Tietohallinnon toimenpidesuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietohallinnon toimenpidesuunnitelma"

Transkriptio

1 Naantalin ja Raision kaupungit Tietohallinnon toimenpidesuunnitelma H/2015 Juha Riekkinen

2 Sisällys 1. Toimenpidesuunnitelman sisällöstä Perusinfrastruktuurihankkeet Naantalissa ja Raisiossa Tietohallinnon johtamisen työkalut kehitys Koko kaupunkia koskevat yhteiset kehityshankkeet Toimialakohtaiset kehityshankkeet (sosiaali ja terveystoimi) Toimialakohtaiset kehityshankkeet (tekninen toimi) Toimialakohtaiset kehityshankkeet (sivistystoimi) Toimenpidesuunnitelman toimeenpano ja seuranta... 10

3 1. Toimenpidesuunnitelman sisällöstä Tällä dokumentilla on tarkoitus tuoda havainnolliseksi tietohallinnan toiminnan suunnittelu tulevalle tarkastelujaksolle. toimenpidesuunnitelma koostuu valituista tai pakollisista kehityskohteista. Tätä dokumenttia tullaan päivittämään vähintään puolivuosittain. Toiminnan kohdentamista ja kärkihankkeita pyritään tuomaan esille mahdollisimman yksinkertaisessa muodossa. Kehittämiskohteet ryhmitellään seuraavasti: - Perusinfrastruktuurihankkeet - Tietohallintojohtamisen työkalut - Koko kaupunkia tai kaupunkeja koskevat kehityshankkeet - Toimialakohtaiset kehityshankkeet 2. Perusinfrastruktuurihankkeet Naantalissa ja Raisiossa Nämä hankkeet tai projektit ovat perinteistä tietotekniikkapalveluiden hyödyntämistä korostavia. Päätavoite on saavuttaa kaikessa tekemisessä selkeää hyötyä yhteistyöstä Naantalin ja Raision kaupunkien kesken, mitenkään seudullista yhteistyötä unohtamatta. Seudullisen yhteistyön merkitys on tarkastelujaksona selkeästi korostumassa, mikä näkyy myös näissä hankkeissa. 2.1 Palomuurien uusinta (2-5/2014) Molempien kaupunkien palomuurit, yhteensä 4kpl, ovat vaihtoiässä. Tässä yhteydessä kaupunkien palomuurit yhdistetään yhdeksi loogiseksi muuriksi (kaksi fyysistä) ja säännöstöjä yksinkertaistetaan ylläpitotyömäärän säästämiseksi tulevaisuudessa. Samalla siirrytään palveluna tuotettavaan palomuuripalveluun. 2.2 Konesalien yhdistäminen ja kapasiteettipalvelu (1-12/2014) Molempien kaupunkien konesalit ovat täydellisen uusimisen tarpeessa. Tässä yhteydessä konesalit yhdistetään ja siirretään Tieralle palveluna tuotettavaksi. Tieran konesali on reilusti laadukkaampi tiloiltaan kuin kaupunkien omat tilat. Samalla parannetaan mahdollisuuksia syvempään seutuyhteistyöhön. 2.3 AD:t yhteen (4-10/2014) Kaupungeilla on yhteensä 6 Active Directorya, joista neljässä on työasemien hallintaan käytettäviä ohjelmistoja. Yhdistämällä AD:t, säästetään sekä palvelinmäärissä että ohjelmistomäärissä ja samalla ylläpitotyön määrä vähenee. Yhteinen AD ei välttämättä tule olemaan ainoastaan Raision ja Naantalin vaan koko Turun seudun yhteinen AD, jossa Tiera toimii suunnittelijan ja toteuttajan roolissa. Tällä saadaan merkittäviä synergiaetuja esimerkiksi ohjelmistojakeluissa.

4 2.4 Sähköpostijärjestelmien päivitys ja yhdistäminen (4-12/2014) Siirtyminen uusimpaan järjestelmään siirtää molemmat kaupungit samalle toiminnan tasolle ja lisäksi mahdollistetaan muiden lisäarvopalveluiden parempi hyödyntäminen. Tämänkin palvelun tuottaminen on mahdollista hankkia Tieran toimesta palveluna Turun seudulle. 2.5 System Center tuoteperheen hyödyntäminen palvelutuotannossa (8/2014-6/2015) Ohjelmistojakeluiden automatisointi, ServiceDeskien yhtenäistäminen ja automatisoitujen valvontapalveluiden lisääminen on ollut ja on edelleen keskeinen tavoite kehitettäessä palvelutuotannon toimintaa. Tässä projektissa tavoitellaan merkittäviä hyötyjä kaupunkien tietoteknisen palvelutuotannon yhtenäistämisessä sekä seudullista yhteistyötä niin ohjelmistopakettien kuin ServiceDesk palveluidenkin osalta. 2.6 Etäneuvotteluratkaisun käyttöönotto (10/2014 4/2015) Projektin aloitus edellyttää toteutunutta Exchange-projektia. Hallinnon puolelta puuttuu molemmista kaupungeista videoneuvotteluohjelmisto. Tämän projektin lopputuloksena on käytössä yhteinen (parhaassa tapauksessa jopa seudullinen) videoneuvotteluohjelmisto. 2.7 Palvelutuotannon sisäisen raportoinnin kehittäminen (4-6/2015) Keskitytään erityisesti Service Managerin ja Configuration Managerin raportoinnin hyödyntämiseen ja sitä kautta sisäisten prosessien parantamiseen. 3. Tietohallinnon johtamisen työkalut kehitys Näillä projekteilla pyritään tasaisesti mutta varmasti tukemaan ja kehittämään toiminnan hallittavuutta sekä suunnitelmallisuutta. 3.1 Vuosikello -suunnittelu-, seuranta- ja ohjaustoimet (2-12/2014) Käyttöönotetaan toistuvissa rutiinitoimissa selkeä vuosikellomalli. Vuosikellomallin avulla viestitään paitsi tietohallinnon työntekijöille, niin myös toimialoille (hallintokunnille) säännönmukaisesti toistuvista toimenpiteistä tai prosesseista (esim. työasemien elinkaarimalli). 3.2 Päätöksenteon toimintamalli - esim. hankkeet/projektit (3-6/2014) Kehitetään toimintamallia, jolla tietohallintojohto ja kehitysyksiköt voivat paremmin kommunikoida toimialojen ja kaupunkien johdon kanssa. Tietohallinnolla on keskeinen rooli poikkihallinnollisena ja eri toimialojen tarpeet sekä intressit yhteen sovittavana toimijana (kokonaisarkkitehtuuri). Samassa yhteydessä olisi hyvä sopia tiedonkulkuun liittyvistä käytännöistä. Käytännön toimina voisi olla joko kaupunkien yhteinen ohjausryhmä tietohallinnolle tai tietohallintopäällikön säännönmukainen osallistuminen johtoryhmätoimintaan.

5 3.3 Organisointi - vastuut, työnjohto, prosessit, resursointi (8-12/2014) Tietohallinnon sisäisen toiminnan ja ennen kaikkea vastuiden selkiyttäminen edelleen on selkeä tavoite. Jatkossa tulemme todennäköisesti nykyistä enemmän toimimaan ns. kolmansien osapuolten kanssa, joten prosessien määrämuotoinen toimintamalli on entistäkin tärkeämpää. Jokaiselle tietohallinnon työntekijälle tulee olla selvää millaisin prosessein ja vastuin toimintaa tehdään. Samoin esimerkiksi toimialoilla työskentelevien pääkäyttäjine roolia on selkeytettävä. Sama koskee omistajuuden käsitettä. 3.4 Projektisalkkutoiminnan kehitys (6/2013 6/2015) Kehitetään intranettiin liitettyä projektisalkkumallia entistä läpinäkyvämpään malliin. Tavoitteena saada jatkuva näkyvyys projekteihin, niiden tilaan ja toteutumiseen ylipäätään. Samalla pyritään ohjaamaan organisaation tietoteknisiä projekteja selkeämmin hallittavaan suuntaan. Keskeinen malli on Ideasta/tarpeesta tuotantoon tyyppinen, selkeitä tarkistuspisteitä, priorisointia ja yhteistoimintaa korostava malli. Tähän liittyy lisäksi tietohallinnon ja toimialojen yhteinen roadmap-tyyppinen suunnittelu. 3.5 Sopimussalkku - toimittajien hallinta (10/2014-6/2015) Kun tietohallinnollinen toiminta jatkossa tulee väkisinkin entistä enemmän perustumaan laajempaan yhteistyöhön niin paikallisesti (Naantali-Raisio), seudullisesti kuin valtakunnallisestikin on tärkeää, että kaikkia toimintoja voidaan johdonmukaisesti hallita toimivalla mallilla. Toiminnat perustuvat pitkälti sopimuksille ja on tärkeää rakentaa toimintamalli, jota edellytämme kaikilta kanssamme tietoteknistä yhteistyötä tekeviltä tahoilta (seuranta, palvelutasojen toteuma, muutoshallinta). 3.6 Tietojärjestelmäkartta - arkkitehtuurin hallinta (1-9/2014) Molemmissa kaupungeissa on toiminnan monipuolisuudesta johtuen suhteellisen suuri määrä erilaisia järjestelmiä, joiden yhteen toimivuus jopa kaupungin sisällä on usein varsin heikko. Jotta jatkossa varmistetaan uusien epäjatkuvuuskohtien syntyminen, on erittäin tärkeää, että järjestelmiä ja niiden riippuvuussuhteita toisistaan pystytään havainnollisesti tarkastelemaan niin sisäisesti, kuin yhdessä toimittajien kanssa. 3.7 Tietoturvapolitiikka jalkautus (1-10/2014) Tietoturva ei nykyään ole mitenkään pelkästään teknistä turvaamista vaan enemmänkin toimijoiden tiedon käsittelyssä tapahtuvaa turvatekijöiden huomiointia. Tässä tarkoituksessa on ehdottoman tärkeää, että meillä on olemassa selkeä, helposti miellettävä toimintamalli tietoturvaaja tietosuojaa koskien. 3.8 Osaamisen hallinta (8/2014 6/2015) Tietohallinnosta on eläköitymässä merkittävä määrä työntekijöitä aikajanalla (Naantalissa 2/7 ja Raisiossa 2/7). Poistuvan osaamisen korvaaminen uusilla rekrytoinneilla ei ole mitenkään itsestään selvää. Lisäksi toimintaympäristömme kehittyy ja monimutkaistuu jatkuvalla tahdilla. Tämä kaikki tarkoittaa, että panostus kouluttautumiseen ja olemassa olevan osaamisen jalostamiseen on oltava jatkossa merkittävässä roolissa.

6 Samassa yhteydessä tarkastellaan loppukäyttäjien it-osaamisen kehittämistarvetta ja mahdollisuuksia. Suunnitellaan mahdollisuuksia koulutustarjonnan järjestämiseen sekä koulutustarpeiden systemaattiseen keräämiseen yhdessä HR-henkilöstön kanssa. 4. Koko kaupunkia koskevat yhteiset kehityshankkeet 4.1 Dokumenttien hallinta ja sähköinen arkistointi (4/2014 6/2015) Hajallaan, erilaisissa tallennuskohteissa, olevat dokumentit vaikeuttavat kaikkien työskentelyä. Tietoa on vaikea löytää ja versioiden hallintakin on nykyään mahdotonta, mikä johtaa usein epätietoisuuteen dokumenttien ajantasaisuudesta. Dokumenttien siirto organisaation sisällä perustuu pitkälti sähköpostiin, mikä on ratkaisuna kestämätön, sillä usein juuri se tärkeä dokumentti on jonkun sähköpostissa. Alustavaa tarvekartoitusta toteutettiin 2013 vuoden alkupuoliskolla. Määrittelyä on tarkoitus jatkaa keväällä Sähköisen asioinnin alustaratkaisut (2/2014 6/2015) Vaatimus sähköisen asioinnin lisäämiselle kasvaa koko ajan. Asiakas on usein nimenomaan kuntalainen tai lähialueen asukas. Uhkakuvana on, että kaupunki ottaa käyttöön suuren määrän täysin erillisiä toimiala- tai pahimmassa tapauksessa jopa palvelukohtaisia sähköisen palvelun alustoja. Tässä projektissa on tarkoitus selvittää valtakunnalliset ja toisaalta seudulliset hankkeet aiheeseen liittyen. 4.3 Palkkahallinnon järjestelmäuusinta (10/2013 3/2015) Palkkajärjestelmän toimittaja Aditro on ilmoittanut, että heidän Raisiolle aiemmin toimittama tuotteensa lakkaa ja tuote on päivitettävissä saman tuoteperheen laajempaan ratkaisuun. Tietohallinto osallistuu tähän hankkeeseen niin kokonaisuutta koordinoivana tahona (arkkitehtuuri) kuin perustietotekniikan järjestelyistä vastuullisena. Varsinaiset projektisuunnitelmat kulkevat substanssitoimintojen johdolla. Toimitusmalli tulee olemaan niin sanottu SaaS-palvelu, jossa siis varsinainen tietotekniikka on toimittajan tiloissa. 4.4 Käyttöoikeuksien hallinta ja kertakirjautumisjärjestelyt (1-6/2015) Käyttöoikeuksien kokonaisvaltainen hallinta on runsaasta järjestelmämäärästäkin johtuen vähintään haasteellista. Lisäksi on toiminnallisesti hankalaa kirjautua useaan järjestelmään erillisillä tunnuksilla. Käyttöoikeuksien hallinnassa siis pitäisi jollain aikajänteellä päästä yksilön tunnistamisesta käyttäjän roolin tunnistamiseen. Tässä projektissa kartoitetaan mahdollisuudet edetä asiassa seudullisesti. 4.6 Intranet-ratkaisun kehittäminen kohti sähköistä työpöytää (4/2014-6/2015) Päämääränä on saada vähennettyä sähköpostin käyttöä erilaisten tehtävänantojenvälineenä. Tehtävät ja niihin liittyvät toimintoketjut tulisi voida koostaa osaksi toimivaa työpöytää. Näin nopeutetaan ja järkeistetään kaikkien toimintaa. Edellytyksenä tämän toimivuudelle on riittävästi yhteensopivat järjestelmäratkaisut. Hanke sivuaa projektia 4.1.

7 5. Toimialakohtaiset kehityshankkeet (sosiaali- ja terveystoimi) Näissä hankkeissa on ainakin osittaisia päällekkäisyyksiä Naantalin ja Raision kaupunkien kesken mutta selkeää synergiaetua ei heti ole huomattavissa pääsääntöisesti eri järjestelmärakenteista johtuen. 5.1 Kotihoidon mobiilihanke (2013 6/2015) Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto, jonka avulla helpotetaan kotihoitoon liittyvien henkilöresurssien hallintaa ja toiminnan suunnittelua, jotta kotipalvelun henkilökunnalla jää enemmän aikaa asiakastyölle asiakkaan kotona. Kuntien Tiera on kartoittanut alueellisesti kotihoidon toiminnan prosessit ja mm. näiden perusteella kilpailuttanut toiminnanohjausjärjestelmän Kilpailutuksen voitti Fastroin Hilkka tuote. Raisiossa asia on sosiaalilautakunnan päätöksellä päätetty kilpailuttaa uudestaan vuoden 2014 aikana. 5.2 Kantapalvelut - earkisto ( ) Valtakunnallinen potilastietojärjestelmä, johon arkistoidaan potilastiedot myös pitkäaikaiseen säilytykseen. Potilastiedot arkistoidaan teknisesti yhtenevässä muodossa, mikä mahdollistaa tietojen siirrettävyyden järjestelmästä toiseen ja parantaa tietojen saatavuutta potilaan hoitoon osallistuvissa yksiköissä. earkiston ensimmäisen vaiheen käyttöönotto tapahtuu Raisiossa 05/ Vuosijulkaisu Terveys Effica (10/2013 4/2014) TerveysEffican päivitys ja palvelinympäristön uusimien. earkiston käyttöönotto edellyttää, että Efficaan on hankittu Vuosijulkaisu 2013 sekä earkisto -, lokitus -, kiellot ja informointi -sovellukset. Palvelin- ja tietokantahankinnat on tehty ja käyttöönotto on menossa. Vuosijulkaisu mahdollisti myös Effica Sähköisen laskutuksen käyttöönoton. 5.4 SosiaaliEffican päivitys ja uusi ajanvaraus (02-05/2014) SosiaaliEffica päivitetään versioon 9.3. Samassa yhteydessä päivittyy myös sosiaalitoimen ajanvarauskalenteri. 5.5 TerveysEffican raportointi (8/2014 2/2015) TerveysEffican Cognos-raportointi sovellus on käytännössä pakko uusia. Vanha Cognos toimii vain Windows XP -koneissa, joiden tuki loppuu 04/2014. Ohjelmasta on työlästä saada tarvittavia raportteja. Ennen hankintaa on selvitettävä ja kartoitettava mahdollisuudet kattavasti yhtenäiseen toimintatapaan kirjaamiseen liittyen - muutoin raporttien tuottama tieto ei ole käytännössä luettavaa. Selkeitä raporttitarpeita liittyy ainakin seuraaviin osa-alueisiin: käyntitiedot, hoitopäivät, jonotustiedot, lähetteiden käsittelyajat, hoidon tarpeen arviointi, diagnoosit, toimenpiteet, palkkiot, laskutustiedot, ostopalvelut jne.

8 6. Toimialakohtaiset kehityshankkeet (tekninen toimi) Näissä hankkeissa on selkeitä päällekkäisyyksiä Naantalin ja Raision kaupunkien kesken mutta selkeää synergiaetua ei heti ole huomattavissa pääsääntöisesti eri järjestelmärakenteista johtuen. 6.1 Järjestelmävastuut ja roolit (5/ /2014) Selvennetään teknisen viraston järjestelmille ja tiedoille omistajat sekä erilaiset käyttäjäroolit. Merkittävää on, että jokaisella järjestelmällä on yksiselitteinen omistaja. Omistajuudesta seuraa tietty vastuu, joka on sekin selvennettävä. Kokonaisvastuun lisäksi omistajuus voi olla järjestelmämoduuleihin liittyvää. Omistajuuden lisäksi määritellään kullekin järjestelmälle pääkäyttäjä sekä siihen liittyvät tehtävät ja vastuut. Edelleen käsitellään tiedon tuottajien ja hyödyntäjien roolit sekä kunkin roolin tehtävät, vastuut, tavoitteet ja varahenkilökäytännöt Dokumenttien hallinta pilotointia ja toteutusta (2/ /2014) Selvennetään pilotin kautta missä määrin intranettiä voidaan käyttää myös teknisen toimen dokumentinhallinta-alustana. On syytä huomata, että poikkeuksellisista dokumenteista johtuen tällä toimialalla saattaa olla syytä käyttää dokumenttien hallintaan tarkoitukseen nimenomaisesti suunniteltua tuotetta. Projektissa selvitetään ProjectWisen mahdollisuudet tästä näkökulmasta. Mahdollisuuksien mukaan tätä toteutettaisiin yhteistyössä Naantalin kanssa. 6.3 Keskitetty väestötietojen hallinta (3-4/2014) Väestötietojen hallinnointi ja siirto on liian henkilökeskeistä. Prosessi on erittäin haavoittuvainen ja toimintoihin osallistuvien tahojen roolitus osin epäselvää. MasterDatan määrittely on puutteellista. Korjataan prosessin puutteet ja roolitusten epäselvyydet. (vrt projekti 6.1) 6.4 Etäkäytön tehokkaampi hyödyntäminen (2-10/2014) Teknisellä sektorilla on paljon ihmisiä kentällä ja tällä hetkellä he saattavat printata karttoja tai ajaa kymmeniä kilometrejä asiakkaan ja konttorin välillä vain sen takia, että tarvittavaan tietoon ei pääse käsiksi siellä missä sitä tarvittaisiin (kentällä). Raisiossa on käynnistymässä pilotti yhdistelmästä ipad ja Facta, eli rakennuttajainsinöörillä on käytössään ipad ja siihen on asennettu VPN-yhteys, minkä avulla hän pääsee suoraan kentältä kiinni Factaan. Mikäli saadut kokemukset ovat positiivisia, toimintaa on tarkoitus laajentaa suuremmalle käyttäjämäärälle. 6.9 Vesihuollon siirtyminen Teklaan (2/ x/2014) Raision kaupunki tulee käyttämään jatkossa Tekla NIS -järjestelmää Turun Vesiliikelaitoksen Tekla NIS -ympäristössä vuokraamalla tarvittavat käyttöoikeudet Turun Vesiliikelaitokselta. Ensisijaisena tavoitteena on saada verkostotiedon ylläpitoon liittyvä

9 toiminnallisuus käyttöön sekä tarkastaa ja täydentää nykyistä verkostoaineistoa tarvittavin osin. Tekla NISiin tallennettua aineistoa on tarkoitus hyödyntää mm. erityyppiseen raportointiin (esimerkiksi oikean tason selvittäminen verkostopituuksien / -määrien osalta) sekä ominaisuudenhallinnan tukena (saneerausohjelmien laatiminen esim. materiaalin sekä iän perusteella) Lupapiste.fi käyttöönotto (2/ x/2014) Kuntalaisille tullaan jatkossa tarjoamaan mahdollisuutta jättää rakennuslupa sähköisesti ja täydentää sitä suoraan verkossa 24/7 periaatteella. Palvelu kattaa koko asiointiprosessin hankkeen päättymiseen asti. Tämä on osa isompaa kokonaisuutta, jolla pyritään helpottamaan kuntalaisten asiointia ja samalla hyödyntämään kunnan työntekijöiden resursseja tehokkaammin, koska tarvittava tieto löytyy myös ilman yhteydenottoa viranomaiseen. Raisio on yhtenä pilottikuntana mukana tässä ympäristöministeriön projektissa 7. Toimialakohtaiset kehityshankkeet (sivistystoimi) Hankkeissa on jonkinasteista päällekkäisyyttä Naantalin kanssa mutta aivan suoraa synergiaetua ei ainakaan kaikissa hankkeissa voida löytää. 7.1 Päivähoidon tuntiperustainen päivähoitomaksu (4/2014 5/2015) Lakiuudistus tuntiperustaisesta päivähoitomaksusta tulee näillä näkymin voimaan syksyllä Siihen mennessä selvitetään millä järjestelmällä tai järjestelmillä päivähoito tulee jatkossa toimimaan sekä kuinka päivähoitolasten läsnäolokirjaukset tullaan hoitamaan. Yhtenä selvityksen alla olevana asiana on mahdollisuus siirtyä sekä Naantalissa että Raisiossa nykyisistä järjestelmistä (ProConsona, Sosiaali-Effica) sivistystoimessa koulujen ja aamupäivä-iltapäiväkerhotoiminnan käytössä olevan multi-primuksen käyttöön. Primuksen Wilma-liittymään on jo olemassa mobiilisovellus, jolla läsnäolotiedon merkitseminen voitaisiin toteuttaa. Ohjelmassa on myös muita päivähoidon prosesseja tukevia toimintoja. 7.2 Oppimisalusta (3/2014 6/2015) Tutkitaan eri vaihtoehtoja. Yksi vaihtoehto on odottaa, että opetushallituksen Kansallisen koulutuspilven tarjoama alustaratkaisu on selvillä ja käyttöönotettavissa. 7.3 Sähköiset oppimateriaalit (5/2014 5/2015) Projektin tarvemäärittely on vielä kesken mutta selkeää lienee, että lähitulevaisuudessa tullaan enenevässä määrin siirtymään sähköisiin oppimateriaaleihin. Seuraavan lukuvuoden aikana tullaan ottamaan sähköisiä materiaaleja perinteisten rinnalle, mutta laajamittaisesta siirtymisestä ei voine vielä puhua.

10 7.4 Sähköiset yo-kirjoitukset (valtakunnallinen toteutushanke) Ensimmäiset sähköiset ylioppilaskirjoitukset pidetään aikaisintaan syksyllä Seurataan hankkeen kehittymistä ja osallistutetaan aihetta käsitteleviin alueellisiin ja valtakunnallisiin tilaisuuksiin. Mahdollisuuksien mukaan tehdään yhteistyötä paikallisesti ja alueellisesti. 7.5 Tabletit esiopetuksessa, perusopetuksessa, lukio-opetuksessa, kirjastossa (1/ /2014) Tableteilla pyritään hyödyntämään oppimisalustojen kautta valmiiksi laadittuja ja verkossa olevia oppimateriaaleja. Tavoitteena on löytää laitteelle ominaisia toimintamalleja ja laajentaa niiden käyttöä koulutyössä. Laitteet soveltuvat hyvin mm. Flipped Classroom opetukseen, jossa oppilaat tutustuvat opetettavaan asiaan ennen varsinaista oppituntia kotona videoiden tms. materiaalin ja ennakkotehtävien avulla. Oppitunnilla ei uutta asiaa opeteta yhteisesti, vaan oppilaat etenevät valmiiksi laadittuja oppipolkuja pitkin. Ensi vaiheessa jokaisessa koulurakennuksessa pitää olla puoli luokallista tablettilaitteita. Lukiossa laitteiden lisääntyminen tarkoittaa oppilaiden omien laitteiden kouluun tuomista. Tablettilaitteiden opetuskäytön tehokkaan sisäänajon edellytys on, että opettajat saavat laitteita käyttöönsä ja pääsevät tutustumaan niiden käyttöön. Kehitetään toimintamalli, jolla tablettilaitteiden käyttö on mahdollista aloittaa ja sitä on mahdollisuus laajentaa päiväkodeissa ja kouluissa. Selvitetään eri ratkaisuja sekä laaditaan riittävän selkeä hallintamalli käyttöönotolle ja ylläpidolle. 7.6 Laitekartoitus ja elinkaarimalli (3 12/2014) Kartoitetaan koulujen laitetilanne ja laaditaan hankinta- ja uusimisaikataulut koulukohtaisesti. Laaditaan elinkaarimallin (hallintokoneet 4v, opetuskoneet 6v) aikataulutus koulukohtaisesti. Selvitetään päiväkotien laitetilanne ja tarve peilattuna sekä henkilökunnan hallinnollisiin tarpeisiin että esiopetustarpeisiin. Hyödynnetään Molla-hankkeen kokemuksia tablettilaitteista. 7.7 Langattomat verkot kouluissa - erityistarpeet (8/2014 5/2015) Laaditaan nykytilakatsaus ja laajentumissuunnitelma. On huomioitava toteutuksessa koulujen erityistarpeet (käyttäjämäärä) 7.8 Office 2013 helpottamaan O365-tallennusta (6-12/2014) Päivitetään opetusverkon kaikissa tietokoneissa sekä opetushenkilöstön tietokoneissa Office-ohjelmistot versioon Tämä helpottaa olennaisesti tallentamista Officesovelluksista SharePoint-ympäristöihin (O365, intranet) Seinätön museo 2.0 valtakunnallinen (4/2014-) Suomen museoliitto kehittää museoiden käyttöön uutta mobiiliopastepalvelua, joka toimii kaikilla älypuhelimilla ja taulutietokoneilla ilman erillisten sovellusten lataamista. Uusi Seinätön museo 2.0 -palvelu mahdollistaa museoille helppokäyttöisten opastereittien toteuttamisen paitsi ulkoilmaan myös sisätiloihin.

11 Raision museotoimi on ollut hankkeessa mukana jo ns. ykkösvaiheessa. 2.0-versioon osallistuvat sekä Naantali että Raisio osallistumalla kevään ja syksyn 2014 aikana järjestettäviin aloituskoulutuksiin. Laajennetaan käyttöä museotoimen ulkopuolelle mm. opetus-, kirjasto- ja kulttuuritoimeen 8. Toimenpidesuunnitelman toimeenpano ja seuranta Toimenpidesuunnitelman toteutumisesta raportoidaan säännöllisesti IT-ohjausryhmälle, tietohallintopäällikölle ja tarvittaville muille osapuolille.

Tietohallintostrategia

Tietohallintostrategia Naantalin ja Raision kaupungit Tietohallintostrategia 2014 2016 Juha Riekkinen 27.2.2014 Sisällys 1. Taustaa... 2 2. Tietohallinnon tehtävät Naantalissa ja Raisiossa... 2 3. Tietohallinnon nykytila arvio...

Lisätiedot

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin 1 Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin Vaatimukset kuntien palveluille kasvavat Kunnat kohtaavat lähivuosina merkittäviä haasteita, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan uusia keinoja työn tuottavuuden

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Tieran kuntayhteiset ratkaisut ja yhteistyö muutoksen mahdollistajana. Copyright Kuntien Tiera Oy 0

Tieran kuntayhteiset ratkaisut ja yhteistyö muutoksen mahdollistajana. Copyright Kuntien Tiera Oy 0 Tieran kuntayhteiset ratkaisut ja yhteistyö muutoksen mahdollistajana Copyright Kuntien Tiera Oy 0 Tiera lyhyesti Tiera on kuntatoimijoiden omistama osakeyhtiö, joka järjestää palveluita omistajilleen

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen, THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari, Lahti 16.11.2016 Esityksen

Lisätiedot

Kuntien tietotekniikka 2013

Kuntien tietotekniikka 2013 Kuntien tietotekniikka 2013 Kuntien tietotekniikkakartoitus on Kuntaliiton tekemä selvitys kuntien ja kuntayhtymien tietotekniikasta ja tietohallinnasta. Kysely tuottaa vertailutietoa Kuntaliiton ja kuntien

Lisätiedot

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet...

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet... 1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet... 1 1.1 Yhteiset tavoitteet... 1 1.2 Peruskoulun tavoitteet... 1 1.3 Lukion tavoitteet... 1 1.4 Aikuislukion tavoitteet... 2 2 Tvt-projektit...

Lisätiedot

Liikeidea. Etunimi Sukunimi

Liikeidea. Etunimi Sukunimi Liikeidea Funidata Oy on perustettu maaliskuussa 2016 Tampereen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisen Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi OTM-hankkeen

Lisätiedot

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin?

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Kauko Hartikainen, Kuntaliitto Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2012 Tavoiteltavat toteutukset Realistisia ja konkreettisia Hyötyjä jo

Lisätiedot

Integral Reactive PALVELUKUVAUS

Integral Reactive PALVELUKUVAUS 2016 Integral Reactive PALVELUKUVAUS Helpdesk 09 4247 5858 PALVELUKUVAUS, INTEGRAL PROACTIVE 1 (6) Sisällys 1 YLEISTÄ... 2 2 PALVELUN SISÄLTÖ... 2 3 PALVELUN TOTEUTTAMINEN... 2 3.1 Palvelupyyntöjen vastaanottaminen...

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki

Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki Loppuraportti: ICT ympäristön yleiskuvaus ja kehitystarpeet Tampereen kaupunkiseudun 9 kuntaa (Hämeenkyrö, Kangasala,

Lisätiedot

Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö Miten toteutuu sähköinen luukku?

Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö Miten toteutuu sähköinen luukku? Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö 28.10.2016 Miten toteutuu sähköinen luukku? Teollisuusneuvos Sirpa Alitalo Neuvotteleva virkamies Päivi Tommila Asiakkaiden ja viranomaisten toiveita

Lisätiedot

Raportoinnin hyödyntäminen ja tiedon tuottamisen tulevaisuus Kimmo Järvinen

Raportoinnin hyödyntäminen ja tiedon tuottamisen tulevaisuus Kimmo Järvinen Raportoinnin hyödyntäminen ja tiedon tuottamisen tulevaisuus Kimmo Järvinen Kiekun raportointi Kieku-raportointi, missä mennään ja mihin mennään? - Kehittämisen viitekehys Roolit Suhde muuhun kehittämiseen

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa Mobiili- kotihoito Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1.10.13-30.9.14 Tieran Mobiili kotihoito Tiera on kuntatoimijoiden omistama valtakunnallinen yhteistyöverkosto Tiera

Lisätiedot

earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät

earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät 24.-25.5.2011 Pauli Kuosmanen Asiantuntijalääkäri Kuopion kaupunki Tietohallinto pauli.kuosmanen@kuopio.fi earkiston KATSAUS Lainsäädäntömuutokset Määrittelyt

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2015 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin!

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin! Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin! 14.11.2016 Yhteinen tiedon hallinta -hanke vauhtiin! -seminaari Digitalisoidaan julkiset palvelut / Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -hanke 1990-luku 2000 Tekniikka

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit

Lisätiedot

KUUMA-ICT:n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6

KUUMA-ICT:n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6 :n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6 13.4.2016 Käytettyjen lyhennysten selvitykset: R = responsible (vastuullinen) - R-toimija suorittaa annetun tehtävän - jokaisella tehtävällä on ainakin

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Sisäasiainministeriön hallinnonalan Kieku-tietojärjestelmähanke Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Kieku-info 23.9.2011 Sirpa Joensuu, projektipäällikkö Lähtötilanne

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

KA-opit hyötykäyttöön. Kokonaisarkkitehtuuri toiminnan muutosvoimana Kangasniemen kunnassa

KA-opit hyötykäyttöön. Kokonaisarkkitehtuuri toiminnan muutosvoimana Kangasniemen kunnassa KA-opit hyötykäyttöön Kokonaisarkkitehtuuri toiminnan muutosvoimana Kangasniemen kunnassa Lähtötilanne - Täysin hajautettu tietohallinto, jossa toimialoilla omat IT-tukihenkilöt, yksi ATKsuunnittelija

Lisätiedot

KDK-ajankohtaispäivä museoille

KDK-ajankohtaispäivä museoille KDK-ajankohtaispäivä museoille 29.4.2010 Mikael Vakkari Systeemipäällikkö Museovirasto / Tiedonhallintakeskus MUSEOVIRASTO KDK ja museot Museoiden keskeisten tietovarantojen saatavuuden ja käytettävyyden

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

PortNetin vaikuttavuuden arviointi

PortNetin vaikuttavuuden arviointi PortNetin vaikuttavuuden arviointi FITS-kevättapaaminen 10.4.2003 Raine Hautala & Pekka Leviäkangas 10.4.2003 PortNet > Kansallinen merenkulun tavaraliikenteen eri osapuolia palveleva sovellus > PortNet-palvelulla

Lisätiedot

toimeenpanosuunnitelma

<Viitearkkitehtuurin nimi> toimeenpanosuunnitelma toimeenpanosuunnitelma XX.X.201X Versio: 0.X toimeenpanosuunnitelma XX.XX.201X 2 (7) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin vaikutukset... 3 2.1. Viitearkkitehtuurin vaikutukset toimintaympäristöön...

Lisätiedot

Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta!

Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta! Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta! Digiwiki seminaari 13.12.2011 21.11.2011 Elina Anttila museo 2015 Museo 2015 Museoiden yhteishanke, vetäjänä Museovirasto yhteistyössä Valtion taidemuseon

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tietojärjestelmät

Sosiaalihuollon tietojärjestelmät Sosiaalihuollon tietojärjestelmät Tulevaisuudessa osa Kantapalveluita Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyt sosiaalihuollon valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut rakennetaan ja otetaan

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

Kansallinen Palvelutietovaranto (PTV)

Kansallinen Palvelutietovaranto (PTV) Kansallinen Palvelutietovaranto (PTV) Miksi, miten ja mihin sitä käytetään KaPA-päivä 26.11.2015 Annette Hotari ja Nina Wiiala, Väestörekisterikeskus Mikä Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV) on? Kansallinen

Lisätiedot

Juhta 11.6.2014 Kuntien tietotekniikkakartoituksen esittely. Erityisasiantuntija Elisa Kettunen

Juhta 11.6.2014 Kuntien tietotekniikkakartoituksen esittely. Erityisasiantuntija Elisa Kettunen Juhta 11.6.2014 Kuntien tietotekniikkakartoituksen esittely Erityisasiantuntija Elisa Kettunen Aiheet Tunnusluvut ja tietohallinnon organisointi Toiminnan kehittäminen ja haasteet Avoin data, avoin lähdekoodi

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Niina Oikarinen niina.oikarinen@oulu.fi Alustuksen aiheet Kehittämishanke

Lisätiedot

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI JulkICT-toiminto, strateginen ohjaus Neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas VATU 29.5.2013 Tuloksellisuutta tekemässä Tehokkaat

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015 Kuntien integraatioalusta Hannes Rauhala 3.11.2015 Johdantoa asiaan Espoon kaupunki on toiminut edelläkävijänä kansallisen palveluväylän (Xroad) käyttöönotossa. Asiasta järjestettiin Espoossa ja Lahdessa

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke Yleisesitys Digitalisoidaan julkiset palvelut / Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -hanke Tavoitteena yhä paremmat ja tehokkaammat palvelut vaikka keinot ja ympäristö muuttuvat

Lisätiedot

Toimittaja Kaupunkilaisen perspektiivi. Kalle Launiala, ProtonIT Oy

Toimittaja Kaupunkilaisen perspektiivi. Kalle Launiala, ProtonIT Oy Toimittaja Kaupunkilaisen perspektiivi Kalle Launiala, ProtonIT Oy kalle.launiala@protonit.net +358445575665 Järjestelmäkeskeinen perspektiiviongelma Tuotanto (ERP) Dokumentit? Asiakas (CRM) Sisällönhallinta

Lisätiedot

Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta. hanke

Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta. hanke Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta hanke 2016-2017 Hankkeen esittely 2.9.2016 Hanketyöryhmä Hanke pähkinänkuoressa Hankkeella tavoitellaan

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Hankeseminaari Leena Ollonqvist Tietohallintopäällikkö

Hankeseminaari Leena Ollonqvist Tietohallintopäällikkö Hankeseminaari 2016 2.3.2016 Leena Ollonqvist Tietohallintopäällikkö Suunnitelmat vuodelle 2016 Satakunnan alueen näkökulmasta Itseilmoittautuminen Pilotointi: Lasten- ja naistentalossa Seuraava käyttöönotto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla 19.9.2013 Toiminnan tavoitteiden ja painopisteiden määrittely Keinot JHS Tavoite Mitä ja minkälaisia suosituksia tavoitteiden toteutumisen

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut -seminaari

Oppijan verkkopalvelut -seminaari Oppijan verkkopalvelut -seminaari Eeva-Riitta Pirhonen Ylijohtaja Finlandiatalo 9.12.2013 RAKENNEPOLIITTINEN OHJELMA Taustalla maailman talouden ja euroalueen ongelmat, Suomen talouden rakennemuutos ja

Lisätiedot

Paikkatiedon kehittämisohjelma

Paikkatiedon kehittämisohjelma Paikkatiedon kehittämisohjelma 2011-2014 Toimeenpanon toteutumisen tilannekatsaus, siht. Outi Hermans Tiivistelmä Strategiset päämäärät Missio: Kaupungin tehtävänä on palvella kuntalaisiaan ja alueellaan

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

DATAN HALLINNAN NYKYKÄYTÄNNÖT JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT OULUN YLIOPISTOSSA. Tietohallinto / Suorsa & Keinänen

DATAN HALLINNAN NYKYKÄYTÄNNÖT JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT OULUN YLIOPISTOSSA. Tietohallinto / Suorsa & Keinänen 1 DATAN HALLINNAN NYKYKÄYTÄNNÖT JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT OULUN YLIOPISTOSSA 2 ESITYKSEN SISÄLTÖ IT-palvelujen organisointi Oulun yliopistossa Palvelutuotannon taustatietoja Datan tallennuksen nykytila

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Keskussairaalankatu 7 15850 Lahti puh. (03) 81 911

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Keskussairaalankatu 7 15850 Lahti puh. (03) 81 911 19.2.2009 Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE Ympäristöterveydenhuollon tietojärjestelmät 1 REKISTERIN PITÄJÄ Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Keskussairaalankatu

Lisätiedot

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen LUC-palvelupiste Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen Taustat - Konsernin strategiasta (2009) löytyy toiminta-ajatus Palvelut tuotettava pääosin yhdessä - Yhdeksi kehityskohteeksi

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 1 TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2011 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tervetuloa

Lisätiedot

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Keskeiset kehittämistarpeet nykytilanteessa Tunnistetut kehittämiskohteet Mahdolliset toimenpiteet Prosessien kehittäminen

Lisätiedot

Lifecare Suun terveydenhuollon kehitys

Lifecare Suun terveydenhuollon kehitys Lifecare Suun terveydenhuollon kehitys Tilannekatsaus Kumppanuusforum 26.8.2016 Tampere-talo Jani Rahko Senior Project Manager Tieto, ZSP Industry Products / ZSPHH Healthcare and Welfare jani.rahko@tieto.com

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 14.12.2016 Jari Kallela JUHTA JulkICT Sisältö Yhteentoimivuuden haaste Kokonaisarkkitehtuurikyvykkyyden edistyminen Uudistuva sisältö Tietohallintolaki

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON SÄHKÖISEN ASIOINNIN VIITEARKKITEHTUURI. Kuntaliitto Hannu Ojala Neuvotteleva virkamies/julkict

JULKISEN HALLINNON SÄHKÖISEN ASIOINNIN VIITEARKKITEHTUURI. Kuntaliitto Hannu Ojala Neuvotteleva virkamies/julkict JULKISEN HALLINNON SÄHKÖISEN ASIOINNIN VIITEARKKITEHTUURI Kuntaliitto 02.10.2012 Hannu Ojala Neuvotteleva virkamies/julkict Lähtökohdat Laaditaan kokonaisarkkitehtuuri tietylle sektorille, joka menee läpi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

Arkkitehtuurityö kunnassa

Arkkitehtuurityö kunnassa Arkkitehtuurityö kunnassa Varkauden kaupungin kokonaisarkkitehtuuri Petri Kapanen Varkauden kaupunki, Maankäyttö 1 Tietohallintolaki Kokonaisarkkitehtuurin kuvausmenetelmien ja kansallisesti yhteisiksi

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

CSC:ltä ostetut palvelukokonaisuudet vuonna 2014

CSC:ltä ostetut palvelukokonaisuudet vuonna 2014 CSC:ltä ostetut palvelukokonaisuudet vuonna 2014 Sopimus palvelukokonaisuuksien toimittamisesta OKM:n korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastolle koulutuksen, tieteen, kulttuurin ja hallinnon tarpeisiin.

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero:

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero: Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut Asiakirjan osanumero: 410173-351 Tammikuu 2006 Sisällysluettelo 1 Client Management -hallintaratkaisut Kokoonpanon määrittäminen ja käyttöönotto........

Lisätiedot

Tavoitteeksi tuottavuushyödyt yhteisen sähköisen asioinnin avulla

Tavoitteeksi tuottavuushyödyt yhteisen sähköisen asioinnin avulla KUUMA-johtokunta 4.11.2015 LIITE 23 a Tavoitteeksi tuottavuushyödyt yhteisen sähköisen asioinnin avulla Tuuli Karjalainen, Niko Kinnunen, Markku Vehmas Sähköinen asiointi on pian arkipäivää julkisella

Lisätiedot

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 1 (6) 25.11.2015 Lappeenrannan kaupungin tietoturvapolitiikka 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Paikkatiedon hyödyntämisen kehittäminen kaupunkiorganisaatiossa Katariina Hilke 12.5.2011

Paikkatiedon hyödyntämisen kehittäminen kaupunkiorganisaatiossa Katariina Hilke 12.5.2011 Paikkatiedon hyödyntämisen kehittäminen kaupunkiorganisaatiossa Katariina Hilke 12.5.2011 Esityksen sisältö Turku paikkatieto-organisaationa Paikkatiedon hyödyntäminen Turussa Esimerkkejä hallintokuntien

Lisätiedot

Tietojohtamisen käyttöönotto. osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf

Tietojohtamisen käyttöönotto.  osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf Tietojohtamisen käyttöönotto http://www.sitra.fi/julkaisut/muut/s osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf Tietojohtamisen malli = asiakasanalyysi ja hyvinvointi-indikaattorit Asiakasanalyysi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä

Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä Kokemuksia kunnista 9.3.2016 Jari Hintsala Kuntien Tiera Oy 1 Asianhallinnan viitearkkitehtuuri ja sen käyttö Asianhallinnan viitearkkitehtuuri =Asianhallinnan*

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio Kansallinen organisoituminen - KanTa-työnjako ja ohjausmalli Anne Kallio kehittämispäällikkö i äällikkö Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiset tiedonhallintahankkeet KanTa-palvelut eresepti earkisto ekatselu

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä linjauksia KDK-seminaari Kristiina Hormia-Poutanen

KDK-asiakasliittymä linjauksia KDK-seminaari Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä linjauksia 2012 KDK-seminaari 21.3.2012 Kristiina Hormia-Poutanen Asiakasliittymä pohjustusta linjauksille KDK-johtoryhmä 9.12.2011 Kansalliskirjaston esitys: Puretaan Kansalliskirjaston

Lisätiedot

Digitalisoidaan julkiset palvelut. Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja

Digitalisoidaan julkiset palvelut. Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja Digitalisoidaan julkiset palvelut Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja 31.5.2016 2 3 Toimenpide 1: Luodaan ja otetaan käyttöön kaikkia julkisia palveluita

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille. Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille. Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Hyödyt > Tilanne tänään Anna-Maija Karjalainen 1992-1996 Tietohallintopäällikkö

Lisätiedot

Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste

Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3.

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö Apotti-hanke Tekninen vuoropuhelu Tietopyyntö 26.4.2013 Sisältö Johdanto... 3 Kysymykset... 4 1. Toiminnallisuudet ja järjestelmäkokonaisuuden rakentuminen... 4 2. Hankinnan toteutus... 6 3. Sopimusrakenne

Lisätiedot

Kuntayhteisellä palvelunhallintaratkaisulla tehokkuutta tietohallintoon

Kuntayhteisellä palvelunhallintaratkaisulla tehokkuutta tietohallintoon Kuntayhteisellä palvelunhallintaratkaisulla tehokkuutta tietohallintoon Tiera Palvelunhallinta -ratkaisu Jyri Lehtonen Liiketoimintapäällikkö Tiera Käyttäjäpalvelut 044 9072464 jyri.lehtonen@tiera.fi Tiera

Lisätiedot

TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET

TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET Toimintamalli tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaiheissa KV seminaari 14.9.2015 Tekninen johtaja Anu Näätänen MIKSI OHJEITA PÄIVITETÄÄN Edelliset ohjeet vuodelta 2002

Lisätiedot

Muutoksesta tavoitteisiin

Muutoksesta tavoitteisiin Tieto- ja asiakirjahallinnon palvelut Uusi kunta Luonnos 1.4.2014 1 Muutoksesta tavoitteisiin Kuntamuutoksen toiminnallisten muutosten tunnistaminen ja kuvaaminen: muutostarpeiden asettamat haasteet tieto-

Lisätiedot

Asiointi Sirpa Salminen

Asiointi Sirpa Salminen Asiointi 25.3.2013 Sirpa Salminen Asiointi Asiakas- ja toiminnanohjaus organisaation kokonaisvaltainen tapa toimia, jossa suunnataan kaupungin voimavaroja oikeisiin asiakkaisiin / palveluihin. yhtenäinen

Lisätiedot

Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi

Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi Jyväskylän yliopisto 1 (9) Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi SUUNNITTELU PUUTTUVA Yksikön hanketoiminnalla ei ole selkeää visiota. Hanketoiminnan tavoitteita ei ole määritelty. Ei ole

Lisätiedot

Miten virasto ottaa käyttöön Kiekutietojärjestelmän

Miten virasto ottaa käyttöön Kiekutietojärjestelmän Miten virasto ottaa käyttöön Kiekutietojärjestelmän - käyttöönottomalli tukemaan kehittämistyötä Taloushallinnon kevätseminaari 7. -8.6.2011 Seija Friman, kehittämispäällikkö, Valtiokonttori Valtio Expo,

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä. JUHTA neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo

Kansallinen palveluväylä. JUHTA neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Kansallinen palveluväylä JUHTA 28.2.2013 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Kansallisen palveluväylän yleiskuva Kansallinen palveluväylä on tiedonvälityskonsepti, jossa eri toimintaympäristöjen palveluiden

Lisätiedot

virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Ohry

virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Ohry virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Ohry 13.10.2015 virtu.fi -sähköiset palvelut lappilaisille Hankeaika: 1.9.2014 31.8.2017 Rahoitus: Saatu rahoitus 587

Lisätiedot