KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)"

Transkriptio

1 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus AIKA klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 46 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 47 Työjärjestyksen hyväksyminen 6 48 Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, kaavaehdotus / Keurusselkä, Hepolampi, Pajulampi 49 Ostotarjous As Oy Keuruun Kuusirannan osakkeista ja sen käsittely 50 Keuruun kaupungin toimitilaohjelman hyväksyminen 51 Keuruun seutuverkon kuukausimaksut Keulink Kiinteistöt Oy:n omistusjärjestelyt Vastaus Keski-Suomen liiton tiedusteluun laajakaistahankkeen kilpailutuksesta 54 Keuruun kaupungin organisaatiosäännön tarkistaminen Keuruun kaupungin hallintosäännön tarkistaminen Lausunto hallinto-oikeudelle Elias Lönnrot -aluksen vuokrauksesta tehdyn valituksen johdosta 57 Lausunto / Työllistämistä edistävä monialainen yhteispalvelun verkosto Keski-Suomessa 58 Oikaisuvaatimus / Anomus koskien vapautusta Ympäristöministeriön lähettämän laskun maksusta, kh Keuruun tavoitteet kuntarakennelain mukaiseen selvitykseen liittyen 60 Kunta- ja palvelustrategia 2017 päivittäminen Lähetekeskustelu / Pienriistaeläinten metsästäminen/rauhoittaminen kaupungin mailla 62 Sivistyslautakunnan erottaminen vireille / Ehdotus tilapäisen valiokunnan asettamisesta erottamaan sivistyslautakunnan jäsenet

2 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 2(40) 63 Lautakuntien pöytäkirjat Muut asiat / Tilaisuudet Ilmoitusasioita 36 Lisäasia 66 Eron myöntäminen Tapio Montoselle teknisen johtajan virasta 37

3 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 3(40) Kaupunginhallitus OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahonen Merja jäsen Kuusimäki Kalle jäsen Laurila Leena puheenjohtaja Oksanen Harri I varapuheenjohtaja Rautanen Milla jäsen Santaniemi Jussi jäsen Poistui 52 :n ai ka na klo Ruusila Liisa jäsen Tuominen Petri II varapuheenjohtaja Vaissi Juho jäsen MUU Oinonen Lauri valtuuston puheenjohtaja Träff Henry valtuuston II va ra puheen joh ta ja Haapala Onni valtuuston III va ra puheen joh ta ja Louna Timo esittelijä Ojala Tarja pöytäkirjanpitäjä Markku Majaniemi systeemisuunnittelija paikalla :n 51,53 aikana POISSA Saarinen Sari valtuuston I va ra pu heenjoh ta ja ALLEKIRJOITUKSET KÄSITELLYT ASIAT :t Leena Laurila Harri Oksanen Tarja Ojala puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 48 PÖYTÄKIRJAN Keuruulla, keskiviikkona TARKASTUS Milla Rautanen Liisa Ruusila PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä hallintotoimistossa Tarja Ojala, hallintojohtaja

4 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 4(40) Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH Kuntalain 58 :n mukaan kaupunginhallitus on päätösvaltainen, kun enem män kuin puolet jäsenistä on läsnä. Keuruun kaupunginhallitus on sopinut käytännöstä, että esityslista on luettavissa Keuruun kaupungin luottamushenkilöiden verk ko palve lus sa (kohdassa kaupunginhallituksen kokoukset) viimeistään kokous ta edeltävän viikon keskiviikkona neljä päivää ennen kokousta. Il moi tus siitä, että kokouskutsu ja esityslista ovat luettavissa luot tamus hen ki löi den verkkopalvelussa, lähetetään sähköpostilla ja teks tivies til lä kaupunginhallituksen jäsenille. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 5(40) Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta KH Pöytäkirjan tarkastuksen suorittavat kaupunginhallituksen jäsenet aakkosjärjestyksessä, kaksi jäsentä kerrallaan. Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään kokousta seuraavana kes ki viikko na klo mennessä. Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville kokousta seu raa va na torstai na Pöytäkirjan tarkastajina viime kokouksessa olivat Merja Aho nen ja Kal le Kuusimäki. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Milla Rautanen ja Liisa Ruusila.

6 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 6(40) Kaupunginhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen KH Kaupunginhallitus hyväksyi esityslistalle lisäasiana asia koh dan 66 "Eron myöntäminen Tapio Montoselle teknisen joh ta jan virasta". Asiakohdan 62 "Sivistyslautakunnan erottaminen vi reil le..." esit te lijäk si muutettiin kaupunginjohtaja. Edellä mainituilla lisäyksillä esityslista hyväksyttiin ko kouk sen työ järjes tyk sek si, ja asiat päätettiin käsitellä esityslistan mu kai ses sa järjes tyk ses sä.

7 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 7(40) Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, kaavaehdotus / Keurusselkä, He polam pi, Pajulampi 213/ /2013 KH Kaavanlaatija DI Juha Poutanen on laatinut osallistumis- ja ar vioin tisuun ni tel man ranta-asemakaavan laatimiseksi ja muuttamiseksi. Muu tos koskee useita tiloja. Tilat, tavoitteet ja aluerajaukset käyvät il mi oheismateriaalina olevasta osallistumis- ja ar vioin ti suun ni tel masta. Oheismateriaalina kaupunginhallitukselle jaetaan osallistumis- ja arvioin ti suun ni tel ma. Valmistelija: kaavoitusjohtaja Timo Määttä. puh ehdotus Kaupunginhallitus päättää todeta ranta-asemakaavahankkeen vi reille tul leek si. Vireille tulosta julkaistaan kuulutus. Merkittiin, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Leena Laurila pois tui esteellisenä (intressijäävi) tämän asian käsittelyn ja pää töksen teon ajaksi. Puheenjohtajana toimi kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Har ri Oksanen. KH Kaavanlaatija on lähettänyt laatimisvaiheen kuulemista varten kaava luon nos asia kir jat, jotka ovat esityslistan oheismateriaalina. Valmistelija, kaavoitusjohtaja Timo Määttä p ehdotus n ehdotus Kaupunginhallitus päättää asettaa valmisteluvaiheen asiakirjat maan käyt tö- ja rakennuslain 62 pykälän ja -asetuksen 30 pykälän mu kai ses ti nähtäville, ja pyytää niistä lausunnot.

8 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 8(40) Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Merkittiin, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Leena Laurila pois tui esteellisenä (intressijääviys) kokoushuoneesta tämän py kälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Har ri Oksanen. KH Valmisteluvaiheen asiakirjat ovat olleet nähtävillä vä li sen ajan. Oheismateriaalina on tiivistelmät lausunnoista ja muistutuksista, kaa van laa ti jan vastineet sekä ehdotusvaiheen asiakirjat. Valmistelija: kaavoitusjohtaja Timo Määttä, p ehdotus Kaupunginhallitus päättää asettaa kaavaehdotuksen maankäyttö- ja ra ken nus lain 65 :n ja -asetuksen 27 :n mukaisesti nähtäville. Merkittiin, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Leena Laurila pois tui esteellisenä (intressijääviys) kokoushuoneesta tämän asian kä sit te lyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi Harri Oksanen. Oheisaineisto Keurusselkä, Hepolampi, Pa ju lam pi_ran ta-ase ma kaa va_kaa va ehdo tus kart ta Keurusselkä, Hepolampi, Pa ju lam pi_ran ta-ase ma kaa va_kaa va ehdo tus kar tan merkinnät Keurusselkä, Hepolampi, Pa ju lam pi_ran ta-ase ma kaa va_kaavaselos tus Keurusselkä, Hepolampi, Pa ju lam pi_ran ta-ase ma kaa va_osal lis tumis- ja arviointisuunnitelma Keurusselkä, Hepolampi, Pa ju lam pi_ran ta-ase ma kaa va_lausun tovas ti neet kaavaluonnokseen Keurusselkä, Hepolampi, Pa ju lam pi_ran ta-ase ma kaa va_luon toselvi tyk sen täydennys

9 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 9(40) Kaupunginhallitus Ostotarjous As Oy Keuruun Kuusirannan osakkeista ja sen käsittely KH Keuruun kaupunki omistaa Asunto Oy Keuruun Kuusirannan osakkeet nro , jotka oikeuttavat asunnon nro 7 hallintaan. Kysei nen asunto käsittää 3 huonetta, keittiön ja saunan. Huoneiston pin ta-ala on 77,5 m 2. Taloyhtiö sijaitsee osoitteessa Lapinsalmentie 18. Asunto on ollut vuokrattuna, mutta vuokrasopimus on päättynyt. Asun to on ollut kiinteistövälittäjällä myynnissä ja siitä on saatu os totar jous, jolla Mirja Kimari tarjoutuu ostamaan osakkeet velattomana eurolla. Ostaja on luvannut maksaa putkiremontin ai heut taman yhtiölainaosuuden euroa, jolloin kauppahinta olisi euroa. Ostotarjouksen tekijä edellyttää, että huoneistossa tehdään kos teusmit taus ja, että poikkeamaa normaalista ei ilmene. Oheisaineistona asuntoa koskevaa perustietoa Valmistelija: talousjohtaja Tero Mäkelä, puh ehdotus Kaupunginhallitus päättää myydä As Oy Keuruun Kuusirannan osak keet nro Mirja Kimarille. Myyntihinta Os taja ot taa vastattavakseen yhtiölainaosuutta , jolloin velaton hin ta on Oheisaineisto Kuusirannan asunto

10 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (40) Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Keuruun kaupungin toimitilaohjelman hyväksyminen 304/ /2014 KH Keuruun kau pun ki -konsernin omistuksessa on kaikkiaan k-m2 rakennuksia, joi den yhteenlaskettu tasearvo oli euroa. Tilat ja kau tu vat nykyisellä jaolla seuraavasti: Tilapalvelu k-m Vuokra-asunnot liikelaitos k-m Keulink Kiinteistöt Oy k-m Valmistelija: tekninen johtaja Tapio Montonen, puh ehdotus Keuruun kaupunginhallitus päättää, että laaditaan asunto-ohjelma ja toi mi ti la oh jel ma. Niiden laatiminen perustuu seuraaviin linjauksiin: 1. Keuruun kaupunki -konsernin rakennukset sijoitetaan seuraaviin ryh miin; a) Palvelurakennukset b) Asuinrakennukset c) Yritystilat ja muut rakennukset 1. Tekninen toimiala vastaa kiinteistöpalveluista ja ra ken nut ta mises ta. 1. Rakennukset jaetaan kehittämistavoitteiden mukaisesti seu raaviin luokkiin; a) ylläpidettävät rakennukset b) peruskorjattavat rakennukset c) myytävät rakennukset d) purettavat rakennukset 1. Organisaatiomuutokset ja rakennuksien jako ryhmin toteutetaan vuo den 2014 loppuun mennessä. 1. Rakennuksien myyntejä ja purkuja tehdään vuosina Tekninen johtaja vastaa toimitilaohjelman laatimisesta, sekä tuottaa asun to-oh jel man rakennuksien kehittämistä koskevan osion. Asunto pääl lik kö vastaa asunto-ohjelman laatimisesta.

11 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (40) Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KH Kaupunginhallitus on hyväksynyt /330 Keuruun kaupun gin asunto-ohjelman vuosille Rakennuttajapäällikkö on valmistellut Keuruun kaupungin toimitilaohjelman vuo sil le Nykytilanne Tilapalvelu hallinnoi Keuruun kaupungin omistamia noin 90 ra kennus ta, joiden yhteispinta-ala on noin br-m 2. Lisäksi kau pun ki omis taa asuin- ja teollisuusrakennuksia Keuruun Vuok ra-asunnot liike lai tok sen (noin br-m 2 ) ja Keulink Kiinteistöt Oy:n kautta (n br-m2). Tilapalvelu on teettänyt valtaosassa hallinnoimistaan pal ve lu ra kennuk sis ta kuntotarkastuksen vuonna 2012 aloitetun ohjelman mu kaises ti. Ne palvelevat paitsi kiinteistöhuoltoa, niin myös eri laatuisia ja laa jui sia korjaustöitä. Kiinteistöille on laadittu kuntotarkastusten ja muiden tutkimusten perus teel la tekninen kuntoluokitus, jonka mukaan ne on jaettu neljään luok kaan: 1. Ei peruskorjaustarvetta 2. Peruskorjattava rakennus 3. Myytävä kiinteistö 4. Purettava rakennus Tehtyjen tutkimusten tiedot ja luokitukset ovat osa lähtötietoja, joiden perusteella voidaan arvioida rakennuksissa tehtävien kor jaus töiden ja peruskorjausten tarve ja ajankohta sekä kiinteistön tekninen so vel tu vuus nykyiseen tai tulevaisuudessa suunniteltuihin toi min toihin. Esimerkiksi rakennuksen tai sen osan ilmastointitekniikka ra joittaa hyvin usein laajempien tai erilaisten toimintojen sijoittamisen kysees sä oleviin huo ne ti loi hin. Käyttäjien toimesta kiinteistöt voidaan luokitella käyttötarkoituksen mu kaan säilytettäviin ja myytäviin tai purettaviin kiinteistöihin. Esimer kik si vaikka rakennus ei ole kokonaistaloudellisesti pe rus kor jauskun toi nen, se voi olla käyttäjien näkökulmasta säilytettävä rakennus. Jois sa kin tapauksissa rakennus voidaan purkaa, mutta tontti on säily tet tä vä. Toiminnallisesti rakennuskanta voidaan jakaa seuraavasti kolmeen luok kaan:

12 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (40) Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Palvelurakennuksiin (kaupungin tai muun kun ta or ga ni saation toiminta) 2. Asuinrakennuksiin 3. Liike-/ teollisuusrakennuksiin. Kiinteistöjen huoltotoiminta Keuruun kaupungin Tilapalvelut vastaa omien kiinteistöjensä huol totoi min nas ta oman henkilökunnan organisaatiolla. Vuoden 2014 alusta Tilapalvelu on vastannut myös Keuruun Vuokra-asunnot lii ke laitok sen kiin teis tö jen huollosta. Kiinteistöjen teknisiä asiakirjoja hal linnoi daan säh köi sel lä huoltokirjalla, johon huoltohenkilöstö pääsee kä sik si ajasta ja pai kas ta riippumatta internetin välityksellä. Tilapalvelussa on kokenut ammattihenkilöstö onnistuneiden rek rytoin tien ansiosta. Kaikilla henkilöillä on vähintään huoltomiehen perus tut kin to tai he käyvät parhaillaan kyseistä koulutusta. Viime vuodet Ti la pal ve lu on tehnyt pätevöitymiskoulutuksessa tiivistä yh teistyö tä Jy väs ky län Ammattiopiston kanssa. Huoltohenkilökunta osallis tuu vuo sit tain useille lyhyille kursseille, joita järjestävät sekä oma or ga ni saa tio että esimerkiksi laitteiden ja järjestelmien toimittajat. Keuruun kaupungin Tukipalvelut vastaa siivous- ja ruoan tuo tan to toimin nas ta Tilapalvelun hallinnoimissa rakennuksissa. Tavoite Tilapalvelun tavoite on muokata kiinteistömassaa niin, että vuoteen 2020 mennessä hallinnoidaan vain niitä kiinteistöjä, joita toiminnot tar vit se vat. Myös tilojen vuokraaminen yksityisiltä omistajilta on mahdol lis ta, jos se on kokonaistaloudellisin vaihtoehto. Kiinteistöjen omis ta mi nen pohjautuu kaupungin eri hallintokuntien itsensä mää rittä miin tilatarpeisiin. Toimitilojen hallinto tulee kehittää siihen suuntaan, että kaikkia kaupun ki kon ser nin kiinteistöjä hallinnoidaan saman johdon toimesta, jolla varmistetaan kokonaistaloudellinen ja tehokas toiminta. Rakennusten tekninen kuntoluokka tulee olla vähintään tyydyttävä, jol la taataan tilojen käyttäjille terveelliset ja turvalliset toi min ta olo suhteet. Kiinteistöjen kunto ja ylläpito tulee olla koko elinkaaren ajan ko konais ta lou del lis ta lämmitys- ja sähköenergian ja veden käsittelyn osal ta. Rakennusten lämmitys-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- ja sää töau to maa tio tek niik ka tulee ylläpitää nykyaikaisena ja sitä tulee kyetä ke hit tä mään edelleen tehokkaammaksi ja käyttäjäystävälliseksi. Rakennusten peruskorjaus- ja uudisrakentamisvaiheissa tulee ottaa

13 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (40) Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus mah dol li suuk sien mukaan huomioon muuntojoustavuus, jolla myös taa taan rakennuksen koko elinkaaren kokonaistaloudellinen käyttö. Sekä Tilapalvelun että Tukipalvelun henkilökunnan ikääntymisen myö tä mahdollisesti ilmeneviä lisääntyviä sairauspoissaoloja tor jutaan työkyvyn ylläpitämisen toimenpiteillä ja hyvillä työolosuhteilla ja työ il ma pii ril lä. Valmistelija: rakennuttajapäällikkö Matti Kanko, puh ehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä edellä esitetyt periaatteet ja tavoit teet Keuruun kau pun gin toimitilaohjelmaksi Ra kennus koh tai set ratkaisut päätetään erikseen. Oheisaineisto Teknisen hallinnon organisaatioluonnos /

14 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (40) Kaupunginhallitus Keuruun seutuverkon kuukausimaksut / /2014 KH Keuruun seutuverkon kuukausimaksut alkaen Keuruun kau pun gin hal li tus on kokouksessaan edellyttänyt ko ro tet ta van taksoja ja maksuja vähintään 5,0 prosenttia. Kaupunki tuottaa seutuverkkopalvelut alla luetelluille toimijoille. ehdotus Kaupunginhallitus päättää vahvistaa seutuverkon kuukausimaksut lukien seuraavasti: korotus alkaen al kaen alv 0 % 5 % alv 0 % Keuruun 4 H-yhdistys 49,74 2,49 52,23 Multian kunta 373,13 18,66 391,79 Terasoft Oy 74,64 3,73 78,37

15 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (40) Kaupunginhallitus Keulink Kiinteistöt Oy:n omistusjärjestelyt 9/ /2015 KH Keuruun kaupunki omistaa 97,51 % Keulink Kiinteistöt Oy:stä. Lopun eli 2,49 % omistaa Kehittämisyhtiö Keulink Oy. Koska Keuruun kau pun ki omistaa 98,93 % Kehittämisyhtiö Keulink Oy:stä, kau pungin suora ja välillinen omistus Keulink Kiinteistöt Oy:stä on yhteensä 99,97 %. Tästä kaupungin suora omistus on 97,51 % ja välillinen omis tus 98,97 %*2,49 = 2,46 %. Keulink kiinteistöt Oy:ssä on siten yk si tyis tä omistusta Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n kautta 0,03 %. Keu link Kiinteistöt Oy:n omistuksen siirtyminen kokonaan Keuruun kau pun gil le on perusteltua, koska yhtiön elinkeinopoliittisen roolin teho kas toteuttaminen toteutuu parhaiten kaupungin täysin omis ta mana yhtiönä. Omistusjärjestelyjen muutos ei vaikuta Keulink Kiinteistöt Oy:n ja Ke hit tä mis yh tiö Keulink Oy:n välisiin sopimuksiin, joilla kiinteistöyhtiö os taa kehittämisyhtiön palveluja. Kehittämisyhtiö Keulink Oy on sijoittanut Keulink Kiinteistöt Oy:öön osa ke pää omaa ,79 euroa ja vuonna 2007 tehnyt euron sijoituksen si joi te tun vapaan oman pääoman rahastoon (svop). Jos Kehittämisyhtiö Keulink Oy luopuu omistuksestaan Keulink Kiinteis töt Oy:stä, sillä on oikeus vaatia vetää :n svop-si joi tuksen sa Keulink Kiinteistöt Oy:stä takaisinmaksettavaksi. Keulink Kiinteis töt Oy:n on rahoitettava tämä joko omistajan pääomasijoituksella tai lainalla. Keuruun kaupungin ja Kehittämisyhtiö välillä on al le kirjoi tet tu, Keulink Kiinteistöt Oy:tä koskeva osakassopimus. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Keuruun kaupungin ja Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n välisen osakassopimuksen muu toksen sekä Keuruun kaupungin, Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n ja Keulink Kiin teis töt Oy:n välisen sopimuksen Keulink Kiin teis töt Oy:n toimin ta edel ly tys ten turvaamiseksi. Valtuuston hyväksymän organisaatiosäännön kohdan mukaan kau pun gin hal li tus päättää kiinteän ja irtaimen omaisuuden os ta mises ta ja myymisestä, vaihtamisesta ja lunastamisesta talousarviossa va rat tu jen määrärahojen puitteissa. Liitteenä sopimusluonnos (sopimus Keulink Kiinteistöt Oy:n toi min taedel ly tys ten turvaamiseksi).

16 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (40) Kaupunginhallitus Oheisaineistona purettavaksi esitettävät sopimukset (osa kas so pimus ja sopimus Keulink Kiinteistöt Oy:n toimintaedellytysten tur vaami sek si). Valmistelija: talousjohtaja Tero Mäkelä, puh ehdotus Kaupunginhallitus päättää tehdä tarjouksen Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n omistamien Keulink Kiinteistöt Oy:n osakkeiden os ta mi ses ta hin taan ,79. Lisäksi kaupunginhallitus esittää valtuustolle seuraavaa: Valtuusto päättää, että 1) Keuruun kaupungin ja Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n välinen osakas so pi mus puretaan siinä tapauksessa, että Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n omistus Keulink Kiinteistöt Oy:ssä päättyy; 2) Keuruun kaupungin, Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n ja Keulink Kiinteis töt Oy:n välinen sopimus Keulink Kiinteistöt Oy:n toi min ta edel lytys ten turvaamiseksi puretaan ja korvataan liitteen mukaisella so pimuk sel la siinä tapauksessa, että Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n omistus Keulink Kiinteistöt Oy:ssä päättyy; Lisäksi 3) valtuusto päättää muuttaa vuoden 2015 talousarvion in ves toin tiosaa si ten, että siihen lisätään :n määräraha Keulink Kiinteis töt Oy:n osakepääoman korottamiseksi. Osakepääoman ko rotuk sel la ra hoi te taan Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n Keulink Kiinteistöt Oy:öön si joit ta man svop-sijoituksen palautus Kehittämisyhtiö Keulink Oy:lle Merkittiin, että Merja Ahonen poistui esteellisenä (yhteisöjääviys) kokous huo nees ta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Merkittiin, että Jussi Santaniemi poistui kokouksesta tämän asia kohdan käsittelyn aikana. Liitteet Liite 1 Sopimusluonnos 2015 Oheisaineisto Sopimus 2007 Osakassopimus

17 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (40) Kaupunginhallitus Vastaus Keski-Suomen liiton tiedusteluun laajakaistahankkeen kilpailutuksesta 204/ /2011 KH Viestintävirasto käynnistää tällä tietoa viimeisen mark ki na-ana lyy sikier rok sen laajakaistarakentamisen hankealueista. Mark ki na-ana lyysi on pakollinen esikartoitus, jotta julkiset tuet haja-asutusalueiden tie to lii ken teen runkoverkkoyhteyksiin voidaan laittaa ope raat to reiden haettavaksi. Markkina-analyysin avulla varmistetaan, että jul kisen tuen myöntäminen ei vääristä markkinatilannetta. Keski-Suomen liitto tiedustelee, onko Keuruun kaupunki kiin nos tunut laajakaistalain mukaisilla tuilla toteutettavista ha ja-asu tus alueiden laajakaistaverkoista. Hankealue voi olla rajattu koskemaan myös jotakin osaa tai useampaa osa-aluetta kunnan ha ja-asu tus aluees ta. ehdotus Kaupunginhallitus päättää, että Keski-Suomen liitolle toimitetaan sen pyytämät karttarajaukset Keuruun hankealueesta. Keuruun kaupungin mahdollinen osallistuminen hankkeeseen pää tetään myöhemmin. KH Myönteinen vastaus Keski-Suomen liiton tiedusteluun tarkoittaa käytän nös sä uutta kilpailutusta. Oheisaineistona Julkisten hankintojen neuvontayksikön näkemys kilpai lu tuk sen tarpeesta. Valmistelija: talousjohtaja Tero Mäkelä, puh ehdotus Kaupunginhallitus ilmoittaa Keski-Suomen liitolle, että Keuruun kaupun ki on kiinnostunut laajakaistaverkon toteuttamisesta. Oheisaineisto Laajakaista kh /Julkisten hankintojen neuvontayksikön nä ke mys kilpailutuksen tarpeesta

18 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (40) Kaupunginhallitus Keuruun kaupungin organisaatiosäännön tarkistaminen 380/ /2010 KH ehdotus Valtuusto on tarkistanut Keuruun kaupungin organisaatiosäännön vii mek si , 49. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää muuttaa Keuruun kaupungin organisaatiosääntöä liitteen mukaisesti. Pää tös astuu voimaan lukien. Liitteet Liite 2 Organisaatiosääntöluonnos / kh

19 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (40) Kaupunginhallitus Keuruun kaupungin hallintosäännön tarkistaminen 153/ /2014 KH ehdotus Keuruun kaupungin hallintosäännöllä, joka kattaa kuntalain 50 :n mää räyk set, määrätään kaupungin kokousmenettelystä, kaupungin ta lou des ta, valvonnasta sekä tarkastuksesta. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se päättää muuttaa Keuruun kaupungin hallintosääntöä seuraavasti: Hallintosääntöön lisätään kohta: Tiedotustilaisuus valtuutetuille Valtuuston kokouksen päätyttyä voidaan järjestää ei-julkinen tie dotus ti lai suus, jossa käsitellään valtuustolle kuuluvia asioita. Tiedottajina voivat toimia kaupunginhallitus, Keuruun kaupungin viran hal ti jat, Keuruun edus ta jat tytär- ja osak kuus yh tei sö jen hal li tuksis sa, johtokunnissa ja val tuus tois sa sekä edellä mainittujen yh tei söjen johtajat ja asiantuntijat. Tällä korvataan kohta: Kyselytunti Valtuutetulla on oikeus esittää kaupunginhallitukselle kyselytunnilla vas tat ta vak si lyhyitä enintään yhden minuutin pituisia, kulloinkin yhteen asiaan kohdistuvia kysymyksiä kaupungin hallinnon ja talouden hoi toa koskevista asioista. Kyselytunti järjestetään valtuuston kokouksen jälkeen. Kysymys on toimitettava kirjallisena hallintopalveluun viimeistään 14 päi vää ennen valtuuston kokousta. Myöhemmin toimitetut ky sy mykset sekä kysymykset, joihin ei kyselytunnilla ehditä vastata, siirtyvät seu raa van valtuuston kokouksen yhteydessä pidettävälle ky se ly tunnil le. Saatuaan kaupunginhallitukselta vastauksen kysymyksen esit täjäl lä on oikeus tehdä kaksi asiaan liittyvää lyhyttä lisäkysymystä. Ky sy mys ten johdosta voidaan käydä hyvin rajoitettu keskustelu. Puheenjohtajana kyselytunnilla toimii valtuuston puheenjohtaja. Ky se ly tun ti on julkinen. Kyselytunnilla käsiteltävistä asioista laa di-

20 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (40) Kaupunginhallitus taan muistio. astuu voimaan

21 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (40) Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Lausunto hallinto-oikeudelle Elias Lönnrot -aluksen vuokrauksesta tehdyn valituksen joh dos ta 267/00.02/2014 TEK Kaupunginhallitus pyytää teknisen lautakunnan lausuntoa Mauri Kos ke lan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle tekemän valituksen johdos ta. Valitus Keuruun kaupungin teknisen lautakunnan antamasta pää tök ses tä TEK Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö seuraa liitteenä no 1. Valmistelija vs. tekninen johtaja Raimo Savela. ehdotus Vs. tekninen johtaja Tekninen lautakunta antaa lausuntonsa liitteen no 2 mukaisena. KH Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on pyytänyt päivätyllä kir jeellä (03118/14/2299) kaupunginhallitusta hankkimaan teknisen lau takun nan lausunnon mennessä. Kaupunginhallitus voi tarvit taes sa antaa oman lausuntonsa asiasta. Lausuntopyyntö oheisaineistona. ehdotus Kaupunginhallitus päättää antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle liit teen mukaisen lausunnon Keuruun kaupungin lausuntona. Liitteet Liite 3 Lausunto / Siipirataslaiva Elias Lönnrotin vuokraus Oheisaineisto Lausuntopyyntö valitukseen siipirataslaiva Eliias Lönnrotin vuokrauk ses ta Vuoden 2015 käyttösuunnitelmat

22 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (40) Kaupunginhallitus Lausunto / Työllistämistä edistävä monialainen yhteispalvelun verkosto Kes ki-suomes sa KH Lausuntopyynnön aihe: Työllistymistä edistävän monialaisen yh teispal ve lun hal lin nol li nen järjestäminen Keski-Suomen alueella. Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto pyytää kuntia ja Kelaa ot tamaan mennessä lausunnollaan kantaa siihen, millaisella alu eel la nämä näkevät tarkoituksenmukaiseksi osallistua mo ni alaisen yhteispalvelun verkostoon? Vaihtoehtoina ovat koko maa kunnan laa jui nen hallinnollinen alue (jolla on johtoryhmän päättämä mää rä yh tei siä toimipisteitä) tai kunnan/kelan oma esitys alu eel lises ta laa juu des ta. Kunta voi esittää useampia vaihtoehtoja. Vaih toeh dot pyy de tään asettamaan ensisijaisuusjärjestykseen. Laki (1369/2014) ja asetus (1377/2014) työllistymistä edistävästä mo ni alai ses ta yhteispalvelusta tulivat voimaan vuoden 2015 alusta. Kun tien tulee olla mukana yhteispalvelussa vuoden 2016 alusta lukien. Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yh teis toi min ta mal lia, jossa TE-toimisto, kunta ja Kansaneläkelaitos yh des sä arvioivat työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat työt tömien työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiset pal ve lu ko ko naisuu det sekä vastaavat työttömien työllistymisprosessin ete ne mi sestä ja seurannasta siten kuin laissa säädetään. Jokaisen TE-toimiston alueella on monialaisen yhteispalvelun jär jestä mis tä varten tarvittava määrä monialaisen yhteispalvelun joh to ryhmiä (TYP). TE-toimisto asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan yhden tai useamman monialaisen yhteispalvelun johtoryhmän neu vo tel tuaan toimialueeseensa kuuluvien kuntien ja Kelan kanssa joh to ryhmien lukumäärästä ja toimialueesta. TE-toimisto, alueen kunnat ja Ke la nimeävät johtoryhmän jäsenet. Ensimmäisen kerran joh to ryhmä on asetettava viimeistään siten, että johtoryhmän toimi kau si päättyy Johtoryhmä tekee sopimuksen TYP toimin nan organisoinnista alueellaan. Jokaisella johtoryhmään kuu luvien kuntien muodostamalla alueella tulee olla vähintään yksi yh teinen toimipiste. TE-toimisto, kunnat ja Kela vastaavat monialaiseen yhteispalveluun osal lis tu van henkilöstönsä palkkaus- ja muista hen ki lös tö kus tan nuksis ta. Monialaisen yhteispalvelun johtoryhmään kuuluvat kunnat nimeä vät monialaisen yhteispalvelun järjestämistä johtavan henkilön ja tämän varahenkilön enintään johtoryhmän toimikaudeksi. Mo nialai sen yhteispalvelun yhteisen toimipisteen toimitila-, laite- ja tie to liiken ne kus tan nuk set sekä muut monialaisesta yhteispalvelusta ja sen ke hit tä mi ses tä aiheutuvat kustannukset jaetaan TE-toimiston ja sen

23 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (40) Kaupunginhallitus toi mi alu ee seen kuuluvien kuntien kesken yhteisissä toimipisteissä osal lis tu van henkilöstön määrän mukaisessa suhteessa. Kelan kustan nus osuu des ta sovitaan erikseen. Suomen Kuntaliitto suosittaa, et tä kunnille yhteisten kustannusten jakoperusteena käytetään yli 300 päivää työttömyyden perusteella työmarkkinatukea saaneiden mää rää ottaen huomioon myös aktiivipalveluissa olevat. TE-toimisto ylläpitää monialaisen yhteispalvelun toteuttamiseksi rekis te riä, joka on TE-toimiston asiakastietojärjestelmän hen ki lö asiakas re kis te rin osarekisteri. Monialaisen yhteispalvelun tavoitteena on edistää työttömien työl listy mis tä tarjoamalla heille heidän palvelutarpeensa mukaisia julkisia työ voi ma pal ve lu ja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja. Moni alai seen yhteispalveluun voidaan ohjata henkilö, joka on saanut työ mark ki na tu kea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella, 25 vuotta täyttänyt, joka on ollut työtön yhtäjaksoisesti 12 kuukautta ja alle 25-vuotias, joka on ollut työtön yhtäjaksoisesti kuusi kuu kautta. TE-toimisto, Kela, kunta ja työtön henkilö arvioivat yhdessä ns. kar toi tus jak son aikana työttömän palvelutarpeen ja laativat työl lis tymissuunnitelman, jossa sovitaan työttömän palvelutarpeen mu kaisis ta työvoima-, sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluista ja niiden to teu tu mi sen seurannasta. Suomen Kuntaliitto toteaa yleiskirjeessään, että TYP johtoryhmiä muo dos tet taes sa on syytä ennakoida mahdollisimman hyvin so si aali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyvät sote-alueet. TYP:n tulisi toi mia ensisijaisesti yhden sote- tuotantovastuualueen sisällä. Hallitusohjelman mukaan työvoiman palvelukeskustoiminta laa jenne taan koko maahan. Suomessa on tällä hetkellä 38 työvoiman palve lu kes kus ta, joiden toiminnan piirissä on 124 kuntaa. Kes ki-suomen TE-toimiston alueella on toiminut kaksi työvoiman pal ve lu keskus ta, joista toinen Jyväskylässä (Jyväskylä, Muurame, Petäjävesi) ja toinen Äänekoskella (Äänekoski, Konnevesi). Muille kunnille TE-toi mis to on nimennyt asiantuntijayhdyshenkilön, jonka kanssa kun nan työllisyysasioita hoitavat ovat asioineet. Monissa kunnissa TE-toi mis ton viranhaltija on käynyt sovitusti. Keuruulla yhteydenpito kun nas ta on hoidettu viime vuodesta etäyhteyden välityksellä. Keuruun Työkanava hankkeessa v on valmisteltu työl li syyden hoidon Keuruun mallia. Keuruulla monialainen yhteistyö kaupun gin, Keski-Suomen seututerveyskeskuksen, Kelan ja TE-toi miston kanssa on toiminut hyvin. Vuoden 2014 lopussa Keuruulla oli 710 työtöntä työnhakijaa, mikä oli 16,1% työvoimasta. Keuruulla on ollut noin 200 pit kä ai kais työ töntä, joista noin puolet ohjautunee monialaisen yhteispalvelun asiakkaak si.

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(11) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(11) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(11) 03.03.2015 AIKA 03.03.2015 klo 16:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 8 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 05.06.2015

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 05.06.2015 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 05.06.2015 AIKA 05.06.2015 klo 14:00-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(11) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 18.02.2015

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(11) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 18.02.2015 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(11) 18.02.2015 AIKA 18.02.2015 klo 16:00-16:23 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(10) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(10) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(10) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 30.09.2015

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 30.09.2015 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 30.09.2015 AIKA 30.09.2015 klo 15:00-15:40 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Kokouksen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(11)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(11) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(11) Tekninen lautakunta 26.08.2015 AIKA 26.08.2015 klo 17:35-19:48 PAIKKA Kaupungintalo, Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 28, 29, 37, 38 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(14) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 28.10.2015

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(14) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 28.10.2015 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(14) 28.10.2015 AIKA 28.10.2015 klo 16:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 27 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(11) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(11) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(11) Tarkastuslautakunta 25.02.2016 AIKA 25.02.2016 klo 17:30-18:57 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta malla: Pykälät ja va litus

Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta malla: Pykälät ja va litus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALI TUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnal lisvalitusta, koska pää tös koskee

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(13) PAIKKA Keuruun kaupungintalon Hallituksen huone (kokoushuone 2)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(13) PAIKKA Keuruun kaupungintalon Hallituksen huone (kokoushuone 2) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(13) Ympäristönsuojelujaosto 20.05.2015 AIKA 20.05.2015 klo 16:30-17:06 PAIKKA Keuruun kaupungintalon Hallituksen huone (kokoushuone 2) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(16)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(16) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(16) Vapaa-ajanlautakunta 25.09.2014 AIKA 25.09.2014 klo 17:30-19:30 PAIKKA Haapamäen nuorisotilat KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91.

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91. MUUTOKSENHAKUKIELTO Liikelaitosten johtokunta :t 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91. MUUTOKSENHAKUOHJE

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(16)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(16) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(16) Vapaa-ajanlautakunta 24.09.2015 AIKA 24.09.2015 klo 19:00-20:30 PAIKKA Keuruun mummola KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(13) 11.05.2016 AIKA 11.05.2016 klo 16:00-16:55 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 1.9.2014 34 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 65, 66, 67, 72, 74, 75 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2016 19 Tarkastuslautakunta 25.05.2016 AIKA 25.05.2016 klo 08:00-10:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 21 12 Arviointikertomus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(11)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(11) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(11) 22.02.2017 AIKA 22.02.2017 klo 16:10-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto 9.3.2011 7 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 16-19 Kiellon peruste Asiat Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Asia Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Kesälahtitalon ruokasalin kalusteet ovat huonokuntoiset ja osittain rikkinäisiä. Hankitaan uudet pöydät ja tuolit. Kiteen kaupunki on mukana Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUOHJEET HENKILÖSTÖJAOSTO Muutoksenhakukielto Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään oikaisuvaatimusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 10.04.2017 AIKA 10.04.2017 klo 16:00 PAIKKA Kunnanvirasto, Luotosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen avaus 3 59 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kaupunginhallitus (S) Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kaupunginhallitus (S) Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (6) Kokoustiedot Aika maanantai klo 13:00-13:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Antti Kivelä, puheenjohtaja Pekka Kantanen,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot