Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu"

Transkriptio

1 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginvaltuusto Aika klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja Paavuori Heikki II varapuheenjohtaja Ahola Lotta valtuutettu Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Haggren Ari valtuutettu Hakanen Tapio valtuutettu Himanen Reijo valtuutettu Hirvelä Sirkka valtuutettu Järvenpää Esko valtuutettu Kataja Pekka valtuutettu Koivula Antero valtuutettu Kokko Jyrki valtuutettu Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Kyrö Mika valtuutettu Laaksonen Erja valtuutettu Lampinen Arto valtuutettu Leppänen Kari valtuutettu Mäntylä Erkki valtuutettu Nurmesviita Sakari valtuutettu Paakkanen Arja valtuutettu Peltonen Tuula valtuutettu Perälä Risto valtuutettu Poti Jorma valtuutettu Putkonen Aira valtuutettu Pärnäjärvi Leena valtuutettu Rantanen Piritta valtuutettu Riihinen Pertti valtuutettu poistui klo Sahala Eila valtuutettu Similä Matti valtuutettu Simonen Marko valtuutettu Sipilä Markku valtuutettu Suosaari Voitto valtuutettu Suuronen Pertti valtuutettu Tapiainen Tommi valtuutettu Valkeajärvi Leena valtuutettu Wickholm Jani valtuutettu poistui klo 17:00 Lindeman Raimo varavaltuutettu Hakonen Eero varavaltuutettu Minkkinen Jorma varavaltuutettu saapui klo 18.00

2 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Muut läsnäolleet Salminen Ilkka kaupunginjohtaja Juurinen Anna-Liisa vt. hallintojohtaja Luostarinen Ari talousjohtaja Korhonen Auli henkilöstöjohtaja Kilpeläinen Leena sivistystoimenjohtaja Liehu Tuula sosiaali- ja terveysjohtaja Kuisma Tarja tekninen johtaja Poissa Loberg Hannu valtuutettu Velling Reino valtuutettu Käsitellyt asiat :t 1-17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Allekirjoitukset Merja Lahtinen puheenjohtaja Anna-Liisa Juurinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Jämsä Kari Leppänen Seija El Sayed Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, klo pöytäkirjanpitäjä Anna-Liisa Juurinen

3 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginvaltuusto Käsitellyt asiat Sivu 1 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 2 Hallintosäännön muuttaminen / Toimivallan delegoiminen kaupunginhallitukselle / sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon ulkoistaminen 5 3 Kiinteistö Oy Jämsänmäen kiinteistöjärjestelyt vuonna Lainan takaus Jämsän Yrityskiinteistöt Oy:lle / vakuuden vapauttaminen 10 5 Teollisuuskadun varikon täydennysrakentaminen 12 6 Jämsänkosken lukion lakkauttaminen alkaen ja siitä johtuvat järjestelyt 14 7 Kankarisveden koulukiinteistöä koskevat väistötilajärjestelyt 25 8 Kunnallisten kuulutusten julkaiseminen Valtuuston kokouskutsun julkaiseminen vv Jämsän kaupungin palkkio- ja matkustussäännön täydentäminen Valtuustoaloite / Uimahalli Koskikaran nimen muuttaminen Valtuustoaloite / Uimahallin toiminnan kehittäminen Valtuustoaloite / Särkijärven kuntotalon peruskorjaus Valtuustoaloite / Kirjaston siirto Forumin tiloihin / Keskustan valtuustoryhmä Kuntalaisaloitteet Keskeneräiset valtuustoaloitteet Valtuustoaloitteet 76 Muutoksenhakuohjeet

4 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginvaltuusto Työjärjestyksen hyväksyminen Kvalt Päätös Valtuuston työjärjestys 16 : Asiat esitellään valtuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, joll ei valtuusto toisin päätä. Päätettiin yksimielisesti käsitellä asia "Hallintosäännön muuttaminen / Toimivallan delegoiminen kaupunginhallitukselle / sosiaali- ja terveys toi men palvelutuotannon ulkoistaminen" heti työjärjestyksen hyväk sy mi sen jälkeen. Muutoin asiat käsitellään esityslistan mu kai sessa järjestyksessä.

5 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Hallintosäännön muuttaminen / Toimivallan delegoiminen kaupunginhallitukselle / sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon ulkoistaminen 1671/00.00/2014 Khall Valmistelija: vt. hallintojohtaja, puh Kuntalain 14 mukaan valtuusto voi johtosäännöllä siirtää toi mi valtaan sa kunnan muille toimielimille. Valtuusto ei voi siten siirtää toi mival taan sa kaupunginhallitukselle erillisissä päätöksissä edes yk sit täisis sä asioissa muuttamatta johtosääntöä. Jämsän kaupungin hal linto sään tö on kuntalain 14 mukainen johtosääntö. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan tehnyt päätök sen sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon ulkoistamisen han kin ta pää tök sen siirtämisestä kaupunginhallitukselle. Vaikka valtuusto on rajannut kilpailutuksen kohteen ja antanut hankin ta me net te lyyn liittyen tarkkojen menettelyohjeita päätöksen toimen pa noon liittyen, varsinaista hankintapäätöstä ei voida pitää valtuus ton tekemän päätöksen toimeenpanona ja siksi han kin ta pää töksen delegointi tulee päättää erikseen hallintosäännössä. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se: 1. kumoaa tekemänsä delegointipäätöksen sosiaalija terveystoimen palvelutuotannon hankintapäätöksen de le goinnis ta kaupunginhallitukselle 2. muuttaa Jämsän kaupungin hallintosääntöä siten, että hal lin tosään nön 6 Kaupunginhallituksen ratkaisuvalta täydennetään seu raa val la kohdalla: 29. tekee hankintapäätöksen tai päätöksen hankinnan kes keyt tämi ses tä laajoissa sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevissa hankin ta me net te lyis sä 3. päättää, että hallintosäännön muutos astuu voimaan välittömästi. Päätös Keskustelun kuluessa Aira Putkonen esitti, että hallintosääntöä ei muu te ta, koska sen avulla aiempaa lainvastaista päätöstä ei saa lailli sek si, eikä näin suuren asian päätösvaltaa voida siirtää. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että Aira Putkosen esi tystä ei ole kannatettu, joten se raukeaa. Aira Putkosen esitys perusteluineen liitetään pöytäkirjaan.

6 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kvalt Päätös Keskustelun kuluessa Tarmo Konstari esitti, että hallintosääntöä ei muu te ta. Konstarin esitystä kannattivat Arja Paakkanen, Tuula Peltonen, Raimo Lindeman, Aira Putkonen ja Erkki Mäntylä. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että Tarmo Konstarin esitys tä on kannatettu, joten siitä on äänestettävä. Puheenjohtaja hyväksytti valtuustolla seuraavansisältöisen ää nestys esi tyk sen; ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänes tä vät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Tarmo Konstarin esitystä äänes tä vät "ei". Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 27 "jaa" ääntä, 14 "ei" ääntä ja tyhjää äänesti 2. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on hyväksynyt äänin kaupunginhallituksen esityksen. Merkittiin, että Aira Putkonen, Tommi Tapiainen, Sakari Nurmesviita, Ta pio Hakonen, Arja Paakkanen, Raimo Lindeman, Pertti Riihinen, Er ja Laaksonen, Tuula Peltonen, Lotta Ahola, Ari Haggren ja Erkki Män ty lä jättivät kirjallisen eriävän mielipiteen päätöksen johdosta. Liitteet 1 Eriävä mielipide / kvalt (usea allekirjoittaja)

7 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kiinteistö Oy Jämsänmäen kiinteistöjärjestelyt vuonna / /2015 Khall Valmistelija: talousjohtaja, puh Jämsänkosken Kiinteistöt Oy ja Oinaalan Vuokratalot Oy fuusioitiin Kiin teis tö Oy Jämsänmäkeen vuonna Samassa yhteydessä yh ti öön sijoitettiin Längelmäen kuntaliitoksessa kaupungin omis tukseen jääneitä taloja. Tavoitteena suunnitelmakaudelle on, että yhtiön käyttöaste nostetaan riittävälle tasolle, jotta yhtiö pystyy yl lä pi tämään hallitsemansa asunnot haluttuina vuokrakohteina ja yhtiön varat riittävät rakennusten peruskorjaamiseen ja tulevaisuudessa myös uu sien kohteiden rakentamiseen. Yhtiön pääasiallinen toimiala on vuok ra-asun to jen omistaminen ja vuokraaminen. Tavoitteena vuonna 2015 on vakiinnuttaa yhtiön tilanne, tämä vaatii vähintään 90 % käyt tö as teen toteutumista vuokrausasteessa koko yhtiössä. Vuokrattavia asuntoja yhtiöllä oli vuoden 2014 alussa 905 kpl, vuoden 2014 lopussa vuokrattavia asuntoja yhtiöllä oli 835 kpl, joten yhtiö on toiminut asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Hyväksytyn vuokra-asu mi sen kehittämissuunnitelman mukaisesti yhtiön vuokrattavia asun to ja vähennetään eri toimenpitein emoyhteisön kanssa yh teistyös sä sopien. siten, että yhtiöllä on suunnitelmakauden jälkeen noin vuokrattavaa asuntoa. Suunnitelman toteuttamiseksi Kiinteis tö Oy Jämsänmäen hallitus on ehdottanut Jämsän kaupungille seu raa vaa: Jämsänkosken Kovelo-Raspitien huonokuntoiset talot Kohteen lämmitysmuotona on sähköllä lämpiävä ve si kes kus läm mitys ja lämmityskattila alkaa olla käyttöikänsä päässä. Talot on ra kennet tu vuonna Talojen rakenteet ovat varsin kevyet, talossa on mm. lastulevylattiat. Aravalainaa Raspitie 3 taloilla on jäljellä ,12 ja Kovelotie 4 taloilla kaupungin pääomalainaa ,00. Tasearvo kohteella on ,00 euroa. Kovelotie 4 A on kokonaan tyhjä. Asunnot 61,5 m2. Koko kohteen käyttöaste on 58 % (7 tyhjää asuntoa /12 asunnosta). Kiinteistö Oy Jämsänmäen hallitus esittää, että kohteelle haetaan Jäm sän kaupunginhallitukselta lupa myydä tai purkaa talot ja hakea va pau tus akor dia aravalainoille ja purkuavustusta. Puistolantie 24 kerrostalon myynti Entinen Oinaalan Vuokratalo on kolmas kerrostalomme samalla alueel la Puistolassa, talossa on 24 asuntoa. Kaikki talot ovat hyvin sa-

8 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto man lai sia, eli isoja 3h 4h +k ratkaisuja, joille ei ole kysyntää. Kaikkien talojen käyttöaste on 70 % ja kohteista muodostuva vuok ra tappio yhteensä on noin ,00 /vuosi. Puistolantie 24:lle on lainaa enää ,00 euroa, jolloin mahdollisesta myynnistä saatava tulo voi tai siin käyttää Puistolantie 21 remonttiin. Puistolantie 21 talolla on lai naa ,00 ja Puistolantie 23 talolla ,00. Näiden koh tei den myyntitilanteessa tulo ei kattaisi jäljellä olevia lainoja. Kiinteistö Oy Jämsänmäen hallitus esittää, että Puistolantie 24 ta lolle haetaan Jämsän kaupunginhallitukselta lupa myyntiin ja lupa hakea vapautus aravarajoitteista. Jatkotoimenpiteistä päätetään vuoden 2015 aikana. Puistolantie 21 huoneistojen pienentämisen tavoitehinta-arvio Projektipalvelu Prodeco Oy on Suunnittelutoimisto Plaanari Oy:n toimek si an nos ta laatinut alustavan kustannusarvion kerrostalon remon til le. jossa asunnoista tehdään pienempiä ja helpommin vuokrat ta via. Remontti toteutettaisiin kolmessa vaiheessa porrashuone ker ral laan. Ensimmäisen vaiheen tavoitehinta on ,00 (sis. alv 24 % ). Tässä vaiheessa kuudesta suuresta asunnosta tehtäi siin 12 pienempää, joista yhtiöllä jo pulaa. C-porras ennen remonttia C19 4h+k 91.0 m2 C20 3h+k 78.0 m2 C21 4h+k 91.0 m2 C22 3h+k 78.0 m2 C23 4h+k 91.0 m2 C24 3h+k 78.0 m2 C-porras remontin jälkeen C22 2h+tpk 57.0 m2 C23 h+tpk 31.0 m2 C24 h+tpk 35.5 m2 C25 h+tpk 34.0 m2 C26 2h+tpk 57.0 m2 C27 h+tpk 31.0 m2 C28 h+tpk 35.5 m2 C29 h+tpk 34.0 m2 C30 2h+tpk 57.0 m2 C31 h+tpk 31.0 m2 C32 h+tpk 35.5 m2 C33 h+tpk 34.0 m2

9 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Piha-alueen saneeraus sisältyy 1-vaiheeseen. Tämä lisää talon viihtyi syyt tä, vaikka 2- ja 3- vaihe jäisivät toteuttamatta. Hissin ra kennus ku lui hin ARA myöntää 50 % avustuksen, vaikutus arviolta n ,00. Kiinteistö Oy Jämsänmäen hallitus esittää Jämsän kau pun gin valtuus tol le konsernilainan tai takauksen myöntämistä Kiinteistö Oy Jäm sän mä el le 1,0 M lainalle kerrostaloremontin 1- vaiheen to teutta mi sek si Jämsänkoskella osoitteessa Puistolantie 21 vuonna Myytäväksi aiottujen kohteiden kirjanpitoarvot ovat kohtuuttoman kor keat. Korkea tasearvo tulee aiheuttamaan tappioita yhtiön vuo situ lok ses sa. Kuitenkaan asuntojen liikatarjontaa ei muullakaan ta valla voida hoitaa taloudellisemmin. Puistolantien talon remontissa jonkin asteisen taloudellisen riskin muodostaa asuntojen jatkokäyttö. Vaik ka tällä hetkellä suurin osa yhtiön vuokralaisista on yhden ja kah den hengen talouksia, miten on jatkossa. Jämsänmäen asu kasky se lyyn vastanneista 73 % on yhden hengen talouksia ja 18,5 % kah den hengen eli yhteensä 91,5 %. Eli vain noin 8,5 % on tarvetta isom piin asuntoihin, tämä on kääntäen verrannollinen asuntojen kysyn tään. Lisäksi 60,5 % on yli 50-vuotiaita, joilla ei yleensä ole lapsia kotona. Asuntojen kysyntään vaikuttaa elinkeinorakenne ja tar jolla olevat työpaikat. Yhdyskuntarakenteen muuttuessa myös asun tojen kysyntä muuttuu. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää myöntää luvan Kiinteistö Oy Jäm sän mäel le myynti/purkuluvan Kovelo/Raspientien asunnoille sekä Puis tolan tie 24 myyntiin. Ehtona toimenpiteille on esittelytekstissä mai nit tujen rajoitusten purkamisen ja avustusten hakeminen. Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että val tuus to takaa Kiinteistö Oy Jämsänmäelle haettavan 1,0 Meur lainan, laina otetaan viideksitoista vuodeksi ja kaupunki perii ta kaukses ta normaalin 0,5 % vuosittaisen takausprovision. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Kvalt Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

10 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lainan takaus Jämsän Yrityskiinteistöt Oy:lle / vakuuden vapauttaminen 2091/ /2015 Khall Valmistelija: talousjohtaja, puh Kaupunginvaltuusto on myöntänyt Jämsän Yrityskiinteistöt Oy:lle takauksen Kuntarahoitus Oyj:n lainaan nro 15908/12. Laina on kohdistunut Jyki Oy:n perävaunutehtaan tuo tanto ti lo jen laajennukseen. Laina on myönnetty 15 vuodeksi, lyhennykset euroa vuo sittain, korko Kuntarahoituksen 5 vuoden va rain han kin ta kus tan nus korko +0,9 %. Kaupunki periin takauksesta 0,5%:n vuotuisen ta kauspro vi sion. Takauksen vastavakuudeksi on Jämsän Yrityskiinteistöt Oy antanut kau pun gil le jälkipantiksi Jyki Oy:n panttikirjat nrot 3461, 3462, 3463 ja 43, 4 x euroa. Kiinnitys tilaan Jylhänvuori. Vas ta va kuut ta on aikaisemmin (Kv ) muutettu vapaut ta mal la yksi paremmalla sijalla ollut panttikirja nro 3460 ja saatu sen tilalle panttikirja nro 43. Lainan pääoma on ollut euroa. Jyki Oy / Aki Siren on pyytänyt, että Jämsän Yrityskiinteistöt Oy/ Jäm sän kaupunki vapauttaisi 1-2 parhaalla etuoikeudella hallussaan ole vaa panttikirjaa. Ehdotus Vs. kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättä ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuus to vapauttaa panttikirjan nro Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että Esko Järvenpää ja Ilkka Salminen yhteisöjääveinä eivät osallistuneet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon ja poistuivat ko kouk ses ta asian käsittelyn ajaksi. Esittelijänä asian kohdalla toimi vs. kaupunginjohtaja Auli Korhonen.

11 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kvalt Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että Esko Järvenpää ja Ilkka Salminen yhteisöjääveinä eivät osallistuneet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon ja poistuivat ko kouk ses ta asian käsittelyn ajaksi.

12 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Teollisuuskadun varikon täydennysrakentaminen 1943/ /2014 Khall Valmistelija: tekninen johtaja, puh Vuoden 2014 talousarvioon varattiin määräraha hankesuunnitelman laa ti mi sek si Teollisuuskadun ja Metsurintien varikkojen yh dis tä mises tä ja tarvittavista tilojen muutostoimenpiteistä uudella hen ki lös tömi toi tuk sel la. Asiaa varten perustettiin varikkotyöryhmä. Varikkotyöryhmä, jonka pu heen joh ta ja na on toiminut teknisen lau takun nan puheenjohtaja Voitto Suo saa ri, päätyi esittämään Met su rintien ja Teol li suus ka dun varikkojen toimintojen yhdistämistä yhteen toi mi pis tee seen. Jämsän kaupungin yhdyskuntatoimen varikot yh diste tään ja et tä varikkotoiminnat keskitetään Seppolan taajamassa sijait se val le Teol li suus ka tu 10:n varikolle. Keskittämistä perustellaan toi min nal li suu den ja töiden järjestämisen paranemisella ja työn johdon sel kiy ty mi sel lä. Lisäksi näillä toimenpiteillä nostetaan käytössä ole vien ko nei den käyttöastetta. Tarkoituksena on peruskorjata Teollisuuskatu 10:ssä olevien ra kennus ten ilmanvaihto- ja lämpöjärjestelmät sekä uusia kylmän va ras tora ken nuk sen nosto-ovet. Nämä toimenpiteet on tehtävä yh dis te täänpä varikot tai ei. Peruskorjauksen kustannusarvio on euroa. Nä mä toimenpiteet on hyväksytty talousarvion ta lous suun ni tel maosas sa tehtäväksi vuonna Jotta varikkotoiminnat voidaan siirtää kokonaisuudessaan teol li suuska tu 10:n tiloihin ja alueelle, tarvitaan sinne lisää konesuojatilaa neljäl le katujen kunnossapitoon ja rakentamiseen käytettävälle koneelle ja sosiaalitilaa noin 10:lle työntekijälle. Konehallitilaan varataan lisäk si tuli- ja liikennemerkkityötila.samassa yhteydessä uusitaan van han rakennuksen käyttövesijohdot. Varikkotyöryhmän toimeksiannosta ja ohjauksessa on suun nit te lu tettu uudisrakennus, joka sisältää nämä mainitut tilat sekä katettua ulko va ras toin ti ti laa Jämsän Vesi liikelaitoksen tarvitsemille putkille ym va ra osil le. Katostila on suunniteltu vanhan rakennuksen päähän. Täl lä hetkellä yksityiskohtainen rakennussuunnittelu on käynnissä. Ta voit tee na on, että rakentamaan päästäisiin toukokuussa 2015 ja et tä tilat olisivat käytössä marraskuussa Rakentamista kos kevat päätökset vaikuttavat mm. keväällä kilpailutettavien tal vi kun nossa pi toura koi den aluejakoon. Uudisrakennuksen kustannusarvio on euroa. Määräraha sisältyy vuodelle 2015 hyväksytyn ta lousar vion investointiosaan. Kaupunginhallitus tekee in ves toin ti osaan sisäl ty vien määräahojen käytöstä erillisen toi meen pa no pää tök sen han ke koh tai ses ti.

13 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Edellä esitetyin toimenpitein saadaan Metsurintien tilat tyhjiksi ja tila voi daan myydä yksityiseen käyttöön. Samalla säästetään noin euroa vuodessa ylläpitokustannuksia ja työnjohtokustannuksia noin euroa vuodessa. Investointi euroa - putkiremontti euroa - kauppahinta euroa Uusinvestointi euroa/ =2,33 Investoinnin voidaan katsoa maksavan itsensä noin 2 3 vuodessa, riip puen vanhan varikon myyntihinnasta. Lisäksi on huomioitava, että ylläpidettävien koneiden määrän vähennys vähentää kus tan nuksia ainakin lisääntyvien ajokilometrien ja siihen käytettävän ajan verran. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että Teollisuuskadun täy den nys ra ken ta mis han ke aloitetaan ja Metsurintien varikosta luovutaan ja se myydään. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Kvalt Päätös Keskustelun kuluessa Jorma Poti esitti Pekka Katajan, Pentti Koskisen, Kari Lep pä sen ja Arja Paakkasen kannattamana, että kaupunginvaltuusto ei hy väk sy Teollisuuskadun varikon täydennysrakentamista vuodelle 2015, vaan siihen varattu euron määräraha siirretään mui hin kiireellisimpiin investointeihin vuonna Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että Jorma Potin esitystä on kannatettu, joten siitä on äänestettävä. Puheenjohtaja hyväksytti valtuustolla seuraavansisältöisen ää nestys esi tyk sen; ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänes tä vät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Jorma Potin esitystä ää nes tävät "ei". Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 22 "jaa" ääntä, 20 "ei" ääntä ja tyhjää äänesti yksi. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on äänin hy väksy nyt kaupunginhallituksen esityksen.

14 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Jämsänkosken lukion lakkauttaminen alkaen ja siitä johtuvat järjestelyt 1926/ /2014 Sivla Valmistelu lukiokoulutuksen rehtori p ja si vis tys toimen joh ta ja p Lukioiden yhdistymisen taustalla on Jämsän ja Jämsänkosken kaupun kien yhdistymissopimus ja sen liitteenä ollut hallinnon ja pal ve lujen jär jes tä mis suun ni tel ma, jossa todetaan lukiokoulutuksen olevan kes ki tet ty palvelu. Kaupunginhallituksen / 233 asettama työryhmä selvitti Jäm sän lukion sijoittumisen vaihtoehtoja. Selvitys perustuu kau pungin val tuus ton v hyväksymään pal ve lu stra te gi aan, jonka mukaan Jämsän kaupungin talouden hoidon kes kei se nä tavoitteena on ta sa pai noi nen ja terve talous. Taloussuunnitelman tavoitteena on nostaa vuosikate suun ni tel makau del la vuoteen 2016 mennessä 15 miljoonaan eu roon. Ta voit teena on kaupungin velkamäärän alentaminen pi dem mäl lä aikavälillä. Investoinnit mitoitetaan verotuloihin ja passiivisesta tuloa tuot ta matto mas ta omaisuudesta luovutaan. Kiinteistöjen käyttöastetta te hoste taan ja tarpeettomaksi käyvää kiinteistömassaa realisoidaan sekä kau pun gin omassa toiminnassa että konsernissa.omaisuusmassa mi toi te taan siten, että rakennukset, rakennelmat ja verkostot pys tytään pi tä mään kunnossa.pal ve lu jär jes tel mään kohdistuvissa in vestoin neis sa etusijalla on palvelun tuot ta mis ta tehostavat investoinnit. Vuosikate on nostettavissa rakenteellisilla uudistuksilla ja toimintaa te hos ta mal la. Uudelleen organisoinnissa kiinnitetään huomiota toimi pis tei den määrään, palveluvalikoimaan ja tuotantovolyymiin. Velkamäärän hallinnassa on tärkeää, että investoinnit mitoitetaan vuo si kat tee seen.rahoituksen kannalta on kartoitettava uusia vaih toeh to ja in ves toin tien toteuttamiseksi. Toimintojen mitoitukset on suun ni tel ta va en na koi dus ta tulevaisuuden tarpeesta lähtien. Jämsän kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen / 29 Jäm sän lukion sijoittamisesta Jokivarren koulukiinteistöön sekä päätök sen Jokivarren koulun lakkauttamisesta Sivistyslautakunta on / 134 päättänyt käynnistää Jämsän kos ken lukion lakkauttamisprosessin.

15 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Säädösperusta ja taustatekijöitä Kuntalaki: Tiedottamalla kunnan asioista asukkaille luodaan edellytyksiä vaikut taa yhteisten asioiden hoitoon ja tuetaan asukkaiden osal lis tumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Kuntalain 29 :ssä korostetaan tiedottamista vireillä olevista ja valmis te lu vai hees sa olevista asioista. Asukkaille on myös kerrottava, mi ten he voivat esittää kysymyksiä ja mielipiteitä asioiden val mis te lijoil le ja päättäjille. Hallintolaki: Hallintolain 31 :n mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittä väs tä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian rat kaise mi sek si tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. Hallintolain 34 :n mukaan asianosaiselle on ennen asian rat kai semis ta varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa seli tyk sen sä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vai kut taa asian ratkaisuun. Jos asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus muiden kuin asian osais ten elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin, vi ranomai sen tulee varata näille henkilöille mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mie li pi teensä asiasta (Hallintolaki 41 ). Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta: Työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsitellään ai na kin sellaiset asiat, jotka koskevat ( 4) mm. 1) henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn orga ni soin nis sa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien vä li ses sä yhteistyössä 2) palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla olen nai sia henkilöstövaikutuksia, kuten ulkopuolisen työvoiman käyttöä tai liikkeen luovutusta; 3) Jos kunnan talousarvioehdotuksessa edellytetään sellaisia toimen pi tei tä, joiden toteuttaminen todennäköisesti aiheuttaisi useita irti sa no mi sia, osa-aikaistamisia, lomautuksia taikka merkittäviä heiken nyk siä palvelussuhteiden ehdoissa, toimenpiteitä on käsiteltävä yh teis toi min ta me net te lys sä ennen kuin kunnanhallitus tekee val tuustol le lopullisen talousarvioehdotuksen.

16 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lain 5 :ssä säädetään yhteistoimintamenettelystä: Ennen kuin työnantaja ratkaisee 4 :ssä tarkoitetun asian, hänen on neu vo tel ta va yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saa vut ta misek si valmisteilla olevan toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaih to eh dois ta ainakin niiden työntekijöiden kanssa, joita asia koskee. Neuvottelut on aloitettava niin ajoissa kuin mahdollista. Lukion henkilöstön on kanssa käyty yhteistoimintaneuvottelu Välitön yhteistoiminta Jämsän Ateria-, Puhtaus- ja teks tii li lii ke lai toksen ja teknisen toimen /tilapalvelut on tulossa. Lukioiden yhdistymistä on käsitelty ja tullaan käsittelemään van hempain il lois sa (lukiolaki 2 2 mom.). Hallintolain mukaisesti on pidetty kuulemis- ja keskustelu- sekä tiedo tus ti lai suus Tilaisuuden muistio on liitteenä. Kuu le misti lai suu den mie li pi teis sä ei ole esitetty sellaisia laillisuus- ja/tai tar koituk sen mu kai suus pe rus tei ta, jotka johtaisivat toimiin lak kaut ta mis proses sis sa tai lak kaut ta mi ses sa. Lisäksi aineisto on pidetty nähtävänä jul ki pan nus sa kuulutuksessa mai nit tui na aikoina. Kirjallisten mie li pi tei den jättämiselle on varattu ai ka klo saakka. Jämsänkosken vasemmistoliitto ry. on jättänyt kirjallisen mielipiteen asias ta Mielipide on esityslistan liitteenä. Jätetyn mielipiteen käsittely: Lukiokoulutuksen keskittäminen on Jämsän ja Jämsänkosken kaupun kien yhdistämissopimuksen mukainen tavoite. Jämsän kaupunginvaltuuston hyväksymä palvelustrategia on linjannut sivistystoimialan osuudessa lukioiden yhdistyvän yh tei siin tiloihin ja tilaratkaisun olevan kytköksissä talousohjelmaan. Val tuus tol la on kokonaisvastuu kunnan toiminnasta ja taloudesta, jol loin valtuustolla on myös velvollisuus ottaa huomioon kunnan talou del li sen tilanteen heikkeneminen päätöksiä tehdessään. Pal ve lustra te gias sa onkin linjattu kaupungin taloustavoitteet, toimintojen uu del leen organisoinnin tavoitteet ja tavoite kiinteistöjen käyt tö asteen tehostamiseksi. Kaupunginvaltuusto on palvelustrategialla linjannut lukiokoulutuksen ti la stra te giaa ( ) ja myöhemmin lukion sijoittumista Jo ki var ren koulukiinteistöön ( ). Tilastrategiapäätöstä edel si varsin laaja ja perusteellinen valmistelu. Tilastrategian kä sit-

17 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto te lyn yhteydessä asiasta lausuivat useat tahot ja mm. ylä kou lu lai sille, siis tuleville lukiolaisille, järjestettiin kuulemistilaisuuksia. Ti la strate gias sa yhtenä vaihtoehtona tutkittiin lukiokoulutuksen sijoittumista Au vi lan kampukselle toisen asteen ammatillisen koulutuksen yh teyteen. Tilastrategiapäätöksessä linjattiin yhdistyneen Jämsän lukion si joittu van Jämsän ydinkeskustaan. Lukion toteuttamista valmistellut työryh mä päätyi esittämään lukion sijoittumista Jokivarren kou lu kiin teistöön ja tämän kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan Lukion tilaratkaisusta kaupunginvaltuustolle esi tystä tehdessään kaupunginhallitus on todennut, että tilaratkaisupäätös on valmisteluohje Jämsänkosken lukion lakkauttamisprosessin käyn nis ty mi sek si. Käytännön opetus- ja johtamistyössä lukiot ovat tehneet syvenevää yh teis työ tä alkaen. Nyt jo useamman lukuvuoden ajan mm. 5. jakso on opiskeltu Jämsän lukiossa. Strategiset tavoitteet on siten muu tet tu käytännön toimiksi. Edellä mainitusta voidaan todeta, että lukioratkaisuissa ja lu kio koulu tuk sen käytännössä on toimittu johdonmukaisesti kau pun gin valtuus ton päättämien ja lainvoimaiseksi tulleiden strategisten lin jausten mukaisesti. Kaupunginvaltuuston tekemät päätökset sitovat valmis te le via viranhaltijoita ja luottamustoimielimiä. Jämsänkosken lukion lakkauttamista koskeva kuuleminen toteutuu lak kaut ta mis proses sis sa oikea-aikaisesti ja siinä laajuudessa kuin mitä kuntalaki, hal lin to la ki, laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yh teis toi min nasta ja lukiolaki edellyttävät. Kunnan asukkailla on kuntalain mukainen valitusoikeus kunnan teke miin ratkaisuihin. Kunnallisvalitus on tehtävä laissa asetetun määrä ajan puitteissa tehdyn päätöksen osalta määräaika on päättynyt ja pää tös on lainvoimainen Kankarisveden koulukiinteistöön liittyvät ratkaisut tehdään erikseen. Ky sy myk ses sä on koulukiinteistön sisäilmastotilanne. Perusopetusja lukiolaki määrittävät oppilaille ja opiskelijoille oikeuden turvalliseen op pi mis ym pä ris töön. Kaupunkia velvoittaa terveydensuojelulaki ja työ suo je lu la ki. Kankarisveden koulukiinteistön tilannetta on Jämsänkosken lukion lak kaut ta mis pro ses sin yhteydessä käsitelty lähinnä kahdesta eri syys tä: 1) jos päädytään tekemään yläkoululaisten tarpeisiin laajennusosa Män ty kal lion koulukiinteistön yhteyteen, laajennusosaa ei ole tar vetta paisuttaa, koska lukiolaiset mahtuvat Jokivarren koulukiinteistöön

18 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ) jos Kankarisveden koulukiinteistön peruskorjaaminen on ta voi te tila, on perusteltua päätöksentekijöiden tietää, minkä laajuinen kou lukiin teis tö on ja millaiselle oppilas- ja opiskelijamäärälle tilat on suunni tel tu, millainen on tämän hetkinen oppilas- ja opiskelijamäärä ja en nus teet. Palvelustrategiassa on linjattu ( ) lukiokoulutuksen ja am ma til li sen koulutuksen yhteistyömahdollisuuksien vahvistaminen. Tä män strategisen linjauksen toteuttamiseksi sivistyslautakunta on hy väk sy nyt toisen asteen koulutuksen yhdistelmätutkintojen mallin Malli mahdollistaa aiempaa paremmin useamman tut kin non suorittamisen. Opiskelijan näkökulmasta opetuksellinen yh teis työ ja sen mahdollistaminen on oleellista, ei se, mikä taho hallin noi koulutusta. Jämsässä lukion ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöllä on pitkät pe rin teet jo kolmenkymmen vuoden ajalta. Yhteistyö tiivistyi 1990-luvul la ja tuolloin aloitettiin säännölliset opinto-ohjaajien tapaamiset. Sa moin muodostettiin koulutusjohtajista ja rehtoreista toisen asteen joh to ryh mä. Se kokoontuu nykyään neljä kertaa vuodessa ja linjaa yh teis työ tä. Mukana on edustus myös Kuhmoisten lukiosta, Jämsän Kris til li ses tä Kansanopistosta, Jämsän työväenopista ja Jäm sän jo kilaak son musiikkiopistosta. Vuosituhannen vaihteessa käytössä oli ns. yhteistoiminta-aika ja opis ke li joi den liikkumiseksi järjestettiin bussikuljetukset oppilaitosten vä lil le. Ensimmäiset yhdistelmätutkinnot valmistuivat vuonna 2002 ja ny ky ään valmistuvia on vuosittain viidestä kymmeneen. Tällä het kellä ammattiopiston aineopiskelijoita on Jämsänkosken lukiossa kolme ja Jämsän lukiossa 15 (tilasto ). Elokuussa 2013 otettiin käyttöön uusi toimintamalli yh dis tel mä tut kinnon suorittamiseksi. Mallin mukaan kaksoistutkinto on suo ri tet ta vissa keskimäärin 3,5 vuodessa ja vaativampi kolmoistutkinto neljässä vuo des sa. Opintoja voi nopeuttaa esim. suorittamalla kursseja Pirkan maan etälukiossa tai suorittamalla kesälukiossa kursseja. Toimintamalli perustuu 1-5 jakson mittaisiin vaihtoihin lukion ja amma til li sen koulutuksen välillä. Kesken päivää tapahtuvat op pi lai toksen vaihdot ovat mahdollisia, mutta niitä ei suositella koska tällöin kou lu päi vä ammatillisessa koulutuksessa saattaa häiriintyä. Malli mah dol lis taa myös yksilölliset ratkaisut. Ensimmäisenä opiskeluvuonna kaksoistutkintoa suunnitteleva ammat ti opis ton opiskelija voi suorittaa lukiotavoitteisesti mm. äi din kielen, englannin tai lyhyen matematiikan kurssin ammattiopiston järjes tä mä nä. Jämsän seudulla opiskelijavolyymit ovat niin pieniä, että am mat ti opis ton sisään ei voi muodostaa kokonaista ns. am mat ti lu-

19 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto kio ta. Suurin osa toisen asteen opiskelijoista haluaa edelleen olla joko pelkästään lukion tai ammattiopiston opiskelija. Lukioiden opiskelijoilla on mahdollisuus hakea Jämsän am mat ti opiston järjestämään urheiluvalmennukseen. Tärkeä yhteistyömuoto on ol lut myös puolentoista vuoden välein järjestettävä toisen asteen seu tu viik ko, minkä aikana kaikilla seudun toisen asteen oppilaitosten opis ke li joil la on mahdollisuus valita opintoja yli oppilaitosrajojen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistämässä toisen asteen koulu tuk sen järjestämislupien hakemisen. Jämsän kaupunginvaltuuston hy väk sy mäs sä ( ) talousarviossa vuodelle 2015 on lin jat tu peruslähtökohdan olevan oman järjestämisluvan hakeminen lu kio kou lu tuk sel le. Ratkaisu käsitellään erillisenä. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet ovat pienentymässä ja Jäm sän kos ken lukion korottava tekijä yksikköhintaan on pois tu massa. Se tiedetään jo nyt, että Opetus- ja kultuuriministeriö tulee kiinnit tä mään huomiota koulutuksen järjestäjän taloudellisiin edel ly tyksiin järjestää koulutusta. Jämsänkosken lukion lakkauttaminen ja lukio kou lu tuk sen saattaminen yhteen parantavat taloudellisia edel lytyk siä ja antavat Jämsän kaupungin lukiolaisille monipuolisemmat va lin nan mah dol li suu det. Edellä selvitettyyn perustuen Jämsänkosken Vasemmistoliitto ry:n jät tä mäs sä mielipiteessä ei ole esitetty sellaisia asioita, joilla on vaiku tus ta Jämsänkosken lukion lakkauttamiseen.. Lukiolain 27 mukainen opiskelijoiden kuuleminen on järjestetty erik seen huomioon ottaen 31 mukainen säädös op pi las kun nas ta Kuulemismuistio toimitetaan kokoukseen. Kuulemisessa on käyty yleiskeskustelua asiasta. Suullisia ky sy myksiä tai mielipiteitä ei oltu esitetty. Kirjalliset mielipiteet on pyydetty toi mit ta maan rehtorille klo 13. mennessä.kirjallisia mielipiteitä ei jätetty.kuulemisessa ei ole esitetty sellaisia asioita, joilla on vaikutusta Jäm sän kos ken lukion lakkauttamiseen. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää lukiokoulutusta, mutta kaikki kun nat osallistuvat lukiokoulutukseen rahoitukseen asukaslukuun pe rus tu van kunnan rahoitusosuuden kautta. Kunta siis yhtäältä saa val tiol ta rahoitusta koulutuksen järjestämiseen ja toisaalta on itse mak sa mas sa valtionosuusjärjestelmän sisään rahoituksesta. Tämän li säk si kunta kattaa verorahoituksella valtionosuuden yli menevät kus tan nuk set. Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää vuoden 2015 alusta lu kiokou lu tuk sen järjestämislupien uudelleen hakemisen. Uudet jär jes tämis lu vat astuvat voimaan alkaen. Järjestämislupia myön-

20 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto net täes sä tullaan arvioimaan että, hakijalla on mm. koulutuksen järjes tä mi seen tarvittavat pedagogisesti ajanmukaiset, opiskelun kannal ta turvalliset ja terveelliset tilat ja välineet, riittävä määrä kelpoista hen ki lös töä, sekä taloudelliset voimavarat järjestää koulutusta. Jämsän kaupunki tulee hakemaan ensisijaisesti omaa järjestämislupaa. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön alkaen ja en simmäi set sähköiset ylioppilaskokeet pidetään syksyllä Määrätietoista ja suunniteltua yhteistyön syventämistä on ollut Jämsän ja Jämsänkosken lukioiden kesken vuodesta 2008 alkaen. Lukiokoulutuksen rahoitus Lukiokoulutuksen valtionosuusrahoitus on muuttumassa ja sitä tullaan kokonaisuudessaan leikkaamaan. Jämsän kaupungin lukiokoulutuksen yksikköhintaa on nostanut se, et tä Jämsänkosken lukiossa on ollut alle 200 opiskelijaa. Korotus on ol lut vuosittain euroa, vuonna 2015 jopa eu roa. Hallituksen esityksessä uudeksi lukiokoulutuksen rahoituslaiksi tätä li sää ei Jämsälle enää myönnettäisi. Hallituksen kehyspäätöksissä lukiokoulutuksen rahoitusta ollaan leik kaa mas sa nykytasosta. Jatkossa lukiokoulutuksen valtionosuusrahoitus koostuu kolmesta osas ta: 1. Perusrahoitus 49% - opiskelijavuodet lukiokoulutuksessa ja lukioon valmistavassa koulu tuk ses sa - aineopinnot (niistä, jotka eivät ole suorittaneet yo-tutkintoa) - saavutettavuuskorotus sisältäen syrjäiset kunnat, kielikorotukset - korotus valmistavasta koulutuksesta - erityisen koulutustehtävän korotus 2. Suoritusrahoitus 47% - ylioppilastutkinnot - lukion oppimäärä 3. Vaikuttavuusrahoitus 4% - jatko-opintoihin sijoittuminen (3 vuoden kuluessa), 3 v keskiarvo - lukio-opintojen läpäisyn parantaminen, 3 v keskiarvo - opiskelijahyvinvointipalaute

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kaupunginhallitus 287 24.10.2011 Kaupunginhallitus 189 10.09.2012 Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen 201/12.00.01/2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2011 66 Sivistystoimenjohtajan ehdotus:

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi / Jämsän kaupungin lausunto

Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi / Jämsän kaupungin lausunto Kaupunginhallitus 24 01.02.2016 Kaupunginvaltuusto 10 08.02.2016 Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi / Jämsän kaupungin lausunto 2581/00.04.00/2015

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta:

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta: KAUPUNGINHALLITUS 74 17.02.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 19 24.02.2014 KAUPUNGINHALLITUS 31 19.01.2016 Takauksen antaminen Raahen Seudun Uimahallisäätiön 10,9 miljoonan euron lainalle / Takauksen antaminen Raahen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 72 13.09.2016 Sivistyslautakunta 84 11.10.2016 Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma / sivistyslautakunta 259/05.051/2016 SIVLTK 13.09.2016 72 Sivistysosaston

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Aika: 17.05.2016 klo 18:00-19:50 Paikka: Valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 26 Kokouksen järjestäytyminen 3 27 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalaki

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Laurin koulun lakkauttaminen / Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys

Laurin koulun lakkauttaminen / Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys Kaupunginhallitus 18 04.01.2016 Kaupunginhallitus 33 18.01.2016 Kaupunginhallitus 143 11.04.2016 Sivistyslautakunta 72 10.05.2016 Kaupunginhallitus 189 23.05.2016 Kaupunginhallitus 277 05.09.2016 Laurin

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 9/2016 1 04.10.2016 Aika Paikka 04.10.2016 klo17:00 Tuorilan koulu Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 79 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset:

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset: Kaupunginhallitus 356 12.10.2015 Kaupunginvaltuusto 83 26.10.2015 Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet 731/01.01.01/2012 KHALL 12.10.2015 356 Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen Kaupunginhallitus 334 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 110 04.11.2013 Kaupunginhallitus 398 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 95 13.10.2014 Kaupunginhallitus 62 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 18 29.02.2016 Omavelkaisen

Lisätiedot

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus Konserni- ja 20 17.03.2014 kaupunkikehitysjaosto Kaupunginhallitus 175 24.03.2014 Kaupunginvaltuusto 34 28.04.2014 Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus 639/00/01/00/2010 KONKAUKE

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma

Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma Yhdyskuntalautakunta 8 27.01.2016 Yhdyskuntalautakunta 30 20.04.2016 Yhdyskuntalautakunta 39 25.05.2016 Yhdyskuntalautakunta 74 12.10.2016 Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta:

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta: KAUPUNGINHALLITUS 74 17.02.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 19 24.02.2014 KAUPUNGINHALLITUS 31 19.01.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 8 25.01.2016 Takauksen antaminen Raahen Seudun Uimahallisäätiön 10,9 miljoonan euron

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.02.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 7 Heinolan vuokra-asunnot Oy:n

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa.

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa. Tekninen lautakunta 29 03.05.2016 Yksityistieavustukset 2016 103/02.05.01/2016 Teknltk 03.05.2016 29Outokummun hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii tielau ta kun ta na, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

Laurin koulun lakkauttaminen / Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys

Laurin koulun lakkauttaminen / Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys Kaupunginhallitus 18 04.01.2016 Kaupunginhallitus 33 18.01.2016 Kaupunginhallitus 143 11.04.2016 Sivistyslautakunta 72 10.05.2016 Kaupunginhallitus 189 23.05.2016 Kaupunginhallitus 277 05.09.2016 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. Kunnanhallitus 186 13.06.2016 Kunnanvaltuusto 41 20.06.2016 Kunnanhallitus 238 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 55 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Taipalsaaren sairaala-alueen ostaminen

Taipalsaaren sairaala-alueen ostaminen Kunnanhallitus 241 08.12.2015 Kunnanvaltuusto 71 16.12.2015 Kunnanhallitus 30 02.02.2016 Kunnanhallitus 38 10.02.2016 Kunnanvaltuusto 8 17.02.2016 Taipalsaaren sairaala-alueen ostaminen 2/00.02.01/2015

Lisätiedot

Taulukko 1. Tilastointipäivien opiskelijamäärätietoja.

Taulukko 1. Tilastointipäivien opiskelijamäärätietoja. Yhtymähallitus 94 24.08.2016 Yhtymähallitus 111 21.09.2016 Opiskelijamäärä 20.9.2016 Yh 24.08.2016 94 SAMIedun tammikuun tilastointipäivien opiskelijamäärät ovat vaihdel leet 1350 molemmin puolin vuosien

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot