimenpiteet koskettavat keskustoja, taajamia, haja-asutusalueita, maaseutumaisia alueita ja itäisen Suomenlahden saaristoa. Seudun elinkeinostrategiaan määritellyt valinnat perustuvat laajapohjaiseen seudun toimijoiden yhteistyöhön sekä Synocus Groupin konseptilla analysoituihin alueen vahvuuksiin. Kotkan-Haminan seudun globaalit, kansalliset ja maakunnalliset vahvuudet sekä KOKO:n rooli niiden vahvistamisessa määritettiin prosessissa. Paikallinen strateginen yhteistyö, alueen toimijoiden sitoutuminen ohjelman toteuttamiseen sekä KOKO:n rooli osana ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuutta, kuten suhde maakunta-ohjelmaan suunniteltiin vahvistettaessa ohjelmaa. Toimenpidekokonaisuudet organisoituvat eräänlaiseksi tuotekehitysympäristöksi Cursorin ja yhteistyökumppaneiden kesken. KOKO valmistelee, kehittää, kokeilee ja testaa seudun, maakunnan ja Kaakkois-Suomen kärkihankkeita sekä niihin liittyviä yhteistoimintamalleja. Yhteistyötä tehdään tiiviisti mm. Kouvolan seudun sekä Lappeenranta-Imatra KOKO:jen kanssa. KOKO tukee Kymenlaakson liiton syyskuussa 2009 käynnistynyttä Maakuntaohjelman kehittäminen osana aluehallinnon uudistamista eli MAKO-kehitystyötä, jolla uudistetaan maakuntaohjelman ja sen toteuttamissuunnitelman laadintaa ja sisältöä. Tavoitteena on saada aikaan entistä suurempia ja vaikuttavampia monenkeskisiä hankekokonaisuuksia maakunnan, uuden yhteistoiminta-alueen ja vielä laajemmin eri maakuntien ja KOKOalueiden kesken. Kansallisista KOKO-verkostoista Kotka-Hamina on ilmoittautunut Innovaatioympäristöt-, Hyvinvointi-, Luovat alat ja kulttuuri-, Matkailu-, Kansainvälistyminen- Maankäyttö, asuminen ja liikenne (MAL)- ja Demografisesti haasteelliset alueet -verkostoihin (DEMO). KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle

5 II Vastuut, yhteistyön organisoiminen ja päätöksenteko Kotkan-Haminan seudun KOKO-ohjelman vastuullinen päätoteuttaja on Cursor Oy. Ohjelmaa toteutetaan yhteistyönä kaupunki- ja maaseututoimijoiden, saaristotoimijoiden sekä toisaalta pienten ja suurten toimijoiden kanssa. Kunnat, kuntien maaseututoimijat, Sepra ry, Pro Agria ja Kotkan saaristotoimikunta ovat keskeisiä kumppaneita. Päätöksentekoelimenä ja ohjausryhmänä toimii seutuvaliokunta, jonka muodostavat seudun kaupunkien ja kuntien johtajat. Lisäksi seutuvaltuuston puheenjohtajisto osallistuu kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Aktiivinen yhteistyöhakuisuus ja osallistava työskentelykulttuuri määräävät KOKO:n toimenpiteiden käytäntöön saattamista. Vastuut ja aikataulut määritellään kullekin kokonaisuudelle niiden käynnistyessä. III Ohjelman toimenpidekokonaisuudet OHJELMAN TOIMENPIDEKOKONAISUUDET 1. Hallinnolliset rakenteet ja julkisen palvelutuotannon uudistaminen 2. Toimintaympäristön uudistaminen 3. Yritysten kilpailukyky 4. Vetovoima ja imagon hallinta 5. Ohjelman hallinnointi POIKKILEIKKAUSTEEMAT ekologisesti kestävä kehitys (erityisesti Suomenlahti) verkostot, innovaatiot ja tuotekehitys ennakointi ja kansainvälistyminen 5 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010

6 1. HALLINNOLLISET RAKENTEET JA JULKISEN PALVELUTUOTANNON UUDISTAMINEN Toimenpidekokonaisuuden tavoitteena on seutuyhteistyön syventäminen ja kehittäminen kaakkoissuomalaiseksi aluekehitystä edistäväksi verkostoksi. KOKO:ssa valmistellaan jalkautettavia hankkeita, mm. Maakuntaohjelmatyön uudistamisen eli MAKOn kärkihankkeita, joissa myös julkiset kumppanit ovat keskeisiä. KOKO:ssa jalkautetaan toukokuussa 2010 valmistuvan uuden seutustrategian mukaisia hankkeita syksystä 2010 lähtien. Seutustrategia työssä huomioidaan Paras- ja Alku-hankkeiden kokemukset, väestön ikääntyminen, äkillinen rakennemuutos, vallitseva taloudellinen tilanne sekä kestävän kehityksen asettamat reunaehdot. Samalla tarkistetaan uudelleen roolit ja vastuut peruskuntien, seudun, maakunnan sekä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan muodostaman yhteistoiminta-alueen tasoilla. Seudun viiden kunnan yhteistyöperinteitä tiivistetään vuoden 2010 aikana. Kuntien luonnollista yhdistymistä edesautetaan ja palvelurakenteiden uudistumista ja tehokkuuden lisäämistä vauhditetaan tuottamalla selvityksiä ja dataa päätöksenteon pohjaksi. Sosiaali- ja terveydenhoidon seudullista yhteistyötä syvennetään seudun tahtotilan mukaisesti. Päättäjien strategista näkemystä uudistetaan ja vahvistetaan ja päätöksentekokykyä parannetaan koulutuksen, yhteistyöprosessien, valittuun Euroopan maahan suuntautuvan vertaisoppimismatkan sekä yhteistyöfoorumeiden avulla. Laajasta seudun sidosryhmätyötä edistävästä Primeextranetista kehitetään toimiva verkostoitumisen solmukohta. Seutukäräjien järjestämistä jatketaan ja niiden roolia keskustelun avaajana kehitetään. Samalla kehitetään public-private yhteistyötä ja parannetaan yritysten valmiuksia vahvistaa rooliaan perinteisten kuntapalveluiden tuottajana. Tilaaja-tuottaja osaamista vahvistetaan ja uudistetaan hankintapolitiikkaa järjestämällä kuntien ja yritysten yhteisiä hankintakoulutuksia. Kumppanuus Kotka-Haminan ja Kouvolan välillä jatkuu ja syvenee KOKO:n ja sen verkostojen sekä seutujen elinkeinopoliittisten hankkeiden myötä. Koko Kymenlaakson kumppanuutta ja luottamusta rakennetaan vuonna 2010 Kotkan-Haminan seudun järjestämällä koko Kymenlaakson johtavien luottamushenkilöiden tapaamisella. Hallinnollisia rakenteita ja julkisen palvelutuotannon uudistamista toteutetaan Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategiasta nousevien painopistealueiden mukaisesti: TEKNOLOGIA Metsäklusteri, Energia- ja ympäristöala sekä kemianteollisuus Vuoden 2010 aikana teknologia-painopisteala kohtaa haasteenaan rakennemuutosviestinnän läpiviemisen. Päättäjille ja sidosryhmille laaditaan tiedotussuunnitelma. Puhtaan energian ja ympäristöteknologian tuotanto- ja tutkimushankekokonaisuuteen on jo syntynyt malliksi Kaakkoissuomalainen yhteishanke Kaakosta Voimaa, joka sai päärahoituksensa äkillisen rakennemuutoksen reservistä. Parhaillaan on idea-asteella myös mm. metsäklusterin tuotantorakenteen uudistamisen yhteishanke. PALVELUT Matkailu, Digitaalinen liiketoiminta, Hyvinvointi- ja terveyspalvelut, Luovat alat Vuonna 2010 merkittävin muutosprosessi on uudessa elinkeinostrategiassa linjattu Cursorin roolin merkittävä vahvistuminen seudun vetovoimaisuuden ja erityisesti matkailun johtamisen osalta. Linjauksen mukaan Cursor tulee ohjaamaan seudun yhteistä markkinointi- ja myyntitoimintaa matkailu-, kulttuuri- ja tapahtumatoiminnassa Muuttajan palveluiden ja yritysmarkkinoinnin lisäksi. Tämän muutosprosessin suunnittelu, toimijoiden sitouttaminen ja muutoksen johtaminen panostetaan KOKO:sta. Kaakkois-Suomen kehittämistoimijoiden välisen yhteistyön keihäänkärkenä haetaan rahoitus vuoden 2010 vuoden alusta pitkäaikaiselle yhteistyöhankkeelle liittyen Venäjän matkailun kehittämiseen. Kaakkoissuomalaisten toimijoiden yhteisen peliklusterin kehittämiseen liittyvä kärkihankevalmistelu resursoidaan KOKO:sta. Seudullisten palvelujen toiminnallisuuteen kiinnitetään huomiota ja palveluja, kuten sähköistä asiointia ja terveydenhuollon palveluja modernisoidaan. Digitaalisen liiketoimintakeskuksen Datariinan toimintaympäristöä kehitetään ja hyödynnetään innovaatioiden kaupallistamisessa. Verkostotoimintamallia viedään KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle

7 eteenpäin. Avoimet yhteisöt ja tiedonjakaminen ovat toiminnan pilareita. Toteutetaan selvitykset ICT-yritysten nykytilasta sekä tulevaisuuden toimintaedellytyksistä. Selvitysprosessin aikana edistetään innovatiivista yrityskulttuuria alueella. Luovien alojen yritysten ja julkisen markkinan yhteistoimintaa kehitetään Kymenlaakson kulttuuriohjelman kärkihanketyöskentelyn kautta. Kärkihankkeita valmistellaan ja toteutetaan yhdessä Kouvolan seudun kanssa. Erityishuomio kohdistetaan public-private -yhteistyöverkostojen laajentamiseen ja yhteistyön syventämiseen. Yhteistyötä tehdään myös tilastokeskuksen kanssa kulttuurin alojen liiketoiminnan tilastoinnin kehittämiseksi. VENÄJÄ LIIKETOIMINTA Kotkan-Haminan seudulle Venäjä on erityinen painopistealue. Venäjä-yhteistyön ja liiketoiminnan välineeksi perustetaan liiketoimintakeskus Rubicon, osana Kotkan Kantasataman kehittämisen kokonaisuutta. Rubiconin ympärille luodaan laaja Venäjä-toimijoiden verkosto, minkä avulla seudullisia kansainvälistyviä yrityksiä ja alueelle sijoittuvia yrityksiä voidaan palvella entistä tehokkaammin. Vuoden 2010 aikana Rubiconille luodaan palvelumalli, joka liitetään osaksi Kotka-Haminan -seudun pk-yritysten kansainvälistymispalveluja. Rubicon-verkosto tulee uudistamaan seudullisten yritysten toimintaympäristöä, ja sillä tulee olemaan myös kansallista vaikutusta. Rubiconin lisäksi Cursorin, Palmenian ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä järjestettävä Venäjä liiketoimintaosaaja koulutus käynnistetään. Pietarissa toimivan Helsinki-keskuksen ja Kaakkois-Suomen ja Luoteis-Venäjän yhteistyöohjelman Corridorin toiminta- ja palvelumallit päivitetään. 1. HALLINNOLLISET RAKENTEET JA JULKISEN PALVELUTUOTANNON UUDISTAMINEN - toimenpiteet luettavissa matriisina sivulla 16 7 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010

8 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN UUDISTAMINEN Rakennemuutosohjelma on myös vuonna 2010 keskeisin työväline sekä nopeassa, reaktiivisessa äkilliseen rakennemuutokseen reagoinnissa, että pitkäjänteisessä ja proaktiivisessa jatkuvaan rakenteelliseen muutokseen varautumisessa. Ohjelma tukee elinkeinorakenteen uudistumista sekä uusien elinkeinoklustereiden, kuten tuulivoimaklusterin, hallittua synnyttämistä. Cursor Oy koordinoi Kotkan-Haminan seudun rakennemuutosohjelman toteuttamista. Vuonna 2008 Kotkan- Haminan seutu kohtasi voimakkaan rakennemuutoksen Stora Enson lopettaessa Summan tehtaan toiminnan ja supistaessa muuta toimintaa seudulla. Välittömät ja välilliset vaikutukset koskettivat yli 1500 työpaikkaa. Metsäklusterin alasajo jatkuu ja samalla seutua koettelee yleinen taloudellinen taantuma. Viimeisimpänä suoneniskuna seudulla on OI:n lasitehtaan lopettamisilmoitus, joka jättää työttömäksi suoraan noin 115 ja välillisesti vähintään saman verran ihmisiä. Winwind Oy:n etabloituminen Haminaan julkistettiin Tämä tarkoittaa käytännössä uuden tuulivoimaan perustuvan energia- ja ympäristöklusterin luomista seudulle WinWindin toimiessa alkuvaiheen vetoyrityksenä ja kriittisen massan tuojana. Google päätti helmikuussa 2009 sijoittaa palvelinkeskuksensa Summan toimintansa päättäneeseen paperitehtaaseen ja investoida seudulle n. 200 M. Molemmat etabloitumiset luovat uskoa tulevaisuuteen ja osoittavat seudulla kehitetyn rakennemuutokseen reagointimallin toimivuuden. Logistiikassa korostuu koko kuljetusketjun ja sen ääripäiden tarpeiden ymmärtäminen, siihen liittyvä kustannustehokkuus ja lisäarvopalvelujen ja sovellusten kehittäminen. Lisäksi satama- ja väyläpalvelut sekä alueen turvallisuus-brändäys ovat työlistalla. MAKO-kärkihanke Logistiikkaosaamisen ja meritutkimuksen vahvistaminen -valmistelu resursoidaan KOKO:sta. Kaupunkiseutusuunnitelman jalkauttaminen toteutuu erillisrahoituksella. KOKO:ssa huolehditaan tiiviistä yhteistyöstä ja viestinnästä sen prosessien kanssa. Kansalliset MAL- ja Innovaatioverkostot edesauttavat hyvien kokemusten vaihtoa. Kaiken kehitystoiminnan pohjalla on toimiva yrittäjyyskasvatus alkaen päiväkodeista ja jatkuen koko koulutusjärjestelmän huipulle. Yritysten perustannasta sekä kaikkien yritysten yrityspalveluista huolehditaan järjestelmällisesti. KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle

9 Toimintaympäristön uudistamista toteutetaan Kotkan- Haminan seudun elinkeinostrategiasta nousevien painopistealueiden mukaisesti: TEKNOLOGIA Metsäklusteri, Energia- ja ympäristöala sekä kemianteollisuus Teknologia-painopistealalla rakennemuutosohjelman johtaminen ja ohjelman hyvien käytäntöjen jalkauttamien muille toimijoille on ensiarvoisen tärkeätä. Tätä työtä tehdään mm. järjestämällä seminaareja rakennemuutoksesta ja rakennemuutosohjelman toteutuksesta. Keskeiset toimenpiteet ovat energia- ja ympäristöklusterin rakentaminen seudulle kärkenä tuulivoimaloiden valmistus ja siihen liittyvä alihankinta-, suunnittelu- ja projektitoiminta. Yhteistyö tehdään kaikkien Kaakkois- Suomen toimijoiden kesken vahvemman ja kilpailukyisemmän kokonaisuuden aikaansaamiseksi. Käytännön toteutus tapahtuu Kaakosta Voimaa -projektissa, jossa suunnitellaan ja valmistellaan myös bioenergia-alaan liittyvä vastaava hankekokonaisuus. Merkittävä painopistealue on myös oppilaitosyhteistyön jatkuva parantaminen yritysrajapinnassa. Tätä työtä tehdään mm. olemalla jäsenenä Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston EKAMIn ammatillisessa neuvottelukunnassa sekä osallistumalla EKAMIn vetämiin hankkeisiin, joissa kehitetään koneistusalan oppimisympäristön toimintaa sekä myös hitsaus- ja levytyöalan opetusta. PALVELUT Matkailu, Digitaalinen liiketoiminta, Hyvinvointi- ja terveyspalvelut, Luovat alat Vuonna 2010 painopisteenä on tuoda esille palvelualojen kehittymisen merkityksellisyys uuden elinkeinostrategian painotusten mukaisesti voimakkaan rakennemuutoksen kourissa painivan seudun päättäjien tietoisuuteen. Tällä varmistetaan riittävät resurssit tärkeiden toiminta-ympäristön muutosten läpiviemiseen. Digitaalisen liiketoiminnan ohjelma panostaa voimakkaasti kansainvälisesti merkittävän peliklusterin syntymiseen Kaakkois-Suomen alueelle. Samalla kehitetään oppilaitosyhteistyötä ja haetaan yhteistyökumppaneita myös seudun ulkopuolelta. Ohjelman puitteissa pyritään edistämään peliteknologian hyödyntämistä myös yritysmaailman ulkopuolella. Tavoitteena on yritysten ja yhteisöjen jatkuvan oppimisen ja verkostoitumisen kautta kehittää toimintaympäristöä ja luoda puitteet menestyksekkäälle liiketoiminnalle. Kulttuuriohjelmatyön avulla pyritään monipuolistamaan Kotkan-Haminan seudun elinkeinorakennetta osana luovien alojen kehittämistä. Luovien alojen keskusta suunnitellaan ja käynnistetään yhteistyössä mm. Merikeskus Vellamon kanssa, joka on kansainvälisesti merkittävä kulttuurimatkailun palvelujen keskittymä. Innovaatio-ohjelmaa kehitetään yhteistyössä Kouvolan seudun ja Etelä-Karjalan kanssa. Myös KOKO:n innovaatio-verkoston toimintaan osallistutaan Kotkan-Haminan seudulta. VENÄJÄ LIIKETOIMINTA Kotkaan perustettavalle Rubiconille haetaan mm. toteutettavan Internet-verkkopalvelun ja tiedottamisen avulla poliittisen tason kumppaneita, palveluntarjoajia ja keskukseen sijoittuvia yrityksiä sekä Suomesta että Venäjältä. Liikekulttuuriin ja neuvottelutaitoihin liittyvää osaamista ja kielitaitoa kasvatetaan. Open your Business in Finland -palvelua kehitetään yhteistyössä Sekesin koordinoiman Venäjä-verkoston kanssa. Aktiivisena verkostotoimijana vaihdetaan hyviä käytäntöjä muiden elinkeinoyhtiöiden kanssa. 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN UUDISTAMINEN - toimenpiteet luettavissa matriisina sivulla 17 Palvelualan strategia määrittelee asiakkaiden ja yritysten tarpeet, jotka tulee huomioida kaupunkisuunnittelussa. Tältä pohjalta tehdään suunnitelma seudun matkailun tarvitseman infrastruktuurin kehittämisestä, johon liittyviin investointeihin lähdetään voimakkaasti hakemaan sitoutumista sekä julkisilta että yksityisiltä toimijoilta. Osaamispohjan avartamiseksi ja kasvuresurssien parantamiseksi kehitetään oppilaitosyhteistyötä, joka kohdentuu painopistealueisiin. Haetaan yhteistyötahoja myös seudun ulkopuolelta. 9 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010

10 3. YRITYSTEN KILPAILUKYKY Menestyvät, verkostoituneet ja kasvavat yritykset ovat tärkein ja välittömin uusia työpaikkoja luova toimijajoukko. Elinkeinostrategian linjauksen mukaisesti rakennetaan välineistö kestävän kehityksen hyödyntämiseksi seudun yritysten kilpailutekijänä ja valmistaudutaan seuraavaan nousukauteen. Kestävän kehityksen kilpailukykyä edistävät elementit tunnistetaan, kehitetään ja hyödynnetään erityisesti myynnissä ja markkinoinnissa. Innovaatio- ja tuotekehitystyöskentely painopistealojen rajapinnoilla uskotaan hedelmälliseksi. KOKO-tuotekehitysympäristö tarjoaa yrityksille välineen riskinottoon sekä uusien avausten ja kumppanuuksien löytöön. Kansalliset KOKO-verkostot tarjoavat arvokasta kokemustenvaihtoa ja kontakteja toimijoille ja asiakasyrityksille. Osana KOKO:a tehdään painopistealoittain elinkeinostrategian jalkautussuunnitelmat, joissa budjetti ja aikataulu sovitaan monenkeskisesti. Elinkeinostrategian skenaariot otetaan käyttöön painopistestrategioissa ja avainyrityksissä osana toteutettavaa avainyritysmallia. Maakuntaohjelmatyön uudistamisen eli MAKO:n kärkihankkeet valmistellaan osana KOKO:a. MAKO:n hankkeet ovat Puhtaan energian ja ympäristöteknologian tuotanto- ja tutkimushankekokonaisuus, Metsäteollisuusklusterin tuotantorakenteen uudistus, Sisällöntuotannon osaamisklusterin muodostuminen ja ICT-liiketoiminnan kehittäminen, Palvelualojen (ml. matkailu ja hyvinvointi) kehittäminen, Logistiikkaosaamisen ja meritutkimuksen vahvistaminen sekä Innovaatioyhteistyön ja liiketoimintaosaamisen parantaminen Venäjän markkinoilla. Lisäksi Kaakkois-Suomelle keskeinen turvallisuus-teema johtanee kärkihanketyöhön. KOKO:n toimenpiteitä jalkautetaan valmistelemalla hankkeita, toimintamalleja ja pysyviä käytäntöjä. Kansainvälisiä hankkeita valmistellaan ja kumppanuuksia haetaan erityisesti Venäjältä, Virosta ja Baltiasta. Myös Pohjoismaat, Euroopan talousalue, USA, Lähi-Itä ja Kaakkois-Aasia ovat kansainvälistymisen kohdealueita joillakin painopistealoilla. Kotkan ja Haminan satamien välisen yhteistyöselvityksen valmistuttua KOKO:n resurssia mahdollisesti ohjataan selvityksen pohjalta tehtävien toimenpiteiden toteuttamiseen. Yritysten kilpailukykyä kehitetään Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategiasta nousevien painopistealueiden mukaisesti: TEKNOLOGIA Metsäklusteri, Energia- ja ympäristöala sekä kemianteollisuus Kilpailukyvyn parantaminen toteutetaan KOKO:ssa valmisteltavien eri kehityshankkeiden avulla, yritysten ja toimintaympäristön tarpeiden mukaisesti. Yritysten verkostoitumista lisätään asiakkaiden tarpeita parhaiten vastaavaksi, kärkenä tuulivoimaloiden valmistajien tarpeet. Tavoitteena on synnyttää toimivia yritysverkostoja mm. koneenrakennus- ml. sähkö- ja automaatiotekniikkaaloille. Teknologia-painopistealalla tehdään yhteistyötä Kaakkois-Suomen osaamiskeskuksen KOSKEn kanssa. Painopistealalla pyritään kannustamaan yritysten erikoistumista parhaimpaan osaamiseensa. Tämä tapahtuu auttamalla yrityksiä tunnistamaan oman osaamisensa ja toteuttamalla tarvittavat toimenpiteet erikoistumisen toteutumiseksi esim. Technogrow-kasvuohjelman kautta. Työskentelyssä luodaan palvelukonsepteja yrityksille, esim. huolto- ja kunnossapitopalveluihin, ja tehdään markkinaselvityksiä uusille palvelukonsepteille. Muita tavoitteita ovat yritysten omien tuotteiden myynnin kasvattaminen sekä TKI-toiminnan edistäminen. Näitä tuetaan järjestämällä myynti- ja markkinointikoulutuksia, tekemällä markkinaselvityksiä sekä myynti- ja markkinointiaineistoja. Kansainvälistymistä tuetaan panostamalla tuotteiden ja palveluiden myyntikanaviin sekä esim. yritysten perustamisessa Venäjälle tarvittavien selvitysten hankintaan ja etsitään yrityksille soveltuvia tuotanto- ja toimistotiloja. PALVELUT Matkailu, Digitaalinen liiketoiminta, Hyvinvointi- ja terveyspalvelut, Luovat alat KOKO tuotekehitysympäristönä generoi painopistealojen rajapinnoissa uusia markkinainnovaatioita yrityksille. Vuoden aikana järjestetään useita tapahtumia, joissa eri alojen yritykset törmäytetään luoden edellytykset uusien innovatiivisten palveluiden syntyminen. Strategiatyön kautta tehtävällä hankkeistamisella pyritään varmistamaan riittävät kehittämisresurssit vuonna Panostetaan aktiivisiin toimijoihin ja kasvuhaluisiin yrityksiin Palkeet - palvelualan kasvuohjelman avulla yhteistyössä KOKO:n kanssa. Yritysten kasvukykytarpeista johdetaan yrityskohtaiset kehitysohjelmat, joita resursoidaan eri hankkeilla. Keskitetään panostukset markkinainnovaatioihin, jotka perustuvat useamman toimijan yhdessä tekemiseen. Markkinoinnin painopiste siirtyy aktiivisiin myyntioperaatioihin ja luodaan sähköisiä myyntikanavia keskitetysti yhtenäisen imagon kehittämiseksi. KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle

11 Kansainvälisiä strategisia yhteistyökumppaneita etsitään asiakasyritysten kansainvälistymisen tehostamiseksi. Käynnistetään kestävää kehitystä edistävien digitaalisten liikeideoiden ja tuotteiden kehityshanke. Myös Central Baltic -ohjelma lisää kansainvälistä yhteistyötä ja verkostoitumista. ICT-yritysten kehitystarpeista johdetaan uusien ideoiden hyödyntämistä ja kaupallistamista toteuttavat erillishankkeet. Born Global yritykset tulee tunnistaa ja niiden kasvua tuetaan. Digitaalisen liiketoiminnan osaamista hyödynnetään tukemalla muiden painopistealojen yrityksiä ICT:n käyttöönotossa tähtäimenä uudet ja kasvavat liiketoiminnat. Kaakkois-Suomeen luodaan kansainvälisesti merkittävä osaamiskeskus peliliiketoiminnan ympärille. Luovien alojen yritysten kansainvälistymisen kohdealueet ovat Aasia, USA, Kanada ja Venäjä, jossa erityisesti Pietarin ja Moskovan talousalueet. Aasiaan vienti toteutetaan hakemalla 4 luovien alojen yrittäjää Shanghain maailmanäyttelyn Suomi-paviljonkiin yhteistyössä Kuopion alueen Sarka-hankkeen kanssa. Maailmanäyttelyyn odotetaan 77 miljoonaa kävijää, joista odotetaan Suomi-paviljonkiin kävijää. USA:n ja Kanadan markkinoiden toimenpiteet suunnitellaan yhteistyössä Finnfestin kanssa, tähtäimenä kiertuetoiminta luovien alojen esittäville yrittäjille. Venäjällä erityisesti Pietarin ja Moskovan alueiden merkittäviin myyntitapahtumiin tuetaan yritysten osallistumista. Kotkan-Haminan seutu osallistuu aktiivisesti KOKO:n Luovat alat verkoston toimintaan, mm. kansainvälistymistiekarttojen laatimiseen alueen luovien alojen toimijoille. KOKO:ssa tuotetaan kulttuurialoja, matkailua, liikuntaa sekä hyvinvointialoja yhdistäviä uusia, innovatiivisia palvelutuotteita yhteistyössä Kouvolan seudun kanssa. VENÄJÄ LIIKETOIMINTA Cursorin Venäjä-osaamista vahvistetaan mm. hakemalla uusia palveluja ja palveluntarjoajia seudulle sijoittautumista suunnitteleville ja seudun kansainvälistyville yrityksille ja laajentamalla Gateway Office Partners -asiantuntijaverkostoa. Venäjä- ja Viro yhteistyötä tehostetaan valmistelemalla uusia mm. ENPI-ohjelmasta rahoitusta saavia kansainvälisiä hankkeita. Viro-yhteistyön tärkeänä instrumenttina on vuosille haettu BIZCON Baltic Innovative Zone of Co-Operative Networks -hanke, jossa Cursor on partnerina. Yritysten kilpailukykyä parannetaan luomalla niille uusia liiketoimintayhteyksiä, järjestämällä kontaktitapahtumia, yritysten tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia ja tehostamalla tiedon ja osaamisen jakamista mm. Rubicon-verkkopalvelujen välityksellä. Rubiconin palvelumallia ja sen myötä syntyviä palveluja tarjotaan seudun PK-yritysten käyttöön. 3. YRITYSTEN KILPAILUKYKY - toimenpiteet luettavissa matriisina sivulla KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010

12 4. VETOVOIMA JA IMAGON HALLINTA Kotkan-Haminan seudulla on tutkimusten mukaan hieman vanhakantainen, selluntuoksuinen imago. KOKO:ssa halutaan kehittää ja pilotoida teollisuuspaikkakuntien identiteetin ja maineen uusi sisältö, joka seudulla rakentuu kolmen elementin ympärille: 1. Ympäristö, tuulivoima ja uusiutuvat polttoaineet, 2. Kulttuuri-, rannikko- ja tapahtumamatkailu, 3. Laadukas merenranta-asuminen kaupungeissa ja tilaa temmeltää maaseudulla. Perinteitä, tuotannollisen työn, satamien, meren ja saariston luomia mielikuvia ei pyritä muuttamaan vaan vahvistamaan entisestään niihin liittyviä myönteisiä elementtejä. Muuttajan palveluita kehitetään vastaamaan rakennemuutoksen ajan tarpeita. KOKO:ssa luodaan yrityksille palkitsemisjärjestelmä, joka nostaa esiin ekoteot ja toimii maineen rakentajana seudulla ja seudulta ulospäin. Samalla laaditaan nykytilanteen kuvaus kestävän kehityksen toimenpiteistä ja seurantaprosessi. Kuntien yhteiset markkinointi- ja myyntitoiminnot organisoidaan matkailu-, kulttuuri- ja tapahtumatoiminnassa osaksi Cursoria. Käynnistetään voimakas brändityö ja sähköisten palveluiden rakentaminen. Verkostotyö parantaa palvelujen saavutettavuutta. Seudun vetovoimaisuutta ja imagon hallintaa toteutetaan Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategiasta nousevien painopistealueiden mukaisesti: TEKNOLOGIA Metsäklusteri, Energia- ja ympäristöala sekä kemianteollisuus Tavoitteena on energia- ja ympäristöklusterin, kärkenään tuulivoima, hyödyntäminen seudun vetovoimatekijänä. Klustereihin kehitetään edistyksellistä Cluster Management -hallintomallia, jonka avulla johdetaan yritysten synergiaetujen saavuttamista ja kehitetään koko seudun kilpailukykyä. Klusterista tiedotetaan suunnitelmallisesti mm. Cursor Newsin ja median kautta. PALVELUT Matkailu, Digitaalinen liiketoiminta, Hyvinvointi- ja terveyspalvelut, Luovat alat Uuden elinkeinostrategian linjauksen mukaan Cursor tulee ohjaamaan seudun yhteistä markkinointi- ja myyntitoimintaa matkailu-, kulttuuri- ja tapahtumatoiminnassa Muuttajan palveluiden ja yritysmarkkinoinnin lisäksi. Tämän muutoksen johtamisella saadaan aikaan resurssien keskittämisen lisäksi selkeää seutuimagon yhtenäistymistä. Ammattitaitoiseen viestintään ja yhteisiin viesteihin sitouttamiseen panostetaan KOKO:sta. Muuttajan palvelut tekee Kotkan-Haminan seutua tunnetuksi mahdollisille muuttajille ja alueelle sijoittuville yrityksille. Tärkein markkinointikanava on sivut www. kotkanhaminanseudulle.fi, joiden tunnettuutta lisätään mm. yhteistyöverkostojen kautta. Sivustolle tuotetaan venäjänkielistä materiaalia. Muuttajan palvelut osallistuu mm. Oma Koti messuille asukas- ja osaajarekrytointiin liittyen. Messu-esiintymisiin ja muuhun markkinointiin toteutetaan materiaalia, mm. seudun asumis- ja työssäkäyntimahdollisuuksia myönteisessä hengessä esittelevä lehti sekä muita julkaisuja eri kieliversioilla, mm. englanniksi. Jatketaan messuesiintymisten myötä käynnistyneitä seudun maankäyttöhenkilöiden yhteistapaamisia. Paluumuuttoa pyritään edistämään selvittämällä paluun esteitä ja houkuttimia sekä kartoittamaan potentiaalisia paluumuuttajia. Datariinan innovaatioympäristön toimintamallia markkinoidaan kansallisesti. Toimintamalli sitouttaa yritykset, oppilaitokset ja julkiset yhteisöt tiiviiseen yhteistyöhön ja mahdollistaa pitkäjänteisen liiketoiminnan kehityksen. Verkosto tuottaa kaupallistettavia innovaatioita yrityksille ja edesauttaa seudullisten menestystarinoita syntyä. Näistä viestiminen houkuttelee alueella uusia toimijoita ja mahdollistaa toimimisen kansallisissa ja uusissa kansainvälisissä verkostoissa. Osana Kotkan Kantasataman kehittämistä, yhteistyössä Rubicon-hankkeen kanssa laaditaan Luovat alat yrityskeskuksen toimintasuunnitelma ja toteutetaan ennakkomarkkinointi kohdeyrityksille. Valmistellaan toiminnan käynnistämiseen liittyvät erillisrahoitushaut. Laaditaan maakunnallinen toimintasuunnitelma Turku 2011 Euroopan kulttuuripääkaupunki-vuoden tapahtumiin osallistumisesta. Valmistellaan Kulttuurin merkitystä rakennemuutoksessa esittelevä, eri toimijoita yhdistävä hanke. KOKO:ssa panostetaan eri painopistealoja, kuten kulttuurialoja, ICT:tä ja matkailua, liikuntaa sekä hyvinvointialoja yhdistäviin toimenpiteisiin, mm. kulttuuri-, rannikko- ja tapahtumamatkailun kehittämiseksi. VENÄJÄ LIIKETOIMINTA Kotkan kantasataman alueelle sijoittuva Rubicon lisää koko Kotka-Hamina seudun vetovoimaa ja vahvistaa alueen sosiaalista pääomaa. Seudun vahvuuksia ja Venäjäbrändia markkinoidaan kohdennetusti strategian mukaisesti valituille kohderyhmille, joille myös järjestetään kohdennettuja business-to-business -tapahtumia, verkostoitumistilaisuuksia jne. Tapahtumien avulla tuodaan seudulle uutta liiketoimintaa. KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle

13 5. OHJELMAN HALLINNOINTI JA VAIKUTUSTEN MITTAAMINEN KOKO:a hallinnoi Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy. Ohjausryhmänä toimii Kotkan-Haminan seudun kunnan- ja kaupunginjohtajista koostuva seutuvaliokunta, jonka kokouksiin osallistuu myös Kotkan- Haminan seutuvaltuuston puheenjohtajisto puhe- ja läsnäolo-oikeudella. KOKO:n vaikuttavuutta mitataan jo vuosien ajan kehitetyn mittariston sekä alallaan ainutlaatuisen kattavan ERP/CRM Prime-tietojärjestelmän välineistöllä. Projektitoimintaa varten räätälöidyn taloushallintojärjestelmän lisäksi Prime toimii kehittäjäverkoston yhteiskäyttöön rakennettuna toimintaympäristötyökaluna, joka mahdollistaa reaaliaikaisen toiminnan ja tulosten seurannan. Toimintaraportteihin koostetaan tiedot asiakasaktiivisuudesta, hankkeista ja rahoituksesta, laadulliset ja määrälliset tulokset sekä kustannusten ja rahoituksen seuranta. Asiakirjat, kuten kokous- ja päätöksentekodokumentit, tilaisuudet ja osallistujat, laskut liitteineen ja työsuoritukset kerätään yhteen hankekohtaiseksi sähköiseksi arkistoksi. KOKO:n suoraa ja välillistä vaikuttavuutta mitataan ohjelma-aikaisen aktiivisuuden lisäksi käynnistettyjen hankkeiden ja myönnetyn rahoituksen määrällä sekä hankkeiden tulosten ja panostuksen suhteen arvioinnilla. Syntyneiden uusien tuotekehitys- ja liiketoiminta-avausten määrä ja volyymi, uudet toimintamallit, itsearviointi sekä asiakasja sidosryhmäpalaute ovat keskeisiä KOKO:n tuloksellisuuden mittareita. 4. VETOVOIMA JA IMAGON HALLINTA - toimenpiteet luettavissa matriisina sivulla KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010

14 IV YHTEENVETO Kotkan-Haminan seudun Koheesio- ja kilpailukykyohjelman eli KOKO:n keskeisin tehtävä on elinkeino- sekä seutustrategian jalkauttaminen. Ohjelman tavoitteet ovat elinkeinotoiminnan monipuolistuminen, rakenteiden uudistuminen, kasvuhaluisten pk-yritysten kehittyminen ja lisääntyminen sekä yritysverkostoista syntyvien innovaatioiden muuttuminen liiketoiminnaksi ja työpaikoiksi. Ohjelmalla vaikutetaan seudun kilpailukyvyn kestävään vahvistamiseen. KOKO toimii julkisen ja yksityisen rajapinnalla verkottajana, innoittajana ja taustavaikuttajana. Voimakkaassa rakenteellisessa muutoksessa oleva Kotkan-Haminan seudun KOKO ohjelmoidaan uusien avausten ja yritysten innovaatiotoiminnan alkurahoittajaksi. Seudun toimijoiden välisenä tuotekehitysympäristönä KOKO tarjoaa yrityksille välineen riskinottoon sekä uusien avausten ja kumppanuuksien löytöön. Kansalliset KOKO-verkostot tarjoavat arvokasta kokemustenvaihtoa ja kontakteja toimijoille ja asiakasyrityksille. KOKO:n toimenpidekokonaisuudet ovat hallinnollisten rakenteiden ja julkisen palvelutuotannon uudistaminen, toimintaympäristön uudistaminen, yritysten kilpailukyky sekä vetovoima ja imagon hallinta. Poikkileikkausteemoja ovat ekologisesti kestävä kehitys, verkostot, innovaatiot ja tuotekehitys, ennakointi ja kansainvälistyminen. KOKO valmistelee, kehittää, kokeilee ja testaa seudun, maakunnan ja Kaakkois-Suomen kärkihankkeita sekä niihin liittyviä yhteistoimintamalleja. Ohjelmassa palvellaan tasapainoisesti koko seudun, eli Kotkan, Haminan, Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän kestävää kehitystä. Toimenpiteet koskettavat keskustoja, taajamia, hajaasutusalueita, maaseutumaisia alueita ja itäisen Suomenlahden saaristoa. V KUSTANNUKSET KOKO RAHOITUS YHT. 1. Hallinnolliset rakenteet ja julkisen palvelutuotannon uudistaminen Toimintaympäristön uudistaminen Yritysten kilpailukyky Vetovoima ja imagon hallinta Ohjelman hallinnointi KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle

15 15 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010

16 1. HALLINNOLLISET RAKENTEET / 2. Toimintaympäristön muuttaminen / 3. Yritysten kilpailukyky / 4. Vetovoima ja imagon hallinta TOIMENPITEET 2010 TAVOITE UUDISTUVAT YHTEISTYÖMUODOT JA VERKOSTOT Seutustrategia linjataan elinkeinostrategian ja painopistealojen strategioiden kanssa. Uuden seutustrategian mukaisten hankkeiden valmistelu ja jalkautus KOKO:ssa toukokuusta 2010 eteenpäin. Uuden seutustrategian laadinta ja seutuyhteistyön syventäminen ja kehitys kaakkoissuomalaiseksi verkostoksi. Järjestetään koko Kymenlaakson johtavien luottamushenkilöiden tapaaminen. Valmistellaan ja jalkautetaan Mako:n kärkihankkeita syksyllä 2010, mm. metsäklusterin tuotantorakenteen uudistaminen ja peliklusterin kärkihanke. Käynnistetään pitkäaikainen yhteistyöhanke liittyen Venäjän matkailun kehittämiseen Kouvolan seudun kehittämisyhtiön kanssa vuoden 2010 alusta. Venäjä liiketoimintakeskus Rubiconille luodaan palvelumalli, joka liitetään osaksi seudun PKyritysten kansainvälistymispalveluita. Helsingin, Tampereen ja Kotkan yhteisen Pietarissa toimivan Helsinki-keskuksen hyödyntäminen alueen eduksi täsmennetään. Prime-extranetistä kehitetään sidosryhmätyötä edistävä verkostoitumisen solmukohta. Tiedottamista KOKO:n ja Cursorin toimenpiteistä ja tuloksista päättäjille ja sidosryhmille. Monitasoinen hallinnollinen yhteistyö seutuohjelman, maakuntaohjelman totsun ja yhteistoiminta-alueen välillä. Prime-ekstranetistä verkostoitumisen solmukohta. 2. OPPIVA OHJELMA Tiedotussuunnitelma rakennemuutosviestinnästä päättäjille ja sidosryhmille. Seudun viiden kunnan yhteistyön ja päätöksenteon tueksi tuotetaan selvityksiä ja dataa: mm. ICT-alan yritysten nykytila ja tulevaisuuden toimintaedellytykset, innovaatioiden kaupallistaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon seudullisen yhteistyön syventäminen. Tuotetaan Venäjä-tietoa ja taustaselvityksiä mm. investointipäätösten tueksi. Kulttuurin alojen liiketoiminnan tilastointia kehitetään yhdessä Tilastokeskuksen kanssa. Aktiivinen viestintä. Vertaisoppimismatka, koulutukset, yhteistyöprosessi ja -foorumit toteutetaan osana päättäjien strategisen näkemyksen uudistamista. Käynnistetään Venäjä liiketoimintaosaaja -koulutus yhdessä koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa. Muodostetaan palvelualan keskeisten päätöksentekijöiden yhteistyöfoorumi, jossa jaetaan toimialan kehityksen uusinta tietoa. Aktiivinen viestintä osana prosessia. Selvitysten ja datan tuottaminen päätöksenteon pohjaksi. Päätöksentekijöiden strategisen näkemyksen uudistaminen. 3. PAIKALLINEN ENNAKOINTI Osallistutaan yhteistyökumppanina kunnallisen terveydenhuollon ja hyvinvointipalvelujen prosessien sähköistämiseen. Hankkeistetaan edellämainittuun asiakokonaisuuteen liittyvä projekti ja rekrytoidaan hyvinvointialan ja digitaalisen liiketoiminnan prosesseja ymmärtävä asiantuntija projektipäälliköksi. Ennakointiprosessit yhteistyössä eri toimijoiden kanssa: yritykset, oppilaitokset ja sidosryhmät. Kunnallisen terveydenhuollon ja hyvinvointipalvelujen prosessien sähköistäminen ja tuki terveydenhuollon kampuksen valmistelussa. Selvitykset ja data 4. KUMPPANUUS Laajojen ylimaakunnallisten hankekokonaisuuksien suunnittelu. Verkostoidutaan aktiivisesti Kaakkois-Suomen toimijoiden kanssa sekä painotetaan yritysyhteistyötä. Kaakkois-Suomen ja Luoteis-Venäjän yhteistyöohjelman Corridorin toimintamalli päivitetään ja haetaan rahoitusta sen toiminnan jatkamiseksi. Kehitetään luovien alojen yritysten ja julkisen markkinan yhteistoimintaa kulttuuriohjelman kärkihanketyöskentelyn kautta yhdessä Kouvolan seudun kanssa. Järjestetään kuntien ja yritysten yhteisiä hankintakoulutuksia tavoitteena hankintapolitiikan uudistaminen. Laaditaan suunnitelma matkailun ja tapahtumatuotannon seudullisen johtamisen muutosprosessista, aikatauluista, käytettävistä prosesseista sekä kuntien virka- ja luottamushenkilöiden sitouttamisesta muutosprosessiin. Kotka-Haminan ja Kouvolan yhteistyö public-private toimenpiteissä. Tilaaja/tuottaja -osaamisen vahvistaminen. Kuntien yhteisten markkinointi- ja myyntitoimintojen organisoiminen matkailu-, kulttuuri- ja tapahtumatoiminnassa. Seudun matkailumarkkinoinnin ja -myynnin keskitetty johtaminen. TOIMINTASUUNNITELMAN LÄPILEIKKAUSTEEMAT Ekologisesti kestävä kehitys (erityisesti Suomenlahti), Verkostot, Innovaatiot ja tuotekehitys, Ennakointi sekä Kansainvälistyminen KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle

17 1. Hallinnolliset rakenteet / 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTTAMINEN / 3. Yritysten kilpailukyky / 4. Vetovoima ja imagon hallinta TOIMENPITEET 2010 TAVOITE UUDISTUVAT YHTEISTYÖMUODOT JA VERKOSTOT Rakennemuutosohjelman johtaminen ja viestintä. Kokemusten vaihto muiden alueiden kanssa jatkuu. Varmistetaan riittävät resurssit tärkeille toimintaympäristön muutoksille. Seudun elinkeinostrategian ja Cursorin strategian jalkauttaminen. Energia- ja ympäristöklusterin rakentaminen seudulle kärkenä tuulivoimaloiden valmistus, yhteistyössä Kaakkois-Suomen toimijoiden kesken. Toteutetaan Kaakosta Voimaa -projektia. Suunnitellaan bioenergia-alan hankekokonaisuus. Panostetaan peliklusterin syntymiseen Kaakkois-Suomeen. Laaditaan suunnitelma seudullisen matkailutoiminnan käynnistämiseksi. Kuntien yhteiset markkinointi- ja myyntitoiminnot organisoidaan matkailu-, kulttuuri- ja tapahtumatoiminnassa osaksi Cursoria. Kehitetään kaikkia painopistealoja palvelevaa kansainvälistä yhteistyötä Rubicon Venäjän liiketoimintakeskuksessa ja luovien alojen yritysten T&K-hankkeissa. Huolehditaan tiiviistä yhteistyöstä ja viestinnästä kaupunkiseutusuunnitelmassa. Laaditaan listat ja aikataulut painopistealojen kehitysinvestoinneista. Hyvien kokemusten vaihto kansallisissa MAL- ja innovaatioverkostoissa. Rakennemuutosohjelma ja sen kautta uudistuva elinkeinorakenne ja syntyvät uudet elinkeinoklusterit, kuten tuulivoimaklusteri. Kaupunkiseutusuunnitelman jalkauttaminen (Kaakon suunta) 2. OPPIVA OHJELMA Valmistellaan Tuulivoima-klusterin tarpeisiin liittyvä koulutus LTY:n kanssa. Oppilaitosten ja yritysten yhteistyön parantaminen. Toimitaan Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston (EKAMI) ammatillisessa neuvottelukunnassa. Kehitetään koneistusalan Primus High Tech Oy:n toimintaa sekä hitsaus- ja levytyöalan opetusta osallistumalla Ekamin vetämään hankkeeseen. Järjestetään Venäjän liikekulttuuriin ja neuvottelutaitoihin liittyvää koulutusta ja kielikoulutusta. Jatketaan Kymenlaaksoon erillisen T&K-yhtiön perustamista. Yhtiön osakkaiksi tulevat Cursor Oy, Kouvola Innovation Oy, Kyamk, Helsingin yliopisto ja LTY. Kehitetään oppilaitosyhteistyötä rakentamalla elinkeinostrategian painopistealojen innovaatioympäristöjä ja -verkostoja. Haetaan yhteistyökumppaneita Kouvolan seudulta ja Etelä-Karjalasta. Osallistuminen KOKO:n innovaatio-verkoston toimintaan. Cursorin osallistuminen KOKO-verkostoihin. Sekes ry:n Venäjä-verkoston kokemusten jakaminen. Datariinan toimintamallin kehittäminen ja soveltaminen seudun painopistealoille. Google-sovellusten hyödyntäminen alueen yritysten liiketoiminnassa. Rubiconille haetaan Internet-verkkopalvelun ja tiedottamisen avulla poliittisen tason kumppaneita, palveluntarjoajia ja keskukseen sijoittuvia yrityksiä sekä Suomesta että Venäjältä. ENPI-ohjelman valmistelu ja konseptisuunnittelu Venäjän kumppaneiden kanssa. Open your Business in Finland -palvelun kehittäminen yhteistyössä Sekesin koordinoiman Venäjäverkoston kanssa. Koulutus ja osaaminen Innovaatioympäristöt Verkostotyö ja aloitteellisuus Datariinan toimintamallin kehitys yhdessä Googlen ja Kyamkin kanssa. Venäjän liiketoimintakeskus Rubicon -verkosto 3. PAIKALLINEN ENNAKOINTI Hyvän ennakoinnin kautta luodaan laadukkaita hankkeita. Datariinan toimintaympäristön kokemusten soveltaminen elinkeinostrategian painopistealoille. Edistetään sähköisen asioinnin ja peliteknologian hyödyntämistä myös yritysmaailman ulkopuolella. Edistetään sähköisen asioinnin hyödyntämistä palvelutoimialan yrityksissä mm. verkkomarkkinoinnin- ja myynnin sekä sähköisen asiakkuudenhallinnan käyttöönottoa pk-yrityksissä. MAKO kärkihanke: "Logistiikkaosaamisen ja meritutkimuksen vahvistaminen" valmistelu. Osaamisen kehittäminen ICT:n käyttöönotto Sähköisen asioinnin edistäminen ja pilotointi, järjestelmien integrointi. Logistiikka ja satamien yhteistyö osana "Itämeren tavaravirtojen erikoistunut logistinen palvelukeskus". 4. KUMPPANUUS Suunnitellaan suurempia hankekokonaisuuksia, mukaan lukien kv-hankkeet. Haetaan palvelutoimialan kansallisen tason vetovoimainen investointi public-private -yhteistyössä. Jatketaan yhteistyötä osaamiskeskusten kanssa. Järjestetään seudun maankäyttöhenkilöiden yhteistyökokoukset. Innovatiivisten toimintatapojen hyödyntäminen yhteistyöverkostoissa. Toteutetaan yrittäjyyskasvatusprojekteja yhteistyössä palveluyritysten kanssa. Yrittäjyyskasvatus päiväkodista koulutusjärjestelmän huipulle edistää yrittäjyyttä. Yrittäjyyden edistämiseen otetaan kunnat ja yrittäjäjärjestöt mukaan. Yritysneuvonnan toimijoiden yhteistoiminnan sekä sähköisten palvelujen kehittäminen. 17 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Isot hankkeet puplic & privat -yhteistyössä kuten Datariina III, Rubicon, Vellamo, Luovat alat -keskus. Kunnat sitoutuvat strategiseen seutukaavaan: Merellisyys kaavoituksessa. Prime-ekstranetin hyödyntäminen. Yrittäjyyskasvatus ja -neuvonta.

18 1. Hallinnolliset rakenteet / 2. Toimintaympäristön muuttaminen / 3. YRITYSTEN KILPAILUKYKY / 4. Vetovoima ja imagon hallinta TOIMENPITEET 2010 TAVOITE UUDISTUVAT YHTEISTYÖMUODOT JA VERKOSTOT Laaditaan elinkeinostrategian painopistealuekohtaiset strategiat ja jalkautussuunnitelmat sitouttavavalla prosessilla yhteistyökumppaneiden kanssa. Vastuut, budjetti ja aikataulutus sovitaan monenkeskeisesti. Painopistealojen strategiat valmistuvat 05/2010 mennessä. Tuotetaan viestintää ja järjestetään tilaisuuksia. Elinkeinostrategia ohjaa kehittämistyötä arjessa. Etsitään innovatiivisia toimintamalleja aktiivisesti ja osallistutaan kansallisten verkostojen toimintaan. Synnytetään toimivia yritysverkostoja eri alueiden kesken painopistealoille mm. tuulivoimalaklusterin, metsäklusterin ja koneenrakennusalojen (mukaanlukien sähkö- ja automaatiotekniikka) matkailu- ja tapahtumatuotannon ja luovien alojen palveluyritysten kesken, sekä Rubicon Venäjän liiketoimintakeskuksen palvelujen avulla. Yritysten kilpailukykyä parannetaan edesauttamalla uusien liikeyhteyksien syntyä: järjestetään kontaktitapahtumia ja tiedotetaan Venäjän markkinoiden mahdollisuuksista. Elinkeinostrategian jalkauttaminen, linjauksiin sitouttaminen ja vastuuttaminen. Kansallisten verkostojen anti ja kontaktien jalkauttaminen. 2. OPPIVA OHJELMA Innovaatio- ja tuotekehitystyöskentely painopistealojen rajapinnoilla yrityksissä sekä uusien palvelukonseptien ja markkinainnovaatioiden generointi, kasvuun ja kansainvälisyyteen kannustaminen. Järjestetään tapahtumia, joissa eri alojen yritykset verkotetaan. Autetaan yrityksiä tunnistamaan osaamisensa ja erikoistumaan ja tuetaan T&K-toimintaa. Järjestetään markkinointikoulutuksia, tehdään markkinaselvityksiä sekä myynti- ja markkinointiaineistoa tukemaan T&K-toiminnan edistämistä ja yritysten tuotteiden myynnin kasvamista. Yhteistyötä edistetään yritysten ja oppilaitosten välillä sekä eri alueiden toimijoiden välillä. ICT-osaamisen kehittäminen, soveltaminen ja sähköisten ratkaisujen pilotointi painopistealoilla. Tuetaan kulttuurialoja, matkailua, liikuntaa sekä hyvinvointialoja yhdistäviä innovatiivisia palveluja Kouvolan kanssa. EVA-skenaariot otetaan käyttöön painopistealueiden strategioissa ja avainyrityksissä osana toteutettavaa avainyritysmallia. Strategioiden pohjalta tehdään tarvittavat lisäselvitykset, ja laaditaan toimenpidesuunnitelmat. Rakennetaan yrityksille välineistö kestävän kehityksen hyödyntämiseksi kilpailukykytekijänä. Toimenpiteet tunnistetaan ja hyödynnetään tuotantoprosesseissa, myynnissä ja markkinoinnissa. KOKO tuotekehitysympäristö tarjoaa yrityksille välineen riskinottoon ja uusille avauksille. Elinkeinostrategian skenaarioiden käyttöönotto painopistealastrategioissa. Kestävän kehityksen hyödyntäminen avainyrityksissä. 3. PAIKALLINEN ENNAKOINTI Valmistellaan kv-hankehaut, kuten ENPI ja haetaan kumppanuuksia Euroopasta, Venäjältä, Virosta ja Baltiasta. USA, Kanada, Lähi-Itä ja Kaakkois-Aasia ovat joidenkin painopistealojen kohdealueita. Tuulivoimaklusterin kvkehitys suuntautuu erityisesti Espanjaan ja Saksaan. Painopistealoille tehdään selvityksiä mm. tuotteiden ja palveluiden myyntikanavista sekä etsitään yrityksille kumppaneita ja soveltuvia tuotanto- ja toimistotiloja kohdemaista. Yrityksiä viedään keskeisimpiin myyntitapahtumiin. Luovien alojen kärkiyrityksiä viedään Shanghain maailmannäyttelyyn. Verkostoidutaan aktiivisesti painopistealojen kansainvälisten hankkeiden verkostoissa, joita ovat mm. BTC, Ystävyyskaupunkien elinkeinopoliittinen vuorovaikutus ja Central Baltic -hankkeet. Osallistutaan valikoidusti kansainvälisiin konferensseihin ja seminaareihin: aiheina painopistealojen ja maailmantalouden kehitysnäkymät. Haetaan uusia palveluja ja palveluntarjoajia seudulle sijoittautumista suunnitteleville ja seudun kansainvälistyville yrityksille mm. Cursorin Venäjä-palveluja (esim. sijoittumispalvelut) kehittämällä ja Gateway Office Partners -asiantuntijaverkostoa laajentamalla osana Rubicon-liiketoimintaympäristöä. Kansainvälistyminen: Eurooppa, Venäjä, Viro ja Baltia, Pohjoismaat, USA, Lähi-Itä, Kaakkois-Aasia. Selvitys peliklusteristä ja toiminnan pilotointi Kaakkois-Suomessa. Born-Global yritysten tunnistaminen ja tukeminen. ICT-alan innovaatioiden kaupallistaminen: kysely ideoista yrityksiin ja panostaminen. Logististen ketjujen tunnistaminen ja tarpeiden ennakointi. Yhteistyö Kaakkois-Suomen Osaamiskeskuksen (KOSKE) kanssa. Osallistuminen Forest Industry Future ja Meriklusteri ja älykkäät koneet -ohjelmiin. Yhteistyö Oske (Forest Industry Future, TIME) Luodaan yrityksille palkitsemisjärjestelmä, joka nostaa esiin ekoteot ja toimii maineenrakentajana. Laaditaan kytilanteen kuvaus kestävän kehityksen toimenpiteistä sekä seurantaprosessi. ny- Kestävä kehitys kilpailutekijänä. 4. KUMPPANUUS Kilpailukykyä parannetaan KOKO:n kehittämishankkeiden avulla, yritysten ja toimintaympäristön tarpeiden mukaan. Jaetaan Venäjä-tietoa ja osaamista seudun yritysten käyttöön mm. Rubicon-verkkopalvelulla, Cursorin painopistealojen yhteisiä yrityscaseja toteuttamalla ja yhteisiä yritysmatkoja järjestämällä. Varmistetaan painopistealojen strategisten painopisteiden tavoitteiden ja käytettävissä olevien resurssien realistisuus. Vahvistetaan tunnettavuutta paikallisesti sekä laajennetaan yhteistyötä Kaakkois-Suomen alueella. Haetaan aktiivisesti valituilla ohjelma-aloilla kansainvälisiä yhteyksiä ja luodaan kansainvälistä kilpailukykyä. Varmennetaan hankkeistamalla riittävät kehittämisresussit vuosille Yritysten kasvutarpeiden pohjalta laaditaan sekä yksittäisten avainyritysten kehittämisohjelmia että monen yrityksen kumppanuuteen perustuvia tuotekehityshankkeita. Toimenpiteisiin panostetaan hankesalkusta. Rahoituksen haku ja mittavien keskeisimpien hankekokonaisuuksien valmistelu. Cursorin painopistealatyö ja sen kautta solmittavat kumppanuudet. Elinkeinostrategian toimenpiteiden toteuttamimen. 5 hankekokonaisuutta* * Logistiikan kilpailukyky, palvelut sisältäen luovat alat ja matkailun, tuulivoimaklusterin rakentaminen, Rubicon, ICT/digitaalinen liiketoiminta (Datariina/Google) Koske-yhteistyö. KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle

19 1. Hallinnolliset rakenteet / 2. Toimintaympäristön muuttaminen / 3. Yritysten kilpailukyky / 4. VETOVOIMA JA IMAGON HALLINTA TOIMENPITEET 2010 TAVOITE UUDISTUVAT YHTEISTYÖMUODOT JA VERKOSTOT Energia- ja ympäristöklusterin rakentuminen hyödynnetään seudun maineen uudistamistyössä. KOKO:sta panostetaan ammattimaisen viestinnän suunniteluun ja seudun toimijoiden sitouttamiseen yhteisten viestien levittämiseen. Seudun menestystarinoista kerrotaan mm. Cursor Newsin, seminaarien, lehdistötiedotteiden ja myyntikampanjoiden avulla. Kuntien yhteiset markkinointi- ja myyntitoiminnot organisoidaan matkailu-, kulttuuri- ja tapahtumatoiminnassa osaksi Cursoria. Laaditaan Luovat alat -yrityskeskuksen toimintasuunnitelma ja toteutetaan ennakkomarkkinointi osana Kotkan Kantasataman kehittämistä yhdessä Rubicon-hankkeen kanssa. Uuden infrastruktuurin mm. Kotkan Kantasataman, tuulivoiman sekä kestävän kehityksen luomien toimintaedellytysten hyödyntäminen brandityössä Kaupunkiseutusuunnitelman jalkauttamisen sisältöön vaikuttaminen. Seutustrategian valmistuminen ja toteutuksen alkuvaiheen tukeminen. Teollisuuspaikkakuntien identiteetin ja maineen uusi sisältö: 1. Ympäristö, tuulivoima ja uusiutuvat polttoaineet Teollisuuspaikkakuntien identiteetin ja maineen uusi sisältö: 2. Kulttuuri-, rannikko- ja tapahtumamatkailu Teollisuuspaikkakuntien identiteetin ja maineen uusi sisältö: 3. Laadukas merenranta-asuminen kaupungeissa ja tilaa temmeltää maaseudulla. 2. OPPIVA OHJELMA Sitoutetaan yritykset ja yhteisöt yhteistyöhön osaamisen kehittämisessä. Panostetaan aktiivisten toimijoiden välille syntyvien liiketoimintaverkostojen kehittämiseen. Panostetaan olemassa olevien yritysten innovaatioiden tuotteistamiseen. Etsitään oikeat myyntikanavat tuotteistetuille palveluille etupäässä sähköisiä kanavia hyödyntäen. Järjestetään seudun osaamisaloista valituille kohderyhmille business-to-business -tapahtumia, joiden tarkoituksena on synnyttää uusia kumppanuuksia ja uutta liiketoimintaa. Etsitään uusia yhteistyökumppaneita muista maakunnista. Haetaan sitoutuminen palvelutoimialan vähintään kansallisen tason vetovoimatekijän investointiin public-private yhteistyössä. Seudun vahvuuksia ja Venäjä-brandiä markkinoidaan kohdennetusti valituille kohderyhmille, joille myös järjestetään kohdennettuja BtoB -tapahtumia, verkostoitumistilaisuuksia jne. Muuttajan Palvelut tuottavat tarvittaessa osaajarekrytointikampanjoita seudun yrityksille osana rakennemuutostyötä. Palveluiden kehittäminen Seudun yhteinen matkailukeskittymä Muuttajan palvelut/osaajarekrytointi 3. PAIKALLINEN ENNAKOINTI -sivuston tunnettuutta lisätään ja sivustolle tuotetaan venäjänkielistä materiaalia. Muuttajan palvelut osallistuu Oma Koti messuille ja tuottaa mm. seutua myönteisesti esittelevän lehden. Jatketaan seudun maankäyttöhenkilöiden yhteistapaamisia. Kartoitetaan mahdollisia paluumuuttajia. Markkinoidaan ICT-yritysten menestyksen avaintekijöitä myös kansallisesti. Hyvinvointikampuksen toteutusedellytysten selvittäminen. DigiService-hankkeen hyödyntäminen. Edistetään Kotka-Sillamäki-Ustluga laivalinjan toteutumista suunnittelemalla laivalinjaa tukevaa markkinointi- ja myyntiverkostoa Itä-Suomen maakuntien välille. Osallistutaan tulevan E18-moottoritien liittymien opastus yms. yritysten näkyvyyteen liittyvien kokonaisuuksien suunnitteluun. Kehitetään matkailun sähköisen viestinnän kokonaisvaltaisia viestintäjärjestelmää. Hyödynnetään sosiaalista mediaa painopistealueiden viestinnässä. Viestitään seudullisista menestystarinoista. Muuttajan palvelut, seutu Sairaanhoitopiirin profiilin nosto tavoitteena lääkäri- ja hoitajarekrytointi. Saavutettavuuden parantaminen Viestintä ja sitouttaminen 4. KUMPPANUUS Seutukäräjät-tapahtuman roolia keskustelun avaajana kehitetään. Vahvistetaan Datariinan verkostovaikutuksia ja pyritään laajentamaan verkostoa. Kansallisesti markkinoidaan Datariinan innovaatioympäristön toimintamallia, jota käytetään yhtenä Rubiconin toimintamallina. Vahvistetaan seudun Venäjä-imagoa ja PK-yritysten ja niiden yhteistyökumppaneiden toimintaa järjestämällä verkostoitumistilaisuus. Laaditaan maakunnallinen toimintasuunnitelma Turku 2011 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumiin osallistumisesta. Vahvistetaan kymi.fi-sivustoa maakunnallisena matkailuportaalina ja matkailutuotteiden myyntikanavana. Intergroidaan kymi.fi-sivusto maakunnalliseen VisitFinland-maaportaaliin. Seutukäräjät Laaja seudun sidosryhmätyötä edistävä yhteistyö Matkailun sähköiset palvelut 19 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010

20 KOKO KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Kotkan-Haminan seudun ohjelma-asiakirja KOKO 2010 2013. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä

Kotkan-Haminan seudun ohjelma-asiakirja KOKO 2010 2013. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä Kotkan-Haminan seudun ohjelma-asiakirja KOKO 2010 2013 Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä Kotkan-Haminan seudun KOKO 2010 2013 2 Sisällysluettelo 1. Ohjelmaehdotuksen vastaavuus alueen kehittämisen

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 2.9.2016 ERM ennakoidun rakennemuutoksen varautumissuunnitelma Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) hallinta tarkoittaa elinkeinoja aktiivisesti uudistavaa

Lisätiedot

Kotkan Haminan seutusopimus

Kotkan Haminan seutusopimus Kotkan Haminan seutusopimus Kotkan Haminan seudun seutuvaltuusto 19.8.2013 Kotkan kaupunginvaltuusto 12.11.2013 Haminan kaupunginvaltuusto 15.10.2013 Miehikkälän kunnanvaltuusto 30.9.2013 Pyhtään kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN Rauli Sorvari koulutuspäällikkö Keski-Suomen liitto Maakuntasuunnitelman linjaukset Aikuiskoulutuksella tuetaan työyhteisöjen kykyä uudistua ja kehittyä.

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Jarno Turunen Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Lieksa 20.5.2014 Strateginen sitoutuminen ja visio Pohjois-Karjalan strategia

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki

Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki 19.11.2015 Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Hankkeen toimenpiteet MIKSI?: Päijät-Hämeen maakuntaohjelmassa

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

MAAKUNTAOHJELMAN LAADINTA

MAAKUNTAOHJELMAN LAADINTA 7.3.2017 MAAKUNTAOHJELMAN 2018 2021 LAADINTA Maakuntaohjelmat laaditaan nyt voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti, mutta laadinnan yhteydessä seurataan maakuntauudistuksen etenemistä ja otetaan se huomioon

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Russia Business Point -hanke

Russia Business Point -hanke Russia Business Point -hanke 1.9.2015 31.8.2017 Hankkeen budjetti ja kohderyhmä Kokonaisbudjetti 220.000 Rahoittajana Hämeen liitto (EAKR), hallinnoijana Linnan Kehitys Oy Hankkeessa mukana yhteistyökumppaneina:

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2018 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Osaaminen ja innovaatiot

Osaaminen ja innovaatiot Osaaminen ja innovaatiot "Yhtenä ohjelman tärkeimmistä tavoitteista on tukea ja edistää uuden teknologian käyttöönottoa. Kullekin kehityshankkeelle pyritään löytämään kumppaniksi hanke, jossa uutta tietämystä

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014 Tea Laitimo Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Perustettu vuonna 1982, alansa pioneeri Osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti Palvelua

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Luovien alojen kehittämisfoorumi Rakennerahasto-ohjelman rakenne Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 1. Pk-yritysten kilpailukyky Uuden liiketoiminnan luominen Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/lehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Yritysten

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2017 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus-

Lisätiedot

Pyydettynä lausuntonaan esittää Kuhmon kaupunki Pohjois-Pohjanmaan liitolle edellä tarkoitetusta luonnoksesta seuraavaa:

Pyydettynä lausuntonaan esittää Kuhmon kaupunki Pohjois-Pohjanmaan liitolle edellä tarkoitetusta luonnoksesta seuraavaa: Yksikkö Kuhmossa..2006 Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A 90100 OULU Viite: Pohjois-Pohjanmaan liiton esittämä lausuntopyyntö Asia: LAUSUNTO POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKKASTRATEGIAN JA LOGISTIIKAN

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 PIRKANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA Pirkanmaan visio Vuonna 2025 Pirkanmaa on vauras, rohkeasti uudistumiskykyinen, osaamista hyödyntävä kasvumaakunta. Pirkanmaalla

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelman rakentuminen

Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelman rakentuminen Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti Valtuustokaudelle 2013 2016 Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelman rakentuminen Hankkeen työ- ja ohjausryhmän työskentely Asukas- ja järjestötapaamiset

Lisätiedot

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 9.9.2013 PÖYTÄKIRJA Nro 9/2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 9.9.2013 kello 12.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Eagle-talo 3. krs., Kyminlinnantie 6, Kotka 90 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ohjelmakauden EAKR ja ESR tilanne. Kymenlaakson Liitto Jussi Lehtinen Maakuntavaltuusto

Ohjelmakauden EAKR ja ESR tilanne. Kymenlaakson Liitto Jussi Lehtinen Maakuntavaltuusto Ohjelmakauden 2007 2013 EAKR ja ESR tilanne Kymenlaakson Liitto Jussi Lehtinen Maakuntavaltuusto 15.12.2014 Kymenlaakson liiton EAKR hanketoiminta ohjelmakaudella 2007 2013 Ohjelmakaudella rahoitusta myönnettiin

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeinojen kehittäminen

Keski-Suomen elinkeinojen kehittäminen Keski-Suomen elinkeinojen kehittäminen 2007-2013 Klusterit kärkeen Veli-Pekka Päivänen 28.11.2007 Keski-Suomen klusteriperusteinen kehittäminen Klusteri (engl. cluster, suomeksi myös ryväs) yleisterminä

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa Timo Vesiluoma 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi.

Lisätiedot

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Jarmo Jokinen 28.11.2017 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest. SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.fi 040-585 1772 JOHDANTO Etelä-Pohjanmaalla asuu 4 % Suomen väestöstä Alueella

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Salon seudun KOKO. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010. Maakunnan kehittämisraha Projektisuunnitelma

Salon seudun KOKO. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010. Maakunnan kehittämisraha Projektisuunnitelma 1(7) Salon seudun KOKO Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010 Maakunnan kehittämisraha Projektisuunnitelma 2(7) Hankkeen nimi Salon seudun KOKO Tiivistelmä Salon seudun KOKO:n tärkein tehtävä on rakentaa

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 3 Käsittelyjärjestys...3

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 3 Käsittelyjärjestys...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 27.1.2012 PÖYTÄKIRJA Nro 1/2012 KOKOUSAIKA Perjantai 27.1.2012 klo 14 15.30 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, Kotka, 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut SeutuYP koordinaattoreiden työkokous Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 1. Raahen

Lisätiedot

RUOKATURVALLISUUSRATKAISUT Viennin vauhdittajina. Jukka Lähteenkorva 8.9.2014

RUOKATURVALLISUUSRATKAISUT Viennin vauhdittajina. Jukka Lähteenkorva 8.9.2014 RUOKATURVALLISUUSRATKAISUT Viennin vauhdittajina Jukka Lähteenkorva 8.9.2014 HANKKEEN TAVOITTEET Tavoitteena on avata markkinoita innovatiivisille ratkaisuille ja yhteistoimintamalleille, joilla yritykset

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Ruoka-Kouvola: Kumppanuuspöytätyöskentelyn

Ruoka-Kouvola: Kumppanuuspöytätyöskentelyn Ruoka-Kouvola: Kumppanuuspöytätyöskentelyn 2013 2014 tuloksia Manu Rantanen ja Torsti Hyyryläinen 2.9.2015 Kartano Koskenranta RUOKA-ALAN GLOBAALIT JA KYMENLAAKSOLAISET KEHITYSSUUNNAT www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot

Rakennemuutos, Salo. Tommi Virtanen Yrityssalo Oy 20.3.2013

Rakennemuutos, Salo. Tommi Virtanen Yrityssalo Oy 20.3.2013 Rakennemuutos, Salo 21.3.2013 Tommi Virtanen Yrityssalo Oy Tommi Virtanen ÄKILLINEN RAKENNEMUUTOS Salo nimettiin äkillisen rakennemuutoksen alueeksi 16.9.2009 2008-2009 Salon seudulta hävisi noin 2 000

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen Tekesin kuulumiset 24.01.2017 Linkosuon Leipomo Nuppu Rouhiainen 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa kohti kansainvälisiä markkinoita. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

MISSION POSSIBLE. Kouvola Innovation Oy

MISSION POSSIBLE. Kouvola Innovation Oy MISSION POSSIBLE Kouvola Innovation Oy 2018-2020 KAUPUNGIN ELINVOIMAPOLITIIKKA YRITTÄJÄASIAKAS RAHTIKYLÄ BIOLAAKSO VISITKOUVOLA PALVELUT JA PAINOPISTEALUEET ALKAVAN YRITYKSEN PALVELUT TOIMIVAN YRITYKSEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 25.10.2013

Lisätiedot

Parasta kasvua vuosille 2016-2019

Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Vuonna 2012 valmistui Joensuun seudun kasvustrategia. Maailman muuttuessa kasvustrategiankin on muututtava vastaamaan nykypäivää ja tulevaisuutta. Kasvustrategian tarkennus

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Kulttuurin edistäminen www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään) Poliittisen ohjauksen näkökulmasta (mitä kansan valitsemat

Lisätiedot

KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto

KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto 29.11.2010 KOKO RUSSIA Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto KOKO, alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma, on Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoima alueiden kilpailukyvyn edistämiseen

Lisätiedot

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa.

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. Taustatekijät 1. Maailmantalouden

Lisätiedot

Innovaatiosetelin pilotointi Tampereen seudulla

Innovaatiosetelin pilotointi Tampereen seudulla Innovaatiosetelin pilotointi Tampereen seudulla 2016-2017 pilotoidaan konkreettisesti innovaatioseteliä pkyritysten kanssa yhteistyössä rakennetaan digitaalinen palvelualusta seteleiden hakemiseksi, myöntämiseksi

Lisätiedot

Yrittäjyysohjelma 2014-15. Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta

Yrittäjyysohjelma 2014-15. Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta Yrittäjyysohjelma 2014-15 Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta Teknologiateollisuuden yrittäjyysohjelma Ohjelma on Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunnan kannanotto teollisuuden toimintaedellytysten

Lisätiedot

Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013

Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013 Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013 Cleantechin strateginen ohjelma CSO:n strategisia avainteemoja ovat: 1. Strateginen

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

AIKO-hankelomake. Hankkeen toteuttaja:kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kyamk Oy ( alkaen Xamk Oy)

AIKO-hankelomake. Hankkeen toteuttaja:kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kyamk Oy ( alkaen Xamk Oy) Hankkeen nimi: Älykäs satama Kymenlaakson innovaatioveturina KYM1 Hankkeen aloitusajankohta: 1.10.2016 Hankkeen päättymisajankohta:31.5.2017 Hankkeen toteuttaja:kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kyamk Oy

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR 15.2.2007 Terttu Väänänen Pohjois-Suomen ohjelma- -alue Asukasluku: 634 472 as. Pinta-ala: 133 580 km2 Maakunnat:

Lisätiedot

Interreg Pohjoinen 2014-2020

Interreg Pohjoinen 2014-2020 Interreg Pohjoinen 2014-2020 Osa-alue Nord ja osa-alue Sápmi Toimintalinjat Ohjelmabudjetti = n. 76 MEUR! 8,6% 29,1% EU-varat n. 39 MEUR IR-varat n. 8 MEUR Vastinrahoitus n. 29 MEUR 29,1% 33,3% Tutkimus

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA 1. Keravan kaupungin visio KERAVA ON METROPOLIALUEEN KÄRJESSÄ KULKEVA, VETO-VOIMAINEN, ROHKEA, MENESTYVÄ JA UUTTA LUOVA KAUPUNKI, JOSSA PALVELUT JA LUONTO OVAT JOKAISTA LÄHELLÄ Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI,

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Alueelliset innovaatiot ja kokeilut - AIKO. MYR Aluekehitysjohtaja Jussi Lehtinen

Kymenlaakson Liitto. Alueelliset innovaatiot ja kokeilut - AIKO. MYR Aluekehitysjohtaja Jussi Lehtinen Kymenlaakson Liitto Alueelliset innovaatiot ja kokeilut - AIKO MYR 10.2.2016 Aluekehitysjohtaja Jussi Lehtinen Tausta ja tavoitteet Osa hallituksen kilpailukykypakettia Hallitus tukee kaupunkiseutujen

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus 21.11.2012 Paukkuja uuden kasvun aikaansaamiseksi uusien kasvuyritysten

Lisätiedot