Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu"

Transkriptio

1 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginvaltuusto Aika klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja Paavuori Heikki II varapuheenjohtaja Ahola Lotta valtuutettu Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Haggren Ari valtuutettu Hakanen Tapio valtuutettu Himanen Reijo valtuutettu Hirvelä Sirkka valtuutettu Järvenpää Esko valtuutettu Kataja Pekka valtuutettu Koivula Antero valtuutettu Kokko Jyrki valtuutettu Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Kyrö Mika valtuutettu Laaksonen Erja valtuutettu Lampinen Arto valtuutettu Leppänen Kari valtuutettu Mäntylä Erkki valtuutettu Nurmesviita Sakari valtuutettu Paakkanen Arja valtuutettu Peltonen Tuula valtuutettu Perälä Risto valtuutettu Poti Jorma valtuutettu Putkonen Aira valtuutettu Pärnäjärvi Leena valtuutettu Rantanen Piritta valtuutettu Riihinen Pertti valtuutettu poistui klo Sahala Eila valtuutettu Similä Matti valtuutettu Simonen Marko valtuutettu Sipilä Markku valtuutettu Suosaari Voitto valtuutettu Suuronen Pertti valtuutettu Tapiainen Tommi valtuutettu Valkeajärvi Leena valtuutettu Wickholm Jani valtuutettu poistui klo 17:00 Lindeman Raimo varavaltuutettu Hakonen Eero varavaltuutettu Minkkinen Jorma varavaltuutettu saapui klo 18.00

2 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Muut läsnäolleet Salminen Ilkka kaupunginjohtaja Juurinen Anna-Liisa vt. hallintojohtaja Luostarinen Ari talousjohtaja Korhonen Auli henkilöstöjohtaja Kilpeläinen Leena sivistystoimenjohtaja Liehu Tuula sosiaali- ja terveysjohtaja Kuisma Tarja tekninen johtaja Poissa Loberg Hannu valtuutettu Velling Reino valtuutettu Käsitellyt asiat :t 1-17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Allekirjoitukset Merja Lahtinen puheenjohtaja Anna-Liisa Juurinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Jämsä Kari Leppänen Seija El Sayed Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, klo pöytäkirjanpitäjä Anna-Liisa Juurinen

3 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginvaltuusto Käsitellyt asiat Sivu 1 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 2 Hallintosäännön muuttaminen / Toimivallan delegoiminen kaupunginhallitukselle / sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon ulkoistaminen 5 3 Kiinteistö Oy Jämsänmäen kiinteistöjärjestelyt vuonna Lainan takaus Jämsän Yrityskiinteistöt Oy:lle / vakuuden vapauttaminen 10 5 Teollisuuskadun varikon täydennysrakentaminen 12 6 Jämsänkosken lukion lakkauttaminen alkaen ja siitä johtuvat järjestelyt 14 7 Kankarisveden koulukiinteistöä koskevat väistötilajärjestelyt 25 8 Kunnallisten kuulutusten julkaiseminen Valtuuston kokouskutsun julkaiseminen vv Jämsän kaupungin palkkio- ja matkustussäännön täydentäminen Valtuustoaloite / Uimahalli Koskikaran nimen muuttaminen Valtuustoaloite / Uimahallin toiminnan kehittäminen Valtuustoaloite / Särkijärven kuntotalon peruskorjaus Valtuustoaloite / Kirjaston siirto Forumin tiloihin / Keskustan valtuustoryhmä Kuntalaisaloitteet Keskeneräiset valtuustoaloitteet Valtuustoaloitteet 76 Muutoksenhakuohjeet

4 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginvaltuusto Työjärjestyksen hyväksyminen Kvalt Päätös Valtuuston työjärjestys 16 : Asiat esitellään valtuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, joll ei valtuusto toisin päätä. Päätettiin yksimielisesti käsitellä asia "Hallintosäännön muuttaminen / Toimivallan delegoiminen kaupunginhallitukselle / sosiaali- ja terveys toi men palvelutuotannon ulkoistaminen" heti työjärjestyksen hyväk sy mi sen jälkeen. Muutoin asiat käsitellään esityslistan mu kai sessa järjestyksessä.

5 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Hallintosäännön muuttaminen / Toimivallan delegoiminen kaupunginhallitukselle / sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon ulkoistaminen 1671/00.00/2014 Khall Valmistelija: vt. hallintojohtaja, puh Kuntalain 14 mukaan valtuusto voi johtosäännöllä siirtää toi mi valtaan sa kunnan muille toimielimille. Valtuusto ei voi siten siirtää toi mival taan sa kaupunginhallitukselle erillisissä päätöksissä edes yk sit täisis sä asioissa muuttamatta johtosääntöä. Jämsän kaupungin hal linto sään tö on kuntalain 14 mukainen johtosääntö. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan tehnyt päätök sen sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon ulkoistamisen han kin ta pää tök sen siirtämisestä kaupunginhallitukselle. Vaikka valtuusto on rajannut kilpailutuksen kohteen ja antanut hankin ta me net te lyyn liittyen tarkkojen menettelyohjeita päätöksen toimen pa noon liittyen, varsinaista hankintapäätöstä ei voida pitää valtuus ton tekemän päätöksen toimeenpanona ja siksi han kin ta pää töksen delegointi tulee päättää erikseen hallintosäännössä. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se: 1. kumoaa tekemänsä delegointipäätöksen sosiaalija terveystoimen palvelutuotannon hankintapäätöksen de le goinnis ta kaupunginhallitukselle 2. muuttaa Jämsän kaupungin hallintosääntöä siten, että hal lin tosään nön 6 Kaupunginhallituksen ratkaisuvalta täydennetään seu raa val la kohdalla: 29. tekee hankintapäätöksen tai päätöksen hankinnan kes keyt tämi ses tä laajoissa sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevissa hankin ta me net te lyis sä 3. päättää, että hallintosäännön muutos astuu voimaan välittömästi. Päätös Keskustelun kuluessa Aira Putkonen esitti, että hallintosääntöä ei muu te ta, koska sen avulla aiempaa lainvastaista päätöstä ei saa lailli sek si, eikä näin suuren asian päätösvaltaa voida siirtää. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että Aira Putkosen esi tystä ei ole kannatettu, joten se raukeaa. Aira Putkosen esitys perusteluineen liitetään pöytäkirjaan.

6 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kvalt Päätös Keskustelun kuluessa Tarmo Konstari esitti, että hallintosääntöä ei muu te ta. Konstarin esitystä kannattivat Arja Paakkanen, Tuula Peltonen, Raimo Lindeman, Aira Putkonen ja Erkki Mäntylä. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että Tarmo Konstarin esitys tä on kannatettu, joten siitä on äänestettävä. Puheenjohtaja hyväksytti valtuustolla seuraavansisältöisen ää nestys esi tyk sen; ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänes tä vät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Tarmo Konstarin esitystä äänes tä vät "ei". Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 27 "jaa" ääntä, 14 "ei" ääntä ja tyhjää äänesti 2. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on hyväksynyt äänin kaupunginhallituksen esityksen. Merkittiin, että Aira Putkonen, Tommi Tapiainen, Sakari Nurmesviita, Ta pio Hakonen, Arja Paakkanen, Raimo Lindeman, Pertti Riihinen, Er ja Laaksonen, Tuula Peltonen, Lotta Ahola, Ari Haggren ja Erkki Män ty lä jättivät kirjallisen eriävän mielipiteen päätöksen johdosta. Liitteet 1 Eriävä mielipide / kvalt (usea allekirjoittaja)

7 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kiinteistö Oy Jämsänmäen kiinteistöjärjestelyt vuonna / /2015 Khall Valmistelija: talousjohtaja, puh Jämsänkosken Kiinteistöt Oy ja Oinaalan Vuokratalot Oy fuusioitiin Kiin teis tö Oy Jämsänmäkeen vuonna Samassa yhteydessä yh ti öön sijoitettiin Längelmäen kuntaliitoksessa kaupungin omis tukseen jääneitä taloja. Tavoitteena suunnitelmakaudelle on, että yhtiön käyttöaste nostetaan riittävälle tasolle, jotta yhtiö pystyy yl lä pi tämään hallitsemansa asunnot haluttuina vuokrakohteina ja yhtiön varat riittävät rakennusten peruskorjaamiseen ja tulevaisuudessa myös uu sien kohteiden rakentamiseen. Yhtiön pääasiallinen toimiala on vuok ra-asun to jen omistaminen ja vuokraaminen. Tavoitteena vuonna 2015 on vakiinnuttaa yhtiön tilanne, tämä vaatii vähintään 90 % käyt tö as teen toteutumista vuokrausasteessa koko yhtiössä. Vuokrattavia asuntoja yhtiöllä oli vuoden 2014 alussa 905 kpl, vuoden 2014 lopussa vuokrattavia asuntoja yhtiöllä oli 835 kpl, joten yhtiö on toiminut asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Hyväksytyn vuokra-asu mi sen kehittämissuunnitelman mukaisesti yhtiön vuokrattavia asun to ja vähennetään eri toimenpitein emoyhteisön kanssa yh teistyös sä sopien. siten, että yhtiöllä on suunnitelmakauden jälkeen noin vuokrattavaa asuntoa. Suunnitelman toteuttamiseksi Kiinteis tö Oy Jämsänmäen hallitus on ehdottanut Jämsän kaupungille seu raa vaa: Jämsänkosken Kovelo-Raspitien huonokuntoiset talot Kohteen lämmitysmuotona on sähköllä lämpiävä ve si kes kus läm mitys ja lämmityskattila alkaa olla käyttöikänsä päässä. Talot on ra kennet tu vuonna Talojen rakenteet ovat varsin kevyet, talossa on mm. lastulevylattiat. Aravalainaa Raspitie 3 taloilla on jäljellä ,12 ja Kovelotie 4 taloilla kaupungin pääomalainaa ,00. Tasearvo kohteella on ,00 euroa. Kovelotie 4 A on kokonaan tyhjä. Asunnot 61,5 m2. Koko kohteen käyttöaste on 58 % (7 tyhjää asuntoa /12 asunnosta). Kiinteistö Oy Jämsänmäen hallitus esittää, että kohteelle haetaan Jäm sän kaupunginhallitukselta lupa myydä tai purkaa talot ja hakea va pau tus akor dia aravalainoille ja purkuavustusta. Puistolantie 24 kerrostalon myynti Entinen Oinaalan Vuokratalo on kolmas kerrostalomme samalla alueel la Puistolassa, talossa on 24 asuntoa. Kaikki talot ovat hyvin sa-

8 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto man lai sia, eli isoja 3h 4h +k ratkaisuja, joille ei ole kysyntää. Kaikkien talojen käyttöaste on 70 % ja kohteista muodostuva vuok ra tappio yhteensä on noin ,00 /vuosi. Puistolantie 24:lle on lainaa enää ,00 euroa, jolloin mahdollisesta myynnistä saatava tulo voi tai siin käyttää Puistolantie 21 remonttiin. Puistolantie 21 talolla on lai naa ,00 ja Puistolantie 23 talolla ,00. Näiden koh tei den myyntitilanteessa tulo ei kattaisi jäljellä olevia lainoja. Kiinteistö Oy Jämsänmäen hallitus esittää, että Puistolantie 24 ta lolle haetaan Jämsän kaupunginhallitukselta lupa myyntiin ja lupa hakea vapautus aravarajoitteista. Jatkotoimenpiteistä päätetään vuoden 2015 aikana. Puistolantie 21 huoneistojen pienentämisen tavoitehinta-arvio Projektipalvelu Prodeco Oy on Suunnittelutoimisto Plaanari Oy:n toimek si an nos ta laatinut alustavan kustannusarvion kerrostalon remon til le. jossa asunnoista tehdään pienempiä ja helpommin vuokrat ta via. Remontti toteutettaisiin kolmessa vaiheessa porrashuone ker ral laan. Ensimmäisen vaiheen tavoitehinta on ,00 (sis. alv 24 % ). Tässä vaiheessa kuudesta suuresta asunnosta tehtäi siin 12 pienempää, joista yhtiöllä jo pulaa. C-porras ennen remonttia C19 4h+k 91.0 m2 C20 3h+k 78.0 m2 C21 4h+k 91.0 m2 C22 3h+k 78.0 m2 C23 4h+k 91.0 m2 C24 3h+k 78.0 m2 C-porras remontin jälkeen C22 2h+tpk 57.0 m2 C23 h+tpk 31.0 m2 C24 h+tpk 35.5 m2 C25 h+tpk 34.0 m2 C26 2h+tpk 57.0 m2 C27 h+tpk 31.0 m2 C28 h+tpk 35.5 m2 C29 h+tpk 34.0 m2 C30 2h+tpk 57.0 m2 C31 h+tpk 31.0 m2 C32 h+tpk 35.5 m2 C33 h+tpk 34.0 m2

9 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Piha-alueen saneeraus sisältyy 1-vaiheeseen. Tämä lisää talon viihtyi syyt tä, vaikka 2- ja 3- vaihe jäisivät toteuttamatta. Hissin ra kennus ku lui hin ARA myöntää 50 % avustuksen, vaikutus arviolta n ,00. Kiinteistö Oy Jämsänmäen hallitus esittää Jämsän kau pun gin valtuus tol le konsernilainan tai takauksen myöntämistä Kiinteistö Oy Jäm sän mä el le 1,0 M lainalle kerrostaloremontin 1- vaiheen to teutta mi sek si Jämsänkoskella osoitteessa Puistolantie 21 vuonna Myytäväksi aiottujen kohteiden kirjanpitoarvot ovat kohtuuttoman kor keat. Korkea tasearvo tulee aiheuttamaan tappioita yhtiön vuo situ lok ses sa. Kuitenkaan asuntojen liikatarjontaa ei muullakaan ta valla voida hoitaa taloudellisemmin. Puistolantien talon remontissa jonkin asteisen taloudellisen riskin muodostaa asuntojen jatkokäyttö. Vaik ka tällä hetkellä suurin osa yhtiön vuokralaisista on yhden ja kah den hengen talouksia, miten on jatkossa. Jämsänmäen asu kasky se lyyn vastanneista 73 % on yhden hengen talouksia ja 18,5 % kah den hengen eli yhteensä 91,5 %. Eli vain noin 8,5 % on tarvetta isom piin asuntoihin, tämä on kääntäen verrannollinen asuntojen kysyn tään. Lisäksi 60,5 % on yli 50-vuotiaita, joilla ei yleensä ole lapsia kotona. Asuntojen kysyntään vaikuttaa elinkeinorakenne ja tar jolla olevat työpaikat. Yhdyskuntarakenteen muuttuessa myös asun tojen kysyntä muuttuu. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää myöntää luvan Kiinteistö Oy Jäm sän mäel le myynti/purkuluvan Kovelo/Raspientien asunnoille sekä Puis tolan tie 24 myyntiin. Ehtona toimenpiteille on esittelytekstissä mai nit tujen rajoitusten purkamisen ja avustusten hakeminen. Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että val tuus to takaa Kiinteistö Oy Jämsänmäelle haettavan 1,0 Meur lainan, laina otetaan viideksitoista vuodeksi ja kaupunki perii ta kaukses ta normaalin 0,5 % vuosittaisen takausprovision. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Kvalt Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

10 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lainan takaus Jämsän Yrityskiinteistöt Oy:lle / vakuuden vapauttaminen 2091/ /2015 Khall Valmistelija: talousjohtaja, puh Kaupunginvaltuusto on myöntänyt Jämsän Yrityskiinteistöt Oy:lle takauksen Kuntarahoitus Oyj:n lainaan nro 15908/12. Laina on kohdistunut Jyki Oy:n perävaunutehtaan tuo tanto ti lo jen laajennukseen. Laina on myönnetty 15 vuodeksi, lyhennykset euroa vuo sittain, korko Kuntarahoituksen 5 vuoden va rain han kin ta kus tan nus korko +0,9 %. Kaupunki periin takauksesta 0,5%:n vuotuisen ta kauspro vi sion. Takauksen vastavakuudeksi on Jämsän Yrityskiinteistöt Oy antanut kau pun gil le jälkipantiksi Jyki Oy:n panttikirjat nrot 3461, 3462, 3463 ja 43, 4 x euroa. Kiinnitys tilaan Jylhänvuori. Vas ta va kuut ta on aikaisemmin (Kv ) muutettu vapaut ta mal la yksi paremmalla sijalla ollut panttikirja nro 3460 ja saatu sen tilalle panttikirja nro 43. Lainan pääoma on ollut euroa. Jyki Oy / Aki Siren on pyytänyt, että Jämsän Yrityskiinteistöt Oy/ Jäm sän kaupunki vapauttaisi 1-2 parhaalla etuoikeudella hallussaan ole vaa panttikirjaa. Ehdotus Vs. kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättä ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuus to vapauttaa panttikirjan nro Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että Esko Järvenpää ja Ilkka Salminen yhteisöjääveinä eivät osallistuneet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon ja poistuivat ko kouk ses ta asian käsittelyn ajaksi. Esittelijänä asian kohdalla toimi vs. kaupunginjohtaja Auli Korhonen.

11 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kvalt Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että Esko Järvenpää ja Ilkka Salminen yhteisöjääveinä eivät osallistuneet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon ja poistuivat ko kouk ses ta asian käsittelyn ajaksi.

12 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Teollisuuskadun varikon täydennysrakentaminen 1943/ /2014 Khall Valmistelija: tekninen johtaja, puh Vuoden 2014 talousarvioon varattiin määräraha hankesuunnitelman laa ti mi sek si Teollisuuskadun ja Metsurintien varikkojen yh dis tä mises tä ja tarvittavista tilojen muutostoimenpiteistä uudella hen ki lös tömi toi tuk sel la. Asiaa varten perustettiin varikkotyöryhmä. Varikkotyöryhmä, jonka pu heen joh ta ja na on toiminut teknisen lau takun nan puheenjohtaja Voitto Suo saa ri, päätyi esittämään Met su rintien ja Teol li suus ka dun varikkojen toimintojen yhdistämistä yhteen toi mi pis tee seen. Jämsän kaupungin yhdyskuntatoimen varikot yh diste tään ja et tä varikkotoiminnat keskitetään Seppolan taajamassa sijait se val le Teol li suus ka tu 10:n varikolle. Keskittämistä perustellaan toi min nal li suu den ja töiden järjestämisen paranemisella ja työn johdon sel kiy ty mi sel lä. Lisäksi näillä toimenpiteillä nostetaan käytössä ole vien ko nei den käyttöastetta. Tarkoituksena on peruskorjata Teollisuuskatu 10:ssä olevien ra kennus ten ilmanvaihto- ja lämpöjärjestelmät sekä uusia kylmän va ras tora ken nuk sen nosto-ovet. Nämä toimenpiteet on tehtävä yh dis te täänpä varikot tai ei. Peruskorjauksen kustannusarvio on euroa. Nä mä toimenpiteet on hyväksytty talousarvion ta lous suun ni tel maosas sa tehtäväksi vuonna Jotta varikkotoiminnat voidaan siirtää kokonaisuudessaan teol li suuska tu 10:n tiloihin ja alueelle, tarvitaan sinne lisää konesuojatilaa neljäl le katujen kunnossapitoon ja rakentamiseen käytettävälle koneelle ja sosiaalitilaa noin 10:lle työntekijälle. Konehallitilaan varataan lisäk si tuli- ja liikennemerkkityötila.samassa yhteydessä uusitaan van han rakennuksen käyttövesijohdot. Varikkotyöryhmän toimeksiannosta ja ohjauksessa on suun nit te lu tettu uudisrakennus, joka sisältää nämä mainitut tilat sekä katettua ulko va ras toin ti ti laa Jämsän Vesi liikelaitoksen tarvitsemille putkille ym va ra osil le. Katostila on suunniteltu vanhan rakennuksen päähän. Täl lä hetkellä yksityiskohtainen rakennussuunnittelu on käynnissä. Ta voit tee na on, että rakentamaan päästäisiin toukokuussa 2015 ja et tä tilat olisivat käytössä marraskuussa Rakentamista kos kevat päätökset vaikuttavat mm. keväällä kilpailutettavien tal vi kun nossa pi toura koi den aluejakoon. Uudisrakennuksen kustannusarvio on euroa. Määräraha sisältyy vuodelle 2015 hyväksytyn ta lousar vion investointiosaan. Kaupunginhallitus tekee in ves toin ti osaan sisäl ty vien määräahojen käytöstä erillisen toi meen pa no pää tök sen han ke koh tai ses ti.

13 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Edellä esitetyin toimenpitein saadaan Metsurintien tilat tyhjiksi ja tila voi daan myydä yksityiseen käyttöön. Samalla säästetään noin euroa vuodessa ylläpitokustannuksia ja työnjohtokustannuksia noin euroa vuodessa. Investointi euroa - putkiremontti euroa - kauppahinta euroa Uusinvestointi euroa/ =2,33 Investoinnin voidaan katsoa maksavan itsensä noin 2 3 vuodessa, riip puen vanhan varikon myyntihinnasta. Lisäksi on huomioitava, että ylläpidettävien koneiden määrän vähennys vähentää kus tan nuksia ainakin lisääntyvien ajokilometrien ja siihen käytettävän ajan verran. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että Teollisuuskadun täy den nys ra ken ta mis han ke aloitetaan ja Metsurintien varikosta luovutaan ja se myydään. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Kvalt Päätös Keskustelun kuluessa Jorma Poti esitti Pekka Katajan, Pentti Koskisen, Kari Lep pä sen ja Arja Paakkasen kannattamana, että kaupunginvaltuusto ei hy väk sy Teollisuuskadun varikon täydennysrakentamista vuodelle 2015, vaan siihen varattu euron määräraha siirretään mui hin kiireellisimpiin investointeihin vuonna Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että Jorma Potin esitystä on kannatettu, joten siitä on äänestettävä. Puheenjohtaja hyväksytti valtuustolla seuraavansisältöisen ää nestys esi tyk sen; ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänes tä vät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Jorma Potin esitystä ää nes tävät "ei". Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 22 "jaa" ääntä, 20 "ei" ääntä ja tyhjää äänesti yksi. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on äänin hy väksy nyt kaupunginhallituksen esityksen.

14 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Jämsänkosken lukion lakkauttaminen alkaen ja siitä johtuvat järjestelyt 1926/ /2014 Sivla Valmistelu lukiokoulutuksen rehtori p ja si vis tys toimen joh ta ja p Lukioiden yhdistymisen taustalla on Jämsän ja Jämsänkosken kaupun kien yhdistymissopimus ja sen liitteenä ollut hallinnon ja pal ve lujen jär jes tä mis suun ni tel ma, jossa todetaan lukiokoulutuksen olevan kes ki tet ty palvelu. Kaupunginhallituksen / 233 asettama työryhmä selvitti Jäm sän lukion sijoittumisen vaihtoehtoja. Selvitys perustuu kau pungin val tuus ton v hyväksymään pal ve lu stra te gi aan, jonka mukaan Jämsän kaupungin talouden hoidon kes kei se nä tavoitteena on ta sa pai noi nen ja terve talous. Taloussuunnitelman tavoitteena on nostaa vuosikate suun ni tel makau del la vuoteen 2016 mennessä 15 miljoonaan eu roon. Ta voit teena on kaupungin velkamäärän alentaminen pi dem mäl lä aikavälillä. Investoinnit mitoitetaan verotuloihin ja passiivisesta tuloa tuot ta matto mas ta omaisuudesta luovutaan. Kiinteistöjen käyttöastetta te hoste taan ja tarpeettomaksi käyvää kiinteistömassaa realisoidaan sekä kau pun gin omassa toiminnassa että konsernissa.omaisuusmassa mi toi te taan siten, että rakennukset, rakennelmat ja verkostot pys tytään pi tä mään kunnossa.pal ve lu jär jes tel mään kohdistuvissa in vestoin neis sa etusijalla on palvelun tuot ta mis ta tehostavat investoinnit. Vuosikate on nostettavissa rakenteellisilla uudistuksilla ja toimintaa te hos ta mal la. Uudelleen organisoinnissa kiinnitetään huomiota toimi pis tei den määrään, palveluvalikoimaan ja tuotantovolyymiin. Velkamäärän hallinnassa on tärkeää, että investoinnit mitoitetaan vuo si kat tee seen.rahoituksen kannalta on kartoitettava uusia vaih toeh to ja in ves toin tien toteuttamiseksi. Toimintojen mitoitukset on suun ni tel ta va en na koi dus ta tulevaisuuden tarpeesta lähtien. Jämsän kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen / 29 Jäm sän lukion sijoittamisesta Jokivarren koulukiinteistöön sekä päätök sen Jokivarren koulun lakkauttamisesta Sivistyslautakunta on / 134 päättänyt käynnistää Jämsän kos ken lukion lakkauttamisprosessin.

15 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Säädösperusta ja taustatekijöitä Kuntalaki: Tiedottamalla kunnan asioista asukkaille luodaan edellytyksiä vaikut taa yhteisten asioiden hoitoon ja tuetaan asukkaiden osal lis tumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Kuntalain 29 :ssä korostetaan tiedottamista vireillä olevista ja valmis te lu vai hees sa olevista asioista. Asukkaille on myös kerrottava, mi ten he voivat esittää kysymyksiä ja mielipiteitä asioiden val mis te lijoil le ja päättäjille. Hallintolaki: Hallintolain 31 :n mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittä väs tä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian rat kaise mi sek si tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. Hallintolain 34 :n mukaan asianosaiselle on ennen asian rat kai semis ta varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa seli tyk sen sä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vai kut taa asian ratkaisuun. Jos asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus muiden kuin asian osais ten elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin, vi ranomai sen tulee varata näille henkilöille mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mie li pi teensä asiasta (Hallintolaki 41 ). Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta: Työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsitellään ai na kin sellaiset asiat, jotka koskevat ( 4) mm. 1) henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn orga ni soin nis sa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien vä li ses sä yhteistyössä 2) palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla olen nai sia henkilöstövaikutuksia, kuten ulkopuolisen työvoiman käyttöä tai liikkeen luovutusta; 3) Jos kunnan talousarvioehdotuksessa edellytetään sellaisia toimen pi tei tä, joiden toteuttaminen todennäköisesti aiheuttaisi useita irti sa no mi sia, osa-aikaistamisia, lomautuksia taikka merkittäviä heiken nyk siä palvelussuhteiden ehdoissa, toimenpiteitä on käsiteltävä yh teis toi min ta me net te lys sä ennen kuin kunnanhallitus tekee val tuustol le lopullisen talousarvioehdotuksen.

16 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lain 5 :ssä säädetään yhteistoimintamenettelystä: Ennen kuin työnantaja ratkaisee 4 :ssä tarkoitetun asian, hänen on neu vo tel ta va yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saa vut ta misek si valmisteilla olevan toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaih to eh dois ta ainakin niiden työntekijöiden kanssa, joita asia koskee. Neuvottelut on aloitettava niin ajoissa kuin mahdollista. Lukion henkilöstön on kanssa käyty yhteistoimintaneuvottelu Välitön yhteistoiminta Jämsän Ateria-, Puhtaus- ja teks tii li lii ke lai toksen ja teknisen toimen /tilapalvelut on tulossa. Lukioiden yhdistymistä on käsitelty ja tullaan käsittelemään van hempain il lois sa (lukiolaki 2 2 mom.). Hallintolain mukaisesti on pidetty kuulemis- ja keskustelu- sekä tiedo tus ti lai suus Tilaisuuden muistio on liitteenä. Kuu le misti lai suu den mie li pi teis sä ei ole esitetty sellaisia laillisuus- ja/tai tar koituk sen mu kai suus pe rus tei ta, jotka johtaisivat toimiin lak kaut ta mis proses sis sa tai lak kaut ta mi ses sa. Lisäksi aineisto on pidetty nähtävänä jul ki pan nus sa kuulutuksessa mai nit tui na aikoina. Kirjallisten mie li pi tei den jättämiselle on varattu ai ka klo saakka. Jämsänkosken vasemmistoliitto ry. on jättänyt kirjallisen mielipiteen asias ta Mielipide on esityslistan liitteenä. Jätetyn mielipiteen käsittely: Lukiokoulutuksen keskittäminen on Jämsän ja Jämsänkosken kaupun kien yhdistämissopimuksen mukainen tavoite. Jämsän kaupunginvaltuuston hyväksymä palvelustrategia on linjannut sivistystoimialan osuudessa lukioiden yhdistyvän yh tei siin tiloihin ja tilaratkaisun olevan kytköksissä talousohjelmaan. Val tuus tol la on kokonaisvastuu kunnan toiminnasta ja taloudesta, jol loin valtuustolla on myös velvollisuus ottaa huomioon kunnan talou del li sen tilanteen heikkeneminen päätöksiä tehdessään. Pal ve lustra te gias sa onkin linjattu kaupungin taloustavoitteet, toimintojen uu del leen organisoinnin tavoitteet ja tavoite kiinteistöjen käyt tö asteen tehostamiseksi. Kaupunginvaltuusto on palvelustrategialla linjannut lukiokoulutuksen ti la stra te giaa ( ) ja myöhemmin lukion sijoittumista Jo ki var ren koulukiinteistöön ( ). Tilastrategiapäätöstä edel si varsin laaja ja perusteellinen valmistelu. Tilastrategian kä sit-

17 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto te lyn yhteydessä asiasta lausuivat useat tahot ja mm. ylä kou lu lai sille, siis tuleville lukiolaisille, järjestettiin kuulemistilaisuuksia. Ti la strate gias sa yhtenä vaihtoehtona tutkittiin lukiokoulutuksen sijoittumista Au vi lan kampukselle toisen asteen ammatillisen koulutuksen yh teyteen. Tilastrategiapäätöksessä linjattiin yhdistyneen Jämsän lukion si joittu van Jämsän ydinkeskustaan. Lukion toteuttamista valmistellut työryh mä päätyi esittämään lukion sijoittumista Jokivarren kou lu kiin teistöön ja tämän kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan Lukion tilaratkaisusta kaupunginvaltuustolle esi tystä tehdessään kaupunginhallitus on todennut, että tilaratkaisupäätös on valmisteluohje Jämsänkosken lukion lakkauttamisprosessin käyn nis ty mi sek si. Käytännön opetus- ja johtamistyössä lukiot ovat tehneet syvenevää yh teis työ tä alkaen. Nyt jo useamman lukuvuoden ajan mm. 5. jakso on opiskeltu Jämsän lukiossa. Strategiset tavoitteet on siten muu tet tu käytännön toimiksi. Edellä mainitusta voidaan todeta, että lukioratkaisuissa ja lu kio koulu tuk sen käytännössä on toimittu johdonmukaisesti kau pun gin valtuus ton päättämien ja lainvoimaiseksi tulleiden strategisten lin jausten mukaisesti. Kaupunginvaltuuston tekemät päätökset sitovat valmis te le via viranhaltijoita ja luottamustoimielimiä. Jämsänkosken lukion lakkauttamista koskeva kuuleminen toteutuu lak kaut ta mis proses sis sa oikea-aikaisesti ja siinä laajuudessa kuin mitä kuntalaki, hal lin to la ki, laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yh teis toi min nasta ja lukiolaki edellyttävät. Kunnan asukkailla on kuntalain mukainen valitusoikeus kunnan teke miin ratkaisuihin. Kunnallisvalitus on tehtävä laissa asetetun määrä ajan puitteissa tehdyn päätöksen osalta määräaika on päättynyt ja pää tös on lainvoimainen Kankarisveden koulukiinteistöön liittyvät ratkaisut tehdään erikseen. Ky sy myk ses sä on koulukiinteistön sisäilmastotilanne. Perusopetusja lukiolaki määrittävät oppilaille ja opiskelijoille oikeuden turvalliseen op pi mis ym pä ris töön. Kaupunkia velvoittaa terveydensuojelulaki ja työ suo je lu la ki. Kankarisveden koulukiinteistön tilannetta on Jämsänkosken lukion lak kaut ta mis pro ses sin yhteydessä käsitelty lähinnä kahdesta eri syys tä: 1) jos päädytään tekemään yläkoululaisten tarpeisiin laajennusosa Män ty kal lion koulukiinteistön yhteyteen, laajennusosaa ei ole tar vetta paisuttaa, koska lukiolaiset mahtuvat Jokivarren koulukiinteistöön

18 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ) jos Kankarisveden koulukiinteistön peruskorjaaminen on ta voi te tila, on perusteltua päätöksentekijöiden tietää, minkä laajuinen kou lukiin teis tö on ja millaiselle oppilas- ja opiskelijamäärälle tilat on suunni tel tu, millainen on tämän hetkinen oppilas- ja opiskelijamäärä ja en nus teet. Palvelustrategiassa on linjattu ( ) lukiokoulutuksen ja am ma til li sen koulutuksen yhteistyömahdollisuuksien vahvistaminen. Tä män strategisen linjauksen toteuttamiseksi sivistyslautakunta on hy väk sy nyt toisen asteen koulutuksen yhdistelmätutkintojen mallin Malli mahdollistaa aiempaa paremmin useamman tut kin non suorittamisen. Opiskelijan näkökulmasta opetuksellinen yh teis työ ja sen mahdollistaminen on oleellista, ei se, mikä taho hallin noi koulutusta. Jämsässä lukion ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöllä on pitkät pe rin teet jo kolmenkymmen vuoden ajalta. Yhteistyö tiivistyi 1990-luvul la ja tuolloin aloitettiin säännölliset opinto-ohjaajien tapaamiset. Sa moin muodostettiin koulutusjohtajista ja rehtoreista toisen asteen joh to ryh mä. Se kokoontuu nykyään neljä kertaa vuodessa ja linjaa yh teis työ tä. Mukana on edustus myös Kuhmoisten lukiosta, Jämsän Kris til li ses tä Kansanopistosta, Jämsän työväenopista ja Jäm sän jo kilaak son musiikkiopistosta. Vuosituhannen vaihteessa käytössä oli ns. yhteistoiminta-aika ja opis ke li joi den liikkumiseksi järjestettiin bussikuljetukset oppilaitosten vä lil le. Ensimmäiset yhdistelmätutkinnot valmistuivat vuonna 2002 ja ny ky ään valmistuvia on vuosittain viidestä kymmeneen. Tällä het kellä ammattiopiston aineopiskelijoita on Jämsänkosken lukiossa kolme ja Jämsän lukiossa 15 (tilasto ). Elokuussa 2013 otettiin käyttöön uusi toimintamalli yh dis tel mä tut kinnon suorittamiseksi. Mallin mukaan kaksoistutkinto on suo ri tet ta vissa keskimäärin 3,5 vuodessa ja vaativampi kolmoistutkinto neljässä vuo des sa. Opintoja voi nopeuttaa esim. suorittamalla kursseja Pirkan maan etälukiossa tai suorittamalla kesälukiossa kursseja. Toimintamalli perustuu 1-5 jakson mittaisiin vaihtoihin lukion ja amma til li sen koulutuksen välillä. Kesken päivää tapahtuvat op pi lai toksen vaihdot ovat mahdollisia, mutta niitä ei suositella koska tällöin kou lu päi vä ammatillisessa koulutuksessa saattaa häiriintyä. Malli mah dol lis taa myös yksilölliset ratkaisut. Ensimmäisenä opiskeluvuonna kaksoistutkintoa suunnitteleva ammat ti opis ton opiskelija voi suorittaa lukiotavoitteisesti mm. äi din kielen, englannin tai lyhyen matematiikan kurssin ammattiopiston järjes tä mä nä. Jämsän seudulla opiskelijavolyymit ovat niin pieniä, että am mat ti opis ton sisään ei voi muodostaa kokonaista ns. am mat ti lu-

19 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto kio ta. Suurin osa toisen asteen opiskelijoista haluaa edelleen olla joko pelkästään lukion tai ammattiopiston opiskelija. Lukioiden opiskelijoilla on mahdollisuus hakea Jämsän am mat ti opiston järjestämään urheiluvalmennukseen. Tärkeä yhteistyömuoto on ol lut myös puolentoista vuoden välein järjestettävä toisen asteen seu tu viik ko, minkä aikana kaikilla seudun toisen asteen oppilaitosten opis ke li joil la on mahdollisuus valita opintoja yli oppilaitosrajojen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistämässä toisen asteen koulu tuk sen järjestämislupien hakemisen. Jämsän kaupunginvaltuuston hy väk sy mäs sä ( ) talousarviossa vuodelle 2015 on lin jat tu peruslähtökohdan olevan oman järjestämisluvan hakeminen lu kio kou lu tuk sel le. Ratkaisu käsitellään erillisenä. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet ovat pienentymässä ja Jäm sän kos ken lukion korottava tekijä yksikköhintaan on pois tu massa. Se tiedetään jo nyt, että Opetus- ja kultuuriministeriö tulee kiinnit tä mään huomiota koulutuksen järjestäjän taloudellisiin edel ly tyksiin järjestää koulutusta. Jämsänkosken lukion lakkauttaminen ja lukio kou lu tuk sen saattaminen yhteen parantavat taloudellisia edel lytyk siä ja antavat Jämsän kaupungin lukiolaisille monipuolisemmat va lin nan mah dol li suu det. Edellä selvitettyyn perustuen Jämsänkosken Vasemmistoliitto ry:n jät tä mäs sä mielipiteessä ei ole esitetty sellaisia asioita, joilla on vaiku tus ta Jämsänkosken lukion lakkauttamiseen.. Lukiolain 27 mukainen opiskelijoiden kuuleminen on järjestetty erik seen huomioon ottaen 31 mukainen säädös op pi las kun nas ta Kuulemismuistio toimitetaan kokoukseen. Kuulemisessa on käyty yleiskeskustelua asiasta. Suullisia ky sy myksiä tai mielipiteitä ei oltu esitetty. Kirjalliset mielipiteet on pyydetty toi mit ta maan rehtorille klo 13. mennessä.kirjallisia mielipiteitä ei jätetty.kuulemisessa ei ole esitetty sellaisia asioita, joilla on vaikutusta Jäm sän kos ken lukion lakkauttamiseen. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää lukiokoulutusta, mutta kaikki kun nat osallistuvat lukiokoulutukseen rahoitukseen asukaslukuun pe rus tu van kunnan rahoitusosuuden kautta. Kunta siis yhtäältä saa val tiol ta rahoitusta koulutuksen järjestämiseen ja toisaalta on itse mak sa mas sa valtionosuusjärjestelmän sisään rahoituksesta. Tämän li säk si kunta kattaa verorahoituksella valtionosuuden yli menevät kus tan nuk set. Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää vuoden 2015 alusta lu kiokou lu tuk sen järjestämislupien uudelleen hakemisen. Uudet jär jes tämis lu vat astuvat voimaan alkaen. Järjestämislupia myön-

20 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto net täes sä tullaan arvioimaan että, hakijalla on mm. koulutuksen järjes tä mi seen tarvittavat pedagogisesti ajanmukaiset, opiskelun kannal ta turvalliset ja terveelliset tilat ja välineet, riittävä määrä kelpoista hen ki lös töä, sekä taloudelliset voimavarat järjestää koulutusta. Jämsän kaupunki tulee hakemaan ensisijaisesti omaa järjestämislupaa. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön alkaen ja en simmäi set sähköiset ylioppilaskokeet pidetään syksyllä Määrätietoista ja suunniteltua yhteistyön syventämistä on ollut Jämsän ja Jämsänkosken lukioiden kesken vuodesta 2008 alkaen. Lukiokoulutuksen rahoitus Lukiokoulutuksen valtionosuusrahoitus on muuttumassa ja sitä tullaan kokonaisuudessaan leikkaamaan. Jämsän kaupungin lukiokoulutuksen yksikköhintaa on nostanut se, et tä Jämsänkosken lukiossa on ollut alle 200 opiskelijaa. Korotus on ol lut vuosittain euroa, vuonna 2015 jopa eu roa. Hallituksen esityksessä uudeksi lukiokoulutuksen rahoituslaiksi tätä li sää ei Jämsälle enää myönnettäisi. Hallituksen kehyspäätöksissä lukiokoulutuksen rahoitusta ollaan leik kaa mas sa nykytasosta. Jatkossa lukiokoulutuksen valtionosuusrahoitus koostuu kolmesta osas ta: 1. Perusrahoitus 49% - opiskelijavuodet lukiokoulutuksessa ja lukioon valmistavassa koulu tuk ses sa - aineopinnot (niistä, jotka eivät ole suorittaneet yo-tutkintoa) - saavutettavuuskorotus sisältäen syrjäiset kunnat, kielikorotukset - korotus valmistavasta koulutuksesta - erityisen koulutustehtävän korotus 2. Suoritusrahoitus 47% - ylioppilastutkinnot - lukion oppimäärä 3. Vaikuttavuusrahoitus 4% - jatko-opintoihin sijoittuminen (3 vuoden kuluessa), 3 v keskiarvo - lukio-opintojen läpäisyn parantaminen, 3 v keskiarvo - opiskelijahyvinvointipalaute

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 20.04.2015 klo 15:00-18:53 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1 Aika 09.06.2014 klo 18:00 Paikka Karkkilasali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot