Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry."

Transkriptio

1 Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén

2 Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. 2(21) YLEISTÄ Nuorisovaltuustot ovat kunnissa toimivia nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanavia. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. (myöhemmässä tekstissä liitto) on ainoa nuorisovaltuustotoimintaa suoraan tukeva organisaatio. Liitto on vuonna 1998 perustettu nuorten osallisuuden asiantuntija. Järjestö toimii Suomen nuorisovaltuustojen ja muiden vastaavien nuorten vaikuttajaryhmien koulutus- tiedotus-, edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestönä. Liitto edistää nuorisovaltuustojen asemaa ja parantaa nuorten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa. Liittoa johtavat nuoret. Vuosi 2015 tulee olemaan liitolle merkittävä uuden kuntalain mukanaan tuomien muutosten myötä. Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton visiona vuodelle 2015 on perustaa, vakiinnuttaa ja vahvistaa nuorisovaltuustokenttää ja toimintaa. Liitto toimii tukena kuntalain uudistuksen tuomissa muutoksissa. Liitto jalkautuu kuntiin ja kehittää omaa piiri- ja aluetoimintaansa vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä. Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton päätehtävä vuonna 2015 on varmistaa kuntalain 26 toteutuminen kaikissa Suomen kunnissa. Liitto kehittää toimintaansa vuoden aikana niin, että se pystyy kuntalain määrittelemällä tavalla tukemaan nuorten osallistumista kunnalliseen päätöksentekoon. Vuonna 2006 voimaan tullut Nuorisolain 8 muutti merkittävästi nuorten osallisuutta Suomessa. Laki kirjaa selkeästi, että nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. Uudistuva kuntalaki puolestaan kirjaa nuorisovaltuustot lakiin, mikä velvoittaa jokaisen kunnanhallituksen asettamaan nuorisovaltuusto. Nuorisovaltuustoja on tällä hetkellä noin 80 %:ssa Suomen kunnista. Alueellinen eriarvoisuus nuorisovaltuustotoiminnassa on ilmeistä. Pelkän lukumäärän lisäksi nuorisovaltuustotoimintaa ja nuorten kuulemisen laatua täytyy kehittää. Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton tärkeä tavoite on taata kaikille nuorille tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua ja tulla kuulluksi omassa kunnassaan Suomen Nuorisovaltuustojen Liitolla on oltava riittävät resurssit nuorisovaltuustotoiminnan tukemiseen. Kunnat ja paikalliset nuoret tarvitsevat liiton tukea ja asiantuntijuutta nuorisovaltuustojen perustamiseen, vakiinnuttamiseen ja vahvistamiseen. Erityisen tärkeää on 2

3 Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. 3(21) yhteydenpito paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kesken. Nuorisovaltuustojen toimintakenttä on muutosaltis ja nopeasti muuttuvien elämäntilanteiden takia nuorisovaltuustotoimijat vaihtuvat useissa kunnissa vuosittain. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto tarjoaa tietoa, koulutusta, vertaistukea ja vaikuttamismahdollisuuksia. Kohderyhmänä ovat nuorisolain määritelmän mukaiset nuoret, paikalliset nuorisovaltuustot, nuorisovaltuustojen ohjaajat ja kaikki nuorten osallisuudesta kiinnostuneet tahot. Liiton asiantuntijuus nuorten osallisuudessa on tunnustettua niin kunta- kuin valtakunnantahon toimijoiden keskuudessa. Liitto auttaa kuntia ongelmatilanteissa ja osallistuu nuorten kuulemista käsittelevään valtakunnalliseen päätöksentekoon (mm. nuorisolaki, kuntalaki, kuntarakennelaki, sote-järjestämislaki, metropolilaki) Liiton toiminta rakentuu nuorten aktiivisen osallisuuden varaan. Toiminta on lähtöisin nuorista. Nuoret ovat vahvasti mukana toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Liiton toiminta pohjautuu seuraaviin toimintoihin: paikalliset ja valtakunnalliset koulutukset, kouluttajakoulutukset, piiri- ja aluetoiminta, tapahtumat, Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto ja nuorten kuuleminen valtakunnallisessa lapsi- ja nuorisopolitiikassa. Liitto luo eri osallistumismahdollisuuksien kautta tärkeän jatkumon ja yhteisöllisyyden nuorisovaltuustotoiminnan ympärille. Liitto vahvistaa demokratiakasvatuksen kautta nuorten aktiivista kansalaisuutta. Nuorisovaltuustotoimintaa pidetään vaikuttavimpana vaikuttamismuotona heti äänestämisen jälkeen (Nuorisobarometri 2013). Lisäksi liitolla on merkittävä rooli viestiä nuorten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksista EDUNVALVONTA 2.1 LASTEN JA NUORTEN KUULEMINEN Lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta säädetään nuorisolain (72/2006) 8 :ssä. Suomalaisessa yhteiskunnassa merkittävänä demokraattisena nuorten osallistumista ja kuulemista edistävänä vaikuttamiskanavana toimii nuorisovaltuusto. Nuorisovaltuustotoiminta on vakinaistettava koko maahan ja tarjottava parhaat mahdolliset toimintaedellytykset nuorten vaikuttavalle, omaehtoiselle toiminnalle. Nuorisovaltuustojen tärkeimmät tehtävät ovat: 3

4 Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. 4(21) - toimia puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomana nuorten vaikuttamiskanavana kunnallisessa päätöksenteossa, - tuoda nuorten kuntalaisten mielipiteet osaksi kunnallista päätöksentekoa, - vaikuttaa kunnassa tapahtuvaan päätöksentekoon (valmistelu, suunnittelu, toteutus ja seuranta), - toimia yhteistyöeliminä kunnallisten toimielinten ja kunnan nuorten välillä sekä - tarjota nuorille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon. Puoluepoliittisesti sitoutumaton liitto pyrkii jatkuvasti lisäämään ja vahvistamaan nuorten osallisuutta valtakunnallisilla keskustelufoorumeilla, kuten ministeriötason lainsäädäntötyössä. Tämä on erittäin tärkeää vuonna 2015, kun uudistetaan nuorisolakia ja käydään eduskuntavaalit. Liitto tulee olemaan aktiivisesti mukana nuorisolain uudistuksessa. Yhteistyötä valtion nuorisoasian neuvottelukunta Nuoran kanssa jatketaan mahdollisuuksien mukaan LANUKE arviointien järjestämiseksi. Liitto toimii vuoden aikana myös erilaisissa asiantuntijatyöryhmissä (mm. Nuorassa, Huoneentaulu työryhmässä sekä Allianssin hallituksessa, teemaryhmissä ja jaostoissa). Liiton tavoitteena on saada nuorten ääni kuulumaan kaikissa niissä keskeisissä työryhmissä, joissa se ei muuten tule kuulluksi OSALLISUUSASIANTUNTIJA Uuden kuntalain mukanaan tuomien radikaalien muutosten myötä liitto tarvitsee merkittävästi lisää asiantuntijaresursseja vastaamaan kuntien kehittämistarpeisiin. Alueellisen tasa-arvon turvaamiseksi on välttämätöntä, että liitto sekä sen piirijärjestöt jalkautuvat kuntiin. Alueellisen edunvalvonnan turvaaminen ja jatkuvuuden varmistaminen on liiton ydintoimintojen kannalta välttämätöntä. Liiton on lisäksi kyettävä vuonna 2015 kehittämään omia järjestelmiään niin, että sillä on ajankohtaiset tiedot vuosittain vaihtuvista nuorisovaltuustoista. Tällä hetkellä Suomessa on 320 kuntaa, joista 304 on Manner-Suomessa. Nuorisovaltuustoihin ja nuorisovaltuustoista vastaaviin työntekijöihin on pystyttävä pitämään yhteyttä. Heitä on lisäksi tiedotettava säännöllisesti liiton toiminnasta ja liiton tarjoamista palveluista. Vuonna 2015 liitto kerää vuoden aikana päivitetyn tietokannan Suomessa toimivista nuorisovaltuustoista ja kartoittaa näiden ajankohtaisen tilanteen. Liitto tarvitsee palvelukseensa osallisuusasiantuntijan, jonka tehtävänä on selvittää kuntalain toteutumisessa 4

5 Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. 5(21) kunnille mahdollisesti esiin nousevia haasteita. Tämä vaatii henkilöstöresursseja liiton piiri- ja aluetyön puolelle. Liiton merkittävin edunvalvontatoiminnan tavoite on palkata osallisuusasiantuntija vuoden 2015 aikana. Osallisuusasiantuntijan työnkuvaan kuuluu yhteydenpito kuntiin, piireihin, nuorisovaltuustoihin ja nuorisovaltuustoista vastaaviin työntekijöihin. Osallisuusasiantuntija tuntee nuoria koskevan lainsäädännön ja ymmärtää poliittisten päätöksentekoprosessien merkityksen. Osallisuusasiantuntijalla on ajankohtaisinta tietoa kuntatasolla tapahtuvasta nuorten kuulemisesta. Tätä tietotaitoa Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto hyödyntää ja vie eteenpäin kaikille yhteistyötahoilleen sekä rahoittajilleen. Osallisuusasiantuntija luo yhdessä nuorten kanssa uusia tapoja kehittää nuorisovaltuustotoimintaa ja osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Osallisuusasiantuntijan tehtävänkuvaan kuuluu myös Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston toiminnasta vastaaminen. Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto on vuonna 2009 opetus- ja kulttuuriministeriön aloitteesta perustettu valtakunnallinen nuorten vaikuttajaelin, jonka pääasiallisena tavoitteena on ottaa kantaa valtakunnallisella tasolla nuoria koskeviin asioihin. Huomioitavaa on, että myös Edustajiston rooli tulee muuttumaan kuntalain myötä. Uudistukseen tarvitaan asiantuntijaresursseja EDUSKUNTAVAALIT Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto tekee vuoden 2015 eduskuntavaalitavoitteet vuoden 2014 liittokokouksessa hyväksymänsä tavoiteohjelman pohjalta. Tavoiteohjelma jakautuu viiteen keskeiseen toiminta-alueeseen: osallisuus ja demokratia, suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus, koulutus ja vapaa-aika, nuorten talous ja työelämä sekä nuorisolaki. Kantavina teemoina vuoden 2015 vaaleissa ovat sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus, nuorten osallisuuden vahvistaminen sekä äänestysaktiivisuuden lisääminen. Liitto tiedottaa nuoria eduskuntavaaleista selkokielisesti. Tavoitteena on järjestää nuorille ehdokkaille tarkoitettuja paneeleita ympäri Suomea yhteistyössä piirijärjestöjen ja paikallisten nuorisovaltuustojen kanssa LIITTO NÄKYY JA KUULUU 5

6 Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. 6(21) Vuoden 2015 edunvalvontaa ohjaa liiton tavoiteohjelma. Tavoiteohjelman tukena on liiton sisäinen edunvalvontaohjelma. Ohjelmassa edunvalvontasektorit on jaettu selkeästi liiton toimijoiden kesken. Tärkeä edunvalvonnallinen tavoite on lisätä Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton tunnettuutta kaikkialla Suomessa. Liitto on vakiinnuttanut asemansa valtakunnallisena nuorten osallisuuden asiantuntijana. Tiedotusta paikallisten nuorisovaltuustojen ja kuntien suuntaan on kuitenkin lisättävä, jotta apua kuntalain tuomiin muutoksiin saadaan kohdennettua oikeille tahoille oikeaan aikaan. Liiton edunvalvonta painottuu siten vuonna 2015 paikallisen ja alueellisen nuorisovaltuustotoimijuuden vahvistamiseen. Lisäksi liitto tehostaa viestintää ja järjestää valtakunnallisen jäsenhankinta kampanjan. EDUNVALVONNALLISIIN TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄKSEEN LIITTO: 1) palkkaa osallisuusasiantuntijan palvelemaan piiri- ja aluetyön tarpeita sekä kehittämään ja laajentamaan Edustajiston toimintaa, 2) huolehtii nuorten äänen kuulumisesta päätöksenteossa, joka koskettaa heitä joko suoraan taikka välillisesti, 3) valvoo nuorisovaltuustojen etua, 4) tukee nuorisovaltuustojen perustamista, vakiinnuttamista ja vahvistamista, 5) edistää demokratiakasvatusta, 6) valvoo kuntalain ja nuorisolain toteutumista, 7) kartoittaa Suomessa toimivat nuorisovaltuustot, 8) kokoaa tietoja nuorisovaltuustojen toiminnasta, 9) tarjoaa asiantuntijuuttaan nuorille, nuorisovaltuustoille, nuorisovaltuustojen ohjaajille, päättäjille sekä muille yhteistyötahoille, 10) kannustaa nuoria äänestämään kevään 2015 eduskuntavaaleissa, 11) tuo esille nuorten kuulemisen ja osallistumisen eduskuntavaaleissa, 12) on mukana Lasten- ja nuorten huoneentaulun eduskuntavaalitavoitteissa, 6

7 Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. 7(21) 13) tapaa virkamiehiä ja poliittisia päättäjiä, 14) osallistuu aktiivisesti työryhmien työskentelyyn, lähettää edustajiaan nuorisopoliittisiin seminaareihin, keskustelutilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, 15) on mukana nuorisolain uudistustyössä, 16) ylläpitää jo olemassa olevia sidosryhmätoimintoja sekä kehittää uusia, 17) on aktiivisesti mukana Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssin ry:n toiminnassa, 18) osallistuu SuomiAreena tapahtumaan, 19) järjestää nuorisovaltuustoille suunnatun edunvalvontaseminaarin, 20) tiedottaa edunvalvontatyöstään liiton jäsenistöä ja osallistaa sen mukaan edunvalvontatoiminnan kehittämiseen ja ajanmukaistamiseen 21) kehittää edunvalvontatyötään vuorovaikutteisemmaksi sekä 22) toteuttaa aktiivista edunvalvontaa valtakunnallisella tasolla mielipidekirjoituksin, kannanotoin ja julkilausumin KOULUTUS 3.1 PAIKALLISET KOULUTUKSET Liitto jatkaa työtään nuorten osallisuuden ja nuorisovaltuustotoiminnan koulutuksia tarjoavana toimijana. Liitto järjestää vuoden 2015 aikana paikallisia koulutuksia eri teemoista ja kehittää koulutustarjontaansa. Liitto tarjoaa paikallisia koulutuspaketteja seuraavista aiheista: Kunnallinen vaikuttaminen, Minä nuorisovaltuutettuna, Nuorisovaltuustotoiminta, Lautakuntatyöskentely, Kokoustekniikka, Aloitteiden tekeminen, Motivaatio ja ryhmädynamiikka, Viestintä ja tiedottaminen, Tapahtumien järjestäminen, Politiikka mitä se on? sekä Yhteiskunnallinen vaikuttaminen valtiotasolla. Koulutuspakettien sisältöä on tarve myös päivittää ajankohtaisten yhteiskunnallisten muutosten myötä, koulutuspaketteja on luotava esimerkiksi uudesta kuntalaista. Koulutusta on pystyttävä tarjoamaan kaksikielisesti. Liitto tarvitsee lisärahoitusta käännöstyöhön pystyäkseen tukemaan ja kouluttamaan ruotsinkielisiä nuorisovaltuutettuja ja -valtuustoja. 7

8 Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. 8(21) Vuonna 2015 lisätään koulutusten markkinointia ja yhteistyötä paikallisten oppilaitosten kanssa. Koulutusten kohderyhmää tullaan myös laajentamaan liiton yhteistyötahoihin ja myöhemmin laajemmalle. Tarjottavista koulutuksista liitto koostaa esitteen toimitettavaksi kaikkiin Suomen kuntiin. Liitto jatkaa koulutuskonseptiensa kehittämistä, missä hyödynnetään koulutuksista saatua palautetta ja jäsenistöltä tulleita toiveita. Koulutuksia vetävät tehtävää varten koulutetut liiton omat toimijat, jolloin liitto pystyy tarjoamaan koulutusta suoraan nuorilta nuorille. Liitto järjestää vuoden 2015 aikana kouluttajakoulutuksen uusille kouluttajille. Kouluttajien valinnassa kiinnitetään huomiota kaksikielisyyteen ja siihen, että kouluttajia löytyy kaikkialta Suomesta. 3.2 VALTAKUNNALLISET KOULUTUKSET Vuosittain järjestetään kaksi valtakunnallista koulutustapahtumaa, Aktiivipäivät ABC ja Aktiivipäivät HC. Koulutuksia järjestetään kattavasti ympäri Suomea niin, että kaikilla on mahdollisuus osallistua liiton järjestämiin koulutuksiin. Liiton tapahtumien lähtökohtana on, että ne ovat avoimia kaikille nuorille ikään, sukupuoleen, vakaumukseen, etniseen taustaan tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Aktiivipäivät ovat matalan kynnyksen toimintaa, jossa koulutuksen lisäksi tutustutaan muihin nuorisovaltuutettuihin ympäri Suomea. Liiton tapahtumat ovat päihteettömiä. Aktiivipäivät ABC on suunnattu aloitteleville nuorisovaltuutetuille ja nuorisovaltuustotoimijoille. Aktiivipäivät HC tarjoaa puolestaan haastavampaa koulutusta yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta nuorisovaltuustotoiminnassa jo pidempään toimineille. Vuonna 2015 Aktiivipäiville osallistuu noin 250 nuorta ympäri Suomea. Lisäksi vuonna 2015 liitto kehittää kolmannen valtakunnallisen tapahtuman vastaamaan pitkään toiminnassa olleiden nuorisovaltuutettujen toiveita osallistua liiton tapahtumiin Aktiivipäivien jälkeen. Tarve tällaiselle tapahtumalle huomattiin liitossa vuonna 2014 järjestetyn Asiakirjalämpiön yhteydessä. Tavoitteena on, että tällä kolmannella valtakunnallisella koulutustapahtumalla voidaan tavoittaa nämä paikallisesta nuorisovaltuustotoiminnasta eteenpäin siirtyneet nuoret. 3.3 MATERIAALIPANKKI Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto tarjoaa vuonna 2015 koulutuspaketteja myös verkossa. Näin ollen nuorisovaltuustoilla on mahdollisuus ladata sähköisiä koulutuspohjia oman 8

9 Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. 9(21) toimintansa tueksi. Materiaalipankin käyttöönotto palvelee tasapuolisesti kaikkia nuorisovaltuustoja ajasta ja paikasta riippumatta. Materiaalipankista löytyvät kaikki hallinnolliset asiakirjamallit ja -ohjeet, kuten esimerkiksi esityslistapohjat ja matkalaskut. Materiaalipankkiin nuorisovaltuustot voivat jättää ehdotuksiaan liittohallitukselle. Materiaalipankin kautta nuorisovaltuustot voivat jättää myös kommentteja liiton lausuntoihin ja niitä voidaan hyödyntää yhteistyötahojen tiedonhankinnassa. 3.4 VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISHANKE Kuntalain uudistus lisää entisestään tarvetta liiton tarjoamalle koulutukselle. Vuonna 2015 liitto tulee tarjoamaan kattavan koulutuspaketin, joka pitää sisällään koulutuksia nuorisovaltuustojen keskeisistä vaiheista. Nämä vaiheet ovat nuorisovaltuustojen perustaminen, vakiinnuttaminen ja vahvistaminen. Koulutukset ovat ilmaisia ja ne toteutetaan yhteistyössä kolmen pilottikunnan kanssa. Koulutukset järjestetään kuntalain siirtymäkauden aikana. Koulutuskiertuetta varten liitto on valmistellut erillisen projektihakemuksen valtakunnallisesta kehittämishankkeesta, joka tullaan toimittamaan opetus- ja kulttuuriministeriöön. KOULUTUKSELLISET TAVOITTEET SAAVUTTAAKSEEN LIITTO: 1) lisää ja kohdentaa koulutusten markkinointia, 2) järjestää piiritoimijoilleen kouluttajakoulutuksen, 3) tarjoaa koulutusta erityisesti muutoksenalaisiin kuntiin, 4) toteuttaa kuntalain siirtymäkauden aikana hankkeen nuorisovaltuustotoiminnan laadullisesta kehittämisestä: perusta, vakiinnuta ja vahvista, 5) järjestää valtakunnalliset Aktiivipäivät aloitteleville ja kokeneemmille nuorisovaltuutetuille ja uudistaa Aktiivipäivien koulutuskonsepteja, 6) kokoaa piiritoimijoille tietopaketit ja kouluttaa heitä piirihallinnosta ja taloudesta, 7) kouluttaa nuorten parissa työskenteleviä aikuisia, 8) kääntää koulutuspaketteja ruotsiksi ja huolehtii, että liitolla on myös ruotsinkielisiä kouluttajia, 9

10 Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. 10(21) ) laajentaa omaa koulutuspääomaansa osallistumalla muiden toimijoiden koulutuksiin ja 10) kehittää uuden valtakunnallisen koulutuskonseptin kokeneemmille nuorisovaltuutetuille. Laajentaakseen koulutustoimintaa liitto tarvitsee lisää henkilöstöresursseja alue- ja piiritoimintaan PIIRI- JA ALUETOIMINTA PIIRIEN TEHTÄVÄ Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n piirit ovat alueellisia nuorisovaltuustojen koulutus- tiedotus-, edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestöjä. Piirit takaavat nuorisovaltuustotoiminnan jatkuvuuden sekä alueellisen tuen paikallisille nuorisovaltuustoille. Piirit vaikuttavat ylikunnalliseen päätöksentekoon, kuten esimerkiksi maakuntaliittoihin. Liitto järjestää yhteistyössä piirien kanssa tapahtumia ja koulutuksia kaikkialla Suomessa. Näin varmistetaan alueellisen tasa-arvon toteutuminen nuorten kuulemisessa. Tällä hetkellä Suomen Nuorisovaltuustojen Liitolla on kahdeksan (8) piirijärjestöä, joista jokaisella on oma piirihallitus. Piirihallitus vastaa oman piirinsä toiminnan ja talouden suunnittelusta sekä toteuttamisesta PIIRITOIMINTA Piiritoiminta lisää alueen nuorten yhteisöllisyyttä. Piiritoiminta on monelle ensimmäinen tapa osallistua vapaaehtois- ja yhdistystoimintaan, ja se vahvistaa nuorisovaltuustotoiminnassa opittuja taitoja. Liitto tarjoaa vuonna 2015 erityistä tukea piiri- ja aluetoiminnan kehittämiseen kouluttamalla piiritoimijoita, tekemällä piiritoiminnasta oppaan uusille toimijoille ja varmistamalla piirien taloushallinnon toimivuuden. Osallisuusasiantuntija pitää säännöllisesti yhteyttä liiton piireihin mm. sähköisillä kokoustyökaluilla. Lisäksi osallisuusasiantuntija tukee ja vahvistaa piiritoiminnassa toimivien vapaaehtoisten osaamista ja jaksamista. Piiritoiminta on liiton vapaaehtoistoiminnan ydin. Liitto osoittaa erityistä tukea niille piirijärjestöille, joiden alueella on kaksikielisiä nuorisovaltuustoja. Vuonna 2015 liitto kääntää yleisesitteensä ja nettisivunsa ruotsiksi. 10

11 Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. 11(21) Piirijärjestöjen toimintaa kehitetään entisestään sääntöuudistuksen yhteydessä. Sääntöuudistuksen tavoitteena on vahvistaa liittokokouksen päätösvallan jakautumista ja lisätä piirien vaikutusvaltaa liiton toiminnassa. Piireillä on hyvät yhteydet alueensa nuorisovaltuustoihin ja nuorisovaltuutetuilla on matala kynnys ottaa yhteyttä piiriin ja lähteä mukaan piirin toimintaan. Piirit osallistuvat liiton jäsenhankintakampanjaan lähestymällä alueensa nuorisovaltuustoja. Kaikista piireistä kootaan ajankohtaiset tiedot ja esittelyt liiton nettisivuille. Piirijärjestöt ovat linkki paikallisten nuorisovaltuustojen yhteistyöprojekteihin ja yhteiseen edunvalvontaan sekä alueellisten ongelmien esiintuomiseen. Lisäksi piirit luovat luontevan jatkumon nuorisovaltuustotoiminnalle ja alueelliselle vaikuttamiselle nuorisovaltuustotoiminnan jälkeen. Liiton toiminnassa piirien oma-aloitteisuus tapahtumia ja tempauksia järjestettäessä on tärkeää. Liitto tukee piirien toimintaa eritysavustuksin, joita varten piiri toimittaa liitolle avustushakemuksen ja sitoutuu raportoimaan avustuksen käytöstä. Liitto kuulee piirejä myös aina mahdollisuuksien mukaan tärkeimpiä liiton asiakirjoja valmisteltaessa PIIRI- JA ALUETOIMINNALLISET TAVOITTEET SAAVUTTAAKSEN LIITTO: 1) palkkaa osallisuusasiantuntijan, joka vastaa piiri- ja aluetoiminnasta, 2) kouluttaa piirejä mm. yhdistystoiminnasta, itsenäisestä varainhankinnasta, viestinnästä sekä jäsenten rekrytoinnista, 3) koostaa piiritoiminnasta tietopaketin uusille toimijoille, 4) pitää yhteyttä säännöllisesti piirineuvostoon sekä kehittää liiton ja piirien välistä viestintää, 5) varmistaa piirien taloudelliset toimintaedellytykset ja luo samalla uudenlaisia kannustimia taloudellisen toiminnan vakauttamiseen, 6) tukee piirejä alueellisten tilaisuuksien järjestämisessä, 7) toimittaa piireille valmiita tapahtumarunkoja sekä 8) tukee piirien viestinnän kehittämistä. 11

12 Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. 12(21) VIESTINTÄ Vuonna 2015 Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto on laajasti tunnettu ja aktiivinen yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuja. Liitto on jo vakiinnuttanut asemansa nuorten äänen esille tuomisessa. Kannanottojen ja lausuntojen lisäksi liiton keskeisiä henkilöitä haastatellaan usein nuoria koskevissa kysymyksissä paikallisiin ja valtakunnallisiin viestintävälineisiin. Loppuvuoden 2014 aikana Liitto uudistaa ja tarkentaa viestintästrategiansa, jonka pohjalta viestintää toteutetaan. Liiton viestintä pohjautuu kolmeen peruspilariin: tiedotus on kohderyhmälähtöistä, tavoitteellista ja asiantuntevaa. Vuonna 2014 aloitettua mediaseurantaa jatketaan, jolloin ajankohtaisten yhteiskunnallisten asioiden tiedottaminen tehostuu entisestään. Viestintää kehitetään vastaamaan paremmin alue- ja piiritoiminnan tarpeita, esimerkiksi piirien toiminnasta ja tapahtumista tiedotetaan liiton viestintäkanavissa. Päivittäis- ja kampanjaviestinnän tehostamiseksi ja helpottamiseksi jokaiselle kuukaudelle tehdään viestintäsuunnitelma KOHDERYHMÄLÄHTÖISYYS Liiton viestintä on kohderyhmälähtöistä. Viestinnässä huomioidaan tarkoin liiton eri kohderyhmät kuten jäsenet, paikalliset nuorisovaltuustot, sidosryhmätoimijat, nuorisotyöntekijät, kuntien viranomaiset sekä luottamushenkilöt. Nuorten osallisuuden asiantuntija Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto on se taho, joka pystyy parhaiten tavoittamaan nuoret. Pääpaino asetetaan sille, miten viestit saadaan muotoiltua nuoria kiinnostaviksi ja kohdistettua tarkoitetulle kohderyhmälle. Tavoitteena vuodelle 2015 on tavoittaa ne nuoret, jotka eivät vielä ole tietoisia nuorisovaltuustotoiminnasta. Tähän tavoitteeseen päästään parhaiten, kun osallisuusasiantuntija ylläpitää säännöllisiä yhteyksiä kuntiin. Liiton viestintä on pääasiassa sähköistä ja tapahtuu verkkosivujen, sähköpostin ja sosiaalisen median kautta. Kyseisten viestintäkanavien valintaan on päädytty ympäristönäkökulmien vuoksi ja siitä syystä, että nuoret tavoittaa parhaiten verkosta. Liitto tiedottaa jatkossakin kaikista nuoriin kohdistuvista toimenpiteistä ja erityisesti nuorten kuulemisesta kunnallisella ja valtakunnallisella tasolla. Vuonna 2015 tavoitteena on tehdä viestinnästä entistä interaktiivisempaa. 12

13 Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. 13(21) TIEDOTTAJA Liiton viestinnästä vastaa vuonna 2015 palkattava liiton tiedottaja. Liiton tiedotus painottuu liiton toiminnasta sekä kaikesta nuoriin ja nuorten osallistumismahdollisuuksista tiedottamiseen. Tiedottajalle on Suomen Nuorisovaltuustojen Liitossa suuri tarve, sillä Liitto tekee vuonna 2015 merkittävää tiedotustyötä mm. nuorisolain uudistuksesta, eduskuntavaaleista sekä etenkin kuntalain uudistuksesta. Liitto viestii vuonna 2015 myös ruotsiksi. Liitto tekee yhteistyötä muiden järjestöjen ja sidosryhmiensä, kuten opetus- ja kulttuuriministeriön, valtiovarainministeriön, Valtion nuorisoasian neuvottelukunta Nuoran, Kuntaliiton, Opetushallituksen ja eri ministeriöiden kanssa varmistaakseen nuorille suunnatun tiedotuksen kohderyhmälähtöisyyden. Liiton viestintäresurssien lisäämisellä rahoittaja ja sidosryhmät saavat myös omat viestinsä paremmin perille. Tarve tälle ilmeni syyskuussa 2014 oikeusministeriön järjestämässä järjestötapaamisessa, jossa eduskuntavaaliviestintää pyydettiin toteuttamaan myös liiton kautta nuorten äänestysaktiivisuuden lisäämiseksi. Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton vuonna 2015 palkattava tiedottaja hoitaa mm. eduskuntavaaleista tiedottamisen. Keväällä 2015 toteutetaan täten tiedotuskampanja nuorten äänestysaktiivisuuden lisäämiseksi eduskuntavaaleissa VAIKUTE.NET Liiton verkkomedia Vaikute.net jatkaa toimintaansa huhtikuussa 2015 loppuvan hankekauden jälkeen. Vaikute.net säilyy nuorille avoimena verkkomediana, joka tarjoaa valtakunnallisen tavan osallistua ja tuoda mielipiteensä kuuluviin. Vaikute.net:in sisällön tuottaa vuosittain valittava, nuorista koostuva toimittajakunta. Näin taataan, että verkkomedian sisältö on nuoria kiinnostavaa ja heille suunnattua. Vaikute.net on osa liiton toimintaa ja siitä vastaa toinen liiton varapuheenjohtajista sekä päätoimittajana toimiva liiton tiedottaja. 5.4 AVOIMUUS Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto lisää avoimuutta kaikessa viestinnässään. Hallituksen kokousten päätöksistä julkaistaan aina tiedote. Tämän lisäksi kerran kuukaudessa ilmestyvässä E-vaikutteessa tiedotetaan jäsenistölle ajankohtaisista asioista. E-vaikute kertoo 13

14 Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. 14(21) liiton ja sidosryhmien kuulumiset, mainostaa tapahtumia sekä viestii kannanotot ja lausunnot. Liitto valmistelee merkittävimmät lausunnot yhteistyössä jäsenistönsä kanssa. Tästä esimerkkinä vuonna 2014 tehty kuntalakilausunto. Olemassa olevia foorumeja, kuten Otakantaa.fi - sivustoa hyödynnetään aina mahdollisuuksien mukaan. Liitto kannustaa piirejä ja nuorisovaltuustoja olemaan yhteydessä liiton tiedottajaan. Liitto tiedottaa alueellisista tapahtumista ja tilaisuuksista ja liiton toimistoon voi aina tarvittaessa olla yhteydessä, mikäli piiri tarvitsee tiedotuksellista apua VIESTINNÄLLISET TAVOITTEET SAAVUTTAAKSEEN LIITTO: 1) palkkaa tiedottajan, 2) viestii kohderyhmälähtöisesti, 3) tiedottaa nuorten kuulemisesta kunta-, alue- ja valtakunnantasolla, 4) tiedottaa sidosryhmien tilaisuuksista, 5) tiedottaa ajankohtaisista nuorisopoliittista kysymyksistä sosiaalisessa mediassa, 6) tekee kuukausittaisen viestintäsuunnitelman, 7) valitsee hakijoiden perusteella toimittajakunnan, joka vastaa yhdessä liiton tiedottajan ja varapuheenjohtajan kanssa Vaikute.net verkkomedian sisällöntuotosta, julkaisusta ja ylläpidosta, 8) lähettää jäsenistölleen E-vaikutteen vähintään kerran kuussa ja 9) jatkaa liiton internet-sivujen blogin ylläpitämistä ja kehittää sitä vastaamaan liiton tavoiteohjelman sisältöjä JÄSENYYS Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton jäsenistö koostuu pääasiassa nuorisolain määrittelemistä nuorista. Suurin osa toimijoista on vuotiaita. Liiton tavoiteohjelmassa kirjataan, että toiminta perustuu vahvasti suvaitsevaisuuteen ja yhdenvertaisuuteen. Jäseninä toimii eri sosioekonomisista lähtökohdista sekä erilaisista vähemmistöistä tulevia nuoria. Liitolla on oma 360 yhdenvertaisuussuunnitelma, joka on ohjenuorana liiton toiminnalle. 14

15 Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. 15(21) Liiton jäsenyys mahdollistaa äänioikeuden liittokokouksessa, edullisemmat osallistumismaksut valtakunnallisiin koulutustapahtumiin sekä jäsentiedote E-Vaikutteen. Tämän lisäksi toimitamme nuorisovaltuustotoimintaa tukevaa materiaalia sekä valvomme nuorisovaltuustojen etua valtakunnallisella tasolla. Lisäksi Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto tarjoaa aitiopaikan nuorisopolitiikkaan. Liiton kautta jäsenten on mahdollista kehittyä vaikuttajina ja saada käyttönsä laajat verkostot. Vuonna 2015 liitto järjestää jäsenhankintakampanjan. Liiton jäsenkehitys on ollut viime vuosina tasaista. Uuden kuntalain valmistelu on jo kasvattanut liiton jäsenmäärää. Vuonna 2015 liitolla on yhteydet kaikkiin nuorisovaltuustoihin, jolloin myös jäsenetuja voidaan aktiivisesti markkinoida. Jäsenedut myös kartoitetaan vuoden 2015 aikana. Jäsenmaksutuotoilla liitto mahdollistaa omalta osaltaan työntekijäresurssien lisäämisen. Vuonna 2015 liittohallitus asettaa alumnitoimikunnan ja sille puheenjohtajan alumnitoimijoiden keskuudesta. Alumnitoimikuntaan haetaan ja pyydetään liiton toiminnassa aiemmin mukana olleita henkilöitä. Alumnitoimikunnan tehtävä on kehittää liiton alumnitoimintaa ja toimia myös mahdollisuuksien mukaan liiton kouluttajina ja toimijoiden tukijoina. Vuonna 2015 liitto järjestää alumni-illan ja markkinoi alumneille kannatusjäsenyyttä. Kannatusjäsenyys on osa liiton omavaraisuuden lisäämistä. Jäsenten mielipide on Nuva ry:lle tärkeä. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. toteuttaa vuosittain jäsenkyselyn. Liiton toimintaa kehitetään jäsenkyselyn tulosten perusteella. Tuloksista pyritään raportoimaan mahdollisimman laajasti JÄSENYYSTAVOITTEET SAAVUTTAAKSEEN LIITTO: 1) toteuttaa jäsenkyselyn vuoden 2015 aikana, 2) kasvattaa jäsenmäärää aktiivisella jäsenhankintakampanjalla, 3) kehittää jäsenetuja, 4) luo selkeät jäseneksiliittymiskäytännöt sekä arvioi uudelleen jäsen- ja liittymismaksuperiaatteet, 5) perustaa ja nimittää alumnitoimikunnan sekä 15

16 Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. 16(21) 388 6) kehittää kannatusjäsenmaksua luontevaksi tavaksi tukea liiton toimintaa SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN EDUSTAJISTO Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto jatkaa toimintaansa vuoden 2015 aikana. Edustajiston tarkoituksena on vahvistaa paikallistason toimijoiden äänen kuulumista valtakunnallisia, nuoria koskettavia päätöksiä tehtäessä. Edustajiston toimintaa kehitetään osallisuusasiantuntijan ja Edustajiston työvaliokunnan kanssa. Työvaliokunta valitaan Edustajiston ensimmäisessä kokouksessa. Edustajisto kokoustaa kaksi kertaa vuodessa. Työvaliokunta kokoustaa aina tarpeen vaatiessa. Edustajiston kokousaikataulu päätetään heti tammikuussa. Edustajistolle valitaan oma puheenjohtaja ja edustajiston rooli selkeytetään liiton sääntömuutosuudistuksen yhteydessä. Edustajisto on valtakunnallinen keskustelufoorumi, joka myös valvoo liittohallituksen toimintaa liittokokousten välillä. Edustajiston kokousten yhteydessä järjestetään hallituksen kyselytunti. Liiton edustajistomallia viedään lähemmäs opiskelijajärjestöjen edustajistoja. Edustajistoon valitaan yksi edustaja jokaisesta Suomen nuorisovaltuustosta. Tämän viestin eteenpäin vieminen tulee olemaan vuoden 2015 kärkitavoite Edustajiston toimintaa kehitettäessä. Edustajiston toiminta tulee myös kasvamaan kuntalain myötä ja liitolla täytyy olla resurssit toiminnan jatkamiseen. Edustajiston toimintaan lisätään henkilöstöresursseja liiton uuden osallisuusasiantuntijan ja tiedottajan myötä. Kuntia kartoitettaessa päivitetään myös Edustajiston jäsenet vuodelle Edustajiston erityisenä toiminnan painopisteenä tulee olemaan nuorisolain uudistus ja nuorten äänestysaktiivisuus. Nuoria on ehdottomasti kuultava valtakunnallisissa asioissa, jotta päätöksenteossa huomioidaan sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus EDUSTAJISTOA KOSKETTAVAT TAVOITTEET SAAVUTTAAKSEEN LIITTO: 1) uudistaa Edustajiston roolia liiton organisaation osana, 2) valitsee aktiivisen työvaliokunnan suunnittelemaan ja toteuttamaan edustajiston toimintakautta, 16

17 Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. 17(21) ) käyttää työntekijäresursseja edustajiston toimintaan, 4) viestii edustajiston toiminnasta kaikille nuorisovaltuustoille, 5) kerää tiedot Edustajiston uudesta paikkamäärästä ja edustajista, 6) arvostaa Edustajiston mielipidettä sekä 7) vastaa Edustajistolle toimintasuunnitelman toteuttamisesta HALLINTO YLEISTÄ Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää liiton vuosittain kokoontuva liittokokous. Liittokokous valitsee liitolle liittohallituksen, jonka tehtävänä on toteuttaa liiton toimintasuunnitelmaa. Liittokokouspaikkaa valittaessa huomioidaan alueellinen tasa-arvo ja liiton tapahtumien tasainen määrä kaikkialla Suomessa. Liittohallituksen lisäksi liiton organisaation kuuluvat piirit, piirineuvosto, Edustajisto, Edustajiston työvaliokunta, erilaiset työryhmät sekä liiton alumnitoiminta. Liiton sääntöuudistus jatkuu vuonna 2015, millä on vaikutusta liiton organisaatioon. Henkilöstöhallinnosta määrätään henkilöstöstrategiassa. Tarve henkilöstöresurssien lisäämiselle on todellinen, sillä liiton rooli valtakunnallisena edunvalvontajärjestönä on kasvanut vuosi vuodelta. Kuntalain aiheuttamat muutokset vuonna 2015 vaikuttavat läpileikkaavasti liiton toimintaan. Tällä hetkellä liitolla on käytössään kaksi henkilötyövuotta. Tämä on toiminnan määrään ja laatuun nähden aivan liian vähän. Henkilöstöresurssien vähäisyys aiheuttaa tällä hetkellä suuria rajoitteita toiminnan kehittämiselle LIITTOKOKOUS Liittokokous järjestetään liittohallituksen määräämänä ajankohtana elo-marraskuussa. Liittokokouksessa valitaan vuoden 2016 liittohallitus sekä päätetään muista sääntö- ja lakimääräisistä asioista. Liittohallitus ja työntekijät valmistelevat liittokokousasiakirjat yhteistyössä liiton jäsenten kanssa lisätäkseen hallinnon avoimuutta ja osallistaakseen jäseniä yhdistyksen toimintaan. Tämä on jatkoa jo vuonna 2014 aloitetulle käytännölle. 17

18 Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. 18(21) LIITTOHALLITUS Suomen Nuorisovaltuustojen Liitolle valitaan vuosittain liittohallitus. Liittohallitukseen kuuluvat liittokokouksessa valitut puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa sekä 2-8 hallituksen jäsentä. Liittohallitus on työhallitus, jonka kaikilla jäsenillä on omat vastuualueet. Liittohallitus työskentelee säännöllisesti ja liittohallituksen kokouksia on noin joka toinen kuukausi. Hallitus viestii toiminnastaan jäsenille liiton viestintäkanavien avulla PUHEENJOHTAJISTO Liitolla on puheenjohtajisto, joka koostuu liiton puheenjohtajasta ja kahdesta varapuheenjohtajasta. Puheenjohtajiston tehtävänä on toimeenpanna liittohallituksen päätöksiä, valmistella asioita liittohallituksen päätettäväksi, johtaa liiton edunvalvontaa sekä koordinoida hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden toimintaa. Puheenjohtajisto kokoustaa tarpeen vaatiessa noin kerran kuukaudessa. Puheenjohtajistolla on mahdollisuus työskennellä liiton toimistolla HENKILÖSTÖ Henkilöstön puolesta liiton taloudesta ja edunvalvonnasta vastaa liiton pääsihteeri. Liiton järjestöllisestä suunnittelusta ja kehittämisestä vastaa liiton järjestösihteeri. Vuoden 2015 suurimpina tavoitteina on saada liitolle osallisuusasiantuntija, joka vastaa piiri- ja aluetyöstä sekä kuntalain toteutumisen valvomisesta. Liitto tarvitsee myös tiedottajan, joka vastaa liiton toiminnan ja nuorisoalan ajankohtaisista asioista viestimisestä. Henkilöresurssien lisäyksellä liiton toiminta tulee kehittymään entistä asiantuntevammaksi ja jäsenistöä, kuntia ja muita sidosryhmiä paremmin palvelevaksi. Liiton työntekijöiden toimenkuvista päättää liittohallitus. Toimiston esimiehenä toimii pääsihteeri. Liiton henkilöstöstrategia hyväksytään loppuvuodesta TOIMISTO Liiton toimisto sijaitsee Töölössä. Alustavien suunnitelmien mukaan toimistorakennuksessa toteutetaan putkiremontti vuoden 2015 aikana, jolloin liiton on löydettävä uudet tilat. Tilojen toivotaan olevan käyttötarkoitukseltaan monipuoliset, niin että toimistolla voivat työskennellä niin työntekijät kuin liiton puheenjohtajisto. Toimiston on hyvä soveltua myös liittohallituksen kokousten pitämiseen. 18

19 Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. 19(21) Liiton toimisto on kaikille toiminnassa mukana oleville avoin. Toimisto palvelee jäseniä arkisin klo Liiton toimisto on liittynyt mukaan sisäministeriön syrjinnästä vapaa työpaikka - kampanjaan ja on reilun kaupan työpaikka. Toimistotyöskentelyssä otetaan huomioon kestävän kehityksen toimintaperiaatteet PIIRINEUVOSTO Liiton ja piirien yhteistyöelimenä toimii piirineuvosto, jossa ovat edustettuina jokaisen piirin puheenjohtajat. Piirineuvosto toimii piirijärjestöjen edustajana liiton organisaatiossa. Liitto lisää avoimuutta omasta toiminnastaan tiedottamalla piirineuvostoa säännöllisesti. Vuonna 2015 piirineuvosto tukee ja koordinoi piirien välistä yhteistyötä. Näin hyvät ajatukset ja käytännöt siirtyvät piiristä toiseen. Piiritoiminta on osallisuuspolussa paikallisen nuorisovaltuustotoiminnan jälkeinen vaikuttamisfoorumi KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Liitto perustaa vuonna 2015 kansainvälisten asioiden työryhmän, joka keskittyy luomaan kansainvälisiä kontakteja sekä levittämään osallisuutta ja nuorisovaltuustoaatetta myös muualle Eurooppaan. Työryhmää johtaa toinen liiton varapuheenjohtajista. Jäsenistölle annetaan mahdollisuus hakea työryhmän jäseneksi, mutta lopulliset nimeämiset tekee kuitenkin liittohallitus. Lisäksi liittohallitus voi nimetä työryhmään alumnitoimijoita. Työryhmä hyödyntää työskentelyssään sähköisiä kokoustamistekniikoita. HALLINNOLLISET TAVOITTEET SAAVUTTAAKSEEN LIITTO: 1) tarvitsee lisää henkilöstöresursseja, 2) kouluttaa uuden liittohallituksen tehtäviinsä, 3) järjestää liittohallitukselle ja henkilöstölle yhteisen ryhmäytymistilaisuuden, 4) kehittää henkilöstön ja hallituksen välistä viestintää, 5) tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden lisäkouluttautua ja motivoitua, 6) perustaa toimittajakunnan, 7) perustaa kansainvälisten asioiden työryhmän, 496 8) lisäksi puheenjohtajisto kokoustaa liittohallituksen kokousten välissä, 19

20 Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. 20(21) ) tiedottaa liittohallituksen kokousten sisällöstä jäsenistöä sekä 10) järjestää jäsenistölleen tilaisuuden osallistua liittokokouksen asiakirjojen valmisteluun TALOUS Taloushallinnossa painottuvat vuonna 2015 selkeys ja ennakoitavuus. Talouden osalta omavaraisuuteen kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota. Myös jäsenedut käydään läpi ja jäsenmaksun suuruutta uudelleenarvioidaan. Jäsenkampanjan tarkoituksena on myös lisätä liiton omaa rahoitusta. Taloudelliset painopisteet ovat kuntalain tuomissa muutoksissa ja organisaation kasvussa. Liitto järjestää omia tapahtumiaan kustannusneutraalisti ja mahdollisimman tehokkaasti. Viestintä ja jäsenneuvonta tulevat tarvitsemaan lisää resursseja. Liitto rahoittaa omaa toimintaansa myös koulutustoiminnallaan. Valtakunnallisten koulutusten hinnat halutaan kuitenkin pitää edullisena, jottei hinta muodostu esteeksi liiton tapahtumiin osallistumiselle. Liitto toivoo, että kunnat avustavat taloudellisesti oman alueensa nuorisovaltuutettuja osallistumaan liiton koulutuksiin ja tapahtumiin. Tilanne on tällä hetkellä jokseenkin epätasaarvoinen. Suuri osa kunnista maksaa nuorisovaltuutettujen jäsenmaksut ja osallistumisen liiton tapahtumiin. Näin ei kuitenkaan tapahdu kaikkialla Suomessa. Liitto toivoo yhtenäistä käytäntöä asian suhteen. Tämän takia vuonna 2015 liiton tapahtumien maksuista voi hakea maksuhelpotusta taloudellisista syistä. Taloudellisia resursseja käytetään myös kaksikielisyyteen. Liiton toimiston muutosta koituu myös ylimääräisiä kustannuksia. TALOUDELLISET TAVOITTEET SAAVUTTAAKSEEN LIITTO: 1) pyrkii talouden vakauteen ja suunnitelmallisuuteen, 2) kasvattaa jäsenhankintatuottoja, 3) tarvitsee suurempaa yleisavustusta, 4) lisää omavaraisuutta hankkimalla uusia yhteistyökumppaneita ja laajentamalla liiton tulopohjaa, 524 5) käsittelee hallituksen kokouksessa liiton talousraportit, 20

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 7.-9.11.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2016 1 Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. 2(23) SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. YLEISTÄ... 4 2. EDUNVALVONTA... 5 2.1 KÄRKIHANKE:

Lisätiedot

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa Edustajiston kokouksessa Lahdessa 21.03.2015 Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto kokoontui vuoden 2015 ensimmäiseen kasvokkaintapaamiseen Lahdessa 21.03.2015. Kokouksen lisäksi paikalla olleet edustajat

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminta ja uusi kuntalaki

Nuorisovaltuustotoiminta ja uusi kuntalaki Nuorisovaltuustotoiminta ja uusi kuntalaki Aleksi Koivisto, liittohallituksen jäsen, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. 14.8.2014, Ilmajoki Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Vuonna 1998

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 39 Toimintasuunnitelma 2014 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan

Lisätiedot

1. Yleistä. 2. Hallinto JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA

1. Yleistä. 2. Hallinto JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta parlamentaarinen työryhmä. Kimi Uosukainen, puheenjohtaja 3.6.2016 Helsinki

Tulevaisuuden kunta parlamentaarinen työryhmä. Kimi Uosukainen, puheenjohtaja 3.6.2016 Helsinki Tulevaisuuden kunta parlamentaarinen työryhmä Kimi Uosukainen, puheenjohtaja 3.6.2016 Helsinki Mikä on Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto? Nuorten osallisuuden asiantuntijajärjestö, joka on perustettu vuonna

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Demokratiatyöryhmän pohdintoja ja linjauksia 13.8.2014 9.10.2014 Page 1 Uudistuksen tavoitteita Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Poliittisen johtamisen

Lisätiedot

Nuorisolautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 241/12.05.

Nuorisolautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 241/12.05. Nuorisolautakunta 3 5.03.07 Kunnanhallitus 5 7.03.07 Kunnanhallitus 55 0.05.07 Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 4/.05.00/07 Nuorisolautakunta 5.03.07 3 Kuntalaki (40/05) velvoittaa kuntia huolehtimaan

Lisätiedot

TAVOITEOHJELMA 2015. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. 1(7) LIITE 8/15

TAVOITEOHJELMA 2015. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. 1(7) LIITE 8/15 1(7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 JOHDANTO ottaa aktiivisesti kantaa yhteiskunnalliseen keskusteluun nuorten oikeuksien

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu 32. Nuorisovaltuusto 14.03.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu 32. Nuorisovaltuusto 14.03.2012 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 14.03.2012 Sivu 1 / 1 32 Toimintasuunnitelma 2012 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Missä mennään nuorten verkko-osallistumisen kehittämisessä? Tampereen kehittämispäivät, Suunnittelija Merja-Maaria Oinas

Missä mennään nuorten verkko-osallistumisen kehittämisessä? Tampereen kehittämispäivät, Suunnittelija Merja-Maaria Oinas Missä mennään nuorten verkko-osallistumisen kehittämisessä? Tampereen kehittämispäivät, 3.10.2014 Suunnittelija Merja-Maaria Oinas Nuorten osallistuminen ja kuuleminen - taustalla lain velvoitteet Lainsäädäntö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 24.01.2013 Sivu 1 / 1 5 Toimintasuunnitelma 2013 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishanke. Ainomaija Rajoo

Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishanke. Ainomaija Rajoo Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishanke Ainomaija Rajoo - - maakunnan tulee asettaa nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi nuorisovaltuusto, jolle

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 4 2 HALLINTO 4 2.1 LIITTOHALLITUS 5 2.1.1 Puheenjohtaja 5 2.1.2 Varapuheenjohtajat 5 2.1.3 Puheenjohtajisto

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Nuorisotyö nuorten palveluiden kokonaisuudessa. Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät 27. syyskuu 2017 Jaana Walldén

Nuorisotyö nuorten palveluiden kokonaisuudessa. Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät 27. syyskuu 2017 Jaana Walldén Nuorisotyö nuorten palveluiden kokonaisuudessa Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät 27. syyskuu 2017 Jaana Walldén Ajankohtaisia teemoja, joita on pohdittava: nuorisotyön idea, kohderyhmä ja sijainti;

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Uudistunut nuorisolaki

Uudistunut nuorisolaki Uudistunut nuorisolaki 23.5.2017 Kouvola Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Nuorisolaki 1285/2016 Lain rakenne Luku 1 Yleiset säännökset sisältää pykälät 1-3 Luku 2 Valtion nuorisotyö ja politiikka

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. STRATEGIA 20122017 I Johdanto Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. on vuonna 1998 perustettu nuorisovaltuustojen ja muiden paikallisten nuorten vaikuttajaryhmien yhteistyö, edunvalvonta, koulutus

Lisätiedot

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2016-2017 Orimattilan visio 2020: Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Yleistä Sääntelyä kansainvälisellä tasolla YK:n lasten oikeuksien sopimus EU:n valkoinen kirja Sääntelyä yleislaeissa Perustuslaki, kuntalaki Erityislait

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Uusi vaikuttamispalvelu: Nuortenideat.fi Demokraattinen vaikuttamiskanava Nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukeva Matalan kynnyksen palvelu, näkyvä

Lisätiedot

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Aluehallintovirastot arvioivat säännöllisesti kuntien peruspalveluja. Nuorisotoimen vuoden 2017 arviointikohteena

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen Uusi kuntalaki 2015 - Demokratia ja osallistuminen Kuntamarkkinat 10- Mervi Kuittinen Laissa säädettäisiin: Kunnan asukkaiden osallistumisoikeutta koskeva luku (5. luku) kunnan asukkaiden äänioikeudesta

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Katsaus vuoteen 2017 Toimintakauden 2017-2018 aikana VANVARYn toimintaan ei suunnitella merkittäviä suunnanmuutoksia, mutta näkyvyyttä ja vaikuttavuutta pyritään lisäämään

Lisätiedot

Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset

Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset Yhdistysohjelma Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset TOIMINTA 1. Yhdistyksen perustoimintaa ja ohjelmaa rakennetaan rohkeasti uudelleen Yhdistyksen toiminta on jäsenlähtöistä ja se näyttäytyy raikkaana

Lisätiedot

minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio

minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio Hyvä liittokokousedustaja ja hyvät jäsenyhdistykset, Haluamme, että järjestötoiminta on hauskaa. Haluamme

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

Yhteinen Etelä-Pohjanmaa asukkaat mukana uudistuksessa

Yhteinen Etelä-Pohjanmaa asukkaat mukana uudistuksessa Yhteinen Etelä-Pohjanmaa asukkaat mukana uudistuksessa Osallisuussuunnitelma valmisteluajalle LUONNOS 7.11.2017 VATE 14.11.2017 Minna Laitila Sisällys 1. JOHDANTO 2. ASUKKAIDEN OSALLISUUS 3. OSALLISUUDEN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 PYÖRÄLIITTO RY Pyöräliitto edistää pyöräilyä liikennemuotona sekä toimii pyöräilijöiden valtakunnallisena edunvalvojana ja paikallisten pyöräily-yhdistysten yhteistyöelimenä. Pyöräliitto

Lisätiedot

Lasten ja nuorten. vaikuttamismahdollisuudet kunnassa Meiju Hiitola 1

Lasten ja nuorten. vaikuttamismahdollisuudet kunnassa Meiju Hiitola 1 Lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuudet kunnassa 27.11.06 Meiju Hiitola 1 Miksi lasten ja nuorten pitäisi saada vaikuttaa? Lasten ja nuorten erityistarpeet vaativat huomiomista Lapsilla ja nuorilla

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa Sakari Kela 14.9.2017 Kunnan olemassaolon tarkoitus? Edellytysten luominen kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumisen ja vaikuttamisen toteutumiselle.

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille

Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille Alueelliset järjestöpäivät 24. 25.10.2009 Intranet ja Ekstranet Intranet on lähiverkko, joka on eristetty tietyn ryhmän käyttöön. Tavallisesti intranetillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta.

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta. Suomen Sulkapalloliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Hyväksytty liittohallituksessa 9.12.2015 Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan,

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa. Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8.

LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa. Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8. LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8.2014 Esityksen runko 1. Valtakunnalliset nuorisokeskukset ja Suomen

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

NuVa II Vaikuta yhdessä Nuorisolaki. Anne Haavisto

NuVa II Vaikuta yhdessä Nuorisolaki. Anne Haavisto NuVa II Vaikuta yhdessä Nuorisolaki Anne Haavisto Nuorisolaki 72/2006 Lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Esitys hallitukselle Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Kuntaliiton hallitus 20.4.2011 8. Kokoava rakenneuudistus luo selkeän perustan uudelle, jäsentävälle kuntalaille 1. Vuosina 2013-2016

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

Uuden kuntalain mahdollisuudet demokratian ja osallisuuden kehittämiseen sekä kokemuksia asukasvaikuttamisesta aikaisemmista kuntaliitoksista

Uuden kuntalain mahdollisuudet demokratian ja osallisuuden kehittämiseen sekä kokemuksia asukasvaikuttamisesta aikaisemmista kuntaliitoksista Uuden kuntalain mahdollisuudet demokratian ja osallisuuden kehittämiseen sekä kokemuksia asukasvaikuttamisesta aikaisemmista kuntaliitoksista 12.11.2013 Page 1 Demokratian ja osallisuuden taustatekijät

Lisätiedot

TAVOITEOHJELMA 2015. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. 1(7) TAVOITEOHJELMALUONNOS 2015 LIITE 8/15

TAVOITEOHJELMA 2015. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. 1(7) TAVOITEOHJELMALUONNOS 2015 LIITE 8/15 1(7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 TAVOITEOHJELMA 2015 JOHDANTO ottaa aktiivisesti kantaa yhteiskunnalliseen keskusteluun

Lisätiedot

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Sivistysjaosto 22.9.2009 TOIMINTA-AJATUS - Nuorten silimin Nuorisovaltuuston tarkoituksena on saada Kiimingissä nuorten ääni kuuluville, ideat esille ja

Lisätiedot

SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014

SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014 SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014 SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ - on vuonna 1935 perustettu valtakunnallinen hostellitoiminnan keskusjärjestö. - liittyi kansainväliseen hostelliliittoon, IYHF:ään,

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS 2014 Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI

LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ - On vuonna 1935 perustettu yleishyödyllinen hostellitoiminnan keskusjärjestö. - Suomen Hostelljärjestö ja verkoston yli 40

Lisätiedot

Nykytilan määrittely: SWOT

Nykytilan määrittely: SWOT Strategia 2018-2021 Johdanto Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKOn strategia on laadittu vuonna 2017 aiemman strategiakauden päättyessä. Strategia on laadittu vuosille 2018-2021. Lähtökohtana

Lisätiedot

Strategian arviointi

Strategian arviointi 1(5) Yleistä Strategian arviointi 2012-2016 Kasvun ja oppimisen matka Liiton historian ensimmäinen strategia laadittiin ja hyväksyttiin vuonna 2011 hyvin erilaisessa toimintaympäristössä ja järjestöllisessä

Lisätiedot

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013 Avoin Hallinto 2 Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke Tiedon saatavuus Kansalaisten osallisuus Hallinnon vastuullisuus Uusien teknologioiden hyödyntäminen 8 valtiota käynnisti vuonna 2011 Nyt

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2018. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot