KOKO KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKO 2010 2013. KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä"

Transkriptio

1 KOKO KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä

2 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle

3 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 KOKO Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä KOKO-alue: Kotkan-Haminan seutu Hakija: Cursor Oy, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Maakuntaliitto, jolta rahoitusta haetaan: Kymenlaakson liitto I Tiivistelmä: KOKO esittely ja ohjelman tavoitteet, sivu 4 II Vastuut, yhteistyön organisoiminen ja päätöksenteko, sivu 5 III Ohjelman toimenpidekokonaisuudet 1 5, sivut 5 13 IV Yhteenveto, sivu 14 V Kustannukset, sivu 14 Matriisit, sivut KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010

4 I Tiivistelmä: KOKO esittely ja ohjelman tavoitteet 1. Kotkan-Haminan seudun KOKO:n esittely ja ohjelman tavoitteet Kotkan-Haminan seudun Koheesio- ja kilpailukykyohjelman eli KOKO:n keskeisin tehtävä on elinkeinostrategian jalkauttaminen. Elinkeinostrategia tuotettiin alueen vahvuuksien pohjalta laajan sitouttavan prosessin kautta. KOKO:lla vaikutetaan seudun kilpailukyvyn kestävään vahvistamiseen. Tässä korostuvat hallinnollisten rakenteiden ja julkisen palvelutuotannon uudistaminen, toimintaympäristön uudistaminen, yritysten kilpailukyky sekä vetovoima ja imagon hallinta. Poikkileikkausteemoina ovat ekologisesti kestävä kehitys, verkostot, innovaatiot ja tuotekehitys, ennakointi ja kansainvälistyminen. Ohjelmassa pyritään tasapainoisesti koko seudun eli Kotkan, Haminan, Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän alueiden kestävään kehitykseen. Toimenpiteet koskettavat keskustoja, taajamia, haja-asutusalueita, maaseutumaisia alueita ja itäisen Suomenlahden saaristoa. Seudun elinkeinostrategiaan määritellyt valinnat perustuvat laajapohjaiseen seudun toimijoiden yhteistyöhön sekä Synocus Groupin konseptilla analysoituihin alueen vahvuuksiin. Kotkan-Haminan seudun globaalit, kansalliset ja maakunnalliset vahvuudet sekä KOKO:n rooli niiden vahvistamisessa määritettiin prosessissa. Paikallinen strateginen yhteistyö, alueen toimijoiden sitoutuminen ohjelman toteuttamiseen sekä KOKO:n rooli osana ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuutta, kuten suhde maakunta-ohjelmaan suunniteltiin vahvistettaessa ohjelmaa. Toimenpidekokonaisuudet organisoituvat eräänlaiseksi tuotekehitysympäristöksi Cursorin ja yhteistyökumppaneiden kesken. KOKO valmistelee, kehittää, kokeilee ja testaa seudun, maakunnan ja Kaakkois-Suomen kärkihankkeita sekä niihin liittyviä yhteistoimintamalleja. Yhteistyötä tehdään tiiviisti mm. Kouvolan seudun sekä Lappeenranta-Imatra KOKO:jen kanssa. KOKO tukee Kymenlaakson liiton syyskuussa 2009 käynnistynyttä Maakuntaohjelman kehittäminen osana aluehallinnon uudistamista eli MAKO-kehitystyötä, jolla uudistetaan maakuntaohjelman ja sen toteuttamissuunnitelman laadintaa ja sisältöä. Tavoitteena on saada aikaan entistä suurempia ja vaikuttavampia monenkeskisiä hankekokonaisuuksia maakunnan, uuden yhteistoiminta-alueen ja vielä laajemmin eri maakuntien ja KOKOalueiden kesken. Kansallisista KOKO-verkostoista Kotka-Hamina on ilmoittautunut Innovaatioympäristöt-, Hyvinvointi-, Luovat alat ja kulttuuri-, Matkailu-, Kansainvälistyminen- Maankäyttö, asuminen ja liikenne (MAL)- ja Demografisesti haasteelliset alueet -verkostoihin (DEMO). KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle

5 II Vastuut, yhteistyön organisoiminen ja päätöksenteko Kotkan-Haminan seudun KOKO-ohjelman vastuullinen päätoteuttaja on Cursor Oy. Ohjelmaa toteutetaan yhteistyönä kaupunki- ja maaseututoimijoiden, saaristotoimijoiden sekä toisaalta pienten ja suurten toimijoiden kanssa. Kunnat, kuntien maaseututoimijat, Sepra ry, Pro Agria ja Kotkan saaristotoimikunta ovat keskeisiä kumppaneita. Päätöksentekoelimenä ja ohjausryhmänä toimii seutuvaliokunta, jonka muodostavat seudun kaupunkien ja kuntien johtajat. Lisäksi seutuvaltuuston puheenjohtajisto osallistuu kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Aktiivinen yhteistyöhakuisuus ja osallistava työskentelykulttuuri määräävät KOKO:n toimenpiteiden käytäntöön saattamista. Vastuut ja aikataulut määritellään kullekin kokonaisuudelle niiden käynnistyessä. III Ohjelman toimenpidekokonaisuudet OHJELMAN TOIMENPIDEKOKONAISUUDET 1. Hallinnolliset rakenteet ja julkisen palvelutuotannon uudistaminen 2. Toimintaympäristön uudistaminen 3. Yritysten kilpailukyky 4. Vetovoima ja imagon hallinta 5. Ohjelman hallinnointi POIKKILEIKKAUSTEEMAT ekologisesti kestävä kehitys (erityisesti Suomenlahti) verkostot, innovaatiot ja tuotekehitys ennakointi ja kansainvälistyminen 5 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010

6 1. HALLINNOLLISET RAKENTEET JA JULKISEN PALVELUTUOTANNON UUDISTAMINEN Toimenpidekokonaisuuden tavoitteena on seutuyhteistyön syventäminen ja kehittäminen kaakkoissuomalaiseksi aluekehitystä edistäväksi verkostoksi. KOKO:ssa valmistellaan jalkautettavia hankkeita, mm. Maakuntaohjelmatyön uudistamisen eli MAKOn kärkihankkeita, joissa myös julkiset kumppanit ovat keskeisiä. KOKO:ssa jalkautetaan toukokuussa 2010 valmistuvan uuden seutustrategian mukaisia hankkeita syksystä 2010 lähtien. Seutustrategia työssä huomioidaan Paras- ja Alku-hankkeiden kokemukset, väestön ikääntyminen, äkillinen rakennemuutos, vallitseva taloudellinen tilanne sekä kestävän kehityksen asettamat reunaehdot. Samalla tarkistetaan uudelleen roolit ja vastuut peruskuntien, seudun, maakunnan sekä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan muodostaman yhteistoiminta-alueen tasoilla. Seudun viiden kunnan yhteistyöperinteitä tiivistetään vuoden 2010 aikana. Kuntien luonnollista yhdistymistä edesautetaan ja palvelurakenteiden uudistumista ja tehokkuuden lisäämistä vauhditetaan tuottamalla selvityksiä ja dataa päätöksenteon pohjaksi. Sosiaali- ja terveydenhoidon seudullista yhteistyötä syvennetään seudun tahtotilan mukaisesti. Päättäjien strategista näkemystä uudistetaan ja vahvistetaan ja päätöksentekokykyä parannetaan koulutuksen, yhteistyöprosessien, valittuun Euroopan maahan suuntautuvan vertaisoppimismatkan sekä yhteistyöfoorumeiden avulla. Laajasta seudun sidosryhmätyötä edistävästä Primeextranetista kehitetään toimiva verkostoitumisen solmukohta. Seutukäräjien järjestämistä jatketaan ja niiden roolia keskustelun avaajana kehitetään. Samalla kehitetään public-private yhteistyötä ja parannetaan yritysten valmiuksia vahvistaa rooliaan perinteisten kuntapalveluiden tuottajana. Tilaaja-tuottaja osaamista vahvistetaan ja uudistetaan hankintapolitiikkaa järjestämällä kuntien ja yritysten yhteisiä hankintakoulutuksia. Kumppanuus Kotka-Haminan ja Kouvolan välillä jatkuu ja syvenee KOKO:n ja sen verkostojen sekä seutujen elinkeinopoliittisten hankkeiden myötä. Koko Kymenlaakson kumppanuutta ja luottamusta rakennetaan vuonna 2010 Kotkan-Haminan seudun järjestämällä koko Kymenlaakson johtavien luottamushenkilöiden tapaamisella. Hallinnollisia rakenteita ja julkisen palvelutuotannon uudistamista toteutetaan Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategiasta nousevien painopistealueiden mukaisesti: TEKNOLOGIA Metsäklusteri, Energia- ja ympäristöala sekä kemianteollisuus Vuoden 2010 aikana teknologia-painopisteala kohtaa haasteenaan rakennemuutosviestinnän läpiviemisen. Päättäjille ja sidosryhmille laaditaan tiedotussuunnitelma. Puhtaan energian ja ympäristöteknologian tuotanto- ja tutkimushankekokonaisuuteen on jo syntynyt malliksi Kaakkoissuomalainen yhteishanke Kaakosta Voimaa, joka sai päärahoituksensa äkillisen rakennemuutoksen reservistä. Parhaillaan on idea-asteella myös mm. metsäklusterin tuotantorakenteen uudistamisen yhteishanke. PALVELUT Matkailu, Digitaalinen liiketoiminta, Hyvinvointi- ja terveyspalvelut, Luovat alat Vuonna 2010 merkittävin muutosprosessi on uudessa elinkeinostrategiassa linjattu Cursorin roolin merkittävä vahvistuminen seudun vetovoimaisuuden ja erityisesti matkailun johtamisen osalta. Linjauksen mukaan Cursor tulee ohjaamaan seudun yhteistä markkinointi- ja myyntitoimintaa matkailu-, kulttuuri- ja tapahtumatoiminnassa Muuttajan palveluiden ja yritysmarkkinoinnin lisäksi. Tämän muutosprosessin suunnittelu, toimijoiden sitouttaminen ja muutoksen johtaminen panostetaan KOKO:sta. Kaakkois-Suomen kehittämistoimijoiden välisen yhteistyön keihäänkärkenä haetaan rahoitus vuoden 2010 vuoden alusta pitkäaikaiselle yhteistyöhankkeelle liittyen Venäjän matkailun kehittämiseen. Kaakkoissuomalaisten toimijoiden yhteisen peliklusterin kehittämiseen liittyvä kärkihankevalmistelu resursoidaan KOKO:sta. Seudullisten palvelujen toiminnallisuuteen kiinnitetään huomiota ja palveluja, kuten sähköistä asiointia ja terveydenhuollon palveluja modernisoidaan. Digitaalisen liiketoimintakeskuksen Datariinan toimintaympäristöä kehitetään ja hyödynnetään innovaatioiden kaupallistamisessa. Verkostotoimintamallia viedään KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle

7 eteenpäin. Avoimet yhteisöt ja tiedonjakaminen ovat toiminnan pilareita. Toteutetaan selvitykset ICT-yritysten nykytilasta sekä tulevaisuuden toimintaedellytyksistä. Selvitysprosessin aikana edistetään innovatiivista yrityskulttuuria alueella. Luovien alojen yritysten ja julkisen markkinan yhteistoimintaa kehitetään Kymenlaakson kulttuuriohjelman kärkihanketyöskentelyn kautta. Kärkihankkeita valmistellaan ja toteutetaan yhdessä Kouvolan seudun kanssa. Erityishuomio kohdistetaan public-private -yhteistyöverkostojen laajentamiseen ja yhteistyön syventämiseen. Yhteistyötä tehdään myös tilastokeskuksen kanssa kulttuurin alojen liiketoiminnan tilastoinnin kehittämiseksi. VENÄJÄ LIIKETOIMINTA Kotkan-Haminan seudulle Venäjä on erityinen painopistealue. Venäjä-yhteistyön ja liiketoiminnan välineeksi perustetaan liiketoimintakeskus Rubicon, osana Kotkan Kantasataman kehittämisen kokonaisuutta. Rubiconin ympärille luodaan laaja Venäjä-toimijoiden verkosto, minkä avulla seudullisia kansainvälistyviä yrityksiä ja alueelle sijoittuvia yrityksiä voidaan palvella entistä tehokkaammin. Vuoden 2010 aikana Rubiconille luodaan palvelumalli, joka liitetään osaksi Kotka-Haminan -seudun pk-yritysten kansainvälistymispalveluja. Rubicon-verkosto tulee uudistamaan seudullisten yritysten toimintaympäristöä, ja sillä tulee olemaan myös kansallista vaikutusta. Rubiconin lisäksi Cursorin, Palmenian ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä järjestettävä Venäjä liiketoimintaosaaja koulutus käynnistetään. Pietarissa toimivan Helsinki-keskuksen ja Kaakkois-Suomen ja Luoteis-Venäjän yhteistyöohjelman Corridorin toiminta- ja palvelumallit päivitetään. 1. HALLINNOLLISET RAKENTEET JA JULKISEN PALVELUTUOTANNON UUDISTAMINEN - toimenpiteet luettavissa matriisina sivulla 16 7 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010

8 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN UUDISTAMINEN Rakennemuutosohjelma on myös vuonna 2010 keskeisin työväline sekä nopeassa, reaktiivisessa äkilliseen rakennemuutokseen reagoinnissa, että pitkäjänteisessä ja proaktiivisessa jatkuvaan rakenteelliseen muutokseen varautumisessa. Ohjelma tukee elinkeinorakenteen uudistumista sekä uusien elinkeinoklustereiden, kuten tuulivoimaklusterin, hallittua synnyttämistä. Cursor Oy koordinoi Kotkan-Haminan seudun rakennemuutosohjelman toteuttamista. Vuonna 2008 Kotkan- Haminan seutu kohtasi voimakkaan rakennemuutoksen Stora Enson lopettaessa Summan tehtaan toiminnan ja supistaessa muuta toimintaa seudulla. Välittömät ja välilliset vaikutukset koskettivat yli 1500 työpaikkaa. Metsäklusterin alasajo jatkuu ja samalla seutua koettelee yleinen taloudellinen taantuma. Viimeisimpänä suoneniskuna seudulla on OI:n lasitehtaan lopettamisilmoitus, joka jättää työttömäksi suoraan noin 115 ja välillisesti vähintään saman verran ihmisiä. Winwind Oy:n etabloituminen Haminaan julkistettiin Tämä tarkoittaa käytännössä uuden tuulivoimaan perustuvan energia- ja ympäristöklusterin luomista seudulle WinWindin toimiessa alkuvaiheen vetoyrityksenä ja kriittisen massan tuojana. Google päätti helmikuussa 2009 sijoittaa palvelinkeskuksensa Summan toimintansa päättäneeseen paperitehtaaseen ja investoida seudulle n. 200 M. Molemmat etabloitumiset luovat uskoa tulevaisuuteen ja osoittavat seudulla kehitetyn rakennemuutokseen reagointimallin toimivuuden. Logistiikassa korostuu koko kuljetusketjun ja sen ääripäiden tarpeiden ymmärtäminen, siihen liittyvä kustannustehokkuus ja lisäarvopalvelujen ja sovellusten kehittäminen. Lisäksi satama- ja väyläpalvelut sekä alueen turvallisuus-brändäys ovat työlistalla. MAKO-kärkihanke Logistiikkaosaamisen ja meritutkimuksen vahvistaminen -valmistelu resursoidaan KOKO:sta. Kaupunkiseutusuunnitelman jalkauttaminen toteutuu erillisrahoituksella. KOKO:ssa huolehditaan tiiviistä yhteistyöstä ja viestinnästä sen prosessien kanssa. Kansalliset MAL- ja Innovaatioverkostot edesauttavat hyvien kokemusten vaihtoa. Kaiken kehitystoiminnan pohjalla on toimiva yrittäjyyskasvatus alkaen päiväkodeista ja jatkuen koko koulutusjärjestelmän huipulle. Yritysten perustannasta sekä kaikkien yritysten yrityspalveluista huolehditaan järjestelmällisesti. KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle

9 Toimintaympäristön uudistamista toteutetaan Kotkan- Haminan seudun elinkeinostrategiasta nousevien painopistealueiden mukaisesti: TEKNOLOGIA Metsäklusteri, Energia- ja ympäristöala sekä kemianteollisuus Teknologia-painopistealalla rakennemuutosohjelman johtaminen ja ohjelman hyvien käytäntöjen jalkauttamien muille toimijoille on ensiarvoisen tärkeätä. Tätä työtä tehdään mm. järjestämällä seminaareja rakennemuutoksesta ja rakennemuutosohjelman toteutuksesta. Keskeiset toimenpiteet ovat energia- ja ympäristöklusterin rakentaminen seudulle kärkenä tuulivoimaloiden valmistus ja siihen liittyvä alihankinta-, suunnittelu- ja projektitoiminta. Yhteistyö tehdään kaikkien Kaakkois- Suomen toimijoiden kesken vahvemman ja kilpailukyisemmän kokonaisuuden aikaansaamiseksi. Käytännön toteutus tapahtuu Kaakosta Voimaa -projektissa, jossa suunnitellaan ja valmistellaan myös bioenergia-alaan liittyvä vastaava hankekokonaisuus. Merkittävä painopistealue on myös oppilaitosyhteistyön jatkuva parantaminen yritysrajapinnassa. Tätä työtä tehdään mm. olemalla jäsenenä Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston EKAMIn ammatillisessa neuvottelukunnassa sekä osallistumalla EKAMIn vetämiin hankkeisiin, joissa kehitetään koneistusalan oppimisympäristön toimintaa sekä myös hitsaus- ja levytyöalan opetusta. PALVELUT Matkailu, Digitaalinen liiketoiminta, Hyvinvointi- ja terveyspalvelut, Luovat alat Vuonna 2010 painopisteenä on tuoda esille palvelualojen kehittymisen merkityksellisyys uuden elinkeinostrategian painotusten mukaisesti voimakkaan rakennemuutoksen kourissa painivan seudun päättäjien tietoisuuteen. Tällä varmistetaan riittävät resurssit tärkeiden toiminta-ympäristön muutosten läpiviemiseen. Digitaalisen liiketoiminnan ohjelma panostaa voimakkaasti kansainvälisesti merkittävän peliklusterin syntymiseen Kaakkois-Suomen alueelle. Samalla kehitetään oppilaitosyhteistyötä ja haetaan yhteistyökumppaneita myös seudun ulkopuolelta. Ohjelman puitteissa pyritään edistämään peliteknologian hyödyntämistä myös yritysmaailman ulkopuolella. Tavoitteena on yritysten ja yhteisöjen jatkuvan oppimisen ja verkostoitumisen kautta kehittää toimintaympäristöä ja luoda puitteet menestyksekkäälle liiketoiminnalle. Kulttuuriohjelmatyön avulla pyritään monipuolistamaan Kotkan-Haminan seudun elinkeinorakennetta osana luovien alojen kehittämistä. Luovien alojen keskusta suunnitellaan ja käynnistetään yhteistyössä mm. Merikeskus Vellamon kanssa, joka on kansainvälisesti merkittävä kulttuurimatkailun palvelujen keskittymä. Innovaatio-ohjelmaa kehitetään yhteistyössä Kouvolan seudun ja Etelä-Karjalan kanssa. Myös KOKO:n innovaatio-verkoston toimintaan osallistutaan Kotkan-Haminan seudulta. VENÄJÄ LIIKETOIMINTA Kotkaan perustettavalle Rubiconille haetaan mm. toteutettavan Internet-verkkopalvelun ja tiedottamisen avulla poliittisen tason kumppaneita, palveluntarjoajia ja keskukseen sijoittuvia yrityksiä sekä Suomesta että Venäjältä. Liikekulttuuriin ja neuvottelutaitoihin liittyvää osaamista ja kielitaitoa kasvatetaan. Open your Business in Finland -palvelua kehitetään yhteistyössä Sekesin koordinoiman Venäjä-verkoston kanssa. Aktiivisena verkostotoimijana vaihdetaan hyviä käytäntöjä muiden elinkeinoyhtiöiden kanssa. 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN UUDISTAMINEN - toimenpiteet luettavissa matriisina sivulla 17 Palvelualan strategia määrittelee asiakkaiden ja yritysten tarpeet, jotka tulee huomioida kaupunkisuunnittelussa. Tältä pohjalta tehdään suunnitelma seudun matkailun tarvitseman infrastruktuurin kehittämisestä, johon liittyviin investointeihin lähdetään voimakkaasti hakemaan sitoutumista sekä julkisilta että yksityisiltä toimijoilta. Osaamispohjan avartamiseksi ja kasvuresurssien parantamiseksi kehitetään oppilaitosyhteistyötä, joka kohdentuu painopistealueisiin. Haetaan yhteistyötahoja myös seudun ulkopuolelta. 9 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010

10 3. YRITYSTEN KILPAILUKYKY Menestyvät, verkostoituneet ja kasvavat yritykset ovat tärkein ja välittömin uusia työpaikkoja luova toimijajoukko. Elinkeinostrategian linjauksen mukaisesti rakennetaan välineistö kestävän kehityksen hyödyntämiseksi seudun yritysten kilpailutekijänä ja valmistaudutaan seuraavaan nousukauteen. Kestävän kehityksen kilpailukykyä edistävät elementit tunnistetaan, kehitetään ja hyödynnetään erityisesti myynnissä ja markkinoinnissa. Innovaatio- ja tuotekehitystyöskentely painopistealojen rajapinnoilla uskotaan hedelmälliseksi. KOKO-tuotekehitysympäristö tarjoaa yrityksille välineen riskinottoon sekä uusien avausten ja kumppanuuksien löytöön. Kansalliset KOKO-verkostot tarjoavat arvokasta kokemustenvaihtoa ja kontakteja toimijoille ja asiakasyrityksille. Osana KOKO:a tehdään painopistealoittain elinkeinostrategian jalkautussuunnitelmat, joissa budjetti ja aikataulu sovitaan monenkeskisesti. Elinkeinostrategian skenaariot otetaan käyttöön painopistestrategioissa ja avainyrityksissä osana toteutettavaa avainyritysmallia. Maakuntaohjelmatyön uudistamisen eli MAKO:n kärkihankkeet valmistellaan osana KOKO:a. MAKO:n hankkeet ovat Puhtaan energian ja ympäristöteknologian tuotanto- ja tutkimushankekokonaisuus, Metsäteollisuusklusterin tuotantorakenteen uudistus, Sisällöntuotannon osaamisklusterin muodostuminen ja ICT-liiketoiminnan kehittäminen, Palvelualojen (ml. matkailu ja hyvinvointi) kehittäminen, Logistiikkaosaamisen ja meritutkimuksen vahvistaminen sekä Innovaatioyhteistyön ja liiketoimintaosaamisen parantaminen Venäjän markkinoilla. Lisäksi Kaakkois-Suomelle keskeinen turvallisuus-teema johtanee kärkihanketyöhön. KOKO:n toimenpiteitä jalkautetaan valmistelemalla hankkeita, toimintamalleja ja pysyviä käytäntöjä. Kansainvälisiä hankkeita valmistellaan ja kumppanuuksia haetaan erityisesti Venäjältä, Virosta ja Baltiasta. Myös Pohjoismaat, Euroopan talousalue, USA, Lähi-Itä ja Kaakkois-Aasia ovat kansainvälistymisen kohdealueita joillakin painopistealoilla. Kotkan ja Haminan satamien välisen yhteistyöselvityksen valmistuttua KOKO:n resurssia mahdollisesti ohjataan selvityksen pohjalta tehtävien toimenpiteiden toteuttamiseen. Yritysten kilpailukykyä kehitetään Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategiasta nousevien painopistealueiden mukaisesti: TEKNOLOGIA Metsäklusteri, Energia- ja ympäristöala sekä kemianteollisuus Kilpailukyvyn parantaminen toteutetaan KOKO:ssa valmisteltavien eri kehityshankkeiden avulla, yritysten ja toimintaympäristön tarpeiden mukaisesti. Yritysten verkostoitumista lisätään asiakkaiden tarpeita parhaiten vastaavaksi, kärkenä tuulivoimaloiden valmistajien tarpeet. Tavoitteena on synnyttää toimivia yritysverkostoja mm. koneenrakennus- ml. sähkö- ja automaatiotekniikkaaloille. Teknologia-painopistealalla tehdään yhteistyötä Kaakkois-Suomen osaamiskeskuksen KOSKEn kanssa. Painopistealalla pyritään kannustamaan yritysten erikoistumista parhaimpaan osaamiseensa. Tämä tapahtuu auttamalla yrityksiä tunnistamaan oman osaamisensa ja toteuttamalla tarvittavat toimenpiteet erikoistumisen toteutumiseksi esim. Technogrow-kasvuohjelman kautta. Työskentelyssä luodaan palvelukonsepteja yrityksille, esim. huolto- ja kunnossapitopalveluihin, ja tehdään markkinaselvityksiä uusille palvelukonsepteille. Muita tavoitteita ovat yritysten omien tuotteiden myynnin kasvattaminen sekä TKI-toiminnan edistäminen. Näitä tuetaan järjestämällä myynti- ja markkinointikoulutuksia, tekemällä markkinaselvityksiä sekä myynti- ja markkinointiaineistoja. Kansainvälistymistä tuetaan panostamalla tuotteiden ja palveluiden myyntikanaviin sekä esim. yritysten perustamisessa Venäjälle tarvittavien selvitysten hankintaan ja etsitään yrityksille soveltuvia tuotanto- ja toimistotiloja. PALVELUT Matkailu, Digitaalinen liiketoiminta, Hyvinvointi- ja terveyspalvelut, Luovat alat KOKO tuotekehitysympäristönä generoi painopistealojen rajapinnoissa uusia markkinainnovaatioita yrityksille. Vuoden aikana järjestetään useita tapahtumia, joissa eri alojen yritykset törmäytetään luoden edellytykset uusien innovatiivisten palveluiden syntyminen. Strategiatyön kautta tehtävällä hankkeistamisella pyritään varmistamaan riittävät kehittämisresurssit vuonna Panostetaan aktiivisiin toimijoihin ja kasvuhaluisiin yrityksiin Palkeet - palvelualan kasvuohjelman avulla yhteistyössä KOKO:n kanssa. Yritysten kasvukykytarpeista johdetaan yrityskohtaiset kehitysohjelmat, joita resursoidaan eri hankkeilla. Keskitetään panostukset markkinainnovaatioihin, jotka perustuvat useamman toimijan yhdessä tekemiseen. Markkinoinnin painopiste siirtyy aktiivisiin myyntioperaatioihin ja luodaan sähköisiä myyntikanavia keskitetysti yhtenäisen imagon kehittämiseksi. KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle

11 Kansainvälisiä strategisia yhteistyökumppaneita etsitään asiakasyritysten kansainvälistymisen tehostamiseksi. Käynnistetään kestävää kehitystä edistävien digitaalisten liikeideoiden ja tuotteiden kehityshanke. Myös Central Baltic -ohjelma lisää kansainvälistä yhteistyötä ja verkostoitumista. ICT-yritysten kehitystarpeista johdetaan uusien ideoiden hyödyntämistä ja kaupallistamista toteuttavat erillishankkeet. Born Global yritykset tulee tunnistaa ja niiden kasvua tuetaan. Digitaalisen liiketoiminnan osaamista hyödynnetään tukemalla muiden painopistealojen yrityksiä ICT:n käyttöönotossa tähtäimenä uudet ja kasvavat liiketoiminnat. Kaakkois-Suomeen luodaan kansainvälisesti merkittävä osaamiskeskus peliliiketoiminnan ympärille. Luovien alojen yritysten kansainvälistymisen kohdealueet ovat Aasia, USA, Kanada ja Venäjä, jossa erityisesti Pietarin ja Moskovan talousalueet. Aasiaan vienti toteutetaan hakemalla 4 luovien alojen yrittäjää Shanghain maailmanäyttelyn Suomi-paviljonkiin yhteistyössä Kuopion alueen Sarka-hankkeen kanssa. Maailmanäyttelyyn odotetaan 77 miljoonaa kävijää, joista odotetaan Suomi-paviljonkiin kävijää. USA:n ja Kanadan markkinoiden toimenpiteet suunnitellaan yhteistyössä Finnfestin kanssa, tähtäimenä kiertuetoiminta luovien alojen esittäville yrittäjille. Venäjällä erityisesti Pietarin ja Moskovan alueiden merkittäviin myyntitapahtumiin tuetaan yritysten osallistumista. Kotkan-Haminan seutu osallistuu aktiivisesti KOKO:n Luovat alat verkoston toimintaan, mm. kansainvälistymistiekarttojen laatimiseen alueen luovien alojen toimijoille. KOKO:ssa tuotetaan kulttuurialoja, matkailua, liikuntaa sekä hyvinvointialoja yhdistäviä uusia, innovatiivisia palvelutuotteita yhteistyössä Kouvolan seudun kanssa. VENÄJÄ LIIKETOIMINTA Cursorin Venäjä-osaamista vahvistetaan mm. hakemalla uusia palveluja ja palveluntarjoajia seudulle sijoittautumista suunnitteleville ja seudun kansainvälistyville yrityksille ja laajentamalla Gateway Office Partners -asiantuntijaverkostoa. Venäjä- ja Viro yhteistyötä tehostetaan valmistelemalla uusia mm. ENPI-ohjelmasta rahoitusta saavia kansainvälisiä hankkeita. Viro-yhteistyön tärkeänä instrumenttina on vuosille haettu BIZCON Baltic Innovative Zone of Co-Operative Networks -hanke, jossa Cursor on partnerina. Yritysten kilpailukykyä parannetaan luomalla niille uusia liiketoimintayhteyksiä, järjestämällä kontaktitapahtumia, yritysten tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia ja tehostamalla tiedon ja osaamisen jakamista mm. Rubicon-verkkopalvelujen välityksellä. Rubiconin palvelumallia ja sen myötä syntyviä palveluja tarjotaan seudun PK-yritysten käyttöön. 3. YRITYSTEN KILPAILUKYKY - toimenpiteet luettavissa matriisina sivulla KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010

12 4. VETOVOIMA JA IMAGON HALLINTA Kotkan-Haminan seudulla on tutkimusten mukaan hieman vanhakantainen, selluntuoksuinen imago. KOKO:ssa halutaan kehittää ja pilotoida teollisuuspaikkakuntien identiteetin ja maineen uusi sisältö, joka seudulla rakentuu kolmen elementin ympärille: 1. Ympäristö, tuulivoima ja uusiutuvat polttoaineet, 2. Kulttuuri-, rannikko- ja tapahtumamatkailu, 3. Laadukas merenranta-asuminen kaupungeissa ja tilaa temmeltää maaseudulla. Perinteitä, tuotannollisen työn, satamien, meren ja saariston luomia mielikuvia ei pyritä muuttamaan vaan vahvistamaan entisestään niihin liittyviä myönteisiä elementtejä. Muuttajan palveluita kehitetään vastaamaan rakennemuutoksen ajan tarpeita. KOKO:ssa luodaan yrityksille palkitsemisjärjestelmä, joka nostaa esiin ekoteot ja toimii maineen rakentajana seudulla ja seudulta ulospäin. Samalla laaditaan nykytilanteen kuvaus kestävän kehityksen toimenpiteistä ja seurantaprosessi. Kuntien yhteiset markkinointi- ja myyntitoiminnot organisoidaan matkailu-, kulttuuri- ja tapahtumatoiminnassa osaksi Cursoria. Käynnistetään voimakas brändityö ja sähköisten palveluiden rakentaminen. Verkostotyö parantaa palvelujen saavutettavuutta. Seudun vetovoimaisuutta ja imagon hallintaa toteutetaan Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategiasta nousevien painopistealueiden mukaisesti: TEKNOLOGIA Metsäklusteri, Energia- ja ympäristöala sekä kemianteollisuus Tavoitteena on energia- ja ympäristöklusterin, kärkenään tuulivoima, hyödyntäminen seudun vetovoimatekijänä. Klustereihin kehitetään edistyksellistä Cluster Management -hallintomallia, jonka avulla johdetaan yritysten synergiaetujen saavuttamista ja kehitetään koko seudun kilpailukykyä. Klusterista tiedotetaan suunnitelmallisesti mm. Cursor Newsin ja median kautta. PALVELUT Matkailu, Digitaalinen liiketoiminta, Hyvinvointi- ja terveyspalvelut, Luovat alat Uuden elinkeinostrategian linjauksen mukaan Cursor tulee ohjaamaan seudun yhteistä markkinointi- ja myyntitoimintaa matkailu-, kulttuuri- ja tapahtumatoiminnassa Muuttajan palveluiden ja yritysmarkkinoinnin lisäksi. Tämän muutoksen johtamisella saadaan aikaan resurssien keskittämisen lisäksi selkeää seutuimagon yhtenäistymistä. Ammattitaitoiseen viestintään ja yhteisiin viesteihin sitouttamiseen panostetaan KOKO:sta. Muuttajan palvelut tekee Kotkan-Haminan seutua tunnetuksi mahdollisille muuttajille ja alueelle sijoittuville yrityksille. Tärkein markkinointikanava on sivut www. kotkanhaminanseudulle.fi, joiden tunnettuutta lisätään mm. yhteistyöverkostojen kautta. Sivustolle tuotetaan venäjänkielistä materiaalia. Muuttajan palvelut osallistuu mm. Oma Koti messuille asukas- ja osaajarekrytointiin liittyen. Messu-esiintymisiin ja muuhun markkinointiin toteutetaan materiaalia, mm. seudun asumis- ja työssäkäyntimahdollisuuksia myönteisessä hengessä esittelevä lehti sekä muita julkaisuja eri kieliversioilla, mm. englanniksi. Jatketaan messuesiintymisten myötä käynnistyneitä seudun maankäyttöhenkilöiden yhteistapaamisia. Paluumuuttoa pyritään edistämään selvittämällä paluun esteitä ja houkuttimia sekä kartoittamaan potentiaalisia paluumuuttajia. Datariinan innovaatioympäristön toimintamallia markkinoidaan kansallisesti. Toimintamalli sitouttaa yritykset, oppilaitokset ja julkiset yhteisöt tiiviiseen yhteistyöhön ja mahdollistaa pitkäjänteisen liiketoiminnan kehityksen. Verkosto tuottaa kaupallistettavia innovaatioita yrityksille ja edesauttaa seudullisten menestystarinoita syntyä. Näistä viestiminen houkuttelee alueella uusia toimijoita ja mahdollistaa toimimisen kansallisissa ja uusissa kansainvälisissä verkostoissa. Osana Kotkan Kantasataman kehittämistä, yhteistyössä Rubicon-hankkeen kanssa laaditaan Luovat alat yrityskeskuksen toimintasuunnitelma ja toteutetaan ennakkomarkkinointi kohdeyrityksille. Valmistellaan toiminnan käynnistämiseen liittyvät erillisrahoitushaut. Laaditaan maakunnallinen toimintasuunnitelma Turku 2011 Euroopan kulttuuripääkaupunki-vuoden tapahtumiin osallistumisesta. Valmistellaan Kulttuurin merkitystä rakennemuutoksessa esittelevä, eri toimijoita yhdistävä hanke. KOKO:ssa panostetaan eri painopistealoja, kuten kulttuurialoja, ICT:tä ja matkailua, liikuntaa sekä hyvinvointialoja yhdistäviin toimenpiteisiin, mm. kulttuuri-, rannikko- ja tapahtumamatkailun kehittämiseksi. VENÄJÄ LIIKETOIMINTA Kotkan kantasataman alueelle sijoittuva Rubicon lisää koko Kotka-Hamina seudun vetovoimaa ja vahvistaa alueen sosiaalista pääomaa. Seudun vahvuuksia ja Venäjäbrändia markkinoidaan kohdennetusti strategian mukaisesti valituille kohderyhmille, joille myös järjestetään kohdennettuja business-to-business -tapahtumia, verkostoitumistilaisuuksia jne. Tapahtumien avulla tuodaan seudulle uutta liiketoimintaa. KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle

13 5. OHJELMAN HALLINNOINTI JA VAIKUTUSTEN MITTAAMINEN KOKO:a hallinnoi Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy. Ohjausryhmänä toimii Kotkan-Haminan seudun kunnan- ja kaupunginjohtajista koostuva seutuvaliokunta, jonka kokouksiin osallistuu myös Kotkan- Haminan seutuvaltuuston puheenjohtajisto puhe- ja läsnäolo-oikeudella. KOKO:n vaikuttavuutta mitataan jo vuosien ajan kehitetyn mittariston sekä alallaan ainutlaatuisen kattavan ERP/CRM Prime-tietojärjestelmän välineistöllä. Projektitoimintaa varten räätälöidyn taloushallintojärjestelmän lisäksi Prime toimii kehittäjäverkoston yhteiskäyttöön rakennettuna toimintaympäristötyökaluna, joka mahdollistaa reaaliaikaisen toiminnan ja tulosten seurannan. Toimintaraportteihin koostetaan tiedot asiakasaktiivisuudesta, hankkeista ja rahoituksesta, laadulliset ja määrälliset tulokset sekä kustannusten ja rahoituksen seuranta. Asiakirjat, kuten kokous- ja päätöksentekodokumentit, tilaisuudet ja osallistujat, laskut liitteineen ja työsuoritukset kerätään yhteen hankekohtaiseksi sähköiseksi arkistoksi. KOKO:n suoraa ja välillistä vaikuttavuutta mitataan ohjelma-aikaisen aktiivisuuden lisäksi käynnistettyjen hankkeiden ja myönnetyn rahoituksen määrällä sekä hankkeiden tulosten ja panostuksen suhteen arvioinnilla. Syntyneiden uusien tuotekehitys- ja liiketoiminta-avausten määrä ja volyymi, uudet toimintamallit, itsearviointi sekä asiakasja sidosryhmäpalaute ovat keskeisiä KOKO:n tuloksellisuuden mittareita. 4. VETOVOIMA JA IMAGON HALLINTA - toimenpiteet luettavissa matriisina sivulla KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010

14 IV YHTEENVETO Kotkan-Haminan seudun Koheesio- ja kilpailukykyohjelman eli KOKO:n keskeisin tehtävä on elinkeino- sekä seutustrategian jalkauttaminen. Ohjelman tavoitteet ovat elinkeinotoiminnan monipuolistuminen, rakenteiden uudistuminen, kasvuhaluisten pk-yritysten kehittyminen ja lisääntyminen sekä yritysverkostoista syntyvien innovaatioiden muuttuminen liiketoiminnaksi ja työpaikoiksi. Ohjelmalla vaikutetaan seudun kilpailukyvyn kestävään vahvistamiseen. KOKO toimii julkisen ja yksityisen rajapinnalla verkottajana, innoittajana ja taustavaikuttajana. Voimakkaassa rakenteellisessa muutoksessa oleva Kotkan-Haminan seudun KOKO ohjelmoidaan uusien avausten ja yritysten innovaatiotoiminnan alkurahoittajaksi. Seudun toimijoiden välisenä tuotekehitysympäristönä KOKO tarjoaa yrityksille välineen riskinottoon sekä uusien avausten ja kumppanuuksien löytöön. Kansalliset KOKO-verkostot tarjoavat arvokasta kokemustenvaihtoa ja kontakteja toimijoille ja asiakasyrityksille. KOKO:n toimenpidekokonaisuudet ovat hallinnollisten rakenteiden ja julkisen palvelutuotannon uudistaminen, toimintaympäristön uudistaminen, yritysten kilpailukyky sekä vetovoima ja imagon hallinta. Poikkileikkausteemoja ovat ekologisesti kestävä kehitys, verkostot, innovaatiot ja tuotekehitys, ennakointi ja kansainvälistyminen. KOKO valmistelee, kehittää, kokeilee ja testaa seudun, maakunnan ja Kaakkois-Suomen kärkihankkeita sekä niihin liittyviä yhteistoimintamalleja. Ohjelmassa palvellaan tasapainoisesti koko seudun, eli Kotkan, Haminan, Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän kestävää kehitystä. Toimenpiteet koskettavat keskustoja, taajamia, hajaasutusalueita, maaseutumaisia alueita ja itäisen Suomenlahden saaristoa. V KUSTANNUKSET KOKO RAHOITUS YHT. 1. Hallinnolliset rakenteet ja julkisen palvelutuotannon uudistaminen Toimintaympäristön uudistaminen Yritysten kilpailukyky Vetovoima ja imagon hallinta Ohjelman hallinnointi KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle

15 15 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010

16 1. HALLINNOLLISET RAKENTEET / 2. Toimintaympäristön muuttaminen / 3. Yritysten kilpailukyky / 4. Vetovoima ja imagon hallinta TOIMENPITEET 2010 TAVOITE UUDISTUVAT YHTEISTYÖMUODOT JA VERKOSTOT Seutustrategia linjataan elinkeinostrategian ja painopistealojen strategioiden kanssa. Uuden seutustrategian mukaisten hankkeiden valmistelu ja jalkautus KOKO:ssa toukokuusta 2010 eteenpäin. Uuden seutustrategian laadinta ja seutuyhteistyön syventäminen ja kehitys kaakkoissuomalaiseksi verkostoksi. Järjestetään koko Kymenlaakson johtavien luottamushenkilöiden tapaaminen. Valmistellaan ja jalkautetaan Mako:n kärkihankkeita syksyllä 2010, mm. metsäklusterin tuotantorakenteen uudistaminen ja peliklusterin kärkihanke. Käynnistetään pitkäaikainen yhteistyöhanke liittyen Venäjän matkailun kehittämiseen Kouvolan seudun kehittämisyhtiön kanssa vuoden 2010 alusta. Venäjä liiketoimintakeskus Rubiconille luodaan palvelumalli, joka liitetään osaksi seudun PKyritysten kansainvälistymispalveluita. Helsingin, Tampereen ja Kotkan yhteisen Pietarissa toimivan Helsinki-keskuksen hyödyntäminen alueen eduksi täsmennetään. Prime-extranetistä kehitetään sidosryhmätyötä edistävä verkostoitumisen solmukohta. Tiedottamista KOKO:n ja Cursorin toimenpiteistä ja tuloksista päättäjille ja sidosryhmille. Monitasoinen hallinnollinen yhteistyö seutuohjelman, maakuntaohjelman totsun ja yhteistoiminta-alueen välillä. Prime-ekstranetistä verkostoitumisen solmukohta. 2. OPPIVA OHJELMA Tiedotussuunnitelma rakennemuutosviestinnästä päättäjille ja sidosryhmille. Seudun viiden kunnan yhteistyön ja päätöksenteon tueksi tuotetaan selvityksiä ja dataa: mm. ICT-alan yritysten nykytila ja tulevaisuuden toimintaedellytykset, innovaatioiden kaupallistaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon seudullisen yhteistyön syventäminen. Tuotetaan Venäjä-tietoa ja taustaselvityksiä mm. investointipäätösten tueksi. Kulttuurin alojen liiketoiminnan tilastointia kehitetään yhdessä Tilastokeskuksen kanssa. Aktiivinen viestintä. Vertaisoppimismatka, koulutukset, yhteistyöprosessi ja -foorumit toteutetaan osana päättäjien strategisen näkemyksen uudistamista. Käynnistetään Venäjä liiketoimintaosaaja -koulutus yhdessä koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa. Muodostetaan palvelualan keskeisten päätöksentekijöiden yhteistyöfoorumi, jossa jaetaan toimialan kehityksen uusinta tietoa. Aktiivinen viestintä osana prosessia. Selvitysten ja datan tuottaminen päätöksenteon pohjaksi. Päätöksentekijöiden strategisen näkemyksen uudistaminen. 3. PAIKALLINEN ENNAKOINTI Osallistutaan yhteistyökumppanina kunnallisen terveydenhuollon ja hyvinvointipalvelujen prosessien sähköistämiseen. Hankkeistetaan edellämainittuun asiakokonaisuuteen liittyvä projekti ja rekrytoidaan hyvinvointialan ja digitaalisen liiketoiminnan prosesseja ymmärtävä asiantuntija projektipäälliköksi. Ennakointiprosessit yhteistyössä eri toimijoiden kanssa: yritykset, oppilaitokset ja sidosryhmät. Kunnallisen terveydenhuollon ja hyvinvointipalvelujen prosessien sähköistäminen ja tuki terveydenhuollon kampuksen valmistelussa. Selvitykset ja data 4. KUMPPANUUS Laajojen ylimaakunnallisten hankekokonaisuuksien suunnittelu. Verkostoidutaan aktiivisesti Kaakkois-Suomen toimijoiden kanssa sekä painotetaan yritysyhteistyötä. Kaakkois-Suomen ja Luoteis-Venäjän yhteistyöohjelman Corridorin toimintamalli päivitetään ja haetaan rahoitusta sen toiminnan jatkamiseksi. Kehitetään luovien alojen yritysten ja julkisen markkinan yhteistoimintaa kulttuuriohjelman kärkihanketyöskentelyn kautta yhdessä Kouvolan seudun kanssa. Järjestetään kuntien ja yritysten yhteisiä hankintakoulutuksia tavoitteena hankintapolitiikan uudistaminen. Laaditaan suunnitelma matkailun ja tapahtumatuotannon seudullisen johtamisen muutosprosessista, aikatauluista, käytettävistä prosesseista sekä kuntien virka- ja luottamushenkilöiden sitouttamisesta muutosprosessiin. Kotka-Haminan ja Kouvolan yhteistyö public-private toimenpiteissä. Tilaaja/tuottaja -osaamisen vahvistaminen. Kuntien yhteisten markkinointi- ja myyntitoimintojen organisoiminen matkailu-, kulttuuri- ja tapahtumatoiminnassa. Seudun matkailumarkkinoinnin ja -myynnin keskitetty johtaminen. TOIMINTASUUNNITELMAN LÄPILEIKKAUSTEEMAT Ekologisesti kestävä kehitys (erityisesti Suomenlahti), Verkostot, Innovaatiot ja tuotekehitys, Ennakointi sekä Kansainvälistyminen KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle

17 1. Hallinnolliset rakenteet / 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTTAMINEN / 3. Yritysten kilpailukyky / 4. Vetovoima ja imagon hallinta TOIMENPITEET 2010 TAVOITE UUDISTUVAT YHTEISTYÖMUODOT JA VERKOSTOT Rakennemuutosohjelman johtaminen ja viestintä. Kokemusten vaihto muiden alueiden kanssa jatkuu. Varmistetaan riittävät resurssit tärkeille toimintaympäristön muutoksille. Seudun elinkeinostrategian ja Cursorin strategian jalkauttaminen. Energia- ja ympäristöklusterin rakentaminen seudulle kärkenä tuulivoimaloiden valmistus, yhteistyössä Kaakkois-Suomen toimijoiden kesken. Toteutetaan Kaakosta Voimaa -projektia. Suunnitellaan bioenergia-alan hankekokonaisuus. Panostetaan peliklusterin syntymiseen Kaakkois-Suomeen. Laaditaan suunnitelma seudullisen matkailutoiminnan käynnistämiseksi. Kuntien yhteiset markkinointi- ja myyntitoiminnot organisoidaan matkailu-, kulttuuri- ja tapahtumatoiminnassa osaksi Cursoria. Kehitetään kaikkia painopistealoja palvelevaa kansainvälistä yhteistyötä Rubicon Venäjän liiketoimintakeskuksessa ja luovien alojen yritysten T&K-hankkeissa. Huolehditaan tiiviistä yhteistyöstä ja viestinnästä kaupunkiseutusuunnitelmassa. Laaditaan listat ja aikataulut painopistealojen kehitysinvestoinneista. Hyvien kokemusten vaihto kansallisissa MAL- ja innovaatioverkostoissa. Rakennemuutosohjelma ja sen kautta uudistuva elinkeinorakenne ja syntyvät uudet elinkeinoklusterit, kuten tuulivoimaklusteri. Kaupunkiseutusuunnitelman jalkauttaminen (Kaakon suunta) 2. OPPIVA OHJELMA Valmistellaan Tuulivoima-klusterin tarpeisiin liittyvä koulutus LTY:n kanssa. Oppilaitosten ja yritysten yhteistyön parantaminen. Toimitaan Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston (EKAMI) ammatillisessa neuvottelukunnassa. Kehitetään koneistusalan Primus High Tech Oy:n toimintaa sekä hitsaus- ja levytyöalan opetusta osallistumalla Ekamin vetämään hankkeeseen. Järjestetään Venäjän liikekulttuuriin ja neuvottelutaitoihin liittyvää koulutusta ja kielikoulutusta. Jatketaan Kymenlaaksoon erillisen T&K-yhtiön perustamista. Yhtiön osakkaiksi tulevat Cursor Oy, Kouvola Innovation Oy, Kyamk, Helsingin yliopisto ja LTY. Kehitetään oppilaitosyhteistyötä rakentamalla elinkeinostrategian painopistealojen innovaatioympäristöjä ja -verkostoja. Haetaan yhteistyökumppaneita Kouvolan seudulta ja Etelä-Karjalasta. Osallistuminen KOKO:n innovaatio-verkoston toimintaan. Cursorin osallistuminen KOKO-verkostoihin. Sekes ry:n Venäjä-verkoston kokemusten jakaminen. Datariinan toimintamallin kehittäminen ja soveltaminen seudun painopistealoille. Google-sovellusten hyödyntäminen alueen yritysten liiketoiminnassa. Rubiconille haetaan Internet-verkkopalvelun ja tiedottamisen avulla poliittisen tason kumppaneita, palveluntarjoajia ja keskukseen sijoittuvia yrityksiä sekä Suomesta että Venäjältä. ENPI-ohjelman valmistelu ja konseptisuunnittelu Venäjän kumppaneiden kanssa. Open your Business in Finland -palvelun kehittäminen yhteistyössä Sekesin koordinoiman Venäjäverkoston kanssa. Koulutus ja osaaminen Innovaatioympäristöt Verkostotyö ja aloitteellisuus Datariinan toimintamallin kehitys yhdessä Googlen ja Kyamkin kanssa. Venäjän liiketoimintakeskus Rubicon -verkosto 3. PAIKALLINEN ENNAKOINTI Hyvän ennakoinnin kautta luodaan laadukkaita hankkeita. Datariinan toimintaympäristön kokemusten soveltaminen elinkeinostrategian painopistealoille. Edistetään sähköisen asioinnin ja peliteknologian hyödyntämistä myös yritysmaailman ulkopuolella. Edistetään sähköisen asioinnin hyödyntämistä palvelutoimialan yrityksissä mm. verkkomarkkinoinnin- ja myynnin sekä sähköisen asiakkuudenhallinnan käyttöönottoa pk-yrityksissä. MAKO kärkihanke: "Logistiikkaosaamisen ja meritutkimuksen vahvistaminen" valmistelu. Osaamisen kehittäminen ICT:n käyttöönotto Sähköisen asioinnin edistäminen ja pilotointi, järjestelmien integrointi. Logistiikka ja satamien yhteistyö osana "Itämeren tavaravirtojen erikoistunut logistinen palvelukeskus". 4. KUMPPANUUS Suunnitellaan suurempia hankekokonaisuuksia, mukaan lukien kv-hankkeet. Haetaan palvelutoimialan kansallisen tason vetovoimainen investointi public-private -yhteistyössä. Jatketaan yhteistyötä osaamiskeskusten kanssa. Järjestetään seudun maankäyttöhenkilöiden yhteistyökokoukset. Innovatiivisten toimintatapojen hyödyntäminen yhteistyöverkostoissa. Toteutetaan yrittäjyyskasvatusprojekteja yhteistyössä palveluyritysten kanssa. Yrittäjyyskasvatus päiväkodista koulutusjärjestelmän huipulle edistää yrittäjyyttä. Yrittäjyyden edistämiseen otetaan kunnat ja yrittäjäjärjestöt mukaan. Yritysneuvonnan toimijoiden yhteistoiminnan sekä sähköisten palvelujen kehittäminen. 17 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Isot hankkeet puplic & privat -yhteistyössä kuten Datariina III, Rubicon, Vellamo, Luovat alat -keskus. Kunnat sitoutuvat strategiseen seutukaavaan: Merellisyys kaavoituksessa. Prime-ekstranetin hyödyntäminen. Yrittäjyyskasvatus ja -neuvonta.

18 1. Hallinnolliset rakenteet / 2. Toimintaympäristön muuttaminen / 3. YRITYSTEN KILPAILUKYKY / 4. Vetovoima ja imagon hallinta TOIMENPITEET 2010 TAVOITE UUDISTUVAT YHTEISTYÖMUODOT JA VERKOSTOT Laaditaan elinkeinostrategian painopistealuekohtaiset strategiat ja jalkautussuunnitelmat sitouttavavalla prosessilla yhteistyökumppaneiden kanssa. Vastuut, budjetti ja aikataulutus sovitaan monenkeskeisesti. Painopistealojen strategiat valmistuvat 05/2010 mennessä. Tuotetaan viestintää ja järjestetään tilaisuuksia. Elinkeinostrategia ohjaa kehittämistyötä arjessa. Etsitään innovatiivisia toimintamalleja aktiivisesti ja osallistutaan kansallisten verkostojen toimintaan. Synnytetään toimivia yritysverkostoja eri alueiden kesken painopistealoille mm. tuulivoimalaklusterin, metsäklusterin ja koneenrakennusalojen (mukaanlukien sähkö- ja automaatiotekniikka) matkailu- ja tapahtumatuotannon ja luovien alojen palveluyritysten kesken, sekä Rubicon Venäjän liiketoimintakeskuksen palvelujen avulla. Yritysten kilpailukykyä parannetaan edesauttamalla uusien liikeyhteyksien syntyä: järjestetään kontaktitapahtumia ja tiedotetaan Venäjän markkinoiden mahdollisuuksista. Elinkeinostrategian jalkauttaminen, linjauksiin sitouttaminen ja vastuuttaminen. Kansallisten verkostojen anti ja kontaktien jalkauttaminen. 2. OPPIVA OHJELMA Innovaatio- ja tuotekehitystyöskentely painopistealojen rajapinnoilla yrityksissä sekä uusien palvelukonseptien ja markkinainnovaatioiden generointi, kasvuun ja kansainvälisyyteen kannustaminen. Järjestetään tapahtumia, joissa eri alojen yritykset verkotetaan. Autetaan yrityksiä tunnistamaan osaamisensa ja erikoistumaan ja tuetaan T&K-toimintaa. Järjestetään markkinointikoulutuksia, tehdään markkinaselvityksiä sekä myynti- ja markkinointiaineistoa tukemaan T&K-toiminnan edistämistä ja yritysten tuotteiden myynnin kasvamista. Yhteistyötä edistetään yritysten ja oppilaitosten välillä sekä eri alueiden toimijoiden välillä. ICT-osaamisen kehittäminen, soveltaminen ja sähköisten ratkaisujen pilotointi painopistealoilla. Tuetaan kulttuurialoja, matkailua, liikuntaa sekä hyvinvointialoja yhdistäviä innovatiivisia palveluja Kouvolan kanssa. EVA-skenaariot otetaan käyttöön painopistealueiden strategioissa ja avainyrityksissä osana toteutettavaa avainyritysmallia. Strategioiden pohjalta tehdään tarvittavat lisäselvitykset, ja laaditaan toimenpidesuunnitelmat. Rakennetaan yrityksille välineistö kestävän kehityksen hyödyntämiseksi kilpailukykytekijänä. Toimenpiteet tunnistetaan ja hyödynnetään tuotantoprosesseissa, myynnissä ja markkinoinnissa. KOKO tuotekehitysympäristö tarjoaa yrityksille välineen riskinottoon ja uusille avauksille. Elinkeinostrategian skenaarioiden käyttöönotto painopistealastrategioissa. Kestävän kehityksen hyödyntäminen avainyrityksissä. 3. PAIKALLINEN ENNAKOINTI Valmistellaan kv-hankehaut, kuten ENPI ja haetaan kumppanuuksia Euroopasta, Venäjältä, Virosta ja Baltiasta. USA, Kanada, Lähi-Itä ja Kaakkois-Aasia ovat joidenkin painopistealojen kohdealueita. Tuulivoimaklusterin kvkehitys suuntautuu erityisesti Espanjaan ja Saksaan. Painopistealoille tehdään selvityksiä mm. tuotteiden ja palveluiden myyntikanavista sekä etsitään yrityksille kumppaneita ja soveltuvia tuotanto- ja toimistotiloja kohdemaista. Yrityksiä viedään keskeisimpiin myyntitapahtumiin. Luovien alojen kärkiyrityksiä viedään Shanghain maailmannäyttelyyn. Verkostoidutaan aktiivisesti painopistealojen kansainvälisten hankkeiden verkostoissa, joita ovat mm. BTC, Ystävyyskaupunkien elinkeinopoliittinen vuorovaikutus ja Central Baltic -hankkeet. Osallistutaan valikoidusti kansainvälisiin konferensseihin ja seminaareihin: aiheina painopistealojen ja maailmantalouden kehitysnäkymät. Haetaan uusia palveluja ja palveluntarjoajia seudulle sijoittautumista suunnitteleville ja seudun kansainvälistyville yrityksille mm. Cursorin Venäjä-palveluja (esim. sijoittumispalvelut) kehittämällä ja Gateway Office Partners -asiantuntijaverkostoa laajentamalla osana Rubicon-liiketoimintaympäristöä. Kansainvälistyminen: Eurooppa, Venäjä, Viro ja Baltia, Pohjoismaat, USA, Lähi-Itä, Kaakkois-Aasia. Selvitys peliklusteristä ja toiminnan pilotointi Kaakkois-Suomessa. Born-Global yritysten tunnistaminen ja tukeminen. ICT-alan innovaatioiden kaupallistaminen: kysely ideoista yrityksiin ja panostaminen. Logististen ketjujen tunnistaminen ja tarpeiden ennakointi. Yhteistyö Kaakkois-Suomen Osaamiskeskuksen (KOSKE) kanssa. Osallistuminen Forest Industry Future ja Meriklusteri ja älykkäät koneet -ohjelmiin. Yhteistyö Oske (Forest Industry Future, TIME) Luodaan yrityksille palkitsemisjärjestelmä, joka nostaa esiin ekoteot ja toimii maineenrakentajana. Laaditaan kytilanteen kuvaus kestävän kehityksen toimenpiteistä sekä seurantaprosessi. ny- Kestävä kehitys kilpailutekijänä. 4. KUMPPANUUS Kilpailukykyä parannetaan KOKO:n kehittämishankkeiden avulla, yritysten ja toimintaympäristön tarpeiden mukaan. Jaetaan Venäjä-tietoa ja osaamista seudun yritysten käyttöön mm. Rubicon-verkkopalvelulla, Cursorin painopistealojen yhteisiä yrityscaseja toteuttamalla ja yhteisiä yritysmatkoja järjestämällä. Varmistetaan painopistealojen strategisten painopisteiden tavoitteiden ja käytettävissä olevien resurssien realistisuus. Vahvistetaan tunnettavuutta paikallisesti sekä laajennetaan yhteistyötä Kaakkois-Suomen alueella. Haetaan aktiivisesti valituilla ohjelma-aloilla kansainvälisiä yhteyksiä ja luodaan kansainvälistä kilpailukykyä. Varmennetaan hankkeistamalla riittävät kehittämisresussit vuosille Yritysten kasvutarpeiden pohjalta laaditaan sekä yksittäisten avainyritysten kehittämisohjelmia että monen yrityksen kumppanuuteen perustuvia tuotekehityshankkeita. Toimenpiteisiin panostetaan hankesalkusta. Rahoituksen haku ja mittavien keskeisimpien hankekokonaisuuksien valmistelu. Cursorin painopistealatyö ja sen kautta solmittavat kumppanuudet. Elinkeinostrategian toimenpiteiden toteuttamimen. 5 hankekokonaisuutta* * Logistiikan kilpailukyky, palvelut sisältäen luovat alat ja matkailun, tuulivoimaklusterin rakentaminen, Rubicon, ICT/digitaalinen liiketoiminta (Datariina/Google) Koske-yhteistyö. KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle

19 1. Hallinnolliset rakenteet / 2. Toimintaympäristön muuttaminen / 3. Yritysten kilpailukyky / 4. VETOVOIMA JA IMAGON HALLINTA TOIMENPITEET 2010 TAVOITE UUDISTUVAT YHTEISTYÖMUODOT JA VERKOSTOT Energia- ja ympäristöklusterin rakentuminen hyödynnetään seudun maineen uudistamistyössä. KOKO:sta panostetaan ammattimaisen viestinnän suunniteluun ja seudun toimijoiden sitouttamiseen yhteisten viestien levittämiseen. Seudun menestystarinoista kerrotaan mm. Cursor Newsin, seminaarien, lehdistötiedotteiden ja myyntikampanjoiden avulla. Kuntien yhteiset markkinointi- ja myyntitoiminnot organisoidaan matkailu-, kulttuuri- ja tapahtumatoiminnassa osaksi Cursoria. Laaditaan Luovat alat -yrityskeskuksen toimintasuunnitelma ja toteutetaan ennakkomarkkinointi osana Kotkan Kantasataman kehittämistä yhdessä Rubicon-hankkeen kanssa. Uuden infrastruktuurin mm. Kotkan Kantasataman, tuulivoiman sekä kestävän kehityksen luomien toimintaedellytysten hyödyntäminen brandityössä Kaupunkiseutusuunnitelman jalkauttamisen sisältöön vaikuttaminen. Seutustrategian valmistuminen ja toteutuksen alkuvaiheen tukeminen. Teollisuuspaikkakuntien identiteetin ja maineen uusi sisältö: 1. Ympäristö, tuulivoima ja uusiutuvat polttoaineet Teollisuuspaikkakuntien identiteetin ja maineen uusi sisältö: 2. Kulttuuri-, rannikko- ja tapahtumamatkailu Teollisuuspaikkakuntien identiteetin ja maineen uusi sisältö: 3. Laadukas merenranta-asuminen kaupungeissa ja tilaa temmeltää maaseudulla. 2. OPPIVA OHJELMA Sitoutetaan yritykset ja yhteisöt yhteistyöhön osaamisen kehittämisessä. Panostetaan aktiivisten toimijoiden välille syntyvien liiketoimintaverkostojen kehittämiseen. Panostetaan olemassa olevien yritysten innovaatioiden tuotteistamiseen. Etsitään oikeat myyntikanavat tuotteistetuille palveluille etupäässä sähköisiä kanavia hyödyntäen. Järjestetään seudun osaamisaloista valituille kohderyhmille business-to-business -tapahtumia, joiden tarkoituksena on synnyttää uusia kumppanuuksia ja uutta liiketoimintaa. Etsitään uusia yhteistyökumppaneita muista maakunnista. Haetaan sitoutuminen palvelutoimialan vähintään kansallisen tason vetovoimatekijän investointiin public-private yhteistyössä. Seudun vahvuuksia ja Venäjä-brandiä markkinoidaan kohdennetusti valituille kohderyhmille, joille myös järjestetään kohdennettuja BtoB -tapahtumia, verkostoitumistilaisuuksia jne. Muuttajan Palvelut tuottavat tarvittaessa osaajarekrytointikampanjoita seudun yrityksille osana rakennemuutostyötä. Palveluiden kehittäminen Seudun yhteinen matkailukeskittymä Muuttajan palvelut/osaajarekrytointi 3. PAIKALLINEN ENNAKOINTI -sivuston tunnettuutta lisätään ja sivustolle tuotetaan venäjänkielistä materiaalia. Muuttajan palvelut osallistuu Oma Koti messuille ja tuottaa mm. seutua myönteisesti esittelevän lehden. Jatketaan seudun maankäyttöhenkilöiden yhteistapaamisia. Kartoitetaan mahdollisia paluumuuttajia. Markkinoidaan ICT-yritysten menestyksen avaintekijöitä myös kansallisesti. Hyvinvointikampuksen toteutusedellytysten selvittäminen. DigiService-hankkeen hyödyntäminen. Edistetään Kotka-Sillamäki-Ustluga laivalinjan toteutumista suunnittelemalla laivalinjaa tukevaa markkinointi- ja myyntiverkostoa Itä-Suomen maakuntien välille. Osallistutaan tulevan E18-moottoritien liittymien opastus yms. yritysten näkyvyyteen liittyvien kokonaisuuksien suunnitteluun. Kehitetään matkailun sähköisen viestinnän kokonaisvaltaisia viestintäjärjestelmää. Hyödynnetään sosiaalista mediaa painopistealueiden viestinnässä. Viestitään seudullisista menestystarinoista. Muuttajan palvelut, seutu Sairaanhoitopiirin profiilin nosto tavoitteena lääkäri- ja hoitajarekrytointi. Saavutettavuuden parantaminen Viestintä ja sitouttaminen 4. KUMPPANUUS Seutukäräjät-tapahtuman roolia keskustelun avaajana kehitetään. Vahvistetaan Datariinan verkostovaikutuksia ja pyritään laajentamaan verkostoa. Kansallisesti markkinoidaan Datariinan innovaatioympäristön toimintamallia, jota käytetään yhtenä Rubiconin toimintamallina. Vahvistetaan seudun Venäjä-imagoa ja PK-yritysten ja niiden yhteistyökumppaneiden toimintaa järjestämällä verkostoitumistilaisuus. Laaditaan maakunnallinen toimintasuunnitelma Turku 2011 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumiin osallistumisesta. Vahvistetaan kymi.fi-sivustoa maakunnallisena matkailuportaalina ja matkailutuotteiden myyntikanavana. Intergroidaan kymi.fi-sivusto maakunnalliseen VisitFinland-maaportaaliin. Seutukäräjät Laaja seudun sidosryhmätyötä edistävä yhteistyö Matkailun sähköiset palvelut 19 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010

20 KOKO KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 2.9.2016 ERM ennakoidun rakennemuutoksen varautumissuunnitelma Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) hallinta tarkoittaa elinkeinoja aktiivisesti uudistavaa

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Pyydettynä lausuntonaan esittää Kuhmon kaupunki Pohjois-Pohjanmaan liitolle edellä tarkoitetusta luonnoksesta seuraavaa:

Pyydettynä lausuntonaan esittää Kuhmon kaupunki Pohjois-Pohjanmaan liitolle edellä tarkoitetusta luonnoksesta seuraavaa: Yksikkö Kuhmossa..2006 Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A 90100 OULU Viite: Pohjois-Pohjanmaan liiton esittämä lausuntopyyntö Asia: LAUSUNTO POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKKASTRATEGIAN JA LOGISTIIKAN

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa Timo Vesiluoma 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi.

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeinojen kehittäminen

Keski-Suomen elinkeinojen kehittäminen Keski-Suomen elinkeinojen kehittäminen 2007-2013 Klusterit kärkeen Veli-Pekka Päivänen 28.11.2007 Keski-Suomen klusteriperusteinen kehittäminen Klusteri (engl. cluster, suomeksi myös ryväs) yleisterminä

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Salon seudun KOKO. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010. Maakunnan kehittämisraha Projektisuunnitelma

Salon seudun KOKO. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010. Maakunnan kehittämisraha Projektisuunnitelma 1(7) Salon seudun KOKO Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010 Maakunnan kehittämisraha Projektisuunnitelma 2(7) Hankkeen nimi Salon seudun KOKO Tiivistelmä Salon seudun KOKO:n tärkein tehtävä on rakentaa

Lisätiedot

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 9.9.2013 PÖYTÄKIRJA Nro 9/2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 9.9.2013 kello 12.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Eagle-talo 3. krs., Kyminlinnantie 6, Kotka 90 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Alueelliset innovaatiot ja kokeilut - AIKO. MYR Aluekehitysjohtaja Jussi Lehtinen

Kymenlaakson Liitto. Alueelliset innovaatiot ja kokeilut - AIKO. MYR Aluekehitysjohtaja Jussi Lehtinen Kymenlaakson Liitto Alueelliset innovaatiot ja kokeilut - AIKO MYR 10.2.2016 Aluekehitysjohtaja Jussi Lehtinen Tausta ja tavoitteet Osa hallituksen kilpailukykypakettia Hallitus tukee kaupunkiseutujen

Lisätiedot

Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi. Satakuntaliitto

Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi. Satakuntaliitto Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi Satakuntaliitto 26.4.2016 Resilienssi on tunnistettu keskeiseksi menestystekijäksi - muutosjoustavat alueet menestyvät Satakuntaan on laadittu uusi

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Projektipäällikkö Olli Vesterinen

Projektipäällikkö Olli Vesterinen Projektipäällikkö Olli Vesterinen OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku 6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016 Info=laisuus 7.3.2016 Turku Ohjelma 6Aika- strategian esiiely ja kuutoskaupunkien odotukset ESR- pilonhankkeille Anna- Mari Sopenlehto,

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman päivitys Pohjois-Savon kulttuuriympäristön hoitoohjelman päivittäminen lähtökohtana saadaan näkemys kulttuuriympäristön tilasta ja tarvittavista toimenpiteistä

Lisätiedot

Miten PK-yritys pärjää osaamiskilpailussa? PK-johtaja Pentti Mäkinen Toimittajaseminaari 26.10.2010 Porvoo

Miten PK-yritys pärjää osaamiskilpailussa? PK-johtaja Pentti Mäkinen Toimittajaseminaari 26.10.2010 Porvoo Miten PK-yritys pärjää osaamiskilpailussa? PK-johtaja Pentti Mäkinen Toimittajaseminaari 26.10.2010 Porvoo Esityksen sisältö Yrittäjyyden haasteista Suomessa Kasvuyrittäjyyden merkitys rakennemuutoksessa

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN 2.11.2016 Strategia Ensimmäisen kierroksen tavoite (Ohryssä 26.8.) Missio Visio Toimintaperiaatteet Painopistelinjauksia Toisen kierroksen tavoite (Ohryssä 21.10.) Tavoitteet

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Visio: Kymenlaaksolainen ympäristökasvatus on arvostettua käytännön toimintaa ja tiivistä yhteistyötä.

Lisätiedot

Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet

Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet Sisältöä ja panostuksia INNOFORUM-yhdessä tekemällä parasta palvelua pk-yrityksille seminaari Hotelli Rosendahl, Tampere 10.11.2015 Erkki Lydén Pirkanmaan

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana YRITYKSISTÄ ELINVOIMAA 16.5. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana Anne Vänskä, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari Kauppakamari julkisesta rahoituksesta

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

TAMKin strategia kohti vuotta Hyväksytty Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa

TAMKin strategia kohti vuotta Hyväksytty Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa TAMKin strategia kohti vuotta 2020 Hyväksytty Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 12.2.2016 TAMKin strategia kohti vuotta 2020 1. TAMKin strategian tausta Tampereen ammattikorkeakoulu käynnisti

Lisätiedot

Rakenteellisen muutoksen tuki

Rakenteellisen muutoksen tuki Esitys kokeilun toteuttamisesta Kaakkois-Suomessa 1 Taustaa Rakenteellinen muutos voi olla alue- ja/tai toimialakohtaista. Kaakkois-Suomessa se on ollut molempia ja koskettanut ennen kaikkea metsäteollisuutta

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN ETELÄ-KARJALAN VARAUTUMISSUUNNITELMA RAKENNEMUUTOKSEEN MYR 22.2.2016 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 22.2.2016

Lisätiedot

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 3.3.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 24.2.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Utta r. asiaan 2. Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta tulee kymmenestä suurimmasta kaupungista. Metropolialue joutuu entistä ankarampaan kilpailuun.

Utta r. asiaan 2. Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta tulee kymmenestä suurimmasta kaupungista. Metropolialue joutuu entistä ankarampaan kilpailuun. Utta r asiaan 2, 1 / 6 5.6.2013 HE INOL AN E L INKE I NOT OIM IKUNN AN NÄ KE MYS HEINOLAN ELINKE INOSTRATE GIAN PERUSTE ET Heinolan elinkeinopolitiikka muutosten keskellä Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011 Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. 2. Elämyksellinen oppimisympäristö 3. Osallistava ja verkottuva kulttuuriperintöalan toimija Valtakunnallinen vaikuttaminen omaan erikoisalaan

Lisätiedot

Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi

Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Luonnos 9.1.2015 Suuntaviivat (tavoitteet) aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiselle Uudistuvan

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Kalafoorumi 11.9.2014 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö Venäjän pakotteiden vaikutukset kalatalouteen Suorat vaikutukset Kalan vientikiellolla

Lisätiedot

Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM

Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM 31.10.2016 OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa

Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa 2 3 Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatusstrategiasta yrittäjyyden ekosysteemiksi http://www.yes-keskus.fi/wpcontent/uploads/2012/09/cursor_yritt_kasv_web_0312.pdf 4 Visio

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen 71 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2017, EHDOTUS Seutusihteeri Pohjonen 28.4.2016 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma 2040 ja MAL3-sopimus. Vuonna 2010 hyväksytty seutustrategia

Lisätiedot

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2)

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014-2020 5.6.2014 EAKR TL 2 Uuden

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Suurten kaupunkiseutujen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

Suurten kaupunkiseutujen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto Suurten kaupunkiseutujen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma 14.3.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto Innovaatiokeskittymien neuvottelumenettely Merkittävimmät uudet avaukset (4-6 kaupunkiseutua)

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli 2007 2014 klusterivalinnat vuosiksi 2011 2014 MYR 27.4.2010 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLISET KLUSTERIT JA OSAAMISKESKUSALAT

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot