Tietohallinnon toimenpidesuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietohallinnon toimenpidesuunnitelma"

Transkriptio

1 Naantalin ja Raision kaupungit Tietohallinnon toimenpidesuunnitelma H/2015 Juha Riekkinen

2 Sisällys 1. Toimenpidesuunnitelman sisällöstä Perusinfrastruktuurihankkeet Naantalissa ja Raisiossa Tietohallinnon johtamisen työkalut kehitys Koko kaupunkia koskevat yhteiset kehityshankkeet Toimialakohtaiset kehityshankkeet (sosiaali ja terveystoimi) Toimialakohtaiset kehityshankkeet (tekninen toimi) Toimialakohtaiset kehityshankkeet (sivistystoimi) Toimenpidesuunnitelman toimeenpano ja seuranta... 10

3 1. Toimenpidesuunnitelman sisällöstä Tällä dokumentilla on tarkoitus tuoda havainnolliseksi tietohallinnan toiminnan suunnittelu tulevalle tarkastelujaksolle. toimenpidesuunnitelma koostuu valituista tai pakollisista kehityskohteista. Tätä dokumenttia tullaan päivittämään vähintään puolivuosittain. Toiminnan kohdentamista ja kärkihankkeita pyritään tuomaan esille mahdollisimman yksinkertaisessa muodossa. Kehittämiskohteet ryhmitellään seuraavasti: - Perusinfrastruktuurihankkeet - Tietohallintojohtamisen työkalut - Koko kaupunkia tai kaupunkeja koskevat kehityshankkeet - Toimialakohtaiset kehityshankkeet 2. Perusinfrastruktuurihankkeet Naantalissa ja Raisiossa Nämä hankkeet tai projektit ovat perinteistä tietotekniikkapalveluiden hyödyntämistä korostavia. Päätavoite on saavuttaa kaikessa tekemisessä selkeää hyötyä yhteistyöstä Naantalin ja Raision kaupunkien kesken, mitenkään seudullista yhteistyötä unohtamatta. Seudullisen yhteistyön merkitys on tarkastelujaksona selkeästi korostumassa, mikä näkyy myös näissä hankkeissa. 2.1 Palomuurien uusinta (2-5/2014) Molempien kaupunkien palomuurit, yhteensä 4kpl, ovat vaihtoiässä. Tässä yhteydessä kaupunkien palomuurit yhdistetään yhdeksi loogiseksi muuriksi (kaksi fyysistä) ja säännöstöjä yksinkertaistetaan ylläpitotyömäärän säästämiseksi tulevaisuudessa. Samalla siirrytään palveluna tuotettavaan palomuuripalveluun. 2.2 Konesalien yhdistäminen ja kapasiteettipalvelu (1-12/2014) Molempien kaupunkien konesalit ovat täydellisen uusimisen tarpeessa. Tässä yhteydessä konesalit yhdistetään ja siirretään Tieralle palveluna tuotettavaksi. Tieran konesali on reilusti laadukkaampi tiloiltaan kuin kaupunkien omat tilat. Samalla parannetaan mahdollisuuksia syvempään seutuyhteistyöhön. 2.3 AD:t yhteen (4-10/2014) Kaupungeilla on yhteensä 6 Active Directorya, joista neljässä on työasemien hallintaan käytettäviä ohjelmistoja. Yhdistämällä AD:t, säästetään sekä palvelinmäärissä että ohjelmistomäärissä ja samalla ylläpitotyön määrä vähenee. Yhteinen AD ei välttämättä tule olemaan ainoastaan Raision ja Naantalin vaan koko Turun seudun yhteinen AD, jossa Tiera toimii suunnittelijan ja toteuttajan roolissa. Tällä saadaan merkittäviä synergiaetuja esimerkiksi ohjelmistojakeluissa.

4 2.4 Sähköpostijärjestelmien päivitys ja yhdistäminen (4-12/2014) Siirtyminen uusimpaan järjestelmään siirtää molemmat kaupungit samalle toiminnan tasolle ja lisäksi mahdollistetaan muiden lisäarvopalveluiden parempi hyödyntäminen. Tämänkin palvelun tuottaminen on mahdollista hankkia Tieran toimesta palveluna Turun seudulle. 2.5 System Center tuoteperheen hyödyntäminen palvelutuotannossa (8/2014-6/2015) Ohjelmistojakeluiden automatisointi, ServiceDeskien yhtenäistäminen ja automatisoitujen valvontapalveluiden lisääminen on ollut ja on edelleen keskeinen tavoite kehitettäessä palvelutuotannon toimintaa. Tässä projektissa tavoitellaan merkittäviä hyötyjä kaupunkien tietoteknisen palvelutuotannon yhtenäistämisessä sekä seudullista yhteistyötä niin ohjelmistopakettien kuin ServiceDesk palveluidenkin osalta. 2.6 Etäneuvotteluratkaisun käyttöönotto (10/2014 4/2015) Projektin aloitus edellyttää toteutunutta Exchange-projektia. Hallinnon puolelta puuttuu molemmista kaupungeista videoneuvotteluohjelmisto. Tämän projektin lopputuloksena on käytössä yhteinen (parhaassa tapauksessa jopa seudullinen) videoneuvotteluohjelmisto. 2.7 Palvelutuotannon sisäisen raportoinnin kehittäminen (4-6/2015) Keskitytään erityisesti Service Managerin ja Configuration Managerin raportoinnin hyödyntämiseen ja sitä kautta sisäisten prosessien parantamiseen. 3. Tietohallinnon johtamisen työkalut kehitys Näillä projekteilla pyritään tasaisesti mutta varmasti tukemaan ja kehittämään toiminnan hallittavuutta sekä suunnitelmallisuutta. 3.1 Vuosikello -suunnittelu-, seuranta- ja ohjaustoimet (2-12/2014) Käyttöönotetaan toistuvissa rutiinitoimissa selkeä vuosikellomalli. Vuosikellomallin avulla viestitään paitsi tietohallinnon työntekijöille, niin myös toimialoille (hallintokunnille) säännönmukaisesti toistuvista toimenpiteistä tai prosesseista (esim. työasemien elinkaarimalli). 3.2 Päätöksenteon toimintamalli - esim. hankkeet/projektit (3-6/2014) Kehitetään toimintamallia, jolla tietohallintojohto ja kehitysyksiköt voivat paremmin kommunikoida toimialojen ja kaupunkien johdon kanssa. Tietohallinnolla on keskeinen rooli poikkihallinnollisena ja eri toimialojen tarpeet sekä intressit yhteen sovittavana toimijana (kokonaisarkkitehtuuri). Samassa yhteydessä olisi hyvä sopia tiedonkulkuun liittyvistä käytännöistä. Käytännön toimina voisi olla joko kaupunkien yhteinen ohjausryhmä tietohallinnolle tai tietohallintopäällikön säännönmukainen osallistuminen johtoryhmätoimintaan.

5 3.3 Organisointi - vastuut, työnjohto, prosessit, resursointi (8-12/2014) Tietohallinnon sisäisen toiminnan ja ennen kaikkea vastuiden selkiyttäminen edelleen on selkeä tavoite. Jatkossa tulemme todennäköisesti nykyistä enemmän toimimaan ns. kolmansien osapuolten kanssa, joten prosessien määrämuotoinen toimintamalli on entistäkin tärkeämpää. Jokaiselle tietohallinnon työntekijälle tulee olla selvää millaisin prosessein ja vastuin toimintaa tehdään. Samoin esimerkiksi toimialoilla työskentelevien pääkäyttäjine roolia on selkeytettävä. Sama koskee omistajuuden käsitettä. 3.4 Projektisalkkutoiminnan kehitys (6/2013 6/2015) Kehitetään intranettiin liitettyä projektisalkkumallia entistä läpinäkyvämpään malliin. Tavoitteena saada jatkuva näkyvyys projekteihin, niiden tilaan ja toteutumiseen ylipäätään. Samalla pyritään ohjaamaan organisaation tietoteknisiä projekteja selkeämmin hallittavaan suuntaan. Keskeinen malli on Ideasta/tarpeesta tuotantoon tyyppinen, selkeitä tarkistuspisteitä, priorisointia ja yhteistoimintaa korostava malli. Tähän liittyy lisäksi tietohallinnon ja toimialojen yhteinen roadmap-tyyppinen suunnittelu. 3.5 Sopimussalkku - toimittajien hallinta (10/2014-6/2015) Kun tietohallinnollinen toiminta jatkossa tulee väkisinkin entistä enemmän perustumaan laajempaan yhteistyöhön niin paikallisesti (Naantali-Raisio), seudullisesti kuin valtakunnallisestikin on tärkeää, että kaikkia toimintoja voidaan johdonmukaisesti hallita toimivalla mallilla. Toiminnat perustuvat pitkälti sopimuksille ja on tärkeää rakentaa toimintamalli, jota edellytämme kaikilta kanssamme tietoteknistä yhteistyötä tekeviltä tahoilta (seuranta, palvelutasojen toteuma, muutoshallinta). 3.6 Tietojärjestelmäkartta - arkkitehtuurin hallinta (1-9/2014) Molemmissa kaupungeissa on toiminnan monipuolisuudesta johtuen suhteellisen suuri määrä erilaisia järjestelmiä, joiden yhteen toimivuus jopa kaupungin sisällä on usein varsin heikko. Jotta jatkossa varmistetaan uusien epäjatkuvuuskohtien syntyminen, on erittäin tärkeää, että järjestelmiä ja niiden riippuvuussuhteita toisistaan pystytään havainnollisesti tarkastelemaan niin sisäisesti, kuin yhdessä toimittajien kanssa. 3.7 Tietoturvapolitiikka jalkautus (1-10/2014) Tietoturva ei nykyään ole mitenkään pelkästään teknistä turvaamista vaan enemmänkin toimijoiden tiedon käsittelyssä tapahtuvaa turvatekijöiden huomiointia. Tässä tarkoituksessa on ehdottoman tärkeää, että meillä on olemassa selkeä, helposti miellettävä toimintamalli tietoturvaaja tietosuojaa koskien. 3.8 Osaamisen hallinta (8/2014 6/2015) Tietohallinnosta on eläköitymässä merkittävä määrä työntekijöitä aikajanalla (Naantalissa 2/7 ja Raisiossa 2/7). Poistuvan osaamisen korvaaminen uusilla rekrytoinneilla ei ole mitenkään itsestään selvää. Lisäksi toimintaympäristömme kehittyy ja monimutkaistuu jatkuvalla tahdilla. Tämä kaikki tarkoittaa, että panostus kouluttautumiseen ja olemassa olevan osaamisen jalostamiseen on oltava jatkossa merkittävässä roolissa.

6 Samassa yhteydessä tarkastellaan loppukäyttäjien it-osaamisen kehittämistarvetta ja mahdollisuuksia. Suunnitellaan mahdollisuuksia koulutustarjonnan järjestämiseen sekä koulutustarpeiden systemaattiseen keräämiseen yhdessä HR-henkilöstön kanssa. 4. Koko kaupunkia koskevat yhteiset kehityshankkeet 4.1 Dokumenttien hallinta ja sähköinen arkistointi (4/2014 6/2015) Hajallaan, erilaisissa tallennuskohteissa, olevat dokumentit vaikeuttavat kaikkien työskentelyä. Tietoa on vaikea löytää ja versioiden hallintakin on nykyään mahdotonta, mikä johtaa usein epätietoisuuteen dokumenttien ajantasaisuudesta. Dokumenttien siirto organisaation sisällä perustuu pitkälti sähköpostiin, mikä on ratkaisuna kestämätön, sillä usein juuri se tärkeä dokumentti on jonkun sähköpostissa. Alustavaa tarvekartoitusta toteutettiin 2013 vuoden alkupuoliskolla. Määrittelyä on tarkoitus jatkaa keväällä Sähköisen asioinnin alustaratkaisut (2/2014 6/2015) Vaatimus sähköisen asioinnin lisäämiselle kasvaa koko ajan. Asiakas on usein nimenomaan kuntalainen tai lähialueen asukas. Uhkakuvana on, että kaupunki ottaa käyttöön suuren määrän täysin erillisiä toimiala- tai pahimmassa tapauksessa jopa palvelukohtaisia sähköisen palvelun alustoja. Tässä projektissa on tarkoitus selvittää valtakunnalliset ja toisaalta seudulliset hankkeet aiheeseen liittyen. 4.3 Palkkahallinnon järjestelmäuusinta (10/2013 3/2015) Palkkajärjestelmän toimittaja Aditro on ilmoittanut, että heidän Raisiolle aiemmin toimittama tuotteensa lakkaa ja tuote on päivitettävissä saman tuoteperheen laajempaan ratkaisuun. Tietohallinto osallistuu tähän hankkeeseen niin kokonaisuutta koordinoivana tahona (arkkitehtuuri) kuin perustietotekniikan järjestelyistä vastuullisena. Varsinaiset projektisuunnitelmat kulkevat substanssitoimintojen johdolla. Toimitusmalli tulee olemaan niin sanottu SaaS-palvelu, jossa siis varsinainen tietotekniikka on toimittajan tiloissa. 4.4 Käyttöoikeuksien hallinta ja kertakirjautumisjärjestelyt (1-6/2015) Käyttöoikeuksien kokonaisvaltainen hallinta on runsaasta järjestelmämäärästäkin johtuen vähintään haasteellista. Lisäksi on toiminnallisesti hankalaa kirjautua useaan järjestelmään erillisillä tunnuksilla. Käyttöoikeuksien hallinnassa siis pitäisi jollain aikajänteellä päästä yksilön tunnistamisesta käyttäjän roolin tunnistamiseen. Tässä projektissa kartoitetaan mahdollisuudet edetä asiassa seudullisesti. 4.6 Intranet-ratkaisun kehittäminen kohti sähköistä työpöytää (4/2014-6/2015) Päämääränä on saada vähennettyä sähköpostin käyttöä erilaisten tehtävänantojenvälineenä. Tehtävät ja niihin liittyvät toimintoketjut tulisi voida koostaa osaksi toimivaa työpöytää. Näin nopeutetaan ja järkeistetään kaikkien toimintaa. Edellytyksenä tämän toimivuudelle on riittävästi yhteensopivat järjestelmäratkaisut. Hanke sivuaa projektia 4.1.

7 5. Toimialakohtaiset kehityshankkeet (sosiaali- ja terveystoimi) Näissä hankkeissa on ainakin osittaisia päällekkäisyyksiä Naantalin ja Raision kaupunkien kesken mutta selkeää synergiaetua ei heti ole huomattavissa pääsääntöisesti eri järjestelmärakenteista johtuen. 5.1 Kotihoidon mobiilihanke (2013 6/2015) Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto, jonka avulla helpotetaan kotihoitoon liittyvien henkilöresurssien hallintaa ja toiminnan suunnittelua, jotta kotipalvelun henkilökunnalla jää enemmän aikaa asiakastyölle asiakkaan kotona. Kuntien Tiera on kartoittanut alueellisesti kotihoidon toiminnan prosessit ja mm. näiden perusteella kilpailuttanut toiminnanohjausjärjestelmän Kilpailutuksen voitti Fastroin Hilkka tuote. Raisiossa asia on sosiaalilautakunnan päätöksellä päätetty kilpailuttaa uudestaan vuoden 2014 aikana. 5.2 Kantapalvelut - earkisto ( ) Valtakunnallinen potilastietojärjestelmä, johon arkistoidaan potilastiedot myös pitkäaikaiseen säilytykseen. Potilastiedot arkistoidaan teknisesti yhtenevässä muodossa, mikä mahdollistaa tietojen siirrettävyyden järjestelmästä toiseen ja parantaa tietojen saatavuutta potilaan hoitoon osallistuvissa yksiköissä. earkiston ensimmäisen vaiheen käyttöönotto tapahtuu Raisiossa 05/ Vuosijulkaisu Terveys Effica (10/2013 4/2014) TerveysEffican päivitys ja palvelinympäristön uusimien. earkiston käyttöönotto edellyttää, että Efficaan on hankittu Vuosijulkaisu 2013 sekä earkisto -, lokitus -, kiellot ja informointi -sovellukset. Palvelin- ja tietokantahankinnat on tehty ja käyttöönotto on menossa. Vuosijulkaisu mahdollisti myös Effica Sähköisen laskutuksen käyttöönoton. 5.4 SosiaaliEffican päivitys ja uusi ajanvaraus (02-05/2014) SosiaaliEffica päivitetään versioon 9.3. Samassa yhteydessä päivittyy myös sosiaalitoimen ajanvarauskalenteri. 5.5 TerveysEffican raportointi (8/2014 2/2015) TerveysEffican Cognos-raportointi sovellus on käytännössä pakko uusia. Vanha Cognos toimii vain Windows XP -koneissa, joiden tuki loppuu 04/2014. Ohjelmasta on työlästä saada tarvittavia raportteja. Ennen hankintaa on selvitettävä ja kartoitettava mahdollisuudet kattavasti yhtenäiseen toimintatapaan kirjaamiseen liittyen - muutoin raporttien tuottama tieto ei ole käytännössä luettavaa. Selkeitä raporttitarpeita liittyy ainakin seuraaviin osa-alueisiin: käyntitiedot, hoitopäivät, jonotustiedot, lähetteiden käsittelyajat, hoidon tarpeen arviointi, diagnoosit, toimenpiteet, palkkiot, laskutustiedot, ostopalvelut jne.

8 6. Toimialakohtaiset kehityshankkeet (tekninen toimi) Näissä hankkeissa on selkeitä päällekkäisyyksiä Naantalin ja Raision kaupunkien kesken mutta selkeää synergiaetua ei heti ole huomattavissa pääsääntöisesti eri järjestelmärakenteista johtuen. 6.1 Järjestelmävastuut ja roolit (5/ /2014) Selvennetään teknisen viraston järjestelmille ja tiedoille omistajat sekä erilaiset käyttäjäroolit. Merkittävää on, että jokaisella järjestelmällä on yksiselitteinen omistaja. Omistajuudesta seuraa tietty vastuu, joka on sekin selvennettävä. Kokonaisvastuun lisäksi omistajuus voi olla järjestelmämoduuleihin liittyvää. Omistajuuden lisäksi määritellään kullekin järjestelmälle pääkäyttäjä sekä siihen liittyvät tehtävät ja vastuut. Edelleen käsitellään tiedon tuottajien ja hyödyntäjien roolit sekä kunkin roolin tehtävät, vastuut, tavoitteet ja varahenkilökäytännöt Dokumenttien hallinta pilotointia ja toteutusta (2/ /2014) Selvennetään pilotin kautta missä määrin intranettiä voidaan käyttää myös teknisen toimen dokumentinhallinta-alustana. On syytä huomata, että poikkeuksellisista dokumenteista johtuen tällä toimialalla saattaa olla syytä käyttää dokumenttien hallintaan tarkoitukseen nimenomaisesti suunniteltua tuotetta. Projektissa selvitetään ProjectWisen mahdollisuudet tästä näkökulmasta. Mahdollisuuksien mukaan tätä toteutettaisiin yhteistyössä Naantalin kanssa. 6.3 Keskitetty väestötietojen hallinta (3-4/2014) Väestötietojen hallinnointi ja siirto on liian henkilökeskeistä. Prosessi on erittäin haavoittuvainen ja toimintoihin osallistuvien tahojen roolitus osin epäselvää. MasterDatan määrittely on puutteellista. Korjataan prosessin puutteet ja roolitusten epäselvyydet. (vrt projekti 6.1) 6.4 Etäkäytön tehokkaampi hyödyntäminen (2-10/2014) Teknisellä sektorilla on paljon ihmisiä kentällä ja tällä hetkellä he saattavat printata karttoja tai ajaa kymmeniä kilometrejä asiakkaan ja konttorin välillä vain sen takia, että tarvittavaan tietoon ei pääse käsiksi siellä missä sitä tarvittaisiin (kentällä). Raisiossa on käynnistymässä pilotti yhdistelmästä ipad ja Facta, eli rakennuttajainsinöörillä on käytössään ipad ja siihen on asennettu VPN-yhteys, minkä avulla hän pääsee suoraan kentältä kiinni Factaan. Mikäli saadut kokemukset ovat positiivisia, toimintaa on tarkoitus laajentaa suuremmalle käyttäjämäärälle. 6.9 Vesihuollon siirtyminen Teklaan (2/ x/2014) Raision kaupunki tulee käyttämään jatkossa Tekla NIS -järjestelmää Turun Vesiliikelaitoksen Tekla NIS -ympäristössä vuokraamalla tarvittavat käyttöoikeudet Turun Vesiliikelaitokselta. Ensisijaisena tavoitteena on saada verkostotiedon ylläpitoon liittyvä

9 toiminnallisuus käyttöön sekä tarkastaa ja täydentää nykyistä verkostoaineistoa tarvittavin osin. Tekla NISiin tallennettua aineistoa on tarkoitus hyödyntää mm. erityyppiseen raportointiin (esimerkiksi oikean tason selvittäminen verkostopituuksien / -määrien osalta) sekä ominaisuudenhallinnan tukena (saneerausohjelmien laatiminen esim. materiaalin sekä iän perusteella) Lupapiste.fi käyttöönotto (2/ x/2014) Kuntalaisille tullaan jatkossa tarjoamaan mahdollisuutta jättää rakennuslupa sähköisesti ja täydentää sitä suoraan verkossa 24/7 periaatteella. Palvelu kattaa koko asiointiprosessin hankkeen päättymiseen asti. Tämä on osa isompaa kokonaisuutta, jolla pyritään helpottamaan kuntalaisten asiointia ja samalla hyödyntämään kunnan työntekijöiden resursseja tehokkaammin, koska tarvittava tieto löytyy myös ilman yhteydenottoa viranomaiseen. Raisio on yhtenä pilottikuntana mukana tässä ympäristöministeriön projektissa 7. Toimialakohtaiset kehityshankkeet (sivistystoimi) Hankkeissa on jonkinasteista päällekkäisyyttä Naantalin kanssa mutta aivan suoraa synergiaetua ei ainakaan kaikissa hankkeissa voida löytää. 7.1 Päivähoidon tuntiperustainen päivähoitomaksu (4/2014 5/2015) Lakiuudistus tuntiperustaisesta päivähoitomaksusta tulee näillä näkymin voimaan syksyllä Siihen mennessä selvitetään millä järjestelmällä tai järjestelmillä päivähoito tulee jatkossa toimimaan sekä kuinka päivähoitolasten läsnäolokirjaukset tullaan hoitamaan. Yhtenä selvityksen alla olevana asiana on mahdollisuus siirtyä sekä Naantalissa että Raisiossa nykyisistä järjestelmistä (ProConsona, Sosiaali-Effica) sivistystoimessa koulujen ja aamupäivä-iltapäiväkerhotoiminnan käytössä olevan multi-primuksen käyttöön. Primuksen Wilma-liittymään on jo olemassa mobiilisovellus, jolla läsnäolotiedon merkitseminen voitaisiin toteuttaa. Ohjelmassa on myös muita päivähoidon prosesseja tukevia toimintoja. 7.2 Oppimisalusta (3/2014 6/2015) Tutkitaan eri vaihtoehtoja. Yksi vaihtoehto on odottaa, että opetushallituksen Kansallisen koulutuspilven tarjoama alustaratkaisu on selvillä ja käyttöönotettavissa. 7.3 Sähköiset oppimateriaalit (5/2014 5/2015) Projektin tarvemäärittely on vielä kesken mutta selkeää lienee, että lähitulevaisuudessa tullaan enenevässä määrin siirtymään sähköisiin oppimateriaaleihin. Seuraavan lukuvuoden aikana tullaan ottamaan sähköisiä materiaaleja perinteisten rinnalle, mutta laajamittaisesta siirtymisestä ei voine vielä puhua.

10 7.4 Sähköiset yo-kirjoitukset (valtakunnallinen toteutushanke) Ensimmäiset sähköiset ylioppilaskirjoitukset pidetään aikaisintaan syksyllä Seurataan hankkeen kehittymistä ja osallistutetaan aihetta käsitteleviin alueellisiin ja valtakunnallisiin tilaisuuksiin. Mahdollisuuksien mukaan tehdään yhteistyötä paikallisesti ja alueellisesti. 7.5 Tabletit esiopetuksessa, perusopetuksessa, lukio-opetuksessa, kirjastossa (1/ /2014) Tableteilla pyritään hyödyntämään oppimisalustojen kautta valmiiksi laadittuja ja verkossa olevia oppimateriaaleja. Tavoitteena on löytää laitteelle ominaisia toimintamalleja ja laajentaa niiden käyttöä koulutyössä. Laitteet soveltuvat hyvin mm. Flipped Classroom opetukseen, jossa oppilaat tutustuvat opetettavaan asiaan ennen varsinaista oppituntia kotona videoiden tms. materiaalin ja ennakkotehtävien avulla. Oppitunnilla ei uutta asiaa opeteta yhteisesti, vaan oppilaat etenevät valmiiksi laadittuja oppipolkuja pitkin. Ensi vaiheessa jokaisessa koulurakennuksessa pitää olla puoli luokallista tablettilaitteita. Lukiossa laitteiden lisääntyminen tarkoittaa oppilaiden omien laitteiden kouluun tuomista. Tablettilaitteiden opetuskäytön tehokkaan sisäänajon edellytys on, että opettajat saavat laitteita käyttöönsä ja pääsevät tutustumaan niiden käyttöön. Kehitetään toimintamalli, jolla tablettilaitteiden käyttö on mahdollista aloittaa ja sitä on mahdollisuus laajentaa päiväkodeissa ja kouluissa. Selvitetään eri ratkaisuja sekä laaditaan riittävän selkeä hallintamalli käyttöönotolle ja ylläpidolle. 7.6 Laitekartoitus ja elinkaarimalli (3 12/2014) Kartoitetaan koulujen laitetilanne ja laaditaan hankinta- ja uusimisaikataulut koulukohtaisesti. Laaditaan elinkaarimallin (hallintokoneet 4v, opetuskoneet 6v) aikataulutus koulukohtaisesti. Selvitetään päiväkotien laitetilanne ja tarve peilattuna sekä henkilökunnan hallinnollisiin tarpeisiin että esiopetustarpeisiin. Hyödynnetään Molla-hankkeen kokemuksia tablettilaitteista. 7.7 Langattomat verkot kouluissa - erityistarpeet (8/2014 5/2015) Laaditaan nykytilakatsaus ja laajentumissuunnitelma. On huomioitava toteutuksessa koulujen erityistarpeet (käyttäjämäärä) 7.8 Office 2013 helpottamaan O365-tallennusta (6-12/2014) Päivitetään opetusverkon kaikissa tietokoneissa sekä opetushenkilöstön tietokoneissa Office-ohjelmistot versioon Tämä helpottaa olennaisesti tallentamista Officesovelluksista SharePoint-ympäristöihin (O365, intranet) Seinätön museo 2.0 valtakunnallinen (4/2014-) Suomen museoliitto kehittää museoiden käyttöön uutta mobiiliopastepalvelua, joka toimii kaikilla älypuhelimilla ja taulutietokoneilla ilman erillisten sovellusten lataamista. Uusi Seinätön museo 2.0 -palvelu mahdollistaa museoille helppokäyttöisten opastereittien toteuttamisen paitsi ulkoilmaan myös sisätiloihin.

11 Raision museotoimi on ollut hankkeessa mukana jo ns. ykkösvaiheessa. 2.0-versioon osallistuvat sekä Naantali että Raisio osallistumalla kevään ja syksyn 2014 aikana järjestettäviin aloituskoulutuksiin. Laajennetaan käyttöä museotoimen ulkopuolelle mm. opetus-, kirjasto- ja kulttuuritoimeen 8. Toimenpidesuunnitelman toimeenpano ja seuranta Toimenpidesuunnitelman toteutumisesta raportoidaan säännöllisesti IT-ohjausryhmälle, tietohallintopäällikölle ja tarvittaville muille osapuolille.

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 on osa laajempaa kunnille ja kuntayhtymille lähetettävää tietotekniikkakartoitusta. Kysely koskee kunnallisia perusopetuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4. Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä

Lisätiedot

Tietohallintostrategia

Tietohallintostrategia Naantalin ja Raision kaupungit Tietohallintostrategia 2014 2016 Juha Riekkinen 27.2.2014 Sisällys 1. Taustaa... 2 2. Tietohallinnon tehtävät Naantalissa ja Raisiossa... 2 3. Tietohallinnon nykytila arvio...

Lisätiedot

Kemin peruskoulut ja Lukio käyttävät Linux-järjestelmää. Antti Turunen ICT-asiantuntija

Kemin peruskoulut ja Lukio käyttävät Linux-järjestelmää. Antti Turunen ICT-asiantuntija Kemin peruskoulut ja Lukio käyttävät Linux-järjestelmää Antti Turunen ICT-asiantuntija Perustietoa Peruskouluja 6 Toimipisteitä 7 Lukio Oppilasmäärät Perusopetuksessa n.1900 oppilasta Lukiossa n. 470 opiskelijaa

Lisätiedot

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin 1 Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin Vaatimukset kuntien palveluille kasvavat Kunnat kohtaavat lähivuosina merkittäviä haasteita, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan uusia keinoja työn tuottavuuden

Lisätiedot

Seutuvaraamo-projektin tiivistelmä. Tampereen kaupunkiseudun digikokeilu

Seutuvaraamo-projektin tiivistelmä. Tampereen kaupunkiseudun digikokeilu Seutuvaraamo-projektin tiivistelmä Tampereen kaupunkiseudun digikokeilu Projektin suunnittelun aloitus Kesällä 2017 toteutetussa sivistystoimialan ja hyvinvointipalvelujen digitalisaatioselvityksessä nousi

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku Dialogisuutta sähköisillä palveluilla Kuka minä olen? Sähköisen asioinnin projektisuunnittelija Espoon kaupungilla 06/2009- Aikuisten sosiaalipalvelut 2 Työpajan ohjelma Espoo-tarina Sähköisen asioinnin

Lisätiedot

JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI

JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI 7.4.2014 JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI PVM LOPULLINEN MÄÄRÄAIKA PÄÄMÄÄRÄ SAAVUTETTU Joroisten sivistystoimi/ Perusopetus Joroisten perusopetus kokonaan yhtenäiskoulussa lukuvuoden 2015-2016 alussa

Lisätiedot

Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä

Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä Terveydenhuollon Atk-pa iva t 12. 13.5.2015 Tampere-talo Jukka Markkanen, Medbit Oy Jyrki Halttunen, Kuntien Tiera Oy Copyright

Lisätiedot

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo Digipäivä, Hallintoryhmä 25.8.2015 Sipoo NURMIJÄRVEN SÄHKÖINEN ASIOINTI 2 Tero Kulha Taustaa Sähköisestä arkistoinnista on puhuttu Nurmijärvellä kauan ja se ollut budjetissakin useampana vuonna. Nyt teema

Lisätiedot

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Luo / Muokkaa Lähetä Lausunnonantajat Yhteenveto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Sähköinen arkistoinnin palvelukokonaisuus Lausunnonantajia: 1 Puollatko

Lisätiedot

Talvitakkeja vai tietokoneita? Sosiaalialan tietoteknologiakartoitus

Talvitakkeja vai tietokoneita? Sosiaalialan tietoteknologiakartoitus Talvitakkeja vai tietokoneita? Sosiaalialan tietoteknologiakartoitus Maarit Laaksonen Projektipäällikkö, Tikesos-hanke TEKSTIVIESTIÄÄNESTYS Minkä asiakas- tai potilastietojärjestelmän käytöstä sinulla

Lisätiedot

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 < Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 ICT ympäristön yleiskuvaus Esityspohjien sisältö 1. ICT ympäristön yleiskuvauspohja: toimijat, henkilöstömäärät, budjetit 2. Tietohallinnon / ICT:n hallintomalli

Lisätiedot

Digikansalaiseksi Olarin lukiossa

Digikansalaiseksi Olarin lukiossa Digikansalaiseksi Olarin lukiossa Olarin lukion ipad-ryhmä 2015 Kuvat: Helmi Hytti Hyvä Olarin lukion 1. vuosikurssin opiskelija ja opiskelijan huoltaja Tieto- ja viestintätekniikka on olennainen osa nykylukiolaisen

Lisätiedot

TVT-opettajien info 14.11.2013

TVT-opettajien info 14.11.2013 Sivistys ja kulttuuripalvelut TVT-opettajien info 14.11.2013 Jarmo Laitinen ja Jaakko Järvenpää SISÄLTÖ SIVISTYS JA KULTTUURIPALVELUJEN ICT:N ORGANISOINTUMINEN SEUTU WLAN SIVISTYS JA KULTTUURIPALVELUJEN

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen strategia. Opla 48 10.05.2006

Varhaiskasvatuksen strategia. Opla 48 10.05.2006 Varhaiskasvatuksen strategia Opla 48 10.05.2006 Visio 2013 Lohjan varhaiskasvatus tarjoaa 2800 lapselle perheen tarpeisiin vastaavat alueelliset ja laadukkaat peruspalvelut. Palvelutoimintaa toteuttaa

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Tieran kuntayhteiset ratkaisut ja yhteistyö muutoksen mahdollistajana. Copyright Kuntien Tiera Oy 0

Tieran kuntayhteiset ratkaisut ja yhteistyö muutoksen mahdollistajana. Copyright Kuntien Tiera Oy 0 Tieran kuntayhteiset ratkaisut ja yhteistyö muutoksen mahdollistajana Copyright Kuntien Tiera Oy 0 Tiera lyhyesti Tiera on kuntatoimijoiden omistama osakeyhtiö, joka järjestää palveluita omistajilleen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Yhteisten palvelujen kartta Määrittely 0.91 Päiväys 6.5.2017 Tiivistelmä 6.5.2017 2 (8) Yhteentoimivuutta syntyy myös erityisesti yhteisiä palveluja kehittämällä

Lisätiedot

Esso-hankintayhteistyö ja Kaasohanke. ojanepi1

Esso-hankintayhteistyö ja Kaasohanke. ojanepi1 Esso-hankintayhteistyö ja Kaasohanke ojanepi1 Kaaso ja Esso Kaakkois-Suomen sosiaalitoimen tietoteknologiahankkeen =Kaaso Esiselvitys sosiaalitoimen tietojärjestelmän määrittelyyn ja valintamenettelyyn=esso.

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Loppuyhteenveto. Valtorin asiakaspäivä Toimitusjohtaja Kari Pessi

Loppuyhteenveto. Valtorin asiakaspäivä Toimitusjohtaja Kari Pessi Loppuyhteenveto Valtorin asiakaspäivä Toimitusjohtaja Kari Pessi Anna-Maija Karjalainen: Useiden ict-strategioiden yhdistäminen Sähköisestä asioinnista tulee tehdä ensisijainen asiointitapa. Digitalisointia

Lisätiedot

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI Hyvinvointipalveluita asiakkaan parhaaksi Hyvinvointipalvelujen järjestäminen on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä tehtävistä ellei jopa kaikkein tärkein. Onnistuminen tässä

Lisätiedot

Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka

Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka Kunnanhallitus 2.3.2015 50, liite 2 Kunnan johtoryhmä 18.11.2014 Tietohallinnon ohjausryhmä (Thor) 24.9.2014 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Mitä tietoturvallisuus on?...

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA JÄSENTUTKIMUS DIGITALISAATIOSTA 2015 SIHTEERI- JA HALLINTOTYÖN AMMATTILAISILLE UUSIMAA DIGITALISAATION MÄÄRITELMÄ Digitalisaatiolla tarkoitetaan digiteknologian hyödyntämistä

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

Helsingin väestö. Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6

Helsingin väestö. Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6 Helsingin väestö Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6 600 000 500 000 490 000 560 000 400 000 370 000 300 000 200 000 100 000 0 79 000 1900 1950 1990 2005 1 Käyttötalousosan menot toimialoittain

Lisätiedot

Palvelukatalogi liiketoiminnan tukena

Palvelukatalogi liiketoiminnan tukena Palvelukatalogi liiketoiminnan tukena itsmf risteily 10.2.2011, Eija Hallikainen DataCenter Finland Oy:n palvelutarjooma Korkean käytettävyyden energiatehokkaat konesalipalvelut Laadukkaat etä- ja lähitukipalvelut,

Lisätiedot

Susanna Syrjänen, Tiimiesimies Jaakko Marin, Service Consultant

Susanna Syrjänen, Tiimiesimies Jaakko Marin, Service Consultant Susanna Syrjänen, Tiimiesimies Jaakko Marin, Service Consultant Keravan kaupungin tietotekniikan palvelukeskus Henkilöstö: noin 30 hlö Asiakkaat: Järvenpään, Keravan ja Mäntsälän kunnat Työasemia: noin

Lisätiedot

Kuntien tietotekniikka 2013

Kuntien tietotekniikka 2013 Kuntien tietotekniikka 2013 Kuntien tietotekniikkakartoitus on Kuntaliiton tekemä selvitys kuntien ja kuntayhtymien tietotekniikasta ja tietohallinnasta. Kysely tuottaa vertailutietoa Kuntaliiton ja kuntien

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2013

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2013 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2013 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2013 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

Kotihoidon toiminnanohjaushanke

Kotihoidon toiminnanohjaushanke Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 154 14.8.2013 252 Kotihoidon toiminnanohjaushanke Asianro 777/05.05.00/2013 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta

Lisätiedot

SÄTKY SÄHKÖINEN KOTIHOITO ensikokemuksia ja ajatuksia käyttöönotosta

SÄTKY SÄHKÖINEN KOTIHOITO ensikokemuksia ja ajatuksia käyttöönotosta SÄTKY SÄHKÖINEN KOTIHOITO ensikokemuksia ja ajatuksia käyttöönotosta Hyvinvointiteknologiaohjaaja Mika Mitikka 28.11.2012 Me olemme Eksote Hoitajan näkökulma? Pertti Jarla SÄTKY sähköinen kotihoito SÄTKY

Lisätiedot

Factan ja KuntaNetin integraatio Lupapisteeseen. Road Show 2015

Factan ja KuntaNetin integraatio Lupapisteeseen. Road Show 2015 Factan ja KuntaNetin integraatio Lupapisteeseen Road Show 2015 CGI Group Inc. 2013 Factan ja KuntaNetin Lupapisteintegraatio Lupapiste on Ympäristöministeriön yhteistyössä Solita Oy:n kanssa toteuttama

Lisätiedot

SoTe tietojen toissijaisen käytön KA - ennakkotehtävä työpaja 1

SoTe tietojen toissijaisen käytön KA - ennakkotehtävä työpaja 1 SoTe tietojen toissijaisen käytön KA - ennakkotehtävä työpaja 1 Marjaana Siirala / 11.4.2017 Erityisasiantuntija Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Tekijän nimi / 20.5.2015 Kehityshankkeet Kuvaile yhdellä

Lisätiedot

Istekki Oy Projektikortti 1 (5) Kunta- ja maakuntapalvelut Petri Oinonen

Istekki Oy Projektikortti 1 (5) Kunta- ja maakuntapalvelut Petri Oinonen Projektikortti 1 (5) Istekin Projektikoodi (Istekin talousjärjestelmän koodi) Projektin nimi PR Kuopio Win10 käyttöönotto Päiväys Istekin Myyntisopimusnumero 2017/995 Omistaja asiakkaan puolella Jorma

Lisätiedot

Opetuksen ict -palveluverkko. Seudullinen ratkaisu?

Opetuksen ict -palveluverkko. Seudullinen ratkaisu? Opetuksen ict -palveluverkko Seudullinen ratkaisu? 1 Opetustoimialan visio Seudullisessa tieto- ja viestintätekniikan peruskäytön suunnitelmassa ( v. 2012) linjataan seudullisesta tavoitetilasta seuraavaa:

Lisätiedot

Lausunto Palvelut ja tiedot käytössä - Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia

Lausunto Palvelut ja tiedot käytössä - Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia JulkICT strategia Kotkan kaupunki Tietohallinto Asia: Lausunto Palvelut ja tiedot käytössä - Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012-2020 Viite: VM:n lausuntopyyntö VM 155:00/2011 1. Vastaajan

Lisätiedot

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen, THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari, Lahti 16.11.2016 Esityksen

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Tietohallinnon toimenpidesuunnitelma

Tietohallinnon toimenpidesuunnitelma Naantalin kaupunki Tietohallinnon toimenpidesuunnitelma 2017 2018 20.6.2017 Sisällys 1. Toimenpidesuunnitelman sisällöstä... 2 2. Perusinfrastruktuurihankkeet... 2 3. Tietohallinnon johtamisen työkalut

Lisätiedot

Medbit alueellisena toimijana Satakunnassa

Medbit alueellisena toimijana Satakunnassa Medbit alueellisena toimijana Satakunnassa Kuntainfo, 25.2.2015 Tuire Mikola Arvolupaus on Medbitin brändin lähtökohta ja ydin Miksi? Miten? Mitä? Miksi? Medbit on kokonaisvaltainen sote ICT-ratkaisujen

Lisätiedot

LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit

LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit 1/7 LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit 2/7 Sisällysluettelo Palveluiden hallinta- ja toimintamallit Aluepalveluyhtiö Jatkuva elinkaaren hallinta ja kehittäminen

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

Rohkeasti aikaansa edellä Jyväskylä. Digiagenda esitys. Syyskuu/2017

Rohkeasti aikaansa edellä Jyväskylä. Digiagenda esitys. Syyskuu/2017 Rohkeasti aikaansa edellä Jyväskylä Digiagenda esitys Syyskuu/2017 18.9.2017 Mitä digitalisaatio ja digitalisointi on? Digitalisaatio on ennen kaikkea muutosjohtajuutta, jossa johdon osallistuminen ja

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2015 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96. Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1. 96 Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96. Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1. 96 Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1 1909/07.01.00/2015 Kaupunginhallitus 189 25.5.2015 96 Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta Valmistelijat / lisätiedot: Juha Kalander,

Lisätiedot

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna ja ITIL palveluiden kehittämisessä Case PRH Timo Junnonen Esityksen sisältö: 1. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) 2. PRH tietohallinto (PIT projekti)

Lisätiedot

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt. Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.fi Avoimen tuotteenhallinta Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta?

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

Museo 2015 tavoitteet, organisointi ja museoyhteistyö. Elina Anttila

Museo 2015 tavoitteet, organisointi ja museoyhteistyö. Elina Anttila Museo 2015 tavoitteet, organisointi ja museoyhteistyö Elina Anttila 14.2.2012 Elina Anttila museo 2015 Mitä museo 2015 on? Museoiden yhteishanke, jossa kartoitetaan museoiden kokoelmahallinnan prosesseja,

Lisätiedot

Integral Reactive PALVELUKUVAUS

Integral Reactive PALVELUKUVAUS 2016 Integral Reactive PALVELUKUVAUS Helpdesk 09 4247 5858 PALVELUKUVAUS, INTEGRAL PROACTIVE 1 (6) Sisällys 1 YLEISTÄ... 2 2 PALVELUN SISÄLTÖ... 2 3 PALVELUN TOTEUTTAMINEN... 2 3.1 Palvelupyyntöjen vastaanottaminen...

Lisätiedot

earkiston TUOTANTOPILOTIN KOKEMUKSET

earkiston TUOTANTOPILOTIN KOKEMUKSET earkiston TUOTANTOPILOTIN KOKEMUKSET Pauli Kuosmanen Asiantuntijalääkäri Kuopion kaupunki Tietohallinto pauli.kuosmanen@kuopio.fi 15.5.2012 Terveydenhuollon Atk-päivät 1 TAUSTA KArkisto projekti 2008-2009

Lisätiedot

Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen. Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn

Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen. Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn Sähköinen asiakirjahallinta Sähköinen työpöytä Dokumenttienhallinta (kuvatut käsittelyprosessit) Asiahallinta Sähköinen arkisto

Lisätiedot

THINKING PORTFOLIO ASIAKASHAASTATTELU FINAVIA COPYRIGHT THINKING PORTFOLIO. Kuva: Finavia

THINKING PORTFOLIO ASIAKASHAASTATTELU FINAVIA COPYRIGHT THINKING PORTFOLIO. Kuva: Finavia THINKING PORTFOLIO ASIAKASHAASTATTELU FINAVIA COPYRIGHT THINKING PORTFOLIO Case: Finavia sovellussalkku Tavoite sovellusten hallinnan helpottamiseksi ja raportoimiseksi on saavutettu Finavian tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Liikeidea. Etunimi Sukunimi

Liikeidea. Etunimi Sukunimi Liikeidea Funidata Oy on perustettu maaliskuussa 2016 Tampereen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisen Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi OTM-hankkeen

Lisätiedot

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä Turun kaupungin tietohallintostrategia 2017 2021 Tiivistelmä Tietohallintostrategian tavoitteet ja linjaukset Tietohallintostrategian tavoitteet 1. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. 6. Vauhditamme

Lisätiedot

- Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen

- Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut Terveydenhuollon ATK-päivät 26. - 27.5.1 997 Lahti, Kauppahotelli Grand - Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen Telecom Finland Tietojenhallinta Intranetin ja Internetin

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Visio etaitoa kalastamassa tietoa ja taitoa hyvillä toimintamalleilla, verkoilla ja välineillä Rohkeus

Lisätiedot

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Janne Kangasluoma / Chief Enterprise Architect, Ilmarinen Teemu O. Virtanen / Director, Information Logistics, Digia 2013 IBM Corporation HUOLEHDIMME NOIN 900 000

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Tilanne tänään > Odotukset toimittajille Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamalli VIP

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen 26.1.2014 Joulukuussa 2013 toteutetun kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen hyödyntämistä ja tietohallintoa koskeva kysely Tomi Dahlberg Karri Vainio Sisältö 1. Kysely, sen toteutus,

Lisätiedot

SharePoint-pohjaisten Intranet- ja Internettoteutusten. Juha Anttila. SharePoint HPR Twitter: #sphpr. Copyright 2014 IITC.

SharePoint-pohjaisten Intranet- ja Internettoteutusten. Juha Anttila. SharePoint HPR Twitter: #sphpr. Copyright 2014 IITC. SharePoint-pohjaisten Intranet- ja Internettoteutusten parhaat käytännöt SharePoint HPR 7.5.2014 Twitter: #sphpr 1 SharePoint-pohjaisten Intranet- ja Internet-toteutusten parhaat käytännöt Miten Intranet-

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki

Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki Loppuraportti: ICT ympäristön yleiskuvaus ja kehitystarpeet Tampereen kaupunkiseudun 9 kuntaa (Hämeenkyrö, Kangasala,

Lisätiedot

Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus. Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Rami Nurmi

Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus. Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Rami Nurmi Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Rami Nurmi Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus 1. Tampereen seutukunta 2. Volyymit 3. Miksi hankkia yhdessä 4. Seudullinen tietohallintoyhteistyö

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Tietoturvallinen käyttöympäristö hyvinvointidatalle

Tietoturvallinen käyttöympäristö hyvinvointidatalle Tietoturvallinen käyttöympäristö hyvinvointidatalle Inka Rautiainen Biopankit, terveysalan rekisterit ja datan käyttöympäristöt - seminaari 23.10.2017 Tilastokeskuksen FIONAetäkäyttöjärjestelmä Tietoturvallinen

Lisätiedot

Katsaus koulujen tekniikkahankintoihin mitä hankitaan, miksi hankitaan ja kuka päättää mitä hankitaan? MKKO HORILA

Katsaus koulujen tekniikkahankintoihin mitä hankitaan, miksi hankitaan ja kuka päättää mitä hankitaan? MKKO HORILA Katsaus koulujen tekniikkahankintoihin mitä hankitaan, miksi hankitaan ja kuka päättää mitä hankitaan? MKKO HORILA Harjoittelukoulujen TVT-strategian visio Harjoittelukoulut ovat asiantuntija- ja edelläkävijäyhteisöjä

Lisätiedot

Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista?

Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista? Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista? Finanssineuvos Katju Holkeri, Valtiovarainministeriö 24.11.2010 Kaikilla kansalaisilla tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet

Lisätiedot

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus)

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) 1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) Olette pomosi kanssa tarkastaneet asiakkaan tekemän ja sinun korjaaman suunnitelman ja tehneet oman versionsa siitä. Noudata siis tätä tekemäänne uutta

Lisätiedot

Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana

Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana Asiakirjahallinnasta tietojen hallintaan, seminaari 4.10.2012/ Katariina Ryhänen, Kuntien Tiera Oy Sisältö: 1. Kuntien Tiera Oy:n yleisesittely 2.

Lisätiedot

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta 2017-2021 31.3.2017 Digi arkeen neuvottelukunta Marjukka Saarijärvi Julkisen hallinnon ICT-osasto Julkisen sektorin palvelukehityksen lähtökohdaksi

Lisätiedot

(Acerin) Windows 8 tabletti henkilöstön työkäytössä Koonnut Hanna Frilander, Mobiilit ohjaajat hanke 9.1.2014

(Acerin) Windows 8 tabletti henkilöstön työkäytössä Koonnut Hanna Frilander, Mobiilit ohjaajat hanke 9.1.2014 (Acerin) Windows 8 tabletti henkilöstön työkäytössä Koonnut Hanna Frilander, Mobiilit ohjaajat hanke 9.1.2014 Tähän dokumenttiin on koottu kokemuksia Acer Iconia W511 NT.L0NED.001 tabletin käytöstä henkilöstön

Lisätiedot

Raportoinnin hyödyntäminen ja tiedon tuottamisen tulevaisuus Kimmo Järvinen

Raportoinnin hyödyntäminen ja tiedon tuottamisen tulevaisuus Kimmo Järvinen Raportoinnin hyödyntäminen ja tiedon tuottamisen tulevaisuus Kimmo Järvinen Kiekun raportointi Kieku-raportointi, missä mennään ja mihin mennään? - Kehittämisen viitekehys Roolit Suhde muuhun kehittämiseen

Lisätiedot

Tietohallintostrategia

Tietohallintostrategia Naantalin kaupunki Tietohallintostrategia 2017-2021 Juha Riekkinen 23.8.2017 Sisällys 1. Taustaa... 2 2. Tietohallintotoiminnan strategiset painopistealueet 2017 2021... 3 3. Tietohallinnon tehtävät Naantalissa...

Lisätiedot

Mikkelin sähköisen asioinnin alusta - päätöksenteko. Kalle Launiala / ProtonIT Oy kalle.launiala@protonit.net +358 44 5575665

Mikkelin sähköisen asioinnin alusta - päätöksenteko. Kalle Launiala / ProtonIT Oy kalle.launiala@protonit.net +358 44 5575665 Mikkelin sähköisen asioinnin alusta - päätöksenteko Kalle Launiala / ProtonIT Oy kalle.launiala@protonit.net +358 44 5575665 Esityksen osat Hankemallista jatkuvaan ylläpitoon Etenemisehdotus sidosryhmien

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä. 1. vaiheen toiminnallisuudet

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä. 1. vaiheen toiminnallisuudet Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä 1. vaiheen toiminnallisuudet Järjestelmän käyttäjät Olen Palveluntuottaja Olen Palvelun järjestämisestä vastaava Olen Asiakas Olen Palvelun myöntäjä Copyright Kuntien

Lisätiedot

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet...

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet... 1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet... 1 1.1 Yhteiset tavoitteet... 1 1.2 Peruskoulun tavoitteet... 1 1.3 Lukion tavoitteet... 1 1.4 Aikuislukion tavoitteet... 2 2 Tvt-projektit...

Lisätiedot

KOHTI UUTTA OPPIMISTA - VANTAAN TABLETTI-HANKINTA JA SEN HYÖDYNTÄMINEN OPPIMISESSA

KOHTI UUTTA OPPIMISTA - VANTAAN TABLETTI-HANKINTA JA SEN HYÖDYNTÄMINEN OPPIMISESSA KOHTI UUTTA OPPIMISTA - VANTAAN TABLETTI-HANKINTA JA SEN HYÖDYNTÄMINEN OPPIMISESSA Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo & kehittämispäällikkö Paula Järnefelt Tulevaisuuden koulu 16.4.2015 Tällä hetkellä Vantaalla

Lisätiedot

TIETOTURVAA TOTEUTTAMASSA

TIETOTURVAA TOTEUTTAMASSA TIETOTURVAA TOTEUTTAMASSA Ari Andreasson Juha Koivisto TIETOTURVAA TOTEUTTAMASSA TIETOSANOMA Tekijät ja Tietosanoma Oy ISBN 978-951-885-334-6 KL 61.7 Tietosanoma Oy Bulevardi 19 C 00120 Helsinki 09 694

Lisätiedot

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset FuturaPlan Järjestelmävaatimukset 25.1.2017 2.2 Hermiankatu 8 D tel. +358 3 359 9600 VAT FI05997751 33720 Tampere fax. +358 3 359 9660 www.dbmanager.fi i Versiot Versio Päivämäärä Tekijä Kommentit 1.0

Lisätiedot

Suomi.fi-palvelutietovaranto

Suomi.fi-palvelutietovaranto Suomi.fi-palvelutietovaranto Kaikki oleellinen julkishallinnon palveluista yhdessä paikassa PTV:n perusteet ja hyödyt -tiivistetty tietopaketti 29.11.2017 Esimerkkejä Suomi.fi-palvelutietovaranto on yksi

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Porin kaupungin tietohallinnon uudistus

Porin kaupungin tietohallinnon uudistus Kilpailutyö Porin kaupungin tietohallinnon uudistus Ryhmä numero 17 Ehdotus toimintamallista, miten Porin kaupunkikonsernin tietohallinto tulisi uudelleenorganisoida siten, että se voi parhaalla mahdollisella

Lisätiedot

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Tietohallinto päiväys 13.03.2014 1 Yhteenveto Kotkan ja Haminan tietohallintoyksiköt vastaavat

Lisätiedot

KA-opit hyötykäyttöön. Kokonaisarkkitehtuuri toiminnan muutosvoimana Kangasniemen kunnassa

KA-opit hyötykäyttöön. Kokonaisarkkitehtuuri toiminnan muutosvoimana Kangasniemen kunnassa KA-opit hyötykäyttöön Kokonaisarkkitehtuuri toiminnan muutosvoimana Kangasniemen kunnassa Lähtötilanne - Täysin hajautettu tietohallinto, jossa toimialoilla omat IT-tukihenkilöt, yksi ATKsuunnittelija

Lisätiedot

Facta Mukana mobiiliratkaisu: Rakentamisen aikaiset katselmukset. Road Show 2015

Facta Mukana mobiiliratkaisu: Rakentamisen aikaiset katselmukset. Road Show 2015 Facta mobiiliratkaisu: Rakentamisen aikaiset katselmukset Road Show 2015 CGI Group Inc. 2014 Mobiiliratkaisut mobiilialusta Tuoteportfolio HR Kolibri Rondo Mobilog - Työnohjaus Facta AVL mobiilialusta

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Hajautettu tietokanta. Hajautuksen hyötyjä

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Hajautettu tietokanta. Hajautuksen hyötyjä Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Hajautettu tietokanta Hajautettu tietokanta Jokainen hajautettu tietokanta muodostaa oman kokonaisuutensa Loogisesti yhtenäinen data on hajautettu tietokantoihin (eri

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa Mobiili- kotihoito Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1.10.13-30.9.14 Tieran Mobiili kotihoito Tiera on kuntatoimijoiden omistama valtakunnallinen yhteistyöverkosto Tiera

Lisätiedot

SeutuICT -strategian periaate- ja aiesopimus

SeutuICT -strategian periaate- ja aiesopimus SeutuICT -strategian periaate- ja aiesopimus Näiden periaatteiden piirissä ovat Kaarinan, Liedon, Naantalin, Paimion, Raision ja Turun kuntien ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ICT-vastuualueet ja

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta eluvat, alueellinen työseminaari III 12.6.2015 Oulu, Scandic Oulu Ylitarkastaja Tarja Koskimäki Toiminta-ajatus Opetusministeriön hallinnonalan

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunnan digitalisointi projekti. Erityisasiantuntija Elisa Kettunen

Tulevaisuuden kunnan digitalisointi projekti. Erityisasiantuntija Elisa Kettunen Tulevaisuuden kunnan digitalisointi 2018-2019 -projekti Erityisasiantuntija Elisa Kettunen Lähtöasetelma: kuntien tietohallinnon ruuhkavuodet Kuntien tietohallinnon resurssit vähenevät samaan aikaan kun

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tietojärjestelmät

Sosiaalihuollon tietojärjestelmät Sosiaalihuollon tietojärjestelmät Tulevaisuudessa osa Kantapalveluita Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyt sosiaalihuollon valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut rakennetaan ja otetaan

Lisätiedot

Pihlavan koulun tietostrategia 2008

Pihlavan koulun tietostrategia 2008 Pihlavan koulun tietostrategia 2008 1 PIHLAVAN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2008 Pihlavan koulussa on toukokuussa 2008 1-6 luokan oppilaita 185 sekä yksi esiopetusluokka. VISIO: Yhtenäinen ja toimiva informaatioteknologia

Lisätiedot

SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015 2017

SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015 2017 SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015 2017 Toimialojen listaukset olemassa olevista ja kehitettävistä sähköisistä palveluista on koottu liitteeseen 1. Toimialojen valmistelun pohjalta IT-johtoryhmä

Lisätiedot