Strategisen huippuosaamisen keskittymät. Tekesin tuki ja rahoitusperiaatteet SHOK- ohjelmille Julkaistu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Strategisen huippuosaamisen keskittymät. Tekesin tuki ja rahoitusperiaatteet SHOK- ohjelmille Julkaistu 2.7.2009"

Transkriptio

1 Strategisen huippuosaamisen keskittymät Tekesin tuki ja rahoitusperiaatteet SHOK- ohjelmille

2 Sisältö 1. Periaatteet 2. Rahoitus 3. Ohjelmien hakukäytännöt 4. Ohjelmien arviointi 5. Tekesin myöntövaltuudet

3 SHOKeihin liittyviä käsitteitä 1 Strateginen tutkimussuunnitelma, strategic research agenda, SRA Kuvaus SHOKin tutkimusaiheista ja suunnitelma tutkimusohjelmien laatimiseksi. Tutkimusohjelma Väline, jolla SHOKin tutkimusagendaa toteutetaan. SHOK käynnistää tutkimusagendan pohjalta, tutkimuksen aikajänne 5-10 vuotta. Koostuu tutkimusorganisaatioiden ja yritysten työstä sekä muista panoksista. Kehitetään esimerkiksi yhteistä ydinosaamista, yhteisiä teknologia- ja palvelualustoja sekä yhteisiä tutkimusympäristöjä ja työkaluja. Osallistujina kattava joukko SHOKin osakkaita ja yhteistyökumppaneita. Ohjelmalla on riittävä kriittinen massa. Tyypillisiä parametreja ovat: 5 20 osallistuvaa yritystä, 3 10 osallistuvaa tutkimusorganisaatioita, vuosibudjetti 4 10 milj. euroa ja ohjelman kesto 3 6 vuotta. Ohjelman osapuolet saavat rinnakkaiset käyttöoikeudet ohjelman tuloksiin ilman erillistä korvausta. Käyttöoikeuksien luovutusta ei voida rajoittaa ohjelman sisällä erilaisten työpakettien, projektien tai muiden ryhmäjakojen mukaan. Tutkimusohjelmasuunnitelma Dokumentti, joka kuvaa ohjelman yhteyden SHOKin strategiaan, ohjelman tavoitteet, keskeiset tutkimusteemat, työsuunnitelman sekä tavoiteltavat hyödyt ja niiden mittaamisen. Suunnitelman on oltava sen osallistujakohtaisen toteutumisen ja seurannan kannalta riittävän tarkka ajanjaksolta, jonka Tekesin sitova rahoituspäätös kattaa

4 SHOKeihin liittyviä käsitteitä 2 Ryhmähanke Useamman kuin yhden yrityksen tai tutkimusorganisaation työkokonaisuus, jossa yritykset tai tutkimusorganisaatiot tekevät tutkimusohjelmaan liittyvää työtä omalla riskillään, ei alihankkijana. Koordinaattori Tutkimusohjelman toteuttavaa konsortiota vetävä taho eli SHOK Oy. Vastaa tutkimusohjelmasta. Asettaa tutkimusohjelmalle ohjelmapäällikön. Tutkimusohjelman osapuoli Antaa ohjelmaan kokonaisuuden kannalta tärkeän ja merkittävän panoksen. Panostus voi olla työtä, rahoitusta, osaamista tai muita tutkimusohjelman tavoitteiden saavuttamisen kannalta oleellisia resursseja. Saa rinnakkaiset käyttöoikeudet ohjelman tuloksiin ilman erillistä korvausta. Ohjelmapäällikkö Vastaa tutkimusohjelman operatiivisesta toteuttamisesta, mm. sisältöraportin ja kustannustilitysten toimittamisesta Tekesiin rahoituspäätöksen mukaisen raportointiaikataulun mukaisesti. Johto- tai ohjausryhmä Seuraa ja johtaa tutkimusohjelmaa ohjelmasuunnitelmassa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Seuraa ja ohjaa sekä yritysten että tutkimusorganisaatioiden työosuuksia. Tutkimusohjelman tavoitteita tukeva yritysryhmähanke Hyödyntää ja/tai tukee SHOKin tutkimusohjelmassa tehtävää tutkimustyötä. Maksimituki-intensiteetti Julkisen rahoituksen enimmäismäärä suhteessa hyväksyttyihin kokonaiskustannuksiin. Inkind-kontribuutio Ohjelmaan tai projektiin osoitettu panos (esim. laitteet, aineet, tarvikkeet), johon ei kohdistu julkista rahoitusta, mutta joka otetaan huomioon maksimituki-intensiteettiä määritettäessä.

5 Tutkimusohjelmat ja yritysryhmähankkeet Huippuosaaminen Globaalit läpimurrot Ekosysteemiosaaminen Strateginen tutkimussuunnitelma, SRA Tutkimusohjelmat Yritysryhmähankkeet Tutkimusohjelma Luo strategista osaamispohjaa ja perustan sovelluksille. Tavoitteena avainosaaminen, joka mahdollistaa yhteiset teknologia- ja palvelualustat sekä yhteiset tutkimusympäristöt ja työkalut ja osaamisen kiinnittämisen Suomeen. Ohjelmalla on riittävä kriittinen massa. Tyypillisiä parametreja ovat: 5 20 osallistuvaa yritystä, 3 10 osallistuvaa tutkimusorganisaatioita, vuosibudjetti 4 10 milj. euroa ja ohjelman kesto 3 6 vuotta. Yritysryhmähanke Hyödyntää ja/tai tukee SHOKin tutkimusohjelmassa tehtävää tutkimustyötä. Luo tutkimustulosten hyödyntämisen rakenteita ja kanavia. Synnyttää ekosysteemiosaamista.

6 Tutkimusohjelmat ja yritysryhmähankkeet SHOKin tutkimusohjelmat Rinnakkaiset käyttöoikeudet kaikille tutkimusohjelman osapuolille. Tekesin rahoitus on tutkimuslaitoksille 70 % Tekesin rahoitus yrityksille 35 % tai 50 %. Valittu malli vaikuttaa sekä julkisuuteen että IPR-ehtoihin. Tutkimusohjelma 1 -tutkimuslaitosten ja yritysten ryhmähanke Tutkimusohjelmien tavoitteita tukevat yritysryhmähankkeet Osapuolet sopivat tulosten omistus- ja käyttöoikeuksista. Osapuolet päättävät tulosten hyödyntämisestä ja julkaisemisesta. Julkisuus on kuitenkin vähintään yhtä laajaa kuin Tekesin ohjelmien yrityshankkeissa. Julkinen rahoitus enintään % riippuen hankkeen haastavuudesta ja etäisyydestä markkinoista. Tutkimusohjelma 2 -tutkimuslaitosten ja yritysten ryhmähanke Tutkimusohjelma n -tutkimuslaitosten ja yritysten ryhmähanke Yrityshanke Yritysryhmähanke Yritysryhmähanke Yrityshanke Markkinaläheisyys

7 Tutkimusohjelman toteutustavat 1. Jos tutkimusohjelman suunnitelma sisältää osia, joita ei haluta julkistaa laajasti (SHOKiin kuuluvan työn julkisuus on kuitenkin aina vähintään yhtä laajaa kuin Tekesin ohjelmissa), tai antaa oman työn tuloksena syntyneiden immateriaalioikeuksien käyttöoikeuksia muille ohjelman osapuolille, tulee nämä osat poistaa tutkimusohjelmasta. Ne voidaan toteuttaa esimerkiksi yritysryhmähankkeena. 2. Varsinainen tutkimusohjelma voidaan toteuttaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla: Laajasti julkinen malli, jolloin valtiontueksi lasketaan vain Tekesin (ja mahdollinen muu julkinen) rahoitus yrityksille. Rajoitetusti julkinen malli. Myös tutkimusorganisaatioiden toteuttama osuus lasketaan kokonaisuudessaan valtiontueksi yrityksille.

8 Laajasti julkinen malli Rajoitetusti julkinen malli Yritysryhmähanke Toteuttaja SHOK Oy:n vetämä konsortio, jossa yrityksiä ja tutkimusorganisaatioita SHOK Oy:n vetämä konsortio, jossa yrityksiä ja tutkimusorganisaatioita Yritysryhmä, tutkimusorganisaatiot ostopalveluina Julkisuus Ohjelman tulokset on julkaistava välittömästi ohjelman päättymisen jälkeen. Suojattavat tulokset julkistetaan sitten, kun se ei enää vaaranna suojaamista. Ohjelmaan osallistuvat tahot voivat tietyissä rajoissa sopia keskenään tulosten julkisuudesta. Yritysten osuudesta julkista ovat vähintään nimi, rahamäärä, tuki-intensiteetti ja kuvaus. Tutkimusorganisaatiot noudattavat julkisen tutkimuksen yleisiä ehtoja. Osapuolet päättävät tulosten julkaisemisesta. Yritysten osuudesta julkista ovat vähintään hankkeen nimi, rahamäärä, tuki-intensiteetti ja kuvaus IPR Tuloksen aikaansaaja on sen omistaja. Tutkimusorganisaatiot omistavat myös alihankintana tekemänsä työn tulokset. Rinnakkainen käyttöoikeus myönnetään ilman erillistä korvausta muille ohjelmaosapuolille sekä ohjelman toteuttamista että tulosten hyödyntämistä varten. Tuloksen aikaansaaja on sen omistaja. Rinnakkainen käyttöoikeus myönnetään ilman erillistä korvausta muille ohjelmaosapuolille sekä ohjelman toteuttamista että tulosten hyödyntämistä varten. Osapuolet sopivat tulosten omistus- ja käyttöoikeuksista. Tutkimusorganisaatioilla on oikeus luovuttaa tulosten käyttöoikeudet edelleen muille tutkimusorganisaatiolle tutkimustarkoitukseen. Kustannusten jakautuma Vähintään 50 % yrityksille syntyviä kustannuksia Yrityksille syntyvien kustannusten osuus tyypillisesti yli 60 % Kokonaan yrityksille syntyviä kustannuksia Julkinen rahoitus Julkinen rahoitus on yhteensä enintään 75 % ohjelman kustannuksista. Julkinen rahoitus on yhteensä enintään 60 % ohjelman kustannuksista. Tukitaso on korkeintaan 50 % pkyrityksille ja yleensä 35 % suurille yrityksille. Työn luonne Luo strategista osaamispohjaa ja perustan sovelluksille. Osallistujat hyötyvät laajasta kokonaisuudesta. Vähintään 80 % työstä on perus- tai teollista tutkimusta. Tutkimusorganisaatioiden työn on oltava kokonaan luonteeltaan tällaista. Luo strategista osaamispohjaa ja perustan sovelluksille. Osallistujat hyötyvät laajasta kokonaisuudesta. Vähintään 80 % työstä on perus- tai teollista tutkimusta. Tutkimusorganisaatioiden työn on oltava kokonaan luonteeltaan tällaista. Tutkimustulosten hyödyntämisen kanava. Hyödyntää ja/tai tukee SHOKin tutkimusohjelmassa tehtävää tutkimustyötä.

9 Tekesin soveltamat enimmäisrahoitustasot tutkimusohjelmissa Tekes noudattaa tutkimusohjelmissa pääsääntöisesti seuraavia osapuolikohtaisia rahoitustasoja laskettuna osapuolen ohjelman toteuttamisessa syntyneistä omista kustannuksista Laajasti julkinen malli Julkiset tutkimusorganisaatiot 70 % Pk-yritykset 50 % Suuret yritykset 50 % Ohjelman tulokset on julkaistava välittömästi ohjelman päättymisen jälkeen Rajoitetusti julkinen malli Julkiset tutkimusorganisaatiot 70 % Pk-yritykset tyypillisesti 50 % Suuret yritykset tyypillisesti 35 % Ohjelmaan osallistuvat tahot voivat tietyissä rajoissa sopia keskenään tulosten julkisuudesta

10 Rahoitustaso tutkimusohjelmassa perustapaus Tutkimusohjelman kustannukset Tutkijoiden suorat palkat Tutkijoiden henkilösivukulut Tutkijoiden yleiskustannukset Tutkijoiden matkakulut Tutkijoiden laiteostot, materiaalit, ostetut palvelut Tutkimusohjelman rahoitus Tutkimusorganisaatioiden osuus 30% 70% Muu julkinen rahoitus Tekesin rahoitus julkisille toimijoille Yritysten suorat palkat Yritysten henkilösivukulut Yritysten yleiskustannukset Yritysten matkakulut Yritysten laiteostot, materiaalit, ostetut palvelut Tekesin rahoitus yrityksille Yritysten osuus Yritysten panostus 35-50% 65-50% Julkinen rahoitus maksimi 60% tai 75% Tutkimusohjelman julkinen rahoitus (Tekes + muut julkiset rahoittajat + tutkimusorganisaatioiden omarahoitusosuudet) ei saa ylittää maksimituki-intensiteettiä.

11 Laajasti vai rajoitetusti julkinen malli - rahoitusvertailua Rajoitetusti julkinen SHOK-tutkimusohjelma Yrityksille syntyvät kustannukset 100 euroa Tutkimusorganisaatioille syntyvät kustannukset enintään 62,5 euroa Tekesin rahoitus yrityksille 35 euroa (kustannuksista) Tekesin rahoitus tutkimusorganisaatioille 43,75 euroa (70 %) Koko tutkimusohjelman kustannuksista Tekesin rahoitus enintään 78,75 euroa (48,5 %) Julkinen rahoitus enintään 97,5 euroa (60 %) Yritysten in kind panoksilla voidaan suurentaa tutkimusorganisaatioiden enimmäisosuutta syntyvistä kustannuksista Laajasti julkinen SHOK-tutkimusohjelma Yrityksille syntyvät kustannukset 100 euroa Tutkimusorganisaatioille syntyvät kustannukset enintään 100 euroa Tekesin rahoitus yrityksille euroa Tekesin rahoitus tutkimusorganisaatioille 70 euroa Koko tutkimusohjelmasta Tekesin rahoitus enintään 120 euroa (60 %) Julkinen rahoitus enintään 150 euroa (75 %) Tässä mallissa in kind panokset eivät vaikuta enimmäisrahoitustasoihin

12 SHOKien yritysryhmähankkeiden rahoitusperiaatteet Yritysryhmähankkeilla tulee olla seuraavat ominaisuudet Hanke tukee tutkimusohjelman tavoitteiden saavuttamista ja/tai hyödyntää SHOKin tutkimusohjelmassa tehtävää tutkimustyötä. Hankkeen vuorovaikutusmekanismit SHOKin ja tutkimusohjelman kanssa on määritelty ja sovittu. SHOK puoltaa hankkeen toteuttamista SHOK-hankkeena. Hankkeessa on mukana sellaisia osapuolia, jotka osallistuvat myös ko. tutkimusohjelmaan. Osapuolet ovat yrityksiä. Tutkimusorganisaatiot ovat yritysosapuolten alihankkijoina. Tekes rahoittaa SHOKien hankesalkkuun kuuluvia yritysryhmähankkeita nykyisillä instrumenteilla ja prosesseilla seuraavin täsmennyksin. Hankkeen osapuolet päättävät tulosten julkaisemisesta. Julkisia tietoja ovat vähintään rahoituksen saajat, yhteyshenkilöt, hankkeen nimi, hankkeen koko ja tuki-intensiteetti sekä tiivistelmä hankkeen sisällöstä. Hankkeen osapuolet sopivat tulosten omistus- ja käyttöoikeuksista. Tilaaja saa omistusoikeudet alihankintana toteutettuun tutkimustyöhön. Niissä hankkeissa, joiden syntymisessä, valmistelussa ja toteutuksessa SHOK Oy:llä on selkeä lisäarvoa tuottava rooli, Tekes voi hyväksyä SHOK Oy:lle maksettavan hallintopalkkion hankkeeseen osallistuvien yritysten kustannukseksi. Hanke voi sisältää teknologian kehittämisen ohella palvelujen ja liiketoiminnan kehittämistä. Niiden rahoituksessa sovelletaan Tekesin normaaleja rahoitusperiaatteita. Testiympäristöjen kehittämisen, pilotoinnin ja demonstroinnin rahoituksessa sovelletaan Tekesin normaaleja rahoitusperiaatteita. Tukityypit ja tasot määräytyvät Tekesin yritysrahoituksen normaalien periaatteiden mukaan.

13 Miten laadin tutkimusohjelman hakemuksen? Valitse ohjelmassa sovellettava julkisuus- ja IPR-malli Valitse ohjelman ensimmäisen jakson pituus Laadi ohjelmasuunnitelma Käytä mallipohjaa Ohjelman kuvaus sen koko kestoajalta Ohjelman ensimmäisen jakson tarkka suunnitelma Laadi hakemus osoitteessa https://hakemus.tekes.fi/rahoitushakemus/ Koko ohjelmaa koskeva päähakemus (valitse vasemmasta sarakkeesta SHOKin tutkimusohjelma ja oikeasta päähakemus) Konsortion osapuolten hakemukset (valitse vasemmasta sarakkeesta SHOKin tutkimusohjelma ja oikeasta yrityksen tai tutkimusorganisaation osallistuminen tutkimusohjelmaan)

14 Miten laadin tutkimusohjelman hakemuksen? Hakemuksesta vastaava SHOK Oy Täytä päähakemus Ohjelman kokonaiskuvaus Ohjelman kokonaiskustannukset ja rahoitus koko sen kestoajalta Liitä ohjelmasuunnitelma ja muut liitteet. Lähetä päähakemus. Saat lähetyksen yhteydessä tunnistenumeron. Pyydä osapuolia lähettämään omat hakemuksensa ja ilmoita tunnistenumero. Ilmoita Tekesin kirjaamoon, kun kaikki hakemukset on lähetetty. Konsortion osapuoli (yritys tai tutkimusorganisaatio) Lähetä osapuolihakemus. Oman osuutesi kuvaus Omat kustannuksesi ja rahoitussuunnitelmasi ohjelman ensimmäisellä jaksolla. Liitteet Ilmoita SHOK Oy:lle, kun olet lähettänyt hakemuksesi.

15 Tutkimusohjelman hakemusdokumentaatio Tutkimusohjelmasta tehdään päähakemus, joka antaa kokonaiskuvan ohjelmasta. SHOK Oy laatii päähakemuksen. Tutkimusohjelman toteuttavan konsortion osapuolet kuvaavat roolinsa, tehtävänsä, kustannuksensa ja rahoitussuunnitelmansa osapuolen hakemuslomakkeella. Hakemuksen tärkein liite on ohjelmasuunnitelma, jota päivitetään ohjelman aikana. Ohjelmasuunnitelma on keskeinen ohjelman valmistelun, seurannan, ohjauksen ja arvioinnin työkalu. Hakemus laaditaan osoitteessa https://hakemus.tekes.fi/rahoitushakemus/

16 Tutkimusohjelman hakemusdokumentaatio (ohjelman alku) SHOK Oy:n täyttämä tutkimusohjelman päähakemuslomake https://hakemus.tekes.fi/rahoitushakemus/ Liite Ohjelmasuunnitelma koko ohjelma yleisellä tasolla ensimmäinen jakso tarkasti Osapuolten hakemukset

17 https://hakemus.tekes.fi/rahoitushakemus/ Tutkimusohjelman hakemusdokumentaatio (ohjelman alku) SHOK Oy:n täyttämä tutkimusohjelman päähakemuslomake Tutkimusohjelman Tutkimusohjelman koordinaattori koordinaattori Tutkimusohjelman Tutkimusohjelman vastuuvastuuja ja yhteyshenkilöt yhteyshenkilöt Ohjelman Ohjelman toteuttava toteuttava konsortio konsortio Ohjelman Ohjelman perustiedot, perustiedot, taustat, taustat, tavoitteet tavoitteet ja ja tutkimusteemat tutkimusteemat Ohjelman Ohjelman kokonaiskustannusarvio kokonaiskustannusarvio Ohjelman Ohjelman kokonaisrahoitussuunnitelma kokonaisrahoitussuunnitelma Ohjelman Ohjelman organisointi, organisointi, yhteistyötavat yhteistyötavat ja ja johtaminen johtaminen Ohjelmalla Ohjelmalla tavoiteltavat tavoiteltavat vaikutukset vaikutukset Yhteenveto Yhteenveto ohjelman ohjelman lisäarvosta lisäarvosta Liitteet Liitteet Ohjelmasuunnitelma koko ohjelma yleisellä tasolla ensimmäinen jakso tarkasti Osapuolten hakemukset

18 Tutkimusohjelman hakemusdokumentaatio (ohjelman alku) SHOK Oy:n täyttämä tutkimusohjelman päähakemuslomake Hakijan Hakijan perustiedot perustiedot Vastuu- Vastuuja ja yhteyshenkilöt yhteyshenkilöt Tilinpäätöstiedot Tilinpäätöstiedot (yritys) (yritys) Hakijan Hakijan yleiskuvaus, yleiskuvaus, rooli rooli ja ja tehtävät tehtävät ohjelmassa ohjelmassa Kustannusarvio Kustannusarvio (1. (1. jakso) jakso) Rahoitussuunnitelma Rahoitussuunnitelma (1. (1. jakso) jakso) Liitteet Liitteet Osapuolten hakemukset

19 Tutkimusohjelman toteutus ja rahoitus Rahoitushakemus 1. jakson rahoituspäätös - Osapuolikohtainen rahoitus 1. jaksolle - Rahoitusvarauma ohjelman koko kestoajalle - Päähakemus + osapuolihakemukset - Ohjelmasuunnitelma - Koko ohjelma yleisellä tasolla - Ensimmäinen jakso tarkasti Ohjelman Ohjelman toteutus toteutus Jaksoraportti ja -suunnitelma * Uuden jakson rahoituspäätös Ohjelman päättäminen * - Raportti päättyvästä ohjelmajaksosta - Päivitetty ohjelmasuunnitelma - Mahdolliset muutostarpeet

20 Tutkimusohjelmien rahoituspäätökset Jaksorahoitus Jaksorahoituksen edellytyksenä on riittävän tarkka suunnitelma ohjelman koko kestoajalta Osapuolikohtaiset rahoituspäätökset jakso kerrallaan Rahoitusvarauma ohjelman koko kestoajalle. Jos jaksorahoitus ei ole mahdollinen, koostuu ohjelman rahoitus kertapäätöksistä.

21 Tutkimusohjelmien hakemusten käsittely ja arviointi SHOKien tutkimusohjelmien rahoitushakemusten arvioinnin perustan muodostavat Tekesin normaalit hakemusten arviointikriteerit. Lisäksi SHOKien hakemuksien arvioinnissa sovelletaan lisäkriteerejä, joilla arvioidaan tutkimusohjelmien laatua, yhteistyön muotoja, tavoitteena olevia vaikutuksia sekä keskittymien puitteissa tapahtuvan toiminnan kokonaislisäarvoa suhteessa perinteisiin toimintamalleihin, vrt. seuraava kalvo. Arviointikriteerit on kuvattu tätä esitystä tarkemmin osoitteessa

22 SHOKien tutkimusohjelmien laadulliset arviointikriteerit Laatu ja relevanssi Resurssit ja yhteistyö SHOKkonsepti Lisäarvo Tekesin yleiset projektien arviointikriteerit

23 SHOKien tutkimusohjelmien laadulliset arviointikriteerit Tutkimusohjelman liityntä SHOKin visioon, tavoitteisiin sekä strategiseen tutkimusagendaan ja sen tutkimusteemoihin. Ohjelman vaikutukset elinkeinojen kehittymiseen. Tulosten hyödyntämispotentiaalin laaja-alaisuus. Tutkimuksen tieteellinen tai teknologinen erinomaisuus, haasteellisuus ja uutuusarvo verrattuna kansainväliseen tasoon. Vaikutus kansainvälisen huipputason osaamisen ja läpimurtojen syntymiseen. Tutkimustyön monitieteisyys ja - alaisuus. Laatu ja relevanssi Tutkimusohjelman suunnitelman laatu. Resurssit ja yhteistyö Lisäarvo

24 SHOKien tutkimusohjelmien laadulliset arviointikriteerit Ohjelman toteuttavan konsortion kyvykkyys, vakuuttavuus ja kattavuus. Ohjelman vaikutus osallistujien yhteistyöhön sekä yhteisen ydinosaamisen ja yhteisten tutkimus- ja testausympäristöjen syntymiseen. Ohjelman kansainvälisen yhteistyön laajuus ja relevanssi. Osapuolten sitoutumisen pitkäjänteisyys. Laatu ja relevanssi Resurssit ja yhteistyö Lisäarvo

25 SHOKien tutkimusohjelmien laadulliset arviointikriteerit SHOK-toiminnan kokonaislisäarvo suhteessa nykyisiin toimintamalleihin. Vaikutus tieteellisen tutkimuksen kohdistumiseen ja kansallisen osaamispohjan kehittymiseen keskittymien aihealueilla. Vaikutus valittujen aihealueiden houkuttelevuuteen ja näkyvyyteen huippuosaajille ja yritystoiminnalle. Vaikutus innovaatiojärjestelmän ja tulosten hyödyntämismekanismien kehittymiseen. Laatu ja relevanssi Resurssit ja yhteistyö Lisäarvo

26 Tutkimusohjelman tavoitteita tukevien yritysryhmähankkeiden arviointikriteerit Hanke tukee tutkimusohjelman tavoitteiden saavuttamista ja/tai hyödyntää SHOKin tutkimusohjelmassa tehtävää tutkimustyötä. Hankkeen vuorovaikutusmekanismit SHOKin ja tutkimusohjelman kanssa on määritelty ja sovittu. SHOK puoltaa hankkeen toteuttamista SHOK-hankkeena. Hankkeessa on mukana sellaisia osapuolia, jotka osallistuvat myös ko. tutkimusohjelmaan.

27 Tutkimusohjelmien raportointi ja seuranta Ohjelman johtoryhmä Tekes ottaa kantaa johtoryhmän kokoonpanoon SHOKin hallituksessa tai tutkimusvaliokunnassa. Tekesin ohjelmavastaava on johtoryhmän jäsen. Ohjelmapäällikkö SHOK asettaa tutkimusohjelmalle ohjelmapäällikön, joka vastaa tutkimusohjelman operatiivisesta toteuttamisesta. Tutkimusohjelman ohjelmapäällikkö hoitaa raportoinnin ja muutosten hallinnan eivätkä ohjelman osapuolet asioi suoraan Tekesin kanssa. Raportointi Ohjelmapäällikkö vastaa sisältöraportin ja kustannustilitysten toimittamisesta Tekesiin rahoituspäätöksen mukaisen raportointiaikataulun mukaisesti. Jokaisen ohjelman osapuolen on järjestettävä projektikustannusten seuranta ja raportointi omalta osaltaan. Ohjelmapäällikkö kokoaa yhden sisältöraportin, jossa kuvataan ohjelman edistyminen työpakettipohjaisesti. Raportti kattaa sekä yritysten että tutkimusorganisaatioiden osuudet. Sisältöraportti on vapaamuotoinen. Ohjelmapäällikkö laatii kustannustilitysten yhteenvedon. Tutkimusohjelmissa noudatetaan kaikkien osapuolten osalta samoja, kyseiselle tutkimusohjelmalle sovittuja raportointiaikoja. Muutosten hallinta Ohjelman muutokset käsitellään normaalein menettelyin. Ohjelmapäällikön tulee ilmoittaa Tekesille viipymättä kirjallisesti ohjelman toteutumiseen vaikuttavasta vähäistä suuremmasta muutoksesta tai muusta rahoituksen käyttöön vaikuttavasta seikasta. Ohjelmamuutoksiin on saatava Tekesin kirjallinen hyväksyminen. Yritysryhmähankkeiden seurannassa sovelletaan normaaleja projektinaikaisen hankeseurannan ja raportoinnin menettelyjä.

28 Tutkimusohjelmien johtamisen rahoitus Tekes voi hyväksyä SHOK-yhtiöltä ostetun ohjelman johtamispalvelun tutkimusohjelmaan osallistuvien yritysten ja tutkimusorganisaatioiden intressialihankintakustannuksena. Alihankinta hyväksytään laskutuksen mukaisena. Laskutuksen tulee perustua todennettavissa oleviin, johtamistyön aiheuttamiin kokonaiskustannuksiin. Kokonaiskustannukset sisältävät: Tutkimusohjelmien johtamisen aiheuttamat välittömät kustannukset (esimerkiksi palkat ja niiden sivukulut, matkat ja ostettavat palvelut). Ohjelmien johtamiselle kuuluvan osuuden SHOK-yhtiön yleiskustannuksista. Kohtuullisen katteen. Tekes asettaa SHOK-kohtaisen hyväksyttävän katetason voimaan toistaiseksi ja voi tarkastaa sitä toiminnan kehittymisen myötä.

29 Muuta tutkimusohjelmissa huomioonotettavaa Tutkimusohjelmilla tavoitellaan kansainvälisen tason huippuosaamista, läpimurtoja ja merkittävää uudistumista. Jotta tavoitteisiin päästään, tulee ohjelmalla olla riittävä kriittinen massa ja jokaisen osapuolen tulee osoittaa ohjelmaan kokonaisuuden kannalta tärkeä ja merkittävä panos. Panostus voi olla työtä, rahoitusta, osaamista tai muita tutkimusohjelman tavoitteiden saavuttamisen kannalta oleellisia resursseja. Tutkimusohjelmissa mukana olevien yritysten taloudellinen tilanne Tekes voi rahoittaa vain yrityksiä, joilla on uskottavat edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Lisäksi rahoitussuunnitelman tulee olla uskottava. Tekes ei myönnä rahoitusta vaikeuksissa oleville eli sellaisille yrityksille, joilla on kohonnut konkurssiriski. Tekes voi rahoittaa yritystä, jonka oma pääoma on negatiivinen, vain erityisedellytyksillä. Toteutuksen yhteisvastuu Jos Tekes rahoituspäätöksen yleisten ehtojen mukaisesti joutuu perimään yritykselle maksamansa rahoituksen takaisin, tutkimusohjelman yritysosapuolet vastaavat yhteisvastuullisesti rahoituksen takaisinmaksamisesta.

30 Tutkimusohjelman raportointiperiaatteet Väli- / jakso / loppuraporttilomake (yksi lomake, jonka ohjelmapäällikkö täyttää) Liite Liitteet Sisältöraportti (ohjelmapäällikkö laatii, Word-dokumentti) Kustannusten yhteenvetolomake (ohjelmapäällikkö kokoaa) WP 1 WP 2 WP n Osapuoli 1 Osapuoli 2 Osapuoli n Ohjelma, wp =työpaketti) Kustannustilitykset (lomake)

31 Myöntövaltuuksien kohdistuminen Tekesin myöntövaltuuksien kohdistuminen M Elää tarpeen mukaan Vapaa Instrumenttivalinnat Sisällölliset valinnat Ohjelmat Elää tarpeen mukaan Keskittymät DM xxxxxx Julkaistu Copyright Tekes

Strategisen huippuosaamisen keskittymät

Strategisen huippuosaamisen keskittymät Strategisen huippuosaamisen keskittymät Tutkimusohjelmat, Tekesin rahoituksen hakeminen, raportointi ja kustannustilitykset Copyright Tekes Sisältö 1. Tekesin rahoituksen hakeminen tutkimusohjelman alku

Lisätiedot

Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille. Copyright Tekes

Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille. Copyright Tekes Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 06-2010 Tekesin rahoitus yrityksille Tekes tarjoaa rahoitusta ja siihen liittyvää asiantuntemusta tutkimus- ja kehitys- (t&k) projekteihin kaiken

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot 10.3.2015 1 (11) Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Projektin toteuttaminen... 2 2.1 Ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät...

Lisätiedot

Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille

Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Esittäjänä Manu Setälä, Tekes@Pirkanmaan ELY-keskus Tekesin rahoitus yrityksille Tekes tarjoaa rahoitusta ja siihen liittyvää asiantuntemusta

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu 2012. Copyright Tekes

Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu 2012. Copyright Tekes Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu 2012 Tekesin rahoittama julkinen tutkimus Tekes rahoittaa tutkimusorganisaatioiden teknologian, palveluiden, liiketoiminnan ja työelämän tutkimusta, jolla on merkittävää

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Kehittämisestä liiketoimintaan minustako Tekesin asiakas? Anne Turula Palvelupäällikkö, Tekes 18.4.2013

Kehittämisestä liiketoimintaan minustako Tekesin asiakas? Anne Turula Palvelupäällikkö, Tekes 18.4.2013 Kehittämisestä liiketoimintaan minustako Tekesin asiakas? Anne Turula Palvelupäällikkö, Tekes 18.4.2013 DM 1083525 03-2013 Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta DM 1036318 11-2012 Copyright Tekes Kaupallisesti

Lisätiedot

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 1/8 MH 27.8.2013 Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomake on maakunnan kehittämisrahan hakemista varten. EAKR:n tai ESR:n tukea haetaan sähköisen EURA2014-järjestelmän kautta.

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Tekesin hakuohje FiDiPro Professori- ja FiDiPro Fellow -rahoitukselle

Tekesin hakuohje FiDiPro Professori- ja FiDiPro Fellow -rahoitukselle OHj Ohje 1 (5) Tekesin hakuohje FiDiPro Professori- ja FiDiPro Fellow -rahoitukselle 1 Perustiedot FiDiPro-rahoituksesta Suomen Akatemia ja Tekes avaavat FiDiPro-hakuja säännöllisin väliajoin. Hauissa

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Julkisen tutkimus- ja t&k-rahoituksen muutokset 2008

Julkisen tutkimus- ja t&k-rahoituksen muutokset 2008 Julkisen tutkimus- ja t&k-rahoituksen muutokset 2008 IV Liekki-päivät 23.1.2008 Cumulus, Tampere Martti Korkiakoski Tekes Julkisen tutkimuksen rahoitus 2008 Tutkimusrahoituksen asiakkaat Asiakkaina kaikki

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1.1.2015 1 (10) Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta...

Lisätiedot

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen rahoitus Sisältö 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1.1.2015 1 (8) De minimis -avustuksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta... 2 3 Hyväksyttävät kustannukset...

Lisätiedot

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Sivu 1/9 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA RAHOITUSHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Tällä hakemuksella voidaan hakea kansallista maakunnan kehittämisrahaa, sekä kansallisia erityisohjelmia. Maakunnan kehittämisrahoituksen

Lisätiedot

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomakkeella voidaan hakea avustusta kansallisesta maakunnan kehittämisrahasta maakuntaohjelmaa toteuttaviin

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 1(8) MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET OHJEET 1.1 Käyttöehdot ja soveltamisala 1.2 Hankkeen vastuullisen

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus 1 Hakemus on Uusi Jatkorahoitushakemus (täytä myös kohta 1 C) Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Hakija Valmistelija Yhteyshenkilö Maksatustarkastaja Hankehakemus Rahoituspäätös Valvonta Maksatuspäätös Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013. Ulkorajarahasto

Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013. Ulkorajarahasto Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013 Ulkorajarahasto SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 5 1.1. MÄÄRITELMÄT JA VIITTAUKSET... 5 1.2. YHTEISVASTUUN JA MAAHANMUUTTOVIRTOJEN HALLINNAN YLEISOHJELMA...

Lisätiedot

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Maakuntahallitus 184, 18.8.2008 Mkj 82, 22.6.2010, päivitykset II/ 2011, joulukuu 2012 HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Sisältö Maakunnan kehittämisraha

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 1.10.2009 EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 1. Projektisuunnittelun aloittaminen

Lisätiedot