2_09LMU.fm Page 1 Friday, February 27, :20 PM 2/2009. Sisältö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2_09LMU.fm Page 1 Friday, February 27, 2009 1:20 PM 2/2009. Sisältö"

Transkriptio

1 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 11 Korkeimman oikeuden valitusluvat 15 2_09LMU.fm Page 1 Friday, February 27, :20 PM 2/2009 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 8 Korkein hallinto-oikeus 10 KKO:N VALITUSLUVAT 15

2 2_09LMU.fm Page 2 Friday, February 27, :20 PM Momentti 2/2009 Tämän liitteen ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen Lakimiesliitto ja Suomen Asianajajaliitto. Liitteen on toimittanut Talentumin Suomen Laki -toimitus. Momenttiin on koottu yhteenveto tärkeimmistä lainsäädäntötoimista ja oikeustapauksista. VAHVISTETUT LAIT Laki viranomaisten sineteistä ja leimoista (19/2009) HE 94/2008 vp HaVM 24/2008 vp Laki tulee voimaan Laissa määritellään ne ylemmät viranomaiset, joiden tulee käyttää sineteissään ja leimoissaan Suomen vaakunan tunnuskuvaa. Muut viranomaiset voivat käyttää Suomen vaakunan sijaan muitakin tunnuskuvia. Lailla korvataan virastojen sineteistä annettu valtioneuvoston päätös (185/1985). Laki Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta (26/2009) HE 190/2008 vp HaVM 25/2008 vp Laki tuli voimaan Lailla pannaan täytäntöön Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehty neuvoston puitepäätös ja annetaan säännökset puitepäätöksen soveltamisesta. Lailla säädetään puitepäätöksen säännökset Suomessa lakina noudatettaviksi ja annetaan eräitä tarkentavia säännöksiä. Laki sisältää tietojen ja tiedustelutietojen määritelmät. Toimivaltaisia lainvalvontaviranomaisia ovat poliisi, tullilaitos ja rajavartiolaitos. Laki sisältää säännökset tietojen ja tiedustelutietojen luovuttamisesta pyynnöstä tai oma-aloitteisesti sekä tietojen luovuttamista koskevista kieltäytymisperusteista. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta (46/2009) HE 105/2008 vp StVM 35/2008 vp Laki tuli voimaan Lakia täydennetään eräillä erityisesti terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin talletettavia tietoja ja näiden tietojen luovuttamista koskevilla säännöksillä. Julkiseen tietopalveluun sisällytetään tiedot terveydenhuollon ammattihenkilön nimestä, rekisteröintinumerosta ja syntymävuodesta sekä tieto ammattihenkilön ammattipätevyydestä. Lisäksi lääkemääräyksen antajan yksilöivästä tunnuksesta ja sen käytöstä säädetään lailla. Lisäksi säädetään kaikille terveydenhuollon ammattihenkilöille annettavasta, terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin merkittävästä teknisestä tunnisteesta, rekisteröintinumerosta. Rekisteröintinumeroa tarvitaan muun muassa sähköiseen asiointiin liittyvässä terveydenhuollon ammattihenkilöiden varmentamisessa. Lakiin otetaan lisäksi säännökset, joiden perusteella keskusrekisteriin voidaan tallettaa eräitä lääketieteen, hammaslääketieteen ja farmasian opiskelijoita koskevia tietoja. Laki lääkärin hyväksymisestä merimieslääkäriksi (47/2009) ja laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24a :n muuttamisesta (48/2009) HE 168/2008 vp StVM 36/2008 vp Lait tulivat voimaan Lääkärin hyväksymistä merimieslääkäriksi koskevat asetustasoiset säännökset siirretään lain tasolle perustuslain edellyttämällä tavalla. Oikeuden toimia merimieslääkärinä myöntää aloittava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Merenkulkulaitoksen sijasta. Oikeus voidaan myöntää laillistetulle lääkärille, jolle on Suomessa myönnetty oikeus harjoittaa lääkärin ammattia itsenäisesti laillistettuna ammattihenkilönä ja joka on Suomessa suorittanut merimieslääkäreille tarkoitetun koulutuksen. Oikeus toimia merimieslääkärinä myönnetään toistaiseksi, eikä sitä sidota enää viiden vuoden määräaikaan. Merimieslääkärillä on velvollisuus suorittaa ammatillista täydennyskoulutusta riittävästi, kuitenkin vähintään viiden vuoden välein. Oikeutta toimia merimieslääkärinä ei myönnetä nimettyyn toimipaikkaan. Merimieslääkärioikeudet saanut lääkäri voi toimia sekä yksityisellä että julkisella sektorilla eri toimipaikoissa. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto pitää saatavilla luetteloa terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin merkityistä merimieslääkäreistä. Tämän vuoksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettua lakia muutetaan. Laki yhdenvertaisuuslain 2 :n muuttamisesta HE 82/2008 vp TyVM 13/2008 vp Laki tuli voimaan Etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän kielto laajennetaan osittain koskemaan yksityishenkilöiden välisiä suhteita, kun kysymys on yleisesti saatavilla olevien asuntojen, muun irtaimen tai kiinteän omaisuuden taikka palvelujen tarjoamisesta yleisölle. Yksityis- ja perhe-elämän piiriin kuuluvat oikeustoimet jäävät kuitenkin edelleen lain soveltamisalan ulkopuolelle. HALLITUKSEN ESITYKSET Esitys (HE 231/2008 vp) Vietnamin kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsää- 2

3 2_09LMU.fm Page 3 Friday, February 27, :20 PM dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi helmikuussa 2008 sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta Suomen ja Vietnamin välillä tehdyn sopimuksen. Sopimuksella halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä. Sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännöissään sopimuksen voimaantulolle asetetut vaatimukset. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin sopimus tulee voimaan. Esitys (HE 233/2008 vp) laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä. Lisäksi muutettaisiin oikeudenkäymiskaarta, hallintolainkäyttölakia, ulosottokaarta ja tuloverolakia. Laeilla säädettäisiin uusista oikeussuojakeinoista, joita asianosainen voisi käyttää oikeudenkäynnin viivästymisen estämiseksi tai hyvittämiseksi. Esityksen tavoitteena on parantaa asianosaisten oikeusturvaa sekä panna täytäntöön Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksesta ja ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännöstä aiheutuvat velvoitteet. Ihmisoikeussopimuksen mukaan jokaisella on oikeus oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa. Lisäksi jokaisella on oltava käytettävissään tehokas oikeussuojakeino kansallisen viranomaisen edessä oikeudenkäynnin viivästymistä vastaan. Viivästymistä ennalta estävänä keinona otettaisiin käräjäoikeuksissa käyttöön asian kiireelliseksi määrääminen. Kiireelliseksi määräämisen edellytyksistä, menettelystä siinä ja määräyksen vaikutuksista säädettäisiin oikeudenkäymiskaaressa. Käräjäoikeus voisi asianosaisen vaatimuksesta poikkeuksellisesti päättää, että asia määrätään kiireelliseksi, jos asian käsittelemiselle ennen muita asioita on erityisen painava syy. Jälkikäteisenä keinona asianosaisella olisi oikeus saada valtion varoista kohtuullinen hyvitys, jos oikeudenkäynti viivästyy yleisissä tuomioistuimissa. Oikeudenkäynnin viivästymisen arviointi ja hyvityksen määrä vastaisivat Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytäntöä. Hyvityksen määräisi pääasiaa käsittelevä tuomioistuin. Valtion puhevaltaa käyttäisi virallinen syyttäjä tai oikeusministeriö. Hyvitystä ei voitaisi ulosmitata ja se olisi verovapaa. Lisäksi ehdotetaan mahdollisuutta lieventää hallinnollista taloudellista seuraamusta asian käsittelyn viivästymisen vuoksi. Toimivalta kuuluisi asiaa käsittelevälle tuomioistuimelle tai muulle lainkäyttöelimelle. Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2010 alussa. Esitys (HE 234/2008 vp) laiksi passilain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Passilakiin ehdotetaan tehtäväksi ne lainsäädännölliset muutokset, joita sormenjälkien käyttöönotto passeissa edellyttää. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettua lakia, ulkomaalaislakia ja ulkomaalaisrekisteristä annettua lakia. Laeilla on tarkoitus säätää muun muassa passin teknisestä osasta, sormenjälkien ottamisesta ja niiden lukemisesta sekä sormenjälkien rekisteröinnistä ja sormenjälkitiedon käyttämisestä, luovuttamisesta sekä suojaamisesta. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi löytötavaralakia. Kyseessä on toisen biometrisen tunnisteen käyttöönotto Suomen kansallisissa passeissa ja muissa matkustusasiakirjoissa. Ensimmäinen biometrinen tunniste, digitaalinen kasvokuva, otettiin Suomessa käyttöön passilailla vuonna 2006, josta lähtien passeissa on ollut myös koneellisesti luettava tekninen osa eli siru. Biometristen tunnisteiden käyttöönottoa passeissa edellyttää Euroopan unionin neuvoston asetus jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista. Sormenjäljet talletettaisiin hakijalta neuvoston asetuksen mukaisesti passeihin ja muihin matkustusasiakirjoihin, joissa on siru. Tavallisen henkilökohtaisen passin lisäksi sormenjäljet talletettaisiin myös diplomaattipassiin ja virkapassiin sekä ulkomaalaiselle myönnettäviin matkustusasiakirjoihin eli muukalaispassiin ja pakolaisen matkustusasiakirjaan. Passin siruun talletettuja sormenjälkiä saisi lukea vain passin myöntävä viranomainen sekä poliisi- ja rajatarkastusviranomainen silloin, kun se on tarpeen henkilön tunnistamiseksi tai asiakirjan aitouden todentamiseksi passin hakemiseen ja matkustusoikeuden toteamiseen liittyvissä toiminnoissa. Poliisilla olisi lisäksi oikeus passin sirun sormenjälkien lukemiseen aina silloin, kun sillä on laissa säädetty oikeus varmentaa henkilön henkilöllisyys. Sormenjäljet otettaisiin myös hakijalta, joka hakee sellaista passia tai matkustusasiakirjaa, jossa ei ole sirua, eli väliaikaisia passeja, väliaikaista muukalaispassia tai merimiespassia. Tavallisen passin, väliaikaisten passien, diplomaattija virkapassin sekä merimiespassin hakijan sormenjäljet talletettaisiin poliisin hallintoasiain tietojärjestelmään. Vastaavasti muukalaispassin, väliaikaisen muukalaispassin ja pakolaisen matkustusasiakirjan hakijan sormenjäljet talletettaisiin Maahanmuuttoviraston ylläpitämään ulkomaalaisrekisteriin. Esityksessä ehdotetaan, että rekisteriin talletettuja passinhakijan sormenjälkitietoja voitaisiin käyttää henkilön henkilöllisyyden varmistamiseksi silloin, kun käyttötarve liittyy passinhakijan tunnistamiseen henkilön hakiessa passia tai passinhaltijan tunnistamiseen tilanteessa, jossa viranomaisella on henkilön matkustusoikeuteen, maastalähtöön ja maahantuloon liittyvä oikeus tarkastaa henkilön henkilöllisyys ja esitetyn asiakirjan aitous. Hakijalta otettua ja rekisteriin talletettua sormenjälkeä voitaisiin käyttää myös haetun asiakirjan valmistamiseksi. Sen lisäksi ehdotetaan, että poliisille säädettäisiin laajempi oikeus käyttää sormenjälkitietoja henkilöllisyyden selvittämiseksi myös muussa toimenkuvaansa liittyvässä henkilöllisyyden selvittämisessä. Rekisteröityjä passin sormenjälkitietoja voitaisiin käyttää esimerkiksi vainajien tai tuntemattomien uhrien tunnistamiseksi tai henkilön henkilöllisyyden selvittämiseksi esimerkiksi kuulustelutilanteessa. Momentti 3 Momentti 2/2009

4 2_09LMU.fm Page 4 Friday, February 27, :20 PM Passilain luettavuutta muun muassa passin sisältämän teknisen osan ja biometristen tunnisteiden osalta ehdotetaan parannettavaksi muutamilla rakenteellisilla muutoksilla. Lisäksi esitetään tehtäväksi muita pienempiä muutoksia passilakiin. Lait ehdotetaan tulevaksi voimaan keväällä Esitys (HE 235/2008 vp) laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Finanssivalvonnasta annettua lakia luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten, rahoitus- ja vakuutusryhmittymien omistusyhteisöjen ja vakuutusyhtiöiden omistajavalvontaa koskevan direktiivin täytäntöönpanemiseksi. Luottolaitostoiminnasta annetussa laissa, sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa ja vakuutusyhtiölaissa sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa olevat säännökset Finanssivalvonnan oikeudesta kieltää omistajan epäsopivuuden perusteella omistusosuuden hankinta luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä, vakuutusyhtiössä ja rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä ehdotetaan siirrettäväksi Finanssivalvonnasta annettuun lakiin. Samalla niitä perusteita, joilla Finanssivalvonta voi kieltää omistusosuuden hankinnan, täsmennettäisiin direktiivin edellyttämällä tavalla. Finanssivalvonta saisi arvioida omistajan sopivuutta ainoastaan laissa erikseen säädetyillä perusteilla. Näitä perusteita olisivat omistajan maine, omistajan taloudellisen aseman riittävyys, johdon luotettavuuden tai muiden toimilupaedellytysten vaarantuminen kohdeyrityksessä, kohdeyrityksen valvonnan ja siihen liittyvän viranomaisten tietojenvaihdon edellytysten vaarantuminen sekä hankinnan liittyminen rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen. Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin tiedoista, jotka ennen omistusosuuden hankintaa on toimitettava Finanssivalvonnalle mainittujen edellytysten selvittämiseksi. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi omistuksen kieltämistä koskevan asian käsittelyä Finanssivalvonnassa koskevat direktiivissä edellytetyt menettelytapasäännökset. Finanssivalvonnan olisi käsiteltävä asia 60 arkipäivässä ilmoituksen tekemisestä uhalla että hankinta katsotaan hyväksytyksi. Finanssivalvonta voisi käsittelyajan 50 ensimmäisen arkipäivänä aikana kirjallisesti pyytää tarpeellisia yksilöityjä lisätietoja. Lisätietojen pyytäminen keskeyttäisi käsittelyajan siihen saakka, kunnes pyydetyt lisätiedot on saatu, kuitenkin enintään 20 arkipäivän ajaksi. Jos ilmoitusvelvollisen kotipaikka on Euroopan talousalueen ulkopuolella tai ilmoitusvelvollinen on muu kuin ulkomainen ETA-valvottava, Finanssivalvonta voisi jatkaa keskeytysaikaa enintään 30 arkipäivällä. Omistusosuuksien hankintaa koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta säädettäisiin edelleen luottolaitostoiminnasta annetussa laissa, sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa ja vakuutusyhtiölaissa sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa pääosin nykyistä lakia vastaavasti. Luottolaitostoiminnasta annetussa laissa ja vakuutusyhtiölaissa nykyisin olevat rajoitukset, jotka koskevat samaan konserniin kuuluvien luottolaitosten ja vakuutusyhtiöiden hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan oikeutta osallistua toisella toimialalla toimivan konserniyrityksen hallintoon, ehdotetaan kumottaviksi. Ehdotetut lakimuutokset eivät koskisi työeläkevakuutusyhtiöitä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 21 päivänä maaliskuuta Esitys (HE 236/2008 vp) laeiksi ajoneuvolain muuttamisesta, ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvolakia. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä ja laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä. Ajoneuvolain muutoksella pantaisiin täytäntöön autojen ja niiden perävaunujen tyyppi- ja yksittäishyväksyntää koskeva direktiivi. Ajoneuvojen EY-tyyppihyväksyntävelvoite ulotettaisiin koskemaan kaikkia uusia autoja ja niiden perävaunuja. Yksittäin valmistettujen tai maahantuotujen uusien autojen ja niiden perävaunujen vaatimustenmukaisuus todettaisiin nykyisen rekisteröintikatsastuksen sijasta yksittäishyväksynnässä. Vastuu yksittäishyväksynnästä olisi Ajoneuvohallintokeskuksella. Tutkimuslaitoksia koskevia säännöksiä muutettaisiin ja työnjakoa tutkimuslaitosten ja Ajoneuvohallintokeskuksen välillä muutettaisiin niin, että lähtökohtaisesti tutkimuslaitokset tekisivät tyyppihyväksyntään liittyvää tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvontaa. Ajoneuvohallintokeskuksen vastuulla oleva ajoneuvojen markkinavalvonta laajennettaisiin kattamaan kaikki uudet tieliikennekäyttöön tarkoitetut ajoneuvot. Yksittäishyväksyntää koskevan lain nojalla Ajoneuvohallintokeskus hankkisi yksittäishyväksyntöjen myöntämiseen tarvittavat palvelut niiden tuottajilta. Yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä annettavan lain nojalla nykyiset rekisteröintikatsastuksia suorittamaan oikeutetut katsastustoimipaikat suorittaisivat yksittäishyväksynnät kunnes ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annettava laki tulee voimaan. Laki ajoneuvolain muuttamisesta ja laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 29 päivänä huhtikuuta Viimeksi mainittu laki olisi voimassa vuoden 2010 loppuun. Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä tulisi voimaan 1 päivänä tammikuuta Esitys (HE 2/2009 vp) laiksi suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin. Talonrakentaminen vähenee kuluvana vuonna voimakkaasti. Rakennusalan työllisyyden tukemiseksi ehdotetaan, että otetaan käyttöön määräaikainen korjausavustusjärjestelmä lähinnä kerrosja rivitaloille. Avustusta myönnettäisiin sekä asunto-osakeyhtiöille että vuokrataloyhteisöille. Avustuksen suuruus olisi kymmenen prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Avustuksilla tuettaisiin sellaisia korjausrakennustöitä, jotka toteu- 4

5 2_09LMU.fm Page 5 Friday, February 27, :20 PM tuvat vuoden 2009 helmikuun alun ja vuoden 2010 lopun välillä. Laki olisi määräaikainen siten, että sen nojalla voitaisiin myöntää avustuksia vain vuonna Esitys liittyy valtion vuoden 2009 ensimmäiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Esitys (HE 3/2009 vp) laiksi korkotuesta vuokra-asuntojen rakentamislainoille vuosina 2009 ja 2010 rakennusalan työllisyyden edistämiseksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki korkotuesta vuokraasuntojen rakentamislainoille vuosina 2009 ja Lain tavoitteena on rakennusalan työllisyyden edistäminen poikkeuksellisessa suhdannetilanteessa ja vuokra-asuntojen tarjonnan lisääminen kysyntäalueilla. Ehdotettavan lain nojalla voitaisiin vuosien 2009 ja 2010 aikana hyväksyä vuokra-asuntojen rakentamista varten myönnettäviä lainoja tuettaviksi valtion korkotuella ja takauksella. Korkotukilainansaajien joukkoa ei rajattaisi, vaan saajilta vaadittaisiin ainoastaan riittävät edellytykset lainan takaisinmaksamiseen. Korkotukilainalla rakennettaviin asuntoihin liittyisi velvollisuus pitää asunnot vuokra-asuntoina kymmenen vuotta. Vuokrakäyttövelvoitteesta voisi kuitenkin vapautua jo viiden vuoden kuluttua korkotukilainan hyväksymisestä, jos valtio vapautetaan kaikista lainaan liittyvistä velvoitteista. Valtion talousarviossa päätettäisiin korkotukilainojen hyväksymisvaltuudesta. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 ensimmäiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Esitys (HE 4/2009 vp) laiksi valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki, jonka perusteella valtio voisi tehdä toimintakykyisiin ja vakavaraisuusvaatimukset täyttäviin talletuspankkeihin pääomasijoituksia merkitsemällä suomalaisen talletuspankin liikkeeseen laskeman pääomalainan. Valtion pääomasijoitus voitaisiin tehdä myös merkitsemällä suomalaisen talletuspankin suomalaisen omistusyhteisön tai osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisön liikkeeseen laskema pääomalaina. Valtio voisi merkitä pääomalainan vain, jos lainan liikkeeseenlaskija täytti pääomalainan liikkeeseenlaskua edeltävän viimeisen tiedossa olevan vuosineljänneksen tietojen perusteella luottolaitostoiminnasta annetussa laissa säädetyt vakavaraisuusvaatimukset. Pääomalainaa ei kuitenkaan saisi merkitä, jos liikkeeseenlaskijan vakavaraisuus mainitun vuosineljänneksen jälkeen on Finanssivalvonnan arvion mukaan vähentynyt alle laissa säädetyn. Valtio voisi merkitä pääomalainoja enintään neljän miljardin euron määrään asti taikka valtion talousarviossa myönnettyjen määrärahojen tai valtuuksien puitteissa. Valtio saisi merkitä vain sellaisen pääomalainan, jonka määrä vastaa enintään kahta prosenttia liikkeeseenlaskijan luottolaitostoiminnasta annetussa laissa säädetyillä riskikertoimilla painotettujen erien tai konsolidoitujen erien kokonaismäärästä. Pääomalainan liikkeeseenlaskija saisi lunastaa pääomalainan pääoman takaisin aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua sen liikkeeseenlaskusta. Edellytyksenä olisi kuitenkin, että talletuspankki pääomalainan pääoman takaisinlunastuksen jälkeenkin täyttää vakavaraisuusvaatimukset ja että Finanssivalvonta antaa suostumuksen takaisinlunastukselle. Valtiolla ei olisi oikeutta vaatia pääomalainan takaisinlunastamista. Pääomalainalle maksettaisiin vuotuista korkoa. Pääomalainan ehtojen mukaan koron määräytymisperusteena olisi valtion viiden vuoden joukkovelkakirjalainojen perusteella määräytyvä viitekorko lisättynä kuuden prosenttiyksikön lisällä. Viitekoron määräytymisperusteista säädettäisiin tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Liikkeeseenlaskijan olisi pääomalainan ehdoissa sitouduttava valitsemaan hallitukseensa kaksi valtion nimeämää jäsentä, jos liikkeeseenlaskija ei ole maksanut pääomalainalle kertynyttä koko korkoa kahdelta vuodelta. Pääomalainan olisi sisällettävä ehto, jonka mukaan siihen asti, kun liikkeeseenlaskija on lunastanut pääomalainan pääoman kokonaan takaisin, se saisi jakaa voittoa omistajilleen enintään määrän, joka vastaa liikkeeseenlaskijan asianomaisen tilikauden vahvistetun tilinpäätöksen tai konsernitilinpäätöksen tilikauden voittoa tai ylijäämää vähennettynä valtion merkitsemälle pääomalainalle maksettavan koron määrällä. Jos liikkeeseenlaskija ei jakokelpoisten varojen riittämättömyyden takia voi maksaa korkojakson korkoa kokonaisuudessaan, liikkeeseenlaskija ei saa kyseiseltä tilikaudelta jakaa voittoa lainkaan. Liikkeeseenlaskija ei myöskään saisi hankkia vastiketta vastaan omia osakkeitaan tai kantarahasto-osuuksiaan taikka palauttaa lisäosuus- tai sijoitusosuusmaksuja ennen kuin se on lunastanut pääomalainan pääoman kokonaan takaisin. Pääomalainan olisi sisällettävä ehto, että siihen asti kun liikkeeseenlaskija on lunastanut pääomalainan pääoman kokonaisuudessaan takaisin, liikkeeseenlaskijan liiketoiminnan luovutuksen, sulautumisen toiseen luottolaitokseen, jakautumisen, yritysmuodon muuttamisen tai toiminnan muun näihin rinnastettavan uudelleen järjestämisen saa toteuttaa vain valtion suostumuksella. Päätös laissa tarkoitetun pääomalainan merkitsemisestä tehtäisiin valtioneuvoston yleisistunnossa. Ehdotetun lain on tarkoitus tulla voimaan ensi tilassa. Esitys (HE 2009/5 vp) laeiksi valtion vakuusrahastosta annetun lain ja luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan valtion vakuusrahastosta ja luottolaitostoiminnasta annettuja lakeja muutettaviksi. Lakia valtion vakuusrahastosta täydennettäisiin siten, että siihen lisättäisiin säännökset vakavaraisuusongelmiin joutuneen talletuspankin velvoittamisesta tukihakemuksen tekemiseen Valtion vakuusrahastolle. Valtioneuvosto voisi määrätä pankin tekemään hakemuksen laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Valtiovarainministeriön olisi ennen valtioneuvoston päätöksentekoa pyydettävä asiassa lausunto Suomen Pankilta ja Finanssivalvonnalta. Valtioneuvoston päätöksen edellytyksenä olisi pankin vakavaraisuuden heikentyminen niin, että edellytyksiä jatkaa toimiluvan mukaista toimintaa ei ilman valtion rahoitustukea enää olisi ja että Momentti 5 Momentti 2/2009

6 2_09LMU.fm Page 6 Friday, February 27, :20 PM pankin selvitystila tai konkurssi voisi johtaa vakaviin häiriöihin rahoitusmarkkinoilla. Jos pankki ei tekisi tukihakemusta valtioneuvoston asettamassa määräajassa, sen osakkeet ja pääomalainat voitaisiin valtioneuvoston niin päättäessä lunastaa täyttä korvausta vastaan Valtion vakuusrahastolle. Osuuspankeissa ja säästöpankeissa lunastus kohdistuisi osakkeiden sijasta näiden pankkien liiketoimintaan. Lakiin lisättäisiin säännös, joka oikeuttaisi valtioneuvoston enintään kuudeksi kuukaudeksi rajoittamaan luottolaitosten, rahastoyhtiöiden, säilytysyhteisöjen, sijoituspalveluyritysten, arvopaperipörssien, optioyhteisöjen, selvitysyhteisöjen tai arvopaperikeskuksen toimiluvan tai sääntöjen mukaista toimintaa taikka päättämään julkisessa kaupankäynnissä tai monenkeskisessä kaupankäynnissä noudatettavia menettelytapoja koskevista rajoituksista tai kielloista. Säännöksen soveltamisen edellytyksenä olisi, että rahoitusmarkkinoiden vakavien kansainvälisten häiriöiden tai toisen valtion viranomaisten toimien takia valtioneuvoston toimenpiteet ovat välttämättömiä Suomen rahoitusmarkkinoiden tai niillä toimivien vakaan ja häiriöttömän toiminnan turvaamiseksi. Lakia täydennettäisiin siten, että siinä tarkoitetut tukitoimet voisivat kohdistua talletuspankin omistusyhteisöön. Laista poistettaisiin mahdollisuus rahoitustuen myöntämiseen luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitetuille pankkien vakuusrahastoille. Luottolaitostoiminnasta annetun lain vakuusrahastoja koskeviin säännöksin tehtäisiin valtion vakuusrahastosta annettuun lakiin ehdotettuja muutoksia vastaavat teknisluonteiset tarkistukset. Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Esitys (HE 2009/6 vp) laiksi tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista. Lain mukaan uusien tehtaiden ja työpajojen sekä tehtaissa ja työpajoissa käytettävien uusien koneiden ja laitteiden hankintamenoista vuosilta 2009 ja 2010 tehtävien poistojen enimmäismäärät korotettaisiin kaksinkertaisiksi säännönmukaisten poistojen enimmäismääriin verrattuna. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuonna 2009 sen jälkeen, kun Euroopan yhteisöjen komissio on hyväksynyt ehdotetun huojennuksen. Lain voimaantuloajankohdasta säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Lakia sovellettaisiin verovuosilta 2009 ja 2010 toimitettavissa verotuksissa. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 ensimmäiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Esitys (2009/7 vp) yliopistolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö kokonaisuudessaan säätämällä uusi yliopistolaki, joka korvaisi vuodelta 1997 olevan yliopistolain. Esityksellä lisättäisiin yliopistojen taloudellista autonomiaa muodostamalla nykyisin valtion tilivirastoina toimivista yliopistoista itsenäisiä julkisoikeudellisia laitoksia tai säätiölain mukaisia säätiöitä. Uudella yliopistolailla säädettäisiin yliopistojen uudesta oikeushenkilöasemasta itsenäisinä julkisoikeudellisina laitoksina, hallinnosta, toiminnan rahoituksesta ja ohjauksesta sekä yliopistojen tutkimukseen ja opetukseen, opiskelijoihin ja henkilöstöön liittyvistä seikoista. Uuden yliopistolain mukaisilla yliopistoilla olisi edelleen perustuslaissa turvattu itsehallinto. Eduskunta päättäisi lailla edelleen yliopistojen määrästä. Turun yliopisto ja Turun kauppakorkeakoulu yhdistyisivät yhdeksi yliopistoksi. Lisäksi Joensuun ja Kuopion yliopistot yhdistyisivät Itä- Suomen yliopistoksi. Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun toiminnat yhdistettäisiin Aalto-yliopistona toimivaan säätiöön. Myös Tampereen teknillinen yliopisto muuttuisi säätiömuotoiseksi. Yliopistojen siirtyessä valtiosta erillisiksi oikeushenkilöiksi yliopistojen henkilöstön palvelussuhde muutettaisiin virkasuhteesta työsuhteeksi. Henkilöstön asema turvataan siirtymävaiheessa. Yliopistolain voimaanpanosta ehdotetaan annettavaksi erillinen laki, joka on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta Yliopistolaki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta Esityksessä ehdotetaan myös muutettavaksi opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annettua lakia sekä arkistolakia, rikoslakia ja konkurssilakia, jotka on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta Esitys (HE 2009/8 vp) laiksi Opetusalan koulutuskeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Opetusalan koulutuskeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi. Valtioneuvosto oikeutettaisiin luovuttamaan Opetusalan koulutuskeskuksen hallinnassa oleva omaisuus ja toiminta perustettavalle osakeyhtiölle, jonka toimialana olisi koulutus-, konsultointi- ja kehittämispalvelut sekä niihin liittyvä muu liiketoiminta. Opetusalan koulutuskeskuksen henkilöstö siirtyisi osakeyhtiön palvelukseen. Samalla kumottaisiin Opetusalan koulutuskeskuksesta annettu laki. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 ensimmäiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta Esitys (HE 2009/9 vp) laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että siinä otettaisiin huomioon Suomen pohjoisten alueiden maataloutta koskevan pitkäaikaisten kansallisten tukien järjestelmän muuttamisesta saavutettu neuvottelutulos Suomen ja Euroopan yhteisöjen komission välillä. Vuoden 2009 alusta lukien Suomen pohjoisen tuen alueella kansallisena tukena voitaisiin myöntää tuotannosta irrotettua sika- ja siipikarjatalouden tukea sekä sika- ja siipikarjatalouden rakennemuutoskorvausta. Lisäksi viitemäärän korottamista koskeva säännös muutettaisiin vastaamaan tukikelpoisten eläinyksikköjen enimmäismääriä eri tukialueilla. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 6

7 2_09LMU.fm Page 7 Friday, February 27, :20 PM Esitys (HE 2009/10 vp) laiksi yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yksityisestä terveydenhuollosta annettua lakia. Ehdotuksella muutettaisiin säännöksiä, jotka koskevat yksityisen terveydenhuollon harjoittamiseksi myönnettävää lupaa. Voimassa olevan lain mukaan lääninhallitus myöntää luvan alueellaan toimivalle yksityiselle palvelujen tuottajalle. Ehdotuksen mukaan luvan myöntäisi joko lääninhallitus tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira). Lääninhallitusten ja Valviran välisestä toimivallasta lupaasioissa säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Tarkoituksena on, että jatkossa Valvira myöntäisi luvat kahden tai useamman läänin alueella toimiville palvelujen tuottajille. Siirtyminen yhden valtakunnallisen luvan järjestelmään vähentäisi palvelujen tuottajille ja viranomaisille lupamenettelystä aiheutuvaa hallinnollista työtä. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että voimassa olevassa laissa olevat maininnat Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta muutetaan Sosiaali- ja terveysalan lupaja valvontavirastoksi. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus lakkautettiin ja sen tehtävät siirtyivät vuoden 2009 alusta lupa- ja valvontavirastolle. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Esitys (HE 2009/11 vp) työnantajan kansaneläkemaksun alentamista koskevaksi väliaikaiseksi lainsäädännöksi Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista annettua lakia sekä kansaneläkelakia. Kaikkien työnantajien kansaneläkemaksua ehdotetaan alennettavaksi 0,801 prosenttiyksikköä huhtikuun alusta Käytännössä tämä merkitsisi kansaneläkemaksun poistumista alimpaan eli ensimmäiseen maksuluokkaan kuuluvilta yksityisiltä työnantajilta. Maksun alennus koskisi myös kuntia ja muita julkisen alan työnantajia. Alennetun maksun perusteena olisivat palkat, jotka maksetaan 1 päivän huhtikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2009 välisenä aikana. Työnantajan kansaneläkemaksun tuottojen vuonna 2009 tapahtuva aleneminen korvattaisiin Kansaneläkelaitokselle korottamalla valtion kansaneläkkeistä maksamaa perusrahoitusosuutta 53 prosentista 76 prosenttiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2009 ja laki kansaneläkelain 97 :n väliaikaisesta muuttamisesta 1 päivänä toukokuuta Lait olisivat voimassa vuoden 2009 loppuun. Esitys (HE 2009/12 vp) laiksi sairausvakuutuslain 18 luvun 13 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia siten, että vuoden 2009 alusta toteutettu sairausvakuutuksen vähimmäispäivärahan korotus ei muuttaisi valtion osuutta edeltävän etuuden perusteella määrättävien vähimmäismääräisten päivärahojen rahoituksessa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. VALTIONEUVOSTON ASETUKSET Valtioneuvoston asetus rikoslain 1 luvun 7 :n soveltamisesta annetun asetuksen 1 :n muuttamisesta (56/2009) Asetus tuli voimaan Asetus tulee voimaan samanaikaisesti ydinterrorismin torjumisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen sekä sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (723/2008) sekä rikoslain muuttamisesta annetun lain (724/2008) ja energialain 69 :n muuttamisesta annetun lain (725/2008) kanssa. Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyssä neuvoston puitepäätöksessä tarkoitetuista yhteyspisteistä (58/2009) Asetus tuli voimaan Asetuksella määrätään ne puitepäätöksessä edellytetyt yhteyspisteet Suomessa, joihin tietoja koskevat pyynnöt voidaan lähettää kiiretilanteissa. Yhteyspisteiksi nimetään keskusrikospoliisi ja Tullihallitus. Valtioneuvoston asetus talletuspankeille ja kiinnitysluottopankeille myönnettävistä väliaikaisista valtiontakauksista perittävistä maksuista (67/2009) Asetus tuli voimaan Eduskunta antoi suostumuksen (389/2008) suomalaisille pankeille myönnettävistä väliaikaisista valtiontakauksista. Valtiontakauksesta peritään valtion lainanotosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta annetun lain (449/1988) 15 :n 1 momentin mukaan takausmaksu. Voimassaoloajaltaan 12 kuukauden luoton takauksesta perittävä vuotuinen kertamaksu on 0,50 % takausluoton määrästä. Takauksesta, joka on annettu 1-5 vuoden joukkovelkakirjalainalle, perittävä vuotuismaksu on markkinahinta lisättynä 0,5 prosenttiyksiköllä ja asuntovakuudellisille joukkovelkakirjalainojen lisäys olisi 0,25 %. Markkinahinta on 0,375 % takausluoton määrästä, jos takauksen saajalla on vähintään toiseksi korkein merkittävän kansainvälisen luottoluokituslaitoksen käyttämä luottoluokitus, ja 0,43 % takausluoton määrästä muussa tapauksessa. MIETINNÖT YM. Vaali- ja puoluerahoitustoimikunnan mietintö Toimikunta ehdottaa vaalirahoituksen sääntelemistä nykyistä tarkemmin. Ehdokkaan vaalirahoituksesta säädettäisiin kokonaan uusi laki, jolla asetettaisiin ylärajat ehdokkaalle annettavalle tuelle ja Momentti 7 Momentti 2/2009

8 2_09LMU.fm Page 8 Friday, February 27, :20 PM ehdokkaan vaalikampanjan kuluille. Vaalirahoitusilmoitusten tarkastus keskitettäisiin Valtiontalouden tarkastusvirastoon, joka voisi tehostaa ilmoitusvelvollisuuden noudattamista uhkasakolla. Mietintö on osoitteessa Komiteanmietintoja/. Kilpailulaki 2010 työryhmän mietintö Työryhmä ehdottaa nykyisen kilpailunrajoituslain korvaamista uudella kilpailulailla. Uusi laki tehostaisi valvontaa. Työryhmä ehdottaa muun muassa vakavimpien ja pitkäkestoisten rikkomusten aikaisempaa ankarampaa sanktiointia sekä yrityskauppatestiä, jonka perusteella yrityskauppa voitaisiin kieltää tai asettaa sille ehtoja, jos yrityskaupan seurauksena kilpailu olennaisesti estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Mietintö on osoitteessa TEM4.pdf. Luottotietolain tarkistamistyöryhmän mietintö Työryhmän mukaan maksuhäiriömerkintä tulisi poistaa luottotietorekisteristä heti, kun velka on lopullisesti vanhentunut. Uudistus voisi aktivoida velallisia ja parantaa heidän taloudellista toimintakykyään. Maksuhäiriömerkintä vaikeuttaa muun muassa lainan saamista ja asunnon vuokraamista. Työryhmä ehdottaa toisaalta myös laajennuksia luottotietoihin. Tarkoituksena on varmistaa rekisterin kattavuus ja velallisten yhdenvertainen kohtelu. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että ulosoton määräajan jatkamiskanteesta saataisiin merkitä tieto luottotietorekisteriin. Mietintö on osoitteessa Seksuaalirikollisten hoitoa seuraamusjärjestelmässä selvittäneen työryhmän mietintö Työryhmän mukaan seksuaalirikollisille tarkoitettu lääkehoito tulisi liittää osaksi ehdottoman vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa. Käytännössä tämä koskisi sellaisia rikoksentekijöitä, jotka on tuomittu esimerkiksi törkeästä raiskauksesta tai törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Näissä tapauksissa seksuaalirikollisella on usein ollut lukuisia uhreja, rikos on kohdistunut lapseen tai hyväksikäyttö on jatkunut pitkään. Lääkitystä käytettäisiin pääsääntöisesti yhdessä psykososiaalisen tuen kanssa. Työryhmä katsoo, että lääkehoidon tulisi aina perustua seksuaalirikoksesta tuomitun vapaaehtoisuuteen. Hoidon tehokkuuden kannalta on tärkeää, että tuomittu on itse motivoitunut hoitoon. Mietintö on osoitteessa / KORKEIN OIKEUS KKO:2009:1 Törkeä sisäpiirintiedon väärinkäyttö Arvopaperimarkkinoita koskeva tiedottamisrikos Rangaistuksen määrääminen Rangaistuksen mittaaminen Menettämisseuraamus Hyödyn menettäminen Oikeushenkilön rangaistusvastuu Yhteisösakko A ja B olivat ennen C Oyj:n osakeantia ja -myyntiä, jossa he myivät yhtiön osakkeita ja yhtiö laski osakkeitaan liikkeeseen, listalleottoesitteessä esittäneet yhtiön tuloksesta ja tulevaisuudennäkymistä totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia tietoja ja käyttäneet niitä sisäpiirintietona hyväkseen osakkeita myytäessä syyllistyen arvopaperimarkkinoita koskevaan tiedottamisrikokseen ja törkeään sisäpiirintiedon väärinkäyttöön. Kysymys rangaistusten määräämisestä, rikosten tuottaman taloudellisen hyödyn menettämisestä ja yhteisösakon mittaamisesta. (Ään.) RL 51 luku 2 (475/1999) RL 51 luku 5 (475/1999) RL 6 luku 1 (466/1976) RL 2 luku 16 1 mom (143/1932) RL 10 luku 2 RL 10 luku 10 RL 9 luku 6 KKO:2009:2 Ylimääräinen muutoksenhaku Rangaistusmääräys Rangaistusmääräyksen oikaisu Sakko Päiväsakon rahamäärä Syyttäjä oli antanut rangaistusmääräyksen, jossa A:n päiväsakon rahamäärä oli laskettu viimeksi toimitetun verotuksen tietojen perusteella. A:n verotusta oli kuitenkin jo tätä ennen oikaistu siten, että suurin osa hänen pääomatuloistaan oli katsottu verovapaiksi oman asunnon luovutusvoitoksi. A haki tämän johdosta rangaistusmääräyksen purkamista. Oikaisupäätöksen mukainen tieto siitä, että A:n verotettavat pääomatulot olivat säännönmukaisessa verotuksessa verotettua tuloa pienemmät, ei ollut sellainen seikka, jonka perusteella rangaistusmääräys olisi voitu päiväsakon rahamäärän osalta purkaa. (Ään) OK 31 luku 8 3 kohta KKO:2009:3 Yksityiselämän suoja Sananvapaus Kunnianloukkaus Salassapitorikos Rikokseen osallisuus Avunanto Yllytys Rikosten yhtyminen Lainkonkurrenssi A oli tuomittu rangaistukseen seksuaalirikosasiassa, johon liittyvä oikeudenkäyntiaineisto oli lainkohtia ja tuomiolauselmaa lukuunottamatta määrätty salassa pidettäväksi. Myöhemmin A oli ollut toimittaja B:n haastateltavana huoltoriitoihin liittyviä insestiväitteitä ja niiden tutkimista käsittelevässä television ajankohtaisohjelmassa, jolloin kyseiseen rikosasiaan liittyviä seikkoja oli tullut esiin. Kysymys yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä, salassapitorikosta, yllytystä ja avunantoa siihen sekä törkeää kunnianloukkausta koskevien tunnusmerkistöjen täyttymisestä. RL 24 luku 8 RL 38 luku 1 RL 24 luku 10 KKO:2009:4 Pakkokeino Takavarikko Muutoksenhaku A:n hallusta oli takavarikoitu tietokone. Tietokoneen kovalevyn tiedonsisällöstä oli otettu kopio, joka oli jäänyt tietokoneen samana päivänä tapahtuneen takavarikon kumoamisen jälkeen poliisin haltuun. Tietokoneen kovalevyn kopioon katsottiin tietokoneen takavarikon kumoamisesta huolimatta kohdistuneen edelleen takavarikko. Ks. KKO:2002:85; KKO:2001:39 Kysymys myös siitä, oliko poliisilaitoksella oikeus hakea muutosta hovioikeuden päätökseen. PakkokeinoL 4 luku 1 PakkokeinoL 4 luku 2 PakkokeinoL 4 luku 13 8

9 2_09LMU.fm Page 9 Friday, February 27, :20 PM KK0:2009:5 Ryöstö A oli yhdessä B:n kanssa anastanut 77-vuotiaalta X:ltä lompakon siten, että B oli kiertänyt kätensä X:n ympäri ja pitänyt tätä kiinni A:n ottaessa lompakon X:n povitaskusta. Vaikka käytetty väkivalta oli vähäistä, teko oli kokonaisuutena arvioiden vakava, koska tekijöitä oli ollut kaksi ja teko oli kohdistunut iäkkääseen henkilöön. A oli siten syyllistynyt ryöstöön. Ks. KKO:1998:142 RL 31 luku 1 1 mom RL 31 luku 1 4 mom KKO:2009:6 Tapaturmakorvaus Työstä johtuvat olosuhteet Pahoinpitely A:lla, joka oli joutunut pahoinpitelyn kohteeksi työmatkallaan, oli tapaturmavakuutuslain 4 a :n nojalla oikeus korvaukseen pahoinpitelystä aiheutuneiden vammojen johdosta. A:lla, joka oli joutunut pahoinpitelyn kohteeksi työmatkallaan, oli tapaturmavakuutuslain 4 a :n nojalla oikeus korvaukseen pahoinpitelystä aiheutuneiden vammojen johdosta. TapVakL 4 1 mom TapVakL 4 a KKO:2009:7 Holhoustoimi Edunvalvojan määrääminen A, jolla oli huomattava omaisuus, oli heikentyneen terveydentilansa vuoksi kykenemätön hoitamaan varallisuuttaan koskevia asioita. A vastusti edunvalvojan määräämistä. Koska hänen omaisuutensa hoito oli muutoin järjestetty niin, ettei hänen etunsa vaarantunut, edunvalvojan määräämiselle ei ollut riittävää aihetta. L holhoustoimesta 8 1 mom L holhoustoimesta 8 2 mom KKO:2009:8 Oikeudenkäyntikulut Lähestymiskielto Muutoksenhaku Oikeusapu Oikeusavun saajan vastapuolen korvausvelvollisuus Lähestymiskiellon rikkomisesta rangaistukseen tuomittu A oli määrätty uudelleen lähestymiskieltoon. Hovioikeus pysytti käräjäoikeuden kieltopäätöksen. Kysymys siitä, oliko painavia syitä velvoittaa kieltopäätökseen muutosta hakenut A korvaamaan kiellon hakijan oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa ja oliko A:n korvattava valtiolle myös hakijan avustajalle oikeusapulain nojalla valtion varoista maksetut palkkio ja kulukorvaus. (Ään.) LähestymiskieltoL 14 Oikeusapulaki 22 1 mom KKO:2009:9 Tuomari Lautamies Esteellisyys Käräjäoikeuden ratkaistessa törkeitä veropetoksia ja muita talousrikoksia koskevan asian, jossa verovirasto oli esittänyt rangaistus- ja korvausvaatimuksia, oli kokoonpanoon lautamiehenä kuulunut verovirastoon palvelussuhteessa oleva henkilö. Lautamies oli esteellinen käsittelemään asiaa. OK 13 luku 6 1 mom 2 kohta KKO:2009:10 Asianajaja Valvonta Kurinpidollinen seuraamus Sananvapaus Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunta oli päätöksellään, jonka hovioikeus oli jättänyt pysyväksi, määrännyt asianajajalle kurinpidollisen seuraamuksen sillä perusteella, että hänen katsottiin sanomalehdessä ja kotisivuillaan internetissä julkaisemiensa ilmoitusten sisällön perusteella toimineen vastoin asianajotoiminnan markkinointia koskevia ohjeita ja hyvää asianajajatapaa. Kysymys asianajajan menettelyn arvioimisesta erityisesti sananvapauden kannalta. (Ään.) KKO:2009:11 Perusteettoman edun palautus Lapsen elatus A:n ja B:n omaisuuden osituksessa oli kertakaikkisena suorituksena kuitattu maksetuksi B:n maksettavaksi sovitut puolisoiden yhteiselle lapselle tulevat kuukausittaiset elatusavut. B kuoli lapsen ollessa vielä alaikäinen. Lapselle maksettiin B:n kuoleman jälkeen sekä työeläkelakien että kansaneläkelain mukaisia eläkkeitä, joiden yhteismäärä oli lähes nelinkertainen verrattuna osituksessa maksetuksi sovittuun kuukausittaiseen elatusapuun. B:n kuolinpesän muut osakkaat katsoivat elatusavun kertamaksun perusteettomaksi siltä osin kuin suoritus koski B:n kuoleman jälkeistä aikaa ja vaativat suorituksen palauttamista. Kanne hylättiin, koska eloonjääneen puolison A:n ei katsottu saaneen kuolinpesän kustannuksella perusteetonta etua. (Ään.) KKO:2009:12 Velkomus Perintäkulut Perintäyhtiö peri kuluttajalta toiselta elinkeinonharjoittajalta ostamiaan saatavia. Näiden saatavien perintään sovellettiin saatavien perinnästä annetun lain 5 :n säännöstä maksuvaatimuksen esittämisestä ja 10 a :n 1 momentin 2 kohdan säännöstä perintäkulujen enimmäismäärästä. L saatavien perinnästä 5 L saatavien perinnästä 10a KKO:2009:13 Osamaksukauppa Takaisinotto ja tilitys Kuluttajansuoja M oli antanut entisen avopuolisonsa N:n käyttöön auton, joka oli ollut M:n hallinnassa osamaksusopimuksen perusteella. M:n tietämättä N oli lainannut auton sivulliselle. Autoa ei ollut palautettu määräaikana. Sittemmin se oli löytynyt vaurioituneena. Rahoitusyhtiö, jolla oli autoon omistuksenpidätysehtoon perustuva vakuusoikeus, vaati auton takaisinottoa ja tilitystä. Kysymys siitä, oliko M osamaksusopimuksen osapuolena syyllistynyt olennaiseen sopimusrikkomukseen. (Ään.) L osamaksukaupasta 10 1 mom KSL 4 luku 3 KSL 7 luku 16 1 mom 2 kohta KKO:2009:14 Petos Törkeä petos A oli vääriä tietoja esittämällä saanut itselleen ja lapsilleen oleskeluluvan Suomeen. Maahan tultuaan hän oli samat tiedot esittäen hakenut kaupungilta toimeentulotukea sekä Kansaneläkelaitokselta lapsilisää, kotihoidon tukea ja äitiysrahaa. Kysymys siitä, oliko A sanottuja etuuksia hakiessaan syyllistynyt törkeisiin petoksiin. (Ään.) RL 36 luku 1 RL 36 luku 2 Momentti 9 Momentti 2/2009

10 2_09LMU.fm Page 10 Friday, February 27, :20 PM KORKEIN HALLINTO-OIKEUS Yleishallintoasiat KHO:2008:90 Ulkomaalaisasia Somalia Somalimaa Karkottaminen Maahantulokielto Pitkä oleskeluaika Rikokset Vankeusrangaistus Kokonaisharkinta Perhesiteen perusteella oleskeluluvan Suomesta 10- tai 12-vuotiaana saanut Somalian Somalimaasta lähtöisin oleva Somalian kansalainen oli Suomessa syyllistynyt jatkuvasti rikoksiin. Korkein hallintooikeus katsoi, että kun otettiin huomioon hänen pääosin sivullisiin kohdistunut rikollinen toimintansa, hänen Suomeen tulonsa peruste, merkittävien siteiden puuttuminen Suomeen, Somalimaan rauhallinen tilanne sekä hänen siteensä Somalimaahan ja kuulumisensa sen valtaklaaniin, hänet voitiin karkottaa Pohjois-Somaliaan Somalimaahan sekä määrätä maahantulokieltoon toistaiseksi. Ulkomaalaislaki 146, 147, mom. ja ja 2 mom. Euroopan ihmisoikeussopimus 3 ja 8 artikla KHO:2008:91 Ulkomaalaisasia Somalia Puntmaa Karkottaminen Maahantulokielto Pitkä oleskeluaika Rikokset Vankeusrangaistus Kokonaisharkinta Perhesiteen perusteella oleskeluluvan Suomesta 10-vuotiaana saanut Somalian kansalainen oli Suomessa syyllistynyt jatkuvasti osin sivullisiin kohdistuneeseen rikolliseen toimintaan. Kun hän kuitenkin kertomansa mukaan oli lähtöisin Mogadishusta eikä ollut koskaan asunut Puntmaan alueella, jonne hänet oli määrätty karkotettavaksi, ja kun hänen äitinsä ja sisaruksensa asuivat Suomessa eikä hänen mahdollisuuttaan turvautua klaaninsa apuun pidetty riittävänä hänen perustarpeidensa turvaamisessa, korkein hallinto-oikeus, ottaen myös huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan, kumosi hallinto-oikeuden ja Ulkomaalaisviraston päätökset ja hylkäsi poliisilaitoksen karkottamisesityksen. Äänestys 32. Ulkomaalaislaki 146, 147, mom. ja ja 2 mom. Euroopan ihmisoikeussopimus 3 ja 8 artikla KHO:2008:92 Lääke Luokittelu Ravintolisä Farmakologiset vaikutukset Terveysvaikutteinen elintarvike Ravintolisävalmiste, joka sisälsi veren kohonnutta kolesterolipitoisuutta alentavia kasvistanoleja ja -steroleja, ei käyttötarkoituksensa tai vaikutuksensa perusteella eikä markkinointiinkaan liittyvillä perusteilla täyttänyt lääkkeen määritelmää. Valmistetta ei sen vuoksi tullut luokitella lääkkeeksi. Lääkelaki 3 ja 6 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 2001/83/EY 1 artikla 2 kohta KHO:2009:1 Toiminimi Aputoiminimi Kaupparekisteriin merkitseminen Rekisterinpidollinen erottuvuus Rekisteröitäväksi ilmoitettu aputoiminimi Kata ja aiemmin rekisteriin merkityn toisen toiminimen merkityksellinen sana Cata eivät olleet erityisesti kirjoitettuina ja välttämättä lausuttuinakaan sillä tavoin erottumattomat, että toiminimilain 2 :n 2 momentissa tarkoitettujen rekisterinpidollisten syiden vuoksi olisi ollut perusteita jättää antamatta merkitystä rekisteriin merkityille toimialoille harkittaessa aputoiminimen Kata kaupparekisteriin merkitsemisen edellytyksiä. Toiminimilaki 2 2 momentti KHO:2009:2 Vammaispalvelu Kuljetuspalvelut Työmatkat Asiakaskäynnit Yrittäjä Vaikeavammainen henkilö toimi hierojana omistamansa osakeyhtiön puitteissa. Vaikeavammaisella oli oikeus vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun niille työmatkoille, jotka suuntautuivat kotoa koko päivän kestävään työpisteeseen ja takaisin kotiin samoin kuin kotoa päivän ensimmäiseen työpisteeseen ja viimeisestä työpisteestä takaisin kotiin. Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 1 ja 8 2 momentti Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 4 1 momentti, 5 ja 6 KHO:2009:6 Viranomaisen valitusoikeus Terveydenhuollon oikeusturvakeskus Mielenterveysasia Tahdosta riippumaton hoito Terveydenhuollon oikeusturvakeskus oli mielenterveyslain 8 :n ja 17 :n 1 momentin nojalla mielentilatutkimuksen jälkeen määrännyt rikoksesta syytetyn tahdosta riippumattomaan psykiatriseen sairaalahoitoon. Hallintolainkäyttölain 6 :n 2 momentti huomioon ottaen Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksella ei ollut valitusoikeutta päätöksestä, jolla hallinto-oikeus oli hoitoon määrätyn valituksen johdosta kumonnut hoitoonmääräämispäätöksen. Äänestys 41. Hallintolainkäyttölaki 6 2 momentti KHO:2009:10 Kunnallinen viranhaltija Palkkaa koskeva vaatimus Kunnallisvalitus Kassatorinen oikeusturvakeino Kunnallinen itsehallinto Hallintoriita-asia Toissijaisuus Tehokas oikeusturvakeino Kuntayhtymän entisen viranhaltijan palkkaa koskevaa vaatimusta koskeva muutoksenhaku oli hallinto-oikeudessa tutkittava vain kunnallisvalituksena eikä osaksikaan hallintoriita-asiana. Kunnallisen itsehallinnon suojaamisen ja kunnallisvalituksen lähtökohtaisen kassatorisuuden ei katsottu olevan esteenä sille, että hallintooikeus kumoaa kunnallisen viranomaisen päätöksen ja velvoittaa viranomaisen maksamaan viranhaltijalle lainmukaisen palkan. Hallintotuomioistuimen päätös on tällöin ulosottoperuste, ja kunnallisvalitus lakiin perustuva, tehokas oikeusturvakeino kunnallisen viranomaisen tekemää palkkaratkaisua vastaan. Muutoksenhakumenettelyyn nähden toissijaisen hallintoriitamenettelyn soveltamiseen ei ollut perusteita. (Äänestys perusteluista 4-1.) Laki kunnallisesta viranhaltijasta 50, 55 ja 57 Kuntalaki 90 2 momentti Hallintolainkäyttölaki 69 KHO:2009:11 Väestötietojärjestelmä Julkisuus Tietojen luovuttaminen Osoitetiedot - Yhdenvertaisuus Sananvapaus Uskonnonvapaus Käyttötarkoitus Harkinta Väestörekisterikeskus oli hylännyt yhdistyksen hakemuksen saada 10

11 2_09LMU.fm Page 11 Friday, February 27, :20 PM väestötietojärjestelmästä tiedot niistä henkilöistä, jotka täyttivät 18 vuotta erään kuukauden aikana käytettäväksi suoramarkkinointiin katsoen, ettei sillä ollut väestötietolain 27 :n mukaan velvollisuutta luovuttaa tietoja. Hallinto-oikeus hylkäsi väestörekisterikeskuksen päätöksestä tehdyn valituksen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi hallinto-oikeuden päätöksestä tehdyn valituksen katsoen, että väestötietolain 25 tai 27 :ssä säädettyä ehdotonta oikeudellista estettä tietojen luovuttamiselle ei ollut. Väestötietojärjestelmä ei kuitenkaan ollut julkinen, eikä tietojen saamiseen nyt kysymyksessä olevaan tarkoitukseen ollut ehdotonta oikeutta. Väestörekisterikeskuksen ei voitu katsoa hakemuksen hylätessään asettaneen yhdistystä ilman väestötietolaista johdettavissa olevaa hyväksyttävää perustetta valituksessa mainituista poliittisista puolueista ja kaupallisista toimijoista poikkeavaan asemaan. Päätös, joka koski vain tietojen luovuttamista, ei myöskään rajoittanut yhdistyksen sananvapautta taikka uskonnonvapautta. Väestörekisterikeskus oli toiminut harkintavaltansa rajoissa hylätessään väestötietolain esitöistä ilmenevien intressien turvaamiseksi tietojen luovuttamista koskevan yhdistyksen hakemuksen, eikä päätös siten ollut lainvastainen. (Ään. 32). Väestötietolaki 24, 25 1 momentti ja 27 1 momentti Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 9 Suomen perustuslaki 6, 11 ja 12 KHO:2009:12 Väestötietojärjestelmä Ylimääräinen muutoksenhaku Rekisterimerkintä Ottolapsisuhdetta koskeva merkintä Väestötietojärjestelmään tehdyllä ottolapsisuhdetta koskevalla merkinnällä ei ollut ratkaistu oikeudellisesti sitovasti kysymystä ottolapsisuhteen olemassaolosta. Merkintä ei siten sisältänyt hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentissa tarkoitettua sitovaa hallintoasian ratkaisua, johon mainitun lain 58 :n mukaan voitiin hakea muutosta ylimääräisellä muutoksenhakukeinolla. Virheellisen rekisterimerkinnän korjaamiseen viranomaisen aloitteesta tulivat sovellettaviksi henkilötietolain säännökset. Väestötietolaki 1 1 momentti ja 14a Kotikuntalaki 16 Henkilötietolaki 29 1 momentti Hallintolainkäyttölaki 5 1 momentti ja 58 KHO:2009:14 Kaksikäyttötuotteiden vientivalvonta Vientirajoitukset Unionioikeus Yhteinen kauppapolitiikka Yhteinen vientimenettely Päätöksen perusteleminen Yhtiö oli ulkoasiainministeriölle ilmoittanut, että laitteet, joille se haki vientilupaa, eivät olleet kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain liitteen mukaisia, mutta ne olivat muutettavissa sellaisiksi. Kun yhtiön katsottiin näin ollen tienneen ne tosiseikat, joihin vientiluvan epääminen perustui, yhtiön vaatimus ministeriön päätöksen kumoamisesta päätöksen perustelemattomuuden vuoksi hylättiin. Ministeriön päätös, joka koski kyseisten laitteiden varaosia, kumottiin lainvastaisena, kun vientiluvan epäämisen perusteet eivät ilmenneet päätöksestä tai asiassa esitetystä selvityksestä. Euroopan yhteisöjen (EY) perustamissopimuksen 131 ja 133 artikla Yhteisen vientimenettelyn käyttöönotosta annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 2603/69 (vientivalvonta-asetus) 1 ja 11 artikla Kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta annettu asetus (EY) N:o 1334/2000 (kaksikäyttötuoteasetus) 2, 3, 4 ja 5 artikla Hallintolaki 45 Kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annettu laki 1, 2, 3 ja 4 KHO:2009:15 Väestötietoasia Henkilötunnuksen muuttaminen Transseksuaalin sukupuolen vahvistaminen Aviopuolison suostumus Perusoikeudet Ihmisoikeudet Suomen perustuslaki Euroopan ihmisoikeussopimus Euroopan ihmisoikeustuomioistuin Yksityis- ja perhe-elämän suoja Oikeus avioliittoon Rekisteröity parisuhde Maistraatti ei ollut muuttanut transseksuaalin miehen henkilötunnusta naisen henkilötunnukseksi eikä siten myöskään muuttanut transseksuaalin sukupuolta väestötietojärjestelmään, koska hakijan aviopuoliso ei ollut antanut maistraatille siihen suostumustaan. Suomen voimassa oleva lainsäädäntö mahdollisti transseksuaalin sukupuolen vahvistamisen, jos hän ei ollut avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa taikka jos aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen toinen osapuoli antoi vahvistamiseen suostumuksensa. Lainsäädäntö ei kuitenkaan mahdollistanut avioliittoa samaa sukupuolta olevien kesken, vaan tällöin oli kysymys rekisteröidystä parisuhteesta. Transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 1 :n 3 kohdan ja 2 :n soveltaminen ei ollut Suomen perustuslain 106 :ssä tarkoitetulla tavalla ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa. Valittajalle oli Suomen perustuslain 22 :ssä ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa edellytetyllä tavalla turvattu oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämäänsä kohdistuvaa kunnioitusta, kun otettiin myös huomioon mainitun sopimuksen 12 ja 14 artiklat sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö. Äänestys perusteluista 41. Suomen perustuslaki 6, 10 1 momentti, 22 ja 106 Euroopan ihmisoikeussopimus 8, 12 ja 14 artikla Euroopan unionin perusoikeuskirja 7 ja 9 Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta 1, 2 ja 5 Avioliittolaki 1 ja 6 Laki rekisteröidystä parisuhteesta 1 ja 8 Väestötietolaki 4 1 momentti 1 ja 2 kohta ja 6 1 momentti Väestötietoasetus 3 KHO:2009:16 Hallintoriita-asia Lastensuojelukustannusten korvaaminen Sijaishuollon kustannukset Sovellettava laki Korvaushakemuksen kohteena olleet lastensuojelukustannukset olivat syntyneet ajalla, jolloin oli ollut voimassa vuoden 1983 lastensuojelulaki (683/1983). Sanotun lain kumosi voimaan tullut uusi lastensuojelulaki (417/2007), jonka 95 :n 2 momentin siirtymäsäännöksen mukaan tätä lakia ei sovelleta valitukseen eikä alistukseen, joka tehdään ennen tämän lain voimaantuloa annetusta päätöksestä, eikä tällaisen asian käsittelyyn valituksen johdosta ylemmässä valitusviranomaisessa. Kun otettiin huomioon edellä mainittu siirtymäsäännös sekä se, että esillä olleessa asiassa oli kysymys lastensuojelukustannuksista, jotka perustuivat saak- Momentti 11 Momentti 2/2009

12 2_09LMU.fm Page 12 Friday, February 27, :20 PM ka voimassa olleisiin vuoden 1983 lastensuojelulain (683/1983) säännöksiin, sanottujen lastensuojelukustannusten korvaamista koskevaan hallintoriita-asiaan oli sovellettava vuoden 1983 lastensuojelulakia, joka oli ollut voimassa ennen Lastensuojelulaki (683/1983) Lastensuojelulaki 45 1 momentti (139/1990) Sosiaalihuoltolaki 49 2 momentti Lastensuojelulaki (417/2007) 95 2 momentti KHO:2009:17 Kunnallisasia Päätöksen tiedoksianto Kunnan jäsen Pöytäkirjan pitäminen nähtävänä Kunnanvirasto Kesäajan aukiolo Kunnan jäsenen valitusaika alkaa kuntalain 95 :n 2 momentin mukaan siitä, kun päätöksen sisältävä pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Ilmoitus kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä oli asetettu kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Ilmoituksen mukaan kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa kello Koska kunnanvirasto oli tuolloin ollut suljettuna, eikä ilmoitustaulu ollut sijainnut siten, että sillä olevia ilmoituksia olisi voinut lukea virka-aikana, ei pöytäkirjaa ollut asetettu yleisesti nähtäväksi laissa edellytetyllä tavalla. Kunnanviraston ovessa oleva tiedote päivystyspuhelinnumerosta ei vastannut pöytäkirjan asettamista yleisesti nähtäväksi. Sillä seikalla, että päätöksestä on mahdollisesti tiedotettu myös muilla tavoin, kuten kunnan internetsivuilla tai lähettämällä päätös kunnan jäsenelle, ei ollut merkitystä kunnan jäsenen valitusajan alkamispäivän osalta. Kuntalaki 63, 64 ja 95 Laki julkisista kuulutuksista 2 2 momentti ja 3 KHO:2009:18 Kunnallisasia Viranhaltija Irtisanominen Päätöksen tiedoksianto Henkilökohtainen tiedoksianto Kirje Oikaisuvaatimus Määräaika Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain mukaan päätös virkasuhteen irtisanomisesta voidaan antaa tiedoksi kirjeitse, jos henkilökohtainen kirjallinen tiedoksianto ei ole mahdollinen. Viranhaltijan poissaolo virkapaikaltaan sairauden tai muun syyn vuoksi ei sellaisenaan osoita sitä, ettei viranhaltijaa olisi mahdollista tavoittaa ja ettei päätöksestä olisi mahdollisuus antaa ilman aiheetonta viivästystä henkilökohtaisesti tieto. Irtisanomispäätöksestä eikä kaupunginhallituksen selityksestä ei ilmennyt, että mahdollisuutta antaa päätös tiedoksi irtisanottavalle henkilökohtaisesti olisi selvitetty. Asiakirjoista ei myöskään ilmennyt sellaisia olosuhteita, jotka osoittaisivat, ettei henkilökohtainen tiedoksiantaminen olisi ollut ylipäätään mahdollista. Asia palautettiin kaupunginhallitukselle oikaisuvaatimuksena käsiteltäväksi. Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 43 2 momentti (304/ 2003) ja 50 Kuntalaki 89 1 momentti ja 93 KHO:2009:22 Ulkomaalaislaki Turvapaikanhakija Kreikkaan palauttaminen Ihmisoikeusloukkaus Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artikla Palautuskielto Vastuunmäärittämisasetus Huolimatta siitä, että Kreikan turvapaikkamenettelyssä oli ilmennyt vakavia puutteita, korkein hallinto-oikeus katsoi, viitaten erityisesti Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen vastaavanlaisessa asiassa tekemään päätökseen K. R. S. v. Yhdistynyt kuningaskunta, ettei irakilaisen turvapaikanhakijan palauttaminen Kreikkaan merkinnyt ihmisoikeussopimuksen 3 artiklassa asetettujen vaatimusten loukkaamista. Ulkomaalaislaki momentti 2 kohta ja Euroopan unionin neuvoston asetus (EY) N:o 343/2003 niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio 3, 10, 16, 17, 18 ja 20 artikla Verotusasiat KHO:2009:3 Varainsiirtovero Ensiasunto Asunnon aikaisempi omistus Vuokraoikeus Maanvuokrasopimus Tontin lunastaminen Puolisot A ja B olivat solmineet kaupungin kanssa tonttia koskevan maanvuokrasopimuksen ajalle A ja B olivat rakentaneet tontille omakotitalon. Rakennustyöt oli aloitettu toukokuussa ja joulukuussa 2002 A ja B olivat ryhtyneet käyttämään omakotitaloa vakituisena asuntonaan. Omakotitalon ollessa vielä keskeneräinen A ja B olivat ostaneet kaupungilta vuokraamansa tontin ja suorittaneet kumpikin varainsiirtoveron kauppahinnan osuudestaan. Omakotitalon ja tontin hankintojen katsottiin asiallisesti muodostavan sellaisen ensiasunnon hankintakokonaisuuden, että varainsiirtoverolain 11 :n 1 momentin 1 ja 3 kohdassa säädetyt ensiasunnon verovapauden edellytykset täyttyivät. A:lla ja B:llä oli siten oikeus saada takaisin tontin kaupasta suorittamansa varainsiirtovero. Äänestys 3-2. Varainsiirtoverolaki 1, 4 sekä 11 1 momentti 1 ja 3 kohta KHO:2009:5 Veronhuojennus Yleishyödyllinen yhteisö Palvelutalotoiminta Vanhusten palvelutalo Yhteiskunnallisesti merkittävä toiminta Varojen ja tulojen käyttö Voittoa tavoittelematon yhdistys ylläpiti kahta vanhusten palvelutaloa ja vapaaehtoistyön keskusta. Yhdistyksen vanhustyöhön kuului myös muun ohessa siivous- ja kodinhoitopalveluita sotainvalideille, avohuollon ateriapalveluita, kuntouttavaa päivätoimintaa, pitopalvelutoimintaa ja vanhusten tapaamispaikan kahvilatoimintaa. Palvelutalolla oli keskeinen merkitys kunnan lakisääteisessä vanhusten huollossa. Asukkaat olivat pienituloisia ja maksoivat aravalain säännösten mukaista vuokraa. Yhdistys käytti varansa ja tulonsa palvelutalotoiminnan ylläpitämiseen. Vaikka yhdistys harjoitti toimintaansa elinkeinotoiminnan muodossa ja verotuksessa yhdistyksen toimintaa oli pidetty lähes kokonaan elinkeinotoimintana, yhdistyksen katsottiin harjoittavan eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetun lain 3 :ssä tarkoitetulla tavalla yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa ja käyttävän saman lain 2 :ssä tarkoitetulla tavalla varojaan ja tulojaan yhteiskunnan kannalta tärkeään yleishyödylliseen tarkoitukseen. Verovuodet Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksesta 1, 2 ja 3 12

13 2_09LMU.fm Page 13 Friday, February 27, :20 PM KHO:2009:8 Henkilökohtaisen tulon verotus Työsuhdeoptio Avainhenkilö Veronalainen etu Oikeus merkitä yhtiön uusia osakkeita A Oyj:n tarkoituksena oli tarjota B:lle ja yhtiön muille avainhenkilöille mahdollisuus merkitä yhtiön osakkeita. Merkittävien osakkeiden määrä määräytyisi avainhenkilölle kullekin mittausajanjaksolle asetettujen tavoitteiden toteutumisen perusteella. Mittausjaksot päättyisivät , ja Osakkeita olisi mahdollisuus merkitä aina mittausjakson päätyttyä. Järjestelyssä olisi mahdollista käyttää uusien osakkeiden ohella myös jo olemassa olevia osakkeita. Mittausjaksojen päättyessä vuosina käytettävä osakkeiden merkintähinta määrättiin osakeantipäätöksessä, jonka yhtiö teki vuonna Merkintähinta oli tätä osakeantipäätöstä edeltäneen kalenterikuukauden ajalta laskettu keskimääräinen hinta. Kun kysymyksessä olevan järjestelyn tarkoituksena oli, että yrityksen avainhenkilöt voivat hyötyä yhtiön osakkeiden arvonnoususta merkitsemällä yhtiön osakkeita tulevaisuudessa merkintähetken käypää hintaa alempaan hintaan, järjestelyä oli pidettävä työsuhteeseen perustuvana tuloverolain 66 :n 3 momentissa tarkoitettuna työsuhdeoptiona eikä saman lainkohdan 1 momentissa tarkoitettuna oikeutena. B:n merkitessä A Oyj:n osakkeita hänelle katsottiin syntyvän veronalainen etu, jos osakkeiden käypä arvo merkintähetkellä ylittää käytetyn merkintähinnan. B:n ansiotulona verotettavaksi eduksi katsottiin osakkeen käypä arvo sillä hetkellä, kun hän merkitsee osakkeet vähennettynä hänen osakkeesta maksamallaan hinnalla. Etuus verotetaan sen verovuoden tulona, jona B merkitsee osakkeet. Etuuden verotuksellisen käsittelyn kannalta ei ole merkitystä sillä, käytetäänkö järjestelyssä uusien osakkeiden sijasta jo olemassa olevia osakkeita. Ennakkoratkaisu vuosille Tuloverolaki 66 3 momentti KHO:2009:9 Henkilökohtaisen tulon verotus Pääomatulo Ylijäämän palautus Bonuskertymä Osuuspankki Jäsenasiakas Palvelumaksujen ja luottojen vähennyskelpoisuus Osuuspankin tarkoituksena oli maksaa jäsenasiakkailleen ylijäämän palautusta bonuskertymänä siinä suhteessa, jossa asiakkaat olivat käyttäneet pankin palveluja tilikauden aikana. Jäsenasiakkaalle suoritettava ylijäämän palautus kertyi keskeisesti jäsenten luottojen ja talletusten määrien perusteella. Ylijäämän palautus katsottiin osuuspankin osuuden perusteella saaduksi pääomatuloksi ja siten jäsenasiakkaan verotettavaksi pääomatuloksi. Jäsenasiakas ei saanut vähentää pankille maksamiaan palvelumaksuja eikä luottojen korkoja tämän tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneina menoina. Ennakkoratkaisu vuosille Tuloverolaki 29, 31 4 momentti, 32 ja 54 KHO:2009:13 Henkilökohtaisen tulon verotus Luovutusvoitto Tuotto- ja hallintaoikeus Hankintameno-olettama A oli lahjoittanut kolmelle lapselleen omistamansa 0,3145 osaa X:n kaupungissa sijaitsevasta tontista siten, että hän oli samalla pidättänyt elinikäisen oikeuden lahjoituksen kohteen hallintaan ja tuottoon. Edellä oleva kiinteistöosuus oli myyty yhteisomistussuhteen purkamiseksi ja A:n lahjoittaman tontin osalle tullut kauppahinta oli ollut ,61 euroa. A oli lastensa kanssa tekemässään sopimuksessa vahvistanut vuonna 2002 tekemänsä sopimuksen, jolla hän oli luopunut pidättämästään elinikäisestä hallinta- ja tuotto-oikeudesta euron korvausta vastaan. Tämä korvaus oli laskettu siten, että vuotuinen tuotto oli laskettu 5 prosentin mukaan edellä mainitusta kauppahinnasta ja käytetty ikäkerrointa 10, koska A oli kaupan tapahtuessa ollut 54-vuotias. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että A:n pidättäessä 1984 kiinteistöosuuden lahjoituksen yhteydessä kiinteistöosuuden elinikäisen hallinta- ja tuotto-oikeuden, omaisuus oli jäänyt tuota oikeutta vastaavilta osin A:lle. Koska kysymyksessä oleva oikeus oli A:n kädessä ollut hänen rahanarvoista omaisuuttaan, johon myös osan A:n kiinteistöosuuden hankintamenosta oli katsottava aikoinaan kohdistuneen ja jollaisen oikeuden luovuttamista ei ollut rajattu tuloverolain 45 :ssä tarkoitetun omaisuuden ulkopuolelle, kysymyksessä olevan oikeuden luovutukseen oli sovellettava luovutusvoittoa koskevia oikeusohjeita. Kun otettiin huomioon tuloverolain 46 :n 1 momentti A:lla oli oikeus vähentää luovutushinnasta 50 prosenttia, kun hän oli luopunut tuotto- ja hallintaoikeudesta vuonna 2002 eli yli kymmenen vuotta hankinta-ajankohdan jälkeen. Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei ole syytä muuttaa hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta. Verovuosi Tuloverolaki 45 ja 46 KHO:2009:19 Arvonlisävero Verollinen myynti Poikkeukset myynnin verollisuudesta Vakuutuspalvelu Vakuutushakemusten käsittely Henki- ja eläkevakuutustoimintaa harjoittava B Oy ulkoisti vakuutussopimushakemustensa ensivaiheen käsittelyn A Oy:lle. A Oy suoritti vakuutushakemuksiin liittyvän kirjekuorien avaamisen, hakemusten lajittelun, tietojen läpikäynnin ja oikeellisuustarkistuksen joko matemaattisesti tai vertaamalla B Oy:n toimittamaan tietokantakopioon, tietojen tallennuksen ja sopimusten skannauksen. Lisäksi A Oy asetti jokaisen asiakirjan järjestelmässä tiettyyn valmiustilaan B Oy:n ohjeiden mukaisesti. A Oy:llä oli vakuutussopimusten teknistä suorittamista varten käyttöyhteys B Oy:n järjestelmäsovelluksiin. A Oy:n myymässä palvelussa korostui vakuutussopimushakemuksissa olevan tiedon muuntaminen sähköiseen muotoon. Tällaista vakuutushakemuksiin kohdistuvaa käsittelyä ei ollut pidettävä arvonlisäverolain 44 :n 2 momentissa tarkoitettuna verottomana palveluna, vaan se oli enemmänkin teknisempää vakuutushakemusten käsittelyä tukevaa ja avustavaa atk-palvelua, jota ei voimassa olevan arvonlisäverolain mukaan ole säädetty verottomaksi. Ennakkoratkaisu ajaksi Arvonlisäverolaki 44 1 ja 2 momentti Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annettu neuvoston direktiivi 135 artikla 1 kohta a alakohta KHO:2009:20 Henkilökohtaisen tulon verotus Jälkiverotus Matkakustannusten Momentti 13 Momentti 2/2009

14 2_09LMU.fm Page 14 Friday, February 27, :20 PM korvaus Työnantajan luottamuksensuoja Työntekijän luottamuksensuoja A:n työnantajan luona suoritetussa verotarkastuksessa oli todettu, että työnantaja oli maksanut A:lle perusteettomasti verovapaita matkakustannusten korvauksia. Korkein hallinto-oikeus oli aikaisemmin katsonut, ettei työnantajalle voitu maksuunpanna työnantajasuorituksia, koska työnantaja oli toiminut tulkinnanvaraisessa asiassa vilpittömässä mielessä viranomaisen hyväksymän käytännön mukaisesti. Perusteettomasti suoritettuja matkakustannusten korvauksia ei voitu luottamuksensuoja huomioon ottaen jälkiverotuksin lukea A:n tuloksi. Verovuodet Äänestys 311. Tuloverolaki 71 ja 72 Laki verotusmenettelystä 26 2 momentti ja 57 KHO:2009:23 Arvonlisävero Verovelvollisuus Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaminen Verovelvolliseksi hakeutuminen Verovelvolliseksi hakeutumisen edellytykset Kokous-, näyttely- ja urheilutilat Nuorisoseura, joka vuokrasi toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella osan omistamastaan nuorisoseurantalon tiloista kunnalle käytettäväksi koulun liikuntatunteihin sekä nuorisotoimen liikuntakerhoihin ja muihin kunnan järjestämiin tapahtumiin erillisen käyttötuntiselvityksen mukaisesti, oli suoritettava arvonlisäveroa näiden tilojen käyttöoikeuden tilapäisluonteisesta luovuttamisesta. Nuorisoseuralla ei ollut oikeutta hakeutua kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvolliseksi kunnalle vuokraamiensa tilojen osalta. Ennakkoratkaisu ajaksi Arvonlisäverolaki 27 1 momentti, 28 1 momentti, 29 1 momentti 4 kohta ja 30 1 momentti Euroopan neuvoston direktiivi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 2006/112/EY 135 artikla 1 kohta l alakohta ja 2 kohta sekä 137 artikla 1 kohta d alakohta ja 2 kohta Euroopan yhteisöjen neuvoston kuudes arvonlisäverodirektiivi (77/388/ETY) 13 artikla B kohta b alakohta ja C kohta Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa C-451/06 (Gabriele Walderdorff) Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa C-428/02 (Fonden Marselisborg Lystbådehavn) Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa C-150/99 (Stockholm Lindöpark) Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa C-358/97 (komissio v. Irlanti) Ympäristöasiat KHO:2009:4 Etuosto Yhdyskuntarakentaminen Lomarakentaminen Yhdyskuntarakenne Matkailukeskus Vaikka lomarakentamista ei pääsääntöisesti voida pitää yhdyskuntarakentamisena, on etuostolain 1 :n 3 momentissa tarkoitettu yhdyskuntarakentaminen ymmärrettävä niin, että se sisältää paitsi perinteisesti yhdyskuntarakentamiseksi katsottuja maankäyttötarkoituksia, myös maan hankkimisen lomarakentamistarkoituksiin matkailukeskusten alueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä, jos tarkoituksena on edistää matkailukeskuksen rakentumista osana kunnan yhdyskuntarakennetta ja yleiseltä kannalta merkittävänä alueena. Etuostolaki 1 3 momentti KHO:2009:7 Maankäyttö ja rakentaminen Rakennusjärjestys Rantayleiskaava Yleiskaavamääräys RAalue Rakennusoikeus Selvitysten riittävyys Kaupungin rantayleiskaavassa oli määrätty, että yhden loma-asuntoyksikön rakennusoikeus oli rakennusjärjestyksen rakennuspaikkaa koskevien määräysten mukainen ja että rakennuslupa loma-asunnon rakentamiseen voitiin myöntää suoraan rantayleiskaavan perusteella. Kaupungin voimassa olevassa rakennusjärjestyksessä oli määrätty, että rantayleiskaavan lomaasuntoalueen (RA) rakennuspaikalla rakennusten yhteenlaskettu kerrosala sai olla enintään 150 neliömetriä. Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt rakennusjärjestyksen muutoksen, jonka mukaan edellä mainittu kerrosala sai olla enintään 12,5 prosenttia (rakennuspaikan pinta-alasta) eli 250 neliömetriä. Kaupunginvaltuusto voi sinänsä maankäyttö- ja rakennuslain 14 :n mukaan rakennusjärjestyksellä säädellä rakennusoikeuden määrää. Tässä tapauksessa kaupunginvaltuuston hyväksymä rakennusjärjestyksen määräys kohdistui kuitenkin RA-alueisiin, joiden osalta rantayleiskaavassa oli erityisesti määrätty yleiskaavan käyttämisestä suoraan loma-asunnon rakennusluvan myöntämisen perusteena ja rakennuspaikkojen rakennusoikeuden määrä oli kytketty kulloinkin voimassa olevaan rakennusjärjestyksen määräykseen. Määräyksen muutosta ei ollut asiakirjoissa tarkemmin perusteltu eikä asiassa muutoinkaan ollut esitetty selvitystä rakennusoikeuden huomattavan lisäämisen vaikutuksista paikallisiin oloihin rantayleiskaava-alueella. Asiassa ei siten ollut esitetty sellaista selvitystä, jonka perusteella olisi ollut arvioitavissa, täyttikö rakennusjärjestyksen muutos edellä mainitussa lainkohdassa rakennusjärjestyksen määräyksille asetetut vaatimukset. Näin ollen kaupunginvaltuuston päätös oli näiltä osin riittämättömästi selvitettynä lainvastainen. Maankäyttö- ja rakennuslaki 14 2 ja 3 momentti Kuntalaki 90 2 momentti 3 kohta KHO:2009:21 Luonnonsuojelulaki Luonnonmuistomerkki Tammi Rauhoituksen lakkauttaminen Erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen Aarniseppä (Crepidophorus mutilatus) Luonnonsuojelulain 28 :n 1 momentissa tarkoitettua luonnonmuistomerkin (tammen) rauhoituksen lakkauttamista koskevan asian ratkaisu riippui siitä, onko luonnonmuistomerkillä yhä, huolimatta sen huonokuntoisuudesta ja kaatumisriskistä, sellaista saman lain 23 :ssä tarkoitettua tieteellistä arvoa tai muuta vastaavaa syytä, että rauhoitukselle on edelleen perusteita. Luonnonsuojelulain 28 :n 1 momentin mukaisessa harkinnassa oli mahdollista ottaa huomioon myös se, että tammessa elää erityisesti suojeltava eliölaji riippumatta siitä, että sen säilymisen kannalta tärkeänä esiintymispaikkana oleva sama tammi voitaisiin myös alueellisen ympäristökeskuksen päätöksellä määrätä suojeltavaksi luonnonsuojelulain 47 :n 3 momentin mukaisessa menettelyssä. Luonnonsuojelulaki 23 1 ja 3 momentti, 26, 28 1 momentti, 47 14

15 2_09LMU.fm Page 15 Friday, February 27, :20 PM 1, 2 ja 3 momentti sekä 76 2 momentti Luonnonsuojeluasetus 22 KKO:N VALITUSLUVAT VL: Tapon yritys A oli lyönyt B:tä teräaseella kaulan alueelle aiheuttaen tämän kaulalle noin kahden senttimetrin pituisen pinnallisen, ihonalaiskudokseen ulottuneen haavan. Välittömästi teon jälkeen A oli kutsunut paikalle sairasauton. Ennen sairasauton saapumista verenvuoto haavasta oli saatu tyrehdytettyä. Kysymys siitä, oliko A syyllistynyt tapon yritykseen. VL: Kavallus Petos Osamaksukauppa Vahingonkorvaus A oli ostanut kaivinkoneen osamaksusopimuksella, johon perustuvat oikeudet myyjä oli siirtänyt rahoitusyhtiölle. Ennen kauppahinnan maksamista A oli myynyt kaivinkoneen edelleen kolmannelle esiintyen itse kyseisen koneen omistajana ja ilmoittaen kaupanteon yhteydessä, ettei kyseeseen koneeseen kohdistunut kiinnitystä tai muuta rasitetta. Kysymys siitä, oliko A menettelyllään syyllistynyt kavallus- ja petosrikoksiin. Ennen rikosasian vireille tuloa A:lle oli vahvistettu yrityssaneerausohjelma, jossa rahoitusyhtiön mainittuun osamaksusopimukseen perustuva saatava A:lta oli otettu saneerausvelkana huomioon. Kysymys myös sanotun saamisen tuomitsemisesta rahoitusyhtiölle vahingonkorvauksena. VL: Oikeudenkäyntimenettely Pääkäsittely hovioikeudessa Kysymys rikosasian pääkäsittelyn pitämisestä hovioikeudessa. VL: Oikeudenkäyntimenettely Väittämistaakka Asianosaisen kuuleminen Kysymys siitä, oliko kantaja perustanut vaatimuksensa ainoastaan kauppalain 40 :n 3 momentissa tarkoitettuun ostajalle annettuun erityiseen sitoumukseen vai voitiinko kanteessa esitettyjen seikkojen perusteella katsoa vaatimukset perustetun myös samassa lainkohdassa tarkoitettuun myyjän huolimattomuuteen. Kysymys myös asianosaisen kuulemisesta. VL: Oikeudenkäyntimenettely Vahingonkorvaus Korvattava vahinko Ansionmenetys Käräjäoikeus oli tuominnut vastaajan vammantuottamuksesta rangaistukseen ja maksamaan vaikean aivovamman saaneelle asianomistajalle korvausta ansionmenetyksestä. Kysymys siitä, voitiinko asianomistajan vaatimusten tueksi vasta hovioikeuden pääkäsittelyssä esittämästä uudesta lääkärinlausunnosta ilmenevälle asianomistajan vammanjälkeiselle alkoholinkäytölle antaa merkitystä vastaajan maksuvelvollisuutta alentavana tekijänä. VL: Perintökaari Testamentti Testamentin peruuttaminen A oli tehnyt testamentin. A oli tehnyt uuden testamentin, jossa hän oli määrännyt, että tämä testamentti mitätöi kaikki hänen aikaisemmat testamenttinsa. A:n kuoleman jälkeen ilmeni, että A oli peruuttanut tekemänsä testamentin niin, että hänen jäämistöstään oli löytynyt vain kappaleiksi leikattu testamentti. Sen sijaan tehty testamentti oli löytynyt alkuperäisenä asianajotoimistosta, jossa se oli laadittu. Kysymys siitä, oliko tehty testamentti tullut voimaan laaditun testamentin peruuttamisen vuoksi. VL: Pakkokeino Tekninen tarkkailu Tekninen kuuntelu A:ta epäiltiin esitutkinnassa törkeästä veropetoksesta. Käräjäoikeus myönsi poliisiviranomaisen hakemuksesta sille luvan suorittaa teknistä kuuntelua kerrostalon asuinhuoneistoon, jota käytettiin A:n yrityksen toimistona. Kysymys teknisen kuuntelun edellytyksistä kyseisessä tilassa. VL: Perintökaari Testamentti Testamentin peruuttaminen Kysymys siitä, oliko testamentin tekijä peruuttanut testamenttinsa erästä testamentinsaajaa koskevan määräyksen osalta. VL: Oikeudenkäyntimenettely Pääkäsittely hovioikeudessa Kysymys hovioikeuden velvollisuudesta toimittaa pääkäsittely velkomusta koskevassa asiassa. VL: Vahingonkorvaus Syyttömästi vangitun korvaus A oli ollut erinäisistä rikoksista epäiltynä vapautensa menettäneenä 21 vuorokautta. Hänet oli sittemmin tuomittu muista rikoksista 20 päivän ehdottomaan vankeusrangaistukseen, jonka täydeksi suoritukseksi vapaudenmenetysaika oli katsottu. Valtiokonttori oli maksanut A:lle kärsimyskorvausta aiheettomasta vapaudenmenetyksestä yhdeltä päivältä. A vaati valtiolta korvausta tämän lisäksi kuudelta päivältä vedoten siihen, että rangaistusta suorittaessaan hän olisi rikoslain 2c luvun 5 :n säännös huomioon ottaen päässyt ehdonalaiseen vapauteen suoritettuaan rangaistusta 14 päivää. Kysymys oikeudesta korvaukseen. VL: Liikennevakuutus Vahingonkorvaus Syy-yhteys Kysymys välilevyn anulusrepeämän syy-yhteydestä liikennevahinkoon. VL: Oikeudenkäyntimenettely Seulontamenettely Kysymys seulonnan edellytyksistä ulosottovalitusta koskevassa asiassa. VL: Rikosten yhtyminen Lainkokurrenssi A oli kuljettanut autoa nautittuaan huumausainetta niin, että hänen veressään on ajon jälkeen ollut käytetyn huumausaineen aineenvaihduntatuotetta. Kysymys siitä, oliko A tuomittava rattijuopumuksen lisäksi huumausaineen käyttörikoksesta. VL: Petos Menettämisseuraamus Hyödyn menettäminen M oli väärennettyjä opintototodistuksia esittämällä erehdyttänyt Momentti 15 Momentti 2/2009

16 2_09LMU.fm Page 16 Friday, February 27, :20 PM ammattikorkeakoulun nimittämään hänet määräaikaiseen opettajan tehtävään. Kysymys siitä, oliko M syyllistynyt petokseen. Kysymys myös rikoksen tuottaman taloudellisen hyödyn menettämisestä valtiolle. VL: Avioliitto Omaisuuden ositus Pesänjakaja Pääosa A:n ja B:n välillä toimitettavan osituksen piiriin kuuluvasta omaisuudesta muodostui asuntoosakeyhtiön osakkeista. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitsema omakotitalo käsitti kaksi eri huoneistoa, joista A omisti toisen ja B toisen hallintaan oikeuttavat osakkeet. He olivat kuitenkin yhdistäneet huoneistot yhteiseksi asunnoksi. Kysymys siitä, voitiinko pesänjakajalle myöntää lupa myydä yhtiön osakkeet yhtenä kokonaisuutena osituksen toteuttamiseksi. VL: Konkurssi Kuolinpesä Riitautettua saamista koskeva oikeudenkäynti Maksunsaantijärjestys Vuokralaisen kuoltua hänen kuolinpesänsä oli jatkanut liikehuoneiston määräaikaista vuokrasopimusta. Kuolinpesä asetettiin konkurssiin, jonka jälkeen konkurssipesä ei jatkanut vuokrasopimusta. Vuokranantajan valvottua kuolinpesän konkurssissa vahingonkorvaussaatavan, joka vastasi sopimuksesta jäljelle jäänyttä aikaa vastanneen vuokran määrää, konkurssipesän pesänhoitaja merkitsi saatavan jakoluetteloon viimesijaiseksi saatavaksi kuolinpesän muuna kuin pesänselvitysvelkana. Kysymys siitä, oliko saatava vainajan velkaa vai kuolinpesän velkaa. VL: Oikeudenkäyntimenettely Pääkäsittely hovioikeudessa Riitaasia Kysymys hovioikeuden velvollisuudesta toimittaa pääkäsittely aviopuolisoiden välisessä omaisuuden erottelua koskevassa asiassa. VL: Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate Kysymys siitä, oliko silmälasihioja suorittanut optikon tehtäviä ja syyllistynyt luvattomaan terveydenhuollon ammattitoimen harjoittamiseen. Kysymys myös laillisuusperiaatteesta. VL: Perintökaari Perintö Ennakkoperintö Avioliitto Omaisuuden ositus Avioliitossa ollut perittävä oli antanut ainoalle pojalleen erilaisia varallisuusetuja omaisuudesta, johon leskellä oli avio-oikeus. Poikansa vielä eläessä perittävä oli lisäksi tehnyt pojanpoikansa kanssa alihintaisen irtaimen omaisuuden kaupan. Perittävän poika oli sittemmin perunkirjoituksessa ilmoittanut luopuvansa perinnöstään omien lastensa hyväksi. Kysymys siitä, oliko pojan ja pojanpojan perittävältä saamat varallisuusedut otettava osituksessa huomioon ennakkoperintönä. Kysymys myös omistusoikeudesta kiinteistöön. Toimitus: Anne Vilppula Talentum Media Oy

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain 47 a ja 47 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että sairaanhoitopiiriä

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä HE 63/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 :n sekä ulkomaisen luottoja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a ja 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2711996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain 27 :n, porotalouslain 41 a :n ja luontaiselinkeinolain 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Henkilökorttilaki. EV 14/1999 vp - HE 18/1999 vp

Henkilökorttilaki. EV 14/1999 vp - HE 18/1999 vp EV 4/999 vp - HE 8/999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen henkilökorttilaiksi ja laiksi väestötietolain 23 :n muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 8/999 vp henkilökorttilaiksi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 373/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 373/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 373/2010 vp Hallituksen esitys lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjan ja yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 :n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain muuttamisesta, kirkon keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä evankelisluterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 631/2011 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 631/2011 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 631/2011 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annettua lakia. Lakiin tehtäisiin

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 44/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikenteen tietojärjestelmästä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

1991 vp - HE 38. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1991 vp - HE 38. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 38 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että mielenterveyslakia muutettaisiin siten, että mielenterveystyön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 133/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan annetun lain :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuomioistuimen

Lisätiedot

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan rikosvahinkojen korvaamisesta

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005 Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Rahoitustarkastuksesta 27 päivänä kesäkuuta 2003 annetun

Lisätiedot

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 48 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan leimaverolaista kumottaviksi sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta HE 276/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lääkelakia muutettavaksi

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

Päätös. Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 158/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain, sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain sekä väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 178. Laki. Albanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 178. Laki. Albanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1999 N:o 178 182 SISÄLLYS N:o Sivu 178 Laki Albanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Veronmaksajain Keskusliitto ry Lausunto 12.06.2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä huomioita

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä.

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä. 1 of 8 18/04/2011 11:33 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1977» 28.1.1977/119 28.1.1977/119 Seurattu SDK 293/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Rintamasotilaseläkelaki

Lisätiedot

Ennen tilintarkastuslain säätämisen yhteydessä. mukaan avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön. on aina velvollinen valitsemaan. yhden tilintarkastajan.

Ennen tilintarkastuslain säätämisen yhteydessä. mukaan avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön. on aina velvollinen valitsemaan. yhden tilintarkastajan. HE 220/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 10 luvun 1 :n ja säätiölain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

EV 207/1998 vp- HE 187/1998 vp

EV 207/1998 vp- HE 187/1998 vp EV 207/1998 vp- HE 187/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi annetun hallituksen esityksen (HE 112/2004 vp) täydentämisestä Esityksessä ehdotetaan eduskunnalle annettua

Lisätiedot

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän sotarikostuomioistuimen toimivallasta ja tuomioistuimelle annettavasta oikeusavusta 12/1994 Annettu Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1994

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 3/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virallisista kääntäjistä annettua

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

määrä on alle 10 prosenttia yrityksen maksamien palkkojen määrästä. Alennus koskisi myös alimmassa maksuluokassa valtion liikelaitoksia,

määrä on alle 10 prosenttia yrityksen maksamien palkkojen määrästä. Alennus koskisi myös alimmassa maksuluokassa valtion liikelaitoksia, HE 62/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi vuodelta 2000 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista ja työnantajan kansaneläkemaksusta annetun lain 4 :n sekä työnantajan sosiaaliturvamaksusta

Lisätiedot

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999. HE 13/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luvanvaraisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2006 N:o 743 748 SISÄLLYS N:o Sivu 743 Laki rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta... 2249 744 Laki järjestyslain 7 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 239/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusoikeuslain 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan vakuutusoikeuslain sivutoimisten jäsenten määräämistä

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 11812000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi äitiysavustuslain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi äitiysavustuslakia siten, että äitiysavustukseen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp. Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta

EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp. Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa

Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa 16.1.1987/21 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 ~ - HE 113 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilakia muutettavaksi siten, että laissa säädettäisiin Euroopan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut

Lisätiedot

Laki. kirkkolain muuttamisesta

Laki. kirkkolain muuttamisesta Laki kirkkolain muuttamisesta Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kirkkolain (1054/1993) 19 luvun 7, sellaisena kuin se on laeissa 1274/2003 ja 1008/2012, muutetaan

Lisätiedot

HE 170/2010 vp. hallinnollinen tulos on alijäämäinen.

HE 170/2010 vp. hallinnollinen tulos on alijäämäinen. HE 170/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä yhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Suomen Vientiluotto Oy

Lisätiedot

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1991 vp - HE 23 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan annetun lain 1 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan eräiden

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tieliikennelain ja ajoneuvolain 89 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia ja ajoneuvolakia muutettavaksi. Lakeihin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

hallintolakiin Päätös Laki uhkasakkolain 22 :n muuttamisesta

hallintolakiin Päätös Laki uhkasakkolain 22 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2003 vp Hallituksen esitys eräiden oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön hallinnonalan lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 193/1996 vp esitys Eduskunnalle laiksi kirldcolain muutta Hallituksen misesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolain hallintolainkäyttöä koskevia säännöksiä ehdotetaan tarkistettaviksi sen johdosta,

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Helsingin oikeusaputoimisto Lausunto 13.06.2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä huomioita Yleisesti

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Lisätiedot

1984 vp. -HE n:o 140

1984 vp. -HE n:o 140 1984 vp. -HE n:o 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan korotettavaksi kiinnityksen tai maksun saamiseksi oikeuteen

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 362/2010 vp. muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös. EV 362/2010 vp HE 104/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 362/2010 vp. muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös. EV 362/2010 vp HE 104/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 362/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaisrekisteristä annetun lain ja löytötavaralain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

1988 vp. - HE n:o 152 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1988 vp. - HE n:o 152 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1988 vp. - HE n:o 152 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 22 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtion

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 7 ja :n muuttamisesta PERUSTELUT ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ annettuun lakiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

1994 vp -- lie 271 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 vp -- lie 271 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 vp -- lie 271 Flallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala 1 LUONNOS 13.11.2017 TY TEM Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001)

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun :n 2 momentin 2 kohta,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain 14 :n ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta

Lisätiedot