Systeeminen tarkastelutapa ajoneuvojen valintaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Systeeminen tarkastelutapa ajoneuvojen valintaan"

Transkriptio

1 Uusia polkuja Liikenteen cleantech-hankinnat Finlandia-talo, Helsinki Biopolttoaineet Systeeminen tarkastelutapa ajoneuvojen valintaan H2 Juhani Laurikko TkT, johtava tutkija VTT Maa- ja nestekaasu Sähkö & Vety

2 Miksi ajoneuvovalinnat ovat niin tärkeitä? Jokainen uusi auto muokkaa autokantaa pitkälle tulevaisuuteen, koska Suomessa ajoneuvojen käyttöiät ovat hyvin pitkiä Henkilö- ja pakettiautoilla romutusikä on yli 20 vuotta, linja-autoilla vielä sitäkin korkeampi Kuorma-autoilla ajetaan noin vuotta Taloustilanteen vuoksi uusien ajoneuvojen myynti sakkaa Mahdollisuudet autokannan koostumuksen muokkaamiseen hyvin rajoitetut Uusia vaihtoehtoja tulossa markkinoille, mutta niille ei vielä täyttä tukea, ja jälkimarkkinan puuttuminen haittaa mm. jäännösarvojen määrittämistä

3 Sisältö Ajoneuvojen ja energianlähteiden globaali kuva EU-viitekehys ja direktiivit Ajoneuvovalintojen apuneuvot Autotekniikan kehitysnäkymiä Vaihtoehtoisten energioiden jakelu Suomessa Tulevaisuusnäkymiä Yhteenveto

4 Ajoneuvoteollisuus on globaalia 4

5 AJONEUVOTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖHAASTEET Evolution of Environmental Aspects tavanomaiset pakokaasupäästöt kasvihuonekaasut energian saatavuus Energy Greenhouse Gases CO 2 Exhaust Emissions CO,NOx,HC,PM vaikeusaste >>> K-EFAM, 1778/1-drob-fr 08/01 VOLKSWAGEN AG Group Research 5

6 Wolfgang Hatz Audi AG

7 Technology Roadmaps 7

8 Industry Perspectives 8

9 Suomen näkymät

10

11 Energiaketju - lähteestä pyöriin Pathway analysis Well-to-Wheels (WTW) Raaka-ainetuotanto Raw Material Extraction Polttoainetuotanto Fuel production Polttoaine tankissa On-board fuel Primaarienergia Primary energy Sähkön tuotanto Electricity production Jakelu ja tankkaus & lataus Distribution, Refuelling, Recharging Sähkö akussa Electricity On-Board Energian muunto työksi Energy conversion 11

12 Kriittiset tekijät Critical Issues Saatavuus Abundance Joku näistä rajoitteista määrää tason, johon enintään ylletään! Polttoainejakelu Refuelling infrastructure Yhteensopiva kalusto Compatible engines & vehicles 12

13 EU Clean Vehicles Strategy 13

14 EU-Viitekehys 14

15 Suomessa >> Hankintalaki 1509/2011 Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011 Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa

16 1509/ Tarkoitus ja soveltamisala Tällä lailla pannaan täytäntöön puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/33/EY Tätä lakia sovelletaan tieliikenteeseen tarkoitettujen moottoriajoneuvojen ja tieliikenteeseen tarkoitetulla moottoriajoneuvolla suoritettavien henkilöliikenteen kuljetuspalvelujen hankintoihin, jotka tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007), vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain (349/2007) tai joukkoliikennelain (869/2009) mukaisesti. Tätä lakia ei kuitenkaan sovelleta ajoneuvolain (1090/2002) 1 :n 5 momentissa tai 2 :ssä tarkoitettujen ajoneuvojen hankintoihin

17 1509/ Tieliikenteeseen tarkoitettu moottoriajoneuvo Tässä laissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitetaan tieliikenteeseen tarkoitetulla moottoriajoneuvolla M- ja N-luokan ajoneuvoja, sellaisina kuin ne on määritelty puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2007/46/EY

18 1509/ Energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottaminen Edellä 1 :n 2 momentissa tarkoitetussa hankinnassa tulee ottaa huomioon ainakin seuraavat ajoneuvojen käytöstä aiheutuvat energia- ja ympäristövaikutukset: 1) energiankulutus; 2) hiilidioksidipäästöt; 3) typenoksidi-, hiilivety- ja hiukkaspäästöt. Hankinnassa voidaan näiden lisäksi ottaa huomioon myös melu ja päästöjen paikalliset vaikutukset sekä muut ympäristövaikutukset. Käytettävät vertailuperusteet ja tekniset eritelmät tai määrittelyt tulee ilmoittaa tarjoajille etukäteen

19 1509/ Vähimmäisvaatimukset Edellä 3 :ssä tarkoitetut energia- ja ympäristövaikutukset voidaan ottaa huomioon asettamalla hankintaa koskevassa tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa mainittuja vaikutuksia koskevia vähimmäisvaatimuksia osana hankinnan teknistä määrittelyä teknisen eritelmän tai määrittelyn muodossa. Vaatimusten asettamisessa voidaan käyttää myös julkisista hankinnoista annetun lain 45 :ssä tarkoitettua ympäristömerkkiä koskevia kriteereitä. Tarjouksen antajan tulee liittää tarjousasiakirjoihin selvitykset, joihin halutaan vedota osoituksena vähimmäisvaatimusten täyttymisestä

20 1509/ Energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottaminen tarjousten vertailussa Jos energia- ja ympäristövaikutuksia ei ole tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa esitetty otettavan huomioon 4 :n mukaisina vähimmäisvaatimuksina, ne tulee ottaa huomioon kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteina. Vertailuperusteiden painotuksen ilmoittamisesta tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa säädetään 1 :n 2 momentissa tarkoitetuissa laeissa. Energia- ja ympäristövaikutukset voidaan ottaa huomioon myös yhdistämällä 1 momentissa tarkoitettu menettely ja 4 :ssä säädetty vähimmäisvaatimuksiin perustuva menettely

21 1509/ Energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottaminen tarjousten vertailussa Jos kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointia varten energia- ja ympäristövaikutukset muutetaan rahamääräisiksi, se tulee tehdä laskemalla ajoneuvojen koko elinkaarelle kohdistuvat ympäristökustannukset siten kuin 1 :n 1 momentissa mainitun direktiivin 6 artiklassa ja direktiivin liitteessä säädetään. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella säädetään tarvittaessa tarkemmin 3 momentissa tarkoitetusta ympäristökustannusten laskentamenetelmästä ja yksikköarvoista eri ajoneuvoille

22 1509/ Energiankulutuksen ja päästötietojen määrittäminen 1 (3) Hankintayksikön on käytettävä ympäristökustannusten laskemisessa energiankulutuksen ja päästöjen määrittämiseksi yhdenmukaisesti kaikkien tarjoajien osalta ajoneuvon EY-tyyppihyväksynnän mukaisia tietoja, yleisesti käytettyjen testimenettelyiden tuloksia, tai ajoneuvon valmistajalta saatuja tietoja

23 1509/ Energiankulutuksen ja päästötietojen määrittäminen 2 (3) Energiankulutusta ja päästöjä koskevien tietojen tulee ensisijaisesti perustua EY-tyyppihyväksynnän mukaiseen testiin, jos sellainen on määritelty hankinnan kohteena oleviin ajoneuvoihin. Energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen määrittämisessä sovelletaan valmistajan ilmoittamia EYtyyppihyväksynnän mukaisia yhdistettyjä arvoja, jollei tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa ole toisin ilmoitettu

24 1509/ Energiankulutuksen ja päästötietojen määrittäminen 3 (3) Päästöjen määrittelyssä voidaan tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa esitetyllä tavalla ottaa huomioon myös käytettävän vaihtoehtoisen polttoaineen raaka-aineesta tai tuotantotavasta johtuva elinkaarelle kohdistuva hiilidioksidin tai haitallisten päästöjen vähenemä, jos päästöjen vähennystä ei ole otettu huomioon osana ajoneuvon päästötietoa, ja jos hankinnan kohteena olevissa ajoneuvoissa sitoudutaan käyttämään kyseistä polttoainetta ja polttoaineen käytölle on luotavissa myös seurantamenettelyt

25 1509/ Oikaisukeinot, muutoksenhaku ja seuraamukset Oikaisukeinoista, muutoksenhausta ja seuraamuksista säädetään 1 :n 2 momentissa mainituissa laeissa. 1509/ Voimaantulo Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta

26 6 artikla: Ajoneuvon käytöstä aiheutuvien elinkaarikustannusten laskentamenetelmät 26

27 Moottoripolttoaineiden energiasisältö Polttoaine Energiasisältö Diesel 36 MJ/litra Bensiini 32 MJ/litra Maakaasu/biokaasu MJ/Nm 3 Nestekaasu 24 MJ/litra Etanoli 21 MJ/litra Biodiesel (FAME) 33 MJ/litra Emulsiopolttoaine 32 MJ/litra Vety 11 MJ/Nm 3 27

28 Tieliikenteen päästöjen kustannukset (vuoden 2007 ) Hiilidioksidi Typen oksidit Ei-metaanihiilivedyt Hiukkaset 0,03 0,04 /kg 0,0044 /g 0,001 /g 0,087 /g Tieliikenteen moottoriajoneuvojen käytönaikaiset kilometrit Ajoneuvoluokka (M, N) (direktiivi 2007/46/EY) Henkilöautot (M 1 ) Kevyet hyötyajoneuvot (N 1 ) Raskaat tavarankuljetusajoneuvot (N 2, N 3 ) Linja-auto (M 2, M 3 ) Käytön aikaiset kilometrit km km km km 28

29 Click Laskennallinen to edit Master päästöhaitta title style eri Euroluokille Click to edit Master text styles /km 0,16 Second level 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 Third level 0 Fourth level Fifth level Euro II Laskennallinen päästöhaitta Euro Euro III III diesel kaasu Euro IV Euro V EEV diesel Päästötietojen lähde: VTT:n mittaukset HSL:lle EEV diesel hybr EEV kaasu Euro VI Sähkö PM NOx 29

30 Päästöjen kehitys Euro I (1992) Euro VI (2014) Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level

31 Henkilöautot Auto kokonaisuutena testataan Polttoaineen kulutus ja CO 2 päästöt on ilmoitettava Energiatehokkuusmerkintä käytössä Päästöarvot (säännellyt päästöt) ovat periaatteessa saatavilla Kokonaissuorite 15 * km = km ~ litraa bensiiniä tai ~ litraa dieseliä

32 Raskas kalusto Tyyppihyväksyminen pelkälle moottorille, minimissään valmistaja ilmoittaa vain moottorin Euro-luokan Toistaiseksi ei ole olemassa EU-vaatimusta kokonaisen ajoneuvon polttoaineen kulutuksen eikä päästöjen ilmoittamisesta Busseille valmistaja saattaa ilmoittaa UITP:n SORT (Standardised On-Road Test Cycles) metodiikalla määritettyjä polttoaineenkulutuslukemia Bussilla kokonaissuorite 15 * km = km ~ litraa dieseliä ~25-kertainen polttoainemäärä henkilöautoon verrattuna

33 Raskaan kaluston CO 2 määritys on vasta tuloillaan transport/vehicles/heavy/index_en.htm VECTO simulointityökalu

34 CO 2 päästöjen kehitys raskas kalusto Moottoritekniikalla selvä positiivinen kehitys Pakokaasumääräysten kiristyminen on hidastanut positiivista kehitystä

35 Apuneuvoja auton valintaan 35

36 36

37 37

38 38

39 Kysymyksiä Painotus: turvallisuus <> hiilidioksidipäästöt Vuotuinen ajomäärä Kaupunki- ja maantieajon suhde Henkilökuljetustarve Kuinka paljon, kuinka usein Tavarankuljetustarve Kuinka paljon, kuinka usein Palaute vastauksiin, joka ohjaa miettimään lisää 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 Henkilöautojen kehitysnäkymiä ICE-PHEV EREV ICE ICE-HEV BEV H 2 FCEV

45 Click Henkilöautojen edit Master kehitystilanne title style Nykyaikainen henkilöauto on: Click luotettava to edit Master text styles Second mukava level Third level suorituskykyinen turvallinen Fourth level Fifth level säänneltyjen päästöjen osalta vähäpäästöinen Mitä voidaan parantaa henkilöautojen osalta? energiatehokkuutta kykyä hyödyntää uusiutuvaa tai CO 2 -neutraalia energiaa ajoneuvojen järkevää käyttöä! 45

46 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 46

47 Millä edellytyksillä sähköautoja saadaan liikenteeseen? Sähköautoihin syntyy riittävä merkki- ja mallitarjonta Sähköautojen suorituskyky ja toimintamatka vastaa käyttäjien tarpeita Sähköauto on kustannustehokas Sähköautoille synnytetään järkevä latausinfrastruktuuri Sähköautojen käyttö ja lataus on vaivatonta Sähköauto tuo käyttäjälle lisäarvoa polttomoottoriautoon nähden

48 Verkosta ladattavat hybridit kiinnostava vaihtoehto Ei toimintamatkarajoitteita kuten täyssähköautoilla Opel Ampera E-REV Toyota Prius PHEV 48

49 Vaihtoehtojen tarjonta lisääntyy

50 Sähköautojen ekonomia Sähköauto on kallis hankkia mutta halpa käyttää Henkilöauto seisoo normaalisti 23 tuntia vuorokaudessa Investoinnin takaisinmaksuaika hyvin pitkä Bussi voi ajaa jopa 18 tuntia vuorokaudessa Parempi tuotto investoinnille Bussi ajaa linjaliikennettä Ajomatka/vrk laskettavissa, jolloin akun mitoitus helppoa ja vältetään ylikapasiteetista tuleva lisäkustannus

51 BYD ebus-12 Ebusco YTP-1 VDL Citea SLF-120 Electric ELECTRIC BUS TRIAL FLEET IN ESPOO

52 Current Fleet Line-Up Ebusco YTP-1 BYD ebus-12 VDL Citea SLF-120 Electric 14/10/

53 ebus - Timeline SHORT TRIAL RUNS WITH SEVERAL DIFFERENT BUSSES * *? *Intermittent operation due to periodic updates Dec Jul Jul OPTION START Ceatano Ebusco VDL BYD? END 53

54 Sähköbussi ei ensisijaisesti ole autotekninen haaste vaan laajempi järjestelmätason kysymys! Siemensin latausjärjestelmä Kuva: Sami Ojamo 54

55 Simple Charging Scenario Lähde: Larsen /10/

56 Plugged-in with Smart Grid Solution Lähde: Larsen /10/

57 BEV Akkusähköauto ja polttokennosähköauto ovat molemmat sähköautoja! FCEV 57

58 Yhteinen DNA BEV FCEV 58

59 Yhteinen DNA BEV Sähköinen voimalinja FCEV 59

60 Yhteinen DNA, mutta BEV Erilaiset energiavarastot Vetysäiliö Akku Sähköinen voimalinja Polttokenno FCEV 60

61 Cost Redcutions 100/1 = 100>10 % 10/1 = 10>1 % Graph: Toyota 61

62 62

63 We Are Ready to Roll-Out Production > 100k by

64 And We Support our Partners & & & & 64

65

66

67

68 Kriittiset tekijät Critical Issues Saatavuus Abundance Joku näistä rajoitteista määrää tason, johon enintään ylletään! Polttoainejakelu Refuelling infrastructure Yhteensopiva kalusto Compatible engines & vehicles 68

69 EU Alternative Fuels Strategy 69

70 EU-Viitekehys 70

71 Overall Framework Europe is heavily dependent on imported oil for its mobility and transport Replacing oil with alternative fuels and build up the necessary infrastructure could bring savings on the oil import bill Support to the market development of alternative fuels and investment in their infrastructure in Europe will boost growth and a wide range of jobs in the EU Low-CO 2 alternatives to oil are also indispensable for a gradual decarbonisation of transport A coherent and stable overarching strategy with an investment friendly regulatory framework needs to be put in place 71

72 A Comprehensive Mix of Alternative Fuels There is no single fuel solution for the future of mobility All main alternative fuel options must be pursued, with a focus on the needs of each transport mode A strategic approach for the Union to meet the long-term needs of all transport modes must therefore build on a comprehensive mix of alternative fuels All options need to be included in the strategy without giving preference to any particular fuel, thereby keeping technology neutrality 72

73 Coverage of transport modes and travel range by the main alternative fuels Source: Clean Power for Transport: A European alternative fuels strategy 73

74 Next Step 74

75 Päätavoitteet Luoda riittävä jakeluverkko, jotta kuluttajat saadaan vakuuttuneiksi vaihtoehdoista, ja autonvalmistajat alkavat tarjota autoja Murretaan muna vai kana pattitilanne Yhdenmukaistaa teknologioita standardoinnin kautta, jolloin kustannukset laskevat ja saavutetaan yhteensopivuus ja vapaa liikkuvuus koko Unionin alueella Esimerkkinä päätös sähköautojen latauspistokkeesta (EN ) Lisätä kuluttajien informaatiota ja toteutetaan näyttäviä demoja Horizon 2020 innovaatio-ohjelma toimii toteutusalustana Luoda Unionin laajuinen LNG-terminaaliverkko täydentämään nykyistä maakaasuputkiverkkoa Vähennetään riippuvuutta Venäjän tuottamasta maakaasusta, ja vahvistetaan kaasun tuontimahdollisuuksia Euroopan ulkopuolelta 75

76 Minimum infrastructure network for LNG Vahva kytkentä Euroopan laajuisen liikenneverkon (Trans-European Transport Networks, TEN-T) pääkäytäviin Source: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT: IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Directive on the deployment of alternative fuels infrastructure, Part I 76

77 Minimum infrastructure network for hydrogen Vahva kytkentä Euroopan laajuisen liikenneverkon (Trans-European Transport Networks, TEN-T) pääkäytäviin Source: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT: IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Directive on the deployment of alternative fuels infrastructure, Part I 77

78 Mikä on tilanne Suomessa? Metaani (CNG/LNG) Sähkö Vety 78

79 Maa- ja biokaasu Lähde: Gasum Oy 79

80 Metaanikaasun tankkauspisteet Asemia 18 (Gasum ) + 6 (muut toimijat ) Lähde: 80

81 Maa- ja biokaasu (metaani) Maakaasun jakelu on toistaiseksi riippuvainen putkiverkosta, joka ulottuu vain Kaakkois- ja Etelä-Suomeen Biokaasu voi luoda paikallista tuotantoa putkiverkon ulkopuolelle, mutta edellyttää investointia kaasun puhdistukseen Metaani (CNG/LNG) Nesteytetty metaani (LNG) lisää energiatiheyttä ja (LCNG) tekniikka mahdollistaa satelliittiasemat myös putkiverkon ulottuman ulkopuolella 81

82 Sähköautojen latauspaikat Kuva: Fortum Kuva: Liikennevirta 82

83 Sähköautojen latauspaikat Oulu - Tornio Eteläinen Suomi 83

84 Sähköautojen latauspaikat PK-seutu 84

85 Sähkön pikalataus Sähkö Pikalatausjärjestelmä edellyttää suurteholiittymää sähköverkkoon Pikalataus tarkoittaa käytännössä 20 min kytkentäaikaa, joten yksi latauspiste voi palvella vain enintään kolmea autoa tunnissa Latauspisteiden lisääminen kasvattaa kustannuksia moninkertaisesti, sillä sähköverkon liitäntätehoa on kasvatettava Hajautetaan niin, että mahdollisimman monella asemalla on 1-2 latauspaikkaa Standardointi osin vielä vaiheessa 85

86 Battle over the Plug CHAdeMO plug Combo-2 plug J1772 plug and port J1772 combo plug and port 86

87 Battle over the Plug Kuvat: ABB 87

88 Battle over the Plug Tältä se näyttäisi nestemäisten polttoaineiden jakelussa 88

89 Battle over the Plug Combo-2 saamassa vahvan aseman Euroopassa Kuvat: ABB 89

90 Suomalainen latausoperaattori VIRTA

91 Vedyn tankkaus 91

92 Vetyautoilu on alkanut jo Suomessakin! 92

93 Vedyn tankkauspaikat Suomessa Woikoski Oy, Voikoski Vuosaaren satama, Helsinki 93

94 Vetytankkaus Aivan uusi energiatuote, jolla tuotanto- ja jakeluketju on vielä aivan kehittymätön* Autojen hinta on korkea, joten kannan kasvaminen hidasta Tankkausaika yhtä lyhyt kuin nestemäisillä nykypolttoaineilla ja autojen ajomatka samaa suuruusluokkaa Paikallinen valmistus mahdollista sekä maakaasusta että elektrolyysillä (vesi+sähkö) Vety * vain Woikoski Oy toimittaa vetykaasua teollisuusmittakaavassa koko Suomen alueelle 94

95 Vedyn jakelu ja tankkaus tarjonta=asemat käyttöaste kasvaa hitaasti kysyntä=autot 95

96 Vetytankkauksen globaali kuva Pohjois-Amerikka Skandinavia Japani-Korea-Taiwan 200 asemaa Keski-Eurooppa 96

97 Polttoaine- ja voimalaiteteknologia elää voimakasta murrosvaihetta Monoteistisen, öljyyn perustuvan energiahuollon rinnalle kehitetään uusia vaihtoehtoja Teknisesti vaihtoehtojen lukumäärä on hyvin suuri, mutta kaikki eivät ole kilpailukykyisiä! 97

98 Energian kantaja määrää voimalaitteen Polttomoottori nestemäiset (myös bio-) maa- ja biokaasu vety (H 2 ) Polttokenno vety (H 2 ) Sähkömoottori sähkö 98

99

100 Vertailun parametrit Parameters in Comparison Suorituskyky Performance Käyttötarkoituksen mukaan erilaiset painoarvot! Toimintamatka Driving Range Kustannukset Costs 100

101 Vertailun parametrit Parameters in Comparison Hiili-intensiteetti Carbon Contents Käyttökohteen ja ympäristön mukaan erilaiset painoarvot! Kokonaishyötysuhde Total Fuel Cycle Efficiency Käytön päästöt Emissions in Use 101

102 Well-to-Wheels GHG Emissions of Passenger Cars Source of data: Directive 2009/28/EC (RED) and CONCAWE /EUCAR/JRC -report Well-to-tank Appendix 4, Version 4a, April 2014, see VTT R for details

103 Ratkaisevatko sähköautot liikenneongelmat? Liikenne Länsiväylällä nyt Liikenne Länsiväylällä 30 v päästä, kun 50% autoista on sähköautoja 103

104 Hype-aallot Polttokennot Biopolttoaineet Sähköautot Älyliikenne Hypetyksen jälkeen palataan aina todellisuuteen: Mikään yksittäinen teknologia ei pelasta maailmaa! Mutta: Niitä viisaasti yhdistelemällä voidaan saada paljon aikaan! 104

105 Tulevaisuusnäkymiä Visions of the Future 105

106 Present-day Value Chains of Cars & Fuels Crude extraction Supply Refining Distribution Marketing & Sales Dialogue Only via Fuel Standards Co-Development! + Product Planning Sourcing Components Assembly Distribution Marketing & Sales Well-Established and Long-Term Co-Existence, but No Cross-Ownership! 106

107 Biopolttoaineiden arvoketju on monimutkaisempi Biomass Surplus Process Heat Preprocessing (crushing, crunching etc.) Extraction of chemicals Biodiesel production Sugar fermentation Thermochemical conversion Proteins Vitamins Fragrances Pharmaceuticals Glycerol Chemicals Animal fodder Ethanol +Lactic acid Chemicals Rejects to Combustion Energy Production Synthesis gas Bio-SNG Chemicals BTL diesel Chemicals 107

108 Evoluutio Make Your Own Fuel Polttoaine tai energia tulee kotiin, jolloin huoltoasemaa ei enää tarvita Biometaani Paikallinen tuotanto +kotikompressori Sähkö Sitähän saa töpselistä Vety Biokaasu+reformeri tai veden elektrolyysi +kotikompressori 108

109 Parallell, co-working Energy Circles with binding, two-way Nodes Hydrogen Electricity Methane Heat Source: Juhani Laurikko, Intergating transport energy supply with the energy system of the future. MOBILITY: TECHNOLOGY PRIORITIES AND STRATEGIC URBAN PLANNING IEA-EGRD Workshop, May, 2013, Espoo, Finland 109

110 YHTEENVETO 110

111 VAIHTOEHDOT Menestyksen avaimet saatavuus/tuotanto jakelu autot Biopolttoaineet H2 Maakaasu Matalaseosteiset, taaksepäin yhteensopivat, olemassa oleviin autoihin Sähkö & Vety (tuotettu ei-fossiilisella energialla) Markkinoilla ? 111

112 Kaiken on pelattava yhteen yhteistyötä tarvitaan! Moottori Polttoaine Pakokaasun jälkikäsittely Voiteluaine Tankkaus, käytännöllisyys, suorituskyky & kustannustehokkuus Kuluttajien hyväksyntä Nylund, 2014

113 Yhteenveto Liikenteen polttoainehuolto elää voimakasta murrosta, joka heijastuu myös jakeluun EU:n energia- ja ilmastopolitiikka ajaa lisäämään uusia vaihtoehtopolttoaineita ja -energioita, jota vielä vauhditetaan jakeluverkostoa koskevalla direktiivillä Vaihtoehtojen yhdistäminen samalle jakelupaikalle on haasteellista laajan säädöstön takia Uusia toimijoita ja uusia arvoketjuja Liikenteen energiahuolto hajautuu, monipuolistuu ja integroituu muuhun energiajärjestelmään, kun ei enää tarvita enää erikseen autosähköä tai autovetyä

114 Loppu Kysymyksiä? Kiitos mielenkiinnostanne! 114

Liikenteen uudet käyttövoimavaihtoehdot Heijastumat jakelujärjestelmiin

Liikenteen uudet käyttövoimavaihtoehdot Heijastumat jakelujärjestelmiin Liikenteen uudet käyttövoimavaihtoehdot Heijastumat jakelujärjestelmiin Biopolttoaineet H2 Juhani Laurikko TkT, johtava tutkija VTT Maa- ja nestekaasu Sähkö & Vety Sisältö Lähtökohta TransSmart-tutkimukselle

Lisätiedot

Tulevaisuuden ajoneuvoteknologiat ja liikenteen energianlähteet

Tulevaisuuden ajoneuvoteknologiat ja liikenteen energianlähteet Tulevaisuuden ajoneuvoteknologiat ja liikenteen energianlähteet TEKES Polttokennot-ohjelman vuosiseminaari 2011 13.9.2011 Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo TkT Juhani Laurikko, VTT 2011-09-12 2 Sisältö

Lisätiedot

Sähköllä ja biopolttoaineilla uusiutuvaa energiaa liikenteeseen

Sähköllä ja biopolttoaineilla uusiutuvaa energiaa liikenteeseen Sähköllä ja biopolttoaineilla uusiutuvaa energiaa liikenteeseen Ilmasto- ja energiapolitiikan aamupäivä 27.4.2016 Nils-Olof Nylund, tutkimusprofessori VTT Liikenteen päästöt eivät vähene öljyä polttamalla!

Lisätiedot

Päästöttömät ajoneuvot liikenteessä

Päästöttömät ajoneuvot liikenteessä Päästöttömät ajoneuvot liikenteessä Demo2013 Seminaari 10.9.2012 Vuosaaren satama, Helsinki Principal Scientist (TkT) Juhani Laurikko, VTT Päästöttömät ajoneuvot liikenteeseen Demo2013 Seminaari 10.9.2012

Lisätiedot

Moottoritekniikan kehityssuuntia ja tulevaisuuden polttoaineet

Moottoritekniikan kehityssuuntia ja tulevaisuuden polttoaineet Moottoritekniikan kehityssuuntia ja tulevaisuuden polttoaineet Ari Juva, Neste Oil seminaari 4.11.2009 Source: Ben Knight, Honda, 2004 4.11.2009 Ari Juva 2 120 v 4.11.2009 Ari Juva 3 Auton kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

Tieliikenteen vaihtoehtoiset käyttövoimaratkaisut vuoteen 2030: Bio, sähkö vai molemmat?

Tieliikenteen vaihtoehtoiset käyttövoimaratkaisut vuoteen 2030: Bio, sähkö vai molemmat? Tieliikenteen vaihtoehtoiset käyttövoimaratkaisut vuoteen 2030: Bio, sähkö vai molemmat? VTT 2G 2020 Biofuels Seminaari Bioruukki, Espoo 26.5.2015 Nils-Olof Nylund, tutkimusprofessori Aloitetaan vastauksella:

Lisätiedot

Ympäristökriteerit osana kokonaistaloudellisuutta

Ympäristökriteerit osana kokonaistaloudellisuutta Ympäristökriteerit osana kokonaistaloudellisuutta Esimerkkinä kuljetuspalvelut Energiatehokkuus kuljetuspalveluiden julkisissa hankinnoissa, Tampere 7.11.2012 Tutkija Katriina Alhola Suomen ympäristökeskus,

Lisätiedot

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä 1 Mikä ajaa liikenteen muutosta EU:ssa? 2 Kohti vuotta 2020 Optimoidut diesel- ja bensiinimoottorit vastaavat

Lisätiedot

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Perinteiset polttoaineet eli Bensiini ja Diesel Kulutus maailmassa n. 4,9 biljoonaa litraa/vuosi. Kasvihuonekaasuista n. 20% liikenteestä. Ajoneuvoja n. 800

Lisätiedot

Luonnonkaasuratkaisuilla puhtaampaan huomiseen

Luonnonkaasuratkaisuilla puhtaampaan huomiseen Luonnonkaasuratkaisuilla puhtaampaan huomiseen Kaasun käytön valvojien neuvottelupäivät Maakaasun käyttäjäpäivät 13.14.9.2011, Tallinna Gasum Oy, Liikennepalvelut, Liiketoimintayksikön päällikkö Jussi

Lisätiedot

Petri Saari HSL Helsingin seudun liikenne 07.09.2010 JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ

Petri Saari HSL Helsingin seudun liikenne 07.09.2010 JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Petri Saari HSL Helsingin seudun liikenne 07.09.2010 JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Joukkoliikenteen uudelleenorganisointi 1.1.2010 alkaen HKL HKL-Rv HKL-Metro HKL-Infra SL Oy Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

Ajoneuvojen ympäristövaikutusten huomioiminen vähimmäisvaatimuksina koulukuljetushankinnoissa. Motiva Oy 1

Ajoneuvojen ympäristövaikutusten huomioiminen vähimmäisvaatimuksina koulukuljetushankinnoissa. Motiva Oy 1 Ajoneuvojen ympäristövaikutusten huomioiminen vähimmäisvaatimuksina koulukuljetushankinnoissa Motiva Oy 1 Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioimisesta julkisissa hankinnoissa ( 1509/2011)

Lisätiedot

Taulukko 1. Bussien keskimääräisiä päästökertoimia. (www.rastu.fi)

Taulukko 1. Bussien keskimääräisiä päästökertoimia. (www.rastu.fi) MUISTIO 7.5.2010 VTT-M-04216-10 Nils-Olof Nylund LIIKENNEPOLTTOAINEIDEN LAATUPORRASTUS LÄHIPÄÄSTÖJEN PERUSTEELLA Tausta Parafiinisen dieselpolttoaineen ja metaanin (maakaasu/biokaasu) voidaan kiistatta

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta (HE 25/2017 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta (HE 25/2017 vp) TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta (HE 25/2017 vp) Kuva: Tredea 20.4.2017 Nils-Olof Nylund Tutkimusprofessori

Lisätiedot

Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa kuljetuspalveluhankinnoissa Seminaari 8.10.2012. Motiva Oy 1

Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa kuljetuspalveluhankinnoissa Seminaari 8.10.2012. Motiva Oy 1 Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa kuljetuspalveluhankinnoissa Seminaari 8.10.2012 Motiva Oy 1 Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioimisesta julkisissa hankinnoissa (1509/2011)

Lisätiedot

Uutta ja uusiutuvaa Energia-alan kehitys vs. Parisiin sopimus. Prof. Jarmo Partanen Ilmastoseminaari

Uutta ja uusiutuvaa Energia-alan kehitys vs. Parisiin sopimus. Prof. Jarmo Partanen Ilmastoseminaari Uutta ja uusiutuvaa Energia-alan kehitys vs. Parisiin sopimus Prof. Jarmo Partanen Jarmo.partanen@lut.fi +358 40 5066564 9.2.2017 Ilmastoseminaari What did we agree in Paris 2015? Country pledges for 2030

Lisätiedot

Liikenteen energiamurros - sähköä, kaasua ja edistyneitä biopolttoaineita

Liikenteen energiamurros - sähköä, kaasua ja edistyneitä biopolttoaineita Liikenteen energiamurros - sähköä, kaasua ja edistyneitä biopolttoaineita Ilmansuojelupäivät 18.-19.8.15 Saara Jääskeläinen, Liikenne- ja viestintäministeriö Tieliikenne on yhä lähes täysin riippuvaista

Lisätiedot

Suomen visiot vaihtoehtoisten käyttövoimien edistämisestä liikenteessä

Suomen visiot vaihtoehtoisten käyttövoimien edistämisestä liikenteessä Suomen visiot vaihtoehtoisten käyttövoimien edistämisestä liikenteessä Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö TransEco -tutkimusohjelman seminaari Tulevaisuuden käyttövoimat liikenteessä

Lisätiedot

Arvioita ajoneuvoliikenteen päästökehityksestä: Taustaa HLJ 2015 työhön

Arvioita ajoneuvoliikenteen päästökehityksestä: Taustaa HLJ 2015 työhön Arvioita ajoneuvoliikenteen päästökehityksestä: Taustaa HLJ 2015 työhön Nils-Olof Nylund & Kari Mäkelä VTT 8.9.2014 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Toimeksianto Helsingin seudun liikenne (HSL) on

Lisätiedot

Hallituksen esitys laiksi liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta. Talousvaliokunta Eleonoora Eilittä

Hallituksen esitys laiksi liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta. Talousvaliokunta Eleonoora Eilittä Hallituksen esitys laiksi liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta Talousvaliokunta 21.4.2017 Eleonoora Eilittä 1 Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 2030 mennessä

Lisätiedot

Kohti päästötöntä liikennettä Saara Jääskeläinen, LVM Uusiutuvan energian päivä

Kohti päästötöntä liikennettä Saara Jääskeläinen, LVM Uusiutuvan energian päivä Kohti päästötöntä liikennettä 2045 Saara Jääskeläinen, LVM Uusiutuvan energian päivä 23.1.2018 1 Liikenteen päästövähennystavoitteet energia- ja ilmastostrategiassa ja Kaisussa Liikenteen päästöjä tulee

Lisätiedot

Linja-autoliikenteen uudet teknologiat ja polttoaineet. Liikenteen cleantech-hankinnat Veikko Karvonen, tutkija VTT

Linja-autoliikenteen uudet teknologiat ja polttoaineet. Liikenteen cleantech-hankinnat Veikko Karvonen, tutkija VTT Linja-autoliikenteen uudet teknologiat ja polttoaineet Liikenteen cleantech-hankinnat Veikko Karvonen, tutkija VTT Esityksen sisältö mitä uutta linjaautoliikenteen teknologiassa Ympäristöystävällisyyden

Lisätiedot

Bussiliikenteen kilpailuttamiskriteerit ja ympäristöbonus

Bussiliikenteen kilpailuttamiskriteerit ja ympäristöbonus Bussiliikenteen kilpailuttamiskriteerit ja ympäristöbonus Kestävien hankintojen vuosiseminaari 1.4.2014 HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Tausta 2. Kilpailuttamisperiaatteet 3. Ympäristöbonus

Lisätiedot

Energia-alan kehitys vs. Parisiin sopimus vs. Suomen energia- ja ilmastostrategia 2030

Energia-alan kehitys vs. Parisiin sopimus vs. Suomen energia- ja ilmastostrategia 2030 Energia-alan kehitys vs. Parisiin sopimus vs. Suomen energia- ja ilmastostrategia 2030 Prof. Jarmo Partanen Jarmo.partanen@lut.fi +358 40 5066564 9.2.2017 Eduskunta/Ympäristövaliokunta What did we agree

Lisätiedot

LIIKENTEEN VAIHTOEHTOISET POLTTOAINEET

LIIKENTEEN VAIHTOEHTOISET POLTTOAINEET LIIKENTEEN VAIHTOEHTOISET POLTTOAINEET Nils-Olof Nylund DRAIVI TULEVAISUUSFOORUMI 9.10.2008 1 LIIKENTEEN ENERGIA- JA YMPÄRISTÖHAASTEET Miten vaihtoehtoisilla polttoaineilla voidaan vastata haasteisiin?

Lisätiedot

Ympäristöjalanjäljet - miten niitä lasketaan ja mihin niitä käytetään? Hiilijalanjälki

Ympäristöjalanjäljet - miten niitä lasketaan ja mihin niitä käytetään? Hiilijalanjälki Place for a photo (no lines around photo) Ympäristöjalanjäljet - miten niitä lasketaan ja mihin niitä käytetään? Hiilijalanjälki Tekstiilien ympäristövaikutusten arviointi 30.1.2014 VTT, Espoo Johtava

Lisätiedot

24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 1

24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 1 24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 1 BIOKAASULLA LIIKENTEESEEN GASUMIN RATKAISUT PUHTAASEEN LIIKENTEESEEN HINKU LOHJA 29.10.2013 24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 2 Kaasu tieliikenteen polttoaineena Bio- ja

Lisätiedot

Henkilöautoliikenteen energiatehokkuuden parantaminen käyttäjälähtöisin toimin EFFICARUSE. TransEco Seminaari Jukka Nuottimäki, VTT

Henkilöautoliikenteen energiatehokkuuden parantaminen käyttäjälähtöisin toimin EFFICARUSE. TransEco Seminaari Jukka Nuottimäki, VTT Henkilöautoliikenteen energiatehokkuuden parantaminen käyttäjälähtöisin toimin EFFICARUSE TransEco Seminaari 3.11.2011 Jukka Nuottimäki, VTT Polttoaineen kulutus / CO 2 päästö 3.11.2011 2 LIIKENTEEN ENERGIATEHOKKUUDEN

Lisätiedot

Autovero: autojen elinkaari, autojen määrä, vaikutus joukkoliikenteeseen

Autovero: autojen elinkaari, autojen määrä, vaikutus joukkoliikenteeseen Autovero: autojen elinkaari, autojen määrä, vaikutus joukkoliikenteeseen TkT Kimmo Klemola Kemiantekniikan yliassistentti Lappeenrannan teknillinen yliopisto Eduskunta 15.11.2007 Suomessa myytyjen uusien

Lisätiedot

Energia- ja ympäristöhaasteet

Energia- ja ympäristöhaasteet LIIKENTEEN TULEVAISUUDEN HAASTEET, SUURET MUUTOSTARPEET JA MAHDOLLISUUDET Kai Sipilä TransEco aloitusseminaari 4.11.2009 Energia- ja ympäristöhaasteet Liikennesektorin osalta erityisesti Lähipäästöt (tekniikka

Lisätiedot

Kehittyvät hyötyajoneuvot (IEA COMVEC) Juhani Laurikko TkT, johtava tutkija VTT

Kehittyvät hyötyajoneuvot (IEA COMVEC) Juhani Laurikko TkT, johtava tutkija VTT Kehittyvät hyötyajoneuvot (IEA COMVEC) Juhani Laurikko TkT, johtava tutkija VTT IEA Advanced Motor Fuels Agreement (AMF) Annex 49: Fuel and Technology Alternatives for Commercial Vehicles (COMVEC) Tausta

Lisätiedot

Energiajärjestelmän haasteet ja liikenteen uudet ratkaisut

Energiajärjestelmän haasteet ja liikenteen uudet ratkaisut Energiajärjestelmän haasteet ja liikenteen uudet ratkaisut Vihreä moottoritie foorumi 18.8.2010, Fortum, Espoo Petra Lundström Vice President, CTO Fortum Oyj Kolme valtavaa haastetta Energian kysynnän

Lisätiedot

MIKSI VETY? OY WOIKOSKI AB SALES DIRECTOR JUSSI RISSANEN

MIKSI VETY? OY WOIKOSKI AB SALES DIRECTOR JUSSI RISSANEN MIKSI VETY? OY WOIKOSKI AB SALES DIRECTOR JUSSI RISSANEN ESTABLISHED IN 1882 ANNUAL TURNOVER 50 MILLION (2015) FAMILY COMPANY MANUFACTURES BOTH MEDICAL AND TECHNICAL GASES SELLS AND SUPPLIES OWN PRODUCTS

Lisätiedot

Lausunto 1 (6)

Lausunto 1 (6) Lausunto 1 (6) viite: LVM048:00/2017 Liikenne- ja viestintäministeriölle kirjaamo@lvm.fi Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta

Lisätiedot

Teknologiaraportti. Heikki Torvinen. 18/1/11 Metropolia Ammattikorkeakoulu

Teknologiaraportti. Heikki Torvinen. 18/1/11 Metropolia Ammattikorkeakoulu Teknologiaraportti Heikki Torvinen 1 Teknologiaraportti Käsittelee tekniikan näkökulmasta nyt ja tulevaisuuden ajoneuvoratkaisuja Polttoaineet Energian varastointi Lataus Ajoneuvoryhmät Henkilöauto Hyötyajoneuvot

Lisätiedot

Vähäpäästöinen ajoneuvoteknologia, biopolttoaineet ja sähköautot

Vähäpäästöinen ajoneuvoteknologia, biopolttoaineet ja sähköautot Vähäpäästöinen ajoneuvoteknologia, biopolttoaineet ja sähköautot Kestävän yhdyskunnan ratkaisut RIL-seminaari 13.9.2010 Kuva: Mitsubishi Nils-Olof Nylund, VTT 2 Sisältö Tieliikenteen ympäristöhaasteet

Lisätiedot

Infrastruktuuridirektiivin tilannekatsaus EU ja Suomi

Infrastruktuuridirektiivin tilannekatsaus EU ja Suomi Infrastruktuuridirektiivin tilannekatsaus EU ja Suomi Komission tiedonanto ja direktiiviehdotus vaihtoehtoisista polttoaineista Sähköauton latauspalvelut Suomessa 14.2.2013 Tausta Eurooppa on liikkuvuudessaan

Lisätiedot

Tieliikenteen energiankäyttö ja päästöjä vähentävä teknologia

Tieliikenteen energiankäyttö ja päästöjä vähentävä teknologia Tieliikenteen energiankäyttö ja päästöjä vähentävä teknologia Kuntien 5. ilmastokonferenssi 6.5.2010 Nils-Olof Nylund, VTT 2 Tieliikenteen ympäristöhaasteet Autojen kehitystilanne Sisältö Sähköautot Polttoainevaihtoehdot

Lisätiedot

Rakennusten energiahuollon näkymiä

Rakennusten energiahuollon näkymiä Rakennusten energiahuollon näkymiä Peter Lund Aalto yliopisto Perustieteiden korkeakoulu peter.lund@aalto.fi Rakennusten energiaseminaari 2014 5.11.2014, Dipoli Hiilipäästöt kasvavat edelleen I. 20% väestöstä

Lisätiedot

Metsäenergian käytön markkinamuutokset 2030 ja niihin tähtäävät teknologiakehitykset

Metsäenergian käytön markkinamuutokset 2030 ja niihin tähtäävät teknologiakehitykset Metsäenergian käytön markkinamuutokset 2030 ja niihin tähtäävät teknologiakehitykset Kai Sipilä, VTT 8.-9.10.2014, Vuosiseminaari Laajavuori, Jyväskylä 1 EU:n ja Suomen metsäenergiamarkkinat kohti 2030

Lisätiedot

Joukkoliikenteen kilpailuttamiskriteerit ponnistavat tutkimuksesta ja hankintalainsäädännöstä

Joukkoliikenteen kilpailuttamiskriteerit ponnistavat tutkimuksesta ja hankintalainsäädännöstä Joukkoliikenteen kilpailuttamiskriteerit ponnistavat tutkimuksesta ja hankintalainsäädännöstä TransEco-päättöseminaari HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Tausta 2. Kilpailuttamisperiaatteet

Lisätiedot

Joukkoliikennelain ja palvelusopimusasetuksen mukaiset joukkoliikennepalveluhankinnat

Joukkoliikennelain ja palvelusopimusasetuksen mukaiset joukkoliikennepalveluhankinnat Joukkoliikennelain ja palvelusopimusasetuksen mukaiset joukkoliikennepalveluhankinnat Kaluston ja kuljetusten ympäristövaikutukset pitää ottaa huomioon heti hankintakohteen suunnittelu- ja määrittelyvaiheessa.

Lisätiedot

Luku 6 Liikenne. Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy. Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013

Luku 6 Liikenne. Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy. Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013 Luku 6 Liikenne Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013 1 Sisältö Yleistä Henkilöautoliikenne Sähkö- ja hybridiautot Kiskoliikenne Lisätietoja 2 YLEISTÄ 3 Liikenteen energia

Lisätiedot

Ekoautoseminaari 28.11.2015 Espoo Tekniikka elämää palvelemaan ry ja Tekniikan akateemisten liitto ry VUODEN 2015 EKOAUTON VALINTAPROSESSI

Ekoautoseminaari 28.11.2015 Espoo Tekniikka elämää palvelemaan ry ja Tekniikan akateemisten liitto ry VUODEN 2015 EKOAUTON VALINTAPROSESSI Ekoautoseminaari 28.11.2015 Espoo Tekniikka elämää palvelemaan ry ja Tekniikan akateemisten liitto ry VUODEN 2015 EKOAUTON VALINTAPROSESSI SISÄLTÖ 1. Ehdokkuuden vaatimukset 2. Ehdokkaat 3. Arviointi 4.

Lisätiedot

Tieliikenteen polttoaineet

Tieliikenteen polttoaineet , uhat ja mahdollisuudet Kimmo Klemola Lappeenrannan teknillinen yliopisto Bioenergiapäivä 09.11.2006 Tampereen teknillinen yliopisto Tieliikenteen polttoaineet Nestemäiset Bensiini Diesel Etanoli (1G/2G)

Lisätiedot

Sähköinen liikenne Ratkaisuja Energia- ja Ilmastostrategian haasteisiin

Sähköinen liikenne Ratkaisuja Energia- ja Ilmastostrategian haasteisiin Sähköinen liikenne Ratkaisuja Energia- ja Ilmastostrategian haasteisiin 2 Energia- ja ilmastostrategia 2030 Sähköautoja liikenteessä vähintään 250 000 kpl 2 950 000 *) 2030 - Vaikutus 2016 - Lähtötilanne

Lisätiedot

KILPAILUTUS KANNUSTAA PUHTAAMPIEN BUSSIEN KÄYTTÖÖN

KILPAILUTUS KANNUSTAA PUHTAAMPIEN BUSSIEN KÄYTTÖÖN KILPAILUTUS KANNUSTAA PUHTAAMPIEN BUSSIEN KÄYTTÖÖN Reijo Mäkinen 4.12.2007 Sisältö YTV:n tehtävä Bussipalveluiden kilpailuttaminen HKL:n, YTV:n ja Neste Oilin biopolttoainehanke Yhteenveto MISSIO YTV tuottaa

Lisätiedot

Onko tuotteesi uusien ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetusten mukainen? Mikko Nyman VTT Expert Services Oy

Onko tuotteesi uusien ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetusten mukainen? Mikko Nyman VTT Expert Services Oy Onko tuotteesi uusien ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetusten mukainen? 25.4.2016 Mikko Nyman VTT Expert Services Oy Lähde: Ympäristöministeriö, Outinen Tausta 20-20-20 tavoitteet Vähemmän CO 2 päästöjä

Lisätiedot

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen 2030 Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Kotimaan liikenteen ennakoitu päästökehitys ja tavoite vuoteen 2030 2 Liikenteen tavoitteet/keinot

Lisätiedot

Ajoneuvohankkeiden tulokset Henkilöautot. TransEco 2009-2013 tutkijoiden työpaja 10.9.2013 Jukka Nuottimäki, VTT

Ajoneuvohankkeiden tulokset Henkilöautot. TransEco 2009-2013 tutkijoiden työpaja 10.9.2013 Jukka Nuottimäki, VTT Ajoneuvohankkeiden tulokset Henkilöautot TransEco 2009-2013 tutkijoiden työpaja 10.9.2013 Jukka Nuottimäki, VTT 2 Liikenteen energiatehokkuuden kehittäminen käyttö hankinnat Polttoaineen kulutus / CO 2

Lisätiedot

EU:n tiekartta hiilivapaalle liikenteelle 2050 entä Suomen näkökulma? Maria Rautavirta 13.9.2011

EU:n tiekartta hiilivapaalle liikenteelle 2050 entä Suomen näkökulma? Maria Rautavirta 13.9.2011 EU:n tiekartta hiilivapaalle liikenteelle 2050 entä Suomen näkökulma? Maria Rautavirta 13.9.2011 Tulevaisuuden taustalla isot tavoitteet Ilmastopäästöjen vähentäminen Energiatehokkuuden lisääminen Öljyriippuvuuden

Lisätiedot

Kaasuauto. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät 23.-24.4.2015 Tampere. www.kvlakk.fi. Jussi Sireeni. www.kvlakk.fi

Kaasuauto. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät 23.-24.4.2015 Tampere. www.kvlakk.fi. Jussi Sireeni. www.kvlakk.fi Kaasuauto Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät 23.-24.4.2015 Tampere Miksi kaasua autoihin? Maa- ja biokaasu on edullinen polttoaine verrattuna öljyjalosteisiin jopa 40% säästöä polttoainekustannuksissa

Lisätiedot

TransEco -tutkimusohjelma 2009 2013

TransEco -tutkimusohjelma 2009 2013 TransEco -tutkimusohjelma 2009 2013 Vuosiseminaari Ari Juva RED dir. 2009/28/EC: EU polttoainedirektiivit ohjaavat kehitystä Uusiutuva energia (polttoaine + sähkö) liikenteessä min.10% 2020 Suomen tavoite

Lisätiedot

Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa kuljetuspalveluhankinnoissa Motiva Oy 1

Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa kuljetuspalveluhankinnoissa Motiva Oy 1 Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa kuljetuspalveluhankinnoissa 7.11.2011 Motiva Oy 1 Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioimisesta julkisissa hankinnoissa (1509/2011) Astui voimaan

Lisätiedot

Parisiin sopimus vs. Suomen energia- ja ilmastostrategia 2030

Parisiin sopimus vs. Suomen energia- ja ilmastostrategia 2030 Parisiin sopimus vs. Suomen energia- ja ilmastostrategia 2030 Prof. Jarmo Partanen Jarmo.partanen@lut.fi +358 40 5066564 7.10.2016 Eduskunta/Ympäristövaliokunta What did we agree in Paris 2015? Country

Lisätiedot

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Eleonoora Eilittä Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Eleonoora Eilittä Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen 2030 Eleonoora Eilittä Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Eurooppa-neuvosto lokakuu 2014 : EU:n 2030 ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet Pariisin

Lisätiedot

Henkilö- ja pakettiajoneuvojen uudet ratkaisut - Vaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa

Henkilö- ja pakettiajoneuvojen uudet ratkaisut - Vaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa Henkilö- ja pakettiajoneuvojen uudet ratkaisut - Vaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa Uusia polkuja Liikenteen cleantech-hankinnat, Ryhmäpäällikkö Vesa Peltola, Motiva Oy SISÄLTÖ Energiatehokkuus Uusiutuva

Lisätiedot

Raskaiden ajoneuvojen energiatehokkuus ja sähköajoneuvot

Raskaiden ajoneuvojen energiatehokkuus ja sähköajoneuvot Raskaiden ajoneuvojen energiatehokkuus ja sähköajoneuvot TransEco vuosiseminaari 3.11.2011 Johtaja Reijo Mäkinen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) HSL:n strategia 2018 vähäpäästöinen liikenne

Lisätiedot

Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta. 10.09.2015 Pekka Hjon

Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta. 10.09.2015 Pekka Hjon Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta 10.09.2015 Pekka Hjon Agenda 1 Vallitseva tilanne maailmalla 2 Tulevaisuuden vaihtoehdot 3 Moottorinvalmistajan toiveet

Lisätiedot

Älykäs vähähiilinen liikenne

Älykäs vähähiilinen liikenne Älykäs vähähiilinen liikenne Tulevaisuuden liikenne -seminaari Kerubi, Joensuu, 19.11.2015 Nils-Olof Nylund, tutkimusprofessori VTT Click Sisältöto edit Master title style Suuntaviivoja tulevaan Click

Lisätiedot

Biokaasu traktori on jo teknisesti mahdollinen maatiloille Nurmesta biokaasua, ravinteet viljelykiertoon - seminaari 26.03.2013

Biokaasu traktori on jo teknisesti mahdollinen maatiloille Nurmesta biokaasua, ravinteet viljelykiertoon - seminaari 26.03.2013 Biokaasu traktori on jo teknisesti mahdollinen maatiloille Nurmesta biokaasua, ravinteet viljelykiertoon - seminaari 26.03.2013 Petri Hannukainen, Agco/Valtra AGCO Valtra on osa AGCOa, joka on maailman

Lisätiedot

POLTTOAINEVEROTUKSEN KEHITTÄMINEN AUTOKAUPPIASPÄIVÄT 26.3.2010

POLTTOAINEVEROTUKSEN KEHITTÄMINEN AUTOKAUPPIASPÄIVÄT 26.3.2010 POLTTOAINEVEROTUKSEN KEHITTÄMINEN AUTOKAUPPIASPÄIVÄT 26.3.2010 Leo Parkkonen 26.3.2010 VM:N TOIMEKSIANTO VTT:LLE Energiatuotteiden ja niiden ympäristöhyötyjen kartoitus verotuksen kehittämiseksi Onko olemassa

Lisätiedot

EU:n energiaunioni ja liikenne

EU:n energiaunioni ja liikenne EU:n energiaunioni ja liikenne Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikenne- ja viestintävaliokunta 16.6.2015 Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt - nykytilanne Kotimaan liikenne tuotti v.

Lisätiedot

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 24.11.2016 Kotimaan liikenteen khk-päästöt - nykytilanne Kotimaan liikenne tuotti v. 2015

Lisätiedot

Sähköisen liikenteen tiekarttatutkimus tuloksista tulevaisuuteen. Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Dipoli, Espoo 14.05.

Sähköisen liikenteen tiekarttatutkimus tuloksista tulevaisuuteen. Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Dipoli, Espoo 14.05. Sähköisen liikenteen tiekarttatutkimus tuloksista tulevaisuuteen Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Dipoli, Espoo 14.05.2014 Pekka Malinen Sisältö 1. Tausta 2. Visio 3. Toimenpideohjelma 4. Kehityspolut

Lisätiedot

Helsingfors stad Föredragningslista 20/2014 1 (6) Stadsfullmäktige Kj/10 10.12.2014

Helsingfors stad Föredragningslista 20/2014 1 (6) Stadsfullmäktige Kj/10 10.12.2014 Helsingfors stad Föredragningslista 20/2014 1 (6) Beslutshistoria Kaupunginhallitus 01.12.2014 1258 Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Kaupunginvaltuusto päättää katsoa

Lisätiedot

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Lähivuosien kehitysnäkymät sekä pitkän tähtäimen suunnitelma Julkaisu on laadittu Suomen liikennekaasualan yritysverkoston sekä

Lisätiedot

Julkiset henkilökuljetuspalveluhankinnat

Julkiset henkilökuljetuspalveluhankinnat Julkiset henkilökuljetuspalveluhankinnat Käyttötarkoitus Tämä ohje koskee muita kuin joukkoliikennelain ja palvelusopimusasetuksen mukaisia julkisen sektorin ostamia henkilökuljetuspalveluita, kuten esimerkiksi

Lisätiedot

Energia- ja ilmastostrategia ja liikenteen vaihtoehtoiset käyttövoimat. Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö

Energia- ja ilmastostrategia ja liikenteen vaihtoehtoiset käyttövoimat. Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö Energia- ja ilmastostrategia ja liikenteen vaihtoehtoiset käyttövoimat Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö 1 EU:n päästövähennystavoitteet EU:n komissio antoi heinäkuussa 2016 ehdotuksensa

Lisätiedot

Valitse auto viisaasti -verkkopalvelu. TransECO-seminaari 4.12.2012 Vesa Peltola, Motiva Oy

Valitse auto viisaasti -verkkopalvelu. TransECO-seminaari 4.12.2012 Vesa Peltola, Motiva Oy Valitse auto viisaasti -verkkopalvelu TransECO-seminaari 4.12.2012 Vesa Peltola, Motiva Oy Tietoa tarvitaan muustakin kuin energia- ja ympäristöominaisuuksia Mitä hyviä ja huonoja puolia eri autotyypeissä

Lisätiedot

Hankinnan kohteen määrittely, vertailuperusteet

Hankinnan kohteen määrittely, vertailuperusteet Hankinnan kohteen määrittely, vertailuperusteet Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola TEM 1 Hankinnan kohteen määrittely 1(2) Nykylainsäädännön

Lisätiedot

Onko tuotteesi uusien ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetusten mukainen? Mikko Nyman VTT Expert Services Oy

Onko tuotteesi uusien ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetusten mukainen? Mikko Nyman VTT Expert Services Oy Onko tuotteesi uusien ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetusten mukainen? 24.4.2017 Mikko Nyman VTT Expert Services Oy Lähde: Ympäristöministeriö, Outinen Tausta 20-20-20 tavoitteet Vähemmän CO 2 päästöjä

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö, ympäristönäkökulma mukana hankinnoissa. Ylitarkastaja Vesa Leino

Ulkoasiainministeriö, ympäristönäkökulma mukana hankinnoissa. Ylitarkastaja Vesa Leino Ulkoasiainministeriö, ympäristönäkökulma mukana hankinnoissa Ylitarkastaja Vesa Leino Visio Ulkoasiainhallinto ottaa ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassaan tulevina vuosina. MISSIO: Osana

Lisätiedot

Liikenteen energiahuollon uudet arvoketjut TOP-NEST hanke. TransSmart-seminaari 2014 Nina Wessberg, erikoistutkija (Anna Leinonen, Anu Tuominen) VTT

Liikenteen energiahuollon uudet arvoketjut TOP-NEST hanke. TransSmart-seminaari 2014 Nina Wessberg, erikoistutkija (Anna Leinonen, Anu Tuominen) VTT Liikenteen energiahuollon uudet arvoketjut TOP-NEST hanke TransSmart-seminaari 2014 Nina Wessberg, erikoistutkija (Anna Leinonen, Anu Tuominen) VTT Top-Nest hanke Nordic Energy Research (NER) rahoitteinen

Lisätiedot

9.5.2014 Gasum Aamukahviseminaari 1

9.5.2014 Gasum Aamukahviseminaari 1 9.5.2014 Gasum Aamukahviseminaari 1 TULEVAISUUDEN LIIKETOIMINTAA ON TEHTÄVÄ JO TÄNÄÄN ENERGIATEKNOLOGIOILLA PÄÄSTÖT ALAS TOMMY MATTILA 9.5.2014 Gasum Aamukahviseminaari 2 Gasumin vuosi 2013 Liikevaihto

Lisätiedot

Biometaanin tuotannon ja käytön ympäristövaikutusten arviointi

Biometaanin tuotannon ja käytön ympäristövaikutusten arviointi From Waste to Traffic Fuel W-Fuel Biometaanin tuotannon ja käytön ympäristövaikutusten arviointi 12.3.2012 Kaisa Manninen MTT Sisältö Laskentaperiaatteet Perus- ja metaaniskenaario Laskennan taustaa Tulokset

Lisätiedot

Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030: Kansantaloudelliset vaikutukset

Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030: Kansantaloudelliset vaikutukset Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030: Kansantaloudelliset vaikutukset Saara Tamminen Juha Honkatukia, VATT 26.5.2015 Laskennan lähtökohdat (1/2) Useita eri vaihtoehtoja

Lisätiedot

Smart Grid. Prof. Jarmo Partanen LUT Energy Electricity Energy Environment

Smart Grid. Prof. Jarmo Partanen LUT Energy Electricity Energy Environment Smart Grid Prof. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi Electricity Energy Environment Edullinen energia ja työkoneet Hyvinvoinnin ja kehityksen perusta, myös tulevaisuudessa Electricity Energy Environment

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 3.6.217 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 2 3 4 5 6 7 8

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 25.9.217 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 17 2 17

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 31.1.2 1 () Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7

Lisätiedot

LIIKENNEKAASUT JA ASEMAVERKOSTO PORI 24.05.2016. 24.05.2016 Gasum Oy Jussi Vainikka 1

LIIKENNEKAASUT JA ASEMAVERKOSTO PORI 24.05.2016. 24.05.2016 Gasum Oy Jussi Vainikka 1 LIIKENNEKAASUT JA ASEMAVERKOSTO PORI 24.05.2016 24.05.2016 Gasum Oy Jussi Vainikka 1 24.05.2016 Gasum Oy Jussi Vainikka 2 Gasum s year 2015 24.05.2016 Gasum Oy Jussi Vainikka 3 24.05.2016 Gasum Oy Jussi

Lisätiedot

Prof Magnus Gustafsson PBI Research Institute

Prof Magnus Gustafsson PBI Research Institute Biokaasun hyödyntäminen liikenteessä Prof Magnus Gustafsson PBI Research Institute Kaasuautojen Edellytykset Suomessa Kaasukäyttöiset autot muodostavat varteenotettavan vaihtoehdon. Päästöt ovat huomattavan

Lisätiedot

Biopolttoaineet, niiden ominaisuudet ja käyttäytyminen maaperässä

Biopolttoaineet, niiden ominaisuudet ja käyttäytyminen maaperässä Biopolttoaineet, niiden ominaisuudet ja käyttäytyminen maaperässä Henrik Westerholm Neste Oil Ouj Tutkimus ja Teknologia Mutku päivät 30.-31.3.2011 Sisältö Uusiotuvat energialähteet Lainsäädäntö Biopolttoaineet

Lisätiedot

Kaasutus tulevaisuuden teknologiana haasteita ja mahdollisuuksia

Kaasutus tulevaisuuden teknologiana haasteita ja mahdollisuuksia Kaasutus tulevaisuuden teknologiana haasteita ja mahdollisuuksia Prof. Ulla Lassi, Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Kokkola 24.2.2011 24.2.2011 1 HighBio-hanke Päärahoittaja: EU

Lisätiedot

Joukkoliikennelain ja palvelusopimusasetuksen mukaiset joukkoliikennepalveluhankinnat

Joukkoliikennelain ja palvelusopimusasetuksen mukaiset joukkoliikennepalveluhankinnat Joukkoliikennelain ja palvelusopimusasetuksen mukaiset joukkoliikennepalveluhankinnat Kaluston ja kuljetusten ympäristövaikutukset pitää ottaa huomioon heti hankintakohteen suunnittelu- ja määrittelyvaiheessa.

Lisätiedot

VUODEN 2017 EKOAUTON VALINTA

VUODEN 2017 EKOAUTON VALINTA Tekniikka elämää palvelemaan ry, marraskuu 2017 Vuoden ekoauto 2017 VUODEN 2017 EKOAUTON VALINTA 1. TAUSTA Kolmas TEPin toteuttama Suomen vuoden ekoauton valinta Yhteensä 22. valinta: jatkumo aiemmille

Lisätiedot

Raskas kalusto ja työkoneet, Euro VI/StageV

Raskas kalusto ja työkoneet, Euro VI/StageV Raskas kalusto ja työkoneet, Euro VI/StageV Keijo Kuikka Teollisuuden polttonesteet seminaari 9.9.2015 Tampere Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Raskas kalusto ja Euro VIpäästövaatimukset Euro

Lisätiedot

KANNUSTIMET JA RAJOITUKSET Mahdollisuudet vähäpäästöisten ajoneuvojen edistämiseen

KANNUSTIMET JA RAJOITUKSET Mahdollisuudet vähäpäästöisten ajoneuvojen edistämiseen 1 KANNUSTIMET JA RAJOITUKSET Mahdollisuudet vähäpäästöisten ajoneuvojen edistämiseen Nils-Olof Nylund Liikenteen ympäristöhaasteet 4.12.2007 2 SISÄLTÖ Vähäpäästoisten ajoneuvojen määrittelyt Keinovalikoima

Lisätiedot

Bussiliikenteen sähköistyminen. Keijo Kilpinen

Bussiliikenteen sähköistyminen. Keijo Kilpinen Bussiliikenteen sähköistyminen Keijo Kilpinen Esityksen sisältö Yleistä päästöjen vähentäminen Berliini: puhtaampi tulevaisuus Wien: paikallispäästötön kaupunkibussi Potzdam: dieselistä sähköbussi Bussin

Lisätiedot

Autojen verotuksesta sähköautojen kannalta. Sähköautodemonstraatioiden työpaja 24.5.2010

Autojen verotuksesta sähköautojen kannalta. Sähköautodemonstraatioiden työpaja 24.5.2010 Autojen verotuksesta sähköautojen kannalta Sähköautodemonstraatioiden työpaja 24.5.2010 AUTO- JA AJONEUVOVERO Autoveron veroprosentti on 1.1.2008 alusta lukien määräytynyt auton ominaishiilidioksidipäästön

Lisätiedot

Globaali energiahaaste

Globaali energiahaaste Bio-öljyssä mahdollisuus Lämmitystekniikkapäivät 2015 Turku Matti Pentti St1 oy 1 Globaali energiahaaste 2 1 Maailmantalous ja energia 2030 Population Primary energy GDP 3 Source: BP 2012, Energy Outlook

Lisätiedot

Refuel RE85 Refuel RED95 Etanolipolttoaineet. Jari Suominen jari.suominen@st1.fi +358 50 595 6780

Refuel RE85 Refuel RED95 Etanolipolttoaineet. Jari Suominen jari.suominen@st1.fi +358 50 595 6780 Refuel RE85 Refuel RED95 Etanolipolttoaineet Jari Suominen jari.suominen@st1.fi +358 50 595 6780 Päästötavoitteet laskevat kulutusta Teoreettinen be kulutus vs 700/400 milj litran etanolivolyymi 140 Emissions,

Lisätiedot

Sähkön rooli? Jarmo Partanen LUT School of Energy systems Jarmo.Partanen@lut.fi

Sähkön rooli? Jarmo Partanen LUT School of Energy systems Jarmo.Partanen@lut.fi Sähkön rooli? Jarmo Partanen LUT School of Energy systems Jarmo.Partanen@lut.fi TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Sähkömarkkinat 16/03/2016 Jarmo Partanen Sähkömarkkinat Driving Forces Sarjatuotantoon perustuva

Lisätiedot

Etelä-Savon uusien energiainvestointien ympäristövaikutukset

Etelä-Savon uusien energiainvestointien ympäristövaikutukset Footer Etelä-Savon uusien energiainvestointien ympäristövaikutukset Biosaimaa - uudet energiainvestoinnit Etelä-Savossa 7.5.2013 Esa Vakkilainen professori esa.vakkilainen@lut.fi tekniikka&talous 26.4.2013

Lisätiedot

Johdatus liikennebiokaasun liiketoimintaketjun teknologiaan

Johdatus liikennebiokaasun liiketoimintaketjun teknologiaan 1. Kansallinen liikennebiokaasuseminaari Liikennebiokaasu ja Suomi, Tiedepuisto, Joensuu 31.5.2010 Johdatus liikennebiokaasun liiketoimintaketjun teknologiaan Ari Lampinen, projektipäällikkö Joensuun Seudun

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiaratkaisut? Jyrki Luukkanen/Jarmo Vehmas

Tulevaisuuden energiaratkaisut? Jyrki Luukkanen/Jarmo Vehmas Tulevaisuuden energiaratkaisut? Jyrki Luukkanen/Jarmo Vehmas Tulevaisuuden epävarmuudet Globaali kehitys EU:n kehitys Suomalainen kehitys Teknologian kehitys Ympäristöpolitiikan kehitys 19.4.2010 2 Globaali

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 100/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa Liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Kotimaan liikenteen khk-päästöt - nykytilanne Kotimaan liikenne tuotti

Lisätiedot

Kehittyvä bussitekniikka ja vaihtoehtoiset energiamuodot

Kehittyvä bussitekniikka ja vaihtoehtoiset energiamuodot Kehittyvä bussitekniikka ja vaihtoehtoiset energiamuodot Seminaari Messukeskus -kuntayhtymä Kymmenen vuotta yhteistyötä VTT:n kanssa RAKEBUS RASTU HDENIQ HDENIQ kaupunkibussien päästötietokanta HSL:n kannalta

Lisätiedot